Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden en Service Niveau DSL diensten 1. Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst 1.1. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen, voorwaarden en beschermingsmodaliteiten die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die worden aangeboden door LCR Telecom. Als gebruiker van de diensten wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst De Klant kan op geen enkele wijze afstand doen van deze gebruikersovereenkomst, ze wijzigen of vervangen, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen. 2. Definities LCR Telecom: LCR Telecom NV met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Ternesselei 330, BTW nummer BE Voor vragen kan de Klant terecht op 03/ of Overeenkomst: De overeenkomst als gesloten tussen LCR Telecom en haar Klant, waarvan de modaliteiten zijn opgenomen in het Bestelformulier en waar deze gebruikersovereenkomst op van toepassing is. Bestelformulier: formulier bevattende de door Klant gewenste diensten, alsook de technische specificaties van deze diensten en de prijzen ervan. Klant: Natuurlijke persoon of rechtspersoon, of feitelijke vereniging die middels het onderhavige Bestelformulier en conform de geldende gebruikersovereenkomst een abonnement neemt op de Dienst. Dienst: De door LCR Telecom aangeboden diensten. Netwerk: Telecommunicatienetwerk dat wordt gebruikt voor de levering van de Dienst aan de Klant. Tarieven: De vergoeding(en) die de Klant aan LCR Telecom verschuldigd is voor de levering van de Dienst. BIPT: Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Het is de onafhankelijke instelling, opgericht bij de Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, die waakt over een correct verloop van de Belgische telecommunicatiemarkt en toeziet op de verhoudingen tussen de diverse Operatoren. Service Level Agreement ( SLA ): het niveau van ondersteuning door LCR Telecom voor een welbepaalde Dienst. 3. Algemene bepalingen 3.1 Iedere bepaling van de gebruikersovereenkomst die wettelijk nietig of niet toepasbaar is, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van de gebruikersovereenkomst. 3.2 De geldigheid van een Overeenkomst ondertekend door een minderjarige is onderhevig aan de schriftelijke toestemming van een van zijn ouders of zijn voogd. Deze toestemming moet samen met de Overeenkomst aan LCR Telecom bezorgd worden. 3.3 Binnen het kader van deze Overeenkomst zal online communicatie en elektronische post, voor zover toegelaten bij wet, dezelfde bewijskracht en juridische binding hebben als geschreven documenten. 3.4 Alle kennisgevingen aan LCR Telecom dienen per aangetekende brief te gebeuren op het adres van d e maatschappelijke zetel. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, mogen alle kennisgevingen aan de Klant worden gericht op het adres dat deze laatste heeft opgegeven in de Overeenkomst. LCR Telecom en de Klant verklaren elkaar zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke adreswijziging. 4. Rechten en plichten LCR Telecom 4.1 LCR Telecom verbindt zich ertoe de Diensten te leveren die opgenomen zijn in actuele publicaties, op de website of via algemene bekendmakingen. 4.2 LCR Telecom verbindt zich ertoe de Klant toegang tot het internet te verschaffen via de computerapparatuur van de Klant. Het maximum download en uploaddebiet stemt overeen met de in de technische specificaties als beschreven in het Bestelformulier. De toegang tot de Dienst is beperkt tot één of meerdere computers, afhankelijk van de technische specificaties als beschreven in het Bestelformulier 4.3 LCR Telecom kan de toegang tot bepaalde Internetpoorten of adressen die de wet niet respecteren, blokkeren of beperken. LCR Telecom kan de toegang tot Internet of tot één of meerdere diensten desactiveren of annuleren volgens de regels die beschikbaar zijn op de website van LCR Telecom. 4.4 LCR Telecom behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid elke inhoud openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen die niet zou voldoen aan de onderhavige algemene voorwaarden of op enige andere wijze afkeurenswaardig zou zijn. 4.5 Gelet op de specifieke aard van het voorwerp van de huidige Overeenkomst en meer bepaald de ervoor vereiste samenwerking met derden zoals Belgacom en het BIPT, maakt LCR Telecom het meeste voorbehoud bij wijzigingen aan de Overeenkomst en/of de Dienst die afhankelijk zijn van wijzigingen in de dienstverlening door het BIPT en/of Belgacom, dan wel wijziging in de reglementering en voorwaarden van het BIPT en/of Belgacom. LCR Telecom behoudt zich tevens het recht voor zijn Diensten en Tarieven te wijzigen telkens dit volgens objectieve maatstaven noodzakelijk zou zijn. 5. Rechten en plichten Klant 5.1 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst als een goede huisvader conform de geldende wetten en 1 van 5

2 reglementen en niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden. 5.2 De Klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor het accepteren van de Dienst. 5.3 De Klant dient erover te waken de intellectuele rechten van LCR Telecom of van derden, waaronder de auteursrechten, te respecteren en er geen inbreuk op te plegen. 5.4 De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van zijn uitrusting, en hij dient zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder zijn toestemming toegang heeft tot de Dienst. 5.5 De Klant verplicht zich ertoe LCR Telecom tijdig en met de grootste voorzorg te informeren omtrent aanpassingen die betrekking hebben op het adres en andere relevante gegevens van de Klant. 5.6 In het specifieke geval van een adreswijziging waarschuwt de Klant LCR Telecom minimaal 2 maanden, tenzij in geval van overmacht die een kortere termijn vereist, voor de effectieve wijziging. LCR Telecom deelt ten laatste 6 weken voor de effectieve adreswijziging de datum mee waarop de dienstverlening op het oude adres zal worden stopgezet en tezelfdertijd op het nieuwe adres zal worden hernomen. 5.7 In geval van heraansluiting na beëindiging van de Overeenkomst behoudt LCR Telecom zich het recht voor een bankwaarborg en/of kosten van aansluiting te eisen. 5.8 De Klant heeft geen recht tot overdracht van zijn Overeenkomst aan een derde partij, tenzij na uitdrukkelijk akkoord van LCR Telecom en betaling van de daarvoor voorziene kosten, zoals aangegeven in de tarieventabel op de website. 5.9 In het geval LCR Telecom desgevallend in gebreke blijft de aan de Klant verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn terug te storten, heeft de Klant het recht op gelijkwaardige nalatigheidkosten. 6. Duur, beëindiging en opschorting van het contract 6.1 Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de minimumduur van deze Overeenkomst 3 jaar. Bij gebreke aan een opzeg van ten minste 3 maanden vóór de einddatum van de Overeenkomst zal het contract stilzwijgend jaar na jaar verlengd worden. 6.2 Indien Klant de Overeenkomst opzegt tijdens deze duur ervan, behoudt LCR Telecom het recht voor, behoudens in het geval van verhuis van de DSL-lijn, de Klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van de en voor de nog resterende maanden tot het einde van de minimumduur, vermeerderd met de geldende afsluitkost. 6.3 De Overeenkomst kan door LCR Telecom of de Klant te allen tijde worden verbroken indien de andere partij zijn verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet naleeft. 6.4 In geval de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet naleeft, kan LCR Telecom de Dienst volledig schorsen na het verzenden van een herinnering die zonder gevolg is gebleven gedu rende een termijn van 10 werkdagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de herinnering. In deze gevallen behoudt LCR Telecom zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van de en voor de nog resterende maanden tot het einde van de overeenkomst, vermeerderd met de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de dienstverlening. 7. Geleverde diensten, prijzen en betalingen 7.1 De geleverde dienstenen de corresponderende prijzen zijn deze als aangegeven in het Bestelformulier. 7.2 Voor de aan de Klant geleverde diensten wordt maandelijks een aanrekening opgemaakt. 7.3 Betaling dient te gebeuren op het door LCR Telecom opgegeven rekeningnummer met vermelding van de kenmerken van de aanrekening, tenzij anders met de Klant is overeengekomen. 7.4 Indien de Klant zijn aanrekening niet heeft ontvangen, brengt hij LCR Telecom daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Nadat LCR Telecom kennis heeft genomen van het ontbreken van de aanrekening zal een duplicaat verstrekt worden waarna het verschuldigde bedrag betaald moet worden. Vanaf het overmaken van meerdere duplicaten kunnen daarvoor forfaitaire administratiekosten aangerekend worden. 7.5 Betaling dient te gebeuren zoals aangegeven in het Bestelformulier. 7.6 In geval van laattijdige betaling zal de Klant een verwittiging van laattijdige betaling toegestuurd krijgen, die een nieuwe termijn vastlegt van 10 werkdagen. 7.7 Het verstrijken van de betalingstermijn vermeld in de herinnering stelt de Klant van rechtswege in gebreke. Indien eveneens niet aan deze herinnering wordt voldaan, zal de Klant een laatste verwittiging toegestuurd krijgen, die een laatste termijn vastlegt van 5 werkdagen. 7.8 In geval van niet betaling binnen de termijn als aangegeven in de tweede verwittiging, wordt de dienstverlening van LCR Telecom naar de Klant toe stop gezet en zal de Klant moeten instaan voor al de vereiste kosten van stopzetting, vermeerderd met de wettelijke verwijlintresten op de laattijdige betaling, te rekenen vanaf de dag na de vervaldatum van de oorspronkelijke aanrekening. 8. Uitrusting 8.1 Om gebruik te kunnen maken van de LCR Telecom diensten, dient de Klant gebruik te maken van het door LCR Telecom ter beschikking gestelde materiaal, zoals aangegeven in het relevante Bestelformulier. 8.2 Het Bestelformulier geeft de technische specificaties en de prijzen weer. 8.3 Het service niveau is aangegeven in de door de klant goedgekeurde SLA. 8.4 Om gebruik te maken van de LCR Telecom diensten, dient de klant zelf de interne bekabeling te voorzien tussen de koperintro in het gebouw en de gewenste interne ruimte van de klant. Bij niet aanwezigheid van deze bekabeling kan LCR Telecom deze kabel installeren aan het tarief van 1 per lopende meter en 75/uur per startend werkuur. 9. Service level met betrekking tot beschikbaarheid van de dienst 2 van 5

3 9.1 LCR Telecom biedt twee service level niveaus aan: Standaard SLA en Enhanced SLA. Het op de overeenkomst van toepassing zijnde niveau is vermeld in de overeenkomst of het bestelformulier. 9.2 Beschikbaarheid Afhankelijk van het gekozen service niveau, geldt de volgende garantie op de beschikbaarheid van de dienst: Standaard SLA: Garantie op 99,8% beschikbaarheid van de dienst tijdens de kantooruren Enhanced SLA: Garantie op 99,9% beschikbaarheid van de dienst tijdens de kantooruren De beschikbaarheid voor eindgebruikers tot de dienst wordt als volgt gedefinieerd: Totaal aantal min.* per maand Aantal min.* totale downtime van het Platform x 100 (%) Totaal aantal minuten per maand Het aantal minuten downtime wordt bepaald door het moment tussen het ingaan van de storing van de dienst en de aanvang van reparatie door LCR Telecom. Waarbij de totale downtime gelijk is aan de som van de afzonderlijke minuten downtime in de betreffende maand. Bij een storing is sprake van downtime wanneer de functionaliteit van de dienst niet beschikbaar is. Dit is het geval wanneer storingen optreden in kritische enkelvou dige componenten (bijvoorbeeld switch, offloader) of wanneer ook fouttolerante componenten volledig uitvallen (bijvoorbeeld de servers). Bij alle andere storingen is geen sprake van downtime De beschikbaarheid wordt gemeten op het terminatiepunt bij de Klant Bij de berekening van de beschikbaarheid worden de geplande onderhoudstijden, alsook elke onbeschikbaarheid door stroompannes bij de Klant of het cliënteel van de Klant en andere gebeurtenissen die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de wil van LCR Telecom niet mee in rekening gebracht Werkzaamheden die de beschikbaarheid van de dienst in het gedrang kunnen brengen, worden minstens 3 dagen op voorhand op de LCR Telecom website en via e mail bekendgemaakt, tenzij bij onvoorziene noodgevallen Bij uitval of storing van de dienst geldt de volgende afhandeling, afhankelijk van de door u gekozen SLA: Standaard SLA Enhanced SLA ADSL2+ Enhanced SLA DIA Melding van de Storing 24/7 24/7 24/7 Oplossing van de storing Maandag tot vrijdag telkens 24/7 24/7 tussen 8 uur en 18 uur Herstel van de storing Binnen de 8 uur Binnen de 8 uur Binnen de 4 uur 9.3 Garantie op snelheden ADSL2+: de ADSL2+ verbinding zal steeds verlopen volgens het principe van best effort waarbij de kwaliteit zal afhangen van de afstand en kwaliteit van de lijn DIA: voor DIA verbindingen garandeert LCR Telecom de snelheid zoals aangegeven op het bestelformulier van de desbetreffende verbinding. 9.4 Elke interventie op locatie voor een probleem waarvan blijkt dat dit veroorzaakt is door de klant, geeft LCR Telecom het recht een kost van 75/uur en een vervoerskost van 0.35/km met een minimum van 25 in rekening te brengen van de Klant. 10. Storingen en compensaties Ticketing systeem Bij de melding van een storing bij de LCR Telecom service desk wordt er een probleem ticket aangemaakt Het tijdstip van het ticket zal gelden als uitgangspunt van de berekening van zowel de hieronder beschreven duurtijden en sancties Mocht LCR Telecom bijkomende informatie nodig hebben van de Klant of zijn cliënteel, dan zullen al de reactietijden, alsook de inwerkingtreding van de dienst verrekend worden met de verstreken tijd tot aan het moment dat LCR Telecom alle bijkomende opgevraagde informatie ontvangen heeft Herstellingen van de connectiviteit en oplevering van de Dienst Mocht LCR Telecom de verplichtingen inzake de inwerkingtreding van de dienstverlening en inzake de herstellingstijd van de dienst niet kunnen nakomen, is LCR Telecom gehouden tot het betalen aan de Klant van de hieronder vermelde bedragen. Deze bedragen zullen niet betaald worden, mocht de Klant zelf of enige andere derde partij aan de oorzaak van het probleem liggen. De vermelde bedragen zijn exclusief BTW. SLA 1 tot 4 uur te laat Meer dan 4 uur te laat Standaard SLA Enhanced SLA 10% van de maandelijkse 50% van de maandelijkse 50% van de maandelijkse 100% van de maandelijkse Beschikbaarheid van de connectiviteit en het activeringsportaal Mocht LCR Telecom de verplichtingen inzake beschikbaarheid van de dienst op maandbasis niet kunnen nakomen, is LCR Telecom gehouden tot het betalen aan de Klant van de hieronder vermelde bedragen. De bedragen zijn excl. BTW. SLA Beschikbaarheid Vergoeding Standaard SLA < 99,8 % 5 % van de maandelijkse Enhanced SLA en SLA + < 99,9 % 10 % van de maandelijkse Mocht LCR Telecom de verplichtingen inzake de beschikbaarheid van de dienst op jaarbasis niet nakomen, richt de Klant een aangetekend schrijven binnen drie maanden na de laatste maand waarin de lijn beschikbaar was. In het 3 van 5

4 aangetekend schrijven vermeldt de Klant de volgende informatie: Line code nummer Start datum van de metingperiode Eind datum van de metingperiode Procentuele beschikbaarheid op jaarbasis als berekend door de Klant Mocht LCR Telecom een boete betalen aan de Klant voor het niet naleven van de minimale beschi kbaarheid van de dienst op jaarbasis zal de volgende metingperiode niet aanvangen voor de metingperiode aangeduid door LCR Telecom in de aanvraag voor de terugbetaling Kredietnota Al de betalingen volgend uit de hierboven aangegeven artikels, zullen de vorm aannemen van een kredietnota die ingebracht kan worden bij de volgende afrekening De Klant of het cliënteel van de Klant mag niet meer dan één kredietnota indienen met betrekking tot één en dezelfde foutmelding. Bovendien zal LCR Telecom geen aparte kredietnota s toestaan en aanvaarden indien het gaat om een stroompanne, noch indien de maximale temperatuur die overschreden wordt op dat moment De kredietnota zal nooit het bedrag van het abonnementsgeld opgenomen in de volgende afrekening kunnen overstijgen LCR Telecom zal ernaar streven om enerzijds de ontvangst van het verzoek tot kostennota via fax of e mail binnen twee werkdagen na ontvangst te bevestigen en anderzijds om dat verzoek binnen tien werkdagen na ontvangst te behandelen. De Klant of zijn cliënteel zal onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van de beslissing inzake het verzoek Wanneer de Klant of zijn cliënteel het verzoek tot kostennota heeft ingediend, zal de Klant of zijn cliënteel niettemin zijn volledige factuur moeten betalen. Het is dus niet aan de Klant of zijn cliënteel zelf om credits in mindering te brengen vooruitlopend op de beslissing van LCR Telecom Het toekennen van een kostennota aan de Klant of zijn cliënteel vereist dat de Klant of zijn cliënteel deze SLA naleeft. Mocht de Klant of zijn cliënteel een inbreuk plegen op deze SLA vervalt elk recht op een kostennota. 11. Aansprakelijkheid 11.1 Alle oorzaken van een gebrek in de dienstverlening door LCR Telecom waarbij wordt vastgesteld dat de oorzaak te wijten is aan een derde (zoals Belgacom en /of het BIPT), worden aanzien als overmacht waarvoor LCR Telecom op geen enkele manier de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid hoeft te dragen LCR Telecom is op geen enkele manier verantwoordelijk voor door de Klant gebruikte infrastructuur en/of toestellen die eigendom zijn van de Klant LCR Telecom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging of tekortkomingen in de uitvoering van de Dienst indien die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de wil van LCR Telecom, onvoorspelbaar en die LCR Telecom niet kon voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, opstand, onlusten, acties vanwege burgerlijke of militaire overheden, explosies, stakingen of sociale conflicten (ook die waarbij eigen personeel is betrokken), overstromingen, aanhoudende vorst, brand, onweer of daden van derden (zoals contractbreuk door een leverancier of een onderbreking in de bevoorrading bij de leveranciers van) Evenmin kan LCR Telecom aansprakelijk gesteld worden indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet LCR Telecom kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van gegevens toegankelijk via internet LCR Telecom kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten toegankelijk via het LCR Telecom netwerk, noch voor de facturatie ervan, wanneer die geleverd worden door derden LCR Telecom kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover de Klant bewijst dat LCR Telecom een zware fout heeft begaan, in geval van opzet of indien LCR Telecom een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van LCR Telecom is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en supplementaire kosten In alle gevallen is de aansprakelijkheid van LCR Telecom beperkt tot een maximum van het door LCR Telecom resterend te factureren bedrag van de jaarovereenkomst De aanspraken van de Klant onder deze gebruikersvoorwaarden sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze gebruikersvoorwaarden De inhoud van de spraak en/of gegevenscommunicatie blijft in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de Klant en LCR Telecom wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien, noch kan LCR Telecom aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van enige communicatie, tenzij dit naar de mening van LCR Telecom technisch mogelijk is en LCR Telecom daartoe verplicht wordt door de wet of een gerechtelijke beslissing. 12. Klachten en geschillen 12.1 LCR Telecom stelt een contactpersoon ter beschikking om de geschillen inzake het leveren van de Dienst te regelen. LCR Telecom zal de nodige inspanningen leveren die redelijkerwijs nodig zijn om zulke problemen op te lossen Om ontvankelijk te zijn, dienen klachten inzake de aanrekeningen, 10 dagen na de datum van de aanrekening worden ingediend Klachten inzake een onterechte buitendienststelling moeten ingediend worden 10 dagen na de schorsing of beëindiging van de aansluiting. Indien de klacht na deze termijn wordt ingediend, wordt er voor de berekening van een eventuele vergoeding geen rekening gehouden met de duur begrepen tussen de 10 de dag en de dag waarop klacht werd ingediend Klachten Wanneer LCR Telecom geen beslissing neemt binnen een redelijke termijn of wanneer de Klant niet akkoord gaat met de beslissing van LCR Telecom kan de Klant zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Barricadenplein, 1 te 1000 Brussel, tel 02/ fax 02/ , bij wet opgericht bij het BIPT Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruiksvoorwaarden. Elke betwisting over de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de 4 van 5

5 rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 5 van 5

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf)

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 2 (voor de recentste versie zie steeds: www.cogetix.com/av/algemenevoorwaarden.pdf) ALGEMEEN. DEFINITIES Correctief onderhoud: onderhoud bij defect van de software/hardware.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine

Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine Mobistar Business Solutions Voorwaarden Machine To Machine 05/2014 Deze Algemene Voorwaarden definiëren de prestaties die Mobistar aan de Klant levert in het kader van de toegang tot de Machine to Machine

Nadere informatie

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten

Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten Mobistar Business Solutions Voorwaarden voor Diensten 05/2014 Inhoudstafel Algemene voorwaarden...4 1. Definities...4 2. Activering van Diensten...5 3. De Overeenkomst... 6 4. Bescherming van het privéleven...8

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. EZ Boekhouding: EZ Boekhouding is een Coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61722898 en de leverancier van de Dienst. 2. Klant: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.

A.7. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing. Algemene en Specifieke voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen Sharp-IT (vanaf hier aangeduid als Sharp-IT, of "verkoper", of leverancier ) en alle klanten die een dienst of product bestellen

Nadere informatie