Hand-out politiek debat Gouda (a-)sociaal?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hand-out politiek debat Gouda (a-)sociaal?"

Transcriptie

1 Hand-out politiek debat Gouda (a-)sociaal? 28 februari 2006 Voorwoord Alle politieke partijen hebben idealen en goede voornemens voor de komende vier jaar. Waar staan ze voor en waar kunnen ze op worden afgerekend? Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezing vindt op initiatief van de Raad van Kerken Gouda en omstreken, een politiek debat plaats met de titel Gouda (a-)sociaal? In het debat staan vier sociale thema s centraal: armoede, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdwerkloosheid en milieu. Bij de voorbereiding bleek dat er teveel vragen leven om in één avond te behandelen. Daarom zijn voorafgaand aan het debat al enkele vragen voorgelegd aan de deelnemende politieke partijen. De antwoorden van de partijen zijn per thema overzichtelijk bij elkaar gezet in deze hand-out. Wij willen u hiermee een overzicht aanbieden van de ideeën en voornemens van de Goudse politieke partijen op de sociale thema s. Aan u is de keus op 7 maart! Raad van Kerken Gouda en omstreken Nely van der Weijde 1

2 1. Armoede Inleiding Regelmatig zijn er berichten van mensen met schulden van tienduizenden euro s. Deze mensen hebben deze schulden niet in één dag gemaakt. Deze schulden hebben zich opgestapeld. Het is beter om in een vroeger stadium deze mensen op het spoor te komen. Dan kunnen zij makkelijker wat aan hun financieel probleem doen. Er zijn -gelukkig! - allerlei vormen van Bijzondere Bijstand in Gouda. De grote klacht is dat daar niet volledig gebruik van wordt gemaakt. Regelmatig is door diaconieën informatie over de Bijzondere Bijstand gevraagd: die is er niet, of wordt niet toegestuurd. Mensen die BB aanvragen moeten zo n 8 weken wachten op antwoord op hun BB aanvraag. Vragen 1. Wat voor maatregelen neemt u, als u in de gemeenteraad komt, om mensen met schulden(eerder) te vinden en te helpen? CDA: In het verkiezingsprogram pleit het CDA voor een maximale wachttijd voor het budgetbureau van één maand. Als iemand schulden maakt, moet dit zo snel mogelijk worden aangepakt. VVD: Veel mensen raken als gevolg van het afsluiten van goedkope leningen en het kopen op afbetaling in een negatieve spiraal van zich opstapelende schulden. Het hebben van grote schulden brengt vaak ook een stuk schaamte met zich mee. De VVD vindt dat het mensen vrij moet staan om leningen aan te gaan en spullen op afbetaling te kopen, maar we zien tegelijk ook de schuldenproblematiek onder de Goudse burgers en met name onder de jongeren. De VVD wil daarom goede voorlichting geven over de zogenaamde addertjes onder het gras bij goedkope leningen en wat het betekent om iets op afbetaling te kopen. Dit zou kunnen door informatie te plaatsen in de gemeentepagina van de lokale weekbladen, maar ook door informatie op te nemen op de website van de gemeente Gouda. Doormiddel van eenvoudige rekenvoorbeelden kan snel aangetoond worden dat de kosten van deze manier van lenen en kopen altijd veel hoger uitvallen. Ook moeten inwoners van Gouda gewezen worden op instellingen als het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) en het bestaand van budgetteringscursussen. Minder draagkrachtigen moeten eventueel de budgetteringscursus vergoed kunnen krijgen. Hier moeten echter wel voorwaarden aan gesteld worden. ChristenUnie: Schulden ontstaan op het moment dat er meer geld wordt uitgegeven dan men ontvangt. Al op jonge leeftijd moet op scholen jongeren bekend worden gemaakt met budget beheer. Heeft men een uitkering dan moet een cursus budget beheer worden gevolgd. Met woningbouw corporaties, energiebedrijven en andere instellingen die diensten verlenen (waterleiding, telefoon e.d.) moeten bij het ontstaan van schulden afspraken worden gemaakt over schuldsanering zodat uithuis zetting of afsluiting kan worden voorkomen. Door het introduceren van energiemeters, die met muntjes kunnen worden gevoed, hoeft de energie niet definitief te worden afgesloten. SGP: Via de gemeentelijke bestanden deze doelgroep van begrijpelijke info voorzien. PvdA: Het verliezen van een baan en het in de WWB terechtkomen kunnen bij een ongewijzigd levenspatroon makkelijk leiden tot schulden, daarom zou de gemeente actief budgetteringscursussen aan moeten bieden. Het is en zal lastig blijven om mensen met schulden te vinden, omdat hier een taboe op rust. Meestal is er sprake van een combinatie van problemen, waarvan schulden er één is. Het hebben van schulden is hierbij vaak een beperking van de mogelijkheden om andere problemen op te lossen. Nu steeds meer AWBZ-voorzieningen naar de WMO overgeheveld zullen gaan worden, worden de mogelijkheden van de gemeente uitgebreid. Zo kunnen mensen via zorginstellingen bereikt gaan worden. 2

3 2. Wat gaat u doen om de informatie over de Bijzondere Bijstand en andere financiële tegemoetkomingen beter bekend te maken? CDA: Bij de Voorjaarsnota 2005 heeft het CDA het college gevraagd om stille armoede op te sporen. De vergelijking is gemaakt met Etten-Leur, waar dit zeer effectief is gebeurd. Herhaalde publiekscampagnes zijn nodig om de burgers beter te laten weten wat hun rechten zijn. VVD: Wanneer voorlichting wordt gegeven over de risico s van het afsluiten van goedkope leningen e.d. op de gemeentepagina en de website kan daar ook informatie over de bijzondere bijstand worden geplaatst. Veel mensen lenen geld voor de aanschaf van dure (soms luxe) producten zoals een wasmachine. Dit zijn veelal grote uitgaven waar eventueel ook bijzondere bijstand voor verleend kan worden. Het is daarom belangrijk dat mensen via de gemeentepagina, website of met een informatiefolder bij de balie van de sociale dienst over de bijzondere bijstand geïnformeerd worden. ChristenUnie: De Dienst Arbeid en Inkomen dient zelf zorg te dragen voor een juiste informatievoorziening over de regelingen Bijzondere Bijstand. Dit dient te gebeuren door folders, internet en periodieke voorlichting aan dienstverlenende instanties zoals de bijstandswinkel en diaconieën. Het adres van Kwadraad, de instantie waar schuldhulpverlening wordt verleend, dient breed bekend te zijn. SGP: Infopakket naar de doelgroep over mogelijke begeleiding vanuit de gemeente en thuisconsultatie. PvdA: De weg weten tussen alle regels die er zijn, is een belangrijke vaardigheid die nodig is in deze maatschappij. De gemeente heeft als taak om als dienstverlener mensen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn, want de bijzondere bijstand is er natuurlijk niet voor niets. Zo zou iedereen die teruggave van gemeentelijke belasting cq. heffing ontvangt en mensen die uitkeringen via de gemeente ontvangen periodiek op de hoogte gehouden moeten worden van de regelingen. Ook in gesprekken met de sociale dienst moeten mensen op de regelingen gewezen worden. Met de invoering van de gouwepas kan het bereik van de doelgroep verder vergroot worden, dit kan bijvoorbeeld door het koppelen van gemeentelijke bestanden met de belastingdienst. 3. Wat gaat u doen om de wachttijd te bekorten om te voorkomen dat iemand 8 weken niet kan koken, omdat het gasstel kapot is en er geen geld voor een nieuwe is? CDA: Aanvragen voor bijzondere bijstand moeten zo snel mogelijk worden behandeld. Een goede samenwerking met het Noodfonds van de kerken is belangrijk. VVD: Het is zaak om eerst te achterhalen waarom dit 8 weken duurt. Als blijkt dat er administratieve redenen zijn waarom dit 8 weken duurt dan gekeken worden of het korter kan. Een tussentijdse oplossing om mensen zo spoedig mogelijk te helpen, zou een soort uitleenservice voor kooktoestellen kunnen zijn. Als tijdelijke vervangen voor wasmachines kan met een wasserette een afspraak worden gemaakt om met, door de gemeente uitgegeven, wasbonnen de was bij de wasserette te doen. ChristenUnie: De termijn van 8 weken heeft vaak te maken met noodzakelijke administratieve procedures. Vaak ontbreken de juiste gegevens om te kunnen beoordelen of men recht heeft op Bijzondere Bijstand. Juiste en tijdige informatie verstrekking over wat nodig is zal de aanvraagduur kunnen verkorten. Indien nodig zal ook nog eens kritisch naar de normen en regels gekeken moeten worden. Zijn ze allemaal noodzakelijk of kan het ook anders. Met de kringloopwinkel afspraken maken waardoor noodzakelijk huishoudapparatuur in bruikleen beschikbaar kan worden gesteld. Bezien kan worden of vanuit de Dienst Arbeid en Inkomen of anders het noodfonds, de daarvoor noodzakelijke financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. SGP: Een rangorde inbouwen van zeer urgente dingen die met voorrang verholpen moeten worden. Een tijdelijke huur/uitleenconstructie zou ik zeker willen onderzoeken. PvdA: Het is uiterst ongewenst dat mensen acht weken niet kunnen koken, doordat de gemeente niet adequaat reageert. Een oplossing zou kunnen zijn om een aantal apparaten, zoals een gasstel, 3

4 koelkast en wasmachine aan te wijzen, waarbij er een directe levering plaats vindt, vooruitlopend op definitieve toekenning. 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Inleiding De WMO gaat uit van eigen initiatief van de burgers. De wet gebruikt een drietrapsmodel: 1. Iedereen is eerst zelf verantwoordelijk voor het regelen van alle (zorg)zaken die nodig zijn. 2. Burgers zijn medeverantwoordelijk voor elkaar: burgers moeten een beroep doen op hun sociale netwerk (familie, buren, vrienden, verenigingen, kerk) 3. De gemeentelijke overheid stimuleert dit en regelt voorzieningen als het niet anders kan. Wij verwachten dat de wet ingrijpende gevolgen heeft voor mensen (zorggebruikers) met heel diverse achtergronden, zoals gehandicapten, ouderen, daklozen en vrouwen in opvanghuizen. De soorten ondersteuning die deze mensen nodig hebben zijn heel divers. De gemeente regelt alleen voorzieningen als het niet anders kan. Het Maatschappelijk Werk heeft veel moeite met deze wet. Wie indiceert de hulpvraag? dat moet onafhankelijk! Hoe wordt geïndiceerd? dat moet professioneel! De WMO is een kaderwet. De gemeente krijgt geen geoormerkt geld en heeft dus veel vrijheid in het bestemmen van het geld. Vragen 1. Hoe denkt u dat de WMO de problemen van de AWBZ (o.a.thuiszorg), de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Welzijnswet gaat oplossen in Gouda? Noem 5 concrete verbeteringen die de WMO volgens u moet opleveren. CDA: Het CDA vindt het belangrijk dat bij de contracten inzake de indicatiestelling en hulpverlening in het kader van de WMO ruimte is voor hulpverlening die rekening houdt met maatschappelijke en religieuze diversiteit. De wijzigingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht zijn positief. De gemeente krijgt een half jaar langer de tijd om in overleg met burgers en maatschappelijke organisaties het geheel in te vullen. Hieraan moet voldoende bekendheid worden gegeven. De wet biedt ruimte voor persoonlijk maatwerk en erkenning van verschillen. De consequenties van alle wijzigingen verdienen nadere uitwerking vanuit de CDA-principes van solidariteit en verantwoordelijkheid. VVD: - De zorgvraag van de inwoners van Gouda staat centraal. - Er zijn nieuwe zorgcombinaties en zorgarrangementen en mogelijk waarbij zowel individuele wensen als collectieve pakketen gerealiseerd zouden kunnen worden. - De gemeente krijgt de eerste verantwoordelijkheid, kan dus streven naar integraal beleid en kan door haar burgers afgerekend worden op het beleid. - De burgers, belangenorganisaties en patiëntenverenigingen hebben inspraak. - De Goudse inwoners krijgen keuze in het aanbod van zorg en voorzieningen.. ChristenUnie: - Regionale regeling voor de (oude) WVG - Regionale inkoop van huishoudelijke zorg - meer toegesneden op wensen en behoeften van mensen door PGB - meer aandacht en ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers - Wettelijk kader voor de regievoering door de gemeente op levensloop bestendig Gouda. SGP: - Huishoudelijke zorg op aanvraag bij gemeente en niet bij zorgkantoor - Mensen die aangewezen zijn op langdurige en intensieve zorg, zoals chronisch zieken en mensen met een zware handicap, blijven, net als op dit moment, hun zorg ontvangen via AWBZ. 4

5 - Als de WMO in werking treedt zullen Rijk en Provincie hun betrokkenheid bij zaken die uit de welzijnswet voortvloeien beëindigen. Gouda moet dit hiaat opvangen (sociale pensions, vrouwenopvang, verslavingszorg, enz.) - Gemeente moet in kader van WVG mensen zolang mogelijk de mogelijkheid bieden zelfstandig te wonen en deel te blijven nemen aan maatschappelijk leven (woningaanpassing, vervoersvoorzieningen, en rolstoelen) - Gemeente moet regie nemen over de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) Voor deze 5 bovengenoemde punten geldt dat de gemeente een goed werkend loket moet inrichten waar mensen met al hun zorgvragen terechtkunnen. De gemeente zal na 4 jaar verantwoording moeten afleggen aan burgers, cliëntenraden en maatschappelijke organisaties. PvdA: Eén van de problemen van het huidige AWBZ is dat de kosten voor de rijksoverheid blijven toenemen, om dit te voorkomen is de WMO bedacht. Binnen de WMO moet dus evenveel zorg voor minder geld geleverd worden en dat zou moeten kunnen. Minder dan 50 % van de kosten van de huishoudelijke verzorging wordt op dit moment aan zorg besteed. Hier is dus nog wat te winnen. Tevens geeft het mogelijkheden om tot een betere afstemming te komen tussen bijv. welzijn, burgerparticipatie en geestelijke gezondheidszorg. 2. Wat vindt uw partij belangrijke basisvoorzieningen: waar kan de hulpvrager in Gouda zeker op rekenen als u in de gemeenteraad komt? VVD: Huishoudelijke verzorging. Dat stelt mensen namelijk in staat langer zelfstandig te wonen en is dus een belangrijke voorziening. ChristenUnie: Voldoende zorg, keuzemogelijkheid voor zorgverlener, zorg op maat, kwaliteit van zorg, betrekken van zorgvragers bij beleid, klachtenregeling, heldere voorwaarden, eenvoudig en goed toegankelijk. Maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen, begeleide kamer bewoning, inloop voorziening voor mensen met verstandelijke- en / of lichamelijke beperking. Vooral daar waar vrijwilligers zich inzetten zal het eenvoudiger zijn deze voorzieningen in de lucht te houden. SGP: Kansarmen moeten worden gestimuleerd hun kansen te benutten, zodat ze de aansluiting met de maatschappij weer kunnen vinden. Huisvesting en minimuminkomen. Verstrekking van info die de doelgroep ook werkelijk bereikt. PvdA: De WMO is in de eerste plaats een afstemmingswet en geen herijkingswet. Alle huidige voorzieningen blijven behouden wat ons betreft. Er moet echter altijd wel goed gekeken worden of de vraag nog aansluit bij het aanbod, hierdoor zou de omvang van voorzieningen wel kunnen verschuiven. 3. Hoe gaat u de informatie over voorzieningen naar burgers aanpakken? VVD: Via de gemeentepagina, op de website van de gemeente, met folders bij huisartsen, zorginstellingen e.d. ChristenUnie: De WMO wordt niet in één keer compleet ingevoerd. Het zou goed zijn als de komst van de WMO op verschillende momenten op verschillende manieren onder de aandacht wordt gebracht. In elk geval meermalen in de huis-aan-huisbladen, maar mogelijk ook met een aparte brochure die huis-aan-huis wordt verspreid. Daarnaast zal er aandacht moeten zijn voor specifieke doelgroepen, via hun eigen kanalen. Ook is het van belang een brede vertegenwoordiging uit de samenleving te betrekken bij het WMO platform. Vervolgens levensloop bestendig Gouda, centraal loket welzijn en zorg op Klein Amerika en Informatiepunten in de wijken. Voorbeeld daarvan het informatiepunt Korte Akkeren. Ook via Internet informatieverstrekking en aanvragen mogelijk maken. SGP: Is al geregeld maar zal via communicatiedeskundigen aangescherpt moeten worden. PvdA: Centraal via het gemeentelijk loket, de buurtservicecentra en burgerparticipatie. 5

6 4. Hoe moet volgens u de indicatiestelling in Gouda geregeld worden? VVD: De wet is nog niet aangenomen waardoor het moeilijk is hier een exact antwoord op te geven. Het wetvoorstel voorziet erin dat ten aanzien van de WMO alle regeling bij 1 loket dienen te worden ondergebracht. In Gouda bestaat het Infopunt Zorg en Welzijn al. Dit Infopunt kan verder worden uitgebreid. Als het gaat om de indicatiestelling voor de AWBZ dan dient de gemeente de wet te volgen ten aanzien van indicatiebesluiten en de op te stellen verordeningen. Professionaliteit en onafhankelijkheid bij de indicatiestelling zijn hierbij voor de VVD Gouda sleutelwoorden. ChristenUnie: Wettelijk voorschrift om in te voorzien via CIZ. Daar waar niet noodzakelijk, laagdrempelig bij de verstrekker van de zorg met een controle systeem of de verstrekte voorziening wel op juiste wijze is verstrekt. Indicatiestelling moet snel, deskundig en objectief gebeuren, moet integraal zijn (men moet niet voor elke aparte voorziening wéér allerlei papieren moeten invullen), met oog voor elke specifieke situatie, volgens toetsbare en heldere voorwaarden. SGP: De Kamer heeft terecht de regering opgeroepen ervoor te zorgen, dat het Centrum Indicatiestelling Zorg in alle zorgloketten vertegenwoordigd is. PvdA: Wat betreft thuiszorg is de professional de aangewezen persoon om de indicatie mbv de indicatieprotocollen vast te stellen. De gemeente controleert dit via steekproeven. Een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen moet absoluut blijven. 3. Jeugdwerkloosheid Inleiding In 2005 zijn in de stad Gouda plusminus 800 jongeren onder de 24 jaar ingeschreven als werkzoekend bij het CWI. Ruim 80% van deze groep stroomt binnen 3 maanden uit naar werk of opleiding. Kortom er is sprake van veel dynamiek. Zo n 150 jongeren hebben meer tijd nodig om weer aan de slag te komen. Veel van deze jongeren kunnen worden gerekend tot de harde kern. Bovendien blijkt uit landelijk onderzoek dat tussen 10 en 20 % van deze jongeren zich in het geheel ontrekt aan de instanties. Voor Gouda zou het dan gaan om maximaal zo n 30 jongeren die niet in beeld zijn. Relatief eenvoudige instrumenten als Work First - trajecten is voor deze harde kern (180 wel of niet geregistreerde jonge werklozen) niet voldoende! Vragen 1. Wij stellen het volgende doel voor: de werkloosheid van de harde kern is in % gedaald. Is dit haalbaar? CDA: 1. De ambitie van het CDA is om de jeugdwerkloosheid in Gouda drastisch te verminderen. VVD: Hoewel de voortekenen van een aantrekkende economie en behoefte aan arbeidskapitaal als gevolg van de vergrijzing gunstig zijn, is 50% van de harde kern mogelijk toch iets te optimistisch. ChristenUnie: Dit is niet realistisch. SGP: Ja. Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken? Zo nee, Waarom niet? CDA: Werk is ontzettend belangrijk als bron van zingeving, als middel om in het eigen inkomen te voorzien en ook als integratie-instrument. De afgelopen 10 jaar hebben ons geleerd dat het mogelijk is de werkloosheid drastisch te verminderen als het economisch beter gaat. De vooruitzichten voor de 6

7 komende jaren zijn goed. Als aanvullend instrument is scholing belangrijk. Het CDA pleit voor een sluitende aanpak. Jongeren zitten op school, volgen een stage of werken. ChristenUnie: Steeds meer mensen die arbeidsongeschikt zijn maar geen WAO/uitkering meer krijgen komen in het putje van de bijstand. De WSW weert steeds meer mensen. Een betere stelling is dat er voor de harde kern mogelijkheden bestaan zich dienstbaar te stellen voor de samenleving. Ook dan heeft men voor zichzelf maar ook voor de samenleving weer het gevoel erbij te horen. Maar iedereen die kan werken krijgt een verplichting zich te melden voor een al dan niet gecreëerde baan. SGP: het begeleidingtraject zal wel geïntensiveerd moeten worden. Mentorschap met stevige trajectafspraken zijn daarbij onmisbaar. PvdA: Het feit dat jongeren zich in het geheel aan instanties onttrekt duidt op criminele activiteiten, er is immers geen sprake van inkomsten, anders zou dit bij een instantie bekend moeten zijn. Deze jongeren zouden in beeld moeten zijn / komen van de politie. De overige jongeren vragen maatwerk en een goede begeleiding vanuit het CWI, hierbij valt te denken aan een scholings-, werkervarings- en werkplicht 2. Wat gaat u, wanneer u in de gemeenteraad komt, doen aan preventie om te zorgen dat er niet meer werklozen tot de harde kern gaan behoren? CDA: 2. In het kader van de preventie is het nodig het onderwijs praktijkgerichter te maken en veel aandacht te besteden aan het voorkomen van uitval in het onderwijs. VVD: Investeren in een bedrijfsleven dat banen in zowel de kennisintensieve, toeristische als in de ambachtelijke en maak industrie aanbiedt. Het is belangrijk dat ook mensen die met de handen willen werken een baan kunnen vinden in Gouda. Daarnaast wil de VVD het allochtoon ondernemerschap bevorderen door het aantal regels terug te dringen. ChristenUnie: Dit is afhankelijk van de ontwikkeling in de conjunctuur en niet goed door de gemeenteraad te sturen. Werkgevers activeren stage- en werkervaringsplekken en banen voor mensen in de bijstand te verstrekken. Daarnaast is het van belang er voor te zorgen dat vooral jongeren een startkwalificatie bezitten. Bijvoorbeeld door hen een opleiding aan te bieden. Daarnaast zal de gemeente Gouda ook zelf het goede voorbeeld moeten geven door stage- en werkervaringsplaatsen in te (blijven) richten. SGP: De harde kern benaderen vanuit hun kansen en niet vanuit hun onmogelijkheden. De groep daarboven zeer intensief begeleiden en zoveel mogelijk zinvolle herintredingstrajecten (verplicht) aanbieden. PvdA: Afspraken maken met werkgevers over stageplaatsen, inclusief de gemeente zelf. Tevens moeten er met scholen afspraken gemaakt worden over leerlingvriendelijkheid en het stimuleren en begeleiden van leerlingen. Bij kwaliteit van een school telt niet alleen het hoogste percentage geslaagden per jaar, maar ook het laagste percentage uitvallers per jaar. Die hier een voorbeeldfunctie in heeft. Snel actie ondernemen bij vroegtijdig school verlaten, zodat leerlingen niet onnodig lang thuis zitten omdat ze tussen wal en schip vallen. En voor de lange termijn investeren in peuterspeelplaatsen, zodat achterstanden vroegtijdig aangepakt kunnen worden en de kans op een startkwalificatie vergroot kan worden. 4. Duurzaam Gouda Inleiding Gouda toetst haar milieubeleid aan de zogenaamde Duurzaamheidmeter van het Centrum voor Internationale Samenwerking. In 2005 scoort Gouda op de 22 e plaats en is daarmee één van de 40 gemeenten die een voldoende halen. Maar we zijn geen koplopers, er kan nog veel gebeuren. De gemeente kan 100% Groene Stroom inkopen in plaats van de huidige 10%. Burgers moeten breder betrokken worden, er kunnen meer acties opgezet worden op het terrein van duurzaam inkopen. Het 7

8 bedrijfsleven moet steviger investeren. Er moeten gevoelige keuzes gemaakt moeten worden over verkeer en vervoer. En ook al komt er minder subsidiegeld van het rijk, zal de gemeente moeten investeren in klimaatbeleid. In Gouda zal in de Spoorzone het Huis van de Stad worden gebouwd (werktitel voor een nieuw stadhuis). Het Huis van de Stad moet hét visitekaartje van Gouda worden. Een unieke kans om aan burgers te etaleren welke mooie mogelijkheden duurzaam ondernemen, bouwen en wonen bieden en waar de gemeente voor staat! Het Huis van de Stad moet daarom minimaal een gesloten energiebalans hebben en gebouwd zijn met milieuvriendelijke materialen. Vragen 1. Wat is uw ambitie wanneer u in de gemeenteraad komt op milieubeleid? Noem 5 concrete zaken op het gebied van zowel milieutechnische (bouw, energie, etc) als natuuraspecten. CDA: Het CDA heeft meegedaan aan de actie van Milieudefensie (Partij voor droge voeten). Onze ambities liggen voor milieubeleid op: - Schoon openbaar vervoer. - Wegwerken rioleringsachterstand. - Duurzaam bouwen. - Uitbreiding natuurlijke oevers. - Aandacht voor groen in de stad. VVD: Onder het motto een beter milieu begint bij jezelf: - Spaarlampen in het nieuwe stadskantoor. - Bevorderen van het gebruik van duurzame bouwmaterialen voor zowel het nieuwe stadskantoor als de rest van de bouwplannen in de gemeente. - Het gebruik van zonne-energie bevorderen ook voor het nieuwe stadskantoor. - Afvalscheiding ook op de gemeentelijke werkvloer. - Het gebruik van niet chloorgebleekt papier of papier dat voorzien is van een FSC keurmerk bevorderen. ChristenUnie: In ons verkiezingsprogramma hebben wij de volgende zaken opgenomen: - Gebruik door de gemeente van producten met Max Havelaar, FSC en andere milieukeurmerken, indien die keuze er is. - Stimulering van het gebruik van regentonnen, te beginnen bij de wijk Westergouwe voor extra waterberging en beperking gebruik drinkwater voor de tuin. - Jaarlijkse uitreiking van de Goudse Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) prijs. - De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door waar mogelijk te kiezen voor duurzame alternatieven op uiteenlopende gebieden (bijvoorbeeld energiegebruik en bouwmaterialen) - Meer groen (bomen, struiken, gras) in Gouda. Leidt o.a. tot minder CO 2 in de lucht. SGP: - Schoorstenen met open haarden aan strengere eisen onderwerpen. - Stimuleren zonne-energie huiseigenaren. - Investeren rond milieu in onderwijseducatie. - Gouda fietsstad nr. 1 maken en ontmoedigingsbeleid autoverkeer. - Onderzoek naar windenergie. PvdA: % duurzame energie. - Zorgen voor goede doorstroming op het Goudse wegennet. - Bevorderen van natuur door verbetering van bereikbaarheid van natuur. - Ondergrondse afvalinzameling. - Stimuleren van aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen. 8

9 2. Op welke plaats scoort Gouda volgens u in 2010 op de Duurzaamheidmeter? CDA: De ambitie is een plaats bij de eerste tien gemeenten. VVD: De 15 e plek zou een goede stap vooruit zijn. ChristenUnie: De plaats op de ranglijst is voor ons niet het belangrijkste. Wij vinden het van belang dat Gouda in de komende vier jaar laat zien dat zij een bijdrage wil leveren aan een duurzame samenleving. Dat betekent dat zij in elk geval een betere score (in punten) moet hebben dan in Of dat ook een hogere plaats op de lijst brengt, hangt sterk af van de inspanningen in andere gemeenten. SGP: Bij de eerste tien. PvdA: Is onmogelijk om in te schatten. 3. Wat vindt u de harde bestekseisen voor een duurzaam Huis van de Stad? CDA: In ons verkiezingsprogram staat dat het CDA wil dat Gouda duurzame ontwikkeling nastreeft, een energiebeleid ontwikkelt en zelf uiteraard ook het goede voorbeeld geeft. Daarom zal bij de realisatie van het Huis van de Stad in beeld gebracht moeten worden welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparing, duurzaam bouwen, gebruik van zonne- en/of windenergie en andere vormen van duurzame energie. VVD: Duurzame (bouw)materialen en het gebruik van zonne-energie. ChristenUnie: De ChristenUnie staat achter de wens voor een energie zuinig gebouw en met gebruik van duurzame materialen. Daarnaast dienen de toegang zo te zijn ingericht dat mensen die met het openbaar vervoer of de fiets komen dan wel een functiebeperking hebben, eenvoudig naar binnen kunnen. Ook is het van belang dat zoveel mogelijk papierloos gewerkt gaat worden. Dat betekent een goede IT-infrastructuur en schermen waarop documenten goed gelezen kunnen worden. Waterverbruik zoveel mogelijk beperken door innovatieve oplossingen. Tijdens de bouw komt veel (schadelijk) afval vrij. De architect kan in het bestek vastleggen wat er met dit afval moet gebeuren. Aannemer moet het afval scheiden dat tijdens de bouw vrij komt. Creëer een vegetatiedak van mos en sedum. Deze planten nemen regenwater op en geven het door verdamping weer af aan de lucht. Vegetatiedaken zijn onderhoudsarm. Ze isoleren, bufferen regenwater en ogen fraaier dan een gewoon dak. SGP: Gesloten energiebalans en milieuvriendelijke materialen. Loket voor advies burgers die meebouwen aan een Duurzaam Gouda. PvdA: De kosten van het project, het betrekken van de Goudse burger, de toegankelijkheid van het gebouw en energieprestaties. Informatie Raad van Kerken Gouda en omstreken Marina Scheigrond, voorzitter, telefoon Nely van der Weijde, telefoon

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Verkiezingsprogramma ChristenUnie Aalburg 2006-2010 1 / 21 Inhoudsopgave Visie... 3 Van IK naar SAMEN... 3 Samenleven... 3 Samenwerken... 3 Speerpunten... 4 Speerpunt 1: Samenwerking tussen burgers en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding

Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Zekerheid, solidariteit en in vertrouwen Uitgangspunten Duurzame Armoedebestrijding Inleiding... 3 1 Gemeentelijk beleidskader... 5 1.1 Inkomensbeleid... 5 1.1.1 Inkomensbeleid is van het Rijk... 5 1.1.2

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie