De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt"

Transcriptie

1 De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt Ing. Jean-Paul (J.P.A.C.) Houten MSRE-scriptie aan de Amsterdam School of Real Estate Beoordelaar: drs. Arthur Marquard Datum: 15 september 2014

2 Voorwoord Voor u ligt mijn scriptie De keuze tussen verhuur of verkoop in de Amsterdamse woningmarkt ; een onderzoek dat ik in het kader van mijn Master of Real Estate-opleiding binnen de Amsterdam School of Real Estate heb geschreven. Vanuit mijn baan als her-ontwikkelaar van woningen in de stad Amsterdam is mijn interesse voor ontwikkelen van woningvastgoed de afgelopen jaren enorm gegroeid. De her-ontwikkelingsmarkt in Amsterdam is een nichemarkt waarover weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is en daardoor uitermate interessant om een onderzoek te doen naar de verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van woningen (en/of hele panden) per buurt in Amsterdam. De uitkomst van dit onderzoek is weergegeven in deze scriptie. Via deze weg wil ik de personen die mij begeleid en gesteund hebben tijdens mijn onderzoek bedanken. Met name Arthur Marquard, mijn begeleider, en Abdel Salemi, brainstorm-coach, die de tijd namen om mijn ideeën aan te horen en mij van goede feedback te voorzien. Waarvoor dank. In het bijzonder dank ik mijn collega s van Buro Amsterdam B.V. voor de geboden mogelijkheid om de Master of Real Estate te kunnen volgen en mij bij de studie en dit onderzoek te steunen. Ing. Jean-Paul Houten Amsterdam, september

3 Managementsamenvatting Er is onderzoek gedaan naar het beleggen voor verhuur dan wel ontwikkelen voor verkoop van woningen per postcodegebied/buurt in Amsterdam. Bij herontwikkeling van woningen door Buro Amsterdam B.V. is de afgelopen jaren gebleken dat bepaalde buurten in Amsterdam zich beter leende als beleggingsbuurt voor verhuur en de andere als ontwikkelingsbuurt voor verkoop. Naar aanleiding daarvan heb ik mijn scriptie gericht op deze stelling met als onderzoeksvraag: 'Wanneer kiest een eigenaar van een pand (her-ontwikkelaar ofwel belegger) in Amsterdam voor verhuur en wanneer voor verkoop van haar woningvastgoed? Om deze onderzoeksvraag verder uit te kunnen werken en in perspectief te kunnen zien is eerst meer achtergrondinformatie van de woningmarkt in Amsterdam en ontwikkelen voor verhuur en verkoop nodig. De veronderstelling dat er zogenoemde beleggings- en ontwikkelingsbuurten zijn is gebleken in de praktijk in de huidige woningmarkt van Amsterdam. De woningmarkt in Amsterdam kenmerkt zich door het relatief grote aandeel sociale huurwoningen. In Amsterdam is 58% van het woningaanbod een sociale huurwoning. Nergens in Europa zijn er per stad zoveel sociale huurwoningen. Dit is mede tot stand gekomen door het Woningwaarderingsstelsel waarmee de hoogte van de huurprijs wordt vastgesteld en niet de marktwerking. Voorheen had Amsterdam dit aandeel sociale huurwoningen nodig voor het huisvesten van lagere inkomensgroepen maar er is nu meer vraag naar middeldure geliberaliseerde huurwoningen (700 EUR tot EUR) en koopwoningen. Deze ontwikkeling komt door de toestroom van hoogopgeleide starters uit andere (Nederlandse) universiteitssteden, met een hoger inkomen. Door deze toestroom maar ook door het toenemende individualisme is het aandeel hoger inkomen alleenstaanden in de stad Amsterdam toegenomen tot 55%. Aangenomen wordt dat dit zal groeien waardoor ook de woningschaarste tot 8% zal toenemen in Hier zijn de studenten die uitwijken naar aangrenzende gemeenten niet in meegenomen. De doorstroom van de huidige bewoners naar alternatieve huur- of koopwoningen is onvoldoende door hun huidige lage huurprijs en de onzekere markt. Er is vanuit de overheid met nieuwe regelgeving zoals inkomensafhankelijke huurverhogingen en een verlaging van de overdrachtsbelasting voor woningen getracht om de doelgroep die niet (meer) voor een sociale huurwoning in aanmerking komt te verhuizen. Deze maatregelen hebben tot op heden hun doel niet bereikt. Een mogelijke oplossing voor het toevoegen van geliberaliseerde woningen is het herontwikkelen van woningvastgoed. Dat wil zeggen dat sociale huurwoningen worden omgezet naar geliberaliseerde woningen die vervolgens duurder verhuurd of verkocht kunnen worden. In Amsterdam zijn circa 20 (semi-)professionele partijen actief die zich bezig houden met het gehele herontwikkelingstraject van acquisitie, huurders uitplaatsen en verbouwen om deze woning vervolgens te verhuren of verkopen. Door deze transitie komen de woningen in een ander woningsegment terecht. Dat de Amsterdamse woningmarkt een stabiele goed renderende markt is hebben ook de (inter)nationale beleggers opgemerkt. Veel institutionele en particuliere beleggers investeren sinds een aantal jaren fors in woningvastgoed in en rondom Amsterdam. Hierbij worden Bruto Aanvangsrendementen (BAR-methode) van 7% en Internal Rate of Returns (IRR) van 8% en meer gehaald. Daarnaast is er door de grote vraag naar woningen en de inflatie-risicoafdekking door de jaarlijkse CBS-indexatie een lagere volatiliteit dan andere beleggingsproducten. 3

4 Om inzicht te krijgen in de omstandigheden waarin beleggers het best kunnen investeren in beleggingspanden en ontwikkelaars het best kunnen verkopen is er onderzoek gedaan naar het herontwikkeltraject voor verhuur en verkoop. De kosten die tijdens een ontwikkelproces gemaakt worden zijn in een vergelijkingsmodel ingevoerd waarna vervolgens de variabelen verhuur- en verkoopprijzen per buurt vergeleken zijn. Hieruit blijkt dat de ene buurt zich beter leent om te beleggen voor verhuur en de ander voor ontwikkelen voor verkoop. De reden hiervoor is dat het centrum Amsterdam in de regel de meest populaire locatie is om zich te huisvesten. Wanneer er geen of beperkte woonruimte beschikbaar is in het centrum en de prijzen stijgen, dient men uit te wijken naar de omringende buurten. Na verloop van tijd zet hetzelfde proces zich ook hier weer door en ontstaat er een enorme schaarste aan woningen waardoor de huurprijzen in de buurten aan de rand van de stad (tegen de A10) tot bijna gelijke hoogte met de huurprijzen in de buurten in en rondom het centrum van Amsterdam stijgen. Door deze verschuiving is het voor de ontwikkelaar in Amsterdam rendabelere om te ontwikkelen voor verkoop in de desbetreffende ontwikkelbuurten: hoge inkoop à relatief lage verhuurprijs maar hoge verkoopprijs. Daarentegen is het voor de belegger rendabeler om te beleggen in de beleggingsbuurten: lage inkoop à relatief hoge verhuurprijs maar lage verkoopprijs. Bijkomend voordeel van beleggen in de opkomende buurten is dat naast het hoge directe rendement in het heden er in de toekomst ook nog een indirect rendement te verwachten is vanwege de verschuiving en de daarbij horende prijsstijging van de verkoopprijzen. Een ontwikkelaar zal er dus voor kiezen om te beleggen als het direct rendement voldoet aan zijn rendementseisen en er in de toekomst bij verkoop indirect rendement verwacht wordt. Indien de buurt qua verkoopprijzen dermate uitontwikkeld is dat de marge op ontwikkelen behaald wordt en het direct rendement door de hoge inkoopprijs lager is zal hij kiezen voor ontwikkeling. 4

5 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Managementsamenvatting... 3 Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Centrale vraag en doelstelling Subvragen Onderzoeksmodel Afbakening Hoofdstukverdeling Woningmarkt Amsterdam Introductie Demografische gegevens Amsterdam Cijfers woningmarktsegmentering Amsterdam Invloed wijziging financiële regelgeving op de woningmarkt in Amsterdam Deelconclusie Woningvastgoed ontwikkelen voor verhuur of verkoop Introductie Ontwikkelproces Acquisitie Financiering Huurders Verbouwing Verhuur of verkoop Deelconclusie Rendementen bij beleggingen/ontwikkelen in de (Amsterdamse) woningmarkt Introductie Gemiddelde beleggingsrendementen (Amsterdamse) woningmarkt Bruto Aanvangsrendement Internal Rate of Return Gemiddelde ontwikkelmarges in de (Amsterdamse) woningmarkt Rendementseisen Buro Amsterdam B.V Deelconclusie Vergelijkingsmodel Introductie Uitleg model Buurten Kengetallen Variabelen Uitkomsten analyse Buurtenplan Deelconclusie De klant van de belegger/ontwikkelaar: de consument Conclusie en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Reflectie en aanbevelingen vervolgonderzoek Bibliografie Bijlagen

6 9.1 Bijlage 1: Geliberaliseerde huurprijzen Bijlage 2: Verkoopprijzen koopwoningen Bijlage 3: Buurtenoverzicht Amsterdam Bijlage 4: Omschrijving buurten Bijlage 5: Voorbeeld plattegrond en doorsnede pand Amsterdam Bijlage 6: IRR berekeningen per buurt

7 1 Inleiding 1.1 Aanleiding In Amsterdam blijken populair gezegd beleggingsbuurten voor verhuur en ontwikkelingsbuurten voor verkoop te zijn. Deze constatering werd binnen de organisatie Buro Amsterdam B.V. gedaan, die al sinds 2002 actief is op de Amsterdamse woningmarkt. Buro Amsterdam B.V. (BA) is een woning her-ontwikkelaar binnen de ring A10 van Amsterdam. Het doel van BA is om gebouwen die vóór 1940 gebouwd zijn kwalitatief te verbeteren zodat duurdere verhuur of verkoop mogelijk is. Dit wil zeggen dat de schil, het casco, weer teruggebracht wordt naar het ontwerp dat de architect destijds voor ogen had. Intern zal het pand gerenoveerd worden naar de hedendaagse comfortstandaarden, overheidseisen en uiteraard met respect voor de karakteristieke details. Na renovatie worden de woningen gesplitst en verkocht dan wel aangehouden als belegging voor verhuur. Gedurende de afgelopen tien jaar zijn duizenden panden in vrijwel alle buurten in Amsterdam aan BA aangeboden en door BA doorgerekend. Alvorens tot aankoop van een pand over te gaan worden de specifieke kenmerken van het pand in het zogenoemde acquisitiemodel ingevoerd waarna dit model, middels kengetallen, doorrekent of het pand na renovatie geschikt is als belegging (voor verhuur) of ontwikkeling (voor verkoop). Wanneer een pand zowel als ontwikkeling als belegging positief uitkomt wordt er een bieding gedaan. Na jarenlang met bovenstaand model te hebben gewerkt is een duidelijk onderscheid in buurten te herkennen. In het patroon bleek al snel dat panden gelegen in het centrum of de nabijheid daarvan meer geschikt waren als ontwikkelingspand dan als beleggingspand. Panden gelegen aan de rand van het centrum vertoonde een tegenovergesteld patroon. Naar aanleiding van bovengenoemde constatering is er nagedacht hoe deze patronen zijn ontstaan en of er een verband is tussen afstand vanaf het centrum, en de daarbij horende meterprijs voor verhuur en verkoop, en het feit of een pand meer rendabel is als ontwikkelingspand dan als beleggingspand. Deze vraagstelling vormde een interessant onderwerp voor mijn onderzoek en zal het vermoeden dat de ene buurt c.q. postcodegebied geschikter voor het beleggen in vastgoed is bevestigen dan wel ontkrachten. 1.2 Centrale vraag en doelstelling De centrale vraag die middels deze scriptie beantwoordt dient te worden luidt: Wanneer en in welke buurten in Amsterdam is het interessanter om een geliberaliseerde huurwoning te verkopen, dan wel woningen aan te houden als belegging? De doelstelling met bovenstaande centrale vraag is om te toetsen of er daadwerkelijk een duidelijk onderscheid tussen buurten is te maken wat betreft ontwikkelen voor verhuur en verkoop. Wanneer dit bevestigd wordt kan men een betere keuze maken of een pand qua buurtligging beter ontwikkeld kan worden voor verhuur of voor verkoop. Daarnaast wordt middels deze scriptie inzichtelijker welke verkoop- en verhuurprijzen per buurt gerealiseerd worden. Met name de verhuurprijzen zijn in Amsterdam intransparant. 7

8 1.3 Subvragen Om de centrale vraag van deze scriptie duidelijk te kunnen beantwoorden dienen er eerst subvragen beantwoord te worden. De Amsterdamse woningmarkt is op geen enkele wijze met andere (rand)steden te vergelijken waardoor een toelichting op de werking van de woningmarkt in Amsterdam van belang is. Daarnaast is het her-ontwikkelen van woningvastgoed ook een nichemarkt in Nederland. Deze zaken dienen eerst toegelicht te worden alvorens er een eenduidig antwoord op de centrale vraag kan worden gegeven. Om daartoe te komen zullen allereerst onderstaande subvragen beantwoord worden: 1. Wat zijn de huidige karakteristieken van de woningmarkt van Amsterdam? 2. Wat verstaan we onder her-ontwikkelingspanden en welke kenmerken van een pand zijn van belang voor het onderzoek? 3. Welke beleggingsrendementen en marges op ontwikkelingen worden er over het algemeen gehanteerd? 4. Wie is de concurrent van de ontwikkelaar c.q. belegger? 5. Welk model wordt gehanteerd om alle panden in te voeren? 6. Welke buurten zijn interessant om in ontwikkelen voor verhuur en welke voor verkoop? Bovenstaande subvragen zullen in chronologische volgorde verder aan bod komen. 1.4 Onderzoeksmodel Dit onderzoek betreft een kwantitatief verkennend onderzoek. Verondersteld wordt dat sommige panden, met name vanwege locatie, specifiek rendabeler zijn als belegging of juist als ontwikkeling. Het doel is om te onderzoeken of dat zo is en welke factoren hierin een rol spelen. Deze empirische bevindingen worden vervolgens in een model met elkaar vergeleken. Dit maakt dit onderzoek ook een vergelijkend onderzoek. 1.5 Afbakening Het onderzoek richt zich alleen op het gebied van ontwikkelen en beleggen in woningvastgoed in Amsterdam. Hoewel het in wezen een klein onderzoeksgebied is spelen er alsnog veel factoren mee en is het van belang om dit onderzoek zo goed als mogelijk af te bakenen. Er zijn veel sociale, demografische alsmede technische aspecten die van invloed zijn op de beleggings- dan wel ontwikkelingswaarde van woningvastgoed in Amsterdam. Deze factoren worden in dit onderzoek afgebakend of geheel buiten beschouwing gelaten. Maar omdat het van essentieel belang is om inzicht te krijgen in de woningmarkt in Amsterdam zullen de relevante sociale en demografische aspecten van de woningmarkt in hoofdstuk 2 Woningmarkt eerst worden toegelicht. De afbakening heeft met name met specificaties van de panden en hun locatie te maken. Omdat er in dit onderzoek een vergelijking tussen panden in de verschillende buurten van Amsterdam zal plaatsvinden dienen de panden wel gelijkwaardig aan elkaar te zijn. Voorbeeld: één geheel woonhuis aan de grachten is niet vergelijkbaar met een pand in een straat met vier woningen in Amsterdam West. Daarom zijn onderstaande restricties die verder worden toegelicht in hoofdstuk 5 van belang. 8

9 Locatie In dit onderzoek is er specifiek gekeken naar Amsterdam, meer specifiek binnen de Ring A10. Er is voor Amsterdam gekozen vanwege onderstaande redenen: 1. Urgentie: in het licht van het huidige beleid en schaarste in de verschillende segmenten. 2. Databeschikbaarheid: Buro Amsterdam B.V. ontwikkelt enkel woningvastgoed in Amsterdam waardoor alleen data van de Amsterdamse woningmarkt beschikbaar is. 3. Markt: specifieke situatie op de verhuur- en verkoopmarkt door de grote toestroom van hoogopgeleiden uit andere universiteitssteden. 4. Homogene stedelijke eenheid: door de geografische samenstelling van de stad, en de buurten, kan men een vergelijking maken tussen de buurten. Daarnaast is er nog een groot verschil binnen de stad(sregio) Amsterdam zelf. Namelijk de tweedeling waar promovendus Stadsgeografie Cody Hochstenbach recentelijk onderzoek naar gedaan heeft (Hochstenbach, 2013). Hij schrijft dat afgestudeerden en hogere opgeleide mensen kiezen voor het wonen binnen de Ring A10 waardoor gentrificatie ontstaat. Gentrificatie is een term die vaak gebruikt wordt om de opwaardering van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied aan te duiden. Goede voorbeelden in Amsterdam waar dit reeds heeft plaatsgevonden zijn de Pijp en Jordaan. Men kan dus veronderstellen dat er een aanmerkelijk verschil in de woningmarkt binnen en buiten de Ring A10 is. Vandaar dat de woningmarkt buiten de Ring A10 buiten beschouwen wordt gelaten. Een derde reden waarom dit onderzoek zich uitsluitend op de gekozen buurten binnen de Ring A10 oriënteert is het feit dat binnen de Ring A10 vrijwel alleen vooroorlogse bouw, dus vóór 1940, voorkomt. Deze panden dienen middels een specifieke omgevingsvergunning toestemming te krijgen om kadastraal gesplitst te worden waardoor het een nichemarkt is binnen de projectontwikkeling in Nederland. Het betreft dus een onderzoek waarbij alleen postcodegebieden binnen de Ring A10 (exclusief Amsterdam Noord) worden meegenomen. Dit is een gevolg van de hierboven genoemde restricties. De panden buiten de ring zijn vrijwel allemaal na 1940 gebouwd en maken (nog) niet dezelfde gentrificatie zoals de buurten binnen de Ring A10 door. Verdere toelichting op de selectie van de buurten is terug te vinden in paragraaf Buurten. Grootte Het betreft een onderzoek waarbij het gemiddelde pand gebouwd vóór 1940 in Amsterdam qua grootte als uitgangspunt is genomen (Buro Amsterdam B.V., 2010). Hierbij is uitgegaan van een pand van vijf verdiepingen (begane grond, eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping en een halve zolderverdieping). In beginsel bestaat elk pand uit vier woningen, met ieder een zolderberging. De verdiepingen: begane grond, eerste, tweede en derde zijn 55 m 2 en de zolderverdieping 30 m 2. In Amsterdam zijn de zolderverdiepingen over het algemeen niet over de gehele bouwlaag. Bij de verkoop wordt er vanuit gegaan dat de zolder omgezet is naar woonruimte waardoor deze meters eveneens gelijkwaardige verkoopprijzen realiseren. (Bijlage 5: Voorbeeld plattegrond en doorsnede pand Amsterdam). Kengetallen Het betreft een onderzoek waarbij de kosten per m 2 die niet buurtgebonden zijn, zoals de huurderskosten, verbouwingskosten, etc. gemiddeld zijn genomen en als kengetallen zijn opgenomen. De toelichting welke kostenposten dit betreffen en hoe deze berekend zijn worden verder toegelicht in hoofdstuk 3 en 5. 9

10 Sociale huurprijs Het betreft een onderzoek waarbij gerekend wordt met een gemiddelde kale (sociale) huurprijs van EUR 453,- per maand (Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), december 2013). Dit heeft verder geen invloed op het eindresultaat bij beleggen of ontwikkelen omdat er vanuit wordt gegaan dat deze huurders uitgeplaatst worden. Het geeft wel een goed beeld van het verschil tussen de BAR bij aankoop en na ontwikkeling van het pand. Verhuur Voor de verhuur van de geliberaliseerde woningen in de beleggingssituatie gaan we uit van individuen, stellen of gezinnen. Andere woonvormen van Amsterdam zoals: expats, studenten en short stay hebben weliswaar een hoger verhuurrendement maar zijn aan meer regels gebonden waardoor er meer kans is op leegstand en dus geen reëel beeld geeft van het te realiseren rendement. Daarnaast veranderen deze regels voortdurend waardoor de risico s stijgen hetgeen juist bij het beleggen in woningvastgoed laag is. 1.6 Hoofdstukverdeling Deze scriptie zal uiteindelijk leiden tot een vergelijkingsmodel waarmee duidelijk wordt welke buurten typische buurten voor verhuur of voor verkoop van woningvastgoed zijn. Alvorens tot deze uitkomsten te komen is het van belang om een idee van de Amsterdamse woningmarkt te hebben aangezien deze niet in lijn is met de rest van Nederland. Daarom zal in hoofdstuk 2 de Amsterdamse woningmarkt verder worden toegelicht. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 het proces van ontwikkelen van woningvastgoed voor verhuur of verkoop worden aanstipt. Hoofdstuk 4 gaat in op de rendementen die in het woningvastgoed gehanteerd worden omdat deze nodig zijn om de juiste maatstaven in het vergelijkingsmodel te gebruiken. Hoofdstuk 5 is het hoofdstuk waarin het vergelijkingsmodel zal worden uitgelegd en de resultaten in een buurtenplan wordt toegelicht. Hoofdstuk 6 geeft vervolgens een toelichting op de keuze van de consument, die uiteindelijk besluit om een woning te huren dan wel te kopen. Feitelijk een onderbouwing naar aanleiding van het onderzoeksresultaat en het buurtenplan waarom de buurten dichter bij het centrum, met een hogere m2-prijs meer geschikt zijn voor verkoop. Hoofdstuk 7 zal de conclusie op basis van de voorgaande hoofdstukken alsmede een reflectie op dit onderzoek geven. Hoofdstuk 8: Bibliografie 10

11 2 Woningmarkt Amsterdam 2.1 Introductie Dit onderzoek gaat over de keuze tussen het ontwikkelen voor verhuur of verkoop van woningvastgoed in Amsterdam. Om het uiteindelijke resultaat en de weg daar naartoe te begrijpen is het noodzakelijk om eerst de woningmarkt in Amsterdam toe te lichten. De Amsterdamse woningmarkt is niet te vergelijken met de gemiddelde statistieken van de Nederlandse woningmarkt. De stad begon zich in de vroege 14 e eeuw rond de Amstel te ontwikkelen. Later groeide de stad uit tot één van de grootste handelssteden van de wereld. Dit succes leidde tot de aanleg van de grachtengordel die vervolgens zorgde voor de karakteristieke uitstraling van de stad en die sinds 2010 zelfs Unesco Werelderfgoed is geworden. Deze karakteristieke uitstraling heeft een opmerkelijke invloed op de woningmarkt in de stad. De woningbouw in Amsterdam bestaat met name uit gestapelde woningen in panden van voor de Tweede Wereldoorlog die vanuit de Monumentenwet (gemeentelijk of provinciaal) een beschermde status hebben. Hierdoor is er binnen de ring geen plek voor nieuwbouw die aansluit op de veranderende demografie van de stad. Dit is een belangrijke factor die meespeelt in de bijzondere woningmarkt van Amsterdam die wereldwijd zelfs uniek te noemen is. In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de stad Amsterdam in het verleden maar ook de prognose voor de toekomst. 2.2 Demografische gegevens Amsterdam De demografische gegevens van de stad zijn van belang om te weten hoe de woningmarkt in de toekomst eruit zou moeten zien. Of het aanbod en de typen woningen aansluiten bij de vraag die vanuit de demografie ontstaat. De belangrijkste kenmerken van de inwoners zullen als volgt besproken worden: bevolkingsomvang, opleiding en inkomen. Bevolkingsomvang Amsterdam heeft jaren lang een terugloop van inwoners gekend. Tussen 1960 en 2000 hebben veel inwoners de stad verlaten. Dit komt met name door de leegloop van de Amsterdammers naar randgemeenten zoals Purmerend, Zaandam en Almere. Daarnaast was de bevolkingsgroei landelijk een stuk lager vanwege de angst voor overbevolking in Nederland. Grafiek 1: Bevolkingsomvang Amsterdam

12 De bevolkingsomvang van de totale gemeente Amsterdam is in 2014 gegroeid naar circa inwoners. Zoals eerder geschetst worden in dit onderzoek alleen de stadsdelen binnen de Ring A10 (exclusief Noord) onderzocht waarbij de bevolkingsomvang per stadsdeel als volgt uit ziet: Bevolkingsomvang binnen de Ring A10 Amsterdam 2013 (excl. Noord) Centrum West Zuid Oost TOTAAL Tabel 1: Bevolkingsomvang Amsterdam per stadsdeel Van de inwoners van Amsterdam woont 55% alleen. Dus het aandeel eenpersoonshuishoudens is in Amsterdam hoog te noemen aangezien het gemiddelde in Nederland op 36% ligt (Duin, 2011). Deze ontwikkeling komt mede tot stand door de individualistischere levensopvatting anno 2014 maar ook het feit dat er veel jonge studenten en alleenstaande starters vanuit andere steden naar Amsterdam verhuizen. Onderzoeken wijzen uit dat het aantal alleenstaanden verder zal toenemen waardoor de druk op de huizenmarkt verder zal groeien (Duin, 2011). Opleidingsniveau Het aantal starters op de arbeidsmarkt die naar Amsterdam verhuizen is de afgelopen jaren toegenomen. De stad trekt meer en meer starters blijkt uit onderzoek verricht door de Universiteit van Amsterdam (Boterman, Hochstenbach, Ronald, & M., september 2013). Het betreffen vooral hogeropgeleiden die na hun studie voor werk vanuit een andere Nederlandse stad naar Amsterdam verhuizen. Het vinden van een woning binnen de Ring A10 is voor deze doelgroep moeilijk vandaar dat ze vaak buiten de ring hun wooncarrière starten waarna ze doorstromen. Dit laatste geldt met name voor oudere hoogopgeleide afstudeerders tussen de jaar. Zij zoeken naar een goede woonsituatie en geen zolderkamer of gedeelde woning delen waardoor deze groep nieuwkomers niet meer zo hard stijgt als voorheen. Deze kansrijke groep bewoners is een gemis voor de groei van de Randstedelijke economie. (Booi, Stojmenovska, & Slot, maart 2014) Opleidingsniveau Amsterdam per stadsdeel 2009 BO VMBO/LBO/MAVO MBO/HAVO/VWO HBO/WO Centrum 8% 12% 29% 51% Oud-West 18% 23% 29% 30% Zuid 9% 14% 31% 46% Oost 17% 19% 25% 39% Tabel 2: Opleidingsniveau Amsterdam 12

13 Inkomen Amsterdam heeft de afgelopen jaren een forse groei in de inkomens laten zien waardoor de inkomensachterstand ten opzichte van Nederland is ingelopen. Tussen de stadsdelen van Amsterdam bestaat een groot verschil. In het centrale deel van de stad liggen de inkomens en bijbehorende koopkracht boven gemiddeld hoog (Jong, 2006). Inkomensverdeling per huishouden Minder dan EUR Tussen en EUR Tussen en EUR Tussen en EUR EUR meer Centrum 32% 18,8% 16,6% 12,8% 19,8% Oud-West 33,2% 23,9% 17,7% 12,9% 12,3% Zuid 27,3% 19,7% 17,4% 14% 21,6% Oost 28,1% 21% 17,4% 14,5% 19% Tabel 3: Naar inkomensklassen 20%-groepen van de landelijke verdeling van het besteedbaar huishoudensinkomen (Slot, november 2013) en 2.3 Cijfers woningmarktsegmentering Amsterdam Het woningaanbod in Amsterdam is in drie subgroepen te verdelen: de sociale huursector, geliberaliseerde huursector en de koopsector. Sociale huursector De sociale huursector zijn huurwoningen met een kale huurprijs onder de liberalisatiegrens van 699,48 EUR (prijspeil 2014). Deze grens wordt jaarlijks aangepast en komt tot stand door het zogenoemde woningwaarderingsstelsel (WWS) dat door de Rijksoverheid verplicht is. Dit is een puntensysteem waarmee een redelijke huurprijs voor een woning vastgesteld wordt, los van de stichtingskosten van de woning. Indien het puntenaantal gekoppeld is aan een huurprijs onder de liberalisatiegrens dient de verhuurder zich aan de aan punten gekoppelde huurprijs te houden. Indien de huurprijs hoger is noemt men het geliberaliseerde huur en mag de hoogte van de huur zelf door de verhuurder bepaald worden. Bij verhuur is het voor huurders altijd mogelijk om de huurprijs door de Huurcommissie te laten toetsen waarna deze blijvend verlaagd kan worden wanneer deze bij aanvang van de huurovereenkomst te hoog was. Dit kan overigens tot een half jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna blijft de huur ongewijzigd ook wanneer deze hoger is dan toegestaan. Sociale huurwoningen zijn enkel beschikbaar voor mensen met een jaarinkomen onder de EUR bruto (particuliere huursector) of onder de EUR bruto (woningcorporaties) en men dient boven de 18 jaar oud te zijn. De sociale huurwoningen van woningbouwcorporaties worden middels Woningnet (regionaal platform) op anciënniteit toegewezen. Dus hoe langer men op de huidige woning of bij Woningnet staat ingeschreven hoe groter dan kans op toewijzing van een sociale huurwoning is. Een sociale huurwoning uit de particuliere sector kan door de eigenaar van de woning aan iemand naar keuze, ongeacht anciënniteit worden toegewezen. Deze persoon dient wel aan de bovengenoemde eisen te voldoen met uitzondering van de inkomenseis die bij particuliere eigenaren verhoogd is naar EUR bruto. Het voordeel van een sociale huurwoning is dat de huurder van de woning huurtoeslag kan aanvragen. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat dit alleen geldt voor alleenstaanden met een bruto jaarinkomen tot EUR en voor samenwonenden tot EUR. 13

14 Geliberaliseerde huursector Dit zijn alle huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens van 699,48 EUR. Deze woningen worden verhuurd tegen een markconforme huurprijs omdat deze woningen in de vrije markt aangeboden mogen worden in tegenstelling tot sociale huurwoningen. Omdat de huurprijs boven de 699,48 EUR wordt vrijgegeven kan de verhuurder ervoor vragen wat de gek ervoor geeft. Door de enorme woning schaarste in Amsterdam liggen deze kale huurprijzen daarom vaak meteen boven de EUR exclusief servicekosten per maand. Het grote verschil tussen de 699,48 EUR en EUR komt doordat de gemiddelde studentenkamer in Amsterdam in 2013 reeds 493 EUR per maand kostte (ANP, 2013). Hierdoor worden de geliberaliseerde huurwoningen met twee slaapkamers met gemak voor EUR aan 2 woningdelers of een stel verhuurd. Koopsector Woningen in de koopsector zijn in eigendom van de bewoners. Dat houdt dus in dat de eigenaar van de woning, de woning zelf ook als hoofdverblijf heeft. Deze zogenoemde eigenaar/bewoners wonen vaak in gesplitste appartementsrechten. Eigen-woning-bezit is waar gebruiker bij de gemeente ook bekend staat als eigenaar. Buiten beschouwing worden de gebruikers gelaten die ook eigenaar zijn van de stichting, onderneming etc., die eigenaar van de woning zijn én bijvoorbeeld een echtpaar waarbij de ene als de eigenaar bekend staat en de anders als de gebruiker (WOON Amsterdam 2013, 2013). De verdeling per sector is de afgelopen jaren veranderd mede door de verandering van de bevolking en haar inkomen in Amsterdam. Onderstaande grafiek geeft een duidelijk beeld van de verandering in segmentering: Woningmarktsegmenten Amsterdam Koop 28,9% 30% 31,5% Geliberaliseerde huur 6,1% 9% 10,5% Sociale huur 65% 61% 58% Tabel 4: Woningmarktsegmenten Amsterdam, bron WiA 2013 Deze verdeling heeft in verhouding tot de algehele woningmarkt segmentering in Nederland een bijzondere verhouding. In Nederland is de verhouding namelijk: 60% koopwoningen, 3,3% vrije sector huur en 36,5% sociale huurwoningen. De mening over deze verhouding ten opzichte van de rest van Nederland is in Amsterdam verdeeld. Amsterdam is van oorsprong een stad waarbij er een gemêleerde woningpopulatie is die de stad Amsterdam maakt tot wat het is. De afgelopen decennia is dit al redelijk veranderd door de grote uitstroom van oorspronkelijke Amsterdammers naar randgemeenten zoals Purmerend en Almere. De verschuiving van sociale huurwoningen naar koopwoningen en vrije sector huurwoningen zoals in tabel 1 te zien is kan zowel op voor- als tegenstanders rekenen. Van oudsher zijn de linkse partijen in Amsterdam het grootst. Deze partijen willen de huidige verdeling van de woningmarkt in zoveel mogelijk in stand houden omdat met name hun kiezers voor een groot gedeelte sociale huurwoningen bewonen. Daarom is voor hen het volume sociale huurwoningen van belang. In onderstaande tabel is goed te zien hoe groot momenteel de verdeling tussen de politieke partijen in Amsterdam is. 14

15 Streefaantal sociale huurwoningen volgens politieke partijen in Amsterdam Huidig aandeel sociale huurwoningen 58% SP 58% Groenlinks 50% PvdA 50% D66 45% CDA 30% VVD 30% Tabel 5: Streefdoel aandeel sociale huurwoning volgens de Amsterdamse politieke partijen (Stam, 2014) Met name de rechtse partijen (VVD en CDA) zijn voor vermindering van het aandeel sociale huurwoningen in Amsterdam. Zij voeren hiervoor de reden op dat Amsterdam economisch dient te concurreren met grote internationale steden zoals Londen en Parijs. Zolang het aandeel woningen voor hogeropgeleiden in Amsterdam beperkt blijft zal de eerder genoemde afname van hogeropgeleiden die naar Amsterdam verhuizen enkel toenemen. Om met internationale steden als Parijs en Londen te kunnen concurreren dienen er meer middensegment woningen (geliberaliseerde- en koopwoningen) te komen om de mensen die voor deze economische groei kunnen zorgen te huisvesten. Waarbij de linkse partijen als tegenargument voeren dat een conglomeratie als Parijs met haar witte, rijke binnenstad en armoedige buitenwijken niet wenselijk is. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Grafiek 2: Overzicht aandeel sociale huurwoningen per Europees land Op 12 juni 2014 is de nieuwe gemeenteraad van Amsterdam bekend geworden. De partijen D66, VVD en SP hebben met elkaar overeenstemming gevonden en een coalitie gevormd. Wederom is het woonbeleid een speerpunt voor alle partijen. Eén van de hoofdpunten van het akkoord betreft de omvang van het aantal sociale huurwoningen in Amsterdam. Dit ligt nu op woningen (58%) en mag niet dalen tot onder de (47%). Dit percentage is voor de linkse partijen een overwinning aangezien D66 en VVD allebei een stuk lager wenselijk vinden. 15

16 2.4 Invloed wijziging financiële regelgeving op de woningmarkt in Amsterdam De woningmarkt is, zoals in de vorige paragraaf goed zichtbaar, de afgelopen jaren flink veranderd. Dit heeft onder andere te maken met de demografische samenstelling van de bewoners in de stad maar ook met de regelgeving omtrent huisvesting. Deze regelgeving zal hieronder nader worden toegelicht. Zowel in de huur- als koopsector zijn de afgelopen drie jaar grote veranderingen doorgevoerd. Mede om de doorstroom op de woningmarkt tijdens de crisis te stimuleren maar ook om de markt beter te reguleren en in de toekomst een nieuwe vastgoedbubble te voorkomen. Onderstaande wijzigingen in de regelgeving hebben grote impact op de woningmarkt gehad. Koop 1. Overdrachtsbelasting (15 juni 2011) voor woningen verlaagd van 6% naar 2%. Dit was in eerste instantie een tijdelijke verlaging die later is omgezet naar een permanente verlaging. 2. Aflossingsvrije hypotheek (1 januari 2013) met hypotheekrenteaftrek afgeschaft. Men dient nu minimaal 50% van de hypotheek in een periode van 30 jaar af te lossen. Op het niet af te lossen gedeelte krijgt men geen hypotheekrenteaftrek. Dit leid veelal tot 100% aflossingshypotheken. Huur 3. Donnerpunten (1 oktober 2011) ingevoerd. Dit is een regeling, ingevoerd door Minister Donner, met als doel de doorstroming in schaarste gebieden te bevorderen. Aan de hand van de hoogte van de WOZ-waarde worden extra woningwaarderingspunten aan een woning toegekend. Dit kan 0, 15 of 25 punten betreffen. Hierdoor steeg de gemiddelde huurprijs van een vrijgekomen huurwoning in Amsterdam met circa 125 EUR (25 woningwaarderingspunten). 4. Energielabel bij huurwoningen verplicht (1 juli 2011), en de isolatie van een huurwoning krijgt een grotere rol bij het toekennen van woningwaarderingspunten. Hierdoor zijn woningen door middel van isolerende maatregelen gemakkelijker te liberaliseren voor duurdere verhuur of verkoop. 5. Inkomensafhankelijke huurverhoging (1 juli 2013) voor sociale huurwoningen ingevoerd. Deze regel werd ingevoerd om scheefwonen tegen te gaan. Scheefwonen is het bewonen van een sociale huurwoning door bewoners met een inkomen boven de EUR bruto. De inkomensgroep die tussen de en bruto per jaar verdiende kreeg een huurverhoging van 4,5% en de verdieners boven de bruto per jaar 6,5%. Bovenstaande maatregelen in de koopsector hebben vooral averechts gewerkt en er juist voor gezorgd dat een groot gedeelte van de bewoners in Amsterdam bleven huren in plaats dat ze gestimuleerd werden om te kopen. De verlaging van de overdrachtsbelasting had niet het beoogde resultaat en de afschaffing van het aflossingsvrije deel van de hypotheek zorgde eveneens voor een verslechtering op de kopersmarkt. De eerste twee genoemde aanpassingen in het Woningwaarderingsstelsel zorgde voor een grote verschuiving van sociale huurwoningen naar de geliberaliseerde huursector. Daarnaast verleggen meer mensen de focus van koop naar huur in verband met flexibilisering van de arbeidsmarkt: kortere en flexibelere arbeidsovereenkomsten waardoor de huisvesting hier ook op aangepast wordt (Capital Value B.V., februari 2014). De meeste huurders laten zich dan ook niet verleiden om te verhuizen door de inkomensafhankelijke huurverhoging. 16

17 2.5 Deelconclusie Uit bovenstaande paragrafen is duidelijk naar voren gekomen dat de huidige woningmarkt nog niet aansluit op de demografische gegevens met betrekking tot inkomenshoogte van Amsterdam. Het aandeel sociale huurwoningen binnen de Ring A10 is nog hoog wanneer we naar de verandering van de inkomensgroepen kijken. Uit onderzoek van de Gemeente Amsterdam blijkt ook dat 49% van de huishoudens onder het modaal inkomen zit en deze groep nog steeds krimpt (Booi, Stojmenovska, & Slot, maart 2014). Volgens bovenstaande cijfers en de politieke partijen is op dit moment 58% van de woningen in Amsterdam een sociale huurwoning; waarvan nog minimaal 9% tot maximaal 28% geliberaliseerd kan worden. Momenteel bezitten de woningcorporaties ongeveer woningen in Nederland die op basis van het aantal woningwaarderingspunten geliberaliseerd kunnen worden (Capital Value B.V., februari 2014). Mijn mening is dat deze woningen in eerste instantie sociaal dienen te blijven, daar zijn de woningcorporaties immers voor opgericht. Daarentegen kan nog een groot gedeelte van de particuliere sociale huurwoningen geliberaliseerd worden. Wanneer dan alsnog een overschot aan sociale huurwoningen in Nederland is kan dit quotum onder de woningcorporaties verdeeld worden. Zoals in de voorgaande paragraaf omschreven is er al veel nieuwe regelgeving ingevoerd om meer sociale huurwoningen leeg te krijgen en deze vervolgens toe te kennen aan de mensen die aan de eisen voldoen of te kunnen liberaliseren. Helaas heeft de ingevoerde regelgeving nog niet de uitwerking die het zou moeten hebben. Het beperken van de aflossingsvrije-hypotheek maar ook de crisis en flexibelere arbeidscontracten heeft de huurders juist gedwongen te blijven huren. De inkomensafhankelijke huurverhoging van 6,5% heeft bij scheefwoners uiteindelijk ook niet de doorslag gegeven om te verhuizen aangezien dit geen grote invloed op hun woonlasten heeft. Johan Conijn heeft in 2004 al geschreven dat dit zijn werking niet zou hebben mede vanwege woonlastenverhouding (zie hoofdstuk 6 voor verdere toelichting hierop). In Nederland zijn 28% van de sociale huurders scheefwoners waarvan het merendeel in de Randstad woont waardoor dus nog voldoende sociale huurwoningen om te zetten zijn naar geliberaliseerde woningen (Have, 2014). Het stimuleren van het herontwikkelen van particuliere sociale huurwoningen in de binnenstad zou een effectieve maatregel zijn omdat hierbij de bewoners die recht hebben op een sociale huurwoning elders bij woningcorporaties een nieuwe woning kunnen krijgen en de scheefwoners gedwongen worden om elders in de geliberaliseerde huursector te huren of elders of hun eigen woning te kopen. Op deze wijze zal er stapsgewijs een evenwicht komen tussen het aanbod woningen en de demografische samenstelling. In hoofdstuk 3 wordt verder in gegaan op het herontwikkelen van woningvastgoed in Amsterdam. 17

18 3 Woningvastgoed ontwikkelen voor verhuur of verkoop 3.1 Introductie Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de woningmarkt in Amsterdam overspannen is mede vanwege het gegeven dat de verdeling van de woontypen (sociaal/geliberaliseerde huur en koop) niet aansluit bij de demografische samenstelling van de stad en de wens om hoger opgeleiden (Young Professionals) naar de stad te trekken. Door deze sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking mogen sinds 1998 sociale huurwoningen verkocht worden (Gemeente Amsterdam, 2011). Door middel van het jaarlijks vaststellen van het zogenoemde splitsingsquotum werden jaarlijks een vooraf door de gemeente vastgesteld aantal woningen per stadsdeel gesplitst om verkocht te kunnen worden. Dit was een maximaal aantal splitsingsvergunningen die beschikbaar werden gesteld om de sociale huurwoningen in panden te splitsen in appartementsrechten. Wanneer het quotum op was kon er tot de nieuwe afgifte in het nieuwe jaar niet meer door herontwikkelaars gesplitst worden. In 2012 zijn de splitsingsquota afgeschaft nadat een motie van de Amsterdamse linkse politieke partijen werd aangenomen. Deze motie werd ingediend omdat enkele maanden daarvoor de zogenoemde Donnerpunten (paragraaf 2.3) werden ingevoerd die ervoor zorgde dat een groot gedeelte van de sociale huurwoningen bij mutatie geliberaliseerd en daarmee gesplitst en verkocht konden worden (NUL20 Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam, 2012). Om woningen in een panden te kunnen splitsen in appartementsrechten voor verkoop moeten de woningen voldoen aan de lijst van kwaliteitseisen die is opgesteld door de gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2007). Deze kwaliteitseisen komen veelal voort uit het Bouwbesluit Hierin staat omschreven dat de woningen moeten voldoen aan bepaalde bouwkundige-, veiligheidsen comfortstandaarden. Deze ontwikkeling van splitsen van panden in appartementsrechten werd een nieuwe nichemarkt binnen het vastgoed in Nederland maar meer specifiek in Amsterdam. Het is mede een nichemarkt geworden vanwege het feit dat hoge verkoopprijzen van woningen in Amsterdam deze vorm van ontwikkelen lucratief maakt. Daarnaast is het een specialisme waarbij met name het beheersen van de verschillende facetten bouw, financiering en herhuisvesting van de sociale huurders een zeer specifieke en lastige opgave blijkt. Momenteel zijn circa twintig semi-professionele partijen in de stad actief op het gebied van het herontwikkelen van woningvastgoed. Hierbij worden alleen de partijen meegenomen die daadwerkelijk het hele ontwikkelproces van aankoop, herhuisvesten, ook wel uitplaatsen, van sociale huurders en renoveren voor verhuur of verkoop voor eigen rekening en risico doen. Om inzichtelijk te maken hoe dit proces werkt zal dit in de volgende paragrafen in chronologische volgorde uiteengezet worden. 18

19 3.2 Ontwikkelproces In dit onderzoek is gekeken naar panden zoals her-ontwikkelaars zoals Buro Amsterdam B.V. deze aankoopt voor de ontwikkeling voor verkoop of verhuur. In deze paragraaf zal het proces dat leidt tot afgebouwde woningen voor de verhuur of verkoop worden toegelicht. Men dient het in dit hoofdstuk toegelichte ontwikkelproces uit te voeren om vervolgens de woningen te kunnen verhuren (indirect rendement) of te verkopen (direct rendement). De keuze tussen deze twee opties wordt bepaald door het succes van de processtappen en de daaraan gekoppelde kosten. Met name de inkoop- en verhuur- of verkoopkosten zijn van invloed op de keuze. Dit proces zal in het vergelijkingsmodel in hoofdstuk 5 met cijfers verder onderbouwd worden Acquisitie Het gehele proces begint met de acquisitie (aankoop). Er zijn verschillende manieren waarop ontwikkelaars hun vastgoed voor ontwikkeling verwerven. In principe zijn deze onder te verdelen in vier hoofdkanalen: 1. Onderhands en via aankoopmakelaars en beheerders 2. Rechtstreekse aankoop van particulieren zogenoemde cold calling en mailings van panden die niet te koop staan 3. Publieke databases van panden die wel te koop staan: Funda, veiling, beleggingspanden.nl, woonkrant etc. 4. Aankoop via derden: m.n. handelaren De objecten die aangekocht worden zijn verschillend maar over het algemeen wijken ze niet af van de onderstaande criteria die als uitgangspunt in dit onderzoek gelden: 1. Gebouwd vóór Eén kadastraal object. De woningen gelegen in het pand kunnen niet afzonderlijk verkocht worden alvorens dit pand gesplitst is. 3. Een volume van vijf verdiepingen (begane grond, eerste verdieping, tweede verdieping, derde verdieping en een zolderverdieping) 4. Elke verdieping is 55 m 2 groot met een zolderverdieping van 30 m 2. Bij aankoop heeft elke woning bovenwoning een zolderberging van circa 7,5 m 2 exclusief trappenhuis. 5. Alle woningen zijn sociale huurwoningen (huurprijs < 699,48 EUR) 6. Locatie is binnen de Ring A10 van Amsterdam Financiering Het financieren van het onroerend goed kan op 3 manieren plaatsvinden: 1. Hypotheek bij zakelijke vastgoedbanken zoals FGH, WUH en ING REF 2. Eigen vermogen 3. Lening bij derden: zoals achtergestelde lening of hypothecaire geldleningen Panden die aangekocht worden als ontwikkeling en daardoor in principe tijdelijk in bezit blijven worden veelal gefinancierd middels eigen vermogen, hypotheek of leningen bij derden. Vaak is het aandeel eigen vermogen bij ontwikkelingen hoger vanwege het risico voor de bank waardoor ook het rentepercentage hoger is en ook de afsluitprovisie relatief hoger is omdat het een kortlopende lening betreft. 19

20 Bij een belegging voor verhuur is de looptijd langer en wordt de financiering meestal voor een periode van 5 of 10 jaar vastgezet. Afhankelijk van de kapitaalmarkt en de termijn zal het rentepercentage hoger of lager zijn. Bij beleggingspanden is het ook voordeliger om het aandeel vreemd vermogen zo hoog mogelijk te hebben. Het rendement op eigen vermogen is in het onroerend goed over het algemeen een stuk hoger dan de rente op vreemd vermogen. Dit zogenoemde hefboomeffect of leverage is in het onroerend goed een gebruikelijke manier van financiering. Na informatie inwinning bij enkele vastgoedbanken zoals FGH en Triodos blijkt dat het rentepercentage bij een looptijd van 5 jaar momenteel 5% is (Dommanschet, 2014). Dit is historisch laag wanneer we kijken naar de rentestanden van de afgelopen jaren. Deze leverage zal in hoofdstuk 4 verder worden toegelicht en in het vergelijkingsmodel in hoofdstuk 5 terugkomen om de Internal Rate of Return te berekenen Huurders Voor herontwikkelaars zit een groot deel van de waardetoevoeging in het uitplaatsen van de zittende sociale huurders want het pand moet leeg voor de renovatie en de nieuwe invulling: de verhuur of verkoop. Uitplaatsen is het herhuisvesten van de sociale huurders die bij aankoop van het pand de verdiepingen bewonen. In dit onderzoek gaan we er vanuit dat alle verdiepingen sociaal verhuurd zijn. Huurders uitplaatsen is een vak apart waardoor het herontwikkelen van panden met sociale huurwoningen in Amsterdam door een selecte groep ontwikkelaars wordt gedaan. Het vergt een gedegen aanpak om de huurders op de juiste manier te benaderen zodat zij open staan om te verhuizen. Vaak zijn mensen aan hun huidige huis en buurt verknocht hetgeen het uitplaatsingstraject bemoeilijkt. Het voornaamste belang is om een nieuwe, vergelijkbare dan wel betere woonsituatie elders in de stad of daar buiten te creëren. Dit is lastig omdat dit inhoudt dat de ontwikkelaar vaak een vervangende sociale huurwoning moet organiseren. Door het netwerk van makelaars en particuliere beleggers waarover de meeste herontwikkelaars in Amsterdam beschikken kunnen zij huurders een alternatieve huurwoning binnen het sociale huursegment aanbieden waardoor de huurprijs niet of nauwelijks stijgt. Er dient dan wel vaak een overname aan de eigenaar van de nieuwe huurwoning te worden betaald. De meeste woningen zijn door de eerder in paragraaf 2.3 besproken regelgeving gemakkelijk te liberaliseren. Daartoe moet een eigenaar financieel geprikkeld worden om de woning opnieuw sociaal te verhuren. De ontwikkelaar kan bijvoorbeeld de eigenaar een eenmalig hoog bedrag bieden als afkoop van de huur naar een sociale huurprijs of een verbouwing in de woning te doen. Het uitplaatsen van de huurders is wellicht het belangrijkste onderdeel van het gehele proces omdat zij de ontwikkeling op slot kunnen zetten. In Nederland is het huurrecht één van de sterkte rechten die je als burger kunt hebben. Immers: koop breekt geen huur. Dat wil zeggen dat de huurder uiteindelijk vrijwillig akkoord dient te gaan met het voorstel dat vanuit de her-ontwikkelaar gedaan wordt. Echter, er zijn een paar uitzonderingen zoals dringend eigen gebruik of wanprestatie. Dringend eigen gebruik kan een eigenaar vorderen wanneer deze de woning ter beschikking van eigen bewoning nodig heeft of het noodzakelijk is te renoveren. Bij beide opties bekijkt de rechter of het belang van de verhuurder zwaarder weegt dan dit van de huurder. In het algemeen wordt een ontbinding op grond van dringend eigen gebruik vaak afgewezen. Woningcorporaties kunnen wel de huurovereenkomsten ontbinden wanneer ze complexmatig gaan renoveren. Een particuliere eigenaar of herontwikkelaar heeft deze mogelijkheid niet. 20

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis

Determinanten van de BAR op woningbeleggingen. Master Thesis Determinanten van de BAR op woningbeleggingen Master Thesis ter verkrijging van de titel Master of Studies in Real Estate aan de Amsterdam School of Real Estate door drs. Jurrien G. Windhorst begeleid

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis

Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment. Master Thesis Het product wonen: toegevoegde waarde in het dure huursegment Het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor de vastgoedbelegger om waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille. Master Thesis ter

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt

De starterswoning als beleggingsproduct Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt Onderzoek naar een beleggingsproduct voor hoogopgeleide starters op de binnenstedelijke koopwoningenmarkt ir. J.F.A. Krijnen Amsterdam School of Real Estate opleiding Master of Real Estate jaargang 2005

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

De nieuwe woningnood

De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood De nieuwe woningnood Auteur Drs. Nico Schouten De nieuwe woningnood april 2004 Wetenschappelijk Bureau SP Vijverhofstraat 65 3032 SC ROTTERDAM T (010) 243 55 59 F (010) 243 55 66 wetenschappelijkbureau@sp.nl

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader

1 Inleiding. .1 Achtergrondkader Voorwoord In vergelijking met het onderzoek naar de vraag- en aanbodontwikkelingen in de huursector, is er in Nederland weinig onderzoek verricht naar de prijsontwikkeling van koopwoningen. Gezien zowel

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed

Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed Visie op de huurwoningmarkt Vastgoed Belang vereniging van particuliere beleggers in vastgoed 1.0 Inleiding Nederlandse wet- en regelgeving van de huurwoningmarkt vindt zijn oorsprong in de wederopbouw.

Nadere informatie

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate

Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate Kantorenbeleggingen aan de Amsterdamse grachten, puur emotie of een goed rendement? Zijn de factoren op grond waarvan in kantoorpanden aan de Amsterdamse grachten wordt belegd strikt rationeel, strikt

Nadere informatie

Het investeringsstatuut. In control of het schip in

Het investeringsstatuut. In control of het schip in Het investeringsstatuut In control of het schip in Naam student: Toon van Hulten Email: toonvanhulten@hotmail.com Masterscriptie: Master of Science in Real Estate Begeleider: prof. dr. Johan Conijn Tweede

Nadere informatie

CORPORATIES EN BELEGGERS

CORPORATIES EN BELEGGERS CORPORATIES EN BELEGGERS WAT KUNNEN ZIJ VOOR ELKAAR BETEKENEN Amsterdam School of Real Estate Scriptie Master of Real Estate 2008/2010 Auteur: Ad Visscher Begeleider: Prof. Dr. Johan Conijn Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers

Regionale woningmarktgebieden. Verschillen en overeenkomsten. NAi Uitgevers Regionale woningmarktgebieden Verschillen en overeenkomsten NAi Uitgevers : verschillen en over eenkomsten Andries de Jong Lia van den Broek Stephaan Declerck Sander Klaver Frank Vernooij NAi Uitgevers,

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer

1 Vooraf. Gemeente Noordwijkerhout. Discussienotitie Woonvisie. Achtergrond. Leeswijzer DATUM 3 september 2014 OPDRACHTGEVER Gemeente Noordwijkerhout Discussienotitie Woonvisie 1 Vooraf De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een actuele en moderne woonvisie. Onderdeel van dit traject is een

Nadere informatie