I 0. s&._o-commentaren van: Breaking News. Over aanvallen op Amerika en Afghanistan, de val van het Ottomaanse rijk, NAvo-artikel 5, de internationale

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I 0. s&._o-commentaren van: Breaking News. Over aanvallen op Amerika en Afghanistan, de val van het Ottomaanse rijk, NAvo-artikel 5, de internationale"

Transcriptie

1 MAANDBLAD VAN DE WIARD I BECKMAN STICHTING JAARGANG S8 I Breaking News DEWERELDNA I I SEPTEMBER Over aanvallen op Amerika en Afghanistan, de val van het Ottomaanse rijk, NAvo-artikel 5, de internationale coalitie tegen internationale terreur, de Islam en Europese en nationale politieke opties s&._o-commentaren van: B. TROMP B. KOENDERS A. HIRSI ALI J. BREMAN R. KOOLEIA. PINTO M. LINTHORST ARBEIDSMIGRATIE, EEN SLIM IDEE? Beheerste migratie if tijdelijke arbeidsmigratie? J. BELINFANTE TH. VAN STEVENINCK & J. HOEKEMA

2 I N H O U D M. T R A P PENB ' R G Nare bijsmaak 43 7 BR EA KIN G NE W S. D E W E R EL D NA I I SEPTE MB E R B. TROMP De 'andere oorlog' Enkele aantekeningen 4 39 B. K OENDE R S Elf september als opdracht voor de politiek 443 SOC IALI S M E &._ D E MO C R AT! MAANDBLAD VAN DE W I ARD! BECKMAN ST I C H T I NG DENKTANK VAN DE PAH TIJ VAN DE A RB E ID J A AR GA N G S8 NUMM E R I I o I SS N A. HIR S I AL I Tussen confrontatie en verzoening: Nederland en de islam 446 J. BREMAN Wij en zij in de nicuwe wereldorde 4.5"2 A. P I NTO & R. KOOLE De binnenkant van het buitenland 456 M. LI NT H O R ST De angst regeert allang 460 A R BE I DS MI G R ATI E, EE N S LIM ID EE? J. BEL I NFANTE Het ideaal van 'behcerste migratie' 4 63 T. VAN STEVEN I NCK & J. HOEKEMA Een pleidooi voor tijdelijkc arbeidsmigratie 470 PE N O P PAP J E R H. KEUZENKAM J> Een reactie op Van der Ploeg en Bordewijk 47 S M. VAN Df. N B I HG Een reactie op Melkert en Timmer mans Poezie 4 8o Boeken Vergeten pioniers 48 2

3 s&...o1o2ooi 437 Bij aile politieke meningsverschillen over het asielbeleid in Nederland lijkt over een ding consensus te bestaan: wij moeten niet Ianger hechten aan onze eigen beleidsvrijheid op dit terrein, wij moeten streven naar een Europees asielbeleid. Twee motieven spelen daarbij een rol. Enerzijds het idee dat andere Ianden nu te weinig doen en dat wij het zat zijn om vluchtelingen op te nemen terwijl zij zich ervan af maken. Anderzijds de gedachte dat het vluchtelingenvraagstuk een 'bovennationaal' probleem is en dus ook op die sehaal en op dat niveau moet worden opgelost. Oat klinkt niet onredelijk. Er kleeft echter een groat bezwaar aan zo'n Europees asiel- ofimmigratiebeleid. Moree! gezien valt het nauwelijks te verdedigen. Kijken we naar de armoede, de ongelijkheid en de oorlogen in de wereld met een universalistische, mondiale blik, dan zijn deze volstrekt onverdedigbaar. Bezien vanuit dat perspectief is er geen enkele rechtvaardiging te verzinnen voor het feit dat Nederlandse kinderen het zo oneindig vee! beter hebben dan kinderen in Rwanda, Burundi, Colombia of Afghanistan. A Is we een universalistische bril opzetten is onze morele opdracht duidclijk: we moeten direct beginnen met een grootscheepse herverdeling van geld en goederen en onze grenzen openstellen zodat minder bedeelden elders van onze welvaart kunnen profiteren. Bekijken we dezelfde situatie met de bril van Nederlandse burgers die met elkaar een democratic vormen, die een verzorgingsstaatje overeind willen houden, dan ligt een minder uitgebreide herverdeling en een vee! restrictiever toelatingsbeleid in de rede. Democratic is niet voorstelbaar als er niet een duidelijk aanwijsbare politieke gemeenschap is die zichzclf democratisch bestuurt. Een verzorgingsstaat is aileen overeind te houden als de kring van potentiele uitkeringsgerechtigden beperkt is. Er is hier sprake van een duidelijke afruil: een uitgebreide verzorgingsstaat (Denem<!rken, Zweden) zal een streng toelatingsbeleid hanteren terwijl een minder ontwikkelde verzorgingsstaat (de vs) vee! opener is aan de grens. Dit particuliere, Nederlandse gezichtspunt is ook moreel verdedigbaar: democratic en verzorgingsstaat zijn waarden waarvoor je pal mag staan, zelfs als dat betekent dat je tekortschiet tegenover mensen die niet tot jouw politieke gemeenschap behoren. Maar een restrictief Europees toelatingsbeleid? Europa is geen democratic. Europa is in geen enkele normale betekenis van dat woord een politieke gemeenschap. Europa is geen verzorgingsstaat. Europa is primair een politiek-economisch bondgenootschap van geprivilegieerde staten, waar je alleen toe mag behoren als je economic welvarend genoegis. Willen we zo'n economisch bondgenootschap voortaan een retrictief toelatingsbeleid Iaten voeren? Oat klinkt wei heel erg als een toelatingsbeleid gebaseerd op kaal economisch eigenbelang. Als ik mij probeer in te Ieven in de positie van een gelukzoeker uit de Derde Wereid, dan zou ik een afwijzing door de Nederlandse overheid, met het oog op de Nederlandse democratic en verzorgingsstaat misschien nog accepteren. Een afwijzing door en vanwege Europa zou mij voornamelijk boos maken. We hebben het tot nu toe gedaan met Fort Nederland, Fort Duitsland en Fort Denemarken. Aan Fort Europa kleeft een nare bijsmaak, die bij een nationaal toelatingsbeleid ontbreekt. Nare bijsmaak MARGO TRAPP EN BURG Redacteur S&J)

4

5 S&..OlolOOI 439 Achteraf is het opzienbarende van de terreuraanval van 1 1 september vooral dat deze zo voorspelbaar was. De Twin Towers waren a! eerder doelwit geweest van een aanslag uit deze hoek. Uit dezelfde kring onderschepten de Amerikaanse autoriteiten enkele jaren geleden plannen om een dozijn passagiersvliegtuigen tegelijkertijd te kapen en daarna te vernietigen. Noch waren zulke voornemens en aanslagen tot de Verenigde Staten beperkt. Er zijn bomaansla gen in de Parijse metro geweest en net op tijd verijdelde de Franse politie een zelfmoordpoging met een gckaapt vliegtuig vol passagiers dat de kapers te pletter wild en Iaten vliegen tegen de Eiffeltoren. De aanslag van 11 september valt niet zozeer op omdat ze slaagde, maar omdat ze aile voorgaande in de schaduw stelde in de nietsontziendheid waarmee duizenden burgers zonder pardon vermoord werden door zelfmoordenaars. Van een clash cif t;ivilizations was gecn sprake. De slachtoffers waren afkomstig uit meer dan zestig Janden. Vele honderden waren moslims, vele honderden waren afkomstig uit de Derde Wereld. Aileen wie dee] uitmaakt van de zogenaamde Westerse beschaving kan dit scenario uit Hollywood bedacht hebben. Het model vormt de film Black September, waarin Palestijnse terroristen een luchtschip tienduizenden naald-projectielen willen Iaten afvuren op een volgeladen jootball-stadion. Die film is a! twintigjaar oud. BREAKING NEWS, DE WERELD NA I I SEPTEMBER De 'andere oorlog' Enkele aantekeningen BART TROMP 11 september De terreuraanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington hebben, naar veler gevoel en waarneming, de wereld op zijn grondvesten doen schudden. s &.P verzamelde een zestal commentaren. B. Tromp, B. Koenders, A. Hirsi Ali,]. Breman, A. Pinto &..R. Koole en M. Linthorst laten hun licht schijnen over de aanvallen op en van de Verenigde Staten, het jenomeen van het internationaal terrorisme, de jundamentalistische lslam en de politieke implicaties van de 'wereld na 11 september'. Low intensity coriflict Voorlopig heeft ' 1 1 september' een eip.d gemaakt aan de discussie over 'National Missile Defense', stokpaard van de regering Bush jr, en gericht op de ontwikkelingvan een ongelofelijk duur en waarschijnlijk ineffectief raketschild tegen een 'schurkenstaat' die per geleid projectiel een atoomwapen op de Verenigde Staten zou willen en kunnen afvuren. Het gelijk van critici die stelden dat een vijand veel simpeler middelen tot zijn beschikking heeft om een staat te ontwrichten is nu overduidelijk bewezen. De terreuraanslagen van de 11e september zullen verstrekkende gevolgen hebben. De traditionele scheiding tussen binnenlandse veiligheid en buitenlandse militaire dreiging, tussen oorlog en misdaad, is aan het oplossen. Daarmee komt ook het verschil tussen politic en Ieger te vervagen. Deze ontwikkeling is al jarenlang in gang. Marineschepen in de Nederlandse Antillen zijn daar niet om het territorium van het Koninkrijk te beschermen, maar om op drugshandelaars te jagen. De Bijzonder Bijstandseenheid bestaat uit mariniers, maar is getraind om tegen binnenlands politick of crimineel terrorisme op te treden. Deelname aan vredesoperaties als die in voormalig Joegoslavie komt cr in feite op neer dat legereenheden politictaken vervullen en vraagt in feite om een vergroting van het Korps Marechaussee. Een van de eersten die deze ontwikkeling voorzag, was de lsraelische krijgshistoricus van Nederlandse afkomst, Martin van Creveld. Tien jaar gele-

6 440 S&_Oto2oot den publiceerde hij The Traniformation if War metals centrale these dater een eind was gekomen aan conventionele oorlogen, oorlogen tussen staten gevoerd door grote, zwaarbewapende legers die gebruik maken van technologisch geavanceerde wapensystemen. De plaats van deze oorlogen wordt ingenomen door low intensity coriflicts. Succesvol opereren in zulke low intensity coriflicts vraagt een heel andere opstelling en organisatie dan die van bestaande krijgsmachten en politiediensten. Daarover isjn de afgelopen tien jaar wei vee! gedacht en geschreven, maar dat heeft niet werkelijk tot veranderingen geleid. A an de ene kant is dat een gevolg van het inherente conservatisme van bestaande instituties. Aan de andere kant is er de technologische verleiding, waardoor het traditionele krijgsbedrijf wordt opgetuigd met steeds effectievere wapensystemen die bovendien gevechtsrisico's voor de individuele soldaat minimaliseren. Zo ontstaat het utopia van het electronisch slagveld. Maar de ontwikkeling in deze richting staat haaks op de 'andere oorlog', op de nieuwe veiligheidsbehoeften van staten. Die vragen om rniddelen en manieren waarmee zij hun burgers tegen reele bedreigingen kunnen beschermen. Als zij daartoe niet bij machte zijn, verliezen zij hun cerste reden van bestaan, met consequenties die niet goed te overzien zijn. Op een voorlopig meer practisch niveau gaat het in Nederland om hetfeit dat - mede dankzij de stellingname van de PvdA - ons land al jarenlang een vrijplaats is voor terroristische organisaties. Ik herinner mij nog hoe begin jaren zeventig in bepaalde 'progressieve' kringen mensen gcurden - sommigen nu hoogleraar criminologic - met hun betrokkenheid bij!eden van de Baader-Meinhof-groep, die op N ederlands grondgcbied uitbliezen van hun werkzaamhden aan gene zijde van de grens. Ook de IRA beschouwde ons land als vakantieland, als het er niet om ging de Britse ambassadeur op het Lange Voorhout in Den Haag te vermoorden. N u worden vele duizende allochtone landgenoten afgeperst door Turkse en Koerdische politiek-criminele terroristische organisaties, die vanaf Nederlands grondgebied nauwelijks gestoord aanslagen en acties in Turkije beramen. Ik zwijg dan nog over de lankmoedigheid waarmee getolereerd wordt dat criminele organisaties jaarlijks tienduizenden 'vluchtelingen' - onder wie onbekende aantallen terroristen en oorlogsmisdadigers (bijvoorbeeld uit Afghanistan) hier afzetten. Tot voor kort was dit onderwerp in de PvdA onbespreekbaar. Ik heb het op het Politick Forum van 6 oktober aan de orde gesteld en in zijn slottoespraak kwam Ad Melkert met de toezegging dat het uit moest zijn met het 'gedogen' van terroristen en hun organisaties. Artikel 5 Hoeksteen van de N Avo is het Noord-Atlantisch Verdraa ( 1 949). De verdragstekst telt slechts veertien artikelen. Het belangrijkste is artikel vijf. Daarin Staat dat een gewapende aanva} tegen een van de!eden zal worden beschouwd als ecn aanval op allen. 'Zij komen bijgeval overeen dat, indien zulk een gewapende aanval plaatsvindt, ieder van hen de aldus aangevallen partij of partijen zal bijstaan'. Pas vorige maand is voor het ecrst een beroep op gedaan op artikel vijf. De Noord-Atlantische Raad nam het besluit de terroristische aanslagen in New York en Washington op te vatten als een 'gewapende aanval' in de zin van het NAVO-verdrag. Men kan dit besluit het best beschouwen als een gebaar van solidariteit met een bondgenoot die in twee wereldoorlogen de strijd in Europa ten gunste van democratic en rechtsstaat heeft beslecht. Maar wat dit gebaar in gaat houden is voorlopig verre van duidelijk, en wei om drie redenen. In de eerstc plaats is artikel vijfbedoeld voor collectieve verdediging tegen agressie door een staat. Niet een staat is echter aangewezcn als dader, maar een terroristische organisatie. Het beroep op artikel vijf is daarom oneigenlijk. Aile retoriek ten spijt gaat het hier niet om een oorlog, maar om gruwelijke misdaden. Artikel vijf van het N AVO-verdrag laat daarnaast geheel open op welke wijze en in welke mate de lidstaten de aangevallene bijstaan. Tijdens de Koude Oorlog bestonden niettemin lang van tevoren gemaakte afspraken over welke bijdrage icdere lidstaat aan de gemeenschappelijk verdediging van het NAVO-territorium zou levercn. Van een dergelijke rolverdeling en voorbereiding is nu geen sprake en dat maakt het beroep op artikel vijf voorlopig tot een loos gebaar. Oat blijkt ook wei uit het feit dat de rnilitaire operaties die nu plaatsvinden geheel en al een Amerikaanse aangelegenheid zijn. Er is nog een kant van a,rtikel vijf die te weinig aandacht heeft gekregen. Het artikel bepaalt ook dat de maatregelen die den Avo neemt tegen een gewapende aanval 'terstond ter kennis worden gebracht van de Veiligheidsraad', en dat die maatregelen wor-

7 S &._0 TO 200 I 44 1 den opgeheven zodra de Veiligheidsraad stappen heeft genomen 'om de internationale vrede en vei ligheid te herstellen en te handhaven'. De desintesratie van het Osmaanse rijk De neergang van het Osmaanse rijk began na het mislukte be leg van Wen en in Geleidelijk gingen daarna de veroveringen die hct in de voorgaande eeuwen had gebockt teloor, terwijl de fcitelijke macht van de sultan op den duur niet vee! verder dan Istanbul reikte. Maar pas in stortte het defmitief in elkaar. De desintegratie van het Osmaanse Rijk leidde toen tot de vorming van hethuidige Turkije. Oat werd onder de hardhandige Ieiding van Mustafa Kemal Atati.irk georganiseerd als een moderne Westerse nationale staat. Terwijl de bevolking van de nieuwe staat vrijwel volledig uit moslims bestond, voerde Atati.irk een volledige scheiding van kerk en staat in. Tachtig jaar later zijn het in Nederland allereerst oudcrs van Turkse afkomst die bezwaar maken tegen onderwijzeressen die hoofddoekjes in de klas dragen. Ten noorden en ten zuiden van het moderne Turkije liggen de andere resten van het Osmaanse Rijk: de Balkan en het Midden-Oo ten. Hetis geen toeval dat deze gebieden lang na de ineenstorting van het Osmaanse Rijk nog steeds de twee meest instabiele regia's in de wereld vormen. In de tweehonderd jaar waarin het Osmaansc Rijk de integreerde hebben zich daar geen staatsvormingsprocessen voorgedaan zoals in de rest van Europa. De instabiliteit op de Balkan werd tijdens de Koude Oorlog bevroren door het communisme, maar heeft zich daarna in bloedige conflicten opnieuw gemanifesteerd. Nu moeten internationale garnizoenen er de orde handhaven of wapens inzamelen. In de zuidelijke zone van het voormalige Osmaanse Rijk zijn na de Eerste Wereldoorlog door de overwin.naars nieuwe staten bedacht en in het Ieven geroepen. Terwijl op de Balkan allerlei zelfbedachte naties met elkaar wedijverden over het te verdelen grondgebied, lag het in het Midden-Oosten anders. Van nationalistische volksbewegingen was in de meeste gebieden van het verscheiden Osmaanse Rijk geen sprake. We! van een algemeen Arabisch nationalisme onder bepaalde elites, dat echter geen duidelijke politiekc vertaling kreeg. Het resultaat zijn bijna twee dozijn staten, waarvan de meeste even kunstmatig zijn gebleven als ze bij hun oprichting waren. Irak, om een voorbeeld te noemen, werd na de Eerste Wereldoorlog samengesteld uit drie voormalige Osmaanse wilaya's (provincies), een Koerdische, een Soennitische en een Sji'itische. Aan het hoofd plaatsten de Britten een lid van het Hasjemitische vorstenhuis dat de heilige plaats Mekka bestierde. In de jaren twintig werd dit door de woestijnvorst Ibn Saoed verdreven uit het Arabisch schiereiland, dat daarna ( ) Saoedie-Arabie ging heten en feitelijk nog steeds familiebezit is. De staten die op de Balkan ontstonden, waren gebaseerd op een meestal dubieuze nationale identiteit, waaraan zij niettemin een zekere eenheid ontlenen. Aan de zuidflank van het voormalige Osmaanse Rijk is daarvan geen sprake. Uitgezonderd Egypte en later Israel hebben de staten in het Midden-Oosten nooit zo'n nationale identiteit verkregen. Dat heeft te maken met drie factoren. De eerste is het Arabisch nationalisme, dat eigenlijk van afzonderlijke Arabische staten niet wil wcten. De tweede is de enorme kloof tussen de exuberante rijkdom van de politieke en economische elites en de armoede van de rest van de bevolking. De derde factor is de Islam, die een gemeenschappelijk kader biedt om tegen deze stand van zaken te ageren. 'De' Islam bestaat niet, maar in geen mij bekende variant van de Islam is het principe van de scheiding tussen kerk en staat theoretisch aanvaard. Toen Atati.irk een eind maakte aan het Osmaanse Rijk, heeft hij geprobeerd ook voor de Islam het voorbeeld van het Westen te volgen. De sultan in Istanboel was niet aileen wereldlijk heerser van het Osmaanse rijk geweest maar ook geestelijk Ieider, kalief, van de Islam. Na diens afzetting liet Atati.irk de zoon van een eerdere sultan installeren tot 'kalief', vergelijkbaar met de paus. Al snel bleek dat in de islamitische wereld deze constructie niet aanvaard werd en twee jaar later nam de inmiddels afgezette kalief de Orient Express om de laatste twintig jaar van zijn Ieven in Parijs te slijten. De Islam De terreuraanslagen van 1 1 september zijn toegeschreven aan de Saoedie-Arabische organisator Osama bin Laden. Die aanslagen waren gericht tegen 'het Westen'. Maar zijn bcoogd publiek is de bevolking van de Arabische staten, om zo het daar sluimerend ongenoegen te mobiliseren tegen de bestaande regimes, en hun beschermer, de Verenigde Staten. In dit opzicht past Bin Laden in een bcstaande traditie, waarin de problemen van de Arabische we-

8 442 S&...O!OlOOI reid geprojecteerd worden op 'het Westen', gesteld in termen van 'de Islam' als alternatief. Twintigjaar gel eden liet Naipaul in Among the Believers al zien hoe vals deze voorstelling van zaken is. Sinds I I september valt er van alles te vernemen over de relatie tussen Islam en politiek, en in het bijzonder die tussen Islam en terrorisme. In de afgelopen weken is van allerwegen betoogd dat het terrorisme van Bin Laden niks met de Islam te maken heeft, in gaat tegen de leer van de profeet, die bovendien een zachtaardig mens moet zijn geweest, terwijl zelfmoord als die van Palestijnse extremisten en van net opgeleide piloten geheel en al in strijd is met de Koran. Daarnaast is benadrukt dat de Islam geen kerkgenootschap is, waarin de geloofsinhoud precies is omschreven, en is vastgelegd volgens welke procedure deze tot stand komt en kan worden veranderd. Deze onschadelijke versie van de Islam overtuigt niet. Als de terreuracties van Bin Laden zo in strijd zijn met de algemeen erkende beginselen van de Islam, waarom hebben die dan niet heftig bestrijding ondervonden van - laat ik maar zeggen - de bona fide islamieten? Zeker, de terreuraanslagen zijn meestal officieel afgekeurd, maar dat gebeurde op nogal plichtmatige wijze. ln tegendeel, het is onmiskenbaar dat Bin La dens beroep op de Islam als rechtvaardiging van de moord op duizenden en de zelfmoord van de daders in de islamitische wereld aanzienlijke weerklank vindt. Hoe deze discrepantie te verklaren? Daarvoor moet je niet te rade gaan bij sommige Nederlandse universitaire islarriologen. Een dieptepunt in de publieke discussie over het thema Islam, politiek en terrorisme registreerde ik in een uitzending van Radio I op 8 oktober, waar de als Islarnkenner aangekondigde Amsterdamse hoogleraar Peter van der Veer de vraag kreeg voorgelegd in hoeverre Bin Ladens pretentie dat hij de moslims in de wereld vertegenwoordigde steekhoudend was. Van der Veer beantwoordde niet de vraag, maar deelde mee dat Bin Laden precies hetzelfde deed als George Bush als die beweerde dat hij namens het Westen sprak. Daarna bracht hij als zijn mening naar voren dat Bin Laden geheel en al een creatuur van de CIA was, een stelling waarvan hij niet was af te brengen door de journalist Michael Stein, iemand die wei verstand van het Midden-Oosten heeft. Toch is Van der Veer geen uitzondering. Er bestaat bij vee! islamologen de neiging om de politick problematische kanten van de islam te verdoezelen. In de kern gaat het daarbij om het feit dat de Islam voor vee] gelovigen geen religie is die naasthet maatschappelijk en politiek Leven bestaat, maar een leer die in tendentie juist het alleenvertoningsrecht voor politick en maatschappij opeist. Zo'n pretentie botst met de werkelijkheid zoals die zich voordoet aan de islamitische bewoners van de Arabische wereld. De 'fundamental istische' reactie komt neer op een 'des te erger voor de werkelijkheid' en het projecteren van de schuld voor de stand van zaken op 'het Westen'. Kenmerkend is het veelgebruikte voorbeeld van de sancties tegen lrak en de slachtoffers die deze hebben geeist: nooit wordt aangevoerd dat deze het gevolg zijn van de nietsontziende wijze waarop Saddam Hoessein de eisen van de Verenigde Naties negeert en zichzelf verder verrijkt en bewapent ten koste van zijn eigen bevolking. De gemakzucht waarmee de eigen achterlijkheid en gebrek aan welvaart en democratic altijd maar weer kritiekloos aan 'het Westen' wordt toegeschreven, vormt de voedingsbodem van het islamitisch terrorisme. Pas als het ongenoegen zich van deze bedwelming losmaakt en zich politiek mobiliseert tegen de bestaande regimes op basis van het streven naar rechtsstaat en democratic, pas dan is er hoop. BART TROMP Redacteur s &P

9 s&..o ro2oor 443 Het is ruet zozeer de wereld die veranderd is na de verschrikkingen van r r September, maar wei is de perceptie van de wereld in een klap fundamenteel gewijzigd. Oat creeert een poli- tieke uitdaging van de eerste orde. De droom van de onkwetsbaarheid heeft weliswaar in de meeste Ianden en vooral voor de minst geprivilegeerde groepen nooit bestaan; de westerse mens heeft zich veelal calcujerend en vaak zelfvoldaan onbewust getoond voor de reele risico's van de ingewikkelde netwerkmaatschappij waarvan hij dee! uitmaakt. Nude erug overgebleven supermacht in het politieke en economische hart is getroffen is dat gevoel deflnitief voorbij. Het vacuum van de rueuwe onze- k~ rheid kan een botsing van beschavingen creeren waar het conflict zelf daar juist weinig mee van doen heeft. Oaarom is het van cruciaal belang dat de aanslag steeds weer op politick niveau wordt geplaatst intermen van terrorisme versus democratic en dat de voedingsbodemdiscussie niet ontaardt in een verkapte legitimatie van geweld of een generaliserende dan wei arrogante discussie over religies zoals die in geseculariseerde samenlevingen vaak plaatsvindt. Juist in relatief jonge multiculturele samenlevingen, waar tolerantic nog te vaak onverschilligheid betekent zullen politick en samenleving elkaar vee! forser en directer moeten aanspreken op de bescherming van mensenrechten en verdraagzaam samenleven. Oit laat overigens onverlet dat ook de sociaal-democratie gehouden is aan een nauwkeurige analyse en een politick programma dat zich richt op de verschillende internationale voedingsbodems van het terrorisme. Kernelement daarbij is dat universele mensenrechten nog steed slechts aan een kjeine groep van de wereldbevolking zijn voorbehouden. In elk geval is sinds r r September sprake van een nieuw gevoel van afhankelijkheid van de overheid en van internationale politieke samenwerking voor basisbescherming, nu in een wereld van private net- BREAKING NEWS. DE WERELD NA I I SEPTEMBER Elf september als opdracht voor de politiek BERT KOENDERS werken een asymmetrische strijd is ingezet tussen het terrorisme en de open maatschappijen waarvan we dee! uitmaken. Dit schept rueuwe verplichtingen voor politick en parlement en onderstreept de noodzaak van duidelijke keuzes zoals die na r r september in nationaal en internationaal verband zijn gemaakt. Veiligheid is allereerst een taak van staten, maar ruet meer van staten alleen. Strategische allianties met burgers, bedrijfsleven en de civiele samenleving horen daarbij. Terrorisme en fanatisme hebben zich op basis van wisselende gezagsbronnen geglobaliseerd, vaak vanuit de spelonken van falende staten, terwijl internationaal-politieke samenwerking op veelal ouderwetse wijze daarbij geen tred wist of wilde houden. In die zin is het Bin-Laden terrorisme een ultramodern fenomeen dat met behulp van moderne militaire en mediatechnieken uiterst effectief opereert. Moderne identiteitspolitiek als reactie op ongelijke globalisering leidt evenals bij interne conflicten in de Balkan en Afrika tot volstrekte compromisloosheid en een pathologic van de haat die nog weirug begrepen wordt. Oat sektarische elementen van de niet verlichte islam zich bij uitstek in zo'n netwerksamenleving thuisvoelen is te laat onderkend. Conflictpreventie heeft ontbroken. De chaos en de anarchic in Ianden of regio's die aileen dee! uitrnaken van de mondialisering via drugshandel, humanitaire hulp of migratie en waar de interne machtsstrijd door conflictondernemers wordt misbruikt om fanatisme te zaaien onder een verlaten onderklasse moet een aandachtspunt van de eerste orde van sociaal-democratische buitenlandse politiek zijn. Het politieke deficit is echter nog gapend groot en zal ook niet met traditionele binnenlandse of buitenlandse politick gedicht kunnen worden. Tony Blair heeft dat in zijn speech op het Labourcongres overduidelijk gemaakt. Elke politicus is nudes te meer gehouden aan het ontwikkelen

10 444 van een concreet handelingsperspectief om de ongewisheid die velen in onze risicosamenleving, maar ook in grote delen van de rest van de wereld voelen te kanaliseren. De politick zal daarbij meer capaciteit moeten opbouwen dan ze nu bezit, ook in Nederland. Twee begrippen zijn daarbij tahoe: nai'viteit en afzijdigheid. Nai'viteit ten aanzien van het terrorisme dat unilateraal en gericht op grote hoeveelheden burgerslachtoffers samenlevingen kan ontwricht en angst en onzekerheid probeert te verspreiden. Het wapen van de vermeende zwakke blijkt krachtig en overal in de publieke of private ruimte toepasbaar terwijl de sterke altijd in moeizame coalitiesamenwerking met anderen haar eigen karakter aileen kan behouden als ze strak aan de regels van het humanitaire recht wordt gehouden. Het tweede element is een tahoe op afzijdigheid zowel nationaal als internationaal. De aanslag van 1 1 September heeft de wcreld in een klap kleiner ge- maakt en deze schok kan een internationaal politieke kans opleveren om daadwerkelijk te kiezen voor internationale oplossingen bij internationale problemen. Met verve en dynamiek zal onze buitenlandse politick zich moeten rich ten op bijvoorbeeld de versterking van het internationale strafrecht en de versterking en democratisering van die instituties die de kansen van globalisering nog volstrekt onvoldoende Iaten werken voor gei'soleerde regio 'sen vooral voor de armen en voor toekomstige generaties. De concrete doelstellingen die de zogenaamde internationale gemeenschap zich heeft gesteld met betrekking tot onderwijs in de wereld zijn zo weinig serieus genom en dat de koranscholen in noord-pakistan konden uitgroeien tot bases voor terroristische export. De politieke islam wordt juist daar een modern fenomeen waar de scheiding tussen staat en religie irrelevant was. Nieuwe omaevinb Europese buitenlandse politiek De strijd die de coalitie nu voert moet vooral niet aileen teaen iets zijn maar client dus vooral ook te mobiliseren voor iets. De concurrerende beeldvorming in de media over het conflict maakt dat des te belangrijker. Realistische en idealisti che buitenlandse politick zijn voorwaarde voor elkaar geworden. Dat vereist wei een versterkte en helderder rol van de Verenigde Naties en de Europese Unie en een creatiever buitenlands beleid, nu samenstelling en doe! van de huidige coalitie geenszins automatisch leidt tot dit bred ere internationalisme. S&_OtOlOOI Nog steeds weet de E u zich bijvoorbeeld onvoldoende raad met het problematische karakter van de democratic in het Midden-Oosten of de conflictueuze staatsvorming in de Centraal-Aziatische staten. De aandacht is nog te vee! gericht op nabijheid of eng geformuleerde nationale, olie- of wapenexportbelangen. Terwijl een bredere strategische inzet van economische en politieke instrumenten nodig is ten behoeve van een rechtvaardige Israelisch-Palestijnse eindovereenkomst, een daadwerkelijke invulling van het Barcelona-proces met de Mediterrane Janden, en een visie op de toekomst van Afghanistan. Ook dee u heeft immers weinig keus tussen het exporteren van stabiliteit ofhet importeren van instabiliteit. Er ligt in de praktijk helaas weinig ruimte tussen integratie en interventie. Een nieuwe strategische orientatie van Rusland, gekoppeld aan een assertieve positionering van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland schept een nieuwe omgeving voor de Eu~opese buitenlandse politick die Nederland actief zal moeten helpen vormgeven. De tactische keuze voor samenwerking in de coali tie met land en die nude mensenrechten schenden maar ook slachtoffer zijn van sektarisme en fanatisme van minderheidsgroepen is kwetsbaar en aileen acceptabel als engagement met die Ianden ook zodanig wordt ingevuld dat mensenrechtenpolitiek bovenaan de agenda kan komen. Het feit dat politieke- en mensenrechten in bovengenoemde Ianden slechts voor enkelen gelden, die vaak door het westen worden gesteund, is niet aileen ecn bron van haat of een excuus daarvoor, maar een grondoorzaak van interstatelijke en binnenstatelijke conflicten die nu zulke drastische maatregelen vereisen. Keuze voor dit type langetermijnpolitiek wordt geconditioneerd door duidelijke positiebepaling op het moment dat het er op aan komt. De directe solidariteit die ons land betoont aan de Verenigde Staten was vanuit het tahoe van de afzijdigheid principieel, militair niet gratuit en gebaseerd op de noodzaak van daadwerkelijke verdediging van de transatlantische democratische waardengemeenschap. Het inroepen van artikel 5 van het N AVO -verdrag liet Europa's afhankelijkheid van de Verenigde Staten zien en vice versa en vulde tevens het recht op zelfverdediging en de plicht tot samenwerking in zoals die voortvloeien uit de relevante resoluties ':an de v N -Veiligheidsraad. Verdeeldheid niet aileen binnen het Bondgenootschap maar ook met Rusland en China zou overigens reele risico's voor de wereldvrede hebben betekend.

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme

HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme HOE ZIEN RELIGIES GEWELD? Visies op oorlog in jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme INHOUD Voorwoord 5 Ter inleiding 6 Een joodse benadering 9 Een westers-christelijke benadering 15 Oorlog

Nadere informatie

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig?

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? 75 HOOFDSTUK 3 Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? Marin Terpstra The first voice of the togetherness (cum) resounds in the polemos. (Massimo Cacciari 2009:

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland

Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland: Stigmatisering, uitsluiting en retoriek Rede uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid als

Nadere informatie

Vergeten mensenrecht

Vergeten mensenrecht 1 2 Vergeten mensenrecht Notitie SGP Tweede Kamer over geloofsvervolging December 2010 Auteur: Wilco Kodde Colofon SGP-fractie Tweede Kamer Bezoekadres: Plein 2, 2500 CR Den Haag Postadres: Postbus 20018,

Nadere informatie

Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten?

Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten? Veiligheid en volkenrecht: herdefiniëring van vertrouwde concepten? GUIDO DEN DEKKER & RAMSES A. WESSEL 1 Inleiding Het zal geen verbazing wekken dat de bestrijding van terrorisme volop aandacht heeft

Nadere informatie

Al-Qaida vijf jaar na 9/11 Vulkaan of veenbrand?

Al-Qaida vijf jaar na 9/11 Vulkaan of veenbrand? Edwin Bakker & Leen Boer Al-Qaida vijf jaar na 9/11 Vulkaan of veenbrand? Vijf jaar geleden vonden de aanslagen plaats op de Twin Towers in New York en op het Pentagon in Washington. Sindsdien is Al-Qaida

Nadere informatie

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis VAN DE REDACTIE Geweld in de cultuur houdt ons allen bezig. Waar komt het vandaan, wat eraan te doen, hoe ermee om te gaan? In het voorjaar van 2004 organiseerden het Blaise Pascal Instituut en VU-podium

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 521 Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 230 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 februari 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Tilburg University. Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Het multiculturalismedebat en de islam in Nederland Shadid, W.A.R. Publication date: 2009 Link to publication Citation for published version (APA): Shadid, W. (2009). Het multiculturalismedebat

Nadere informatie

Vensters op de wereld

Vensters op de wereld Vensters op de wereld Vensters op de wereld Rapport van de Commissie Canon voor Wereldburgerschap Redactie Tine Beneker Mariëtte van Stalborch Rob van der Vaart NCDO en Faculteit Geowetenschappen Universiteit

Nadere informatie

Het schemerduister. van de universiteit. Op tal van terreinen van overheidsbeleid

Het schemerduister. van de universiteit. Op tal van terreinen van overheidsbeleid s &..o 4 1992 Op tal van terreinen van overheidsbeleid is sprake van, of wordt althans gestreefd naar, een terugtred van de overheid. Veel wordt overgelaten aan particulier initiatief, aan zelfregulering,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1272 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 2 juli 2013 De vaste commissie voor

Nadere informatie

De gewelddadige jihad in Nederland. Actuele trends in de islamistischterroristische

De gewelddadige jihad in Nederland. Actuele trends in de islamistischterroristische De gewelddadige jihad in Nederland Actuele trends in de islamistischterroristische dreiging De gewelddadige jihad in Nederland Actuele trends in de islamistisch-terroristische dreiging 2 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie. Prof.dr. W.A.R. Shadid

Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie. Prof.dr. W.A.R. Shadid Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie Prof.dr. W.A.R. Shadid 1 Beeldvorming: de verborgen dimensie bij interculturele communicatie Rede uitgesproken bij de aanvaarding van

Nadere informatie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Nicis Institute - 2008 ISBN: 9789077389676 NUR: 740 Uitgave: Nicis Institute Laan van Nieuw Oost

Nadere informatie

Nagekomen flessenpost

Nagekomen flessenpost Nagekomen flessenpost Geert Mak bron. Atlas, Amsterdam/Antwerpen 2005 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mak_004nage01_01/colofon.htm 2008 dbnl / Geert Mak 5 [1] In het begin van de jaren

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Arabische Diaspora in Nederland

Arabische Diaspora in Nederland Arabische Diaspora in Nederland Een eerste verkenning van de Libanese, Syrische, Tunesische, Palestijnse en Egyptische gemeenschappen in Nederland en hun inzet voor democratie in de Arabische wereld Frank

Nadere informatie

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF

UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL. Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF IJF Bert de Bruin Markus Flamman Indra Barry IJF UNITED CIVILIANS TEGEN ISRAEL Rapport over activiteiten en doelstellingen van het samenwerkingsverband United Civilians for Peace Redactie: Ronny Naftaniel

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld Recente internationale ontwikkelingen op veiligheidspolitiek, economisch, financieel, monetair en institutioneel terrein, als mede op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, dagen uit

Nadere informatie

Van dawa tot jihad. De diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde

Van dawa tot jihad. De diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde Van dawa tot jihad De diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde Van dawa tot jihad De diverse dreigingen van de radicale islam tegen de democratische rechtsorde 2 Inhoud

Nadere informatie

3 Spotprentendebat Doorlopende leerlijnen Republiek Europa

3 Spotprentendebat Doorlopende leerlijnen Republiek Europa jaargang 37 - prijs e 5,40 - april 2006 3 Spotprentendebat Doorlopende leerlijnen Republiek Europa & Maatschappij Politiek vakblad voor maatschappijleer INHOUD 4 Vrijheid van luidruchtige onnadenkendheid

Nadere informatie

Etniciteit en Conflict in Macedonië

Etniciteit en Conflict in Macedonië Etniciteit en Conflict in Macedonië Jelmer Kamstra Opleiding Ontwikkelingsstudies Faculteit der Sociale Wetenschappen K.U. Nijmegen Juli 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Theoretisch kader... 8 2.1

Nadere informatie