Een Kunstkoopregeling binnen Vlaanderen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Kunstkoopregeling binnen Vlaanderen:"

Transcriptie

1 Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen Academiejaar Een Kunstkoopregeling binnen Vlaanderen: De vertaling en implementatie van een Kunstkoopregeling naar Nederlands model binnen Vlaanderen. Roxanne Van Hulle UA-begeleider: Rita De Graeve Projectbegeleider: Adriaan Raemdonck Scriptie ingediend tot het bekomen van het diploma Master in het Cultuurmanagement

2 ABSTRACT NEDERLANDS Met dit onderzoek willen we nagaan hoe de Nederlandse Kunstkoopregeling vertaald kan worden naar een Vlaams model. We vertrekken hierbij vanuit het huidige Nederlandse model. We gaan na of de verschillende stakeholders in Vlaanderen koper, overheid, kunstenaar, galerie of tussenpersoon en bankovertuigd zijn van dit Nederlandse beleidsinstrument en welke impact dit op hen heeft. Daarnaast werd onderzocht hoe zij de Kunstkoopregeling vertaald zien naar een Vlaamse model. Aan de hand van literatuuronderzoek werd het Nederlandse beleidsinstrument geanalyseerd en aan een kritische reflectie onderworpen. Hierop verder bouwend werden de stakeholders van de Kunstkoopregeling in Vlaanderen gehoord. Zowel kwalitatief onderzoek onder de vorm van een online enquête als kwalitatief onderzoek werd verricht. Ondanks de grote behoefte om kunst in huis te halen blijkt uit onderzoek dat de doelgroep zij die graag een kunstwerk willen kopen maar over onvoldoende middelen beschikken- weinig overtuigd zijn van het systeem. De galeriesector alsook de kunstenaar- is dit echter wel wat ondermeer blijkt uit het feit dat ze afbetalen in schijven individueel- reeds aanbieden. Alle stakeholders staan open voor een Kunstkoopregeling op voorwaarde dat er extra budget vrijgemaakt wordt. Gebruik maken van de huidige budgetten van het kunstendecreet is voor de stakeholders uitgesloten. Ook over het doel staan zij op één lijn: de Kunstkoopregeling moet meer mensen de kans geven om kunst in huis te halen. De regeling moet zo kunst kopen toegankelijker maken en aan de grote behoefte om kunst te kopen verwerven tegemoet komen. Een selectieprocedure dringt zich op door het beperkt aantal middelen en biedt daarnaast een kader voor de consument. Op basis van de resultaten moet de galerie als tussenpersoon naar voor geschoven worden. Hoewel het merendeel niet overtuigd is van Kunst in Huis als tussenpersoon is het toch aan te raden de organisatie mee te nemen in de Kunstkoopregeling om onnodige concurrentie te vermijden. De financiële voordelen van een Kunstkoopregeling op de stakeholders blijven tot op vandaag onduidelijk en konden bijgevolg niet in beschouwing worden genomen bij het formuleren van conclusies of aanbevelingen. Op basis van de conclusies en de swot-analyse werden 2 mogelijke scenario s naar voor geschoven: een Kunstkoopregeling op beleidsniveau of een regeling georganiseerd vanuit de sector zelf.

3 ABSTRACT ENGLISH This thesis researches the implementation and translation of the Kunstkoopregeling to a flemish model. Hereby we start from the current model applied in the Netherlands. We verify if the stakeholders in Flanders the art buyer, the government, the artis, the gallery or intermediary and the bank- are convinced of this policy instrument and what impact it has on them. In addition their vision on the translation of the Kunstkoopregeling was heard. Using literature review the Kunstkoopregeling was analysed and subjected to critical reflection. Build on this, the stakeholders were heard whereby both quantitive -using a survey- and qualitive reasearch where used. Despite the great need of acquiring art emperial data shows that the target group- those who want to buy art but do not have enough financial resources- are not convinced by this system. The gallery sector as well as the artist- however is, as represented by the fact that they already offer paying of in installments to clients. All stakeholders are open to the system on the condition that additional funding is made available. Using current funding from the Art Flemish Parliament Act is unacceptable for the them. On the purpose they are also aligned: the Kunstkoopregeling needs to give more people the ability to buy art. The system can hereby meet with the need to acquire art. A selection procedure is imprative due to the limited funds and can also provide a framework for the consumer. Emperial data indicates that galleries should be the intermediary. Aldough the majority of the stakeholders is not convinced by Kunst in Huis as a middle-man it is recommended to include them, thus avoiding unnecessary competition. The financial impact of the Kunstkoopregeling on the stakeholders remains unknown and could therefore not be taken into account while formulating conclusions or recommondations. Based on the conclusions and swot analysis, two possible scenarios were proposed: a Kunstkoopregeling as a policy instrument or a regulation organized by the galleries itself.

4 INHOUD ABSTRACT...1 INHOUD...2 DANKWOORD...6 HOOFDSTUK 1: OPSTART EN OPZET VAN ONDERZOEK INLEIDING PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAAG METHODOLOGIE CONCEPTUEEL KADER: DE BEELDENDE KUNSTMARKT IN VLAANDEREN...11 HOOFDSTUK 2: DE KUNSTKOOPREGELING WAT IS KUNSTKOOPREGELING? HOE WERKT DE KUNSTKOOPREGELING? De selectie van galeries DE OORSPRONG VAN DE KUNSTKOOPREGELING HET DOEL VAN DE KUNSTKOOPREGELING DE KUNSTKOOPREGELING ALS BELEIDSINSTRUMENT ECONOMISCHE IMPACT DE KUNSTKOOPREGELING: STATUS QUESTIONES Onderzoek Een kunstkoopregeling in Vlaanderen: genomen stappen TUSSENTIJDSE CONCLUSIE...26 HOOFDSTUK 3: DE STAKEHOLDERS VAN DE KUNSTKOOPREGELING DE KOPERS Het profiel van de kunstkoper De doelgroep en de behoefte aan een kunstkoopregeling Bereikt de kunstkoopregeling in Nederland haar doelgroep? DE KUNSTENAAR Beeldend kunstenaar in Vlaanderen Financiële impact op de kunstenaar...38

5 3.3 DE OVERHEID Financiële impact van de Kunstkoopregeling op de overheid DE GALERIE OF TUSSENPERSOON De galeriesector in Vlaanderen Kwaliteit en professionaliteit : de Kunstkoopregeling als kwaliteitslabel De selectiecriteria Financiële impact van de Kunstkoopregeling op de galeries De juiste tussenpersoon DE BANK TUSSENTIJDSE CONCLUSIE...54 HOOFDSTUK 4: EMPIRISCH ONDERZOEK KWANTITATIEF ONDERZOEK Opbouw enquêtes Resultaten kwalitatief onderzoek KWALITATIEF ONDERZOEK De geïnterviewde instanties en personen De opbouw van de interviews Methode van verwerking RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK...67 HOOFDSTUK 5: SWOT ANALYSE Externe analyse Interne analyse Schema swot-analyse Confrontatiematrix...85 HOOFDSTUK 6: AANBEVELINGEN EN CONCLUSIES SUGGESTIES VERDER ONDERZOEK...91 BIBLIOGRAFIE HOOFDSTUK 7: BIJLAGEN BIJLAGE 1: OVERZICHT GEÏNTERVIEWDE EN GECONTACTEERDE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN BIJLAGE 2: TABEL MONDRIAAN FONDS BIJLAGE 3: ENQUÊTE KUNST IN HUIS (ONLINE) BIJLAGE 4: TIJDSLIJN ONTWIKKELINGEN VLAAMSE BEELDENDE KUNSTENSECTOR BIJLAGE 5: INTERVIEW MET KUNST IN HUIS...118

6 BIJLAGE 6: ENQUÊTE GALERIJHOUDERS (ONLINE) BIJLAGE 7: ENQUÊTE PROFESSIONELE KUNSTENAARS (ONLINE) Achteraan deze scriptie werd een uitklapbare mindmap toegevoegd. De lezer kan deze gebruiken om de structuur van de scriptie tijdens het lezen te blijven volgen.

7

8 DANKWOORD Vooreerst wil ik een dankwoord uitbrengen aan allen die een bijdrage geleverd hebben aan deze scriptie. In het bijzonder mijn promotor Mw. Rita De Graeve voor haar beschikbaarheid, opvolging en waardevolle suggesties. Ik ben haar bijzonder dankbaar voor de praktische tips en het ter beschikking stellen van haar contacten en kennis. Daarnaast wil ik ook mijn co-promotorr Mr. Adriaan Raemdonck, zaakvoerder van Galerie De Zwarte Panter en voorzitter van de Beroepsvereniging voor handelaars in hedendaagse en moderne kunst, bedanken voor zijn aanstekelijk enthousiasme en passie voor de sector. Dank komt ook toe aan diegenen die mij te woord stonden en hun mening met mij wensten te delen. In het bijzonder wens ik Sam Eggermont van BAM te bedanken voor het aanreiken van contactgegevens van kunstenaars en galeriehouders. Chloé Meredith wil ik bedanken voor de aangename scriptietijd in Leuven. Bijzonder veel dank gaat uit naar mijn collega-studente Stéfanie Huygebaert voor haar onvoorwaardelijke steun, luisterbereidheid en inspirerend taalgebruik. Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken. Hun steun heeft me gebracht tot dit punt waarop ik met trots dit onderzoek kan voorleggen.

9 Hoofdstuk 1: OPSTART EN OPZET VAN ONDERZOEK 1.1 INLEIDING Dit onderzoek naar de vertaling van de Kunstkoopregeling naar een Vlaams model kwam er op vraag van Adriaan Raemdonck, zaakvoerder van de Zwarte Panter Antwerpen en voorzitter van de beroepsvereniging voor handelaars in moderne en hedendaagse kunst (BUP). Al jaren is de Beroepsvereniging voorstander van een systeem in Vlaanderen dat meer mensen de mogelijkheid biedt om kunst te kopen én tegelijkertijd de sector een duwtje in de rug geeft: de Kunstkoopregeling zoals we deze sinds 1997 in Nederland kennen. Het BUP is een federale organisatie die de rechten van haar leden verdedigt bij de overheid en officiële instanties. Als bemiddelaar tussen de galeriesector en de overheid richt ze zich voornamelijk op de toekomst en is daarom steeds actief op zoek naar oplossingen om de dynamiek binnen de kunstensector en de traditie van kunst verzamelen in België te bewaren. Naast bepaalde aspecten van het volgrecht, fiscaliteit en btw beschouwt het BUP de Kunstkoopregeling als een mogelijke stimulans voor de sector. De Kunstkoopregeling lijkt op het eerste zicht een beloftevol beleidsinstrument waar iedereen beter van wordt, zowel de kunstenaar, galeriehouder als de kunstkoper. Ook ik raakte snel geboeid door het beleidsinstrument mede dankzij het enthousiasme van Adriaan Raemdonck. De Kunstkoopregeling: subliem in haar eenvoud. Maar is dit wel zo? Wat zijn de gevolgen van zo n regeling voor de beeldende kunstensector en wat indien ze moet concurreren met andere beleidsinstrumenten zoals de beurzenregeling voor galeries? Om die reden besloot ik dit beleidsinstrument te onderzoeken. Hoe meer ik mij verdiepte in de materie, hoe complexer maar tegelijk ook hoe boeiender deze bleek. Het managementprobleem waarrond deze scriptie is opgebouwd situeert zich op sectorniveau. Het heeft bijgevolg niet enkel betrekking op de leden van de beroepsvereniging en de Galerij De Zwarte Panter maar op elke galerie van moderne en hedendaagse kunst en al haar stakeholders. Dit onderzoek probeert dan ook het persoonlijk belang van de betrokkenen en alle individuele cases te overstijgen. 7

10 1.2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAAG Met dit onderzoek willen we nagaan hoe de Kunstkoopregeling vertaald moet worden naar een Vlaams model. Hierbij vertrekken we vanuit het huidige Nederlandse model. Er wordt onderzocht hoe de Kunstkoopregeling werkt, waar ze haar oorsprong vindt, wat haar doel, functie als beleidsinstrument en economische impact is. Daarna wordt de beeldende kunstensector in Vlaanderen kort besproken om na te gaan op wie de regeling betrekking heeft, met andere woorden, wie de stakeholders zijn. In hoofdstuk 3 komen we tot de kern van de zaak: hoe beïnvloedt de kunstkoopregeling de verschillende stakeholders in Vlaanderen? We voeren hier dieper onderzoek naar de verschillende actoren: de koper, de kunstenaar, de galerie, de overheid, de bank en de uitvoerder. Bij elke stakeholder wordt vooreerst de vraag gesteld wat de impact van het beleidsinstrument kan zijn. Daarnaast wordt nagegaan hoe het model er in Nederland uitziet en wat de mogelijke knelpunten zijn bij het vertalen naar een Vlaams model. Er wordt bekeken hoe, gezien de context en regelgeving binnen Vlaanderen op bepaalde vlakken verschilt van die van Nederland, de Kunstkoopregeling voor Vlaanderen aangepast moet worden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van dit onderzoek voorgesteld. Er werd zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht bij zowel kunstenaars als galerijhouders. De resultaten en aanbevelingen van dit onderzoek zijn enerzijds gericht aan de sector en anderzijds aan de overheid. Hiermee wordt getracht kruisbestuiving te introduceren en een discussie tussen beide partijen te openen. Onderzoeksvragen 1. Wat is de mogelijke impact van de Kunstkoopregeling op de verschillende stakeholders? 2. Zijn de stakeholders overtuigd van dit systeem en hoe zien ze deze vertaald naar een Vlaams model? 3. Hoe kan het beleidsinstrument het best vertaald worden naar een Vlaams model, m.a.w de concretisering en implementatie van de Kunstkoopregeling. 8

11 De resultaten zullen uiteindelijk in een SWOT-analyse gegoten worden welke de sterktes, zwaktes, kansen en gevaren van een Kunstkoopregeling binnen Vlaanderen in kaart zal brengen. Hierna worden de conclusies en aanbevelingen aan de overheid en de sector geformuleerd. 1.3 METHODOLOGIE Alvorens de resultaten van deze studie voor te stellen moet het uitgangspunt en de manier waarop het onderzoek werd gevoerd worden toegelicht. Dit kader kan de lezer gebruiken om de inhoudelijke waarde van de resultaten voor zichzelf te bepalen (Maso & Smaling, 1998, pp. 58, 64). Bij het uitwerken van deze scriptie val ik terug op de volgende vijf kapstokken: kennis en inzicht, ervaring, feiten en tijd. Het onderzoek zal gebeuren aan de hand van een analyse van de literatuur en een kwalitatief- en kwantitatief onderzoek binnen de sector. KENNIS EN INZICHT: Alvorens zich uit te spreken over hoe een Nederlands beleidsinstrument het best vertaald kan worden naar Vlaanderen is een zekere kennis en inzicht in de materie vereist. Aan de hand van een grondig literatuuronderzoek wordt de materie aan een kritische reflectie onderworpen. Op basis van het literatuuronderzoek zal het bestaande beleidsinstrument kritisch besproken worden. Door de effecten van de Kunstkoopregeling en de praktijk te bekijken en ze hierna te toetsen aan de vooropgestelde doelen wordt ondermeer de effectiviteit van de regeling nagegaan. Deze moeten een indicatie zijn voor eventuele aanpassingen bij het vertalen van de Kunstkoopregeling. Daarnaast dient dit verworven inzicht als basis voor het opstellen van de topiclijst voor de verschillende semigestructureerde diepte-interviews alsook het kwalitatief onderzoek. Voor specifieke literatuur aangaande de Kunstkoopregeling in Nederland zullen onder andere het archief van de Zwarte Panter en het Mondriaan Fonds en onderzoeken uit Nederland geraadpleegd worden. Ook het debat dat in de Universiteit van Antwerpen in 2009 reeds gevoerd werd met het BUP, het VOBK en Antwerp Art zal bekeken worden. Het Nederlandse model zal uiteindelijk als kader gebruikt worden voor het vertalen van het model naar België. 9

12 ERVARING: Dit onderwerp louter theoretisch uitwerken zou onvolledig zijn. Daarom werden semigestructureerde diepte-interviews afgenomen op basis van een topiclijst. Deze methode, waarbij de interviewer niet vasthoudt aan een vragenlijst maar op basis van de topiclijst een open interview afneemt, geeft inkijk in de achterliggende motivatie van de geïnterviewde en toetst zijn of haar mening af. Deze interviews moeten inzicht geven in hoe de sector de Kunstkoopregeling vertaald ziet. De resultaten uit deze gesprekken zijn indicaties en betreffen dus geen zekerheden. De onderzoekspopulatie zal worden samengesteld aan de hand van een doelgerichte steekproef. Er zal getracht worden om van elke betrokken partij minstens één expert te interviewen. Om een dynamischer gesprek te creëren zullen, daar waar mogelijk, experts samen rond de tafel gezet worden. Voor het kwalitatieve gedeelte van deze scriptie werden volgende partijen gehoord: het O.C.A.M, PMV, het BUP, Kunst in Huis, het Mondriaan Fonds en BAM. In dit onderzoek werden bewust geen politieke spelers betrokken of ondervraagd om een zo objectief mogelijk werk voor te kunnen leggen dat eventueel in een later stadium kan aangewend worden voor politieke doeleinden. Een overzicht van de geïnterviewde en gecontacteerde personen en rechtspersonen kunt u terugvinden in de bijlage 1. FEITEN: Het kwantitatieve deel van deze scriptie heeft betrekking op zowel de kunstenaar als galerijhouder. Omdat de regeling onlosmakelijk verbonden is met hun inkomstenbron spreekt het voor zich dat hun mening hierover gehoord werd. Er werd ervoor gekozen om hiervoor gebruik te maken van een online enquête. TIJD: Ik ben mij bewust van de complexiteit van deze sector alsook het onderwerp op zich. Ik pretendeer niet de materie in al zijn complexiteit volledig te omvatten in dit onderzoek. Ik tracht echter wel volledigheid na te streven maar besef dat dit onderzoek slechts een benadering van de volledigheid zal zijn. Na het formuleren van aanbevelingen en conclusies worden dan ook enkele onderwerpen voor verder onderzoek aan de lezer meegegeven. 10

13 1.4 CONCEPTUEEL KADER: DE BEELDENDE KUNSTMARKT IN VLAANDEREN Wanneer we spreken over een kunstmarkt kan men haar economische aspect moeilijk ontkennen. Binnen de beeldende kunstensector in Vlaanderen heeft iedere speler een positie ingenomen welke gebaseerd is op zowel haar symbolisch- als economisch kapitaal. Tot het symbolisch kapitaal wordt prestige, distinctie, status en erkenning gerekend. Dit kapitaal wordt geobjectiveerd in materiële dragers welke op hun beurt als economisch kapitaal kunnen worden beschouwd (Bourdieu, 1989, p. 125). Gielen past deze theorie als volgt toe op de beeldende kunstensector: Een galerie die dankzij een professionele werking een aantal erkende kunstenaars in huis heeft beschikt over een aanzienlijk symbolisch kapitaal. Daardoor kan ze hogere prijzen vragen dan een galerie met minder erkenning. (Gielen in Maenhout, 2005, p. 13). Het veld van de beeldende kunst omvat een groot aantal betrokkenen. Kunstenaars, galerijhouders, kunstliefhebbers, de overheid, musea, kunstcritici, Deze stakeholders zijn knooppunten waarrond de gehele sector draait. Onderstaande figuur geeft de belanghebbende binnen het toon- en marktcircuit weer waarop een Kunstkoopregeling betrekking heeft. Figuur 1: Toon- en marktcircuit van de beeldende kunstensector.(de Voldere & Maenhout, 2006) 11

14 De interactie tussen deze knooppunten wordt gekenmerkt door het uitwisselen van kapitaal (Maenhout, 2005, p. 13). De wisselwerking tussen deze verschillende partijen brengt een zekere dynamiek met zich mee die kan aangemoedigd worden door tal van systemen, waaronder de Kunstkoopregeling. Kenmerkend voor de interactie tussen de kunstenaar en koper is de kunsthandel waarin andere tussenpersonen, zoals de promotiegalerie en initiatieven als Kunst in Huis een rol spelen. De spelers van het cultuurveld van de beeldende kunst staan dus met elkaar in verbinding dankzij een netwerk aan mechanismen dat kapitaalsuitwisseling stimuleert. De relatie kunst-economie is echter complexer dan hier wordt voorgesteld. Abbing poneert in zijn boek Why are Artists Poor. The Exceptional Economy of the Arts. dat er sprake is van een ontkenning van de economie binnen de kunsten. Een concreet voorbeeld van deze ontkenning is de ongemakkelijke houding ten opzichte van prijzen binnen de beeldende sector (De Corte, 2012, p. 16). Men kan bijgevolg stellen dat de beeldende kunstensector eerder ingebed is in een economisch veld -alsook in een ruimere politieke, sociale en maatschappelijke context-(verhack, Lauwaert, Verschooren, De Wit, Moreels, & Eggermont, p. 4). In haar brief 1 aan minister van cultuur Joke Schauvliege benadrukt het VOBK 2 en NICC 3 hoe gedreven de cultuursector is: [ ] ze drijft op menselijke krachten: motivatie, overtuiging en passie... Deze worden gevoed door meer dan geld alleen [ ] en Kunst en cultuur hebben één enorm belangrijke eigenschap: ze zetten dingen in beweging. Ideeën, visioenen, mensen, politiek, wetenschap én economie. (VOBK; NICC, 2011). In dit opzicht is geld zoals Jim Collins stelt- in deze sector geen doel maar een middel, een middel dat ze draaiende houdt (Collins, 2005, p. 2). 1 Brief als reactie op de besparingen binnen de sector in Verenigde organisaties beeldkunst 3 Nieuw internationaal cultureel centrum 12

15 Hoofdstuk 2: DE KUNSTKOOPREGELING Voor we aan de slag gaan met de vertaling van de Kunstkoopregeling moeten we het Nederlandse model in tijd en ruimte plaatsen. In dit hoofdstuk wordt de Kunstkoopregeling als beleidsinstrument geïntroduceerd. Haar werking, oorsprong, doel, haar functie als beleidsinstrument en economische impact worden achtereenvolgens besproken. Tot slot wordt een korte status quaestionis gegeven over de Kunstkoopregeling met betrekking tot Vlaanderen. De stand van zaken betreffende onderzoek en de reeds genomen stappen om de Kunstkoopregeling decretaal vast te leggen worden hierin besproken. 2.1 WAT IS KUNSTKOOPREGELING? De Kunstkoopregeling trad voor het eerst in werking in 1997 (Chen, 2010, p. 16). Vanaf het begin werd de uitvoering van dit beleidsinstrument toevertrouwd aan het Mondriaan Fonds. Dit stimuleringsfonds voor beeldende kunst zet zich in voor een sterke en professionele cultuursector (Mondriaan Stichting). Ze wil ondermeer kunst en erfgoed onder de aandacht brengen van een breed publiek. Hierbij richt ze zich voor het merendeel op musea, presentatie-instellingen, kunstenaarsinitiatieven, archieven en bibliotheken (Mondriaan Stichting). Het Mondriaan Fonds is een onafhankelijke culturele instelling, doch ontvangt het merendeel van haar middelen van het het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) (Chen, 2010, p. 16). Het stimuleren van de kunstmarkt doet de stichting via twee methodes: enerzijds focust ze op de musea door middel van musea-aankopen- anderzijds stimuleert ze de particuliere kunstmarkt aan de hand van de Kunstkoopregeling- (Chen, 2010, p. 16). Sinds januari 2012 is de Mondriaan Stichting 4 samengevoegd met het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (BKVB) onder de naam Mondriaan Fonds (Mondriaan Fonds). 4 De nieuwe naam Mondriaan Fonds wordt in deze scriptie gebruikt, wat de literatuur betreft wordt regelmatig naar de Mondriaan Stichting verwezen indien het werk onder deze naam gepubliceerd werd. 13

16 2.2 HOE WERKT DE KUNSTKOOPREGELING? De Mondriaan Fonds vat de regeling als volgt samen: Met de KunstKoop kunnen particulieren op afbetaling een kunstwerk kopen bij een aantal geselecteerde galeries zonder dat zij rente hoeven te betalen. Hiervoor heeft de Mondriaan Stichting een overeenkomst afgesloten met ABN AMRO. De Mondriaan Stichting vergoedt de rente voor de lening direct aan de bank. (Mondriaan Stichting). De Kunstkoopregeling laat toe dat men als particulier -in een erkende galeriekunst op krediet koopt waarbij de stichting, in opdracht van de overheid, de rente op dat krediet betaalt. De regeling kan men beschouwen als een lening. Het minimumbedrag, van die lening -zonder intrest- bedraagt 450, het maximumbedrag 7000 (Mondriaan Stichting). De looptijd van de lening bedraagt 38 maanden of korter, waarbij de minimumaflossing per maand 22,50 bedraagt. Indien de prijs van het kunstwerk hoger ligt dan 7000 biedt de regeling een tussenoplossing: de rente wordt slechts betaald tot aan het maximumbedrag, daarboven betaalt de koper zelf de rente. Verder moet er een voorschot ter waarde van 10% van de totale prijs aan de galerie worden betaald. Als extra stimulans voor de jonge verzamelaar heeft het Mondriaan Fonds het minimum aankoopbedrag voor de houders van een Cultureel Jongeren Paspoort 5 verlaagd tot 150. De minimumaflossing blijft hierbij gelijk ( 22,50). Ook aan het kunstwerk en de koper zelf zijn enkele voorwaarden verbonden. Naast het feit dat het werk van een kunstenaar moet zijn die opgenomen werd in de lijst van vaste kunstenaars van de desbetreffende galerie, moet het ook dateren van de periode na 1945 (Mondriaan Stichting). Wat de koper betreft moet deze de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en niet ouder zijn dan 75 jaar. Daarnaast moet de persoon in kwestie op het moment van aankoop minstens achttien maanden een vaste verblijfplaats in Nederland hebben. 5 deze kortingskaart is bestemd voor studenten jonger dan 30 jaar. 14

17 Uitsluitend particulieren kunnen beroep doen op de Kunstkoopregeling. Zowel rechtspersonen als galeriehouders en andere personen die in kunst handelen komen hiervoor niet in aanmerking. Op het moment dat de koper aan alle voorwaarden voldoet en het voorschot van 10% aan de galerie heeft betaald wordt een koopovereenkomst opgemaakt (Chen, 2010, p. 17). Daarna wordt de koper gevraagd een formulier in te vullen welke polst naar zijn -en eventueel dat van de partner- financiële situatie. Dit dossier -welke inzicht moet geven in hoeverre de koper in staat is de lening af te betalen- wordt vervolgens overgedragen aan de bank (Mondriaan Stichting). Het is uiteindelijk deze laatste die, los van het Mondriaan Fonds, beslist of de lening al of niet wordt verstrekt. Na goedkeuring stort de bank het bedrag rechtstreeks naar de Galerie (Chen, 2010, p. 17). Het intrestbedrag op de lening wordt op haar beurt door het Mondriaan Fonds aan de Fortis bank betaald. In onderstaande figuur werd getracht de werking, en de verschillende tussenstappen, van de Kunstkoopregeling te visualiseren. De probleemstelling, een tekort aan middelen voor het in één keer aankopen van een kunstwerk wordt voorgesteld door de ruimte tussen de doelgroep en de kunstenaar ( ). Figuur 2: De verschillende stappen van de Kunstkoopregeling gevisualiseerd (Roxanne Van Hulle) 15

18 2.2.3 DE SELECTIE VAN GALERIES Het budget van de stichting is beperkt. Tot het systeem worden dan ook slechts per twee jaar 150 tot 200 galeries toegelaten 6 (Van Camp, 2002, p. 89). Ook het intrestbedrag 7 dat de galeries ter beschikking krijgen is beperkt. Dit bedrag behelst minimum 3500 en wordt berekend op basis van de omzet van het voorgaande jaar, welke minstens moet bedragen. De Mondriaan Stichting duidt de keuze om een selectie te maken van galeries als volgt: Om budgettaire redenen en om het streven naar voldoende kwaliteit geldt de KunstKoop alleen voor kunst die gekocht wordt bij galeries die zijn toegelaten tot de KunstKoop. (Mondriaan Stichting). Hiervoor heeft ze een aantal criteria vooropgesteld waarop de galeries worden beoordeeld. Deze criteria moeten inzicht geven in de professionele werking van de galerie, zowel op artistiek als op zakelijk vlak (Van Camp, 2002, p. 92). Om de twee jaar kunnen de galeries hun aanvraag indienen. De afsluitingsdatum voor de periode was 15 september 2010 (Mondriaan Stichting). Vooreerst moet de galerie minstens 2 jaar bestaan. Het Mondriaan Fonds baseert zich hierbij op een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en de voorgelegde financiële rapporten (Van Camp, 2002). Daarnaast is een van de belangrijkste voorwaarden dat de galerie minstens zes aaneensluitende tentoonstellingen per jaar organiseert waarbij de nadruk ligt op verkoop. Ze moet daarbij minstens 3 dagen, en vijftien uur per week haar deuren openzetten voor 6 In 2011 werden van 143 gegadigden 127 galeries toegelaten. Dertien van hen namen voor het eerst deel aan de Kunstkoopregeling (Mondriaan Stichting, 2010, p. 23). In 2010 werd rente betaald via de Kunstkoopregeling (Mondriaan Stichting, 2010, p. 24). Dit bedrag stelt de totale rente voor op alle verstrekte leningen. In hun eerste jaar bedroeg dit In de periodes en kende het bedrag haar maximum van gemiddeld (op basis van tabel Mondriaan Stichting, 2010, p 24). 7 De lezer kan in bijlage 2 een tabel terugvinden met de totale rente per jaar. 16

19 publiek (Mondriaan Stichting). Op basis van de tentoonstellingskalender van zowel afgelopen als de komende twee jaar wordt een kwalitatieve beoordeling gemaakt. Ook met de inrichting en organisatie van deze tentoonstellingen wordt rekening gehouden. Dit brengt ons tot een eerder subjectieve voorwaarde namelijk dat van het programma en de galerie an sich. Deze moeten getuigen van een zekere professionaliteit en kwaliteit. Professionaliteit heeft in deze context betrekking op hoe de galerie zich organiseert, zich naar de buiten toe presenteert, de omgang met zowel klanten als kunstenaars, in hoeverre hun activiteiten bijdragen tot de ontwikkeling en reputatie van de kunstenaars en tenslotte in welke mate ze het publiek de kans geeft om de eigen stal van kunstenaars te volgen (Mondriaan Stichting, 2009, p. 28). Wat de kwaliteit betreft baseert men zich zowel op het oeuvre van de kunstenaars zelf als de tentoonstellingskalender en het tentoonstellingsbeleid (Mondriaan Stichting, 2009, p. 28). Een laatste voorwaarde houdt in dat de galerie er een eigen stal van kunstenaars op nahoudt (Van Camp, 2002, p. 90). Het contact met deze kunstenaars, waarvan minstens een derde in Nederland wonende en werkende kunstenaars zijn, moet de galerie zelf verzorgen. Wat de artistieke inhoudelijke kwaliteit van de galeries betreft laat de Mondriaanstichting zich adviseren door een commissie van deskundigen (Van Camp, 2002, p. 91) welke verschillende expertises, regionale en culturele achtergronden vertegenwoordigt (Mondriaan Stichting) 8. Om doorstroming en vernieuwing te garanderen worden deze commissieleden jaarlijks benoemd en kunnen deze hooguit twee maal herbenoemd worden (Mondriaan Stichting). Documenten die moeten worden ingediend en die het beoordelen van bovenstaande criteria moet vergemakkelijken zijn een overzicht van tentoonstellingen, beeldmateriaal over de tentoonstellingen, beleidsplannen en een eventuele uitgeschreven visie en missie, een accountantsverklaring en een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. 8 Mondriaan Stichting. (n.d.). Adviescommissies. Retrieved April 10, 2012 from Mondriaan Stichting: 17

20 2.3 DE OORSPRONG VAN DE KUNSTKOOPREGELING De Kunstkoopregeling in Nederland vindt zijn oorsprong in de rechtstreekse subsidies aan kunstkopers. Deze moet gezien worden als een direct resultaat van een ideologie aangaande cultuur (en andere goederen) die zich ontwikkelde kort na de tweede wereldoorlog. Men streefde ernaar dat zowel materiële als immateriële goederen en rijkdom eerlijk en gelijkmatig verdeeld werden onder het volk (Welters & Eykman, 1976). Dit leidde in de jaren zestig tot de Aankoop Subsidieregeling van Kunstwerken (ASK) welke ervoor moest zorgen dat kunst door een grotere consumentengroep gekocht werd in plaats van door een select publiek (Gubbels, 1995, p. 10). Anders dan in Nederland richtte het Belgische beleid omtrent beeldende kunsten zich tot 1970 voornamelijk op kunst welke de uitstraling van ons land moest vergroten (Verhack, Lauwaert, Verschooren, De Wit, Moreels, & Eggermont, p. 5). Ondersteuning van beeldende kunstenaars beperkte zich tot het aankopen van zo n tienduizendtal werken over deze periode en het toekennen van beurzen (kleine bedragen om de sociale situatie van een kunstenaar te verbeteren) (Verhack, Lauwaert, Verschooren, De Wit, Moreels, & Eggermont, p. 5). We vinden wel een overeenstemming in beleid aangaande het ondersteunen van de kunstenaar op sociaaleconomisch vlak. Zowel in Nederland als in België zien we hierin een traditie 9, maar biedt de Kunstkoopregeling wat dit betreft een meerwaarde? En in hoeverre is het stimuleren van de kunstmarkt een goede zaak voor de kunstenaar? Daarnaast houdt België, in tegenstelling tot Nederland, minder vast aan het Thorbeke principe. Die luidt: de regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst (Hillaert, 2012). Thorbecke ontwikkelde het principe ter verdediging van een liberale, vrije markt ideologie. Vandaag de dag wordt het principe aangehaald ter bescherming van de autonome kunsten (Esche & ten Thije, 2009). De overheid wil de kunstensector financieren maar verkiest om de verantwoordelijkheid voor de invulling ervan uit te besteden, zonder toe te laten dat hierbij alles bepaald wordt door 9 De sociale bijstand voor beeldende kunstenaars (sbbk; ) en de beeldende kunstenaars regeling (bkr; ) in Nederland. Het kunstenaarsstatuut in België (2003). 18

Inspiratie voor een Vlaamse kunstkoopregeling 24-02-2016

Inspiratie voor een Vlaamse kunstkoopregeling 24-02-2016 Inspiratie voor een Vlaamse kunstkoopregeling 24-02-2016 Kunstkoopregeling: waarom op de agenda? Wens van minister Sven Gatz om impulsen te geven aan de kunstmarkt Inspiratie: Nederlandse KunstKoop ( 1997)

Nadere informatie

INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS

INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS In het kader van de opdracht coördinatie en verruiming van het sociaal overleg in de artistieke sector wil het Kunstenloket met dit onderzoek nagaan op welke manier beeldende

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muntpunt, Brussel, 22 november 2016 Presentatie onderzoeksresultaten en antwoorden vanuit het

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het voorstel van decreet. houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 ingediend op 261 (2014-2015) Nr. 6 22 april 2015 (2014-2015) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het voorstel van decreet van Jean-Jacques De Gucht, Marius Meremans, Caroline Bastiaens, Yamila

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst in Nederland

Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst in Nederland Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst / P.1 / 11-10-2010 / P.1 Herhalingsonderzoek vraagzijde beeldende kunst in Nederland Rapportage Amsterdam Oktober 2010

Nadere informatie

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT

HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT 1 COMPETENTIEFICHE C1-C3 EN C4-C5 LEIDINGGEVEND HOOFD RUSTHUISSECRETARIAAT INTERN FORMULIER WZC IMMACULATA OCMW EDEGEM Leiding geven Op gestructureerde wijze prestaties opvolgen zowel op kwantitatief als

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur,

Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Aan de leden van de commissie cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 8 november 2012, Amsterdam Geachte Tweede Kamer commissieleden voor cultuur, Op 21 november 2012 staat

Nadere informatie

Individuele karakter A- kaart versus groepsactiviteiten

Individuele karakter A- kaart versus groepsactiviteiten Advies Titel Advies : Advies A-kaart (versie 1.2.) Naam Adviesgroep : adviesgroep Cultuur Orc-A Datum : maart 2012 Na de uiteenzetting van het project rond de A-kaart door Frederik Bastiaensen (Manager

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Beken Kleur Gooi je troeven op tafel. handleiding

Beken Kleur Gooi je troeven op tafel. handleiding Beken Kleur Gooi je troeven op tafel handleiding Deze tool werd ontwikkeld door het Flanders DC Kennis centrum aan Antwerp Management School. Het is gebaseerd op het onderzoeksrapport Dominante denkkaders

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het?

a) Hoeveel aanvraagdossiers werden in de periode 2009-2014 jaarlijks ingediend voor de Innovatiemezzanine? Over hoeveel ondernemingen gaat het? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 702 van WILLEM-FREDERIK SCHILTZ datum: 7 juli 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Participatiemaatschappij Vlaanderen - Innovatiemezzanine

Nadere informatie

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant

TH-PI Performance Indicator. Best Peter Assistant Best Peter Assistant TH-PI Performance Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 11-11-2015 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 10-03-2015. OVER DE PERFORMANCE INDICATOR

Nadere informatie

Algemene inleiding Reclame is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bekende producenten brengen hun producten en diensten onder de aandacht van het grote publiek via verschillende

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Al jaren ijvert NICC voor meer rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars. Het verheugde ons dan ook dat minister van Cultuur Bert Anciaux

Nadere informatie

Evaluatie. van het DREAM-project SAMENVATTING

Evaluatie. van het DREAM-project SAMENVATTING Evaluatie van het DREAM-project SAMENVATTING Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel 13 juni 2008 Samenvatting In de

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Ontwerp Plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Afdeling Onderzoek 13.07.

Ontwerp Plan van aanpak Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Afdeling Onderzoek 13.07. Evaluatie van het project Facilitator Mechanism for the Establishment of an International Industrial Biotechnology Network (Phase 1) - United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Ontwerp

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR LOGO HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR OVERZICHT 1. SABAM en de culturele promotie situering 2. De nieuwe structuren ingevoerd om aan de culturele en educatieve doeleinden

Nadere informatie

CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN. Checklist voor een nieuw diversiteitsplan

CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN. Checklist voor een nieuw diversiteitsplan CHECKLIST BRUSSELSE DIVERSITEITSPLANNEN Checklist voor een nieuw diversiteitsplan 1. Betrokkenheid van de werknemers bij het opmaken van het diversiteitsplan Wordt het plan opgesteld in samenwerking met

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim.

Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Pesten op het werk en de invloed van Sociale Steun op Gezondheid en Verzuim. Bullying at work and the impact of Social Support on Health and Absenteeism. Rieneke Dingemans April 2008 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital

Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Bijlage 1: Beschrijving Seed Capital Doel Het doel van de Seed-faciliteit is: De onderkant van de Nederlandse risicokapitaalmarkt zodanig stimuleren en mobiliseren, dat technostarters in hun kapitaalbehoefte

Nadere informatie

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten

Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding. G.J.E. Rutten 1 Over Plantinga s argument voor de existentie van een noodzakelijk bestaand individueel ding G.J.E. Rutten Introductie In dit artikel wil ik het argument van de Amerikaanse filosoof Alvin Plantinga voor

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

Evenwichtig woningaanbod

Evenwichtig woningaanbod ONDERZOEKSOPZET Evenwichtig woningaanbod 24 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Leeswijzer 6 2 Doel en probleemstelling van het onderzoek 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Uitbreiding studieomvang

Uitbreiding studieomvang Infofiche Uitbreiding studieomvang Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Introductie In dit proefschrift evalueer ik de effectiviteit van de academische discussie over de ethiek van documentaire maken. In hoeverre stellen wetenschappers de juiste

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Functionaliteitseconomie: Hefboom voor duurzame ontwikkeling in België? Samenvatting. Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Functionaliteitseconomie: Hefboom voor duurzame ontwikkeling in België? Samenvatting. Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling Functionaliteitseconomie: Hefboom voor duurzame ontwikkeling in België? Samenvatting Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 P a g i n a F u n c t i o n a l i t e i t s e c o n o m i e : h e f b o o

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector

Voorstel van resolutie. betreffende een harmonisatie in de sociale kredietsector stuk ingediend op 548 (2009-2010) Nr. 1 20 mei 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis, de dames Irina De Knop en Vera Van der Borght en de heer

Nadere informatie

Maandag 12 december Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge

Maandag 12 december Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge Maandag 12 december 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering 20 jaar oko - Concertgebouw Brugge Dames en heren, Vandaag vieren we het 20-jarige bestaan

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid

Vertrek van je eigen brede kijk op jeugd en jeugdbeleid STAPPENPLAN fiche 4 Gericht gegevens verzamelen die je jeugdbeleid richting kunnen geven. Waarover gaat het? Het jeugdbeleid in jouw gemeente is geen blanco blad. Bij de opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Regeling Gamefonds 2015

Regeling Gamefonds 2015 Regeling Gamefonds 2015 2 Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Doelstellingen Regeling Gamefonds 2 Artikel 3. Toepasselijkheid regeling 2 Artikel 4. Middelen 2 Artikel 5. Aanvraagprocedure 3 Artikel 6. Voorwaarden

Nadere informatie

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden

Huishoudens die niet gecontacteerd konden worden 4.2. Participatiegraad Om de vooropgestelde steekproef van 10.000 personen te realiseren, werden 35.023 huishoudens geselecteerd op basis van het Nationaal Register. Met 11.568 huishoudens werd gepoogd

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-12.00 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 47 punten

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

Impact op de Belgische gezondheidszorg

Impact op de Belgische gezondheidszorg EUROPESE UNIE EN GEZONDHEIDSZORG OSE-IZRI studiedag EU geneesmiddelenbeleid: toegankelijkheid of concurrentiepositie versterken? Impact op de Belgische gezondheidszorg Minne Casteels Katholieke Universiteit

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Maandag 26 maart Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 26 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Uitreiking Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuurmanagement i.s.m. Bilsen Fonds - Antwerpen

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-358 (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Klacht ontvangen op : 8 juli 2015 Ingediend door : Consument 1 en

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN

REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN REGLEMENT VAN DE GEMEENTE NIJLEN VOOR DE SUBSIDIËRING VAN CULTURELE PROJECTEN EN JUBILEUMVIERINGEN ART. 1. ALGEMEEN 1.1. Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde begrotingskredieten verleent het

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/KL/KBO/143 BETREFT: Basisonderwijs : Fotografie door oudercomité. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 03 april 2006 1.2 Verzoekende partij Nationaal secretaris, Nationale

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe

Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit. Noël Van Herreweghe Open Data in België en Vlaanderen; Interessante complexiteit Noël Van Herreweghe 1 Inhoud: 1.Open data in de Belgische en Vlaamse context 2. Hoe zien wij open data in Vlaanderen 3. Status open data in

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE

STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE STRATEGIE VOOR KMO S PROF. DR. KURT VERWEIRE TOOLS VOOR MANAGERS 2 Vlerick Business School 1WAT IS STRATEGIE? WHAT IS STRATEGY? 4 Vlerick Business School Formulating Winning Business Strategies MISSIE,

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet Vernieuwingen sinds aanpassing Kunstendecreet medio 2008 : - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan Zondag

Beleidsplan Stichting Jan Zondag Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 Beleidsplan Stichting Jan Zondag 2016-2019 1. Inleiding 2. Missie, visie en statutaire doelstelling 2.1 Missie 2.2 Visie en statutaire doelstellingen 2.3 Bestemming

Nadere informatie