MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001)"

Transcriptie

1 Richtlijnen voor de implementatie van Product Stewardship MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001)

2 Dankwoord Deze implementatiegids is een dienst die Fedichem biedt aan haar leden. Wij hopen dat alle personen die Product Stewardship vorm geven in hun bedrijf deze gids als een nuttig hulpmiddel ervaren. De inhoud van deze implementatiegids is het resultaat van verschillende vergaderingen van de pilootgroep Product Stewardship. De pilootgroep bestond uit verschillende personen die in hun bedrijf het Product Stewardship programma mee ontwikkelen en werd voorgezeten door Dhr. C. Petré (Solvay). Hun ervaringen hebben geleid tot de verschillende stappen ter implementatie van Product Stewardship die in de handleiding terug te vinden zijn. Graag had ik de leden van de werkgroep willen danken om hun ervaringen te willen delen tijdens de vergaderingen. In het bijzonder wens ik de voorzitter, Dhr. Petré, te danken voor zijn pro-actieve inzet. Tevens wens ik Mevr. Godts (UCB) en Dhrn. Aarts (Solutia), Herbaux (Atofina), Falckenback (Atofina) en Cox (3M) te danken voor hun input in de discussies van de werkgroep. Voor de opmaak, vertaling en aanpassing van de verschillende versies die tot deze gids hebben geleid wens ik Mevr. L. Verstraete en Mevr. M. Bayet (secretaresses Departement Milieu, Veiligheid en Productbeleid Fedichem) te danken. Dimitri Pevenage Attaché Productbeleid Departement Milieu, Veiligheid en Productbeleid Fedichem 2

3 Inhoudstafel Dankwoord...2 Inleiding...4 Product Stewardship: voorbeelden en voordelen...5 Richtlijnen voor de implementatie van Product Stewardship...8 Bijlage I: Relatie gebruikers producten en Product Stewardship...14 Bijlage II: Relatie klanten in uitbouw Product Stewardship...18 Bijlage III: Fedichem richtlijnen voor de implementatie van Responsible Care naar productveiligheid

4 Inleiding De invloed van producten op de gezondheid van de mens en het leefmilieu moet een zorg zijn voor elk bedrijf. Dagelijks worden we in het bedrijf en bij onze klanten geconfronteerd met de potentiële risico s naar veiligheid, gezondheid en leefmilieu van onze producten. Daarenboven worden meer en meer vragen gesteld vanuit de overheid, het grote publiek en milieuverenigingen. Met de Fedichem-brochure Product Stewardship voor een veilig gebruik van producten gedurende hun hele levenscyclus 1 heeft Fedichem vorig jaar het Product Stewardship-programma een nieuw leven ingeblazen. De brochure plaatste Product Stewardship in het kader van Responsible Care en definieerde Product Stewardship als volgt: het kennen en beheersen van risico s verbonden aan chemische producten gedurende hun hele levenscyclus en het nemen van maatregelen om hun impact op het milieu, de veiligheid en de gezondheid te verminderen. Door de implementatie van Product Stewardship worden de risico s die verbonden zijn aan onze producten beter beheerst. Het heeft tevens het voordeel dat milieu, veiligheid en gezondheidsaspecten ingevoerd kunnen worden rekening houdend met technische moeilijkheden en economische keuzes. Om haar leden te helpen bij de implementatie van Product Stewardship heeft Fedichem vorig jaar aangegeven dat ze een gids wou opstellen voor haar leden die zij zouden kunnen benutten bij de effectieve implementatie van Product Stewardship. De pilootgroep Product Stewardship heeft tijdens het voorbije jaar gewerkt aan de opstelling van deze gids Richtlijnen voor de implementatie van Product Stewardship. De inhoud is gebaseerd op de ervaringen van de leden van de pilootgroep Product Stewardship en de brochure die Cefic in het voorjaar van 2001 heeft uitgegeven over Product Stewardship. 1 Op aanvraag gratis verkrijgbaar op de website onder de titel publicaties 4

5 Product Stewardship: voorbeelden en voordelen De pilootgroep heeft een aantal concrete voorbeelden van Product Stewardship geformuleerd: UCB S.A. heeft een product vrijwillig van de markt gehaald omwille van zijn giftigheid. Het product, NPGDA (het diacrylaat van neopentylglycol), werd gebruikt in de Radcure technologie waarbij een materiaal verhard wordt door bestraling. Bij de selectie van de grondstoffen met gelijkwaardige efficiëntie wordt voorkeur gegeven aan grondstoffen die minder gevaarlijke stoffen bevatten. Zo wordt bijvoorbeeld, eveneens rekening gehouden met de hoeveelheid onzuiverheden zoals benzeen bij de aankoop van tolueen. Samen met zijn klanten heeft Solvay de mogelijkheden onderzocht om PVC te recycleren. Voor producten met alleen PVC biedt de recyclage geen speciale problemen, voor producten bestaande uit verschillende materialen zoals kabels, verstevigde textielfolie, enz. zijn er meerdere technische problemen. Dit heeft geleid tot het Vinyloop-proces, dat als doel heeft niet meer bruikbare PVC compounds te regeneren, te ontwikkelen, te industrialiseren en te rentabiliseren met respect van het "Responsible Care" engagement. Het nieuwe PVC dient van goede kwaliteit te zijn aan competitieve prijzen. De klanten zullen logistieke steun krijgen om het procédé optimaal uit te werken Atofina beheerst de levenscyclus van zijn producten ondermeer door de herformulering van zijn producten. Bij de formulatie van een solvent voor het reinigen van onderdelen die gebruikt worden in de luchtvaart heeft Atofina gebruik gemaakt van een levenscyclusanalyse om de risico s naar verontreiniging van lucht en water, de emissie van broeikasgassen en het energieverbruik tijdens de hele productie-installatie te integreren. Het solvent komt op deze wijze tegemoet aan verschillende ecologische criteria en bezit een hoger prestatievermogen vergeleken met de concurrerende producten. De Europese Federatie van verffabrikanten, drukinkten en kunstverven (CEPE) heeft een voorstel uitgewerkt die, rekening houdend met de marktsituatie, een maximale vermindering zal teweeg brengen in de gebruikte hoeveelheid vluchtige organische solventen in verven. Onafhankelijk van de keuze van de klanten tussen verven gemaakt op basis van water of op basis van een organisch solvent zal het CEPE-voorstel leiden tot een emissievermindering van 45% van vluchtige organische solventen in Europa. Het CEPE-voorstel is gestoeld op volgende principes: Ze is van toepassing op het gebruik door de consument en door de professionele gebruiker. 5

6 Ze houdt rekening met de verschillen die bestaan tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Ze is onafhankelijk van de technologie en is hierdoor zowel van toepassing op verven op basis van water als op basis van organische solventen. Ze is goed verstaanbaar. De markt is in het voorstel opgedeeld in gebruikscategorieën waar, voor elke categorie, limietwaarden zijn vastgelegd voor de vluchtige organische solventen. Limietwaarden zijn vastgelegd voor verfproducten met water als solvent en voor deze op basis van organische solventen. Het voorstel van CEPE houdt verschillende voordelen in zoals het spreiden van de technische aanpassingen, het minimaliseren van de economische gevolgen en het in rekening brengen van een periode voor de klant die zich eveneens moet aanpassen aan het nieuwe product. Overeenkomst Belgaqua-Phytofar: Residu s van gewasbeschermingsmiddelen kunnen aangetroffen worden, meer bepaald van de familie van de herbiciden, in het water bestemd voor de productie van drinkwater. Deze moeten immers een zeker persistent karakter bezitten om een doeltreffende bescherming te vormen voor de gewassen en om te beletten dat onkruid tot ontwikkeling komt tijdens de periode van de kieming en groei van de planten. Niet alleen de drinkwaterbedrijven maar ook de producenten van gewasbeschermingsmiddelen zijn bezorgd om deze residu s van bestrijdingsmiddelen die voorkomen in het water bestemd voor de productie van drinkwater. De wetgeving die geldt in de Europese Unie legt immers zeer strenge limieten op voor de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in water bestemd voor menselijke consumptie. De zorg om bij te dragen tot een doeltreffender gebruik en een betere bescherming van de watervoorraden heeft twee industriële sectoren, de industrie van de gewasbeschermingsmiddelen- een tak van de scheikundige nijverheid- en die van de waterproductie en distributie, ertoe aangezet toenadering te zoeken tot elkaar om gezamenlijke acties te ondernemen. Daardoor zal de toestand kunnen gehandhaafd of zelfs verbeterd worden dank zij het aanwenden van goede landbouwpraktijken, het gebruik van nieuwe toepassingstechnieken en van nieuwe actieve stoffen. Dit beleid moet als resultaat hebben dat geen bijkomende zuiveringsinstallaties dienen gebouwd te worden. Uit deze voorbeelden blijkt dat een bedrijf vele voordelen uit Product Stewardship kan halen: De reputatie bij klanten, het grote publiek en bij andere bedrijven verhoogt. Risico s worden vroeg geïdentificeerd en beheerst over de levenscyclus van een product. 6

7 Problemen worden vroegtijdig geïdentificeerd en opgelost met de beschikbare middelen. Je bouwt met de klant/leverancier een duurzame relatie op door de Product Stewardship service. Door het positief imago van verantwoordelijk bedrijf verhoogt de toegevoegde waarde van de producten van een bedrijf. Je implementeert een nieuwe regelgeving op een efficiënte manier. Je anticipeert de vraag naar milieuvriendelijke en duurzame producten. Je kan het zelfs als verkoopsargument gebruiken. Product Stewardship geeft een goede basis om te antwoorden op verwachtingen van het grote publiek. 7

8 Richtlijnen voor de implementatie van Product Stewardship Product Stewardship houdt in dat bedrijven Stewards worden van hun producten. Ze zijn vooreerst bezorgt voor het veilig gebruik van hun producten binnen en buiten het bedrijf. Deze link naar leveranciers en klanten vereist een dialoog en een samenwerking opdat de milieu, veiligheid en gezondheidsaspecten van de producten in rekening worden gebracht. De inhoud en doelstellingen in het kader van Product Stewardship zullen voor elk bedrijf verschillend zijn. Factoren zoals de grootte van het bedrijf, de soorten producten, de relaties met klanten en leveranciers, de bedrijfscultuur zullen de inhoud van Product Stewardship bepalen. Deze gids geeft Richtlijnen die je kan gebruiken voor de praktische implementatie van Product Stewardship. Elk bedrijf kan op basis van deze richtlijnen zijn eigen programma uitbouwen. Bij de implementatie van Product Stewardship onderscheiden we vier essentiële stappen die uitgewerkt worden in deze gids: De betrokkenheid van het management Opzetten strategie en actieplan De uitvoering Controle en verbeteringsstrategie 1. De betrokkenheid van het Management De verantwoordelijkheid voor de invoering van het Product Stewardship programma ligt bij het management dat zorgt voor de nodige middelen en een systematische opvolging. Een aantal aspecten die het management moet ontwikkelen, zijn: Beleidsmatig: Duidelijke visie over Product Stewardship Strategisch plan Communicatie binnen en buiten het bedrijf Integratie in de bestaande organisatie Voorzien van de noodzakelijke middelen Functie Product Steward definiëren en de nodige personen aanduiden 8

9 Strategisch: Doelstellingen en prioriteiten vastleggen Actieplan opstellen en goedkeuren Middelen inschatten en vrijmaken Coördinatie verzorgen doorheen de verschillende afdelingen van het bedrijf Sensibilisatie van al de betrokken partijen Definiëring indicatoren/parameters Uitvoering: Opvolging implementatie en behalen objectieven Interne en externe communicatie Continue verbetering: Periodieke evaluatie en bijstellen doelstellingen 2. Opzetten strategie en actieplan Opdat Product Stewardship zou leiden tot een effectief en efficiënt programma dient een strategie geformuleerd te worden door het management, die beschrijft wat het bedrijf wil bereiken. Product Steward: Zoals vermeld in de Fedichem-brochure speelt de Product Steward een essentiële rol in de opbouw en de uitwerking van het Product Stewardship programma: Hij wordt aangeduid door het management Hij ontwikkelt de strategie Hij formuleert de strategie Hij werkt het actieplan uit Hij is het contactpunt voor het management en al de betrokken partijen bij de uitvoering van het programma Hij is verantwoordelijk voor de controle en de opzetting van een continue verbetering Ontwikkeling Strategie: Eerst dien je de balans op te maken van de bestaande initiatieven. Daarbij kan je volgende onderwerpen onderzoeken: Huidige Responsible Care beleid Bestaande productbeleid binnen het bedrijf 9

10 Inventaris wetgeving, procedures en codes die toegepast worden Opvolging evolutie wetgeving en productdocumentatie Matrix met de relaties van al de gebruikers met betrekking tot Product Stewardship opstellen (zie bijlage I) Op basis van matrix verantwoordelijkheden bepalen inzake productbeleid Inventaris en inhoud opleidingsprogramma s De noden en/of hiaten in het huidige productbeleid Behoeften klanten (zie bijlage II) Toepassingen/marktwaarde van de producten Mogelijkheden tot snelle verbetering Definiëren meerwaarde door Product Stewardship Toegevoegde waarden voor producten Opportuniteiten voor samenwerking Toepassingen bij de klanten Formulering strategie: Op basis van bovenstaand onderzoek wordt de Product Stewardship strategie gedefinieerd van het bedrijf. Het geeft een antwoord op volgende vragen: Waar willen we naartoe? Welke zijn de specifieke doelen en op welke termijn? Waar richten we ons op: productdesign, risicobeperking,? Welke producten nemen we in beschouwing? Zijn er prioritaire toepassingen? Welke klanten/leveranciers worden betrokken? Het is aan te raden met goed omschreven projecten te beginnen en die vervolgens uit te bouwen. Als voorbeeld kunnen wij de volgende strategieën vastleggen: De milieu, gezondheids en veiligheidsaspecten van ons product met hoge commerciële verwachtingen worden geoptimaliseerd zowel op het vlak van risicobeheersing als naar productontwikkeling. De milieu, gezondheids en veiligheidsaspecten van ons product dat steeds meer verkocht wordt aan consumenten wordt geoptimaliseerd om de veiligheid van de consument te verhogen. Al onze succesvolle producten hebben het nadeel dat ze sensibiliserend zijn. Je moet alles in het werk stellen opdat de gebruikers geen hinder ondervinden van deze eigenschap. Bovendien moet je Onderzoek- & Ontwikkelingsinspanningen leveren om deze eigenschap te vermijden. Opstellen actieplan op basis van strategie: In functie van de bepaalde strategie stel je actieplan op, dat volgende punten kan bevatten: Vastgelegde objectieven Timing (een 5-jarenplan lijkt optimaal) De betrokken producten De betrokken personen naar hun functies/verantwoordelijkheden en competenties/opleiding De opbouw van Product Stewardship binnen de bestaande organisatie 10

11 De informatie die verzameld gaat worden (toxicologische en ecotoxicologische gegevens, gegevens over de blootstelling, levenscyclusanalyse, meting incidenten, meting vragen van klanten, ) De beoogde stappen in de levenscyclus van de producten. De uit te voeren risico-evaluaties. De parameters om vooruitgang te meten. De middelen om het actieplan te realiseren. Opzetten communicatie/bewustmakingsstrategie binnen en buiten bedrijf. Identificeren van klanten & leveranciers waarmee vlot samengewerkt kan worden. Het actieplan dient periodiek geëvalueerd te worden. 3. Uitvoering actieplan Product Stewardship De Product Steward zorgt voor de coördinatie en de implementatie van Product Stewardship. De Fedichem implementatiegids voor Responsible Care geeft hiervoor richtlijnen (zie bijlage III). Praktische punten kunnen ontwikkeld worden naar de producten toe en naar samenwerking en communicatie toe. Producten: A) Producten ontwikkelen of wijzigen, die voldoen aan de behoeften van de klanten en waarbij rekening wordt gehouden met de effecten op veiligheid, gezondheid en leefmilieu. (richtlijn 3.2) Bv.: In de onderzoeks- en ontwikkelingsfase wordt geijverd om minder gevaarlijke stoffen te gebruiken. Meer specifiek kan dit zich richten op CMR-stoffen, sensibiliserende of irriterende stoffen. B) Informatie over mogelijk nadelige effecten van de producten verzamelen en actueel houden. (richtlijn 3.3) Bv.: Rekening houden in deze inventaris met alle startproducten en onzuiverheden om tot het eindproduct te komen. Bv.: Rekening houden met alle aangekochte/gemaakte/verkochte stoffen in deze inventaris. Bv.: Aandacht geven aan verzending van kleine hoeveelheden. C) Informatie over de verschillende levensfasen van een product. Bv.: De regelgeving verbonden aan een product in alle fasen van zijn leven wordt systematisch in kaart gebracht. D) De risico's evalueren die verbonden zijn aan het gebruik van de producten, zoals die redelijkerwijs te voorzien zijn. (richtlijn 3.4) Bv.: Risico s verbonden aan de levensfasen van een product worden in kaart gebracht opdat incidenten vermeden zouden worden. 11

12 E) Aangepaste systemen ontwikkelen om de productrisico's te beheren. (richtlijn 3.5) Bv.: Als streefwaarden voor risicobeheersing wordt bestaande wetgeving (transport, veiligheid, etikettering, afval,...) en/of bepaalde normen gebruikt. Bv.: Regelmatige check of bedrijf aan wetgeving voldoet. Bv.: Traceerbaarheid van verkochte producten wordt gegarandeerd. Bv.: Blootstelling naar sensibiliserende en irriterende stoffen wordt in kaart gebracht en procedures worden uitgewerkt om blootstelling te verminderen. Bv.: Een productdossier wordt opgemaakt met toxicologische en ecotoxicologische gegevens. Als resultaat van deze oefening stel je een productdossier op om alle gegevens over gevaren en risico s te inventariseren. Samenwerking en communicatie: Al de gebruikers van een product worden actief betrokken bij de opzetting van Product Stewardship. Een optimale uitwisseling van informatie en expertise tussen de gebruiker van het product in een bepaalde levensfase en de MVGverantwoordelijke leidt tot de beste resultaten. F) Het personeel, tewerkgesteld in de onderneming, gepast opleiden inzake de veilige opslag, behandeling en gebruik van de producten en aangaande de gepaste behandeling na gebruik. (richtlijn 3.6) G) Selecteren van en samenwerken met onder contract werkende producenten en verdelers zodat zij kunnen voldoen aan de normen inzake veiligheid, gezondheid en leefmilieu. (richtlijn 3.7) H) Samenwerken met de leveranciers opdat hun goederen en diensten zouden voldoen aan de vereisten van de onderneming inzake veiligheid, gezondheid en leefmilieu. (richtlijn 3.8) Bv.: Leveranciers van stoffen worden contractueel verplicht om gegevens over de gevaren en risico s mee te leveren. Bv.: Steeds nagaan of wettelijk vereiste informatie conform is bij leveringen. I) Informatie en advies verstrekken aan klanten met het oog op een veilige opslag, behandeling, gebruik en behandeling na gebruik van de producten. (richtlijn 3.9) (zie bijlage II) Bv.: Veiligheidsinformatiebladen opmaken voor de risicobeperking van een product bij klanten en die regelmatig actualiseren. Bv.: Bepaalde gebruiken vermijden of in extreme gevallen een product gemaakt voor een bepaald gebruik van de markt halen. J) Openstaan voor dialoog met het personeel en het publiek, anticiperen en antwoorden op hun bezorgdheid over de mogelijke nadelige effecten van de producten. (richtlijn 3.11) 12

13 K) Actief met de overheid meewerken aan de ontwikkeling van productreglementering. (richtlijn 3.12) Sleutelelementen bij de communicatie van de risico s zijn de verstrekking van kwaliteitsvolle veiligheidsinformatiebladen en een technische helpdesk of dienst na verkoop die klachten en verhoogde risico s kan identificeren. Deze helpdesk is tevens een ideale bron van nieuwe informatie om het programma te heroriënteren. 4. Controle en verbeteringsstrategie Product Stewardship zal pas leiden tot een continue verbetering indien acties ondernomen worden voor de controle en de herevaluatie van het programma. Controle: Monitoring van het actieplan Meten resultaten actieplan Opzetten van een systeem van rapportering Toetsen implementatie van de objectieven Audit (intern of extern) op basis van het actieplan Checken of strategie tot verbeteringen geleid heeft Vergelijken resultaten na uitwerking actieplan met resultaten uit eerste evaluatie (die gebruikt werd voor de definiëring van de strategie) Communiceren verwachtingen en resultaten van de controle Continue verbetering: Herevalueren noodzakelijke middelen Herevalueren strategie Identificeren nieuwe noden (intern en extern) Uit resultaten van de controle komen tot een herdefiniëring van het actieplan Analyse/bijstellen/uitbreiding strategie Communicatie resultaten 13

14 Bijlage I: Relatie gebruikers producten en Product Stewardship PRODUCT STEWARDSHIP MATRIX Functies Praktijk Top- M an agement R&D EHS Aankoop Productie Marketing / Verkoop Distributie Product Steward Klantenommunicatie C Leidershap Meten resultaten Middelen EHS Informatie Risicobeoordeling Risicobeheersing Product- & procesverbeteringen Opleiding en feedback Productie voor derden Leveranciers Distributeurs. Klanten en externe gebruikers Bron: 3M 14

15 Polymères Matrice de Responsabilités HSE Produit Etape de vie Sujet Design R&D Choix du catalyseur / initiateur ; Obtention de sa fiche de sécurité (FDS) Choix d un additif ; Obtention de sa FDS Choix d un aide à la polymérisation ; Obtention de sa FDS Approbation de la recette du produit Contrôle de la conformité de la recette aux réglementation sanitaires & environnementales Test de conformité du produit aux réglementations pharmacopées Vérification des propriétés physico-chimiques du produit Tests de conformité aux réglementations sanitaires (hors migration) & environnementales Tests de migration sur produit destiné au contact alimentaire Essai en unité pilote Essai au hall d application Rédaction de la fiche de données de sécurité (FDS ou SDS ou MSDS) Fourniture des informations sur la stabilité et la réactivité en cas d incendie pour la FDS Fourniture des informations toxicologiques de la FDS Fourniture d'un avis relatif à la santé des personnes (hygiène industr., soins) Fourniture des informations écotoxicologiques sur la FDS Fourniture des informations relatives au transport sur la FDS Choix des numéros d appel d urgence Transport du produit expérimental en clientèle Design R&D (end) Essai en clientèle Enregistrement du nouveau produit hors EINECS (ELINCS, TSCA,..) Contrôle de l enregistrement du produit dans les inventaires (EINECS, TSCA,..) Demande de mise à jour de la FDS Mise à jour de la FDS Information de modifications majeures de la FDS auprès des diffuseurs Diffusion de la FDS sur Intranet Rédaction de la fiche technique (technical data sheet) Diffusion de base de données sur CD-Rom et sur internet Diffusion d'informations sur Internet Diffusion d information sur Intranet? Service responsable Domaine Contact 2001, Atofina Research SA. No part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of the copyright holder. 15

16 Etape de vie Manufacturing Warehousing Transport Sujet Transmission des informations requises aux centres Antipoisons nationaux Transmission de la composition et de ses modifications aux autorités et aux clients Information du Regulatory affairs des modifications de composition Introduction de la recette dans la base de données Introduction de la législation dans la base de données Introduction de la nationalité des clients dans la base de données Préparation des essais en usine Réalisation des essais en usine Qualification des matières premières et référencement des fournisseurs Mise à disposition des FDS des matières premières Acceptation qualitative des matières premières Conformité de la recette usine à la recette approuvée en phase R&D Contrôle de la conformité de la recette sur base du cahier de production Contrôle analytique de la conformité de la recette sur base d'analyses de produit Traçabilité des matières premières dans le produit (origine, n lot fournisseur,..) Contrôle de la valorisation et de la traçabilité des byproducts & du scrap Contrôle de l intégrité du produit Garant de la spécification technique de l emballage Rédaction de la spécification de l emballage Déclaration des emballages entrants (Belgique uniquement) Plan de prévention des emballages; déclaration des emballages sortants (produit vendu en Belgique uniquement) Conformité de l étiquetage Protection du stockage du produit fini (incendie, contamination,..) Contrôle de l intégrité du produit et de son emballage Contrôle de la qualité et de la sécurité de l entreposage (matériel utilisé, stabilité des palettes,..) Rédaction de la spécification de transport par route Responsable de l'affrètement Fourniture de la fiche de sécurité de transport (tremcard) Fourniture de la FDS?? Contrôle de conformité des équipements de transport Chargement du produit Contrôle de conformité du chargement (poids/essieu, temps de conduite, etc.) Contrôle du respect des législations ADR (route) Service responsable Domaine Contact 2001, Atofina Research SA. No part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of the copyright holder. 16

17 Etape de vie Converting Sujet Contrôle du respect des législations IMO-IMDG (maritime) Rédaction du formulaire de transport CMR Contrôle du déchargement du produit en clientèle Traitement des réclamations Fourniture de la FDS Fourniture de certificats d analyse Fourniture de certificats de conformité de composition ou d usage Tests de conformité aux réglementations sanitaires & environnementales Traçabilité des lots Service responsable Domaine Contact Using End of life Qualification du transformateur (contrôle de son aptitude à transformer selon les règles de l art) Conformité des équipements de transformation à la législation HSE Qualité de l objet final Traçabilité de l objet final Contrôle de la qualité du stockage Contrôle de la conformité de la gestion des déchets de transformation Contrôle du marquage du polymère pour le tri Contrôle du transport & déchargement de l objet final en clientèle Elaboration de normes Traitement des réclamations Fourniture de certificats de conformité de composition ou d usage Tests de conformité aux réglementations sanitaires & environnementales Qualification du conditionneur ou de l entrepreneur Conformité aux normes & à la législation HSE des équipements de conditionnement ou de mise en œuvre Qualité de l objet final Contrôle de la conformité de la gestion des déchets de conditionnement ou de mise en œuvre Information sur la durée de vie des granules et de l objet Traçabilité de l objet final Respect de la législation de fin de vie Collecte de l objet en fin de vie Traitement de l objet en fin de vie Traçabilité des déchets Lobbying relatif à la législation??? Débouchés de recyclage & de valorisation 2001, Atofina Research SA. No part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior written permission of the copyright holder. 17

18 Bijlage II: Relatie klanten in uitbouw Product Stewardship Bron: United States Office of Solid Waste EPA 550-B Environmental Protection and Emergency Response May 2001 Agency (5104) How to Improve Safe Handling of Chemical Products: Sartomer Company, Exton, Pennsylvania The Chemical Safety Network is designed to share successful practices in implementation, risk communication, and data use. The projects detailed in the Chemical Safety Network are easily reproducible, low cost and promote partnership-building in the community. This fact sheet does not provide extensive information about a project. Rather, it is intended to help stakeholders generate ideas, identify tools and pinpoint funding sources for accident preparedness and prevention initiatives. Program Overview The proper handling of chemicals during their entire life-cycle, product stewardship, is key to chemical safety. Sartomer assesses a new or potential customer s or distributor s ability to handle hazardous products safely by reviewing their environmental, health and safety (EHS) practices and, if warranted, making recommendations for improvements. These reviews are conducted by sales personnel who prioritize customer visits based on the hazard of the product(s) purchased and the types of safety and environmental programs implemented by the customer. Hazard Evaluation Sartomer evaluates the overall hazard of its products by using a numerical rating system. Rankings are based on each product s acute health hazard, flammability hazard, reactivity hazard, chronic health hazard, and carcinogenicity hazard. Category A products, the products with the highest overall hazard, are considered first when prioritizing customer reviews. For example, customers that use or purchase category A products would go to the top of the evaluation list. Customers that participate in an industry-sponsored safety program would be given a lower priority on the evaluation schedule. Customer Relations Sartomer maintains a relationship with its customers and distributors by following a philosophy of cradle-to-grave product stewardship or product responsibility. Distributors are considered an extension of the Sartomer sales force and receive health, safety and environmental information and training on Sartomer products. Sartomer also maintains a relationship with its distributors customers as part of the commitment to product stewardship. 18

19 Bijlage III: Fedichem richtlijnen voor de implementatie van Responsible Care naar productveiligheid Zelfbeoordeling Op de weg naar Responsible Care is periodieke zelfbeoordeling noodzakelijk om: Te kunnen vaststellen of er al dan niet vooruitgang geboekt is; Gegevens te verzamelen voor bv. trendanalyse, rapportering van de performantie naar derden,... Voor elke richtlijn werd een werkblad opgesteld. Dit kan gebruikt worden ter evaluatie van het vooruitgangsproces m.b.t. de implementatie. Elk werkblad heeft de volgende rubrieken: 1 de managementpraktijken (de richtlijnen voor dat deelgebied) 2 een definitie van wat wordt verstaan onder "implementatie" van de managementpraktijk De definitie van de "implementatie" doet dienst als benchmark om tot stadium 4 te komen. Bij de evaluatie kan mogelijks een definitie gevonden worden die beter aansluit bij uw concrete bedrijfscontext. 3 vijf kolommen ter aanduiding van het implementatiestadium bij de zelfevaluatie De implementatiestatus van de richtlijnen wordt als volgt omschreven: Stadium 0 : Stadium 1 : Stadium 2 : Stadium 3 : Stadium 4 : Geen actie. De bedrijfspraktijken worden geëvalueerd t.o.v. de richtlijn. Er wordt gewerkt aan een actieplan om de richtlijn te implementeren. Men is bezig met de implementatie van het actieplan. De richtlijn is geïmplementeerd. 4 een kolom "Doelstellingen/Plannen" voor het noteren van de te nemen acties ter continue verbetering. 19

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT Handleiding voor implementatie Sofie Senesael Verhandeling in het kader van de benoeming tot statutair ambtenaar, juni

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem

Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Praktijkgids voor het opzetten en onderhouden van een internecontrolesysteem Management Support 1 Voorwoord Goed bestuur, kwaliteitsvolle dienstverlening,

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Sustainable purchasing & supply chain management

Sustainable purchasing & supply chain management Sustainable purchasing & supply chain management ( Praktijkgids 1 inhoud Inleiding...3 Deel I - Waarom...4 Duurzaam beheer van de waardeketen, aankoopbeleid en MVO...4 Waarom is een duurzaam aankoopbeleid

Nadere informatie

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën

RISICOBEHEER. Beschrijving van de risico s in 10 risicocategorieën Risico is de mogelijkheid dat er zich een gebeurtenis voordoet die een negatieve impact heeft op de mensen het milieu, de activa en de reputatie of strategische doelstellingen van de Groep, met inbegrip

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Management Systeem Integrale Veiligheid

Management Systeem Integrale Veiligheid Management Systeem Integrale Veiligheid Inhoudsopgave 0 INLEIDING... 3 0.1 ALGEMEEN... 3 0.2 PROCESBENADERING... 4 0.3 BIJDRAGEN... 5 1 SCOPE... 6 2 NORMATIEVE REFERENTIES... 6 3 TERMINOLOGIE EN DEFINITIES...

Nadere informatie

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien?

Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Standaarden, is door de bomen het bos nog te zien? Datum : 29-04-2009 Status : Definitief Teamnummer : 922 Studenten : Mark van der Beek, Ranil Korf en Hendrik Jan Smit Begeleider : Bart Bokhorst RE RA

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium

Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Hogeschool Gent Departement Bedrijfsmanagement Mercator Henleykaai 84 9000 Gent Optimalisatie van de salescyclus in een business-to-business omgeving Case: Easynet Belgium Naam: Ben Vander Vennet Studierichting:

Nadere informatie

PROject Based SCHOOL Management. Training Modules. voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel

PROject Based SCHOOL Management. Training Modules. voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel P R S CHOOL PROject Based SCHOOL Management P R S CHOOL PROject Based SCHOOL Management Training Modules voor schooldirecties en ander onderwijzend en leidinggevend personeel geschreven door deskundigen

Nadere informatie

voor een op HACCP gebaseerd

voor een op HACCP gebaseerd gebaseerd S P E C I F I C A T I E EISEN voor een op HACCP gebaseerd VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM Samengesteld door het Centraal College van Deskundigen HACCP Nederland. s Gravenhage, Nederland: september

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009

Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIIVATE STIICHTIING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 De richtlijnen werden

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015

www.kwinta.be De nieuwe ISO 9001:2015 De nieuwe ISO 9001:2015 2 Inhoudstafel DE NIEUWE ISO GEANALYSEERD In het oog springende nieuwigheden 3 Klantenzorg blijft hoogste prioriteit 11 Terminologie: vragen over ISO en normalisatie 13 DE NIEUWE

Nadere informatie

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012

Veilig. Verantwoord. Verder uitbaten LONG TERM OPERATION. Technisch Rapport Doel 1&2. LTO-Rapport (versie 2.0) 30 juni 2012 LONG TERM OPERATION Technisch Rapport Doel 1&2 Verantwoord Veilig Verder uitbaten v.u. Electrabel nv, Regentlaan 8, 1000 Brussel (België) LTO-Rapport v2.0 2 Inhoud Voorwoord... 3 0 Samenvatting... 4 0.1

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur

Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur Dit hoofdstuk is een bijlage bij het verslag van de Raad van Bestuur 1 Markt en groei Strategisch risico 149 2 Risico s verbonden aan bevoorrading en productie 150 3 Risico s met betrekking tot regelgeving,

Nadere informatie

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

TOELICHTING PIA. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PIA Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) TOELICHTING PRIVACY IMPACT ASSESSMENT (PIA)P EN RECOVERY GEMEENTE Colofon

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1

Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Benchmarking en kwaliteitsmanagement voor openbaar vervoer 1 Voor gebruik van het volgende materiaal: Het doel van PORTAL is de toepassing van het onderzoek van de EU resultaten op het gebied van lokaal

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie