Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari 2011."

Transcriptie

1 Landelijk implementatieplan voor realisatie van het declareren in de intramurale AWBZ-zorg op 1 januari Versie: 1.5 Datum: 26 januari 2010 Auteurs: Hans Oosterkamp Johan Ulenkate Truus Vernhout Eva Marquarita 1

2 Inhoudsopgave 1 Visie op het implementatietraject Relatie met het beleid Doelstelling van de implementatie Implementatie in de regio Projectorganisatie en rol ketenpartijen Scope van het implementatietraject Stuurgroep declareren Programma als afstemmingsgremium AWBZ-keten Projectteam Deelprojectgroepen Invulling verantwoordelijkheid betrokken partijen Taakstelling betrokken partijen (in 2010) Taakstelling VWS / 9 4 Implementatie in Neerzetten structuur voor implementatie Vormgeven EI-standaard Bewaken samenhang declareren met aanpalende onderwerpen (context) Communicatie en ondersteuning Aparte bijlage: activiteitenplanning. 2

3 1 Visie op het implementatietraject In dit document wordt de aanpak beschreven voor het implementatietraject van het declareren in de AWBZ met het nieuw te ontwikkelen elektronisch declaratiebericht. Implementatie is het geheel van activiteiten dat nodig is om te bewerkstelligen dat de beoogde veranderingen in verband met het invoeren van een nieuwe wijze van declareren in de intramurale AWBZ worden gerealiseerd. Resultaat van het implementeren is invoering van de nieuwe declaratiewijze op 1 januari Relatie met het beleid Het beleid van VWS is er op gericht de uitvoering van de AWBZ meer cliëntgericht en cliëntvolgend te maken. Een van de veranderingen die in dit kader plaatsvinden is dat de bekostiging van zorg gebaseerd wordt op de zorgzwaarte van de cliënt. En dat vereist dat zorgaanbieders hun administraties inrichten op cliëntniveau en de daadwerkelijk geleverde zorg declareren bij het zorgkantoor. De NZa heeft in haar beleidsregel opgenomen dat de intramurale AWBZ zorg vanaf 2010 op cliëntniveau gedeclareerd zal worden en dat de extramuraal geleverde zorg spoedig volgt. Voor zover mogelijk wordt al rekening gehouden met de wens dat het declaratiebericht ook geschikt is voor het declareren van extramurale zorg. Voor 1 maart wordt onderzocht wat ervoor nodig is om ook de extramurale zorg mee te nemen in het implementatietraject. In 2009 is een begin gemaakt met het declareren op cliëntniveau van de intramurale AWBZ zorg. ZN heeft het voortouw genomen bij het ontwikkelen van een landelijke standaard (Excelformat). Met deze laagdrempelige standaard wordt thans ervaring opgedaan. In het kader van dit project spreken we daarbij van Spoor 1. Parallel wordt een volwaardige standaard (EI-declaratiebericht via VECOZO) ontwikkeld, die in het najaar van 2010 geïmplementeerd wordt, Spoor 2. De aandacht gaat in het implementatietraject primair uit naar het realiseren van Spoor 2, maar omdat Spoor 1 een noodzakelijke opstap vormt voor Spoor 2, zal zeker in het begin van het traject ook nog aandacht worden geschonken aan de realisatie van Spoor 1. Dit implementatietraject houdt in dat betrokken ketenpartijen te maken krijgen met diverse en ingrijpende veranderingen op het gebied van organisatie, processen en systemen. Het is daarom belangrijk dat dit verandertraject projectmatig wordt uitgevoerd. 1.2 Doelstelling van de implementatie Per 1 januari 2011 is het volwaardige EI declaratiebericht geïmplementeerd in de AWBZ-keten. Per 1 januari 2011 zijn de bedrijfsregels behorend bij het EI declaratiebericht geïmplementeerd in de AWBZ keten. Per 1 januari is het procesmodel behorend bij het EI declaratiebericht geïmplementeerd in de AWBZ keten. Per 1 januari 2011 is een uniform declaratiecontroleproces bij zorgkantoren geïmplementeerd. Per 1 januari 2011 zijn de AGB codes aangepast om het declareren op een juiste wijze te ondersteunen. Per 1 januari 2011 zijn de TOG codes geformaliseerd. 3

4 Het resultaat daarvan is dat: Per 1 januari 2011 voor de intramurale AWBZ-zorg één uniforme declaratiesystematiek wordt gehanteerd in de AWBZ keten. Per 1 januari 2011 zorgaanbieders in staat zijn om via een EI declaratiebericht de geleverde zorg op individueel niveau te declareren. Zorgkantoren kunnen deze declaraties geautomatiseerd verwerken en geautomatiseerd terugkoppelen. In een eerste fase declareren zorgaanbieders alleen de intramurale zorg en in een tweede fase ook de extramurale zorg (de planning van de tweede fase is afhankelijk van de mogelijkheden die momenteel worden geïnventariseerd m.b.t. de extramurale zorg). 1.3 Implementatie in de regio Het brandpunt van de op landelijk niveau vastgestelde veranderingen in het declaratieproces ligt in de regio, in de relatie tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. Logisch dat dan ook de uitvoeringsverantwoordelijkheid tijdens het implementatietraject primair ligt bij die partijen. De afgelopen periode is het besef doorgedrongen dat dit uitgangspunt logisch en juist is, maar dat het niet voldoende zal zijn voor het welslagen van het project. Ketenpartijen met een rol in het declaratieproces, verwachten een duidelijke projectleidersrol vanuit VWS c.q. het programma Het projectteam wil in die behoefte voorzien. In de praktijk leidt dit tot een concretere en meer directe vorm van projectaansturing dan tot dusver het geval was bij de overige onderwerpen die binnen plaatsvinden. Projectaansturing staat of valt bij het commitment dat partijen aangaan. Met het vaststellen en accorderen van dit plan van aanpak met de doelstelling dat op 1 januari 2011 de nieuwe wijze van declareren is ingevoerd, hebben partijen feitelijk uitgesproken achter die doelstelling te staan. Het vaststellen van het onderhavige implementatieplan betekent ook materiële verbinding aan deze doelstelling en daarmee samenhangende afspraken. 4

5 2 Projectorganisatie en rol ketenpartijen Hieronder staat een schets van de projectorganisatie voor het implementatietraject, met daaronder een toelichting. 2.1 Scope van het implementatietraject De scope van het implementatietraject is het realiseren van de doelstellingen uit paragraaf 1.2. Dat betekent focus op de veranderingen die bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars gerealiseerd moeten worden om met het nieuw te ontwikkelen EI declaratiebericht te kunnen werken. Het bereiken van die doelstelling wordt beïnvloed door ontwikkelingen en onderwerpen die tezamen de context uitmaken van het project implementeren declareren intramurale AWBZ zorg. In projectmanagementtaal heten die onderwerpen risico s. In het kader van dit beleidstraject spreken we van aanpalende onderwerpen waarop vanuit het project invloed uitgeoefend moet worden en in andere gevallen de consequenties tijdig moeten worden doorzien. Hiervoor is bewust gekozen omdat het van belang is de relatie met andere onderwerpen bij de invoering van het declareren op cliëntniveau nadrukkelijk in beeld te houden. De verticale stippellijn in bovenstaand plaatje maakt dit duidelijk. Links van deze lijn ligt het deel dat exclusief betrekking heeft op het realiseren van de doelstellingen van het project implementeren declareren. Rechts van de lijn liggen de aanpalende onderdelen/ onderwerpen, die van invloed zijn op de realisatie van onze doelstellingen. 5

6 2.2 Stuurgroep declareren Samenstelling Stuurgroep afstemmen op te nemen besluiten In het project implementeren declareren intramurale AWBZ-zorg geldt ten aanzien van de vorming van de Stuurgroep een bijzondere situatie. De fasering van het project verlangt gedurende de looptijd een wisselende samenstelling van de stuurgroep. De eerste fase is die van het ontwikkelen van het EI declaratiebericht. De tweede fase is de daadwerkelijke implementatie van dat bericht in de organisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Voor vaststelling van het EI declaratiebericht bestaat de Stuurgroep uit de directies van de zorgbranches, Actiz, BTN, VGN en GGz Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, CAK en CvZ, onder voorzitterschap van VWS. Deelname van CAK en CvZ is belangrijk, omdat ook op bestuurlijk niveau vaststelling nodig is dat het EI declaratiebericht aansluit op de definities uit AZR 3.0 en adequaat is voor het gebruik bij de bepaling van de eigen bijdrage. Stuurgroep tijdens implementatietraject Gelet op het feit dat declareren een proces is tussen zorgaanbieders en zorgkantoren zal de sturing van het project tijdens de eigenlijke implementatie worden gevormd door de partijen die op landelijk niveau vertegenwoordigend zijn van die twee actoren. De stuurgroep wordt daarom gevormd door de directies van Actiz, VGN en GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, onder voorzitterschap van het ministerie van VWS (Martijn Verbeek). De agenda van de stuurgroep wordt in het projectteam opgesteld, dus in samenspraak met ZN en de zorgbranches. Besluitvorming Punten waarover in de stuurgroep tijdens het implementatietraject besluiten worden genomen zijn onder andere: Go/no-go ten aanzien van de planning en mijlpalen. Punten waar de regionale partijen niet uitkomen en die vragen om een landelijk standpunt (escalatie naar landelijk niveau). Juistheid en bruikbaarheid van het instrumentarium dat wordt gehanteerd. De bevoegdheid van de stuurgroep in het nemen van besluiten is beperkt tot het deel dat direct te maken heeft met het declareren (alles links van de stippellijn in het plaatje aan het begin van dit hoofdstuk). De aanpalende onderwerpen en activiteiten (rechts van de stippellijn) zullen wel op de agenda staan maar besluiten daarover worden in de daartoe bestemde gremia genomen. Commitment en resultaat Brancheorganisaties beschikken niet over sturingsmiddelen om hun leden ergens toe te dwingen. Daarom ligt het accent op het informeren, motiveren, stimuleren en ondersteunen van de leden. Door deel te nemen aan de stuurgroep committeren de brancheorganisaties zich bestuurlijk aan de afspraak zich maximaal in te spannen om hun achterban te bewegen tot het implementeren van het declareren. De stuurgroep moet ook vooral het karakter van 'halen en brengen' hebben. Dat wil zeggen dat de deelnemers naast het reageren op de aangeleverde stukken, ook zelf actief onderwerpen inbrengen en informeren/rapporteren over wat er speelt binnen hun geledingen. Concrete activiteiten van de branches zijn: Het gestructureerd informeren van de leden via ledenbrieven en via de eigen website; 6

7 Het benadrukken van het doel van het declareren in de AWBZ en het belang zich te houden aan de planning van het implementatietraject; Het actief stimuleren van de leden om de planning te realiseren. Dat kan via het periodiek organiseren van bijeenkomsten, gezamenlijk of per branche, al dan niet samen met ZN en softwareleveranciers. 2.3 Programma als afstemmingsgremium AWBZ-keten Met andere partijen in de AWBZ-keten wordt via het programmateam afstemming gerealiseerd. Dan gaat het met name om het CAK, CVZ, CIZ, de NZa en een vertegenwoordiging van de cliëntenorganisaties (CG-Raad). Er zal nadrukkelijk op worden gestuurd dat discussies in het programmateam niet worden herhaald. Bespreking van het project implementeren declareren in het programmateam is gericht op verbinding naar andere onderwerpen en ketenpartijen. Het programmateam heeft zijn waarde inmiddels bewezen als gremium waarin suggesties naar verbetering van de producten worden gedaan. Tevens vormt het programmateam het schakelpunt naar de andere ketenpartijen. 2.4 Projectteam De projectleiding ligt bij het van het ministerie van VWS. Ten behoeve van het implementatietraject wordt een projectteam geformeerd dat bestaat uit de projectleider van ZN en vertegenwoordigers van de brancheorganisaties van zorgaanbieders en de leden van het projectteam De projectleider die door VWS is aangesteld zit het projectteam voor. Het implementatieproces wordt gefaciliteerd door het projectteam. Ook bewaakt het projectteam de samenhang met aanpalende onderwerpen en projecten. Het projectteam spant zorgt er voor dat in samenwerking met de ketenpartijen een optimale uitvoeringspraktijk en procesondersteunende gegevensuitwisseling ontwikkeld wordt. Waar nodig worden deeloplossingen gezocht die hiernaartoe werken. Het landelijke projectteam declareren voert het project op landelijk niveau uit. De regie over de implementatie in de regio is een verantwoordelijkheid van de individuele zorgkantoren en individuele zorgaanbieders. 2.5 Deelprojectgroepen Voor (een combinatie van) diverse deelonderwerpen zullen afzonderlijke deelprojectgroepen worden gevormd. Binnen deze groepen zal een beroep worden gedaan op de deskundigheid van de ketenpartijen. Zo zal het CAK nadrukkelijk worden betrokken bij de deelprojectgroep waar gewerkt wordt aan de aansluiting van het declaratiebericht op de wijze waarop de eigen bijdrage wordt bepaald. Voor dit onderdeel zal de kennis van het CAK op dit terrein worden benut. Op dezelfde manier worden de andere ketenpartijen bij het proces betrokken en worden hun kennis en kunde benut. 7

8 3 Invulling verantwoordelijkheid betrokken partijen Zoals in hoofdstuk 1 al is gezegd, ligt de primaire verantwoordelijkheid voor het implementeren van het declareren in de regio. Het gaat per slot van rekening om een regionaal proces waarbij zorgaanbieders de geleverde zorg op cliëntniveau gaan declareren bij hun zorgkantoor (op termijn waarschijnlijk bij de zorgverzekeraar van hun cliënt). In dit hoofdstuk staat een inventarisatie van wat de individuele partijen zelf kunnen en moeten doen om het declareren op cliëntniveau te realiseren. In een afzonderlijke paragraaf staat de taakstelling voor VWS c.q het programma N.B. Het gaat niet om een limitatieve opsomming van activiteiten maar om de belangrijkste 'veranderopgaven' in het kader van het project. 3.1 Taakstelling betrokken partijen (in 2010) Partij Zorgaanbieders Zorgkantoren NZa Brancheorganisaties (ZN/zorgbranches) Taakstelling (niet limitatieve opsomming) De eigen organisatie aanpassen in het kader van de invoering van de zorgzwaartebekostiging, waarbij de bedrijfsvoering cliëntgericht wordt gemaakt. De administratie aanpassen aan de gestelde eisen m.b.t. declareren op cliëntniveau (o.a. op dagbasis volgen welke zorg aan de cliënt wordt geleverd), AGB-codes en indicatiestelling. Het laten ontwikkelen van software en het tijdig in gebruik nemen van deze software waarmee elektronisch gedeclareerd kan worden. Dit betekent ook tijdig opdracht geven aan softwareleveranciers om de software te ontwikkelen. De administratie op orde brengen en eventuele achterstanden wegwerken. Het realiseren van een aansluiting op VECOZO (o.a. door certificaten). Het maken van contractuele afspraken met zorgaanbieders over het naleven van de landelijk vastgestelde afspraken. De eigen administratie op orde hebben (op cliëntniveau) en het kunnen ontvangen, inlezen, controleren en afhandelen van declaraties van zorgaanbieders. Ook de AZR op orde hebben (o.a. volledigheid en identificatie). Het laten ontwikkelen van software en het tijdig in gebruik nemen van deze software waarmee elektronisch declaraties ontvangen kunnen worden en terugkoppeling aan zorgaanbieders gegeven kan worden. Dit betekent ook tijdig opdracht geven aan softwareleveranciers om de software te ontwikkelen. Tijdig en adequaat feedback geven aan zorgaanbieders over de kwaliteit van de ingediende declaratie. Actief ondersteunen van zorgaanbieders in de vorm van regionale (informatie-)bijeenkomsten, persoonlijk contact, informatie op website e.d. Het toepassen van financiële prikkels in de bevoorschotting. Beleidsregels bijstellen en aanpassen aan de hand van de ontwikkelingen in de praktijk. Waar nodig specificeren van beleidsregels ('sub-beleidsregels'). Herzien van de regels rond administratieve verantwoording en controle. Handhavingsbeleid bijstellen in overleg met het veld en plannen en uitvoeren. Zorgdragen voor tijdige oplevering van de onderliggende regelgeving. Informeren achterban. Motiveren en stimuleren van de eigen achterban. Ondersteunen achterban. Voortgang monitoren van de stappen op weg naar het declareren op cliëntniveau. 8

9 Partij Softwareleveranciers Vektis Vecozo Taakstelling (niet limitatieve opsomming) Toetsen van de specificaties van het EI-bericht en terugkoppelen aan ZN/Vektis. Tijdig opleveren van de benodigde software conform de specificaties. Implementatie nieuwe software bij gebruikers begeleiden/ondersteunen en de voortgang monitoren. Opstellen en publiceren specificaties EI-standaard. Maken en uitvoeren testplan. Invulinstructies en voorbeelden maken en publiceren. Vragen beantwoorden (technische helpdesk). Inrichten van een testportaal. Inrichten operationeel portaal, inclusief controlemodule. Inrichten van een helpdesk. Ontwikkelen van een vertaaltabel. Ontwikkelen van een berichtenmonitor. 3.2 Taakstelling VWS / Bij de implementatie van het declareren op individueel cliëntniveau, zal VWS er alles aan doen, in de vorm van het ondersteunen en stimuleren van de betrokken partijen, om het elektronisch declareren op cliëntniveau per 1/1/2011 te realiseren. Dat houdt onder meer in dat VWS de projectleiding op zich neemt en partijen tot actie oproept op de deelonderwerpen. VWS neemt daarmee verantwoordelijkheid voor het tempo van het implementatieproces en voor de kwaliteit van de opgeleverde resultaten. Dit met inachtneming van het feit dat dit project een samenwerking behelst van een groot aantal partijen die ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben in de AWBZ-keten. Naar de aard van de opgave en de context waarin het project zich afspeelt kan van een letterlijke resultaatverplichting geen sprake zijn. Duidelijk is wel dat het ministerie van VWS in de projectleiding wel van een resultaatverplichting van zichzelf en alle andere partijen uitgaat. VWS rekent erop dat alle ketenpartijen op dezelfde wijze en met dezelfde inzet hun bijdrage aan dit project invullen. VWS zorgt voor duidelijkheid over beleidsmatige ontwikkelingen Invullen van de projectleiding door opdrachten aan projectdeelnemende partijen, Opstellen van agenda s van projectteam en stuurgroep. Betrekken en betrokken houden van alle partijen en gremia in de context van het project. Direct overleg met NZa over voortgang en consequenties voor NZa-beleid. Opstellen van brieven, waarin staat beschreven wat met de implementatie wordt beoogd. Inhoudelijk vormgeven en bijhouden van de website Opstellen van notities en handreikingen voor de uitvoering. Organiseren en inhoudelijk voorbereiden van diverse overlegvormen. Indien gewenst, ondersteunen van zorgkantoren bij informatiebijeenkomsten in de regio. Input (bouwstenen) leveren aan brancheorganisaties voor verdere communicatie naar hun achterban. Visieontwikkeling langere termijn. 9

10 Voortgangsbewaking / projectbeheersing Inrichten van een projectbureau. (Mede) opstellen van planning. Bepalen van deadlines en prioriteiten. Bewaken van de voortgang en rapporteren hierover (veld, Tweede Kamer). Het maken van resultaatafspraken met het veld. Consistentie bewaken met andere trajecten. Initiëren van noodzakelijke acties, voortkomend uit voortgangsrapportages en issuemeldingen. Formaliseren en escaleren Vastlegging van gemaakte afspraken. Partijen aanspreken op hun primaire verantwoordelijkheid. Organiseren van escalatie naar hoger noodzakelijk niveau bij vastlopende besluitvorming. Voorbereiding van besluitvormingsprocessen, agenderen bij de daarvoor bestemde gremia. 10

11 4 Implementatie in 2010 In dit hoofdstuk worden de onderwerpen en activiteiten genoemd die in 2010 worden uitgevoerd als voorbereiding op de realisatie van het declareren op cliëntniveau per 1/1/2011. Fasering Globaal zijn in 2010 de volgende fasen te onderscheiden: 1. Afronding ontwerpfase EI-standaard (spoor 2). januari - maart 2. Bouwen en testen EI-standaard (software) en maart september aanpassing werkprocessen. 3. Uitrol software en inbedding nieuwe werkwijze september december (in deze periode wordt spoor 1 uitgefaseerd). Onderwerpen en activiteiten De activiteiten kunnen worden ingedeeld in de volgende hoofdonderwerpen: 1. Neerzetten structuur voor implementatie. 2. Vormgeven EI-standaard. 3. Realiseren deelonderwerpen. 4. Regie en afstemming. 5. Communicatie en ondersteuning. Planning De planning per activiteit, inclusief de uitvoerende en besluitende partijen, is opgesteld in een separaat document (Excelbestand). 4.1 Neerzetten structuur voor implementatie Activiteiten Onderschrijven van het implementatieplan door de stuurgroep. Opstellen en vaststellen planning. Inrichten en uitvoeren van een projectbureau ZN, zorgbranches). 4.2 Vormgeven EI-standaard Activiteiten Ontwikkelen EI-standaard. Afstemmen EI-standaard met softwareleveranciers. Vaststellen EI-standaard. Testdraaiboek opstellen. Inrichten testportaal. Uitvoeren systeemtest. Uitvoeren ketentest. Vaststellen wijzigingenbeheer. Inregelen AGB- en TOG-codes. Realiseren helpdesk Vektis. Instellen voortgangsmonitor. 11

12 4.3 Bewaken samenhang declareren met aanpalende onderwerpen (context) Een belangrijk deel van het succes van het project implementeren declareren intramurale AWBZ-zorg wordt bepaald door de onderwerpen in de context van het project. Hoewel nadrukkelijk niet gepoogd moet worden om die contextonderwerpen tot onderdeel van de projectscope te maken, zal er uit oogpunt van projectverantwoordelijkheid wel tijd en energie aan besteed gaan worden. Om die reden krijgen ze in dit hoofdstuk aandacht. Activiteiten gerelateerd aan de implementatie van het declaratiebericht Monitoren, evalueren, stimuleren volledig gebruik Excelformat (spoor 1) i.v.m. het belang voor het realiseren van spoor 2. Afstemming planning op andere trajecten i.v.m. releaseplanning softwareleveranciers. Productie per cliënt vastleggen op dagbasis. Bepalen declaratiefrequentie (vierwekelijks of maandelijks). Vaststellen en invoeren controles zorgkantoren. Bepalen werkwijze debet-credit (herstel onjuiste declaratieregels). Aansluiting op VECOZO, inclusief vertaaltabel ASCII-XML en helpdesk, conform Zvwsystematiek. Uitwerken bijzondere situaties en uitzonderingen (hoe daarmee omgaan op korte en lange termijn?). Verhelderen productstructuur (wat mag (eventueel gecombineerd) worden gedeclareerd?). Toepassen sanctionering (handhaving en bevoorschotting). Bieden van duidelijkheid over het voldoen aan de privacyregels. Bewaking aanpalende onderwerpen Zorgzwaartebekostiging Het declareren van de intramurale AWBZ zorg op cliëntniveau is één van de laatste stappen van de invoering van de zorgzwaartebekostiging intramuraal. Het implementatietraject voor het declareren van AWBZ zorg op individueel cliëntniveau maakt als sluitstuk onderdeel uit van de kanteling van het zorgproces. Het ZZP registratieprogramma wordt uitgefaseerd. Dit heeft consequenties voor het declareren van intramurale zorg. VWS stemt dit intern af. AZR 3.0 Voor het vullen van het declaratiebericht zijn gegevens uit AZR nodig. De implementatie van de nieuwe AZR-versie en de implementatie van het EI declaratiebericht vallen samen. Het is van grote toegevoegde waarde om de aanpassingen in de organisatie, processen en systemen die beide trajecten vergen op elkaar af te stemmen. In elk geval is er wekelijkse afstemming tussen de projecten AZR 3.0 en declareren en de borging daarvan in het programmateam Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars voor eigen verzekerden In het voorjaar van 2010 neemt VWS een beslissing over het al dan niet laten uitvoeren van de AWBZ door verzekeraars. Een van de voorwaarden is een goed georganiseerde administratie en registratie op cliëntniveau en het daarbij behorende declaratieverkeer. VWS heeft intern afstemming en met de projectleider van ZN. 12

13 Niet concessiehouders AWBZ In het kader van bovengenoemd onderwerp zullen ook niet concessiehouders te maken krijgen met de uitvoering van de AWBZ. Het is belangrijk deze al in een vroeg stadium te betrekken in de lopende ontwikkelingen. VWS heeft afstemming met de projectleider van ZN. Handhaving door NZa Gedurende de looptijd van het project zal een aantal keren aan de orde zijn op welke wijze de NZa de bevoegdheid tot handhaving van het declareren op cliëntniveau wil uitvoeren. Vanuit het project wordt hierover met NZa nauw contact onderhouden. Eigen bijdrage afhandeling De informatie uit het MAZ/MUT-bericht van de AZR is momenteel de basis voor het heffen van de intramurale eigen bijdrage. Het is de bedoeling dat de heffing van de intramurale eigen bijdrage gaat aangrijpen op het declaratiebericht. Vanuit wordt gewaarborgd dat afstemming plaats heeft tussen ZN en het CAK over dit onderwerp. Betaalfrequentie De betaalfrequentie lijkt aangepast te moeten worden. Besluitvorming inzake de toekomst van de betaalfunctie en -frequentie van CAK (in derde kwartaal 2010) wordt voorbereid. VWS stemt intern af en met het CAK. Bevoorschotting Een belangrijk vraagstuk is hoe de huidige bevoorschotting (vooraf) overgaat in een declaratiesystematiek (achteraf). De consequenties van veranderingen daarvan zijn aanzienlijk (financieringswijze, liquiditeit, aanpassing planning- en controlcyclus van zorgaanbieders). Vanuit het project vindt afstemming plaats intern VWS, met ZN en met de zorgbranches. Pilot schakelpunt CVZ heeft opdracht gekregen een pilot in te richten om ervaring op te doen met een schakelpunt voor het routeren van berichten. Vecozo speelt momenteel een belangrijke rol als schakelpunt in het declaratieverkeer m.b.t. de Zorgverzekeringswet. Gecoördineerd moet worden hoe deze trajecten elkaar kunnen versterken. VWS stemt dit af met CVZ, ZN en Vecozo. ECD-ontwikkeling Het past in de ontwikkeling van het ECD en de toenemende eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om ook gegevens van de geleverde zorg en de declaratie te ontsluiten richting de cliënt via het ECD. VWS stemt hierover af met de cliëntorganisaties, zorgbranches en zorgkantoren. 4.4 Communicatie en ondersteuning Activiteiten Bouwen, inrichten, beheren en actueel houden projectwebsite. Communiceren implementatieplan en testplan. Publiceren resultaten voortgangsmonitor. Organiseren regiobijeenkomsten in samenwerking met branches. Overleg met softwareleveranciers over uitrolschema's, versiebeheer, releaseplanning e.d. 13

14 Ontwikkelen instrumenten ter ondersteuning implementatie (handreikingen, workshops, informatiebijeenkomsten, coaching en advisering op locatie). Expliciteren veranderopgave voor partijen, inclusief voorbeeldcasussen. Informeren toetreders (nieuwe zorgaanbieders). Realiseren landelijke helpdesk voor regio-overstijgende vragen. 14

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ. Declareren op klantniveau mei/juni 2010 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ Declareren op klantniveau mei/juni 2010 1 Agenda Stand van zaken AW119 (Excel format) Declaratieproces AW319 (EI standaard) Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format)

Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Declaratie AWBZ-zorg (Excel format) Versie EI-standaard: 1.1, 10-12-2009 FOUTCODELIJST In retourmelding naar de zorgaanbieder Uitgave document: 1.0, 10-12-2009 Kenmerk: AW119v1.1_FOUTCODESu1.pdf Inleiding

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319

Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319 Informatiebijeenkomst Declareren AWBZ met AW319 Declareren op klantniveau Januari/februari 2011 Martijn van Wijk Willemijn Peters 1 Doelstellingen bijeenkomst Informatieverstrekking over de implementatie

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 26 631 Modernisering AWBZ Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg

Informatievoorziening is een puzzel. Informatievoorziening in de langdurige zorg Informatievoorziening is een puzzel Informatievoorziening in de langdurige zorg Den Spreker Haag Plaats 25 juni 2013 datum Even voorstellen Werk Principal Consultant bij Ciber Opdracht Informatie Architect

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

AW119 (Excel format)

AW119 (Excel format) AW119 (Excel format) 1. Hoe zie ik dat het AW 119 bestand goed aangeboden is aan het zorgkantoor? - Dit is niet zichtbaar in AZR. Zodra de declaratie beoordeeld is (gebeurt s nachts), ontvangt u bericht.

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Facturatie Forensische Zorg

Facturatie Forensische Zorg Facturatie Forensische Zorg ZZP's en extramurale parameters DForZo R.C. Kaijen 20 augustus 2015 Agenda Van bevoorschotting naar prestatiebekostiging Implementatiestrategie Declaratiestandaard Declaratieprotocol

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren. Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland

Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren. Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland Informatiebijeenkomst AZR & AWBZ declareren Datum: 04-09-2012 en 06-09-2012 Zorgkantoor Friesland Implementatie AZR-NL Wat gaat er gebeuren? Implementeren AZR-NL (2 t/m 5 november 2012) Conversie van de

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.092

REGELING CA/NR-100.092 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

De kracht van informatie

De kracht van informatie De kracht van informatie Vektis, informatiecentrum voor de zorg Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland met als doel om kwalitatief goede

Nadere informatie

Declareren op cliëntniveau AWBZ

Declareren op cliëntniveau AWBZ Declareren op cliëntniveau AWBZ e-c@re Dit document geeft een overzicht van de prestaties die u verplicht op cliëntniveau moet declareren. Deze verplichte prestaties worden toegelicht, evenals prestaties

Nadere informatie

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman Agenda 1. iwmo en het belang van afspraken maken 2. Wat is de iwmo-standaard? 3. Wat staat er per 1 januari? 4. Wat moet

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

T elefoonnummer

T elefoonnummer :f İ1 ţ C í k '! I (ý 'íj/ci^a//^ 'l ",'v ;. 1 - f 'J J-2-À K Nederlandse Zorgautoriteit Actiz T.a.v. mr. drs. LM. de Vries Postbus 8258 3503 RG UTRECHT //o -J, i -ì ŕ Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders december 2008

STAATSCOURANT. Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders december 2008 STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1628 240 10 10december 2008 Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 27 november

Nadere informatie

Declaratie en facturatie jeugd in samenhang. Vrijdag 11 juli 2014

Declaratie en facturatie jeugd in samenhang. Vrijdag 11 juli 2014 Declaratie en facturatie jeugd in samenhang Vrijdag 11 juli 2014 Centrale vraagstelling Als gemeenten contracten hebben afgesloten of subsidierelatie zijn aangegaan met instellingen die jeugdhulp bieden,

Nadere informatie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC GGZ QG301-QG302 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 2.0 9-4-2013 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014

ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014 bijlage(n) datum 18 maart

Nadere informatie

Zorgarrangement: planning = realisatie

Zorgarrangement: planning = realisatie Zorgarrangement: planning = realisatie Algemene informatie Organisatie: Rivas Zorggroep Aantal zorgprofessionals: 6.000 waarvan 2.500 werkzaam in de extramurale AWBZ Registratievorm: van handmatige registratie

Nadere informatie

Notitie. Reactie overeenkomst 2014 zorgkantoor - zorgaanbieder AWBZ, Versie modelovereenkomst 2013

Notitie. Reactie overeenkomst 2014 zorgkantoor - zorgaanbieder AWBZ, Versie modelovereenkomst 2013 Notitie Datum 11 februari 2013 Ons Kenmerk N08022013TD Onderwerp Commentaar model overeenkomst zorgkantoor zorgaanbieder AWBZ 2014 Contact mevr. mr. T.H.C. (Tineke) Donga-Freling Telefoon 030-27 39 624

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010

Ziekenhuis Verplaatste Zorg vanaf 2010 Inleiding In overleg tussen VWS, Zorg verzekeraars Nederland [ZN], Ned. Vereniging van Ziekenhuizen [NVZ], Ned. Federatie van Universitaire Medische Centra [NFU]; ACTIZ en V&VN-transferverpleegkundigen

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl

www.zn.nl/branche/zorgkantoren/ www.zorgkantoorfriesland.nl www.achmeazorgkantoor.nl www.czzorgkantoren.nl www.zorgkantoordsw.nl Tabel 13. Stappenplan 2013-2014 voor Zelfstandig Ondernemend Zorgverleners Nr. Omschrijving processtap Duur Verwijzing Benodigde documenten Voorbereiden op overeenkomst met zorgkantoor: vanaf voorjaar

Nadere informatie

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen

Softwareleveranciersoverleg. Experiment regelarme instellingen Softwareleveranciersoverleg Experiment regelarme instellingen Merel Gosens Diemen, 6 november 2012 Inhoud Aanleiding en stand van zaken ERAI Voorbeelden experimenten Effecten op de standaard - AW319 -

Nadere informatie

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015

Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum Rechtmatigheid Wmo Begeleiding 2015 Addendum rechtmatigheid WMO 2015 19012016 1 Algemeen - Dit addendum is tot stand gekomen naar aanleiding van overleg tussen zorgaanbieders en Gemeenten. Uitgangspunt

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Farmaceutische Hulp AP304/AP305) Versie EI-standaard: 8.0, versiedatum 10-07-2013 Specifiek Draaiboek Testen [SDT] Uitgave document: 1, 12-06-2014 Kenmerk: AP304-AP305v8.0_SDTu1.pdf

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Pilot ZZP ers in de thuiszorg

Pilot ZZP ers in de thuiszorg Pilot ZZP ers in de thuiszorg Voorlichtingsbijeenkomst AWBZ inkoopbeleid 2014 Hoe het begon Inkoopbeleid 2014 Spelregels Inkoopproces Tijdslijnen Contact 2 1. Hoe het begon Titel - aanpassen Pilot ZZP'ers

Nadere informatie

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 Mar1jn Pepping Consultant WMO kantoor Theo Fleerkamp Consultant WMO kantoor donderdag 20 juni 2013 FACTSHEET WMO KANTOOR 37 KLANTGEMEENTEN 33.000 CLIENTEN DRIE AANDEELHOUDERS:

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg

Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Communicatie als strategisch instrument bij verandertrajecten in de langdurige zorg Saskia ter Kuile Communicatiemanager In voor zorg! s.terkuile@vilans.nl 06-46212004 Communicatie In voor zorg! Volgens

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2013 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging

Plan van Aanpak. Definiëring zorgprofielen wijkverpleging Plan van Aanpak Definiëring zorgprofielen wijkverpleging INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTDEFINITIE... 3 1.1 Aanleiding en achtergrond... 3 1.2 Projectdoelen... 4 1.3 Gewenst eindresultaat... 4 1.4 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score

Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Informatiedocument voorbereiding ZZP-score Dit document is opgesteld met het doel om zorgaanbieders in het kader van de zorgzwaartebekostiging te informeren over de voorbereidingen die men kan treffen

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan

Nadere informatie

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over

ZZP registratiepunt heeft van u de volgende informatie ontvangen, dat U beschikt over Stappenplan ten behoeve van openstelling van de pilot zzp ers 2014 Uitgangspunten: De pilot is opengesteld voor 1200 plaatsen. Indien u al gecontracteert bent voor de Pilot AWBZ zin 2014 kunt u zich niet

Nadere informatie

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015

Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Landelijk draaiboek migratie AZR 3.2 naar iwlz 1.0 per 1 januari 2015 Datum 19 november 2014 Status Definitief Auteur Beheerteam istandaarden Afdeling Contactcentrum Zakelijk Volgnummer 2014132192 Inhoud

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Declareren op klantniveau

Declareren op klantniveau NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2012 Declareren op klantniveau In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de jaarovergang 2012-2013, het bevoorschotten in 2012 en 2013 en de nieuwe bedrijfs- en controle

Nadere informatie

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Bijlage X: Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling

Nadere informatie

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log Een werkende blockchain voor de zorg VWS Den Haag Idius Felix & Jeroen van Megchelen 26 juni 2017 Vraagstelling-aanleiding Is blockchain toepasbaar

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk J.J. Janse/asat /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk J.J. Janse/asat / Het bestuur van Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres J.J. Janse/asat 088 770

Nadere informatie

NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NOV 2012. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Het bestuur van de stichting Pantein t.a.v. mevrouw Jacqueline Joppe Industrielaan 1 5405 AA UDEN 2 Directie

Nadere informatie

Grip op het financiële proces rondom de productie!

Grip op het financiële proces rondom de productie! Grip op het financiële proces rondom de productie! Voor deze workshop gebruiken we de app: Meetoo WiFi: FriendshipSC-WiFi Wachtwoord: Move2016 Download de app MeetingID: 162-601-685 Hoe krijgen we grip

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in

Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in Hervorming Langdurige Zorg: Samen de transitie in Agenda 1. Waarom transitie? 2. Wat gaan we vandaag doen? 3. Waar staat HLZ? 4. Transitie-proces: een aftrap 5. Stappen na vandaag 2 Waarom transitie? 3

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Softwareleveranciersbijeenkomst

Softwareleveranciersbijeenkomst Softwareleveranciersbijeenkomst Project iza Voor en door zorgaanbieders Yvette Trepels & Hindrik Wytzes 16 juni 2015 Inhoud Project iza (wie zijn wij en rol) Stand van zaken iza werkagenda Gebruik JW321

Nadere informatie

Filosofie en architectuur. Projectinrichting

Filosofie en architectuur. Projectinrichting 1 Kennismaking 2 Filosofie en architectuur 3 Status & planning 4 Look & feel 5 Projectinrichting 6 Discussie Kennismaking Voorstellen Hoe is uw registratie monitoring nu georganiseerd? Welke vragen heeft

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten

Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten Wie is VECOZO en wat is haar rol in de keten Relatiedag Softwareleveranciers 10 april 2014 Wat komt aan bod? Wie is VECOZO? Ontstaan Diensten Statistieken Strategische doelstellingen 2014 2016 Positie

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie

Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Checklist t.b.v. workshop medewerkers, cultuur en communicatie Zorgzwaartebekostiging is een feit. Dit vraagt iets van de organisatie en haar medewerkers en betekent dat medewerkers en zorginstellingen

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ

Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.437 Zintuiglijk gehandicapten en ouderen van 80 jaar en ouder geen indicatie meer nodig van CIZ bronnen Rijksoverheid, Nieuwsbericht van het Ministerie van VWS: Indicatiebesluit

Nadere informatie

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Horizontaal toezicht of horizontale samenwerking? Workshop bij Landelijke Themadag Verminderen administratieve lasten en Horizontaal toezicht Inhoud Even voorstellen Handreiking control framework Enquête

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Deelnemers pilots gegevensuitwisseling iwmo, ijw, WLZ Van: Frank Ooms (VECOZO), Wijnand Heijnen (VNG/KING) Datum: 5 november 2014 Betreft: Stappenplan pilots en integrale ketentest Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ

Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ Externe integratie Schadelast Basis en Gespecialiseerde GGZ QG321-QG322 Versie EI-standaarden: Versiedatum: 1.0 10-03-2104 OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF] Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Implementatie AZR release 2.1

Implementatie AZR release 2.1 Implementatie AZR release 2.1 Master Implementatieplan Auteur Afdeling Angelique van Mast, Rémi Langenberg VZU Datum 14 november 2006 Volgnummer 26089029 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4

Nadere informatie