2. Kaderstelling per thema

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Kaderstelling per thema"

Transcriptie

1 2. Kaderstelling per thema In de vorige periode zijn op de hoofdthema s zogenoemde roadmaps ontwikkeld, met een of meerdere stippen op de horizon. Een vereiste bij Citrien 2.0 is dat we binnen vier jaar concrete, geïmplementeerde en geborgde resultaten opleveren. Door de programmatische aanpak, de korte tijdsduur en de beperkte middelen, zullen niet alle oorspronkelijke stippen uit de roadmaps kunnen worden gerealiseerd. Per thema moet daarom worden geformuleerd wat binnen 4 jaar het te bereiken einddoel is. Die einddoelen per thema worden bovendien aan elkaar gerelateerd. De voorgestelde projecten binnen de vier thema s leiden naar dat einddoel over 4 jaar. De projecten zelf dienen SMART te worden geformuleerd. Daarbij is realiteitszin zeer belangrijk. Vanuit de ervaring en lessons learned in de vorige periode, vraagt dit om een realistische planning / fasering en tijdige betrokkenheid van stakeholders. Het wordt zeer sterk geadviseerd om de stakeholders te betrekken bij de formulering van het projectvoorstel. Elk projectvoorstel moet voorzien zijn van een opzet voor een implementatieplan (t.b.v. de verdere opschaling van de projectresultaten). De NFU gebruikt Program Canvas voor programmatisch werken om meer grip te krijgen op wat we gaan doen. Zie de bijlagen. Uiteindelijk moeten alle voorstellen in dit stramien worden ingepast. Onderstaand geven we per thema aan op welke onderwerpen de programmaleiding in nadere afstemming met de themamanagers projectvoorstellen verwacht. De themamanagers zelf zullen afstemming zoeken met de regio s, in casu met de linking pins en regionale projectleiders. Zo nodig is er afstemming met leden van de stuurgroep. 2a. Passend behandelplan, kerndeel van het programma met projecten in alle regio s Oncologische zorg vindt plaats in oncologienetwerken. Dit Citrien programma wil in deze netwerken een passende behandeling voor iedere patiënt borgen. Naast het in kaart brengen van de tumorgerichte behandelmogelijkheden, is daarbij in het regionale zorgpad van elke oncologiepatiënt in Nederland structureel en aantoonbaar aandacht voor patiëntgebonden informatie, patiënt input en patiëntvoorkeuren. Afhankelijk van het tumortype en de behandelmodaliteit moet dat voorafgaand, tijdens of na het (regionale) MDO worden georganiseerd. Er wordt vervolgens altijd samen met de patiënt voor een passend behandelplan gekozen. Op de volgende onderwerpen wordt een projectvoorstel verwacht: Bestendigen volledig model Passend Behandelplan In de vorige periode is een model ontwikkeld voor een zogenoemd Passend behandelplan. Daarover is afgestemd met vele stakeholders. SONCOS heeft in een gesprek aangegeven dat er (nog) vragen zijn over de implementeerbaarheid, de doelmatigheid en de wijze waarop de inrichting moet plaatsvinden. Een vervolgtraject met gerichte pilots, in samenwerking met SONCOS, moet dit duidelijk maken. Doel is dat daarmee het gehele model binnen vier jaar onderdeel wordt van de SONCOS normering. Hiermee wordt tevens aangesloten op waardegedreven zorg (VBHC) en het uitkomstgericht verantwoording afleggen. Juiste zorg op de juiste plek De criteria voor de redenen, het moment en de richting van consultatie en/of verwijzing binnen een oncologienetwerk krijgt via een algemeen model voor echelonering verdere uitwerking. De bestaande samenwerking op dit traject met het IKNL zal worden bestendigd en uitgebreid waar mogelijk en wenselijk. Het model is een hulpmiddel om elke patiënt tijdig op het juiste (regionale) zorgpad te krijgen. Op basis van dit model krijgt dit tumorspecifiek en per regio concrete invulling en implementatie. Expertpanels zijn hier onderdeel van. Casemanager en huisarts / & verbinding nazorg Vanuit de NFK en NHG wordt blijvend aandacht gevraagd voor een vorm van case management bij het (regionale) zorgpad van een patiënt. Door de NFK wordt daarin een rol voorzien voor een gespecialiseerde verpleegkundige. Vanuit de NHG wordt eveneens het

2 belang van casemanagers benadrukt, ook al omdat dit sturend is voor de wijze en het moment waarop informatie tussen alle betrokken zorgprofessionals wordt gedeeld. In die zin is het denkbaar dat soms de eigen huisarts een rol in case management vervult, ook met het oog op mogelijke nazorg vanuit de huisartspraktijk. Vertrekpunt is de vraag: wat wil de patiënt? Dat verschilt per patiënt. Welke lijnen zijn wenselijk en mogelijk om case management vorm te geven? Hoe zien die er dan uit? Hoe kunnen en worden die per patiënt dan in de praktijk verder vorm gegeven? Door wie? In de uitwerking zal verder expliciet doelmatigheid en betaalbaarheid van de te kiezen vorm(en) meegenomen moeten worden. In dit traject is nauwe samenwerking en afstemming met NFK en NHG noodzakelijk. (Pro-actief) digitaal zorgplan en palliatieve zorg In het regionale zorgpad van de patiënt wordt idealiter tijdig, dat wil zeggen kort na het MDO, gestart met de inrichting van een zogenoemd (digitaal) zorgplan, waarbij naast medische zorgprofessionals ook de huisarts, de thuiszorg, mantelzorgers, etc. geïnformeerd en betrokken zijn. Als genezing niet meer mogelijk blijkt, wordt ook dit moment via shared decision making gemarkeerd en ingericht. Eerdere ervaring uit dit traject wordt verder uitgebouwd en verbonden met het thema Basisdossier Oncologie, de Citrien programma s E-health en Registratie aan de Bron, en aan de ontwikkeling van een (landelijke) uitrol van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 2b. Basisdossier Oncologie, een landelijk thema Binnen het thema Basisdossier Oncologie loopt in 2018 een landelijk project. Daarin wordt rond drie tumortypen het probleemveld rondom registratie nauwkeurig beschreven, met focus op welke klinisch relevante data moeten worden geregistreerd en hoe de informatiestromen lopen. In het huidige project is er ook aandacht voor een adequate governance voor verdere ontwikkeling en implementatie vanaf Er zijn een groot aantal partijen bij betrokken, waaronder wetenschappelijke verenigingen en IKNL. Met name IKNL is een belangrijke partner om de input uit wetenschappelijke verenigingen concreet verder te brengen, mede in afstemming met het ZiN. Een en ander vindt plaats in samenwerking met het Citrien programma Registratie aan de Bron. Op de volgende onderwerpen worden projectvoorstellen verwacht: Vaststelling en implementatie van basisdossier oncologie voor 3 tumortypen (borstkanker, pancreascarcinoom, colorectale levermetastasen) in de bronsystemen van een nader te bepalen aantal netwerken / ziekenhuizen. Daartoe zullen onder andere ook zorginformatie bouwstenen (ZiB s) voor de oncologie aanpassing behoeven (Nictiz). Ook IKNL is in dit traject partner. Vaststelling basisdossier oncologie van top 10 meest voorkomende tumortypen Uitbreiding van het basisdossier naar een nader te bepalen aantal tumortypen. Aantoonbaar maken van het effect van harmonisatie in registratie op de kwaliteit van regionale samenwerking Het harmoniseren van de registratie van patiëntengegevens in de oncologie wordt gezien als de weg naar verbetering van de kwaliteit van de oncologische zorg. Welke projecten zijn er te bedenken die dit meetbaar aantonen. Hergebruik van geregistreerde gegevens / eenmalige registratie Eenmalige registratie en hergebruik van gedigitaliseerde gegevens komt nauwelijks van de grond. Gegevens binnen EPD s worden vaak (nog) vastgelegd in gesloten formats die zich als pdf gedragen. Het implementeren van doorzoekbare, gestandaardiseerde digitale velden moet dat verhelpen. ICT-leveranciers dragen daar niet als vanzelf aan bij; het staat haaks op hun

3 verdienmodel. Daarom: in dit traject een landelijke oriëntatie op en evt. effectuering van een Europese aanbesteding, met als uitgangspunt: hoe willen we het vanuit de (oncologische) zorg precies hebben? IKNL is hierbij belangrijke medestander en partner. 2c. Digitale uitwisseling, een landelijk thema Waar Citrien 1.0 door ondersteuning van lokale XDS-projecten nog een sterke regiefunctie had ten aanzien van de totstandkoming van regionale uitwisselingsnetwerken o.b.v. de XDS standaard, verschuift deze focus binnen Citrien 2.0. Nog steeds zullen regionale netwerken groeien en aan dekking winnen, maar dit zal niet meer door het landelijke thema bekostigd worden. Uitbreiding van bestaande netwerken zal naar verwachting door andere initiatieven financieel ondersteund worden zoals bijv. via de samenwerking VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) & RSO Nederland (overkoepelende vereniging van regionale samenwerkingsorganisaties). Citrien zal bij dit soort initiatieven wel aangesloten blijven om de vergaarde kennis en kunde zo optimaal en herbruikbaar mogelijk in te zetten. Het belang van goede borging van digitale uitwisseling is echter evident. Vanuit dit thema zullen daarom de volgende landelijke projecten worden uitgewerkt: Oprichting van een actief landelijk kennisplatform met consultfunctie - Realisatie van een (leveranciers)onafhankelijk community-platform waarbij huidige projectleiders kennis en expertise delen en ter beschikking stellen; - Beschikbaar gestelde kennis is doorzoekbaar en te filteren bijv. per leverancier; - Het platform kent verschillende onderdelen, waaronder een afgeschermd gedeelte voor een kleine kring van projectleiders, maar ook een openbaar gedeelte voor iedere geïnteresseerde; - Om de toepassing en vulling van het platform te stimuleren zullen regelmatig bijeenkomsten worden georganiseerd voor overleg en ev. gezamenlijke beantwoording van externe vragen. Alle regio s hebben een XDS vertegenwoordiging in dit landelijk kennisplatform. De leden staan op basis van een consultfunctie regionale netwerken/ziekenhuizen ter zijde bij concrete implementatie van XDS. Vooraf: ruime media aandacht voor dit initiatief, idem richting relevante stakeholders. Het platform wordt hiermee hét onafhankelijke en door gebruikers gevoede adres voor XDS implementatievraagstukken. Het helpt hiermee verdere implementatie van digitale uitwisseling binnen regionale oncologienetwerken en daarbuiten. Verdere ontsluiting van documentatie via de website Er is in de voorgaande Citrien periode zeer veel geleerd van de do s en don ts bij de ontwikkeling, uitrol en bovenregionale koppelingen van XDS. Delen van beschikbare documentatie die vrij mogen worden gepubliceerd krijgen een plek op de website van het programma. Overige informatie wordt in samenhang vanuit de consultfunctie (zie voorgaande) toegankelijk gemaakt. Daarnaast kunnen rond het volgende onderwerp projectvoorstellen vanuit de regio s worden ingediend: Functioneel gebruik van XDS ten behoeve van oncologie In de vorige periode is ervaring opgedaan met de toepassing van gegevensuitwisseling op basis van XDS, veelal tumor specifiek. Hierbij gaat het vooral om de organisatorische afspraken en aanpassingen in de workflow om effectief digitaal beelden en gegevens uit te wisselen. In Citrien 2.0 krijgt de opgedane ervaring een functie. Door het samenvoegen van ervaringen in een blauwdruk voor implementatie, opschaling en borging komen nieuwe toepassingen sneller binnen handbereik en is bredere toepassing binnen de oncologie laagdrempeliger.

4 Binnen deze gedachte kunnen regionale pilots worden geïnitieerd die aan de hand van deze modelmatige aanpak (sneller) komen tot bredere toepassing van digitale gegevensuitwisseling binnen oncologienetwerken. Door middel van de ervaringen opgedaan binnen deze pilots, ontstaat een feedback loop die tot constante verfijning en optimalisatie van het model leidt. Uiteindelijk moet het model ook toepasbaar zijn buiten de oncologie. 2d. Financiering, een landelijk thema De landelijke projecten Financiering en Regelgeving hebben een gedegen rapport opgeleverd over de bevindingen tot nu toe. Daarbij zijn vele stakeholders geconsulteerd en betrokken, die nu verdere stappen met elkaar willen zetten, soms in speciaal daartoe geformeerde landelijke werkgroepen. Vanuit Citrien Oncologie wordt deelgenomen aan die werkgroepen. Echelonering/financiering MDO In vervolg op het landelijk thema oncologienetwerken en financiering wordt vanuit een stuurgroep/werkgroepen met vertegenwoordiging vanuit o.a. IKNL, SONCOS-bestuur, CCN s, NVZ, NFU, en Citrien gewerkt aan een nieuw financieringsmodel voor MDO s en expert opinion. Onder meer wordt gedurende een periode van 4 jaar toegewerkt naar tumorspecifieke echelonering waarbij transitie van consultgelden naar een nieuwe vorm van financiering van expert opinion wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt hierin meegenomen de opname en registratie van deelname aan MDO als verrichting in de DBC-systematiek, resulterend in een adequate vergoeding. Daarnaast worden rond de volgende onderwerpen projectvoorstellen verwacht: Waarde gedreven zorg in regionale netwerken In dit traject wordt de inrichting van waarde gedreven zorg in netwerkverband nader in kaart gebracht. In de kern worden daarbij goed gedefinieerde en georganiseerde regionale zorgpaden, behandelingsuitkomsten (per patiënt), kosten (per patiënt), financiering, good practices en ondersteunende ICT aan elkaar gerelateerd. De kwaliteit van zorg vanuit het Passend behandelplan staat in dit traject voorop, maar nu met oog voor een (voor zorgverleners blijvend) werkbare en efficiënte organisatie binnen de regionale netwerken. In aansluiting op deze effectiviteit van netwerken (behandelingsuitkomsten, patiënttevredenheid en kosteneffectiviteit) wordt mede op Europees niveau afstemming gezocht bij OECI. Netwerkfinanciering In vervolg op het landelijk thema oncologienetwerken en financiering is aanpassing en verduidelijking van regelgeving nodig om de grootste financiële belemmeringen voor het leveren van zorg in netwerkverband weg te nemen. Ook is gesteld dat innovatieve contractering tussen zorgverzekeraars en oncologienetwerken kunnen leiden tot meer kwaliteitsimpulsen en minder productieprikkels. Ten slotte wordt in lijn met de conclusies en aanbevelingen van het rapport een oplossing gezocht voor de bekostiging van de algemene kosten van oncologienetwerken. Projecten die leiden tot aanpassing regelgeving, pilots voor innovatieve netwerkcontracten en vormen van netwerkfinanciering passen binnen dit traject. 3. Fasering De subsidie voor Citrien 2.0 beslaat een periode van vier jaar ( ). Het plan dat 1 november uur, 2018, bij ZonMw wordt ingediend gaat over deze gehele periode van 4 jaar. ZonMw geeft een oordeel over het programma als geheel, maar in tegenstelling tot Citrien 1.0 ook op de losse projecten. Halverwege, dus na 2 jaar, organiseert ZonMw een formele evaluatie. De ZonMw beoordelingscommissie oordeelt dan per project binnen ons programma over doorgaan of (verplicht) stoppen. In de fasering van projecten moet zo mogelijk rekening worden gehouden met deze

5 tussentijdse evaluatie door ZonMw. Anders gezegd: wat zijn de zichtbare resultaten na 2 jaar? Dat geldt per project, per thema en voor het programma als geheel. Per thema wordt een evenwichtig (deel)programma met projecten verwacht. Projecten hoeven niet allemaal gelijktijdig op te starten en kunnen korter of langer duren. Sommige projecten kunnen in fasering eerder zijn afgerond dan wel later in de planperiode worden opgestart. Alleen het resultaat telt. Het liefst met een directe vertaling naar: wat is de impact van dit resultaat op de oncologische patiëntenzorg.

Convenant Oncologische Netwerkzorg Oncology Health Agreement

Convenant Oncologische Netwerkzorg Oncology Health Agreement Versie: 6 september 2018 concept Convenant Oncologische Netwerkzorg Oncology Health Agreement Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker. Dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Onderschreven

Nadere informatie

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker 3 oktober 2018 Visiedocument Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker Citrienprogramma Naar regionale oncologienetwerken Taskforce Oncologie December 2018 Vooraf

Nadere informatie

Agenda Oncologische Netwerkzorg Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker

Agenda Oncologische Netwerkzorg Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022 Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker Taskforce Oncologie Citrienfondsprogramma Naar regionale oncologienetwerken December 2018 Het Citrienfonds van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 31 765 Kwaliteit van zorg Nr. 404 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Agenda bestuursvergadering

Agenda bestuursvergadering Agenda bestuursvergadering Datum: Dinsdag 18 september 2018 Tijdstip: 17.00 uur 19.00 uur Locatie: Domus Medica, 5 e verdieping, vergaderzaal 7 Onderwerp 1. Opening en vaststelling agenda Bijlage 2. Verslag

Nadere informatie

Meet and Greet Citrienfonds

Meet and Greet Citrienfonds Meet and Greet Citrienfonds Samen verbeteringen binnen bereik brengen 17 november 2017 17 november 2017 Financiering van oncologienetwerken en MDO Ineke Middelveldt Projectleider Oncologienetwerken en

Nadere informatie

Meet and Greet Citrienfonds

Meet and Greet Citrienfonds Meet and Greet Citrienfonds Samen verbeteringen binnen bereik brengen 17 november 2017 17 november 2017 Workshop L Casus Expertpanels Babs Zonderhuis, chirurg VUmc, projectleider Naar regionale oncologie

Nadere informatie

Aanmelding Model van zorginformatiebouwstenen (zib s) aan de Basisinfrastructuur

Aanmelding Model van zorginformatiebouwstenen (zib s) aan de Basisinfrastructuur Aanmelding Model van zorginformatiebouwstenen (zib s) aan de Basisinfrastructuur 0. Vormvereisten 0.1 Is het formulier volledig ingevuld? O. JA O. NEE 0.2 Alvorens een intakegesprek wordt ingepland voert

Nadere informatie

Februari 2017: Startnotitie.

Februari 2017: Startnotitie. Voortgang Juni 2017 Februari 2017: Startnotitie http://vitavalley.nl/items/hospitalathome/ Maart 2017: Startbijeenkomst http://vitavalley.nl/geslaagde-startbijeenkomst-hospitalhome/ Teleconsultatie Telemonitoring

Nadere informatie

Aanmelding Basisgegevensset Zorg (BgZ) aan de Basisinfrastructuur

Aanmelding Basisgegevensset Zorg (BgZ) aan de Basisinfrastructuur Aanmelding Basisgegevensset Zorg (BgZ) aan de Basisinfrastructuur 0. Vormvereisten 0.1 Is het formulier volledig ingevuld? O. JA O. NEE 0.2 Alvorens een intakegesprek wordt ingepland voert het secretariaat

Nadere informatie

Ervaringen met Digitale Uitwisseling 6 februari 2019

Ervaringen met Digitale Uitwisseling 6 februari 2019 Ervaringen met Digitale Uitwisseling 6 februari 2019 Registratie aan de bron Marc Seelen Nefroloog & CMIO UMCG Joyce Simons programmaleider Registratie aan de bron Het zorgproces is de basis voor eenmalig

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

Blue Button. Willeke Mennen. Erasmus MC

Blue Button. Willeke Mennen. Erasmus MC Blue Button Willeke Mennen Erasmus MC Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere

Nadere informatie

Zorgpaden: wat, waarom en hoe

Zorgpaden: wat, waarom en hoe V i a B e e l d K o p t e k s t 1 1 8 oktober 2014 Zorgpaden: wat, waarom en hoe Jolanda van Hoeve, adviseur IKNL Wat zijn zorgpaden? Zorgpaden: terminologie Termen: zorgpaden, zorgstraten, zorgprogramma

Nadere informatie

Gestructureerde verslaglegging MDO en hergebruik van brondata

Gestructureerde verslaglegging MDO en hergebruik van brondata Gestructureerde verslaglegging MDO en hergebruik van brondata Digitalisering gegevensuitwisseling rondom MultiDisciplinair Overleg van de oncologische patiënt februari 2019 Bart van Dijk, Elma Molthoff

Nadere informatie

Een netwerkorganisatie ter bevordering van de ondersteuning van zelfzorg 28 september 2018 Stephan Hermsen

Een netwerkorganisatie ter bevordering van de ondersteuning van zelfzorg 28 september 2018 Stephan Hermsen Een netwerkorganisatie ter bevordering van de ondersteuning van zelfzorg 28 september 2018 Stephan Hermsen Hoe het was Krachten bundelen tripartite Patiënten verenigingen Zorgverleners Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Projectdocument pilot elab

Projectdocument pilot elab Pilot elab Helmond De essentie van het project is dat we nu eindelijk eens vorm en inhoud hebben gegeven aan de vraag Hoe moet ik omgaan met de opt-in vraag? en hier een landelijk uitrolbaar beleid voor

Nadere informatie

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk

Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk Stand van zaken juli 2016 EMBRAZE kankernetwerk www.embraze.net Aanleiding Toename kanker patiënten, complexe behandelingen, maatwerk. Toename van kwaliteitseisen/normen, krimpend budget, wijziging rol

Nadere informatie

RSO Nederland: digitale samenwerking vanuit de regio s

RSO Nederland: digitale samenwerking vanuit de regio s RSO Nederland: digitale samenwerking vanuit de regio s Aanleiding Ondanks alle inspanningen gaat de ontwikkeling naar digitale samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met de zorgconsument te langzaam.

Nadere informatie

Regie op implementatie

Regie op implementatie Regie op implementatie Wat houdt dat in en hoe zorgen we dat het gebeurt? Registratie aan de bron Waarom regie op implementatie? Concrete implementaties, in de praktijk werkend en gebruikt informatie-uitwisseling

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC

IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC IMPLEMENTATIE VAN INFORMATIESTANDAARDEN IN EEN EPD AMC/VUMC Reino Petrona Informatiemanager Patiëntenzorg Vumc Lindsay Chang Informatiearchitect Patiëntenzorg AMC INHOUD Achtergrond informatie programma

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- Erasmus MC J.A. Hazelzet (voorlopig)

Nadere informatie

programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg consultatiesessie #1 woensdag 06 februari

programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg consultatiesessie #1 woensdag 06 februari programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg consultatiesessie #1 woensdag 06 februari Locatie Social Impact Factory Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht Info over route en bereikbaarheid via deze

Nadere informatie

Think big, Start small contact:

Think big, Start small contact: Een programma voor en door gebruikers om te komen tot het veilig, betrouwbaar, snel en betaalbaar digitaal delen van informatie in de geboortezorg in Nederland Think big, Start small contact: info@carecodex.org

Nadere informatie

Aanvraag VEZN Pro Vita

Aanvraag VEZN Pro Vita Aanvraag VEZN Pro Vita Projectinformatie en resultaten In 2013 is het Centrum voor gezondheidszorg Pro Vita opgericht. Een centrum met zorgprofessionals die (deels in samenwerking met elkaar) goede zorg

Nadere informatie

Verslag Werkbezoek Informatieberaad Zorg aan het Radboudumc, 10 mei 2019

Verslag Werkbezoek Informatieberaad Zorg aan het Radboudumc, 10 mei 2019 Verslag Werkbezoek Informatieberaad Zorg aan het Radboudumc, 10 mei 2019 Op 10 mei 2019 vond een werkbezoek plaats van het Informatieberaad Zorg, bij het Radboudumc. Een passende omgeving, temeer omdat

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg. Consultsessie Fysiotherapie Informatieberaad

Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg. Consultsessie Fysiotherapie Informatieberaad Elektronische gegevensuitwisseling in de Zorg Consultsessie Fysiotherapie Informatieberaad 19-02-2019 prioritaire proces is het zorgproces; de uitwisseling is secundair; de inzet van fysiotherapie is multifactorieel

Nadere informatie

Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties

Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties Tweede bijeenkomst voor pilotorganisaties Doel: uitwisselen van kennis en ervaring 11 februari 2015 ZorgEssentie / Dock4& Waar staan we met de proefimplementatie? Vanaf september 2014 zijn alle pilotorganisaties

Nadere informatie

Regionale uitwisseling

Regionale uitwisseling Regionale uitwisseling UMCG route 2020, de rol van het UMCG in de regionale ontwikkelingen en wat de ICT hierin kan en moet betekenen René de Vink Directeur IFM UMCG De rol van ICT in de ontwikkelingen

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Leveranciersbijeenkomst 24 januari 2017 Agenda 1. Opening 2. Toelichting VIPP regeling - VIPP regeling ziekenhuizen - VIPP regeling

Nadere informatie

Praktijkknelpunten voor gegevensuitwisseling MDO

Praktijkknelpunten voor gegevensuitwisseling MDO Praktijkknelpunten voor gegevensuitwisseling Door de IHE Werkgroep Zorgprocessen t.b.v. consultatierondes VWS Integrating the Healthcare Enterprise 1 Introductie IHE werkgroep zorgproces Standaard profielen

Nadere informatie

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013

Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn. Hans Nortier 24-01-2013 Nazorg bij kanker; de rol van de eerste lijn Hans Nortier Nazorg Nazorg is een essentieel onderdeel van individuele patiëntenzorg na behandeling voor kanker Nazorg behelst voorlichting, begeleiding, ingaan

Nadere informatie

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan

Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Factsheet Ontwikkeling generiek Individueel Zorgplan Deze factsheet informeert u over de ontwikkeling van een Referentiemodel Individueel Zorgplan In de praktijk bestaan veel modellen individuele zorgplannen

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Projectleider + email Titel activiteit Programmathema Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Paul van der Boog, pjmvdboog@lumc.nl

Nadere informatie

Oncologische netwerken. peter huijgens 2016

Oncologische netwerken. peter huijgens 2016 Oncologische netwerken peter huijgens 2016 Disclosure van belangen van spreker (potentiele) belangenverstrengeling: geen Leven Lang leven Leven met kwaliteit Er toe doen Goed sterven Multidisciplinair

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling

Terug naar de bedoeling Terug naar de bedoeling Janneke van Vliet, Ilse Raats Congres Kwaliteitskader, 26 april 2018, Arnhem Belangenclausule Janneke van Vliet / Ilse Raats (potentiële) belangenverstrengeling: Geen Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

Samen zorg organiseren. Meerwaarde voor GGZ-instellingen en IT-leveranciers door verbinden van informatiesystemen met Koppeltaal.

Samen zorg organiseren. Meerwaarde voor GGZ-instellingen en IT-leveranciers door verbinden van informatiesystemen met Koppeltaal. Samen zorg organiseren Meerwaarde voor instellingen en IT-leveranciers door verbinden van informatiesystemen met Koppeltaal. E-health en blended behandelprocessen beter toegankelijk. Op de agenda s van

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

SAMEN OP REIS: BLIJVEND BORGEN VAN REGIONALE SAMENWERKING

SAMEN OP REIS: BLIJVEND BORGEN VAN REGIONALE SAMENWERKING SAMEN OP REIS: BLIJVEND BORGEN VAN REGIONALE SAMENWERKING Congres architectuur in de zorg 14 juni 2018, 10.50-11.35 uur Marja Snoeijen, D&A medical group 2 SAMENWERKENDE ZIEKENHUIZEN REGIO EINDHOVEN Catharina

Nadere informatie

Optimale uitwisseling van eenduidige informatie in de borstkankerzorg Start transmuraal werken in een pilot

Optimale uitwisseling van eenduidige informatie in de borstkankerzorg Start transmuraal werken in een pilot Optimale uitwisseling van eenduidige informatie in de borstkankerzorg Start transmuraal werken in een pilot Introductie Lidy Wijers,mamma mammaradioloog uit het westen en Carla Meeuwis, mammaradioloog

Nadere informatie

IN DE TOEKOMST. Nieuwe ontwikkelingen bij vzvz in de 2 e lijn. 13 december 2018 Rolf Ehrencron en Herre Uittenhout (VZVZ)

IN DE TOEKOMST. Nieuwe ontwikkelingen bij vzvz in de 2 e lijn. 13 december 2018 Rolf Ehrencron en Herre Uittenhout (VZVZ) IN DE TOEKOMST Nieuwe ontwikkelingen bij vzvz in de 2 e lijn 13 december 2018 Rolf Ehrencron en Herre Uittenhout (VZVZ) Introductie Irma Jongeneel Implementatiemanager Ziekenhuizen Herre Uittenhout Health

Nadere informatie

Governance en beheer GUTZ Een digitale (XDS)- snelweg in de regio Eindhoven HIMSS 2018, 6 maart

Governance en beheer GUTZ Een digitale (XDS)- snelweg in de regio Eindhoven HIMSS 2018, 6 maart Governance en beheer GUTZ Een digitale (XDS)- snelweg in de regio Eindhoven HIMSS 2018, 6 maart Inhoud Introductie Inleiding GUTZ regio Eindhoven Stellingen Vragen Introductie Inleiding Marja Snoeijen,

Nadere informatie

Format implementatieplan. Onderdeel van handreiking implementatie Zorgpad Stervensfase

Format implementatieplan. Onderdeel van handreiking implementatie Zorgpad Stervensfase Format implementatieplan Onderdeel van handreiking implementatie Zorgpad Stervensfase Juni 2017 Format implementatieplan Zorgpad Stervensfase Hier de namen van de leden van de projectgroep noteren juni

Nadere informatie

Overzicht doorbraakvoorstellen

Overzicht doorbraakvoorstellen Overzicht Nr. Voorstel Indiener 1 Eén landelijk dekkend XDS netwerk UMCG en RSO Nederland 2 Lancering van PGO in regio s VGN/ACTIZ, MIND, RZCC, Altrecht en RSO Nederland 3 Elk ziekenhuis een CMIO CMIO

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Consultatiesessie leveranciers #1 Den Haag, 15 mei 2019

Consultatiesessie leveranciers #1 Den Haag, 15 mei 2019 Doing now what patients need next NAVIFY Tumor Board solution Consultatiesessie leveranciers #1 Den Haag, 15 mei 2019 Bart van den Bogaard Martin van Middelkoop Digital Business Manager Implementation

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Het projectplan en het SMART evaluatie model

Het projectplan en het SMART evaluatie model Het projectplan en het SMART evaluatie model Inleiding Elk umc heeft een viertal projectplannen opgesteld binnen de programmathema s om aan het einde van het e-health programma de beoogde deliverables

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron

Standaardisatie van Informatie Programma Registratie aan de Bron Standaardisatie van Informatie Programma Michiel Sprenger, Nictiz & TU Eindhoven 30 oktober 2015, MIC2015 Thema Eenduidige en eenmalige registratie Meervoudig gebruik Registratie aan de bron Programma

Nadere informatie

De juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment. Voor zorgverlener en patiënt.

De juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment. Voor zorgverlener en patiënt. De juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment. Voor zorgverlener en patiënt. Even voorstellen Klaas Nieuwhof Ursula Letschert nieuwhof@vzvz.nl +31 (0)6 23 42 53 46 uletschert@phit.nl ursulaletschert

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Implementatieplan. Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) vo. Versie mei Implementatieplan RIO vo 1

Implementatieplan. Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) vo. Versie mei Implementatieplan RIO vo 1 Implementatieplan Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) vo Versie 0.2 7 mei 2019 Implementatieplan RIO vo 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Registratie Instellingen en Opleidingen... 3 1.2

Nadere informatie

Zorgpad 1.0. Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD

Zorgpad 1.0. Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD Zorgpad 1.0 Zorgcoördinator + week 1 (Thuisbezoek) Regio Zaanstreek- Waterland Casemanager COPD Persoonlijke Motivatie Longarts Mensen met COPD hebben een hoge zorgconsumptie met frequente heropnames.

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Laten zien wat werkt. Evaluatie van Kom Verder trajecten. Versie 1 (oktober 2017)

Laten zien wat werkt. Evaluatie van Kom Verder trajecten. Versie 1 (oktober 2017) Laten zien wat werkt Evaluatie van Kom Verder trajecten Versie 1 (oktober 2017) Doel van het evaluatieproces Het evaluatieproces is gericht op het aantonen van het maatschappelijk nut van ondersteunde

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Kern van deze visie is dat een (zorg)proces op deze manier een cyclus van continu beoordelen en verbeteren ingaat.

Kern van deze visie is dat een (zorg)proces op deze manier een cyclus van continu beoordelen en verbeteren ingaat. Toepassingswijze van een (gestandaardiseerde) verbetercyclus Doel: Gestandaardiseerde wijze van verbeteren toepassen binnen OCE/het DementieNet, zodat verbeteracties aantoonbaar gemonitord en continu verbeterd

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus LB Utrecht. Leiden, 30 mei Geachte heer/mevrouw,

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus LB Utrecht. Leiden, 30 mei Geachte heer/mevrouw, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus 20061 3502 LB Utrecht Leiden, 30 mei 2018 Betreft Project 40305509 - Gestructureerde operatie verslaglegging van colorectale chirurgie Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Havenpolikliniek: van bedreiging naar kans. 6 december 2018 SRZ Congres

Havenpolikliniek: van bedreiging naar kans. 6 december 2018 SRZ Congres Havenpolikliniek: van bedreiging naar kans 6 december 2018 SRZ Congres Terug naar het begin: de aanleiding planvorming Oud Haven/Haven 2.0 Overdracht van zorg vanaf 1/10/17 Intrekken Wtzi per 1/1/18 Haven

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Stichting Egidius Zorgconcepten. De uitwerking van een concept om een betere prostaatkankerzorg te realiseren.

Stichting Egidius Zorgconcepten. De uitwerking van een concept om een betere prostaatkankerzorg te realiseren. Stichting Zorgconcepten De uitwerking van een concept om een betere prostaatkankerzorg te realiseren. Verschillende doelen ten aanzien van prostaatkankerzorg geven richting aan ambities CZ Kwaliteit van

Nadere informatie

Durk Berks Gynaecoloog Westfries Gasthuis

Durk Berks Gynaecoloog Westfries Gasthuis BabyConnect, de kracht van samenwerken en delen in de geboortezorg Durk Berks Gynaecoloog Westfries Gasthuis #IHERSO18 BabyConnect, de kracht van samenwerken en delen in de geboortezorg Samenwerking tussen

Nadere informatie

Bijlage 2: Thema s netwerkzorg

Bijlage 2: Thema s netwerkzorg Netwerkzorg een wereld te winnen Bijlage 2: Thema s netwerkzorg Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw November 2017 Versie 1.0 Achtergrond In het project Netwerkzorg een wereld te winnen zijn

Nadere informatie

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK

EENDUIDIG VASTLEGGEN EN UITWISSELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS VOOR VEILIG MEDICIJNGEBRUIK Aankondiging pilot programma Informatiestandaard Medicatieproces 1 Inleiding Binnen het programma Informatiestandaard Medicatieproces is in opdracht van het Informatieberaad en in samenwerking met verschillende

Nadere informatie

Regelingen voor extra stimulering van digitale zorg.

Regelingen voor extra stimulering van digitale zorg. Regelingen voor extra stimulering van digitale zorg. zorgvannu.nl Inhoudsopgave 1. VIPP care: InZicht 2. VIPP OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) 3. VIPP Medisch Specialistische

Nadere informatie

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacco Aantjes Projectleider elab 8 juni 2017 Programma Wat vooraf ging aan.. Context;

Nadere informatie

Stappenplan vooraankondiging 6.12 voor klinieken

Stappenplan vooraankondiging 6.12 voor klinieken Module B2 Stappenplan vooraankondiging 6.12 voor klinieken Doel document Module B2 Dit document is een visuele leeswijzer met de stappen voor het implementeren van de vooraankondiging 6.12, onderdeel van

Nadere informatie

Beelduitwisseling c.q. Beeldbeschikbaarheid over de grenzen van zorginstellingen heen

Beelduitwisseling c.q. Beeldbeschikbaarheid over de grenzen van zorginstellingen heen Beelduitwisseling c.q. Beeldbeschikbaarheid over de grenzen van zorginstellingen heen Marieke Zimmerman Directeur Nederlandse Vereniging voor Radiologie #IHERSO18 Wat wil de radioloog (en de oncoloog,

Nadere informatie

Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen

Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen 1. Belangrijke knelpunten voor versnelling uitwisseling eerste- naar tweedelijns instellingen 2. Belangrijke knelpunten voor versnelling

Nadere informatie

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017

Jaarplan Netwerken palliatieve zorg Drenthe 2016 met doorkijk naar 2017 Doelstelling netwerken palliatieve zorg Drenthe De vier netwerken palliatieve zorg zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de palliatieve patiënt en de naasten. Waarbij naar de patiënt

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

Van wens naar werkelijkheid

Van wens naar werkelijkheid Van wens naar werkelijkheid Inventarisatie lopende (zorgpad) projecten in Nederland Bart Noort Promovendus Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Een inventarisatie: Wat gebeurt

Nadere informatie

SROI Quick Scan als basis voor contractinnovatie

SROI Quick Scan als basis voor contractinnovatie SROI Quick Scan als basis voor contractinnovatie Het contracteren van de juiste zorg op de juiste plek Vitaal Thuis is een veldcoalitie: van en voor veldpartijen. Samen zetten we met de Werkgroep Structurele

Nadere informatie

JAARVERSLAG COÖPERATIE PALLIATIEVE ZORG NEDERLAND 2018

JAARVERSLAG COÖPERATIE PALLIATIEVE ZORG NEDERLAND 2018 JAARVERSLAG COÖPERATIE PALLIATIEVE ZORG NEDERLAND 2018 PALLIATIEVE ZORG NEDERLAND (PZNL) PZNL is in april 2018 opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking te

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Toelichting Kom Verder aanvraag Voor implementatie van ondersteunde zelfzorg

Toelichting Kom Verder aanvraag Voor implementatie van ondersteunde zelfzorg Toelichting Kom Verder aanvraag Voor implementatie van ondersteunde zelfzorg Sinds 2016 kunnen eerstelijns samenwerkingsverbanden via een Scan & Plan traject een aanpak ontwikkelen om hun volgende stap

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC

Registratie aan de bron: secundair gebruik. dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Registratie aan de bron: secundair gebruik dr. Jetty Hoeksema NFU/LUMC Scope Registratie aan de Bron in totale speelveld: kleine stappen Zorgverlening Primair zorgproces Patient- Participatie (PGD ed)

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst VIPP. Datum 8 februari 2018

Informatiebijeenkomst VIPP. Datum 8 februari 2018 Informatiebijeenkomst VIPP Datum 8 februari 2018 Programma 13.00-13.30 VIPP - Dorathé Hoentjen 13.30-14.00 Modules en informatiestandaarden - Lara Vankan 14.00-14.15 Pauze 14.15-15.00 Leveranciersselectie

Nadere informatie

Zorgstandaard. Problematisch Alcoholgebruik & Alcoholverslaving

Zorgstandaard. Problematisch Alcoholgebruik & Alcoholverslaving Zorgstandaard Problematisch Alcoholgebruik & Alcoholverslaving WORKSHOP - inleiding, dr. Peter Greeven, klinisch-psycholoog, lid werkgroep Zorgstandaarden, bestuurslid NIP - vervolg, Marcella Mulder, teamleider

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Regionaal Oncologienetwerk West Programmamanager Informatie voor belangstellenden

Regionaal Oncologienetwerk West Programmamanager Informatie voor belangstellenden Regionaal Oncologienetwerk West Programmamanager Informatie voor belangstellenden Terra Management Search, Informatienotitie Programmamanager Regionaal Oncologienetwerk West, April 2019 1/14 Voorwoord

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Aanpak en succesfactoren Registratie aan de bron

Aanpak en succesfactoren Registratie aan de bron Aanpak en succesfactoren Registratie aan de bron Aan Van Datum 24-5-2016 Ons kenmerk 16.6023/TS/MK Programma Registratie aan de bron Zorginformatie altijd en overal beschikbaar voor patiënten en zorgverleners.

Nadere informatie

Structurele registratie van data gericht op triage en beoordeling (23 januari 2018)

Structurele registratie van data gericht op triage en beoordeling (23 januari 2018) Structurele registratie van data gericht op triage en beoordeling (23 januari 2018) 1. Inleiding Tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrische hulpverlening is van essentieel belang voor de patiënt,

Nadere informatie

Uitwisseling medicatiegegevens via het LSP De volgende stap

Uitwisseling medicatiegegevens via het LSP De volgende stap INFORMATIESTANDAARD MEDICATIEPROCES Uitwisseling medicatiegegevens via het LSP De volgende stap Yoe Kwa Programmamanager Medicatie (VZVZ) Lid Projectgroep Medicatieproces AGENDA LSP en medicatieveiligheid

Nadere informatie

plan van aanpak opschaling e- health

plan van aanpak opschaling e- health plan van aanpak opschaling e- health Matthijs Jantzen Projectleider E-health GGz Centraal even voorstellen Historicus Informatiemanager Webmaster Stafmedewerker historie e-health GGz Centraal 2008 eerste

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) Regionaal Zorgcommunicatie Platform (RZP) Angélique van der Veer Aanleiding Wens regio Werkconferenties zorgaanbieders Gegevens naar de burger Wet cliëntenrechten

Nadere informatie

Talmor THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA

Talmor THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA THINK BIG, START SMALL Informatie Uitwisseling Geboortezorg Gouda, 31 maart 2017 Dorine Veldhuyzen MBA Programma o Inleiding, resumé en de stand van zaken o Laatste ontwikkelingen in de praktijk: BMA/Onatal

Nadere informatie

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement

Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Ondersteuning bij implementatie zelfmanagement Implementatie ondersteunde zelfzorg opschalen Chronische zieke mensen helpen aan hun eigen gezondheid te werken, ondersteund door de zorgverlener, ehealth,

Nadere informatie