SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel)"

Transcriptie

1 SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel Studierichting: Handel Handel-talen Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Kantoortechnieken TV Toegepaste economie TV Verkoop (enkel voor SG Handel) 1/1 lt/w 7/7 lt/w 1/1 lt/w Leerplannummer: 2006/128 (vervangt 2005/105_2005/106, 2000/082_2000/ /006_2000/007) Nummer inspectie: 2006 / 25 // 1 / J / SG / 1 / II / / D/ (vervangt 2005/47//1/J/SG/II//D, 2005/48//1/J/SG/II//D )

2 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 1 INHOUD Visie...2 Beginsituatie...3 Algemene doelstellingen...3 Leerplandoelstellingen / leerinhouden...6 Pedagogisch-didactische wenken Minimale materiële vereisten Evaluatie Bibliografie... 62

3 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 2 VISIE De studierichting Handel in de tweede graad bereidt de leerlingen voor op vier studierichtingen in de derde graad: Handel, Boekhouden Informatica, Secretariaat talen en Informaticabeheer. Om hieraan te voldoen, dienen de leerlingen zich in het specifiek gedeelte te bekwamen in moderne vreemde talen, informatica en handelsvakken. De studierichting Handel - talen in de tweede graad bereidt de leerlingen in eerste instantie voor op de studierichting Secretariaat - talen in de derde graad. In tweede instantie gaan de leerlingen in de derde graad ook naar de studierichting Handel. Ook voor deze studierichting staan moderne vreemde talen, informatica en handelsvakken centraal. Voor beide opleidingen is de leerling voldoende abstract begaafd, heeft hij praktisch inzicht in de sociale en economische ordening van de maatschappij en toont hij belangstelling voor vreemde talen, functioneel taalgebruik en informaticatoepassingen. Hij heeft administratieve en communicatieve vaardigheden en is flexibel t.o.v. een wisselend takenpakket. Het vak Toegepaste economie beoogt het ontwikkelen van een bedrijfseconomisch inzicht: de boekhouding als document voor het bedrijfsbeleid staat hierbij centraal. Om de boekhouding nuttig te kunnen aanwenden, is een correcte en nauwgezette registratie noodzakelijk. In de tweede graad ligt de nadruk op het correct registreren waarbij er ook plaats is voor de hedendaagse vormen van registratie, namelijk het computerboekhouden. Een onderneming is geen alleenstaand gegeven maar functioneert binnen de maatschappij. Het ontwikkelen van een bedrijfseconomisch inzicht op zich is onvoldoende, er is ook nood aan een ruimer algemeen economisch inzicht. Dit wordt nagestreefd binnen Handelseconomie: de onderneming en de individuele consument als deelnemers aan het boeiend economisch leven staan centraal. Uiteraard dient hierbij onderzocht te worden hoe de consument en de onderneming elkaar vinden. Een studie van het marktgebeuren dringt zich dan ook op. Het vak kantoortechnieken vormt samen met het vak verkoop de meer praktijkgerichte component in de opleiding. De nadruk ligt sterk op het organisatorische aspect van het secretariaatswerk. Administratieve medewerkers dienen taken uit te voeren met een hoge mate van nauwkeurigheid en efficiëntie. Naast de noodzakelijke beroepscompetenties worden ook de attituden en vaardigheden sterk gewaardeerd. De lessen verkoop geven de leerlingen een inzicht in de vereiste beroepscompetenties van een verkoper in de detailhandel. Daarnaast leren zij de consument op een klantgerichte en klantvriendelijke wijze te benaderen, verwerven zij warenkennis en leren een verkooptransactie correct afhandelen, zodat zij inzetbaar zijn in het verkoopapparaat van de onderneming. Door een verkoopsimulatie in het tweede leerjaar wordt de link tussen theorie en praktijk maximaal gelegd.

4 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 3 BEGINSITUATIE Een specifieke voorkennis voor handelseconomie, boekhouden, kantoortechnieken of verkoop is niet vereist. De leerlingen die afkomstig zijn uit de 1e graad basisoptie Moderne wetenschappen of Handel beschikken reeds over een initiërend inzicht in de basisbeginselen van de handelseconomie. Ze hebben reeds kennis gemaakt met koopgedrag, goederen en diensten, inkomen, sparen, de winkel en het kantoor. Het merendeel van de leerlingen in het 1e jaar van de 2e graad Handel en Handel talen komt uit één van de beide basisopties. Leerlingen die uit een andere basisoptie komen, hebben nog geen voorkennis maar dit vormt geen beletsel.

5 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 4 ALGEMENE DOELSTELLINGEN Het vak toegepaste economie betekent voor de leerlingen een grondige kennismaking met het boeiende economische leven. Het doel van de handelseconomie is de leerlingen een grondige kennis en een dieper inzicht te verschaffen in de economische mechanismen met haar onderscheiden entiteiten, markten en instellingen, hun begrippen en relaties. Het boekhouden richt zich in de eerste plaats tot de grondbegrippen van het dubbel boekhouden en de studie van de balans- en resultatenrekeningen. In de tweede graad wordt de basis gelegd voor het gebruik van de boekhouding als beleidsinstrument. Boekhouden is meer dan het louter registreren van ondernemingsactiviteiten, het is het ontwikkelen van een actief bedrijfseconomisch denken. In beide deelvakken dienen de leerlingen de volgende vaardigheden te verwerven: analytisch en kritisch vermogen; hanteren van de documenten; reken- en cijfervaardigheid; sociale en communicatieve vaardigheden; vaardigheid in het zien van details. In elk geval moeten zij bijzondere aandacht besteden aan een correct taalgebruik. De leerlingen moeten tijdens het vak kantoortechnieken een beroepsondersteunende kennis en een praktijkgericht inzicht verwerven in de werking van een secretariaat. Het leerplan omvat hierbij de volgende streefdoelen: de leerlingen vertrouwd maken met de specifieke termen en begrippen; ze kennis laten maken met de recente ontwikkelingen in de kantoorwereld. De leerlingen dienen vooral de specifieke vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor het vervullen van de functie van secretariaatsmedewerk(st)er: in staat zijn om werkzaamheden op het gebied van post- en tekstverwerking, communicatie en klassement te verrichten; sociale en communicatieve vaardigheden; moderne burotica-apparatuur kunnen hanteren; bijzondere aandacht besteden aan een correct taalgebruik. In het vak verkoop wordt beoogd dat de leerlingen een beroepsondersteunende kennis en een praktijkgericht inzicht verwerven in de beroepswereld van de verkoop in de detailhandel. De lessen verkoop laten de leerlingen kennis en inzicht verwerven in het feit dat een opleiding tot verkoper steunt op een aantal theoretische principes i.v.m. de persoon van de verkoper, de omgang met klanten, een grondige artikelenkennis en een degelijke winkeluitrusting. De theoretische basisprincipes worden telkens aangevuld met demonstraties en/of eenvoudige praktische oefeningen. Met het voeren van eenvoudige verkoopgesprekken moeten de leerlingen elementaire basisvaardigheden verwerven om op een klantgerichte en klantvriendelijke wijze om te gaan met de consument. Gelet op de toenemende vereisten die aan een geschoold verkoper worden gesteld en de technologische vernieuwingen in de distributiesector wordt van de leerlingen verwacht dat zij aandacht hebben voor de meest recente ontwikkelingen in de verkoop. In de tweede graad moeten de leerlingen die vaardigheden, kennis en attitudes verwerven die hen moet toelaten om in de derde graad een meer specifieke invulling van hun basisopleiding te kiezen.

6 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 5 Zij moeten vooral volgende vaardigheden en beroepsondersteunende kennis verwerven in de volgende contexten: commercialiteit: in een eenvoudige verkoopsituatie wordt bijzondere aandacht besteed aan productkennis, de opbouw van verkoopgesprekken en presentatietechnieken. De leerling kan toegewezen artikelen verzorgen, op een klantgerichte en klantvriendelijke wijze de consument begeleiden, adviseren en uitnodigen tot het kopen van artikelen en de verkooptransactie correct afhandelen; communicatie: voldoende tijd en aandacht wordt besteed aan een effectief en functioneel taalgebruik. Het aanleren van zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheden staat steeds in functie van de opleiding. Het voeren van verkoopgesprekken en het gebruik van courante communicatiemiddelen staan hierbij centraal. In aansluiting op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs wordt van de leerlingen verwacht dat zij onder begeleiding de volgende attitudes 1, die gericht zijn op de vereiste beroepshoudingen, ontwikkelen en nastreven: accuratesse: erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien; resultaatgerichtheid: gedreven naar einddoel van de activiteit toewerken; zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken; zin voor orde, netheid en nauwkeurigheid: erop gericht zijn nauwkeurig, net en met zin voor orde te werken; discretie en betrouwbaarheid: alle vertrouwelijke en geheime informatie met de nodige omzichtigheid behandelen ten einde niet bedoelde informatieoverdracht te voorkomen; commercialiteit: in een eenvoudige verkoopsituatie wordt bijzondere aandacht besteed aan productkennis, de opbouw van verkoopgesprekken en presentatietechnieken. De leerling kan toegewezen artikelen verzorgen, op een klantgerichte en klantvriendelijke wijze de consument begeleiden, adviseren en uitnodigen tot het kopen van artikelen en de verkooptransactie correct afhandelen; zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leef- en werkomgeving als gemeenschap van mensen. Het is essentieel dat het leerplan als een geheel geïnterpreteerd wordt, m.a.w. naast de leerinhouden en leerplandoelstellingen zijn de pedagogisch-didactische wenken duidende en waardevolle aanvullingen. 1 De weergegeven omschrijving is in functie van de beroepshouding.

7 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 6 / TV TOEGEPASTE ECONOMIE: HANDELSECONOMIE 1e jaar: 3 lestijden/week, 2e jaar: 3 lestijden/week DECR. NR. 1 1 Inleiding en situering het begrip behoefte omschrijven en concretiseren via voorbeelden; de begrippen goederen en diensten omschrijven en concretiseren via voorbeelden; de begrippen produceren (productie) en consumeren (consumptie) omschrijven en concretiseren via voorbeelden; de productiefactoren (natuurlijke hulpbronnen, arbeid en kapitaal) opsommen en omschrijven aan de hand van zelf verzamelde informatie; het begrip economie omschrijven; het onderscheid tussen welvaart en welzijn toelichten en illustreren; het belang van de vrijetijdsbesteding voor de mens aantonen; 1.1 Basisbegrippen Behoeften Goederen en diensten Produceren en consumeren Productiefactoren Economie Welvaart en welzijn Vrijetijdsbesteding een eenvoudige economische kringloop opbouwen (gezinnen en bedrijven) en toelichten via voorbeelden. 1.2 Economische kringloop

8 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 7 DECR. NR. 2 2 Ondernemingen en bedrijven het onderscheid tussen ondernemingen en bedrijven via voorbeelden illustreren; 2.1 Onderscheid tussen onderneming en bedrijf de verschillende stappen beschrijven en schematisch voorstellen hoe een product bij de consument komt; het begrip toegevoegde waarde omschrijven en uit de bedrijfskolom de toegevoegde waarde voor elke stap bepalen; het begrip BTW omschrijven; aan de hand van de bedrijfskolom het principe van de BTW verklaren en aantonen dat BTW een verbruiksbelasting is; 2.2 Bedrijfskolom Begrip bedrijfskolom Toegevoegde waarde BTW Principe van de BTW de verschillende sectoren opsommen en bedrijven op basis van hun output in de juiste sector onderbrengen; 2.3 Sectoren de verschillende ontstaansreden van bedrijven uit de profit en de non-profit sector verklaren en toelichten met voorbeelden; 2.4 Profit en non-profit sector de begrippen grootbedrijf en kleinbedrijf omschrijven en toelichten via herkenbare voorbeelden; enkele voor- en nadelen beschrijven van een grootbedrijf en een kleinbedrijf; 2.5 Bedrijven: indeling volgens grootte Grootbedrijf kleinbedrijf Voor- en nadelen

9 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 8 DECR. NR. de begrippen eenmanszaak en vennootschap omschrijven, concretiseren via voorbeelden, enkele kenmerken opzoeken (formaliteiten, aansprakelijkheid, continuïteit, winstverdeling ) en voor- en nadelen van beide ondernemingsvormen toelichten; de voornaamste handelsvennootschappen {NV, (E)BVBA} vergelijken op basis van enkele criteria (aansprakelijkheid, kapitaal, vennoten ) en met behulp van opgezocht materiaal; de rol van het ondernemingsplan bij het beperken van het ondernemingsrisico beschrijven; aan de hand van een voorbeeld de voornaamste onderdelen van het ondernemingsplan onderscheiden (zeer eenvoudig); 2.6 Indeling van de ondernemingen naar juridische maatstaven Eenmanszaak versus vennootschappen Indeling van de handelsvennootschappen 2.7 Ondernemingsplan Rol Voornaamste onderdelen de noodzaak van organisatie aantonen via voorbeelden; een aantal organisatiestructuren (hiërarchische organisatie, functionele organisatie, departementale organisatie, staforganisatie) omschrijven en herkennen; het begrip organogram omschrijven en op basis van beschikbare informatie een (eenvoudig) organogram opstellen; de verschillende afdelingen binnen een onderneming in het organogram situeren en de belangrijkste taken beschrijven; uitgaande van personeelsadvertenties een aantal (essentiële) vereisten op gebied van kennis, vaardigheden en attitudes afleiden voor werknemers in verschillende afdelingen; 2.8 Onderneming en bedrijf als organisatie (eenvoudig) Noodzaak van organisatie De organisatiestructuren (eenvoudig) 2.9 Organogram Begrip De afdelingen van een onderneming Profielen van de werknemers

10 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 9 DECR. NR. het begrip stakeholders toelichten en concretiseren; 2.10 Stakeholders 3 het begrip duurzaam ondernemen toelichten en concretiseren Duurzaam ondernemen 3 Handel en handelaar de begrippen handel en handelaar omschrijven; de voornaamste functies van de handel schetsen; 3.1 Begrippen 3.2 Functies van de handel de begrippen groothandel en kleinhandel omschrijven en toelichten met voorbeelden; de begrippen collecterende en distribuerende handel omschrijven en toelichten met voorbeelden; de begrippen binnenlandse en buitenlandse handel omschrijven en toelichten met voorbeelden; de begrippen intracommunautaire levering, intracommunautaire verwerving, invoer en uitvoer omschrijven en toelichten met voorbeelden; de begrippen doorvoerhandel en veredelingsverkeer omschrijven en toelichten met voorbeelden; 3.3 Indeling van de handel Groothandel en kleinhandel Collecterende en distribuerende handel Binnenlandse en buitenlandse handel Intracommunautaire levering, intracommunautaire verwerving, invoer en uitvoer Doorvoerhandel en veredelingsverkeer de verplichtingen van de handelaar (o.a. handelsnaam, BTWinschrijving, ondernemingsloket, ondernemingsnummer, Kruispuntbank van Ondernemingen, zichtrekening, aansluiting bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds, huwelijksstelsel, vestigingswet, vergunningen ) opzoeken en bondig toelichten; 3.4 Verplichtingen en rechten van de handelaar Verplichtingen van de handelaar

11 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 10 DECR. NR. 4 de rechten van de handelaar (o.a. Rechtbank van Koophandel, en bescherming tegen oneerlijke concurrentie) opzoeken en bondig toelichten Rechten van de handelaar 4 Kopen en verkopen de stappen in het verkoopproces (prijsaanvraag, prijsofferte, bestelling, levering, betaling) ordenen en omschrijven; 4.1 Het verkoopproces de functie van de prijsaanvraag aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces; de functie van de prijsofferte (bestek) aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces; de functie van de bestelbon aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces en de bestelbon invullen uitgaande van een prijsofferte; de functie van de leveringsbon aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces; de functie van de factuur aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces; de functie van de creditnota aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces; een klachtenbrief opstellen; 4.2 Documenten in het verkoopproces Prijsaanvraag Prijsofferte (bestek) Bestelbon Leveringsbon Factuur Creditnota Klacht de verkoopsvoorwaarden (hoeveelheid, kwaliteit, prijs, levering, betaling) opzoeken en toelichten. 4.3 Verkoopsvoorwaarden

12 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 11 DECR. NR. 5 5 Betaling het begrip kwijting omschrijven, de kwijting herkennen en hanteren; het begrip kwitantie (kwijtschrift) omschrijven, de kwitantie (kwijtschrift) herkennen en hanteren; het begrip ontvangstbewijs omschrijven, het ontvangstbewijs herkennen en hanteren; 5.1 Rechtstreekse betaling Kwijting Kwitantie (kwijtschrift) Ontvangstbewijs de rol van de financiële instellingen bij onrechtstreekse betaling toelichten; het begrip storting omschrijven, de storting herkennen en het document hanteren; het begrip overschrijving omschrijven, de overschrijving herkennen en het document hanteren; het begrip bankcheque omschrijven en de bankcheque herkennen; het begrip domiciliëring omschrijven en voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen; het begrip permanente of doorlopende opdracht omschrijven en voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen; het begrip protonkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten en voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen; 5.2 Onrechtstreekse betaling Tussenkomst van de financiële instellingen Betalingstechnieken Storting Overschrijving Bankcheque Domiciliëring Permanente of doorlopende opdracht Elektronische betaling: protonkaart

13 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 12 DECR. NR. het begrip debetkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten en voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen; het begrip kredietkaart omschrijven, de gebruikswijze toelichten, voorbeelden van nuttige toepassingen aanhalen en de gevaren van het gebruik toelichten; Elektronische betaling: debetkaart Elektronische betaling: kredietkaart actuele software hanteren voor financiële toepassingen; 5.3 PC-banking het gebruik van andere betaalvormen (zoals maaltijdcheque) toelichten; 5.4 Andere betaalvormen de nieuwe tendensen inzake betalingen (zoals opleidingscheque, cultuurcheque ) schetsen; 5.5 Tendensen 6 uit een rekeninguittreksel relevante informatie afleiden. 5.6 Het rekeninguittreksel 6 Krediet het begrip krediet omschrijven en het belang ervan aantonen; 6.1 Begrip en belang het begrip kredietopening omschrijven en het gebruik van de kredietopening toelichten; het begrip kaskrediet omschrijven en het gebruik van het kaskrediet toelichten; 6.2 Krediet op korte termijn Kredietopening Kaskrediet

14 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 13 DECR. NR. het begrip lening op afbetaling omschrijven en het gebruik van de lening op afbetaling toelichten; het begrip verkoop op termijn omschrijven, het gebruik van de verkoop op termijn toelichten en concrete toepassingen opzoeken; het begrip verkoop op afbetaling omschrijven, het gebruik van de verkoop op afbetaling toelichten en concrete toepassingen opzoeken; het begrip persoonlijke lening omschrijven en het gebruik van de persoonlijke lening toelichten; het begrip hypothecaire lening omschrijven en het gebruik van de hypothecaire lening toelichten; het begrip leasing omschrijven, het gebruik van leasing toelichten en uit een leasingcontract vijf elementen analyseren; een eenvoudige intrestberekening toepassen (bijvoorbeeld voor een kaskrediet zie ook boekhouden); de (reële) intrestlasten van een aantal kredietvormen vergelijken en de voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen afwegen; de mogelijke gevaren voor de kredietnemer toelichten (terugbetalingsplicht, financiële draagkracht, risico s en waarborgen); de wet op het consumentenkrediet opzoeken en het doel ervan verduidelijken; de steunmaatregelen bij specifieke financieringsvormen opzoeken. 6.3 Krediet op lange termijn Lening op afbetaling Verkoop op termijn Verkoop op afbetaling Persoonlijke lening Hypothecaire lening Leasing 6.4 Intrestberekening 6.5 Intrestvergelijking 6.6 Valkuilen voor de kredietnemer 6.7 Bescherming van de kredietnemer: wet op het consumentenkrediet 6.8 Steunmaatregelen bij specifieke financieringsvormen

15 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 14 DECR. NR. 7 7 Verzekeringen verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; 7.1 Begrip en belang de basisterminologie met betrekking tot verzekeringen hanteren op basis van een contract uit de leefwereld van de leerling (bijvoorbeeld bromfietsverzekering) en met voorbeelden illustreren; 7.2 Verzekeringscontracten en verzekeringspartijen 8 de belangrijkste verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, autoverzekering, brandverzekering ) schematisch ordenen en bondig toelichten. 7.3 Soorten van verzekeringen 8 Gezinnen de verschillende stelsels van vergoedingen verklaren en beoordelen; de inkomensvorming uit arbeid omschrijven m.b.t. stelsels van vergoedingen van arbeid in dienstverband versus zelfstandige; de begrippen nominaal en reëel loon verwoorden; 8.1 Inkomensvorming Inkomen uit arbeid Vergoeding van arbeid Dienstverband versus zelfstandige ondernemer Nominaal en reëel loon de verschillende inkomsten uit kapitaal omschrijven en toelichten; Inkomen uit kapitaal de elementen van de inkomensbesteding (consumptie, sparen en belastingen) omschrijven en onderling vergelijken; 8.2 Inkomensbesteding 8.3 Belastingen

16 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 15 DECR. NR. 9 de noodzaak van belastingen met voorbeelden aantonen; het onderscheid tussen directe en indirecte belastingen aantonen en verduidelijken met voorbeelden; de begrippen sparen en beleggen omschrijven; enkele bepalende factoren bij de keuze van beleggingen toelichten (inclusief ethisch beleggen); een beperkt aantal spaar- en beleggingsvormen (spaarrekening, termijnrekening, aandelen ) opzoeken, toelichten en onderling vergelijken. de begrippen markt en prijs omschrijven; de drie marktsoorten (goederen- en dienstenmarkt, arbeidsmarkt en vermogensmarkt) omschrijven; de marktsoorten situeren in de economische kringloop; het begrip vraagcurve omschrijven en grafisch voorstellen; het begrip aanbodcurve omschrijven en grafisch voorstellen; met behulp van de wet van vraag en aanbod het totstandkomen van de marktprijs verklaren (marktmechanisme); de meest courante marktvormen (volkomen concurrentie, monopolie, oligopolie en monopolistische concurrentie) omschrijven door gebruik te maken van de belangrijkste kenmerken (aantal vragers en aanbieders, homogeen of heterogeen product, open of gesloten, doorzichtig); Noodzaak Directe en indirecte belastingen 8.4 Sparen en beleggen Begrippen Motieven voor beleggen Spaar- en beleggingsvormen 9 De economische dynamiek: de markten 9.1 Markt en marktprijs Begrippen markt en marktprijs Marktsoorten Situering in de economische kringloop Vraagcurve Aanbodcurve Marktmechanisme Marktvormen

17 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 16 DECR. NR. de prijsvorming op de goederen- en dienstenmarkt aan de marktvorm relateren en verklaren; de rol van de overheid in de prijsvorming op de goederen- en dienstenmarkt schetsen en motieven aangeven voor overheidsingrijpen in onvolkomen marktsituaties; 9.2 De goederen- en dienstenmarkt Prijsvorming op de goederen- en dienstenmarkt Rol van de overheid in de prijsvorming bij onvolkomen marktsituaties de prijsvorming op de arbeidsmarkt verklaren; het overlegmodel in België schetsen; de structuur van de sociale zekerheid schetsen en aangeven wanneer men een beroep kan doen op de sociale zekerheid (grote lijnen); 9.3 Arbeidsmarkt Prijsvorming op de arbeidsmarkt Het overlegmodel Sociale zekerheid het begrip indexcijfer omschrijven; indexcijfers (algemeen) berekenen in concrete situaties; de procedure van de prijsopnamen schetsen; het belang van de wegingcoëfficiënten toelichten; de betekenis van het indexcijfer van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex toelichten (inclusief de invloed op de loonvorming); 9.4 Meting van prijzen Begrip indexcijfer Berekening van indexcijfers Index van de consumptieprijzen Procedure van prijsopnamen Wegingcoëfficiënten Betekenis van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex

18 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 17 DECR. NR. 10 de prijsvorming op de geld- en kapitaalmarkt beschrijven; de rol van financiële instellingen omschrijven en hun bestaansredenen verantwoorden; de begrippen debetrente en creditrente toelichten; uitgaande van de deposito-opneming en kredietverstrekking het ontstaan van de intrestmarge verklaren; de dienstverlening van financiële instellingen omschrijven en illustreren (beleggingsadvies, aanbod van verzekeringen, vreemde valuta, safes, belastingadvies...); enkele essentiële opdrachten van de NBB - ECB (waaronder de tussenkomst in de prijsvorming) omschrijven. 9.5 Geld- en kapitaalmarkt Prijsvorming op de geld- en kapitaalmarkt Financiële instellingen Bestaansredenen Debetrente en creditrente Deposito-opneming, kredietverstrekking en intrestmarge Bankdiensten Opdrachten van de NBB / ECB 10 De economische dynamiek: de overheid het begrip overheid omschrijven en illustreren met voorbeelden; 10.1 Begrip het begrip overheid relateren aan de federalisering, internationalisering en globalisering; 10.2 Federalisering, internationalisering en globalisering de overheid situeren in de economische kringloop; 10.3 Situering in de economische kringloop de belangrijkste taken van de overheid omschrijven, illustreren en motiveren; 10.4 Taken van de overheid

19 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 18 DECR. NR. 11 de begrippen federale begroting en Vlaamse begroting omschrijven; het totstandkomen van de federale begroting bondig schetsen en uit de begroting relevante informatie halen; het totstandkomen van de Vlaamse begroting bondig schetsen en uit de begroting relevante informatie halen; het begrippen te financieren saldo omschrijven (eenvoudig); het begrip overheidsschuld omschrijven (eenvoudig) Begroting Begrip Federale begroting Vlaamse begroting Te financieren saldo Overheidsschuld 11 De economische dynamiek: het buitenland het buitenland situeren in de economische kringloop; het belang van de internationale handel voor België en de regio s omschrijven; 11.1 Situering in de economische kringloop 11.2 Belang voor België en de regio s de samenstelling van onze internationale handel ontleden en bespreken op grond van statistische gegevens; 11.3 Samenstelling van de internationale handel de begrippen wisselmarkt en wisselkoers omschrijven; de invloed van veranderingen van de wisselkoers op de handel toelichten (eenvoudig); 11.4 Wisselmarkt en wisselkoersen Begrippen wisselmarkt en wisselkoersen Invloed van de koersschommelingen op de handel de begrippen euro en eurozone omschrijven; de deelnemers aan de eurozone opzoeken; de voordelen van de euro omschrijven De euro en de eurozone Begrippen Eurozone Voordelen

20 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 19 DECR. NR Actualiteitsmap een actualiteitsmap aansluitend bij leerplanitems over bedrijven / ondernemingen en/of over een bedrijfseconomisch thema (voorbeeld een bedrijfssector, bedrijven uit de regio ) aanleggen en erover communiceren; 12.1 Het bedrijfsleven een actualiteitsmap over een algemeen economisch onderwerp (voorbeeld de arbeidsmarkt, sparen en beleggen, de begroting, buitenlandse handel ) aanleggen en erover communiceren Algemeen economisch Didactische uitstappen (minimaal 1 per jaar) de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren; 13.1 Formulering van doelstellingen in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden; 13.2 Voorbereiding verslag over de didactische uitstap uitbrengen; 13.3 Rapportering de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen Evaluatie

21 TSO 2e graad specifiek gedeelte Handel en Handel-talen 20 DECR. NR Projecten de doelstellingen van het project formuleren; contacten leggen met een bedrijf (individueel of in groep) om er relevante informatie (bijvoorbeeld geschiedenis van de onderneming, juridische vorm van de onderneming, beschrijving van de producten, afzetmarkten, samenstelling van het personeelsbestand, het organogram van het bedrijf, de vereiste competenties van enkele medewerkers ) te verzamelen; een schriftelijk verslag opstellen (gebruik makend van een tekstverwerkingsprogramma en een rekenblad) van hun bevindingen; hun bevindingen presenteren; 14.1 Het bedrijf Formuleren van doelstellingen Verzamelen van gegevens Verslaggeving (gebruik maken van tekstverwerking en rekenblad) Presentatie de doelstellingen van het project formuleren; in samenwerking met de leerkracht het project voorbereiden en uitvoeren; verslag over het project uitbrengen; het project evalueren in functie van de doelstellingen Bedrijfssimulatie of simulatie van een bedrijfsactiviteit Formulering van doelstellingen Voorbereiding en uitvoering Rapportering Evaluatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Personenzorg Studierichting: SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN SPECIFIEK GEDEELTE Vak(ken): TV

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD HANDEL LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE & OEFENFIRMA COFEP LEERPLAN DEEL 1 De onderneming en haar omgeving LEERPLAN leerinhouden voorstel

Nadere informatie

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010

SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO BRUSSEL D/2010/7841/005 September 2010 SECRETARIAAT-TALEN DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Studierichtingsprofiel

Nadere informatie

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP

BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad B-stroom Jaar: tweede leerjaar BEROEPENVELD KANTOOR EN VERKOOP Vak(ken): TV Handel 5 lt/w Leerplannummer: 2006/016 (vervangt 99041(H) 99042 (H)) Nummer inspectie:

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN

BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN SECUNDAIR ONDERWIJS Graad: eerste graad A-stroom Jaar: tweede leerjaar BASISOPTIE MODERNE WETENSCHAPPEN Vak(ken): AV Economie 2 lt/w Leerplannummer: 2006/001 (vervangt 97116) Nummer inspectie: 2006 / 1

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w

SECUNDAIR ONDERWIJS BSO. derde graad. derde leerjaar. Mode SPECIFIEK GEDEELTE. Mode-verkoop. 11-7 lt/w 4-8 lt/w 5 lt/w SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: derde leerjaar Studiegebied: Mode SPECIFIEK GEDEELTE Optie(s): Mode-verkoop Vak(ken): PV Praktijk kleding PV/TV Stage kleding TV Kleding

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048

BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. September 2008 VVKSO BRUSSEL D/2008/7841/048 BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2008 VVKSO BRUSSEL BEDRIJFSBEHEER DERDE GRAAD BSO-KSO-TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2008 Vlaams

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

Boekhoudkundige bediende

Boekhoudkundige bediende Leerplan OPLEIDING Boekhoudkundige bediende Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/696/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Inleiding tot de boekhouding voor een boekhoudkundige bediende 40

Nadere informatie

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009

KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL D/2013/7841/009 KANTOOR VERKOOP DERDE GRAAD BSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2004/0279/066 en D/2004/0279/003A vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat

Nadere informatie

BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs

BOEKHOUD KUNDIG. Centrum voor Volwassenenonderwijs S T U D I E BOEKHOUD B E D I E N D E G I D S KUNDIG 2015-2016 Centrum voor Volwassenenonderwijs L B C - N V K Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Tel. 03 220 89 00 - Fax 03 220 89 58 antwerpen@lbconderwijs.be

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3

Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Overzicht modulefiches Kantoor en gegevensbeheer BSO 3 Inhoud FRANS... 2 BSO3 INLEIDING FRANS A1... 2 BSO Frans 2... 3 BSO Frans 3... 4 BSO Frans 4... 5 ENGELS... 6 BSO 3 Engels 1... 6 BSO 3, Engels B

Nadere informatie