Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde"

Transcriptie

1 Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Module MEDISCHE ETHIEK COIG regio Utrecht

2 Colofon De inhoud van moduleboek is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van: Prof. dr. J.J.M. van Delden, Hoogleraar Medische Ethiek, Juliuscentrum UMC Utrecht. Website: Secretariaat COIG Regio Utrecht: Correspondentieadres: Prof. dr. J.J.M. van Delden Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde HP Str Postbus GA Utrecht Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde regio Utrecht

3 Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Module: MEDISCHE ETHIEK Versie 4 Januari

4 Overal waar voor deelnemers of docenten de mannelijke vorm wordt gebruikt kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. 4 Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde regio Utrecht

5 Inhoudsopgave 1. INLEIDING WOORD VOORAF THEMA 1: AUTONOMIE THEMA 2: MEDISCHE BESLISSINGEN ROND HET LEVENSEINDE LEERDOELEN MODULE MEDISCHE ETHIEK DAGPROGRAMMA VAN MODULE MEDISCHE ETHIEK ZELFSTUDIE OPDRACHTEN MODULE MEDISCHE ETHIEK TE BESTUDEREN LITERATUUR VOORBEREIDINGSOPDRACHT WERKGROEPEN EN MTE LITERATUURLIJST EN WEBSITES

6 6 Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde regio Utrecht

7 1. Inleiding 1.1 Woord vooraf Medische ethiek is niet nieuw. Wel nieuw is de frequentie waarmee een arts en zeker ook de medisch specialist met moreel geladen situaties geconfronteerd wordt en de belangstelling waarmee de maatschappij diens beslissingen en handelingen volgt. Ethische dilemma s ontstaan zowel in de praktijk van de directe patiëntenzorg als vanuit conflicten tussen verplichtingen die de arts heeft ten opzichte van zijn patiënt en ten opzichte van de samenleving. Doordat de moderne geneeskunde zo intensief verbonden is met een verscheidenheid aan medisch-ethische vragen ontkomt geen enkele arts er aan een standpunt over die vragen in te nemen. Hij of zij kan dat niet uitstellen tot hij of zij klaar is met het echte werk in de vorm van de behandeling van de patiënt, want daarvoor zijn deze aspecten van het werk te zeer met elkaar verweven. Kennis van de medische ethiek is daarom van groot belang voor een professioneel verantwoorde beroepsuitoefening door de arts, ook al tijdens de opleiding tot specialist. Er is gekozen voor 2 thema s, waarmee U ook tijdens de (voor-)opleiding Interne Geneeskunde al veelvuldig te maken krijgt: autonomie van de patiënt en medische beslissingen rond het levenseinde. Houdt U er rekening mee bijtijds zorg te dragen voor de benodigde voorbereiding, waarbij deze keer ook van alle deelnemers individueel wordt gevraagd zelf voor relevante casuïstiek te zorgen (zie verder paragraaf 2.2). 1.2 Thema 1: Autonomie De gedachte dat een patiënt recht heeft op informatie en alleen met diens toestemming mag worden behandeld heeft volop ingang gevonden in het denken van de moderne arts. Ondanks de helderheid van deze uitspraak is er in de praktijk nog vaak onduidelijkheid over de precieze toepassing en uitwerking van deze regel. Vertel je de patiënt iets als je nog slechts vermoedens hebt, of pas als de diagnose duidelijk is? Informeer je de patiënt alleen of geef je ook advies? En wanneer is de patiënt eigenlijk niet goed in staat om van zijn zelfbeschikkingsrecht gebruik te maken. Onderwerpen die op deze dag (afhankelijk van de casuïstiek) verder zullen worden uitgediept zijn: Verschillende modellen van de arts-patiënt relatie en de gevolgen voor de communicatie Het verschil tussen autonomie als recht en als ideaal Wanneer informeer je de patiënt (niet)? Waarover informeer je de patiënt? Wanneer is sprake van wilsbekwaamheid? 1.3 Thema 2: Medische beslissingen rond het levenseinde Je zou geneeskunde kunnen opvatten als een bijzondere vorm van weldoen. Natuurlijk is dan de grote vraag wanneer precies sprake is van weldoen. Kunnen anderen, bijvoorbeeld de internist, inschatten wat goed is voor een ander, of wanneer diens kwaliteit van leven zodanig slecht is dat de dood wellicht nog verkieslijker is? Daarnaast is de moderne arts ervan doordrongen dat de geneeskunde weliswaar veel vermag maar tegelijkertijd ook schade kan berokkenen. Aangezien het uitgangspunt primum non nocere nog steeds geldt, is dan de vraag wanneer van schaden sprake is. Onderwerpen die op deze dag (afhankelijk van de casuïstiek) verder zullen worden uitgediept zijn: 7

8 Wanneer kun je afzien van behandelen? Wat is de betekenis van het begrip medisch zinloos? Hoe kunnen wilsverklaringen een rol spelen? Morele aspecten van pijn- en symptoombestrijding (inclusief terminale sedatie) De beoordeling van het lijden bij een verzoek om euthanasie 1.4 Leerdoelen module Medische Ethiek De hierna gespecificeerde leerdoelen vormen een leidraad voor de kennis en vaardigheden waarover u na afloop van het volgen van deze module tenminste zou moeten beschikken. Dat wil niet zeggen dat alles ook tijdens de COIG dag aan de orde kan komen Kennisdoelen a) De deelnemer beschikt in de context van casuïstiek over (parate) feitenkennis en kan deze kennis toepassen ten aanzien van het volgende: De verschillende betekenissen en praktische verschijningsvormen van autonomie Typen beslissingen rond het levenseinde en het onderscheid hier tussen Relevante morele begrippen t.a.v. bovenstaande b) De deelnemer heeft inzicht in het vóórkomen en de complicerende factoren van bovengenoemde onderwerpen en kan dit demonstreren in de context van een casus. c) De deelnemer weet welke informatiebronnen geschikt zijn voor a.s. internisten om informatie over de onder a) en b) genoemde onderwerpen op te zoeken (d.w.z. welke handboeken, toonaangevende tijdschriften, websites) d) De deelnemer heeft inzicht in de wijze waarop het patiëntperspectief bij de bovengenoemde ziektebeelden een rol speelt en kan dit inzicht relateren aan een casus. De deelnemer kan maatschappelijke aspecten die bij deze aandoeningen en bij de gevolgen van die aandoeningen van betekenis zijn identificeren en toepassen op casuïstiek, zoals transculturele aspecten en aspecten samenhangend met religie en geloofsovertuiging Vaardigheidsdoelen a) De deelnemer kan een moreel probleem herkennen en op een geordende wijze bespreken b) De deelnemer kan zijn eigen standpunt inzake een moreel probleem beargumenteren c) De deelnemer toont dat hij de aanbevolen informatiebronnen adequaat kan raadplegen d) De deelnemer kan een moreel probleem t.a.v. een casus adequaat presenteren aan collega s van de eigen discipline en van andere disciplines. e) De deelnemer laat zien dat hij in de context van een casus kan omgaan met de eerder genoemde richtlijnen en protocollen. f) De deelnemer laat zien dat hij in de context van een casus herkent wanneer advies en hulp van collega's van een andere discipline moeten worden ingewonnen. 8 Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde regio Utrecht

9 1.5 Dagprogramma van module Medische Ethiek Ontvangst met koffie Registratie en definitieve indeling werkgroepen Plenaire introductie op het ochtendthema module Medische Ethiek: Toelichting op het stappenplan, Prof. dr. J.J.M. van Delden Module Medische Ethiek, Werkgroep 1: Pauze Autonomie, bespreken van zelf de meegebrachte casuïstiek volgens het stappenplan Onderbroken door korte koffiepauze om ± uur Autonomie, Meet the Expert, Prof. dr. J.J.M. van Delden Plenaire bespreking van één van de casus uit de werkgroepen, met nadruk op proces Plenaire bespreking van twee andere casus uit de werkgroepen, met nadruk op inhoud Lunch Module Medische Ethiek, Werkgroep 2: Pauze Medische beslissingen rond het levenseinde, bespreken van de zelf meegebrachte casuïstiek volgens het stappenplan Medische beslissingen rond het levenseinde, Meet the Expert, Prof. dr. J.J.M. van Delden Plenaire bespreking van één van de casus uit de werkgroepen, met nadruk op proces Korte Pauze Plenaire bespreking van twee andere casus uit de werkgroepen, met nadruk op inhoud Capita selecta: plenaire bespreking van inhoudelijke aspecten (beide thema s) die nog zijn blijven liggen Schriftelijke evaluatie Informeel napraten met een drankje 9

10 2. Zelfstudie opdrachten module Medische Ethiek Voor een goed verloop van de COIG dag is het noodzakelijk dat u voorafgaand aan deelname de zelfstudieopdrachten heeft gedaan. Een gedegen voorbereiding is nodig om zelf optimaal profijt te hebben van het gebodene op de dag zelf, maar ook om samen met de overige leden van uw groep te zorgen voor een goed rendement van de bijeenkomsten. Tijdens de werkgroepen wordt actieve participatie en inhoudelijke inbreng verwacht van alle deelnemers. Gezien het karakter van het onderwerp wordt bij deze module ook de casuïstiek ingebracht door de deelnemers zelf. Zie paragraaf 2.2. Tijdens de onderwijsdag wordt een methode aangereikt waarmee klinische problemen kunnen worden geanalyseerd. Met deze methode wordt vervolgens aan de hand van eigen casuïstiek geoefend. De methode die u daarbij volgt is die van het stappenplan. Ter voorbereiding leest U Hoofdstuk 2 uit : Bolt I, Verweij M, Delden JJM van. Ethiek in Praktijk. Assen: Van Gorcum, Te bestuderen literatuur Voorafgaand aan uw deelname aan de COIG dag bestudeert u de volgende verplichte literatuur: Artikelen over autonomie: Stirrat GM, Gill R. Autonomy in medical ethics after O'Neill. J Med Ethics Mar;31(3): Epstein RM, Alper BS, Quill TE. Communicating evidence for participatory decision making. JAMA May 19;291(19): Artikelen over medische bslissingen rond het levenseinde: Bosshard G, Nilstun T, Bilsen J, Norup M, Miccinesi G, Delden JJM van, Faisst K, Heide A van der. Forgoing Treatment at the End of Life in Six European Countries. Arch Intern Med 2005;165: Delden JJM van. The unfeasibility of requests for euthanasia in advance directives. J Med Ethics 2004; 30: Kite S, Wilkinson S. Beyond futility: to what extent is the concept of futility useful in clinical decision-making about CPR? Lancet Oncol 2002;3: Stappenplan: Hoofdstuk 2 uit: Bolt I, Verweij M, Delden JJM van. Ethiek in Praktijk. Assen: Van Gorcum, Voorbereidingsopdracht Werkgroepen en MTE Zowel de werkgroep bijeenkomsten als de plenaire Meet the Expert sessies vinden in deze module plaats aan de hand van door de deelnemers zelf ingebrachte casus. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze in de weken voorafgaand aan de onderwijsdag alert zijn op relevante casuïstiek categorieën (Autonomie en Medische beslissingen rond het levenseinde) en die voor zichzelf noteren. Elke deelnemer heeft op de COIG dag tenminste twee eigen papieren casus bij zich: uit elk van beide categorieën (Autonomie en MBL) minstens één casus. 10 Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde regio Utrecht

11 3. Literatuurlijst en Websites Verplichte literatuur Artikelen over autonomie: Stirrat GM, Gill R. Autonomy in medical ethics after O'Neill. J Med Ethics Mar;31(3): Epstein RM, Alper BS, Quill TE. Communicating evidence for participatory decision making. JAMA May 19;291(19): Artikelen over medische bslissingen rond het levenseinde: Bosshard G, Nilstun T, Bilsen J, Norup M, Miccinesi G, Delden JJM van, Faisst K, Heide A van der. Forgoing Treatment at the End of Life in Six European Countries. Arch Intern Med 2005;165: Delden JJM van. The unfeasibility of requests for euthanasia in advance directives. J Med Ethics 2004; 30: Kite S, Wilkinson S. Beyond futility: to what extent is the concept of futility useful in clinical decision-making about CPR? Lancet Oncol 2002;3: Stappenplan: Hoofdstuk 2 uit: Bolt I, Verweij M, Delden JJM van. Ethiek in Praktijk. Assen: Van Gorcum, Naslag Beauchamp T, Childress JF. Principles of Biomedical ethics. 6th ed. New York: Oxford University Press, Bolt I, Verweij M, Delden JJM van. Ethiek in Praktijk. Assen: Van Gorcum, Have H ten, Leeuwen E van, Meulen R ter. Medische ethiek. 3e druk. Bohn, Satfleu, Van Loghum, Websites Website van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, met o.a. informatie over de meldingsprocedure en de benodigde formulieren. Via de Website van de KNMG zijn verschillende documenten te downloaden, o.a.: Kennisdocument levenseinde. Literatuurstudie: begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde. Auteur: mr. dr. J. Legemaate. 11

Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde

Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Catharijne Onderwijs Interne Geneeskunde Module Reumatologie & Klinische Immunologie I Jaar 3 + 4 15 april 2014 COIG Moduleboek Documentkenmerken COIG moduleboek Betreft het COIG moduleboek: Reumatologie

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde

Begrippen en zorgvuldigheidseisen. besluitvorming rond het levenseinde Begrippen en zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming rond het levenseinde in de verpleeghuiszorg AVVV - NVVA - STING Begrippen en Zorgvuldigheidseisen met betrekking tot de besluitvorming

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek J.J.M. van Delden, A. van der Heide, S. van de Vathorst,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren

NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA. Leren en DOCeren NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Leren en DOCeren Uitgangspunten voor discipline overstijgende cursussen in de medisch specialistische vervolgopleidingen Leren en DOCeren Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Tijdig spreken over het levenseinde

Tijdig spreken over het levenseinde Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde Handreiking

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie

R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie Ja arver sl ag 2013 Secretariaten Regionale toetsingscommissies euthanasie Algemeen secretaris: mw. mr N.E.C. Visée Postbus 9013 6800 DR Arnhem Telefoon: 026-352

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND

ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND ZORG EN ETHIEK GAAN HAND IN HAND Brochure over ethiek voor verzorgenden en verpleegkundigen CNV Publieke Zaak 2 e druk, maart 2010 ADRESSEN CNV PUBLIEKE ZAAK CNV Publieke Zaak heeft vijf regiokantoren

Nadere informatie

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12

Palliatieve sedatie. Inleiding 2 1. Stand van zaken 3. 4. Besluitvorming en zorgzame omkadering 12 Palliatieve sedatie INHOUD Inleiding 2 1. Stand van zaken 3 1.1. Definitie 3 1.2. Indicatie en voorwaarden 3 1.3. Prevalentie en kenmerken 4 1.4. Kunstmatige voedsel- en vochttoediening 5 1.5. Onderscheid

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking

Tijdig praten over het overlijden. Handreiking Tijdig praten over het overlijden Handreiking 4 Tijdig praten over het overlijden Colofon Handreiking Tijdig praten over het overlijden is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Docentenhandleiding Docentenhandleiding 1

Docentenhandleiding Docentenhandleiding 1 Docentenhandleiding 1 2 Docentenhandleiding Effectief Verplegen 0 Docentenhandleiding door drs. A.M. Eliens Docentenhandleiding 201 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd,

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg

Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een uitgave van NVO & NIP Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg Een toelichting op de NIP / NVO beroepscodes voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg Inhoud INLEIDING 02 LEESWIJZER 04 01 BEROEPSETHIEK

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden COREON Commissie Regelgeving en Onderzoek FMWV VvE Vragen en antwoorden bij de Codes Goed Gebruik en Goed Gedrag (versie 20 december 2004) De codes GOED GEBRUIK en GOED GEDRAG zijn te raadplegen op www.fmwv.nl

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Medische Paragraaf. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade Medische Paragraaf Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Schrijfwijzer Bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg September 2013 2013, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg Samenstellers Hanny Groenewoud

Nadere informatie

Beroepscode Doktersassistent. Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening

Beroepscode Doktersassistent. Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening Beroepscode Doktersassistent Ethische en praktische richtlijnen voor de beroepsuitoefening Inhoud De Beroepscode Doktersassistent De Beroepscode Doktersassistent 3 Basishouding van de doktersassistent

Nadere informatie

Is de nieuwe eed wel modern genoeg?

Is de nieuwe eed wel modern genoeg? s. j. m at t h i j s e n Is de nieuwe eed wel modern genoeg? Inleiding Het Nederlands Artsenverbond juicht het initiatief, dat de Commissie Herziening Artseneed heeft genomen om de formulering van de artseneed

Nadere informatie