Bruheze jeugdbeleidsplan (organisatorische gedeelte)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bruheze jeugdbeleidsplan 2011-2014 (organisatorische gedeelte)"

Transcriptie

1 Bruheze jeugdbeleidsplan (organisatorische gedeelte) Afdeling: jeugd bruheze April 2011 Versie 1.1

2 ORGANISATORISCHE DEEL 1. Inleiding 2. Verantwoordelijkheden 3. Hoofddoelstelling 4. Subdoelen 5. Organisatie 6. Technische Jeugd Commissie 7. Overlegstructuur 8. Beoordeling spelers 9. Opleidingsbeleid t.a.v. jeugdkader 10. Functie omschrijving technisch- jeugdcoördinator 11. Functie omschrijving technisch afdeling jeugdcoördinator 12. Functie omschrijving coördinator/selectie trainer 13. Functie omschrijving assistent coördinator 14. Functie omschrijving selectie trainer 15. Functie omschrijving jeugdtrainer 16. Functie omschrijving jeugdleider 17. Functie omschrijving jeugd keeperstrainer 18. Functie omschrijving jeugd spitsentrainer 19. Richtlijnen voor het selecteren en samenstellen van teams 20. Richtlijnen voor vervroegde overplaatsingen

3 1. Inleiding Organisatorische deel Het jeugdplan van Bruheze vormt het beleid en de doelstelling op het gebied van zowel de voetbaltechnische als organisatorische zaken van de jeugdafdeling van Bruheze In het jeugdplan worden zaken besproken die betrekking hebben op organisatie, taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen. Tevens bevat het jeugdplan een leidraad t.a.v. de opleiding van de jeugdvoetballers (technische gedeelte). Het kan eveneens gebruikt worden om inzicht te verschaffen over gemaakte afspraken t.b.v. een ieder die werkzaam is in het jeugdkader. 2. Verantwoordelijkheden: De technische jeugdcoördinatoren dragen de verantwoording voor alle organisatorische zaken die direct of indirect met het daadwerkelijke beoefenen van het voetbal binnen de jeugdafdeling verband houden. Per kwartaal wordt er door de Technisch Jeugd Voetbal Commissie besproken wat er eventueel moet worden bijgesteld. 3. Hoofddoelstelling: Het doel van de Bruheze-jeugdopleiding is een opleidingsprogramma te zijn voor de Bruheze-jeugd voor de langere termijn met als uiteindelijk hoofddoel het doorstromen van de jeugd naar de senioren A-selectie en daar uit te groeien tot een vaste basisspeler. Voor deze ontwikkeling is als doelstelling dat zowel de ABC en D jeugd op 1 e klasse niveau acteren. 4. Subdoelstellingen: - Het ontwikkelen van de individuele jeugdspeler - Het scheppen van voorwaarden die het mogelijk maken het jeugdvoetbal op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen beoefenen - Het geven van een leidraad voor het leidinggevende kader t.a.v. begeleiding, spelsystemen, doorstroming, mentaliteit, enz.

4 5. Organisatie: Om de doelstellingen te realiseren is voor de volgende organisatie gekozen: - algemeen bestuur - technische commissie (TC) - technisch jeugdvoetbalcommissie (onderdeel van de technische commissie) - technisch jeugdcoördinator (algemeen) - technisch jeugdcoördinator (ABC) ; bovenbouw - technisch jeugdcoördinator (DEF); onderbouw - coördinator/selectie trainer A - coördinator/selectie trainer B - coördinator/selectie trainer C - selectie trainer D - selectie trainer E - selectie trainer F - assistent jeugdcoördinator D - assistent jeugdcoördinator E - assistent jeugdcoördinator F - jeugdtrainers - jeugdkeeperstrainer(s) - jeugdspitsentrainer(s) - jeugdleiders Technische Jeugd coördinator Algemeen Jeugd keepers trainer(s) Jeugd spitsen trainer(s) Technische Jeugd coördinator Bovenbouw (ABC) Technische Jeugd coördinator Onderbouw (DEF) Coördinator/selectie trainer A Trainers A Assistent coördinator D Selectie trainer D Trainers D Coördinator/selectie trainer B Trainers B Assistent coördinator E Selectie trainer E Trainers E Coördinator/selectie trainer C Trainers C Assistent coördinator F/Minis Selectie trainer F/Mini s Trainers F/Mini s = lid van TJVC

5 6. TechnischeJeugdvoetbalcommissie:(TJVC) Deze commissie bestaat uit: de technische jeugdcoördinator (algemeen) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van zaken die direct te maken hebben met de uitvoering van het jeugdplan De twee technische jeugdcoördinatoren zowel voor de pupillen (onderbouw) als voor de junioren (bovenbouw). Beiden dienen als aanspreekpunt voor jeugdleiders, jeugdtrainers en ouders van de jeugd. Drie jeugd extra assistent coördinatoren voor de pupillen (DEF). Dienen eveneens als directe aanspreekpunt voor jeugdleiders, jeugdtrainers en ouders van de jeugd. De navolgende werkzame personen vallen onder verantwoording van de technische jeugdvoetbalcommissie: - de jeugdtrainers - de jeugdkeepers - de jeugdleiders 7. Overlegstructuur: Het Jeugd Overleg Platform (JOP): Binnen het JOP wordt onder voorzitterschap van de technische jeugdcoördinator periodiek overleg gepleegd over de voortgang en bijstelling van het voetbaltechnisch beleid. Deelnemers zijn: technisch jeugdcoördinatoren assistent jeugdcoördinatoren coördinatoren/selectie trainers selectietrainers jeugdtrainers jeugdkeeperstrainers jeugdleiders Frequentie: minimaal 2 x in het seizoen voor zowel de jeugdleiders als voor de jeugdtrainers. Het verslag gaat naar deelnemers JOP en technische jeugd voetbalcommissie. 8. Beoordeling spelers: Om de individuele kwaliteiten van de Bruheze-jeugdspelers te beoordelen en ontwikkeling te volgen is een beoordelingsformulier ontwikkeld. Dit beoordelingsformulier worden gebruikt voor indeling van de D-, C-, B- en A-jeugdspelers. Door middel van dit formulier worden alle facetten die van belang zijn bij de opleiding in beeld gebracht Hierdoor kan de individuele ontwikkeling van de jeugdspeler worden gevolgd. Bij geconstateerde tekortkomingen kan door middel van training hieraan gewerkt worden Trainers en leiders moeten bewust naar hun spelers kijken en zo ontdekken wat er verbeterd moet worden Het formulier kan tevens als ondersteuning dienen bij het indelen van spelers, tevens kan inzicht worden verkregen of de desbetreffende speler juist is ingedeeld Het beoordelingsformulier wordt 2x per jaar ingevuld. De invulmomenten zijn: 15 december en 15 april.

6 De procedure: a. uitgifte beoordelingsformulieren via de jeugdcoördinator aan de jeugdtrainer van de leeftijdsgroep. b. na 14 dagen dienen de formulieren retour te zijn bij de jeugdcoördinator. c. bestudering formulieren door de jeugdvoetbalcommissie en technischjeugdcoördinator. Hierbij wordt o.a. gelet op: - is de speler juist ingedeeld - individuele ontwikkeling - eventueel bijstellen jeugdplan d. doorspreken met de betreffende trainers en leiders e. archiveren van de formulieren De gehele procedure vindt plaats in nauwe samenwerking met de jeugdvoetbalcommissie en wordt binnen een maand afgerond. De gegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld. N.B. De beoordelingsformulieren worden vanaf de E-pupillen (die het volgend seizoen naar de D-pupillen gaan) t/m A-junioren gehanteerd. Leiders en trainers van de F-en Mini-pupillen schrijven een verslagje over hun team. 9. Opleidingsbeleid t.a.v. het jeugdkader: Bruheze streeft er naar dat het kader dat verantwoordelijk is voor training en begeleiding van de jeugdteams een dusdanige instelling en kennis heeft dat optimaal gewerkt kan worden om de beleidsplannen uit te voeren. Voor de F t/m de D-pupillen: het certificaat pupillentrainer (de inhoud komt overeen met de inhoud van de F-,E-, en D-modulen). Voor de B-en C-junioren: het certificaat juniorentrainer. Voor de A-junioren: het diploma trainer-coach 3- jeugd. Indien de selectietrainers niet in het bezit is van bovengenoemde certificering wordt er de bereidheid verwacht tot het opdoen van deze kennis. Trainers kunnen ook intern opgeleid worden. 10. Functieomschrijving technisch-jeugdcoördinator algemeen. De technisch-jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor het voetbaltechnisch beleid (jeugdplan) en bewaking hiervan. Taakomschrijving: uitvoeren technisch beleid en ontwikkelen technisch beleid m.b.t. jeugdbeleidsplan. afspraken bewaken zoals deze zijn vastgelegd in het jeugdvoetbalbeleidsplan. trainingen en wedstrijden volgen van de jeugd trainers coachen medebestudering beoordelingsformulieren en voorzien van commentaar gesprekleider J.O.P. periodiek overleg met jeugdcoördinatoren aanspreekpunt voor jeugdtrainers betreffende voetbaltechnische zaken verleent zijn medewerking m.b.t. spelers, welke worden geselecteerd voor het jeugdplan Nederland de technische jeugdcoördinator is eindverantwoordelijk voor de indeling van spelers. stuurt de afdelingscoördinatoren / hoofdtrainers aan.

7 11. Functieomschrijving afdelings technische jeugdcoördinatoren. De techmisch jeugdcoördinator (ondernbouw of bovenbouw) draagt de verantwoording voor alle organisatorische zaken van het jeugdvoetbal betreffende haar/zijn afdeling (ABC of DEF). Taakomschrijving: vaste deelnemer aan het J.O.P. periodiek overleg met de technischjeugdvoetbalcommissie bezoekt regelmatig wedstrijden en trainingen bewaakt mede het jeugdplan op alle uitvoeringen coördineert de beoordeling van de jeugdspelers verzorgt de aanmelding van nieuwe jeugdleden neemt deel aan de selectieprocedure i.v.m. aanstellen van het jeugdkader bewaakt de juiste niveau-indeling van jeugdspelers trainersintensiteit bepalen. oefenstof aanreiken begeleiden van jeugdspelers periodiek evalueren van trainers 12. Functieomschrijving coördinator/selectietrainer De coördinator/selectie trainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn spelers, en de doorstroming van spelers naar hogere elftallen binnen de jeugdopleiding van Bruheze. Legt verantwoording af aan de Technisch coördinator van zijn/haar afdeling. Taakomschrijving/gebied: vaste deelnemer aan het J.O.P. verbeteren van de spelers op voetbalgebied. samenwerking met de niet selectietrainers bij het geven van de juiste trainingen. zorgen voor een goede doorstroming van de getrainde spelers. Het beleid uitleggen aan ouders en spelers coachen(begeleiden) van zijn spelers tijdens wedstrijden. trainingen geven op de daarvoor bestemde trainingsdagen. het geven van trainen volgens de richtlijnen. het houden van een voor-/nabespreking aan de hand van de wedstrijdanalyse is wenselijk. De ondersteuning van de niet-selectie trainers bij het geven van de juiste trainingen. Enkele keren per jaar een voorlichting bijwonen op het gebied van training geven. Hierbij zal de selectietrainer(s), eventueel met technisch coördinator, ondersteuning geven. zorgen voor een goede doorstroming van de getrainde spelers. Gesprekken hebben met andere trainers en technisch coördinator over de ontwikkeling van de spelers, het adviseren met betrekking tot het doorschuiven van spelers naar een hoger elftal is daar mede een onderdeel van. het positief uitdragen van het beleid van Bruheze naar buiten toe. bezoekt regelmatig wedstrijden en trainingen coördineert mede de beoordeling van de jeugdspelers verzorgt de aanmelding van nieuwe jeugdleden bewaakt de juiste niveau-indeling van jeugdspelers

8 Bevoegdheden: eigen invulling geven aan de trainingen (wel volgens de richtlijnen van Bruheze jeugd) eigen invulling geven aan de voorlichtingsavonden voor ouders en niet-selectie trainers.. eigen invulling geven aan de jaarplanning m.b.t. Trainingen en wedstrijden in overleg met technisch coördinator. 13. Functieomschrijving assistent jeugdcoördinator: De jeugdcoördinator draagt de verantwoording voor alle organisatorische zaken van het jeugdvoetbal betreffende haar/zijn catergorie. Taakomschrijving: vaste deelnemer aan het J.O.P. periodiek overleg met de technischjeugdvoetbalcommissie bezoekt regelmatig wedstrijden en trainingen bewaakt het jeugdplan op alle uitvoeringen coördineert de beoordeling van de jeugdspelers verzorgt de aanmelding van nieuwe jeugdleden bewaakt de juiste niveau-indeling van jeugdspelers 14. Functieomschrijving selectie trainers De selectie trainer s verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zijn spelers en legt verantwoording af aan de assistent coördinator en/of de technisch coördinator van zijn/haar afdeling. Taakomschrijving: vaste deelnemer aan het J.O.P. verbeteren van de spelers op voetbalgebied. samenwerking met de niet selectietrainers bij het geven van de juiste trainingen. zorgen voor een goede doorstroming van de getrainde spelers. Het beleid uitleggen aan ouders en spelers coachen(begeleiden) van zijn spelers tijdens wedstrijden. trainingen geven op de daarvoor bestemde trainingsdagen. het geven van trainen volgens de richtlijnen. het houden van een voor-/nabespreking aan de hand van de wedstrijdanalyse is wenselijk. De ondersteuning van de niet-selectie trainers bij het geven van de juiste trainingen. Enkele keren per jaar een voorlichting bijwonen op het gebied van training geven. Hierbij zal de selectietrainer(s), eventueel met technisch coördinator, ondersteuning geven. zorgen voor een goede doorstroming van de getrainde spelers. Gesprekken hebben met andere trainers en technisch coördinator over de ontwikkeling van de spelers, het adviseren met betrekking tot het doorschuiven van spelers naar een hoger elftal is daar mede een onderdeel van. het positief uitdragen van het beleid van Bruheze naar buiten toe. Bevoegdheden: eigen invulling geven aan de trainingen (wel volgens de richtlijnen van Bruheze jeugd) eigen invulling geven aan de voorlichtingsavonden voor ouders en niet-selectie trainers.. eigen invulling geven aan de jaarplanning m.b.t. Trainingen en wedstrijden in overleg met technisch coördinator.

9 15. Functieomschrijving jeugdtrainers. De jeugdtrainer is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid, hetgeen is vastgelegd in het jeugdplan van Bruheze. Hij moet zich bewust zijn dat hij in zijn functie te allen tijde de vereniging vertegenwoordigt en tevens dient hij een voorbeeld te zijn voor de aan de hem toevertrouwde spelers. Taakomschrijving: de trainer dient trainingen te verzorgen, uitgaande van de doelstellingen en uitgangspunten die geformuleerd zijn in het voetbalplan voor spelers in de verschillende leeftijdsgroepen. hij maakt een verantwoord gebruik van de beschikbare trainingsmiddelen en ziet er op toe dat het gebruikte materiaal na de training op goede wijze wordt opgeborgen. rapporteert evt. defecten van de trainingsmiddelen etc. z.s.m. aan het een hiervoor verantwoordelijk lid van de jeugdvoetbalcommissie. bepaalt in overleg met leiders de opstelling van zijn groep, indien mogelijk is hij tevens aanwezig bij de wedstrijden en neemt dan de coaching voor zijn rekening, is direct na de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer. is belast met het periodiek invullen van de beoordelingsformulieren en doet dit in overleg met de leiders van het team. neemt deel aan het J.O.P. m.b.t. de voortgang en resultaten van zijn groep naast de uitvoering van het technische beleid, besteedt hij aandacht aan een goede mentaliteitsontwikkeling van de spelers door te bewerkstelligen dat o.a.: a. de spelers op tijd aanwezig zijn op trainingen en wedstrijden b. de sportkleding, schoenen etc. in verzorgde staat zijn c. op het taalgebruik van de speler letten d. op de houding in algemene zin t.o.v. medespelers, tegenstanders en scheidsrechters letten; meldt onregelmatigheden van de twee laatste groepen bij de jeugdvoetbalcommissie e. er gedoucht wordt na de training f. de kleedkamer na de training schoon achtergelaten wordt

10 16. Functieomschrijving jeugdleiders: De jeugdleider(ster) draagt medeverantwoording voor de uitvoering van het jeugdplan binnen de vereniging, hij/zij moet zich bewust zijn dat hij/zij in zijn/haar functie te allen tijde de vereniging vertegenwoordigt en tevens dient hij/zij voor de aan hem/haar toevertrouwde spelers een voorbeeld zijn. Taakomschrijving: maakt duidelijke afspraken met spelers/ouders m.b.t. het afbellen voor wedstrijden en trainingen. informeert vroegtijdig de hiervoor verantwoordelijk lid van de jeugdvoetbalcommissie omtrent te kort aan spelers. draagt zorg voor een goede regeling met de ouders m.b.t. het vervoer bij de uitwedstrijden; stelt zich tevens op de hoogte van evt. bijzonderheden van zijn/haar spelers. neemt deel aan het J.O.P. en is mede belast met het invullen van de beoordelingsformulieren en doet dit in overleg met de trainer van het team. dient in voorkomend geval het speelveld gereed te maken, dan wel af te ruimen, laat de kleedkamers na gebruik veegschoon achter en bewerkstelligt dat de spelers hierbij helpen. controleert bij aanvang van de wedstrijd op het dragen van de juiste kleding, schoeisel, beenbeschermers etc. ziet toe dat er na de wedstrijd gedoucht wordt. vult voor de wedstrijd het wedstrijdformulier in. is gastheer/vrouw voor de bezoekende vereniging, regelt de verzorging van thee in de pauze en limonade na de wedstrijd. tracht direct na de wedstrijd in de kleedkamer te zijn, dit i.v.m. het los-komen van evt. onderlinge emoties; leer de spelers omgaan met een verloren wedstrijd. bevordert de wij-gedachte want het is hun vereniging, hun kleedkamer, hun materiaal etc.; leert de spelers er zuinig mee om te gaan en tracht tevens een goede sfeer in het team en in de vereniging te bewerkstelligen. 17. Functieomschrijving jeugd keeperstrainer: De keepers trainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de keepers en communiceert met de technische coördinator over de voortgang van de keepers. De keepertrainer vullen ook 2 keer per jaar een beoordelings formulier in, die vervolgens worden besproken. In overleg met de technische coördinator worden de trainingen hierop afgestemd ter verbetering van de keepers. De keepers training training moet zich focusseren op de individuele ontwikkeling van de keepers en daar zijn trainingen op inrichten.

11 18. Functieomschrijving jeugd spitsentrainer: De spitsentrainer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de spitsen en communiceert met de technische coördinator over de voortgang van de spitsen. De spitsentrainer vullen ook 2 keer per jaar een beoordelings formulier in, die vervolgens worden besproken. In overleg met de technische coördinator worden de trainingen hierop afgestemd ter verbetering van de spitsen. Spitsen training gaat in vanaf de bovenbouw, hiervoor worden verschillende sessies ingepland. Voor de spitsen training dienen er ook keeeprs aanwezig te zijn deze worden geregeld i.o.m.. de keepertrainer en technische coördinator en de keeper(s) zelf. De spitsentrainer moet zich focusseren op de individuele ontwikkeling van de spitsen en daar zijn trainingen op inrichten. 19. Richtlijnen voor het selecteren en samenstellen van de teams. 1. Teams van F t/m E-jeugd voorzien van 1 eerste jaar selectie en een 2 e jaar selectie team. (talenten bij elkaar laten spelen wanneer dit zich toelaat) 2. Overige teams vanaf mini's t/m E-jeugd blijven zoveel als mogelijk bij elkaar spelen. 3. Teams vanaf mini's t/m E-jeugd worden op gelijke leeftijd geselecteerd behorende bij de desbetreffende categorie. 4. Vriendjes kunnen in teams mini's t/m E-jeugd zoveel als mogelijk bij elkaar spelen, binnen de bovenstaande gestelde criteria 1. en Vanaf D- t/m A-jeugd zullen de beste spelers in de hoogste D- t/m A- jeugdteams worden geselecteerd. Selectie vindt plaats via beoordelingsformulieren en via selectie-wedstrijden aan het eind van het seizoen. 6. Indien het zich toe laat zal er een meisjesteam in de betreffende leeftijd categorie worden geformuleerd en zoveel mogelijk bij elkaar worden gehouden, anders worden ze ingedeeld bij de jongens. Het samenstellen en selecteren van de teams gebeurt voor aanvang van het seizoen en kan om diverse redenen tijdens het seizoen worden gewijzigd. De onderlinge uitwisselbaarheid met spelers tussen de evt. selectieteams en niet-selectieteams moet gedurende het lopende seizoen mogelijk zijn. Het samenstellen, het aanbrengen van wijzigingen bij de selectieteams wordt door de technische jeugdvoetbalcommissie (TJVC), na overleg met de desbetreffende trainer en leiders. Het samenstellen, het aanbrengen van wijzigingen bij de overige teams wordt door de TJVC in overleg met de desbetreffende trainer en leider gedaan (+beoordelingsformulieren). De TJVC spreekt vooraf de wijziging in ieder geval door met de betreffende speler(s) en zonodig met de ouders/voogden. Bij de pupillen is dit laatste een vereiste. Selectieteams zijn bij de junioren en de D-pupillen alleen mogelijk als bij de l e en 2 e jaars minimaal twee teams zijn.

12 Het samenstellen van de E-en F-pupillen zal geschieden in de vorm van "gericht indelen"(zie indeling pupillen). Het samenstellen van de overige teams D t/m A geschiedt op basis van selecteren op technische, tactische en sociale kwaliteiten, waarbij de technische kwaliteiten als eerste norm gelden. Selecteren: De 5-jarigen worden ingedeeld door de TJVC. De F- en E-pupillen worden op leeftijd ingedeeld door de TJVC in overleg met de trainers/leiders. Bij de overgang van de E naar de D-pupillen is het de bedoeling om zoveel als mogelijk "gericht" in te delen. Hierbij zijn niet alleen de technische vaardigheden een selectiecriterium, maar spelen mentaliteit en instelling, zowel op als buiten het veld, ook een zeer belangrijke rol. Om tot deze selectie/indeling te komen gebruiken de TJVC in samenspraak met de desbetreffende trainers -en leiders de beoordelingsformulieren. De indeling bij de selectieteams wordt gedaan door de TJVC, na overleg met en advies van de trainers en leiders.de indeling van niet-selectieteams wordt gedaan door de TJVC in overleg met leiders en trainers. Bij de junioren wordt geen onderscheid meer gemaakt in l e jaars en 2 e jaars. Bij de E-en F-pupillen wordt er meer naar gekekeken, maar worden uitzonderingen gemaakt voor spelers, die er bovenuit steken. Half mei zal in overleg met leiders en trainers de samenstelling van de nieuwe teams worden besproken. Indeling pupillen: 5-jarigen (mini-pupillen): Leeftijdsgroep 5 tot 6 jaar. Moet gezien worden als kennismaking met de voetbalsport en de vereniging. De indeling geschiedt door de TJVC in overleg met trainers/leiders. Er wordt 1x per week 45 minuten getraind. Spelen in competitieverband in dien mogelijk. Minimaal 8 spelers. Nieuwe mini en F-pupillen worden in eerste instantie bij de mini ingedeeld. F-pupillen: Leeftijdsgroep 6 tot 8 jaar. De indeling van de teams geschiedt door de TJVC in overleg met trainers/leiders. Er wordt 2x per week 60 minuten getraind. De teams bestaan uit 8 a 9 spelers. De indeling geschiedt op leeftijd. E-pupillen: Leeftijdsgroep 8 tot 10 jaar. Er wordt 2x per week 60 minuten getraind. De teams bestaan uit 8 a 9 spelers. De indeling geschiedt op leeftijd. D-pupillen: Leeftijdsgroep 10 tot 12 jaar. Er wordt 2x per week minuten getraind. Spelers zijn betrokken bij de beoordeling. De teams bestaan uit 14 a 15 spelers. De teams worden op leeftijd ingedeeld, behalve als er een selectieteam gevormd zou kunnen worden. A,B,C- junioren: Leeftijdsgroep C-junioren jaar. Leeftijdsgroep B-junioren jaar.

13 Leeftijdsgroep A-junioren jaar. De teams trainen 2x per week 75 minuten. De teams bestaan uit 14 a 15 spelers. Spelers worden betrokken bij de beoordeling. Keepers: Het streven is om de keepers van de gehele jeugd te laten trainen door (gediplomeerde) keeperstrainers of (ex) selectiekeepers. De indeling van de keepers geschiedt door TJVC. Het is wenselijk dat de keepers bij de normale groepstrainingen meetrainen met het elftal, waarmee zij ook in de kompetitie spelen. De keepers behoren hiernaast lx per week individueel getraind te worden. Spitsen: Het streven is om de spitsen van de bovenbouw te laten trainen door (gediplomeerde) spitsentrainers of (ex) selectiespitsen. De indeling van de spitsen geschiedt door TJVC. Het is wenselijk dat de spitsen bij de normale groepstrainingen meetrainen met het elftal, waarmee zij ook in de kompetitie spelen. De spitsen behoren hiernaast lx per week individueel getraind te worden. 20. Richtlijnen voor vervroegde overplaastingen Doorstroming: Het moet mogelijk zijn dat doorstroming van spelers naar een hogere leeftijdsgroep kan plaatsvinden. Deze doorstroming moet binnen de jeugdafdeling worden besproken met de TJVC en de trainers van de seniorenafdeling. Verder moet het mogelijk zijn om talentvolle spelers lx per week bij een hogere groep te laten trainen. Terugplaatsen speler: Het uit de selectie plaatsen of terugzetten van een speler naar een lager elftal geschiedt (voor alle leeftijdsgroepen) alleen na goedkeuring van de TJVC en slechts na goede onderbouwing en communicatie met alle betrokkenen, als speler, ouders, verzorgers, trainers, leiders, etc. Vervroegde overgang tijdens competitie naar een andere leeftijdscategorie: Jeugdspelers slaan geen leeftijdscategorie over tenzij zij over uitzonderlijke talenten beschikken. Deze gevallen worden altijd eerst besproken in de TJVC en vervolgens met speler, ouder of verzorger, trainer, leider, etc. Bij arbitraire zaken zal het voetbalbestuur de uiteindelijke beslissing nemen. Indeling nieuwe leden: Nieuwe leden die aangeven dat ze in een selectie willen / kunnen spelen worden na een aantal proeftrainingen geselecteerd voor een bepaald elftal. Nieuwe leden die in eerste instantie niet geselecteerd zijn voor een selectie

14 elftal kunnen na interne scouting alsnog doorstromen naar een selectie elftal. Overgang A Junioren naar Senioren selectieteams: Tijdens de hele competitie is incidenteel doorstroming mogelijk van 1e en 2e jaars uit de gehele selectiegroep naar de bovenliggende leeftijdsgroep, na de winterstop gaat dit systematischer waarbij spelers mee gaan trainen en ingezet worden bij het spelen van wedstrijden in bovenliggende leeftijdsgroep, waarbij het maximaal aantal wedstrijden het maximum van 15 niet mag overschrijden. Hiertoe worden afspraken gemaakt tussen de seniorencoördinator, de technisch jeugdcoördinatoren en hoofdtrainers. Bij arbitraire zaken neemt het voetbalbestuur de uiteindelijke beslissing N.B. Ook voor andere groepen is een soortgelijke constructie mogelijk (bv van B naar A, C naar B). Overgang A Junioren naar overige Seniorenteams: Voor jeugdspelers die niet in aanmerking komen voor de senioren selectieteams wordt tijdens de winterstop een voorstel gemaakt voor welke seniorenteams men in aanmerking kan komen. In overleg met de betreffende spelers, de coördinatoren en de leiders van de lagere elftallen worden incidenteel mogelijkheden aangeboden tot het meevoetballen met de seniorenteams op zaterdag en of zondag. Opleidingsteam (Beloftes): De doelstelling van dit team is om een hoger niveau te bereiken tegen leeftijdsgenoten en een soepele doorstroming van jeugdspelers richting senioren te stimuleren. Spelers tot en met 21 of 23 jaar komen hiervoor in aanmerking. Per seizoen wordt door de Technische Commissie bekeken hoe dit team invulling zal krijgen. Dit kan door deelname aan een specifieke competitie of door het spelen van gerichte oefenwedstrijden tijdens het seizoen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Technische Commissie.

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

SC Lemele Voetbalbeleidsplan

SC Lemele Voetbalbeleidsplan SC Lemele Voetbalbeleidsplan 2010-2015 Versie 2010/2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen SC Lemele... 3 2.1 Beschrijving vereniging... 3 2.2 Doelstellingen technisch

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Waar deze avond voor is bedoeld.

Waar deze avond voor is bedoeld. Welkom Waar deze avond voor is bedoeld. -Wij willen informeren -Wij willen enthousiasmeren -Wij willen feedback krijgen -Wij willen met een goed gevoel naar huis gaan Gezamenlijke jeugdafdeling Hoe ziet

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013.

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL. Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN RKSV VOLKEL Door het algemeen bestuur geaccordeerd op 06-05-2013. Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de technische commissie (TC) van de rksv Volkel. Jaarlijks

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn

Jeugdopleidingsplan. cnsjlnn Jeugdopleidingsplan v.v. cnsjlnn Kagia versie: 8.0 september 2015 Voorwoord Voor u ligt het vernieuwde Jeugdopleidingsplan (JOP) van v.v. Kagia. Het Jeugdopleidingsplan is een handvat en een richtlijn

Nadere informatie

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol

Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Opleiden van spelers en trainers bij Wijhe 92 succesvol Inleiding Het opleiden van eigen spelers en trainers staat bij Wijhe 92 hoog in het vaandel en is erg belangrijk voor een succesvolle toekomst. De

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

. Evaluatie moment : Januari. estuur in het te voeren (technisch) beleid.

. Evaluatie moment : Januari. estuur in het te voeren (technisch) beleid. DOELSTELLING EN TAKEN TECHNISCHE COMMISSIE Doelstelling TC: 1 Het voetbaltechnische gedeelte en tactisch/technische peil van de diverse elftallen te vergroten 2 Een betere aansluiting van de diverse elftallen

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015

Voetbaltechnisch beleidsplan senioren 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN SENIOREN 2012 2015 Inleiding Door het aanstellen van een Bestuurslid Voetbaltechnische Zaken (BVZ) tijdens de Algemene Leden Vergadering van september 2009 is door de vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018

Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 Beleidsplan Senioren LRC Leerdam 2014-2018 LRC Leerdam december 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord en visie 1. Algemene doelstelling van het technisch beleid 1.1. Doelstelling selectie elftallen 1.2. Doelstelling

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Zwaluw V.F.C. 2009-2012. Technisch Jeugdplan Selectieteams. Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2

Zwaluw V.F.C. 2009-2012. Technisch Jeugdplan Selectieteams. Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2 Technisch Jeugdplan Selectieteams 2009-2012 Technische Commissie Vught, oktober 2009 Versie 0.2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen Technisch Jeugdplan 3 3. Organisatie 3 4. Profiel

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM

FC BLAUW-WIT AMSTERDAM FC BLAUW-WIT AMSTERDAM SCHEIDSRECHTERS OPLEIDINGEN FC Blauw-Wit Amsterdam biedt in samenwerking met de KNVB de volgende scheidsrechters cursussen aan: Pupillen Scheidsrechter Junioren Scheidsrechter Pupillen

Nadere informatie

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur

Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur Agenda Ouderavond Woensdag 26 oktober 19.30 uur 1. Opening 2. Mededelingen 3. Wie doet wat in het Jeugdbestuur? 4. Jeugdbeleidsplan 5. Competitie-indeling 6. Verantwoordelijkheden ouders 7. Rondvraag 8.

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia

Voetbaltechnisch beleidsplan. West Frisia Voetbaltechnisch beleidsplan West Frisia 2013-2017 Samengesteld door: Werkgroep Voetbaltechnisch Beleid WF INHOUDSOPGAVE - Algemene beschrijving West Frisia - Missie, kernwaarden, doelen en voetbaltechnische

Nadere informatie

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017

Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Handleiding voor jeugdtrainers KSV 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Trainers 4 1.2 Hoofd trainer 4 1.3 Assistent trainer 4 1.4 Keeper trainer 4 1.5 Verenigingstrainer 5 2 1.0 Inleiding In het

Nadere informatie

SDV Barneveld, G e e n e n k e le j e u g d s p e l e r m a g v e r l o r e n g a a n!

SDV Barneveld, G e e n e n k e le j e u g d s p e l e r m a g v e r l o r e n g a a n! SDV Barneveld, G e e n e n k e le j e u g d s p e l e r m a g v e r l o r e n g a a n! Voetbaltechnisch Beleidsplan 2014-2019 van SDV Barneveld, bedoeld om de voetbaltechnische opleiding inhoudelijk vorm

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Jeugdvoetbalbeleidsplan K.S.V. Fortissimo

Jeugdvoetbalbeleidsplan K.S.V. Fortissimo Jeugdvoetbalbeleidsplan K.S.V. Fortissimo Versie 0.9 Concept Ede, 3 mei 2013 Voorwoord K.S.V. Fortissimo wil als vereniging iedereen die actief of passief de voetbalsport wil beoefenen een plaats bieden.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka:

Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka: Functiebeschrijving Hoofdtrainer selectie Rkvv Jeka: Functie omgeving: De werkzaamheden worden verricht binnen de jeugdopleiding van Rkvv Jeka. De Hoofdtrainer richt zich op het uitvoeren van het beleid

Nadere informatie

Jeugdplan. SV Colmschate 33

Jeugdplan. SV Colmschate 33 Jeugdplan SV Colmschate 33 2010-2015 Woensdag 15 September 2012 Versie 2 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch jeugdplan voor de komende 5 voetbaljaren. Dit plan schept duidelijke richtlijnen waar

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afkortingen- en begrippenlijst... 3 2 Doelstelling... 5 3 Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen... 6 3.1 Positieve spelopvatting...

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 TJC Handelings Plan Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen en uitgangspunten... 4 3. Organisatie... 5 4. Jaarplanning

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66

Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 Technische beleidsplan z.v.v. Blauw Wit 66 1 Inhoud 1 Algemene doelstelling 2 Doelstellingen senioren 2.1 Doelstelling selectie 2.2 Doelstellingen overige teams 3 Senioren beleidsplan 3.1 Senioren-selectie

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8

2 0 0 9-2 0 1 1. V.V. Luctor 8 8 Jeugdbeleidsplan 2 0 0 9-2 0 1 1 V.V. Luctor 8 8 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, d.d.26-03-2009. Voorwoord Voor u ligt het nieuwe jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging Luctor

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE COMMISSIE (TC) 5.1 STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Technische Commissie weergegeven. Zie bijlage 5.1 Zie bijlage 5.2 voor Taakomschrijving Hoofdbestuurslid Technische

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand

Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Jeugdbeleidsplan 2012-2013 V.V. Luctor 88 te Heinkenszand Vastgesteld door Jeugdbestuur en TJC, december 2012 VV Luctor 88 Jeugdbeleidsplan 2012-2014 Page 1 Voorwoord Voor u ligt het jeugdbeleidsplan van

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN Versie 2.0 2012-2017 Voorwoord, Deze vernieuwde versie van het technische beleidsplan is een actualisatie van het oude beleid, dat wil zeggen dat er nieuwe elementen zijn toegevoegd

Nadere informatie

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015

Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014-2015 Jeugdbeleidsplan GVV 63, versie 2014-2015 1 Technisch Jeugdbeleidsplan GVV 63 Gameren 2014 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling Jeugdopleiding

Nadere informatie

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie:

Welkom! Organisatie van de vereniging GAVC. De Jeugdcommissie: INFORMATIEBOEKJE 2015 Welkom! Bij deze heten we je van harte welkom bij GAVC. We hopen dat je binnen onze vereniging vindt wat je zoekt en dat je nog jaren met veel plezier lid bent van onze vereniging.

Nadere informatie

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal

Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan VSCO 61 Het opleiden van elke individuele speler staat centraal Technisch voetbalbeleidsplan Inleiding De kern waar het binnen onze vereniging omdraait is het aanbieden van

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Algemene leiding van de jeugdafdeling. Vertegenwoordigt het jeugdbestuur in het hoofdbestuur (Raad van Beheer) en dagelijks

Nadere informatie

Sportorganisatie Soest. Technisch Jeugdplan SO Soest 2015 e.v.

Sportorganisatie Soest. Technisch Jeugdplan SO Soest 2015 e.v. Sportorganisatie Soest Technisch Jeugdplan SO Soest 2015 e.v. INHOUDSOPGAVE 1 DOEL DOCUMENT... 4 2 MISSIE, DOELSTELLINGEN EN AMBITIE... 5 3 DOELSTELLINGEN... 6 4 VOETBALLEN BIJ SO SOEST... 7 4.1 Blauwe

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66

Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Technische beleidsplan zvv Blauw Wit 66 Opgesteld door : R. Hendriks (2012) Aangepast door : P. Beukenkamp (sept. 2012) Inhoud 1 Algemene doelstelling... 3 2 Doelstellingen senioren... 3 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

(jeugd) coach opleidingen

(jeugd) coach opleidingen (Jeugd) opleidingen KNVB - coach opleidingen - arbitrage opleidingen (jeugd) coach opleidingen Jeugdvoetballeider (JVL) (avonduren) begeleiden van jeugdteams min. aantal deelnemers 10 minimale leeftijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Organisatie & Structuur... 6 2. Jeugd... 9 3. Senioren... 17

Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Organisatie & Structuur... 6 2. Jeugd... 9 3. Senioren... 17 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Organisatie & Structuur... 6 1.1 Doelstellingen... 6 1.2 Organisatie... 6 1.3 Organisatiestructuur... 7 1.3.1 De Algemene Ledenvergadering (ALV)... 7 1.3.2

Nadere informatie

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016

Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Seizoen 2011/2012 t/m 2015/2016 Datum: 01-07-2011 In opdracht van: UD Jeugdcommissie Auteurs: Hans Imming en Erik Bekhuis Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020

Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Jeugdbeleidsplan CVV Zwervers 2014 2020 Onze jeugd heeft de toekomst Inhoud 1. Inleiding 3 2. Missie en visie 3 2.1 Missie 3 2.2 Visie 4 3. Doelstelling 4 3.1 Algemeen 4 3.2 Concretisering doelstelling

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch

Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch Jeugdbeleid v.v. W.H.S. Deel I Organisatorisch 1. Doel. Door middel van een jeugdbeleid zorg dragen dat er op organisatorisch en technisch gebied een gestructureerde lijn van werken bij de jeugdafdeling

Nadere informatie

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA

Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA Bijlage 2 JEUGDBELEID SPORTCLUB ERICA 2014 revisie 0 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD : DOOR DE GRONDLEGGER VAN HET JEUGDPLAN HOOFDSTUK 01: DOELSTELLING JEUGDBELEID HOOFDSTUK 02: ORGANISATIE JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s

Technisch beleidsplan. Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Technisch beleidsplan Van kwantiteit naar structurele kwaliteit voor alle leeftijdsgroepen en alle niveau s Versie: 19 januari 2014 1 Inhoud Versiebeheer Context Doelstellingen Technisch beleidsplan Relatie

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK TECHNISCH BELEIDSPLAN & AFSPRAKEN M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK, 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Pagina 3 2. Organogram Pagina 4 3. Samenstelling technische commissie Pagina 5 4. Taakomschrijving

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

Selectiebeleid 2012-2015

Selectiebeleid 2012-2015 v.v. Flevo Boys Selectiebeleid 2012-2015 Naar een transparant en rechtvaardig selectiebeleid Matthias Frankema, Hoofd jeugdopleiding 1-9-2012 Flevo Boys, een club met ambitie v.v. Flevo Boys in Emmeloord

Nadere informatie

Jeugdplan BAS Voetbal 2010 2011

Jeugdplan BAS Voetbal 2010 2011 Jeugdplan BAS Voetbal 2010 2011 Waar een kleine club groot in kan zijn 1. Inleiding: BAS Voetbal hecht (zowel recreatief als prestatief) grote waarde aan de ontwikkeling van haar jeugd. Veel vrijwilligers

Nadere informatie

Jeugdplan. Een club met een visie, een club met een doel!

Jeugdplan. Een club met een visie, een club met een doel! 2014 2015 Jeugdplan Een club met een visie, een club met een doel! Jeugdplan s.v. Capelle -Inhoudsopgave 1. Inleiding en aanleiding 3 1.1 Doelstelling van dit jeugdplan 3 1.2 Werkwijze 3 1.3 Huidige opbouw

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ouders / verzorgers,

Voorwoord. Beste ouders / verzorgers, Voorwoord Beste ouders / verzorgers, Met deze jeugdkompas willen wij u als ouder/verzorger wegwijs maken bij SVHA. In dit boekje vindt u belangrijke informatie over onze club, de organisatie en het bestuur,

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

(Jeugd)leiders Handboek OFC

(Jeugd)leiders Handboek OFC (Jeugd)leiders Handboek OFC Inhoud Voorwoord...3 Algemeen...4 Voorbereiding...4 Wedstrijdvoorbereiding...4 Wedstrijdformulier en spelerspassen...5 wedstrijdformulier...5 Waarop moet je letten...5 Spelerspassen...5

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling

INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling INFORMATIEBOEKJE Jeugdafdeling V.V. GAVC Seizoen 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave blz. 1 2. Organisatie van de vereniging GAVC blz. 2 3. De jeugdcommissie blz. 2 4. Contributie blz. 3 5. De leeftijdscategorieen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2008-2012

BELEIDSPLAN 2008-2012 BELEIDSPLAN 2008-2012 1 Beleidsplan s.v. Beatrix 2008-2012 1. Missie en Visie en Strategische Doelen. Missie De missie van sv Beatrix luidt als volgt: het zowel op prestatief als recreatief niveau in teamverband

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK

VOETBALVERENIGING M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK TECHNISCH BELEIDSPLAN & AFSPRAKEN M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE/HARBRINKHOEK, 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord Pagina 3 2. Organogram Pagina 4 3. Samenstelling technische commissie Pagina 5 4. Samenstelling

Nadere informatie

S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan

S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan S.V. Gramsbergen Organisatorisch beleidsplan 26-06-2012 Inleiding Een beleidsplan is binnen een organisatie het handboek waaraan ieder die zich binnen deze organisatie beweegt dient te houden. Dit klinkt

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

VC VLISSINGEN 2014-2017. Jeugdplan. Opgesteld door de Jeugdcommissie. Plezier en Sportieve Prestatie hand in hand

VC VLISSINGEN 2014-2017. Jeugdplan. Opgesteld door de Jeugdcommissie. Plezier en Sportieve Prestatie hand in hand Plezier en Sportieve Prestatie hand in hand VC VLISSINGEN 2014-2017 Jeugdplan Opgesteld door de Jeugdcommissie 0 Voorwoord Als voetbalvereniging krijgen we steeds vaker te maken met allerhande maatschappelijke,

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

Voetbaltechnisch Beleidsplan S.V. Enter Seizoen 2016-2018

Voetbaltechnisch Beleidsplan S.V. Enter Seizoen 2016-2018 Voetbaltechnisch Beleidsplan S.V. Enter Seizoen 2016-2018 Enter, maart 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. T.C. en Elftallen Seizoen 2014 2015 3 2.1 Samenstelling T.C. 3 2.2 Elftallen 3 3. Technische

Nadere informatie