PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN"

Transcriptie

1 SCHOOL VOOR POSTACADEMISCHE JURIDISCHE VORMING PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT PUBLIEKRECHT ECONOMISCH RECHT BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT Academiejaar

2 WOORD VOORAF De KU wil haar studenten een geïntegreerd vormingsproject aanbieden. Het is meer dan onderwijs dat naar een diploma leidt. Wij zien het als onze evidente opdracht studenten in een breed kader grondige kennis en vaardigheden te laten verwerven. Studenten worden gestimuleerd een onderzoekende houding te ontwikkelen waarin verwondering en vreugde voor het speuren naar inzicht een plaats krijgen. Dit moet de basis leggen voor een houding van levenslang leren waarin de specifieke opdracht van de THEMIS School past. Onze opleidingen worden ook livestream aangeboden. U kan gelijktijdig met de opleiding die in aan bod komt de module thuis of op kantoor volgen op uw pc. Wij hopen dan ook van harte u op een van onze vormingen te mogen verwelkomen. De THEMIS School voor Postacademische Juridische Vorming groeide uit tot een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de rechtsfaculteiten KU, KULAK, HU en U. Gespreid over drie academiejaren biedt THEMIS ondertussen op de vier campussen een overzicht van de actuele tendensen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. In het academiejaar passeren Vennootschaps- en Financieel Recht, Publiekrecht, Economisch Recht, Bijzondere Overeenkomsten en Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht weer de revue. Om ons doelpubliek een optimale keuzeaanbod te garanderen, bieden we in twee volledige studiedagen aan. De module Vennootschaps- en Financieel Recht wordt gecombineerd met een module Economisch Recht op 19 februari De modules Bijzondere Overeenkomsten en Aansprakelijkheidsen Verzekeringsrecht worden op 28 mei 2015 gegeven. Het staat u weliswaar vrij om ook in één van die vier aangeboden modules apart te volgen. Prof. dr. Yves Stevens Directeur THEMIS School voor Postacademische Juridische Vorming - 2 -

3 Vormingsonderdeel 1 VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT donderdag 2 oktober 2014 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Jean-Marie Nelissen Grade, emeritus hoogleraar KU maandag 13 oktober 2014 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Hilde Laga, hoofddocent KU dinsdag 21 oktober 2014 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Nan Torfs, gewoon hoogleraar U donderdag 19 februari 2015 van 14u00 tot 18u00 (samen met Economisch Recht van 9u00 tot 13u00) Voorzitter: Bert Demarsin, docent KU HU Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u10-14u55 17u40 18u25 De bestuurder: a man (or woman) for all seasons De bestuurder (of zaakvoerder) speelt een sleutelrol in het leven van elke vennootschap, in goede én in slechte tijden. Tijd dus om systematisch op een rijtje te zetten welke juridische kwalificatie zijn mandaat krijgt, hoe dat mandaat aanvangt en eindigt, aan welke voorwaarden hij moet voldoen, of en hoe hij wordt vergoed, welk sociaal en fiscaal statuut zijn functie met zich meebrengt, wat van hem vanuit juridisch oogpunt precies wordt verwacht, en hoe hij in de praktijk functioneert. Dit overzicht is gesteund op de wet, de gebruiken en geplogenheden en de recente rechtspraak, met aandacht voor de verschillen per vennootschapsvorm. Marieke Wyckaert, hoogleraar KU, advocaat Stijn De Dier, aspirant FWO, Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht KU 14u55-15u40 18u25 19u10 De bescherming van de minderheidsaandeelhouder anno 2014: een verhaal van rechten en plichten Minderheidsaandeelhouders zijn van alle tijden. Het mag dus niet verbazen dat het Wetboek van vennootschappen op tal van plaatsen expliciet dan wel impliciet specifieke rechten toekent aan minderheidsaandeelhouders. Onder invloed van de ontwikkelingen inzake corporate governance is de aandacht voor de minderheidsaandeelhouders bovendien sterk toegenomen. Een goed moment dus voor een update en een kritische analyse. Wat houden de rechten van minderheidsaandeelhouders precies in? Zijn zij voor alle vennootschapstypes gelijklopend? Hoe (efficiënt) kunnen zij worden afgedwongen? Hebben zij een reële betekenis in de praktijk? Of vormen zij veeleer een uitnodiging voor een verdere conventionele uitbreiding? En wat zijn de grenzen van een dergelijke conventionele uitbreiding? Frank Hellemans, docent KU -HU Larissa Coninx, assistent Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht KU 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen De geschillenregeling (uittreding-uitsluiting) is al bijna 2 decennia de kwantitatief meest succesvolle procedure in het vennootschapsrecht. Zij biedt een uitweg voor aandeelhoudersconflicten in niet-genoteerde vennootschappen. Desalniettemin blijven nog heel wat aspecten voorwerp van discussie in rechtsleer en rechtspraak. Er wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden die de voorzitter heeft om voorlopige maatregelen op te leggen tijdens de procedure en op de invulling van de gegronde reden voor uitsluiting resp. uittreding. Cruciaal is de problematiek van de prijsbepaling. Naast de vraag naar de afdwingbaarheid van statutaire of conventionele prijsclausules en de keuze van de gepaste waarderingsmethode, biedt vooral de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake de peildatum veel stof voor discussie. Robbie Tas, docent KU -HU, advocaat Willem Van Gaver, assistent Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht KU 17u00-17u45 20u30 21u15 Recente wijzigingen inzake beleggersbescherming: something old, something new? Naar aanleiding van de financiële crisis hebben ook veel kleine beleggers geld verloren op de financiële markten. Procedures waarbij beleggers hun bank pogen aansprakelijk te stellen voor misleidende informatie of fout advies, zijn daardoor sterk toegenomen. De wetgever heeft hierop ingespeeld door voor de toekomst de regels die de banken moeten naleven wanneer zij informatie en/of advies verstrekken aan beleggers, nog te verstrengen. In dit onderdeel wordt ingegaan op hoogtepunten uit de rechtspraak in dit domein en een overzicht geboden van recente wetswijzigingen die de positie van de retail-belegger verder moeten versterken. Veerle Colaert, docent Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht KU 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Coördinatie: Prof. Koen Geens, Prof. Marieke Wyckaert en Prof. Veerle Colaert - 3 -

4 Vormingsonderdeel 2 PUBLIEKRECHT maandag 8 december 2014 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Erik Derycke, rechter in het Grondwettelijk Hof donderdag 18 december 2014 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: André Alen, voorzitter Grondwettelijk Hof dinsdag 16 december 2014 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Anne Mie Draye, decaan rechtsfaculteit U Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter Hulpmiddelen bij een succesvolle procedure voor het Grondwettelijk Hof: procedure en rechtspraak. 14u10-14u55 17u40 18u25 De bevoegdheden van en de rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof. Capita selecta en de nieuwigheden na de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van 4 april 2014 Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage van 2009, waarbij echter vooral wordt aangeduid wat de nieuwigheden inzake bevoegdheden en rechtspleging zijn, ten gevolge van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (het belang, ook bij tussenkomst, de handhaving van de gevolgen bij prejudiciële vragen), maar vooral ten gevolge van de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van 4 april 2014 (federale loyauteit, volksraadpleging, beslissingen van de Controlecommissie inzake verkiezingsuitgaven, afschaffing van de terechtzitting, elektronische procesvoering en samenloop van grondrechten). Evelyne Maes, wetenschappelijk medewerker KU, advocaat 14u55-15u40 18u25 19u10 Aandachtspunten bij de redactie van een prejudiciële vraag Wanneer in een geschil voor een andere rechter dan het Grondwettelijk Hof de grondwettigheid van een formeel-wettelijke norm in vraag wordt gesteld, moet die rechter in de regel dit vraagpunt met een prejudiciële vraag overmaken aan het Grondwettelijk Hof. De formulering van de vraag en de toelichting daarbij in het verwijzingsvonnis bakenen het geschil af dat het Grondwettelijk Hof zal kunnen beslechten. De redactie ervan vergt dan ook bijzondere aandacht en de procespartijen doen er goed aan via hun conclusies de rechter bij te staan in deze taak. In deze lezing worden de mogelijke valkuilen bij het opstellen van een prejudiciële vraag onderzocht en wordt een leidraad gegeven van hoe deze te vermijden. Peter Schollen, docent U 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 Het EU-recht voor het Grondwettelijk Hof Deze bijdrage onderzoekt de mate waarin voor het Grondwettelijk Hof een beroep kan worden gedaan op het EU-recht. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de problematiek van de procedurele en materiële samenloop van grondrechten en de impact van het EU-Handvest van de grondrechten. Stefan Sottiaux, docent KU, advocaat Elke Cloots, docent Universiteit Maastricht, advocaat 17u00-17u45 20u30 21u15 De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof inzake de geestelijke vrijheden - Overzicht De Grondwetgever van 1831 besteedde ruime en grondige aandacht aan de geestelijke vrijheden. Het betreft dan de vrijheid van godsdienst (art. 19, 20 en 21 GW), de vrijheid van meningsuiting (art. 19 GW) en de ermee verbonden vrijheid van drukpers (art. 25 GW), de vrijheid van vereniging (art. 27 GW) en de vrijheid van vergadering (art. 26 GW). De grondwet erkent ook het briefgeheim (art. 29 GW) en de vrijheid van de gesproken talen (art. 30 GW). In procedures voor het Grondwettelijk Hof blijven deze bepalingen bijzonder actueel. De analyse van de rechtspraak van het Hof laat toe om de contouren van deze vrijheden fijnmazig af te bakenen en de inhoud ervan te verfijnen, te verdiepen en te concretiseren. Gunter Maes, hoofddocent U 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Coördinatie: Prof. Stefan Sottiaux - 4 -

5 Vormingsonderdeel 3 ECONOMISCH RECHT donderdag 5 februari 2015 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Stefaan Raes, raadsheer Hof van Beroep maandag 9 februari 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Eric Dursin, raadsheer Hof van Beroep Gent donderdag 19 februari 2015 van 09u00 tot 13u00 (samen met Vennootschaps- en Financieel Recht van 14u00 tot 18u00) Voorzitter: Winnie Neirinck, voorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel dinsdag 24 februari 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Béatrice Ponet, Raadsheer Hof van Beroep Antwerpen en docent U.Antwerpen Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u10-14u55 17u40 18u25 De toenemende invloed van EU economisch recht op nationaal privaatrecht Elementen van EU interne marktrecht en mededingingsrecht hebben een immer rechtstreekser invloed op nationaal contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Ingegaan wordt o.m. op de nieuwe Richtlijn over schadevergoedingen wegens mededingingsbreuken en op de rechtspraak waarin het Hof van Justitue de vier vrijheden toepast op rechtsverhoudingen tussen particulieren of ondernemingen onderling. Wouter Devroe, gewoon hoogleraar KU, advocaat, assessor BMA 14u55-15u40 18u25 19u10 Update marktpraktijken en consumentenbescherming In Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht werden de bepalingen van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 hernomen, met enkele belangrijke wijzigingen ter omzetting van Richtlijn 2011/83/EU over consumentenrechten. Wij geven een overzicht van deze wijzigingen en van de eerste toepassingen in de praktijk en een analyse van recente rechtspraak. Tot slot nog een kritische analyse van het nieuwe Boek XIV over Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep Bert Keirsbilck, docent KU, co-directeur Consument, Concurrentie en Markt 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 Update handelstussenpersonen en distributeurs In Boek X van het Wetboek van Economisch Recht worden de bepalingen van de Handelsagentuurwet en Alleenverkoopwet bijna ongewijzigd overgenomen. Boek X bevat wel enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met de Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. In deze bijdrage gaan we in op de wijzigingen inzake de precontractuele informatieverplichtingen en op de impact die deze wijzigingen zullen hebben op het sluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Vervolgens geven wij een overzicht van recente rechtspraak over de uitvoering van overeenkomsten met handelstussenpersonen en distributeurs. Pieterjan Naeyaert, wetenschappelijk medewerker KU -KULAK Michaël Vansteenbeeck, wetenschappelijk medewerker KU -KULAK 17u00-17u45 20u30 21u15 Update e-commerce Boek XII van het wetboek Economisch Recht codificeert het recht van de elektronische economie; Boek VI wijzigt het juridisch kader voor overeenkomsten op afstand grondig. Deze bijdrage bespreekt deze reglementering en bekijkt een aantal vaak voorkomende vragen bij e-commerce, zoals: Wanneer zijn algemene voorwaarden bindend? Wanneer wordt een particulier die op ebay actief is als onderneming beschouwd? Welke kosten mag een onderneming aanrekenen bij herroeping? Kan herroeping van gebruikte goederen uitgesloten worden? Er is vanzelfsprekend aandacht voor de recente rechtspraak. Evelyne Terryn, hoofddocent KU, advocaat 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Dit programma wordt ook aangeboden in het voormiddaggedeelte van de studiedag op 19/2/2015 in. Meer informatie vindt u op p. 6. Coördinatie: Prof. Wouter Devroe, Prof. Evelyne Terryn en Prof. Bert Keirsbilck - 5 -

6 STUDIEDAG BRUSSEL Donderdag 19 februari 2015 van 9u00 tot 18u00 VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT & ECONOMISCH RECHT VOORMIDDAG: ECONOMISCH RECHT Voorzitter: Winnie Neirinck, voorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel NAMIDDAG: VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT Voorzitter: Bert Demarsin, docent KU -HU 08u30-09u00 Onthaal van de deelnemers 13u30 14u00 Onthaal van de deelnemers 09u00-09u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u00 14u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 09u10-09u55 De toenemende invloed van EU economisch recht op nationaal privaatrecht Wouter Devroe 14u10 14u55 De bestuurder: a man (or woman) for all seasons Marieke Wyckaert en Stijn De Dier 09u55-10u40 10u40-10u55 10u55 11u15 11u15-12u00 12u00-12u45 12u45-13u00 13u00-13u30 Update marktpraktijken en consumentenbescherming Bert Keirsbilck Vraagstelling Koffie/Thee en versnaperingen Update handelstussenpersonen en distributeurs Pieterjan Naeyaert en Michaël Vansteenbeeck Update e-commerce Evelyne Terryn Vraagstelling en slotbeschouwing Lunch aangeboden aan deelnemers die inschrijven voor beide opleidingen 14u55 15u40 15u40 15u55 15u55 16u15 16u15 17u00 17u00 17u45 17u45-18u00 De bescherming van de minderheidsaandeelhouder anno 2014: een verhaal van rechten en plichten Frank Hellemans en Larissa Coninx Vraagstelling Koffie/Thee en versnaperingen De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen Robbie Tas en Willem Van Gaver Recente wijzigingen inzake beleggersbescherming: something old, something new? Veerle Colaert Vraagstelling en slotbeschouwing door de voorzitter Voor een gedetailleerd programma: zie vormingsonderdeel 3 (economisch recht) op p. 5 en vormingsonderdeel 1 (vennootschaps- en financieel recht) op p. 3. prijs: 250 euro (breaks, lunch en beide cahiers inbegrepen) Voor elke sessie kan ook afzonderlijk ingeschreven worden (125 euro - koffiepauze en cahier inbegrepen)

7 Vormingsonderdeel 4 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN donderdag 12 maart 2015 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Jacques Herbots, emeritus hoogleraar KU maandag 16 maart 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Eric Dursin, raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent, dinsdag 24 maart 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Guy Hermans, rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Tongeren donderdag 28 mei 2015 van 09u00 tot 13u00 (samen met Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de namiddag) Voorzitter: Annick de Boeck, hoofddocent HU Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u10-14u55 17u40 18u25 De aannemingsovereenkomst vanuit het perspectief van het Europees (internationaal) privaatrecht Over de voorbije vijf jaar hebben zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op Europees niveau. Enerzijds werd in 2010 de dienstenwet geïntroduceerd in het Belgisch recht, ter uitvoering van de dienstenrichtlijn. Er wordt nagegaan wat de invloed van die richtlijn is op de contractenrechtelijke reglementering van de aannemingsovereenkomst. Anderzijds heeft het Europees Hof van Justitie in drie recente arresten uitspraak over de interpretatie van het begrip dienst in de I-Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. In een van die arresten raakt het Hof ook aan het toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en doet daar een nogal verrassende uitspraak. Er zal uitgebreid op deze arresten en hun impact op het nationale recht worden ingegaan. Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Pieter Brulez, assistent KU 14u55-15u40 18u25 19u10 Recente ontwikkelingen koop en lastgeving Recentelijk werden de laatste boeken voor het nieuwe Wetboek Economisch recht goedgekeurd. Enkel de bekendmaking van een datum van inwerkingtreding laat nog op zich wachten. Met dit wetboek zal meteen ook de richtlijn consumentenrechten in het Belgisch recht worden omgezet. Bekeken wordt wat de invloed is van dat nieuwe wetboek op de materieelrechtelijke reglementering van de koopovereenkomst. Tevens wordt ingegaan op recente rechtspraak inzake consumentenkoop. Bernard Tilleman, gewoon hoogleraar, decaan Rechtsfaculteit KU 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 Recente ontwikkelingen huur Dit onderdeel focust op tendensen in de hoogste rechtspraak (Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie) van de afgelopen jaren over gemene huur, woninghuur en handelshuur. Nicolas Carette, docent UAntwerpen, advocaat 17u00-17u45 20u30 21u15 Recente ontwikkelingen bruikleen, bewaargeving, dading, sekwester Teneinde het publiek een volledig overzicht te kunnen bieden van de belangrijkste evoluties in het bijzondere contractenrecht, bestrijkt deze laatste bijdrage het zeer ruime veld van de kleine contracten. Overeenkomstig het traditionele opzet van Themis, krijgt het publiek aan de hand van een bespreking van de hogere rechtspraak een opfrissing van belangrijke leerstukken inzake fundamentele contractenrechtelijke figuren, zoals de dading, de bewaargeving, de sekwester, de lening, de borgstelling, de pandovereenkomst of de lijfrente. Bert Demarsin, docent HU en KU, vice-decaan Faculteit Rechten HU 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Dit programma wordt ook aangeboden in het voormiddaggedeelte van de studiedag op 28/5/2015 in. Meer informatie vindt u op p. 9. Coördinatie: Prof. Bernard Tilleman en Prof. Alain Laurent Verbeke - 7 -

8 Vormingsonderdeel 5 AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT donderdag 7 mei 2015 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar KU maandag 11 mei 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Geert Jocqué, Raadsheer Hof van Cassatie dinsdag 19 mei 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Pros Van Helmont, Erevoorzitter Rechtbank van Koophandel te donderdag 28 mei 2015 van 14u00 tot 18u00 (Bijzondere Overeenkomsten van 09u00 tot 13u00) Voorzitter: Bart Veeckmans, Raadsheer Hof van Beroep te Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u10-14u55 17u40 18u25 Actualia aansprakelijkheidsrecht : highlights uit wetgeving en rechtspraak Overzicht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor eigen foutieve daad en de kwalitatieve aansprakelijkheid (personen, zaken en dieren). Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Ilse Samoy hoofddocent, KU en U, Instituut voor Verbintenissenrecht Elisabeth Verjans assistent KU en U, Instituut voor Verbintenissenrecht 14u55-15u40 18u25 19u10 Actualia schade en schadevergoeding Overzicht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de algemene beginselen van schade en schadeloosstelling en met betrekking tot de vergoeding van personenschade. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Ingrid Boone hoofddocent KU -Kulak, Instituut voor Familie- en Jeugdrecht Karen Ronsijn praktijkassistent KU en U, Instituut voor Verbintenissenrecht 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming? Bespreking van enkele hete hangijzers in de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en specifiek voor ondernemingen, zoals vergoeding van verdedigingskosten, dekking in de tijd, hoedanigheid van verzekerde en subrogatie, uitsluitingen en vervalclausules in ABR en BA exploitatie. Yves Thiery wetenschappelijk medewerker KU, Instituut Verzekeringsrecht, advocaat Tine Meurs assistent KU, Instituut Verzekeringsrecht 17u00-17u45 20u30 21u15 Actualia verzekeringsrecht : highlights uit wetgeving en rechtspraak Nieuwe editie van het klassieke overzicht van de recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges inzake verzekeringen en vergoeding van verkeersongevallen. Caroline Van Schoubroeck hoogleraar KU, Instituut Verzekeringsrecht, voorzitter Commissie voor verzekeringen 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Coördinatie: Prof. Caroline Van Schoubroeck en Prof. Ilse Samoy - 8 -

9 STUDIEDAG BRUSSEL Donderdag 28 mei 2015 van 9u00 tot 18u00 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN & AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT VOORMIDDAG: BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Voorzitter: Annick De Boeck, hoofddocent HU NAMIDDAG: AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT Voorzitter: Bart Veeckmans, Raadsheer Hof van Beroep te 08u30 09u00 Onthaal van de deelnemers 13u30 14u00 Onthaal van de deelnemers 09u00 09u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u00 14u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 09u10 09u55 De aannemingsovereenkomst vanuit het perspectief van het Europees (internationaal) privaatrecht Alain Laurent Verbeke en Pieter Brulez 14u10 14u55 Actualia aansprakelijkheidsrecht : high lights uit wetgeving en rechtspraak Ilse Samoy en Elisabeth Verjans 09u55 10u40 Recente ontwikkelingen koop en lastgeving Bernard Tilleman 14u55 15u40 Actualia schade en schadevergoeding Ingrid Boone en Karen Ronsijn 10u40 10u55 Vraagstelling 15u40 15u55 Vraagstelling 10u55 11u15 Koffie/Thee en versnaperingen 15u55 16u15 Koffie/Thee en versnaperingen 11u15 12u00 12u00 12u45 12u45 13u00 13u00-13u30 Recente ontwikkelingen huur Nicolas Carette Recente ontwikkelingen bruikleen, bewaargeving, dading, sekwester Bert Demarsin Vraagstelling en slotbeschouwing door de voorzitter Lunch aangeboden aan deelnemers die inschrijven voor beide opleidingen 16u15 17u00 Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming? Yves Thiery en Tine Meurs 17u00 17u45 Actualia verzekeringsrecht : highlights uit wetgeving en rechtspraak Caroline Van Schoubroeck 17u45-18u00 Vraagstelling en slotbeschouwing Voor een gedetailleerd programma: zie vormingsonderdeel 4 (bijzondere overeenkomsten) op p. 7 en vormingsonderdeel 5 (aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht) op p. 8. prijs: 250 euro (breaks, lunch en beide cahiers inbegrepen) Voor elke sessie kan ook afzonderlijk ingeschreven worden (125 euro - koffiepauze en cahier inbegrepen)

10 VERSCHENEN CAHIERS Tijdens het academiejaar zijn volgende cahiers verschenen: 65. Vennootschaps- en financieel recht, Prof. dr. K. Geens (ed.) 66. Intellectuele rechten, Prof. dr. F. Gotzen, Prof. dr. M. C. Janssens, Prof. dr. G. Van Overwalle (eds.) 67. Bijzondere overeenkomsten, Prof. dr. B. Tilleman, Prof. dr. A.-L. Verbeke (eds.) 68. Vreemdelingenrecht, Prof. dr. M.-Cl. Foblets, Prof. dr. D. Vanheule (eds.) 69. Economisch recht, Prof. dr. W. Devroe, Prof. dr. J. Stuyck, Prof. dr. E. Terryn (eds.) 70. Publiekrecht, Prof. dr. A. Alen, Prof. dr. G. Maes, Prof. dr. S. Sottiaux (eds.) 71. Verbintenissenrecht, Prof. dr. S. Stijns, Prof. dr. B. Tilleman (eds.) 72. Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Prof. dr. C. Van Schoubroeck, Prof. dr. I. Samoy, Prof. dr. S. Stijns (eds.) Tijdens het academiejaar zijn volgende cahiers verschenen: 73. Insolventie- en beslagrecht, Prof. dr. M.E. Storme (ed.) 74. Vennootschapsrecht, Prof. dr. F. Hellemans (ed.) 75. Verbintenissenrecht, Prof. dr. S. Stijns, Prof. dr. V. Sagaert, Prof. dr. I. Samoy, Prof. dr. A. De Boeck (eds.) 76. Internationaal privaatrecht, Prof. dr. G. Van Calster (ed.) 77. Kunstrecht en cultureel erfgoed, Prof. dr. A.M. Draye, Prof. dr. B. Demarsin (eds.) 78. Familiaal vermogensrecht, Prof. dr. A.-L. Verbeke, Prof. dr. C. Declerck, Prof. dr. J. Du Mongh (eds.) 79. Straf- en strafprocesrecht, Prof. dr. F. Verbruggen, Prof. dr. B. Spriet, Prof. dr. R. Verstraeten (eds.) 80. Vermogens-/Goederenrecht, Prof. dr. V. Sagaert, Prof. dr. B. Tilleman (eds.) 81. ICT- en mediarecht, Prof. dr. P. Valcke, Prof. dr. J. Dumortier (eds.) Tijdens het academiejaar zijn volgende cahiers verschenen: 82. Gerechtelijk recht, Prof. dr. P. Van Orshoven, B. Allemeersch (eds.) 83. Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Prof. dr. F. Hendrickx, Prof. dr. D. Pieters (eds.) 84. Actualia gemeenterecht, Prof. dr. S. Lierman (ed.) 85. Personen- en familierecht, Prof. dr. P. Senaeve, Prof. dr. J. Du Mongh (eds.) 86. Vastgoedrecht, Prof. dr. V. Sagaert (ed.) 87. Contractenrecht, Prof. dr. B. Tilleman, Prof. dr. V. Sagaert (eds.) 88. Jeugdbeschermingsrecht, Prof. dr. J. Put (ed.) Deze boeken kunnen besteld worden bij: die Keure - Professional Publishing Kleine Pathoekeweg Brugge tel.: 050 / fax: 050 / website:

11 PRAKTISCHE INFORMATIE LOCATIES Inschrijvingen en inlichtingen THEMIS School voor Postacademische Juridische Vorming p/a Tiensestraat 41 bus 3440, 3000 Tel: Fax: Website: U kan zich via bovenstaande website op eenvoudige en vlotte wijze inschrijven voor de opleiding van uw keuze. Uw inschrijving is bindend; bij annulatie wordt 10 % (met een minimum van 25 euro) van het inschrijvingsgeld aangerekend voor administratiekosten. Gelieve kennis te nemen van de Algemene voorwaarden zoals vermeld op Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Bij verhindering kan men zich zonder bijkomende kosten laten vervangen. Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. Prijs De inschrijvingsprijs bedraagt 125 per vormingsonderdeel en 250 voor een volledige dag in (catering en cahier inbegrepen). Voor deelnemers afgestudeerd in 2012, 2013 of 2014 bedraagt de prijs 85 per vormingsonderdeel en 170 voor een volledige dag in. Cahiers Per vormingsonderdeel wordt een cahier aangeboden. De cahiers bevatten de bijdragen van de sprekers en zijn beschikbaar op de studiedag. De cahiers zijn exclusief voorbehouden aan de deelnemers van de vormingsonderdelen van de THEMIS School voor Postacademische Juridische Vorming. Ze worden uitgegeven in reeksvorm door de juridische uitgeverij die Keure en zijn na afloop van het onderdeel verkrijgbaar bij die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge. Voor een overzicht van de nog beschikbare Themis-cahiers, surf naar: Attest Deelname aan een vormingsonderdeel geeft recht op een attest. Om praktische redenen wordt daarom elke deelnemer geregistreerd bij de aanvang van de sessie. Het attest wordt na afloop elektronisch doorgestuurd. Voorwaarde voor toekenning van het attest van de Orde van Vlaamse Balies: De deelnemer dient bij het begin EN bij het einde te handtekenen op de daartoe voorziene lijst. Voor deelnemers via livestream worden in- en uitloggegevens gebruikt alsook de reactie op willekeurige vragen tijdens de sessie om de aanwezigheid en aandacht van de deelnemer te controleren. KU LEUVEN Auditorium Zeger Van Hee, College De Valk Tiensestraat 41, Het College De Valk is met de wagen te bereiken via de ring rond ; via de Tiense Poort en vervolgens de Blijde-Inkomststraat bereikt u de betaalparking Ladeuze. Er is een ingang van het College De Valk langs het Ladeuzeplein. Het auditorium Zeger Van Hee bevindt zich op wandelafstand van het station. KULAK E. Sabbelaan 53, Met de wagen afrit Zuid volgen, daarna richting Expo, vervolgens bij de Colmar naar rechts. Doorrijden tot de 1ste lichten naar links. Op het einde van deze straat naar rechts. Zodra je in deze straat bent, zie je de campus op je linkerkant. Parkeergelegenheid ter plaatse. Aan het station kan u de bus nemen met aanduiding Hallen-Lange Munt. HUBRUSSEL Stormstraat Met de auto vanop de kleine ring rond ter hoogte van de Wetstraat volg je richting centrum. Aan de volgende lichten ga je rechtdoor. Ga na de tweede lichten rechtsaf en draai rond de Sint-Goedelekathedraal. Je kiest voor de eerste straat links, daarna aan de lichten rechtdoor. Dit is de Stormstraat. De gebouwen van de campus bevinden zich rechts. Ondergrondse parking aan het Muntplein of City-parking aan het Centraal Station. De Stormstraat bevindt zich op wandelafstand van het Centraal station. UNIVERSITEIT HASSELT Campus Martelarenlaan 42, is bereikbaar via snelwegen E313 (afrit 27, 28, 29) en E314 (afrit 29). Er zijn heel wat parkings in en rond het centrum. Bij de faculteit rechten is een betaalparking onder het Kolonel Dusartplein, te bereiken via de Boudewijnlaan of de Maastrichtersteenweg. Gelieve onze website te raadplegen voor evt. wijzigingen in programma, locatie, auditoria

12 Inschrijven bij voorkeur via Bij online inschrijven ontvangt u automatisch een bevestigingbericht via . INSCHRIJVINGSSTROOK Terugsturen naar Tiensestraat 41, bus 3440, 3000 of faxen naar De Heer/Mevrouw (schrappen wat niet past) Naam en voornaam: Functie: Volledig adres: Tel.: Fax: Gelieve adres duidelijk en in drukletters in te vullen; attesten van deelname worden via bezorgd. Ondernemingsnr./btwnr. van de betalende persoon/instelling (verplicht in te vullen!!): Referentie/bestelbonnr.: Facturatieadres, indien te factureren op een ander adres dan bovenstaand Instelling/kantoor: T.a.v.: Adres: Vennootschaps- en financieel recht (nm) livestream 2/10/ /10/ /10/ /2/2015 2/10/2014 Publiek Recht livestream 8/12/ /12/ /12/ /12/2014 Economisch Recht (vm) livestream 5/2/2015 9/2/ /2/ /2/2015 5/2/2015 Bijzondere Overeenkomsten (vm) livestream 12/3/ /3/ /3/ /5/ /3/2015 Aansprakelijkheids- en (nm) livestream verzekeringsrecht 7/5/ /5/ /5/ /5/2015 7/5/2015 Deelnemer afgestudeerd vóór of in 2011 Deelnemer afgestudeerd in 2012, 2013 of 2014 Deelnemer ten laste van IGO Wenst een attest van deelname: ja neen Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden permanente vorming - KU zoals vermeld op deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van 25) als vergoeding voor administratiekosten. Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Krachtens de wet van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en verbetering van de door ons in ons adressenbestand bewaarde gegevens. Ik wil op de hoogte gehouden worden van toekomstige activiteiten, georganiseerd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Datum handtekening

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit

De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2011-2012 De bescherming van de consument bij de verwerving van elektriciteit Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

Newsletter. Editie december 2013

Newsletter. Editie december 2013 Newsletter Editie december 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 Nieuwe EU-jaarrekeningrichtlijn De meeste lezers van deze nieuwsbrief 04 Strenge

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2015-01 Diederik BRULOOT & Kristof MARESCEAU Michel TISON HET AANDEELHOUDERSREGISTER IN BELGIË Challenging the Prudential Supervisor: liability EN NEDERLAND:

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN

C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN C.O.B. 30 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE DE ALGEMENE VOORWAARDEN IN OVEREENKOMSTEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS EN CONSUMENTEN Brussel, 30 maart 2011 2 Inhoudstafel Inleidend: behandeling

Nadere informatie

bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen

bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen bama CAtAlogus 2011 > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie Met e-learning materiaal! > bestuurswetenschappen > recht > Verzekeringen > sociale wetenschappen www.intersentia-educatief.be

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Financial Law Institute

Financial Law Institute Financial Law Institute Working Paper Series WP 2011-02 Reinhard STEENNOT Michiel DE MUYNCK Reclame en precontractuele informatie onder de wet consumentenkrediet anno 2011 January 2011 WP 2011-02 Reinhard

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING

CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 CONCURRENTIE EN DE ARBEIDSVERHOUDING Een analyse van het concurrentiebeding in diverse situaties Masterproef van de opleiding Master

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp

Datum 13 december 2013 Onderwerp Motie-Kox c.s over het garanderen van de toegang tot rechter en rechtshulp 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE

HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ DE ASIELPROCEDURE Silvija Bašić Dominique Van Hespen Isabelle Poppe [Dit handboek kwam tot stand met steun van het Europees Vluchtelingenfonds] HANDBOEK VOOR BEGELEIDERS BIJ

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

DE JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET ONDERHANDELEN BIJ

DE JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET ONDERHANDELEN BIJ Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 DE JURIDISCHE ASPECTEN VAN HET ONDERHANDELEN BIJ EEN AANDELENVERKOOP Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door

Nadere informatie

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen

DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen DOSSIER: BZB in de bres voor uw belangen STRAK KEURSLIJF DOET TUSSENPERSONEN NAAR ADEM HAPPEN Zeggen dat de sector overspoeld wordt door nieuwe regelgeving sinds de financiële crisis is als een open deur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie