32 De wereld is definitief veranderd. 36 Topeconomisten met een lokaal. 44 De machine moet opnieuw. 45 Vertrouwen is onvoorspelbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "32 De wereld is definitief veranderd. 36 Topeconomisten met een lokaal. 44 De machine moet opnieuw. 45 Vertrouwen is onvoorspelbaar"

Transcriptie

1 32 De wereld is definitief veranderd 7 aspecten van de economische wereld worden nooit meer als voorheen 36 Topeconomisten met een lokaal perspectief VS, China, India, Turkije en Zwitserland: zit iedereen in hetzelfde bootje? 44 De machine moet opnieuw op dreef Voor Philippe de Buck, topman BUSINESS - EUROPE, mag de crisis geen alibi worden 45 Vertrouwen is onvoorspelbaar Een Nederlandse hoogleraar economische psychologie geeft advies 46 Welke impact heeft de crisis op de bedrijven? 4 moedige bedrijfsleiders getuigen 32 NOVEMBER 2008

2 I Wanneer een financiële crisis uitmondt in een mondiale economische crisis De wereld is definitief veranderd Oktober 2008 zal de geschiedenis ingaan als het moment waarop de werking van onze economische en financiële systemen een nieuwe wending nam. We voorvoelden wel dat de economie een cycluseinde naderde, maar wie had een dergelijke aardschok kunnen voorzien? Wie had kunnen denken dat door een verschrikkelijk domino-effect het onvermogen van de slachtoffers van de American Dream om hun subprimelening terug te betalen, zou leiden tot de ondergang van een instituut van het Amerikaanse kapitalisme zoals Lehman Brothers (opgericht in 1850), of dichter bij ons, de gedeeltelijke nationalisering of uitverkoop van goede huisvaderwaarden zoals Fortis of Dexia. Al meerdere maanden stuurde een aantal economisten of instituten zoals het Internationaal Monetair Fonds of de Bank for International Settlements (BIS) in Bazel waarschuwingen uit zij het misschien niet krachtig genoeg over het risico op uiteenspatten van het verziekte financieel systeem. Waarom heeft toen niemand willen luisteren? We hebben in deze bijdrage niet de bedoeling om verantwoordelijken aan te wijzen - dat zal wel gebeuren in de boeken die de komende tijd de boekhandels zullen overspoelen -, maar citeren de analyse van Richard Portes, voorzitter van het vermaarde Londense Centre for Economic Policy Research: As long as the music plays, you gotta keep on dancing! Maar het bal is intussen afgelopen en de muziek gestopt Een ander treffend beeld komt van Norbert Walter, hoofdeconoom van de Deutsche Bank, die stelt dat we ons in het hart van een lawine bevinden. Een lawine die veel schade zal aanrichten, veel reddingsploegen zal mobiliseren, maar gelukkig ook veel overlevenden zal tellen. Een aantal partijen zal hier zelfs beter uit komen. Wie dit zijn en wat dit allemaal zal betekenen voor het mondiale economische landschap, trachten we hier graag voor u op een rijtje te zetten. Ook de vraag naar de risico s die ons nog boven het hoofd hangen, vraagt een duidelijk, maar niet eenvoudig te formuleren antwoord. NOVEMBER

3 1 2 Leven op krediet kan niet meer De kredietcrisis verplicht consumenten en bedrijven tot een bijsturing van hun ge drag. Een groot gedeelte van de groei en de prijsstijgingen voor activa tijdens de laatste 10 jaar waren maar mogelijk door een overdreven schuldgraad, vernemen we van Georges Ugeux, de Belg die Vice President van de New York Stock Exchange (NYSE) was en nu in Washington een consultancybureau leidt. Hij hoopt dat de Ame ri kaanse overheden eindelijk maatregelen zullen nemen om de burgers te beschermen tegen een te hoge schuldgraad en kredietpraktijken die te gen het on eerlijke aanleunen. Ook be drijven zullen binnenkort niet meer op krediet kunnen leven. Le veraged buy-out operaties zullen niet meer gefinancierd kunnen worden met 10% eigen vermogen, ver volgt Ugeux. De schuld graad van zowel bedrijven als burgers heeft een zo danige omvang aan genomen dat in een aantal westerse landen, vooral in de Ve r enigde Staten en Groot- Brit tan nië, corrigerende maatregelen én een soort opvoeding tot sparen no dig zijn. Het belangrijkste risico is ongetwijfeld dat banken een instant-allergie te - gen risico ontwikkelen, de kredietkraan dichtdraaien en daardoor duizenden bedrijven de dieperik injagen omdat ze hun groei en ontwikkeling op korte termijn niet meer kunnen verzekeren. Londen zal een financiële hoofdstad blijven, maar hele groepen activiteiten zullen verhuizen naar o.a. Dubai en Hong kong Stephen Green (HSBC Holdings) De bank zal nooit meer zijn wat ze geweest is De grootste optimisten onder ons zullen misschien zeggen dat de bank op nieuw wordt wat ze meer dan 20 jaar geleden was, dit wil zeggen een speler voor de ontwikkeling van de economie, die op nieuw een veel - eer industriële dan zuiver fi nanciële logica volgt. We zullen geconfronteerd worden met golven van overnames die het in dustriële landschap zullen hertekenen. Za ken- en retailbanken worden (opnieuw) sa mengevoegd. Ik denk niet dat het beroep van bankier tot een routineberoep zal verworden, maar men zal wel een evenwicht moeten vinden tussen dynamiek en traditie. De tijd van het ge goochel is voorbij, meent Geor ges Ugeux. Om het vertrouwen bij de buitenwereld, maar ook het onderlinge vertrouwen, te her - stellen, zullen de banken transparant moeten zijn en efficiënte ma - nieren vinden om al hun activa on - der de loep te nemen. En dan vooral deze buiten de balans, waarvan het gebrek aan transparantie zwaar bekritiseerd werd. Het belangrijk - ste probleem is de on doorzichtig - heid van het systeem dat zich de laatste tien jaar ontwikkelde, besluit Richard Portes. De subprime - hypotheken wa ren echt niet het eni ge lelijke eendje. De investeerders be grepen niet meer welke de risico s waren en aan welke activa ze gelinkt waren, er kent Stephen Green, de president van HSBC Holdings, de grootste bank ter wereld. De volledige financiële wereld moet weer op het rechte pad komen. Ook de private equity bedrijven, momenteel in vrije val, zullen zich aan een gewetensonderzoek moe ten on derwerpen. Het moet een soort back to the future worden. Het idee van maximale winst in een minimum van tijd ('leveraging') was een vrij recent fenomeen. We zullen te rugkeren naar het idee van een business op langere termijn die over een periode van vijf à tien jaar in bedrijven investeert, bekent Ste phen Pagliuca, algemeen directeur van de in vesteringsmaatschappij Bain Capital. De private equity spelers zijn er niet in geslaagd om uit te leggen wat hun rol is. We moeten overtuigen dat we een deel van de oplossing zijn, en niet een deel van het probleem. Hoewel het nu wat vreemd kan klinken, zouden de beurzen door de kredietcrisis aan belang kunnen winnen. Het is niet uitgesloten dat heel wat kmo s op zoek naar kapitaal naar de beurs trekken. De pu blie ke markt zal voor een groeiend aantal be drijven waarschijnlijk de goedkoopste ma nier zijn om kapitaal te vinden, voor spelt Catherine 3Kinney van NYSE Eu ro next. Nieuwe heerschappij van het overheidskapitalisme Niet alleen het financiële systeem, maar ook het kapitalisme zelf kwam in min of meerdere mate onder vuur te liggen. De meeste waarnemers menen dat het kapitalisme zal overleven, gewoon omdat men (nog) geen beter systeem heeft uitgevonden. Som mi - gen, waaronder Martin Wolf, de bekendste economische commentator van de Financial Times, meent dat we zullen evolueren naar een vorm van overheidskapitalisme, waarbij we in sleutelsectoren zoals financiën en energie meer in menging door regeringen zullen zien. En de autobedrijven zullen zeggen: u hebt de banken goed geholpen, wan neer zijn wij aan de beurt? Nadat ze de financiële in stellingen te hulp zijn geschoten, is het normaal dat de regeringen er de strategie van willen controleren. Ze lopen echter wel het risico om geconfronteerd te worden met een belangenconflict tussen enerzijds innovatie en het nemen van risico s die nodig zijn om de economische groei te stimuleren en anderzijds de bescherming van de in veste- 34 NOVEMBER 2008

4 I ringen, in feite het geld van de belasting be - taler. Het kapitalistische systeem is ge baseerd op risico en innovatie. Een aantal waarnemers van de financiële sector waar schuwt er echter voor dat een overdosis aan regelgeving dodelijk is voor innovatie en dus groei. 4 Multilateraal of protectionistisch? Bij de hele Fortis-kwestie kende geen en kel van de drie betrokken landen de pre cieze si - tuatie van de bank in de twee an dere landen. Dat bewijst de mislukking van een na tionaal kader, stelt Richard Portes. Om te voorkomen dat er in de toekomst nog dergelijke ontsporingen plaatsvinden, is men het er ruimschoots over eens dat er nieuwe internationale, en zelfs mondiale financiële regels moeten komen. Over het feit of de controle van deze regels nationaal of internationaal moet gebeuren, bestaat er al heel wat minder eensgezindheid. In het streven naar meer transparantie voor de financiële wereld, waarvoor er de facto geen grenzen meer zijn, is er momenteel ook veel goede wil om de groeilanden meer bij deze zaak te betrekken, in het bijzonder de Aziatische. Indien de economische crisis ernstig uitbreidt naar de hele wereld, zal het nog flink wat moeite kosten om deze openheid van de markten te be - houden. De vrees voor protectionistische reflexen blijft aanwezig, waarschuwt Ste - phen Green, die ons herinnert aan de ravages die het protectionisme heeft aangericht toen in de jaren '30 ook de nationalistische bewegingen de kop opstaken De zon gaat op in het oosten Het belangrijkste gevolg op lange termijn zal ongetwijfeld de verplaatsing van het economisch zwaartepunt naar het oosten zijn. Onder meer Dubai, Sjanghai en Hong kong zullen met New York en Londen we dijveren als financiële hoofdsteden van de wereld. De Londense City zal het niet graag horen. Londen zal een financiële hoofdstad blijven, maar hele groepen activiteiten zullen verhuizen naar o.a. Dubai en Hong kong, verklaart de president van HSBC Holdings, die tevens een versnelde groei verwacht van de islamitische banken die steeds vernieuwender uit de hoek komen (in Londen, in de Golfstaten of in Maleisië). De commerciële stromen verplaatsen zich nu al: de handel tussen Azië en Afrika, of tussen Azië en Latijns-Amerika breidt uit. Een Chinese recessie zou ondertussen al een grotere bedreiging zijn voor Brazilië dan voor de Verenigde Staten, horen we van Gerard Lyons, hoofdeconoom van de Britse bank Standard Chartered. Deze landen ontwikkelen hun binnenlandse markten. De verschuiving van een deel van het economische overwicht naar het oosten biedt zowel economische (de Chinese groei, zelfs al is die iets zwakker, compenseert gedeeltelijk de recessie in het westen) als financiële opportuniteiten (de Staatsfondsen sovereign wealth funds - kunnen een belangrijke rol spelen als verschaffer van kapitaal in het westen), maar bedreigt ook duizenden banen in Europa. Tot nog toe was er een gunstig evenwicht tussen enerzijds de westerse, vooral An - gelsaksische wereld, die vooral op krediet leeft (in 2007 bereikte het Amerikaanse overheidstekort het recordbedrag van 244 miljard dollar) en anderzijds de groeilanden die op een berg van geldreserves zitten. Maar, om het met de woorden van Olivier Pastré en Jean-Marc Sylvestre te zeggen, het evenwicht tussen tussen de Chinese boeren en de gepensioneerden in Florida hangt aan een zijden draadje. Het ergst denkbare scenario is een koersval van de dollar, waardoor niemand nog leningen wil verstrekken, ongeacht aan wie. Aandacht voor het milieu verdwijnt naar de achtergrond De meest cynische voorspellers zullen zeggen dat de recessie die in grote delen van de wereld voor de deur staat een goede zaak is voor het milieu en de strijd tegen de opwarming van de aarde, gewoon omdat mensen minder geld te besteden zullen hebben. Het echte, slechte nieuws is dat de milieuvraagstukken bij flink wat bedrijven naar de achtergrond worden geschoven. Overleven wordt nu even belangrijker dan milieukwesties. Volgens Gerard Lyons zou de groene revolutie wel eens twee tot drie jaar vertraging kunnen oplopen. Weinig verheugende vooruitzichten Het is moeilijk om een sprankel hoop te vinden met betrekking tot de economische vooruitzichten voor de volgende maanden: re cessie, stijging van de werkloosheid, crisis op de huizenmarkt alle Europese landen zullen dit in min of meerdere mate voelen. Het enige goede nieuws is het feit dat de inflatie zo goed als zeker zal teruglopen, waardoor de centrale banken hun rentevoet opnieuw kunnen laten dalen. De regeringen zullen maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat de sociale factuur te zwaar oploopt. Voor de bedrijven zal er nood zijn aan fiscale stimuli. Op korte termijn mogen we budgettaire evenwichten vergeten, voorspelt Richard Portes. De overheidstekorten zullen de volgende jaren in bepaalde landen pijlsnel toenemen tot 7 à 10% van het bbp, iets wat een jaar geleden nog ondenkbaar was, besluit Martin Wolf. * Le roman vrai de la crise financière, Editions Perrin. Olivier Fabes We ontmoetten de meeste van de ondervraagden voor dit artikel tijdens een financiële top, georganiseerd door de Financial Times op 20 en 21 oktober in Londen. NOVEMBER

5 VS, China, India, Turkije en Zwitserland: zit iedereen in hetzelfde bootje? Topeconomisten met een lokaal perspectief Nergens op aarde ontsnapt men aan de gevolgen van het instorten van het financieel systeem, zoveel is intussen duidelijk. Forward wilde weten hoe men de impact van de crisis inschat in diverse grote markten en hoe men er de economische toekomstverwachtingen evalueert. Gerenommeerde topeconomisten uit de Verenigde Staten, China, India, Turkije en Zwitserland werkten mee en bezorgen ons hun lokaal perspectief. VS: Grote budgettaire tekorten onvermijdelijk Mark Vitner is sinds 1993 senior economist bij Wachovia en is een veelgevraagd ex pert in o.m. The Wall Street Journal, BusinessWeek en bij CNBC en CNN. Vitner doceert eco no - mie aan de University of Georgia. Wachovia Corporation, één van de grootste fi nanciële dienst ver le ners in de VS, fuseerde midden oktober met Wells Fargo, naar eigen zeggen de enige bank in de States met een AAA-rating van zowel Moody's als Standard & Poor's. Wie of wat is volgens u verantwoor - delijk voor deze wereldwijde fi - nanciële cri sis? De huidige financiële crisis is het gevolg van een samenvloeiing van krachten die we blijkbaar hebben on derschat in de eerste helft van dit decennium. De Federal Reserve (FED) verlaagde de federale ka pi - taal rente tot 1 procent als reactie op de ineenstorting van de beurs in 2000/2001, de aanvallen van 9/11 en de angst voor meer terreur. De FED liet daarenboven verstaan dat de rente een tijdlang zo laag zou blijven en dat zorgde voor een herop - leving in de huisvestingssector. Door de plots stijgende vraag naar woninghypotheken steeg de vraag naar Mortgage Backed Se curities en CDO's. Investeerders en Wall Street raakten al gauw verslingerd aan deze effecten, zodat de vraag naar hypotheken snel groter werd dan het aanbod. Tegen 2005 had iedereen die ervoor in aanmerking kwam een hypotheek. Kredietverschaffers reageerden door de leningnormen te verlagen en zo nog meer kopers aan te trekken. Uiteindelijk stortte het hele systeem in omdat meer mensen moeilijkheden kregen met de afbetaling van hun hypotheek. Gelds chie - ters stelden tot slot strengere Waar om heb je een brandweer als ze nooit gaan blussen? Mark Vitner eisen aan wie nog een lening wil - de sluiten, wat het aantal potentiële leners drastisch verminderde en de prijzen deed instorten. Ik denk persoonlijk dus niet dat de kredietcrisis is ontstaan door een gebrek aan voorschriften. Het echte probleem is dat de regelgevers er niet in slaagden om de boekhoudregels op te leggen, en dat firma s manieren vonden om de regels te omzeilen. Er komt nu harde kritiek op de deregulering, nochtans voor zover ik kan zeggen, matigde de afschaffing van de Glass Steagall-Act (wet uit 1933 die bankactiviteiten reguleerde en terug werd afgeschaft in 1999 nvdr.) de problemen waar we nu mee kampen. Welke impact verwacht u op de ruimere economie in uw land? Het lijkt erop dat de Amerikaanse economie nu volop in een vrij diepe recessie zit. Ik verwacht dat het werkloosheidscijfer zal stijgen van de huidige 6,1 tot 8%. Woningbouw zal wellicht naar het laagste niveau sinds de re - cessie van 1973/75 zakken en de bouw van handelszaken zie ik met twee derde dalen. Werden er concrete maatregelen getroffen voor betere wettelijke voorschriften? Tot nu toe zijn er geen regels aangepast. De idee om de regeling van de financiële dienst ensector te verstrengen, vooral niet ge regelde of weinig geregelde markten zoals credit de fault swaps, kent veel bijval. Re gel ge vers en 36 NOVEMBER 2008

6 I marktspelers willen nu financiële ins trumen - ten transparanter maken. Er is im mers geen markt voor ondoorzichtige instrumenten en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. De belangrijkste maatregelen m.b.t. nieuwe regelgeving zullen door de federale overheid en de regering van de Staat New York worden getroffen. teem terugbetaald en zal alles weer terug normaal verlopen. De VS kampt met een aanzienlijk handelsen begrotingstekort. Wat gebeurt er als China en de olieproducerende landen hun vertrouwen verliezen in de solvabiliteit van de States? Het federale begrotingtekort blijft een enorme uitdaging voor de Amerikaanse economie. Het handelstekort is het minst grote probleem van de twee. De Ame ri - kaanse con sument zal de komende ja - ren minder geld Zal de subprimecrisis en zijn gevolgen ons economisch model wijzigen? De subprimecrisis heeft ons economisch model op korte termijn gewijzigd. De massale financiële verliezen en het vertrouwensverlies in het financiële systeem noopten de fe de rale regering om kapitaal in het banksysteem te injecteren om het vertrouwen in het Amerikaanse financiële systeem te her-stellen. Velen deden die interventie meteen af als een verwerping van het kapitalisme Ame ri kaanse stijl, maar dit is sterk overdreven. Eén van de redenen waarom we een Federal Re serve en Schatkist hebben, is dat ze een reddende hand kunnen toesteken als de om standigheden hierom vragen. Waar om heb je een brandweer als ze nooit gaan blussen? Zodra de crisis voorbij is, wordt de overheidsinvestering in het banksysuit geven, zodat de import zal dalen. De vraag naar export zal echter ook verslappen, maar niet in die mate dat een verbetering van het handelstekort wordt gehypothekeerd. Het begrotingstekort is een groter probleem en het zal langer duren om dit recht te zetten. Na de grote uitgaven om de financiële crisis op te lossen, zullen er inspanningen komen om economische groei te stimuleren en om groeiende uitkeringen te betalen. We zullen dus zeker nog jaren kampen met grote tekorten, maar het is tijd dat de VS de tering naar de nering zet. SBR Crisis beperkte impact op Chinese draak Twee experts nemen voor ons de Chinese markt onder de loep: Ding Yifan (1), adjunct-directeur van het Institute of World Development, een afdeling van het Development Re search Center of the State Council in China, en Duncan Freeman (2), senior research fellow aan het Brussels Insti tu - te of Contemporary China Studies (BICCS) aan de VUB. In welke mate heeft de internationale fi - nanciële crisis een impact op de Chinese economie? Ding: De crisis beïnvloedt maar in een be - perkte mate. In elk geval bevindt de Chinese regering zich in een veel comfortabelere po - sitie dan de meeste ontwikkelde landen. We hebben immers een aanzienlijke reserve aan buitenlandse deviezen en voor 2008 een be - grotingsoverschot van 1 à 3% van het bbp. De regering beschikt dus over de middelen om fiscale maatregelen te nemen om de eco nomie, en in het bijzonder de binnenlandse vraag, te stimuleren. Ze is dus in staat om een antwoord te bieden op de crisis. Freeman: Tot nog toe meldden de Chinese banken maar een relatief kleine blootstelling aan de subprimeleningen en de daaraan ge - koppelde financiële producten. China kreeg dan ook niet af te rekenen met een credit crunch en de daaruit voortvloeiende moeilijkheden voor financiële in - stellingen. Dit neemt niet weg dat er wél een ruimere impact zal volgen van zo dra de groei in de belangrijkste markten in de VS en Eu - ropa vertraagt of zelfs negatief wordt. In het Westen neemt men gewoonlijk aan dat de Chi nese economie exportafhankelijk is, maar dat is niet correct. De export is maar goed voor een klein percentage van de groei. De Chinese groei wordt in de eerste plaats ge - dreven door investeringen, en dan vooral binnenlandse. Een vertraging van de export zal zeker een impact hebben op die sectoren en regio s die focussen op export. In het algemeen kunnen we wel verwachten dat de groei zal aanhouden. Ding: We zien dat de export wat vertraagt, maar er is toch nog een zekere groei. Drie tot NOVEMBER

7 China heeft de rentetarieven en de verplichte bankreserves verlaagd Duncan Freeman vier jaar lang bedroeg de ex portgroei naar de Ameri kaan se markt meer dan 20%, om dit jaar terug te vallen op 7,8%. Freeman: Vergeet niet dat de vertragende export niet alleen het gevolg is van de economische moei lijkheden op de belangrijkste markten. De export werd ook getroffen door de duurdere yen tegenover de dollar, de stijgende loon- en grondstofprijzen in China en veranderingen in het overheidsbeleid om de export af te remmen voor energieverslindende en vervuilende sectoren of sectoren met een lage toegevoegde waarde. De voorbije maanden sloten in China duizenden speelgoedfabrieken hun deuren als gevolg van een combinatie van deze factoren. Op dit moment is het moeilijk om te zien welk het effect van elke factor afzonderlijk is. De Chinese overheid heeft net bekendgemaakt dat de groei tijdens het afgelopen derde kwartaal 9% bedroeg, dat is de laagste van de afgelopen jaren. Het is echter niet uit te sluiten dat de daling beïnvloed werd door de fabriekssluitingen tijdens de Olympische Spelen. Een groei van 9% blijft nog altijd heel mooi, en de Chinese economie zal blijven groeien, zij het misschien niet meer met twee cijfers zoals de voorbije jaren. Zal China getroffen worden via buitenlandse in ves teringen? Ding: De Chinese economie wordt inderdaad ge troffen via buitenlandse in vesteringen, vooral op de Ame ri - kaanse markt. Een aantal van onze fi - nanciële instellingen heeft Amerikaanse schulden overgenomen, of in Amerikaanse bedrijven en financiële instellingen geïnvesteerd. Maar aangezien Chinezen eerder conservatief en voorzichtig zijn, vertegenwoordigen deze investeringen maar een klein percentage van het geheel. Zelfs voor grote Chi nese banken vertegenwoordigen ze maar ongeveer 1% van hun investeringen. Het verlies in absolute cijfers is tamelijk groot, maar ten opzichte van het totale vermogen is dat momenteel verwaarloosbaar en perfect beheersbaar. Om dit groetritme te behouden, moedigt de Chinese overheid momenteel de binnenlandse vraag aan. Welke maatregelen heeft ze daarvoor tot haar beschikking? Freeman: De Chinese economie beschikt over een bewegingsmarge. De voorbije ja ren heeft het overheidsbeleid de nadruk ge legd op het vermijden van een oververhitting van de economie en de inflatie. Daar om nam ze maatregelen om de economie af te remmen. In het licht van de recente tendensen heeft ze dit beleid omgekeerd en de rentetarieven en de verplichte bankreserves verlaagd. Ding: Al minstens vijf jaar werkt de Chinese overheid aan een bijsturing van het ontwikkelingsmodel en worden Chinese bedrijven aangemoedigd om zich meer toe te leggen op de binnenlandse markt. Dat heeft tot nog toe niet de verhoopte effecten opgeleverd, maar uit - eindelijk zullen de bedrijven wel verplicht zijn. Ik denk dat tegen het einde van het jaar de overheid maatregelen - zoals be lastingvrijstellingen of -verminderingen zal nemen om be - drijven aan te moedigen om te investeren in De regering beschikt over de middelen om maatregelen te nemen om de binnenlandse vraag te stimuleren Ding Yifan sectoren met een belangrijke binnenlandse vraag, en dat zijn er heel wat. Zo moet er ge - werkt worden rond efficiënt energiegebruik, milieubescherming, het terugdringen van vervuiling, enz. Bedrijven moeten hun in vesteringen en ontwikkelingen concentreren op technologieën die een antwoord bieden op deze problemen. Voor de sector van de con - sumptiegoederen denk ik dan aan producten die beter beantwoorden aan de verwachtin- gen van de Chinese con sument. Door het Chi nese begrotingsoverschot beschikt de regering over de middelen om maatregelen te nemen om deze binnenlandse vraag te stimuleren. Hoe ziet u de rol van China bij het tot stand komen van een nieuw internationaal financieel systeem? Ding: China is erg actief in het kader van een regionale correctie. Het land staat bijvoorbeeld zeer positief tegenover de op richting van een Aziatisch fonds om landen te helpen bij deze crisis. Dat komt er niet zo maar. Al enige tijd is China betrokken bij het ASEAN Plus Three -overleg tussen de 10 landen van de As sociatie van Zuidoost-Azia ti sche landen (ASEAN) en China, Japan en Ko rea. Dit heeft tot zeer gunstige resultaten ge leid, in het bijzonder op monetair en financieel vlak. Freeman: Hoewel China markthervormingen heeft doorgevoerd, staat het land nog mijlenver van het Amerikaanse kapitalistische mo del. Recent hebben hooggeplaatste Chi - nese ambtenaren directe kritiek geuit op de werking van het Ame ri kaanse fi - nanciële systeem. China zou wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij toekomstige besprekingen over de hervorming van het systeem. Het is zeker niet ondenkbaar dat er daarbij raakpunten zullen zijn tussen de visie van de EU en China over de noodzakelijke veranderingen aan het systeem. Ding: China is bereid om deel te nemen aan een ruimere dialoog om het volledige internationale monetaire systeem te herbekijken. Zijn de ontwikkelde landen echter bereid om een dergelijke dialoog aan te gaan? Interview: Florence Delhove (1) Yifan Ding is tevens vicevoorzitter van de Chi - nese associatie voor mondiale economische studies. Hij studeerde aan het Instituut voor vreemde talen in Peking (Frans) en aan het Instituut voor politieke studies in Bordeaux. Hij schreef meerdere studies over de globalisering, de euro en internationale financiële crisissen. (2) In Freemans onderzoek ligt de nadruk op het Chinese economische beleid, buitenlandse investeringen en de Europees-Chinese handel en investeringen. Hij woonde en werkte 15 jaar in China en Hongkong en heeft heel wat publicaties over de Chinese economie en het bedrijfsleven op zijn naam staan. 38 NOVEMBER 2008

8 I India droomt van nieuwe rol als financieel centrum De 45-jarige Indische economist Chandrajit Banerjee is sinds mei 2008 algemeen di rec - teur van de Confederation of Indian Industry. Hij werkt al 20 jaar voor de organisatie en door - liep diverse regionale afdelingen en sec toren. Hij is één van de pioniers van de cor po rate governance-be we ging in India. Wat is de impact van de fi - nanciële crisis op de bredere economie in uw land tot nu toe? De impact is vooral voelbaar door een ernstig gebrek aan liquide middelen, omdat buitenlandse investeerders die in hun eigen land kapitaal nodig hebben, hun fondsen terugtrekken uit de Indische markten. De voorbije jaren stroomde er veel kapitaal naar India (in stroomde er netto 108 miljard USD toe). Het tij is nu gekeerd. Om het tekort aan liquide middelen te compenseren verlaagde de Reserve Bank of India (RBI) vorige maand haar reservebehoeften met 250 basispunten. Dit verlichtte het tekort Zolang de uitstroom van kapitaal aanhoudt, zal dit een negatieve impact hebben op de economie aan fondsen tussen de banken onderling. De ondernemingen hebben echter nog steeds te kampen met een credit crunch en dit kan een impact hebben op groei en investeringen. Hoe zal de situatie de komende maanden evolueren? De grondslagen van de economie blijven sterk en India is vrij geïsoleerd van de wereldwijde economie omdat het land minder afhangt van export dan van binnenlandse consumptie. Maar zolang de uitstroom van kapitaal aanhoudt, zal dit een negatieve impact hebben op de economie. Volgens mij zal de si tuatie zich stabiliseren na een periode van 3 à 4 maanden. De daling van de grondstofprijzen is een positieve factor voor In dische ondernemingen omdat hun kosten hierdoor dalen. Hierdoor kan de inflatie ook afnemen en in afwachting hiervan heeft de RBI de rentes al verlaagd. De investeringen en groei zouden nog een tijd gematigd kunnen blijven. Maar de aantrekkingskracht van India als investeringsbestemming blijft onveranderd en ik verwacht dat de investeringen weer gaan stijgen zodra de onmiddellijke crisis voorbij is. Werden er concrete maatregelen ge troffen voor betere wettelijke voorschriften? De Indische financiële sector was behoudsgezind en kende weinig of geen blootstelling aan de subprime-aandelen of aan instellingen die failliet ge gaan zijn. De regering beraadslaagt nog over verschillende aanbevelingen voor een hervorming van de financiële sector. Enkele van deze aanbevelingen zijn dat meer buitenlandse investeringen in banken en verzekeringsmaatschappijen worden toegestaan, dat verzekerings- en pensioenfondsen hun investeringsrichtlijnen flexibeler mo - gen op stellen. Door de financiële crisis is de kans wel klein dat deze versoepelingen binnenkort al doorgevoerd worden. De regelgevers worden blijkbaar meer be houdsgezind. Zal de subprime-crisis en zijn nu veel bredere gevolgen ons economisch mo - del wijzigen? Ziet u dit vanuit India als het einde van een kapitalisme waarbij de VS centraal staat? Ja, ten minste is dit het einde van het onafhankelijke makelaarsmodel. Wereld - wijde banken met toegang tot retaildeposito's zijn de duurzame financiële in stellingen van de toekomst. Ten tweede komen de soevereine vermogensfondsen en gro - te banken in Aziatische landen op als de nieuwe kapitaalbronnen. Vele er van hebben al participaties genomen in de Wes - terse banken en financiële in stellingen. Het wordt boeiend om te kijken naar de opkomst van een nieuwe financiële architectuur waarin Azië centraal staat. Welke wijzigingen verwacht u op lange termijn? Zoals gezegd verwacht ik een financiële architectuur waarin Azië centraal staat. Daarnaast verwacht ik meer regelgeving in de Westerse wereld die riskante investeringen beperken en meer transparantie opleggen. Voorts lijken er beperkingen te komen op de lonen van bestuurders als gevolg van de huidige crisis. SBR NOVEMBER

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie

een bank? Hoe werkt Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Hoe werkt een bank? Duco Sickinghe en Peter De Keyzer over de bank als spil van de economie Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. scherpgesteld

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding

HOOFDSTUK 5 ING. 5.1 Inleiding HOOFDSTUK 5 ING 5. Inleiding Tegen de achtergrond van het uiteenspatten van de zeepbel op de Amerikaanse huizenmarkt en de wereldwijde kredietcrisis die daarop volgde, waren markten in de loop van 008

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen?

Analyses. Drie specialisten bundelen hun krachten. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Analyses 06 Drie specialisten bundelen hun krachten Christophe Van Canneyt - Frank Vranken - Danny Wittenberg Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Cardio 3: een zaak van

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Financiële markten. Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING. Lieve Mostrey van Euroclear over de toekomst van het financiële landschap

Financiële markten. Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING. Lieve Mostrey van Euroclear over de toekomst van het financiële landschap Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Financiële markten Lieve Mostrey van Euroclear over de toekomst van het financiële landschap Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking met Tijd Connect. 4

Nadere informatie

Colofon Links en de Economische Crisis

Colofon Links en de Economische Crisis Colofon Deze reader is samengesteld als achtergrondmateriaal bij de conferentie Links en de Economische Crisis (13 december 2008 te Amsterdam gehouden) Samenstelling: Kees Hudig en Jan Vugts Deze reader

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

Tijdschrift voor Openbare Financiën

Tijdschrift voor Openbare Financiën Tijdschrift voor Openbare Financiën Editie jaargang 40, 2008, nr. 1 ISSN 1875-8401 Inhoudsopgave 1 Gevolgen van de Amerikaanse kredietcrisis voor het economisch beleid L. Hoffman 1 2 Shooting from the

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch:

OUTLINE. Neo-impressionisme. De aanzet naar de moderne schilderkunst. Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: OUTLINE ING PRIVATE BANKING MAGAZINE DECEMBER 2013 Neo-impressionisme De aanzet naar de moderne schilderkunst Reportage: Rik Vandenberghe, de nieuwe CEO van ING België Juridisch: Gesplitste aankoop vruchtgebruik/blote

Nadere informatie

De Zeven Hoofdzonden van de Banken

De Zeven Hoofdzonden van de Banken De Zeven Hoofdzonden van de Banken http://dehoofdzondenvanbanken.eu Voor Nederland: Bas Eickhout, Europarlementariër GroenLinks Een initiatief van Philippe Lamberts, Europarlementariër voor Ecolo (België)

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking DOSSIER: DE ZUIDKANT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS Impact op het zuiden: kan ontwikkelingssamenwerking het verschil maken? Een scharniermoment voor duurzame

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST news JAARGANG 5 nr 10 NOVEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 5 november 2014 WERELDBANK EMITTENT VAN TOPKWALITEIT ENERGIE-EFFICIËNTIE EEN PRIORITEIT

Nadere informatie