Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren"

Transcriptie

1 Informatiesheets ter ondersteuning van de MJA-monitoring dienstensectoren Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Januari 2015 Croeselaan 15 Postbus RE Utrecht t +31 (0) e Deze publicatie is in opdracht van RVO.nl opgesteld door ARCADIS Nederland BV

2 Inhoud 1 Het e-mjv 2 Voorbereiding op de MJA-monitoring 3 Nieuwbouw en het afstoten van onzuinige m 2 s als energiebesparingsmaatregel 4 Keten (KE) en Duurzame energie (DE) maatregelen in het e-mjv en uw bedrijfsrapportage 5 Invloedsfactoren 6 Rapportages en het e-mjv

3 1 Het e-mjv Doel en context Het elektronisch milieujaarverslag (e-mjv) is een internetapplicatie waarmee bedrijven hun milieurapportages elektronisch opstellen en indienen. Het betrokken bevoegd gezag beoordeelt de rapportages in het e-mjv. Bedrijven voldoen middels de MJA-rapportage via het e-mjv aan de jaarlijkse rapportageverplichting uit het MJA3-convenant. Elke vier jaar stelt ieder bedrijf dat dit convenant heeft ondertekend een energie-efficiencyplan (EEP) op. De MJA-monitoring geeft inzicht in de voortgang ten opzichte van de hierin vastgelegde doelstellingen. De verzamelde gegevens vormen de basis voor het opstellen van een monitoringrapportage per bedrijf en per branche. Hiernaast wordt aan de Tweede Kamer met de MJA3-resultatenbrochure verantwoording over de energiebesparing van de Nederlandse industrie en dienstensectoren afgelegd. Betrokkenen en werkwijze Bij het invullen van het e-mjv zijn de volgende partijen betrokken: - Bedrijf: o Is verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens; o Vult in; o Past aan; o Publiceert. - RVO: o Informeert; o Accepteert; o Vraagt om aanvulling; o Technische helpdesk: of tel Bevoegd gezag: o Accepteert; o Vraagt om aanvulling. - Adviseur: o Is gekoppeld aan elk bedrijf; o Geeft feedback; o Informeert in samenwerking met RVO; o Inhoudelijke vraagbaak; o Adviseert RVO en communiceert met haar over de voortgang van de gegevensverzameling. Informatiesheet 1 blad 1

4 Opbouw van het e-mjv Voor de MJA monitoring zijn 3 modules in het e-mjv relevant: - Algemene gegevens; - Energie algemeen; - MJA monitoring. Deze modules moeten volledig worden ingevuld. Het beste kan gestart worden met Algemene gegevens, dan Energie algemeen en vervolgens MJA monitoring Wanneer er sturende vragen in de module zijn, moeten deze als eerst worden ingevuld. Hierna kunnen de submodules worden ingevuld. Deze zijn weergegeven aan de rechterkant van het scherm. Begin hier met de bovenste submodule. 1 2 Informatiesheet 1 blad 2

5 Bij het invullen van de submodules vult u eerst de witte velden in. Vervolgens de overige tabbladen, van links naar rechts, en hierna klikt u op volgende module. Wanneer u dit consequent doet, vult u de modules volledig in U heeft de mogelijkheid tot het plaatsen van opmerkingen en het toevoegen van bijlagen. Deze zijn bedoeld voor de beoordelaars en uzelf of voor mogelijke opvolgers binnen uw bedrijf. Opmerkingen en bijlagen zijn van belang: - Indien er sprake is van invloedsfactoren. Het gaat hier om: wat houdt de invloedsfactor in? En: hoe is de grootte van de invloedsfactor bepaald?; - Indien de maatregelen onvoldoende in het onderdeel Energiebesparingsmaatregelen toegelicht kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld een Excel sheet met een getalsmatige onderbouwing worden toegevoegd; - Indien er sprake is van een verandering in het energieverbruik die u niet kunt verklaren: hoe is de verandering onderzocht en wat zijn mogelijke oorzaken?. Resultaten MJA-monitoring - RVO laat u per weten of uw monitoringsgegevens worden geaccepteerd; - Uw bedrijfsrapportage kunt u downloaden via Log in met uw inloggegevens, en gebruik vervolgens het menu-item MJA-rapportages (zie het menu in de linkerkantlijn). De status van de bedrijfsrapportage is concept zolang de OGE geen goedkeuring heeft gegeven; - De monitoringgegevens van alle MJA3-bedrijven in uw sector worden verwerkt tot een sectorrapportage. Dit gebeurt wanneer RVO de gegevens van alle deelnemers in de sector heeft geaccepteerd. Deze sectorrapportage wordt definitief vastgesteld door de OGE-vergadering. De digitale link naar de sectorrapportage ontvangt u van RVO; - De Resultatenbrochure wordt telkens in de zomer door RVO opgesteld en is na Prinsjesdag beschikbaar. U kunt de brochure dan downloaden via Informatiesheet 1 blad 3

6 2 Voorbereiding op de MJA-monitoring Vanaf de start van het verslagjaar kan elk bedrijf zich voorbereiden op de MJA-monitoring. Wanneer een bedrijf beschikt over een gestructureerde vorm van energiezorg zijn er weinig extra activiteiten nodig om op tijd de gegevens aan te leveren. Wat houdt de voorbereiding in? De voorbereiding bestaat uit: 1. Registratie van energiegegevens direct na de jaarwisseling; 2. Bijhouden van de voortgang van energiebesparingsmaatregelen, inclusief het berekenen van de besparingen ten gevolge van de besparingsmaatregelen; 3. Registratie van invloedsfactoren; 4. Indien uw bedrijf niet beschikt over energiezorg conform ISO en u energieaspecten niet heeft geïntegreerd in uw ISO systeem: Jaarlijkse controle van de Basischeck Energiezorg. Hiernaast is het van belang er alert op te zijn dat de juiste contactpersoon is opgegeven in het e-mjv. Deze persoon ontvangt namelijk van RVO in december het startpakket. Registratie van energiegegevens rond de jaarwisseling U kunt voorkomen dat u bij het invullen van de energieverbruiksgegevens in het e-mjv afhankelijk bent van uw energiebedrijf. Dit doet u door rond de jaarwisseling zelf uw meterstanden op te nemen. Zo heeft u direct aan het einde van het verslagjaar uw gegevens gereed. Informatiesheet 2 blad 1

7 Bijhouden van de voortgang van energiebesparingsmaatregelen De volgende activiteiten zijn nuttig ter voorbereiding op de MJA-monitoring: - In het energie-efficiencyplan (EEP) zijn de geplande maatregelen en de maatregelplanning beschreven. Gedurende het monitoringsjaar voert u de geplande maatregelen uit, en legt u de behaalde besparingen vast. - Wanneer een geplande maatregel niet wordt uitgevoerd, kijk dan of er een vervangende maatregel uitgevoerd kan worden en bepaal de besparing hiervan. De vervangende maatregel kan in het e-mjv worden opgegeven als Aanvullende maatregel. Als u maatregelen niet uitvoert, vermeld dan de reden hiervoor. Dit moet namelijk, voor iedere niet uitgevoerde maatregel, worden vermeld in het e-mjv. - Maatregelen die u uitvoert maar die niet gepland zijn volgens het EEP legt u vast als aanvullende maatregel, inclusief de bijbehorende besparingen. Over het bepalen van de besparing van maatregelen: Het beste is de besparing van de maatregelen te meten. Houd er hierbij rekening mee dat maatregelen mogelijk een opstarttijd hebben waarin de maatregel nog niet optimaal presteert. Wanneer de besparing van een maatregel niet meetbaar is kunt u de besparing schatten op basis van aannames. Wanneer u hier hulp bij nodig heeft kunt u contact opnemen met uw adviseur. Kies bij het invullen van de energiebesparingen de juiste energiedragers. Voor de utiliteitsbouw komen doorgaans de volgende energiedragers voor: aardgas, warmte, elektriciteit, diesel (noodstroomaggregaten). U geeft altijd de besparing over 12 maanden op. Bijvoorbeeld: als een maatregel gedurende 7 maanden 70 MWh heeft opgeleverd, dan is de totale besparing die u in het e-mjv opgeeft 70 MWh / 7 maanden * 12 maanden = 120 MWh. Wanneer een maatregel geïmplementeerd wordt in het monitoringsjaar, maar nog in haar opstartperiode zit, dan kan besloten worden de rapportage van de maatregel door te schuiven naar het volgende jaar. De maatregel wordt dan pas in het volgende jaar opgegeven in het e-mjv. Ditzelfde besluit kan genomen worden wanneer het een grote maatregel (bijvoorbeeld 10 % van het totale energieverbruik) betreft welke in het monitoringsjaar slechts enkele maanden optimaal heeft gedraaid. Informatiesheet 2 blad 2

