Keuzewijzer Dyslexiesoftware 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzewijzer Dyslexiesoftware 2015"

Transcriptie

1 Waarom deze keuzewijzer? Hulpmiddelen bij dyslexie zijn onmisbaar. Succes begint bij de juiste keuze. Het gaat niet om iets simpels. Bij de keuze moet rekening worden gehouden met diverse factoren. Als dat niet gebeurt, is de kans op teleurstelling groot. Daar is de leerling met dyslexie niet mee geholpen. Van scholen wordt verwacht dat ze passend onderwijs bieden en goede voorzieningen treffen voor alle leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het College voor de Rechten van de Mens heeft in uitspraken bepaald dat het gebruik van dyslexiesoftware (i.c. Kurzweil) bij toetsen en examens door scholen toegestaan moet worden. Samenwerking tussen ouders, school en de leverancier is een van de belangrijkste succesfactoren voor het werken met dyslexie hulpmiddelen. Dyslexie is meer dan een leesprobleem Dyslexie is een lees- én spellingstoornis die in ernstige mate een normale educatieve ontwikkeling beperkt. Het primaire doel van compenserende hulpmiddelen is de leerling met dyslexie een eerlijke kans te bieden zijn leerprestaties in overeenstemming te brengen met zijn intelligentie. Zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Hulpmiddelen moeten daarom goede ondersteuning bieden bij het technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, schrijven, vreemde talen, het ontwikkelen van studievaardigheden en het maken van toetsen en examens. Bij de voorleesapparaten worden Daisy spelers (pocketmodellen) het meest gebruikt. Bij de geavanceerde dyslexiesoftware worden Kurzweil en Sprint Plu het meest ingezet. 'Het gebruik van de computer en aangepaste software is voor kinderen en jongeren met ernstige en hardnekkige lees-, spelling en/ of schrijfproblemen essentieel om hun leerpotentieel te verwezenlijken en hun talenten ten volle te kunnen ontwikkelen' (Uit: Dyslexiesoftware! En nu?, 2011). Een hulpmiddel is meer dan een softwarepakket Kiezen van een hulpmiddel is één ding. Het goed ermee werken is nog iets anders. Wat doet de school? Wat weet de school? Waar de speciale digitale schoolboeken vandaan te halen (zelf scannen, Dedicon, Stichting Toegankelijke Informatie)? Goede afstemming tussen ouders en de school is misschien wel het allerbelangrijkst. Scholen hebben in hun dyslexiebeleid vastgelegd welke leerlingen met hulpmiddelen mogen werken, welke ondersteuning ze van de school krijgen (instructie, boeken, etc.) en hoe het hulpmiddel bij toetsen en examens wordt ingezet. Soms kunnen ouders meewerken aan het gebruiksklaar maken van schoolboeken en lesmateriaal om het gebruik van een hulpmiddel te ondersteunen. Er zijn ook scholen die afhoudend zijn. De Dyslexie Hulpwijzer (www.lexima.nl/hulpwijzer) is een goede leidraad voor overleg tussen ouders en de school. Lexima Academie verzorgt in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut Dyslexie en de oudervereniging Balans ouderavonden die samenwerking en overleg tussen scholen en ouders vanuit verschillende invalshoeken belichten. Let er bij een leverancier goed op dat u meerdere keuzemogelijkheden voor een hulpmiddel heeft, dat het bedrijf professionele onderwijskundige kennis en voldoende mankracht in huis heeft om goede ondersteuning te bieden, dat de technische helpdesk vlot reageert en dat de samenwerking met scholen en behandelaars goed is geregeld. Versie 1.1 pagina 1

2 Uitgangspunten Voor elke vorm van dyslexie bestaat een passend hulpmiddel, dat een wereld van verschil kan maken in schoolprestaties, leerplezier en motivatie. Ook volwassenen met dyslexie kunnen er in hun studie- of werksituatie veel baat bij hebben. Bij de keuze van een dyslexie ICT-hulpmiddel is het verstandig om meteen de juiste keuze te maken. Een verkeerde keuze leidt tot te weinig leereffect, teleurstelling, demotivatie en kostbaar tijdverlies. Veruit de meeste scholen hebben gekozen voor de geavanceerde dyslexiesoftware Kurzweil of Sprint Plus. Sprint heeft budgetvriendelijke versies: Sprint NL en Sprint NL/Engels. Let op of woordenboeken (van goede kwaliteit!) in de software zijn ingebouwd en of spellingcontrole of woordvoorspeller goed toegankelijk zijn en rekening houden met typische dyslectische fouten: kompjoeter i.p.v. computer, fis i.p.v. vis, moelek i.p.v. moeilijk en brand weer i.p.v. brandweer. Ook kan het handig zijn als bij de software een uitgebreide app beschikbaar is voor tablet of smartphone. Bronmateriaal, schoolboeken, etc. Om met dyslexiesoftware op school te kunnen werken zijn schoolboeken in een geschikt bestandsformaat nodig. Deze digitale schoolboeken in zgn. aangepaste leesvormen zijn door Dedicon in opdracht van het ministerie van OCW voor Kurzweil en Sprint (later ook voor Claroread en L2S) geproduceerd voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De collectie dekt niet het totale aanbod van schoolboeken en de kwaliteit van de bestanden is verschillend * ster versus ***sterren. FotoPDF, bedoeld om zelf van het scherm te lezen, is niet geschikt voor leerlingen met dyslexie. Veel scholen en ouders scannen schoolboeken en doen zelf bewerkingen op de digitale bestanden. Kurzweil en Sprint zijn hiervoor zeer geschikt. Ouders wisselen voor Kurzweil digitale schoolboeken uit via De Centraal Schriftelijke Eindexamens VO kunnen zowel met Kurzweil, als met Sprint uitstekend afgenomen worden. Voor Kurzweil zijn daarnaast ook de Centrale Eindtoets PO Basis en Niveau, de Cito Entreetoetsen groep 6 en 7 en toets 0 t/m 3 van het Cito Volgsysteem VO speciaal geschikt gemaakt. Tot slot worden bij een aantal informatieve boekenseries van Arscribendi Uitgeverij, kant-en-klare Kurzweil bestanden geleverd tegen een kleine meerprijs. Stichting Toegankelijke Informatie (Stichting TI) beijvert zich voor verbreding van het aanbod digitale school- en studieboeken van goede kwaliteit en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van werk dat door ouders en scholen wordt gedaan. Met deze bundeling van krachten hoopt Stichting Toegankelijke Informatie een oplossing te bieden voor de knelpunten m.b.t. kwantiteit en kwaliteit van langdurig beschikbare schoolboeken voor dyslexiesoftware. Voor optimale kwaliteit zijn bewerkingen nodig die zorgen dat de dyslexiesoftware teksten goed voorleest: Taaltagging: woorden en teksten in een vreemde taal worden goed uitgesproken. Gebiedsbewerkingen: de tekst op een pagina wordt in de goede volgorde voorgelezen. Rustpunten: er zijn extra rustpunten aangebracht, bijvoorbeeld na een titel of bij opsommingen. Secundaire tekst: velden met extra tekst die worden voorlezen als erop wordt geklikt. Dit zijn bijvoorbeeld teksten in kaders of bij een plaatje. Bestanden zijn opgeslagen in hoofdstukken en niet als willekeurige delen van een boek. De paginanummering loopt gelijk met het boek. Goedkope software is niet in staat om goed met deze kwaliteitsbewerkingen in schoolboeken (m.n. voorleesvolgorde en taaltags) om te gaan. Versie 1.1 pagina 2

3 Gebruiksgemak Kinderen leren over het algemeen snel met een computerprogramma omgaan. Er is verschil in gebruiksgemak, overzichtelijkheid van functies en eenduidige werkbalken. Één werkomgeving waarbij de persoonlijke instellingen worden opgeslagen en weergegeven in een eigen werkbalkset werkt prettiger. Duidelijke knoppen op de werkbalken en goed toegankelijke functies zijn van groot belang. Technisch en begrijpend lezen Goede hulpmiddelen bieden ondersteuning op het gebied van technisch en begrijpend lezen, spellen en strategisch schrijven, opzoeken in woordenboeken, moderne vreemde talen, structureren en het maken van toetsen en examens. Gespecialiseerde software biedt ondersteuning bij alle genoemde deelproblemen waarmee een leerling met dyslexie worstelt. Voor technisch en begrijpend lezen wordt het woord én de zin aangeduid met een meeleescursor, dit zorgt voor extra visuele ondersteuning. Hierdoor leest de gebruiker actief mee. Dit ondersteunt tegelijkertijd de concentratie. De aandacht kan hierdoor helemaal gericht worden op het begrijpen van de tekst. Geavanceerde dyslexiesoftware biedt daarnaast extra ondersteuning bij het begrijpend lezen doordat moeilijke woorden opgezocht kunnen worden in de digitale van Dale woordenboeken. Denk ook bijvoorbeeld aan homofonen (zei-zij, hard-hart) bij begrijpend lezen, een synoniemenfunctie, ondersteuning bij de vreemde talen en pictogrammen. Kurzweil heeft stemmen met een menselijke intonatie (Acapela) die het luisteren naar langere teksten plezieriger maken. Spellen, schrijven en studievaardigheden Functies die veel ondersteuning bieden bij het spellen en schrijven zijn gesproken woordvoorspelling, gesproken spellingcontrole, het synoniemenwoordenboek en het meespreken tijdens het typen. Hierdoor wordt voorkomen dat gebruikers woorden fout schrijven. Ook kunnen ze hun teksten rijker maken en hun woordenschat uitbreiden. Er is speciale spellingcontrole (in Sprint) en speciale woordvoorspelling (Skippy in Sprint, WoDy), die rekening houden met de specifieke fouten die dyslectici vaak maken (zoals kompjoeter, fis, moelek, treenen, brandweer man etc.). In het Voortgezet Onderwijs krijgt een leerling meer verschillende taken dan in het primair onderwijs. Presteert een leerling met dyslexie redelijk goed op de basisschool, dan kan hij toch problemen met zijn dyslexie krijgen in de brugklas. Tijdsdruk en het leren van vreemde talen maken het studeren extra lastig. Zo is de Engelse taal voor veel leerlingen met dyslexie een moeilijke taal om te spreken, lezen en schrijven. Studievaardigheden zoals uittreksels maken, op internet zoeken en speciale markeringen aanbrengen, worden door slimme functies in de geavanceerde software goed ondersteund. Ook kunnen teksten als audiobestand (bijvoorbeeld mp3) worden opgeslagen. Zo kunnen ze overal worden beluisterd. Het succes van een hulpmiddel is groter als het de leerling motiveert tot een actieve en ontdekkende leerhouding die past bij zijn leeftijd. Een geïntegreerde mindmapfunctie en het met spraak kunnen werken in kolommen (o.a. voor woordjes leren) vergroten de nuttige gebruiksmogelijkheden. Schoolloopbaan Met de komst van passend onderwijs, waarbij dyslexie onder de basisondersteuning valt, zijn steeds meer samenwerkingsverbanden dyslexiesoftware, zoals Kurzweil en Sprint Plus, bovenschools gaan inzetten. Deze bovenschoolse aanpak zorgt voor een gezamenlijke implementatie met alle voordelen die daarbij horen, waaronder een doorgaande leerlijn. Ruim 60 grote onderwijsorganisaties, samen met circa scholen en bijna leerlingen met Versie 1.1 pagina 3

4 dyslexie, werken inmiddels op deze succesvolle wijze. Techniek Bij de keuze voor gebruik van een geïnstalleerde versie (van DVD of download), een USB-versie of netwerkversie gelden verschillende afwegingen. In het algemeen wordt door particulieren gekozen voor de DVD, door scholen voor de netwerkversie. Sommige programma's hebben een simpele voorleesapp beschikbaar. Kurzweil wordt standaard geleverd met de uitgebreide Kurzweil Mobile app voor ipad, iphone en ipod (zonder meerprijs). Die is handig voor thuis, op school of onderweg of als de school kiest voor het Bring Your Own Device (BYOD) principe. Leverancier Om tot een goede keuze van dyslexiesoftware te komen wordt in het Masterplan boek 'Technische Maatjes' aangeraden goed na te gaan welke aanbieder de beste ondersteuning kan bieden. De leverancier hoort zowel technisch als onderwijsinhoudelijk ondersteuning te verlenen en een goed bereikbare helpdesk te hebben. Let er bij een leverancier op dat u meerdere keuzemogelijkheden voor een hulpmiddel heeft, dat het bedrijf professionele onderwijskundige kennis en voldoende mankracht in huis heeft om goede implementatieondersteuning te bieden, dat de technische helpdesk vlot en kundig reageert en dat de samenwerking met scholen en behandelaars goed is geregeld. Versie 1.1 pagina 4

5 Eigenschappen Algemeen Toepassing Kurzweil Sprint Claroread L2S Meest geavanceerde dyslexiesoftware met volledige en geïntegreerde ondersteuning bij lezen, spellen/schrijven, studeren en examens in meerdere talen. Heldere werkbalken, Intuïtief en kindvriendelijk gebruik. Geschikt voor alle leeftijden en alle schoolniveaus. Examenproof. Veel onderzoek mee gedaan. Meest gebruikt op scholen en thuis. Zeer hoogwaardige scanfunctie. Unieke beheermogelijkheden voor scholen (accounts, gebruik, etc.). Bekroond met het Europese Comenius keurmerk. Geavanceerde software met unieke, specifieke functies voor ondersteuning van de lees- en spellingproblemen bij dyslexie. Meerdere talen. Breed inzetbaar in het kader van passend onderwijs. Geschikt voor alle leeftijden, alle schoolniveaus en elk budget. Examenproof. Op een na meest gebruikte dyslexiesoftware op scholen en thuis. Zeer hoogwaardige scanfunctie met semiautomatische instellingen voor voorleesvolgorde en taalwisseling. Bekroond met het Europese Comenius keurmerk. Softwareprogramma voor het voorlezen en het maken/bewerken van teksten in meerdere talen. Beperkte ondersteuning van het spellen/schrijven en studeren. Vergrendeling van bepaalde functies, zoals vereist bij examens, is niet fraudebestendig. Beperkte scanfunctionaliteit. Simpele voorleessoftware, maakt vooral gebruik van standaardfunctionaliteit van standaardprogramma s. Biedt ondersteuning bij het voorlezen in Nederlands.. Extra s moeten los worden bijgekocht, zoals stemmen vreemde talen. Vergrendeling van bepaalde functies, zoals vereist bij examens, is niet fraudebestendig. Zeer beperkte scanfunctie. Alle programma s beschikken over één of meer voorleesstemmen en woordenboeken. Kurzweil en Sprint Plus bevatten de van Dale woordenboeken in meerdere talen (NL/EN/FR/DU). Claroread en L2S bevatten woorden(boek)lijsten waarvan de herkomst onduidelijk is en die minder opzoekmogelijkheden bieden (vervoegingen worden bv. niet gevonden). Sprint heeft Skippy een specifiek ontwikkelde woordvoorspeller, die rekening houdt met dyslectische fouten. Elk programma kan markeren en samenvatten maar de gebruiksvriendelijkheid daarvan verschilt nogal. Alle programma s kunnen teksten opslaan als geluidsbestand. Vanuit Kurzweil kunnen ook Daisy bestanden worden aangemaakt. Geavanceerde software met geïntegreerde functies, duidelijke werkbalken, behoud van lay-out bij het scannen van documenten en goede voorlees- en bewerkingsmogelijkheden zijn kindvriendelijker en gebruiksvriendelijker. Alle programma s draaien onder het besturingssysteem Windows. Aantal talen Aantal stemmen (zonder meerprijs) Bijpassende Woordenboeken 13 verschillende talen 31 stemmen (incl. Turks) 7 van Dale woordenboeken: NL, NL- EN, EN-NL, NL-FR, FR-NL, NL-DU, DU- NL Sprint Plus 4 talen, 10 stemmen en 7 Van Dale woordenboeken. Sprint NL/ENGELS, 6 stemmen en 3 Van Dale woordenboeken, Sprint NL 3 stemmen. Pro 4, Plus 3, Standaard 3 Woordenlijsten Pro 1, Plus 1, Standaard 1 1 taal (NL) 1 stem (NL) (extra stemmen, moeten worden bijgekocht) 1 woordenlijst (NL) Versie 1.1 pagina 5

6 Eigenschappen Specifieke functies, speciaal ontwikkeld voor extra ondersteuning bij typische kenmerken van lees- en spellingproblemen of voor effectiever gebruik. Kurzweil Sprint Claroread L2S De specifieke functies zijn geïntegreerd in het programma en daardoor snel en gemakkelijk te activeren direct vanuit de werkbalken. Acapela stemmen met menselijke intonatie. Uitgebreid plaatjes- en pictogrammenwoordenboek. Homofonen met voorbeeldzin. Synoniemenwoordenboek. Uitgebreide studeertools, zoals markeren mét de link naar samenvatten, kolomnotities en mindmapping. De geavanceerde mindmapfunctie met sjablonen en mét een link naar een gestructureerd document. Sjablonen voor het maken van werkstukken, boekbesprekingen etc. Een checklist voor het redigeren van teksten. En een vertaalfunctie volledig geïntegreerd in het programma. De specifieke functies zijn geïntegreerd (gelinkt) in het programma en daardoor snel en gemakkelijk te activeren in de werkbalken. Meerdere voorleesopties, klik-en-leesfunctie op woord- of zinsniveau. Woordvoorspeller Skippy houdt rekening met typisch dyslectische fouten en samenstellingen: kompjoeter, fis, moelek, treenen, brandweer man etc. Spellingcontrole Primus is speciaal ontwikkeld voor dyslectici; bij het corrigeren van fouten komt de hele zin in beeld. Fonetische uitspraak van letters voor beginnende lezers, hakken en plakken, verdelen in klankgroepen en lettergrepen. Steunt op Word en Adobe functies. Beperkt aantal knoppen op de werkbalk, minder toegankelijk voor de extra functies. Echte woordenboeken ontbreken. Geen speciale woordvoorspeller, spellingcontrole Word. Minilijst homofonen voorzien van plaatje. Mindmap met plaatjes en pijltjes. De link naar een gestructureerd document ontbreekt. Markeren én samenvatten kan alleen vanuit Word. Niet erg kindvriendelijk in gebruik. Steunt op Word en Adobe functies. Kleine werkbalk met blauwe knoppen. Onduidelijk waar extra functies kunnen worden geactiveerd. Echte woordenboeken ontbreken. Woordvoorspeller met instellingsmogelijkheden voor fonetische correcties, spellingcontrole Word, geen homofonenfunctie, beperkte studeertools. Gebruiksvriendelijke mogelijkheden voor het invullen van werkboeken en toetsen, waarbij ook de specifieke schrijfondersteuning als woordvoorspelling én homofonen altijd toepasbaar zijn. Homofonen met afbeelding en voorbeeldzin. Markeren én samenvatten. Tekenpen in PDF. Versie 1.1 pagina 6

7 Eigenschappen Gebruik bij toetsen en examens. Kurzweil Sprint Claroread L2S Met examenvergrendeling/knop. Voldoet aan exameneisen CvTE Complete vergrendeling van woordenboeken, lees-het-webfunctie en vertaalfunctie (desgewenst woordvoorspeller en spellingcontrole) op computer- en netwerkniveau. Voldoet aan de examen- eisen CvTE. De woordenboeken kunnen worden vergrendeld (indien gewenst ook de woordvoorspeller en spellingcontrole) Voldoet NIET aan exameneisen CvTE: de woordenlijsten, kunnen niet worden vergrendeld (woordvoorspeller en spellingcontrole ook niet). Voldoet NIET aan examen-eisen CvTE. De beveiliging in het profiel is fraude-gevoelig en kan eenvoudig worden omzeild. Onvoldoende beveiliging van woordenlijsten en spellingcontrole. Aangebrachte leesvolgorde en taaltags in de eindexamens (CTSE, spraaksynthesepdf) worden herkend, zodat een meertalig document correct wordt voorgelezen. Aangebrachte leesvolgorde en taaltags in eindexamens (CTSE, spraaksynthesepdf) worden herkend, zodat een meertalig document correct wordt voorgelezen. Aangebrachte leesvolgorde wordt herkend, taaltags worden NIET herkend. Het voorlezen van een meertalig document gaat niet goed. Aangebrachte leesvolgorde en taaltags worden NIET herkend. Dit verstoort het voorlezen. Cito toetsen PO (niveautoets groep 6 en 7) en VO (leerlingvolgtoets 0 t/m3) zijn beschikbaar in Kurzweil (KES) bestandsformaat. Gebruiksvriendelijkheid Duidelijke functies op de werkbalken, één werkomgeving, intuïtief, eenduidige functies. Meerkleurige meeleescursor duidt woord en zin gelijktijdig aan tijdens voorlezen. Gemakkelijk navigeren in elke tekst. Overzichtelijke werkbalken. Meerdere omgevingen te openen. Één kleur meeleescursor. Gemakkelijk navigeren in de tekst. Duidelijke werkbalken. Één kleur meeleesblokje. Navigeren in de tekst gaat goed. Opslaan en inleveren van een Dedicon PDF gaat moeilijk. Werkbalk niet intuïtief. De layout van gescande documenten blijft niet behouden. Één kleur meeleesblokje. Moeilijk navigeren in een DediconPDF, opslaan en inleveren gaat moeilijk. Veel tijd nodig bij het vinden van functies. Versie 1.1 pagina 7

8 Eigenschappen Kurzweil Sprint Claroread L2S De beveiligde Dedicon boeken kunnen worden geleend voor 4,50 per boek, per jaar, per leerling. Een Esdnow installatie is nodig om het Dedicon bestand met een code te kunnen activeren. Om het Dedicon boek te kunnen voorlezen hebben sommige softwareprogramma s een speciale viewer nodig, maar daarmee zijn geen of nauwelijks bewerkingen (voor studeren) mogelijk. De Dedicon bieb bevat: 2000 bewerkte bestanden: *** en 4000 onbewerkte bestanden: *. In onbewerkte bestanden is geen leesvolgorde of taalwisseling bij vreemde woorden aangebracht. Hierdoor worden deze vaak niet optimaal voorgelezen. Bij *** bestanden wel, maar niet alle software kan die kwaliteitsmarkeringen uitlezen. In Dedicon Kurzweil bestanden zijn alle geavanceerde functies toepasbaar, het bestand is rechtstreeks te openen in uw vertrouwde Kurzweil omgeving. De bewerkte *** Kurzweil bestanden worden goed voorgelezen volgens de aangebrachte leesvolgorde en met de taalwisselingen. In Dedicon Sprint bestanden zijn alle geavanceerde functies bruikbaar, het bestand is rechtstreeks te openen in SprintPDF. De *** bewerkte Sprint PDF bestanden worden goed voorgelezen volgens de aangebrachte leesvolgorde en met de taalwisselingen. Speciale viewer (Boeklezer). In Dedicon Claroread bestanden is beperkte functionaliteit toepasbaar en zijn niet rechtstreeks te openen. De *** bewerkte boeken worden meestal goed voorgelezen, behalve bij taalwisselingen dit wordt niet herkend. PDFviewer aanschaf (extra kosten) en installatie is nodig om het Dedicon L2S bestand te openen. Op deze bestanden is slechts beperkte functionaliteit toepasbaar. De *** bewerkte boeken worden niet goed voorgelezen. Leesvolgorde en taalwisselingen worden niet herkend. Scannen, OCR Standaard in Pro versie in kleur en zwart/wit. Scan- en bewerkfunctie/ OCR van de hoogste kwaliteit, is geïntegreerd in de werkomgeving en daardoor zeer gebruiksvriendelijk. Het voorlezen kan volledig geoptimaliseerd worden, door de uitgebreide bewerkingstools (leesvolgorde, taaltagging, OCR correctie en meer..). Lay-out blijft identiek aan het origineel. SprintOCR in kleur en zwart/wit als extra optie. Scanfunctie/OCR van de hoogste kwaliteit. Het voorlezen kan geoptimaliseerd worden, door de uitgebreide bewerkingstools (OCR correctie geintegreerde en deels geautomatiseerde leesvolgorde en taaltagging). Lay-out blijft identiek aan het origineel. Pro/Plus versie Beperkte scan- en bewerk/ocr functie. Zelf gescande teksten zijn moeilijk te bewerken, zodat ze niet optimaal worden voorgelezen. Geen taaltagging mogelijk. Lay-out blijft identiek aan het origineel. Skanread: scanvoorkeur grijs. Beperkte bewerk/ocr functie. Zelf gescande teksten zijn moeilijk te bewerken zodat ze niet optimaal worden voorgelezen. Taaltagging en leesvolgorde zijn niet mogelijk. De lay-out blijft niet identiek aan het origineel. Versie 1.1 pagina 8

9 Eigenschappen Voor mobiele apparaten (BYOD): Kurzweil Sprint Claroread L2S Kurzweil Mobile voor ipad, iphone, ipod Touch, met uitgebreide functies, zoals voorlezen en markeren. Invulmogelijkheden voor werkboeken en het gebruik van de woordvoorspelling (NL) mét werkwoordondersteuning (NL). Het opzoeken van woorden in het van Dale woordenboek (NL) etc. Eenvoudige app voor ipad, te gebruiken bij het voorlezen en het markeren van belangrijke stukken tekst. Eenvoudige app voor ipad, iphone, ipod Touch te gebruiken bij het voorlezen. Geen. Voor MAC Engelstalige versie beschikbaar, Nederlandse komt in Niet beschikbaar. Beschikbaar. Niet beschikbaar. Passend onderwijs ondersteuning Speciale nakijk-viewer voor docenten beschikbaar (geen licentie nodig). Uitgebreide netwerkmogelijkheden: Beheerdersmodule binnen de Netwerkversie: gebruikersprofielen beheren (AD-integratie of lokale gebruikers), gebruikersgroepen aanmaken, werkbalken instellen vanaf de server op groeps- en gebruikersniveau, gebruikersactiviteiten inzien, standalone licentie toekennen aan werkstation of voor thuiswerken. Logboekfunctie met gebruiksgegevens. Speciale nakijk-viewer voor docenten beschikbaar(geen licentie nodig). Adequate netwerkfuncties. Geschikt voor lokaal licentiebeheer Licentiestructuur niet ideaal voor schoolnetwerken: machine-gebonden licenties. Geschikt voor lokaal licentiebeheer. Licentiestructuur niet ideaal voor schoolnetwerken: machine-gebonden licenties. Versie 1.1 pagina 9

10 Eigenschappen Professionalisering Kurzweil Sprint Claroread L2S Lexima biedt bewezen succesvolle bovenschoolse implementatie-trajecten (per jan al effectief op meer dan scholen met meer dan gebruikers). Beperkt cursusaanbod voor docenten. Minimaal cursusaanbod voor docenten. Lexima Academie (CEDEO en CRKBO erkend) organiseert cursussen op alle niveaus en voor alle doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten, ict-ers, zorgprofessionals, beleidsmakers. Ook op locatie. De cursussen worden verzorgd door orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychologen. Lexima biedt professionele ondersteuning van hoog opgeleide docenten. Lexima Academie organiseert ook de jaarlijkse Nationale Dyslexie Conferentie en de Nationale SEN Conferentie, beide gecertificeerd door NIP, NVO, LBRT, ADAP en Nederlands Register voor Leraren. Leverancier: Lexima 30 medewerkers waarvan een groot deel met onderwijsinhoudelijke opleiding en ervaring. Biedt keuze uit verschillende compenserende softwareprogramma s (voor elk budget): Kurzweil, Sprint, WoDy, Read&Write, AppWriter. woordhelder (2-3 medewerkers). Biedt slechts een voorleesprogramma. Visiria (2-3 medewerkers). Biedt slechts een voorleesprogramma. Versie 1.1 pagina 10

Nieuwsbrief voorjaar 2014 Volg ons team in onze passie voor service en innovatie en ontdek

Nieuwsbrief voorjaar 2014 Volg ons team in onze passie voor service en innovatie en ontdek Mee met de tijd door innovatie Sensotec ontwikkelt en verdeelt hulpmiddelen voor blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie of andere lees- of leerproblemen. Ze vereenvoudigen het leven van studerende

Nadere informatie

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees, spelling en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking 167 168 Deel 4 ICT als

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Werkt Bookshelf met voorleessoftware?

Werkt Bookshelf met voorleessoftware? Werkt Bookshelf met voorleessoftware? December 2013 In opdracht van: Expertisecentrum handicap + studie Postbus 1585 5200 BP s Hertogenbosch T +31 (0)30 2753300 E algemeen@handicap-studie.nl W http://www.handicap-studie.nl/

Nadere informatie

Sprint Plus. Handleiding

Sprint Plus. Handleiding Sprint Plus Handleiding Sprint Plus Copyright Copyright Jabbla Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften

leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften centrale Eindtoets PO 2015 OKTOBER 2014 Centrale toetsing primair onderwijs 2 inhoud 1 Inleiding 3 2 De centrale eindtoets 4 3 Kaders en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n!

AppWriter NL. Handleiding. versie 3.4. I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! AppWriter NL Handleiding versie 3.4 I C T v o o r b e t e r l e z e n e n l e r e n! Colofon Handleiding AppWriter NL Aantal pagina s: 13 Versie: versie 3.4 Voor meer informatie over deze handleiding,

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015

KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 KANDIDATEN MET EEN BEPERKING CENTRALE EXAMENS VO EN REKENTOETS VO 2015 SEPTEMBER 2014 Centrale examens VO 2 Inhoud Inleiding 3 1 Kaders en verantwoordelijkheden 4 1.1 De zorgplicht van de school 4 1.2

Nadere informatie

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict December 2007 Nummer 5 Ict op school KOOPwijzer Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs Ict op school is onderdeel van Kennisnet Ict op school

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Zelfstandig leven met minder zicht

Zelfstandig leven met minder zicht Zelfstandig leven met minder zicht 2015 Nieuwsbrief voor blinden, slechtzienden en mensen met verminderend zicht Slechtziend? Geef je ogen de beste ondersteuning! Lezen en kijken onderweg Wegwijs van aankoop

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Tablets in het onderwijs

Tablets in het onderwijs Departement lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het lager onderwijs Tablets in het onderwijs CAMPUS Vorselaar Van Gorp Stef Academiejaar 2012-2013 VOORWOORD Allereerst wil ik de scholen bedanken die

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

PO najaar 2011. Aan de slag met 21st century skills. Kenny.nl: spelen en leren. Leren met mobieltjes

PO najaar 2011. Aan de slag met 21st century skills. Kenny.nl: spelen en leren. Leren met mobieltjes PO najaar 2011 Aan de slag met 21st century skills Kenny.nl: spelen en leren Leren met mobieltjes Inhoud Column 2 Column Frans Schouwenburg 3 Webtips 4 Formeel en informeel Engels leren 6 Hoe ondersteunen

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

Eric Velleman Martijn Houtepen Iacobien Riezebosch

Eric Velleman Martijn Houtepen Iacobien Riezebosch Digitale toegankelijkheid van het hoger onderwijs Een onderzoek naar de toegankelijkheid van websites, studie-informatiesystemen en mobiele applicaties van het hoger onderwijs Eric Velleman Martijn Houtepen

Nadere informatie

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Invoering ipad En andere tablets De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Alle succes en faal factoren op een rijtje Met concept Plan van Aanpak invoering ipad Met uitgewerkte

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H)

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H) 1 2 Photoshop Elements 7.0 Werkboek ISBN: 978-90-801238-7-8 Nur: 991 Trefwoorden: Photoshop Elements 7.0 Digitale beeldbewerking Digitale fotobewerking Praktisch werkboek voor digitale beeldbewerking Dit

Nadere informatie