Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren"

Transcriptie

1 Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Januari 2015 Croeselaan 15 Postbus RE Utrecht t +31 (0) e Deze publicatie is in opdracht van RVO.nl opgesteld door ARCADIS Nederland BV

2 Inhoud 1 Het e-mjv 2 Voorbereiding op de MJA-monitoring 3 Nieuwbouw en het afstoten van onzuinige m 2 s als energiebesparingsmaatregel 4 Keten (KE) en Duurzame energie (DE) maatregelen in het e-mjv en uw bedrijfsrapportage 5 Invloedsfactoren 6 Rapportages en het e-mjv

3 1 Het e-mjv Doel en context Het elektronisch milieujaarverslag (e-mjv) is een internetapplicatie waarmee bedrijven hun milieurapportages elektronisch opstellen en indienen. Het betrokken bevoegd gezag beoordeelt de rapportages in het e-mjv. Bedrijven voldoen middels de MJA-rapportage via het e-mjv aan de jaarlijkse rapportageverplichting uit het MJA3-convenant. Elke vier jaar stelt ieder bedrijf dat dit convenant heeft ondertekend een energie-efficiencyplan (EEP) op. De MJA-monitoring geeft inzicht in de voortgang ten opzichte van de hierin vastgelegde doelstellingen. De verzamelde gegevens vormen de basis voor het opstellen van een monitoringrapportage per bedrijf en per branche. Hiernaast wordt aan de Tweede Kamer met de MJA3-resultatenbrochure verantwoording over de energiebesparing van de Nederlandse industrie en dienstensectoren afgelegd. Betrokkenen en werkwijze Bij het invullen van het e-mjv zijn de volgende partijen betrokken: - Bedrijf: o Is verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens; o Vult in; o Past aan; o Publiceert. - RVO: o Informeert; o Accepteert; o Vraagt om aanvulling; o Technische helpdesk: of tel Bevoegd gezag: o Accepteert; o Vraagt om aanvulling. - Adviseur: o Is gekoppeld aan elk bedrijf; o Geeft feedback; o Informeert in samenwerking met RVO; o Inhoudelijke vraagbaak; o Adviseert RVO en communiceert met haar over de voortgang van de gegevensverzameling. Informatiesheet 1 blad 1

4 Opbouw van het e-mjv Voor de MJA monitoring zijn 3 modules in het e-mjv relevant: - Algemene gegevens; - Energie algemeen; - MJA monitoring. Deze modules moeten volledig worden ingevuld. Het beste kan gestart worden met Algemene gegevens, dan Energie algemeen en vervolgens MJA monitoring Wanneer er sturende vragen in de module zijn, moeten deze als eerst worden ingevuld. Hierna kunnen de submodules worden ingevuld. Deze zijn weergegeven aan de rechterkant van het scherm. Begin hier met de bovenste submodule. 1 2 Informatiesheet 1 blad 2

5 Bij het invullen van de submodules vult u eerst de witte velden in. Vervolgens de overige tabbladen, van links naar rechts, en hierna klikt u op volgende module. Wanneer u dit consequent doet, vult u de modules volledig in U heeft de mogelijkheid tot het plaatsen van opmerkingen en het toevoegen van bijlagen. Deze zijn bedoeld voor de beoordelaars en uzelf of voor mogelijke opvolgers binnen uw bedrijf. Opmerkingen en bijlagen zijn van belang: - Indien er sprake is van invloedsfactoren. Het gaat hier om: wat houdt de invloedsfactor in? En: hoe is de grootte van de invloedsfactor bepaald?; - Indien de maatregelen onvoldoende in het onderdeel Energiebesparingsmaatregelen toegelicht kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld een Excel sheet met een getalsmatige onderbouwing worden toegevoegd; - Indien er sprake is van een verandering in het energieverbruik die u niet kunt verklaren: hoe is de verandering onderzocht en wat zijn mogelijke oorzaken?. Resultaten MJA-monitoring - RVO laat u per weten of uw monitoringsgegevens worden geaccepteerd; - Uw bedrijfsrapportage kunt u downloaden via Log in met uw inloggegevens, en gebruik vervolgens het menu-item MJA-rapportages (zie het menu in de linkerkantlijn). De status van de bedrijfsrapportage is concept zolang de OGE geen goedkeuring heeft gegeven; - De monitoringgegevens van alle MJA3-bedrijven in uw sector worden verwerkt tot een sectorrapportage. Dit gebeurt wanneer RVO de gegevens van alle deelnemers in de sector heeft geaccepteerd. Deze sectorrapportage wordt definitief vastgesteld door de OGE-vergadering. De digitale link naar de sectorrapportage ontvangt u van RVO; - De Resultatenbrochure wordt telkens in de zomer door RVO opgesteld en is na Prinsjesdag beschikbaar. U kunt de brochure dan downloaden via Informatiesheet 1 blad 3

6 2 Voorbereiding op de MJA-monitoring Vanaf de start van het verslagjaar kan elk bedrijf zich voorbereiden op de MJA-monitoring. Wanneer een bedrijf beschikt over een gestructureerde vorm van energiezorg zijn er weinig extra activiteiten nodig om op tijd de gegevens aan te leveren. Wat houdt de voorbereiding in? De voorbereiding bestaat uit: 1. Registratie van energiegegevens direct na de jaarwisseling; 2. Bijhouden van de voortgang van energiebesparingsmaatregelen, inclusief het berekenen van de besparingen ten gevolge van de besparingsmaatregelen; 3. Registratie van invloedsfactoren; 4. Indien uw bedrijf niet beschikt over energiezorg conform ISO en u energieaspecten niet heeft geïntegreerd in uw ISO systeem: Jaarlijkse controle van de Basischeck Energiezorg. Hiernaast is het van belang er alert op te zijn dat de juiste contactpersoon is opgegeven in het e-mjv. Deze persoon ontvangt namelijk van RVO in december het startpakket. Registratie van energiegegevens rond de jaarwisseling U kunt voorkomen dat u bij het invullen van de energieverbruiksgegevens in het e-mjv afhankelijk bent van uw energiebedrijf. Dit doet u door rond de jaarwisseling zelf uw meterstanden op te nemen. Zo heeft u direct aan het einde van het verslagjaar uw gegevens gereed. Informatiesheet 2 blad 1

7 Bijhouden van de voortgang van energiebesparingsmaatregelen De volgende activiteiten zijn nuttig ter voorbereiding op de MJA-monitoring: - In het energie-efficiencyplan (EEP) zijn de geplande maatregelen en de maatregelplanning beschreven. Gedurende het monitoringsjaar voert u de geplande maatregelen uit, en legt u de behaalde besparingen vast. - Wanneer een geplande maatregel niet wordt uitgevoerd, kijk dan of er een vervangende maatregel uitgevoerd kan worden en bepaal de besparing hiervan. De vervangende maatregel kan in het e-mjv worden opgegeven als Aanvullende maatregel. Als u maatregelen niet uitvoert, vermeld dan de reden hiervoor. Dit moet namelijk, voor iedere niet uitgevoerde maatregel, worden vermeld in het e-mjv. - Maatregelen die u uitvoert maar die niet gepland zijn volgens het EEP legt u vast als aanvullende maatregel, inclusief de bijbehorende besparingen. Over het bepalen van de besparing van maatregelen: Het beste is de besparing van de maatregelen te meten. Houd er hierbij rekening mee dat maatregelen mogelijk een opstarttijd hebben waarin de maatregel nog niet optimaal presteert. Wanneer de besparing van een maatregel niet meetbaar is kunt u de besparing schatten op basis van aannames. Wanneer u hier hulp bij nodig heeft kunt u contact opnemen met uw adviseur. Kies bij het invullen van de energiebesparingen de juiste energiedragers. Voor de utiliteitsbouw komen doorgaans de volgende energiedragers voor: aardgas, warmte, elektriciteit, diesel (noodstroomaggregaten). U geeft altijd de besparing over 12 maanden op. Bijvoorbeeld: als een maatregel gedurende 7 maanden 70 MWh heeft opgeleverd, dan is de totale besparing die u in het e-mjv opgeeft 70 MWh / 7 maanden * 12 maanden = 120 MWh. Wanneer een maatregel geïmplementeerd wordt in het monitoringsjaar, maar nog in haar opstartperiode zit, dan kan besloten worden de rapportage van de maatregel door te schuiven naar het volgende jaar. De maatregel wordt dan pas in het volgende jaar opgegeven in het e-mjv. Ditzelfde besluit kan genomen worden wanneer het een grote maatregel (bijvoorbeeld 10 % van het totale energieverbruik) betreft welke in het monitoringsjaar slechts enkele maanden optimaal heeft gedraaid. Informatiesheet 2 blad 2

8 Registratie van invloedsfactoren Gedurende het monitoringsjaar noteert u de invloedsfactoren die van belang zijn voor uw energieverbruik, en maakt u een berekening of een accurate schatting van de grootte van deze factoren. Wat een invloedsfactor is, en waarom deze geregistreerd moet worden wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek. Deze is afkomstig uit de bedrijfsrapportage van een willekeurig bedrijf. In voorgaand verslagjaar had dit bedrijf een energieverbruik van 856,3 TJ; dit is 3,2 TJ minder dan de 859,5 TJ in het huidig verslagjaar. Het bedrijf heeft voor 49,3 TJ aan besparingsmaatregelen opgegeven. Verder is de productie in het monitoringsjaar gedaald, dit levert een besparing op van 34,0 TJ. Wanneer je nu enkel zou kijken naar de besparing uit maatregelen en de dalende productie, dan zou je een daling in het energieverbruik verwachten. Echter, zoals beschreven, het tegenovergestelde is het geval. De kolom Overige invloedsfactoren geeft weer dat invloedsfactoren verantwoordelijk zijn geweest voor een stijging in het energieverbruik van 78,6 TJ. 7,9 TJ stijging in energieverbruik is onverklaard. 78,6 TJ aan ontsparende invloedsfactoren wil zeggen dat er omstandigheden zijn geweest in het bedrijf die gezorgd hebben voor deze stijging in energieverbruik. Mogelijk is er sprake geweest van een incident, een koudere winter en/of een wijziging in de activiteiten. Zie ook informatiesheet 5 Invloedsfactoren voor meer informatie. Uw adviseur kan u ondersteunen bij het kwantificeren van invloedsfactoren. Jaarlijkse controle van de Basischeck Energiezorg Het jaarlijks uitvoeren van de Basischeck Energiezorg is enkel nodig indien uw bedrijf niet beschikt over energiezorg conform ISO en u energieaspecten niet heeft geïntegreerd in uw ISO systeem. U kunt de Basischeck uitvoeren op een moment dat u uitkomt. De check vindt u via Informatiesheet 2 blad 3

9 3 Nieuwbouw en het afstoten van onzuinige m 2 s als energiebesparingsmaatregel Aan de hand van het onderstaande schema kunt u vaststellen of er bij u sprake is van energiebesparing. Heeft er een verandering in het gebruikte vloeroppervlak plaatsgevonden? Nee Geen energiebesparing Ja Zijn er duidelijke veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd die een energie effect hebben. Bijvoorbeeld introductie van het nieuw e w erken? Ja Nee Is er nieuw vloeroppervlak in gebruik genomen? Ja Nee Energiebesparing, mits de afgestoten m 2 's significant onzuiniger zijn dan overige m 2 's. 1 Vervangt het nieuw e vloeroppervlak 'oude' m 2? Ja Energiegebruik per m 2 van nieuw vloeroppervlak lager dan van de 'oude' m 2? Nee Nee Energiebesparing, mits de nieuw e m²'s significant zuiniger zijn dan overige m²'s Geen energiebesparing, mogelijk invloedsfactor opnemen voor extra energiegebruik Ja Energiebesparing 3 2 Levert de nieuw e situatie een energiebesparing op? Oftew el: Hoew el het energiegebruik per m 2 stijgt, is het totaal energiegebruik voor de activiteiten lager dan in de oude situatie? Ja Nee Geen energiebesparing Energiebesparing Mogelijk ook invloedsfactor opnemen. 4 Berekening besparing 1 Afgestoten vloeroppervlak (m 2 ) * (jaarlijks energieverbruik per m 2 afgestoten m 2 s - gemiddeld jaarlijks energieverbruik per m 2 oude situatie) 2 Nieuw vloeroppervlak (m 2 ) * (gemiddeld jaarlijks energieverbruik per m 2 nieuw e m 2 ) oude situatie - jaarlijks energieverbruik per 3 Nieuw vloeroppervlak (m 2 ) * (gemiddeld jaarlijks energieverbruik per m 2 nieuw e m 2 ) oude situatie - jaarlijks energieverbruik per 4 Berekening door vergelijking energiegebruik oud en nieuw, bespreek de berekeningsw ijze met uw adviseur. Informatiesheet 3 blad 1

10 Het is goed mogelijk dat er bij u sprake is van een combinatie van verschillende situaties, zoals vervanging van bestaande gebouwen en uitbreiding met nieuwbouw. In dat geval moet u de verschillende situaties ieder afzonderlijk beoordelen en rapporteren. Waarom kan bij het afstoten van vloeroppervlak niet het totale energieverbruik dat verminderd wordt als besparing worden opgegeven? Dit komt doordat in het e-mjv automatisch een volume-effect berekend wordt wanneer de hoeveelheid vloeroppervlak veranderd. De hoeveelheid vloeroppervlak wordt in de dienstensectoren als prestatiemaat gehanteerd. Dit betekent dat op basis van het vloeroppervlak wordt bepaald welk energieverbruik wordt verwacht in het verslagjaar wanneer uw instelling precies zo energie efficiënt heeft gewerkt als in het voorgaande jaar. Ofwel in MJVtermen: het referentie energieverbruik van het verslagjaar wordt berekend op basis van de hoeveelheid vloeroppervlak. Wanneer uw instelling in m2 vloeroppervlak in gebruik had en in m2, dus 10 % minder, dan is het referentie energieverbruik in 2013 ook 10 % minder dan in U zal niet gevraagd worden naar een verklaring voor een 10 % daling in uw energieverbruik; deze wordt namelijk verklaard door de daling in vloeroppervlak. Daarom geldt: Wanneer u een deel van uw vloeroppervlak afstoot, is er enkel sprake van een besparing wanneer deze vierkante meters energieonzuiniger zijn dan de overgebleven vierkante meters. Het volume effect is niet direct zichtbaar in het e-mjv, maar wel in uw bedrijfsrapportage. Raadpleeg deze, of uw adviseur voor meer informatie. Informatiesheet 3 blad 2

11 4 Keten (KE) en Duurzame energie (DE) maatregelen in het e-mjv en uw bedrijfsrapportage Jaarlijks geeft u uw keten- en uw duurzame energiemaatregelen op. Hoe dit precies werkt is beschreven in deze informatiesheet. Het volgende komt aan bod: - Hoe geeft u DE en KE maatregelen op? - Hoe vindt u ze terug in de bedrijfsrapportage? Hoe geeft u DE en KE maatregelen op? DE maatregelen U geeft op hoeveel duurzame energie u per monitoringsjaar heeft opgewekt of ingekocht. DE-maatregelen geef u dus, in tegenstelling tot de PE-maatregelen, ieder jaar opnieuw op. U geeft de totale hoeveelheid in het verslagjaar opgewekte of ingekochte duurzame energie op in de module MJA, in de sub-module Energiebesparingsmaatregelen. Naast het rapporteren als DE maatregel wordt de duurzame energie ook opgegeven in de e-mjv module Energie om uw totaal primair energieverbruik vast te stellen. KE maatregelen De besparing van KE maatregelen geeft u altijd op ten opzichte van de referentiesituatie: de situatie waarin de maatregel nog niet werd toegepast. Wanneer u een besparing in vervoerskilometers bijvoorbeeld in 2003 heeft ingevoerd, dan is 2002 uw referentiesituatie. Net als de DE maatregelen geeft u de KE-maatregelen elk verslagjaar op. Hoe vindt u de KE en DE maatregelen terug in de bedrijfsrapportage? De besparing door maatregelen in alle pijlers worden gerapporteerd in absolute energiebesparing. Om het resultaat ook in een percentage te kunnen uitdrukken is een referentie nodig. De referentie voor proces- en ketenmaatregelen is de situatie zonder de uitgevoerde maatregelen, oftewel het energieverbruik plus de besparing. Voor het aandeel duurzame energie is de referentie het energieverbruik. Om het besparingspercentage (ook wel het besparingstempo) in het verslagjaar uit te rekenen, worden dan ook de volgende formules gebruikt: Voor procesmaatregelen: energiebesparing procesmaatregelen (J) 100% x werkelijk energieverbruik + energiebesparing procesmaatregelen (J) Informatiesheet 4 blad 1

12 Voor ketenmaatregelen is de efficiëntieverbetering in de keten: energiebesparing ketenmaatregelen (J) 100% x werkelijk energieverbruik + energiebesparing procesmaatregelen (J) Het aandeel duurzame energie kan bepaald worden door: opgewekte/ingekochte duurzame energie (J) 100% x werkelijk energieverbruik (J) Het totaal resultaat bestaat uit de optelling van de resultaten in de drie pijlers. Let op!: indien het behaalde resultaat voor een specifiek verslagjaar of tijdvak, zoals een EEP-periode, berekend wordt, dan is de besparing voor DE en KE maatregelen gelijk aan de bereikte intensivering in het tijdvak. In de onderstaande voorbeelden is dit ook zichtbaar. Onderstaand figuur is afkomstig uit de bedrijfsrapportage. Het laat zien hoe de besparingen uit de categorieën PE, KE en DE worden beoordeeld. Informatiesheet 4 blad 2

13 Voorbeelden Procesefficiency Stel de totale PE-besparing in het monitoringsjaar was 22 GJ en het totale primaire energieverbruik in 2013 was GJ, dan was de PE-besparing gelijk aan 22/( ) GJ * 100 % = 0,625 % Ketenefficiency KE-maatregelen zijn opgedeeld in KE-productie en KE-product. KE-productmaatregelen gaan bijvoorbeeld over verpakkingsmaterialen en zijn niet relevant voor de dienstensectoren. Het aandeel van KE ten opzichte van het energieverbruik is vastgesteld op ongeveer 0,4 %. Onderstaande tabel geeft aan hoe dit percentage berekend kan zijn. KE-maatregel Energiebesparing (GJ) in monitoringsjaar 2013 Energiebesparing in 2012 (GJ) Energiebesparing ten opzichte van 2012 (GJ) Reductie papierverbruik Reductie vervoerskilometers Totaal Stel het totale primaire energieverbruik in 2013 was GJ. De KE-besparing is dan 15/3.500 GJ * 100 % = 0,4 % De tabel laat zien dat de besparing wordt gerelateerd aan de KE-besparing uit Enkel de intensivering ten opzichte van 2012 telt als gerealiseerd in een jaar of een EEP-periode. Het is dus belangrijk KE-maatregelen die worden uitgevoerd te blijven opgeven: wanneer een besparing wel is opgegeven in 2012, maar niet in het monitoringsjaar, is de weergegeven besparing negatief. Duurzame energie De figuur laat een negatieve DE-score zien. Hoe kan dit? Ook de besparing door DE wordt berekend ten opzichte van In onderstaande tabel wordt dit getalsmatig toegelicht. DE-maatregel Energiebesparing (GJ) in monitoringsjaar 2013 Energiebesparing in 2012 (GJ) Energiebesparing ten opzichte van 2012 (GJ) Inkoop groene stroom Totaal Stel het totale primaire energieverbruik in 2013 was GJ. De KE-besparing is dan -5/3.500 GJ * 100 % = 0,1 % Informatiesheet 4 blad 3

14 5 Invloedsfactoren In de MJA-module wordt u gevraagd eventuele invloedsfactoren op te geven. Waarom wordt deze vraag gesteld? Wat zijn veelvoorkomende invloedsfactoren en hoe kunt u deze kwantificeren? Waarom invloedsfactoren opgeven? De basis van controle over uw energieverbruik is inzicht in dit verbruik en met name de veranderingen in verbruik. Wanneer u niet weet wat de belangrijke energieaspecten binnen uw bedrijf zijn, kunt u ze ook niet bewust beïnvloeden. Daarom is registratie en analyse van energieverbruiken een onmisbaar onderdeel van een energiezorgsysteem en wordt hieraan aandacht besteed in de MJA-monitoring. Verandering van energieverbruik kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken zijn in vier categorieën te verdelen: - De uitvoer van procesefficiency maatregelen; - Volume-effect ofwel stijging of daling van de prestatiemaat (bijvoorbeeld hoeveelheid productie of grootte van het vloeroppervlak); - Overige invloedsfactoren, zoals klimaat, een productiestop of verandering van de productspecificaties; - Onverklaarde factoren. Met een goede analyse van de overige invloedsfactoren houdt u de categorie Onverklaarde factoren zo klein mogelijk. Onze ervaring is dat besparende invloedsfactoren vaak vergeten worden omdat men geneigd is bij invloedsfactoren veelal aan negatieve effecten te denken. Bij besparende invloedsfactoren moet altijd de vraag gesteld worden of het een besparingsmaatregel of een invloedsfactor is. Besparingsmaatregelen moeten in de submodule Besparingsmaatregelen gerapporteerd worden. Voorbeelden van invloedsfactoren In de tabel op de volgende bladzijde vindt u voorbeelden van een invloedsfactor per categorie invloedsfactor uit het e-mjv. Niet alle categorieën komen voor in de dienstensectoren. In bijzondere situaties kan het zijn dat uw invloedsfactor toch binnen een van deze categorieën valt. Voor de dienstensectoren geldt dat de invloedsfactoren Effect klimaat op ruimteverwarming en Effect klimaat op ruimtekoeling elk jaar opgegeven worden. Voor de overige invloedsfactoren verschilt dit per instelling. Kwantificeren van invloedsfactoren Invloedsfactoren kunt u kwantificeren op basis van metingen, kentallen en/of aannames. Voor een aantal invloedsfactoren zijn er spreadsheets beschikbaar die u kunt gebruiken. Deze zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor het effect van klimaat op ruimteverwarming en het effect van klimaat op ruimtekoeling. Uw adviseur kan u deze spreadsheets verstrekken. Hij of zij kan u tevens helpen bij het kwantificeren van andere invloedsfactoren. De spreadsheets met de berekeningen voegt u als bijlage aan het e-mjv toe. Informatiesheet 5 blad 1

15 Mocht toch een kwantificering van een invloedsfactor niet mogelijk zijn, ook niet na overleg met uw adviseur of RVO-medewerker, dan wordt deze invloedsfactor alleen kwalitatief gerapporteerd. U vult dan bij de besparing de waarde 0 in. Categorie invloedsfactor Voorbeelden B. Bedrijfsintern: Energie ontsparende maatregelen - Installatie van airconditioning - Aanbrengen van ventilatie - Uitbreiding servercapaciteit C. Bedrijfsintern: Schaalgrootte en capaciteitsbezetting - Introductie van Het Nieuwe Werken - Verhuizing naar energieonzuinigere m 2 s - Organisatie van avondcursussen D. Bedrijfsintern: Grondstofsamenstelling Deze categorie komt in de dienstensectoren (bijna) niet voor E. Bedrijfsintern: Productspecificaties Deze categorie komt in de dienstensectoren (bijna) niet voor F. Bedrijfsintern: Overige interne invloeden - Storing klimaatinstallatie - Opnieuw instellen WKO - Bouwwerkzaamheden G. Bedrijfsextern: Schaalgrootte en capaciteitsbezetting - Toename/afname van het aantal studenten of fte s H. Bedrijfsextern: Grondstofsamenstelling Deze categorie komt in de dienstensectoren (bijna) niet voor I. Bedrijfsextern: Productspecificaties Deze categorie komt in de dienstensectoren (bijna) niet voor J. Bedrijfsextern: Wet- en regelgeving - Vergroting van de afzuigcapaciteit als gevolg van voorgeschreven ARBO eisen. K. Bedrijfsextern: Klimaat - Effect klimaat op ruimteverwarming (elk jaar op te geven) - Effect klimaat op ruimtekoeling (elk jaar op te geven) - Effect klimaat op ruimtebevochtiging L. Bedrijfsextern: Overige externe invloeden Hieronder vallen alle externe invloeden op het energieverbruik welke niet onder de bovenstaande categorieën vallen. Screenshot spreadsheet Effect klimaat op ruimteverwarming: Informatiesheet 5 blad 2

16 6 Rapportages en het e-mjv De gegevens die worden verzameld via het e-mjv worden gebruikt voor drie rapportages: - Uw bedrijfsrapportage. Deze geeft inzicht in de voortgang van de doelstellingen van uw bedrijf. Hiernaast geeft de rapportage een benchmark waarin uw prestaties worden vergeleken met die van uw sectorgenoten. De bedrijfsrapportage kunt u downloaden via - De sectorrapportage. Hierin worden de prestaties van uw sector beschreven. De digitale link naar de sectorrapportage ontvangt u van RVO; - De resultatenbrochure. Hiermee wordt aan de Tweede Kamer verantwoording afgelegd over de energiebesparing van de Nederlandse industrie. De resultatenbrochure is jaarlijks na Prinsjesdag beschikbaar. U kunt de brochure dan downloaden via website van RVO.nl Hieronder wordt ingezoomd op de bedrijfsrapportage. Hoe verkrijgt u deze? En wat staat erin? Hoe verkrijgt u uw bedrijfsrapportage? Log in op Wanneer u uw gegevens met de status definitief heeft gepubliceerd genereert u via het onderstaande scherm uw bedrijfsrapportage Informatiesheet 6 blad 1

17 Wat staat er in de bedrijfsrapportage? De bedrijfsrapportage beschrijft: - Uw energieverbruiksgegevens in het monitoringsjaar en de vergelijking van deze gegevens met voorgaande jaren. - De voortgang van de doelstellingen welke zijn beschreven in uw energie-efficiencyplan (EEP). Gekeken wordt naar ontwikkeling van uw energieverbruik en naar de voortgang van de uitvoer van energiebesparingsmaatregelen. - Uw positie in de sector. Let op: Door historische fouten in het e-mjv kan de bedrijfsrapportage die automatisch gegenereerd wordt in het e-mjv afwijken van de door RVO toegestuurde definitieve bedrijfsrapportage. Hetzelfde geldt in het geval dat RVO correcties doorvoert in foutieve gegevens na publicatie van het e-mjv door het bedrijf. Uw energieverbruiksgegevens in vergelijking tot die van het voorgaande monitoringsjaar Uw bedrijfsrapportage bevat verschillende figuren welke de ontwikkeling van uw energieverbruik beschrijven. Eén van deze figuren is hieronder weergegeven. Deze figuur geeft een verklaring voor de ontwikkeling van uw energieverbruik ten opzichte van het voorgaande monitoringsjaar. Uitgangspunt voor deze figuur is dat verandering van energieverbruik vier oorzaken heeft: - De uitvoer van procesefficiency maatregelen; - Volume-effect ofwel stijging of daling van de prestatiemaat (bijvoorbeeld hoeveelheid productie of grootte van het vloeroppervlak); - Overige invloedsfactoren welke zijn opgeven, zoals klimaat, een productiestop of verandering van de productspecificaties; - Onverklaarde factoren. 856,3 49,3 34,0 + 78,6 + 7,9 = 859, Het E verbruik in het verslagjaar is 3,2 TJ primair gestegen t.o.v. het E verbruik in het vorig jaar Informatiesheet 6 blad 2

18 Hoe groter het aandeel van de onverklaarde factoren, hoe minder inzicht u heeft in de factoren die uw energieverbruik bepalen. Wanneer dit aandeel hoog is, denk aan groter dan 5-10 % van uw energieverbruik, dan zal uw adviseur of RVO u vragen na te denken over deze factoren. Is er bijvoorbeeld een incident geweest? Is er misschien een lek aanwezig? Uw adviseur kan u helpen bij het kwantificeren van invloedsfactoren. Volume effect Een verandering van een prestatiemaat, zoals 'vloeroppervlak', leidt tot een zogenaamd 'volumeeffect'. Dit volume effect wordt door het e-mjv berekend op basis van onder andere de waarde van prestatiematen. Het volume effect voor een verslagjaar wordt als volgt berekend: referentie energiegebruik verslagjaar Primair energiegebruik voorgaand verslagjaar x ( - 1) referentie energiegebruik voorgaand verslagjaar Het referentie energiegebruik is de som van het specifiek energiegebruik in referentiejaar vermenigvuldigd met de omvang van de prestatiemaat. In de situatie van één prestatiemaat vloeroppervlakte is: Referentie energiegebruik verslagjaar gelijk aan: Vloeroppervlak verslagjaar [m 2 ] x Specifiek energiegebruik in referentiejaar [GJ/m 2 ] Referentie energiegebruik voorgaand verslagjaar gelijk aan: Vloeroppervlak voorgaand verslagjaar [m 2 ] x Specifiek energiegebruik in referentiejaar [GJ/m 2 ] Voorbeeld berekening volume effect voor een bedrijf met de volgende waarden: Primair energiegebruik voorgaand verslagjaar: 260 TJ Specifiek energiegebruik in referentiejaar: 1,4 GJ/m 2 Vloeroppervlakte voorgaand verslagjaar: m 2 Vloeroppervlakte verslagjaar: m m 2 x 1,4 GJ/m 2 Het volume effect is: 260 TJ x ( - 1) = 260 TJ x (1,075 1) = 19,5 TJ m 2 x 1,4 GJ/m 2 In de situatie dat het afgestoten of nieuw in gebruik genomen vloeroppervlak een energiegebruik per m 2 heeft dat sterk afwijkt van het specifiek energiegebruik in het referentiejaar, dan is het door het e- MJV opgenomen volume effect niet representatief. Om de verandering in het energiegebruik beter te verklaren is het opnemen van een invloedsfactor in die situatie gewenst. Overleg dit met uw adviseur. Informatiesheet 6 blad 3

19 De voortgang van de uitvoering van het energie-efficiencyplan (EEP) U heeft in uw energie-efficiencyplan (EEP) de doelstellingen vastgelegd voor procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. Deze doelstellingen heeft u vastgelegd op basis van de planning van zekere en voorwaardelijke maatregelen. Wanneer u al uw geplande zekere en voorwaardelijke maatregelen heeft uitgevoerd, en uw geplande onzekere maatregelen heeft onderzocht voldoet u aan dit element van de MJA-verplichting. Wanneer u een maatregel niet in het geplande jaar uitvoert, dient u bij de MJA-monitoring aan te geven waarom dit het geval is. U geeft de aard van de motivatie voor het niet uitvoeren van een geplande maatregel op via een vaste keuzelijst en licht dit toe in het vrije invoerveld daaronder. Bij een niet uitgevoerde voorwaardelijke maatregel geeft u aan op welke manier niet aan de door u vermelde voorwaarde(n) is voldaan. Om toch aan de gestelde besparingsdoelstelling te voldoen wordt van u verwacht dat u kijkt of u in plaats van de niet uitgevoerde maatregel een aanvullende maatregel kunt uitvoeren. De resultaten per maatregel vindt u in hoofdstuk 7 van de bedrijfsrapportage. Hieronder vindt u een voorbeeld van een tabel waarin wordt beschreven welke maatregelen nog resteren voor uitvoer. Tabel 4 Categorificatie Kwali- Resterende geplande maatregelen Gepland Gepland voor de periode effect [TJ]* uitvoeringsjaar PE Z Vebetering klimaatinstallatie 0, PE Z Efficientere verlichting 0, PE Z Good housekeeping: bewustw. campagne e-verbruik 0, DE V Inkoop groene stroom 3, KE Z Stimuleren gebruik OV voor woon-werkverkeer 0, Informatiesheet 6 blad 4

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Railsector

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Railsector Energieverbruik [TJ primair] MJA3-Bedrijfsrapport Railsector Opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) - MJA-facilitering, Toetsing & Monitoring ProRail T.a.v. Gerald Olde Monnikhof

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Het AMC had in 2014 de grootste bijdrage aan de energiebesparing bij procesefficiency maatregelen in de sector. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring

Nadere informatie

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA3-Bedrijfsrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) - MJA-facilitering, Toetsing & Monitoring Universiteit van Tilburg T.a.v E.G.H. Thomassen

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie

MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie MEE-Sectorrapport 2013 Metallurgische industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Metallurgische industrie Datum: 16 juni 2014 Status: Definitief (V12b) Kenmerk: TG/MLI/156013 MEE Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 24 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157005 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen

MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen MEE-Sectorrapport 2013 Bierbrouwerijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring Bierbrouwerijen Datum: 2 juni 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Rineke

Nadere informatie

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen Elektronisch Milieujaarverslag 2014 31/03/2015 21:32:39 Hanzehogeschool Groningen Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Hanzehogeschool Groningen Naam inrichting Hanzehogeschool

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Wetenschappelijk onderwijs Datum: 26-09-2016

Nadere informatie

11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij

11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij Elektronisch Milieujaarverslag 2015 11/04/2016 15:28:38 Boom + Verweij Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Naam inrichting Drukkerij Verweij B.V. Boom + Verweij Vestigingsadres

Nadere informatie

Invulinstructie e-mjv

Invulinstructie e-mjv Invulinstructie e-mjv 1. Startscherm e-mjv Nadat u bent ingelogd met eigen gegevens opent het e-mjv met het startscherm - Selecteer hier de EEP-module 2. Startscherm EEP-module De rechterkolom laat zien

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Datum: 26-6-2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157002 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA- Sectorrapport 2013 ICT

MJA- Sectorrapport 2013 ICT MJA- Sectorrapport 2013 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: 140717 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir. J.M. van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport Overige industrie

MEE-Sectorrapport Overige industrie MEE-Sectorrapport 2015 Overige industrie Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2015 Sector: Overige industrie Datum: 160711 Status: Definitief Kenmerk: HVDK/156030 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir J.M.

Nadere informatie

31/03/ :02:30 Hanzehogeschool Groningen

31/03/ :02:30 Hanzehogeschool Groningen Elektronisch Milieujaarverslag 2013 31/03/2014 10:02:30 Hanzehogeschool Groningen Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Naam inrichting Hanzehogeschool Groningen Vestigingsadres

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Financiële dienstverleners

MJA-Sectorrapport 2014 Financiële dienstverleners MJA-Sectorrapport 2014 Financiële dienstverleners Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Financiële dienstverleners Datum: 22-juni-2015 Status: Definitief Kenmerk: 22062015/WW/156015 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 ICT

MJA-Sectorrapport 2014 ICT MJA-Sectorrapport 2014 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: ICT Datum: 150716 Status: definitief Kenmerk: 1235678/HVDK/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir J.M. van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs. Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency

MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs. Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency besparing. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Frisdranken, Waters en Sappen

MJA-Sectorrapport 2013 Frisdranken, Waters en Sappen MJA-Sectorrapport 2013 Frisdranken, Waters en Sappen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Frisdranken, Waters en Sappen Datum: 13 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/nnb/TDL/nnb/158002 Locatie:

Nadere informatie

MJA Sectorrapport 2011 Aardappelverwerkende industrie

MJA Sectorrapport 2011 Aardappelverwerkende industrie MJA Sectorrapport 2011 Aardappelverwerkende industrie Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Versienummer Datum Status Kenmerk Sectorrapport

Nadere informatie

Het e-mjv in een notendop Alexander de Jong (Fugro) Joop Bormans (RVO.nl)

Het e-mjv in een notendop Alexander de Jong (Fugro) Joop Bormans (RVO.nl) Het e-mjv in een notendop Alexander de Jong (Fugro) Joop Bormans (RVO.nl) Inhoud Elektronisch milieujaarverslag (e-mjv): van verleden tot heden Inloggen en accountbeheer Van start met het e-mjv Openen

Nadere informatie

15/04/ :59:49 Hanzehogeschool Groningen

15/04/ :59:49 Hanzehogeschool Groningen Elektronisch Milieujaarverslag 2012 15/04/2013 11:59:49 Hanzehogeschool Groningen Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Hanzehogeschool Groningen Naam inrichting Hanzehogeschool

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Koffiebranderijen

MJA-Sectorrapport 2013 Koffiebranderijen MJA-Sectorrapport 2013 Koffiebranderijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Koffiebranderijen Datum: 5 juni 2014 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/158004 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 ICT

MJA-Sectorrapport 2012 ICT MJA-Sectorrapport 2012 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: 13 06 13 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Hans van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Koffiebranderijen

MJA-Sectorrapport 2014 Koffiebranderijen MJA-Sectorrapport 2014 Koffiebranderijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Koffiebranderijen Datum: 18 juni 2015 Status: definitief Kenmerk: 1235678/RHA/158004 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2015 Raffinaderijen

MEE-Sectorrapport 2015 Raffinaderijen MEE-Sectorrapport 2015 Raffinaderijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2015 Sector: Raffinaderijen Datum: 7 juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156029 Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank

Nadere informatie

Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3

Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3 Doordacht energie-efficiencyplan leidraad voor MJA3 Deze folder bevat informatie over nut en noodzaak van een doordacht energie-efficiencyplan (EEP). Bovendien staat er in welke hulpmiddelen beschikbaar

Nadere informatie

EEP-ronde Inhoud. - Belangrijke aandachtspunten - Nieuwe onderdelen in het EEP - Instrumenten en hulpmiddelen - Indiening via het e-mjv

EEP-ronde Inhoud. - Belangrijke aandachtspunten - Nieuwe onderdelen in het EEP - Instrumenten en hulpmiddelen - Indiening via het e-mjv EEP-ronde 2017-2020 Inhoud - Belangrijke aandachtspunten - Nieuwe onderdelen in het EEP - Instrumenten en hulpmiddelen - Indiening via het e-mjv Belangrijke aandachtspunten Striktere beoordeling - O.a

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer

MJA-Sectorrapport Afvalwaterzuiveringsbeheer MJA-Sectorrapport 2014 Afvalwaterzuiveringsbeheer Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Afvalwaterzuiveringsbeheer Datum: 150625 Status: definitief Kenmerk: 1235678/156024/HVDK Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2011 Koffiebranderijen

MJA-Sectorrapport 2011 Koffiebranderijen MJA-Sectorrapport 2011 Koffiebranderijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Koffiebranderijen over 2011 Locatie: Agentschap NL Utrecht Contactpersoon: Rineke Hakkens Ondersteunend Adviesbureau: KWA Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 ICT

MJA-Sectorrapport 2015 ICT MJA-Sectorrapport 2015 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: ICT Datum: 30-11-2016 Status: Definitief Kenmerk: YC / HVDK/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: (Yolanda Clemens-Meerhoff)

Nadere informatie

Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 Universitair Medische Centra. Datum 30 juni 2011 Status Definitief Kenmerk 113283/223/PB/SR/156008

Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 Universitair Medische Centra. Datum 30 juni 2011 Status Definitief Kenmerk 113283/223/PB/SR/156008 Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 Universitair Medische Centra Datum 30 juni 2011 Status Definitief Kenmerk 113283/223/PB/SR/156008 Colofon Projectnaam MJA Monitoring Universitair Medische Centra

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2015 Hoger beroepsonderwijs Het I/O-gebouw van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Hoger beroepsonderwijs Datum: 7-7-2016 Status: Definitief

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Tankopslag en -overslagbedrijven

MJA-Sectorrapport 2014 Tankopslag en -overslagbedrijven MJA-Sectorrapport 2014 Tankopslag en -overslagbedrijven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Tankopslag en -overslagbedrijven Datum: 01 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156022 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Frisdranken, Waters en Sappen

MJA-Sectorrapport 2014 Frisdranken, Waters en Sappen MJA-Sectorrapport 2014 Frisdranken, Waters en Sappen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Frisdranken, Waters en Sappen Datum: 17 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/158002 Locatie:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Asfaltindustrie

MJA-Sectorrapport 2014 Asfaltindustrie MJA-Sectorrapport 2014 Asfaltindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Asfaltindustrie Datum: 13 mei 2015 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156001 Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2014 Bierbrouwerijen

MEE-Sectorrapport 2014 Bierbrouwerijen MEE-Sectorrapport 2014 Bierbrouwerijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2014 Sector: Bierbrouwerijen Datum: 9 juli 2015 Status: definitief Kenmerk: 1235678/RHA/158011 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Handreiking Monitoring MJA3-convenant

Handreiking Monitoring MJA3-convenant Handreiking Monitoring MJA3-convenant Versie 3.4 Datum 6 januari 2015 Colofon Projectnaam Handreiking monitoring MJA3-convenant Projectnummer 0959-08-02-30 Versienummer 3.4, 6 januari 2015 Publicatienummer

Nadere informatie

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016 Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Context Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid

Nadere informatie

Meerjaren afspraak Energie-Efficiëntie MJA3. Resultaten 2009

Meerjaren afspraak Energie-Efficiëntie MJA3. Resultaten 2009 Meerjaren afspraak Energie-Efficiëntie MJA3 Resultaten 2009 Meerjaren afspraak Energie-Efficiëntie MJA3 Resultaten 2009 Inhoudsopgave 2 mja3: relatief goed resultaat voor moeilijk jaar 5 Resultaten mja3

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2014 Hoger beroepsonderwijs Hogeschool van Amsterdam, gebouw Leeuwenburg; in 2014 (in TJ) de grootste bijdrage aan het sectorresultaat. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector:

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Financiële dienstverleners

MJA-Sectorrapport 2015 Financiële dienstverleners MJA-Sectorrapport 2015 Financiële dienstverleners Nationale Nederlanden, gebouw Haagse Poort. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Financiële dienstverleners Datum: 6 juni 2016 Status: Definitief

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Koffiebranderijen

MJA-Sectorrapport 2015 Koffiebranderijen MJA-Sectorrapport 2015 Koffiebranderijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Koffiebranderijen Datum: 22 augustus 2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/JRI/158004 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

(KETEN)MAATREGELEN DIENSTENSECTOR

(KETEN)MAATREGELEN DIENSTENSECTOR (KETEN)MAATREGELEN DIENSTENSECTOR RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND April 212 78283121:A - Definitief B253.85.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanpak & Uitvoering... 5 3 Toelichting maatregelen... 6 3.1

Nadere informatie

MEE-Sectorrapport 2015 Bierbrouwerijen

MEE-Sectorrapport 2015 Bierbrouwerijen MEE-Sectorrapport 2015 Bierbrouwerijen Colofon Projectnaam: MEE-monitoring 2015 Sector: Bierbrouwerijen Datum: 10 juni 2016 Status: definitief Kenmerk: 1235678/RHA/158011 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2011 Railsector

MJA-Sectorrapport 2011 Railsector MJA-Sectorrapport 2011 Railsector Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Railsector Datum: 18 juni 2012 Status: Definitief, versie 1.3 Kenmerk: 1235678/223/TdL/SR/HC Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven

MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven MJA-Sectorrapport 2012 Tankopslag en -overslagbedrijven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Tankopslag en -overslagbedrijven Datum: 6 juni 2013 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/LM/NWK/156022 Locatie:

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe:

De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe: MODULE MJA De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe: Het kunnen registreren van besparingsmaatregelen en aan de hand hiervan berekenen van besparingseffecten en maken van prognoses.

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Gieterijen

MJA-Sectorrapport 2014 Gieterijen MJA-Sectorrapport 2014 Gieterijen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Gieterijen Datum: 4 juni mei 2015 Status: Versie 6 definitief Kenmerk: TG/GTR/156008 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Asfaltindustrie

MJA-Sectorrapport 2015 Asfaltindustrie MJA-Sectorrapport 2015 Asfaltindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Asfaltindustrie Datum: 7 Juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: FVDP/156001 Locatie: Roermond Contactpersoon: Frank

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Meelfabrikanten

MJA-Sectorrapport 2014 Meelfabrikanten MJA-Sectorrapport 2014 Meelfabrikanten Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Meelfabrikanten Datum: 18 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/RHA/158008 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Scope 1 en 2, eigen energiegebruik

Voortgangsrapportage Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voortgangsrapportage Scope 1 en 2, eigen energiegebruik Voorlopige voetafdruk 2015 Autorisatie paraaf datum gecontroleerd prl projectleider Van Auteurs LJV, Milieu & Duurzaamheid G.H.M. Olde Monnikhof

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Energy Services Verhoef BV VOORTGANGSRAPPORTAGE ONTWIKKELING ENERGIE-EFFICIENTIE IN DE SUPERMARKTSECTOR OVER HET JAAR 2012 Concept, 21 mei 2013 Opgesteld door Energy Services Verhoef BV in opdracht van

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Financiële dienstverleners

MJA-Sectorrapport 2013 Financiële dienstverleners MJA-Sectorrapport 2013 Financiële dienstverleners Versie 1.0 Datum: 17 juni 2014 Status definitief Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Financiële dienstverleners Datum: 17 juni 2014 Status: Definitief

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Metallurgische industrie

MJA-Sectorrapport 2014 Metallurgische industrie MJA-Sectorrapport 2014 Metallurgische industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Metallurgische industrie Datum: 4 juni 2015 Status: Versie 6 definitief Kenmerk: TG/MLI/156013 MJA Locatie:

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Railsector

MJA-Sectorrapport 2015 Railsector MJA-Sectorrapport 2015 Railsector Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Railsector Datum: 13 juli 2016 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/HC2 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias de

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Grofkeramische industrie

MJA-Sectorrapport 2014 Grofkeramische industrie MJA-Sectorrapport 2014 Grofkeramische industrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Grofkeramische industrie Datum: 9 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/BW/156007 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Frisdranken, Waters en Sappen

MJA-Sectorrapport 2012 Frisdranken, Waters en Sappen MJA-Sectorrapport 2012 Frisdranken, Waters en Sappen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Frisdranken, Waters en Sappen Datum: 31-05-2013 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/TDL/AB/158002 Locatie:

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

Datum 15 augustus 2012 Onderwerp Stand van zaken MJA3

Datum 15 augustus 2012 Onderwerp Stand van zaken MJA3 Ingekomen stuk Aan algemeen bestuur 19 september 2012 Datum 15 augustus 2012 Stand van zaken MJA3 Docbasenummer 259834 Portefeuillehouder Heemraden B. Vreeswijk en J. Verhoef Projectnummer Programma Waterketen

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Koel- en vrieshuizen

MJA-Sectorrapport 2012 Koel- en vrieshuizen MJA-Sectorrapport 2012 Koel- en vrieshuizen Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Koel- en vrieshuizen Datum: 29 mei 2013 Status: definitief Kenmerk: 1235678/223/RHA/AB/156010 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten

Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten COMMISSIE ENERGIEBELEIDSOVEREENKOMST Toelichting 01: Praktische richtlijnen voor de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten 1 Inleiding De energiebeleidsovereenkomst (kortweg EBO) voor VER-bedrijven

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Margarine-, vetten- en oliënindustrie

MJA-Sectorrapport 2013 Margarine-, vetten- en oliënindustrie MJA-Sectorrapport 2013 Margarine-, vetten- en oliënindustrie Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Margarine-, vetten- en oliënindustrie Datum: 6 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/nnb/TDL/nnb/158005

Nadere informatie

Duurzame energie in de MJA. Knelpunten en oplossingsrichtingen

Duurzame energie in de MJA. Knelpunten en oplossingsrichtingen Duurzame energie in de MJA Knelpunten en oplossingsrichtingen Bibliotheekgegevens rapport: Duurzame energie in de MJA Knelpunten en oplossingsrichtingen Dit rapport is geschreven door: L.M.L. (Lonneke)

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE- EFFICIENCY 2015 Arcadis Nederland Arnhem 24 JUNI 2016

JAARRAPPORTAGE ENERGIE- EFFICIENCY 2015 Arcadis Nederland Arnhem 24 JUNI 2016 JAARRAPPORTAGE ENERGIE- EFFICIENCY 2015 Arcadis Nederland Arnhem 24 JUNI 2016 Contactpersonen NIKKI SPAPENS European Energy & Reporting Manager M +31 (0)6 5073 66 90 E nikki.spapens@arcadis.com Arcadis

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Railsector

MJA-Sectorrapport 2012 Railsector MJA-Sectorrapport 2012 Railsector Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Railsector Datum: 14 juni 2013 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/TDL/AB/HC Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias de Ligt/Hub

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014

Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014 Review CO 2 reductiedoelstellingen 2014 Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Datum: 10 febuari 2015 Referentie: 90005 Versie: 1.1 Status: Definitief Logitech B.V. Review CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

DEME: creating land for the future. 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2013 H2

DEME: creating land for the future. 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2013 H2 DEME: creating land for the future 4.B.2 Voortgangsrapportage CO 2 -reductiesysteem 2013 H2 4.B.2 Voortgangsrapportage CO2-reductiesysteem 2013 H2 Documentkenmerk: Datum: Status: RBE14-2016-RAP-204a 12-03-2014

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016

Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2016 Datum: 21-03-2017 Versie: 2 In samenwerking met: Will2Sustain: Adviesbureau in Duurzaam Ondernemen 1. Inleiding Dit document omvat de voortgangsrapportage

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015

Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015 Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015 Energie-audit: kansen voor energie efficiency met nieuwe richtlijn (EED) Teun Bolder 6 oktober 2015 Energie-audit:

Nadere informatie

15/04/2016 15:08:08 ProRail

15/04/2016 15:08:08 ProRail Elektronisch Milieujaarverslag 2015 15/04/2016 15:08:08 ProRail Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Naam inrichting ProRail BV ProRail Vestigingsadres inrichting (geen postbusnummer)

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016-H1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2016 Opgesteld door: Gerda de Raad - Will2Sustain Datum: 3 oktober 2016 Versie: Concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Railsector

MJA-Sectorrapport 2014 Railsector MJA-Sectorrapport 2014 Railsector Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: Railsector Datum: 24 juni 2015 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/TDL/AEm89Y56 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Tobias

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

Werkgroep energiemanagement ION

Werkgroep energiemanagement ION Werkgroep energiemanagement ION Evaluatie, 15-1-2015 Erik Deliege Agenda Introductie Werkgroep Energiemanagement Vereniging ION Stappenplan monitoring & realisatie quick wins 1 Van Beek 30 jaar Missie

Nadere informatie

Voortgangsrapport MJA Monitoring over 2011 sector Chemische industrie

Voortgangsrapport MJA Monitoring over 2011 sector Chemische industrie Voortgangsrapport MJA Monitoring over 2011 sector Chemische industrie Pagina 1 van 1 Colofon Projectnaam MJA monitoring Chemische industrie Projectnummer 0156-11-02-30-015 Versienummer 0.6 Status Definitief

Nadere informatie