Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009"

Transcriptie

1 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA, mw. E. Dumfries/CU E. Hartog/SP, H. Lalji/PvdA, E. Meyer/VVD, A. Miedema/VVD, W. Mos/OZO, mw. E. Muller/GL, N. Parsan/PvdA, H. Res/CDA, mw. A. Saranjam/SP, mw. M. Schaaf/Groep Schaaf en J. Walgering/GL : E. Jaensch en J. Kehla-Wirnkar : J. Kruik/CU, mw. A. Osei/PvdA, R. Stena/PvdA en M. van de Wiel/OZO, : V. Sandfort (Dutch Office Support) ALGEMEEN A1. Opening en vaststelling agenda 1. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 2. Op verzoek van dhr. Kehla wordt agendapunt 4b naar voren gehaald. Daarmee is de agenda vastgesteld. 3. Mw. Koenen-Wilson is ziek. 4. J. Kruik/CU, mw. A. Osei/PvdA en M. Van de Wiel/OZO hebben zich afgemeld. A2. Vragen halfuurtje 5. Dhr. Hartog/SP vraagt waarom van een aantal marktlieden die hun betalingsachterstand ingelopen hebben toch de vergunning is ingetrokken. Hierdoor zou er een rechtsgang nodig zijn waar niemand voordeel bij heeft. Ze hebben meerdere malen een gesprek met de portefeuillehouder aangevraagd maar dit is er niet van gekomen. Dit gesprek moet er alsnog komen zodat de marktlieden weer aan het werk kunnen gaan en er voor de toekomst duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt. 6. Dhr. Jaensch bevestigt dat er onrust ontstaan is tussen de marktlieden. Het gaat om 16 marktlieden waarvan de vergunning is ingetrokken en het gaat om betalingsachterstanden die opgebouwd zijn in de tijd. Het stadsdeel heeft hier vaak zowel schriftelijk als mondeling op gewezen. Oorspronkelijk ging het om 40 marktlieden maar op het laatste moment hebben er nog een aantal betaald. Bij de 16 marktkooplui gaat het om een schuld van in totaal en inmiddels heeft de helft deze schuld voldaan nadat het besluit is genomen. Er ontstaat nu een probleem met anderen die hun recht willen opeisen op de vrijgekomen plaatsen. Als de portefeuillehouder de rechtsgang zou voorkomen door de eerste groep hun recht terug te geven, dan zal de mensen die nu op de wachtlijst staan een recht ontnomen worden. Hij laat juridisch onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast maakt hij zich zorgen over het signaal dat afgegeven wordt naar de mensen die alles op alles hebben gezet om te betalen als dit uiteindelijk niet uit lijkt te maken. Ook rijst de vraag hoe omgegaan moet 7. worden met de groep die nog steeds niet betaald heeft. Het hanteren van de strakke lijn is het meest helder voor alle gevallen waarna de rechter uitspraak moet doen. Eén marktkoopman heeft al een voorlopige voorziening aangevraagd waardoor er een opschortende werking ontstaat. Als de rechter uitspraak doet, dan is het stadsdeel gevrijwaard op het moment dat het hier beslissingen in neemt. 8. Daarnaast staat een aantal van de marktlui die hun recht heeft verspeeld tóch op de markt omdat zij zich als sollicitant op de markt hebben aangemeld en het nu niet zo druk is. Over het door de marktlui gewenste gesprek vertelt hij dat zij spontaan zijn gekomen op een ongunstig moment. Hij is bereid alsnog een gesprek met ze te voeren en zegt dit toe vóór zijn vakantie (vóór 9 april) te doen. 9. Dhr. Hartog/SP bedankt voor de toezegging. Hij wijst erop dat het stadsdeel ook laks is geweest met het innen van de gelden. Het strenge regime is daarop te snel ingezet. Een overgangsregeling was beter geweest, vooral ook omdat de ondernemers nu lagere omzetten hebben. 10. Dhr. Parsan/PvdA wil graag duidelijkheid over het inlopen van de achterstanden en het alsnog intrekken van de vergunningen. Als het stadsdeel nalatig of te laat is geweest met het vorderen van de penningen en dit te snel werd gevolgd door een streng regime dan vindt hij dat buiten de perken. Zoiets moet aangekondigd worden; de marktlui mogen niet het kind van de rekening worden. 11. Dhr. Meyer/VVD vindt dat de portefeuillehouder duidelijk is geweest. Hij heeft antwoorden op de vragen en een uitleg over de procedure gehoord. Hij vindt het helder dat wanneer men vóór de deadline betaalde men wel mocht blijven staan en wanneer dit erna gebeurde men er niet meer mocht staan. 12. Dhr. Parsan/PvdA wijst erop dat het strenge regime om alsnog het geld binnen te halen erg plotseling is ingezet. vastgesteld verslag cie W&D Pagina 1 van 9

2 13. Dhr. Meyer/VVD denkt dat er voldoende tijd is genomen. Daarnaast geeft rechtlijnig de regels handhaven duidelijkheid naar de marktlui. Hij verzoekt de portefeuillehouder om de uitkomst van het juridische onderzoek terug te koppelen naar de commissie. Het bieden van teveel coulance kan er ook voor zorgen dat het probleem steeds groter wordt. 14. Mw. Schaaf/Groep Schaaf wijst op de mogelijkheid van schuldhulpverlening voor de marktkooplui en de optie om in termijnen te voldoen. Ze vraagt waarom hier niet aan gedacht is. 15. Dhr. Mos/OZO sluit zich aan bij de vraag van dhr. Parsan over de nalatigheid van het stadsdeel. Daarnaast lijkt het hem niet gebruikelijk dat er onderling gediscussieerd wordt tijdens het vragenuurtje. Omdat iedereen dit blijkbaar goed heeft gevonden wil hij hier graag in de toekomst ook gebruik van maken. Hij wijst op de problemen die zijn partij hier in het verleden mee heeft gehad. 16. Dhr. Jaensch vraagt of, als er sprake is van laksheid of coulance, het stadsdeel dan haar rekeningen niet zou mogen innen. Daarnaast zijn er wél betalingsregelingen getroffen. Als dit niet blijkt te werken zal men geconfronteerd moeten worden met de schuld. Er is duidelijk aangegeven dat er op een gegeven moment een laatste waarschuwing kwam waarna de zaak voor schorsing naar het DB zou gaan. Op het moment dat het besluit was genomen kwamen er nog snel betalingen binnen terwijl op dat moment de termijn voorbij was. Hij denkt dat de juridische posities van beide 17. partijen nu duidelijk moeten zijn. Hij is bereid dit nader uit te leggen en hij laat zijn rechten en plichten onderzoeken. Hij wil geen verwachtingen wekken die hij niet kan waarmaken. Hij voegt nog toe dat het DB bezig is met het handhaven van het feit dat mensen die een vergunning hebben niet in hun kraam staan. Er kan een schorsing opgelegd worden wanneer men gedurende lange tijd niet in de eigen kraam staat en dit is al één keer toegepast. Hij noemt hier marktlui die alleen s ochtends aanwezig zijn en daarna weer vertrekken. A 3. Mededelingen 18. Dhr. Jaensch meldt dat hij de commissie op de hoogte zou houden van de samenwerking tussen de marktkooplui en de winkelcentra met name op het gebied van promotie. Beide partijen zijn in januari en op 30 maart bij elkaar geweest. Een grote afvaardiging is bereid om iets aan promotie te doen. Er zijn gezamenlijke acties mogelijk zoals een Shoppersbag waar hij ook aan wil bijdragen. Er is een aantal werkgroepen geformeerd en men is positief over het op de kaart zetten van Zuidoost als winkelgebied. De VVD heeft in 2007 een motie over een streekmarkt ingediend die ruim ondersteund werd. Er zijn nu vanuit de centrale stad middelen beschikbaar gesteld om gezond eten 19. te promoten. Er ligt een intentie om eind september een smaakmarkt te organiseren. Het is de bedoeling dat niet alleen markten en winkelcentra hierbij betrokken worden maar ook restaurantjes en catering die gezonde hapjes aanbieden. Er worden ook boerenbedrijven rond Amsterdam bij betrokken. De locatie is nog niet bekend. Voor Noord is een rechterlijke uitspraak gedaan over de zondagsopenstelling in verband met toerisme. Deze stelt dat er twijfel is of er voor héél Noord sprake is van toerisme en dat er een aparte verordening moet komen voor een toeristisch regime. 20. Hij denkt dat er in Zuidoost wel voldoende toeristen komen maar er is nog geen toeristische verordening. Hij wil deze dan ook op korte termijn aan de raad sturen; waarschijnlijk al in april. Hij wil het stuk niet aan de commissie voorleggen omdat het om een technisch stuk gaat waar niet veel politieke aspecten aan vast zitten. Mocht de commissie hier alsnog over willen praten, dan staat hij daarvoor open. 21. De voorzitter constateert dat er voldoende steun is voor deze route. 22. Mw. Schaaf/Groep Schaaf vraagt hoe de portefeuillehouder weet dat er voldoende bezoekers zijn in de Amsterdamse Poort op zondag? Zij denkt dat dit niet zo is en ze heeft ook tegen de zondagsopening gestemd. Voor Amstel III zijn er volgens haar wel genoeg bezoekers. 23. De voorzitter vindt dat als de verordening er is daar alsnog over gepraat kan worden. A4a. Conceptverslag Commissie Werk en Diversiteit d.d. 3 februari Het verslag wordt vastgesteld. A4. b. Actielijst 25. Er zijn geen actiepunten. A5. Raadsadressen 26. Er zijn geen raadsadressen ingediend. B. BESPREEKPUNTEN B1. Werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar 27. De voorzitter deelt mee dat dit punt op verzoek van mw. Schaaf/Groep Schaaf is geagendeerd. vastgesteld verslag cie W&D Pagina 2 van 9

