Duurzaam, Degelijk, Doortastend. Programma. 19 maart GroenLinks Heemstede. Gemeenteraadsverkiezingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam, Degelijk, Doortastend. Programma. 19 maart 2014. GroenLinks Heemstede. Gemeenteraadsverkiezingen"

Transcriptie

1 GroenLinks Heemstede Het motto voor GroenLinks Heemstede voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 is: Duurzaam, Duurzaam, met gevoel voor leefklimaat Degelijk, Degelijk en betrouwbaar in financiën en sociale voorzieningen Doortastend Programma Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Doortastend in het oplossen van problemen, het aanpakken van lokale en regionale vraagstukken en het pareren van botte bezuinigingen In een tijd van harde bezuinigingen is een partij als GroenLinks meer dan ooit nodig; juist in Heemstede. GroenLinks zet zich voor duurzaamheid en groen altijd harder in dan andere partijen; vaak als gangmaker met nieuwe ideeën of alternatieven. Als het om sociaal gaat hanteert GroenLinks nét die andere kijk die maakt dat de menselijke maat overeind blijft en er minder harteloos gesnoeid wordt. GroenLinks Heemstede kijkt ook over de eigen gemeentegrenzen heen en verder dan resultaten op korte termijn. Wij zijn progressief en betrouwbaar, sociaal en degelijk. Bij veel onderwerpen zijn wij de luis in de pels. In veel beslissingen is de signatuur van GroenLinks zichtbaar en herkenbaar.

2 Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? Wat zijn onze speerpunten voor de komende vier jaar: GroenLinks Heemstede heeft het afschaffen van de kapvergunning voor bomen weten te voorkomen - en groenbeleid ervoor in de plaats gekregen samen met de PvdA en D66 een startersregeling ontworpen om starters op de woningmarkt dat laatste zetje te geven om in Heemstede te kunnen wonen waarmee we tevens een evenwichtige bevolkingsopbouw helpen realiseren; gestreden voor behoud van bibliotheek en culturele voorzieningen; het eerste duurzaamheidplan van de gemeente Heemstede helpen realiseren en vooral gefocust op energiebesparing, een voorbeeldrol door de gemeente, en samenhang van beleid op de lange termijn; een actieve opstelling van Heemstede afgedwongen inzake het Kinderpardon in 2012 en ervoor gezorgd dat er aandacht kwam voor vluchtelingengezinnen toen die met uitzetting werden bedreigd; actie gevoerd om winkels vaker de deuren dicht te laten doen tegen energieverlies het zal ook de eigen portemonnee en de crisis zijn, maar we zien resultaat; doorlopend aandacht gevraagd voor het terugdringen van milieuonvriendelijke onkruidbestrijding; met regelmaat gepleit voor betere, minder gevaar lijke en eerlijke verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers: tijd van oversteken, breedte fiets paden, snelheidsbeperking in woonwijken én oog voor doorstroming voor het vermijden van nog meer fijn-stof; burgerinitiatieven serieus genomen en onder steund: bij de Vomar-perikelen, de herinrichting van de Binnenweg, bouwplannen op het terrein van het Nova-college, de ontwikkeling rond de haven, en de recente plannen aan de Cloosterweg; met andere gemeenten samen actie gevoerd tegen de Noordelijke varianten van de Duinpolderweg; deze weg bezuiden Bennebroek lost geen verkeers problemen op, maar creëert ze voor de toekomst; Behoud groene karakter van Heemstede en terug dringen van ontgroening. Mag de kraan dicht : invoering van een gedifferentieerd, eerlijk tarief voor waterverbruik en rioolheffing. Behoud van de natuurfunctie van het Manpadslaangebied. Mag het licht uit : slimmere, energiezuinigere vormen van openbare verlichting; terugdringen lichthinder. In samenwerking met alle betrokkenen een nieuw plan uitwerken als alternatief voor een grootschalige supermarkt tussen Binnenweg en Eikenlaan. Behoud van culturele en recreatieve voorzieningen; een modern ingerichte bibliotheek en geen verdere afbraak van kunst en cultuur. Bij alle verkeers- en herinrichtingsplannen aandacht voor voetgangers en fietsers: meer ruimte, betere veiligheid en alternatieven voor auto s. Slimme, duurzame oplossingen voor overlast door auto s: parkeertarieven invoeren in alle winkelstraten en 30 km in alle woongebieden; fietsparkeren bevorderen. Maatwerk in begeleiding en zorg; voldoende en gevarieerd aanbod in sociale voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen, met specifieke aandacht voor ouderen. Regiefunctie hoog houden bij aankomende decentralisaties van het rijk; niet bevoogden, maar voorwaarden scheppen om samen de nodige zorg te organiseren participatie van onderop. Duurzaam bouwen bevorderen door zelf het goede voorbeeld te geven, te beginnen bij eigen (school) gebouwen van de gemeente. Pal staan voor dierenwelzijn duurzaam voor dier én mens. op het laatste nippertje vooralsnog afsluiting van de spoorwegovergangen bij het Laantje van Alverna en bij Leyduin voorkomen.

3 Samengevat leiden onze speerpunten tot een vijftal deelgebieden die samen het programma uitmaken: Heemstede als een groene gemeente waar het gaat om behoud en beheer van het groene karakter. Heemstede als een financieel gezonde gemeente waar het gaat om bestedingen en de financiering daarvan. Heemstede als een duurzame gemeente waar het gaat om natuur, gebruik van energie en verwerking van afval. Heemstede als een culturele gemeente waar het gaat om de grote verscheidenheid van culturele voorzieningen. Heemstede als een sociale gemeente waar het gaat om het realiseren van goede zorg voor alle inwoners. Eric de Zeeuw - Lijsttrekker GroenLinks Heemstede 2014

4 Groen Heemstede Bewoners genieten van Heemstede als groene oase in de Randstand, de Groene Heerlijkheid. GroenLinks wil meer visie van de gemeente om deze Heerlijkheid in al haar schoonheid te bewaren. We willen het groen behouden en beter bereikbaar en toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars. We willen ook dat het dorp zelf mooi blijft, goed bereikbaar en veilig voor voetgangers en fietsers. We zijn kritisch over grote bouwprojecten met veel parkeerplaatsen voor nog meer auto s in het dorp, zoals de plannen voor de VOMAR en binnenkort wellicht ook voor Albert Heijn aan de Bleekersvaart. We willen meer aandacht voor fietsers, wandelaars en openbaar vervoer. GroenLinks maakt zich hard voor de spoorovergangen. Veel Heemstedenaren maken dagelijks een wandeling of fietstochtje over het spoor naar Leyduin of via het Laantje van Alverna naar de bossen en de duinen. Straks wel een nieuwe, dure brug over de Leidsevaart en vervolgens niet over het spoor voor toegang tot de westelijke groenstrook? Het niet vervangen van gekapte bomen buiten de groenstructuur leidt tot kale plekken en doodse straten. GroenLinks wil dat de gemeente bomen die ziek zijn of doodgaan op openbaar terrein vervangt. GroenLinks wil dat het huidige kapbeleid inclusief de omgevingsvergunning voor het kappen gehandhaafd blijft. GroenLinks wil ook beter beheer en onderhoud van het groen in de bebouwde kom. Vooral (de) struiken en bosschages, belangrijke schuilplekken voor vogels, vergen beter onderhoud. Ecologische bloemenbermen zijn goedkoper in beheer, zijn mooier en beter voor insecten en vlinders. GroenLinks stimuleert dat de gemeente doorgaat met de bloemenbermen en ze waar mogelijk uitbreidt. Het beheer van het groen moet zonder chemische bestrijdingsmiddelen, zoals Glyfosaat, om vervuiling van grond- en oppervlaktewater en sterfte van insecten (onder meer bijen) te voorkomen. GroenLinks wil in principe geen woningbouw in het Manpadslaangebied, en wil een groene verbinding tussen de duinen en Groenendaal voor fietsers en wandelaars. Het ziet er niet naar uit dat een dergelijke verbinding kan worden gerealiseerd uit inkomsten van een zeer beperkt aantal woningen, zoals het college nu bepleit. GroenLinks pleit voor het zoeken naar alternatieve financiering van de plannen. GroenLinks wil dat de gemeente bij ruimtelijke beslissingen de belangen van dieren meeweegt en daarvoor een dierenbeleid ontwikkelt, oftewel een dierentoets voor de ruimtelijke plannen. Wanneer ruimtelijke besluiten ook vanuit het dierenperspectief worden benaderd, zal dat leiden tot een groener en duurzamer Heemstede: aandacht voor dierenwelzijn betekent een groener en duurzamer Heemstede.

5 Financieel gezond Heemstede De overheidsfinanciën zijn voorlopig nog niet op orde. Ook de gemeentebegroting ondervindt de gevolgen van de financiële crisis. Het budget van de gemeente Heemstede bestaat voor bijna 60% uit bijdragen van de rijksoverheid. De andere 40% is eigen inkomsten van de gemeente: belastingen, heffingen en leges. De belangrijkste daarvan is de onroerendezaakbelasting (OZB). Heemstede is altijd erg terughoudend geweest in verhoging van het OZB tarief. Om verschillende redenen neemt de druk op de gemeentebegroting toe. Het economisch vooruitzicht voor de komende jaren blijft somber. De rijksbijdrage aan de gemeente neemt af. De gemeente krijgt taken van het rijk doorgeschoven, maar de budgetten daarvoor worden gekort. Dit alles dwingt tot kritische heroverweging van bestedingen en inkomsten van de gemeente. Ook voor GroenLinks staat een sluitende begroting voorop. Echter, met de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben we grenzen bereikt. Verder bezuinigen tast het voort- bestaan van voorzieningen aan en daarmee datgene wat kenmerkend is voor Heemstede: een gespreid en gevarieerd palet aan voorzieningen voor alle burgers. Als het aan Groen- Links ligt blijven de voorzieningen op minimaal het huidige niveau. De OZB blijft in Heemstede al vele jaren achter bij het landelijk gemiddelde. Daarmee is in Heemstede sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. De OZB is een eerlijke belasting, want wie in een duurder huis woont betaalt meer OZB. GroenLinks pleit ervoor om de niet benutte belastingcapaciteit in te zetten voor het in stand houden van voorzieningen. Wij noemen dat het solidariteitsbeginsel: een financieel gezond Heemstede gebaseerd op samen zorgen dat iedereen kan blijven meedoen. GroenLinks staat afwijzend tegenover het zogenaamde profijtbeginsel. Voorzieningen zijn er niet alleen voor hen die in staat zijn daarvoor te betalen. Ook mensen met een minder gevulde portemonnee moeten gebruik kunnen maken van voorzieningen als ze die nodig hebben of als ze daar prijs op stellen. Duurzaam Heemstede Een duurzame samenleving vraagt ambitie, visie en leiderschap; juist in Heemstede. Talloze Heemstedenaren tonen die ambitie al. Ze kiezen voor zonnepanelen op hun dak, rijden in een schone auto of kiezen voor de trein, zetten zich in voor groen in de buurt en kopen bewust duurzame producten. De gemeente loopt achter, ondanks groeiende inzet van GroenLinks en D66. Heemstede zit in Nederland ergens in de middenmoot op het gebied van duurzaamheid. GroenLinks wil dat de gemeente in de kopgroep komt door op de eerste plaats zelf het goede voorbeeld te geven. Nederland stoot van alle Europese landen het meeste CO2 uit per hoofd van de bevolking. GroenLinks wil dat Heemstede CO2 neutraal wordt. De gemeente moet zich aansluiten bij de Millenniumgemeenten. Dat moet het kompas zijn waarop Heemstede de toekomst in gaat. GroenLinks wil het gebruik van duurzame energie uit eigen bron financieel aantrekkelijker maken. Groen Links wil dat de winstuitkering van ENECO in een fonds komt om het

6 opwekken van duurzame energie door inwoners mee te financieren. Heemstede is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. GroenLinks wil dat de gemeente Heemstede bewoners actief stimuleert om duurzamer te (ver)bouwen. In de gemeente is door initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks een startersregeling gekomen om goedkoop leningen af te sluiten voor een eerste aankoop van een huis. Zo n regeling wil GroenLinks ook voor duurzame aanpassingen van woningen, bijvoorbeeld voor isolatie/energiebesparing. De terugbetaling van de lening kan worden gekoppeld aan een lagere energierekening: het bedrag dat je bespaart gaat naar de afbetaling van de lening. Omdat elke investering zich terugverdient in tien jaar is de lening binnen tien jaar afbetaald. GroenLinks vindt dat in samenwerking met woningcorporaties zo n regeling er ook moet komen voor huurders. Energiebesparing is de goedkoopste maatregel om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Dit bereiken we door een combinatie van verplichten en stimuleren. GroenLinks wil dat ook bedrijven fors energie besparen. Extra inspecties kunnen bedrijven daarin stimuleren. In de wet milieubeheer staat dat bedrijven alle investeringen moeten doen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Zo nodig kunnen bedrijven, met een beroep op de wet milieubeheer, verplicht worden tot energiebesparende investeringen als die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. uitbreiding van de verlichting (LUX totaal) op sportvelden. GroenLinks wil ook de inkomsten van de gemeente verduurzamen. Elke burger kan lagere lasten realiseren, bijvoorbeeld door een kleine afvalcontainer te nemen, door minder water te gebruiken, of door slimmer met mobiliteit om te gaan. GroenLinks wil daarom de volgende maatregelen realiseren: Een groter verschil in tarief tussen grote en kleine grijze container, waardoor meer afval gescheiden zal worden. De rioolheffing koppelen aan het watergebruik om het waterverbruik te verminderen. Kostendekkende parkeertarieven op de Binnenweg, winkelgebied Zandvoortselaan en op de Jan van Gooijenstraat. Geleidelijk minder ruimte voor autovekeer: minder parkeren, meer speelruimte; vergroting van het aantal fietsparkeerplaatsen in winkelgebieden en bij terrassen. GroenLinks wil bij vervanging van openbare verlichting het mogelijk maken om te dimmen en andere kleuraccenten te gebruiken. De landelijke doelstelling voor energiebesparing op openbare verlichting is 20% in 2013 en 30% in Heemstede heeft sinds 2007 slechts 5% besparing gerealiseerd en wil daar jaarlijks een magere 1% bij. Waarom niet een tandje extra? Heemstede blijft nu fors achter. GroenLinks wil niet 1%, maar jaarlijks een besparing van ten minste 5%. Dat is goed voor onder meer vogels en vleermuizen. Het lichtniveau kan in sommige gevallen worden aangepast aan het verkeer. Op veel (parkeer) plaatsen is verlichting die reageert op beweging niet alleen zuiniger en minder hinderlijk, maar ook veiliger. GroenLinks wil geen verdere

7 Cultureel Heemstede Heemstede mag trots zijn op haar culturele aanbod. De gemeente beschikt met de Stichting Podia Heemstede over drie vaste cultuurpodia: Theater de Luifel, de Oude Kerk en het Oude Slot. Daarnaast maakt de Heemsteedse Kunstkring het bewoners mogelijk om (eventueel in georganiseerd verband) een keuze te maken uit vooraf geselecteerde voorstellingen. Deze organisatie is onder meer een vaste afnemer van voorstellingen van de drie genoemde podia. In Heemstede is de animo voor het uitvoeren van instrumentale muziek en van zang heel groot. Er zijn maar liefst zes orkesten en vele zangkoren. Ook de Vereniging Oud-Heemstede/ Bennebroek, de bibliotheek, en Casca-Nova dragen bij aan het geheel van culturele voorzieningen. Het is op de lange termijn jammer dat muziek op scholen en in lesverband niet door de gemeente wordt gestimuleerd. Dat merk je niet meteen, maar wel zien we nu al een terugloop van jonge mensen die instromen in de orkesten. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben we in Heemstede in de loop der jaren dit rijke culturele aanbod, alsmede deze ruime actieve culturele participatie, stevig kunnen verankeren. Dit wordt door de Heemsteedse samenleving herkend en gewaardeerd. GroenLinks pleit dan ook voor handhaving van het huidige subsidieniveau. GroenLinks wil ook dat de Gemeente nadrukkelijk en proactief al deze culturele uitingen in onze gemeente meer zichtbaar maakt. Sociaal Heemstede Heemstede heeft een naam op te houden als sociale gemeente. Maar lukt dat ook nog in 2015 als de gemeente met een krapper budget verantwoordelijk is voor de zorg? Is het mogelijk om goede zorg te bieden voor minder geld? GroenLinks is bang dat de mooie woorden van het kabinet over participatie, werken naar vermogen en regie in eigen hand vooral aan geeft dat het goedkoper moet. Maar er is geen keus. GroenLinks wil zoeken naar sociale oplossingen. Verandering in de zorg brengt onzekerheid mee voor de mensen die ondersteuning nodig hebben én voor mensen die in de zorgsector werken. Vóór alles wil GroenLinks een soepele overgang met zo veel mogelijk continuïteit. Mantelzorg heeft grenzen. Draaglast en draagkracht van partners, buren, vrienden of kinderen zijn bij iedereen anders. Professionele zorg moet daar op aansluiten. GroenLinks wil integrale zorg (één huishouden - één regisseur - één plan). Wij hebben waardering voor het Loket Heemstede en ziet daarin een goede

8 mogelijkheid dit verder te ontwikkelen in de richting van multidisciplinaire (wijk)teams. Jeugdzorg is primair gericht op een gezonde ontwikkeling van kinderen en het voorkomen van uitval en ontsporing. Vroegtijdig signaleren en in actie komen kan professionele, duurdere hulp in een latere fase voorkomen. Consultatiebureau, kinderdagverblijf en school spelen hierin een centrale rol. GroenLinks pleit voor toereikende gezondheidszorg, onderwijs, opvoedingsondersteuning, sport en recreatie. Scholen moeten deel uitmaken van jeugdzorgarrangementen. Bij het organiseren van specialistische hulp wil GroenLinks dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de regie heeft in nauwe samenwerking met Bureau Jeugdzorg. Werk en inkomen staan voor sommige groepen onder druk. Mensen met een beperking, die nu nog onder de Wet arbeid jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, hebben speciale aandacht nodig bij de begeleiding naar werk en scholing. De gemeente moet goede (resultaat) afspraken / contracten maken met instanties zoals Paswerk. Voor mensen die kunnen werken, maar niet willen werken is drang en zo nodig dwang op zijn plaats als rechtvaardiging voor recht op inkomen. Anders is het voor mensen die wel willen, maar niet kunnen werken. GroenLinks wil dat in het kader van armoedebestrijding de gemeente maximaal gebruik maakt van de eigen beleidsruimte om mensen met een minimum inkomen te ondersteunen. GroenLinks wil vrijwilligers, mantelzorgers en klankbordgroepen faciliteren. Naar analogie met de WMO klankbordgroep pleit GroenLinks voor het instellen van een klankbordgroep Jeugdzorg en een klankbordgroep Werken naar vermogen. Vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten(raden) maken deel uit van deze klankbordgroepen. Rijksbudget is werkbudget. Al het geld dat de Rijksoverheid voor zorg beschikbaar stelt wordt daarvoor ook aangewend. GroenLinks wil bij inkoop van zorg niet alleen kijken naar de prijs maar ook naar aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Besparingen komen ten goede aan zorg gerelateerde projecten. Het ontstaan van wachtlijsten in de zorg wijst GroenLinks af. GroenLinks in Heemstede? Juist nu!

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Vertrouwen in de kracht van de samenleving CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek Vertrouwen in de kracht van de samenleving Verkiezingsprogramma 2014-2018 Verkiezingsprogramma 2014-2018, CDA afdeling Wijk bij Duurstede, Cothen en

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL

2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL Verkiezingsprogramma 2010-2014 GROENLINKS WERKT! WWW.GROENLINKSGOES.NL 8 december 2009 2009, Groen en Links. GroenLinks. Groen, omdat wij vinden dat wij zuinig moeten zijn op onze wereld. Ook onze kinderen

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE

2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE 2014-2018 COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE FRACTIE gesteund door vsp Samen voor Nijmegen: sociaal, duurzaam en ondernemend COALITIEAKKOORD 2014-2018 SP-GROENLINKS-PVDA-DE NIJMEEGSE

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Meer Westland Minder Gemeente

Meer Westland Minder Gemeente Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland 2014-2018 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Lelystad. Sterker dan we denken. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Lelystad Sterker dan we denken Verkiezingsprogramma 2014 2018 Vastgesteld op de ledenvergadering van 23 november 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WERKEN: DE ECONOMIE DRAAIENDE HOUDEN EN KANSEN PAKKEN...5

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie