Aan de Raad. Made, Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen"

Transcriptie

1 Aan de Raad Made, Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen 1. Raadsbesluit 1. Ambtelijke coördinatie: Middelen Steller: A.G.M. van de Lindeloof SAMENVATTING Er is door een partij een indicatief bod uitgebracht op de haven. Ook op de camping is door een gegadigde een indicatief bod uitgebracht. Beiden leggen wij hier aan u voor. Daarnaast worden enkele financiële bescheiden zoals de jaarrekening 2010, de exploitatiecijfers 2011 en de begroting voor 2012 aangeboden en toegelicht. Ook wordt uw raad een voorstel gedaan voor benoeming van een nieuwe president commissaris en wordt u in kennis gesteld van de benoeming van een nieuwe directeur. Daarnaast worden enkele zaken toegelicht betreffende de Ontwikkelingsmaatschappij OMJD en de Bank Nederlandse Gemeenten BNG. VOORGESCHIEDENIS Bij raadsbrief van 23 september 2011 bent u voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Biesbosch Marina Drimmelen (BMD). Thans is een aantal zaken die wij met u willen delen en voorts wordt besluitvorming verzocht op een aantal voorstellen die hierbij wordt gedaan. Concreet betreft het: 1. jaarrekening tussenrapportage uitvoering raadsbesluit 24 februari begroting benoeming nieuwe directeur en (president)-commissaris 6. verkoop nieuwe jachthaven 7. verkoop camping 8. oude jachthaven 9. Gevolgen verkoop nieuwe jachthaven en camping 10. OMJD 11. BNG 12. Diverse grondposities 13. De beheermaatschappij na verkoop activa

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Ingevolge Uw opdracht proberen we het financieel risico voor de gemeente Drimmelen in Biesbosch Marina Drimmelen (BMD) te elimineren. Dit risico bestaat in hoofdzaak uit de garantstelling van de gemeente voor de door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aan BMD verstrekte financieringsmiddelen. Mocht BMD niet in staat zijn om tijdig rente en aflossing van door de BNG verstrekte geldleningen te betalen dan zal de gemeente Drimmelen door de bank aangesproken worden om de openstaande vordering te voldoen. Omdat het aandeelhouderschap in een recreatiebedrijf niet primair past binnen de gemeentelijke kerntaken heeft u bepaald dat het wenselijk is dit op termijn te beëindigen. Het streven is er daarbij primair op gericht op korte termijn de activa van de camping te verkopen en de exploitatie van de haven zodanig te herstructureren dat er geen verliezen meer worden geleden. Verkoop van de haven heeft in deze geen hoge prioriteit maar ieder serieus bod zal in overweging worden genomen. HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING? Dit voorstel past binnen het in 2008 door uw raad ingezette beleid om te komen tot een afbouw/eliminatie van het risico van de gemeente in de BMD. WAT GAAN WE DOEN? Zoals al eerder is aangegeven wordt door ons college een tweesporenbeleid gehanteerd namelijk: 1. het financieel gezond maken van de jaarlijkse exploitatie 2. het afstoten van activa met het doel om het financieel risico voor de gemeente als gevolg van de bankgarantie aan de BNG te minimaliseren WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN? - gemeente Drimmelen - Biesbosch Marina Drimmelen (BMD) - Ontwikkelingsmaatschappij Jachthaven Drimmelen (OMJD) - Mede-aandeelhouder - Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - Potentiële kopers WAT ZIJN DE KOSTEN? Indien u daartoe besluit, start de BMD met de voorbereidingen om te komen tot een eventuele verkoop van de camping en haven, hiermee samenhangende kosten zijn voor de vennootschap en zullen eind 2012 worden verantwoord als bijzondere eenmalige kosten. Het dossier BMD vergt daarnaast een aanzienlijke ambtelijke inzet die niet wordt doorbelast. WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN? Wanneer de verkoop van activa geen doorgang kan vinden en zowel de haven als de camping in hun huidige vorm uitgebaat blijven worden is de exploitatie van BMD niet sluitend te krijgen. Gemakshalve verwijzen we u naar het raadsbesluit van 24 februari Aan u is toen een vijftal scenario s voorgelegd met betrekking tot de toekomstige exploitatie van de BMD. Deze scenario s betroffen: a) Voortzetting van de bestaande situatie; b) Campingactiviteiten staken; c) Camping verhuren, de boekwaarde van de camping afwaarderen en de rekening-courant schuld afwaarderen; d) Camping verkopen, de boekwaarde van de camping afwaarderen, de rekening-courant schuld afboeken en het eigen vermogen aanzuiveren; e) Camping verkopen, de boekwaarde van de camping afwaarderen, de rekening-courant schuld afboeken en medewerking verlenen aan de onderneming om vreemd vermogen aan te trekken. 2

3 Na een zorgvuldige afweging en mede op grond van de second opinion van IRS heeft u toen voor optie e gekozen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de opties verwijzen wij naar het raadsvoorstel van 24 februari. Daarnaast heeft u het college gemachtigd om indien zich een partij zou aandienen die de haven zou willen kopen, het college de onderhandelingen kan gaan voeren onder de ontbindende voorwaarde dat uw raad uiteindelijk het definitieve besluit tot verkoop neemt. Volledigheidshalve melden we op deze plaats nog dat indien de verkoop van de camping niet lukt er twee scenario s mogelijk zijn, te weten: 1. de camping sluiten; doordat de exploitatie van uitsluitend de haven een positief bedrijfsresultaat geeft zal op termijn een gezondere bedrijfsvoering ontstaan waardoor de haven voor potentiële kopers aantrekkelijker wordt en in waarde zal toenemen; 2. de camping openhouden waardoor jaarlijks circa (exclusief financieringslasten) verlies geleden wordt. Dit exploitatietekort zal vroeg of laat ten laste komen van de aandeelhouders omdat het niet de verwachting is dat een dergelijk bedrag aan meeropbrengsten te genereren is. HOE GAAN WE COMMUNICEREN? De communicatie over dit onderwerp valt in twee blokken uiteen, te weten: - Wat betekent de verkoop van de haven en camping voor de gemeente? Na besluitvorming worden de direct belanghebbenden geïnformeerd en zal publicatie via de gemeentelijke website en een persbericht plaatsvinden. Daarbij zal de kernboodschap zijn, indien de transacties worden voltrokken zoals in deze nota beschreven, dat door verkoop van zowel de haven als de camping de lening van de BNG aan de BMD wordt afgelost waardoor de gemeentegarantie komt te vervallen en dit risico hiermee weg is. - Daarnaast is het van belang helderheid te geven over de toekomst van de OMJD. Door het feit dat de OMJD tot op heden er niet in is geslaagd recreatiewoningen te realiseren en er derhalve geen inkomsten zijn heeft de BNG besloten de kredietfaciliteit te stoppen en in het verlengde daarvan over te gaan tot verkoop/veiling van de OMJD-gronden. Hoewel het moment van verkoop/veiling min of meer samenvalt met de verkoop van haven en camping die nu voorligt, staat het hier totaal los van, het is de BNG die de regie voert over de verkoop/veiling van deze gronden. Het betekent overigens wel dat de waarde die in het verleden door de gemeente/bmd is ingebracht in de OMJD moet worden afgeboekt hetgeen concreet betekent dat de BMD 1,95 mln euro afboekt in de jaarrekening 2010 (zie paragraaf 1). Vanwege bovengenoemde afboeking is de gemeente op grond van de comptabiliteitsvoorschriften verplicht de waarde van de aandelen van de BMD a ,= overeenkomstig af te boeken. WAT IS DE VERVOLGPROCEDURE? Indien u conform dit voorstel besluit tot verkoop van de camping en de haven zullen we in samenspraak met de BMD de diverse transacties in financiële en juridische organiseren en afwikkelen. Daarnaast moet de noodzakelijke ruimtelijke ordening procedure worden opgestart. Alvorens in te gaan op de gevolgen van verkoop van activa op basis van door derden uitgebrachte indicatieve biedingen willen wij u informeren over de exploitatie van de BMD in 2010 (met hierin verwerkt diverse eenmalige herstructureringskosten), de voorlopige cijfers 2011 op basis realisatie t/m september 2011 en de begroting Paragraaf 1. Jaarrekening 2010 In de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van 30 november jl. is ingestemd met de overgelegde jaarrekening Deze jaarrekening sluit met een geconsolideerd resultaat na belastingen van - 3,4 miljoen. Het nadelig saldo valt uiteen in vier onderdelen: a. reorganisatiekosten b. resultaat uit gewone bedrijfsvoering c. waardeverandering activa d. afboeking deelneming OMJD CV

4 ad. a en b; reorganisatiekosten en resultaat uit gewone bedrijfsvoering: In ons raadsvoorstel van 24 februari 2011 hebben wij op basis van voorlopige cijfers een verwacht resultaat voor 2010 gepresenteerd van negatief waarin een bedrag van is opgenomen wegens incidentele uitgaven tengevolge van de begin 2010 doorgevoerde reorganisatie. Het uiteindelijk resultaat ligt in de lijn der verwachtingen. ad. c: waardeverandering activa: In ons raadsvoorstel van 24 februari 2011 hebben wij onder optie 1.e aangegeven dat de administratieve waarde (boekwaarde) van de camping zoals die opgenomen is op de balans niet overeenkomt met de reële verkoopwaarde. In 2011 is, mede op verzoek van de accountant, een taxatie gemaakt waaruit blijkt dat de boekwaarde van de camping hoger is dan de reële verkoopwaarde. Conform de accountantsregels moet dit in de bala ns worden verwerkt, dit betekent primair een aanpassing van de balanswaarde. Deze aanpassing heeft geen effect op de lopende exploitatie en resulteert dus ook niet in een eventuele bijbetaling van de aandeelhouders. In de voorliggende jaren heeft de toenmalige accountant hier overigens ook op gewezen maar is dit in het licht van de lopende verkoop nooit geëffectueerd. ad. d: afboeking deelneming OMJD CV: In onze vertrouwelijke raadsbrief van 23 september 2011 hebben wij u op de hoogte gesteld van de financieringsproblematiek van de Ontwikkelingsmaatschappij (OMJD). In dit voorstel zal hierop nog nader worden ingegaan. Naar huidige inzichten is de schuldpositie van de bank aanzienlijk hoger dan de executiewaarden van de eigendommen van de OMJD. Wij verwachten dan ook nu en in de toekomst geen baten uit de OMJD. De waarde van de participatie dient hiermee in overeenstemming te zijn en is daarom in 2010 afgeboekt. Conform de accountantsregels moet dit in de balans worden verwerkt, dit betekent primair een aanpassing van de balanswaarde. Ook dit heeft geen effect op de lopende exploitatie en resulteert dus ook niet in een eventuele bijbetaling van de aandeelhouders. Gebleken is ook dat door de voormalige accountant een fout is gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening Deze fout is alsnog gecorrigeerd in de vergelijkende cijfers 2009 zoals die in de jaarrekening 2010 worden gepresenteerd. Dit betrof een voorziening baggerfonds die naar nu blijkt had moeten vrijvallen. De verliezen die door de BMD worden geleden zijn in eerste instantie van administratieve aard. Een verlies in de exploitatie van een deelneming geeft geen kostenpost bij de gemeente. Het gevolg van verliezen in een dergelijke deelneming is dat de waardering van de onderneming zoals die wordt gepresenteerd in hun balans lager wordt. Voor de gemeente als aandeelhouder betekent dit dat de verkoopwaarde van het aandelenpakket lager wordt. Omdat de gemeente in zijn administratie alleen de nominale waarde (het werkelijk ingebrachte kapitaal) verwerkt, heeft de verwerking van een groot exploitatieverlies 2010 geen rechtstreekse gevolgen voor de jaarrekening van de gemeente. Omdat het eigen vermogen van BMD per 31 december 2010 echter negatief is, is de gemeente op grond van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) verplicht de waarde van het aandelenpakket BMD op nihil te stellen. In de gemeentelijke jaarrekening 2011 wordt deze afboeking geëffectueerd. De BMD-resultaten over 2010 zijn in overeenstemming met het door uw raad geïnitieerd beleid en stemmen overeen met de eerdere prognoses die wij met u gedeeld hebben. De aandeelhouders hebben daarom decharge verleend aan de RvC. De jaarrekening 2010 is voor u ter inzage gelegd. 4

5 Paragraaf 2. tussenrapportage 2011 In de informatieve raadsvergadering van 13 januari 2011 hebben wij onderstaande prognose voor 2011 gepresenteerd, waarin de gevolgen van de in 2010 getroffen maatregelen zijn verwerkt haven camping BMD Omzet Pers. kosten Afschrijvingen Alg. kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat 699 ( 226 ) Rentelasten Netto resultaat 259 ( 386 ) ( 127 ) Op basis van de realisatiecijfers t/m september 2011 wordt over het gehele kalenderjaar 2011 het navolgende resultaat verwacht: haven camping BMD Omzet Pers. kosten Afschrijvingen Alg. kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat 492 ( 52 ) 440 Rentelasten Netto resultaat 97 ( 212 ) ( 115 ) Uit bovenstaande overzichten blijkt dat het resultaat dat op 14 oktober 2010 door de directeur a.i. werd gepresenteerd een reële inschatting was. Wel hebben verschuivingen plaatsgevonden in de onderliggende posten, de meest in het oog springende verschillen voor de BMD zijn: 1. De omzet blijkt 10% achter te blijven bij de prognose; 2. De component personeelskosten is 12% hoger dan voorzien; 3. De algemene kosten belopen 65% van het eerder geraamde bedrag; 4. De rentelasten zijn 7,5% lager dan verwacht. ad.1 In 2010 is uitspraak gedaan in een arbitragezaak die een van de watersportverenigingen had aangespannen. Op grond van de uitspraak moest over meerdere jaren een herrekening plaats vinden van de verschuldigde huurpenningen van de diverse verenigingen met als gevolg een lagere structurele huurvergoeding van de verenigingen. Daarnaast dient de oorzaak van de lagere omzet gezocht te worden in de huidige conjuncturele problematiek. De dekkingsgraad in de haven is momenteel 83%. ad.2 In 2011 hebben er enkele afrekeningen plaatsgevonden met voormalige medewerkers die het gevolg waren van de reorganisatie Deze overschrijding is daarom incidenteel van aard; ad.3 Uiteindelijk is gebleken dat, door het voeren van een zuinig beleid, meer besparingen kunnen worden gerealiseerd dan eerst gedacht, op dit moment kan nog niet worden aangegeven welk gedeelte structureel van aard is en welk gedeelte incidenteel; ad.4 De oorzaak van de lagere rentelasten dient gezocht te worden in de extreem lage rentevergoeding op korte financieringen als rekening courant krediet en kasgeldleningen. Deze is vanwege de korte looptijden geheel als incidenteel aan te merken. Geconstateerd kan worden dat deze cijfers in lijn zijn met het aan u op 14 oktober 2010 geschetste toekomstperspectief. Het netto resultaat blijft binnen de raming. Wij stellen u voor deze tussentijdse rapportage voor kennisgeving aan te nemen. 1 (.); bedragen tussen haakjes zijn negatieve bedragen; in dit geval dus

6 Paragraaf 3. uitvoering raadsbesluit 24 februari 2011 Op 24 februari 2011 nam u het volgende besluit: 1. ons college werd gemachtigd om op basis van optie 1.e van het raadsvoorstel de borgstelling van de gemeente bij de Bank Nederlandse Gemeenten te verhogen van naar en dienovereenkomstig werd ons college gemachtigd om onderhandelingen te starten om de camping tegen een marktconforme prijs te verkopen onder de ontbindende voorwaarde dat uw raad met het resultaat van deze onderhandelingen in moet stemmen (zie hieronder een toelichting); 2. ons college werd gemachtigd om indien zich partijen aanbieden onderhandelingen te starten om de havens tegen een marktconforme prijs te verkopen onder de ontbindende voorwaarde dat uw raad met het resultaat van deze onderhandelingen in moet stemmen (zie de punten 6 en 7); 3. de heer L. Overtoom werd benoemd tot president commissaris (zie punt 5); 4. De aanbevelingen uit het IRS-rapport, aangaande het aanpassen van de statuten gericht op het versterken van de toezichthoudende rol van de gemeente als aandeelhouder, over te nemen. Inmiddels zijn de statuten conform gewijzigd. ad. 3.1; Het raadsbesluit van 24 februari 2011 is nog niet geheel uitgevoerd. De uitbreiding van de gemeentelijke borgstelling van 10,8 miljoen naar 14 miljoen is namelijk nog niet geëffectueerd zoals oorspronkelijk voorgesteld. In ons voorstel maakten wij er gewag van dat de vaste geldlening waarvoor de gemeente borg staat voor 1 april 2014 niet boetevrij aflosbaar was. U heeft ons college destijds opgedragen om met de BNG als geldgever te gaan onderhandelen om te proberen de boete van tafel te krijgen of de leningcondities zo goed mogelijk uit te onderhandelen. In de gesprekken die daarop volgden met de BNG heeft de bank aangegeven de boeteclausule niet van tafel te willen halen. Wel kwamen alternatieve financieringsmogelijkheden naar voren zoals een basisrentelening met opslag en inzet van specifieke derivaten. Omdat de tijd drong werd in april een oplossing gevonden voor de jaarcoupon van de vaste geldlening die toen moest worden voldaan. Hiervoor werd onder de vigerende borgstelling een kasgeldfaciliteit geboden van 1 miljoen waarmee de rente en aflossing voor 2011 kon worden voldaan. Het verschil tussen 1 miljoen en de jaarcoupon werd op de bankrekening van de BMD bij de BNG gestort. Het rentepercentage op kasgeld is enkele hele procenten lager dan het percentage van vaste geldleningen en het voorstel was dus voor de korte termijn zeer geschikt. In het raadsvoorstel van 24 februari 2011 hebben wij aangegeven hoe wij in de toekomst de financiering van BMD wilden regelen namelijk door het aantrekken van een geldlening met een omvang van 5 miljoen met een looptijd van 40 jaar waarop niet afgelost zou behoeven te worden. Deze 5 miljoen tezamen met het restant van de leningen van de BNG waarvoor de gemeente borg staat bedraagt 14 miljoen. Voorzien was om met de nieuwe geldlening direct alle door de gemeente verstrekte geldleningen en de openstaande vorderingen van de gemeente op BMD terug te laten betalen. Op het moment dat wij met de bank definitieve afspraken wilden maken begon de problematiek rondom de financiering van OMJD door BNG dat ertoe leidde dat de bank niet zonder meer medewerking wilde verlenen aan het oorspronkelijke voorstel. Definitief uitsluitsel van de BNG of zij bereid zijn de financiering uit te breiden hebben wij nimmer gekregen. Gelet op de potentiële verkoopmogelijkheden en het mogelijk hiermee beschikbaar komen van vermogen lijkt het nu beter om de ontwikkelingen af te wachten. Wij zijn dan ook niet voornemens op korte termijn een wijziging aan te brengen in de financiering van de BMD. Dit betekent wel dat de geldlening van de gemeente voor de vervanging van de steigers ( pro resto ) en de tijdelijk verschafte financieringsmiddelen ( 1 miljoen) voorlopig niet kunnen worden terugbetaald. Maar ook dat de uitbreiding van de lening binnen de borg van 14 miljoen niet evenredig is geëffectueerd. Voor een toelichting op de overige raadsbesluiten van februari 2011 verwijzen we naar de verdere paragrafen. 6

7 Paragraaf 4. begroting 2012 Inmiddels hebben wij informatie ontvangen met betrekking tot de begroting Hoewel deze niet tot in detail is uitgewerkt kan hieruit wel een overzicht als onder 2 worden vervaardigd dat er dan als volgt uit ziet: haven camping BMD Omzet Pers. kosten Afschrijvingen Alg. kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat 598 ( 121 ) 477 Rentelasten Netto resultaat 23 ( 121 ) ( 98 ) Deze begroting bevestigt nogmaals het gegeven dat zelfs al worden alle financieringslasten toegeschreven aan de haven er nog geen sluitende exploitatie van de camping mogelijk is. De BMD als geheel komt zo niet of uiterst moeizaam uit de rode cijfers. Om deze reden is ook een begroting gemaakt van het rendement van de onderneming zonder exploitatie van de camping met dien verstande dat er hierbij van uitgegaan wordt dat de camping vooralsnog in eigendom blijft maar niet meer wordt opengesteld. Deze geeft het navolgende beeld haven camping BMD Omzet Pers. kosten Afschrijvingen Alg. kosten Totaal kosten Bedrijfsresultaat 598 ( 23 ) 575 Rentelasten Netto resultaat 23 ( 23 ) nihil Gezien de serieuze belangstelling van een partij om de camping te kopen en de grote exploitatieverliezen op de camping heeft de directie van de BMD, met instemming van de RvC, besloten de camping te sluiten. Ook uw college heeft het afgelopen jaar moeten constateren dat ondanks inspanningen het niet is gelukt de camping als camping te verkopen, er is geen bod uitgebracht. Wel is er een serieus bod uitgebracht op de grond mits de koper deze kan gebruiken ten behoeve van havengebonden bedrijfsactiviteiten. Gezien de serieuze kandidaat om de camping te kopen en de grote exploitatieverliezen op de camping, vinden wij de keuze om de camping voor komend seizoen te sluiten een logische keuze. Paragraaf 5. benoeming nieuwe directeur en (president)-commissaris De huidige directeur/bestuurder heeft op eigen verzoek zijn dienstverband per beëindigd. Achtergrond hiervan is dat hij in de loop van 2011 een andere parttime functie elders heeft aanvaard waardoor zijn werkzaamheden voor Biesbosch Marina Drimmelen in het gedrang dreigden te komen. Om te kunnen blijven voorzien in een verantwoordelijk functionaris voor de BMD is in de onlangs gehouden Algemene vergadering van Aandeelhouders de heer Luc Overtoom benoemd tot gedelegeerd commissaris. Diens functie van president- commissaris is echter niet verenigbaar met de functie van gedelegeerd commissaris/bestuurder. Per 1 januari 2012 is er derhalve een vacature ontstaan voor de functie van president-commissaris. 7

8 Het is u bekend dat in de AvA van 31 augustus jl. de heer R. Noordman benoemd is als commissaris. Het functioneren van de heer Noordman wordt wederzijds als positief ervaren. Gelet op diens tentoon gespreide deskundigheid achten wij de heer Noordman een zeer geschikte persoon voor de functie van president-commissaris en stellen u dan ook voor om hem als zodanig te benoemen. Inmiddels is overigens de heer Overtoom in dienst getreden als directeur /bestuurder van de BMD en niet langer (gedelegeerd) commissaris. Het lijkt ons gewenst om, mede gelet op uw eerdere beraadslagingen, de RvC uit te breiden met een nieuwe commissaris om het vier ogen principe in stand te kunnen houden. Afhankelijk van de voortgang van het verkoopproces zullen wij u t.z.t. een voorstel doen. Mocht de verkoop op afzienbare termijn plaatsvinden dan is de benoeming van een extra commissaris op dit moment overbodig. Indien voorliggende verkoop niet zal plaatsvinden zullen wij een extra commissaris zoeken. Concreet stellen wij u op dit moment voor de heer L. Overtoom eervol ontslag te verlenen als president-commissaris en de heer R. Noordman te benoemen in deze vacature. Paragraaf 6. verkoop nieuwe jachthaven Er is door Castle Marinas een indicatief bod uitgebracht op de activa van de nieuwe jachthaven. De managing director van Castle Marinas, John Harding heeft in de informatieve raadsvergadering van 26 januari jl. het uitgebrachte bod toegelicht en zijn onderneming gepresenteerd. In paragraaf 9 worden de financiële consequenties van het indicatieve bod toegelicht. Na het doorlopen van diverse onderzoeken waaronder een due-dilligence onderzoek zal naar verwachting een definitief bod worden uitgebracht. De laatste AvA is een eventuele verkoop van de haven aan de orde geweest, indien er een definitief bod komt zal de AvA hierover formeel moeten besluiten. Vanzelfsprekend zal de besluitvorming van uw raad hierin leidend zijn voor onze positiebepaling in deze AvA. Paragraaf 7. verkoop camping (inclusief paviljoen) De de Koninggroep uit Oosterhout is bereid de camping te kopen. Directeur H. de Koning heeft een presentatie verzorgd in de informatieve raadsvergadering van 26 januari jl. waarin de beoogde bestemming werd toegelicht en een algehele bedrijfspresentatie werd verzorgd. Tevens is toegezegd dat de werkzaamheden kunnen worden verricht in een lagere milieucategorie dan in zijn bieding is vermeld. Overeenkomstig het gestelde in paragraaf 6 zal een definitief bod op de camping voor besluitvorming aan de AvA moeten worden voorgelegd. Paragraaf 8. oude jachthaven De Oude jachthaven is niet in de verkoop betrokken. Om praktische redenen neemt de gemeente de oude jachthaven tegen een symbolische vergoeding terug. Paragraaf 9. Gevolgen verkoop nieuwe jachthaven en camping Verkoop van de nieuwe jachthaven en camping zoals hierbij voorgesteld heeft voor een aantal partijen ingrijpende gevolgen. Onderstaand willen wij in beeld brengen wat de gevolgen zijn voor de betreffende partijen. In de hieronder gepresenteerde financiële plaatjes gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 1. verkoop en juridische levering haven per tegen contante betaling van een bedrag van 9 miljoen; per een contante betaling van 1 miljoen, in de jaren 2013 t/m 2017 wordt een rentevergoeding uitgekeerd van 4% over deze 1 mln. zijnde euro per jaar; per een contante betaling van 1 miljoen; De achtergrond van deze gefaseerde betaling wordt mede ingegeven door de wens van de potentiële koper om de gemeente nog gedurende een aantal jaren betrokken te houden bij de haven, als nieuwkomer op de Nederlandse markt hecht deze koper daar zeer aan. 2. verkoop en juridische levering camping per tegen contante betaling van een bedrag van 1,8 miljoen met inachtneming van een aantal ontbindende voorwaarden waaronder een aanpassing van de RO-functie van de camping (vooralsnog gaan we ervan uit dat deze procedure een jaar duurt en per gerealiseerd is); 8

9 3. de exploitatie van de BMD verloopt in 2012 conform het gepresenteerde onder het item begroting 2012 met als uitgangspunt dat de camping in 2012 niet als zodanig zal worden geëxploiteerd en dientengevolge het exploitatieresultaat 2012 nihil zal bedragen; 4. het rentebestanddeel van de door de gemeente gegarandeerde geldlening die per 1 april 2012 moet worden voldaan aan de BNG kan tijdig worden voldaan uit de door BMD in het 1 e kwartaal 2012 te verkrijgen inkomsten (voornamelijk liggelden 2012); 5. met betrekking tot de schuldpositie van BMD wordt geen rekening gehouden met aflossingen in a. de gevolgen voor BMD De activa van zowel de havens als de camping zijn kadastraal eigendom van de exploitatiemaatschappij Nieuwe Jachthaven Drimmelen (ENJD) die een 100% dochter is van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen (i.c. BMD). De eigenaar is formeel de verkopende partij die de koopprijs in ontvangst neemt. Per zal door BMD/ENJD een bedrag van 9 miljoen worden ontvangen i.v.m. verkoop haven en 1,8 miljoen i.v.m. verkoop camping, dus totaal 10,8 miljoen. De prognose van de schuldenlast van de BMD per ziet er als volgt uit: Financiering door BNG (alle schulden vallen volledig onder de borgstelling van de gemeente) Nog niet afgelost gedeelte van de vaste geldlening die oorspronkelijk een omvang had van 10,8 miljoen Per 1 april 2011 verstrekte kasgeldlening Schuld in rekening-courant Totaal schuld aan BNG afgerond Financiering door Rabo (deze bestaat uit twee vaste geldleningen) Nog niet afgelost gedeelte lening I Nog niet afgelost gedeelte lening II Totaal schuld aan Rabo afgerond Tegoed in rekening-courant Per saldo schuld aan / vordering op Rabo (zeer globale inschatting) NIHIL Financiering door gemeente Nog niet afgelost gedeelte van de vaste geldlening voor de steigers die Oorspronkelijk een omvang had van 1,1 miljoen Tijdelijke financiering (beoogd was periode van maximaal één jaar) Totaal schuld aan gemeente Drimmelen De conclusie uit bovenstaande opstelling is dat bij verkoop per de BMD alle geldleningen bij de BNG en bij de Rabo af kan lossen. Na aflossing van de schuld aan de BNG staat niets het laten vervallen van de gemeentelijke borgstelling in de weg. Wel plaatsen wij de kanttekening dat de door de gemeente gegarandeerde vaste geldlening bij de BNG per niet boetevrij aflosbaar is. Eerst op 1 april 2014 kan boetevrij worden afgelost. Afhankelijk van de voor BMD goedkoopste oplossing zal de lening uiterlijk op 1 april 2014 worden terugbetaald onder intrekking van de borgstelling. In onderstaande berekening willen we globaal het effect laten zien van de verlies- en winstrekening van de BMD na verkoop activa en ontvangst van de koopsommen. Na aflossing van alle bancaire geldleningen (m.u v. de financiering door de gemeente) beschikt BMD over een banksaldo van ( 10,8 2 miljoen - 10,3 3 miljoen) en ziet de financiering er vanaf 2013 globaal als volgt uit: 2 verkoopresultaat camping à 1,8 mln + contante betaling haven per à 9 mln = 10,8 mln. 3 Totale schuldprognose bij de BNG die per onder de borg valt bedraagt 10,3 mln, (zie paragraaf 9 onder a) 9

10 Banksaldo BNG na aflossing (Rabo = NIHIL) Rentevergoeding uitgestelde betaling tot verkoopprijs (4%) Rentevergoeding belegging voorlopig te stellen op NIHIL Uitgaven Rente + aflossing vaste geldlening gemeente Rente tijdelijke financiering gemeente / Rentevergoeding uitgestelde betaling tot verkoopprijs (4%) Rentevergoeding belegging voorlopig te stellen op NIHIL Uitgaven Rente + aflossing vaste geldlening gemeente Rente tijdelijke financiering gemeente / Rentevergoeding uitgestelde betaling tot verkoopprijs (4%) Rentevergoeding belegging voorlopig te stellen op Uitgaven Rente + aflossing vaste geldlening gemeente Rente tijdelijke financiering gemeente NIHIL / Rentevergoeding uitgestelde betaling tot verkoopprijs (4%) Rentevergoeding belegging voorlopig te stellen op Uitgaven Rente + aflossing vaste geldlening gemeente Rente tijdelijke financiering gemeente NIHIL / Rentevergoeding uitgestelde betaling tot verkoopprijs (4%) Rentevergoeding belegging voorlopig te stellen op Uitgaven Rente + aflossing vaste geldlening gemeente Rente tijdelijke financiering gemeente NIHIL / Het bedrijf zou volgens deze (zoals vermeld zeer globale) berekening per beschikken over het restant bedrag van dat verhoogd wordt met de helft van de nog verschuldigde koopsom t.w. 1 miljoen. Het banksaldo per zal dan De rentevergoeding wordt hier en hieronder vooralsnog op nihil gesteld, afhankelijk van de rente en/of belegging van dit bedrag zal er sprake zijn van een opbrengst. 10

11 bedragen. De restant schuld aan de gemeente zou (restant vaste geldlening gemeente) + 1 miljoen (tijdelijke financiering gemeente) bedragen. Door aflossing in de jaren 2013 t/m 2017 loopt het restant bedrag van de vaste geldlening voor de steigers terug van naar Als het restant van de vaste geldlening ad per terugbetaald zou worden aan de gemeente beschikt BMD nog over een banksaldo van Per wordt de laatste tranche van de verkooptransactie uitbetaald en ontvangt BMD nog 1 miljoen. Dit bedrag is per over te maken naar de gemeente wegens terugbetaling van de tijdelijke financiering waarna alle leningen zijn terugbetaald. Het banksaldo van BMD per van biedt de mogelijkheid om jaarlijks de rentevergoeding over de tijdelijke financiering van te kunnen betalen. Indien u akkoord gaat met de in dit voorstel opgenomen beslispunten zal bij de verdere uitwerking van de transactie onderzocht moeten worden m.i.v. welk jaar de BMD als juridische entiteit ontmanteld kan worden dan wel in stand moet blijven tot b. de gevolgen voor BNG Zodra de 1 e tranche van de verkoopopbrengst ontvangen is zullen alle boetevrij aflosbare geldleningen van de BNG terstond geheel worden afgelost. De eventueel niet boetevrij aflosbare geldlening zal op de goedkoopst mogelijke wijze uiterlijk 1 april 2014 worden afgelost. Hierna is BNG niet langer bankrelatie van BMD en vervalt de borgstelling door de gemeente aan de BNG. c. de gevolgen voor de gemeente Drimmelen De gevolgen voor de gemeente vallen uiteen in de volgende componenten: Risicovermindering door vervallen borgstelling: Door aflossing van de hypothecaire lening van de BMD bij de BNG komt uiterlijk per 1 april 2014 de garantstelling van de gemeente bij de BNG te vervallen. Aflossing alle leningen van de BMD bij de gemeente: Uit het overzicht van de gevolgen voor BMD blijkt dat de gemeente Drimmelen tot jaarlijks de rente + aflossing ontvangt van de voor de vervanging van de steigers verstrekte vaste geldlening. Daarnaast ontvangt de gemeente de rentevergoeding op de verstrekte tijdelijke financieringsmiddelen. Per kan algehele aflossing tegemoet gezien worden van het restant van de geldlening voor de steigers. Tussen 2018 en 2028 ontvangt gemeente jaarlijks rentevergoeding op de verstrekte tijdelijke financieringsmiddelen. Per ontvangt gemeente 1 miljoen terug als afbetaling van de tijdelijke financiering. Er is in de verkoopdeal geen ruimte om de gemeente te compenseren voor de afwaardering van de boekwaarde van het aandelenpakket BMD. In verband met het negatieve vermogen van de BMD per 31 december 2010 heeft de gemeente de boekwaarde van het aandelenpakket à ,= in de gemeentelijke jaarrekening 2011 ten laste van de exploitatie af moeten boeken. Conclusie: wanneer alle transacties zijn voltooid is het risico voor de gemeente geëlimineerd en kan het dossier BMD gesloten worden. d. de gevolgen voor de mede-aandeelhouder De mede-aandeelhouder zal de boekwaarde van zijn aandelenpakket wegens gebrek aan baten als verlies af moeten boeken. Paragraaf 10. OMJD Bij raadsbrief van 23 september 2011 hebben wij u geïnformeerd over de plannen van de BNG inzake de Ontwikkelings Maatschappij Jachthaven Drimmelen (OMJD) nu die niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen jegens de BNG te voldoen. Inmiddels heeft de BNG stappen gezet om hun positie in het kader van het hypotheekrecht op eigendommen van de OMJD veilig te stellen. De OMJD blijft evenwel proberen partijen te interesseren voor ontwikkeling van de gronden voor de bouw van recreatiewoningen. 11

12 Daarnaast heeft de BNG verklaard geen enkele optie op voorhand uit te sluiten bij het veiligstellen van de hypotheekrechten op de OMJD-gronden. Enerzijds wordt een veiling van de gronden voorbereid, anderzijds zal men iedere individuele bieding op hun merites beoordelen. Hoewel eventuele uitoefening van het hypotheekrecht niet direct consequenties heeft voor onze gemeente 5 zijn er wel indirecte consequenties. Wij zijn als aandeelhouder van de BMD (Biesbosch Marina Drimmelen) indirect ook betrokken bij de OMJD doordat de BMD/ENJD mede-aandeelhouder is van OMJD, en destijds gronden heeft ingebracht. Omdat de vastgoedontwikkeling niet gerealiseerd werd/wordt is de waarde van de OMJD op advies van de accountant in de jaarrekening 2010 afgeboekt 6. De door de BMD ingebrachte gronden zullen nu worden meegenomen in het proces van ingebrekestelling en in het uiterste geval liquidatie van de OMJD. Zoals aangegeven zal dit waarschijnlijk resulteren in verkoop van de OMJD-gronden. Het is vervolgens afhankelijk van een koper of, wanneer en wat er zal worden bebouwd. Onze inzet is om als gemeente bij (gedwongen) afstoting van eigendommen van OMJD betrokken te blijven bij de bestemming van de grond. Zoals hiervoor vermeld dient de inbrengwaarde van de grond voor de recreatiewoningen en het verstrekte subsidie tot een totaalbedrag van als verloren te worden beschouwd. Nogmaals wijzen wij er op dat dit verlies geen relatie heeft met dit voorstel tot verkoop van nieuwe jachthaven en/of camping. Als de verkoop geen doorgang mocht vinden moest de inbrengwaarde ad toch afgeboekt worden. Paragraaf 11. BNG Zoals al in paragraaf 3.1 is toegelicht is de uitbreiding van de borgstelling van 10,8 miljoen naar 14 miljoen, waartoe u in februari 2011 besloot, door omstandigheden niet geëffectueerd. In eerste instantie trad vertraging op doordat in uw opdracht met de bank onderhandeld moest worden over de boeteclausule bij vervroegde aflossing van de bestaande geldlening en het aangaan van nieuwe geldleningen. Daarna bleek tijdens de onderhandelingen dat door de problematiek met de OMJD de bank niet zonder meer bereid was om de faciliteit uit te breiden, zelfs niet met een gemeentelijke borgstelling. Toen vervolgens duidelijk werd dat mogelijk tot verkoop van activa kon worden overgegaan is van uitbreiding van de financiering voorlopig afgezien. Hieraan ligt mede ten grondslag dat, bij verkoop van activa, een aangegane geldlening, anders dan een hypotheek, niet kosteloos vervroegd kan worden afgelost. De acute financieringsproblematiek per 1 april 2011 bestaande uit de jaarcoupon van de BNG die de aanleiding was om de borgstelling uit te breiden is in overleg met de BNG opgelost door het verstrekken van een kasgeldlening waarmee de rente en aflossing kon worden voldaan. Met de bank is voorts de afspraak gemaakt dat tot 1 april 2014 niet op de bestaande geldlening zal behoeven te worden afgelost. Paragraaf 12. Diverse grondposities Ten aanzien van twee grondposities van de BMD spelen er nog een aantal zaken. Dit betreffen achtereenvolgens: Sluizeweg: De gemeente heeft van de BMD nog een bedrag te vorderen van ,75 met betrekking tot de aankoop van Sluizeweg 80 te Drimmelen. Deze grondpositie zullen wij onderbrengen bij het grondbedrijf en wederom te koop aanbieden. Grondpositie WSG: Bij raadsbrief van september jl hebben we u laten weten dat in 2006 een grondtransactie heeft plaatsgevonden tussen BMD/EMJD en de WSG. In deze transactie werd door de BMD/EMJD grond aan de WSG verkocht ten behoeve van de ontwikkeling van woningen. Onderdeel in de 5 Deze lening betreft niet de lening van de BNG aan de BMD waarvoor de gemeente garant staat maar betreft de lening van de BNG direct aan de OMJD waar de gemeente niet bij betrokken is. 6 Zie paragraaf 1, ad. d 12

13 verkoopovereenkomst was een passage waarin is overeengekomen dat de WSG het recht zou hebben de grond voor de oorspronkelijke aankoopprijs, vermeerderd met de wettelijke rente, terug zou kunnen leveren aan de BMD/EMJD indien er binnen 5 jaar geen woningen zouden worden gebouwd. Inmiddels heeft de WSG zich tot BMD/EMJD gewend voor naleving van de afspraak. Momenteel wordt onderzocht of de grond direct kan worden doorgeleverd aan een definitieve koper. Paragraaf 13. De beheermaatschappij na verkoop activa Na de juridische levering van de jachthaven en de camping aan de diverse partijen blijft alleen de oude jachthaven in bezit van de beheermaatschappij alsmede de ondergrond van de infrastructurele werken zoals wegen etc. Te doen gebruikelijk is dat na voltooiing van een plan de infrastructurele werken worden overgedragen aan de gemeente. Gelet op het openbaar karakter van het havengebied zijn wij voornemens om de betreffende wegen etc. in eigendom van de gemeente te nemen. Omdat de activiteiten van de oude jachthaven in Drimmelen zeer beperkt zijn en het financiële belang en risico gering, zijn wij voornemens om deze activa als gemeente over te nemen tegen een symbolische vergoeding. Vervolgens kan de onderneming worden ontmanteld, waarna tot slot de gemeente de boekwaarde van de aandelen, bestaande uit het nominale bedrag van de oorspronkelijke aandelen in de Exploitatiemij. Nieuwe Jachthaven Drimmelen en het gestort aandelenkapitaal in de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen af zal boeken. Zoals eerder aangegeven zal bij de verdere uitwerking van de transactie onderzocht moeten worden m.i.v. welk jaar de BMD als juridische entiteit ontmanteld moet worden dan wel in stand moet blijven tot Voorstel Concreet wordt voorgesteld: 1. De jaarrekening 2010 van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. inclusief de jaarrekeningen van de dochtermaatschappijen voor kennisgeving aan te nemen. 2. De geconsolideerde tussentijdse rapportage 2011 van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. voor kennisgeving aan te nemen. 3. De stand van zaken betreffende uitvoering raadsbesluit 24 februari 2011 voor kennisgeving aan te nemen alsmede de verdere uitvoering afhankelijk te stellen van eventuele verkoop van delen van de BMD. 4. De geconsolideerde begroting 2012 van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. voor kennisgeving aan te nemen. 5. de heer L. Overtoom eervol ontslag te verlenen als president-commissaris van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. en in de hierdoor ontstane vacature te voorzien middels benoeming van de heer R. Noordman; 6. Uw principe bereidheid uit te spreken over het verkopen van de camping binnen de contouren van het bod en het college te machtigen binnen deze contouren de verdere verkoop vorm te geven alsmede opdracht te geven de RO-procedure op te starten mbt wijziging van de bestemming van de camping in havengebonden bedrijvigheid. 7. Uw principe bereidheid uit te spreken over het verkopen van de jachthaven binnen de contouren van het indicatieve bod en het college te machtigen binnen deze contouren de verdere verkoop vorm te geven. 8. Kennis te nemen van de financiële consequenties zoals beschreven in paragraaf 8 en het college te machtigen binnen deze contouren de verkoop te effectueren. Alsmede het college te machtigen bij de verdere uitwerking van de verkooptransacties de BMD uiterlijk in 2028 te ontmantelen of zoveel eerder op grond van juridisch en financiële overwegingen wenselijk is(vereist nader onderzoek). Bij definitieve doorgang zal hiermee de verleende gemeentegarantie vervallen. 9. Als de jachthaven en de camping verkocht worden, de oude jachthaven tegen een symbolische vergoeding door de gemeente in eigendom over nemen. 10. Instemmen met de teruglevering van de grondpositie Sluizeweg aan het grondbedrijf. 11. Het gestelde in de paragrafen 10, 11 en 13 voor kennisgeving aan te nemen. 13

14 In de informatieve raadsvergadering is verzocht de besluitvorming in drie aparte voorstellen te verwerken. Dientengevolge zijn drie concept besluiten bijgevoegd. Burgemeester en wethouders van Drimmelen, drs. C. Smits Secretaris drs. G.L.C.M. de Kok Burgemeester 14

15 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2012 B e s l u i t : 1. De jaarrekening 2010 van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. inclusief de jaarrekeningen van de dochtermaatschappijen voor kennisgeving aan te nemen. 2. De geconsolideerde tussentijdse rapportage 2011 van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. voor kennisgeving aan te nemen. 3. De stand van zaken betreffende uitvoering raadsbesluit 24 februari 2011 voor kennisgeving aan te nemen alsmede de verdere uitvoering afhankelijk te stellen van eventuele verkoop van delen van de BMD. 4. De geconsolideerde begroting 2012 van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. voor kennisgeving aan te nemen. 5. De heer L. Overtoom eervol ontslag te verlenen als president-commissaris van de Beheermaatschappij Jachthaven Drimmelen B.V. en in de hierdoor ontstane vacature te voorzien middels benoeming van de heer R. Noordman. Made, 22 maart 2012 de raad voornoemd, mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers griffier drs. G.L.C.M. de Kok voorzitter 15

16 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2012 B e s l u i t : 1. Kennis te nemen van de financiële consequenties zoals beschreven in paragraaf Uw principe bereidheid uit te spreken over het verkopen van de camping binnen de contouren van het bod en het college te machtigen binnen deze contouren de verdere verkoop vorm te geven alsmede opdracht te geven de RO-procedure op te starten mbt wijziging van de bestemming van de camping in havengebonden bedrijvigheid. 3. Instemmen met verkoop oude jachthaven aan de gemeente tegen een symbolische vergoeding nadat haven en camping verkocht zijn. de raad voornoemd, Made, 22 maart 2012 mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers griffier drs. G.L.C.M. de Kok voorzitter 16

17 De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 februari 2012 B e s l u i t : 1. Kennis te nemen van de financiële consequenties zoals beschreven in paragraaf Uw principe bereidheid uit te spreken over het verkopen van de jachthaven binnen de contouren van het indicatieve bod en het college te machtigen binnen deze contouren de verdere verkoop vorm te geven. 3. Het college te machtigen bij de verdere uitwerking van de verkooptransacties de BMD uiterlijk in 2028 te ontmantelen of zoveel eerder op grond van juridisch en financiële overwegingen wenselijk is (vereist nader onderzoek). Bij definitieve doorgang zal hiermee de verleende gemeentegarantie vervallen. 4. Instemmen met verkoop oude jachthaven aan de gemeente tegen een symbolische vergoeding nadat haven en camping verkocht zijn. 5. Instemmen met de teruglevering van de grondpositie Sluizeweg aan het grondbedrijf. Made, 22 maart 2012 de raad voornoemd, mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers griffier drs. G.L.C.M. de Kok voorzitter 17

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid Nr. 182 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 maart 2015 De vaste commissie voor Financiën heeft

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Heerhugowaard Stad van kansen rekenkamercommissie Van Blue Print naar Re Print Een review van de rekenkamercommissie Heerhugowaard over het project Blue Print Datum: 12 december 2012 Inleiding Naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14)

Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen bij de jaarstukken 2013 (PS 24/14) Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Bijlagen Jaarstukken 2013 Provincie Noord-Brabant Inhoud Blz. Specificaties vaste activa en lange passiva 1

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht)

33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) 33 548 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting DNB winstafdracht) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 8 maart 2013

Nadere informatie

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1]

Drempelbedrag. Kamerstukken II 2012/13, 33 540, nr. 16. [1] WIJZING VAN DE WET FINANCIERING DECENTRALE OVERHEDEN IN VERBAND MET HET RENTEDRAGEND AANHOUDEN VAN LIQUIDE MIDDELEN IN S RIJKS SCHATKIST (VERPLICHT SCHATKISTBANKIEREN) De regering heeft met belangstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen

Deel 2. Beleidsbegroting 2002. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen Deel 2. Beleidsbegroting 2002 Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen INHOUDSOPGAVE DEEL 2 1. Financieel beleid 2002-2005 op hoofdlijnen 1.1. Financieel perspectief 2002-2005... 27 1.1.1. Middelen en bestedingen

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Nota Garanties en leningen Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. M Mol Telefoon 0235113053 E-mail: MMol@haarlem.nl CS/Concerncontrol Reg.nr. 2013/34361 Te kopiëren: B & W-vergadering

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie