SERIE RESERRCHmEmORnHDR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERIE RESERRCHmEmORnHDR"

Transcriptie

1 SERIE RESERRCHmEmORnHDR KAPITALISTISCHE PRODUCENTEN EN KLEINE BOEREN De rol van de huurarbeid in de ontwikkeling van de landbouw in de Dominicaanse Republiek in de periode Jan P.de Groot Ruud Buitelaar Researchmemorandum maart 1985 I VRIJE UNIVERSITEIT EKONOMISCHE FAKULTEIT AMSTERDAM

2

3 1 Ter Verantwoording Het voorliggende verslag is het produkt van een kortlopend onderzoeksprojekt gefinancierd uit fondsen (de zgn. 'Eigen Onderzoeks Pool') van de ekonomische fakulteit aan de Vrije Universiteit. Het projekt begon op 1 december 1982 onder de titel 'Processen van klassendifferentiatie in de agrarische sektor in de Dominicaanse Republiek'. Aangezien de kwaliteit van het datamateriaal niet geheel overeenkwam met de verwachtigingen (de landbouwtellingen vielen in dit opzicht tegen, en de sektoranalyse viel mee), heeft het uiteindelijke resultaat een iets ander aksent dan oorspronkelijk de bedoeling was. De veranderingsprocessen tussen 1960 en 1980 zijn niet louter op basis van de landbouwtellingen bestudeerd, en dit gedeelte van het onderzoek (hoofdstuk 2) heeft een beschrijvend karakter gekregen. De nadruk van het onderzoek is komen te liggen op een struktuuranalyse van de agrarische sektor in het jaar 1975/76 (hoofdstuk 3) met behulp van de sektoranalyse, uitgevoerd door het noordamerikaanse bureau voor ontwikkelingssamenwerking (USAID) en het dominicaanse ministerie van landbouw (SEA). Van de vele personen die hebben bijgedragen aan de realisatie van dit projekt is Herman Hendriks in eerste instantie de belangrijkste geweest: hij heeft als student-assistent in het projekt gewerkt en de USAID/SEA datatape toegankelijk gemaakt. De ekonomische fakulteit financierde een korte studiereis van Ruud Buitelaar naar de Dominicaanse Republiek (aug./sept. 1983), met het doel om recent datamateriaal te verzamelen en de interpretatie van het USAID/SEA materiaal te bespreken met degenen die de sektoranalyse destijds uitvoerden. Daartoe werd een diskussiepaper geschreven onder de titel: 'Clasificación de fincas privadas en el sector arrocero en la Repüblica Dominicana'. Velen in de Dominicaanse Republiek hebben Buitelaar met grote bereidwilligheid hierbij geholpen. Vooral David Alvarado van het SEA en Ruben Nunez, beiden in 1975/76 bij de opzet van de sektoranalyse betrokken, zijn hierbij van groot nut geweest. Van de studiereis is apart verslag uitgebracht.

4 11 In een vergevorderd stadium van onderzoek zijn de resultaten aan diverse groepen van deskundigen voorgelegd en met de kritiek die deze besprekingen opleverde hebben de auteurs hun voordeel gedaan bij het schrijven van de definitieve versie van het verslag. De resultaten zijn gepresenteerd op de landelijke studiedag 'Landbouw in Peru en de Dominicaanse Republiek' op 2 februari 1984, georganiseerd door de werkgemeenschap van Latijns-Amerikanisten. Louk Box heeft bij die gelegenheid en ook later veel stimulerende aandacht aan dit onderzoek besteed en gefundeerde kritiek geleverd. Het VWF-onderzoeksprogramma 'Ontwikkelingsvraagstukken' heeft een intern seminar aan de resultaten van dit onderzoek gewijd. Jan-Willem Gunning heeft hierbij vanuit een theoretische invalshoek opmerkingen gemaakt die tot een herformulering van de tekst noopte. Het geheel is ons inziens hierdoor zeer verbeterd. De tekortkomingen die er ondanks alles nog aan dit werkstuk kleven komen geheel voor verantwoordelijkheid van de schrijvers. R.B. J.P. de G.

5 111 Inhoudsopgave blz. 0. Inleiding 1 1. Ontwikkeling van produktiekrachten en -verhoudingen 3 vóór vóór de opkomst van de kapitalistische produktiewijze kapitalistische akkumulatie en persoonlijke 55 verrijking: samenvatting Groei van de agrarische produktie en basis van de 27 produktietoename 2.1 globale groei van de agrarische produktie basis van de produktietoename semi-proletarische huurarbeid veranderingen in de grondbezitsverhoudingen ongelijke ontwikkeling van de produktieaktiviteiten samenvatting De struktuur van de agrarische sektor in 1975/ inleiding: het USAiD sektor survey de bedrijfstypologie de struktuur van de agrarische sektor globale kenmerken van de bedrijfstypen de bedrijfstypen en hun produktieaktiviteiten de bedrijfstypen en hun produktiemethoden de bedrijfstypen en de ongelijke ontwikkeling '" van de produktieaktiviteiten 4. Samenvatting 85 Noten 92 Literatuurlij st 93 JdG/RB/mt

6

7 iv Algemene gegevens Dominicaanse Republiek basis gegevens: arbeidskracht: Bevolking in 1980 Oppervlakte BVP per hoofd in 1980 gemiddelde jaarlijkse groei BNP p/c Alfabetisatiegraad onder volwassenen in 1977 Levensverwachting bij geboorte (1980). Bevolking tussen 15 en 64 jaar " werkzaam in landbouw " " " industrie diensten km US$ 3.4 % 67 % 61 j aar % 52% urbanisatie: Urbane bevolking als % van totale bevoking 30 jaarlijkse groei % % Bevolking in Santo Domingo als % van tot. urbane bevolking produkties truktuur: Bruto Nationaal Produkt, US$ 720 xio x 10 landbouw 27% 18% industrie diensten produktie- ( ) ( ) groei: Bruto Nationaal Produkt 4.5% 6.6% landbouw industrie diensten goederenhandel : exporten in 1980 importen in 1980 groeivoet exporten " importen 962 x io 6 US$ 1436 x 10 6 US$ ( ) ( ) -2.3% 4.6%

8 V Samenstelling brandstoffen, mineralen, metalen sgoederen-.., overige ö primaire goederen export: * machines en transportmiddelen overige nijverheidprodukten % 3% Samenstelling goederenimport ; Betalingsbalans, buitenlandse schuld en schuldendienst: voedsel brandstoffen, mineralen, metalen overige primaire goederen machines en transportmiddelen overige nijverheidsprodukten saldo lopende rekening intrestbetalingen op buitenlandse schuld buitenlandse schuld als % van BNP schuldendienst als % van exporten 17% x 10 6 US$ 4 97 x 10 6 US$ % 17.5% 4.5% 21.5% bron: World Development Report 1982.

9 MONTECRISTI

10

11 1 Inleiding De overgrote meerderheid van de plattelandsbevolking in Latijns- Amerika verkeert in een situatie van aanhoudende armoede en slechte leefomstandigheden. Deze situatie is de keerzijde van de voorspoed van de meer bevoorrechten in Latijns-Amerika zelf en in de industrielanden. Hoe die samenhang is tussen armoede en welvaart, hoe dezelfde ontwikkelingsprocessen enerzijds ekonomische groei en anderzijds stagnatie veroorzaken moet juist worden onderzocht. Want dat inzicht is nodig om te kunnen komen tot ontwikkelingsprocessen waarin zulke onderschikking ontbreekt. In dit kader poogt de onderhavige studie een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de krachten die de agrarische ontwikkeling in perifere gebieden in Latijns-Amerika bepalen. De logika van de ontwikkeling die leidt tot groei en voorspoed enerzijds en stagnatie en armoede anderzijds dient achterhaald te worden alvorens haar te kunnen doorbreken. De landbouwsektor in de Dominicaanse Republiek laat zich kenmerken door een aantal strukturele verschijnselen: scheve grondbezitsverhoudingen - geringe technifikatie van de produktie, hetgeen leidt tot een lage arbeidsproduktiviteit - de grote vraag naar arbeid, en de belangrijke plaats die goedkope huurarbeid, in de vorm van semiproletarische arbeid, inneemt. Deze strukturele verschijnselen hangen oorzakelijk met elkaar samen en versterken elkaar. Het zijn de geringe toegang tot grond en technologie en bijgevolg de geringe mogelijkheden voor een produktieve aanwending van arbeid die stagnatie en armoede bij een bepaalde klasse van producenten veroorzaken. Naast armoede en stagnatie is er echter ook een dynamische groei aanwijsbaar, een groei die zich voordoet in bepaalde landbouwbedrijven en in bepaalde produktieaktiviteiten.

12 2 De vraagstelling in deze studie betreft de logika van de hierboven kort aangeduide ongelijke ontwikkeling tussen bedrijven en tussen produktie-aktiviteiten, en de mechanismen die de strukturele kenmerken van de landbouwsektor in stand houden en versterken. Hoe valt het te verklaren dat de armoede op het platteland blijvend is, dat het land zich genoodzaakt ziet steeds meer voedsel te importeren terwijl er tegelijkertijd bedrijven en produkten te onderscheiden zijn die een snelle groei doormaken? Deze vraagstelling en de hiernavolgende uitwerking zijn deels ingegeven door de theoretische koncepten die A. de Janvry in het boek 'The Agrarian Question and Reformism in Latin-America' ontwikkeld heeft. De Janvry vat de strukturele kenmerken van de landbouwsektor samen in het begrip 'funktioneel dualisme'. Dit duidt op de samenhang tussen grootgrondbezit en dynamische kapitalistische ontwikkeling enerzijds en de stagnerende produktie op voor het levensonderhoud van de boeren te kleine bedrijven anderzijds. De logika van het funktionele dualisme is gelegen in het ruime aanbod van goedkope (huur)arbeid en goedkoop voedsel dat op deze wijze ontstaat. Het zijn dus de mechanismen die de aanwending van arbeid bepalen die een belangrijke faktor vormen tot de verklaring van de ongelijke ontwikkeling in de landbouwsektor. In deze studie wordt getracht de mechanismen die de Janvry in zijn theoretisch werk heeft aangegeven uit te werken voor de landbouwsektor in de Dominicaanse Republiek in de periode In hoofdstuk 1 wordt bij wijze van inleiding een samenvatting gegeven van de recente geschiedenis van de Dominicaanse Republiek. Daarna wordt in hoofdstuk 2 een globaal overzicht gegeven van de landbouwontwikkeling in de Dominicaanse Republiek van Hieruit zal de belangrijke rol van de semiproletarische huurarbeid, die samenhangt met de scheve grondbezitsverhoudingen en de geringe technifikatie, naar voren komen. Dit hoofdtuk besluit met een analyse van de ongelijke ontwikkeling tussen produktieaktiviteiten (gewassen en dierlijke produktie) in de loop van de tijd.

13 3 Het niveau waarop de ongelijke ontwikkeling echter in wezen verklaard moet worden is het niveau van de producenten, ofwel de bedrijven. Daartoe wordt in hoofdstuk 3 met behulp van het USAID/SEA sektor survey uit 1976 een bedrijfstypologie gekonstrueerd. De struktuur van de agrarische sektor in termen van deze typologie en de kenmerken van de bedrijfstypen (verschillen de bedrijven naar aktiviteiten en/of produktiemethode?) voert naar een verklaring van de ongelijke ontwikkeling en de aanhoudende armoede in de agrarische sektor in de Dominicaanse Republiek. 1. Ontwikkeling van produktiekrachten en -verhoudingen voor De behandeling van de ontwikkeling van de agrarische sektor in de Dominicaanse Republiek tussen 1960 en 1980, zoals in deze studie beoogd wordt, is niet goed mogelijk zonder eerst in grote lijnen te schetsen hoe de uitgangssituatie van 1960 ontstaan is. De voor dit onderzoek relevante voorgeschiedenis spitst zich toe op de ontwikkeling van de produktiefaktoren grond, kapitaal en arbeid, waarbij gezocht wordt naar de historische achtergronden van het ontstaan van de faktormarkten en de distorties daarvan. Tevens zal enige aandacht besteed worden aan de historische ontwikkeling van de produktieaktiviteiten. Tenslotte wordt getracht de geschiedenis van de produktieverhoudingen te traceren, teneinde het dualisme in de dominicaanse samenleving historisch te plaatsen. Dit hoofdstuk is gebaseerd op enkele bekende geschiedschrijvingen; het heeft niet de pretentie iets toe te voegen aan de bestaande kennis omtrent de geschiedenis van de Dominicaanse Republiek, doch slechts deze op bepaalde wijze te ordenen. 1.1 V6or_X870 Het begin van de kapitalistische ontwikkeling in de landbouwsektor in de Dominicaanse Republiek wordt dikwijls geplaatst in het begin van de 70-er jaren van de vorige eeuw, toen moderne suikerplantages werden aangelegd met cubaans en later noordamerikaans kapitaal.

14 4 Voor die tijd had de Dominicaanse Republiek een lange periode van ekonomische en sociaal verval gekend, zodanig dat het land in het midden van de vorige eeuw gekarakteriseerd werd als onderbevolkt en met een extreme overvloed aan landbouwgrond, hetgeen leidde tot chaotische situaties ten aanzien van grondbezitsverhoudingen (Hoetink, 1982 p. 5). De Republiek telde slechts 100 a inwoners, de waarde van het landbezit was zeer laag en kapitaal werd vrijwel niet gebruikt in de agrarische produktie - zo was de ploeg onbekend, waren er weinig ijzeren instrumenten en gebruikte men de 'slash and burn' methode -. Het niveau van ontwikkeling van de produktiekrachten was derhalve zeer laag. Voor 1870 vormde de kleinschalige, op zelfvoorziening gerichte landbouw voor het overgrote deel van de bevolking de bestaansbasis. De belangrijkste ekonomische aktiviteiten naast deze kleinschalige landbouw waren relatief grootschalige extensieve veeteelt (op in gemeenschappelijk bezit zijnde weidegronden), de traditionele kleinschalige verbouw van suikerriet en tabak, en de houtkap. (Cassa,1983, p ). Deze aktiviteiten waren alle gericht op de export, die overigens omschreven wordt als doorgaans gering van omvang en vaak sterk fluktuerend. In feite leidde de rurale bevolking een haast autarkisch bestaan. Het beschrijven van de sociale struktuur voor 1870 is een hachelijke zaak. Hoetink meent dat 'elke poging tot een stratifikatie die méér dan een ruwe schets wil zijn vastloopt op een gebrek aan data en de sterke regionaliteit in de samenleving' (Hoetink, 1982, p. 175). De schets die hij mogelijk acht is de volgende:- - de armsten, zij die geen toegang hebben tot de grond en bereid zijn zich van anderen afhankelijk te maken en te werken voor voedsel, staan het laagst op de sociale ladder. Vervolgens: de arbeiders op veeteeltbedrijven (peones en monteros) onafhankelijke kleine producenten (rancheros en conuqueros) - opzichters in de grote bedrijven eigenaars van plantages en (grote) veeteeltbedrijven(hatos).

15 5 Gassa voegt aan deze opsomming nog toe de handelaars, de ondernemers in de houtkap, en de burokraten uit het (embryonale) staatsapparaat, die tot de hoogste kringen gerekend moeten worden. Wil men deze stratifikatieschets verder uitwerken dan zal in de eerste plaats aandacht besteed dienen te worden aan de sterke regionale verschillen. Het lage niveau van de produktiekrachten en de geringe geprononceerdheid van de sociale verhoudingen vóór*1870 zijn voldoende reden om geen aandacht te besteden in het onderhavige onderzoek aan de historische ontwikkelingen van ouder datum, aangezien het hier slechts gaat om het beschrijven van die processen die van belang zijn voor de interpretatie van de periode ê_2E^25 H_YSS_ÉS_^S i Sli i^!lê_ee2éh^ iëhiisê I 70-J_930 De reeds gememoreerde verandering in de 70-er jaren van de vorige eeuw betrof de opkomst van de grootschalige suikerriet-verbouw. Dit betekende het begin van een proces van fundamentele veranderingen in de dominicaanse ekonomie. Het uitbreken van de Cubaanse onafhankelijkheidsoorlog in 1868 had tot gevolg dat een aantal Cubaanse ondernemers naar de Dominicaanse Republiek uitweken. Zij brachten vaak een startkapitaal en technologische kennis van de suikerproduktie mee. Door een van hen werd in 1870 de eerste stoommachine in de rietverwerking geïntroduceerd. De eerste grootschalige, moderne suikerfabriek werd in 1875 geopend. Hoewel vanaf dat moment de verbouw van suikerriet aan een snelle opmars begon, wordt de eerste periode gekenmerkt door vele mislukkingen en faillissementen, onder ander veroorzaakt door externe faktoren, zoals de prijsdaling op de wereldmarkt in Al spoedig is een proces van koncentratie waarneembaar waarbij de relatief vele en kleine ondernemers uit de beginperiode langzamerhand overvleugeld en weggekonkurreerd werden door kapitaalkrachtige buitenlandse investeerders, voornamelijk uit

16 6 de Verenigde Staten. Het was uiteindelijk de bezetting van de Dominicaanse Republiek door het noordamerikaanse leger in 1916 die dit proces bezegelde. Toen ook deed de South Porto Rico Company haar intrede en stichtte de fabriek "La Romana", die lange tijd de grootste suikerfabriek ter wereld heette te zijn. Later werd de South Porto Rico opgekocht door Gulf & Western, momenteel de belangrijkste multinationale onderneming op het eiland. De #xtreem hoge suikerprijzen op de wereldmarkt tussen 1914 en 1920 maakten suiker tot het fundament van de dominicaanse ekonomie, doordat dit produkt een zeer hoog percentage van de exporten ging uitmaken, (zie tabel I-.l) Niet alleen in de verbouw van suikerriet traden veranderingen in de produktiewijze op. Ook bij de tabaksproduktie vond een proces van kapitaalakkumulatie plaats, waarbij handelaren investeringen deden in opslag- verwerkings- en transportkapaciteit. In de cacao- en koffieverbouw deed enige grootschalige produktie haar intrede, vooral in korte periodes van hoge wereldmarktprijzen. Overigens bleef de verbouw in de laatstgenoemde drie produkten voor een belangrijk deel in handen van kleine producenten. Voor deze kleine producenten bleef de kleinschalige verbouw van zelfvoorzieningsgewassen, waarin geen technologische veranderingen gemeld worden, de basis van het bestaan. Verband houdend met bovenbeschreven veranderingen in de dominicaanse ekonomie kan een snelle ontwikkeling van de produktiekrachten beschreven worden. de faktor grond De grond had voor 1870 vrijwel geen waarde. De ondernemers die zich wilden toeleggen op de verbouw van suikerriet zetten een proces van verdeling van de grond in werking, waarbij de grond langzamerhand haar prijs kreeg. De toeëigening van het grondbezit ging vaak gepaard met brute gewelddaden en fraudes. Het kommunale grondbezit kwam onder druk te staan en werd tijdens de amerikaanse bezetting formeel afgeschaft. De fraudes en gewelddaden waar in dit verband op gedoeld wordt houden in het

17 7 0) 0 ON o CO o CN sj- VO CO co sr <r O <r t~~ CO vo CN CN CM VO CT\ vo co vo sr r-^ Os m CJ T CO o m ON o r- m VD <r vo vo o a\ CO m CO 1^. sr sr CN r~. O H CU ON CS CO ON ON as CTl. O m CO CN 1 m r-- ^* sr CM CN CM o> co a\» 1 o * sr CN - m r- m m vo sr sr sr in k M f «i CN CO CN o ft o. 53 o. ft 5 H 3 I-I e~s O 00 ON o co m <r o <r r~- r~ <r l~» <r CN 00 CN 00 vo CO m CO 00 co sr 00 vo ^ o r~. sr as co o r-i O ca ca r- CN vo O sr 00 CN LO o co vo vo r~- vo VO fx. r-. m r» i^ o <r 00 sr m m co CM co co ^~ > > ACC M en o ca H T3 CN CO O 00 ON vo 00 o VO m m CN O CN CM CN i i oo o o sr m i~«sr o O o O O co ca en o CM O CN <r O m as o co CN m O O CO r~. co ^^ vo vo m cr> vo vo i~- O CTi m o o sr r-i CN 00 as 00 CN CO 00 r». r» r-«cn Ov CN CO r- <r m co r-- CM T-- CN O st as 00 sr r~> 00 o r^ 03 CU B s m vo as CM CN CTi CO m as co vo P~. 00 m o vo as r~ VO m CM as O sr vo CN r-. sr m CT\ 1 ^ sr co CN CN CN o o 4-1 4J ~ CU 0 i-i 00 m!"-- LO - 00 CO o vo 00 m as CO r~. o m - r~- O r~ O CN m as co 00 CO vo r-~ sr r~ 00 LO CO u u o m o SO <r i r-» CN o <r i~~ r-» co vo O r~ CN o m o o * «o o 00 m 00 vo 00 co 1-1 CU VO u-1 ON 00 i-- as o - 00 <r 00 o o m VO «vo sr CN VO CTi CO CM 00 CO r*. vo m r^ r- 00 CM k. u CN CN r CN CN ^ - i CN CN CN CN co CN ~- ~~ i i ^ CN CM» «1 1 ft ft O <3 CJ 0) u e-s < 3 o «< vo r~ o\ CO <r m CO -* 00 o r~«vo m CN CN CN m o o m <r O 00 CO VO 00 r^ Os O vo Os CJ i-i 1-1 ^. ca CN ca sr i^ vo i^ \D m <r CT\ vo CN f^. r- O i i o m as o <r m sr sr VO sr co ON co co sr CO o CO > > co CO sr co CN co CO CO CO CO CN CN * ' CN OCOA co u ca r^ vo m 00 o as 00 co i <r co co m as 00 O <r m i CN CN sr CO I «CN i VO i «O O CN CN vo T3 O m r~ CN CO m CN CO r- <r CN r ~- CO i e^ r^ 00 CO sr i > CN o o «vo o O sr m i et) u-l * o\ co r <f r~ CN O r-«00 <r co m as 00 sr o m co CO r~- VO CO Os as co VO co B O 4-1 i-i CU CU co sr o O VO s > w o CTi o O _ co 00 CM co vo 00 CT\ co CO o VO as _ O in r^ Os CN ON B O 4J CN CN CN CN CSJ CN CN CN CM CN CM CN CN CN CN CM CN CM F w <U o 1-1 r» 00 CN CO CN as r^ VO O CT\ VO O VO as r» <r sr 00 CN m r~~ 00 CN co r^ CO O O m CO CN VO - ü u O LO <r as as as m O m 00 m CO C^ <r 00 o vo r-~ vo vo m 00 r~ o co ON O O vo O H cu vo vo vo sr \o <r CT\ m >* 00 oo CO O CO CM CO m m O co CM r-~ sr as sr O m r~ 1 1 m co " ' * *~* vo CN CN r - m * * CM CN <r sr CM CN CO co sr <r sr sr sr CM CM CN ft U ft 'S CU k 6* u 3 0 i-i 1 1 cd CN ca ca 00 co co i t CN CO <r CN co CO i CN CM i o sr CN sr r^ m r^ 00 CJN o OFFE > > en (Tl sr CN m r~ as co vo m CO O in O <r <r m CN o vo <^ 00 vo vo sr CO O CM m sr as o CO 1 ^ Os CN 00 CO ON o ca r-~ i~» LO co CN m m C^ as CN 00 CN 00 VO as CO VO CN 00 co vo r-» sr CM 00 r*. O O O I-. CO 13 r-~ CN CO ON o r-> <r m vt co VO CO o» < CO vo as co VO O e^ sr o sr o o o o i m ca ON CO in CN 1~. O 00 CN 00 o <r t^ CN CN VO as CO CO CM vo CO o o m m CT\ o sr ON, m CTi m O en B O u i-h _* CN CN CN ^. _ CN _ CN CN CN CM CM <r sr sr m sr m CU vo _ as I~- sr B O 4-1 o co vo 00 o l~- CO 00 CO 1 ^ m 00 C^ in co VO VO m CO co m CO m vo sr CO as o sr CN l <» C > ü Ü 00 CN m sr > < m <r m VO 00 CN 00 <Tv r-~ m m CO o 00 co vo o sr VO vo o a\ r^ CN 0 1 -,-4 CU vo <f co sr sr t i m VO ~.T <r r^ as CTi CN CO o r^ m Oï m <r m m CO CN CN I «1 CN t i i i CN a CM *""" u ft 53 * ' /"-s o <u M 8^? D 3 O r~ vo sr o CN CO <r CN Os r-~ o as vo VO co t VO sr as vo r-~ O m m vo sr IS] 1 1 i-i " Oï 1 ^ CO CO CN ON ON <J ca ca r^ vo m CO CO CO CO r- <t VO e^ m o> CO CN r-«ct\ o ^* ^* r~- as co 00 CO 00 * > CN r-. CO CN sr > > ~* CO CN CO <r m ^r <r CO <r <r m m in m i^- VO vo r~- r~- m m m m m m m vo sr vo VO VO m AR/ co u P ca en 13 as < m m ON -,-r o m Oï as CN * as CO CN <r r~ «^* as vo CO VO 00 o O O O vo ON ca co CN ~- CN r^ i^. <r CN o -* as CO CM o sr CN» O m Ol O O O o i i O CO CN as p>- r>. 00 <r co VO <t CO o co vo m m vo -, vo CO o as O CO o o o O o co co CU B S 00 VO vo o m as r~. co 00 _ CN CN _ o CN 00 CTi -_ c^ o ^~ r-- m CM m m o O o [^ o sr <f m m t^ 00 <f r^ o O CN co CN vo m 00 r^ vo CN O CN co CO CM co CN co sr CO o CO CO CO m sr O O m co 4-1 in m (0 CU 4J i vo! CM CN i-l en i-i 4-1 4J CT\ co CN as i i m as 00 r^ 00 O CN <r r- O CO!-* co sr VO 1 ^ as r~ m CO m VO VO CM CO 00 CN m CO sr 00 CM o 3 co vo i^ ca <i- o <r o m CTl CTN m o VO m CN CN r * - m sr vo > co co c^ sr vo CM r^ sr D ca u O 1 CO m Os co i 00 as CO <r m CN m <r CO VO r~«vo CN o CN 1~X oo ^ r^ i^ m o m CTv m i i ft > 0 4J ca ft en 4-i en vo VO 1^. ON 00 CN o o o o m CN CN Oi 00 O m vo o VO sr co CO 00 co ~- CT\ CN in 00 m O.-1 x 1 u ca u cu CN CN CN CO m CN -~ CM co CN CN CO CN CM ~~ i * 1 ca cu o O r-4 0 B 4-> i-i ft O CB CU!* -r4 o m ~~ 4-1 O > T3 o) u u m VO P~ 00 a\ o CN co <r m VO r^ CO CTi O CN CO sr m vo r~ 00 as o CM co sr m VO c~ca CN CN CN CN o o o o o CN CN CM CM CN CN co CU '1 CO CO CO CO co CO co

18 Table I- 1 : the development of exports cuadro I- 1 : el desarrollo de las exportaciones year aïïo total value tons of exports valor tota! de las exportaliones SUGAR/AZUCAR COFFEE/CAFE COCOA/CACAO value price tons value price tons value toneladas valor precio toneladas valor precio toneladas valor % % % , ' 38.7 ; i Source/fuente : L. Gomez, Relaciones de producción dominantes 1) value as percentage of total export value/ valor como porcentaje de valor total de las exportaciones.

19 9 verbranden van archieven, het vervaardigen van gefingeerde eigendomstitels en het gewelddadig verdrijven van boeren van hun land. Zeer grote stukken land kwamen op deze manier tegen geringe kosten en met gebruik van extra-ekonomische middelen in handen van een relatief klein aantal partikulieren. Dit proces deed zich het sterkst voor in het Zuid-Oostelijk deel van het land, waar vrijwel alle landbouwgrond op deze manier verdeeld werd. De produktie van suiker koncentreerde zich in de beginperiode in deze streek, die dan ook het zwaartepunt van de nationale ekonomiewerd. In de overige gebieden, waarvan vooral de Cibao (het noord-westen) belangrijk is, ging de grondverdeling minder snel, en tot op heden heeft een grote groep kleine boeren er de toegang tot de grond behouden. (Baud, 1982). Tijdens de bezetting door de noordamerikanen ( ) werd een begin gemaakt met een verbeterde registratie van het landbezit. Twee instrumenten waren hierbij vooral van belang: De registratie van het bezit werd in de wet geregeld (Systeem Torrens), en de belasting op grondbezit werd ingevoerd (hervorming van de oude belastingsystemen). Vooral in het Zuidoosten betekende de koncentratie van landbezit in de voornamelijk door buitenlands kapitaal gedomineerde suikerondernemingen dat het land grotendeels onbewerkt bleef. In 1925 besteedden de grote suikerplantages 29% van hun land aan de verbouw van suikerriet, 18% aan extensieve veeteelt en 53% bleef ongebruikt (Cassa, 1983, p. 137). Deze cijfers worden als representatief beschouwd voor de bedijfsvoering in de plantages. De konklusie moet luiden dat van een markt voor de produktiefaktor grond nauwelijks gesproken kan worden. Vanaf het moment dat de produktiefaktor grond schaars werd in ekonomische zin (een prijs kreeg) bepaalden voornamelijk extra-ekonomische faktoren de verdeling ervan. Minstens zo stormachtig als de ontwikkelingen m.b.t. de faktor grond is het groeiproces dat de produktiefaktor arbeid onderging in de periode

20 10 De grootschalige suikerrietverbouw had een grote behoefte aan arbeidskracht, een produktiefaktor die zeker in de beginperiode schaars was. De lonen lagen derhalve in de periode rond 1880 relatief hoog (Cassa* 1983, p. 137). De nationale arbeidsmarkt breidde zich dientengevolge sterk uit. Ook de tijdens het Heureux-regime ondernomen infrastrukturele werken betekenden een relatief grote vraag naar arbeidskrachten. Reeds in deze tijd doet zich het verschijnsel voor van kleine boeren met toegang tot grond die een deel van het jaar als loonarbeider werkzaam zijn, al was deze vroege vorm van semiproletarisering ontstaan door de hoge lonen en niet, zoals later gebeuren zou, afgedwongen door gebrek aan bestaansmogelijkheden op het eigen bedrijfje. Na 1884 trachtten de suikerondernemers, onder druk van de lage prijzen op de wereldmarkt, de produktiekosten te drukken. De lonen stagneerden en de kleine boeren prefereerden het werk op het.eigen land. De grote suikerplantages haalden arbeiders van de omringende (engelse) eilanden, en sedert de militaire bezetting door de noordamerikanen bestaat ook het verschijnsel van de haïtaanse trekarbeiders. De bevolking groeide in de onderhavige periode zeer snel, vooral tengevolge van immigratie (zie tabel 1-2). De konklusie dat de arbeidsmarkt, die vanaf 1880 ontstaat, blijkbaar soepel funktioneert, is niet geheel gerechtvaardigd. In feite is de arbeidsvraag door suikerplantages een geïsoleerd segment van de arbeidsmarkt geworden, waar de lage lonen door middel van dwangmechanismen in stand gehouden worden. De infrastrukturele werken uit de Heureux-tijd en later uit de bezettingsperiode vormden een andere belangrijke bron van vraag naar arbeid. De fluktuaties in de loonhoogte die de historici beschrijven duiden weliswaar op een zeker funktioneren van het prijsmechanisme op de arbeidsmarkt, maar wel op een arbeidsmarkt die per seizoen en per regio verschillend is en bovendien in de suikersektor een "groot en losstaand segment kent. Bovendien is het grootste deel van de aangewende arbeid nog familie-arbeid.

21 11 table 1-2 estimates of population size in various years cuadro 1-2 estimaciones del tamano de la poblacion en varios anos year size source ano tamano fuente > various sources cited in Hoetink (1982, p. 19) diferentes fuentes citados en Hoetink Garcia Bonelly Population censusses Censos de poblacion /

22 12 De ontwikkeling van de produktiefaktor kapitaal is minder éénduidig te beschrijven. Belangrijk zijn uiteraard de investeringen gedaan in het opzetten van de suikerfabrieken. Daarmee samenhangend is er in de fysieke infrastruktuur van het land veel geïnvesteerd: spoorwegverbindingen werden aangelegd, een modern kommunikatie-netwerk werd ontwikkeld, haveninstallaties werden gebouwd. Pas in 1920/22 komt een landelijk wegennet tot stand, dat verschillende regios van het land onderling verbindt. Hoewel hieruit blijkt dat de ontwikkeling van de produktiekrachten in een stroomversnelling is geraakt, is het evenzeer duidelijk dat deze ontwikkeling eenzijdig gericht was op de agrarische exportgroei. Het bestaan van een nationale kapitaalmarkt kan uit bovenstaande investeringen niet afgeleid worden. De partikuliere investeringen werden voornamelijk gedaan door buitenlandse ondernemers met buitenlands kapitaal en de overheidsinvesteringen in publieke werken' werden gefinancierd met behulp van buitenlandse leningen, terug te betalen uit de opbrengsten van de exportbelasting. De douane-inkomsten van de havens van Puerto Plata en Santo Domingo, de grootste inkomstenbron van de overheid, speelden dus een kruciale rol in dit ontwikkelingsmodel. In 1888 kwam de kontrole op deze douane-inkomsten in handen van het Nederlandse bankiershuis Westendorp, als onderpand voor een omvangrijke lening. Westendorp werd al snel uitgekocht door de San Domingo Improvement Company of New York. Van 1905 tot 1940 staan de douane-inkomsten onder direkte kontrole van de amerikaanse overheid. Regel bij deze kontrakten was dat de helft van de douane-inkomsten gebruikt werd om de buitenlandse schulden af te lossen, een fraktie werd gebruikt om de administratieve kosten te dekken, en iets minder dan de helft ging naar het dominicaanse overheidsbudget. Sedert het eind van de 70-er jaren van de vorige eeuw zijn er pogingen ondernomen om kommerciële.banken op te zetten. Sedert het begin van deze eeuw zijn er amerikaanse en canadese banken aktief, die belangrijke banden hebben met (al weer) de ontvangsten van de douane-gelden.

De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador

De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador Eindscriptie voor de studie Algemene Letteren/ Taal & Cultuurstudies aan de Universiteit van Utrecht Specialisatie: Latijns-Amerika

Nadere informatie

Grondpolitiek: van vrije markt naar zelfbeheer

Grondpolitiek: van vrije markt naar zelfbeheer Vijfde jaargang, nr. 27 - mei/augustus 1977 De As ver - schijnt tweemaandelijks en is een gezamenlijke uitgave van Pamflet en RAM. Jaarabonnement f 12; losse nummers f 2,50. Bestellen door storting op

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

Internationale handel, economische groei en milieu

Internationale handel, economische groei en milieu Internationale handel, economische groei en milieu 4.1 Inleiding Vraagstelling en opzet 4.2 Fysieke handelsstromen: omvang en gevolgen Mondiaal Fysieke handelsstromen in Nederland Milieugevolgen van handelsstromen

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Lening op afbetaling. Een onderzoek naar de impact van overheidsmaatregelen op de microfinancieringssector in de Filippijnen

Lening op afbetaling. Een onderzoek naar de impact van overheidsmaatregelen op de microfinancieringssector in de Filippijnen Lening op afbetaling Een onderzoek naar de impact van overheidsmaatregelen op de microfinancieringssector in de Filippijnen Masterthesis Sociale Geografie Auteur: Michiel Mattheijssen Begeleider: Ton van

Nadere informatie

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten h u i b s i lv i s, s i e m e n va n be r k u m, a n n e t t e n i j s, ru e r d ru be n e n t on y t e r p s t r a Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten (Een vijfspraak,

Nadere informatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie

Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie Minder groei Van de Grote Recessie naar de Lange Stagnatie November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Inleiding 3 Een nieuw paradigma Lessen uit het verleden 4 Groei is heel abnormaal Het

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

95-13 WERKDOCUMENT. en :::l. w Q) :::> :::> P.J. Boelhouwer J.B.S. Conijn P. de Vries DE PRIJSONTWIKKELING VAN KOOPWONINGEN. l- Q) I-..c.

95-13 WERKDOCUMENT. en :::l. w Q) :::> :::> P.J. Boelhouwer J.B.S. Conijn P. de Vries DE PRIJSONTWIKKELING VAN KOOPWONINGEN. l- Q) I-..c. WERKDOCUMENT DE PRIJSONTWIKKELING VAN KOOPWONINGEN P.J. Boelhouwer J.B.S. Conijn P. de Vries " ~ ~ ca E ~ :::l 0 al c:: Q) al "0 l- Q) 0 Q) I-..c Cl) :::> :::> Ol c:: I-.-... Cl) i= Q) en Z > Cl).- en

Nadere informatie

DE BAUXIETINDUSTRIE IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK VOORUIT

DE BAUXIETINDUSTRIE IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK VOORUIT 1 DE BAUXIETINDUSTRIE IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK VOORUIT Voordracht gehouden ter gelegenheid van het 25 Jaar Jubileum van hetbauxiet Instituut Suriname door Drs. H. R. Pollack Inleiding Op verjaardagen

Nadere informatie

Samen Toekomst Maken Met Techniek

Samen Toekomst Maken Met Techniek Samen Toekomst Maken Met Techniek Ben Dankbaar Theo van den Berg (redactie) Aangeboden aan Willem van der Stokker Ter gelegenheid van het Vierde Nationale Industriedebat Utrecht 2 oktober 2013 Stichting

Nadere informatie

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN

DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN blz 1 DE EERSTE WERELDOORLOG : ENKELE ECONOMISCHE ASPECTEN I. INLEIDING Oorlog en economie zijn nauw met elkaar verbonden. Wanneer de Eerste Wereldoorlog ter sprake komt, wordt het thema oorlog in vele

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1: De historie van het sociaal pedagogisch werk 6-1.1 Inleiding 6-1.2 Van andragogie naar sociaal pedagogisch werk 6-1.3 Het ontstaan van het beroependomein

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

rapporten aan de regering

rapporten aan de regering WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 66 nederland handelsland het perspectief van de transactiekosten bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Sojahandel- en ketenrelaties

Sojahandel- en ketenrelaties Sojahandel- en ketenrelaties Aard en omvang van de internationale sojahandel- en ketenrelaties met speciale focus op Brazilië, Argentinië en Nederland Siemen van Berkum Pim Roza Bram Pronk Eindrapport

Nadere informatie

Afrika in economisch perspectief

Afrika in economisch perspectief Afrika in economisch perspectief JUDITH ARENDS EN THIJS DE RUYTER VAN STEVENINCK TIJDENS HET WORLD ECONOMIC FORUM in Davos in januari 2001 lanceerde de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki, samen met

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

Annona Nostra. Ons Graan. De betekenis van de graanhandel voor de Romeinse economie van de late-republikeinse tijd. Marco Roling

Annona Nostra. Ons Graan. De betekenis van de graanhandel voor de Romeinse economie van de late-republikeinse tijd. Marco Roling Annona Nostra Ons Graan De betekenis van de graanhandel voor de Romeinse economie van de late-republikeinse tijd. Marco Roling Bachelor Scriptie Mediterrane Archeologie Vrije Universiteit Amsterdam 2007

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

De Economische Potenties van het Immigrantenondernemerschap

De Economische Potenties van het Immigrantenondernemerschap De Economische Potenties van het Immigrantenondernemerschap in Amsterdam Een inventariserende en explorerende studie in het kader van Ethnic Minorities Participation (or) Involvement in Urban Market-Economy

Nadere informatie

25 jaar DEMOS: 1985-2009 Met de inzichten van nu een visie op toen. inhoud

25 jaar DEMOS: 1985-2009 Met de inzichten van nu een visie op toen. inhoud dem s Jaargang 25 December 2009 ISSN 0169-1473 Een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving 10 inhoud 1 25 jaar DEMOS: 1985-2009 2 Vergrijzing

Nadere informatie

Herintreding van vroeggepensioneerden

Herintreding van vroeggepensioneerden Harry van Dalen, Kène Henkens, Bert Lokhorst, Joop Schippers Herintreding van vroeggepensioneerden Onderzoek uitgevoerd door het OSA Institute for Labour Studies, Nederlands Interdisciplinair Demografisch

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 112 stad en land in een nieuwe geografie Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry

Nadere informatie