Jaarverslag Inhoudelijk gedeelte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Inhoudelijk gedeelte"

Transcriptie

1 SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VZW. Jaarverslag 2010 Inhoudelijk gedeelte

2 Aan de leden van de Algemene Vergadering van het Sociaal verhuurkantorenplatform West Limburg vzw. Het voorliggende jaarverslag over het jaar 2010 geeft een overzicht van de werking van het Sociaal verhuurkantorenplatform West Limburg vzw in de gemeenten van het werkingsgebied. De gegevens per gemeente worden geïntegreerd in de verzamelde gegevens van het platform. Het verslag omvat het verplicht gedeelte voor de Administratie van de Vlaamse Gemeenschap en een facultatief gedeelte, dat de werking illustreert. We hebben de eer dit jaarverslag aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Heusden Zolder 9 maart SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 2

3 Deel 1: Evoluties in het SVK in Evoluties in en resultaten van de samenwerking: 1.1. Wijzigingen op bestuursniveau, incl. aanpassing samenstelling bestuur. De leden van de vzw SVPWL worden aangeduid door de deelnemende gemeenten en OCMW s. Deze samenstelling loopt parallel met de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuw samengestelde gemeente- en OCMW raden. De individuele leden worden in principe aangeduid voor zes jaar. In 2010 droegen de gemeenten 2 en de OCMW s 3 nieuwe vertegenwoordigers voor (ledenlijst infra). De lokale huisvestingsactoren en het welzijnswerk, participeren ook aan de werking van SVPWL vzw. Zij kunnen in principe jaarlijks een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden. In 2010 werd aldus 1 lid vervangen. De toegetreden leden participeren leden-deskundigen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene vergadering, wel in de Raad van Bestuur. Deze leden bleven allen op post Evoluties in de actieve samenwerking met andere diensten Diensten: RIMO: RIMO (vzw): Staat voor Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk en is hiervoor erkend en gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. SVPWL huurt zijn kantoren van deze vzw. De personeelsruimten en de vergaderlokalen worden gedeeld. Ook is er een actieve samenwerking met de verschillende projecten die RIMO opzet. Voornamelijk informatie doorstroming over het SVK naar de diverse doelgroepen en huisvestingsinitiatieven CAW t verschil (vzw): Sedert de oprichting van het SVPWL werd nauw samengewerkt met de welzijnssector. Vanaf 2005 wordt samengewerkt met CAW t Verschil. Een formele samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Het SVPWL participeert aan de Algemene Vergadering van die vzw. De samenwerking kreeg vooral concrete vorm in het kader van het project bemoeizorg, ter voorkoming van de uithuiszetting ECR Europees Centrum voor Renovatie: De samenwerking werd in de loop van 2010 verder gezet. SVPWL deed vooral een beroep op de deskundigheid van de dienst voor advies inzake technische mankementen aan woningen. Opgemaakte offertes konden moeilijk worden gerealiseerd. Dit omdat de financiële middelen bij SVPWL ontbreken om de voorfinanciering van de werkzaamheden op zich te nemen. Eigenaars verkozen zelf de werken goedkoper te realiseren. De deskundigheidscapaciteit van tewerkstellingsprojecten is beperkt. Specialismen als elektriciteit, verwarmingsinstallatie, sanitair edm. kunnen niet worden gerealiseerd. ECR staat in voor het onderhoud van de bureelruimten van SVPWL Stebo (steunpunt buurtopbouwwerk). De vzw STEBO, organiseert sedert 2000 in het oude mijngebied wooninformatie in een woonwinkelformule. De organisatie is onder andere actief in delen van de gemeenten Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg.. Deze afbakening behoort tot het werkingsgebied van het SVPWL. In het verleden werd dan ook sporadisch met STEBO samengewerkt in het kader van de woonproblematiek. Het ging vooral om technisch advies van deze organisatie betreffende verbouwing en renovatie van bestaande woningen. Ook werden af en toe de hoofden bij mekaar gestoken in het kader van een informeel overleg. Vanaf 2005 is een vertegenwoordiger van STEBO opgenomen in de Algemene Vergadering. Vanaf 2010 werd de samenwerking met deze organisatie heel concreet. In het kader van de REGwerkzaamheden levert de architect van STEBO logistiek ondersteunende taken. Het gaat ondermeer over het opstellen van de lastenboeken, beoordeling van aanbestedingen (technische aspecten), en oplevering der werken en technische adviezen in het algemeen. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 3

4 Deelname aan diverse overlegfora Bemoeizorg: Het project bemoeizorg wordt opgezet door CAW t Verschil en beoogt specifieke begeleiding van bewoners ter preventie van uithuiszetting. Hierbij wordt gewerkt op vraag van en samen met de huisvestingsactoren uit de betrokken regio. SVPWL neemt deel aan de werkzaamheden van de stuurgroep. Hierin worden gevalsgewijze afspraken gemaakt rond concrete initiatieven. Aan de stuurgroep bemoeizorg, participeren niet alleen het SVK maar ook de sociale huisvestingsmaatschappijen actief in de regio. Aldus vormt zij een mooi forum voor ervaringsuitwisseling en probleemoplossing. In 2010 werd 1 begeleidingsdossier opgestart en afgrond in positieve zin Stuurgroep crisishulpverlening: In de schoot van het provinciebestuur van Limburg, functioneert een werkgroep rond de aanpak van crisishulpverlening. Hier zitten vooral instanties uit de welzijnssector samen. SVPWL participeert aan de stuurgroep en volgt de verslagen, maar gaat slechts in op ad hoc samenkomsten waar specifieke huisvestingsvragen aan bod komen. De werkgroep is naar opzet veel ruimer dan uitsluitend huisvesting Lokale steunpunten: De samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten en OCMW s, voorzien de oprichting van een lokaal steunpunt of overlegmoment. Dit overlegorgaan bestaat uit de gemandateerden in de beheersorganen van SVPWL aangevuld met veldwerkers, beleidsverantwoordelijken en / of vrijwilligers. Het heeft tot taak de beheersorganen van SVPWL te adviseren inzake: afsluiten van hoofdhuurcontracten, kwaliteitsbewaking van de woningen, huurprijzen, afsluiten van onderhuurcontracten, begeleiden van bewoners, onthaal van woningzoekers, investeringen in woningen en onderhuurders en alle andere aangelegenheden waarvoor het advies wordt gevraagd. Frequentie van samenkomsten in 2010: Veldwerkers : Heusden-Zolder 9 Houthalen-Helchteren 3 Leopoldsburg 4 Lummen 11 Tessenderlo 7 Totaal SVPWL 34 De samenwerkingsakkoorden met de lokale besturen, voorzien contactpersonen (veldwerkers) in de plaatselijke OCMW s. Jaarlijks organiseert SVPWL een samenkomst met deze mensen ten einde hen de nieuwe en gewijzigde reglementeringen bij te brengen, interpretaties op mekaar af te stemmen en gevalsbesprekingen uit te wisselen. In 2010 had deze ontmoeting plaats op 27 april Gespreksonderwerpen waren: - Nieuw inschrijvingsformulier. - De procedure tot ondertekening van een onderhuurcontract. - Intern huurreglement. - Het inhuurname-scenario. - Evoluties in de sector. Via de lokale steunpunten worden de veldwerkers verder op de hoogte gehouden van de wijzigende reglementeringen Lokaal woonbeleidsplan: In het kader van de opmaak van de lokale woonbeleidsplannen werd SVPWL aan de overlegtafel uitgenodigd bij de deelnemende gemeenten. In 2010 ging het om het samenwerkingsverband Beringen Ham Tessenderlo, evenals de gemeenten Leopoldsburg en Heusden-Zolder. In totaal werd deelgenomen aan 8 samenkomsten. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 4

5 2. Toewijzing en intern toewijzingsreglement: 2.1. Intern huurreglement aanpassingen. De laatste versie van het intern huurreglement werd op 30 september 2009 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. In 2010 werden geen wijzigingen aangebracht. Het inlichtingenblad om inschrijvingen te doen werd via het veldwerkersoverleg aan dit reglement aangepast Toewijzingsprocedure. Toewijzing is voor het werkingssysteem van het Sociaal Verhuurkantorenplatform West - Limburg vzw trouwens niet het juiste woord. Binnen SVPWL wordt dan ook liever gesproken van: een uitnodiging tot ondertekening van een onderhuurovereenkomst. Het sociaal verhuurkantoor heeft immers als missie, de woningzoeker te ondersteunen en weerbaar te maken op de (private) woningmarkt. Het SVK gaat samen met de woningzoeker op zoek naar een geschikte woning. En dit rekening houdende met de gezinssituatie, de persoonlijke voorkeur en de draagbaarheid voor het gezinsbudget. Vraag en aanbod worden in het SVK op mekaar afgestemd tot subjectieve tevredenheid van de huurder enerzijds en het SVK en de eigenaar anderzijds. Het gaat om de subjectieve tevredenheid, en dit criterium ligt iets anders dan de "objectieve materiële" kwaliteitsnorm. De toewijsprocedure verloopt conform het intern huurreglement. Er wordt steeds gewerkt met respect voor de vrije keuze van de kandidaten. Deze keuze betreft de gemeente waarin men wenst te wonen; de aard van de woning huis / appartement / studio; het aantal slaapkamers, de huurprijs, de uitrusting (bv CV of niet). Het sociaal verhuurkantoor, gaat in de eerste plaats samen met de kandidaat op zoek naar een geschikte en betaalbare woning. Dit wil zeggen dat van de woningzoeker wordt verwacht zelf actief te zoeken. Wanneer hij/zij dan zelf een woning vindt, maar de eigenaar aarzelt om te verhuren, kan het SVK worden aangesproken om de inhuring en verhuring te doen. De kandidaat-huurder brengt in dit geval zelf een woning aan. In 2010 ging het om 2 kandidaten. Het sociaal verhuurkantoor, huurt reeds heel wat woningen. Wanneer er daar één van vrij komt, gaat het SVK als volgt te werk: - eerst wordt gekeken naar de rationele bezetting van de woning, - twee: gelden de voorrangsregels zoals bepaald in het sociale huurbesluit, - in een derde fase wordt het SVK-puntensysteem toegepast. Indien de woning voldoet, wordt de kandidaat huurder uitgenodigd om de woning te komen bekijken. Hij/zij mag dan zelf beslissen of de woning voor zijn/haar gezin gepast of geschikt is Opsomming toegepaste afwijkingen In 2010 werden geen afwijkingen toegepast. Alle toekenningen van onderhuurcontracten gebeurden conform het bestaande intern huurreglement van SVPWL Resultaten doelgroepenproject. SVPWL heeft geen aanvraag ingediend om een doelgroepenproject te realiseren. Project waarbij 10% van het woningenbestand wordt vrij gehouden voor een afgebakende doelgroep. Hierbij is op deze woningen het reguliere toewijssysteem van het SVK dan niet van toepassing. In het verleden werd overwogen om samen met CAW t Verschil een doelgroepenproject uit te werken voor klanten-woningzoekers van dit CAW. Dit bleek echter niet zo opportuun. - Het reguliere toewijssysteem met punten biedt kansen voor instellingen-verblijvers. Instellingenverblijf en inkomen geven in het puntensysteem veelal voldoende marge om bij toekenning aan de beurt te komen. - Op de private markt zijn weinig geschikte en aangepaste woongelegenheden beschikbaar voor woningzoekers uit bijzondere doelgroepen zoals bejaarden en rolstoelgebruikers. Zeker niet wanneer wordt gezocht naar betaalbare woningen. Bij het ter beschikking komen van een aangepaste, geschikte woning, is het criterium rationele bezetting dikwijls voldoende om doelgroepers een redelijke kans te bieden. Ook vindt er een omgekeerde beweging plaats. Bewoners, die zich bij het SVK niet zelfstandig kunnen handhaven, gaan terug naar het welzijnswerk. Het SVK geldt dan als toeleider naar de woonbegeleiding van SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 5

6 het CAW. Sedert 2005 werd afgesproken woningzoekers binnen de instellingen zoveel mogelijk bij het SVK te laten inschrijven. Dit gebeurde ook. Sedert 2004 kon het SVPWL in Houthalen-Helchteren een aantal studio s huren geschikt voor rolstoelgebruikers. Het betreft hier de concrete uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van SVPWL met vzw STIJN daterend van oktober Hierbij werd doelgericht gezocht naar geschikte huisvesting voor rolstoelgebruikers. Aldus konden 5 rolstoelgebruik(st)ers worden gehuisvest. 3. Huurdersbegeleiding: 3.1. Wijzigingen in aanpak. De zorg voor de bewoner blijft centraal staan in de werking van het SVPWL. Ingevolge de samensmelting van de lokale SVK-werkingen zoals die in West-Limburg bestonden, ging echter een deel van de voordelen der kleinschaligheid verloren. Niet alleen de fysieke afstand van de bewoner naar het SVK nam toe. Ook werd de band met het OCMW losser. Begeleiding, die eerder lokaal veelal binnen het OCMW werd opgenomen, dient nu door het platform zelf met eigen middelen te worden georganiseerd vanuit de centrale zetel. Om dit waar te kunnen maken, werd vanaf november 2006 een nieuwe medewerker aangeworven met woonbegeleiding als specifieke opdracht. Zijn taak bestaat erin de huisbaasfunctie van het SVK na de intrek waar te maken door: - opmaak en bespreking intredende en uittredende plaatsbeschrijvingen; - overnames nutsvoorzieningen, - advies rond de verhuis en de inrichting (verf behangwerken) van de woning, - afspraken rond verdere begeleidingsnoden en mogelijkheden, - contactpunt bij vragen en problemen, - huisbezoeken, - toeleiding naar andere begeleidingsvormen indien nodig. De taken die het platform zelf moet opnemen in het kader van de huurdersbegeleiding zijn in 2010 sterk toegenomen. Nochtans wordt de bewonerszorg verder ook mede door de partners in het netwerk opgenomen. Het gaat dan vooral over de participerende OCMW's. Evenwel nemen de andere partners ook begeleiding van mensen ter harte, het gaat dan om de "welzijnsactoren", waaronder het CAW - uit de regio West - Limburg. De begeleiding door het OCMW betreft voornamelijk de financiële aspecten van de bewonerszorg, zoals: budgetbegeleiding of -beheer, de toeleiding naar collectieve schuldbemiddeling, het verlenen van bijkomende steun (bv. huurtoelage, gewone al dan niet terugvorderbare steun), huurwaarborg, aanvraag huursubsidie. Maar ook administratieve begeleiding en tewerkstelling (bv. in art. 60 7) behoren hiertoe. Een diepgaandere vorm van begeleiding naar wooncultuur en zelfstandigheid wordt enerzijds ook opgenomen door het OCMW, en anderzijds door de meer gespecialiseerde diensten van het CAW en begeleid wonen. Sommige bewoners hebben echter nog verdergaande vormen van begeleiding nodig. Hiervoor wordt doorverwezen naar gespecialiseerde diensten zoals: vluchthuis, opvangtehuis, beschutte werkplaats, CAD, beschut wonen. Er wordt ook verwezen naar instellingenzorg. De onderlinge taakverdeling, tussen het SVPWL en de begeleiders in het netwerk (waaronder het OCMW), is ruw geschetst de volgende: zorg voor de baksteen is de taak van het platform, en zorg voor de mens is voor de welzijnsactor. Voor de realisatie van de huisbaasfunctie, werd enige jaren geleden een afsprakennota met bewoners opgesteld. Dit document - ook wel het huurdersreglement genoemd - wordt bij de toelichting van het onderhuurcontract, samen met de bewoner overlopen. Dit document werd in 2010 samen met het onderhuurcontract aan de onderhuurders bezorgd Overzicht problemen. Om ten aanzien van de doelgroep, het begeleidings- en emancipatieconcept goed te kunnen laten verlopen, dienen de verschillende hulpverleningsinstrumenten te worden gecoördineerd. Huisvesting moet kunnen gepaard gaan met tewerkstellingskansen, budgetsanering, werken aan wooncultuur edm De samenwerkenden in het netwerk moeten parallel hun aanpak kunnen opstarten, maar de mogelijkheden hiervoor zijn ontoereikend. De partners zijn allen afhankelijk van eigen reglementeringen, aanpak en SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 6

7 werkingsdynamiek. Ze werken alle met eigen inschrijvings- en wachtlijstsystemen. De regelgevingen lopen niet hand in hand. Voorbeeld: de huurder is soms al uit de woning gezet wegens wanbetaling vooraleer zijn/haar schuld-bemiddelings-dossier opgestart raakt. De timing van de aanpak, loopt mank. Een betere afstemming van de diverse hulpverleners op mekaar en een gecoördineerde aanpak zijn noodzakelijk. Het kaderbesluit sociale huur is voor de realisatie van dit concept geen meerwaarde, integendeel. Iedere begeleiding gebeurt op vrijwillige basis. De betrokkene dient akkoord te gaan met de aard van de begeleiding, de instantie die ze opneemt, en de werkwijze (bv. huisbezoeken). Deze afspraken tussen begeleiding en klant worden dikwijls in een overeenkomst vastgelegd. Deze is echter op ieder ogenblik beëindigbaar door de klant. Tevens biedt zij geen garantie voor het slagen van de begeleiding. Het gaat dan om het niet nakomen van afspraken of deze te herroepen, het niet toelaten van huisbezoek zoals gepland, de afgesproken taken niet uitvoeren.. Begeleiding van mensen is geen exacte wetenschap met resultaatgarantie. De begeleiding balanceert steeds op de slappe koord van het verwachtingspatroon (wensen, verlangens en noden) van de hulpvrager enerzijds, en de mogelijkheden, wenselijkheden vanuit de begeleidende dienst anderzijds. Begeleiding (zoals die door het SVK wordt opgevat) is emancipatorisch. Zij moet er op termijn toe kunnen leiden dat de bewoner op eigen benen staat, zichzelf kan redden in de steeds ingewikkelder wordende samenleving. Dit betekent de afbouw van het verwachtingspatroon naar de begeleiding toe, en de opbouw van zelfverantwoordelijkheid. M.a.w. de tussenkomst van de begeleiding neemt af in de tijd. Dit is geen eenvoudig proces en kan hier en daar voor wrevel zorgen. Vaak ontstaat dan het gevoel (zowel bij begeleider, bij de klant, als bij de samenleving) dat de begeleiding faalt of heeft gefaald. Deze scherpe vraag stelt zich steeds wanneer een bewoner uit de woning moet worden gezet. Bemoeizorg zou hier, een laatste poging moeten zijn om vooralsnog in te grijpen. Betreffende de toepassing ervan bij het SVK stelt zich de vraag naar de aard van de problematiek. Bemoeizorg grijpt enkel in als er sprake is van kennelijke verwaarlozing, alternatieve wooncultuur, overlast voor de buurt, samenlevingsproblemen met buren en betalingsachterstal. Bij het SVK stelt zich haast uitsluitend de problematiek van betalingsachterstal. De andere problemen worden vaak al door de bestaande begeleiding opgevangen. Enkel financiële problemen geven geen aanleiding tot tussenkomst van bemoeizorg. In 2010 werd via bemoeizorg 1 onderhuurder begeleid. Het dagelijkse bestuur bespreekt maandelijks de zeer concrete begeleidingsproblemen. Dossiers, de verdergaande maatregelen vergen worden aan de Raad van Bestuur voorgelegd. 4. Algemeen beheer: 4.1. Openingsuren, permanentie. Het platform koos ervoor de lokale steunpunten bij het OCMW in stand te houden. De bedoeling is om een maximale bereikbaarheid te realiseren. Bewoners, woningzoekers en eigenaars kunnen zich, zoals in het verleden, tot het lokale OCMW wenden met hun vragen en problemen. Het SVPWL huurt woningen in 7 gemeenten, waarbij het kantoor van SVPWL meer dan 25 km (enkel) van de verst wonende huurder verwijderd is. Niet alleen de fysieke afstand neemt daarmee toe, ook de psychologische. Aldus werden volgende openingsuren gerealiseerd. Het SVK realiseert alles tezamen 55 u per week permanentie. Heusden - Zolder: maandag 09u00 11u30; donderdag 09u00 11u30; Leopoldsburg: dinsdag 17u00 19u00, donderdag 9u00 12u00; Lummen: woensdag 9u00 12u00, vrijdag 9u00 12u00; Tessenderlo: van maandag tot en met vrijdag: 8u30 11u30; dinsdag 17u00 18u30; Houthalen - Helchteren: van maandag tot en met vrijdag: 9u00 11u30. Daarnaast is het SVK ook steeds tijdens de normale werkuren telefonisch bereikbaar en open na afspraak Samenstelling personeelsploeg. In 2010 werd een bijkomende aanwerving gedaan. Een administratieve kracht werd voor een arbeidsduur van 75% VTE, aangeworven Opdrachten of taakverdeling, SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 7

8 De taakverdeling van de meeste personeelsleden bleef ongewijzigd in 2010 (cfr. infra). Een herschikking vond plaats ingevolge de nieuwe aanwerving. Deze moet vooral de bijkomende takenlast opnemen. Het gaat dan om: dossiervorming van kandidaat-huurders, opvolging inschrijvingsdossiers en inschrijven van woningzoekers. Huursubsidie: opvolgen aanvragen en toekenning, opvolgen verlengingen. Opvolgen aanvragen onroerende voorheffing. Bijhouden statistische gegevens. Administratieve ondersteuning bij opmaak en opvolging REG-werkzaamheden (offertes edm ) Subsidiebronnen: Al deze personeelsleden worden betaald vanuit de Gewestelijke middelen. SVPWL kan geen beroep doen op andere subsidiebronnen. Een gedeelte van de loonkost van de logistieke kracht wordt evenwel terugbetaald door het rollend fonds vanuit de gemeente Lummen. Het bijkomend personeelslid wordt gedeeltelijk betaald vanuit de gewone middelen Sociale Maribel. Dit is echter beperkt tot 13u / week. Ook werd voor de maanden oktober, november en december 2010 een beroep gedaan op de eenmalige Sociale Maribel. Hiermee werden bijkomende uren gerealiseerd. 5. Inspraak en participatie: Het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg, streeft ernaar de individuele inspraak van de woningzoeker maximaal te realiseren. Het betreft het afstemmen van de vraag (de woningzoeker) op het aanbod (de beschikbaarheid van woningen op de private huurmarkt). - De kandidaat-huurder kan de ter beschikking gekomen woning vooraf bezichtigen en de huurvoorwaarden (o.a. prijs) evalueren. - Het aantal keer dat een kandidaat een aangeboden woning kan weigeren, was onbeperkt en mag sedert het nieuwe sociale huurbesluit niet meer zonder sanctie blijven. - Indien de bewoner zelf een huis aanbrengt (en de eigenaar wenst niet aan hem als individu te verhuren, maar wel aan het SVK) geniet hij prioriteit bij de toewijzing. - Betreffende inrichting van de woonst heeft de huurder de vrije hand (keuze behang, verf, plaatsen van meubelen, ophangen kaders edm.). - Bij de bespreking van de woningnood wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij de wensen en mogelijkheden van de kandidaat-huurder. o Welke huurprijs kan de woningzoeker aan? o Waar wenst hij / zij te wonen? o Hoe is zijn / haar gezinstoestand? o Gaat het om een tijdelijk probleem? o Aard van de woning (woonhuis, appartement, studio) gewenst door de woningzoeker? Voor de intake van de woningzoeker en de contractondertekening van de onderhuurder, trekt het SVK ruim de tijd uit om in overleg (inspraak) te gaan. Ook bij de opmaak van de plaatsbeschrijving en het bezichtigen van de woning, wordt zeer omzichtig tewerk gegaan. Hierbij wordt getracht de subjectieve tevredenheid van de huurder enerzijds, het SVK en de eigenaar anderzijds te bereiken. Het gaat om de subjectieve tevredenheid, en dit criterium ligt iets anders dan de "objectieve materiële" kwaliteitsnorm. Het is niet omdat een bakstenen constructie aan "wettelijke vereisten voldoet", dat iedere woningzoeker er zich "goed" zal voelen. Dit proces van het op mekaar afstemmen van vraag en aanbod is geen sinecure. Participatie betekent voor SVPWL het proces om deze subjectieve tevredenheid te bereiken. Het organiseren van collectieve samenkomsten van huurders, is gezien de ligging der woningen over de gemeenten en de regio praktisch niet organiseerbaar. Het beantwoordt ook niet direct aan de behoeften van de bewoners. 6. Klachtenprocedure: 6.1. Aanpassing klachtenprocedure. De originele klachtenprocedure en klachtenbehandeling bij SVPWL dateert van 2002 en werd in de loop der jaren aangevuld en verfijnd. Als gevolg van het nieuwe intern huurreglement (30/09/2009) werd de SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 8

9 klachtenprocedure herbekeken. Het verhaalrecht, zoals voorzien in het kaderbesluit sociale huur, werd eind 2009 aan de klachtenprocedure toegevoegd. In 2010 werden geen wijzigingen aangebracht Resultaten in De klachtenprocedure wordt aan alle nieuwe bewoners samen met de afsprakennota voor bewoners overhandigd bij de ondertekening van de onderhuurovereenkomst. Aan kandidaat huurders worden bij de intake tegelijk ook de mogelijkheden van de klachtenprocedure mondeling toegelicht. Het betreft hier dit deel van de procedure dat betrekking heeft op de woningzoeker. Indien gewenst kan de woningzoeker bij inschrijving een exemplaar van de klachtenprocedure meekrijgen. De OCMW s en huisvestingsactoren kennen deze procedure. Via nauwe contacten met de bewoners, en - voor zover mogelijk - met woningzoekers, krijgt het SVK de meeste vragen. De klachten worden veelal mondeling geformuleerd en hebben niet zozeer betrekking op de werking van het SVK zelf, dan wel op de concrete dagdagelijkse woonbezorgdheid. Voor bewoners betreft het vooral vragen en opmerkingen rond kleine probleempjes met de woning of de uitrusting ervan. Het gaat dan vooral om het herstel van kleine mankementen en zelfs het verrichten van normaal onderhoud (bv. verwarmingsinstallaties, ontkalkingen, venster stuk). Hier wordt in de mate van het mogelijke zeer snel gevolg aan gegeven. Nochtans is het in West Limburg, niet eenvoudig om bijvoorbeeld snel een vakman ter plaatse te krijgen. Dit kan soms tot kleine wrevels leiden. Een tweede probleem voor bewoners stelt zich ook bij het vereffenen van herstelfacturen voor de oplossing van kleine gebreken. De bewijslast voor de huurdersaansprakelijkheid wordt hier duidelijk bij het SVK gelegd. Ook het normale onderhoud van diverse installaties en toestellen in de woning vallen hieronder. Voor woningzoekers stelt zich meestal het probleem van de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen op de private huurmarkt. Dit leidt tot onzekerheid en ergernis rond de oplosbaarheid van het woonprobleem. Het nieuwe sociale huurbesluit is daarbij helemaal niet van aard om duidelijkheid en zekerheid te creëren. Vaak bevinden kandidaat-huurders zich in een acute crisissituatie, wanneer zij zich ter inschrijving melden. Hierop kan het SVK niet tijdig inspelen. Voor velen werkt het frustrerend te merken, opnieuw op een wachtlijst terecht te komen. Het gelijklopen van het verwachtingspatroon van woningzoekers enerzijds, en de mogelijkheden van het SVK om hieraan te voldoen anderzijds leidt tot de meeste klachten. Bij SVPWL kwam echter nog geen klacht (schriftelijk) volgens de voorgestelde procedure toe. Voor eigenaars is er geen klachtenprocedure voorzien. Nochtans hebben zij soms bedenkingen bij de service van het SVK. Vooral eigenaars die na aankoop van de gehuurde woning er zelf willen gaan wonen, hebben moeite met de oplevering. Aan de hand van de intredende plaatsbeschrijving wordt door het SVK een stand van zaken opgemaakt. De daarbij vastgestelde huurschade leidt tot vorderingen. Na onderhandelingen en tegenvoorstellen tracht SVPWL deze eisen terug te brengen tot aanvaardbare proporties. Slechts een gedeelte is recupereerbaar bij de bewoners (insolvent). 7. Aanvullende informatie Nieuwe hoofding logo. De Raad van Bestuur keurde op haar vergadering van september 2010 een nieuw briefhoofd, logo goed. Hiermee sluit SVPWL aan bij het voorgestelde eenheidslogo van de Vlaamse SVK s Huursubsidie en installatiepremie. SVPWL vraagt in principe de huursubsidie en installatiepremie aan voor de intredende onderhuurders, indien ze aan de voorwaarden voldoen. In 2010 werd naar aanleiding van 2 negatieve beslissingen door de administratie, beroep aangetekend. Na herziening, werden de aanvragen goedgekeurd REG-premies. Sedert begin 2009 kan het SVPWL een beroep doen op de premies voor rationeel energieverbruik (REG). Hierbij zijn het plaatsen van superisolerende ramen, condensatieketels en dakisolatie voor 100 % subsidieerbaar. Om van de premie te kunnen genieten, worden de woningen eerst door woonbeleid SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 9

10 gescreend. Vervolgens moet de eigenaar de prioritaire werken uitvoeren. Dan pas kan de premie worden gerealiseerd. In de loop van 2010 kwam dit project op kruissnelheid. Het REG-verhaal is erg belastend voor de beperkte personeelsbezetting. Tevens stuit de uitwerking op heel wat praktische problemen: onderhandelen met eigenaars over uit te voeren werken, opmaak van lastenboeken, uitschrijven van offertes, het vinden van vakmensen om de werken uit te voeren, opvolgen van werken, opleveringen controleren, opmaak en indienen voorschot- en definitief dossier voor VEA. Drie hoofdhuurcontracten werden opgezegd, omdat de eigenaars niet in het REG-project wensten mee te gaan. Eind 2010 zijn er nog een aantal gesprekken bezig. In vier woningen werden eigenaars bereid gevonden zonder REG-aanvraag in kwaliteitsverbetering te investeren Aanwerving. In 2009 werd beslist een bijkomende administratieve kracht aan te werven. Door het uitlopen van de procedure, en de mogelijkheid een geschikte kandidaat te vinden, kon de aanwerving pas effectief in 2010 plaats hebben. Betrokkene vatte de werkzaamheden aan op 01/02/ Habetes. De gemeenten, Beringen, Ham en Tessenderlo, richtten een intergemeentelijk overleg lokaal woonbeleid op, HABETES genaamd (met subsidiering via BvR ). Van hieruit komt de vraag om een eigen SVK op te richten. De eerste berichten hierover waren negatief. Het provinciebestuur, pikte de draad terug op en trachtte alle betrokkenen terug aan tafel te krijgen. VOB kreeg hiertoe de opdracht. Het gesprek van SVPWL, hierover met de burgemeester van Ham was alleszins positief. Indien een nieuw SVK-initiatief in de regio niet haalbaar is, wordt samenwerking gezocht met SVPWL Website: De website van SVPWL dateert van Hij werd niet echt regelmatig bijgehouden en de werkwijze daartoe primitief en omslachtig. Eind 2010 werd aan een software bedrijf de opdracht gegeven een nieuwe en gebruiksvriendelijke site te construeren. Hij zal in de eerste maanden van 2011 online gaan. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 10

11 Deel 2: De Tabellen: bespreking. 1. Algemeen overzicht van de werking workload. Huurverrichtingen: Prospecties 66 Nieuwe hoofdhuur 26 Nieuwe onderhuur 45 Opzeg OHC* 2 Einde OHC 27 Opzeg HHC* 3 Einde HHC 9 TOTAAL: 178 * opzegperiode nog lopende op 31/12/2010. Boekhouding: verrichtingen. Huursubsidie: Nieuwe aanvragen: 34 Verlengingen: 30 REG-premies: * inclusief geplande. Aanvragen Aard projecten* Aanvragen aan VEA 28 Dakisolatie 16 Aanvragen goedgekeurd 23 Super isolerend glas 20 Aanvragen in voorbereiding 12 Condensatieketels 16 Uitgevoerde werken INHUREN VAN WONINGEN: 2.1. Verloop van de prospecties: In 2010 werden door het SVPWL 66 woningen bezocht. Beringen 2010 te slecht te duur eigenaar haakt af niet geschikt verbouw bezig 1 1 gehuurd* geen beslissing andere 0 totaal Ham Heusden-Zolder Houthalen-Helchteren Leopoldsburg Lummen Tessenderlo Totaal * of in optie om te huren SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 11

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren

Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatierapport Kempisch Tehuis, Houthalen-Helchteren Visitatiegesprekken op 12 en 13 maart 2014 Visitatierapport van 7 augustus 2014 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg

WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976. Jaarverslag 2003. Welzijnsregio Noord-Limburg WELZIJNSREGIO NOORD-LIMBURG Vereniging van OCMW s onderworpen aan de wet van 8 juli 1976 Jaarverslag 2003 Welzijnsregio Noord-Limburg Kerkstraat 1 3910 Tel.: 011/80.16.67 Fax: 011/80.18.29 www.welzijnsregio.be

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 29 januari 2015 Notulen open zitting Samenstelling De heer Fons Duchateau, Voorzitter De heer Chris Morel, OCMW ondervoorzitter; de heer Eddy Baelemans, OCMW

Nadere informatie

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen Samenhuizen Startgids Samenhuizen Startgids Werkboek voor co-housing en co-wonen 4de Wonen herziene met meer-waarde uitgave, 2014 1 Samenhuizen startgids 1 Inleiding Verantwoording Cohousing en co-wonen

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N

L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N OCMW TONGEREN Dijk 124 3700 TONGEREN Tel. (012)45 92 50 Fax (012)45 92 96 L O K A A L S O C I A A L B E L E I D S P L A N 2 0 0 8-2 0 1 4 Goedgekeurd in de Gemeenteraad dd. 26.02.2008 Goedgekeurd in de

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE

JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE JAARVERSLAG 2009 OCMW MOORSLEDE Sedert de NOB (nieuwe OCMW-boekhouding) is het jaarverslag een deel geworden van de jaarrekening (art. 63, 64, 65 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december

Nadere informatie

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER

RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT. in WAAS EN DENDER RAPPORT WONEN AAN DE ONDERKANT in WAAS EN DENDER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Methodologie... 5 2.1 Literatuurstudie... 5 2.2 Bevraging van woon-, welzijns- en beleidsactoren...

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie