Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten 1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst 1.1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen, voorwaarden en beschermingsmodaliteiten die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door LCR Telecom. Als gebruiker van de diensten wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst De Klant kan op geen enkele wijze afstand doen van deze gebruikersovereenkomst, ze wijzigen of vervangen, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen. 2. Definities LCR Telecom: LCR Telecom NV met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Ternesselei 330, BTW nummer BE Voor vragen kan de Klant terecht op 03/ of Overeenkomst: De overeenkomst als gesloten tussen LCR Telecom en haar Klant, waarvan de modaliteiten zijn opgenomen in het Bestelformulier en waar deze gebruikersovereenkomst op van toepassing is. Bestelformulier: formulier bevattende de door Klant gewenste diensten, alsook de technische specificaties van deze diensten en de prijzen ervan. Klant: Natuurlijke persoon of rechtspersoon, of feitelijke vereniging die middels het onderhavige Bestelformulier en conform de geldende gebruikersovereenkomst een abonnement neemt op de Dienst. Dienst: De door LCR Telecom aangeboden diensten. Netwerk: Telecommunicatienetwerk dat wordt gebruikt voor de levering van de Dienst aan de Klant. Tarieven: De vergoeding(en) die de Klant aan LCR Telecom verschuldigd is voor de levering van de Dienst. BIPT: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Het is de onafhankelijke instelling, opgericht bij de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, die waakt over een correct verloop van de Belgische telecommunicatiemarkt en toeziet op de verhoudingen tussen de diverse Operatoren. Service Level Agreement ( SLA ): het niveau van ondersteuning door LCR Telecom voor een welbepaalde Dienst. 3. Algemene bepalingen 3.1 Iedere bepaling van de gebruikersovereenkomst die wettelijk nietig of niet toepasbaar is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van de gebruikersovereenkomst. 3.2 De geldigheid van een Overeenkomst ondertekend door een minderjarige is onderhevig aan de schriftelijke toestemming van een van zijn ouders of zijn voogd. Deze toestemming moet samen met de Overeenkomst aan LCR Telecom bezorgd worden. 3.3 Binnen het kader van deze Overeenkomst zal online communicatie en elektronische post, voor zover toegelaten bij wet, dezelfde bewijskracht en juridische binding hebben als geschreven documenten. 3.4 Alle kennisgevingen aan LCR Telecom dienen per aangetekende brief te gebeuren op het adres van d e maatschappelijke zetel. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, mogen alle kennisgevingen aan de Klant worden gericht op het adres dat deze laatste heeft opgegeven in de Overeenkomst. LCR Telecom en de Klant verklaren elkaar zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging. 4. Rechten en plichten LCR Telecom 4.1 LCR Telecom verbindt zich ertoe de Diensten te leveren die opgenomen zijn in actuele publicaties, op de website of via algemene bekendmakingen. 4.2 LCR Telecom verbindt zich ertoe de Klant toegang tot het internet te verschaffen via de computerapparatuur van de Klant. Het maximum download en uploaddebiet stemt overeen met de in de technische specificaties als beschreven in het Bestelformulier. De toegang tot de Dienst is beperkt tot één of meerdere computers, afhankelijk van de technische specificaties als beschreven in het Bestelformulier 4.3 LCR Telecom kan de toegang tot bepaalde Internetpoorten of adressen die de wet niet respecteren, blokkeren of beperken. LCR Telecom kan de toegang tot Internet of tot één of meerdere diensten desactiveren of annuleren volgens de regels die beschikbaar zijn op de website van LCR Telecom. 4.4 LCR Telecom behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke inhoud openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen die niet zou voldoen aan de onderhavige algemene voorwaarden of op enige andere wijze afkeurenswaardig zou zijn. 4.5 Gelet op de specifieke aard van het voorwerp van de huidige Overeenkomst en meer bepaald de ervoor vereiste samenwerking met derden zoals Belgacom en het BIPT, maakt LCR Telecom het meeste voorbehoud bij wijzigingen aan de Overeenkomst en/of de Dienst die afhankelijk zijn van wijzigingen in de dienstverlening door het BIPT en/of Belgacom, dan wel wijziging in de reglementering en voorwaarden van het BIPT en/of Belgacom. LCR Telecom behoudt zich tevens het recht voor zijn Diensten en Tarieven te wijzigen telkens dit volgens objectieve maatstaven noodzakelijk zou zijn. 5. Rechten en plichten Klant 5.1 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst als een goede huisvader conform de geldende wetten en 1 van 5

2 reglementen en niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden. 5.2 De Klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor het accepteren van de Dienst. 5.3 De Klant dient erover te waken de intellectuele rechten van LCR Telecom of van derden, waaronder de auteursrechten, te respecteren en er geen inbreuk op te plegen. 5.4 De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van zijn uitrusting, en hij dient zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder zijn toestemming toegang heeft tot de Dienst. 5.5 De Klant verplicht zich ertoe LCR Telecom tijdig en met de grootste voorzorg te informeren omtrent aanpassingen die betrekking hebben op het adres en andere relevante gegevens van de Klant. 5.6 In het specifieke geval van een adreswijziging waarschuwt de Klant LCR Telecom minimaal 2 maanden, tenzij in geval van overmacht die een kortere termijn vereist, voor de effectieve wijziging. LCR Telecom deelt ten laatste 6 weken voor de effectieve adreswijziging de datum mee waarop de dienstverlening op het oude adres zal worden stopgezet en tezelfdertijd op het nieuwe adres zal worden hernomen. 5.7 In geval van heraansluiting na beëindiging van de Overeenkomst behoudt LCR Telecom zich het recht voor een bankwaarborg en/of kosten van aansluiting te eisen. 5.8 De Klant heeft geen recht tot overdracht van zijn Overeenkomst aan een derde partij, tenzij na uitdrukkelijk akkoord van LCR Telecom en betaling van de daarvoor voorziene kosten, zoals aangegeven in de tarieventabel op de website. 5.9 In het geval LCR Telecom desgevallend in gebreke blijft de aan de Klant verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn terug te storten, heeft de Klant het recht op gelijkwaardige nalatigheidkosten. 6. Duur, beëindiging en opschorting van het contract 6.1 Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de minimumduur van deze Overeenkomst 3 jaar. Bij gebreke aan een opzeg van ten minste 3 maanden vóór de einddatum van de Overeenkomst zal het contract stilzwijgend jaar na jaar verlengd worden. 6.2 Indien Klant de Overeenkomst opzegt tijdens deze duur ervan, behoudt LCR Telecom het recht voor, behoudens in het geval van verhuis van de DSL-lijn, de Klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van de en voor de nog resterende maanden tot het einde van de minimumduur, vermeerderd met de geldende afsluitkost. 6.3 De Overeenkomst kan door LCR Telecom of de Klant te allen tijde worden verbroken indien de andere partij zijn verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet naleeft. 6.4 In geval de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet naleeft, kan LCR Telecom de Dienst volledig schorsen na het verzenden van een herinnering die zonder gevolg is gebleven gedu rende een termijn van 10 werkdagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de herinnering. In deze gevallen behoudt LCR Telecom zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van de en voor de nog resterende maanden tot het einde van de overeenkomst, vermeerderd met de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de dienstverlening. 7. Geleverde diensten, prijzen en betalingen 7.1 De geleverde dienstenen de corresponderende prijzen zijn deze als aangegeven in het Bestelformulier. 7.2 Voor de aan de Klant geleverde diensten wordt maandelijks een aanrekening opgemaakt. 7.3 Betaling dient te gebeuren op het door LCR Telecom opgegeven rekeningnummer met vermelding van de kenmerken van de aanrekening, tenzij anders met de Klant is overeengekomen. 7.4 Indien de Klant zijn aanrekening niet heeft ontvangen, brengt hij LCR Telecom daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Nadat LCR Telecom kennis heeft genomen van het ontbreken van de aanrekening zal een duplicaat verstrekt worden waarna het verschuldigde bedrag betaald moet worden. Vanaf het overmaken van meerdere duplicaten kunnen daarvoor forfaitaire administratiekosten aangerekend worden. 7.5 Betaling dient te gebeuren zoals aangegeven in het Bestelformulier. 7.6 In geval van laattijdige betaling zal de Klant een verwittiging van laattijdige betaling toegestuurd krijgen, die een nieuwe termijn vastlegt van 10 werkdagen. 7.7 Het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in de herinnering stelt de Klant van rechtswege in gebreke. Indien eveneens niet aan deze herinnering wordt voldaan, zal de Klant een laatste verwittiging toegestuurd krijgen, die een laatste termijn vastlegt van 5 werkdagen. 7.8 In geval van niet betaling binnen de termijn als aangegeven in de tweede verwittiging, wordt de dienstverlening van LCR Telecom naar de Klant toe stop gezet en zal de Klant moeten instaan voor al de vereiste kosten van stopzetting, vermeerderd met de wettelijke verwijlintresten op de laattijdige betaling, te rekenen vanaf de dag na de vervaldatum van de oorspronkelijke aanrekening. 8. Uitrusting 8.1 Om gebruik te kunnen maken van de LCR Telecom diensten, dient de Klant gebruik te maken van het door LCR Telecom ter beschikking gestelde materiaal, zoals aangegeven in het relevante Bestelformulier. 8.2 Het Bestelformulier geeft de technische specificaties en de prijzen weer. 8.3 Het service niveau is aangegeven in de door de klant goedgekeurde SLA. 8.4 Om gebruik te maken van de LCR Telecom diensten, dient de klant zelf de interne bekabeling te voorzien tussen de koperintro in het gebouw en de gewenste interne ruimte van de klant. Bij niet aanwezigheid van deze bekabeling kan LCR Telecom deze kabel installeren aan het tarief van 1 per lopende meter en 75/uur per startend werkuur. 9. Service level met betrekking tot beschikbaarheid van de dienst 2 van 5

3 9.1 LCR Telecom biedt twee service level niveaus aan: Standaard SLA en Enhanced SLA. Het op de overeenkomst van toepassing zijnde niveau is vermeld in de overeenkomst of het bestelformulier. 9.2 Beschikbaarheid Afhankelijk van het gekozen service niveau, geldt de volgende garantie op de beschikbaarheid van de dienst: Standaard SLA: Garantie op 99,8% beschikbaarheid van de dienst tijdens de kantooruren Enhanced SLA: Garantie op 99,9% beschikbaarheid van de dienst tijdens de kantooruren De beschikbaarheid voor eindgebruikers tot de dienst wordt als volgt gedefinieerd: Totaal aantal min.* per maand Aantal min.* totale downtime van het Platform x 100 (%) Totaal aantal minuten per maand Het aantal minuten downtime wordt bepaald door het moment tussen het ingaan van de storing van de dienst en de aanvang van reparatie door LCR Telecom. Waarbij de totale downtime gelijk is aan de som van de afzonderlijke minuten downtime in de betreffende maand. Bij een storing is sprake van downtime wanneer de functionaliteit van de dienst niet beschikbaar is. Dit is het geval wanneer storingen optreden in kritische enkelvou dige componenten (bijvoorbeeld switch, offloader) of wanneer ook fouttolerante componenten volledig uitvallen (bijvoorbeeld de servers). Bij alle andere storingen is geen sprake van downtime De beschikbaarheid wordt gemeten op het terminatiepunt bij de Klant Bij de berekening van de beschikbaarheid worden de geplande onderhoudstijden, alsook elke onbeschikbaarheid door stroompannes bij de Klant of het cliënteel van de Klant en andere gebeurtenissen die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de wil van LCR Telecom niet mee in rekening gebracht Werkzaamheden die de beschikbaarheid van de dienst in het gedrang kunnen brengen, worden minstens 3 dagen op voorhand op de LCR Telecom website en via e mail bekendgemaakt, tenzij bij onvoorziene noodgevallen Bij uitval of storing van de dienst geldt de volgende afhandeling, afhankelijk van de door u gekozen SLA: Standaard SLA Enhanced SLA ADSL2+ Enhanced SLA DIA Melding van de Storing 24/7 24/7 24/7 Oplossing van de storing Maandag tot vrijdag telkens 24/7 24/7 tussen 8 uur en 18 uur Herstel van de storing Binnen de 8 uur Binnen de 8 uur Binnen de 4 uur 9.3 Garantie op snelheden ADSL2+: de ADSL2+ verbinding zal steeds verlopen volgens het principe van best effort waarbij de kwaliteit zal afhangen van de afstand en kwaliteit van de lijn DIA: voor DIA verbindingen garandeert LCR Telecom de snelheid zoals aangegeven op het bestelformulier van de desbetreffende verbinding. 9.4 Elke interventie op locatie voor een probleem waarvan blijkt dat dit veroorzaakt is door de klant, geeft LCR Telecom het recht een kost van 75/uur en een vervoerskost van 0.35/km met een minimum van 25 in rekening te brengen van de Klant. 10. Storingen en compensaties Ticketing systeem Bij de melding van een storing bij de LCR Telecom service desk wordt er een probleem ticket aangemaakt Het tijdstip van het ticket zal gelden als uitgangspunt van de berekening van zowel de hieronder beschreven duurtijden en sancties Mocht LCR Telecom bijkomende informatie nodig hebben van de Klant of zijn cliënteel, dan zullen al de reactietijden, alsook de inwerkingtreding van de dienst verrekend worden met de verstreken tijd tot aan het moment dat LCR Telecom alle bijkomende opgevraagde informatie ontvangen heeft Herstellingen van de connectiviteit en oplevering van de Dienst Mocht LCR Telecom de verplichtingen inzake de inwerkingtreding van de dienstverlening en inzake de herstellingstijd van de dienst niet kunnen nakomen, is LCR Telecom gehouden tot het betalen aan de Klant van de hieronder vermelde bedragen. Deze bedragen zullen niet betaald worden, mocht de Klant zelf of enige andere derde partij aan de oorzaak van het probleem liggen. De vermelde bedragen zijn exclusief BTW. SLA 1 tot 4 uur te laat Meer dan 4 uur te laat Standaard SLA Enhanced SLA 10% van de maandelijkse 50% van de maandelijkse 50% van de maandelijkse 100% van de maandelijkse Beschikbaarheid van de connectiviteit en het activeringsportaal Mocht LCR Telecom de verplichtingen inzake beschikbaarheid van de dienst op maandbasis niet kunnen nakomen, is LCR Telecom gehouden tot het betalen aan de Klant van de hieronder vermelde bedragen. De bedragen zijn excl. BTW. SLA Beschikbaarheid Vergoeding Standaard SLA < 99,8 % 5 % van de maandelijkse Enhanced SLA en SLA + < 99,9 % 10 % van de maandelijkse Mocht LCR Telecom de verplichtingen inzake de beschikbaarheid van de dienst op jaarbasis niet nakomen, richt de Klant een aangetekend schrijven binnen drie maanden na de laatste maand waarin de lijn beschikbaar was. In het 3 van 5

4 aangetekend schrijven vermeldt de Klant de volgende informatie: Line code nummer Start datum van de metingperiode Eind datum van de metingperiode Procentuele beschikbaarheid op jaarbasis als berekend door de Klant Mocht LCR Telecom een boete betalen aan de Klant voor het niet naleven van de minimale beschi kbaarheid van de dienst op jaarbasis zal de volgende metingperiode niet aanvangen voor de metingperiode aangeduid door LCR Telecom in de aanvraag voor de terugbetaling Kredietnota Al de betalingen volgend uit de hierboven aangegeven artikels, zullen de vorm aannemen van een kredietnota die ingebracht kan worden bij de volgende afrekening De Klant of het cliënteel van de Klant mag niet meer dan één kredietnota indienen met betrekking tot één en dezelfde foutmelding. Bovendien zal LCR Telecom geen aparte kredietnota s toestaan en aanvaarden indien het gaat om een stroompanne, noch indien de maximale temperatuur die overschreden wordt op dat moment De kredietnota zal nooit het bedrag van het abonnementsgeld opgenomen in de volgende afrekening kunnen overstijgen LCR Telecom zal ernaar streven om enerzijds de ontvangst van het verzoek tot kostennota via fax of e mail binnen twee werkdagen na ontvangst te bevestigen en anderzijds om dat verzoek binnen tien werkdagen na ontvangst te behandelen. De Klant of zijn cliënteel zal onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van de beslissing inzake het verzoek Wanneer de Klant of zijn cliënteel het verzoek tot kostennota heeft ingediend, zal de Klant of zijn cliënteel niettemin zijn volledige factuur moeten betalen. Het is dus niet aan de Klant of zijn cliënteel zelf om credits in mindering te brengen vooruitlopend op de beslissing van LCR Telecom Het toekennen van een kostennota aan de Klant of zijn cliënteel vereist dat de Klant of zijn cliënteel deze SLA naleeft. Mocht de Klant of zijn cliënteel een inbreuk plegen op deze SLA vervalt elk recht op een kostennota. 11. Aansprakelijkheid 11.1 Alle oorzaken van een gebrek in de dienstverlening door LCR Telecom waarbij wordt vastgesteld dat de oorzaak te wijten is aan een derde (zoals Belgacom en /of het BIPT), worden aanzien als overmacht waarvoor LCR Telecom op geen enkele manier de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid hoeft te dragen LCR Telecom is op geen enkele manier verantwoordelijk voor door de Klant gebruikte infrastructuur en/of toestellen die eigendom zijn van de Klant LCR Telecom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging of tekortkomingen in de uitvoering van de Dienst indien die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de wil van LCR Telecom, onvoorspelbaar en die LCR Telecom niet kon voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, opstand, onlusten, acties vanwege burgerlijke of militaire overheden, explosies, stakingen of sociale conflicten (ook die waarbij eigen personeel is betrokken), overstromingen, aanhoudende vorst, brand, onweer of daden van derden (zoals contractbreuk door een leverancier of een onderbreking in de bevoorrading bij de leveranciers van) Evenmin kan LCR Telecom aansprakelijk gesteld worden indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet LCR Telecom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van gegevens toegankelijk via internet LCR Telecom kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten toegankelijk via het LCR Telecom netwerk, noch voor de facturatie ervan, wanneer die geleverd worden door derden LCR Telecom kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover de Klant bewijst dat LCR Telecom een zware fout heeft begaan, in geval van opzet of indien LCR Telecom een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van LCR Telecom is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en supplementaire kosten In alle gevallen is de aansprakelijkheid van LCR Telecom beperkt tot een maximum van het door LCR Telecom resterend te factureren bedrag van de jaarovereenkomst De aanspraken van de Klant onder deze gebruikersvoorwaarden sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze gebruikersvoorwaarden De inhoud van de spraak en/of gegevenscommunicatie blijft in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de Klant en LCR Telecom wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien, noch kan LCR Telecom aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van enige communicatie, tenzij dit naar de mening van LCR Telecom technisch mogelijk is en LCR Telecom daartoe verplicht wordt door de wet of een gerechtelijke beslissing. 12. Klachten en geschillen 12.1 LCR Telecom stelt een contactpersoon ter beschikking om de geschillen inzake het leveren van de Dienst te regelen. LCR Telecom zal de nodige inspanningen leveren die redelijkerwijs nodig zijn om zulke problemen op te lossen Om ontvankelijk te zijn, dienen klachten inzake de aanrekeningen, 10 dagen na de datum van de aanrekening worden ingediend Klachten inzake een onterechte buitendienststelling moeten ingediend worden 10 dagen na de schorsing of beëindiging van de aansluiting. Indien de klacht na deze termijn wordt ingediend, wordt er voor de berekening van een eventuele vergoeding geen rekening gehouden met de duur begrepen tussen de 10 de dag en de dag waarop klacht werd ingediend Klachten Wanneer LCR Telecom geen beslissing neemt binnen een redelijke termijn of wanneer de Klant niet akkoord gaat met de beslissing van LCR Telecom kan de Klant zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Barricadenplein, 1 te 1000 Brussel, tel 02/ fax 02/ , bij wet opgericht bij het BIPT Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Elke betwisting over de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de 4 van 5

5 rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 5 van 5

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online.

Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. Algemene Voorwaarden Ketel Garantiecontract Sani-online. 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van de overeenkomst ketel garantie contract tussen u en Sani & CV

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland.

Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden advertentieopdrachten Voka Kamer van Koophandel Antwerpen- Waasland. Hiernavolgende bepalingen beheersen de uitvoering van advertentieopdrachten bij Voka Kamer

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent

VideoBankOnline, hierna te noemen VBO. Voorwaarden voor leveranciers van videocontent VideoBankOnline, hierna te noemen VBO Voorwaarden voor leveranciers van videocontent 1 Definities Dienst betekent de door VBO geleverde dienst, waarbij leverancier videocontent aanlevert, welke door VBO

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden.

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden. Algemene Voorwaarden De Bokx ICT Kamer van Koophandel te Delft: 27335356 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf De Bokx ICT en de koper

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

7. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en enige overeenkomst, dan prevaleren de bepalingen in de overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN REVIVENDO versie 2013 Artikel 1 Toepasselijkheid en totstandkoming 1. In deze overeenkomst wordt onder opdrachtgever verstaan: degene die een offerte, of aanbieding van Revivendo BV,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene V 1. BINDENDE KRACHT Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door partijen, worden de betrekkingen tussen CARBOLIM en de verkoper beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, niettegenstaande

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTEN VOORWAARDEN VAN EDEN BOOMVERZORGERS EN HOVENIERS

ALGEMENE CONSUMENTEN VOORWAARDEN VAN EDEN BOOMVERZORGERS EN HOVENIERS ALGEMENE CONSUMENTEN VOORWAARDEN VAN EDEN BOOMVERZORGERS EN HOVENIERS ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder: A. De ondernemer: Van Eden Boomverzorgers en Hoveniers,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie