ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS. 20 april Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS. 20 april 2009. Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009"

Transcriptie

1 ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS 20 april 2009 Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009 Mr. A.A.M. Deterink Eindhoven Curator 1/239

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Onderzoek Aard en uitvoering van het onderzoek/disclaimer 5 2. Samenvatting en conclusies Historische terugblik Hoofdoorzaken faillissement Externe factoren Interne factoren Optreden van het Bestuur en de Commissarissen/Handelswijze Aandeelhouders Totstandkoming van de joint venture Inleiding Wijze van Inbreng/Waardebepaling/Financiering Openingsbalans Plannen tot herstructurering LPD in Marktaandeel en omzet per klant LPD bij oprichting Joint Business Plan 1 en Corporate Governance Inleiding Organisatiestructuur Management Board of Management Group Management Team (tot september 2002)/Executive Board 55 (vanaf september 2002) 4.6 Raad van Commissarissen Aandeelhouders Relatie LPD-aandeelhouders De financiering Inleiding USD ,- faciliteit Algemeen Kernpunten Facility Agreement d.d. 26 juni /239

3 5.2.3 FRN-lening Herstructurering 2002/Amendment Agreement d.d. 31 mei Herstructurering 2004/Loan Restructuring Agreement d.d. 25 juni Overzicht gerealiseerde aflossingen Zekerheden Bankensyndicaat in de laatste fase van LPD MIVAR Notes Totstandkoming MIVAR lening van , De positie van MIVAR inzake de herstructurering van MIVAR in de laatste fase van LPD Financiering door lokale banken Financiering door de aandeelhouders Trade Financing Leverancierskrediet Samenvatting externe financiering Marktontwikkelingen Consolidatie/Sluiting fabrieken Marktprognoses CPT-schermen en doelstellingen LPD in Marktprognoses CDT-monitoren en doelstellingen LPD in Prognoses LPD omzet 2001 tot en met 2005 versus gerealiseerde omzet LPD prognoses versus prognoses concurrenten en gespecialiseerde marktonderzoeksburo s CPT/CRT TV marktprognoses CDT/CRT Monitor marktprognoses Snelle groei LCD-markt Financiële situatie in de jaren 2001 tot en met Beschikbare informatie Overzicht jaarcijfers (x USD 1 miljoen) 2001 t/m Enkele beschouwingen m.b.t. het overzicht van de jaarcijfers De inbreng Resultaten en omzetten Investeringen door partners Ontwikkelingen in de boekjaren Jaar Jaar Jaar Jaar /239

4 7.4.5 Jaar Ratio s Rapporteringen door de externe accountant De managementletters De presentaties aan het Supervisory Audit Committee De accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen Boekjaar 2001, verklaring d.d. 21 januari Boekjaar 2002, verklaring d.d. 12 december Boekjaar 2003, verklaring d.d. 15 oktober Boekjaar 2004, verklaring d.d. 23 mei Reorganisaties Operationele herstructurering - Inleiding Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie Reductie personeel Impairments Samenvatting LPD in de laatste fase Chronologisch overzicht laatste 365 dagen Money transfers Bijlagen Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen Organigram LPD-concern Lijst van geïnterviewde personen Historical Events of LG. Philips Displays Openingsbalans LPD per 30 juni Specificatie verstrekte zekerheden 222 4/239

5 1. Onderzoek 1.1 Aard en uitvoering van het onderzoek/disclaimer In eerdere openbare verslagen in de faillissementen van LPD Holding, LPD Investments en LPD Netherlands, heeft de Curator aangekondigd een nader onderzoek te zullen instellen naar de oorzaken van de faillissementen alsmede naar de wijze waarop het bestuur zijn taken heeft vervuld en naar de wijze waarop door de Raad van Commissarissen toezicht is gehouden. Het ingestelde onderzoek heeft mede ten doel gehad een oordeel te kunnen vormen over de vraag of één of meer failliete vennootschappen of de gezamenlijke crediteuren van één van deze vennootschappen vorderingen geldend zouden kunnen maken op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders of andere direct betrokkenen. Daarbij rekent de curator het niet tot zijn taak te onderzoeken of individuele crediteuren nog bepaalde aansprakelijkheidsvorderingen kunnen instellen. De Curator heeft de notulen van vergaderingen van bestuurders en commissarissen, jaarprognoses, jaarrekeningen en jaarverslagen, managementletters van accountants, gehouden financiële presentaties en vele andere schriftelijke en electronische bronnen bestudeerd. Tevens werden de bedrijfsresultaten geanalyseerd tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de markt. Mede in verband hiermede werd ten kantore van de curator een dataroom ingericht. De Curator heeft Prof. Dr. A.J. Bindenga, voormalig voorzitter van het NIVRA en vervolgens in verband met diens ziekte, de heer W.R. Küh en de heer J.W. Schallenberg, beiden gepensioneerde registeraccountants, verzocht hem bij het onderzoek te assisteren, met name op het gebied van de bedrijfseconomische gang van zaken en de jaarverslaglegging van LPD. Interviews zijn in diverse landen gehouden met de personen vermeld in bijlage Van alle gesprekken zijn schriftelijke verslagen gemaakt. De geïnterviewde personen zijn in de gelegenheid gesteld commentaar op de conceptverslagen te leveren. 5/239

6 Voorts is in de loop der tijd gesproken met vele overige bij LPD betrokken werknemers, crediteuren, bankiers, advocaten en adviseurs. Ook al deze gesprekken leverden informatie voor dit rapport op. De formeel door de curator gehoorde personen ontvingen desgevraagd het deel van het conceptrapport, waarin hun verklaringen zijn verwerkt, ter inzage. Hun commentaar is, waar nodig, opgenomen in het definitieve rapport. De oorzaken van de faillissementen zijn terug te voeren op een veelheid van interne en externe factoren, die onderling verband met elkaar houden. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de hoofdoorzaken, van alle daarbij van belang zijnde interne en externe factoren alsmede een beoordeling van het optreden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen en van de rol van de aandeelhouders. Eventueel ná het verschijnen van dit rapport nieuw verkregen informatie kan tot aanpassingen van de bevindingen van de Curator leiden. Dit rapport verschijnt zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal. In geval van interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandse tekst. Disclaimer: Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten jegens de boedel en/of de Curator in privé worden ontleend. 6/239

7 2. Samenvatting en conclusies 2.1 Historische terugblik LG.Philips Displays B.V. (LPD) werd op 30 juni 2001 opgericht als een joint venture van Philips International B.V. (Philips) en LG.Electronics (LGE). LPD vormde vanaf het moment van haar oprichting de grootste producent ter wereld van CRTschermen voor monitoren en televisies. De productiecapaciteit bedroeg ongeveer 71 miljoen eenheden, te produceren in 34 fabrieken in Europa, Azi ë en Amerika met ± werknemers. De joint venture zou schermen gaan produceren, gebaseerd op het principe van de Cathode Ray Tube (CRT). De CRT-industrie kan worden verdeeld in twee segmenten, te weten Colour Picture Tubes (CPT), die worden gebruikt in televisies en Colour Display Tubes (CDT), die als onderdelen dienen voor computermonitoren. De totale markt voor CPTschermen bedroeg in 2001 ruim 150 miljoen eenheden en voor CDT-schermen circa 100 miljoen eenheden. Met haar productiecapaciteit kon de joint venture ± 28% van de totale markt bedienen. Beide aandeelhouders beoogden met de joint venture om het marktaandeel van LPD te vergroten van 25% tot 30%. Beide partijen hadden de intentie de joint venture na verloop van drie jaar naar de beurs te brengen. De oprichting geschiedde via inbreng door beide partners van activa en passiva simpel gezegd - betrekking hebbend op de CRT-activiteiten. De joint venture betaalde de ingebrachte activa via de uitgifte aan beide partners van USD miljoen aan aandelen en via betaling aan beide partners van een bedrag in contanten van USD miljoen. In totaal werd aldus voor USD 2.651miljoen aan activa minus passiva ingebracht. Bij de oprichting werd een lening afgesloten via een Bankensyndicaat. De totale kredietfaciliteit bedroeg USD 2 miljard, waarvan in 2001 USD miljoen werd opgenomen. Hiervan ontvingen de aandeelhouders bij wege van contante betaling voor de activa USD miljoen. Voor LPD resteerde van deze faciliteit als werkkapitaal slechts USD 395 miljoen. Daarnaast werd door lokale banken nog eens meer dan USD 500 miljoen ter leen verstrekt. 7/239

8 De banken waren, zoals blijkt uit de gehouden interviews, gaarne bereid LPD te financieren. In hun perceptie zou LPD een echte cash cow worden, aangezien niet meer geïnvesteerd behoefde te worden in de technologie. Deze was voorhanden. De lening zou in vijf jaar worden afgelost. Philips was kapitaalkrachtig en beide joint venture partners hadden een uitstekende reputatie en vormden voor de banken een aantrekkelijke partij. De banken vertrouwden in belangrijke mate op de goede naam en reputatie van Philips en LGE en op de door LPD aangeleverde cijfers en informatie als vervat in het Information Memorandum. Van positieve invloed was tevens het gegeven dat Philips en LGE eerder al in 1999 gezamenlijk de LCD Joint Venture waren gestart. Reeds in het eerste halfjaar van haar bestaan ging het bij LPD mis. De lancering van de Joint Venture vond plaats midden in een kwakkelende economie (mede veroorzaakt door 9/11 ), waarin sprake was van een dramatische daling van de consumentenvraag naar onder meer elektronische producten. De vraag naar CRT-schermen daalde onverwacht sterk. LPD voorzag in oktober 2001, en mitsdien enkele maanden ná haar oprichting reeds, dat zij op korte termijn niet meer zou kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens het Bankensyndicaat. LPD zou per 31 december 2001 in een default situatie komen te verkeren, waardoor de banken de faciliteit van USD 2 miljard zouden kunnen opeisen. Reeds in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen van 27 oktober 2001 moest voorzitter Wente mededelen, dat de bankfaciliteiten als gevolg van de tegenvallende resultaten van 2001 waren geblokkeerd. LPD kon de laatste USD 250 miljoen van de z.g. Revolving Credit Facility niet meer onder de lening trekken. The Chairman summarized that the Company is in bad shape and must indeed be restructured aggressively, reducing headcount with around 15,000 employees in 2-3 years, closing half of the factories and considering the divestment of the Company s glass, yoke and fly-back transformers operations. De Raad van Commissarissen was het hiermee eens acknowledging that more and faster restructuring has become necessary than initially foreseen. Aan de aandeelhouders zou worden voorgesteld USD 600 miljoen nieuw kapitaal in te brengen. De omzet over geheel 2001 werd op dat moment geraamd op USD miljoen, terwijl eerder was gebudgetteerd USD miljoen. Het boekjaar 2001 werd afgesloten met een netto verlies van USD 348 miljoen. Het Bankensyndicaat was geschokt. De gesyndiceerde lening was enkele maanden eerder nog beloond met de Transaction of the Year prijs van IFR (International Financing Review, op dat moment marktleider op het terrein van capital markets intelligence ). 8/239

9 Als gevolg van de blokkering van de faciliteiten door het Bankensyndicaat en een negatieve cash flow zag LPD zich in het vierde kwartaal van 2001 geconfronteerd met ernstige liquiditeitsproblemen. Eind 2001, derhalve binnen 6 maanden nà de start van de joint venture was de continuïteit van de onderneming al niet meer gewaarborgd. In de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2001 werd een z.g. emphasis of matter paragraaf opgenomen om tot uitdrukking te brengen dat er twijfels bestonden over de continuïteit van de onderneming. Een eerste ingrijpende reorganisatie bleek bittere noodzaak. Op 31 mei 2002 werd met het Bankensyndicaat overeenstemming bereikt over wijziging van de Facility Agreement. Daartoe dienden beide aandeelhouders in te stemmen met een extra kapitaalsinjectie van in totaal USD 250 miljoen, welk bedrag werd gebruikt ter aflossing van het Bankensyndicaat. Daarnaast en daarenboven dienden beide aandeelhouders voor in totaal USD 400 miljoen aan extra garanties te verstrekken. Vervolgens werd in juli 2002 door LPD een obligatielening uitgegeven ten belope van in totaal 200 miljoen, welke lening in zijn geheel beschikbaar werd gesteld door MIVAR, zijnde een onderneming van de heer Vichi, op dat moment de grootste producent van televisies in Italië. Ook Vichi ging daarbij naar eigen zeggen af op de goede naam en faam van Philips. Het Bankensyndicaat ontving in 2002 een substantiële aflossing ten bedrage van USD 385 miljoen. Reeds in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 5 november 2002 (derhalve ruim 5 maanden ná de eerste financiële herstructurering) werd voorzien, dat mede als gevolg van de snelle verslechtering van de markt voor monitoren, LPD in 2003 wederom niet meer zou kunnen voldoen aan de in mei 2002 aangepaste bankratio s. LPD is too high geared!, aldus slide 29 van de gehouden presentatie onder het hoofdstuk Bank Covenants. In retrospectief bezien was de kapitaalsinjectie van USD 250 miljoen té laag. Eerder was in de Raad van Commissarissen gesproken over een extra kapitaalsbehoefte van USD 600 miljoen. In 2002 moest USD 385 miljoen worden afgelost. Daarenboven vloeide uit de aan de joint venture ten grondslag liggende businessplannen voort, dat initieel voor in totaal USD 366 miljoen moest worden gereorganiseerd. De kapitaalsinjectie van USD 250 miljoen tesamen met de MIVAR financiering van 200 miljoen waren, in combinatie met de operationele kasstroom, onvoldoende om de te verwachten cash out te dekken. Einde 2002 moest een impairment afboeking (herwaardering materiële en immateriële vaste activa) worden genomen van USD 456 miljoen. Het netto verlies over 2002 bedroeg USD 532 miljoen (in 2002 bijgestelde prognose netto verlies USD 382 miljoen). Het eigen vermogen 9/239

10 bedroeg USD 816 miljoen. Teneinde nog te kunnen voldoen aan de eisen van het bankconvenant, diende LPD in 2003 alweer haar vermogen te versterken, haar schulden te verlagen en de EBITDA te verbeteren. Reeds in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 2 december 2002 werd duidelijk, dat in 2003 andermaal een kapitaalsinjectie van de aandeelhouders noodzakelijk zou zijn, om aan alle bankconvenanten te kunnen voldoen. Over 2002 kon nog worden voldaan aan de eis van het Bankensyndicaat, dat de EBITDA over 2002 minimaal USD 350 miljoen moest bedragen. De omzet bedroeg in 2002 USD miljoen en lag daarmede USD 90 miljoen beneden het in 2002 bijgestelde budget. De adjusted EBITDA bedroeg USD 352 miljoen en lag USD 178 miljoen beneden het in 2002 bijgestelde budget. Over 2002 moesten zeer hoge reorganisatiekosten ten belope van USD 570 miljoen, waarvan impairments USD 456 miljoen en herstructureringskosten USD 114 miljoen, worden genomen. Begroot was slechts USD 300 miljoen. In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 10 juli 2003 werd de verwachting uitgesproken, dat LPD in het 3 e en 4 e kwartaal 2003 wederom niet meer zou kunnen voldoen aan de ratio s van het Bankensyndicaat. Uit de notulen van de Raad van Commissarissenvergadering van 16 september 2003 blijkt, dat naar alle waarschijnlijkheid ultimo 2003 een impairment zou moeten worden genomen ten belope van USD 625 miljoen. Erkend werd, dat dit een naderende breuk van de financiële overeenkomsten van de syndicaatslening zou betekenen en dat de voorwaarden voor de lening opnieuw zouden moeten worden onderhandeld met het Bankensyndicaat. Opmerkelijk is, dat voorzitter Wente de oorzaak op dat moment mede legde bij de moeilijke financiële structuur van LPD vanaf haar aanvang. Uit de jaarrekening van 2003 van LPD blijkt, dat het financiële convenant met het Bankensyndicaat reeds in september 2003 werd gebroken, waardoor opzegging van het krediet dreigde. Het Bankensyndicaat eiste vervolgens wederom nieuwe kapitaalsinjecties van beide aandeelhouders. Dit mede met het oog op de contractueel verschuldigde terugbetaling van een bedrag van USD 783 miljoen van de syndicaatslening in Uit de notulen van de Raad van Commissarissenvergadering van 4 november 2003 blijkt, dat de commissarissen, benoemd door de aandeelhouders, verwachtten dat beide aandeelhouders zouden instemmen met een extra kapitaalsinjectie van in totaal USD 500 miljoen. 10/239

11 Het jaar 2003 werd afgesloten met een netto verlies van USD 872 miljoen (USD 872 miljoen beneden het ultimo 2002 bijgestelde budget van 0). De reorganisatiekosten bedroegen in totaal USD 942 miljoen, waarvan USD 764 miljoen impairments en USD 178 miljoen herstructureringskosten. De omzet daalde tot USD miljoen (USD 983 miljoen beneden het aanvang 2002 bijgestelde budget en USD 155 miljoen beneden het in december 2002 wederom bijgestelde budget) terwijl de adjusted EBITDA daalde tot USD 254 miljoen (USD 540 miljoen beneden het aanvang 2002 bijgestelde budget). Ultimo 2003 aanvang 2004 werd met het Bankensyndicaat alsmede met MIVAR intensief onderhandeld over een structurele herfinanciering. MIVAR weigerde uiteindelijk hieraan zijn medewerking te verlenen en stond erop, dat haar lening conform de leningsvoorwaarden zou worden afgelost in De aandeelhouders verklaarden zich bereid in totaal USD 500 miljoen nieuw kapitaal te storten, terwijl zij in ruil voor bestaande garanties ieder een nieuwe garantie van USD 50 miljoen aan het Bankensyndicaat zouden verstrekken. Ter ondersteuning van het werkkapitaal verklaarden beide aandeelhouders zich daarenboven bereid vooruitbetalingen te verrichten op de levering van gekochte CRT-producten. In juli 2004 werd volledige overeenstemming bereikt met het Bankensyndicaat en met beide aandeelhouders over de noodzakelijke herfinanciering. Het boekjaar 2004 werd het beste boekjaar in de geschiedenis van LPD. De omzet steeg tot USD miljoen. Had LPD over 2003 nog een netto verlies geleden van USD 872 miljoen, in 2004 verminderde dit netto verlies tot USD 171 miljoen. Een verbetering derhalve met USD 701 miljoen. Indien de herstructurerings- en impairmentskosten niet worden meegerekend, bedroeg het resultaat (de z.g. adjusted EBITDA) USD 400 miljoen. Voor het eerst werd zijdens de accountant bij de jaarrekening 2004 een ongeclausuleerde schone verklaring verstrekt zonder opmerkingen over dreigende discontinuïteit. Het management kreeg maar korte tijd om na te genieten van het beste jaar in de geschiedenis van LPD. Al in het 1 e kwartaal van 2005 doemden nieuwe bedreigingen op. Er zouden hoge herstructureringskosten moeten worden genomen in verband met het sluiten van fabrieken (met name voormalige Philips fabrieken in Europa), de voorraden namen sterk toe, terwijl de z.g. Capex-uitgaven ongebruikelijk hoog uitvielen. Vanaf het 2 e kwartaal 2005 kwamen de resultaten verder onder druk te staan als gevolg van de snel verslechterende marktomstandigheden. In de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 11 juli /239

12 werd een reddingsplan voor Europa besproken. De fabrieken in West-Europa met hun zeer hoge kostenstructuur zouden zo snel mogelijk gedownsized moeten worden en/of gesloten. In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 10 oktober 2005 werd geconstateerd, dat LPD in de komende jaren een financieringstekort zou hebben van maar liefst USD 1,4 miljard. In de telefonische vergadering van de Raad van Commissarissen van 27 oktober 2005 werd al gesproken van een financieringstekort voor de komende jaren van bijna USD miljoen. Het businessplan toonde aan, dat de toekomstige kasstromen van LPD niet voldoende zouden zijn voor de betaling van aflossing, rente en de benodigde herstructureringskosten. De CRT-markt zou veel sneller dalen dan aanvang 2004 was voorzien. In de maanden hierna bleek, dat beide aandeelhouders niet langer bereid waren tot een kapitaalsinjectie en dat het Bankensyndicaat evenmin bereid was additionele financiering te verstrekken. In haar persbericht van 21 december 2005 maakte Philips wereldkundig, dat zij inzake LPD had besloten tot een eenmalige non-cash impairment van ongeveer 418 miljoen, dat zij daarenboven een eenmalige last nam van 42 miljoen bestaande uit betaling van garantieverplichtingen jegens het Bankensyndicaat en dat zij verder geen kapitaal meer zou steken in LPD. Ook LGE weigerde verdere financiële steun. Aldus werd het faillissement van LPD aanvang 2006 onvermijdelijk. Het totale netto verlies van LPD over de jaren 2001 tot en met 2005 bedroeg USD miljoen. De aandeelhouders namen in de aanvang van de joint venture voor USD miljoen deel in het risicodragend kapitaal. In latere jaren werd een bedrag van USD 750 miljoen bijgestort en werd uit hoofde van verstrekte garanties aan het Bankensyndicaat betaald de somma van 84 miljoen. Als gevolg van het faillissement hebben de aandeelhouders hun totaal investering van per saldo ruim USD 2,1 miljard moeten afschrijven. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: Initiële inbreng activa (minus passiva) USD miljoen Af: Koopsom in contanten USD USD Bij: Extra kapitaalstortingen USD 750 USD Bij: Betaalde garanties USD /239

13 (februari 2006) USD miljoen, derhalve USD miljoen per aandeelhouder. Daarenboven betaalde Philips in maart 2002 nog een bedrag ad USD 105 miljoen aan LGE om daarmede alle disputen inzake de meerwaarde van de door LGE ingebrachte activa te schikken. Het Bankensyndicaat zal naar verwachting uiteindelijk meer dan USD 640 miljoen exclusief rente moeten afboeken. MIVAR zal 200 miljoen exclusief rente moeten afboeken. De schade voor de lokale banken alsmede de overige crediteuren valt op dit moment nog niet te becijferen. 2.2 Hoofdoorzaken faillissement De teloorgang van het LPD-concern in een recordtempo van 4,5 jaar is veroorzaakt door een complex aan externe en interne factoren Externe factoren Industriële (markt)factoren: Als belangrijkste oorzaak kan worden genoemd de veel sneller dan verwachte daling van de vraag naar CRT-monitoren en TV s, mede als gevolg van de door onvoorzien snelle prijsdalingen in combinatie met sterke verbetering van de kwaliteit veel sneller dan verwachte opkomst en marktpenetratie van LCD-schermen. Deze daling ging gepaard met een alsmaar voortschrijdende prijserosie en daarmede verbonden verlaging van de marges. Voor de monitoren was in 2001 de verwachting, dat in 2004 de marktvraag ± 128 miljoen eenheden zou omvatten. De verwachting was dat dit nog 75% van de totale schermenmarkt voor monitoren zou zijn. De andere 25% zou worden ingevuld door LCD-monitoren. In 2004 bedroeg de CRT-markt voor monitoren edoch nog maar 67 miljoen eenheden, neerkomend op slechts 49% van de totale schermenmarkt voor monitoren. 13/239

14 De CRT-TV s lieten eenzelfde, zij het iets minder negatief beeld zien. In 2001 werd verwacht, dat in 2004 de marktomvang voor CRT-televisies nog 183 miljoen eenheden zou omvatten, neerkomend op 95% van de totale markt voor televisies. In 2004 bedroeg de CRT markt voor televisies echter nog maar 170 miljoen eenheden, neerkomend op 90% van de totale markt voor televisies. Aanvang 2006 bestond echter de verwachting, dat de CRT-markt voor televisies in 2010 nog slechts 39% van de totale vraag zou uitmaken. De marktvraag is mitsdien veel sneller gedaald dan door LPD werd aangenomen. Dit blijkt alleen al door de omzetprognoses van LPD in de in 2001 bij de aanvang van de joint venture opgestelde businessplannen (Businessplan 1 was verwerkt in het in mei 2001 aan het Bankensyndicaat verstrekte Informatiememo, Businessplan 2 werd in september 2001 opgesteld) te vergelijken met de werkelijk gerealiseerde omzet. Omzet in USD miljoen Businessplan Businessplan Gerealiseerd Omzet inclusief door Philips en LGE in het eerste halfjaar gerealiseerde omzet De in 2001 opgestelde businessplannen 1 en 2 bevatten mitsdien een volledig verkeerde inschatting van de te verwachten omzetten. Over de eerste vijf jaar werd de omzet in Businessplan 2 maar liefst in totaal USD 15,8 miljard té hoog geprognotiseerd. In 2002 werden alle prognoses substantieel naar beneden bijgesteld. Vervolgens moesten de prognoses aan het einde van ieder jaar weer substantieel naar beneden worden bijgesteld. Ook de concurrenten en alle gespecialiseerde marktonderzoeksburo s, zoals DisplaySearch (vanaf 2003), Dataquest, I-Supply en IDC, hebben de markt jaar in jaar uit foutief ingeschat. De voorspellingen van LPD voor de jaren 2001 en 2002 waren echter steeds optimistischer dan die van de toch al té optimistische voorspellingen van concurrenten en marktonderzoeksburo s. Daar kwam nog bij dat de snel dalende omzet gepaard ging met een sterker dan verwachte prijserosie. De neergaande ontwikkelingen gingen veel sneller dan zelfs door marktexperts verwacht. Dit werd met name veroorzaakt door de alsmaar toenemende concurrentie en de veel sneller dan verwachte opkomst van alternatieve technologieën als 14/239

15 LCD-monitoren en televisies, mede als gevolg van de met betrekking tot deze producten in versneld tempo doorgevoerde prijsdalingen. De constatering, dat LPD in geen enkel jaar (uitzondering 2004) haar prognoses heeft kunnen waarmaken, wordt met name verklaard door de hiervoor geschetste, steeds weer boven iedere verwachting, verslechterende marktsituatie. Als gevolg van de in een ras tempo sterk verminderde marktvraag ontstond aanzienlijke overcapaciteit. Deze overcapaciteit leidde tussen 2001 en 2006 tot een ware shake-out van CRT-fabrieken, terwijl tegelijkertijd een consolidatieslag plaatsvond. Naast de joint venture van Philips en LGE vond in 2003 een fusie plaats van de CRT-activiteiten van Matsushita en Toshiba en verkocht Thomson in 2005 haar CRT-activiteiten aan Videocon. Tot slot zij opgemerkt, dat de dollar in de relevante periode meer dan voorzien in waarde daalde ten opzichte van de euro. De verkoop van CRT units geschiedde in dollars Interne factoren De interne factoren welke een rol hebben gespeeld, kunnen worden onderscheiden in operationele factoren en factoren betrekking hebbend op de wijze van financiering van LPD, de wijze van aansturing, verschillen van visie en cultuurverschillen e.d. Operationele factoren: LPD zag zich vanaf de aanvang geconfronteerd met een zeer hoge kostenstructuur. Enerzijds als gevolg van de achteraf beschouwd met het oog op de bij de oprichting van de joint venture snel verslechterende marktomstandigheden, zeer hoge prijs voor ingebrachte activa en de vanaf de aanvang té hoge financieringslast. Anderzijds als gevolg van ieder jaar weer noodzakelijke herstructureringskosten ten gevolge van bestaande overcapaciteit en sluiting van fabrieken in hoge lonen landen, de noodzakelijke afwaarderingen van de bestaande productiemiddelen (impairments) en de investeringen in lage lonen landen. De productiecapaciteit van LPD moest telkens weer opnieuw worden afgestemd op de vraag in de markt. In de periode bedroegen de herstructureringskosten in totaal USD 525 miljoen, terwijl het totaal van de impairments USD miljoen bedroeg. Al in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen (27 oktober 2001) liet voorzitter Wente 15/239

16 weten, dat. the company is in bad shape.. en dat binnen 2 tot 3 jaar het aantal werknemers met zou moeten worden teruggebracht. Met name de binnen enkele jaren noodzakelijk gebleken buitensporige omvang van de impairments en de reorganisatiekosten duiden op een zeer hoog vastgestelde inbrengprijs bij de aanvang van de joint venture. In het businessplan van 2001 werden beide posten voor dezelfde periode begroot op slechts USD 277 miljoen. Ook de in de verslagperiode alsmaar stijgende kosten van grondstoffen van met name glas en koper, speelden LPD danig parten. Daarnaast had LPD te kampen met een inefficiënte logistiek, waarbij vaak vanuit Europese fabrieken van LPD componenten moesten worden verscheept naar de LPD-fabrieken in Azië en omgekeerd. De vele bedrijfssluitingen in de periode 2001 t/m 2005 hadden een negatieve invloed op de efficiency van het productieproces, doordat telkens weer herschikkingen moesten plaatsvinden tussen productielocaties en methodes. In plaats van de over de periode 2001 t/m 2005 in het businessplan begrote totaal netto winst van USD miljoen werd een totaal netto verlies geleden van USD miljoen. Het businessplan schetste mitsdien een achteraf beschouwd - véél te optimistisch beeld van de markt- en bedrijfsresultaten. Overige interne factoren Als interne factor dient in het bijzonder genoemd te worden de vanaf de aanvang buitengewoon kwetsbare financieringsstructuur van LPD. LPD werd bij haar oprichting belast met een bankfaciliteit van USD 2 miljard (leningen van lokale banken ten belope van meer dan USD 500 miljoen niet daaronder begrepen), waarvan slechts USD 645 miljoen kon worden aangewend voor werkkapitaal. Maar liefst USD miljoen werd uitgekeerd aan de aandeelhouders ter betaling van de inbreng van activa. LPD was maximaal geleveraged, hetgeen overigens in die tijd niet ongebruikelijk was. De voortdurende onderkapitalisatie in samenhang met de sneller dan verwachte verslechtering van de CRT-markt leidden voor het management tot een situatie van dweilen met de kraan open. De veel hoger dan verwachte reorganisatiekosten in combinatie met de operationele verliezen, afbetaling van schulden en rentekosten konden eenvoudigweg niet door de operationele cashflow van LPD worden gefinancierd. Als gevolg van de zeer hoge rente- en aflossingsverplichtingen kwam de nadruk te liggen op cash flow en niet op rendement. Uit de notulen van de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen blijkt dat toen reeds aan de aandeelhouders om een equity ejection van USD 600 miljoen was gevraagd, waarvan USD 200 miljoen moest worden aangewend voor herstructureringsplannen en USD 400 miljoen. to cover the foreseen /239

17 m. USD negative cash flow, the improvement of the debt/equity ratio and the correction of the lower than projected opening balance sheet. Uit de notulen van de Raad van Commissarissen van 10 december 2001 blijkt dat het bestuur haar verzoek tot kapitaalsinjectie had verlaagd tot USD 400 miljoen. De aandeelhouders werden vervolgens bereid gevonden aanvang 2002 USD 250 miljoen kapitaal te storten. Ook nà de kapitaalsinjectie van USD 250 miljoen aanvang 2002 door de aandeelhouders stelde treasurer Ho van LPD in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 2 februari 2002 the Company is carrying too much debt... Achteraf beschouwd is de wijze van financiering voor de continuïteit van LPD uiterst kwetsbaar gebleken. In de alsmaar neergaande markt zag LPD zich keihard geconfronteerd met de gevolgen van de zeer kwetsbare financieringsstructuur. LPD is too high geared, aldus slide 29 van de tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 5 november 2002 gehouden presentaties. In de notulen van de Raad van Commissarissen van 16 september 2003 valt op dit punt te lezen: The Supervisory Board acknowledged the Company s fragile financial structure and realized that the banks may request for shareholders support. In 2004 zagen aandeelhouders zich genoodzaakt wederom USD 500 miljoen kapitaal te storten. Met de wetenschap van vandaag ware het verstandiger geweest dat aan beide aandeelhouders aandelen LPD zouden zijn uitgegeven op basis van 50/50 en dat, indien en voorzover de ene aandeelhouder minder inbracht dan de andere (in dit geval Philips), de eerstgenoemde het verschil aan LPD in contanten zou hebben voldaan. Een andere optie zou zijn geweest dat, naast de inbreng van activa tegen uitgifte van aandelen aan beide partners, buiten LPD om en rechtstreeks tussen beide partners verrekening zou hebben plaatsgevonden van de helft van de méérinbreng van de ene partner ten opzichte van de andere partner, zodat de bankfaciliteit primair had kunnen worden aangewend voor het werkkapitaal van LPD. Voor deze laatste optie had LGE conform de Joint Venture Agreement kunnen kiezen, doch LGE heeft hiervan om haar moverende redenen afgezien. Aan LGE werd USD 1,1 miljard betaald voor de inbreng van activa. Niet onaannemelijk is, dat de eigen kwetsbare financiële positie van LGE in 2001 daarbij een rol heeft gespeeld, doch dit is niet komen vast te staan. LG (marktkapitalisatie in mei 2001 USD 1,64 miljard) was vergeleken met Philips (marktkapitalisatie in mei 2001 USD miljard) de kleinere partij met een in die tijd geringere financiële spankracht. LG had ultimo 2000 en in 2001 duidelijk behoefte aan cash. Op haar verzoek had Philips in december 2000 nog voor ongeveer EUR 505 miljoen in LGE geïnvesteerd via de koop van door LGE 17/239

18 uitgegeven z.g. covertible redeemable preferente aandelen. Bij de totstandkoming van de joint venture in juni 2001 heeft LGE deze aandelen weer ingekocht en aan Philips ongeveer EUR 500 miljoen terugbetaald. Het is aannemelijk te achten, dat deze terugbetaling is geschied via de door LGE van LPD ontvangen inbrengsom van USD 1,1 miljard. In beide hiervoor genoemde alternatieven zou de financieringsstructuur van LPD echter aanmerkelijk beter zijn geweest, doch zou LGE geen cash hebben ontvangen. De door beide aandeelhouders gemaakte keuze van financiering van de joint venture, als gevolg waarvan de joint venture vanaf de aanvang een kwetsbare financiële structuur kende, is, in combinatie met de achteraf gebleken hoge inbrengprijs van de activa, wederom achteraf beschouwd, - onder de in 2001 gegeven moeilijke marktomstandigheden - als onevenwichtig en gewaagd aan te merken. Als interne factor kan tevens worden genoemd de wijze, waarop LPD werd aangestuurd alsmede de in het oog springende verschillen in opvattingen van beide aandeelhouders. Bij de oprichting van de joint venture was overeengekomen, dat Philips en LGE ieder voor het bestuur drie personen konden laten benoemen, met gevolg, dat het management bestond uit een mix van Koreaanse en Nederlandse ex-lge en ex-philips werknemers, die vervolgens veelvuldig werden gewisseld, hetgeen niet altijd bevorderlijk heeft gewerkt voor een consistente en efficiënte gang van zaken. De Raad van Commissarissen bestond uitsluitend en alleen uit werknemers van Philips en LGE. Dit roept vragen op met betrekking tot de onafhankelijkheid en diversiteit van de samenstelling. LPD vertoonde de trekken van een verstandshuwelijk tussen Philips en LGE, waarbij lang niet altijd de meest geschikte manager op de juiste plaats werd benoemd. Primair gold het principe van evenredige vertegenwoordiging. De gekozen managementstructuur was complex en inefficiënt. Met grote regelmaat werden door Philips en LGE voorgedragen managers na een relatief kort dienstverband bij LPD weer teruggehaald naar het moederbedrijf. Daardoor vond er veelvuldig wisseling van de wacht plaats. Voorts zaten Philips en LGE lang niet altijd op één lijn voor wat betreft de wijze waarop LPD moest worden aangestuurd. LGE was vooral topdown gefocust en was voorstander van een centraal gestuurde organisatie, terwijl Philips meer gecharmeerd was van het leggen van verantwoordelijkheden in de diverse regio s. Voorts beschouwde Philips de joint venture als een van Philips onafhankelijke en zelfstandige 18/239

19 financiële participatie, terwijl LGE de joint venture meer beschouwde als een verlengstuk van haar eigen onderneming. Ook de bedrijfsvisie van beide aandeelhouders verschilde op onderdelen. Zo wilde LGE met name investeren in innovatie en nieuwe CRT-technologieën, terwijl Philips van oordeel was, dat deze investeringen in een neergaande CRT-markt niet terugverdiend zouden kunnen worden. LGE zag veel perspectief voor de bij LPD ontwikkelde Super Slim (plattere beeldbuizen), met name op de Aziatische markt, terwijl Philips de introductie van de Super Slim vanuit commercieel oogpunt niet echt zag zitten. Alle voormalige Philips-fabrieken waren tot toenemende ergernis van LGE verlieslatend, terwijl de voormalige LGE-fabrieken een positieve cash flow genereerden. LGE was een voorstander van de harde lijn en van het sluiten van de voormalige Philips-fabrieken in combinatie met het aanvragen van het faillissement van de betreffende werkmaatschappijen. LGE vond dat Philips dit maar moest oplossen. Philips vreesde reputatieschade en een negatieve perceptie bij het overblijvend personeel en wilde afslanken via reorganisaties en het aanbieden van ontslagvergoedingen, hetgeen uiteraard tot veel hogere kosten leidde. De LGE-fabrieken scoorden veel beter op het terrein van efficiency en productiviteit van werknemers. Mede om deze reden kregen Koreanen de leiding in de voormalige Philips-fabrieken te Gomez Palacio (Mexico) en Hranice (Tsjechië). De Philips bestuurders waren daarentegen weer beter op het terrein van financiën. Tot slot speelden cultuurverschillen en taalbarrières een rol van betekenis. De hier gesignaleerde verschillen kwamen de slagvaardigheid van het management niet ten goede. Niet gebleken is dat het gegeven, dat beide aandeelhouders via hun gezamenlijke tweede joint venture LG.Philips LCD de facto met LPD conflicterende belangen hadden, een negatieve rol heeft gespeeld bij de bedrijfsvoering en de uiteindelijke resultaten van LPD Optreden van het Bestuur en de Commissarissen/Handelswijze aandeelhouders Met de wetenschap van nu kan vastgesteld worden, dat de aan de oprichting van de joint venture ten grondslag liggende businessplannen JV Framework Businessplan en het Joint Business Plan 2 een véél te optimistisch beeld schetsten van de komende marktontwikkelingen en de mede hierop gebaseerde bedrijfsresultaten, mede gelet op de ontwikkelingen (omzetten) van vóór /239

20 Deze optimistische blik kon ook waargenomen worden in de bij de jaarrekeningen behorende directieverslagen alsmede in de in de loop der jaren uitgegeven persberichten. Bestuur en daarmede ook de commissarissen vanuit hun toezichthoudende functie, hebben de markt volledig verkeerd ingeschat. Dit geldt evenzeer ook voor beide aandeelhouders. Gebleken is echter, dat ook de professionele marktanalisten zoals DisplaySearch (vanaf 2003), IDC, I-Supply en Dataquest alsmede de concurrenten steeds een verkeerde inschatting van de marktontwikkelingen hebben gemaakt. De niet voorziene forse daling van de omzet jaar na jaar in combinatie met een sterke prijserosie en daarmede gepaard gaande voortdurende daling van de gemiddelde verkoopprijzen, werden met name veroorzaakt door de veel sneller dan verwachte opkomst van de in snel tempo in prijs dalende en in kwaliteit stijgende LCD-monitoren en televisies. Zoals elders in dit rapport opgemerkt, waren deze in hoofdzaak externe factoren tezamen met de als zeer kwetsbaar te duiden financieringsstructuur, in combinatie met de scherpe stijging van de prijzen van benodigde grondstoffen van met name glas en koper en de zeer hoge kosten van de steeds weer noodzakelijke herstructureringen en impairments, de hoofdoorzaken van de snelle teloorgang van de joint venture. De vele hiervoor genoemde interne factoren hebben het neergaande proces slechts versneld. De vraag is in hoeverre het management en de commissarissen van LPD de gang van zaken valt te verwijten. De belangrijkste boosdoener betrof - zoals gezegd de ieder jaar weer tegenvallende marktontwikkelingen, zoals nader verwoord in par Daarbij komt dat het startjaar 2001 een rampjaar werd. Wereldwijd was sprake van economische neergang. De instorting van de dot.com industrie ondermijnde de IT-sector, hetgeen de gang van zaken in de telecom en PC gerelateerde industrie en daarmede de LCD en CRT joint ventures van Philips en LGE sterk negatief beïnvloedde. Weliswaar deugden de jaarlijkse prognoses van het management niet, doch hetzelfde kan gezegd worden van de professionele marktanalisten en de concurrenten. Niemand voorzag kennelijk de snelle neergang van de CRT-industrie en de daartegenover staande snelle opkomst van onder meer de LCD-technologie. LPD was echter met haar prognoses met name voor de aanvangsjaren 2001 en 2002 optimistischer dan de op zich al té optimistische prognoses van de professionele marktanalisten. Dit wekt verbazing, te meer nu ná Samsung, 20/239

ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS. 20 april 2009. Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009

ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS. 20 april 2009. Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009 ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS 20 april 2009 Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009 Mr. A.A.M. Deterink Eindhoven Curator 1/240 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas,

Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas. Ede, 11 juni Geachte heer Faas, EXENDIS N.V. Recalcico Beheer B.V. T.a.v. de heer F.A.M.J. Faas Keesomstraat 4 6716 AB Ede P.O. Box 56 6710 BB Ede the Netherlands Ede, 11 juni 2008 Phone: +31 (0)318-676111 Fax: +31 (0)318-676104 e-mail:

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 11 augustus 2010 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Dexior Financial B.V. ("Dexior") : 09/485 F Datum uitspraak : Surseance van betaling:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 9 Datum : 1 augustus 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap DE NIEUWE HEEREN VAN BERGEN statutair gevestigd te Bergen (Nh), eveneens

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F)

1e VERSLAG. EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) 1e VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET VAN DE BEVINDINGEN IN HET FAILLISSEMENT VAN ALTITUDE SOFTWARE B.V. (03.0074-F) Datum uitspraak: : 18 februari 2003 Rechter-Commissaris : mevrouw Mr A. van Dijk

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 9 TEVENS EINDVERSLAG. in het faillissement van LP DISPLAYS EINDHOVEN B.V.

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 9 TEVENS EINDVERSLAG. in het faillissement van LP DISPLAYS EINDHOVEN B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER 9 TEVENS EINDVERSLAG in het faillissement van LP DISPLAYS EINDHOVEN B.V. DATUM: 16 AUGUSTUS 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding / Disclaimer blz. 3 2. Algemene gegevens blz. 3

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. H NKEVELD 78853 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 28 januari 201 5 Gegevens onderneming : Heddes Bouwgroep B.V. Nummer faillissement : F 14/11/62 Datum uitspraak : 16 februari 2011 Curator : mr.

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Datum 22 april 2009 Pagina 1/5 Telefoon (0492) 56 66 09 Fax (0492) 56 67 09 Mail info @gammaholding.nl Trading update Omzet: EUR 164 miljoen

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven.

Voor zover de tekst in dit verslag afwijkt van hetgeen in het vorige verslag is gemeld, is die tekst vetgedrukt weergegeven. De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie die aan de rechtbank is verzonden. VERSLAG 4 Datum: 14 augustus 2014 Gegevens onderneming : Nederlandse Startersunie B.V. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 maart 2012 Gegevens onderneming: : de naamloze vennootschap Avalon Holdings N.V. kantoorhoudende aan de Delftweg 96

Nadere informatie

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A12 ARCHITECTEN B.V. d.d. 2 mei 2014. : de besloten vennootschap A12 Architecten B.V.

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN A12 ARCHITECTEN B.V. d.d. 2 mei 2014. : de besloten vennootschap A12 Architecten B.V. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/749 NL:TZ:0000000884:F001 13-10-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN CNL MANAGEMENT BV. d.d. 21 mei 2014. : de besloten vennootschap CNL Management BV

ZESDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN CNL MANAGEMENT BV. d.d. 21 mei 2014. : de besloten vennootschap CNL Management BV Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 Hoofdpunten Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 4 juni 2015 Gegevens onderneming: Ropa Beleggings B.V. gevestigd te Apeldoorn aan de Laan van het Omniversum 20. Faillissementsnummer : C05/13/1069 Datum uitspraak

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing Holding B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/339 NL:TZ:0000000884:F002 08-06-2016 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap NewEMC

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/610 NL:TZ:0000009349:F001 15-11-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/438 NL:TZ:0000002577:F002 20-07-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 6 november 2012 Gegevens onderneming: Dispack Industrials B.V. Faillissementsnummer: 11/788 F Datum uitspraak: 20 december

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/0195 Uitgesproken: 15 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. G.S. Crince le Roy Curator:

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: Faillissementsnummers: 03/164 Uitgesproken: 8 april 2003 Rechter-Commissaris: mr. A. van Dijk Curator: mr. M.I.

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/16/438 NL:TZ:0000002577:F002 20-07-2016 mr. M.J. Cools mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 20 januari 2015 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE EUROPEAN PARTITION GROUP B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: Datum: 17 augustus 2012 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sluijmers Holding B.V., gevestigd te Mijdrecht,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 16 januari 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Hydros B.V. statutair gevestigd te Zoetermeer, vestigingsadres te (2911 HG) Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG - EINDVERSLAG Nummer : 4 Datum : 26 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nederlands Heibedrijf B.V., statutair gevestigd te Nederlek, correspondentieadres: 2920

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 2 februari 2015 Gegevens failliet: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. CENTRAAL BUREAU BOUWTOEZICHT (C.B.B.), statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/737 NL:TZ:0000011910:F004 01-12-2016 Mr. I.J.G.H. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming Veldhuizen Totaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

: mr. M.J. Tops (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: tops@fortadvocaten.

: mr. M.J. Tops (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: tops@fortadvocaten. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEEDOCK B.V. Gegevens onderneming : Ideedock B.V., statutair gevestigd te Nijmegen, vestigingsadres

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/658 NL:TZ:0000000652:F001 01-09-2015 Mr. M. de Vries mr. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Ruitenheer Beveiliging en Bedrijfsdiensten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 7 Datum: 16 mei 2013 Gegevens onderneming : Avalon Wholesale B.V. Faillissementsnummer : F2010/404 (Rechtbank Noord-Holland) Datum uitspraak : surseance

Nadere informatie

Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag 3 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake faillissement : Enron Power Services B.V. Rechter-Commissaris : mr. W.J. van Boven Curator : mr. M. Windt Faillissementsnummer : 03/97 F Datum

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV

JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV JAARSTUKKEN 2014 ROM-D CAPITAL BEHEER BV Datum: 28 april 2015 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM- D CAPITAL BEHEER BV 2014 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/498 NL:TZ:0000000489:F001 23-06-2015 Mr. Mr. M. de Vries Mr. Lunter Algemeen Gegevens onderneming Degemeentegids.nl B.V. Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012. Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2012 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Çelik Autohandel B.V.,

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 2 Datum : 7 juli 2015 Datum laatste verslag : 1 mei 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ron s Fashion Holding B.V., statutair

Nadere informatie