Duurzaam, Degelijk, Doortastend. Programma. 19 maart GroenLinks Heemstede. Gemeenteraadsverkiezingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam, Degelijk, Doortastend. Programma. 19 maart 2014. GroenLinks Heemstede. Gemeenteraadsverkiezingen"

Transcriptie

1 GroenLinks Heemstede Het motto voor GroenLinks Heemstede voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 is: Duurzaam, Duurzaam, met gevoel voor leefklimaat Degelijk, Degelijk en betrouwbaar in financiën en sociale voorzieningen Doortastend Programma Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Doortastend in het oplossen van problemen, het aanpakken van lokale en regionale vraagstukken en het pareren van botte bezuinigingen In een tijd van harde bezuinigingen is een partij als GroenLinks meer dan ooit nodig; juist in Heemstede. GroenLinks zet zich voor duurzaamheid en groen altijd harder in dan andere partijen; vaak als gangmaker met nieuwe ideeën of alternatieven. Als het om sociaal gaat hanteert GroenLinks nét die andere kijk die maakt dat de menselijke maat overeind blijft en er minder harteloos gesnoeid wordt. GroenLinks Heemstede kijkt ook over de eigen gemeentegrenzen heen en verder dan resultaten op korte termijn. Wij zijn progressief en betrouwbaar, sociaal en degelijk. Bij veel onderwerpen zijn wij de luis in de pels. In veel beslissingen is de signatuur van GroenLinks zichtbaar en herkenbaar.

2 Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? Wat zijn onze speerpunten voor de komende vier jaar: GroenLinks Heemstede heeft het afschaffen van de kapvergunning voor bomen weten te voorkomen - en groenbeleid ervoor in de plaats gekregen samen met de PvdA en D66 een startersregeling ontworpen om starters op de woningmarkt dat laatste zetje te geven om in Heemstede te kunnen wonen waarmee we tevens een evenwichtige bevolkingsopbouw helpen realiseren; gestreden voor behoud van bibliotheek en culturele voorzieningen; het eerste duurzaamheidplan van de gemeente Heemstede helpen realiseren en vooral gefocust op energiebesparing, een voorbeeldrol door de gemeente, en samenhang van beleid op de lange termijn; een actieve opstelling van Heemstede afgedwongen inzake het Kinderpardon in 2012 en ervoor gezorgd dat er aandacht kwam voor vluchtelingengezinnen toen die met uitzetting werden bedreigd; actie gevoerd om winkels vaker de deuren dicht te laten doen tegen energieverlies het zal ook de eigen portemonnee en de crisis zijn, maar we zien resultaat; doorlopend aandacht gevraagd voor het terugdringen van milieuonvriendelijke onkruidbestrijding; met regelmaat gepleit voor betere, minder gevaar lijke en eerlijke verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers: tijd van oversteken, breedte fiets paden, snelheidsbeperking in woonwijken én oog voor doorstroming voor het vermijden van nog meer fijn-stof; burgerinitiatieven serieus genomen en onder steund: bij de Vomar-perikelen, de herinrichting van de Binnenweg, bouwplannen op het terrein van het Nova-college, de ontwikkeling rond de haven, en de recente plannen aan de Cloosterweg; met andere gemeenten samen actie gevoerd tegen de Noordelijke varianten van de Duinpolderweg; deze weg bezuiden Bennebroek lost geen verkeers problemen op, maar creëert ze voor de toekomst; Behoud groene karakter van Heemstede en terug dringen van ontgroening. Mag de kraan dicht : invoering van een gedifferentieerd, eerlijk tarief voor waterverbruik en rioolheffing. Behoud van de natuurfunctie van het Manpadslaangebied. Mag het licht uit : slimmere, energiezuinigere vormen van openbare verlichting; terugdringen lichthinder. In samenwerking met alle betrokkenen een nieuw plan uitwerken als alternatief voor een grootschalige supermarkt tussen Binnenweg en Eikenlaan. Behoud van culturele en recreatieve voorzieningen; een modern ingerichte bibliotheek en geen verdere afbraak van kunst en cultuur. Bij alle verkeers- en herinrichtingsplannen aandacht voor voetgangers en fietsers: meer ruimte, betere veiligheid en alternatieven voor auto s. Slimme, duurzame oplossingen voor overlast door auto s: parkeertarieven invoeren in alle winkelstraten en 30 km in alle woongebieden; fietsparkeren bevorderen. Maatwerk in begeleiding en zorg; voldoende en gevarieerd aanbod in sociale voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen, met specifieke aandacht voor ouderen. Regiefunctie hoog houden bij aankomende decentralisaties van het rijk; niet bevoogden, maar voorwaarden scheppen om samen de nodige zorg te organiseren participatie van onderop. Duurzaam bouwen bevorderen door zelf het goede voorbeeld te geven, te beginnen bij eigen (school) gebouwen van de gemeente. Pal staan voor dierenwelzijn duurzaam voor dier én mens. op het laatste nippertje vooralsnog afsluiting van de spoorwegovergangen bij het Laantje van Alverna en bij Leyduin voorkomen.

3 Samengevat leiden onze speerpunten tot een vijftal deelgebieden die samen het programma uitmaken: Heemstede als een groene gemeente waar het gaat om behoud en beheer van het groene karakter. Heemstede als een financieel gezonde gemeente waar het gaat om bestedingen en de financiering daarvan. Heemstede als een duurzame gemeente waar het gaat om natuur, gebruik van energie en verwerking van afval. Heemstede als een culturele gemeente waar het gaat om de grote verscheidenheid van culturele voorzieningen. Heemstede als een sociale gemeente waar het gaat om het realiseren van goede zorg voor alle inwoners. Eric de Zeeuw - Lijsttrekker GroenLinks Heemstede 2014

4 Groen Heemstede Bewoners genieten van Heemstede als groene oase in de Randstand, de Groene Heerlijkheid. GroenLinks wil meer visie van de gemeente om deze Heerlijkheid in al haar schoonheid te bewaren. We willen het groen behouden en beter bereikbaar en toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars. We willen ook dat het dorp zelf mooi blijft, goed bereikbaar en veilig voor voetgangers en fietsers. We zijn kritisch over grote bouwprojecten met veel parkeerplaatsen voor nog meer auto s in het dorp, zoals de plannen voor de VOMAR en binnenkort wellicht ook voor Albert Heijn aan de Bleekersvaart. We willen meer aandacht voor fietsers, wandelaars en openbaar vervoer. GroenLinks maakt zich hard voor de spoorovergangen. Veel Heemstedenaren maken dagelijks een wandeling of fietstochtje over het spoor naar Leyduin of via het Laantje van Alverna naar de bossen en de duinen. Straks wel een nieuwe, dure brug over de Leidsevaart en vervolgens niet over het spoor voor toegang tot de westelijke groenstrook? Het niet vervangen van gekapte bomen buiten de groenstructuur leidt tot kale plekken en doodse straten. GroenLinks wil dat de gemeente bomen die ziek zijn of doodgaan op openbaar terrein vervangt. GroenLinks wil dat het huidige kapbeleid inclusief de omgevingsvergunning voor het kappen gehandhaafd blijft. GroenLinks wil ook beter beheer en onderhoud van het groen in de bebouwde kom. Vooral (de) struiken en bosschages, belangrijke schuilplekken voor vogels, vergen beter onderhoud. Ecologische bloemenbermen zijn goedkoper in beheer, zijn mooier en beter voor insecten en vlinders. GroenLinks stimuleert dat de gemeente doorgaat met de bloemenbermen en ze waar mogelijk uitbreidt. Het beheer van het groen moet zonder chemische bestrijdingsmiddelen, zoals Glyfosaat, om vervuiling van grond- en oppervlaktewater en sterfte van insecten (onder meer bijen) te voorkomen. GroenLinks wil in principe geen woningbouw in het Manpadslaangebied, en wil een groene verbinding tussen de duinen en Groenendaal voor fietsers en wandelaars. Het ziet er niet naar uit dat een dergelijke verbinding kan worden gerealiseerd uit inkomsten van een zeer beperkt aantal woningen, zoals het college nu bepleit. GroenLinks pleit voor het zoeken naar alternatieve financiering van de plannen. GroenLinks wil dat de gemeente bij ruimtelijke beslissingen de belangen van dieren meeweegt en daarvoor een dierenbeleid ontwikkelt, oftewel een dierentoets voor de ruimtelijke plannen. Wanneer ruimtelijke besluiten ook vanuit het dierenperspectief worden benaderd, zal dat leiden tot een groener en duurzamer Heemstede: aandacht voor dierenwelzijn betekent een groener en duurzamer Heemstede.

5 Financieel gezond Heemstede De overheidsfinanciën zijn voorlopig nog niet op orde. Ook de gemeentebegroting ondervindt de gevolgen van de financiële crisis. Het budget van de gemeente Heemstede bestaat voor bijna 60% uit bijdragen van de rijksoverheid. De andere 40% is eigen inkomsten van de gemeente: belastingen, heffingen en leges. De belangrijkste daarvan is de onroerendezaakbelasting (OZB). Heemstede is altijd erg terughoudend geweest in verhoging van het OZB tarief. Om verschillende redenen neemt de druk op de gemeentebegroting toe. Het economisch vooruitzicht voor de komende jaren blijft somber. De rijksbijdrage aan de gemeente neemt af. De gemeente krijgt taken van het rijk doorgeschoven, maar de budgetten daarvoor worden gekort. Dit alles dwingt tot kritische heroverweging van bestedingen en inkomsten van de gemeente. Ook voor GroenLinks staat een sluitende begroting voorop. Echter, met de bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben we grenzen bereikt. Verder bezuinigen tast het voort- bestaan van voorzieningen aan en daarmee datgene wat kenmerkend is voor Heemstede: een gespreid en gevarieerd palet aan voorzieningen voor alle burgers. Als het aan Groen- Links ligt blijven de voorzieningen op minimaal het huidige niveau. De OZB blijft in Heemstede al vele jaren achter bij het landelijk gemiddelde. Daarmee is in Heemstede sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. De OZB is een eerlijke belasting, want wie in een duurder huis woont betaalt meer OZB. GroenLinks pleit ervoor om de niet benutte belastingcapaciteit in te zetten voor het in stand houden van voorzieningen. Wij noemen dat het solidariteitsbeginsel: een financieel gezond Heemstede gebaseerd op samen zorgen dat iedereen kan blijven meedoen. GroenLinks staat afwijzend tegenover het zogenaamde profijtbeginsel. Voorzieningen zijn er niet alleen voor hen die in staat zijn daarvoor te betalen. Ook mensen met een minder gevulde portemonnee moeten gebruik kunnen maken van voorzieningen als ze die nodig hebben of als ze daar prijs op stellen. Duurzaam Heemstede Een duurzame samenleving vraagt ambitie, visie en leiderschap; juist in Heemstede. Talloze Heemstedenaren tonen die ambitie al. Ze kiezen voor zonnepanelen op hun dak, rijden in een schone auto of kiezen voor de trein, zetten zich in voor groen in de buurt en kopen bewust duurzame producten. De gemeente loopt achter, ondanks groeiende inzet van GroenLinks en D66. Heemstede zit in Nederland ergens in de middenmoot op het gebied van duurzaamheid. GroenLinks wil dat de gemeente in de kopgroep komt door op de eerste plaats zelf het goede voorbeeld te geven. Nederland stoot van alle Europese landen het meeste CO2 uit per hoofd van de bevolking. GroenLinks wil dat Heemstede CO2 neutraal wordt. De gemeente moet zich aansluiten bij de Millenniumgemeenten. Dat moet het kompas zijn waarop Heemstede de toekomst in gaat. GroenLinks wil het gebruik van duurzame energie uit eigen bron financieel aantrekkelijker maken. Groen Links wil dat de winstuitkering van ENECO in een fonds komt om het

6 opwekken van duurzame energie door inwoners mee te financieren. Heemstede is aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. GroenLinks wil dat de gemeente Heemstede bewoners actief stimuleert om duurzamer te (ver)bouwen. In de gemeente is door initiatief van PvdA, D66 en GroenLinks een startersregeling gekomen om goedkoop leningen af te sluiten voor een eerste aankoop van een huis. Zo n regeling wil GroenLinks ook voor duurzame aanpassingen van woningen, bijvoorbeeld voor isolatie/energiebesparing. De terugbetaling van de lening kan worden gekoppeld aan een lagere energierekening: het bedrag dat je bespaart gaat naar de afbetaling van de lening. Omdat elke investering zich terugverdient in tien jaar is de lening binnen tien jaar afbetaald. GroenLinks vindt dat in samenwerking met woningcorporaties zo n regeling er ook moet komen voor huurders. Energiebesparing is de goedkoopste maatregel om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Dit bereiken we door een combinatie van verplichten en stimuleren. GroenLinks wil dat ook bedrijven fors energie besparen. Extra inspecties kunnen bedrijven daarin stimuleren. In de wet milieubeheer staat dat bedrijven alle investeringen moeten doen die binnen vijf jaar terugverdiend worden. Zo nodig kunnen bedrijven, met een beroep op de wet milieubeheer, verplicht worden tot energiebesparende investeringen als die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. uitbreiding van de verlichting (LUX totaal) op sportvelden. GroenLinks wil ook de inkomsten van de gemeente verduurzamen. Elke burger kan lagere lasten realiseren, bijvoorbeeld door een kleine afvalcontainer te nemen, door minder water te gebruiken, of door slimmer met mobiliteit om te gaan. GroenLinks wil daarom de volgende maatregelen realiseren: Een groter verschil in tarief tussen grote en kleine grijze container, waardoor meer afval gescheiden zal worden. De rioolheffing koppelen aan het watergebruik om het waterverbruik te verminderen. Kostendekkende parkeertarieven op de Binnenweg, winkelgebied Zandvoortselaan en op de Jan van Gooijenstraat. Geleidelijk minder ruimte voor autovekeer: minder parkeren, meer speelruimte; vergroting van het aantal fietsparkeerplaatsen in winkelgebieden en bij terrassen. GroenLinks wil bij vervanging van openbare verlichting het mogelijk maken om te dimmen en andere kleuraccenten te gebruiken. De landelijke doelstelling voor energiebesparing op openbare verlichting is 20% in 2013 en 30% in Heemstede heeft sinds 2007 slechts 5% besparing gerealiseerd en wil daar jaarlijks een magere 1% bij. Waarom niet een tandje extra? Heemstede blijft nu fors achter. GroenLinks wil niet 1%, maar jaarlijks een besparing van ten minste 5%. Dat is goed voor onder meer vogels en vleermuizen. Het lichtniveau kan in sommige gevallen worden aangepast aan het verkeer. Op veel (parkeer) plaatsen is verlichting die reageert op beweging niet alleen zuiniger en minder hinderlijk, maar ook veiliger. GroenLinks wil geen verdere

7 Cultureel Heemstede Heemstede mag trots zijn op haar culturele aanbod. De gemeente beschikt met de Stichting Podia Heemstede over drie vaste cultuurpodia: Theater de Luifel, de Oude Kerk en het Oude Slot. Daarnaast maakt de Heemsteedse Kunstkring het bewoners mogelijk om (eventueel in georganiseerd verband) een keuze te maken uit vooraf geselecteerde voorstellingen. Deze organisatie is onder meer een vaste afnemer van voorstellingen van de drie genoemde podia. In Heemstede is de animo voor het uitvoeren van instrumentale muziek en van zang heel groot. Er zijn maar liefst zes orkesten en vele zangkoren. Ook de Vereniging Oud-Heemstede/ Bennebroek, de bibliotheek, en Casca-Nova dragen bij aan het geheel van culturele voorzieningen. Het is op de lange termijn jammer dat muziek op scholen en in lesverband niet door de gemeente wordt gestimuleerd. Dat merk je niet meteen, maar wel zien we nu al een terugloop van jonge mensen die instromen in de orkesten. Mede dankzij de inzet van veel vrijwilligers hebben we in Heemstede in de loop der jaren dit rijke culturele aanbod, alsmede deze ruime actieve culturele participatie, stevig kunnen verankeren. Dit wordt door de Heemsteedse samenleving herkend en gewaardeerd. GroenLinks pleit dan ook voor handhaving van het huidige subsidieniveau. GroenLinks wil ook dat de Gemeente nadrukkelijk en proactief al deze culturele uitingen in onze gemeente meer zichtbaar maakt. Sociaal Heemstede Heemstede heeft een naam op te houden als sociale gemeente. Maar lukt dat ook nog in 2015 als de gemeente met een krapper budget verantwoordelijk is voor de zorg? Is het mogelijk om goede zorg te bieden voor minder geld? GroenLinks is bang dat de mooie woorden van het kabinet over participatie, werken naar vermogen en regie in eigen hand vooral aan geeft dat het goedkoper moet. Maar er is geen keus. GroenLinks wil zoeken naar sociale oplossingen. Verandering in de zorg brengt onzekerheid mee voor de mensen die ondersteuning nodig hebben én voor mensen die in de zorgsector werken. Vóór alles wil GroenLinks een soepele overgang met zo veel mogelijk continuïteit. Mantelzorg heeft grenzen. Draaglast en draagkracht van partners, buren, vrienden of kinderen zijn bij iedereen anders. Professionele zorg moet daar op aansluiten. GroenLinks wil integrale zorg (één huishouden - één regisseur - één plan). Wij hebben waardering voor het Loket Heemstede en ziet daarin een goede

8 mogelijkheid dit verder te ontwikkelen in de richting van multidisciplinaire (wijk)teams. Jeugdzorg is primair gericht op een gezonde ontwikkeling van kinderen en het voorkomen van uitval en ontsporing. Vroegtijdig signaleren en in actie komen kan professionele, duurdere hulp in een latere fase voorkomen. Consultatiebureau, kinderdagverblijf en school spelen hierin een centrale rol. GroenLinks pleit voor toereikende gezondheidszorg, onderwijs, opvoedingsondersteuning, sport en recreatie. Scholen moeten deel uitmaken van jeugdzorgarrangementen. Bij het organiseren van specialistische hulp wil GroenLinks dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de regie heeft in nauwe samenwerking met Bureau Jeugdzorg. Werk en inkomen staan voor sommige groepen onder druk. Mensen met een beperking, die nu nog onder de Wet arbeid jonggehandicapten (Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, hebben speciale aandacht nodig bij de begeleiding naar werk en scholing. De gemeente moet goede (resultaat) afspraken / contracten maken met instanties zoals Paswerk. Voor mensen die kunnen werken, maar niet willen werken is drang en zo nodig dwang op zijn plaats als rechtvaardiging voor recht op inkomen. Anders is het voor mensen die wel willen, maar niet kunnen werken. GroenLinks wil dat in het kader van armoedebestrijding de gemeente maximaal gebruik maakt van de eigen beleidsruimte om mensen met een minimum inkomen te ondersteunen. GroenLinks wil vrijwilligers, mantelzorgers en klankbordgroepen faciliteren. Naar analogie met de WMO klankbordgroep pleit GroenLinks voor het instellen van een klankbordgroep Jeugdzorg en een klankbordgroep Werken naar vermogen. Vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten(raden) maken deel uit van deze klankbordgroepen. Rijksbudget is werkbudget. Al het geld dat de Rijksoverheid voor zorg beschikbaar stelt wordt daarvoor ook aangewend. GroenLinks wil bij inkoop van zorg niet alleen kijken naar de prijs maar ook naar aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Besparingen komen ten goede aan zorg gerelateerde projecten. Het ontstaan van wachtlijsten in de zorg wijst GroenLinks af. GroenLinks in Heemstede? Juist nu!

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden

Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden Het kan ook anders: een alternatieve begroting voor een sociaal en groen Naarden (uit te spreken op 5 november 2014 door Dries Bartelink, fractievoorzitter GroenLinks) GESPROKEN WOORD TELT Voorzitter,

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Deventer bomen en bomenonderhoud.

Deventer bomen en bomenonderhoud. Deventer bomen en bomenonderhoud Deventer bomen De gemeente Deventer heeft een rijk gevarieerd bomenbestand van laan- en straatbomen, park- en plantsoenbomen. Het zijn er in totaal ruim 69.000, in de stad

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Deventer bomen en bomenonderhoud.

Deventer bomen en bomenonderhoud. Deventer bomen en bomenonderhoud www.deventer.nl Het Nieuwe Plantsoen Deventer bomen De gemeente Deventer heeft een rijk gevarieerd bomenbestand van laan- en straatbomen, park- en plantsoenbomen. Het zijn

Nadere informatie

Financiën Sociaal Domein

Financiën Sociaal Domein Financiën Sociaal Domein VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing september 2013 Decentralisatie Sociaal Domein (1) Bouwen op de eigen kracht van burgers Motto: één gezin, één plan, één regisseur

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein.

Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Mijn naam is Vera Pfundt. Ik ben in de Regio Alkmaar programmamanager Vandaag neem ik u mee op een rondleiding door de 3 Decentralisaties in het sociaal domein. Één verzoek om clementie aan de oudgediende

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS

Stadsdeel Centrum. Wijkprogramma ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK BINNENSTAD ZEEHELDENKWARTIER HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Centrum ARCHIPELBUURT / WILLEMSPARK ZEEHELDENKWARTIER BINNENSTAD HET OUDE CENTRUM RIVIERENBUURT KORTENBOS STATIONSBUURT SCHILDERSWIJK TRANSVAAL, GROENTE- EN FRUITMARKT

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016

Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 Tweede Klankbordgroep Wagenaarkade, Utrecht 13 oktober 2016 1e Werkgroep: Terugblik en vervolg 2e Werkgroep: Thema s 1. Spelen en sport 2. Verkeer en parkeren 3. Groen 4. Verblijf 5. Honden 6. Bruggetje

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg 12 maart 2016 Inleiding De winkelstraat Binnenweg Raadhuisstraat is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er zijn al diverse onderzoeken geweest,

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar

Inleiding. Onderzoekstechnische- of andere vragen over dit rapport kunt mailen naar Inleiding Gemeente Oss moet de komende jaren miljoen bezuinigen. Om dit te kunnen realiseren wil het gemeentebestuur graag van de inwoners weten hoe zij denken over deze bezuinigingen. Daarom heeft zij

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting

Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting Inkomsten Inkomstenpost Onderwerp maatregel Omschrijving maatregel Bedrag Onroerendezaakbelasting te Verhoging OZB 3 opties, weten: De onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen kan omhoog, waardoor huiseigenaren

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

Samen krachtig verder

Samen krachtig verder Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Samen krachtig verder Position Paper Sociaal Domein Hoe zien de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân hun rol in de samenleving? Waar staan ze voor en welke

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen

Transformaties in rijks- en lokaal beleid. 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Transformaties in rijks- en lokaal beleid 19 september 2013 Jolanda Verbiesen Waar geven gemeenten geld aan uit? 1. Salarissen ambtenaren 2. Overdrachtsuitgaven (oa. Bijstand) 3. Inkoop tot 2007 ca. 1000,-

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018

Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 Partijprogramma Ouderenpartij Heerlen (OPH)2014/2018 De Ouderenpartij Heerlen (OPH) is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van de gemeente Heerlen de groeiende groep ouderen

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein

Thema 3 D s Zaanstreek Waterland. De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein Thema 3 D s Zaanstreek Waterland De lokale inrichtingskeuzes in het sociaal domein PGB hoogte Maar eerst: Wat delen we met elkaar? Uitgangspunten van de decentralisaties Versterken eigen kracht samenleving

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Continuïteit en stabiliteit geven zekerheid aan de inwoners van de gemeente Sluis Gemeenteprogramma CDA Sluis 2014 2018 SAMEN VERDER! 1 Voorwoord Door een goed financieel beleid en verbeterde onderlinge

Nadere informatie

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8

Inhoud 1. Milieubeleid Bomenbeleid Snel Herstel Meedoen met Groen Slot... 8 Verslag burgerjury 21 maart 2012 1 Verslag Burgerjury bijeenkomst 21 maart 2012 Op woensdag 21 maart vond de tweede bijeenkomst van de burgerjury plaats in het MFC Fascinatio. Van de honderd burgerjuryleden

Nadere informatie

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt

Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Sport en de omgevingswet VSG bijeenkomst 21 april 2017 Ruimte voor Sport Dennis Ruijgt Observaties Ik heb het al drie keer proberen uit te leggen aan de collega s van ruimte. Buitenruimte inzetten voor

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo

Raadsvoorstel. orstel. Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan Wmo Titel Visie beleidsplan Wmo 2011-2014 Nummer 10/55 Datum 29 september 2010 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie informatieronde Terugkoppeling koerswijzer Wmo en visie nieuw beleidsplan

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen.

Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele manier sluitend krijgen. Behandeling Programmabegroting 2015 gemeente Almelo (d.d.13 november 20-14) Voorzitter Vandaag behandelen we de begroting voor 2015. Waarschijnlijk de laatste begroting die we nog op een redelijk acceptabele

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 22 januari 2013 Agendanummer : 15 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Nota Langedijk

Nadere informatie

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties

Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Presentatie inforaad 23 mei 2013 Decentralisaties Programma van vanavond Opening door de voorzitter. Presentatie decentralisaties door wethouder Conny Miermans Mogelijkheid voor stellen van vragen. Kennismaking

Nadere informatie

Zaterdagmiddag 7 januari vindt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van PvdA Brabant en PvdA Tilburg plaats. De afdeling en de fractie van de PvdA

Zaterdagmiddag 7 januari vindt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van PvdA Brabant en PvdA Tilburg plaats. De afdeling en de fractie van de PvdA Januari 2017 1 Zaterdagmiddag 7 januari vindt de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van PvdA Brabant en PvdA Tilburg plaats. De afdeling en de fractie van de PvdA Tilburg bieden het Zorgplan voor Tilburg

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

Inspraaknota. Uw mening en onze reactie

Inspraaknota. Uw mening en onze reactie Inspraaknota Begeleiding Uw mening en onze reactie De kracht van Apeldoorners Uw mening en onze reactie In mei 2013 heeft de gemeente een nota geschreven De kracht van Apeldoorners. U kunt daarin lezen

Nadere informatie

WAT VIND JIJ BELANGRIJK?

WAT VIND JIJ BELANGRIJK? WAT VIND JIJ BELANGRIJK? Inkomen? Werk? Onderwijs? Zorg? Wonen? MAAK DAN EENS KENNIS MET PVDA/GROENLINKS Wij zijn constructieve mensen die kiezen voor progressieve, sociale en duurzame politiek in Zeewolde.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE

VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE VERKIEZINGSPROGRAMMA PROGRESSIEF AKKOORD GROENLINKS DEURNE 2014-2018 Deurne gezond, minder beesten! Deurne sociaal, zorg voor burgers! Gemeentebestuur in dienst van inwoners! 2 DUURZAAMHEID Progressief

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.

INH OUDSOPGAVE P.1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P. INH OUDSOPGAVE P.1 PAGINA 1 1. INLEIDING P.2 2. FINANCIELE TOELICHTING P.3 3. BEHOUD VAN VOORZIENINGEN P.5 4. DE GROENLINKS BEZUINIGINGEN P.7 5. OVERGENOMEN BEZUINIGINGEN P.9 1. INLEIDING De gemeente Oosterhout

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Heel Rhenen duurzaam!

Heel Rhenen duurzaam! Zaterdag 21 mei 2016 Heel Rhenen duurzaam! Op zaterdag 21 mei houden wij samen de tweede duurzame dag in de gemeente Rhenen. In en om het Huis van de gemeente is dan weer de duurzame markt. Hier vindt

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Welzijn in Baarn Visie op welzijn

Welzijn in Baarn Visie op welzijn Welzijn in Baarn 2012-2015 Visie op welzijn Waarom een visie op welzijn? De uitgangspunten van de visie op welzijn moeten het kader bieden om de komende jaren prioriteiten te stellen bij de inzet van de

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Slochteren: niet aan grenzen gebonden. Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Slochteren: niet aan grenzen gebonden Programma 2014-2018 Gemeenteraadsverkiezingen Afdeling PvdA Slochteren Slochteren, oktober 2013 Slochteren: niet aan grenzen gebonden Voor u ligt waarschijnlijk het

Nadere informatie

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder

Veranderende zorg. Participeren op z n Urkers. Samen leven, samen doen. samen de schouders eronder Veranderende zorg Samen leven, samen doen Participeren op z n Urkers samen de schouders eronder 1 0464_Caritas_GemeenteUrk_VeranderendeZorg_Symposium_148x210mm_MaS_v6.indd 1 05/06/2014 17:30 Veranderende

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie