Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Wijngaarden,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Wijngaarden,"

Transcriptie

1 > Retouradres Postbus GR Utrecht AANGETEKEND EN PER REGULIERE POST Tandartspraktijk Van Wijngaarden T.a.v. de heer A.A. van Wijngaarden Directeur - eigenaar Petunia HN DORDRECHT St. Jacobsstraat BS Utrecht Postbus GR Utrecht T F Datum 29 november 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 4, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen Geachte heer Van Wijngaarden, Bij brief van 27 november 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) u geïnformeerd over haar voornemen tot het geven van een bevel ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen. Met deze brief geeft de inspectie gevolg aan haar voornemen en geeft zij Tandartspraktijk Van Wijngaarden, gevestigd aan Petunia 16 te Dordrecht (hierna: de praktijk) een bevel op grond van artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen. Het bevel op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen, gericht aan tandartsenpraktijk Van Wijngaarden, houdt het volgende in: Het is de heer A.A. Van Wijngaarden verboden tandheelkundige behandelingen met roterende of scherpe instrumenten te verrichten. Uitgezonderd hiervan zijn behandelingen met een (pocket-) sonde ten behoeve van diagnostische werkzaamheden. Zienswijze Met het oog op een zorgvuldige besluitvorming en met toepassing van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), heb ik u de gelegenheid geboden een zienswijze te geven over het voornemen. Van deze mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt. Ten kantore van de inspectie te Utrecht heeft u en de heer XXXXX zakelijk weergegeven naar voren gebracht dat de constateringen van de inspectie juist zijn. U heeft aangegeven dat u op dit moment bezig bent uw werkzaamheden bij patiënten zodanig aan te passen dat in de toekomst geen sprake meer is van risicovolle handelingen. De assistentes van de praktijk maken op dit moment nieuwe afspraken met de patiënten. Dit is thans nog niet afgerond. Daarnaast heeft u aangegeven, in afstemming met uw (juridisch) adviseur, een medisch adviestraject te doorlopen om vast te stellen welke beperkingen uw XXXXX oplevert voor een verantwoorde uitoefening van uw beroep. De continuïteit van zorg voor uw patiënten heeft u geborgd tijdens werkdagen door afspraken met collega-tandartsen in de buurt van de praktijk. De avond-, nacht- en Pagina 1 van 5

2 weekenddienst in de periode 13 tot en met 19 december 2013 wordt binnen de praktijk overgenomen door een collega-tandarts. De inspectie heeft uw zienswijze als volgt beoordeeld. De door u getroffen maatregelen hebben het acute risico voor de patiëntveiligheid op dit moment niet weggenomen. De inspectie concludeert, mede na weging van uw zienswijze, dat de oplegging van dit bevel in een redelijke verhouding staat tot de noodzaak om de patiëntveiligheid te beschermen. Bevindingen De inspectie heeft op 20 november 2013 een aangekondigd follow-up bezoek gebracht aan de praktijk. De aanleiding voor dit bezoek is gelegen in het feit dat tijdens een eerder bezoek van de inspectie aan de praktijk op 28 mei 2013 verhoogde risico s voor de patiëntveiligheid zijn geconstateerd. Tijdens het bezoek van 20 november 2013 is beoordeeld of de toegezegde maatregelen om de risico s te elimineren of te beheersen zijn uitgevoerd. Tijdens het inspectiebezoek heeft de inspectie uw werkwijze in relatie tot de door u aangegeven beperkingen onderzocht. Het onderzoek bestond uit een gesprek, documenten-, dossier- en agenda-onderzoek. De resultaten van dit deel van het onderzoek treft u hieronder aan. Tijdens het gesprek van 20 november 2013 werd de inspectie door u geconfronteerd met nieuwe informatie over uw XXXXX beperkingen. U gaf aan dat uw beperkingen, in tegenstelling tot wat u tijdens het eerste bezoek zei, namelijk dat uw klachten werden veroorzaakt door XXXXX, veroorzaakt worden door XXXXX. U heeft tevens aangegeven XXXXX, maar ook dat deze minder ernstig zijn en een minder groot risico vormen voor de kwaliteit van zorg, dan de beperkingen die u als tandarts ervaart door XXXXX. U heeft aangegeven het hebben van XXXXX te hebben verzwegen, gezien de negatieve invloed hiervan op uw beroepsuitoefening. In het beroepsprofiel van de Tandarts (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, januari 2006) staat expliciet opgenomen dat een tandarts dient te beschikken over klinische vaardigheden in het orofaciale gebied, waarbij gebruik dient te worden gemaakt van specifiek ontwikkelde fijne motoriek (pagina 31). U heeft aan de inspectie aangegeven bewust te zijn van de risico s verbonden aan XXXXX indien u tandheelkundige behandelingen, met bijvoorbeeld scherpe en roterende instrumenten, uitvoert. U weet ook dat XXXXX. U heeft aan de inspectie toegegeven, XXXXX, beperkingen in uw beroepsuitoefening te ervaren. Het werken met XXXXX gaat moeizaam, u kan niet werken XXXXX. Vooral XXXX vindt u lastig. Tijdens noodsituaties bij een behandeling geeft u aan dat door de stress voldoende adrenaline vrijkomt om toch goed te kunnen handelen. Pagina 2 van 5

3 Behandelbeleid of protocollen Gezien de beperkingen die zich eerder lieten aanzien XXXX heeft u, op aangeven van de inspectie, uw tandheelkundige werkzaamheden beperkt en vastgesteld. Uit beschrijving hiervan blijkt dat u, tandarts Van Wijngaarden, in zijn algemeenheid alle extracties, wortelkanaalbehandelingen, conserverende behandelingen, kroon en brugwerk zal doorverwijzen naar de collega in de praktijk of een collega in Zwijndrecht. Alleen een goed toegankelijke caviteit zou door u zelf behandeld worden met passend conserverend materiaal. Bij acute pijnklachten of behandellocaties in de mond waar u niet bij kan, wordt de patiënt naar een collega verwezen. Volgens het protocol is op deze wijze de continuïteit van de zorg altijd gewaarborgd. Dossier- en agenda-onderzoek risicovolle behandeling Vijf werkdagen uit uw agenda (6, 18, 19 en 27 november 2013 en 11 december 2013) werden beoordeeld. Uitgangspunt voor de beoordeling was dat u aangaf, vanwege uw beperkingen, geen voor de patiënt risicovolle behandelingen meer te doen na 15 november Ondanks dat u weet heeft van uw beperkingen en daaruit voortvloeiende risico s voor de patiëntveiligheid en u daar tevens door de inspectie op gewezen bent, is uit uw agenda gebleken dat u toch risicovolle behandelingen hebt uitgevoerd en ook van plan bent om te gaan uitvoeren. Hiermee bent u uw toezeggingen aan de inspectie ten aanzien van de te nemen maatregelen om de risico s voor de patiëntveiligheid in de praktijk te elimineren dan wel te beheersen, niet nagekomen. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat u in staat bent de patiëntveiligheid, die in het geding is door uw lichamelijke beperkingen, op een verantwoord niveau te borgen. Bevel ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen De conclusie van de inspectie luidt dat u, gelet op bovenstaande constateringen die een ernstig gevaar inhouden voor de patiëntveiligheid, artikelen 2 en 3 van de Kwaliteitswet zorginstellingen niet, dan wel in onvoldoende mate, naleeft. Het bevel op basis van de Kwaliteitswet zorginstellingen, gericht aan tandartsenpraktijk Van Wijngaarden, houdt het volgende in: Het is de heer A.A. Van Wijngaarden verboden tandheelkundige behandelingen met roterende of scherpe instrumenten te verrichten. Uitgezonderd hiervan zijn behandelingen met een (pocket-) sonde ten behoeve van diagnostische werkzaamheden. Het verbod aan de heer A.A. van Wijngaarden om tandheelkundige behandelingen met roterende of scherpe instrumenten te verrichten geldt ook indien hij vanuit de instelling werkzaamheden als tandarts elders verricht. Pagina 3 van 5

4 Het bevel gaat in op vrijdag 29 november 2013 om 16:00 uur en heeft een geldigheidsduur van zeven dagen. De geldigheidsduur van zeven dagen kan worden bekort indien, naar het oordeel van de inspectie, blijkt dat u in staat bent om tandheelkundige behandelingen met roterende of scherpe instrumenten op verantwoorde wijze uit te voeren. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan de geldigheidsduur van het bevel verlengen. Zoals met u overeengekomen zal de inspectie een onafhankelijk deskundige vragen zich een oordeel te vellen over XXXXX en daaruit voortvloeiende beperkingen voor wat betreft uw werkzaamheden als tandarts. De inspectie zal een onafhankelijk deskundige verzoeken het onderzoek met spoed uit te voeren. Naast de in dit bevel genoemde tekortkoming, waarbij het nemen van deze voorgenomen maatregel geen uitstel kan lijden in verband met de patiëntveiligheid, heeft de inspectie nog een aantal tekortkomingen benoemd die u dient te verbeteren alvorens er sprake kan zijn van verantwoorde zorg. Hier over wordt u afzonderlijk ingelicht. Overeenkomstig het actieve openbaarmakingsbeleid van de inspectie wordt de inhoud van dit bevel met inachtneming van de wettelijke normen actief openbaar gemaakt. Ik ga er van uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u een toelichting op dit bevel wenst, dan kunt u contact opnemen met mevrouw XXXXX. Hoogachtend, P. Lakerveld, tandarts Senior-Inspecteur Pagina 4 van 5

5 Bezwaar U kunt tegen dit besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter attentie van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Gelieve duidelijk te vermelden dat het een bezwaarschrift is. De termijn waarbinnen het bezwaarschrift kan worden ingediend bedraagt zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; de grond(en) van het bezwaar. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift, heft de werking van het bevel niet op. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen waarmee mogelijk de werking van het bevel kan worden opgeschort. Indien, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed dat vereist, dan kunt u de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen u gerechtigd bent beroep in te stellen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Voor de regio-indeling en de adressen van de rechtbanken verwijs ik naar de volgende website: Cc. Ministerie van VWS (Beleidsdirectie Curatieve Zorg) Inspectie voor de Gezondheidszorg (Hoofdinspecteur Curatieve zorg, Programmaleider eerstelijnszorg, Bureau juridische zaken en Handhaving) Pagina 5 van 5

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden.

U dient de apotheek aan de Pelsgrimsstraat 10 te Rotterdam gesloten te houden. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Apotheek Schiemond St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

Datum 21 maart 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Kingma,

Datum 21 maart 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Kingma, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER MAIL VERZONDEN Hoffman Kingma Praktijk B.V. Handelend onder de naam Oosteinde Walborg Kliniek T.a.v. de heer S.J.G. Kingma Bestuurder Pieter

Nadere informatie

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA

PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN XXXXX XXXXX XXXXX. Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER E-MAIL VERZONDEN Zakelijk: Apotheek Princenhage BV Pastoor van Spaandonkstraat 18 4813 BS BREDA Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

AANTEKENEN. Het bestuur van Stichting Op me Eigen. Datum 30 augustus 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen

AANTEKENEN. Het bestuur van Stichting Op me Eigen. Datum 30 augustus 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANTEKENEN Het bestuur van Stichting Op me Eigen St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl Datum

Nadere informatie

Datum 21 november 2012 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Zoelen,

Datum 21 november 2012 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Van Zoelen, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Raad van Bestuur van het Ruwaard van Putten ziekenhuis T.a.v. de heer ir. G.J. van Zoelen, voorzitter Postbus 777 3200GA SPIJKENISSE AANGETEKEND EN PER EMAIL

Nadere informatie

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM

Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg SC ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier / per aangetekende post / per mail De heer en mevrouw s Gravenweg 637-639 3065 SC ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Medisi B.V. T.a.v. Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Dierenselaan 23 2573 KA DEN

Nadere informatie

Het bevel is van kracht geworden op donderdag 24 augustus 2017 om 16:30 uur en is geldig tot donderdag 31 augustus :30 uur.

Het bevel is van kracht geworden op donderdag 24 augustus 2017 om 16:30 uur en is geldig tot donderdag 31 augustus :30 uur. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Tandartspraktijk J. Vissi Hoogeveen B.V. xxx Lindenlaan 33A 7907 AT Hoogeveen Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Woonsprong T.a.v. de bestuurder Stadsplateau AZ Utrecht

De Woonsprong T.a.v. de bestuurder Stadsplateau AZ Utrecht > Retouradres Postbus 2680, 3500 GR UTRECHT De Woonsprong T.a.v. de bestuurder Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl Postbus 2680 3500 GR Utrecht Datum 15 december 2015

Nadere informatie

AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos ZB Hilversum. AANWIJZING Wkkgz

AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos ZB Hilversum. AANWIJZING Wkkgz > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Care Residence Zonnestraal B.V Raad van Bestuur Loosdrechtse Bos 80 1213 ZB Hilversum AANWIJZING Wkkgz Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet

Nadere informatie

Zienswijze last onder dwangsom U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw zienswijze op mijn voornemen te geven.

Zienswijze last onder dwangsom U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw zienswijze op mijn voornemen te geven. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Zorg+Geluk / Kuijer Zorgverlening Raad van bestuur Postbus 40150 8004 DD ZWOLLE Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 5000 www.igj.nl

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST Instituut Mondzorg Weert B.V. en Tandtechnisch laboratorium T.T.L.C. Hensen

Nadere informatie

Datum 14 maart 2016 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 14 maart 2016 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff Raad van bestuur Postbus 1493 3300 BL DORDRECHT Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Datum 13 januari 2017 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 13 januari 2017 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN P.G.M.A. Holding B.V. althans, Zorgbureau Pinar B.V. t.a.v. Algemeen directeur en bestuurder Borchwerf 14 4704 RG ROOSENDAAL Stadsplateau 1 3521 AZ

Nadere informatie

Datum 23 maart 2017 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aan De Wit Thuiszorg B.V.

Datum 23 maart 2017 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aan De Wit Thuiszorg B.V. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Aangetekend De Wit Thuiszorg B.V. T.a.v. N.N Kerkenbos 1037 6546 BB Nijmegen Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST. Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN

AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST. Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST Aan Medisch Centrum Westerbuurt T.a.v. de heer A. van der Marel, huisarts Westerbuurt 13 1606 AK VENHUIZEN Meldpunt Igz

Nadere informatie

> Retouradres Postbus DA Heerlen

> Retouradres Postbus DA Heerlen > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per e-mail: en en Per aangetekende brief: Tian Men Clinic t.a.v. de heer s Gravenweg 637-639 3065 SC Rotterdam Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401

Nadere informatie

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK AANGETEKEND. Gezondheidscentrum Medimel B.V. t.a.v. xxxxx, directeur. via xxxxxx. Tevens per

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK AANGETEKEND. Gezondheidscentrum Medimel B.V. t.a.v. xxxxx, directeur. via xxxxxx. Tevens per > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK AANGETEKEND Gezondheidscentrum Medimel B.V. t.a.v. x, directeur via xx Tevens per e-mail Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518

Nadere informatie

AANGETEKEND Zorgtuinderij Het Groene Erf T.a.v. N.N. Westkade DT WAARLAND

AANGETEKEND Zorgtuinderij Het Groene Erf T.a.v. N.N. Westkade DT WAARLAND > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Zorgtuinderij Het Groene Erf T.a.v. N.N. Westkade 18 1738 DT WAARLAND Onderwerp Last onder dwangsom ex artikel 29, eerste lid van de Wet kwaliteit,

Nadere informatie

AANGETEKEND Anemoon B.V. Raad van bestuur Hoge Rijndijk KJ LEIDEN

AANGETEKEND Anemoon B.V. Raad van bestuur Hoge Rijndijk KJ LEIDEN > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND Anemoon B.V. Raad van bestuur Hoge Rijndijk 24 2313 KJ LEIDEN Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120

Nadere informatie

AANGETEKEND DM Exploitatie B.V. T.a.v. de raad van bestuur Dreef HS HAARLEM

AANGETEKEND DM Exploitatie B.V. T.a.v. de raad van bestuur Dreef HS HAARLEM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND DM Exploitatie B.V. T.a.v. de raad van bestuur Dreef 36 2012 HS HAARLEM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00

Nadere informatie

Datum 11 augustus 2016 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 11 augustus 2016 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stichting Saffier De Residentie Groep Raad van bestuur Postbus 52150 2505 CD DEN HAAG Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Tandartspraktijk Braga B.V. stadspiateau 1 T.a.v. mevrouw 3521 AZ

Nadere informatie

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A,

AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis 070-8888500. last onder dwangsom. Geachte A, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Rijnland Ziekenhuis

Nadere informatie

D xxxx. (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Behandeld door

D xxxx. (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Behandeld door A A N T E K E N E N Ambi Pack B.V. t.a.v. xxxx Het Tasveld 6 3342 GT HENDRIK-IDO-AMBACHT Uw brief van Verzenddatum 8 mei 2018 Uw kenmerk Reactie op Zaaknummer Last onder dwangsom Onderwerp Ons kenmerk

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - naar - u Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retourdres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht Stichting Cato Postbus 2518 Raad van

Nadere informatie

Datum 9 juni 2016 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 9 juni 2016 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Handelsonderneming Goudsesingel B.V Apotheek Ritzen BV T.a.v. de heer XXXXX Walenburgerweg 5 3039 AA Rotterdam AANWIJZING Wkkgz Onderwerp Aanwijzing ex artikel

Nadere informatie

Datum 21 februari 2017 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 21 februari 2017 Onderwerp Aanwijzing ex artikel 27 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANGETEKEND De heer S.H.A. Waldow, arts ADHD Expertise Nederland Regus Businesspark Hardwareweg 4 3821 BM AMERSFOORT Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

Het bevel is opgelegd op dinsdag 25 juli 2017 en heeft een geldigheidsduur van 7 dagen.

Het bevel is opgelegd op dinsdag 25 juli 2017 en heeft een geldigheidsduur van 7 dagen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag PER KOERIER De heer N. Kerimov, huisarts p.a. Datum 31 juli 2017 Betreft Verlenging bevel ex artikel 27, vierde lid, van de Wkkgz Geachte heer Kerimov, Bij

Nadere informatie

Behandeld door Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N Autokoeling Rio Rijksstraatweg 16 3316 EH DORDRECHT Uw brief van Verzenddatum 8 april 2016 Uw kenmerk Dossier D-00982886 Reactie op Zaaknummer Z-15-275163 Onderwerp Last onder dwangsom

Nadere informatie

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Datum 30 juni 2016 Onderwerp Bevel ex artikel 27, vierde lid Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Per koerier en e-mail Stichting Zorgzaam Twente t.a.v. de heer, bestuurder Enschede Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00

Nadere informatie

Na afloop van de termijn wordt uw organisatie opnieuw geselecteerd voor een inspectie op de overtreden onderwerp(en).

Na afloop van de termijn wordt uw organisatie opnieuw geselecteerd voor een inspectie op de overtreden onderwerp(en). Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek stelt u maatregelen op ter verbetering van de werkdrukbeleving. Na het uitvoeren van de maatregelen beoordeeld u het effect van de getroffen maatregelen.

Nadere informatie

AANTEKENEN. Stichting Cato Raad van bestuur Schrijnwerkersgaarde 3 BG 2542 TP DEN HAAG

AANTEKENEN. Stichting Cato Raad van bestuur Schrijnwerkersgaarde 3 BG 2542 TP DEN HAAG > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Stichting Cato Raad van bestuur Schrijnwerkersgaarde 3 BG 2542 TP DEN HAAG Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht. AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Dorpsapotheek Cothen

> Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht. AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Dorpsapotheek Cothen > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht AANGETEKEND EN PER E-MAIL VERZONDEN Dorpsapotheek Cothen St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 030 233 87 87 F 030 232 19 12 www.igz.nl

Nadere informatie

De heer M.C.B.M. ter Laak, huisarts Struikheide SE HEERENVEEN

De heer M.C.B.M. ter Laak, huisarts Struikheide SE HEERENVEEN > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch De heer M.C.B.M. ter Laak, huisarts Struikheide 52 8445 SE HEERENVEEN Deze brief is ook per aangetekende post en email verstuurd Onderwerp Bevel tot

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete

1 8 AUG 2015 Voorgenomen besluit tot opleggen bestuurlijke boete Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht Locatie Utrecht Park Voorn 4 Postbus 2730 3 500 GS Utrecht ROC van Amsterdam T.a.v.

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Loonbedrijf Dirk Geerts B.V. t.a.v. De heer B.J. Sprangers Heikantsestraat 4 5113 BS ULICOTEN

Nadere informatie

Gemeente Leiden. t.a.v. S Berg Stationsplein AJ LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

Gemeente Leiden. t.a.v. S Berg Stationsplein AJ LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, Gemeente Leiden t.a.v. S Berg Stationsplein 107 2312 AJ LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl

Nadere informatie

D (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Behandeld door

D (Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden) Behandeld door A A N T E K E N E N Hoefnagel en Zoon B.V. Veerweg 10 2957 CP NIEUW-LEKKERLAND Uw brief van Verzenddatum 19 oktober 2017 Uw kenmerk Reactie op Zaaknummer Last onder dwangsom Onderwerp Ons kenmerk (Gelieve

Nadere informatie

U dient binnen 6 maanden na dagtekening van deze brief aan de eisen voldaan te hebben. Hierover leest u meer in bijlage 1.

U dient binnen 6 maanden na dagtekening van deze brief aan de eisen voldaan te hebben. Hierover leest u meer in bijlage 1. 3. U heeft bepaald wie toezicht houdt op het naleven van de veiligheidsvoorschriften door de recherchekundigen Milieu die met gevaarlijke stoffen in contact kunnen komen. Ook bepaalt u wat de toezichthouder

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justide

Ministerie van Veiligheid en Justide > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Wetgeving en Sector documenten berusten met de door u gevraagde informatie. Dit besluit wordt hieronder toegelicht. Besluit Wettelijk kader beslistermijn

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

0 2 MEI2014. Ministerie van Infrascructuur en Milieu. Inspectie Leefomgeving en Transport

0 2 MEI2014. Ministerie van Infrascructuur en Milieu. Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrascructuur en Milieu > Retouradres: Postbus 16191, 2500 BD Den Haag Stichting Laka t.a.v. de heer D. Bannink Ketelhuisplein 43 1054 RD AMSTERDAM 0 2 MEI2014 Datum Onderwerp Wet openbaarheid

Nadere informatie

Datum 13 december 2012. Betreft Bonus Wsw over 2010. Geacht college,

Datum 13 december 2012. Betreft Bonus Wsw over 2010. Geacht college, > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond []5700AZ950 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

D de heer xxxx

D de heer xxxx A A N T E K E N E N Winners Café t.a.v. xxxx Van Beethovenstraat 134 3281 TN NUMANSDORP Uw brief van Verzenddatum 11 januari 2018 Uw kenmerk Reactie op Zaaknummer Last onder dwangsom Onderwerp Ons kenmerk

Nadere informatie

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie.

ZUID. lan Gedeputeerde Staten. Last onder dwangsom. Geachte directie. Gedeputeerde Staten DCMR Milieudienst Rijnmond Afdeling Inspectie en Handhaving Contact provincie j ^ Q j ^ L A N D ZUID TOIO-246 F 010-246 82 83 info@dcmr.nl Postadres DCMR Postbus 843 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer. Afdeling Milieu. Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem

Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer. Afdeling Milieu. Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem Gemeente Haarlem, Sector Stadsbeheer Afdeling Milieu Retouradres Postbus 562 2003 RN Haarlem Bouwcombinatie v.o.f. De heer P.G.W. Smit Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen KK ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte mevrouw Van Leeuwen,

Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen KK ALPHEN AAN DEN RIJN. Geachte mevrouw Van Leeuwen, Mevrouw A. van Leeuwen Watermolen 24 2406 KK ALPHEN AAN DEN RIJN Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 www.leiden.nl/contact

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De heer R.P.G. Hoenen Beezepool 67 6245 JH Eijsden Afdeling Algemeen Bestuurlijk- Rijnstraat 8 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Voor de hierboven genoemde overtredingen wordt een boeterapport opgemaakt.

Voor de hierboven genoemde overtredingen wordt een boeterapport opgemaakt. onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 8 uren. Dit is een overtreding van artikel 5.3, 2e lid van de Arbeidstijdenwet; negen maal niet voor gezorgd dat bij de werknemer van 18 jaar of ouder de onafgebroken

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus GA UTRECHT. Datum 8 april 2016 Onderwerp VGR

Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus GA UTRECHT. Datum 8 april 2016 Onderwerp VGR > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Universitair Medisch Centrum Utrecht T.a.v. Voorzitter raad van bestuur Postbus 85500 3508 GA UTRECHT Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

BEVEL ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

BEVEL ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Postbus 2680 3500 GR Utrecht BEVEL ex artikel 8, vierde lid, Kwaliteitswet zorginstellingen Aan het bestuur van de zorginstelling TCC Zorg T.a.v. de heer J. Woudenberg Postbus 30103 1303 AC ALMERE Meldpunt

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie www. rijksoverheid. nl/ven] 2511 DP Den Haag 2500 EM Den Haag Postbus 20301 Turfmerkt 147 Sector Juridische Zaken Juridische Zaken Directie Wetgeving en > Retouradres Postbus 20301 2500 H Den Haag Palna

Nadere informatie

> Retouradres Postbus DA Heerlen. Udink Schepel Advocaten Curator Stichting CASA Klinieken T.a.v. Alexanderstraat JL DEN HAAG

> Retouradres Postbus DA Heerlen. Udink Schepel Advocaten Curator Stichting CASA Klinieken T.a.v. Alexanderstraat JL DEN HAAG > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Udink Schepel Advocaten Curator Stichting CASA Klinieken T.a.v. Alexanderstraat 2 2514 JL DEN HAAG Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Dit zijn overtredingen van artikel 5 lid 1 (RI&E) en artikel 5 lid 3 (PvA) van de arbeidsomstandighedenwet.

Dit zijn overtredingen van artikel 5 lid 1 (RI&E) en artikel 5 lid 3 (PvA) van de arbeidsomstandighedenwet. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Design Bouw Chalets t.a.v. De heer 10.2.e Rondweg-W est 35 9101 BE DOKKUM 9101BE35 5 december 2018 Betreft Eis Arbo Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postbus

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling

Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling Boete, dwangsom en stillegging: bezwaar, beroep en betaling De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar,

Nadere informatie

Behandeld door Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door Afdeling Toezicht en Handhaving Aantekenen Coatinc Alblasserdam BV t.a.v. de directie Postbus 7 2950 AA ALBLASSERDAM Uw brief van Verzenddatum 4 december 2015 Uw kenmerk Dossier D-00003262 Reactie op Zaaknummer Z-15-218863 Onderwerp

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: 28 DEC Betreft: Openbaarmaking van gegevens. Geachte Juridische Zaken > Retouradres Postbus 20350 2500 6J Den Haag Directie Wetgeving en 8ezoekadres Rijnstraat 50 2511 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 g 84 www.rijksoverheid,rj Welzijn en Sport Ministerie

Nadere informatie

Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijiage

Wettelijk kader Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar de bijiage Nationaal Co Terrorismebestrijding en Veiligheid Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Dhr.B.J,S.A.A.F. de Winter Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte

Datum 31 juli 2015 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten. Geachte 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.nctv.nl Bijlagen 2 Onderwerp Eerste deelbesluit wob-verzoek ICT-incidenten Bij beantwoording

Nadere informatie

BB d.d

BB d.d Besluit:Behouden s advies van de commissie BB 13.108 d.d. 19 11-2013 Onderwerp Tijdelijke sluiting horeca-inrichting Stationsweg 21 1. Op grond van artikel 2:30, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. t.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE

AANGETEKEND. Melius Zorg B.V. t.a.v. Terwestenpad BD S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht AANGETEKEND Melius Zorg B.V. t.a.v. Terwestenpad 11 2525 BD S GRAVENHAGE Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht T 088 370 02 30 www.inspectiejeugdzorg.nl Inlichtingen

Nadere informatie

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

M van den Bosch Kokkelbank MA LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, M van den Bosch Kokkelbank 15 2317 MA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Nota van B&W. drs. Th.L.N. Weterings, C. Loggen 5 november 2013 M.P. van der Plaats (6256)

Nota van B&W. drs. Th.L.N. Weterings, C. Loggen 5 november 2013 M.P. van der Plaats (6256) gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Registratienummer Procesbesluit in verband met het besluit 16 oktober 2013 van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling

Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 2 Bestuurlijke boete en dwangsom: bezwaar, beroep en betaling 1 Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet arbeid vreemdelingen, Wet minimumloon

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

AANTEKENEN. Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels Raad van bestuur Postbus AP ROTTERDAM

AANTEKENEN. Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels Raad van bestuur Postbus AP ROTTERDAM > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen AANTEKENEN Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels Raad van bestuur Postbus 8604 3009 AP ROTTERDAM Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

9 MEI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte

9 MEI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Beslissing op uw Wob-verzoek. Geachte Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres: Parnassuspleln 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www.rijksoverheidnl 9 MEI 2017

Nadere informatie

Per Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN

Per   Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus BC NIJMEGEN > Retouradres Postbus 483 3500 AL Utrecht Per e-mail: GGDdirectie@ggdgelderlandzuid.nl Veilig Thuis Gelderland Zuid T.a.v. Interim-directeur Veilig Thuis Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN Bezoekadres: Stadsplateau

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Resultaten A. Zijn alle geaggregeerd aangeleverde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel over 2013 onderzocht door de instelling?

Resultaten A. Zijn alle geaggregeerd aangeleverde suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel over 2013 onderzocht door de instelling? > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Vincent van Gogh T.a.v. de Raad van Bestuur Postbus 5 5800 AA VENRAY St. Jacobsstraat 16 3511 BS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T +31 08 812 05 00 F +31

Nadere informatie

Ons kenmerk [VERTROUWELIJK] Contactpersoon [VERTROUWELIJK]

Ons kenmerk [VERTROUWELIJK] Contactpersoon [VERTROUWELIJK] Autoriteit Persoonsgegevens AANGETEKEND Datum Contactpersoon Onderwerp Besluit tot invordering en voornemen tot publicatie Geachte, Bij besluit van 11 mei 2017 met kenmerk heeft de Autoriteit Persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM

Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus TC ROTTERDAM 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Algemeen Dagblad T.a.v. Postbus 8983 3009 TC ROTTERDAM Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj Contactpersoon

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ februari 2018

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ februari 2018 Beschikking AANTEKENEN Tank Services Pernis B.V. T.a.v. de directie Propaanweg 27 3196 KH VONDELINGENPLAAT RT Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

ONTVANGEN 19 SKI 2010

ONTVANGEN 19 SKI 2010 PO ONTVANGEN 19 SKI 2010 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Fontys Hogescholen College van bestuur t.a.v, mevrouw E.C. Meijer Postbus 347 5600

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aangetekend Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Maxima Medisch Centrum t.a.v. [...] Postbus 7777 5500 MB VELDHOVEN Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 e

Nadere informatie

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Stichting Holland Circular Hotspot Rijnstraat 8 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Contactpersoon XXXXX IENW/BSK- Uw kenmerk Betreft Subsidieverlening

Nadere informatie

2 8MEI 2Ü1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek. Geachte

2 8MEI 2Ü1. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Datum: Betreft: Besluit op uw Wob-verzoek. Geachte kort Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www. rijksoverheid. ni

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen

Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft. Datum Besluit aanwijzing op grond van artikel 8, eerste lid, Kwaliteitswet zorginstellingen > Retouradres Senioren Respons Insulindeweg 240 2612 EM Delft Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum Betreft Besluit aanwijzing

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2035fl 2500 Ei Den Haag Directie Wetgeving en Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 59 84 www,rljksoverheid.ni

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming > Retouradres Postbus 16001 2500 BA Den Haag PreventiMed B.V. ANVS t.a.v. hr. N.E.T. Zwarthoed Toepassingen Kanaalkade 26B Koningskade 4 1811 LP ALKMAAR Postbus 16001 2500 BA Den Haag www.anvs.ni Medische

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER EMAIL VERZONDEN 5tadspteau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680

Nadere informatie

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen

Made, 13 mei 2003. Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad. Agendapunt 8. Onderwerp. Voorstel. Financiële gevolgen Raadsvergadering 3 juli 2003 Aan de Raad Agendapunt 8 Made, 13 mei 2003 Onderwerp Voorstel Financiële gevolgen Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Overeenkomstig

Nadere informatie

Gemeente Leiden t.a.v. G. Wilbrink Admiraal Banckertweg SR Leiden. Geachte heer Wilbrink,

Gemeente Leiden t.a.v. G. Wilbrink Admiraal Banckertweg SR Leiden. Geachte heer Wilbrink, Gemeente Leiden t.a.v. G. Wilbrink Admiraal Banckertweg 15 2315 SR Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouw huis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071

Nadere informatie

«waakzaam en clienstbaar»

«waakzaam en clienstbaar» Organisatieonderdeel Korpsstaf -i'irihische Zaken Behandeiddoor Functie Wob-coördinator Bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 Telefoon ' E-mail Hpn Haan Onskenmerk KNP13001339 Uwkenmerk Wob-verzoek

Nadere informatie

Inspectiebezoek op 16 juni 2016 Tijdens het inspectiebezoek op 16 juni 2016 voldeed Villa Anna niet aan 29 van de 31 normen die beoordeeld zijn.

Inspectiebezoek op 16 juni 2016 Tijdens het inspectiebezoek op 16 juni 2016 voldeed Villa Anna niet aan 29 van de 31 normen die beoordeeld zijn. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Convivio Directie T.a.v. de directie Kobaltstraat 13 5044 JK TILBURG Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Rijnnnond Beschikking. Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus AB ROZENBURG ZH. Uw kenmerk. Telefoonnummer

Rijnnnond Beschikking. Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus AB ROZENBURG ZH. Uw kenmerk. Telefoonnummer nniueudienst Rijnnnond Beschikking Parallelweg 1 AANTEKENEN Vopak Terminal Europoort B.V. Postbus 1093 3180 AB ROZENBURG ZH Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr nl W

Nadere informatie