Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011."

Transcriptie

1 Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari Versie: 1.5 Datum: 26 januari 2010 Auteurs: Hans Oosterkamp Johan Ulenkate Truus Vernhout Eva Marquarita 1

2 Inhoudsopgave 1 Visie op het implementatietraject Relatie met het beleid Doelstelling van de implementatie Implementatie in de regio Projectorganisatie en rol ketenpartijen Scope van het implementatietraject Stuurgroep declareren Programma als afstemmingsgremium AWBZ-keten Projectteam Deelprojectgroepen Invulling verantwoordelijkheid betrokken partijen Taakstelling betrokken partijen (in 2010) Taakstelling VWS / 9 4 Implementatie in Neerzetten structuur voor implementatie Vormgeven EI-standaard Bewaken samenhang declareren met aanpalende onderwerpen (context) Communicatie en ondersteuning Aparte bijlage: activiteitenplanning. 2

3 1 Visie op het implementatietraject In dit document wordt de aanpak beschreven voor het implementatietraject van het declareren in de AWBZ met het nieuw te ontwikkelen elektronisch declaratiebericht. Implementatie is het geheel van activiteiten dat nodig is om te bewerkstelligen dat de beoogde veranderingen in verband met het invoeren van een nieuwe wijze van declareren in de intramurale AWBZ worden gerealiseerd. Resultaat van het implementeren is invoering van de nieuwe declaratiewijze op 1 januari Relatie met het beleid Het beleid van VWS is er op gericht de uitvoering van de AWBZ meer cliëntgericht en cliëntvolgend te maken. Een van de veranderingen die in dit kader plaatsvinden is dat de bekostiging van zorg gebaseerd wordt op de zorgzwaarte van de cliënt. En dat vereist dat zorgaanbieders hun administraties inrichten op cliëntniveau en de daadwerkelijk geleverde zorg declareren bij het zorgkantoor. De NZa heeft in haar beleidsregel opgenomen dat de intramurale AWBZ zorg vanaf 2010 op cliëntniveau gedeclareerd zal worden en dat de extramuraal geleverde zorg spoedig volgt. Voor zover mogelijk wordt al rekening gehouden met de wens dat het declaratiebericht ook geschikt is voor het declareren van extramurale zorg. Voor 1 maart wordt onderzocht wat ervoor nodig is om ook de extramurale zorg mee te nemen in het implementatietraject. In 2009 is een begin gemaakt met het declareren op cliëntniveau van de intramurale AWBZ zorg. ZN heeft het voortouw genomen bij het ontwikkelen van een landelijke standaard (Excelformat). Met deze laagdrempelige standaard wordt thans ervaring opgedaan. In het kader van dit project spreken we daarbij van Spoor 1. Parallel wordt een volwaardige standaard (EI-declaratiebericht via VECOZO) ontwikkeld, die in het najaar van 2010 geïmplementeerd wordt, Spoor 2. De aandacht gaat in het implementatietraject primair uit naar het realiseren van Spoor 2, maar omdat Spoor 1 een noodzakelijke opstap vormt voor Spoor 2, zal zeker in het begin van het traject ook nog aandacht worden geschonken aan de realisatie van Spoor 1. Dit implementatietraject houdt in dat betrokken ketenpartijen te maken krijgen met diverse en ingrijpende veranderingen op het gebied van organisatie, processen en systemen. Het is daarom belangrijk dat dit verandertraject projectmatig wordt uitgevoerd. 1.2 Doelstelling van de implementatie Per 1 januari 2011 is het volwaardige EI declaratiebericht geïmplementeerd in de AWBZ-keten. Per 1 januari 2011 zijn de bedrijfsregels behorend bij het EI declaratiebericht geïmplementeerd in de AWBZ keten. Per 1 januari is het procesmodel behorend bij het EI declaratiebericht geïmplementeerd in de AWBZ keten. Per 1 januari 2011 is een uniform declaratiecontroleproces bij zorgkantoren geïmplementeerd. Per 1 januari 2011 zijn de AGB codes aangepast om het declareren op een juiste wijze te ondersteunen. Per 1 januari 2011 zijn de TOG codes geformaliseerd. 3

4 Het resultaat daarvan is dat: Per 1 januari 2011 voor de intramurale AWBZ-zorg één uniforme declaratiesystematiek wordt gehanteerd in de AWBZ keten. Per 1 januari 2011 zorgaanbieders in staat zijn om via een EI declaratiebericht de geleverde zorg op individueel niveau te declareren. Zorgkantoren kunnen deze declaraties geautomatiseerd verwerken en geautomatiseerd terugkoppelen. In een eerste fase declareren zorgaanbieders alleen de intramurale zorg en in een tweede fase ook de extramurale zorg (de planning van de tweede fase is afhankelijk van de mogelijkheden die momenteel worden geïnventariseerd m.b.t. de extramurale zorg). 1.3 Implementatie in de regio Het brandpunt van de op landelijk niveau vastgestelde veranderingen in het declaratieproces ligt in de regio, in de relatie tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. Logisch dat dan ook de uitvoeringsverantwoordelijkheid tijdens het implementatietraject primair ligt bij die partijen. De afgelopen periode is het besef doorgedrongen dat dit uitgangspunt logisch en juist is, maar dat het niet voldoende zal zijn voor het welslagen van het project. Ketenpartijen met een rol in het declaratieproces, verwachten een duidelijke projectleidersrol vanuit VWS c.q. het programma Het projectteam wil in die behoefte voorzien. In de praktijk leidt dit tot een concretere en meer directe vorm van projectaansturing dan tot dusver het geval was bij de overige onderwerpen die binnen plaatsvinden. Projectaansturing staat of valt bij het commitment dat partijen aangaan. Met het vaststellen en accorderen van dit plan van aanpak met de doelstelling dat op 1 januari 2011 de nieuwe wijze van declareren is ingevoerd, hebben partijen feitelijk uitgesproken achter die doelstelling te staan. Het vaststellen van het onderhavige implementatieplan betekent ook materiële verbinding aan deze doelstelling en daarmee samenhangende afspraken. 4

5 2 Projectorganisatie en rol ketenpartijen Hieronder staat een schets van de projectorganisatie voor het implementatietraject, met daaronder een toelichting. 2.1 Scope van het implementatietraject De scope van het implementatietraject is het realiseren van de doelstellingen uit paragraaf 1.2. Dat betekent focus op de veranderingen die bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars gerealiseerd moeten worden om met het nieuw te ontwikkelen EI declaratiebericht te kunnen werken. Het bereiken van die doelstelling wordt beïnvloed door ontwikkelingen en onderwerpen die tezamen de context uitmaken van het project implementeren declareren intramurale AWBZ zorg. In projectmanagementtaal heten die onderwerpen risico s. In het kader van dit beleidstraject spreken we van aanpalende onderwerpen waarop vanuit het project invloed uitgeoefend moet worden en in andere gevallen de consequenties tijdig moeten worden doorzien. Hiervoor is bewust gekozen omdat het van belang is de relatie met andere onderwerpen bij de invoering van het declareren op cliëntniveau nadrukkelijk in beeld te houden. De verticale stippellijn in bovenstaand plaatje maakt dit duidelijk. Links van deze lijn ligt het deel dat exclusief betrekking heeft op het realiseren van de doelstellingen van het project implementeren declareren. Rechts van de lijn liggen de aanpalende onderdelen/ onderwerpen, die van invloed zijn op de realisatie van onze doelstellingen. 5

6 2.2 Stuurgroep declareren Samenstelling Stuurgroep afstemmen op te nemen besluiten In het project implementeren declareren intramurale AWBZ-zorg geldt ten aanzien van de vorming van de Stuurgroep een bijzondere situatie. De fasering van het project verlangt gedurende de looptijd een wisselende samenstelling van de stuurgroep. De eerste fase is die van het ontwikkelen van het EI declaratiebericht. De tweede fase is de daadwerkelijke implementatie van dat bericht in de organisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor vaststelling van het EI declaratiebericht bestaat de Stuurgroep uit de directies van de zorgbranches, Actiz, BTN, VGN en GGz Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, CAK en CvZ, onder voorzitterschap van VWS. Deelname van CAK en CvZ is belangrijk, omdat ook op bestuurlijk niveau vaststelling nodig is dat het EI declaratiebericht aansluit op de definities uit AZR 3.0 en adequaat is voor het gebruik bij de bepaling van de eigen bijdrage. Stuurgroep tijdens implementatietraject Gelet op het feit dat declareren een proces is tussen zorgaanbieders en zorgkantoren zal de sturing van het project tijdens de eigenlijke implementatie worden gevormd door de partijen die op landelijk niveau vertegenwoordigend zijn van die twee actoren. De stuurgroep wordt daarom gevormd door de directies van Actiz, VGN en GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, onder voorzitterschap van het ministerie van VWS (Martijn Verbeek). De agenda van de stuurgroep wordt in het projectteam opgesteld, dus in samenspraak met ZN en de zorgbranches. Besluitvorming Punten waarover in de stuurgroep tijdens het implementatietraject besluiten worden genomen zijn onder andere: Go/no-go ten aanzien van de planning en mijlpalen. Punten waar de regionale partijen niet uitkomen en die vragen om een landelijk standpunt (escalatie naar landelijk niveau). Juistheid en bruikbaarheid van het instrumentarium dat wordt gehanteerd. De bevoegdheid van de stuurgroep in het nemen van besluiten is beperkt tot het deel dat direct te maken heeft met het declareren (alles links van de stippellijn in het plaatje aan het begin van dit hoofdstuk). De aanpalende onderwerpen en activiteiten (rechts van de stippellijn) zullen wel op de agenda staan maar besluiten daarover worden in de daartoe bestemde gremia genomen. Commitment en resultaat Brancheorganisaties beschikken niet over sturingsmiddelen om hun leden ergens toe te dwingen. Daarom ligt het accent op het informeren, motiveren, stimuleren en ondersteunen van de leden. Door deel te nemen aan de stuurgroep committeren de brancheorganisaties zich bestuurlijk aan de afspraak zich maximaal in te spannen om hun achterban te bewegen tot het implementeren van het declareren. De stuurgroep moet ook vooral het karakter van 'halen en brengen' hebben. Dat wil zeggen dat de deelnemers naast het reageren op de aangeleverde stukken, ook zelf actief onderwerpen inbrengen en informeren/rapporteren over wat er speelt binnen hun geledingen. Concrete activiteiten van de branches zijn: Het gestructureerd informeren van de leden via ledenbrieven en via de eigen website; 6

7 Het benadrukken van het doel van het declareren in de AWBZ en het belang zich te houden aan de planning van het implementatietraject; Het actief stimuleren van de leden om de planning te realiseren. Dat kan via het periodiek organiseren van bijeenkomsten, gezamenlijk of per branche, al dan niet samen met ZN en softwareleveranciers. 2.3 Programma als afstemmingsgremium AWBZ-keten Met andere partijen in de AWBZ-keten wordt via het programmateam afstemming gerealiseerd. Dan gaat het met name om het CAK, CVZ, CIZ, de NZa en een vertegenwoordiging van de cliëntenorganisaties (CG-Raad). Er zal nadrukkelijk op worden gestuurd dat discussies in het programmateam niet worden herhaald. Bespreking van het project implementeren declareren in het programmateam is gericht op verbinding naar andere onderwerpen en ketenpartijen. Het programmateam heeft zijn waarde inmiddels bewezen als gremium waarin suggesties naar verbetering van de producten worden gedaan. Tevens vormt het programmateam het schakelpunt naar de andere ketenpartijen. 2.4 Projectteam De projectleiding ligt bij het van het ministerie van VWS. Ten behoeve van het implementatietraject wordt een projectteam geformeerd dat bestaat uit de projectleider van ZN en vertegenwoordigers van de brancheorganisaties van zorgaanbieders en de leden van het projectteam De projectleider die door VWS is aangesteld zit het projectteam voor. Het implementatieproces wordt gefaciliteerd door het projectteam. Ook bewaakt het projectteam de samenhang met aanpalende onderwerpen en projecten. Het projectteam spant zorgt er voor dat in samenwerking met de ketenpartijen een optimale uitvoeringspraktijk en procesondersteunende gegevensuitwisseling ontwikkeld wordt. Waar nodig worden deeloplossingen gezocht die hiernaartoe werken. Het landelijke projectteam declareren voert het project op landelijk niveau uit. De regie over de implementatie in de regio is een verantwoordelijkheid van de individuele zorgkantoren en individuele zorgaanbieders. 2.5 Deelprojectgroepen Voor (een combinatie van) diverse deelonderwerpen zullen afzonderlijke deelprojectgroepen worden gevormd. Binnen deze groepen zal een beroep worden gedaan op de deskundigheid van de ketenpartijen. Zo zal het CAK nadrukkelijk worden betrokken bij de deelprojectgroep waar gewerkt wordt aan de aansluiting van het declaratiebericht op de wijze waarop de eigen bijdrage wordt bepaald. Voor dit onderdeel zal de kennis van het CAK op dit terrein worden benut. Op dezelfde manier worden de andere ketenpartijen bij het proces betrokken en worden hun kennis en kunde benut. 7

8 3 Invulling verantwoordelijkheid betrokken partijen Zoals in hoofdstuk 1 al is gezegd, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het implementeren van het declareren in de regio. Het gaat per slot van rekening om een regionaal proces waarbij zorgaanbieders de geleverde zorg op cliëntniveau gaan declareren bij hun zorgkantoor (op termijn waarschijnlijk bij de zorgverzekeraar van hun cliënt). In dit hoofdstuk staat een inventarisatie van wat de individuele partijen zelf kunnen en moeten doen om het declareren op cliëntniveau te realiseren. In een afzonderlijke paragraaf staat de taakstelling voor VWS c.q het programma N.B. Het gaat niet om een limitatieve opsomming van activiteiten maar om de belangrijkste 'veranderopgaven' in het kader van het project. 3.1 Taakstelling betrokken partijen (in 2010) Partij Zorgaanbieders Zorgkantoren NZa Brancheorganisaties (ZN/zorgbranches) Taakstelling (niet limitatieve opsomming) De eigen organisatie aanpassen in het kader van de invoering van de zorgzwaartebekostiging, waarbij de bedrijfsvoering cliëntgericht wordt gemaakt. De administratie aanpassen aan de gestelde eisen m.b.t. declareren op cliëntniveau (o.a. op dagbasis volgen welke zorg aan de cliënt wordt geleverd), AGB-codes en indicatiestelling. Het laten ontwikkelen van software en het tijdig in gebruik nemen van deze software waarmee elektronisch gedeclareerd kan worden. Dit betekent ook tijdig opdracht geven aan softwareleveranciers om de software te ontwikkelen. De administratie op orde brengen en eventuele achterstanden wegwerken. Het realiseren van een aansluiting op VECOZO (o.a. door certificaten). Het maken van contractuele afspraken met zorgaanbieders over het naleven van de landelijk vastgestelde afspraken. De eigen administratie op orde hebben (op cliëntniveau) en het kunnen ontvangen, inlezen, controleren en afhandelen van declaraties van zorgaanbieders. Ook de AZR op orde hebben (o.a. volledigheid en identificatie). Het laten ontwikkelen van software en het tijdig in gebruik nemen van deze software waarmee elektronisch declaraties ontvangen kunnen worden en terugkoppeling aan zorgaanbieders gegeven kan worden. Dit betekent ook tijdig opdracht geven aan softwareleveranciers om de software te ontwikkelen. Tijdig en adequaat feedback geven aan zorgaanbieders over de kwaliteit van de ingediende declaratie. Actief ondersteunen van zorgaanbieders in de vorm van regionale (informatie-)bijeenkomsten, persoonlijk contact, informatie op website e.d. Het toepassen van financiële prikkels in de bevoorschotting. Beleidsregels bijstellen en aanpassen aan de hand van de ontwikkelingen in de praktijk. Waar nodig specificeren van beleidsregels ('sub-beleidsregels'). Herzien van de regels rond administratieve verantwoording en controle. Handhavingsbeleid bijstellen in overleg met het veld en plannen en uitvoeren. Zorgdragen voor tijdige oplevering van de onderliggende regelgeving. Informeren achterban. Motiveren en stimuleren van de eigen achterban. Ondersteunen achterban. Voortgang monitoren van de stappen op weg naar het declareren op cliëntniveau. 8

9 Partij Softwareleveranciers Vektis Vecozo Taakstelling (niet limitatieve opsomming) Toetsen van de specificaties van het EI-bericht en terugkoppelen aan ZN/Vektis. Tijdig opleveren van de benodigde software conform de specificaties. Implementatie nieuwe software bij gebruikers begeleiden/ondersteunen en de voortgang monitoren. Opstellen en publiceren specificaties EI-standaard. Maken en uitvoeren testplan. Invulinstructies en voorbeelden maken en publiceren. Vragen beantwoorden (technische helpdesk). Inrichten van een testportaal. Inrichten operationeel portaal, inclusief controlemodule. Inrichten van een helpdesk. Ontwikkelen van een vertaaltabel. Ontwikkelen van een berichtenmonitor. 3.2 Taakstelling VWS / Bij de implementatie van het declareren op individueel cliëntniveau, zal VWS er alles aan doen, in de vorm van het ondersteunen en stimuleren van de betrokken partijen, om het elektronisch declareren op cliëntniveau per 1/1/2011 te realiseren. Dat houdt onder meer in dat VWS de projectleiding op zich neemt en partijen tot actie oproept op de deelonderwerpen. VWS neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het tempo van het implementatieproces en voor de kwaliteit van de opgeleverde resultaten. Dit met inachtneming van het feit dat dit project een samenwerking behelst van een groot aantal partijen die ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben in de AWBZ-keten. Naar de aard van de opgave en de context waarin het project zich afspeelt kan van een letterlijke resultaatverplichting geen sprake zijn. Duidelijk is wel dat het ministerie van VWS in de projectleiding wel van een resultaatverplichting van zichzelf en alle andere partijen uitgaat. VWS rekent erop dat alle ketenpartijen op dezelfde wijze en met dezelfde inzet hun bijdrage aan dit project invullen. VWS zorgt voor duidelijkheid over beleidsmatige ontwikkelingen Invullen van de projectleiding door opdrachten aan projectdeelnemende partijen, Opstellen van agenda s van projectteam en stuurgroep. Betrekken en betrokken houden van alle partijen en gremia in de context van het project. Direct overleg met NZa over voortgang en consequenties voor NZa-beleid. Opstellen van brieven, waarin staat beschreven wat met de implementatie wordt beoogd. Inhoudelijk vormgeven en bijhouden van de website Opstellen van notities en handreikingen voor de uitvoering. Organiseren en inhoudelijk voorbereiden van diverse overlegvormen. Indien gewenst, ondersteunen van zorgkantoren bij informatiebijeenkomsten in de regio. Input (bouwstenen) leveren aan brancheorganisaties voor verdere communicatie naar hun achterban. Visieontwikkeling langere termijn. 9

10 Voortgangsbewaking / projectbeheersing Inrichten van een projectbureau. (Mede) opstellen van planning. Bepalen van deadlines en prioriteiten. Bewaken van de voortgang en rapporteren hierover (veld, Tweede Kamer). Het maken van resultaatafspraken met het veld. Consistentie bewaken met andere trajecten. Initiëren van noodzakelijke acties, voortkomend uit voortgangsrapportages en issuemeldingen. Formaliseren en escaleren Vastlegging van gemaakte afspraken. Partijen aanspreken op hun primaire verantwoordelijkheid. Organiseren van escalatie naar hoger noodzakelijk niveau bij vastlopende besluitvorming. Voorbereiding van besluitvormingsprocessen, agenderen bij de daarvoor bestemde gremia. 10

11 4 Implementatie in 2010 In dit hoofdstuk worden de onderwerpen en activiteiten genoemd die in 2010 worden uitgevoerd als voorbereiding op de realisatie van het declareren op cliëntniveau per 1/1/2011. Fasering Globaal zijn in 2010 de volgende fasen te onderscheiden: 1. Afronding ontwerpfase EI-standaard (spoor 2). januari - maart 2. Bouwen en testen EI-standaard (software) en maart september aanpassing werkprocessen. 3. Uitrol software en inbedding nieuwe werkwijze september december (in deze periode wordt spoor 1 uitgefaseerd). Onderwerpen en activiteiten De activiteiten kunnen worden ingedeeld in de volgende hoofdonderwerpen: 1. Neerzetten structuur voor implementatie. 2. Vormgeven EI-standaard. 3. Realiseren deelonderwerpen. 4. Regie en afstemming. 5. Communicatie en ondersteuning. Planning De planning per activiteit, inclusief de uitvoerende en besluitende partijen, is opgesteld in een separaat document (Excelbestand). 4.1 Neerzetten structuur voor implementatie Activiteiten Onderschrijven van het implementatieplan door de stuurgroep. Opstellen en vaststellen planning. Inrichten en uitvoeren van een projectbureau ZN, zorgbranches). 4.2 Vormgeven EI-standaard Activiteiten Ontwikkelen EI-standaard. Afstemmen EI-standaard met softwareleveranciers. Vaststellen EI-standaard. Testdraaiboek opstellen. Inrichten testportaal. Uitvoeren systeemtest. Uitvoeren ketentest. Vaststellen wijzigingenbeheer. Inregelen AGB- en TOG-codes. Realiseren helpdesk Vektis. Instellen voortgangsmonitor. 11

12 4.3 Bewaken samenhang declareren met aanpalende onderwerpen (context) Een belangrijk deel van het succes van het project implementeren declareren intramurale AWBZ-zorg wordt bepaald door de onderwerpen in de context van het project. Hoewel nadrukkelijk niet gepoogd moet worden om die contextonderwerpen tot onderdeel van de projectscope te maken, zal er uit oogpunt van projectverantwoordelijkheid wel tijd en energie aan besteed gaan worden. Om die reden krijgen ze in dit hoofdstuk aandacht. Activiteiten gerelateerd aan de implementatie van het declaratiebericht Monitoren, evalueren, stimuleren volledig gebruik Excelformat (spoor 1) i.v.m. het belang voor het realiseren van spoor 2. Afstemming planning op andere trajecten i.v.m. releaseplanning softwareleveranciers. Productie per cliënt vastleggen op dagbasis. Bepalen declaratiefrequentie (vierwekelijks of maandelijks). Vaststellen en invoeren controles zorgkantoren. Bepalen werkwijze debet-credit (herstel onjuiste declaratieregels). Aansluiting op VECOZO, inclusief vertaaltabel ASCII-XML en helpdesk, conform Zvwsystematiek. Uitwerken bijzondere situaties en uitzonderingen (hoe daarmee omgaan op korte en lange termijn?). Verhelderen productstructuur (wat mag (eventueel gecombineerd) worden gedeclareerd?). Toepassen sanctionering (handhaving en bevoorschotting). Bieden van duidelijkheid over het voldoen aan de privacyregels. Bewaking aanpalende onderwerpen Zorgzwaartebekostiging Het declareren van de intramurale AWBZ zorg op cliëntniveau is één van de laatste stappen van de invoering van de zorgzwaartebekostiging intramuraal. Het implementatietraject voor het declareren van AWBZ zorg op individueel cliëntniveau maakt als sluitstuk onderdeel uit van de kanteling van het zorgproces. Het ZZP registratieprogramma wordt uitgefaseerd. Dit heeft consequenties voor het declareren van intramurale zorg. VWS stemt dit intern af. AZR 3.0 Voor het vullen van het declaratiebericht zijn gegevens uit AZR nodig. De implementatie van de nieuwe AZR-versie en de implementatie van het EI declaratiebericht vallen samen. Het is van grote toegevoegde waarde om de aanpassingen in de organisatie, processen en systemen die beide trajecten vergen op elkaar af te stemmen. In elk geval is er wekelijkse afstemming tussen de projecten AZR 3.0 en declareren en de borging daarvan in het programmateam Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars voor eigen verzekerden In het voorjaar van 2010 neemt VWS een beslissing over het al dan niet laten uitvoeren van de AWBZ door verzekeraars. Een van de voorwaarden is een goed georganiseerde administratie en registratie op cliëntniveau en het daarbij behorende declaratieverkeer. VWS heeft intern afstemming en met de projectleider van ZN. 12

13 Niet concessiehouders AWBZ In het kader van bovengenoemd onderwerp zullen ook niet concessiehouders te maken krijgen met de uitvoering van de AWBZ. Het is belangrijk deze al in een vroeg stadium te betrekken in de lopende ontwikkelingen. VWS heeft afstemming met de projectleider van ZN. Handhaving door NZa Gedurende de looptijd van het project zal een aantal keren aan de orde zijn op welke wijze de NZa de bevoegdheid tot handhaving van het declareren op cliëntniveau wil uitvoeren. Vanuit het project wordt hierover met NZa nauw contact onderhouden. Eigen bijdrage afhandeling De informatie uit het MAZ/MUT-bericht van de AZR is momenteel de basis voor het heffen van de intramurale eigen bijdrage. Het is de bedoeling dat de heffing van de intramurale eigen bijdrage gaat aangrijpen op het declaratiebericht. Vanuit wordt gewaarborgd dat afstemming plaats heeft tussen ZN en het CAK over dit onderwerp. Betaalfrequentie De betaalfrequentie lijkt aangepast te moeten worden. Besluitvorming inzake de toekomst van de betaalfunctie en -frequentie van CAK (in derde kwartaal 2010) wordt voorbereid. VWS stemt intern af en met het CAK. Bevoorschotting Een belangrijk vraagstuk is hoe de huidige bevoorschotting (vooraf) overgaat in een declaratiesystematiek (achteraf). De consequenties van veranderingen daarvan zijn aanzienlijk (financieringswijze, liquiditeit, aanpassing planning- en controlcyclus van zorgaanbieders). Vanuit het project vindt afstemming plaats intern VWS, met ZN en met de zorgbranches. Pilot schakelpunt CVZ heeft opdracht gekregen een pilot in te richten om ervaring op te doen met een schakelpunt voor het routeren van berichten. Vecozo speelt momenteel een belangrijke rol als schakelpunt in het declaratieverkeer m.b.t. de Zorgverzekeringswet. Gecoördineerd moet worden hoe deze trajecten elkaar kunnen versterken. VWS stemt dit af met CVZ, ZN en Vecozo. ECD-ontwikkeling Het past in de ontwikkeling van het ECD en de toenemende eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om ook gegevens van de geleverde zorg en de declaratie te ontsluiten richting de cliënt via het ECD. VWS stemt hierover af met de cliëntorganisaties, zorgbranches en zorgkantoren. 4.4 Communicatie en ondersteuning Activiteiten Bouwen, inrichten, beheren en actueel houden projectwebsite. Communiceren implementatieplan en testplan. Publiceren resultaten voortgangsmonitor. Organiseren regiobijeenkomsten in samenwerking met branches. Overleg met softwareleveranciers over uitrolschema's, versiebeheer, releaseplanning e.d. 13

14 Ontwikkelen instrumenten ter ondersteuning implementatie (handreikingen, workshops, informatiebijeenkomsten, coaching en advisering op locatie). Expliciteren veranderopgave voor partijen, inclusief voorbeeldcasussen. Informeren toetreders (nieuwe zorgaanbieders). Realiseren landelijke helpdesk voor regio-overstijgende vragen. 14

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V.

Uitvoeringsverslag 2010. Achmea Zorgkantoor N.V. Uitvoeringsverslag 2010 Achmea Zorgkantoor N.V. 1 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE INFORMATIE...3 1a. Bestuursverklaring...3 1b. Typering organisatie...4 Inrichting organisatie zorgkantoren...4 Management van

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Het tegengaan van Verspilling in de Zorg

Plan van Aanpak. Het tegengaan van Verspilling in de Zorg Plan van Aanpak Het tegengaan van Verspilling in de Zorg INHOUDSOPGAVE 1 AANLEIDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN AFBAKENING PROGRAMMA VERSPILLING IN DE ZORG... 4 2.1 DOEL... 4 2.2 CENTRALE VRAAG... 4 2.3 AFBAKENING...

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2

Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier. Versie 3.2 Programma van Eisen Elektronisch Cliënten Dossier Versie 3.2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 5 1.1 Aanleiding voor het project ECD... 6 1.2 Wat verandert er nu in de kern... 8 2 Tot stand

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie