Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek"

Transcriptie

1 OCenW-Regelingen Regeling beleggen en belenen Bestemd voor: de bevoegde gezagen van de instellingen voor onderwijs en onderzoek verbindend voorschrift Datum: 13 juli 2001 Kenmerk: FVE 2001/57965N Datum inwerkingtreding: zie artikel 6 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: artikel 2.14 en 2.9 Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1994, 230) Artikel en Wet educatie en beroepsonderwijs (Stb. 1995, 501) Artikel 18, 41 en 65 Bekostigingsbesluit WVO (Stb. 1995, 370) Artikel 15 en 30 Bekostigingsbesluit WPO (Stb. 1994, 710) Artikel 56 Bekostigingsbesluit WEC (Stb. 1996, 221) Artikel 25 Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1994, 942) Artikel 26 Wet houdende regeling van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Stb. 2001, 207) Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t. Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/PO, CFI/ICO/VO, CFI/ICO/BVH, De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen Gelet op Artikel 2.14 en 2.9 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, Artikel en Wet educatie en beroepsonderwijs, Artikel 18, 41 en 65 Bekostigingsbesluit WVO, Artikel 15 en 30 Bekostigingsbesluit WPO, Artikel 56 Bekostigingsbesluit WEC, Artikel 25 Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, Artikel 26 Wet houdende regeling van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Besluit Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a) de minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voorzover het betreft op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; b) een instelling: het bevoegd gezag of bestuur van een door de minister bekostigde instelling of school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 en artikel 124 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 1.3.1, en van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 1.3 en 1.5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, artikel 3 van de Wet houdende regeling van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO en artikel 2 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek; c) publieke middelen: gelden verkregen ten laste van de rijksbegroting of anderszins uit hoofde van bij of krachtens de wet ingestelde heffingen verkregen gelden, alsmede de opbrengsten daarvan, waarover een instelling de beschikking heeft gekregen om de wettelijke taak te verrichten; d) overige middelen: alle gelden waarover een instelling beschikt, niet zijnde publieke middelen; e) beleggen en belenen: het uitzetten van middelen die tijdelijk niet worden aangewend ten behoeve van de uitoefening van de wettelijke taak; f) risicomijdend beleggen en belenen: beleggen en belenen, waarbij het behoud van de hoofdsom door een financiële instelling gegarandeerd is, alsmede openbare en onderhandse leningen uitgegeven door een financiële instelling; g) kasstroomprognose: uitspraak omtrent het vermoedelijk verloop of de vermoedelijke afloop van de financieringsbehoefte en de liquiditeitsplanning op korte en lange termijn; h) beleggingshorizon: de termijn waar de kasstroomprognose betrekking op heeft; NUMMER 18a deel juli 2001

2 Regeling beleggen en belenen i) jaarverslag: de jaarverslaggeving als verantwoordingsdocument van een instelling of rechtspersoon, die minimaal bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening; j) aanvraag vaststelling rijksvergoeding: de jaarlijks door het bevoegd gezag van een instelling voor primair onderwijs bij de Minister in te dienen formulierenset voor de aanvraag van de rijksvergoeding, voorzien van een accountantsverklaring, waarin tevens aanvullende informatie kan worden verstrekt of verslag kan worden gedaan over specifieke bekostigingsitems; k) papier: verhandelbare en niet-verhandelbare schuldtitels; l) solvabiliteitsratio: door een bancaire toezichthouder in een EU-lidstaat voorgeschreven minimumniveau aansprakelijk vermogen van een financiële instelling tegenover aangehouden naar risicograad gewogen activum; m) financiële instelling: een rechtspersoon die aan één van onderstaande definities voldoet: 1 een op grond van de Wet toezicht kredietwezen 1995, of op grond van de Eerste Coördinatierichtlijn Bankrecht (77/780/EEG) en de Tweede Coördinatierichtlijn Bankrecht (89/646/EEG) in een lidstaat van de EU onder toezicht staande kredietinstelling, 2 een op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, of op grond van de Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten in een lidstaat van de EU onder toezicht staande effecteninstelling, 3 een op grond van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, of op grond van de Richtlijn 85/611/EG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe s) in een lidstaat van de EU onder toezicht staande beleggingsinstelling, 4 een op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, of de Derde richtlijn schadeverzekering (92/49/EEG) van 18 juni 1992 of op grond van de Derde levensrichtlijn (92/96/EEG) van 10 november 1992 in een lidstaat van de EU onder toezicht staande verzekeraar, 5 een op grond van de Pensioen- en spaarfondsenwet onder toezicht staand pensioenfonds. Artikel 2 Jaarverslaggeving Instellingen doen jaarlijks in het jaarverslag of bij de aanvraag vaststelling rijksvergoeding ten aanzien van de publieke middelen ten minste verslag van: a) het beleid en de uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen; b) de soorten en omvang van de beleggingen en beleningen; c) de looptijden van de beleggingen en beleningen. Artikel 3 Verplichtingen bij beleggen en belenen 1. Instellingen beleggen en belenen publieke middelen en overige middelen, voorzover deze niet zijn afgescheiden van de publieke middelen, risicomijdend. 2. Instellingen leggen de hoofdlijnen van de op het beleggen en belenen betrekking hebbende administratieve organisatie en interne controle vast, waaronder in ieder geval wordt begrepen de verdeling van taken en bevoegdheden, de voor de instelling toegestane beleggings- en beleningsvormen, de bijbehorende informatievoorziening minimaal bestaande uit een kasstroomprognose afgestemd op de beleggingshorizon, de verantwoordingsinformatie en de wijze waarop onderscheid wordt aangebracht tussen publieke en overige middelen. 3. De transacties, bedoeld in het eerste lid, worden alleen aangegaan met: a) financiële instellingen of door financiële instellingen uitgegeven papier met minimaal een A rating, afgegeven door tenminste één erkende rating agency, of met b) rechtspersonen voor wier papier een solvabiliteitsratio van 0% geldt, of met c) financiële instellingen, met een kredietwaardigheid vergelijkbaar met het gestelde onder a, voorzover vastgelegd en onderbouwd door de instelling. Artikel 4 Overgangsbepaling 1. Voorzover een bestaande belegging en/of belening van een instelling niet voldoet aan de eisen van deze regeling, draagt deze instelling er zorg voor dat die belegging of belening zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk met ingang van 1 januari 2003 aan deze regeling voldoet. 2. Ten aanzien van beleggingen en/of beleningen die, vanwege een onaanvaardbaar financieel nadeel, niet uiterlijk per 1 januari 2003 met de eisen van deze regeling in overeenstemming kunnen worden gebracht, dienen instellingen in hun jaarverslag dan wel bij hun aanvraag vaststelling rijksvergoeding over 2002 gemotiveerd aan te geven met ingang van welke datum wel aan de eisen van deze regeling zal worden voldaan. NUMMER 18a deel juli 2001

3 Artikel 5 Bekendmaking Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. nadere uitwerking van de bestaande - uitgangspunten van de - regelgeving met betrekking tot de bekostiging van de instellingen, in het bijzonder dat de toegekende middelen overeenkomstig hun bestemming () moeten worden besteed. Artikel 6 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, met dien verstande dat artikel 2 en artikel 3 tweede lid voor het eerst van toepassing zijn op het verslagjaar Artikel 7 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beleggen en belenen. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. L.M.L.H.A. Hermans 2. Karakter van de regeling Deze regeling heeft het karakter van beleidsregel en alleen voorzover het de jaarverslaglegging door bekostigde instellingen in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs betreft, het karakter van een ministeriële regeling (zie artikel en van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 18 Bekostigingsbesluit WVO). Op grond van de onderwijswetgeving dienen de instellingen zich te verantwoorden door middel van hun jaarverslagen. In de sector primair onderwijs doen de instellingen jaarlijks opgave van de door hen aangevraagde rijksvergoeding in de formulierenset Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR). Deze wordt voorzien van een accountantsverklaring. De AVR zal vanaf het vergoedingsjaar 2002 worden aangepast voor de rapportage door het bevoegd gezag over de uitvoering van deze regeling. Uitgangspunt zal zijn om de beheerslast voor de instellingen zo beperkt mogelijk te houden. Regeling beleggen en belenen Toelichting 1. Inleiding Met deze regeling Beleggen en belenen door instellingen voor (verder: de regeling) wordt een kader gesteld, waarbinnen de instellingen voor onderwijs en onderzoek hun financierings- en beleggingsbeleid zullen inrichten en organiseren. Tevens wordt met de regeling voldaan aan toezeggingen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW) aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Uitgangspunt bij de bekostiging is dat de toegekende middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. De onderwijswetten bevatten voorschriften daaromtrent. Wanneer een instelling de publieke middelen niet risicomijdend belegt of beleent, komt de bekostigde taak in gevaar. Daarom bevat deze beleidsregel ook voorschriften over het risicomijdend beleggen en belenen. Tot slot zij er op gewezen dat de onderwijswetten voorschriften bevatten op basis waarvan instellingen gehouden zijn om de minister in verband met de bekostiging inlichtingen te geven. 3. Uitgangspunten De regeling heeft betrekking op instellingen die door de minister van OCenW, dan wel door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) voorzover de instellingen belast zijn met het landbouwonderwijs en - onderzoek, voor hun instandhouding bekostigd worden. De regeling geeft voorschriften en instrumenten om te komen tot een gedegen financierings- en beleggingsbeleid, zodat de instellingen de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden ter zake weergeven, alsmede het gevoerde beleggings- en beleningsbeleid. Een en ander past in het voornemen van het kabinet om te komen tot beheersing van financiële risico s bij rechtspersonen met een wettelijke taak en is mede gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (fido). De regeling is een Een belangrijk uitgangspunt van deze regeling is het bevorderen en transparant maken van een solide beleggings- en beleningsbeleid, zonder de beschikkingsmacht van de door OCenW bekostigde instellingen aan te tasten. Autonomie, continuïteit en transparantie voor en van de instellingen, die door OCW bekostigd worden, is en blijft het leidend beginsel. Er wordt slechts een basis gelegd voor een verantwoorde inbedding van het financieel beleid op basis van de beginselen van een verantwoord beheer, zoals controleerbaarheid, functiescheiding, duidelijke toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alsmede heldere beleidsmatige uitgangspunten en randvoorwaarden voor het beheer. Zo wordt voorkomen dat risico s NUMMER 18a deel juli 2001

4 Regeling beleggen en belenen worden aangegaan, terwijl de infrastructuur niet is ingericht op de beheersing van dergelijke risico s. Uitgangspunt is en blijft dat publiek geld wordt verstrekt ten behoeve van het primaire proces van instellingen, te weten het verzorgen van. Dit proces mag niet in gevaar worden gebracht door het aangaan van risico s die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijk overtollig publiek geld. Het instellingsbestuur of het bevoegd gezag beheert de verkregen middelen van de instelling op een zodanige wijze dat een behoorlijke exploitatie en het voortbestaan van de instelling op basis van de publieke middelen zijn verzekerd. Een behoorlijke exploitatie wordt onder meer gewaarborgd door het nemen van administratief-organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld door het opstellen van een treasurystatuut en door zich te verantwoorden over het treasurybeleid in het jaarverslag, alsmede door risicomijdend te beleggen. 4 Relatie met andere regelgeving De regeling komt overeen met regelgeving die voor andere sectoren is ontwikkeld, met name met de Wet fido. Ook biedt de regeling een infrastructuur voor het beleggingsen beleningsbeleid. In tegenstelling tot de Wet fido bevat de regeling geen specifieke voorschriften op het gebied van korte en lange financiering, aangezien die problematiek niet relevant is voor de door OCenW of LNV bekostigde instellingen. Alle instellingen dienen rekenschap af te leggen, niet alleen aan de minister van OCenW maar ook aan de samenleving. Volledige publieke verantwoording is alleen mogelijk als de instellingen ook hun beleggings- en beleningsbeleid zichtbaar maken in het jaarverslag of bij de aanvraag vaststelling rijksvergoeding. Op deze wijze kan ook het bestuur van de instelling zijn sturende en controlerende rol vervullen; een rol die anders, door het snelle en ondersteunende karakter van de financieringsfunctie al snel het risico loopt onderbelicht te blijven. De verslaggeving verwoordt hoe de beleggings- en beleningsfunctie van de instelling is ingevuld. In het controleprotocol dat Cƒi jaarlijks publiceert, zal opgenomen worden dat de instellingsaccountants zullen toezien op de uitvoering van deze regeling. enige tijd onder zich houden, dient conform de bedoeling van de regelgever voorkomen te worden dat deze publieke middelen voor andere doeleinden worden aangewend. In beginsel zijn alle middelen die instellingen voor korte of lange termijn niet aanwenden voor publieke taken tijdelijke overtollige liquiditeiten. Als publieke middelen niet zijn afgescheiden van de overige middelen zijn de bepalingen van de regeling ook van toepassing op de overige middelen. Van afgescheiden middelen is bijvoorbeeld sprake als uit de administratie het karakter van de middelen blijkt. De regeling schrijft voor dat de tijdelijk overtollige liquiditeiten beheerd dienen te worden op een wijze die zo veel mogelijk garandeert dat de hoofdsom intact blijft, bijvoorbeeld door te beleggen in vastrentende waarden voor de gehele looptijd van die waarden. De regeling schrijft daarom voor om risicomijdend te beleggen; directe beleggingen in aandelen of daarvan afgeleide producten zijn derhalve niet toegestaan, tenzij de belegging over een hoofdsomgarantie van een financiële instelling beschikt. Het is mogelijk dat een instelling in het kader van de uitoefening van haar wettelijke taak deelneemt in een vennootschap. In dat geval is geen sprake van beleggen, omdat tussen de instelling en de vennootschap een duurzame betrekking bestaat die de betekenis van de gehouden aandelen als waardepapier overschrijdt. Het gaat de instelling bij deze aandelen dus niet in de eerste plaats om het behalen van opbrengst en/of koerswinst, maar om aandelen die bijdragen aan de uitoefening van de wettelijke taak. Bij beleggingen en belenen van publieke middelen dient gebruik te worden gemaakt van gegoede tegenpartijen, zodat de financiële risico s beperkt zijn. Indien met minder kredietwaardige debiteuren in zee wordt gegaan, worden hierdoor weliswaar mogelijkerwijs (tijdelijk) hogere winsten behaald, maar lopen de instellingen daarbij (aanzienlijk) grotere financiële risico s. Op basis van deze regeling wordt onder gegoede tegenpartijen verstaan: rechtspersonen wiens papier een solvabiliteitsvrije status heeft, financiële instellingen met minimaal een A-rating (of door financiële instellingen uitgegeven papier met minimaal een A-rating) en financiële instellingen zonder rating met een minimaal met een A-rating vergelijkbare kredietwaardigheid. 5 Risicomijdend beleggen en belenen en deelnemen Publieke middelen dienen in overeenstemming met de bedoeling van de desbetreffende regelgeving aan publieke taken te worden besteed. Indien het vanuit de besturingsfilosofie gewenst is dat instellingen de publieke middelen NUMMER 18a deel juli 2001

5 Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Onder g Een meerperioden overzicht van soorten inkomsten en uitgaven om inzicht te krijgen omtrent het vermoedelijk verloop van liquiditeitsoverschotten en -tekorten, de financieringsbehoefte en de liquiditeitsplanning. Onder i Het jaarverslag bestaat ten minste uit de jaarrekening en het bestuursverslag opgesteld conform de geldende OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving. Voor het begrip bestuursverslag worden ook wel de begrippen directieverslag of jaarverslag gebruikt. Onder k Nederlandsche Bank N.V. (DNB) verantwoordelijk voor het toezicht op (onder meer) kredietinstellingen. De bedrijfseconomische EU-toezichthouder beoogt het risico van faillissement bij kredietinstellingen te minimaliseren (ter bescherming van de consument), maar kan dit in een markteconomie niet uitsluiten. Voor het uitzetten van middelen bij effecteninstellingen en beleggingsinstellingen geldt dat dit is toegestaan voorzover deze instellingen in Nederland (op grond van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en de Wet toezicht beleggingsinstellingen) of in een lidstaat van de EU onder toezicht staan (op grond van de zogenaamde ISD-richtlijn (Investment Services Directive, 93/22/EEG) voor effecteninstellingen en de ICBE-richtlijn (Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten, 85/611/EEG) voor beleggingsinstellingen). Het toezicht op beleggingsinstellingen wordt in Nederland door DNB uitgevoerd, het toezicht op effecteninstellingen door de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Het toezicht op effecten- en beleggingsinstellingen is voornamelijk gericht op het beschermen van de consument tegen ontoelaatbaar gedrag van financiële instellingen (gedragstoezicht). Regeling beleggen en belenen Met de term papier worden waardepapieren bedoeld. In dit geval betreft het verhandelbaar papier, zoals obligaties, en niet-verhandelbaar papier, zoals onderhandse leningen. In dit geval wordt niet bedoeld aandelen. Onder l Het begrip solvabiliteitsratio moet gelezen worden in samenhang met artikel 4, lid 3, sub b. Het betreft in dit geval overheden waarvoor de bancaire toezichthouders in de EU-lidstaten een solvabiliteitsratio van 0% hanteren, zodat banken voor een lening aan deze overheden geen vermogen ter dekking dienen aan te houden. Onder m Artikel 2 De instelling doet jaarlijks - in het jaarverslag of bij de aanvraag vaststelling rijksvergoeding - verslag van haar beleggings- en beleningsbeleid (de aanvraag vaststelling rijksvergoeding zal daartoe worden aangepast). De instelling vermeldt, mede op basis van OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving, welke en wat voor beleggingen en/of leningen zij in het verslagjaar heeft uitstaan, welke mutaties hierin gedurende het verslagjaar zijn opgetreden en de looptijden van de beleggingen en beleningen hadden. Hiermede geven de instellingen inzicht in de hoofdpunten van de uitvoering van de beleggings- en beleningsfunctie. In het controleprotocol dat Cƒi jaarlijks publiceert, zal opgenomen worden dat de instellingsaccountants zullen toezien op de uitvoering van deze regeling. Centraal uitgangspunt bij het definiëren van een financiële instelling is dat deze instelling ofwel in Nederland onder toezicht staat, ofwel elders binnen de EU op basis van geharmoniseerde wet- en regelgeving onder toezicht staat. Onder financiële instellingen volgens de in deze regeling gehanteerde definitie kunnen dus ook zelfstandige dochters vallen van financiële instellingen waarvan de moedermaatschappij buiten de EU is gevestigd. Onder financiële instellingen worden ten eerste kredietinstellingen verstaan die in Nederland of in een andere EUlidstaat onder toezicht staan. In Nederland is De Artikel 3 lid 1 Het voorschrift om risicomijdend te beleggen geldt zowel voor de publieke middelen, als voor eventueel binnen de instelling aanwezige overige middelen, voorzover deze niet zijn afgescheiden van de publieke middelen. Om te kunnen spreken van afgescheiden middelen is het voldoende als uit de administratie het karakter van de middelen blijkt. Overigens gelden er thans geen richtlijnen gericht NUMMER 18a deel juli 2001

6 Regeling beleggen en belenen op het gescheiden administreren van publieke en andere vermogensbestanddelen. Deelnemen in vennootschappen in het kader van de uitoefening van de wettelijke taak is wel toegestaan, omdat deze activiteit niet, zoals bij beleggen, gericht is op het verkrijgen van opbrengsten en/of koerswinst. Onder risicomijdend beleggen wordt verstaan iedere belegging waarbij de terugbetaling van de hoofdsom gegarandeerd is door een financiële instelling, dan wel een belegging in vastrentende waarden uitgegeven door een financiële instelling. Vastrentende waarden zijn openbare en onderhandse leningen uitgegeven door een financiële instelling. Dit sluit belegging in aandelen uit, tenzij een financiële instelling een hoofdsomgarantie geeft. Tevens betekent dit, dat bij het verstrekken van leningen de nakoming van de wederzijdse verplichtingen dient te zijn uitgedrukt in de Nederlandse geldeenheid, zodat valutarisico s worden vermeden. Leningen met indexatie van de hoofdsom zijn eveneens niet toegestaan. Ook in het beleggingsen beleningsbeleid van de Staat wordt geen gebruik gemaakt van indexleningen. Deze bepaling draagt aldus bij aan de uniformiteit van het beleggings- en beleningsbeleid. lid 2 kasstromen en de tijdelijke kasoverschotten op te stellen; - een prognose op te stellen van de rente- en financieringsrisico s die binnen de randvoorwaarden van het geautoriseerde overkoepelende financieel beleid aanvaardbaar zijn, welke zullen worden afgedekt; - de minimale en maximale kasgeldlimiet aan te geven. b) De nader uitgewerkte toegestane beleggingen. De publieke functie van de instellingen en de omstandigheid dat zij als zodanig nagenoeg volledig door gemeenschapsgelden worden bekostigd, betekent dat niet belegd wordt in aandelen of daar van afgeleide producten, tenzij sprake is van een hoofdsomgarantie. c) De wijze waarop in de administratie onderscheid wordt gemaakt tussen publieke en overige middelen. Indien een dergelijk onderscheid niet wordt gemaakt is het gevolg dat deze regeling zowel op de publieke als op de overige middelen van toepassing is, zie lid 1. In het PO zullen de meeste instellingen alleen een bankrekening aanhouden en geen andere belegging/belening overwegen. In dat geval dient alleen de verdeling van taken en bevoegdheden/functies inzake de beschikking over het banktegoed duidelijk te zijn (conform de machtigingen die aan de bank zijn verstrekt). Een financieel-organisatorische inbedding van het financieel beleid op basis van de beginselen van een verantwoord beheer geschiedt door vooraf een aantal voorwaarden en waarborgen te creëren. Vanzelfsprekend is het niet wenselijk dat deze verplichtingen uitsluitend gelden voor de publieke middelen; de verplichtingen in dit lid gelden voor alle middelen. De verplichtingen worden bij voorkeur in de vorm van een treasurystatuut vastgelegd. Onderwerpen die daarin in ieder geval aan de orde komen zijn: a) De organisatorische randvoorwaarden; bijvoorbeeld de voorwaarden voor de inrichting van de administratie, de scheiding van functies, het vastleggen van bevoegdheden, de explicitatie van taken en verantwoordelijkheden van bestuur en raad van toezicht en de informatievoorziening, waaronder begrepen de verantwoordingsinformatie ten behoeve van bestuur en raad van toezicht. In de kasstroomprognose wordt zowel op beleids- als op uitvoerend niveau helderheid aan de organisatie over de financieringsbehoefte en de liquiditeitsplanning op korte en lange termijn gegeven door: - de uitgangspunten voor het financierings- en beleggingsbeleid vast te leggen, bijvoorbeeld door bepaling van de financieringsbehoefte, een analyse van de beleggings- en leningenportefeuille en de financiële randvoorwaarden; - een vervalkalender van te herfinancieren leningen, de nieuwe financieringsbehoeften, de te verwachten lid 3 Aangezien instellingen gemeenschapsgeld beheren is het van belang dat hiermee op prudente wijze wordt omgesprongen. De keuze van tegenpartijen bij het uitzetten van middelen dient zich dan ook te beperken tot kredietwaardige tegenpartijen. Hieronder worden verstaan: a) financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen onder Nederlands of anderszins EU-toezicht) met minimaal een A-rating van tenminste één erkende rating agency (bijvoorbeeld Moody s, Standard & Poors en Fitch IBCA). Deze rating geldt als een ondergrens voor alle beleggingen en beleningen, zowel op korte als op lange(re) termijn. b) instellingen aan wiens papier door een bancaire toezichthouder in een EU-lidstaat de solvabiliteitsvrije status is toegekend. Deze status wordt door een bancaire EU-toezichthouder (op basis van de Solvabiliteitsrichtlijn 89/647/EEG) onder meer toegekend aan papier uitgegeven of gegarandeerd door (decentrale, voorzover gelijkgeschakeld met) centrale overheden. c) financiële instellingen zonder rating met een minimaal met een A-rating vergelijkbare kredietwaardigheid, indien dit op een transparante wijze geschiedt. Concreet houdt dit in dat uitzettingen bij financiële NUMMER 18a deel juli 2001

7 instellingen zonder rating zijn toegestaan indien instellingen: 1. aangeven, bij voorkeur in een treasurystatuut, hoe met financiële instellingen zonder rating als tegenpartij voor beleggingen en beleningen wordt omgegaan; 2. in het jaarverslag aangeven bij welke van genoemde (en onderbouwde) tegenpartijen de desbetreffende instelling middelen heeft uitgezet. Tevens dient te worden aangegeven of zich in het verslagjaar belangrijke ontwikkelingen in de kredietwaardigheid van de tegenpartijen hebben voorgedaan. Regeling beleggen en belenen Artikel 4 Dit artikel biedt instellingen een ruime overgangsperiode periode om hun beleggingen en beleningen van publieke middelen aan te passen aan de regeling. Het voldoen aan de regeling kan leiden tot onaanvaardbare financiële gevolgen voor de instelling. Of er sprake is van een onaanvaardbaar financieel gevolg is verschillend per instelling en kan in eerste instantie het best door de instelling zelf beoordeeld worden. Daarom dienen instellingen als zij van mening zijn dat sprake is van een onaanvaardbaar financieel nadeel in hun jaarverslag of bij hun aanvraag vaststelling rijksvergoeding over 2002 gemotiveerd aan te geven met ingang van welke datum wel aan de eisen van deze regeling zal worden voldaan. Op basis van deze informatie zal de minister in daartoe strekkende gevallen met de desbetreffende instelling in overleg treden. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. L.M.L.H.A. Hermans NUMMER 18a deel juli 2001

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam Hoge School van Amsterdam Augustus 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Verantwoording...3 1.2 Algemene doelstelling...3 2 Risicobeheer...4 2.1 Uitgangspunten risicobeheer...4 2.2 Renterisico...4 2.2.1

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2868 30 januari 2015 Beleidsregels van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 januari 2015, nr. 2014-0000068292

Nadere informatie

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep

Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen. Doelgroep Handreiking bij de regeling Beleggen en Belenen Doelgroep Het ministerie van OCW (als wetgever) en de Onderwijsinspectie (als toezichthouder) rekenen het tot hun taak om verbetering van de informatie uitwisseling

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPPENKADER... 3 HOOFDSTUK 3 TREASURYBELEID... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Richtlijnen... 5 3.2.1 Risicobeheer...

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1.

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 8208 29 januari 2015 Treasurystatuut MRDH 2015 1. I nleiding 1.1 Algemee n Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Statuut belenen en beleggen

Statuut belenen en beleggen Statuut belenen en beleggen 28 februari 2007 Inleiding Het uitgangspunt van de bekostiging door het ministerie van OCW is dat de toegekende rijksmiddelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed. Over

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

Treasurystatuut. 1. Inleiding

Treasurystatuut. 1. Inleiding Treasurystatuut 1. Inleiding Vanwege de voorschriften geldend voor scholen en besturen in het onderwijs ( de regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek ) en vanwege de relatie

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding

Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING. 1. Inleiding Nota van Toelichting ALGEMENE TOELICHTING 1. Inleiding Het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft of de wet) voorziet in een aantal artikelen in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 520 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels met betrekking tot het gedragstoezicht op financiële ondernemingen (Besluit Gedragstoezicht

Nadere informatie

Stichting Thuisvester Treasurystatuut

Stichting Thuisvester Treasurystatuut Stichting Thuisvester Treasurystatuut Vastgesteld door het bestuur: 3 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 15 april 2015 TREASURYSTATUUT STICHTINGTHUISVESTER DEF 15-4-20153-4-2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Leeuwarden, 16 maart 2011 Inhoud Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Samenvatting treasuryproces 6 2.1. Financieren 2.2. Beleggen 2.3. Rentemanagement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 090 Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe

Nadere informatie

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013

Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013. Versie 16 december 2013 Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 Versie 16 december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 5 Gebruiksaanwijzing 7 1. Algemene uitgangspunten 9 1.1 Algemeen 9 1.1.1 Doelstelling van het controleprotocol 9 1.1.2

Nadere informatie