8 Registratie van invloedsfactoren Gedurende het monitoringsjaar noteert u de invloedsfactoren die van belang zijn voor uw energieverbruik, en maakt u een berekening of een accurate schatting van de grootte van deze factoren. Wat een invloedsfactor is, en waarom deze geregistreerd moet worden wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek. Deze is afkomstig uit de bedrijfsrapportage van een willekeurig bedrijf. In voorgaand verslagjaar had dit bedrijf een energieverbruik van 856,3 TJ; dit is 3,2 TJ minder dan de 859,5 TJ in het huidig verslagjaar. Het bedrijf heeft voor 49,3 TJ aan besparingsmaatregelen opgegeven. Verder is de productie in het monitoringsjaar gedaald, dit levert een besparing op van 34,0 TJ. Wanneer je nu enkel zou kijken naar de besparing uit maatregelen en de dalende productie, dan zou je een daling in het energieverbruik verwachten. Echter, zoals beschreven, het tegenovergestelde is het geval. De kolom Overige invloedsfactoren geeft weer dat invloedsfactoren verantwoordelijk zijn geweest voor een stijging in het energieverbruik van 78,6 TJ. 7,9 TJ stijging in energieverbruik is onverklaard. 78,6 TJ aan ontsparende invloedsfactoren wil zeggen dat er omstandigheden zijn geweest in het bedrijf die gezorgd hebben voor deze stijging in energieverbruik. Mogelijk is er sprake geweest van een incident, een koudere winter en/of een wijziging in de activiteiten. Zie ook informatiesheet 5 Invloedsfactoren voor meer informatie. Uw adviseur kan u ondersteunen bij het kwantificeren van invloedsfactoren. Jaarlijkse controle van de Basischeck Energiezorg Het jaarlijks uitvoeren van de Basischeck Energiezorg is enkel nodig indien uw bedrijf niet beschikt over energiezorg conform ISO en u energieaspecten niet heeft geïntegreerd in uw ISO systeem. U kunt de Basischeck uitvoeren op een moment dat u uitkomt. De check vindt u via Informatiesheet 2 blad 3

9 3 Nieuwbouw en het afstoten van onzuinige m 2 s als energiebesparingsmaatregel Aan de hand van het onderstaande schema kunt u vaststellen of er bij u sprake is van energiebesparing. Heeft er een verandering in het gebruikte vloeroppervlak plaatsgevonden? Nee Geen energiebesparing Ja Zijn er duidelijke veranderingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd die een energie effect hebben. Bijvoorbeeld introductie van het nieuw e w erken? Ja Nee Is er nieuw vloeroppervlak in gebruik genomen? Ja Nee Energiebesparing, mits de afgestoten m 2 's significant onzuiniger zijn dan overige m 2 's. 1 Vervangt het nieuw e vloeroppervlak 'oude' m 2? Ja Energiegebruik per m 2 van nieuw vloeroppervlak lager dan van de 'oude' m 2? Nee Nee Energiebesparing, mits de nieuw e m²'s significant zuiniger zijn dan overige m²'s Geen energiebesparing, mogelijk invloedsfactor opnemen voor extra energiegebruik Ja Energiebesparing 3 2 Levert de nieuw e situatie een energiebesparing op? Oftew el: Hoew el het energiegebruik per m 2 stijgt, is het totaal energiegebruik voor de activiteiten lager dan in de oude situatie? Ja Nee Geen energiebesparing Energiebesparing Mogelijk ook invloedsfactor opnemen. 4 Berekening besparing 1 Afgestoten vloeroppervlak (m 2 ) * (jaarlijks energieverbruik per m 2 afgestoten m 2 s - gemiddeld jaarlijks energieverbruik per m 2 oude situatie) 2 Nieuw vloeroppervlak (m 2 ) * (gemiddeld jaarlijks energieverbruik per m 2 nieuw e m 2 ) oude situatie - jaarlijks energieverbruik per 3 Nieuw vloeroppervlak (m 2 ) * (gemiddeld jaarlijks energieverbruik per m 2 nieuw e m 2 ) oude situatie - jaarlijks energieverbruik per 4 Berekening door vergelijking energiegebruik oud en nieuw, bespreek de berekeningsw ijze met uw adviseur. Informatiesheet 3 blad 1

10 Het is goed mogelijk dat er bij u sprake is van een combinatie van verschillende situaties, zoals vervanging van bestaande gebouwen en uitbreiding met nieuwbouw. In dat geval moet u de verschillende situaties ieder afzonderlijk beoordelen en rapporteren. Waarom kan bij het afstoten van vloeroppervlak niet het totale energieverbruik dat verminderd wordt als besparing worden opgegeven? Dit komt doordat in het e-mjv automatisch een volume-effect berekend wordt wanneer de hoeveelheid vloeroppervlak veranderd. De hoeveelheid vloeroppervlak wordt in de dienstensectoren als prestatiemaat gehanteerd. Dit betekent dat op basis van het vloeroppervlak wordt bepaald welk energieverbruik wordt verwacht in het verslagjaar wanneer uw instelling precies zo energie efficiënt heeft gewerkt als in het voorgaande jaar. Ofwel in MJVtermen: het referentie energieverbruik van het verslagjaar wordt berekend op basis van de hoeveelheid vloeroppervlak. Wanneer uw instelling in m2 vloeroppervlak in gebruik had en in m2, dus 10 % minder, dan is het referentie energieverbruik in 2013 ook 10 % minder dan in U zal niet gevraagd worden naar een verklaring voor een 10 % daling in uw energieverbruik; deze wordt namelijk verklaard door de daling in vloeroppervlak. Daarom geldt: Wanneer u een deel van uw vloeroppervlak afstoot, is er enkel sprake van een besparing wanneer deze vierkante meters energieonzuiniger zijn dan de overgebleven vierkante meters. Het volume effect is niet direct zichtbaar in het e-mjv, maar wel in uw bedrijfsrapportage. Raadpleeg deze, of uw adviseur voor meer informatie. Informatiesheet 3 blad 2

11 4 Keten (KE) en Duurzame energie (DE) maatregelen in het e-mjv en uw bedrijfsrapportage Jaarlijks geeft u uw keten- en uw duurzame energiemaatregelen op. Hoe dit precies werkt is beschreven in deze informatiesheet. Het volgende komt aan bod: - Hoe geeft u DE en KE maatregelen op? - Hoe vindt u ze terug in de bedrijfsrapportage? Hoe geeft u DE en KE maatregelen op? DE maatregelen U geeft op hoeveel duurzame energie u per monitoringsjaar heeft opgewekt of ingekocht. DE-maatregelen geef u dus, in tegenstelling tot de PE-maatregelen, ieder jaar opnieuw op. U geeft de totale hoeveelheid in het verslagjaar opgewekte of ingekochte duurzame energie op in de module MJA, in de sub-module Energiebesparingsmaatregelen. Naast het rapporteren als DE maatregel wordt de duurzame energie ook opgegeven in de e-mjv module Energie om uw totaal primair energieverbruik vast te stellen. KE maatregelen De besparing van KE maatregelen geeft u altijd op ten opzichte van de referentiesituatie: de situatie waarin de maatregel nog niet werd toegepast. Wanneer u een besparing in vervoerskilometers bijvoorbeeld in 2003 heeft ingevoerd, dan is 2002 uw referentiesituatie. Net als de DE maatregelen geeft u de KE-maatregelen elk verslagjaar op. Hoe vindt u de KE en DE maatregelen terug in de bedrijfsrapportage? De besparing door maatregelen in alle pijlers worden gerapporteerd in absolute energiebesparing. Om het resultaat ook in een percentage te kunnen uitdrukken is een referentie nodig. De referentie voor proces- en ketenmaatregelen is de situatie zonder de uitgevoerde maatregelen, oftewel het energieverbruik plus de besparing. Voor het aandeel duurzame energie is de referentie het energieverbruik. Om het besparingspercentage (ook wel het besparingstempo) in het verslagjaar uit te rekenen, worden dan ook de volgende formules gebruikt: Voor procesmaatregelen: energiebesparing procesmaatregelen (J) 100% x werkelijk energieverbruik + energiebesparing procesmaatregelen (J) Informatiesheet 4 blad 1

12 Voor ketenmaatregelen is de efficiëntieverbetering in de keten: energiebesparing ketenmaatregelen (J) 100% x werkelijk energieverbruik + energiebesparing procesmaatregelen (J) Het aandeel duurzame energie kan bepaald worden door: opgewekte/ingekochte duurzame energie (J) 100% x werkelijk energieverbruik (J) Het totaal resultaat bestaat uit de optelling van de resultaten in de drie pijlers. Let op!: indien het behaalde resultaat voor een specifiek verslagjaar of tijdvak, zoals een EEP-periode, berekend wordt, dan is de besparing voor DE en KE maatregelen gelijk aan de bereikte intensivering in het tijdvak. In de onderstaande voorbeelden is dit ook zichtbaar. Onderstaand figuur is afkomstig uit de bedrijfsrapportage. Het laat zien hoe de besparingen uit de categorieën PE, KE en DE worden beoordeeld. Informatiesheet 4 blad 2

13 Voorbeelden Procesefficiency Stel de totale PE-besparing in het monitoringsjaar was 22 GJ en het totale primaire energieverbruik in 2013 was GJ, dan was de PE-besparing gelijk aan 22/( ) GJ * 100 % = 0,625 % Ketenefficiency KE-maatregelen zijn opgedeeld in KE-productie en KE-product. KE-productmaatregelen gaan bijvoorbeeld over verpakkingsmaterialen en zijn niet relevant voor de dienstensectoren. Het aandeel van KE ten opzichte van het energieverbruik is vastgesteld op ongeveer 0,4 %. Onderstaande tabel geeft aan hoe dit percentage berekend kan zijn. KE-maatregel Energiebesparing (GJ) in monitoringsjaar 2013 Energiebesparing in 2012 (GJ) Energiebesparing ten opzichte van 2012 (GJ) Reductie papierverbruik Reductie vervoerskilometers Totaal Stel het totale primaire energieverbruik in 2013 was GJ. De KE-besparing is dan 15/3.500 GJ * 100 % = 0,4 % De tabel laat zien dat de besparing wordt gerelateerd aan de KE-besparing uit Enkel de intensivering ten opzichte van 2012 telt als gerealiseerd in een jaar of een EEP-periode. Het is dus belangrijk KE-maatregelen die worden uitgevoerd te blijven opgeven: wanneer een besparing wel is opgegeven in 2012, maar niet in het monitoringsjaar, is de weergegeven besparing negatief. Duurzame energie De figuur laat een negatieve DE-score zien. Hoe kan dit? Ook de besparing door DE wordt berekend ten opzichte van In onderstaande tabel wordt dit getalsmatig toegelicht. DE-maatregel Energiebesparing (GJ) in monitoringsjaar 2013 Energiebesparing in 2012 (GJ) Energiebesparing ten opzichte van 2012 (GJ) Inkoop groene stroom Totaal Stel het totale primaire energieverbruik in 2013 was GJ. De KE-besparing is dan -5/3.500 GJ * 100 % = 0,1 % Informatiesheet 4 blad 3

14 5 Invloedsfactoren In de MJA-module wordt u gevraagd eventuele invloedsfactoren op te geven. Waarom wordt deze vraag gesteld? Wat zijn veelvoorkomende invloedsfactoren en hoe kunt u deze kwantificeren? Waarom invloedsfactoren opgeven? De basis van controle over uw energieverbruik is inzicht in dit verbruik en met name de veranderingen in verbruik. Wanneer u niet weet wat de belangrijke energieaspecten binnen uw bedrijf zijn, kunt u ze ook niet bewust beïnvloeden. Daarom is registratie en analyse van energieverbruiken een onmisbaar onderdeel van een energiezorgsysteem en wordt hieraan aandacht besteed in de MJA-monitoring. Verandering van energieverbruik kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken zijn in vier categorieën te verdelen: - De uitvoer van procesefficiency maatregelen; - Volume-effect ofwel stijging of daling van de prestatiemaat (bijvoorbeeld hoeveelheid productie of grootte van het vloeroppervlak); - Overige invloedsfactoren, zoals klimaat, een productiestop of verandering van de productspecificaties; - Onverklaarde factoren. Met een goede analyse van de overige invloedsfactoren houdt u de categorie Onverklaarde factoren zo klein mogelijk. Onze ervaring is dat besparende invloedsfactoren vaak vergeten worden omdat men geneigd is bij invloedsfactoren veelal aan negatieve effecten te denken. Bij besparende invloedsfactoren moet altijd de vraag gesteld worden of het een besparingsmaatregel of een invloedsfactor is. Besparingsmaatregelen moeten in de submodule Besparingsmaatregelen gerapporteerd worden. Voorbeelden van invloedsfactoren In de tabel op de volgende bladzijde vindt u voorbeelden van een invloedsfactor per categorie invloedsfactor uit het e-mjv. Niet alle categorieën komen voor in de dienstensectoren. In bijzondere situaties kan het zijn dat uw invloedsfactor toch binnen een van deze categorieën valt. Voor de dienstensectoren geldt dat de invloedsfactoren Effect klimaat op ruimteverwarming en Effect klimaat op ruimtekoeling elk jaar opgegeven worden. Voor de overige invloedsfactoren verschilt dit per instelling. Kwantificeren van invloedsfactoren Invloedsfactoren kunt u kwantificeren op basis van metingen, kentallen en/of aannames. Voor een aantal invloedsfactoren zijn er spreadsheets beschikbaar die u kunt gebruiken. Deze zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor het effect van klimaat op ruimteverwarming en het effect van klimaat op ruimtekoeling. Uw adviseur kan u deze spreadsheets verstrekken. Hij of zij kan u tevens helpen bij het kwantificeren van andere invloedsfactoren. De spreadsheets met de berekeningen voegt u als bijlage aan het e-mjv toe. Informatiesheet 5 blad 1

15 Mocht toch een kwantificering van een invloedsfactor niet mogelijk zijn, ook niet na overleg met uw adviseur of RVO-medewerker, dan wordt deze invloedsfactor alleen kwalitatief gerapporteerd. U vult dan bij de besparing de waarde 0 in. Categorie invloedsfactor Voorbeelden B. Bedrijfsintern: Energie ontsparende maatregelen - Installatie van airconditioning - Aanbrengen van ventilatie - Uitbreiding servercapaciteit C. Bedrijfsintern: Schaalgrootte en capaciteitsbezetting - Introductie van Het Nieuwe Werken - Verhuizing naar energieonzuinigere m 2 s - Organisatie van avondcursussen D. Bedrijfsintern: Grondstofsamenstelling Deze categorie komt in de dienstensectoren (bijna) niet voor E. Bedrijfsintern: Productspecificaties Deze categorie komt in de dienstensectoren (bijna) niet voor F. Bedrijfsintern: Overige interne invloeden - Storing klimaatinstallatie - Opnieuw instellen WKO - Bouwwerkzaamheden G. Bedrijfsextern: Schaalgrootte en capaciteitsbezetting - Toename/afname van het aantal studenten of fte s H. Bedrijfsextern: Grondstofsamenstelling Deze categorie komt in de dienstensectoren (bijna) niet voor I. Bedrijfsextern: Productspecificaties Deze categorie komt in de dienstensectoren (bijna) niet voor J. Bedrijfsextern: Wet- en regelgeving - Vergroting van de afzuigcapaciteit als gevolg van voorgeschreven ARBO eisen. K. Bedrijfsextern: Klimaat - Effect klimaat op ruimteverwarming (elk jaar op te geven) - Effect klimaat op ruimtekoeling (elk jaar op te geven) - Effect klimaat op ruimtebevochtiging L. Bedrijfsextern: Overige externe invloeden Hieronder vallen alle externe invloeden op het energieverbruik welke niet onder de bovenstaande categorieën vallen. Screenshot spreadsheet Effect klimaat op ruimteverwarming: Informatiesheet 5 blad 2

16 6 Rapportages en het e-mjv De gegevens die worden verzameld via het e-mjv worden gebruikt voor drie rapportages: - Uw bedrijfsrapportage. Deze geeft inzicht in de voortgang van de doelstellingen van uw bedrijf. Hiernaast geeft de rapportage een benchmark waarin uw prestaties worden vergeleken met die van uw sectorgenoten. De bedrijfsrapportage kunt u downloaden via - De sectorrapportage. Hierin worden de prestaties van uw sector beschreven. De digitale link naar de sectorrapportage ontvangt u van RVO; - De resultatenbrochure. Hiermee wordt aan de Tweede Kamer verantwoording afgelegd over de energiebesparing van de Nederlandse industrie. De resultatenbrochure is jaarlijks na Prinsjesdag beschikbaar. U kunt de brochure dan downloaden via website van RVO.nl Hieronder wordt ingezoomd op de bedrijfsrapportage. Hoe verkrijgt u deze? En wat staat erin? Hoe verkrijgt u uw bedrijfsrapportage? Log in op Wanneer u uw gegevens met de status definitief heeft gepubliceerd genereert u via het onderstaande scherm uw bedrijfsrapportage Informatiesheet 6 blad 1

17 Wat staat er in de bedrijfsrapportage? De bedrijfsrapportage beschrijft: - Uw energieverbruiksgegevens in het monitoringsjaar en de vergelijking van deze gegevens met voorgaande jaren. - De voortgang van de doelstellingen welke zijn beschreven in uw energie-efficiencyplan (EEP). Gekeken wordt naar ontwikkeling van uw energieverbruik en naar de voortgang van de uitvoer van energiebesparingsmaatregelen. - Uw positie in de sector. Let op: Door historische fouten in het e-mjv kan de bedrijfsrapportage die automatisch gegenereerd wordt in het e-mjv afwijken van de door RVO toegestuurde definitieve bedrijfsrapportage. Hetzelfde geldt in het geval dat RVO correcties doorvoert in foutieve gegevens na publicatie van het e-mjv door het bedrijf. Uw energieverbruiksgegevens in vergelijking tot die van het voorgaande monitoringsjaar Uw bedrijfsrapportage bevat verschillende figuren welke de ontwikkeling van uw energieverbruik beschrijven. Eén van deze figuren is hieronder weergegeven. Deze figuur geeft een verklaring voor de ontwikkeling van uw energieverbruik ten opzichte van het voorgaande monitoringsjaar. Uitgangspunt voor deze figuur is dat verandering van energieverbruik vier oorzaken heeft: - De uitvoer van procesefficiency maatregelen; - Volume-effect ofwel stijging of daling van de prestatiemaat (bijvoorbeeld hoeveelheid productie of grootte van het vloeroppervlak); - Overige invloedsfactoren welke zijn opgeven, zoals klimaat, een productiestop of verandering van de productspecificaties; - Onverklaarde factoren. 856,3 49,3 34,0 + 78,6 + 7,9 = 859, Het E verbruik in het verslagjaar is 3,2 TJ primair gestegen t.o.v. het E verbruik in het vorig jaar Informatiesheet 6 blad 2

18 Hoe groter het aandeel van de onverklaarde factoren, hoe minder inzicht u heeft in de factoren die uw energieverbruik bepalen. Wanneer dit aandeel hoog is, denk aan groter dan 5-10 % van uw energieverbruik, dan zal uw adviseur of RVO u vragen na te denken over deze factoren. Is er bijvoorbeeld een incident geweest? Is er misschien een lek aanwezig? Uw adviseur kan u helpen bij het kwantificeren van invloedsfactoren. Volume effect Een verandering van een prestatiemaat, zoals 'vloeroppervlak', leidt tot een zogenaamd 'volumeeffect'. Dit volume effect wordt door het e-mjv berekend op basis van onder andere de waarde van prestatiematen. Het volume effect voor een verslagjaar wordt als volgt berekend: referentie energiegebruik verslagjaar Primair energiegebruik voorgaand verslagjaar x ( - 1) referentie energiegebruik voorgaand verslagjaar Het referentie energiegebruik is de som van het specifiek energiegebruik in referentiejaar vermenigvuldigd met de omvang van de prestatiemaat. In de situatie van één prestatiemaat vloeroppervlakte is: Referentie energiegebruik verslagjaar gelijk aan: Vloeroppervlak verslagjaar [m 2 ] x Specifiek energiegebruik in referentiejaar [GJ/m 2 ] Referentie energiegebruik voorgaand verslagjaar gelijk aan: Vloeroppervlak voorgaand verslagjaar [m 2 ] x Specifiek energiegebruik in referentiejaar [GJ/m 2 ] Voorbeeld berekening volume effect voor een bedrijf met de volgende waarden: Primair energiegebruik voorgaand verslagjaar: 260 TJ Specifiek energiegebruik in referentiejaar: 1,4 GJ/m 2 Vloeroppervlakte voorgaand verslagjaar: m 2 Vloeroppervlakte verslagjaar: m m 2 x 1,4 GJ/m 2 Het volume effect is: 260 TJ x ( - 1) = 260 TJ x (1,075 1) = 19,5 TJ m 2 x 1,4 GJ/m 2 In de situatie dat het afgestoten of nieuw in gebruik genomen vloeroppervlak een energiegebruik per m 2 heeft dat sterk afwijkt van het specifiek energiegebruik in het referentiejaar, dan is het door het e- MJV opgenomen volume effect niet representatief. Om de verandering in het energiegebruik beter te verklaren is het opnemen van een invloedsfactor in die situatie gewenst. Overleg dit met uw adviseur. Informatiesheet 6 blad 3

19 De voortgang van de uitvoering van het energie-efficiencyplan (EEP) U heeft in uw energie-efficiencyplan (EEP) de doelstellingen vastgelegd voor procesefficiency, ketenefficiency en duurzame energie. Deze doelstellingen heeft u vastgelegd op basis van de planning van zekere en voorwaardelijke maatregelen. Wanneer u al uw geplande zekere en voorwaardelijke maatregelen heeft uitgevoerd, en uw geplande onzekere maatregelen heeft onderzocht voldoet u aan dit element van de MJA-verplichting. Wanneer u een maatregel niet in het geplande jaar uitvoert, dient u bij de MJA-monitoring aan te geven waarom dit het geval is. U geeft de aard van de motivatie voor het niet uitvoeren van een geplande maatregel op via een vaste keuzelijst en licht dit toe in het vrije invoerveld daaronder. Bij een niet uitgevoerde voorwaardelijke maatregel geeft u aan op welke manier niet aan de door u vermelde voorwaarde(n) is voldaan. Om toch aan de gestelde besparingsdoelstelling te voldoen wordt van u verwacht dat u kijkt of u in plaats van de niet uitgevoerde maatregel een aanvullende maatregel kunt uitvoeren. De resultaten per maatregel vindt u in hoofdstuk 7 van de bedrijfsrapportage. Hieronder vindt u een voorbeeld van een tabel waarin wordt beschreven welke maatregelen nog resteren voor uitvoer. Tabel 4 Categorificatie Kwali- Resterende geplande maatregelen Gepland Gepland voor de periode effect [TJ]* uitvoeringsjaar PE Z Vebetering klimaatinstallatie 0, PE Z Efficientere verlichting 0, PE Z Good housekeeping: bewustw. campagne e-verbruik 0, DE V Inkoop groene stroom 3, KE Z Stimuleren gebruik OV voor woon-werkverkeer 0, Informatiesheet 6 blad 4

Dienst Huisvesting juli 2011.

Dienst Huisvesting juli 2011. Energiejaarverslag Sedumdak van Spectrum gebouw 2010 Dienst Huisvesting juli 2011. 1 Voorwoord bij het Energie Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 is bedoeld als naslagwerk en geeft een goed beeld van

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2014 LOXIA B.V. 16 april 2015 078395605:A - Definitief B02015.000062.0100 Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012

Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Energie Efficiency Plan 2013-2016 September 2012 Foto geeft een impressie van het toekomst beeld van TU/e Science Park Energie Efficiency Plan TU/e 2013-2016 1 Titelblad Dit Energie Efficiency Plan (EEP)

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 ICT

MJA-Sectorrapport 2014 ICT MJA-Sectorrapport 2014 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector: ICT Datum: 150716 Status: definitief Kenmerk: 1235678/HVDK/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Ir J.M. van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018

Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE. Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018 Voortgangsrapport MJA-monitoring over 2010 RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE Datum 8 augustus 2011 Status Definitief Kenmerk 1132183/223/SA/SR/156018 Colofon Projectnaam MJA-3 Monitoring RUBBER- EN KUNSTSTOFINDUSTRIE

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 ICT

MJA-Sectorrapport 2012 ICT MJA-Sectorrapport 2012 ICT Colofon Projectnaam: MJA-monitoring ICT Datum: 13 06 13 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/223/HVDK/CC/156011 Locatie: Utrecht Contactpersoon: Hans van der Knaap Ondersteunend

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken Circulaire Energie in de milieuvergunning Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Economische Zaken Den Haag oktober 1999 CIRCULAIRE ENERGIE IN DE MILIEUVERGUNNING

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34

Energie Efficiency Plan 2013-2016. Verzamelrapport. Pagina 1 uit 34 Energie Efficiency Plan 2013-2016 Verzamelrapport Pagina 1 uit 34 Titelblad: Algemene gegevens van de organisatie: Bedrijfsnaam : Vrije Universiteit Amsterdam Naam locatie : VU Postadres : Van der Boechorststraat

Nadere informatie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Energiebesparing via de Wet milieubeheer Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Rapport Delft, mei 2013 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders A. (Ab) de Buck C. (Cor) Leguijt

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie auditverslag Tauw

Energie auditverslag Tauw Energie auditverslag Tauw 1 september 2014 Verantwoording Titel Energie auditverslag Tauw Projectleider Manja Nicolai-Buijen Auteur(s) Jurgen Ooms Projectnummer 0495501 Aantal pagina's 22 (exclusief bijlagen)

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie