Jaarverslag Inhoudelijk gedeelte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Inhoudelijk gedeelte"

Transcriptie

1 SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VZW. Jaarverslag 2010 Inhoudelijk gedeelte

2 Aan de leden van de Algemene Vergadering van het Sociaal verhuurkantorenplatform West Limburg vzw. Het voorliggende jaarverslag over het jaar 2010 geeft een overzicht van de werking van het Sociaal verhuurkantorenplatform West Limburg vzw in de gemeenten van het werkingsgebied. De gegevens per gemeente worden geïntegreerd in de verzamelde gegevens van het platform. Het verslag omvat het verplicht gedeelte voor de Administratie van de Vlaamse Gemeenschap en een facultatief gedeelte, dat de werking illustreert. We hebben de eer dit jaarverslag aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Heusden Zolder 9 maart SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 2

3 Deel 1: Evoluties in het SVK in Evoluties in en resultaten van de samenwerking: 1.1. Wijzigingen op bestuursniveau, incl. aanpassing samenstelling bestuur. De leden van de vzw SVPWL worden aangeduid door de deelnemende gemeenten en OCMW s. Deze samenstelling loopt parallel met de gemeenteraadsverkiezingen en de nieuw samengestelde gemeente- en OCMW raden. De individuele leden worden in principe aangeduid voor zes jaar. In 2010 droegen de gemeenten 2 en de OCMW s 3 nieuwe vertegenwoordigers voor (ledenlijst infra). De lokale huisvestingsactoren en het welzijnswerk, participeren ook aan de werking van SVPWL vzw. Zij kunnen in principe jaarlijks een nieuwe vertegenwoordiger aanduiden. In 2010 werd aldus 1 lid vervangen. De toegetreden leden participeren leden-deskundigen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene vergadering, wel in de Raad van Bestuur. Deze leden bleven allen op post Evoluties in de actieve samenwerking met andere diensten Diensten: RIMO: RIMO (vzw): Staat voor Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk en is hiervoor erkend en gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest. SVPWL huurt zijn kantoren van deze vzw. De personeelsruimten en de vergaderlokalen worden gedeeld. Ook is er een actieve samenwerking met de verschillende projecten die RIMO opzet. Voornamelijk informatie doorstroming over het SVK naar de diverse doelgroepen en huisvestingsinitiatieven CAW t verschil (vzw): Sedert de oprichting van het SVPWL werd nauw samengewerkt met de welzijnssector. Vanaf 2005 wordt samengewerkt met CAW t Verschil. Een formele samenwerkingsovereenkomst is afgesloten. Het SVPWL participeert aan de Algemene Vergadering van die vzw. De samenwerking kreeg vooral concrete vorm in het kader van het project bemoeizorg, ter voorkoming van de uithuiszetting ECR Europees Centrum voor Renovatie: De samenwerking werd in de loop van 2010 verder gezet. SVPWL deed vooral een beroep op de deskundigheid van de dienst voor advies inzake technische mankementen aan woningen. Opgemaakte offertes konden moeilijk worden gerealiseerd. Dit omdat de financiële middelen bij SVPWL ontbreken om de voorfinanciering van de werkzaamheden op zich te nemen. Eigenaars verkozen zelf de werken goedkoper te realiseren. De deskundigheidscapaciteit van tewerkstellingsprojecten is beperkt. Specialismen als elektriciteit, verwarmingsinstallatie, sanitair edm. kunnen niet worden gerealiseerd. ECR staat in voor het onderhoud van de bureelruimten van SVPWL Stebo (steunpunt buurtopbouwwerk). De vzw STEBO, organiseert sedert 2000 in het oude mijngebied wooninformatie in een woonwinkelformule. De organisatie is onder andere actief in delen van de gemeenten Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg.. Deze afbakening behoort tot het werkingsgebied van het SVPWL. In het verleden werd dan ook sporadisch met STEBO samengewerkt in het kader van de woonproblematiek. Het ging vooral om technisch advies van deze organisatie betreffende verbouwing en renovatie van bestaande woningen. Ook werden af en toe de hoofden bij mekaar gestoken in het kader van een informeel overleg. Vanaf 2005 is een vertegenwoordiger van STEBO opgenomen in de Algemene Vergadering. Vanaf 2010 werd de samenwerking met deze organisatie heel concreet. In het kader van de REGwerkzaamheden levert de architect van STEBO logistiek ondersteunende taken. Het gaat ondermeer over het opstellen van de lastenboeken, beoordeling van aanbestedingen (technische aspecten), en oplevering der werken en technische adviezen in het algemeen. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 3

4 Deelname aan diverse overlegfora Bemoeizorg: Het project bemoeizorg wordt opgezet door CAW t Verschil en beoogt specifieke begeleiding van bewoners ter preventie van uithuiszetting. Hierbij wordt gewerkt op vraag van en samen met de huisvestingsactoren uit de betrokken regio. SVPWL neemt deel aan de werkzaamheden van de stuurgroep. Hierin worden gevalsgewijze afspraken gemaakt rond concrete initiatieven. Aan de stuurgroep bemoeizorg, participeren niet alleen het SVK maar ook de sociale huisvestingsmaatschappijen actief in de regio. Aldus vormt zij een mooi forum voor ervaringsuitwisseling en probleemoplossing. In 2010 werd 1 begeleidingsdossier opgestart en afgrond in positieve zin Stuurgroep crisishulpverlening: In de schoot van het provinciebestuur van Limburg, functioneert een werkgroep rond de aanpak van crisishulpverlening. Hier zitten vooral instanties uit de welzijnssector samen. SVPWL participeert aan de stuurgroep en volgt de verslagen, maar gaat slechts in op ad hoc samenkomsten waar specifieke huisvestingsvragen aan bod komen. De werkgroep is naar opzet veel ruimer dan uitsluitend huisvesting Lokale steunpunten: De samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten en OCMW s, voorzien de oprichting van een lokaal steunpunt of overlegmoment. Dit overlegorgaan bestaat uit de gemandateerden in de beheersorganen van SVPWL aangevuld met veldwerkers, beleidsverantwoordelijken en / of vrijwilligers. Het heeft tot taak de beheersorganen van SVPWL te adviseren inzake: afsluiten van hoofdhuurcontracten, kwaliteitsbewaking van de woningen, huurprijzen, afsluiten van onderhuurcontracten, begeleiden van bewoners, onthaal van woningzoekers, investeringen in woningen en onderhuurders en alle andere aangelegenheden waarvoor het advies wordt gevraagd. Frequentie van samenkomsten in 2010: Veldwerkers : Heusden-Zolder 9 Houthalen-Helchteren 3 Leopoldsburg 4 Lummen 11 Tessenderlo 7 Totaal SVPWL 34 De samenwerkingsakkoorden met de lokale besturen, voorzien contactpersonen (veldwerkers) in de plaatselijke OCMW s. Jaarlijks organiseert SVPWL een samenkomst met deze mensen ten einde hen de nieuwe en gewijzigde reglementeringen bij te brengen, interpretaties op mekaar af te stemmen en gevalsbesprekingen uit te wisselen. In 2010 had deze ontmoeting plaats op 27 april Gespreksonderwerpen waren: - Nieuw inschrijvingsformulier. - De procedure tot ondertekening van een onderhuurcontract. - Intern huurreglement. - Het inhuurname-scenario. - Evoluties in de sector. Via de lokale steunpunten worden de veldwerkers verder op de hoogte gehouden van de wijzigende reglementeringen Lokaal woonbeleidsplan: In het kader van de opmaak van de lokale woonbeleidsplannen werd SVPWL aan de overlegtafel uitgenodigd bij de deelnemende gemeenten. In 2010 ging het om het samenwerkingsverband Beringen Ham Tessenderlo, evenals de gemeenten Leopoldsburg en Heusden-Zolder. In totaal werd deelgenomen aan 8 samenkomsten. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 4

5 2. Toewijzing en intern toewijzingsreglement: 2.1. Intern huurreglement aanpassingen. De laatste versie van het intern huurreglement werd op 30 september 2009 door de Raad van Bestuur goedgekeurd. In 2010 werden geen wijzigingen aangebracht. Het inlichtingenblad om inschrijvingen te doen werd via het veldwerkersoverleg aan dit reglement aangepast Toewijzingsprocedure. Toewijzing is voor het werkingssysteem van het Sociaal Verhuurkantorenplatform West - Limburg vzw trouwens niet het juiste woord. Binnen SVPWL wordt dan ook liever gesproken van: een uitnodiging tot ondertekening van een onderhuurovereenkomst. Het sociaal verhuurkantoor heeft immers als missie, de woningzoeker te ondersteunen en weerbaar te maken op de (private) woningmarkt. Het SVK gaat samen met de woningzoeker op zoek naar een geschikte woning. En dit rekening houdende met de gezinssituatie, de persoonlijke voorkeur en de draagbaarheid voor het gezinsbudget. Vraag en aanbod worden in het SVK op mekaar afgestemd tot subjectieve tevredenheid van de huurder enerzijds en het SVK en de eigenaar anderzijds. Het gaat om de subjectieve tevredenheid, en dit criterium ligt iets anders dan de "objectieve materiële" kwaliteitsnorm. De toewijsprocedure verloopt conform het intern huurreglement. Er wordt steeds gewerkt met respect voor de vrije keuze van de kandidaten. Deze keuze betreft de gemeente waarin men wenst te wonen; de aard van de woning huis / appartement / studio; het aantal slaapkamers, de huurprijs, de uitrusting (bv CV of niet). Het sociaal verhuurkantoor, gaat in de eerste plaats samen met de kandidaat op zoek naar een geschikte en betaalbare woning. Dit wil zeggen dat van de woningzoeker wordt verwacht zelf actief te zoeken. Wanneer hij/zij dan zelf een woning vindt, maar de eigenaar aarzelt om te verhuren, kan het SVK worden aangesproken om de inhuring en verhuring te doen. De kandidaat-huurder brengt in dit geval zelf een woning aan. In 2010 ging het om 2 kandidaten. Het sociaal verhuurkantoor, huurt reeds heel wat woningen. Wanneer er daar één van vrij komt, gaat het SVK als volgt te werk: - eerst wordt gekeken naar de rationele bezetting van de woning, - twee: gelden de voorrangsregels zoals bepaald in het sociale huurbesluit, - in een derde fase wordt het SVK-puntensysteem toegepast. Indien de woning voldoet, wordt de kandidaat huurder uitgenodigd om de woning te komen bekijken. Hij/zij mag dan zelf beslissen of de woning voor zijn/haar gezin gepast of geschikt is Opsomming toegepaste afwijkingen In 2010 werden geen afwijkingen toegepast. Alle toekenningen van onderhuurcontracten gebeurden conform het bestaande intern huurreglement van SVPWL Resultaten doelgroepenproject. SVPWL heeft geen aanvraag ingediend om een doelgroepenproject te realiseren. Project waarbij 10% van het woningenbestand wordt vrij gehouden voor een afgebakende doelgroep. Hierbij is op deze woningen het reguliere toewijssysteem van het SVK dan niet van toepassing. In het verleden werd overwogen om samen met CAW t Verschil een doelgroepenproject uit te werken voor klanten-woningzoekers van dit CAW. Dit bleek echter niet zo opportuun. - Het reguliere toewijssysteem met punten biedt kansen voor instellingen-verblijvers. Instellingenverblijf en inkomen geven in het puntensysteem veelal voldoende marge om bij toekenning aan de beurt te komen. - Op de private markt zijn weinig geschikte en aangepaste woongelegenheden beschikbaar voor woningzoekers uit bijzondere doelgroepen zoals bejaarden en rolstoelgebruikers. Zeker niet wanneer wordt gezocht naar betaalbare woningen. Bij het ter beschikking komen van een aangepaste, geschikte woning, is het criterium rationele bezetting dikwijls voldoende om doelgroepers een redelijke kans te bieden. Ook vindt er een omgekeerde beweging plaats. Bewoners, die zich bij het SVK niet zelfstandig kunnen handhaven, gaan terug naar het welzijnswerk. Het SVK geldt dan als toeleider naar de woonbegeleiding van SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 5

6 het CAW. Sedert 2005 werd afgesproken woningzoekers binnen de instellingen zoveel mogelijk bij het SVK te laten inschrijven. Dit gebeurde ook. Sedert 2004 kon het SVPWL in Houthalen-Helchteren een aantal studio s huren geschikt voor rolstoelgebruikers. Het betreft hier de concrete uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst van SVPWL met vzw STIJN daterend van oktober Hierbij werd doelgericht gezocht naar geschikte huisvesting voor rolstoelgebruikers. Aldus konden 5 rolstoelgebruik(st)ers worden gehuisvest. 3. Huurdersbegeleiding: 3.1. Wijzigingen in aanpak. De zorg voor de bewoner blijft centraal staan in de werking van het SVPWL. Ingevolge de samensmelting van de lokale SVK-werkingen zoals die in West-Limburg bestonden, ging echter een deel van de voordelen der kleinschaligheid verloren. Niet alleen de fysieke afstand van de bewoner naar het SVK nam toe. Ook werd de band met het OCMW losser. Begeleiding, die eerder lokaal veelal binnen het OCMW werd opgenomen, dient nu door het platform zelf met eigen middelen te worden georganiseerd vanuit de centrale zetel. Om dit waar te kunnen maken, werd vanaf november 2006 een nieuwe medewerker aangeworven met woonbegeleiding als specifieke opdracht. Zijn taak bestaat erin de huisbaasfunctie van het SVK na de intrek waar te maken door: - opmaak en bespreking intredende en uittredende plaatsbeschrijvingen; - overnames nutsvoorzieningen, - advies rond de verhuis en de inrichting (verf behangwerken) van de woning, - afspraken rond verdere begeleidingsnoden en mogelijkheden, - contactpunt bij vragen en problemen, - huisbezoeken, - toeleiding naar andere begeleidingsvormen indien nodig. De taken die het platform zelf moet opnemen in het kader van de huurdersbegeleiding zijn in 2010 sterk toegenomen. Nochtans wordt de bewonerszorg verder ook mede door de partners in het netwerk opgenomen. Het gaat dan vooral over de participerende OCMW's. Evenwel nemen de andere partners ook begeleiding van mensen ter harte, het gaat dan om de "welzijnsactoren", waaronder het CAW - uit de regio West - Limburg. De begeleiding door het OCMW betreft voornamelijk de financiële aspecten van de bewonerszorg, zoals: budgetbegeleiding of -beheer, de toeleiding naar collectieve schuldbemiddeling, het verlenen van bijkomende steun (bv. huurtoelage, gewone al dan niet terugvorderbare steun), huurwaarborg, aanvraag huursubsidie. Maar ook administratieve begeleiding en tewerkstelling (bv. in art. 60 7) behoren hiertoe. Een diepgaandere vorm van begeleiding naar wooncultuur en zelfstandigheid wordt enerzijds ook opgenomen door het OCMW, en anderzijds door de meer gespecialiseerde diensten van het CAW en begeleid wonen. Sommige bewoners hebben echter nog verdergaande vormen van begeleiding nodig. Hiervoor wordt doorverwezen naar gespecialiseerde diensten zoals: vluchthuis, opvangtehuis, beschutte werkplaats, CAD, beschut wonen. Er wordt ook verwezen naar instellingenzorg. De onderlinge taakverdeling, tussen het SVPWL en de begeleiders in het netwerk (waaronder het OCMW), is ruw geschetst de volgende: zorg voor de baksteen is de taak van het platform, en zorg voor de mens is voor de welzijnsactor. Voor de realisatie van de huisbaasfunctie, werd enige jaren geleden een afsprakennota met bewoners opgesteld. Dit document - ook wel het huurdersreglement genoemd - wordt bij de toelichting van het onderhuurcontract, samen met de bewoner overlopen. Dit document werd in 2010 samen met het onderhuurcontract aan de onderhuurders bezorgd Overzicht problemen. Om ten aanzien van de doelgroep, het begeleidings- en emancipatieconcept goed te kunnen laten verlopen, dienen de verschillende hulpverleningsinstrumenten te worden gecoördineerd. Huisvesting moet kunnen gepaard gaan met tewerkstellingskansen, budgetsanering, werken aan wooncultuur edm De samenwerkenden in het netwerk moeten parallel hun aanpak kunnen opstarten, maar de mogelijkheden hiervoor zijn ontoereikend. De partners zijn allen afhankelijk van eigen reglementeringen, aanpak en SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 6

7 werkingsdynamiek. Ze werken alle met eigen inschrijvings- en wachtlijstsystemen. De regelgevingen lopen niet hand in hand. Voorbeeld: de huurder is soms al uit de woning gezet wegens wanbetaling vooraleer zijn/haar schuld-bemiddelings-dossier opgestart raakt. De timing van de aanpak, loopt mank. Een betere afstemming van de diverse hulpverleners op mekaar en een gecoördineerde aanpak zijn noodzakelijk. Het kaderbesluit sociale huur is voor de realisatie van dit concept geen meerwaarde, integendeel. Iedere begeleiding gebeurt op vrijwillige basis. De betrokkene dient akkoord te gaan met de aard van de begeleiding, de instantie die ze opneemt, en de werkwijze (bv. huisbezoeken). Deze afspraken tussen begeleiding en klant worden dikwijls in een overeenkomst vastgelegd. Deze is echter op ieder ogenblik beëindigbaar door de klant. Tevens biedt zij geen garantie voor het slagen van de begeleiding. Het gaat dan om het niet nakomen van afspraken of deze te herroepen, het niet toelaten van huisbezoek zoals gepland, de afgesproken taken niet uitvoeren.. Begeleiding van mensen is geen exacte wetenschap met resultaatgarantie. De begeleiding balanceert steeds op de slappe koord van het verwachtingspatroon (wensen, verlangens en noden) van de hulpvrager enerzijds, en de mogelijkheden, wenselijkheden vanuit de begeleidende dienst anderzijds. Begeleiding (zoals die door het SVK wordt opgevat) is emancipatorisch. Zij moet er op termijn toe kunnen leiden dat de bewoner op eigen benen staat, zichzelf kan redden in de steeds ingewikkelder wordende samenleving. Dit betekent de afbouw van het verwachtingspatroon naar de begeleiding toe, en de opbouw van zelfverantwoordelijkheid. M.a.w. de tussenkomst van de begeleiding neemt af in de tijd. Dit is geen eenvoudig proces en kan hier en daar voor wrevel zorgen. Vaak ontstaat dan het gevoel (zowel bij begeleider, bij de klant, als bij de samenleving) dat de begeleiding faalt of heeft gefaald. Deze scherpe vraag stelt zich steeds wanneer een bewoner uit de woning moet worden gezet. Bemoeizorg zou hier, een laatste poging moeten zijn om vooralsnog in te grijpen. Betreffende de toepassing ervan bij het SVK stelt zich de vraag naar de aard van de problematiek. Bemoeizorg grijpt enkel in als er sprake is van kennelijke verwaarlozing, alternatieve wooncultuur, overlast voor de buurt, samenlevingsproblemen met buren en betalingsachterstal. Bij het SVK stelt zich haast uitsluitend de problematiek van betalingsachterstal. De andere problemen worden vaak al door de bestaande begeleiding opgevangen. Enkel financiële problemen geven geen aanleiding tot tussenkomst van bemoeizorg. In 2010 werd via bemoeizorg 1 onderhuurder begeleid. Het dagelijkse bestuur bespreekt maandelijks de zeer concrete begeleidingsproblemen. Dossiers, de verdergaande maatregelen vergen worden aan de Raad van Bestuur voorgelegd. 4. Algemeen beheer: 4.1. Openingsuren, permanentie. Het platform koos ervoor de lokale steunpunten bij het OCMW in stand te houden. De bedoeling is om een maximale bereikbaarheid te realiseren. Bewoners, woningzoekers en eigenaars kunnen zich, zoals in het verleden, tot het lokale OCMW wenden met hun vragen en problemen. Het SVPWL huurt woningen in 7 gemeenten, waarbij het kantoor van SVPWL meer dan 25 km (enkel) van de verst wonende huurder verwijderd is. Niet alleen de fysieke afstand neemt daarmee toe, ook de psychologische. Aldus werden volgende openingsuren gerealiseerd. Het SVK realiseert alles tezamen 55 u per week permanentie. Heusden - Zolder: maandag 09u00 11u30; donderdag 09u00 11u30; Leopoldsburg: dinsdag 17u00 19u00, donderdag 9u00 12u00; Lummen: woensdag 9u00 12u00, vrijdag 9u00 12u00; Tessenderlo: van maandag tot en met vrijdag: 8u30 11u30; dinsdag 17u00 18u30; Houthalen - Helchteren: van maandag tot en met vrijdag: 9u00 11u30. Daarnaast is het SVK ook steeds tijdens de normale werkuren telefonisch bereikbaar en open na afspraak Samenstelling personeelsploeg. In 2010 werd een bijkomende aanwerving gedaan. Een administratieve kracht werd voor een arbeidsduur van 75% VTE, aangeworven Opdrachten of taakverdeling, SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 7

8 De taakverdeling van de meeste personeelsleden bleef ongewijzigd in 2010 (cfr. infra). Een herschikking vond plaats ingevolge de nieuwe aanwerving. Deze moet vooral de bijkomende takenlast opnemen. Het gaat dan om: dossiervorming van kandidaat-huurders, opvolging inschrijvingsdossiers en inschrijven van woningzoekers. Huursubsidie: opvolgen aanvragen en toekenning, opvolgen verlengingen. Opvolgen aanvragen onroerende voorheffing. Bijhouden statistische gegevens. Administratieve ondersteuning bij opmaak en opvolging REG-werkzaamheden (offertes edm ) Subsidiebronnen: Al deze personeelsleden worden betaald vanuit de Gewestelijke middelen. SVPWL kan geen beroep doen op andere subsidiebronnen. Een gedeelte van de loonkost van de logistieke kracht wordt evenwel terugbetaald door het rollend fonds vanuit de gemeente Lummen. Het bijkomend personeelslid wordt gedeeltelijk betaald vanuit de gewone middelen Sociale Maribel. Dit is echter beperkt tot 13u / week. Ook werd voor de maanden oktober, november en december 2010 een beroep gedaan op de eenmalige Sociale Maribel. Hiermee werden bijkomende uren gerealiseerd. 5. Inspraak en participatie: Het Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg, streeft ernaar de individuele inspraak van de woningzoeker maximaal te realiseren. Het betreft het afstemmen van de vraag (de woningzoeker) op het aanbod (de beschikbaarheid van woningen op de private huurmarkt). - De kandidaat-huurder kan de ter beschikking gekomen woning vooraf bezichtigen en de huurvoorwaarden (o.a. prijs) evalueren. - Het aantal keer dat een kandidaat een aangeboden woning kan weigeren, was onbeperkt en mag sedert het nieuwe sociale huurbesluit niet meer zonder sanctie blijven. - Indien de bewoner zelf een huis aanbrengt (en de eigenaar wenst niet aan hem als individu te verhuren, maar wel aan het SVK) geniet hij prioriteit bij de toewijzing. - Betreffende inrichting van de woonst heeft de huurder de vrije hand (keuze behang, verf, plaatsen van meubelen, ophangen kaders edm.). - Bij de bespreking van de woningnood wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij de wensen en mogelijkheden van de kandidaat-huurder. o Welke huurprijs kan de woningzoeker aan? o Waar wenst hij / zij te wonen? o Hoe is zijn / haar gezinstoestand? o Gaat het om een tijdelijk probleem? o Aard van de woning (woonhuis, appartement, studio) gewenst door de woningzoeker? Voor de intake van de woningzoeker en de contractondertekening van de onderhuurder, trekt het SVK ruim de tijd uit om in overleg (inspraak) te gaan. Ook bij de opmaak van de plaatsbeschrijving en het bezichtigen van de woning, wordt zeer omzichtig tewerk gegaan. Hierbij wordt getracht de subjectieve tevredenheid van de huurder enerzijds, het SVK en de eigenaar anderzijds te bereiken. Het gaat om de subjectieve tevredenheid, en dit criterium ligt iets anders dan de "objectieve materiële" kwaliteitsnorm. Het is niet omdat een bakstenen constructie aan "wettelijke vereisten voldoet", dat iedere woningzoeker er zich "goed" zal voelen. Dit proces van het op mekaar afstemmen van vraag en aanbod is geen sinecure. Participatie betekent voor SVPWL het proces om deze subjectieve tevredenheid te bereiken. Het organiseren van collectieve samenkomsten van huurders, is gezien de ligging der woningen over de gemeenten en de regio praktisch niet organiseerbaar. Het beantwoordt ook niet direct aan de behoeften van de bewoners. 6. Klachtenprocedure: 6.1. Aanpassing klachtenprocedure. De originele klachtenprocedure en klachtenbehandeling bij SVPWL dateert van 2002 en werd in de loop der jaren aangevuld en verfijnd. Als gevolg van het nieuwe intern huurreglement (30/09/2009) werd de SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 8

9 klachtenprocedure herbekeken. Het verhaalrecht, zoals voorzien in het kaderbesluit sociale huur, werd eind 2009 aan de klachtenprocedure toegevoegd. In 2010 werden geen wijzigingen aangebracht Resultaten in De klachtenprocedure wordt aan alle nieuwe bewoners samen met de afsprakennota voor bewoners overhandigd bij de ondertekening van de onderhuurovereenkomst. Aan kandidaat huurders worden bij de intake tegelijk ook de mogelijkheden van de klachtenprocedure mondeling toegelicht. Het betreft hier dit deel van de procedure dat betrekking heeft op de woningzoeker. Indien gewenst kan de woningzoeker bij inschrijving een exemplaar van de klachtenprocedure meekrijgen. De OCMW s en huisvestingsactoren kennen deze procedure. Via nauwe contacten met de bewoners, en - voor zover mogelijk - met woningzoekers, krijgt het SVK de meeste vragen. De klachten worden veelal mondeling geformuleerd en hebben niet zozeer betrekking op de werking van het SVK zelf, dan wel op de concrete dagdagelijkse woonbezorgdheid. Voor bewoners betreft het vooral vragen en opmerkingen rond kleine probleempjes met de woning of de uitrusting ervan. Het gaat dan vooral om het herstel van kleine mankementen en zelfs het verrichten van normaal onderhoud (bv. verwarmingsinstallaties, ontkalkingen, venster stuk). Hier wordt in de mate van het mogelijke zeer snel gevolg aan gegeven. Nochtans is het in West Limburg, niet eenvoudig om bijvoorbeeld snel een vakman ter plaatse te krijgen. Dit kan soms tot kleine wrevels leiden. Een tweede probleem voor bewoners stelt zich ook bij het vereffenen van herstelfacturen voor de oplossing van kleine gebreken. De bewijslast voor de huurdersaansprakelijkheid wordt hier duidelijk bij het SVK gelegd. Ook het normale onderhoud van diverse installaties en toestellen in de woning vallen hieronder. Voor woningzoekers stelt zich meestal het probleem van de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen op de private huurmarkt. Dit leidt tot onzekerheid en ergernis rond de oplosbaarheid van het woonprobleem. Het nieuwe sociale huurbesluit is daarbij helemaal niet van aard om duidelijkheid en zekerheid te creëren. Vaak bevinden kandidaat-huurders zich in een acute crisissituatie, wanneer zij zich ter inschrijving melden. Hierop kan het SVK niet tijdig inspelen. Voor velen werkt het frustrerend te merken, opnieuw op een wachtlijst terecht te komen. Het gelijklopen van het verwachtingspatroon van woningzoekers enerzijds, en de mogelijkheden van het SVK om hieraan te voldoen anderzijds leidt tot de meeste klachten. Bij SVPWL kwam echter nog geen klacht (schriftelijk) volgens de voorgestelde procedure toe. Voor eigenaars is er geen klachtenprocedure voorzien. Nochtans hebben zij soms bedenkingen bij de service van het SVK. Vooral eigenaars die na aankoop van de gehuurde woning er zelf willen gaan wonen, hebben moeite met de oplevering. Aan de hand van de intredende plaatsbeschrijving wordt door het SVK een stand van zaken opgemaakt. De daarbij vastgestelde huurschade leidt tot vorderingen. Na onderhandelingen en tegenvoorstellen tracht SVPWL deze eisen terug te brengen tot aanvaardbare proporties. Slechts een gedeelte is recupereerbaar bij de bewoners (insolvent). 7. Aanvullende informatie Nieuwe hoofding logo. De Raad van Bestuur keurde op haar vergadering van september 2010 een nieuw briefhoofd, logo goed. Hiermee sluit SVPWL aan bij het voorgestelde eenheidslogo van de Vlaamse SVK s Huursubsidie en installatiepremie. SVPWL vraagt in principe de huursubsidie en installatiepremie aan voor de intredende onderhuurders, indien ze aan de voorwaarden voldoen. In 2010 werd naar aanleiding van 2 negatieve beslissingen door de administratie, beroep aangetekend. Na herziening, werden de aanvragen goedgekeurd REG-premies. Sedert begin 2009 kan het SVPWL een beroep doen op de premies voor rationeel energieverbruik (REG). Hierbij zijn het plaatsen van superisolerende ramen, condensatieketels en dakisolatie voor 100 % subsidieerbaar. Om van de premie te kunnen genieten, worden de woningen eerst door woonbeleid SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 9

10 gescreend. Vervolgens moet de eigenaar de prioritaire werken uitvoeren. Dan pas kan de premie worden gerealiseerd. In de loop van 2010 kwam dit project op kruissnelheid. Het REG-verhaal is erg belastend voor de beperkte personeelsbezetting. Tevens stuit de uitwerking op heel wat praktische problemen: onderhandelen met eigenaars over uit te voeren werken, opmaak van lastenboeken, uitschrijven van offertes, het vinden van vakmensen om de werken uit te voeren, opvolgen van werken, opleveringen controleren, opmaak en indienen voorschot- en definitief dossier voor VEA. Drie hoofdhuurcontracten werden opgezegd, omdat de eigenaars niet in het REG-project wensten mee te gaan. Eind 2010 zijn er nog een aantal gesprekken bezig. In vier woningen werden eigenaars bereid gevonden zonder REG-aanvraag in kwaliteitsverbetering te investeren Aanwerving. In 2009 werd beslist een bijkomende administratieve kracht aan te werven. Door het uitlopen van de procedure, en de mogelijkheid een geschikte kandidaat te vinden, kon de aanwerving pas effectief in 2010 plaats hebben. Betrokkene vatte de werkzaamheden aan op 01/02/ Habetes. De gemeenten, Beringen, Ham en Tessenderlo, richtten een intergemeentelijk overleg lokaal woonbeleid op, HABETES genaamd (met subsidiering via BvR ). Van hieruit komt de vraag om een eigen SVK op te richten. De eerste berichten hierover waren negatief. Het provinciebestuur, pikte de draad terug op en trachtte alle betrokkenen terug aan tafel te krijgen. VOB kreeg hiertoe de opdracht. Het gesprek van SVPWL, hierover met de burgemeester van Ham was alleszins positief. Indien een nieuw SVK-initiatief in de regio niet haalbaar is, wordt samenwerking gezocht met SVPWL Website: De website van SVPWL dateert van Hij werd niet echt regelmatig bijgehouden en de werkwijze daartoe primitief en omslachtig. Eind 2010 werd aan een software bedrijf de opdracht gegeven een nieuwe en gebruiksvriendelijke site te construeren. Hij zal in de eerste maanden van 2011 online gaan. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 10

11 Deel 2: De Tabellen: bespreking. 1. Algemeen overzicht van de werking workload. Huurverrichtingen: Prospecties 66 Nieuwe hoofdhuur 26 Nieuwe onderhuur 45 Opzeg OHC* 2 Einde OHC 27 Opzeg HHC* 3 Einde HHC 9 TOTAAL: 178 * opzegperiode nog lopende op 31/12/2010. Boekhouding: verrichtingen. Huursubsidie: Nieuwe aanvragen: 34 Verlengingen: 30 REG-premies: * inclusief geplande. Aanvragen Aard projecten* Aanvragen aan VEA 28 Dakisolatie 16 Aanvragen goedgekeurd 23 Super isolerend glas 20 Aanvragen in voorbereiding 12 Condensatieketels 16 Uitgevoerde werken INHUREN VAN WONINGEN: 2.1. Verloop van de prospecties: In 2010 werden door het SVPWL 66 woningen bezocht. Beringen 2010 te slecht te duur eigenaar haakt af niet geschikt verbouw bezig 1 1 gehuurd* geen beslissing andere 0 totaal Ham Heusden-Zolder Houthalen-Helchteren Leopoldsburg Lummen Tessenderlo Totaal * of in optie om te huren SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 11

12 In de tabel, worden enkel die woningen weergegeven, die door het SVK werden bezocht. Zijn niet inbegrepen, de telefonische contacten met eigenaars, de bezoeken aan eigenaars, waarbij de woning niet kon worden bekeken. Iedere woning werd door twee mensen bezocht. Hierbij wordt een gestandaardiseerd prospectieformulier ingevuld. De beslissing om de woning al dan niet te huren of om verder te onderhandelen werd telkens door het dagelijkse bestuur van het SVPWL genomen na advies van het lokale steunpunt. De gemiddelde vraagprijs van de geprospecteerde woningen bedroeg 488,47. In 16,67% (N=11) van de gevallen kon of wilde de eigenaar de maandelijkse huurprijs niet meedelen. Dit werd aan de inschatting van SVPWL overgelaten. In 2010 werden ook zoals in de voorgaande jaren, de telefonische contacten met eigenaars over het inhuren van wooneenheden geregistreerd. Hierbij wordt voornamelijk afgegaan op advertenties in kranten en op het internet. SVPWL heeft op die manier, 26 contacten gehad. De gemiddelde (meegedeelde) huurprijs bedraagt 531,82. In 15,38 % (N=4) van de gevallen deelde de eigenaar de verhuurprijs telefonisch niet mee. Het aantal prospecties bleef in 2010 op een relatief hoog niveau. Dit heeft te maken met de nieuwe huursubsidie; waardoor de gevraagde huurprijs kan worden opgetrokken. M.a.w. SVPWL, kan een duurder marktsegment aansnijden Overzicht van de gehuurde woningen. Er werden in 2010, 26 nieuwe wooneenheden ingehuurd. Een aantal ingehuurde woningen werden reeds in 2009 geprospecteerd. Ook verdwenen in 2010, 9 wooneenheden uit het bestand. Drie ervan werden opgezegd omdat de eigenaars niet wensten mee te stappen in het REG-verhaal. De gemiddelde huurprijs van de nieuw ingehuurde woningen bedraagt 464,46 per maand. De gemiddelde inhuurprijs van alle woningen samen bedroeg op 31/12/ ,83 (index inbegrepen). Vooral de oudere ingehuurde woningen zijn nog relatief goedkoop. Nieuwe inhuurprijzen zijn systematisch hoger ingevolge marktevoluties en kwaliteitsverbetering. Van de onderverhuurde woningen, zijn er 166 eigendom van private eigenaars en 1 eigendom van een OCMW. Bij opzeg van de woning liep in 3 gevallen de opzegperiode van de onderhuurder en deze van het SVK t.a.v. de eigenaar niet samen. Dit betekende een huurverlies van 2.036,06. In de loop van het jaar stonden echter ook een aantal wooneenheden een tijdje leeg omwille van diverse redenen. Het gaat dan om een overbruggingsperiode tussen twee bewoners, een verschil in tijd tussen het afsluiten van het hoofdhuurcontract en het onderhuurcontract, of leegstand omdat nog kleine herstellingswerkjes dienden te worden uitgevoerd. In totaal ging het om 17,07 maanden. Dit betekende een derving ten bedrage van 6.425, Werken aan woningen in Het verhuren van oudere en goedkope woningen vergt een constante investering in het huis. Toestellen en infrastructuur hebben al een zekere leeftijd. Er beginnen mankementen aan te komen. Als het op herstellen aankomt, zijn vaak de wisselstukken niet meer te vinden. In het algemeen wordt voor al de bewoners het jaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallaties opgevolgd. 3. VERHURING VAN WONINGEN: 3.1. De onderhuurders. Op 31/12/2010 verbleven in totaal 166 gezinnen of alleenstaanden in een woning gehuurd door het SVPWL. In totaal gaat het hier om 351 personen. Het aantal minderjarige kinderen ten laste bedroeg 147. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 12

13 De gemiddelde contractuele verhuurprijs van al de verhuurde woningen bedroeg 423,83 per maand. Dit is de basishuurprijs, verhoogd met de aangerekende indexaanpassingen in De gemiddelde effectief (= contractuele HP min de huursubsidie) te betalen huurprijs in 2010 bedroeg 310,13. In 2010 werden 45 nieuwe onderhuurcontracten afgesloten. Het betreft zowel nieuwe onderhuurders als interne verhuizingen. 2 onderhuurders vertrokken ook alweer binnen hetzelfde jaar Vertrokken huurders: Gedurende het jaar 2010 vertrokken in totaal, 27 bewoners, dit is bijna 1 op 5 (18%) van het aantal gezinnen en alleenstaanden, dat op 31/12/2009 nog in een woning van het SVK verbleef. Opzeg en redenen van opzeg. einde onderhuurcontract: vertrek van de onderhuurders naar: opzeg 21 vonnis 2 minnelijk 2 verzoening 2 prive huur 5 SHM 9 spoorloos 1 intern 5 gekocht 1 familie 6 In 2010 werden 3 onderhuurders in verzoek opgeroepen voor de vrederechter als gevolg van wanbetaling. Eén onderhuurder diende zelf een verzoek in. In 2 gevallen werd een verzoening bereikt. 2 vonnissen werden uitgesproken: 1 leidde uiteindelijk tot uithuiszetting en 1 onderhuurder vertrok zelf. Het SVK acht het tevens zijn plicht om de bewoners, die ingevolge einde van de hoofdhuurovereenkomst (bv. opzeg voor eigen bewoning na verkoop) de woonzekerheid te garanderen via een interne verhuis. Op 31/12/2010 zijn 5 opzegperiodes van onderhuurcontracten lopende Inhuur en verhuurprijs. De gemiddelde inhuurprijs, betaald aan de eigenaar, ligt lager dan de gemiddelde verhuurprijs aan de onderhuurder. Het gemiddelde verschil bedraagt 8,52 per maand. Dit bedrag is als volgt samengesteld: - afschrijvingen investeringen in woningen als korting op de huurprijs: 900,52 per maand, - voorafname index: 1.394,65 per maand, - verlies op niet gelijklopende indexen: 193,49 per maand De huursubsidie. Systematisch wordt, indien de onderhuurder aan de voorwaarden voldoet, de huursubsidie van het Vlaamse Gewest aangevraagd. In 2010 nam net als in het voorgaande jaar, door de gewijzigde reglementering, het aantal huursubsidies sterk toe. Periode 1 Nieuw in 2010 Aantal aanvragen jaar 34 Aantal aanvragen van vorig jaar 1 Goedgekeurd lopend jaar 26 Goedgekeurd van vorige jaren 20 Aanvragen lopende 10 SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 13

14 * twee dossiers te verlengen in 2011 in 2010 al goedgekeurd. nog in te dienen 6 geen 3 Periode 2 Verlengd in 2010 te verlengen 30 Verlengd* 32 stopgezet 2 levenslang 2 lopende 0 De gemiddelde ontvangen huursubsidie bedroeg op 31/12/ ,07 per maand De kandidaat-huurders: Op 31/12/2010 stonden 345 alleenstaanden of gezinnen ingeschreven op de wachtlijst van het sociaal verhuurkantorenplatform. Het gaat in totaal om 694 personen waarvan 305 minderjarige kinderen. Deze lijst is het resultaat van nieuwe inschrijvingen in het jaar 2010 en de vernieuwing (actualisatie) van eerdere inschrijvingen. Hun gemiddeld belastbaar gezinsinkomen bedroeg ,80 (jaarlijks netto belastbaar). Gedurende het jaar 2010 meldden zich 237 nieuwe woningzoekers aan. 4. DE ORGANISATIE: 4.1. Identificatie Naam SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK id Ondernemingsnummer: RSZ nummer: 062/ (letterwoord: SVPWL) Maatschappelijke zetel: Marktplein 9/ Heusden-Zolder tel ; fax ; GSM web.: Bankrelaties: DEXIA BE en BE Samenstelling bestuursorganen Samenstelling Algemene Vergadering. I. Leden: 1. De lokale werkingen: Afgevaardigd door: Herk-de-Stad Dhr. Koen De Norre Pannestraat Herk-de-Stad Dhr. Vic Vanleeuw Grote Baan Herk-de-Stad Dhr. Gerard Windmolders Paulusstraat Herk-de-Stad Afgevaardigd door: Heusden Zolder. Mevr. Annette Palmers, Halstraat Heusden-Zolder Dhr. Hans Raeymakers P/a Heldenplein Heusden-Zolder Dhr. Koen Clijsters P/a Sint-Willibrordusplein Heusden-Zolder Dhr. Jo Melotte Kerkeveld Heusden-Zolder Afgevaardigd door: Houthalen Helchteren. Mevr. Eefje Van Wortswinkel p/a Peerdekerkhofstraat Houthalen-Helchteren SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 14

15 Dhr. Antonio Ventura P/a Grote Baan Houthalen-Helchteren Dhr. Ludwig Leyssens P/a Vinkenhof, Lunstraat Houthalen-Helchteren Dhr. Erik Vangeneugden P/a sociaal huis Grote Baan Houthalen-Helchteren Afgevaardigd door: Leopoldsburg Dhr. Wouter Beke Boterbloemstraat Leopoldsburg Mevr. Sonja Surkyn Lidostraat Leopoldsburg Dhr. Michel Schepens E. Adanglaan 28 bus Leopoldsburg Dhr. Roger Seys Bevrijdingsplein Leopoldsburg Afgevaardigd door: Lummen Dhr. Theo Dekoning Veldstraat Lummen Dhr. Guy Vaes Geeneindestraat Lummen Mevr. Rita Morren Kapelstraat Lummen Mevr. Birgitt Carlier Veldstraat 10E 3560 Lummen Afgevaardigd door: Tessenderlo Dhr. Chris Gaethofs Baal Tessenderlo Mevr. Francine Caes Diesterstraat Tessenderlo Dhr. Geert Vranckx Varode Tessenderlo Mevr. Diede De Meyer p/a Solveld Tessenderlo 2. De huisvestingsactoren. Afgevaardigd door: CV Vooruitzien O.L. Vrouwstraat Beringen: Dhr. Bert Cox p/a O.L. Vrouwstraat Beringen Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen C.V. Violetstraat Beringen: Dhr. Erik Mannaerts p/a Violetstraat Beringen CAW t Verschil vzw, Koolmijnlaan Beringen: Dhr. Jan Gilissen Kuringersteenweg 439/ Hasselt CGG West - Limburg vzw, Noordberm Heusden-Zolder,: Mevr. Annemie Vandebroek Vunderstraat Heusden-Zolder SJK de Woonconsulent, Graaf van Loonstraat 13, 3580, Beringen: Dhr. Hans Vermeulen Zandkuil Herentals STEBO, E. Copéelaan 91, 3600, Genk: Dhr. Bert Vandevijver p/a E. Copéelaan Genk vzw Bewust, Halmaalweg Sint-Truiden. Dhr. Jos Vandersmissen Manestraat Herk-de-Stad II. Toegetreden leden: Dhr. Bart Coemans Vroentestraat Herk-de-Stad Dhr. Marcel Reynders Olmenweg Leopoldsburg Dhr. Michel Verdonck Runkstersteenweg Hasselt Samenstelling Raad van Bestuur. - Namens de leden, lokale werkingen: Dhr. Gerard Windmolders, Dhr. Hans Raeymakers, Dhr. Koen Clijsters, Mevr. Eefje Vanwortswinkel, Dhr. Ludwig Leyssens, Dhr. Michel Schepens, Dhr. Roger Seys, Dhr.Theo Dekoning, Mevr. Rita Morren, Mevr. Francine Caes, Mevr. Diede De Meyer - Namens de leden, huisvestingsactoren. Dhr. Bert Cox, Dhr. Erik Mannaerts, Dhr. Jan Gilissen, Mevr. Annemie Vandebroek, Dhr. Hans Vermeulen, Dhr. Jos Vandersmissen. - Deskundigen: Dhr. Bart Coemans, Dhr. Marcel Reynders, Dhr. Michel Verdonck. - Personeel: adviserend. Dhr. Dirk Vanvelk, coördinator en Dhr. Bart Bynens, woonbegeleider Het dagelijks bestuur bestaat uit: Dhr. Michel Schepens, voorzitter; Dhr. Michel Verdonck, Secretaris - penningmeester. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 15

16 Leden: Dhr. Theo Dekoning Dhr. Ludwig Leyssens, Dhr. Marcel Reynders, Mevr. Sarah Reijnders, Personeel: (adviserend). Dhr. Dirk Vanvelk, coördinator en Bart Bynens woonbegeleider Werking van de bestuursorganen Algemene Vergadering. De Statutaire Algemene Vergadering van de vzw sociaal verhuurkantorenplatform West - Limburg, kwam in 2010 één maal samen, namelijk op 10 maart 2010 met als agendapunten de jaarlijkse statutaire verplichtingen van de vzw: - Leden bestand: ontslag van leden - aanvaarding nieuwe leden. - Wijzigingen in Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur. - Goedkeuring jaarverslag Goedkeuring exploitatierekening en balans over Vrijwaring beheerders - Vastlegging begroting Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vergaderde in 2010, 5 maal; namelijk op: 17/02, 21/04, 09/06, 29/09, 01/12. De Raad behandelde o.a. volgende onderwerpen: - Voorbereiden en agenda Algemene Vergadering. - Boekhouding: balansen, tussentijdse en eindafrekening. - Begroting: krachtlijnen en uitwerking. - Opvolging van het dagelijkse bestuur en bevestiging van de beslissingen. - Rapportering der werkzaamheden. - Personeelsbeleid. - Financiën: opvolgen kastoestand en betalingen. - Overzichten van bestanden bewoners en woningen. - Verslag RWO inspectie. - Beslissingen inzake praktische problemen Dagelijks Bestuur. Het dagelijkse bestuur vergaderde in 2010, 9 maal namelijk op: 14/01, 04/02, 08/04, 27/05, 24/06, 09/09, 14/10, 18/11, 16/12. Het bestuur behandelde o.a. volgende onderwerpen: - Opvolgen werkzaamheden personeel inhoudelijk en organisatorisch. - Voorbereiding Raad van Bestuur: agenda en onderwerpen. - Overzicht woningen, bespreken profiel van de bewoners, opvolgen bewonersbestanden. - Opvolgen huurverrichtingen en bewoners. - Bespreking der huurders-problemen en beslissing tot het zetten van gerechtelijke stappen. - Opvolgen financiën en kastoestand met o.a. bespreking van de halfjaarlijkse tussentijdse balans en begrotingscontrole. - Opvolgen briefwisseling. - Personeelsbeleid (aanwerving, vakantieregeling, opvolging taken). - Opvolgen benodigdheden bureel: aankopen. - Informatie en bespreking nieuwe regelgevingen: huursubsidie, REG-premie, en kaderbesluit sociale huur. - Verslagen RWO inspectie Personeelsgegevens Coördinator: universitair voltijds: 38 u per week. Woonbegeleider: universitair voltijds: 38u per week en 1/12 de ouderschapsverlof. Administratieve kracht HSO Logistieke kracht NUHO 3/4 de : 27u/week. Drie administratieve krachten: HSO, één 1/2 de : 19u per week. één 3/4 de ; 28u30 per week één 1/3 de : 13u45 per week. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 16

17 Taakstelling van het personeel: Coördinator: Bouwt het SVPWL uit en draagt de algemene verantwoordelijkheid, rapporteert aan de Raad van Bestuur, en voert haar beslissingen uit. Hij is het gelaat van het sociale verhuurkantorenplatform naar buiten uit. Concreet bestaan zijn werkzaamheden uit: - Prospecties van woningen, evaluatie en beoordeling. - Contacten met eigenaars met inbegrip van: Onderhandelen met eigenaars, Afsluiten van hoofdhuurcontracten, Onderhandelen contract bij werken, Opmaak in- en uittredende plaatsbeschrijving woningen bij hoofdhuurverrichtingen. - Signaleren van tekorten, opmaak voorstellen comfort verbeteringswerken en prijsraming. - Eindverantwoordelijkheid boekhoudingen (begroting, afrekening en balans). - Verantwoordelijkheid personeel. - Dossiers algemene vergadering, raad van bestuur en dagelijks bestuur evenals verslaggeving. - Opmaak jaarverslag en jaarafrekening. - Opvolgen werkzaamheden lokale steunpunten. - Externe contacten en externe vertegenwoordiging naar lokale huisvestingsactoren, het algemene welzijnswerk en VOB. - Beleidsvoorbereiding en informatieverstrekking. - Personeelsbeleid en eindverantwoordelijkheid. - Eindverantwoordelijkheid REG-projecten. Administratieve kracht HSO 1/2 de - Voeren van de boekhouding op computer. - Opvolgen betalingen huur en betalingsachterstallen. - Opvolgen werking bureel. - Aankopen. Logistieke kracht NUHO 3/4 de. - Organiseren en opvolgen van een lokaal steunpunt. - Verwerking registratie woningzoekers, bewoners, woningen. - Opmaak en beheer wachtlijsten. - Opmaak toewijzingsdossier, en ingeven in SVK-amin (punten toekennen, opvolgen wijzigingen, bewijsstukken.). - Administratieve briefwisseling. Administratieve kracht 3/4 de : - Dossiervorming van kandidaat huurders, opvolging inschrijvingsdossiers. - Inschrijvingen kandidaten. - Huursubsidie: opvolgen aanvragen en toekenning, opvolgen verlengingen. - Opvolgen aanvragen onroerende voorheffing. - Bijhouden statistische gegevens. - Administratieve ondersteuning bij opmaak en opvolging REG-werkzaamheden (offertes edm ). Administratieve kracht 1/3 de : - Actualiseren, klassement woningen en onderhuurderdossiers. - Onthaal, balie, telefoon. - Administratie briefwisseling, registraties contracten Woonbegeleider: - Contacten met en opvolging van de bewoners: Bespreking onderhuurcontract met onderhuurder. Afspraken nota (bewonersreglement) bespreken. Opzetten en opvolgen begeleidingsstructuur. Opmaak in- en uittredende plaatsbeschrijving woningen bij onderhuurverrichtingen. Contacten met onderhuurders. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 17

18 - Contacten met onderhuurders en eigenaars, meer specifiek: opmaak in- en uittredende plaatsbeschrijving woningen bij onderhuurverrichtingen. - Aanmaak en opvolging REG-dossiers (offertes, contacten eigenaars-huurders, aanbestedingen, aannemers.). - Opvolgen van 2 lokale steunpunten. Naast hierboven genoemde functionele taakverdeling is er ook een territoriale taakverdeling van het SVPWLpersoneel naar de lokale steunpunten toe. Deze verdeling is als volgt. De coördinator volgt de dossiers in Ham, Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. De woonbegeleider in Beringen, Leopoldsburg en Tessenderlo; de logistieke kracht in Lummen. Al deze personeelsleden worden betaald vanuit de Gewestelijke middelen. SVPWL kan geen beroep doen op andere subsidiebronnen. Een gedeelte van de loonkost van de logistieke kracht wordt echter (gedeeltelijk) terugbetaald door het rollend fonds vanuit de gemeente Lummen. Ook kan SVPWL een beroep doen op de middelen van de sociale Maribel. Het gaat om de gewone middelen en de extra middelen. Deze konden ingevolge de ziekte van een personeelslid niet worden uitgeput Personeel in de lokale steunpunten. Ingevolge de samenwerkingsakkoorden met de lokale besturen kan SVPWL een beroep doen op contactpersonen (veldwerkers) in de OCMW s. Zij behoren tot het personeelskader van het OCMW. De SVKactiviteiten behoren tot hun taakopdracht. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 18

19 BIJLAGEN: bij het jaarverslag Samenstelling Algemene Vergadering Raad van Bestuur. 2. Personeelsbestand. 3. Woninggroei. 4. Absoluut aantal woningen. 5. Alle woningen: hoofdhuurcontract. 6. Gegevens woningen nieuw in huur Gegevens woningen uit huur Gegevens sanering- en renovatiewerken. 9. Premies aangevraagd bij sanering- en renovatiewerken. 10. Verhuisbewegingen. 11. Alle woningen: onderhuurcontracten. 12. Profiel alle huurders. 13. Toewijzingen woningen in Profiel nieuwe huurders. 15. Huursubsidie en vermindering onroerende voorheffing. 16. Wachtlijst beheer I. 17. Wachtlijst beheer II. SVPWL vzw - Jaarverslag 2010 blz. 19

20 SVPWL vzw Jaarverslag Bijlage Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Leden Algemene Vergadering Indien rechtsper sonen: vertegen woordigd door: stemgerechtigd Huisvesting OCMW Achtergrond leden Gemeentebestuur Welzijnsactor deskundige ander SVK andere (opbouwwerk) Dhr. Wouter Beke 1 1 Mevr. Fancine Caes 1 1 Mevr. Birgitt Carlier 1 1 Dhr. Koen Clijsters 1 1 Dhr. Bart Coemans 1 Dhr. Bert Cox 1 1 Mevr. Diede De Meyer 1 1 Dhr. Koen De Norre 1 1 Dhr. Theo Dekoning 1 1 Dhr. Chris Gaethofs 1 1 Dhr. Jan Gilissen 1 1 Dhr. Ludwig Leyssens 1 1 Dhr. Eric Mannaerts 1 1 Dhr. Jo Melotte 1 1 Mevr. Rita Morren 1 1 Dhr. Anette Palmers 1 1 Dhr. Hans Raeymakers 1 1 Dhr. Marcel Reynders 1 Dhr. Michel Schepens 1 1 Dhr. Roger Seys 1 1 Mevr. Sonja Surkyn 1 1 Dhr. Guy Vaes 1 1 Dhr. Vic Van Leeuw 1 1 Mevr. Annemie Vandebroek 1 1 Dhr. Jos Vandersmissen 1 1 Dhr. Bert Vandevijver 1 1 Dhr. Erik Vangeneugden 1 1 Mevr. Eefje Vanwortswinkel 1 1 Dhr. Antonio Ventura 1 1 Dhr. Michel Verdonck 1 Dhr. Hans Vermeulen 1 1 Dhr. Geert Vranckx 1 1 Dhr. Gerard Windmolders 1 1 AANTAL Afdruk van Jaarverslag 2010 def op 9/3/2011 blz. 1 van 2.

Jaarverslag 2011. Inhoudelijk gedeelte

Jaarverslag 2011. Inhoudelijk gedeelte SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VZW. Jaarverslag 2011 Inhoudelijk gedeelte Aan de leden van de Algemene Vergadering van het Sociaal verhuurkantorenplatform West Limburg vzw. Het voorliggende

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Inhoudelijk gedeelte

Jaarverslag 2012. Inhoudelijk gedeelte SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VZW. Jaarverslag 2012 Inhoudelijk gedeelte Aan de leden van de Algemene Vergadering van het Sociaal verhuurkantorenplatform West Limburg vzw. Het voorliggende

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

KLACHTEN PROCEDURE. Dexia bankrekeningnummer: Ondernemingsnummer: Vzw-nummer:359794

KLACHTEN PROCEDURE. Dexia bankrekeningnummer: Ondernemingsnummer: Vzw-nummer:359794 KLACHTEN PROCEDURE Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoudelijk gedeelte

Jaarverslag Inhoudelijk gedeelte SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VZW Jaarverslag 2016 Inhoudelijk gedeelte Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden-Zolder T 011 73 64 83 F

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijving door: Datum aanmelding: 1. Gegevens aanmelder Domicilie adres Naam: Adres: Voornaam: Telefoon/Gsm: E-mailadres: Geslacht: Man Vrouw Geboortedatum:

Nadere informatie

Jaarverslag Inhoudelijk gedeelte

Jaarverslag Inhoudelijk gedeelte SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VZW Jaarverslag 2013 Inhoudelijk gedeelte Aan de leden van de Algemene Vergadering van het Sociaal verhuurkantorenplatform West Limburg vzw. Het voorliggende

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDERS

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT-HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

contactpersoon Mieke Deltomme dossier

contactpersoon Mieke Deltomme dossier 1 Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw contactpersoon Mieke Deltomme 051 26 22 50 Mieke.svk@skynet.be dossier corr adres: SVK regio Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Sociale huisvesting: werking en mogelijkheden tot samenwerking met GGZ

Sociale huisvesting: werking en mogelijkheden tot samenwerking met GGZ Sociale huisvesting: werking en mogelijkheden tot samenwerking met GGZ DEEL I VOORSTELLING 1. SHM werking algemeen 2. Verschil met SVK DEEL II WERKING SHM VAN KANDIDAAT TOT HUURDER 1. Kandidaten 2. Toewijzingen

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Vacature huurbegeleider Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende

Vacature huurbegeleider Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Publicatie vanaf 1/11/2017 tot 11/11/2017 gedurende 10 dagen. o Website VDAB o Website Stad Oostende o Website Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende o Website OCMW Bredene o Digitale nieuwsbrief

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO IZEGEM & WONEN EN WERKEN (geconsolideerde versie)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO IZEGEM & WONEN EN WERKEN (geconsolideerde versie) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO IZEGEM & WONEN EN WERKEN (geconsolideerde versie) Goedgekeurd door de gemeenteraden van Izegem (3.11.2008), Ingelmunster (28.10.2008), Ledegem (13.11.2008),

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting bij de Vlaamse OCMW s Resultaten VVSG-bevraging

Tijdelijke huisvesting bij de Vlaamse OCMW s Resultaten VVSG-bevraging Tijdelijke huisvesting bij de Vlaamse OCMW s Resultaten VVSG-bevraging Studiedag SOS Huisvesting 8/5/2009 Piet Van Schuylenbergh directeur afdeling OCMW s 1 Tijdelijke huisvesting Geen permanente huisvesting

Nadere informatie

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse

WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk. Uw thuis in Temse WOONPROBLEMEN? Het woon-zorgcontinuüm in de praktijk Uw thuis in Temse 2 Het woon-zorgcontinuüm, algemeen Het woon-zorgcontinuüm is ingericht in de regio Beveren, Temse en Kruibeke en heeft als doel uithuiszetting

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT- WONINGZOEKERS

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT- WONINGZOEKERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Inhoudelijk gedeelte

Jaarverslag 2015. Inhoudelijk gedeelte SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST LIMBURG VZW Jaarverslag 2015 Inhoudelijk gedeelte Sociaal Verhuurkantorenplatform West-Limburg (Svpwl) vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden-Zolder T 011 73 64 83 F

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR?

VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR? VERHUREN AAN EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR? Wat doet SVK WoonregT? erkend door de Vlaamse Gemeenschap (57 SVK s in Vlaanderen) eigen werkingsgebied (Tienen, Landen en Zoutleeuw, Boutersem, Linter, Hoegaarden,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :...

Dienstjaar 2013. Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie. Gegevens van de aanvrager. Naam en voornaam aanvrager :... Aanvraagformulier tot het bekomen van een gemeentelijke huursubsidie Gemeente Beveren Stationsstraat 2 9120 BEVEREN Dienstjaar 2013 Tel : 03 750 16 78 Fax : 03 750 15 23 e-mail : socialezaken@beveren.be

Nadere informatie

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen

Toezichtproject controle op de registers, de inschrijvingen en de toewijzingen van sociale huurwoningen spectie RWO Toezicht Sociale huisvestingsmaatschappijen Soc rhuurkantoren Huurdersbonden Vlaams Huurdersplatform Erk kredietmaatschappijen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal W n Vlaams Woningfonds Lokale

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging)

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft een vacature voor : Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) De Huisvestingsdienst

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT

INTERN HUURREGLEMENT SOCIAAL VERHUURKANTOOR MEETJESLAND VZW MOEIE 16/A 9900 EEKLO TEL. 09/376 71 01 FAX 09/376 71 03 MAIL info@svkmeetjesland.be KADER EN RANDVOORWAARDEN: INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS Dit

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

INTERNE KLACHTENPROCEDURE

INTERNE KLACHTENPROCEDURE INTERNE KLACHTENPROCEDURE WAARVOOR KAN JE BIJ ONS TERECHT? Het SVK zoekt woningen op de privé-huurmarkt en verhuurt ze door aan kandidaat-huurders. We werken met een wachtlijst en een puntensysteem voor

Nadere informatie

Verloop van de avond

Verloop van de avond Verloop van de avond 1.Woonplan 2030: Brigitte Smets, schepen van wonen 2.Woonkwaliteitsnormen: Koen Knevels, diensthoofd wonen 3.Appartementsrecht: meester Astrid Clabots 4.Vragenronde en pauze 5.Renovatiekredieten:

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging)

Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) Huisvestingsdienst Regio Izegem heeft een vacature voor : Een woonbegeleider voor de Woonwinkel (halftijds contract van bepaalde duur tot 31/12/2015, met mogelijkheid tot verlenging) De Huisvestingsdienst

Nadere informatie

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs

Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij. Puurs Samenwerking OCMW sociale huisvestingsmaatschappij Puurs 11-1-2011 Situering Puurs: 17.000 inwoners Groene, landelijke gemeente gelegen langs enkele verkeersassen waardoor er vrij veel economische activiteit

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen

Studiedag Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen. 30 maart Wonen in Welzijn, Welzijn in Wonen 2011 03 30 project Beveren - Guy Tindemans 24/03/2011 Studiedag Mogelijkheden voor begeleid zelfstandig wonen in het kader van een gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen : een project

Nadere informatie

Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen

Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen . Studiedag SOS HUISVESTING 8 MEI 2009 Deel 1: Doorgangswoningen juridisch bekeken Deel 2: Beleidsaanbevelingen Nathalie Debast VVSG-Stafmedewerker Armoede, Energie en Wonen . Deel 1 DOORGANGSWONINGEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Tussen hamer en aambeeld

Jaarverslag 2013. Tussen hamer en aambeeld Jaarverslag 2013 Tussen hamer en aambeeld 1 2 Voorwoord In 2013 verhuisde SVK Midden-Limburg naar de mooie kantoren in de Kneuterweg in de parochie Termolen te Zonhoven, pal tegenover het Gemeenschapscentrum

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014

Sociale Huisvestingsmaatschappijen. Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Sociale Huisvestingsmaatschappijen Sociale plattegrond: Wegwijs in Wonen 29 april 2014 Activiteiten SHM Verhuren en beheren van woningen en appartementen Verkopen sociale woningen en kavels Leningen voor

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Info-avond Merelbeke 8 mei 2017 Overzicht 1. Een korte voorstelling 2. Inleiding 3. Uw voordeel 4. Contact 5. Vragen? 1 1.Een korte voorstelling 2. Inleiding Een

Nadere informatie

Seniorenwoningen. Kernelleplein. Beveren-Leie. 10/6/2015 19u.

Seniorenwoningen. Kernelleplein. Beveren-Leie. 10/6/2015 19u. Seniorenwoningen Kernelleplein Beveren-Leie 10/6/2015 19u. PROGRAMMA toelichting door OCMW-voorzitter Joost Kerkhove toelichting door schepen Rik Soens toelichting door Bjorn Thienpont, coördinator RSVK

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende),

Nadere informatie

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen.

Dit vak is voorbehouden voor De Mandel cv en het SVK vzw, gelieve hier niets in te vullen. INSCHRIJVINGSFORMULIER SOCIALE HUURWONING DE MANDEL CV EN SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO ROESELARE VZW (Roeselare, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie) Dit vak is voorbehouden voor De Mandel

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

Workschop 1: De begeleiding in een doorgangswoning

Workschop 1: De begeleiding in een doorgangswoning Workschop 1: De begeleiding in een doorgangswoning Welkom 3 OCMW s uitgenodigd -OCMW Lier: Mevr. Hilde Havermaet -OCMW Menen: Mevr. Carina Demeyere -OCMW Dendermonde: Mevr. Rita Stroobants Kader Deel 1:

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

HANDLEIDING PROEF-WONEN

HANDLEIDING PROEF-WONEN HANDLEIDING PROEF-WONEN INHOUD Wat is Proef-wonen? Doelgroep Voorwaarden Hoe aanmelden? Voorwaarden huursubsidie Actieve SHM s en SVK s Contactgegevens WAT IS PROEF-WONEN? Proef-Wonen creëert een woonaanbod,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent

Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Reglement tot vaststelling van de inschrijvingsvoorwaarden en de toewijzingscriteria voor de transitwoningen ter beschikking gesteld door de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 november 2011

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Voorwoord. Ons SVK kent een gestage groei.

Voorwoord. Ons SVK kent een gestage groei. JAARVERSLAG 2012 Het SVK, Huisvester of hulpverlener Sociaal Verhuurkantoor Midden-Limburg vzw Kerkplein 60, 3520 Zonhoven 011810421 info@svkmiddenlimburg.be www.svkmiddenlimburg.be 2 Voorwoord Ons SVK

Nadere informatie

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING

PROCEDURE KLACHTENBEHEER BRUGSE MAATSCHAPPIJ VOOR HUISVESTING INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN pagina 2 1.1. Wat is een klacht? pagina 2 Niet elke klacht krijgt een staartje pagina 2 Niet elke klacht handelt over een fout of tekortkoming pagina 2 Non bis in idem pagina

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG

SOCIAAL VERHUURKANTORENPLATFORM WEST-LIMBURG VERHUUR PROCEDURE Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie