ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS. 20 april Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS. 20 april 2009. Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009"

Transcriptie

1 ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN HET FAILLISSEMENT VAN LG. PHILIPS DISPLAYS 20 april 2009 Bijlage bij openbaar verslag van 20 april 2009 Mr. A.A.M. Deterink Eindhoven Curator 1/239

2 Inhoudsopgave Pagina 1. Onderzoek Aard en uitvoering van het onderzoek/disclaimer 5 2. Samenvatting en conclusies Historische terugblik Hoofdoorzaken faillissement Externe factoren Interne factoren Optreden van het Bestuur en de Commissarissen/Handelswijze Aandeelhouders Totstandkoming van de joint venture Inleiding Wijze van Inbreng/Waardebepaling/Financiering Openingsbalans Plannen tot herstructurering LPD in Marktaandeel en omzet per klant LPD bij oprichting Joint Business Plan 1 en Corporate Governance Inleiding Organisatiestructuur Management Board of Management Group Management Team (tot september 2002)/Executive Board 55 (vanaf september 2002) 4.6 Raad van Commissarissen Aandeelhouders Relatie LPD-aandeelhouders De financiering Inleiding USD ,- faciliteit Algemeen Kernpunten Facility Agreement d.d. 26 juni /239

3 5.2.3 FRN-lening Herstructurering 2002/Amendment Agreement d.d. 31 mei Herstructurering 2004/Loan Restructuring Agreement d.d. 25 juni Overzicht gerealiseerde aflossingen Zekerheden Bankensyndicaat in de laatste fase van LPD MIVAR Notes Totstandkoming MIVAR lening van , De positie van MIVAR inzake de herstructurering van MIVAR in de laatste fase van LPD Financiering door lokale banken Financiering door de aandeelhouders Trade Financing Leverancierskrediet Samenvatting externe financiering Marktontwikkelingen Consolidatie/Sluiting fabrieken Marktprognoses CPT-schermen en doelstellingen LPD in Marktprognoses CDT-monitoren en doelstellingen LPD in Prognoses LPD omzet 2001 tot en met 2005 versus gerealiseerde omzet LPD prognoses versus prognoses concurrenten en gespecialiseerde marktonderzoeksburo s CPT/CRT TV marktprognoses CDT/CRT Monitor marktprognoses Snelle groei LCD-markt Financiële situatie in de jaren 2001 tot en met Beschikbare informatie Overzicht jaarcijfers (x USD 1 miljoen) 2001 t/m Enkele beschouwingen m.b.t. het overzicht van de jaarcijfers De inbreng Resultaten en omzetten Investeringen door partners Ontwikkelingen in de boekjaren Jaar Jaar Jaar Jaar /239

4 7.4.5 Jaar Ratio s Rapporteringen door de externe accountant De managementletters De presentaties aan het Supervisory Audit Committee De accountantsverklaringen bij de jaarrekeningen Boekjaar 2001, verklaring d.d. 21 januari Boekjaar 2002, verklaring d.d. 12 december Boekjaar 2003, verklaring d.d. 15 oktober Boekjaar 2004, verklaring d.d. 23 mei Reorganisaties Operationele herstructurering - Inleiding Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie Reorganisatie Reductie personeel Impairments Samenvatting LPD in de laatste fase Chronologisch overzicht laatste 365 dagen Money transfers Bijlagen Lijst van gebruikte afkortingen en begrippen Organigram LPD-concern Lijst van geïnterviewde personen Historical Events of LG. Philips Displays Openingsbalans LPD per 30 juni Specificatie verstrekte zekerheden 222 4/239

5 1. Onderzoek 1.1 Aard en uitvoering van het onderzoek/disclaimer In eerdere openbare verslagen in de faillissementen van LPD Holding, LPD Investments en LPD Netherlands, heeft de Curator aangekondigd een nader onderzoek te zullen instellen naar de oorzaken van de faillissementen alsmede naar de wijze waarop het bestuur zijn taken heeft vervuld en naar de wijze waarop door de Raad van Commissarissen toezicht is gehouden. Het ingestelde onderzoek heeft mede ten doel gehad een oordeel te kunnen vormen over de vraag of één of meer failliete vennootschappen of de gezamenlijke crediteuren van één van deze vennootschappen vorderingen geldend zouden kunnen maken op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders of andere direct betrokkenen. Daarbij rekent de curator het niet tot zijn taak te onderzoeken of individuele crediteuren nog bepaalde aansprakelijkheidsvorderingen kunnen instellen. De Curator heeft de notulen van vergaderingen van bestuurders en commissarissen, jaarprognoses, jaarrekeningen en jaarverslagen, managementletters van accountants, gehouden financiële presentaties en vele andere schriftelijke en electronische bronnen bestudeerd. Tevens werden de bedrijfsresultaten geanalyseerd tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de markt. Mede in verband hiermede werd ten kantore van de curator een dataroom ingericht. De Curator heeft Prof. Dr. A.J. Bindenga, voormalig voorzitter van het NIVRA en vervolgens in verband met diens ziekte, de heer W.R. Küh en de heer J.W. Schallenberg, beiden gepensioneerde registeraccountants, verzocht hem bij het onderzoek te assisteren, met name op het gebied van de bedrijfseconomische gang van zaken en de jaarverslaglegging van LPD. Interviews zijn in diverse landen gehouden met de personen vermeld in bijlage Van alle gesprekken zijn schriftelijke verslagen gemaakt. De geïnterviewde personen zijn in de gelegenheid gesteld commentaar op de conceptverslagen te leveren. 5/239

6 Voorts is in de loop der tijd gesproken met vele overige bij LPD betrokken werknemers, crediteuren, bankiers, advocaten en adviseurs. Ook al deze gesprekken leverden informatie voor dit rapport op. De formeel door de curator gehoorde personen ontvingen desgevraagd het deel van het conceptrapport, waarin hun verklaringen zijn verwerkt, ter inzage. Hun commentaar is, waar nodig, opgenomen in het definitieve rapport. De oorzaken van de faillissementen zijn terug te voeren op een veelheid van interne en externe factoren, die onderling verband met elkaar houden. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de hoofdoorzaken, van alle daarbij van belang zijnde interne en externe factoren alsmede een beoordeling van het optreden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen en van de rol van de aandeelhouders. Eventueel ná het verschijnen van dit rapport nieuw verkregen informatie kan tot aanpassingen van de bevindingen van de Curator leiden. Dit rapport verschijnt zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal. In geval van interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandse tekst. Disclaimer: Aan de inhoud van dit rapport kunnen geen rechten jegens de boedel en/of de Curator in privé worden ontleend. 6/239

7 2. Samenvatting en conclusies 2.1 Historische terugblik LG.Philips Displays B.V. (LPD) werd op 30 juni 2001 opgericht als een joint venture van Philips International B.V. (Philips) en LG.Electronics (LGE). LPD vormde vanaf het moment van haar oprichting de grootste producent ter wereld van CRTschermen voor monitoren en televisies. De productiecapaciteit bedroeg ongeveer 71 miljoen eenheden, te produceren in 34 fabrieken in Europa, Azi ë en Amerika met ± werknemers. De joint venture zou schermen gaan produceren, gebaseerd op het principe van de Cathode Ray Tube (CRT). De CRT-industrie kan worden verdeeld in twee segmenten, te weten Colour Picture Tubes (CPT), die worden gebruikt in televisies en Colour Display Tubes (CDT), die als onderdelen dienen voor computermonitoren. De totale markt voor CPTschermen bedroeg in 2001 ruim 150 miljoen eenheden en voor CDT-schermen circa 100 miljoen eenheden. Met haar productiecapaciteit kon de joint venture ± 28% van de totale markt bedienen. Beide aandeelhouders beoogden met de joint venture om het marktaandeel van LPD te vergroten van 25% tot 30%. Beide partijen hadden de intentie de joint venture na verloop van drie jaar naar de beurs te brengen. De oprichting geschiedde via inbreng door beide partners van activa en passiva simpel gezegd - betrekking hebbend op de CRT-activiteiten. De joint venture betaalde de ingebrachte activa via de uitgifte aan beide partners van USD miljoen aan aandelen en via betaling aan beide partners van een bedrag in contanten van USD miljoen. In totaal werd aldus voor USD 2.651miljoen aan activa minus passiva ingebracht. Bij de oprichting werd een lening afgesloten via een Bankensyndicaat. De totale kredietfaciliteit bedroeg USD 2 miljard, waarvan in 2001 USD miljoen werd opgenomen. Hiervan ontvingen de aandeelhouders bij wege van contante betaling voor de activa USD miljoen. Voor LPD resteerde van deze faciliteit als werkkapitaal slechts USD 395 miljoen. Daarnaast werd door lokale banken nog eens meer dan USD 500 miljoen ter leen verstrekt. 7/239

8 De banken waren, zoals blijkt uit de gehouden interviews, gaarne bereid LPD te financieren. In hun perceptie zou LPD een echte cash cow worden, aangezien niet meer geïnvesteerd behoefde te worden in de technologie. Deze was voorhanden. De lening zou in vijf jaar worden afgelost. Philips was kapitaalkrachtig en beide joint venture partners hadden een uitstekende reputatie en vormden voor de banken een aantrekkelijke partij. De banken vertrouwden in belangrijke mate op de goede naam en reputatie van Philips en LGE en op de door LPD aangeleverde cijfers en informatie als vervat in het Information Memorandum. Van positieve invloed was tevens het gegeven dat Philips en LGE eerder al in 1999 gezamenlijk de LCD Joint Venture waren gestart. Reeds in het eerste halfjaar van haar bestaan ging het bij LPD mis. De lancering van de Joint Venture vond plaats midden in een kwakkelende economie (mede veroorzaakt door 9/11 ), waarin sprake was van een dramatische daling van de consumentenvraag naar onder meer elektronische producten. De vraag naar CRT-schermen daalde onverwacht sterk. LPD voorzag in oktober 2001, en mitsdien enkele maanden ná haar oprichting reeds, dat zij op korte termijn niet meer zou kunnen voldoen aan haar contractuele verplichtingen jegens het Bankensyndicaat. LPD zou per 31 december 2001 in een default situatie komen te verkeren, waardoor de banken de faciliteit van USD 2 miljard zouden kunnen opeisen. Reeds in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen van 27 oktober 2001 moest voorzitter Wente mededelen, dat de bankfaciliteiten als gevolg van de tegenvallende resultaten van 2001 waren geblokkeerd. LPD kon de laatste USD 250 miljoen van de z.g. Revolving Credit Facility niet meer onder de lening trekken. The Chairman summarized that the Company is in bad shape and must indeed be restructured aggressively, reducing headcount with around 15,000 employees in 2-3 years, closing half of the factories and considering the divestment of the Company s glass, yoke and fly-back transformers operations. De Raad van Commissarissen was het hiermee eens acknowledging that more and faster restructuring has become necessary than initially foreseen. Aan de aandeelhouders zou worden voorgesteld USD 600 miljoen nieuw kapitaal in te brengen. De omzet over geheel 2001 werd op dat moment geraamd op USD miljoen, terwijl eerder was gebudgetteerd USD miljoen. Het boekjaar 2001 werd afgesloten met een netto verlies van USD 348 miljoen. Het Bankensyndicaat was geschokt. De gesyndiceerde lening was enkele maanden eerder nog beloond met de Transaction of the Year prijs van IFR (International Financing Review, op dat moment marktleider op het terrein van capital markets intelligence ). 8/239

9 Als gevolg van de blokkering van de faciliteiten door het Bankensyndicaat en een negatieve cash flow zag LPD zich in het vierde kwartaal van 2001 geconfronteerd met ernstige liquiditeitsproblemen. Eind 2001, derhalve binnen 6 maanden nà de start van de joint venture was de continuïteit van de onderneming al niet meer gewaarborgd. In de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2001 werd een z.g. emphasis of matter paragraaf opgenomen om tot uitdrukking te brengen dat er twijfels bestonden over de continuïteit van de onderneming. Een eerste ingrijpende reorganisatie bleek bittere noodzaak. Op 31 mei 2002 werd met het Bankensyndicaat overeenstemming bereikt over wijziging van de Facility Agreement. Daartoe dienden beide aandeelhouders in te stemmen met een extra kapitaalsinjectie van in totaal USD 250 miljoen, welk bedrag werd gebruikt ter aflossing van het Bankensyndicaat. Daarnaast en daarenboven dienden beide aandeelhouders voor in totaal USD 400 miljoen aan extra garanties te verstrekken. Vervolgens werd in juli 2002 door LPD een obligatielening uitgegeven ten belope van in totaal 200 miljoen, welke lening in zijn geheel beschikbaar werd gesteld door MIVAR, zijnde een onderneming van de heer Vichi, op dat moment de grootste producent van televisies in Italië. Ook Vichi ging daarbij naar eigen zeggen af op de goede naam en faam van Philips. Het Bankensyndicaat ontving in 2002 een substantiële aflossing ten bedrage van USD 385 miljoen. Reeds in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 5 november 2002 (derhalve ruim 5 maanden ná de eerste financiële herstructurering) werd voorzien, dat mede als gevolg van de snelle verslechtering van de markt voor monitoren, LPD in 2003 wederom niet meer zou kunnen voldoen aan de in mei 2002 aangepaste bankratio s. LPD is too high geared!, aldus slide 29 van de gehouden presentatie onder het hoofdstuk Bank Covenants. In retrospectief bezien was de kapitaalsinjectie van USD 250 miljoen té laag. Eerder was in de Raad van Commissarissen gesproken over een extra kapitaalsbehoefte van USD 600 miljoen. In 2002 moest USD 385 miljoen worden afgelost. Daarenboven vloeide uit de aan de joint venture ten grondslag liggende businessplannen voort, dat initieel voor in totaal USD 366 miljoen moest worden gereorganiseerd. De kapitaalsinjectie van USD 250 miljoen tesamen met de MIVAR financiering van 200 miljoen waren, in combinatie met de operationele kasstroom, onvoldoende om de te verwachten cash out te dekken. Einde 2002 moest een impairment afboeking (herwaardering materiële en immateriële vaste activa) worden genomen van USD 456 miljoen. Het netto verlies over 2002 bedroeg USD 532 miljoen (in 2002 bijgestelde prognose netto verlies USD 382 miljoen). Het eigen vermogen 9/239

10 bedroeg USD 816 miljoen. Teneinde nog te kunnen voldoen aan de eisen van het bankconvenant, diende LPD in 2003 alweer haar vermogen te versterken, haar schulden te verlagen en de EBITDA te verbeteren. Reeds in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 2 december 2002 werd duidelijk, dat in 2003 andermaal een kapitaalsinjectie van de aandeelhouders noodzakelijk zou zijn, om aan alle bankconvenanten te kunnen voldoen. Over 2002 kon nog worden voldaan aan de eis van het Bankensyndicaat, dat de EBITDA over 2002 minimaal USD 350 miljoen moest bedragen. De omzet bedroeg in 2002 USD miljoen en lag daarmede USD 90 miljoen beneden het in 2002 bijgestelde budget. De adjusted EBITDA bedroeg USD 352 miljoen en lag USD 178 miljoen beneden het in 2002 bijgestelde budget. Over 2002 moesten zeer hoge reorganisatiekosten ten belope van USD 570 miljoen, waarvan impairments USD 456 miljoen en herstructureringskosten USD 114 miljoen, worden genomen. Begroot was slechts USD 300 miljoen. In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 10 juli 2003 werd de verwachting uitgesproken, dat LPD in het 3 e en 4 e kwartaal 2003 wederom niet meer zou kunnen voldoen aan de ratio s van het Bankensyndicaat. Uit de notulen van de Raad van Commissarissenvergadering van 16 september 2003 blijkt, dat naar alle waarschijnlijkheid ultimo 2003 een impairment zou moeten worden genomen ten belope van USD 625 miljoen. Erkend werd, dat dit een naderende breuk van de financiële overeenkomsten van de syndicaatslening zou betekenen en dat de voorwaarden voor de lening opnieuw zouden moeten worden onderhandeld met het Bankensyndicaat. Opmerkelijk is, dat voorzitter Wente de oorzaak op dat moment mede legde bij de moeilijke financiële structuur van LPD vanaf haar aanvang. Uit de jaarrekening van 2003 van LPD blijkt, dat het financiële convenant met het Bankensyndicaat reeds in september 2003 werd gebroken, waardoor opzegging van het krediet dreigde. Het Bankensyndicaat eiste vervolgens wederom nieuwe kapitaalsinjecties van beide aandeelhouders. Dit mede met het oog op de contractueel verschuldigde terugbetaling van een bedrag van USD 783 miljoen van de syndicaatslening in Uit de notulen van de Raad van Commissarissenvergadering van 4 november 2003 blijkt, dat de commissarissen, benoemd door de aandeelhouders, verwachtten dat beide aandeelhouders zouden instemmen met een extra kapitaalsinjectie van in totaal USD 500 miljoen. 10/239

11 Het jaar 2003 werd afgesloten met een netto verlies van USD 872 miljoen (USD 872 miljoen beneden het ultimo 2002 bijgestelde budget van 0). De reorganisatiekosten bedroegen in totaal USD 942 miljoen, waarvan USD 764 miljoen impairments en USD 178 miljoen herstructureringskosten. De omzet daalde tot USD miljoen (USD 983 miljoen beneden het aanvang 2002 bijgestelde budget en USD 155 miljoen beneden het in december 2002 wederom bijgestelde budget) terwijl de adjusted EBITDA daalde tot USD 254 miljoen (USD 540 miljoen beneden het aanvang 2002 bijgestelde budget). Ultimo 2003 aanvang 2004 werd met het Bankensyndicaat alsmede met MIVAR intensief onderhandeld over een structurele herfinanciering. MIVAR weigerde uiteindelijk hieraan zijn medewerking te verlenen en stond erop, dat haar lening conform de leningsvoorwaarden zou worden afgelost in De aandeelhouders verklaarden zich bereid in totaal USD 500 miljoen nieuw kapitaal te storten, terwijl zij in ruil voor bestaande garanties ieder een nieuwe garantie van USD 50 miljoen aan het Bankensyndicaat zouden verstrekken. Ter ondersteuning van het werkkapitaal verklaarden beide aandeelhouders zich daarenboven bereid vooruitbetalingen te verrichten op de levering van gekochte CRT-producten. In juli 2004 werd volledige overeenstemming bereikt met het Bankensyndicaat en met beide aandeelhouders over de noodzakelijke herfinanciering. Het boekjaar 2004 werd het beste boekjaar in de geschiedenis van LPD. De omzet steeg tot USD miljoen. Had LPD over 2003 nog een netto verlies geleden van USD 872 miljoen, in 2004 verminderde dit netto verlies tot USD 171 miljoen. Een verbetering derhalve met USD 701 miljoen. Indien de herstructurerings- en impairmentskosten niet worden meegerekend, bedroeg het resultaat (de z.g. adjusted EBITDA) USD 400 miljoen. Voor het eerst werd zijdens de accountant bij de jaarrekening 2004 een ongeclausuleerde schone verklaring verstrekt zonder opmerkingen over dreigende discontinuïteit. Het management kreeg maar korte tijd om na te genieten van het beste jaar in de geschiedenis van LPD. Al in het 1 e kwartaal van 2005 doemden nieuwe bedreigingen op. Er zouden hoge herstructureringskosten moeten worden genomen in verband met het sluiten van fabrieken (met name voormalige Philips fabrieken in Europa), de voorraden namen sterk toe, terwijl de z.g. Capex-uitgaven ongebruikelijk hoog uitvielen. Vanaf het 2 e kwartaal 2005 kwamen de resultaten verder onder druk te staan als gevolg van de snel verslechterende marktomstandigheden. In de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 11 juli /239

12 werd een reddingsplan voor Europa besproken. De fabrieken in West-Europa met hun zeer hoge kostenstructuur zouden zo snel mogelijk gedownsized moeten worden en/of gesloten. In de vergadering van de Raad van Commissarissen van 10 oktober 2005 werd geconstateerd, dat LPD in de komende jaren een financieringstekort zou hebben van maar liefst USD 1,4 miljard. In de telefonische vergadering van de Raad van Commissarissen van 27 oktober 2005 werd al gesproken van een financieringstekort voor de komende jaren van bijna USD miljoen. Het businessplan toonde aan, dat de toekomstige kasstromen van LPD niet voldoende zouden zijn voor de betaling van aflossing, rente en de benodigde herstructureringskosten. De CRT-markt zou veel sneller dalen dan aanvang 2004 was voorzien. In de maanden hierna bleek, dat beide aandeelhouders niet langer bereid waren tot een kapitaalsinjectie en dat het Bankensyndicaat evenmin bereid was additionele financiering te verstrekken. In haar persbericht van 21 december 2005 maakte Philips wereldkundig, dat zij inzake LPD had besloten tot een eenmalige non-cash impairment van ongeveer 418 miljoen, dat zij daarenboven een eenmalige last nam van 42 miljoen bestaande uit betaling van garantieverplichtingen jegens het Bankensyndicaat en dat zij verder geen kapitaal meer zou steken in LPD. Ook LGE weigerde verdere financiële steun. Aldus werd het faillissement van LPD aanvang 2006 onvermijdelijk. Het totale netto verlies van LPD over de jaren 2001 tot en met 2005 bedroeg USD miljoen. De aandeelhouders namen in de aanvang van de joint venture voor USD miljoen deel in het risicodragend kapitaal. In latere jaren werd een bedrag van USD 750 miljoen bijgestort en werd uit hoofde van verstrekte garanties aan het Bankensyndicaat betaald de somma van 84 miljoen. Als gevolg van het faillissement hebben de aandeelhouders hun totaal investering van per saldo ruim USD 2,1 miljard moeten afschrijven. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd: Initiële inbreng activa (minus passiva) USD miljoen Af: Koopsom in contanten USD USD Bij: Extra kapitaalstortingen USD 750 USD Bij: Betaalde garanties USD /239

13 (februari 2006) USD miljoen, derhalve USD miljoen per aandeelhouder. Daarenboven betaalde Philips in maart 2002 nog een bedrag ad USD 105 miljoen aan LGE om daarmede alle disputen inzake de meerwaarde van de door LGE ingebrachte activa te schikken. Het Bankensyndicaat zal naar verwachting uiteindelijk meer dan USD 640 miljoen exclusief rente moeten afboeken. MIVAR zal 200 miljoen exclusief rente moeten afboeken. De schade voor de lokale banken alsmede de overige crediteuren valt op dit moment nog niet te becijferen. 2.2 Hoofdoorzaken faillissement De teloorgang van het LPD-concern in een recordtempo van 4,5 jaar is veroorzaakt door een complex aan externe en interne factoren Externe factoren Industriële (markt)factoren: Als belangrijkste oorzaak kan worden genoemd de veel sneller dan verwachte daling van de vraag naar CRT-monitoren en TV s, mede als gevolg van de door onvoorzien snelle prijsdalingen in combinatie met sterke verbetering van de kwaliteit veel sneller dan verwachte opkomst en marktpenetratie van LCD-schermen. Deze daling ging gepaard met een alsmaar voortschrijdende prijserosie en daarmede verbonden verlaging van de marges. Voor de monitoren was in 2001 de verwachting, dat in 2004 de marktvraag ± 128 miljoen eenheden zou omvatten. De verwachting was dat dit nog 75% van de totale schermenmarkt voor monitoren zou zijn. De andere 25% zou worden ingevuld door LCD-monitoren. In 2004 bedroeg de CRT-markt voor monitoren edoch nog maar 67 miljoen eenheden, neerkomend op slechts 49% van de totale schermenmarkt voor monitoren. 13/239

14 De CRT-TV s lieten eenzelfde, zij het iets minder negatief beeld zien. In 2001 werd verwacht, dat in 2004 de marktomvang voor CRT-televisies nog 183 miljoen eenheden zou omvatten, neerkomend op 95% van de totale markt voor televisies. In 2004 bedroeg de CRT markt voor televisies echter nog maar 170 miljoen eenheden, neerkomend op 90% van de totale markt voor televisies. Aanvang 2006 bestond echter de verwachting, dat de CRT-markt voor televisies in 2010 nog slechts 39% van de totale vraag zou uitmaken. De marktvraag is mitsdien veel sneller gedaald dan door LPD werd aangenomen. Dit blijkt alleen al door de omzetprognoses van LPD in de in 2001 bij de aanvang van de joint venture opgestelde businessplannen (Businessplan 1 was verwerkt in het in mei 2001 aan het Bankensyndicaat verstrekte Informatiememo, Businessplan 2 werd in september 2001 opgesteld) te vergelijken met de werkelijk gerealiseerde omzet. Omzet in USD miljoen Businessplan Businessplan Gerealiseerd Omzet inclusief door Philips en LGE in het eerste halfjaar gerealiseerde omzet De in 2001 opgestelde businessplannen 1 en 2 bevatten mitsdien een volledig verkeerde inschatting van de te verwachten omzetten. Over de eerste vijf jaar werd de omzet in Businessplan 2 maar liefst in totaal USD 15,8 miljard té hoog geprognotiseerd. In 2002 werden alle prognoses substantieel naar beneden bijgesteld. Vervolgens moesten de prognoses aan het einde van ieder jaar weer substantieel naar beneden worden bijgesteld. Ook de concurrenten en alle gespecialiseerde marktonderzoeksburo s, zoals DisplaySearch (vanaf 2003), Dataquest, I-Supply en IDC, hebben de markt jaar in jaar uit foutief ingeschat. De voorspellingen van LPD voor de jaren 2001 en 2002 waren echter steeds optimistischer dan die van de toch al té optimistische voorspellingen van concurrenten en marktonderzoeksburo s. Daar kwam nog bij dat de snel dalende omzet gepaard ging met een sterker dan verwachte prijserosie. De neergaande ontwikkelingen gingen veel sneller dan zelfs door marktexperts verwacht. Dit werd met name veroorzaakt door de alsmaar toenemende concurrentie en de veel sneller dan verwachte opkomst van alternatieve technologieën als 14/239

15 LCD-monitoren en televisies, mede als gevolg van de met betrekking tot deze producten in versneld tempo doorgevoerde prijsdalingen. De constatering, dat LPD in geen enkel jaar (uitzondering 2004) haar prognoses heeft kunnen waarmaken, wordt met name verklaard door de hiervoor geschetste, steeds weer boven iedere verwachting, verslechterende marktsituatie. Als gevolg van de in een ras tempo sterk verminderde marktvraag ontstond aanzienlijke overcapaciteit. Deze overcapaciteit leidde tussen 2001 en 2006 tot een ware shake-out van CRT-fabrieken, terwijl tegelijkertijd een consolidatieslag plaatsvond. Naast de joint venture van Philips en LGE vond in 2003 een fusie plaats van de CRT-activiteiten van Matsushita en Toshiba en verkocht Thomson in 2005 haar CRT-activiteiten aan Videocon. Tot slot zij opgemerkt, dat de dollar in de relevante periode meer dan voorzien in waarde daalde ten opzichte van de euro. De verkoop van CRT units geschiedde in dollars Interne factoren De interne factoren welke een rol hebben gespeeld, kunnen worden onderscheiden in operationele factoren en factoren betrekking hebbend op de wijze van financiering van LPD, de wijze van aansturing, verschillen van visie en cultuurverschillen e.d. Operationele factoren: LPD zag zich vanaf de aanvang geconfronteerd met een zeer hoge kostenstructuur. Enerzijds als gevolg van de achteraf beschouwd met het oog op de bij de oprichting van de joint venture snel verslechterende marktomstandigheden, zeer hoge prijs voor ingebrachte activa en de vanaf de aanvang té hoge financieringslast. Anderzijds als gevolg van ieder jaar weer noodzakelijke herstructureringskosten ten gevolge van bestaande overcapaciteit en sluiting van fabrieken in hoge lonen landen, de noodzakelijke afwaarderingen van de bestaande productiemiddelen (impairments) en de investeringen in lage lonen landen. De productiecapaciteit van LPD moest telkens weer opnieuw worden afgestemd op de vraag in de markt. In de periode bedroegen de herstructureringskosten in totaal USD 525 miljoen, terwijl het totaal van de impairments USD miljoen bedroeg. Al in de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen (27 oktober 2001) liet voorzitter Wente 15/239

16 weten, dat. the company is in bad shape.. en dat binnen 2 tot 3 jaar het aantal werknemers met zou moeten worden teruggebracht. Met name de binnen enkele jaren noodzakelijk gebleken buitensporige omvang van de impairments en de reorganisatiekosten duiden op een zeer hoog vastgestelde inbrengprijs bij de aanvang van de joint venture. In het businessplan van 2001 werden beide posten voor dezelfde periode begroot op slechts USD 277 miljoen. Ook de in de verslagperiode alsmaar stijgende kosten van grondstoffen van met name glas en koper, speelden LPD danig parten. Daarnaast had LPD te kampen met een inefficiënte logistiek, waarbij vaak vanuit Europese fabrieken van LPD componenten moesten worden verscheept naar de LPD-fabrieken in Azië en omgekeerd. De vele bedrijfssluitingen in de periode 2001 t/m 2005 hadden een negatieve invloed op de efficiency van het productieproces, doordat telkens weer herschikkingen moesten plaatsvinden tussen productielocaties en methodes. In plaats van de over de periode 2001 t/m 2005 in het businessplan begrote totaal netto winst van USD miljoen werd een totaal netto verlies geleden van USD miljoen. Het businessplan schetste mitsdien een achteraf beschouwd - véél te optimistisch beeld van de markt- en bedrijfsresultaten. Overige interne factoren Als interne factor dient in het bijzonder genoemd te worden de vanaf de aanvang buitengewoon kwetsbare financieringsstructuur van LPD. LPD werd bij haar oprichting belast met een bankfaciliteit van USD 2 miljard (leningen van lokale banken ten belope van meer dan USD 500 miljoen niet daaronder begrepen), waarvan slechts USD 645 miljoen kon worden aangewend voor werkkapitaal. Maar liefst USD miljoen werd uitgekeerd aan de aandeelhouders ter betaling van de inbreng van activa. LPD was maximaal geleveraged, hetgeen overigens in die tijd niet ongebruikelijk was. De voortdurende onderkapitalisatie in samenhang met de sneller dan verwachte verslechtering van de CRT-markt leidden voor het management tot een situatie van dweilen met de kraan open. De veel hoger dan verwachte reorganisatiekosten in combinatie met de operationele verliezen, afbetaling van schulden en rentekosten konden eenvoudigweg niet door de operationele cashflow van LPD worden gefinancierd. Als gevolg van de zeer hoge rente- en aflossingsverplichtingen kwam de nadruk te liggen op cash flow en niet op rendement. Uit de notulen van de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen blijkt dat toen reeds aan de aandeelhouders om een equity ejection van USD 600 miljoen was gevraagd, waarvan USD 200 miljoen moest worden aangewend voor herstructureringsplannen en USD 400 miljoen. to cover the foreseen /239

17 m. USD negative cash flow, the improvement of the debt/equity ratio and the correction of the lower than projected opening balance sheet. Uit de notulen van de Raad van Commissarissen van 10 december 2001 blijkt dat het bestuur haar verzoek tot kapitaalsinjectie had verlaagd tot USD 400 miljoen. De aandeelhouders werden vervolgens bereid gevonden aanvang 2002 USD 250 miljoen kapitaal te storten. Ook nà de kapitaalsinjectie van USD 250 miljoen aanvang 2002 door de aandeelhouders stelde treasurer Ho van LPD in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 2 februari 2002 the Company is carrying too much debt... Achteraf beschouwd is de wijze van financiering voor de continuïteit van LPD uiterst kwetsbaar gebleken. In de alsmaar neergaande markt zag LPD zich keihard geconfronteerd met de gevolgen van de zeer kwetsbare financieringsstructuur. LPD is too high geared, aldus slide 29 van de tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 5 november 2002 gehouden presentaties. In de notulen van de Raad van Commissarissen van 16 september 2003 valt op dit punt te lezen: The Supervisory Board acknowledged the Company s fragile financial structure and realized that the banks may request for shareholders support. In 2004 zagen aandeelhouders zich genoodzaakt wederom USD 500 miljoen kapitaal te storten. Met de wetenschap van vandaag ware het verstandiger geweest dat aan beide aandeelhouders aandelen LPD zouden zijn uitgegeven op basis van 50/50 en dat, indien en voorzover de ene aandeelhouder minder inbracht dan de andere (in dit geval Philips), de eerstgenoemde het verschil aan LPD in contanten zou hebben voldaan. Een andere optie zou zijn geweest dat, naast de inbreng van activa tegen uitgifte van aandelen aan beide partners, buiten LPD om en rechtstreeks tussen beide partners verrekening zou hebben plaatsgevonden van de helft van de méérinbreng van de ene partner ten opzichte van de andere partner, zodat de bankfaciliteit primair had kunnen worden aangewend voor het werkkapitaal van LPD. Voor deze laatste optie had LGE conform de Joint Venture Agreement kunnen kiezen, doch LGE heeft hiervan om haar moverende redenen afgezien. Aan LGE werd USD 1,1 miljard betaald voor de inbreng van activa. Niet onaannemelijk is, dat de eigen kwetsbare financiële positie van LGE in 2001 daarbij een rol heeft gespeeld, doch dit is niet komen vast te staan. LG (marktkapitalisatie in mei 2001 USD 1,64 miljard) was vergeleken met Philips (marktkapitalisatie in mei 2001 USD miljard) de kleinere partij met een in die tijd geringere financiële spankracht. LG had ultimo 2000 en in 2001 duidelijk behoefte aan cash. Op haar verzoek had Philips in december 2000 nog voor ongeveer EUR 505 miljoen in LGE geïnvesteerd via de koop van door LGE 17/239

18 uitgegeven z.g. covertible redeemable preferente aandelen. Bij de totstandkoming van de joint venture in juni 2001 heeft LGE deze aandelen weer ingekocht en aan Philips ongeveer EUR 500 miljoen terugbetaald. Het is aannemelijk te achten, dat deze terugbetaling is geschied via de door LGE van LPD ontvangen inbrengsom van USD 1,1 miljard. In beide hiervoor genoemde alternatieven zou de financieringsstructuur van LPD echter aanmerkelijk beter zijn geweest, doch zou LGE geen cash hebben ontvangen. De door beide aandeelhouders gemaakte keuze van financiering van de joint venture, als gevolg waarvan de joint venture vanaf de aanvang een kwetsbare financiële structuur kende, is, in combinatie met de achteraf gebleken hoge inbrengprijs van de activa, wederom achteraf beschouwd, - onder de in 2001 gegeven moeilijke marktomstandigheden - als onevenwichtig en gewaagd aan te merken. Als interne factor kan tevens worden genoemd de wijze, waarop LPD werd aangestuurd alsmede de in het oog springende verschillen in opvattingen van beide aandeelhouders. Bij de oprichting van de joint venture was overeengekomen, dat Philips en LGE ieder voor het bestuur drie personen konden laten benoemen, met gevolg, dat het management bestond uit een mix van Koreaanse en Nederlandse ex-lge en ex-philips werknemers, die vervolgens veelvuldig werden gewisseld, hetgeen niet altijd bevorderlijk heeft gewerkt voor een consistente en efficiënte gang van zaken. De Raad van Commissarissen bestond uitsluitend en alleen uit werknemers van Philips en LGE. Dit roept vragen op met betrekking tot de onafhankelijkheid en diversiteit van de samenstelling. LPD vertoonde de trekken van een verstandshuwelijk tussen Philips en LGE, waarbij lang niet altijd de meest geschikte manager op de juiste plaats werd benoemd. Primair gold het principe van evenredige vertegenwoordiging. De gekozen managementstructuur was complex en inefficiënt. Met grote regelmaat werden door Philips en LGE voorgedragen managers na een relatief kort dienstverband bij LPD weer teruggehaald naar het moederbedrijf. Daardoor vond er veelvuldig wisseling van de wacht plaats. Voorts zaten Philips en LGE lang niet altijd op één lijn voor wat betreft de wijze waarop LPD moest worden aangestuurd. LGE was vooral topdown gefocust en was voorstander van een centraal gestuurde organisatie, terwijl Philips meer gecharmeerd was van het leggen van verantwoordelijkheden in de diverse regio s. Voorts beschouwde Philips de joint venture als een van Philips onafhankelijke en zelfstandige 18/239

19 financiële participatie, terwijl LGE de joint venture meer beschouwde als een verlengstuk van haar eigen onderneming. Ook de bedrijfsvisie van beide aandeelhouders verschilde op onderdelen. Zo wilde LGE met name investeren in innovatie en nieuwe CRT-technologieën, terwijl Philips van oordeel was, dat deze investeringen in een neergaande CRT-markt niet terugverdiend zouden kunnen worden. LGE zag veel perspectief voor de bij LPD ontwikkelde Super Slim (plattere beeldbuizen), met name op de Aziatische markt, terwijl Philips de introductie van de Super Slim vanuit commercieel oogpunt niet echt zag zitten. Alle voormalige Philips-fabrieken waren tot toenemende ergernis van LGE verlieslatend, terwijl de voormalige LGE-fabrieken een positieve cash flow genereerden. LGE was een voorstander van de harde lijn en van het sluiten van de voormalige Philips-fabrieken in combinatie met het aanvragen van het faillissement van de betreffende werkmaatschappijen. LGE vond dat Philips dit maar moest oplossen. Philips vreesde reputatieschade en een negatieve perceptie bij het overblijvend personeel en wilde afslanken via reorganisaties en het aanbieden van ontslagvergoedingen, hetgeen uiteraard tot veel hogere kosten leidde. De LGE-fabrieken scoorden veel beter op het terrein van efficiency en productiviteit van werknemers. Mede om deze reden kregen Koreanen de leiding in de voormalige Philips-fabrieken te Gomez Palacio (Mexico) en Hranice (Tsjechië). De Philips bestuurders waren daarentegen weer beter op het terrein van financiën. Tot slot speelden cultuurverschillen en taalbarrières een rol van betekenis. De hier gesignaleerde verschillen kwamen de slagvaardigheid van het management niet ten goede. Niet gebleken is dat het gegeven, dat beide aandeelhouders via hun gezamenlijke tweede joint venture LG.Philips LCD de facto met LPD conflicterende belangen hadden, een negatieve rol heeft gespeeld bij de bedrijfsvoering en de uiteindelijke resultaten van LPD Optreden van het Bestuur en de Commissarissen/Handelswijze aandeelhouders Met de wetenschap van nu kan vastgesteld worden, dat de aan de oprichting van de joint venture ten grondslag liggende businessplannen JV Framework Businessplan en het Joint Business Plan 2 een véél te optimistisch beeld schetsten van de komende marktontwikkelingen en de mede hierop gebaseerde bedrijfsresultaten, mede gelet op de ontwikkelingen (omzetten) van vóór /239

20 Deze optimistische blik kon ook waargenomen worden in de bij de jaarrekeningen behorende directieverslagen alsmede in de in de loop der jaren uitgegeven persberichten. Bestuur en daarmede ook de commissarissen vanuit hun toezichthoudende functie, hebben de markt volledig verkeerd ingeschat. Dit geldt evenzeer ook voor beide aandeelhouders. Gebleken is echter, dat ook de professionele marktanalisten zoals DisplaySearch (vanaf 2003), IDC, I-Supply en Dataquest alsmede de concurrenten steeds een verkeerde inschatting van de marktontwikkelingen hebben gemaakt. De niet voorziene forse daling van de omzet jaar na jaar in combinatie met een sterke prijserosie en daarmede gepaard gaande voortdurende daling van de gemiddelde verkoopprijzen, werden met name veroorzaakt door de veel sneller dan verwachte opkomst van de in snel tempo in prijs dalende en in kwaliteit stijgende LCD-monitoren en televisies. Zoals elders in dit rapport opgemerkt, waren deze in hoofdzaak externe factoren tezamen met de als zeer kwetsbaar te duiden financieringsstructuur, in combinatie met de scherpe stijging van de prijzen van benodigde grondstoffen van met name glas en koper en de zeer hoge kosten van de steeds weer noodzakelijke herstructureringen en impairments, de hoofdoorzaken van de snelle teloorgang van de joint venture. De vele hiervoor genoemde interne factoren hebben het neergaande proces slechts versneld. De vraag is in hoeverre het management en de commissarissen van LPD de gang van zaken valt te verwijten. De belangrijkste boosdoener betrof - zoals gezegd de ieder jaar weer tegenvallende marktontwikkelingen, zoals nader verwoord in par Daarbij komt dat het startjaar 2001 een rampjaar werd. Wereldwijd was sprake van economische neergang. De instorting van de dot.com industrie ondermijnde de IT-sector, hetgeen de gang van zaken in de telecom en PC gerelateerde industrie en daarmede de LCD en CRT joint ventures van Philips en LGE sterk negatief beïnvloedde. Weliswaar deugden de jaarlijkse prognoses van het management niet, doch hetzelfde kan gezegd worden van de professionele marktanalisten en de concurrenten. Niemand voorzag kennelijk de snelle neergang van de CRT-industrie en de daartegenover staande snelle opkomst van onder meer de LCD-technologie. LPD was echter met haar prognoses met name voor de aanvangsjaren 2001 en 2002 optimistischer dan de op zich al té optimistische prognoses van de professionele marktanalisten. Dit wekt verbazing, te meer nu ná Samsung, 20/239

VERSLAG VAN BEVINDINGEN

VERSLAG VAN BEVINDINGEN VERSLAG VAN BEVINDINGEN naar aanleiding van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van de naamloze vennootschap Van der Moolen Holding N.V., als opgedragen door de Ondernemingskamer van het

Nadere informatie

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht.

Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Continuïteit van Nederlandse beursfondsen: een continu punt van aandacht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) uitgevoerd door Shareholder Support Prof. dr.

Nadere informatie

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010

Rapport van de commissie van. Onderzoek DSB Bank. Den Haag, 23 juni 2010 Rapport van de commissie van Onderzoek DSB Bank Den Haag, 23 juni 2010 1 2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 7 Het beoordelingskader... 8 Reikwijdte van het onderzoek... 9 Uitvoering van het

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra;

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra; Q, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN LOYENS LOEFF 11 \m 2010 VERWEERSCHRIFT C^RECHTSHOF TE AMSTERDAM Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam Datum zitting: 25 maart 2010 Rekestnummer: 200.051.512 OK

Nadere informatie

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en Profit gekozen

Nadere informatie

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer A. van Rossum, Voorzitter van de Raad van Commissarissen. Notulen van de Algemene Vergadering van Koninklijke Vopak N.V. gehouden op 23 april 2014 om 10.00 uur in de Jurriaanse Zaal van De Doelen Concert en Congres Gebouw, Kruisplein 30, in Rotterdam De vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP Curatoren Rechter-commissaris : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen N.V. Postbus 85005,

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V.

Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V. Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van DSB Bank N.V. Amsterdam, 19 juni 2012 curatoren mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M. Knüppe Het auteursrecht ten aanzien van dit rapport inclusief

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2012 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 15:00 uur, CS Utrecht Overal en op

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd.

De Voorzitter kondigt aan dat het stemmen elektronisch plaats zal vinden, hetgeen door dhr. Jeekel als volgt wordt uitgelegd. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Qurius N.V. Zaltbommel, 24 mei 2012. Aanwezig achter de tafel Leden van de Raad van Commissarissen: Lucas Brentjens (voorzitter van de Vergadering,

Nadere informatie

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer J.A. de Vreeze, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCDATA N.V., gehouden op woensdag 12 mei 2010, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM

CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM CONCEPT SAMENVATTING VAN DE DISCUSSIE IN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE PHILIPS N.V. GEHOUDEN OP 1 MEI 2014 TE AMSTERDAM Aanvang van de vergadering: 14.00 uur Voorzitter: De

Nadere informatie

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving

In Balans 2013. Toezicht Financiële Verslaggeving In Balans 2013 Toezicht Financiële Verslaggeving Oktober 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Outlook 7 3 Aandachtspunten uit reguliere desktopreviews 12 4 Aandachtspunten themaonderzoeken 2013

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG

DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG 2010 Vivenda Media Groep N.V. Colofon 2 Verantwoordelijk uitgever: Vivenda Media Groep NV Financieel verslag Rob Boemen (CFO a.i., Vivenda Media Groep) Teksten: Berlijn

Nadere informatie