3 Raadscommissie 28. Mw. Schaaf/Groep Schaaf vindt dat een werkleerplicht niet opgelegd moet worden en spreekt liever over een werkleerrecht. Ze staat niet negatief tegenover het idee om jongeren te begeleiden en wijst erop dat er geparticipeerd moet worden. Als jongeren het idee krijgen dat hen iets opgelegd wordt dan werkt dit averechts. Men moet opgevoed worden in het besef dat men wederzijds afhankelijk is en dat iedereen een steentje bijdraagt. 29. Dhr. Mos/OZO wil weten wat mw. Schaaf van de commissie en de raad wil? 30. Dhr. Res/CDA vraagt wie er in de optiek van mw. Schaaf zou moeten opvoeden? Daarnaast mist hij een opmerking over jongeren die niet werken of opgeleid worden. 31. Mw. Schaaf/Groep Schaaf denkt dat wanneer jongeren niet werken en niet leren, men zich af moet vragen waarom dit niet gebeurt. Dit zou onderzocht moeten worden want misschien zijn er ernstige problemen. 32. Dhr. Res/CDA denkt dat dit al lang is onderzocht en dat die jongeren denken bij Ajax te gaan voetballen, Idols of de toto te winnen. 33. Mw. Schaaf/Groep Schaaf denkt dat er niet over nagedacht wordt wat men later gaat doen. Men wordt daar niet mee opgevoed. Wanneer hier wel de aandacht op wordt gevestigd zullen de jongeren hier wel iets mee doen. 34. Mw. Saranjam/SP vraagt zich af of dit onderwerp bij deze commissie hoort. Ze denkt in eerste instantie aan de school en als het stadsdeel hier een functie in zou moeten hebben denkt zij aan de commissie Welzijn. 35. Mw. Schaaf/Groep Schaaf vindt dat dit met werk te maken heeft dus met deze commissie. 36. Mw. Saranjam/SP vindt dat dit onderwerp bij social return hoort. 37. Mw. Schaaf/Groep Schaaf geeft als antwoord aan dhr. Mos dat ze vindt dat er tijdig gesproken moet worden over de risicopunten. Jongeren moeten een inkomensvoorziening hebben zodat ze niet gedwongen worden bepaald werk aan te nemen als ze dit niet kunnen of wat niet past zodat ze later geen blokkades krijgen. 38. Dhr. Mos/OZO vraagt wie de gewenste discussie zou moeten organiseren. 39. Mw. Schaaf/Groep Schaaf wijst erop dat dit een aandachtspunt is. 40. Dhr. Mos/OZO vindt dat mw. Schaaf met een concreet voorstel moet komen. 41. Mw. Schaaf/Groep Schaaf vindt dat er tijdig een evaluatie van de risicofactoren moet komen. 42. Dhr. Meyer/VVD vraagt of mw. Schaaf iets wil veranderen aan het huidige beleid van het stadsdeel. 43. Mw. Schaaf/Groep Schaaf benadrukt dat als jongeren niet kunnen werken of leren om wat voor een reden dan ook, ze wel een inkomen moeten hebben. Daarnaast wil zij zo gauw mogelijk een evaluatie krijgen van ervaringen die opgedaan zijn met de mening van de jongeren zelf. 44. Dhr. Meyer/VVD concludeert dat mw. Schaaf niets wil veranderen aan het beleid. 45. Mw. Schaaf/Groep Schaaf vindt dat de informatie die verstrekt is naar de jongeren, niet voldoende is. 46. Mw. Muller/GL vraagt aan mw. Schaaf wat zij denkt dat de betrokkenheid van het stadsdeel is bij deze nieuwe wet. 47. Mw. Schaaf/Groep Schaaf vindt dat men eerlijk moet zijn over de rechten en plichten binnen de nieuwe wet. 48. Mw. Carr/PvdA vindt dat nog steeds niet duidelijk is wat mw. Schaaf met haar notitie wil. Als de werkleerplicht wet aangenomen wordt gaat de PvdA daarmee akkoord. Ze wijst er nog op dat op p.2 onderaan speciaal aandacht gevraagd wordt voor alleenstaanden en gehandicapten waarbij dit regionaal ingevuld mag worden. Zij vraagt ook speciale aandacht voor jonge ex-delinquenten. Daarnaast betreurt de PvdA dat NUGgers er niet in zitten. Portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid 49. Dhr. Kehla Wirnkar constateert dat mw. Schaaf de wensen van jongeren voorop stelt maar volgens hem levert dat niets op. Ze weten tot een bepaalde leeftijd niet wat ze willen. Gaandeweg maakt men iets van het leven. Hij betwist dat jongeren voorheen aan hun lot werden overgelaten. Tien jaar geleden was de jongerenwerkeloosheid een groot probleem, maar dat speelt niet meer in die mate. Mocht dat binnenkort alsnog een probleem geven, dan kan de werkleerplicht misschien nuttig zijn. Dan zouden jongeren de keuze hebben tussen werk of opleiding en dus niet thuis kunnen zitten. Voormalig wethouder Aboutaleb is hier succesvol mee geweest in Amsterdam en misschien wordt dit in juni nationaal beleid. Hij voegt toe dat er voor jonge delinquenten aparte regelingen zijn. Als zij een studie volgen kunnen zij een tegemoetkoming in de kosten krijgen en binnen een leer/werktraject krijgen ze een stagevergoeding die voldoende is om van te leven. Voor NUG-gers heeft het 50. DWI in Amsterdam speciaal beleid. In 2008 zijn er 1200 NUG-gers bemiddeld naar werk. Voor 2009 moeten dat er 2500 worden. Hij wijst erop dat de FNV de werkleerplicht ziet als een versobering van het sociaal zekerheidsstelsel maar hij benadrukt dat niemand terug wil naar de massale jeugdwerkeloosheid van jaar geleden. vastgesteld verslag cie W&D Pagina 3 van 9

4 51. [Mw. Schaaf/Groep Schaaf vertelt dat zij de notitie heeft opgesteld omdat er nog informatie ontbrak. Ze benadrukt het belang van het geven van informatie aan de jongeren zelf. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn en er moet tijdig geëvalueerd worden.] 52. Dhr. Kehla Wirnkar wijst er op dat het stadsdeel niet verantwoordelijk is voor de evaluatie want het is beleid van het Rijk dat uitgevoerd wordt door de gemeente Amsterdam. 53. [Mw. Schaaf/Groep Schaaf verzoekt dhr. Kehla Wirnkar om de gemeente Amsterdam aan te sporen om tijdig te evalueren.] 54. Dhr. Kehla Wirnkar antwoordt dat dit altijd mogelijk is. B2. Discussienota Economische kansenzones Raadscommissie 55. Dhr. Parsan/PvdA deelt mee dat deze notitie geschreven is naar aanleiding van motie 41 uit Deze was door PvdA, VVD en CDA ingediend om een aantal ondernemers, dat wel op eigen benen konden staan maar toch nog een steuntje in de rug nodig hadden, voor een bepaalde tijd bij te staan. De kansenzone zou een plek moeten worden waar de buurteconomie een meerwaarde krijgt, er kritisch gekeken wordt naar het profiel van de ondernemingen en als een ondernemer het goed zou doen zou dit een uitstraling op de omgeving kunnen hebben. De motie is inmiddels 1,5 jaar oud en de PvdA heeft gemengde gevoelens over de tijd die het gekost heeft om tot de notitie te komen. De PvdA had gehoopt dat er nu een duidelijk stappenplan zou liggen maar men staat nog aan het begin. In 2009 moet er duidelijkheid vanuit de centrale stad komen ten aanzien van de voorkeursplaatsen voor de kansenzone waar een aanwijzingsbesluit aan ten grondslag moet liggen. Een kansenzone is een nieuw soort project waar ook een projectleider voor wordt aangesteld. Er zijn 56. zorgen om de middelen binnen te halen. Volgens de tijdsplanning op p. 7 zou het besluit van B&W in april/mei 2009 binnen moeten zijn, waarna er meteen aan de ontwikkeling van het totaalbeleid begonnen kan worden. De PvdA constateert dat er weinig tijd overblijft om de kansenzone uit te werken en om ondernemers uit de omgeving te betrekken moet er ook een communicatieplan zijn. Er is bedacht om de winkelcentra Gein en Kleiburg in de K-buurt voor te stellen. De K-buurt is extra interessant omdat deze ook onder de pracht/krachtwijken valt. Daar lopen duurzame investeringen en de PvdA wil graag weten of dit ook direct betrekking heeft op de kansenzone. Voor winkelcentrum Gein zal waarschijnlijk een andere route gelopen moeten worden. De portefeuillehouder zou hier in gesprek zijn met vastgoedeigenaren. Hij begrijpt uit het stuk dat het 57. DB niet gekozen heeft voor het Bullewijkpad omdat daar een afzonderlijk voorstel voor aan de raad is gedaan. De PvdA heeft dit echter niet terug kunnen vinden tenzij dit verwijst naar de opmerking die onlangs door de portefeuillehouder ROVB gemaakt is over het bestemmingsplan. Dat laatste betrof echter geen voorstel maar had betrekking op beleid dat reeds in gang was gezet. 58. Dhr. Mos/OZO wijst erop dat het Bullewijkpad in een ander ontwikkelingsgebied zit waar een andere tijdschaal aan hangt. 59. Dhr. Parsan/PvdA meldt dat als dat zo is dat hij dit dan graag uitgewerkt zou zien. Daarnaast vraagt hij wanneer hij het stappenplan kan verwachten. Dan moet ook duidelijk zijn om welke ondernemers het gaat. Hierbij houdt de PvdA de mogelijkheid open dat er ook ondernemers van buiten Zuidoost binnen komen wanneer zij aspecten meenemen die binnen Zuidoost niet aanwezig zijn. Hierbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van het ondernemershuis. Het heeft hem verbaasd dat de website van de VVD aan lijkt te geven dat de kansenzone al helemaal in kannen en kruiken is. 60. Dhr. Res/CDA vertelt dat zijn partij ook positief is over het voorstel maar het is nu wel het moment om daar nog eens kritisch naar te kijken. Hij wijst op de minder goede ervaringen die opgedaan zijn met het gebruik van voorlichters in Kraaiennest. Hij wijst op gewekte verwachtingen bij ondernemers en de lange aanloop die nodig is waarbij er in het vroegste geval iets in het najaar zou kunnen 61. gebeuren. Hij vindt het een belangrijk signaal dat op p.3 opgemerkt wordt dat het moeilijk is om duidelijkheid te verkrijgen over de financiële onderbouwing en of men na 2009 hiervoor nog in aanmerking zou komen. Hij prefereert een brede opstelling en een SMART-benadering van wat er bereikt moet worden. Hij constateert dat er een projectleider gaat komen waarvoor de financiering nog niet is geregeld. Als de projectleider in april/mei met een stappenplan moet komen en het overleg moet opstarten is het kort dag. Het CDA staat achter het plan maar zoals het stuk nu voorligt, is hij bang dat er over 2 2,5 jaar discussies komen over de magere resultaten die geboekt zijn. 62. [Dhr. Mos/OZO vraagt of dhr. Res vindt dat het plan dan wel doorgang moet vinden.] 63. Dhr. Res/CDA vindt dat er doorgegaan moet worden. 64. Dhr. Parsan/PvdA denkt dat de notitie bedoeld is om zo snel mogelijk aan de centrale stad aan te geven hoe Zuidoost de kansenzone wil inrichten. Het aanwijsbesluit ligt bij de centrale stad. Het stadsdeel maakt de verdieping binnen de beleidskaders. Hij denkt dat om de vrijgemaakte middelen vanuit de centrale stad binnen te halen deze stap toch gezet moet worden. vastgesteld verslag cie W&D Pagina 4 van 9

5 65. Dhr. Res/CDA beaamt dit en benadrukt dat er geen verwachtingen bij de ondernemers gewekt moeten worden die niet volledig waargemaakt kunnen worden. Ook vindt hij dat er geleerd moet worden van de lessen uit het verleden. 66. Dhr. Parsan/PvdA vraagt of als het college van B&W akkoord is met de beide locaties en er een nuancering komt van het plan, dit inderdaad haalbaar is. 67. Dhr. Res/CDA wijst erop dat dit op zijn vroegst in oktober 2009 aangenomen kan worden. 68. Dhr. Meyer/VVD zegt dat de VVD instemt met de keuze van beide locaties maar het betreurt dat het project vertraagd is. Hij ziet dat er nu vaart in komt maar ook dat de gemeente nog geen financiering gevonden heeft voor de periode ná 2009 en dat er dan drastisch bezuinigd gaat worden. Ook is er onduidelijkheid of het Rijk de Amsterdamse benadering van de kansenzones conform de richtlijnen vindt en dat de financiering voor de toekomst gegarandeerd is. De VVD stelt dan ook haar vraagtekens bij de waarborging van de continuïteit als de zones later dit jaar van start gaan. 69. Dhr. Walgering/GL vraagt zich af of winkelcentrum Gein voldoet aan de criteria die voor een kansenzone gevraagd zijn? Daarnaast wil hij weten hoe het zit met de vestiging van winkels in Gein en of daar iets concreets over te melden valt. Op p.6, 3 e alinea wordt gesteld dat het ontwikkelaccent binnen de EGK-buurt op Kraaiennest ligt. Hij wil weten wat voor ideeën daarover zijn. 70. Mw. Dumfries/CU vraagt om een verduidelijking van de voorgestelde belastingmaatregelen en hoe hiermee wordt omgegaan bij concurrenten die dit niet krijgen. Ook wil zij weten naar welke buurten het project wordt doorgezet als dit succesvol blijkt te zijn zoals in p.6 de 4 e alinea te lezen valt. 71. Waarom is er voor winkelcentrum Gein gekozen en is er onderzoek gedaan naar de effecten voor winkelcentrum Reigersbos waar veel inwoners van Gein momenteel hun boodschappen doen, en dat goed draait. 72. Dhr. Parsan/PvdA vraagt wat mw. Dumfries beoogt met haar vraag over winkelcentrum Reigersbos en of zij dit winkelcentrum boven winkelcentrum Gein prefereert als kansenzone. 73. Mw. Dumfries/CU wil alleen weten of met Reigersbos rekening is gehouden en of daar onderzoek naar is gedaan. Tenslotte wil zij weten wanneer er duidelijkheid ontstaat over de tijdsplanning en de financiering want ze vindt dat er nu al verwachtingen zijn gewekt. 74. Dhr. Hartog/SP stelt dat de kansenzones ook voor doorstartende ondernemers gaan gelden en hij vraagt of hier nadrukkelijk naar gekeken kan worden want dit zou voor sommigen een verlichting van de situatie kunnen betekenen. Hij vraagt of de planning van de overgang vanuit het oude winkelcentrum Gein hier goed op aansluit. Ook verzoekt hij of de raad regelmatig op de hoogte gehouden kan worden van de verdere vorderingen als het aanwijzingsbesluit genomen is, zoals het stappenplan. 75. Mw. Schaaf/Groep Schaaf maakt zich zorgen over de kansen van de economie in Zuidoost omdat er zich meer bedrijven en minder mensen lijken te vestigen. Het maken van bedrijfsruimtes in de flat Grubbehoeve is niet succesvol en heeft alleen maar ellende veroorzaakt. Het aantal bewoners is van naar gezakt en ze vindt het onwenselijk om meer bedrijfsruimtes toe te staan zodat er meer woon-werkverkeer komt. Veel mensen willen wel hun bedrijf in Zuidoost vestigen maar er niet zelf wonen. Ze denkt dat dit ten koste gaat van de bewoners van Zuidoost die als het om banen gaat als eerste aan de beurt zouden moeten komen. Ze maakt zich ook zorgen over het feit dat er in het nieuwe winkelcentrum van de K-buurt meer winkels gaan komen want de bouw van extra woningen duurt nog lang. Men moet zich op andere gebieden dan Zuidoost gaan richten zodat er ook minder forenzen komen want de wegen zitten bijna verstopt. Meer bedrijven geeft ook meer onveiligheid want er is minder sociale controle en er komen meer mensen van buiten de wijk. 76. [Dhr. Res/CDA is het hier niet mee eens.] 77. Mw. Schaaf/Groep Schaaf denkt dat er nog kansen liggen bij kunst en klussenbedrijven als dit niet tegengewerkt wordt. Ze staat achter de opkomst van bedrijfjes die met sport te maken hebben en vindt dat het stadsdeel dit moet ondersteunen door middel van promotie. De Bijlmer moet in de eerste plaats een woongebied blijven. 78. Dhr. Mos/OZO vindt dat het stadsdeel zijn best moet doen om het geld voor de economische kansenzones binnen te halen. Hij vindt met dhr. Hartog dat de commissie op de hoogte gehouden moet worden over het verloop van het proces. Hij beaamt dat er weinig SMART is geformuleerd en hoopt dat de projectleider snel meer duidelijk kan maken zodat de commissie daar nog iets over kan zeggen. In dat geval is het minder van belang of er nieuwe gelden in een volgende periode voor een economische kansenzone beschikbaar zijn. Portefeuillehouder Economische Zaken 79. Dhr. Jaensch vertelt dat één van de kenmerken van een kansenzone is, dat niet alles dichtgeregeld wordt. De overheid laat het ondernemerschap zijn gang gaan en allerlei meetbare gegevens worden aan het ondernemerschap overgelaten. Het kan niet zo zijn dat er aan de ene kant een kansenzone komt die aan de andere kant aan allerlei SMART criteria moet voldoen. Desondanks zijn er wel een aantal doelstellingen geformuleerd zoals de oprichting van een winkeliersvereniging in Gein en het vastgesteld verslag cie W&D Pagina 5 van 9

6 halen van de eerste ster voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ook kan de branchering bij Kraaiennest en Gein verbeterd worden. Daarnaast wil het stadsdeel ruimte geven aan lokale horeca. 80. De motie is in december 2007 ingediend, wat niet 1,5 jaar geleden is en de commissie is een aantal malen op de hoogte gehouden. Er is een eigen kader gemaakt naar aanleiding van de zones in Rotterdam. Het stadsdeel wilde ook kijken naar de mogelijkheden voor horeca langs de Gaasperplas maar nadat de centrale stad een kader had geformuleerd moest Zuidoost daarbinnen blijven. Vanaf de zomer is er binnen deze beperktere ruimte gekeken naar mogelijke gebieden. Er is inmiddels ook met de centrale stad gesproken waardoor hij achter de melding op de VVD-website staat. Hij wijst er tevens op dat een aantal stadsdelen gestart is en hij denkt dat Zuidoost een vliegende start kan maken. Er zijn een stuk of 8 aanvragen nodig om de vol te maken, uitgaande van per ondernemer. Het kan zowel door eigenaren als door huurders aangevraagd worden 81. waarbij er maximaal 50% gesubsidieerd wordt voor een maximum bedrag van Als B&W een besluit neemt half mei, dan ligt alles klaar om uit te rollen. Meteen diezelfde dag wordt het bedrag overgemaakt en zijn de kosten subsidiabel. Op zeer korte termijn zal er al met de ondernemers gecommuniceerd worden dat er in mei aanvragen ingediend kunnen worden zodat er niet van tevoren geïnvesteerd wordt. Het stappenplan bestaat dan alleen uit het hebben van een aantal formulieren en persberichten, afspraken met het ondernemershuis en het aan de slag gaan van de winkelcentramanager. Bij Kleiburg is er nog wel extra aandacht nodig voor de plint van de flat. Dit is nog onontgonnen gebied en de portefeuillehouder houdt er rekening mee dat er niet vóór 1 december 2009 bindende afspraken over gemaakt zijn. Hij gaat hier binnenkort met de corporatie 82. over praten. Hij gelooft dat voor de betrokkenen de termijn duidelijk is. De stadsdelen houden een gezamenlijk pleidooi voor de periode ná 2009, waar nog geen financiën voor geregeld zijn. Zodra er meer duidelijkheid is zal hij de commissie en de betrokken ondernemers informeren. 83. [Dhr. Meyer/VVD vraagt hoe hij de opmerking op p.3, 3 e alinea moet lezen. Hierin staat dat de voorwaarden die het Rijk heeft gesteld misschien niet conform de praktijk in Amsterdam zijn waardoor toekomstige financiering door het Rijk niet zeker is.] 84. Dhr. Jaensch ziet het risico voor die niet. De financiering ná 2009 is onzeker maar als de kansenzones op stoom zijn ziet hij goede mogelijkheden om dit voort te zetten. 85. [Dhr. Parsan/PvdA vraagt hoe Kleiburg zich verhoudt tot de krachtwijken die tot 2011 middelen krijgen. Er zouden middelen afgeroomd kunnen worden ten gunste van de ontwikkeling van Kleiburg.] 86. Dhr. Jaensch wijst erop dat de middelen voor de krachtwijken bestemd zijn voor maatschappelijk georiënteerde initiatieven die vanuit bewoners komen en niet specifiek om bedrijvigheid te stimuleren. Er kunnen wel raakvlakken zijn. Over het informeren van de raad vertelt dhr. Jaensch dat men na het besluit van B&W van start gaat. De commissie wordt dan zo spoedig mogelijk over het 87. besluit en de randvoorwaarden geïnformeerd. Hij wil de commissie vóór de zomer informeren over hoe men van start gaat en in elk geval rond november/december over de eerste resultaten en de mogelijke financiering voor de periode erná. Hij vertelt naar aanleiding van de vraag van mw. Dumfries dat er in Osdorp en Slotervaart een OZB fonds is opgezet, waarvan ondernemers zelf mogen bepalen hoe dit lokaal ingezet wordt. Als dit positief uitpakt is hij genegen om dit, na 2009, in Zuidoost toe te passen. Voor Gein is al een tijd geleden een programma van eisen gemaakt. Het stadsdeel is nu in overleg met huurders en ondernemers over hoe de fysieke ingrepen plaats gaan vinden. Hij ziet de kansenzone ook als mogelijke pot om veiligheidspunten aan te pakken die voor de individuele ondernemers te duur zijn. Ook kan het aangewend worden om de waarde van 88. horecazaken voor de omgeving op te waarderen. De K-buurt is een krachtwijk met een zwak winkelcentrum dat nog tot 2012 dóór moet en gevuld moet blijven. Daarnaast is Kleiburg s avonds geen prettig gebied om rond te lopen. Het vullen van de plint zou bij kunnen dragen aan een veiliger gevoel. Het Bullewijkpad is in beeld geweest maar het gewenste percentage binnen de verhouding aantal bedrijven/aantal bewoners wordt hier niet gehaald. Daarnaast is er een eerder traject afgesproken waarvoor de winkelcentrummanager en het ondernemershuis in gesprek zullen gaan. Daarover zit een notitie bij de huidige stukken en er verschijnt in het najaar nog een notitie over. De projectleider gaat al aan de slag vóórdat B&W een besluit heeft genomen omdat de formulieren en internetpagina gereed moeten zijn. Het ondernemershuis en de huidige ondernemers moeten hier 89. ook bekend mee zijn. De projectleider wordt betaald uit het Programma Arbeidsmarktbeleid en Economische Ontwikkeling (PAMEO). Dit budget is beschikbaar binnen de begroting Dhr. Jaensch denkt niet dat andere winkelcentra veel last zullen ondervinden van het bijstaan van bepaalde gebieden. Bij het doorpakken naar andere buurten denkt hij aan Holendrecht. 90. [Dhr. Res/CDA denkt dat een stadsdeel met ambitie doelstellingen kan stellen waardoor er beter gestuurd kan worden. 91. Mw. Dumfries/CU denkt dat er wél concurrentievoordeel komt voor de ondernemers in Gein ten opzichte van hun collega s in Reigersbos. Zij hoopt dat het stadsdeel ook met deze ondernemers gaat communiceren over de plannen.] vastgesteld verslag cie W&D Pagina 6 van 9

7 92. Dhr. Jaensch wijst erop dat de raad kaders stelt. Wanneer dhr. Res wil dat er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, dan kan hij deze stellen. Hij verduidelijkt voor mw. Dumfries dat het niet om een fiscaal voordeel gaat maar dat ondernemers via het OZB-fonds zelf bepalen waar dit wordt ingezet. Hij belooft alert te zijn op het punt van de concurrentie hoewel er veel factoren zijn die invloed hebben op winkelomzetten. B3. Notitie Kleinschalige bedrijfsruimten 93. De voorzitter vertelt dat dit stuk naar aanleiding van motie 42 van de PvdA is opgesteld. Raadscommissie 94. Dhr. Meyer/VVD meldt dat de VVD akkoord gaat met de notitie en met het beleid dat het DB tot 2012 wil uitvoeren om het aanbod op de behoefte te laten aansluiten. 95. Dhr. Parsan/PvdA vertelt dat de PvdA nog een overzicht mist van de m 2 s die op dit moment beschikbaar zijn en wáár die beschikbaar zijn. Hij wil dat de vrije ruimte vastgelegd wordt bij het ondernemersloket zodat ook ondernemers toegang krijgen tot deze informatie. Daarnaast wil hij graag weten in welk stadium de ontwikkeling bij Frankemaheerd zich bevindt en of hier ruimte voor 96. kleine kantoorunits is, wanneer dit het geval is en wie de eigenaar hiervan is. Hij mist in het overzicht de m 2 s van de bedrijfsruimte aan de Daalwijkdreef. Nu is dat niet meer inzetbaar maar er moet iets met de ondernemers gebeuren. Op p.4 worden prijs/locatie en huurcontract genoemd. Hij vraagt hoe het stadsdeel bij de vastgoedeigenaren duidelijk krijgt dat ze meegaan in flexibele huurcontracten, dat er maximaal 100 gevraagd wordt per m 2 en het om maximaal 100 m 2 gaat. 97. Mw. Dumfries/CU wil graag weten hoeveel bedrijven er zijn geënquêteerd op basis van het totaal, of er gekeken is naar de huidige leegstaande bedrijfsruimtes en wat de portefeuillehouder daarmee van plan is. Ze is blij met de inspanningsverplichting van het stadsdeel om kleinschalige bedrijfsruimtes te realiseren. Ze vraagt over wat voor een mix qua ondernemers het precies gaat. Tevens wil ze weten of er al duidelijkheid is over de Frankemaheerd en of het stadsdeel gaat kijken naar de samenhang met andere initiatieven zoals die van Rochdale. Tenslotte wil zij ook graag weten aan welke marktpartijen gedacht wordt op p Dhr. Res/CDA wijst op de gevraagde instemming met het realiseren van 1400 m 2 waar hij de melding mist dat er nu niets voor betaald wordt. Daarnaast kan er ook eerst gekeken worden naar wat er met de marktpartijen mogelijk is. Hij wil ook graag weten of goed in beeld is hoe de vraag naar die ruimtes eruit ziet. Tenslotte merkt hij op dat er mogelijkheden zijn om de huurprijs per m 2 in het begin iets lager en later iets hoger vast te stellen, zodat dit nog aantrekkelijker gemaakt wordt. Hij verwacht de grootste problemen voor de ondernemers in het eerste jaar. 99. Dhr. Hartog/SP vindt de 1400 m 2 niet veel. Hij vraagt of met realiseren bedoeld wordt dat dit gebouwd moet worden of dat dit geschikt gemaakt moet worden als bedrijfsruimte. In het laatste geval zou ook naar bestaande woonruimte gekeken kunnen worden. Hij wil weten of het DB overweegt dit mee te nemen in haar onderzoek. Hij wijst op de voordelen dat er dan niet extra gebouwd hoeft te worden en dat een wijk verlevendigd kan worden Mw. Schaaf/Groep Schaaf vindt dat er te veel, te kleine en te dure bedrijfsruimten zijn. Men moet niet om goedkope bedrijfsruimtes vragen maar om lage huren voor deze ruimtes. Als de overheid de huurprijzen van de ruimtes afhankelijk maakt van de omzet en de winst, dan kunnen de ondernemers die aan de onderkant staan beschermd worden. Daarnaast krijgen nieuwkomers die woonachtig zijn in Zuidoost geen kans omdat er al te veel bedrijven zijn. Ze vindt dat er geen extra bedrijfsruimte in Zuidoost bij moet komen Dhr. Meyer/VVD vraagt hoe mw. Schaaf voor meer werkgelegenheid wil zorgen als alle bedrijven weg moeten Mw. Schaaf/Groep Schaaf vindt dat de mensen die in Zuidoost wonen daar ook moeten werken en niet de mensen die van buitenaf komen die ook nog een verkeersprobleem veroorzaken. Men werkt voor wederzijdse afhankelijkheid en als dat niet zo is kan men niet in een samenleving leven. Portefeuillehouder Economische Zaken 103. Dhr. Jaensch hoopt dat deze notitie voldoende SMART is. Het is lastig om te voorspellen hoeveel startende ondernemers er binnenkort gaan beginnen. Bij een onderzoek onder 1500 mensen hebben er 259 gereageerd. Hierdoor is een nauwkeurig inzicht ontstaan in de match tussen vraag en aanbod en wáár de ondernemer wil zitten. Kleine ruimtes zijn maar voor een beperkte groep interessant. Startersruimte wordt ook bij de Amsterdamse Poort/Arena gezocht voor bedrijven die meer bij aanloop gebaat zijn. Hij vindt de ideeën van dhr. Hartog verfrissend. Hij denkt hierbij eerder aan leegstaande scholen door een veranderende demografische opbouw van Zuidoost. Dit zou vóór vastgesteld verslag cie W&D Pagina 7 van 9

8 2012 al voor starters interessant kunnen zijn. Door een aantal functies samen te voegen, zoals voorgesteld in het accommodatiebeleid van dhr. Verzijl, kan ook ruimte voor starters vrijkomen Ten aanzien van de door de PvdA gevraagde inventarisatie van de ruimtes, wijst dhr. Jaensch erop dat het stadsdeel geen makelaar is. Het stadsdeel weet niet waar er ruimtes vrij zijn en hoeft dit ook niet te weten tenzij zij eigenaar is. Het stadsdeel wil als een soort regisseur optreden en staat achter het idee dat er een website met deze informatie gevuld wordt [Dhr. Parsan/PvdA beaamt dat de door hem gevraagde lijst uiteraard dynamisch is. Hij vindt dat dit voor de ondernemers inzichtelijk gemaakt moet worden, óf via een lijst, óf via een website. ] 106. Dhr. Jaensch denkt dat transparantie moeilijk is waarbij de grotere partijen vaak wel duidelijkheid kunnen geven. Daarnaast willen ondernemers vaak alleen maar A-locaties met een goedkoop tarief waardoor het lijkt alsof er niet voldoende aanbod is. Ook wijst hij erop dat veel eigenaren niet bekend maken wat hun verhuurprijs is omdat dit van een aantal factoren afhangt [Dhr. Parsan/PvdA meldt dat er een aantal handreikingen is gedaan om de m 2 prijs zo interessant mogelijk te maken. Hij wil weten hoe het stadsdeel de aanbevelingen naar de vastgoedeigenaren doorgeeft.] 108. Dhr. Jaensch noemt de optie dat een aantal prominente eigenaren een internetsysteem met een zoekoptie opzetten. Hoe actueler en transparanter het systeem, hoe duurder het echter wordt. Daarnaast constateert hij dat er toch bijgebouwd moet worden omdat de leegstand niet aansluit bij de vraag. Hij wil snel met een aantal grote partijen in gesprek gaan om de behoefte te peilen, aan te geven waar het stadsdeel kansen ziet en afspraken te maken over het vullen van een website. Hij denkt hierbij aan Kleinschalig Vastgoed Amsterdam, Startgoed, de Amsterdamse Compagnie en een aantal andere corporaties en marktpartijen. Hij stelt een open conferentie voor waar ook het 109. ondernemershuis bij wordt betrokken, zodat contacten gelegd kunnen worden. Hij vertelt over de doelstelling die hij meeneemt ten aanzien van de 1400 m 2 dat het best kan zijn dat de 100/m 2 al door de markt gerealiseerd wordt. Als het niet om een A-locatie gaat is dit mogelijk. Als dit niet mogelijk is moet gekeken worden naar een bijdrage van de centrale stad die hier mogelijkheden voor heeft. De portefeuillehouder vindt het lastig om iets te zeggen over het soort ondernemers. Kansrijke ondernemers die bij het ondernemershuis binnenkomen zullen daar het eerst voor in aanmerking komen maar uiteindelijk heeft hij geen invloed op de toewijzing van ruimtes aan 110. ondernemers. Over de bestemming van de Frankemaheerd kan hij nog weinig zeggen. Hij denkt ook dat daar een prijskaartje aan zit. Hij wijst echter wel op het oude stadsdeelkantoor dat nog steeds leeg staat en waar mogelijkheden liggen. Dit geldt voor meerdere ruimtes [Dhr. Parsan/PvdA heeft begrepen dat er een nieuwe huurder komt in het oude stadsdeelkantoor.] 112. Dhr. Jaensch denkt niet dat het hele gebouw gevuld gaat worden. Hij voegt toe dat het mooi zou zijn als de stad over een website zou beschikken waar ondernemers van buiten kunnen zoeken naar bedrijfsruimte. Het op één lijn krijgen van alle stadsdelen kan een moeilijk verhaal worden Het tijdspad is volgens dhr. Jaensch mede afhankelijk van andere partijen. Hij ziet het stadsdeel niet als trekker maar eerder als sponsor of duwer Mw. Schaaf/GroepSchaaf vindt het schandalig dat stadsdeel Zuidoost gebruikt wordt door andere stadsdelen en omliggende gemeentes om bedrijfsruimtes te bouwen. B4. Voortzetting Startersfonds II Raadscommissie Dhr. Meyer/VVD heeft de notitie voor kennisgeving aangenomen en gaat er akkoord mee Dhr. Res/CDA wijst op de die begroot is voor de absoluut noodzakelijke evaluatie waar toch nog een bedrag voor onderzoek afgehaald gaat worden. Hij vraagt zich af of er genoeg overblijft Dhr. Parsan/PvdA verzoekt of de raad een beeld mag krijgen van de op p.1 genoemde economische positie van een aantal, dat een beroep op het startersfonds hebben gedaan. Ook wil hij iets meer horen over de waarborging van de continuïteit van het startersfonds Mw. Muller/GL vraagt of het klopt dat er maar 26 starters zijn die gebruik hebben gemaakt van het fonds. Daarnaast vraagt zich af of voor een evaluatie klopt, en zegt dat het heel belangrijk is dat dit goed gebeurt Mw. Schaaf/Groep Schaaf vindt dat het stadsdeel niet goed bezig is als het alleen maar stimuleert om het ondernemershuis aan het werk te houden. Ze vraagt zich af hoe ondernemers een lening moeten terugbetalen, wat er gebeurt als dit niet lukt en of de commissie dit ook te horen krijgt. Ze vindt het een goede zaak als er onderzoek gedaan wordt naar de ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het fonds. Ze wijst er tevens op dat 20% van de ondernemers ontevreden was over het ondernemershuis en een onbekend aantal een veel te laag inkomen had. vastgesteld verslag cie W&D Pagina 8 van 9

9 Portefeuillehouder Economische Zaken 119. Dhr. Jaensch benadrukt dat Zuidoost met 26 starters het meest succesvolle fonds in Nederland heeft. Van de oorspronkelijke 28 zijn er inmiddels nog 25 over. Er zitten ook ondernemingen tussen die het dienstenpalet aan de burger vergroten. Er is veel belangstelling geweest voor de regeling waardoor hij het als zeer succesvol beschouwt. Hij zal de raad nog de 1 e helft van het jaar over de evaluatie informeren. Hij vindt voor de evaluatie ook veel maar wijst op de administratieve belasting van een Europees project vanwege de hoge normen [Dhr. Res/CDA vraagt of er dan wel een bedrag afgehaald kan worden. ] 121. Dhr. Jaensch vertelt dat er een combinatie gaat komen door te kijken naar de voorwaarden voor een startersfonds 2 binnen het PAMEO-fonds waar het stadsdeel zelf al veel gegevens voor bijhoudt. Die gegevens kunnen als input dienen voor een evaluatie, waardoor het totale bedrag omlaag kan. Hij zegt toe dat de commissie het gevraagde beeld krijgt zo gauw de evaluatie binnen is. Hij denkt dat er geen apart besluit nodig is om de continuïteit te waarborgen. Het geld dat nu afbetaald wordt door de ondernemers wordt opnieuw ingezet. Dat is in de laatste jaren hoger dan in de eerste jaren. Hier is de Rabobank een mogelijke partner en daar worden gesprekken over gevoerd. Als de Rabobank mee zou doen zou het gebied groter kunnen worden door bijvoorbeeld Gaasperdam erbij te betrekken. Vóór de zomer moet duidelijk zijn of de Rabobank mee gaat doen. Hij hoopt dat wanneer de evaluatieresultaten bekend zijn ook duidelijk is hoe het stadsdeel verder gaat met Startersfonds II. Het rentepercentage zal aangepast worden aan de markt en er moet een nieuwe financieringscommissie vastgesteld worden. Hij is vol lof over de oude financieringscommissie. C. PUNTEN VOOR EEN VOLGENDE VERGADERING C1. Termijnagenda 122. De voorzitter vraagt of punten voor de termijnagenda schriftelijk kunnen worden doorgegeven aan de griffie Dhr. Jaensch meldt dat er in mei 2009 een stand van zaken notitie komt over de Raadsvoordracht Ondernemersnota. Hij wijst er vast op dat er in juni nog geen afgerond traject zal liggen. Hij zal wel aangeven waar men dan staat en hij hoopt iets meer over de wijkontwikkelingsmaatschappij te kunnen vertellen De voorzitter vraagt wanneer de raadsvoordracht komt Dhr. Jaensch kan deze vraag in juni beantwoorden. D. RONDVRAAG 126. Er zijn geen vragen voor de rondvraag. E. SLUITING 127. De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur en bedankt de leden voor hun bijdrage. vastgesteld verslag cie W&D Pagina 9 van 9

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 22 mei 2008 vanaf 20.00 uur tot 20.40 uur. Aanwezig: De heer E. Schotting, plv. voorzitter; Mevrouw N.M. van Dijk, secretaresse PMV; Mevrouw N.M. Vergeer, PMV

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid

Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Agendapunt: 8 Panel Duidelijk Deurbeleid Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.: 26 februari 2007 Registratienummer: CS/Kab/2006/287 Portefeuillehouder: Krikke Raadscommissie advies: Veiligheid, Financiën

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619

Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Preadvies Portefeuillehouder : H.J. van Komen Datum collegebesluit : 6 november 2012 Corr. nr.: 2012.10619 Onderwerp : Voorstel inzake Winkeltijdenverordening Loon op Zand 2013 Programma : 4. Economische

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage.

Beslispunt 1. Het Fonds Startersleningen te voeden met 1 miljoen ten behoeve van nieuwbouwprojecten in De Plantage. Raadsvoorstel Vergadering : 26 maart 2012 Voorstelnummer : 05.09 Registratienummer : 12.006662 Portefeuillehouder : R.S. van Meygaarden Afdeling : Beleidsontwikkeling Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer :

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Bergen op Zoom. Aan het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom. Betreft: procedures rond uitbreiding m 2 detailhandel de Zeeland

Bergen op Zoom. Aan het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom. Betreft: procedures rond uitbreiding m 2 detailhandel de Zeeland Aan het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom Betreft: procedures rond uitbreiding m 2 detailhandel de Zeeland Bergen op Zoom, 25 april 2017 Geacht College, De Zeeland breidt uit en lijkt niet

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail

Georganiseerd overleg Sector Defensie. G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail Georganiseerd overleg Sector Defensie G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen 070-376 57 79 telefoon t.vanherpen@caop.nl e-mail 0 bijlage(n) SOD/12.00413 briefnummer G.1.01 zaaknummer 13 juni 2012 datum

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008

Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Besluitenlijst van de vergadering van commissie Economie en Omgeving op maandag 1 september 2008 Aanwezig: A. Tulmans, F. Verdonschot, P. Nouwen, J. op de Ven, M. Janssen-Tijssen, J. Lucassen, C. Verhaegh

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk

Wijkraad Leidsche Rijn, de ogen en oren van de wijk Datum: 25 oktober 2012 Wijkraad Leidsche Rijn vraagt aandacht voor verbetering ondernemersklimaat in Leidsche Rijn In de afgelopen jaren is de Wijkraad Leidsche Rijn vaak in contact gekomen met ondernemers

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie

Afwezig met opgaaf van reden: Marion van Buren, Ellen Hatuina, Erik Groeneweg, Annemarie Kovacevic. Nr. Onderwerp Actie notulen Deelraad Barendrecht 18-11-2014 Aanwezig :, Jaap Hoogerwaard (voorzitter), Marja Wansink, Rob Glandorf, Erik Both (personeelsgeleding); Gert-Jan van den Berg (oudergeleding); Jet Gerritse, Barbara

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvergadering. Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de voorgestelde randvoorwaarden voor de nadere uitwerking van het volkshuisvestingsfonds

Raadsvergadering. Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de voorgestelde randvoorwaarden voor de nadere uitwerking van het volkshuisvestingsfonds RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 16 mei 2013 13-035 Onderwerp randvoorwaarden Aan de raad, Onderwerp Randvoorwaarden Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de voorgestelde randvoorwaarden voor

Nadere informatie

mevrouw I. van Mulligen

mevrouw I. van Mulligen Verslag Vergadering van Commissie Onderzoek van de Rekening (COR) Vergaderdatum 17 februari 2016 Kenmerk Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer Mevrouw M. Hoogduin 070-4418161 Verslag

Nadere informatie

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving

Het Rendement van Schoon Deel sessie 1 Retail & stations omgeving Vraag Belangrijk Legenda Leestip Met de klok mee Start op 1 uur Van het midden uit naar buiten Per tak van boven naar beneden Deze PDF staat uit meerdere pagina's Welkom Hoop bekende gezichten Leuk mix

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen

Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Inleiding Initiatiefvoorstel 52 koopzondagen Op 21 mei 2013 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die anticipeerde op de wijzigingen in de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013. Deze wijzigingen zijn inmiddels

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

PEILING MET ALTERNATIEVEN

PEILING MET ALTERNATIEVEN Gemeente Amersfoort PEILING MET ALTERNATIEVEN Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4518181 Aan : Gemeenteraad Datum : 4 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder P. van den Berg Programma : 1

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college,

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W. Datum: 16 juni 2015. Geacht college, Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het college van B&W Datum: 16 juni 2015 Betreft: duurzaamheidslening Geacht college, Op 30 oktober 2014 is tijdens de programmabegroting 2015 een motie van het

Nadere informatie

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden:

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen zo spoedig mogelijk schriftelijk te beantwoorden: M O N T F O O R T D66 SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr 2015-29 Datum: 17-11-2015 Naam vragensteller: H.P.M. Bezuijen/A.M. van de Poll Vraag gericht aan: College/Portefeuillehouder Onderwerp: Ondernemersfonds

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk?

De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? De subsidie regeling Leefbaarheid en bewonersparticipatie: hoe werkt dat eigenlijk? Handreiking subsidie Leefbaarheid en bewonersparticipatie Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag Dienst Publiekszaken

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen

Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Concept - afsprakenlijst commissie Werk en Inkomen Datum en plaats: Woensdag 8 februari 2006 om 20.00 uur, Stadhuis Burgerzaal Aanwezigen: Commissieleden: R.S. Zwart (PvdA), J.B.A.M. van Xanten (VVD),

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college

Bestuursvoorstel: B&W Registratienr: [ 38354] Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: secretaris. steller. gereed voor agenda college Behandeld door: Portefeuillehouder: Agendanummer: Auteur : S. Nieuwesteeg Directie/Afd : VGEP/EZ Telefoon : 5293753 Datum : 22-06-2011 1 e : Weth. Arbouw 2 e : Weth. Meeuwis 3 e : 4 e : Besluit d.d. Conform

Nadere informatie

De toekomst van wonen in Zuidoost

De toekomst van wonen in Zuidoost De toekomst van wonen in Zuidoost In de periode 29 november tot en met 11 december 2006 zijn alle 197 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over wonen in Zuidoost. In totaal

Nadere informatie

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D42193 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 5 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013

Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Algemene ledenvergadering, 24 september 2013 Aanwezig Afwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter X A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van toezicht

Nadere informatie

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.

Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen. Vergadering Oordeelsvorming Ruimte 10-09-2015 Plaats: Raadzaal Tijd: 20:00-23:30 Voorzitter: Commissiegriffier: dhr. F. Kromhout OORDEELSVORMENDE RAADSBIJEENKOMST RUIMTE Voorafgaande aan deze vergadering

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016

Nr Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 1 Nr. 5.16 Vergadering: 24 mei 2016 Onderwerp: Besluitenlijst raadsvergadering 21 juni 2016 Aanwezig: De heer J.B. Wassink, voorzitter raad Mevrouw J. Hofman, griffier Mevrouw C. Oosterbaan, PvdA De heer

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017)

Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Ontwikkeling tijdelijke woningen op Hoge Schaft Vragen & Antwoorden ( februari 2017) Transformatie naar woningen Waarom wordt kantoorgrond op bedrijventerrein De Schaft ingewisseld voor woningen? Waarom

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Rapport Rapport betreffende een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 8 oktober 2015 Rapportnummer: 2015/151 2 Samenvatting De vader en moeder van Y. zijn gescheiden.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster.

Schriftelijke vragen. Inleiding door vragenstelster. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2014 Datum akkoord college van b&w van 9 september 2014 Publicatiedatum 12 september 2014 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Poot

Nadere informatie

Notitie. Raadscommissie Werk en Diversiteit Van. E. Jaensch, portefeuillehouder Economische Zaken Beh. Ambtenaar. P. Close Doorkiesnummer 5270

Notitie. Raadscommissie Werk en Diversiteit Van. E. Jaensch, portefeuillehouder Economische Zaken Beh. Ambtenaar. P. Close Doorkiesnummer 5270 Sector Ruimtelijke & Econ. Ontwikkeling Notitie Aan Raadscommissie Werk en Diversiteit Van E. Jaensch, portefeuillehouder Economische Zaken Beh. Ambtenaar P. Close Doorkiesnummer 5270 Datum 18 maart 2009

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid

Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid Communicatieaanpak herziening subsidiebeleid INLEIDING De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert gaan het gemeentelijke subsidiebeleid herzien. Het subsidiebeleid wordt opnieuw bekeken en aangepast.

Nadere informatie

Tweede Dag van het. Bbz 2004. Samenvatting

Tweede Dag van het. Bbz 2004. Samenvatting Tweede Dag van het Bbz 2004 Samenvatting Inhoud Inleiding 3 De actualiteit rond het Bbz 2004 4 Het jongerenproject 5 MVO in de praktijk 6 Workshop 1 Kunstenaars binnen Bbz 7 Workshop 2 Debiteurenbeleid

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw W.A.J. Kosterman (waarnemend portefeuillehouder) mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Aankoop aandelen BIGA en toekomst Sociale Werkvoorziening 17 november 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie.

Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. Handreiking inzake verhuizing van ouderen naar een andere woonlocatie. A. Noodzakelijke verhuizing van ouderen uit hun verzorgings- of verpleeghuis - hoe wordt dit zo goed mogelijk begeleid? In deze handreiking

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 13 oktober 2016 Onderwerp: Vervolgsessie visie op wonen Aanwezig: Voorzitter: mw. A.A. van der Stijl Locogriffier: mw. A.J. van Wees Leden: dhr. L.N. Vernie (CDA),

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134

*Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Grave *Z007AEC22F9* documentnr.: INT/G/14/08831 zaaknr.: Z/G/13/05134 Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : 16 juni 2014 : Doorstart project snippergroen Portefeuillehouder Afdeling Commissie : H.A.W.M.

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008

Besluiten- en actielijst hervatting openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 september 2008 Aanwezig Commissieleden: Mw. Schaafsma, dhr. Van der Heijden, mw. Boom, mw. Vos, dhr. Klinkhamer, mw. Van de Pol, dhr. T. Flens, dhr. Ras Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr.

Nadere informatie

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld.

GEMEENTE SCHAGEN. Afwezig: mevr. P. Overtoom, mevr. M. Elzinga-Hage, dhr. J. Wijnker, dhr. P. de Boer en dhr. P. Groenveld. GEMEENTE SCHAGEN Verslag van het Platform Wmo, gehouden op 23 november 2009. Vastgesteld op de vergadering van 22 februari 2010. Aanwezig: dhr. M. Nijssen, dhr. Geel, dhr. E. Hoekstra, dhr. E. van Leeuwen,

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda De voorzitter van de commissie van de gemeente Terschelling roept de leden van de commissie op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 3 november 2015 aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse

Detacheringen & Jobcoaching Productie & Diensten Kwekerij & Groenvoorziening Jobhouse VERSLAG van de op 8 december 2016 in Zoetermeer gehouden openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst Sociale Werkvoorziening Rijswijk en Omstreken Aanwezig de leden: de heer T.C. Kuiper,

Nadere informatie