Projectplan «Arbokennis ontsloten»: voor de opbouw van een arbokennisnet en het opstellen van arbodossiers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan «Arbokennis ontsloten»: voor de opbouw van een arbokennisnet en het opstellen van arbodossiers"

Transcriptie

1 P P M Preventie Project Management Projectplan «Arbokennis ontsloten»: voor de opbouw van een arbokennisnet en het opstellen van arbodossiers Datum: 27 maart 2007 Opsteller: Stichting PPM Luytelaer BG Eindhoven Stichting Preventie Project Management secretariaat: Luytelaer BG Eindhoven Tel: KvK Eindhoven nr ABNAMRO:

2 Inhoudsopgave 1 Doel van dit document 3 2 Achtergrond van het project 4 3 Projectdefinitie Beoogde effecten van het project Doelgroepen Door het project te bereiken resultaten Afbakening en beperkingen van het project 9 4 Projectorganisatie Subsidieaanvrager Organisatiestructuur Overleg en voortgangsrapportages 12 5 Aanpak project en projectfasering Activiteiten Globale fasering van het totale project 15 Bijlage 1: Literatuur 17 Bijlage 2 A Uitwerking Arbodossier Schadelijk geluid 18 Bijlage 2B Referentieniveau kennis en taalgebruik arbodossier 20 Bijlage 3: Overzicht thema s, themateams, dossiers 22 Pagina 2 van 23

3 1 Doel van dit document Het doel van dit document is een beschrijving van het projectplan Arbokennis ontsloten. Deze versie geeft de reikwijdte van het gehele project aan en is primair bedoeld ter informatie van leden van de participerende beroepsgroepen en potentiële teamleden. Het projectplan is voorbereid in nauwe samenwerking met de Stichting NVAB. Voor de uitvoering zal Stichting PPM samenwerken met de Stichting NVAB, het Coronel Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het Centrum voor Beroepsziekten bedoeld (zie ook paragraaf 6.1.). Pagina 3 van 23

4 2 Achtergrond van het project De subsidieaanvraag komt voort uit drie overwegingen. Ten eerste blijkt uit verschillende recente onderzoeken naar de kennis- en onderzoeksinfrastructuur voor actuele zorg en dienstverlening door arboprofessionals dat de bestaande kennisinfrastructuur wat betreft het onderdeel kennisverspreiding en de toegang tot hoogwaardige kennis erg versnipperd is (zie bijlage 1 Literatuur). Gevolg daarvan is dat kwalitatief goede informatie, die per definitie een breed gebied van onderwerpen en disciplines bestrijkt, moeilijk te vinden is. Bij de subsidieaanvragers is er daarom behoefte aan een centrale arbowebsite die de deur opent naar kwalitatief goede en betrouwbare informatie: Arbokennisnet. Ten tweede zijn de Stichting PPM en Stichting NVAB van mening dat zij de aangewezen partijen zijn in Nederland om arbokennis en -informatie te leveren. Dit omdat zij min of meer alle arboprofessionals, circa 4000 mensen, vertegenwoordigen. Hierdoor zijn zij in staat om enerzijds kwaliteit te leveren en anderzijds om, gelet op gewenste snelheid van opleveren, in korte tijd de benodigde hoeveelheid menskracht aan te spreken. Ten derde sluiten bovenstaande overwegingen aan bij het initiatief van het Ministerie van SZW voor het oprichten en onderhouden van een arbokennisportaal voor werknemers, werkgevers en bedrijfsinterne deskundige zoals preventiemedewerkers, OR-leden en staffunctionarissen. Deze portaal is niet gericht op de arbo-professional. Arbodossiers zijn belangrijke informatiedragers in dit arbokennisportaal. De subsidieaanvrager is een partij die inhoudelijke kennis en informatie kan en wil leveren. Arboportaal Aanleiding voor SZW om dit arbokennis-portaal op te starten is de nieuwe Arbowet. Vanuit SZW is een campagne gestart om de nieuwe Arbo-wet te positioneren en promoten. In de tweede helft van 2007 wil men daarom naar buiten treden met het arbokennisportaal. Wat daarbij meespeelt, is de beëindiging per van het ArboPlatform, waarmee de website een product van het platform aan een herpositionering en een kwaliteitsimpuls toe was. Zoeken staat voorop in het nieuwe arbokennisportaal van het Ministerie van SZW. De gebruiker kan er terecht voor instrumenten, branche-informatie, arbobibliotheek, clip-o-theek en, niet op de laatste plaats, informatie. De architectuur van de website ligt inmiddels vast. De primaire informatiedrager van het arbokennisportaal worden de arbodossiers. Het arbodossier moet worden opgebouwd volgens een vast format. Het format moet rekening houden met de verschillende doelgroepen. SZW heeft 67 thema s cq dossiers geïdentificeerd. Pagina 4 van 23

5 Aan een eerste vulling wordt reeds gewerkt. De informatie van het VASt- (stoffen) maar ook het VAV-programma (veiligheid) worden omgezet naar het nieuwe portaal. Tot slot wil SZW dat de informatie in het arbokennisportaal vraaggestuurd te benaderen is. De operationalisering daarvan moet nog worden ontwikkeld. Branches en arbocatalogi SZW is zich er van bewust dat vanuit de branches nu ook initiatieven ontwikkeld zullen gaan worden voor digitale instrumenten, met name de zogenaamde branchecatalogi, waarin specifieke branchegerichte praktische oplossingen voor arboproblemen zullen worden gepresenteerd. Dit ziet SZW, in het licht van de nieuwe Arbo-wet, als een private taak, en derhalve als een rol van sociale partners. SZW geeft expliciet aan dat de aard van de door of namens SZW op het portaal te plaatsen arbokennis deze private taken niet voor de voeten zal mogen lopen. De rol en betrokkenheid van sociale partners bij de ontwikkeling van het ArboKennisPortaal wordt vormgegeven middels het "Overlegorgaan ArboKennisPortaal" dat SZW adviseert over het beleid, de ontwikkelingen en evaluatie van de resultaten van het portaal. Het is zaak dat in de arbokennisdossiers (zie volgende hoofdstuk) op geen enkele wijze branchenormering (anders dan vastgelegd in wet-en regelgeving) voorkomt. Daarom zal branchespecifieke informatie en (quasi)normering worden vermeden. Er zal vermeden worden dat de goede-praktijkvoorbeelden als (door de overheid) voorgeschreven norm voor een specifieke branche kunnen worden opgevat. Pagina 5 van 23

6 3 Projectdefinitie 3.1 Beoogde effecten van het project De algemene doelstelling van de subsidieaanvraag is het ontsluiten van kwalitatief goede en actuele arboinformatie. De ontsluiting is stapsgewijs opgezet. Het niveau waarop de gebruiker de informatie zal afnemen is afhankelijk van het kennisniveau van de eindgebruiker van de informatie. Het kennisniveau varieert van het niveau van het bedrijven en organisaties die zich willen informeren over arbo-onderwerpen tot het niveau van hoog gekwalificeerde arboprofessionals. In figuur 1 is dit schematisch uitgewerkt. Arboportaal Arbokennisnet Kennis Werkgever Werknemer Arboprofessional Wetenschapper Preventiemedewerker = Deel toegankelijk na betaling Figuur 1: Kennis stapsgewijs ontsluiten Meer in concrete zin worden de volgende doelen beoogd: - De uitvoering van dit project moet goed toegankelijke actuele, kwalitatief goede en betrouwbare kennis en informatie leveren op het terrein van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid. - De informatie moet begrijpelijk zijn elk te onderscheiden kennisniveau en ondersteunend in de dagelijkse praktijk van de eindgebruikers. - De voorbereiding van de toegang tot een virtuele bibliotheek; Pagina 6 van 23

7 - Continuering van het Arbokennisnet voor een periode van meerdere jaren. - Naamsbekendheid van de Arboportaal als spin-off van de keuze voor Stichting PPM en Stichting NVAB voor de uitvoering van dit project. Deze twee partijen vertegenwoordigen circa 4000 arboprofessionals, die op hun beurt hun klanten kunnen wijzen op het bestaan van het Arboportaal. - Een structuur en cultuur binnen de vier beroepsverenigingen op het interdisciplinair verzamelen en delen van informatie en kennis. De partners die in dit project samenwerken, hebben hoge ambities: Arbokennisnet moet zich ontwikkelen tot de belangrijkste toegangsportal voor arboprofessionals. De ontwikkeling zal gaan volgens een groeimodel. In dit project wordt de hoofdstructuur opgezet. Komende jaren zal echter door de partners blijvend moeten worden geïnvesteerd: niet alleen voor de actualisering maar ook in uitbreiding met voor de doelgroep interessante content. 3.2 Doelgroepen - Werkgevers - Werknemers - Bedrijfsdeskundigen (preventiemedewerker, OR-leden, staffunctionarissen). - Arboprofessionals (bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeids- en organisatiedeskundigen en arbeidshygiënisten) 3.3 Door het project te bereiken resultaten Dit deelproject levert de volgende resultaten op: 1. Arbodossiers De op te leveren Arbodossiers vervullen binnen de Arboportaal van SZW de rol van verdiepingsdossiers: deze informatie zal met name van belang kunnen zijn voor de geïnteresseerde preventiemedewerker of actief betrokken werknemers en werkgevers. Als nevenfunctie kunnen (de samenvattingen van) deze dossiers ook gebruikt worden door de redactie van het Arboportaal om ten aanzien van diezelfde Arbo-onderwerpen de doelgroepgerichte informatie aan te vullen op plaatsen waar momenteel lacunes bestaan. De positie van de Arbodossiers van kan als volgt worden voorgesteld: Primaire doelgroep arboportaal Thema Primaire doelgroepen Arboportaal SZW Input van Werknemers Werkgever Preventiemedewerker Deskundige Uitwerking van dossiers naar doelgroep Figuur 2: Arboportaal en arbodossier Arbodossiers Pagina 7 van 23

8 Het volgende wordt opgeleverd: - Arbodossiers welke 65 thema s die door SZW zijn geïdentificeerd (zie bijlage 3) afdekken. De arbodossiers zijn actueel en goed leesbaar op het niveau van deskundigen zoals aangegeven in figuur 2. Ze bevatten ook praktijkervaringen met verbetermaatregelen en interventies en verwijzingen naar branche-informatie (er wordt in deze fase geen contact gezocht of onderhouden met branche organisaties voor aanvullende informatie). De dossiers worden opgeleverd conform de uitwerking voor schadelijk geluid (zie bijlage 2A). Het beoogde taalgebruik en kennisniveau in de arbodossiers is uitgewerkt voor een onderdeel van een geluidsdossier en opgenomen in bijlage 2B. - Deze dossiers worden aan SZW aangeleverd met de mogelijkheid voor een marginale beoordeling. De dossiers zijn integraal en exclusief als set terug te vinden op Arbokennisnet van de professionals en blijven integraal en herkenbaar als eigendom van het samenwerkingsverband van de arboprofessionals, als daarnaar (al dan niet rechtstreeks) wordt doorgelinkt vanuit het Arboportaal. - Per thema, zoals door SZW geïdentificeerd, zal een samenvattende tekst gemaakt worden van 2 tot 3 pagina s (A4), die door TNO gebruikt kan worden als basis voor specifieke vertalingen (samenvattingen) voor werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers / bedrijfsdeskundigen. - De eindredactie van de pagina s voor werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers / bedrijfsdeskundigen is de verantwoordelijkheid van TNO. Zij passen de inhoud van de informatie alleen aan na overleg met stichting PPM / NVAB. 2. Arbokennisnet. Dit is een website met per thema dan wel per doelgroep specifieke kennis en verwijzingen naar bestaande informatie op internet en verschillende bestaande websites. Daarbij zal enerzijds de thema-indeling van SZW gebruikt worden (zie bijlage 3), aanvullend zullen andere indelingen ontwikkeld worden. Het gaat om een indexinformatiesysteem. Een dergelijk systeem bevat een gelimiteerd hoeveelheid kennis, maar geeft vooral aan wie op welk moment over welke kennis beschikt en waar die persoon/instantie te vinden is. Hierbij kunnen ook webadressen van literatuurdatabases worden opgenomen. Algemene literatuurdatabases zoals Medline (gratis), Sumsearch (gratis), de Cochrane Library (lage kosten), OSH-rom (te betalen voorziening) en Psycinfo (te betalen voorziening) worden waar mogelijk in de beginfase reeds opgenomen in Arbokennisnet, omdat deze thuis horen in het onderdeel digitale bibliotheek. De website wordt zodanig voorbereid dat de aansluiting in de toekomst kan worden uitgebreid met onder andere toegang tot volledige teksten van tijdschriftartikelen waar nu al grote behoefte aan is. Het actueel houden van een indexsysteem is gemakkelijker en minder tijdrovend dan een contentsysteem (hierin moet voortdurend de voortschrijdende impliciete kennis van mensen geëxpliciteerd en in databases vastgelegd worden). Ook zijn de kosten van indexsystemen lager dan van contentsystemen. Pagina 8 van 23

9 Via een dergelijk indexsysteem wordt verwezen naar de websites van andere organisaties zoals brancheverenigingen en kenniscentra en naar bijvoorbeeld literatuurdatabases. De opgenomen websites en de geboden informatie dienen daarbij aan bepaalde, vooraf afgesproken, kwaliteitseisen te voldoen. Het projectteam Arbokennisnet, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse beroepsgroepen, stelt deze kwaliteitscriteria op, beoordeelt de informatie/verwijzingen of laat deze beoordelen en bepaalt welke informatie/verwijzingen op Arbokennisnet worden opgenomen. 3.4 Afbakening en beperkingen van het project De subsidieaanvrager heeft overleg en legt verantwoording af aan de beleidsdirectie van SZW. De arbodossiers en het arbokennisportaal richten zich primair op de Arbowet en de onderwerpen die daarin worden geadresseerd. Het terrein van sociale zekerheid wordt hooguit zijdelings meegenomen. Verder wordt zoveel als mogelijk vermeden dat de goede-praktijkvoorbeelden als (door de overheid) voorgeschreven norm voor een specifieke branche kunnen worden opgevat (zie ook opmerkingen over arbocatalogi in hoofdstuk 2). De arbodossiers worden gemaakt binnen de kaders welke door SZW bij de start van het project zijn aangereikt, te weten: - Document met identificatie van 67 thema s (zie bijlage 3) - Startinformatie vanuit SZW voor (een deel van) de thema s cq arbodossiers. - Prioriteitstelling in volgorde van oplevering. - Vaststelling van het informatieformat. - Stijldocument met redactionele aanwijzingen. Deze dossiers worden aan SZW aangeleverd met de mogelijkheid voor een marginale beoordeling. De dossiers zijn integraal terug te vinden op Arbokennisnet van de professionals, en blijven bij doorlinking vanuit het SZW-Arboportaal integraal en herkenbaar in tact als zijnde eigendom van het samenwerkingsverband van de arboprofessionals De subsidieaanvrager zorgt voor goed leesbare teksten en eenheid in taalgebruik over de verschillende dossiers. Het Ministerie van SZW draagt zorg voor de vertaling van de informatie uit de arbodossiers naar de teksten voor werknemers, werkgevers en bedrijfsdeskundigen. De ingangen van arbodossiers en Arbokennisnet zijn divers. Er wordt gewerkt aan wederzijdse aansluiting maar de ingangen en indelingen zijn niet per definitie hetzelfde. De ingangen en zoekstructuur voor arbodossiers is vastgelegd in het informatieformat en de ICT-architectuur van het Arboportaal. Bij de ingangen bij het Arbokennisnet kan ook gedacht worden aan verschillende professies (o.a. veiligheidskundigen, bedrijfsartsen, arbeids- en organisatiekundigen, arbeidshygiënisten, verzekeringsartsen, arbeidskundigen), aan diverse branches, aan een multidisciplinaire themagewijze benadering bijvoorbeeld gebaseerd op verschillende risico s en aan mengvormen daarvan. Ook is een Pagina 9 van 23

10 benadering per risicogroep (ouderen, zwangeren, chronisch zieken etc.) en behandeling en begeleiding denkbaar. Daarnaast zal in het buitenland beschikbare informatie nadrukkelijk opgenomen worden. Daarbij worden binnen Arbokennisnet zodanige dwarsverbanden gecreëerd, dat een belangrijk deel van de informatie voor elke bezoeker beschikbaar is, ook voor de geïnteresseerde werkgever, werknemer of preventiemedewerker die niet tot de primaire doelgroep van deze website behoren. Arbokennisnet moet ook een functie hebben als toegang tot een goede digitale bibliotheek voor arbeid, gezondheid, veiligheid en welzijn, eventueel in de toekomst uit te breiden met aanpalende onderwerpen uit de sociale zekerheid. Arbokennisnet kan ook toegang bieden tot kwalitatief goede experts of expertgroepen op diverse terreinen. Het inrichten van een dergelijke website vraagt een goede organisatie en inzet van diverse partijen. Arbokennisnet is vanuit de aard van de doorverwijzingen kosteloos toegankelijk voor alle bezoekers. De verwijzingen kunnen sites zijn die slechts na betaling toegankelijk zijn, zoals enkele literatuurdatabases en met name abonnementen op een groot aantal tijdschriften in verband met de noodzakelijke toegang tot de volledige tekst van artikelen. Het Arbokennisnet zal aansluiten bij het CMS van het Arboportaal zoals dat op dit moment functioneert. De verwachting is in de toekomst het Arboportaal naar een ander technisch platform zal omschakelen. Daarvan zijn de technische specificaties en functionele eisen niet bekend. Pagina 10 van 23

11 4 Projectorganisatie 4.1 Subsidieaanvrager Als subsidieaanvrager treedt op een consortium van vier beroepsverenigingen en twee kennisinstituten, te weten: 1. Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde(NVVK) 2. Bond van Arbeids- en Organisatiesdeskundigen (BA&O) 3. Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) 4. Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) 5. Coronel Instituut Universiteit van Amsterdam 6. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten De eerste drie verenigingen zijn gezamenlijk georganiseerd in de Stichting PPM. De Stichting PPM zal optreden als penvoerder naar het Ministerie van SZW. 4.2 Organisatiestructuur De projectorganisatie van de subsidievrager ziet er als volgt uit (zie figuur 3). Figuur 3: Projectorganisatie De taken binnen de projectorganisatie zijn als volgt verdeeld. Pagina 11 van 23

12 Wat Wie Omschrijving Thema Team 1 Bedrijfsarts 1 Arbeidshygienist 1 Veiligheidskundige 1 Arbeids- en organisatiedeskundige Team is georganiseerd rond beperkt aantal thema s en verantwoordelijk voor de productie van relevante arbodossiers en voor het aanleveren van relevante websites over het thema. Eerste auteur Één lid van het Thema Team Één van de leden van het Thema Team die verantwoordelijk is voor de basistekst en het aanreiken van informatie over websites. Per dossier kan de rol van eerste auteur binnen een team wisselen. Mede auteur Overige drie leden van het Thema Team Overige leden van het Thema Team die verantwoordelijk zijn voor bewaking van disciplinaire inbreng in het dossier en algemene kwaliteit en leveren webinfo aan. (Web)redacteur Auditteam Projectleiding Projectassistentie Redactie Webmaster 1 Bedrijfsarts 1 Arbeidshygienist 1 Veiligheidskundige 1 Arbeids- en organisatiedeskundige Op ad hoc basis aangevuld met: Vertegenwoordiger Universiteit Vertegenwoordiger NCvB St.PPM (penvoerder) Directeur kwaliteitsbureau NVAB Administratieve ondersteuning ICT-helpdesk Ten behoeve van eenheid in stijl en tekstkwaliteit van de arrbodossiers zal een web- cq tekstredacteur een introductie aan auteurs verzorgen en eenmalig persoonlijk advies. De webmaster verantwoordelijk voor het beheren van de content op het Arbokennisnet. Het auditteam is vanuit de projectdirectie, en daarmee vanuit de vier beroepsverenigingen, gemandateerd om de kwaliteit van het eindproduct te beoordelen. Dat wil zeggen zowel de aangereikte websites als de arbodossiers. Er is één auditteam. Op ad hoc basis kan het auditteam uitgebreid worden voor met name het opstellen van kwaliteitscriteria en het beoordelen van websites. Stichting PPM is bestuurlijk verantwoordelijk en voert het project in nauwe samenwerking met NVAB uit. De projectleiding is door de stichting PPM gecontracteerd en is verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken. De thema teams worden goed ondersteund. De workflow zal goed gemonitord worden. Ten behoeve van het project zal een webbased projectarchief geopend worden. De projectleiding zal optreden als eerst verantwoordelijke in de projectuitvoering en als contactpersoon voor het Ministerie van SZW. 4.3 Overleg en voortgangsrapportages In de voorbereidingsfase zal intensief contact zijn met de opdrachtgever om de definitieve eisen aan het eindproduct vast te stellen. De projectleiding zal vervolgens per kwartaal een bondige voortgangsrapportage opstellen en ter beschikking stellen aan het Ministerie van SZW. Pagina 12 van 23

13 De producten zullen batchgewijs opgeleverd worden. Afhankelijk van de wensen en noodzaak zullen ook voor de acceptatie door SZW overlegmomenten worden ingepland. Na afronding zal een eindbespreking worden gehouden. Pagina 13 van 23

14 5 Aanpak project en projectfasering 5.1 Activiteiten Samenstellen themateams en auditteam Dit project gaat werken met themateams die op basis van de gestelde kwaliteitscriteria de gevraagde producten zullen opleveren. Ook wordt een auditteam ingesteld. De werving en selectie zullen gebeuren vanuit verenigingsverband van de vier aangesloten beroepsverenigingen. Vooraf zal een competentieprofiel van de teamleden worden opgesteld en een selectieprocedure. Ontwerpen van de structuur van de site Arbokennisnet Omdat gekozen is voor het opzetten van een indexsite, waarop links naar andere websites worden aangeboden na beoordeling op kwaliteit, is het belangrijk om na te denken over een indeling van die links. De website kent verschillende doelgroepen: bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, A&O-deskundigen, ergonomen, arboverpleegkundigen en andere arboprofessionals. Arbokennisnet kan een aantal doelgroepen apart bedienen, bijvoorbeeld door afzonderlijke ingangen te kiezen voor verschillende doelgroepen. Voordeel daarvan is dat mensen de informatie passend bij hun vak snel kunnen vinden, het nadeel is dat ze niet bij anderen in de keuken gaan kijken. Een andere optie is het structureren van de informatie per thema. Het ontwerp houdt rekening met aansluiting bij het arboportaal voor werkgevers en werknemers. In een later stadium kunnen ook andere beroepsgroepen zich aansluiten bij dit initiatief. Vormgeving en bouw site Het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid heeft onderzoek laten verrichten naar het meest geschikte systeem voor onderhoud van de inhoud van Arbokennisnet (content management systeem; CMS). Zij adviseren het gebruik van Drupal. Tegelijkertijd is er de wens van het ministerie van SZW dat Arbokennisnet aansluit bij het SZW-portaal voor werkgevers en werknemers. Bezien zal moeten worden of deze twee wensen te combineren zijn, of dat er voor een andere oplossing gekozen moet worden. Meest wenselijke scenario is dat Arbokennisnet aansluit bij vormgeving en CMS van het arboportaal van werkgevers en werknemers. Vaststellen kwaliteitscriteria Door het auditteam criteria worden opgesteld voor het vaststellen van de kwaliteit van het product. Dit betreft zowel criteria voor informatie over websites als voor de arbodossiers. De criteria zullen in de vorm van een leidraad en een format voor het aanleveren van de informatie worden uitgewerkt. Daarnaast moet er een webmaster worden aangesteld die de aangeleverde informatie indeelt in de juiste rubrieken en in het CMS invoert. Deze webmaster heeft in de realisatiefase veel werk, maar ook bij het beheer is er iemand of zijn meer mensen nodig om de website te onderhouden en de informanten te begeleiden. Pagina 14 van 23

15 De webmaster denkt ook na over het toevoegen van nieuwe rubrieken of nieuwe functionaliteiten aan de site. Uitvoerende werkzaamheden Het primaire proces van dit project als volgt (zie figuur 4). Tijdpad Resultaat Resultaat (weken) Dossier Arbokennisnet Start 0 Voorstel startdocumenten + webinfo Nodig Startdocumenten SZW Wie SZW/PL Eerste auteur 1 Aanvulling Leden TT 3 1 e Concept dossier + webinfo Eerste auteur 4 Reactie TT Leden TT 5 2 e Concept dossiers + webinfo Eerste auteur 6 Kwalitering webinfo Auditteam Definitief Thema Eerste auteur Beschikbaar Thema Verwerken webinfo Webmaster Kwalitering dossier Auditteam 7 Definitief Concept Eerste auteur Marginale toets SZW SZW Definitief Dossier Figuur 4: Primaire proces arboinformatie ontsluiten Opstellen van een implementatie en communicatieplan Wanneer de site gelanceerd wordt zal er bekendheid aan gegeven moeten worden. Een direct mailcampagne hoort in ieder geval tot de ingezette communicatiemethoden. 5.2 Globale fasering van het totale project Het project valt uiteen in de volgende delen: Voorbereidingsfase. Hierin wordt de projectinfrastructuur opgezet (werving, selectie en briefing van professionals, aanmaken projectarchief en administratie). De website voor het arbokennisnet wordt ontworpen. Ook zal een testfase worden uitgevoerd met het opstellen van vier arbodossiers. Dit moet leiden tot definitieve vaststelling van de ontwerpeisen door de opdrachtgever. Uitvoeringsfase. Het arbokennisnet zal worden opgebouwd en de arbodossiers worden opgeleverd. De arbodossiers zullen batchgewijs opgeleverd worden. SZW geeft aan dat de volgende dossiers geen hoge prioriteit hebben en daarom in de planning achteraan opgenomen kunnen worden: "werken op hoogte", agressie Pagina 15 van 23

16 en geweld; werkdruk; seksuele intimidatie; pesten; arbodienstverlening; daglicht en kunstverlichting; intern noodplan; noodvoorzieningen Implementatiefase (Arbokennisnet) Er wordt gerichte publiciteit aan het Arbokennisnet gegeven via een direct mailcampagne en via vakbladen en andere media. Projectbeheer Projectbeheer is een continue activiteit en gericht op beheersing van de uitvoering. Er zal periodiek overleg gevoerd worden met het Ministerie van SZW. Het project wordt afgesloten met een verantwoording van de subsidiegelden conform het geldende subsidiereglement. Pagina 16 van 23

17 Bijlage 1: Literatuur Dijk F van, Hugenholtz N, Programma ter versterking van de kennis- en infrastructuur voor onderzoek, ontwikkeling, informatievoorziening en kennisoverdracht op het terrein van de arbeidsbedrijfsgeneeskunde in Arbodiensten. Amsterdam, Coronel Instituut AMC, Rapport Dijk FJH van, Hugenholtz N, Eindrapport vervolgprogramma ter versterking van de kennis- en onderzoeksinfrastructuur van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in arbodiensten (december maart 2006). Amsterdam, Coronel Instituut AMC, Rapport 12 april Dijk FJH van, Reinders G, Schaafsma F, Hulshof C, Spreeuwers D, Verbeek J. Een virtuele bibliotheek voor arbo en sociale zekerheid. Tijdschrift voor bedrijfsen verzekeringsgeneeskunde 2003;11(12): Hugenholtz N, A-Tjak M, Schreinemakers J, Dijk FJH van. Hoogwaardige actuele informatie voor arbo- en sociale zekerheidsprofessionals. Pleidooi voor een centrale arboportal en voor een virtuele bibliotheek. Amsterdam, Coronel Instituut AMC, Rapport 29 september Iske PL, Boersma WH, Zwart BCH de. Voorstel voor de inrichting en operationalisering van een kennisinfrastructuur voor nieuwe arbeidsrisico s (KINA). Discussiestuk voor 2 e invitational conference Kwantes JH, Reinders G, Weyers M, Borgh H van der. Op weg: een onderzoek naar kenniscentra in de arbo-kennisinfrastructuur. Hoofddorp, TNO Kwaliteit van Leven, 2003 Lenderink AF. Arbokennisnet. Amsterdam, Coronel Instituut AMC, in samenwerking met Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, NVAB en de Beroepsverenigingen Preventisten, Rapport 15 maart Maasen JHW, Noort A. Een Startpunt voor vakinhoudelijke informatie, TBV 12, nr.5 (mei 2005) Zwart BCH de, Duvekot JA, Prins R, Iske PL. Van signalering tot aanpak, Inventarisatie van het kennisproces rond nieuwe arborisico s. Leiden, Astri, Rapport 2004 Pagina 17 van 23

18 Bijlage 2 A Uitwerking Arbodossier Schadelijk geluid Uitwerking Arbodossier Schadelijk geluid door St.PPM/Stichting NVAB. Format Arbodossier : Schadelijk geluid Algemeen Onderwerp Paragraafindeling Webpagina 1. Titel 2. Samenvatting Samenvatting 3. Effect van risicofactor 3.1 Beschrijving effecten Gehoorschade Geluidhinder 3.2 Omvang effecten Prevalentie Algemeen Beroepsziekten 4. Relevante werksituaties 4. 1Relevante branches Overzicht branches met schadelijk geluid (1p/br?) Overzicht branches met hinderlijk geluid (1 p/br?) 4.2 Relevante beroepen Overzicht beroepen met schadelijk geluid (1p/br?) Overzicht beroepen met hinderlijk geluid (1 p/br?) 5. Inventarisatie- en evaluatie 5.1Risico-invenatarisatie Relevante aspecten in RIE 5.2 Geluidmeting Hoe bepaal ik of geluid schadelijk is (schatten meten) 5.3 Dosimetrie Hoe bepaal ik de gemiddelde dagdosis 5.4 Audiometrie Hoe bepaal ik de gehoorschade 6. Normen Arbo-wet 14.1 Arbo-wet Wetgeving schadelijk geluid 14.2 Arbobesluit Arbobesluit 14.3 Arboregelingen Arboregelingen 7. Overige normen Arboconvenanten Arboconvenanten CAO afspraken CAO afspraken Branchecatalogus (Branche) richtlijnen en leidraden 8. Beheersmaatregelen 8.1 Arbeidshygienische strategie Arbeidshygienische strategie 8.2 Bronmaatregelen Bronmaatregelen algemeen 8.3 Overdrachtsweg Overdrachtsweg algemeen 8.4 Technische maatregelen Technische maatregelen algemeen 8.5 Organisatorische maatregelen Organisatorische maatregelen algemeen 8.6 Persoonlijke beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen 9 Periodiek Medisch Onderzoek 9.1 Audiometrie Frequentie audiometrie 9.2 Richtlijnen/protocollen Groepsaudiogram 10. Werkgeversverplichtingen Werkgeversverplichtingen Pagina 18 van 23

19 Format Arbodossier : Schadelijk geluid Algemeen Onderwerp Paragraafindeling Webpagina 11. Werknemersverplichtingen Werknemersverplichtingen 12 Werknemersrechten 12.1 Rechten individuele werknemer Rechten individuele werknemer 12.2 Rechten medezeggenschapsorgaan Rechten medezeggenschapsorgaan 13. Praktijkverhalen Enkele aansprekende voorbeelden van verbetermaatregelen uit de praktijk. Pagina 19 van 23

20 Bijlage 2B Referentieniveau kennis en taalgebruik arbodossier Hieronder is een uitwerking welke als referentie dient van het beoogde niveau waarop de teksten voor de arbodossiers beschreven dienen te worden. Gehoortest Gehoor en gehoorschade Bij iedereen die ouder wordt neemt het gehoor af. Dit wordt ouderdomslechthorendheid genoemd. Langdurige blootstelling aan hoge geluidniveaus kan leiden tot lawaaidoofheid of ook wel lawaaislechthorendheid genoemd (zie ook gehoorschade). Dit wordt veroorzaakt doordat gehoorcellen afsterven door blootstelling aan te hard geluid. Als deze cellen afgestorven zijn, dan is de gehoorschade blijvend. Deze lawaaidoofheid begint bij de hoge tonen. We weten niet waarom het juist in dit frequentiegebied begint. Wel weten we dat al een beperkte schade aan die gehoorcellen er toe kan leiden dat je een gesprek al slechter kunt volgen. Dat valt het eerste op in een rumoerige omgeving, zoals op een verjaardag. Mensen merken dat ze gesprekken niet meer kunnen volgen en voelen zich daardoor buitengesloten. Ernstige lawaaidoofheid is wordt door mensen daarom ook als een heel grote sociale handicap ervaren. Wat is een gehoortest? Door een gehoortest kan worden vastgesteld hoe goed het gehoor van iemand is. Bij een gehoortest krijg je geluiden te horen met verschillende toonhoogtes. Die geluiden krijg je in verschillende sterktes te horen. De sterkte waarbij je een bepaalde toon nog net wel kunt horen wordt de gehoordrempel genoemd. Het gehoorverlies geeft aan hoeveel minder je bij een bepaalde toonhoogte kunt horen dan iemand die geen enkel gehoorverlies heeft. Door het gehoorverlies bij verschillende toonhoogtes te bepalen kun je een audiogram maken. Dit is een lijn op een grafiek die het gehoorverlies bij verschillende toonhoogtes met elkaar verbindt. Hoe kun je vaststellen of er bij iemand sprake is van lawaaidoofheid? Uit de vorm van een audiogram kan een bedrijfsarts of doktersassistente vaststellen of er sprake is van lawaaidoofheid. Als er sprake is van ernstige gehoorschade dan is het meestal zo dat er een bepaalde toonhoogte (4000 Hz) is die je bijna niet meer kunt horen. Bovendien zijn de tonen die iets hoger en lager zijn ook slecht hoorbaar. Het audiogram laat dan een gehoordip zien. Er is dan sprake van lawaaidoofheid. Wat kun je met het afnemen van een gehoortest te weten komen? In een bedrijf waar werknemers blootstaan aan schadelijk geluid wordt er vaak voor gekozen om bij alle werknemers die aan schadelijk geluid bloot staan een keer per bijvoorbeeld vier jaar een gehoortest af te nemen (zie ook Periodiek Medisch Onderzoek). Zo kan voor iedere werknemer nagegaan worden of zijn gehoor sneller slechter wordt dan je op basis van zijn ouder worden zou mogen Pagina 20 van 23

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013 Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid November 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 De Stoffenmanager Bouwnijverheid... 4 1.2 Het actieplan... 4 1.3 Samenwerking NOA en BOVATIN... 4 1.4 Doelstelling en

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN

December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN December 1999 INVENTARISATIE VAN MAATREGELEN DIE BOUWBEDRIJVEN TREFFEN OM DE WERKDRUK TE VERMINDEREN INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...4 2. INLEIDING...5 2.1. Onderzoeksvraagstellingen:...5 2.2. Leeswijzer...5

Nadere informatie

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg

Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Sector- en branchegeorganiseerde Bedrijfsgezondheidszorg Zes casussen van sectoren en branches mei 2014 Tessa van Puijenbroek Krista Visscher Chris Moor Moniek Nelissen Inhoud 1 INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Arbozorg in Nederland. datum september 2013

Arbozorg in Nederland. datum september 2013 Arbozorg in Nederland datum september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Naleving van de arbozorgverplichtingen 3 3 Werking van de RI&E 5 4 Werking van de preventiemedewerker 6 5 De effecten van de RI&E 7 6 Preventie

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

Psychosociale Arbeidsbelasting

Psychosociale Arbeidsbelasting ARBOCATALOGUS DEEL 6 Psychosociale Arbeidsbelasting VERSIE 2014 Psychosociale Arbeidsbelasting Arbocatalogus deel 6 Deze versie van de Arbocatalogus is in opdracht van het A&O-fonds Waterschappen opgesteld

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding

Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Leidraad Casemanagement bij ziekteverzuimbegeleiding Juni 2013 Inhoudsopgave Achtergrond en samenvatting Inleiding De probleemstelling Doel, inhoud en reikwijdte van de leidraad Gebruikte afkortingen Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

STECR L eidraad TAKEN EN DESKUNDIGHEID VAN PREVENTIEMEDEWERKERS

STECR L eidraad TAKEN EN DESKUNDIGHEID VAN PREVENTIEMEDEWERKERS TAKEN EN DESKUNDIGHEID VAN PREVENTIEMEDEWERKERS INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Verantwoording 6 3 Profiel preventiemedewerker 7 STECR Leidraad Taken en deskundigheid van preventiemedewerkers 3.1 Wat zegt

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/

CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/ MAASTRICHT UNIVERSITY - UM/ OFFERTE/ OF.UM.141401B/ CONTENTSTRATEGIE, PRODUCTIE & WEBORGANISATIE/ 1.0/ 7-4-2014/ ROB PUNSELIE/ MARTIJN VAN DER HEIJDEN/ INHOUD 1 Inleiding 4 2 Succesfactoren online communicatie:

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch

Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Handreiking voor signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico s in het HBO M&O-groep, s-hertogenbosch Opdrachtgever: Ministerie Veiligheid en Justitie / NCTV Auteurs: drs. M. Bosdriesz MEd,

Nadere informatie

Dossier Incidenten- en ongevalsonderzoek en -analyse

Dossier Incidenten- en ongevalsonderzoek en -analyse Dossier Incidenten- en ongevalsonderzoek en -analyse Auteurs: Nico van Roden (veiligheidskundige) Clusterleden: Max Vermeij (arbeids- en organisatiedeskundige) Wim van Alphen (arbeidshygiënist) Jaap Maas

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie