PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN"

Transcriptie

1 SCHOOL VOOR POSTACADEMISCHE JURIDISCHE VORMING PROGRAMMA VORMINGSONDERDELEN VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT PUBLIEKRECHT ECONOMISCH RECHT BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT Academiejaar

2 WOORD VOORAF De KU wil haar studenten een geïntegreerd vormingsproject aanbieden. Het is meer dan onderwijs dat naar een diploma leidt. Wij zien het als onze evidente opdracht studenten in een breed kader grondige kennis en vaardigheden te laten verwerven. Studenten worden gestimuleerd een onderzoekende houding te ontwikkelen waarin verwondering en vreugde voor het speuren naar inzicht een plaats krijgen. Dit moet de basis leggen voor een houding van levenslang leren waarin de specifieke opdracht van de THEMIS School past. Onze opleidingen worden ook livestream aangeboden. U kan gelijktijdig met de opleiding die in aan bod komt de module thuis of op kantoor volgen op uw pc. Wij hopen dan ook van harte u op een van onze vormingen te mogen verwelkomen. De THEMIS School voor Postacademische Juridische Vorming groeide uit tot een interuniversitair samenwerkingsverband tussen de rechtsfaculteiten KU, KULAK, HU en U. Gespreid over drie academiejaren biedt THEMIS ondertussen op de vier campussen een overzicht van de actuele tendensen in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. In het academiejaar passeren Vennootschaps- en Financieel Recht, Publiekrecht, Economisch Recht, Bijzondere Overeenkomsten en Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht weer de revue. Om ons doelpubliek een optimale keuzeaanbod te garanderen, bieden we in twee volledige studiedagen aan. De module Vennootschaps- en Financieel Recht wordt gecombineerd met een module Economisch Recht op 19 februari De modules Bijzondere Overeenkomsten en Aansprakelijkheidsen Verzekeringsrecht worden op 28 mei 2015 gegeven. Het staat u weliswaar vrij om ook in één van die vier aangeboden modules apart te volgen. Prof. dr. Yves Stevens Directeur THEMIS School voor Postacademische Juridische Vorming - 2 -

3 Vormingsonderdeel 1 VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT donderdag 2 oktober 2014 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Jean-Marie Nelissen Grade, emeritus hoogleraar KU maandag 13 oktober 2014 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Hilde Laga, hoofddocent KU dinsdag 21 oktober 2014 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Nan Torfs, gewoon hoogleraar U donderdag 19 februari 2015 van 14u00 tot 18u00 (samen met Economisch Recht van 9u00 tot 13u00) Voorzitter: Bert Demarsin, docent KU HU Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u10-14u55 17u40 18u25 De bestuurder: a man (or woman) for all seasons De bestuurder (of zaakvoerder) speelt een sleutelrol in het leven van elke vennootschap, in goede én in slechte tijden. Tijd dus om systematisch op een rijtje te zetten welke juridische kwalificatie zijn mandaat krijgt, hoe dat mandaat aanvangt en eindigt, aan welke voorwaarden hij moet voldoen, of en hoe hij wordt vergoed, welk sociaal en fiscaal statuut zijn functie met zich meebrengt, wat van hem vanuit juridisch oogpunt precies wordt verwacht, en hoe hij in de praktijk functioneert. Dit overzicht is gesteund op de wet, de gebruiken en geplogenheden en de recente rechtspraak, met aandacht voor de verschillen per vennootschapsvorm. Marieke Wyckaert, hoogleraar KU, advocaat Stijn De Dier, aspirant FWO, Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht KU 14u55-15u40 18u25 19u10 De bescherming van de minderheidsaandeelhouder anno 2014: een verhaal van rechten en plichten Minderheidsaandeelhouders zijn van alle tijden. Het mag dus niet verbazen dat het Wetboek van vennootschappen op tal van plaatsen expliciet dan wel impliciet specifieke rechten toekent aan minderheidsaandeelhouders. Onder invloed van de ontwikkelingen inzake corporate governance is de aandacht voor de minderheidsaandeelhouders bovendien sterk toegenomen. Een goed moment dus voor een update en een kritische analyse. Wat houden de rechten van minderheidsaandeelhouders precies in? Zijn zij voor alle vennootschapstypes gelijklopend? Hoe (efficiënt) kunnen zij worden afgedwongen? Hebben zij een reële betekenis in de praktijk? Of vormen zij veeleer een uitnodiging voor een verdere conventionele uitbreiding? En wat zijn de grenzen van een dergelijke conventionele uitbreiding? Frank Hellemans, docent KU -HU Larissa Coninx, assistent Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht KU 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen De geschillenregeling (uittreding-uitsluiting) is al bijna 2 decennia de kwantitatief meest succesvolle procedure in het vennootschapsrecht. Zij biedt een uitweg voor aandeelhoudersconflicten in niet-genoteerde vennootschappen. Desalniettemin blijven nog heel wat aspecten voorwerp van discussie in rechtsleer en rechtspraak. Er wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden die de voorzitter heeft om voorlopige maatregelen op te leggen tijdens de procedure en op de invulling van de gegronde reden voor uitsluiting resp. uittreding. Cruciaal is de problematiek van de prijsbepaling. Naast de vraag naar de afdwingbaarheid van statutaire of conventionele prijsclausules en de keuze van de gepaste waarderingsmethode, biedt vooral de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake de peildatum veel stof voor discussie. Robbie Tas, docent KU -HU, advocaat Willem Van Gaver, assistent Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht KU 17u00-17u45 20u30 21u15 Recente wijzigingen inzake beleggersbescherming: something old, something new? Naar aanleiding van de financiële crisis hebben ook veel kleine beleggers geld verloren op de financiële markten. Procedures waarbij beleggers hun bank pogen aansprakelijk te stellen voor misleidende informatie of fout advies, zijn daardoor sterk toegenomen. De wetgever heeft hierop ingespeeld door voor de toekomst de regels die de banken moeten naleven wanneer zij informatie en/of advies verstrekken aan beleggers, nog te verstrengen. In dit onderdeel wordt ingegaan op hoogtepunten uit de rechtspraak in dit domein en een overzicht geboden van recente wetswijzigingen die de positie van de retail-belegger verder moeten versterken. Veerle Colaert, docent Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel recht KU 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Coördinatie: Prof. Koen Geens, Prof. Marieke Wyckaert en Prof. Veerle Colaert - 3 -

4 Vormingsonderdeel 2 PUBLIEKRECHT maandag 8 december 2014 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Erik Derycke, rechter in het Grondwettelijk Hof donderdag 18 december 2014 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: André Alen, voorzitter Grondwettelijk Hof dinsdag 16 december 2014 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Anne Mie Draye, decaan rechtsfaculteit U Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter Hulpmiddelen bij een succesvolle procedure voor het Grondwettelijk Hof: procedure en rechtspraak. 14u10-14u55 17u40 18u25 De bevoegdheden van en de rechtspleging voor het Grondwettelijk Hof. Capita selecta en de nieuwigheden na de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van 4 april 2014 Deze bijdrage is een vervolg op de bijdrage van 2009, waarbij echter vooral wordt aangeduid wat de nieuwigheden inzake bevoegdheden en rechtspleging zijn, ten gevolge van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (het belang, ook bij tussenkomst, de handhaving van de gevolgen bij prejudiciële vragen), maar vooral ten gevolge van de Zesde Staatshervorming en de bijzondere wet van 4 april 2014 (federale loyauteit, volksraadpleging, beslissingen van de Controlecommissie inzake verkiezingsuitgaven, afschaffing van de terechtzitting, elektronische procesvoering en samenloop van grondrechten). Evelyne Maes, wetenschappelijk medewerker KU, advocaat 14u55-15u40 18u25 19u10 Aandachtspunten bij de redactie van een prejudiciële vraag Wanneer in een geschil voor een andere rechter dan het Grondwettelijk Hof de grondwettigheid van een formeel-wettelijke norm in vraag wordt gesteld, moet die rechter in de regel dit vraagpunt met een prejudiciële vraag overmaken aan het Grondwettelijk Hof. De formulering van de vraag en de toelichting daarbij in het verwijzingsvonnis bakenen het geschil af dat het Grondwettelijk Hof zal kunnen beslechten. De redactie ervan vergt dan ook bijzondere aandacht en de procespartijen doen er goed aan via hun conclusies de rechter bij te staan in deze taak. In deze lezing worden de mogelijke valkuilen bij het opstellen van een prejudiciële vraag onderzocht en wordt een leidraad gegeven van hoe deze te vermijden. Peter Schollen, docent U 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 Het EU-recht voor het Grondwettelijk Hof Deze bijdrage onderzoekt de mate waarin voor het Grondwettelijk Hof een beroep kan worden gedaan op het EU-recht. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de problematiek van de procedurele en materiële samenloop van grondrechten en de impact van het EU-Handvest van de grondrechten. Stefan Sottiaux, docent KU, advocaat Elke Cloots, docent Universiteit Maastricht, advocaat 17u00-17u45 20u30 21u15 De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof inzake de geestelijke vrijheden - Overzicht De Grondwetgever van 1831 besteedde ruime en grondige aandacht aan de geestelijke vrijheden. Het betreft dan de vrijheid van godsdienst (art. 19, 20 en 21 GW), de vrijheid van meningsuiting (art. 19 GW) en de ermee verbonden vrijheid van drukpers (art. 25 GW), de vrijheid van vereniging (art. 27 GW) en de vrijheid van vergadering (art. 26 GW). De grondwet erkent ook het briefgeheim (art. 29 GW) en de vrijheid van de gesproken talen (art. 30 GW). In procedures voor het Grondwettelijk Hof blijven deze bepalingen bijzonder actueel. De analyse van de rechtspraak van het Hof laat toe om de contouren van deze vrijheden fijnmazig af te bakenen en de inhoud ervan te verfijnen, te verdiepen en te concretiseren. Gunter Maes, hoofddocent U 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Coördinatie: Prof. Stefan Sottiaux - 4 -

5 Vormingsonderdeel 3 ECONOMISCH RECHT donderdag 5 februari 2015 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Stefaan Raes, raadsheer Hof van Beroep maandag 9 februari 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Eric Dursin, raadsheer Hof van Beroep Gent donderdag 19 februari 2015 van 09u00 tot 13u00 (samen met Vennootschaps- en Financieel Recht van 14u00 tot 18u00) Voorzitter: Winnie Neirinck, voorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel dinsdag 24 februari 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Béatrice Ponet, Raadsheer Hof van Beroep Antwerpen en docent U.Antwerpen Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u10-14u55 17u40 18u25 De toenemende invloed van EU economisch recht op nationaal privaatrecht Elementen van EU interne marktrecht en mededingingsrecht hebben een immer rechtstreekser invloed op nationaal contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Ingegaan wordt o.m. op de nieuwe Richtlijn over schadevergoedingen wegens mededingingsbreuken en op de rechtspraak waarin het Hof van Justitue de vier vrijheden toepast op rechtsverhoudingen tussen particulieren of ondernemingen onderling. Wouter Devroe, gewoon hoogleraar KU, advocaat, assessor BMA 14u55-15u40 18u25 19u10 Update marktpraktijken en consumentenbescherming In Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht werden de bepalingen van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 hernomen, met enkele belangrijke wijzigingen ter omzetting van Richtlijn 2011/83/EU over consumentenrechten. Wij geven een overzicht van deze wijzigingen en van de eerste toepassingen in de praktijk en een analyse van recente rechtspraak. Tot slot nog een kritische analyse van het nieuwe Boek XIV over Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep Bert Keirsbilck, docent KU, co-directeur Consument, Concurrentie en Markt 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 Update handelstussenpersonen en distributeurs In Boek X van het Wetboek van Economisch Recht worden de bepalingen van de Handelsagentuurwet en Alleenverkoopwet bijna ongewijzigd overgenomen. Boek X bevat wel enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met de Wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. In deze bijdrage gaan we in op de wijzigingen inzake de precontractuele informatieverplichtingen en op de impact die deze wijzigingen zullen hebben op het sluiten van commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Vervolgens geven wij een overzicht van recente rechtspraak over de uitvoering van overeenkomsten met handelstussenpersonen en distributeurs. Pieterjan Naeyaert, wetenschappelijk medewerker KU -KULAK Michaël Vansteenbeeck, wetenschappelijk medewerker KU -KULAK 17u00-17u45 20u30 21u15 Update e-commerce Boek XII van het wetboek Economisch Recht codificeert het recht van de elektronische economie; Boek VI wijzigt het juridisch kader voor overeenkomsten op afstand grondig. Deze bijdrage bespreekt deze reglementering en bekijkt een aantal vaak voorkomende vragen bij e-commerce, zoals: Wanneer zijn algemene voorwaarden bindend? Wanneer wordt een particulier die op ebay actief is als onderneming beschouwd? Welke kosten mag een onderneming aanrekenen bij herroeping? Kan herroeping van gebruikte goederen uitgesloten worden? Er is vanzelfsprekend aandacht voor de recente rechtspraak. Evelyne Terryn, hoofddocent KU, advocaat 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Dit programma wordt ook aangeboden in het voormiddaggedeelte van de studiedag op 19/2/2015 in. Meer informatie vindt u op p. 6. Coördinatie: Prof. Wouter Devroe, Prof. Evelyne Terryn en Prof. Bert Keirsbilck - 5 -

6 STUDIEDAG BRUSSEL Donderdag 19 februari 2015 van 9u00 tot 18u00 VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT & ECONOMISCH RECHT VOORMIDDAG: ECONOMISCH RECHT Voorzitter: Winnie Neirinck, voorzitter Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel NAMIDDAG: VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT Voorzitter: Bert Demarsin, docent KU -HU 08u30-09u00 Onthaal van de deelnemers 13u30 14u00 Onthaal van de deelnemers 09u00-09u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u00 14u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 09u10-09u55 De toenemende invloed van EU economisch recht op nationaal privaatrecht Wouter Devroe 14u10 14u55 De bestuurder: a man (or woman) for all seasons Marieke Wyckaert en Stijn De Dier 09u55-10u40 10u40-10u55 10u55 11u15 11u15-12u00 12u00-12u45 12u45-13u00 13u00-13u30 Update marktpraktijken en consumentenbescherming Bert Keirsbilck Vraagstelling Koffie/Thee en versnaperingen Update handelstussenpersonen en distributeurs Pieterjan Naeyaert en Michaël Vansteenbeeck Update e-commerce Evelyne Terryn Vraagstelling en slotbeschouwing Lunch aangeboden aan deelnemers die inschrijven voor beide opleidingen 14u55 15u40 15u40 15u55 15u55 16u15 16u15 17u00 17u00 17u45 17u45-18u00 De bescherming van de minderheidsaandeelhouder anno 2014: een verhaal van rechten en plichten Frank Hellemans en Larissa Coninx Vraagstelling Koffie/Thee en versnaperingen De geschillenregeling: actuele highlights uit een evergreen Robbie Tas en Willem Van Gaver Recente wijzigingen inzake beleggersbescherming: something old, something new? Veerle Colaert Vraagstelling en slotbeschouwing door de voorzitter Voor een gedetailleerd programma: zie vormingsonderdeel 3 (economisch recht) op p. 5 en vormingsonderdeel 1 (vennootschaps- en financieel recht) op p. 3. prijs: 250 euro (breaks, lunch en beide cahiers inbegrepen) Voor elke sessie kan ook afzonderlijk ingeschreven worden (125 euro - koffiepauze en cahier inbegrepen)

7 Vormingsonderdeel 4 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN donderdag 12 maart 2015 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Jacques Herbots, emeritus hoogleraar KU maandag 16 maart 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Eric Dursin, raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent, dinsdag 24 maart 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Guy Hermans, rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Tongeren donderdag 28 mei 2015 van 09u00 tot 13u00 (samen met Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de namiddag) Voorzitter: Annick de Boeck, hoofddocent HU Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u10-14u55 17u40 18u25 De aannemingsovereenkomst vanuit het perspectief van het Europees (internationaal) privaatrecht Over de voorbije vijf jaar hebben zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan op Europees niveau. Enerzijds werd in 2010 de dienstenwet geïntroduceerd in het Belgisch recht, ter uitvoering van de dienstenrichtlijn. Er wordt nagegaan wat de invloed van die richtlijn is op de contractenrechtelijke reglementering van de aannemingsovereenkomst. Anderzijds heeft het Europees Hof van Justitie in drie recente arresten uitspraak over de interpretatie van het begrip dienst in de I-Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst. In een van die arresten raakt het Hof ook aan het toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en doet daar een nogal verrassende uitspraak. Er zal uitgebreid op deze arresten en hun impact op het nationale recht worden ingegaan. Alain Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar KU Pieter Brulez, assistent KU 14u55-15u40 18u25 19u10 Recente ontwikkelingen koop en lastgeving Recentelijk werden de laatste boeken voor het nieuwe Wetboek Economisch recht goedgekeurd. Enkel de bekendmaking van een datum van inwerkingtreding laat nog op zich wachten. Met dit wetboek zal meteen ook de richtlijn consumentenrechten in het Belgisch recht worden omgezet. Bekeken wordt wat de invloed is van dat nieuwe wetboek op de materieelrechtelijke reglementering van de koopovereenkomst. Tevens wordt ingegaan op recente rechtspraak inzake consumentenkoop. Bernard Tilleman, gewoon hoogleraar, decaan Rechtsfaculteit KU 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 Recente ontwikkelingen huur Dit onderdeel focust op tendensen in de hoogste rechtspraak (Grondwettelijk Hof en Hof van Cassatie) van de afgelopen jaren over gemene huur, woninghuur en handelshuur. Nicolas Carette, docent UAntwerpen, advocaat 17u00-17u45 20u30 21u15 Recente ontwikkelingen bruikleen, bewaargeving, dading, sekwester Teneinde het publiek een volledig overzicht te kunnen bieden van de belangrijkste evoluties in het bijzondere contractenrecht, bestrijkt deze laatste bijdrage het zeer ruime veld van de kleine contracten. Overeenkomstig het traditionele opzet van Themis, krijgt het publiek aan de hand van een bespreking van de hogere rechtspraak een opfrissing van belangrijke leerstukken inzake fundamentele contractenrechtelijke figuren, zoals de dading, de bewaargeving, de sekwester, de lening, de borgstelling, de pandovereenkomst of de lijfrente. Bert Demarsin, docent HU en KU, vice-decaan Faculteit Rechten HU 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Dit programma wordt ook aangeboden in het voormiddaggedeelte van de studiedag op 28/5/2015 in. Meer informatie vindt u op p. 9. Coördinatie: Prof. Bernard Tilleman en Prof. Alain Laurent Verbeke - 7 -

8 Vormingsonderdeel 5 AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT donderdag 7 mei 2015 van 14u00 tot 18u00 (ook livestream) Voorzitter: Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar KU maandag 11 mei 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Geert Jocqué, Raadsheer Hof van Cassatie dinsdag 19 mei 2015 van 17u30 tot 21u30 Voorzitter: Pros Van Helmont, Erevoorzitter Rechtbank van Koophandel te donderdag 28 mei 2015 van 14u00 tot 18u00 (Bijzondere Overeenkomsten van 09u00 tot 13u00) Voorzitter: Bart Veeckmans, Raadsheer Hof van Beroep te Livestream 13u30-14u00 17u00-17u30 Onthaal van de deelnemers 14u00-14u10 17u30-17u40 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u10-14u55 17u40 18u25 Actualia aansprakelijkheidsrecht : highlights uit wetgeving en rechtspraak Overzicht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor eigen foutieve daad en de kwalitatieve aansprakelijkheid (personen, zaken en dieren). Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Ilse Samoy hoofddocent, KU en U, Instituut voor Verbintenissenrecht Elisabeth Verjans assistent KU en U, Instituut voor Verbintenissenrecht 14u55-15u40 18u25 19u10 Actualia schade en schadevergoeding Overzicht van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de algemene beginselen van schade en schadeloosstelling en met betrekking tot de vergoeding van personenschade. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de rechtspraak van het Hof van Cassatie. Ingrid Boone hoofddocent KU -Kulak, Instituut voor Familie- en Jeugdrecht Karen Ronsijn praktijkassistent KU en U, Instituut voor Verbintenissenrecht 15u40-15u55 19u10 19u25 Vraagstelling 15u55-16u15 19u25 19u45 Koffie/Thee en versnaperingen 16u15-17u00 19u45 20u30 Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming? Bespreking van enkele hete hangijzers in de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen en specifiek voor ondernemingen, zoals vergoeding van verdedigingskosten, dekking in de tijd, hoedanigheid van verzekerde en subrogatie, uitsluitingen en vervalclausules in ABR en BA exploitatie. Yves Thiery wetenschappelijk medewerker KU, Instituut Verzekeringsrecht, advocaat Tine Meurs assistent KU, Instituut Verzekeringsrecht 17u00-17u45 20u30 21u15 Actualia verzekeringsrecht : highlights uit wetgeving en rechtspraak Nieuwe editie van het klassieke overzicht van de recente wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak van de hoogste rechtscolleges inzake verzekeringen en vergoeding van verkeersongevallen. Caroline Van Schoubroeck hoogleraar KU, Instituut Verzekeringsrecht, voorzitter Commissie voor verzekeringen 17u45-18u00 21u15-21u30 Vraagstelling en slotbeschouwing Coördinatie: Prof. Caroline Van Schoubroeck en Prof. Ilse Samoy - 8 -

9 STUDIEDAG BRUSSEL Donderdag 28 mei 2015 van 9u00 tot 18u00 BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN & AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT VOORMIDDAG: BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN Voorzitter: Annick De Boeck, hoofddocent HU NAMIDDAG: AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT Voorzitter: Bart Veeckmans, Raadsheer Hof van Beroep te 08u30 09u00 Onthaal van de deelnemers 13u30 14u00 Onthaal van de deelnemers 09u00 09u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 14u00 14u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 09u10 09u55 De aannemingsovereenkomst vanuit het perspectief van het Europees (internationaal) privaatrecht Alain Laurent Verbeke en Pieter Brulez 14u10 14u55 Actualia aansprakelijkheidsrecht : high lights uit wetgeving en rechtspraak Ilse Samoy en Elisabeth Verjans 09u55 10u40 Recente ontwikkelingen koop en lastgeving Bernard Tilleman 14u55 15u40 Actualia schade en schadevergoeding Ingrid Boone en Karen Ronsijn 10u40 10u55 Vraagstelling 15u40 15u55 Vraagstelling 10u55 11u15 Koffie/Thee en versnaperingen 15u55 16u15 Koffie/Thee en versnaperingen 11u15 12u00 12u00 12u45 12u45 13u00 13u00-13u30 Recente ontwikkelingen huur Nicolas Carette Recente ontwikkelingen bruikleen, bewaargeving, dading, sekwester Bert Demarsin Vraagstelling en slotbeschouwing door de voorzitter Lunch aangeboden aan deelnemers die inschrijven voor beide opleidingen 16u15 17u00 Aansprakelijkheidsverzekering: risicovolle onderneming? Yves Thiery en Tine Meurs 17u00 17u45 Actualia verzekeringsrecht : highlights uit wetgeving en rechtspraak Caroline Van Schoubroeck 17u45-18u00 Vraagstelling en slotbeschouwing Voor een gedetailleerd programma: zie vormingsonderdeel 4 (bijzondere overeenkomsten) op p. 7 en vormingsonderdeel 5 (aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht) op p. 8. prijs: 250 euro (breaks, lunch en beide cahiers inbegrepen) Voor elke sessie kan ook afzonderlijk ingeschreven worden (125 euro - koffiepauze en cahier inbegrepen)

10 VERSCHENEN CAHIERS Tijdens het academiejaar zijn volgende cahiers verschenen: 65. Vennootschaps- en financieel recht, Prof. dr. K. Geens (ed.) 66. Intellectuele rechten, Prof. dr. F. Gotzen, Prof. dr. M. C. Janssens, Prof. dr. G. Van Overwalle (eds.) 67. Bijzondere overeenkomsten, Prof. dr. B. Tilleman, Prof. dr. A.-L. Verbeke (eds.) 68. Vreemdelingenrecht, Prof. dr. M.-Cl. Foblets, Prof. dr. D. Vanheule (eds.) 69. Economisch recht, Prof. dr. W. Devroe, Prof. dr. J. Stuyck, Prof. dr. E. Terryn (eds.) 70. Publiekrecht, Prof. dr. A. Alen, Prof. dr. G. Maes, Prof. dr. S. Sottiaux (eds.) 71. Verbintenissenrecht, Prof. dr. S. Stijns, Prof. dr. B. Tilleman (eds.) 72. Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, Prof. dr. C. Van Schoubroeck, Prof. dr. I. Samoy, Prof. dr. S. Stijns (eds.) Tijdens het academiejaar zijn volgende cahiers verschenen: 73. Insolventie- en beslagrecht, Prof. dr. M.E. Storme (ed.) 74. Vennootschapsrecht, Prof. dr. F. Hellemans (ed.) 75. Verbintenissenrecht, Prof. dr. S. Stijns, Prof. dr. V. Sagaert, Prof. dr. I. Samoy, Prof. dr. A. De Boeck (eds.) 76. Internationaal privaatrecht, Prof. dr. G. Van Calster (ed.) 77. Kunstrecht en cultureel erfgoed, Prof. dr. A.M. Draye, Prof. dr. B. Demarsin (eds.) 78. Familiaal vermogensrecht, Prof. dr. A.-L. Verbeke, Prof. dr. C. Declerck, Prof. dr. J. Du Mongh (eds.) 79. Straf- en strafprocesrecht, Prof. dr. F. Verbruggen, Prof. dr. B. Spriet, Prof. dr. R. Verstraeten (eds.) 80. Vermogens-/Goederenrecht, Prof. dr. V. Sagaert, Prof. dr. B. Tilleman (eds.) 81. ICT- en mediarecht, Prof. dr. P. Valcke, Prof. dr. J. Dumortier (eds.) Tijdens het academiejaar zijn volgende cahiers verschenen: 82. Gerechtelijk recht, Prof. dr. P. Van Orshoven, B. Allemeersch (eds.) 83. Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Prof. dr. F. Hendrickx, Prof. dr. D. Pieters (eds.) 84. Actualia gemeenterecht, Prof. dr. S. Lierman (ed.) 85. Personen- en familierecht, Prof. dr. P. Senaeve, Prof. dr. J. Du Mongh (eds.) 86. Vastgoedrecht, Prof. dr. V. Sagaert (ed.) 87. Contractenrecht, Prof. dr. B. Tilleman, Prof. dr. V. Sagaert (eds.) 88. Jeugdbeschermingsrecht, Prof. dr. J. Put (ed.) Deze boeken kunnen besteld worden bij: die Keure - Professional Publishing Kleine Pathoekeweg Brugge tel.: 050 / fax: 050 / website:

11 PRAKTISCHE INFORMATIE LOCATIES Inschrijvingen en inlichtingen THEMIS School voor Postacademische Juridische Vorming p/a Tiensestraat 41 bus 3440, 3000 Tel: Fax: Website: U kan zich via bovenstaande website op eenvoudige en vlotte wijze inschrijven voor de opleiding van uw keuze. Uw inschrijving is bindend; bij annulatie wordt 10 % (met een minimum van 25 euro) van het inschrijvingsgeld aangerekend voor administratiekosten. Gelieve kennis te nemen van de Algemene voorwaarden zoals vermeld op Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Bij verhindering kan men zich zonder bijkomende kosten laten vervangen. Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega. Prijs De inschrijvingsprijs bedraagt 125 per vormingsonderdeel en 250 voor een volledige dag in (catering en cahier inbegrepen). Voor deelnemers afgestudeerd in 2012, 2013 of 2014 bedraagt de prijs 85 per vormingsonderdeel en 170 voor een volledige dag in. Cahiers Per vormingsonderdeel wordt een cahier aangeboden. De cahiers bevatten de bijdragen van de sprekers en zijn beschikbaar op de studiedag. De cahiers zijn exclusief voorbehouden aan de deelnemers van de vormingsonderdelen van de THEMIS School voor Postacademische Juridische Vorming. Ze worden uitgegeven in reeksvorm door de juridische uitgeverij die Keure en zijn na afloop van het onderdeel verkrijgbaar bij die Keure, Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge. Voor een overzicht van de nog beschikbare Themis-cahiers, surf naar: Attest Deelname aan een vormingsonderdeel geeft recht op een attest. Om praktische redenen wordt daarom elke deelnemer geregistreerd bij de aanvang van de sessie. Het attest wordt na afloop elektronisch doorgestuurd. Voorwaarde voor toekenning van het attest van de Orde van Vlaamse Balies: De deelnemer dient bij het begin EN bij het einde te handtekenen op de daartoe voorziene lijst. Voor deelnemers via livestream worden in- en uitloggegevens gebruikt alsook de reactie op willekeurige vragen tijdens de sessie om de aanwezigheid en aandacht van de deelnemer te controleren. KU LEUVEN Auditorium Zeger Van Hee, College De Valk Tiensestraat 41, Het College De Valk is met de wagen te bereiken via de ring rond ; via de Tiense Poort en vervolgens de Blijde-Inkomststraat bereikt u de betaalparking Ladeuze. Er is een ingang van het College De Valk langs het Ladeuzeplein. Het auditorium Zeger Van Hee bevindt zich op wandelafstand van het station. KULAK E. Sabbelaan 53, Met de wagen afrit Zuid volgen, daarna richting Expo, vervolgens bij de Colmar naar rechts. Doorrijden tot de 1ste lichten naar links. Op het einde van deze straat naar rechts. Zodra je in deze straat bent, zie je de campus op je linkerkant. Parkeergelegenheid ter plaatse. Aan het station kan u de bus nemen met aanduiding Hallen-Lange Munt. HUBRUSSEL Stormstraat Met de auto vanop de kleine ring rond ter hoogte van de Wetstraat volg je richting centrum. Aan de volgende lichten ga je rechtdoor. Ga na de tweede lichten rechtsaf en draai rond de Sint-Goedelekathedraal. Je kiest voor de eerste straat links, daarna aan de lichten rechtdoor. Dit is de Stormstraat. De gebouwen van de campus bevinden zich rechts. Ondergrondse parking aan het Muntplein of City-parking aan het Centraal Station. De Stormstraat bevindt zich op wandelafstand van het Centraal station. UNIVERSITEIT HASSELT Campus Martelarenlaan 42, is bereikbaar via snelwegen E313 (afrit 27, 28, 29) en E314 (afrit 29). Er zijn heel wat parkings in en rond het centrum. Bij de faculteit rechten is een betaalparking onder het Kolonel Dusartplein, te bereiken via de Boudewijnlaan of de Maastrichtersteenweg. Gelieve onze website te raadplegen voor evt. wijzigingen in programma, locatie, auditoria

12 Inschrijven bij voorkeur via Bij online inschrijven ontvangt u automatisch een bevestigingbericht via . INSCHRIJVINGSSTROOK Terugsturen naar Tiensestraat 41, bus 3440, 3000 of faxen naar De Heer/Mevrouw (schrappen wat niet past) Naam en voornaam: Functie: Volledig adres: Tel.: Fax: Gelieve adres duidelijk en in drukletters in te vullen; attesten van deelname worden via bezorgd. Ondernemingsnr./btwnr. van de betalende persoon/instelling (verplicht in te vullen!!): Referentie/bestelbonnr.: Facturatieadres, indien te factureren op een ander adres dan bovenstaand Instelling/kantoor: T.a.v.: Adres: Vennootschaps- en financieel recht (nm) livestream 2/10/ /10/ /10/ /2/2015 2/10/2014 Publiek Recht livestream 8/12/ /12/ /12/ /12/2014 Economisch Recht (vm) livestream 5/2/2015 9/2/ /2/ /2/2015 5/2/2015 Bijzondere Overeenkomsten (vm) livestream 12/3/ /3/ /3/ /5/ /3/2015 Aansprakelijkheids- en (nm) livestream verzekeringsrecht 7/5/ /5/ /5/ /5/2015 7/5/2015 Deelnemer afgestudeerd vóór of in 2011 Deelnemer afgestudeerd in 2012, 2013 of 2014 Deelnemer ten laste van IGO Wenst een attest van deelname: ja neen Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden permanente vorming - KU zoals vermeld op deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. In geval van annulering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van 25) als vergoeding voor administratiekosten. Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Krachtens de wet van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en verbetering van de door ons in ons adressenbestand bewaarde gegevens. Ik wil op de hoogte gehouden worden van toekomstige activiteiten, georganiseerd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Datum handtekening

Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank

Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht KU Leuven LOGO INTERSENTIA Echtscheiding, onderhoudsgelden en voorlopige maatregelen in de familierechtbank Studienamiddag Leuven woensdag 25 maart 2015 Logo Intersentia

Nadere informatie

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming

studieactiviteiten Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming Universiteit Antwerpen Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten Universiteit Gent Gandaius Permanente Vorming P R O G R A M M A studieactiviteiten 2 0 1 0-2 0 1 1 In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht

Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht. Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Gerechtelijk Recht Faculteit Rechtsgeleerdheid Instituut voor Procesrecht Colloquium De wet van 21 februari 2005 op de bemiddeling Leuven woensdag 18 mei 2005

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel

DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN. donderdag 23 oktober 2003. Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN donderdag 23 oktober 2003 Gandaius Actueel DE NIEUWE WET OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EN VOOR AMBTENAREN De studienamiddag is gewijd aan de wet

Nadere informatie

ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING

ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING ACTUALIA ECONOMISCH RECHT EN CONSUMENTENBESCHERMING Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie

Nadere informatie

CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP GEMEEN RECHT

CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP GEMEEN RECHT CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP GEMEEN RECHT Gabriël-Luc Ballon Hans De Decker Vincent Sagaert Evelyne Terryn Bernard Tilleman Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Koop Gemeen recht Gabriël-Luc

Nadere informatie

17 e Dag van de bedrijfsjurist

17 e Dag van de bedrijfsjurist 17 e Dag van de bedrijfsjurist WAT AL DAN NIET MEEDELEN VÓÓR HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT? Auditorium Fortis Kanselarijstraat 1 1000 Brussel 16 november 2006 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

studieactiviteiten 2013-2014

studieactiviteiten 2013-2014 P r o g r a m m a studieactiviteiten 2013-2014 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met studieactiviteiten

Nadere informatie

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van:

VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER met de financiële steun van: VIERDE ANTWERPS JURISTENCONGRES DE VERJARING VRIJDAG 7 DECEMBER 2007 met de financiële steun van: Op initiatief van de gouverneur van de provincie Antwerpen organiseerde het CBR in 1991 voor de eerste

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT Bernard Tilleman Gewoon Hoogleraar Decaan Rechtsfaculteit KU Leuven Alain Laurent Verbeke Gewoon Hoogleraar KU Leuven Visiting Professor of Law Harvard Professor of Law

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht BRUSSEL t Master in het vennootschapsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Brussel Welkom aan de KU Leuven, een van de grootste en oudste universiteiten van Europa. Met meer dan 250 masteropleidingen

Nadere informatie

studieactiviteiten 2012-2013

studieactiviteiten 2012-2013 Programma studieactiviteiten 2012-2013 Universiteit Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten in samenwerking met Universiteit Gandaius Permanente Vorming In samenwerking met DINSDAG 9 OKTOBER 2012

Nadere informatie

Persoonlijke kopie van ()

Persoonlijke kopie van () KOOP AANDELEN CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP AANDELEN Gabriël-Luc Ballon Hans De Decker Vincent Sagaert Evelyne Terryn Bernard Tilleman Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Koop Aandelen Gabriël-Luc

Nadere informatie

AANNEMING BOUWWERKEN

AANNEMING BOUWWERKEN AANNEMING BOUWWERKEN CONTRACTUELE CLAUSULES AANNEMING BOUWWERKEN Gabriël-Luc Ballon Hans De Decker Vincent Sagaert Evelyne Terryn Bernard Tilleman Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Aanneming

Nadere informatie

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT Bernard Tilleman Gewoon Hoogleraar Decaan Rechtsfaculteit KU Leuven Alain Laurent Verbeke Gewoon Hoogleraar KU Leuven Visiting Professor of Law Harvard Professor of Law

Nadere informatie

Het vermogen fiscaal doorgelicht

Het vermogen fiscaal doorgelicht SCAFF Het vermogen fiscaal doorgelicht UITNODIGING SEMINARIE Stay sharp. Attend our 2011 seminars. Sign up now at www.loyensloeffnews.be Surf naar www.loyensloeffnews.be, op deze website kan u de volledige,

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 2 Alain Laurent Verbeke Renate Barbaix Elisabeth Adriaens Elise Goossens Ariadne Van den Broeck (eds.) Rector Roger

Nadere informatie

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014

25ste Dag van de bedrijfsjurist. Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie. DONDERDAG 20 november 2014 25ste Dag van de bedrijfsjurist Innovatie, bron van recht Recht, bron van innovatie BNP PARIBAS FORTIS Auditorium MARAIS Kreupelenstraat 10 1000 BRUSSEL DONDERDAG 20 november 2014 O.V.B. : x juridische

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

Knelpunten Handelshuur [vol]

Knelpunten Handelshuur [vol] 10-05-2007 13:49 Pagina 1 Editors - Bernard Tilleman en Alain Verbeke De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht

Nadere informatie

Redactie van vonnissen en arresten: vormelijke en inhoudelijke vereisten

Redactie van vonnissen en arresten: vormelijke en inhoudelijke vereisten Redactie van vonnissen en arresten: vormelijke en inhoudelijke vereisten Ref.: JUR-037 Doelgroep magistraten van de zetel die hun loopbaan hebben aangevat sinds 1 januari 2014 op basis van het slagen voor

Nadere informatie

ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING

ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen en de

Nadere informatie

GELIJKE BEHANDELING IN DE. ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel. Donderdag 19 november 2009

GELIJKE BEHANDELING IN DE. ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel. Donderdag 19 november 2009 20 ste Dag van de bedrijfsjurist GELIJKE BEHANDELING IN DE BEDRIJFSWERELD ING België Marnixlaan 24 1000 Brussel Donderdag 19 november 2009 Orde van Vlaamse Balies : 6 punten Ordre des barreaux francophones

Nadere informatie

Postuniversitaire Cyclus Notariaat

Postuniversitaire Cyclus Notariaat Faculteit Rechtsgeleerdheid Postuniversitaire Cyclus Notariaat 2011-2012 CENTRUM VOOR NOTARIAAT I.S.M. DIENST POSTACADEMISCHE VORMING KULAK EMERITAATSVIERING LUC WEYTS VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2011 maandag

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD

DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING UITGEKLAARD Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen

Nadere informatie

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding)

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) ref.: INT-044 Doelgroep Tweedejaars gerechtelijke stagiairs (voor wie deze opleiding verplicht is) Magistraten van de parketten van eerste aanleg

Nadere informatie

VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Programma 2015-2016

VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Programma 2015-2016 VORMINGSINSTITUUT VOOR ADVOCATEN (VIA NOAB) Programma 2015-2016 A. INLEIDING Elke advocaat dient zich jaarlijks door permanente vorming bij te scholen (Reglement van de Orde van Vlaamse Balies). Hiervoor

Nadere informatie

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding)

Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) Internationale samenwerking in strafzaken (basisopleiding) ref.: INT-044 Doelgroep Tweedejaars gerechtelijke stagiairs (voor wie deze opleiding verplicht is) Magistraten van de parketten van eerste aanleg

Nadere informatie

Knelpunten Verkoop onroerend [vol]

Knelpunten Verkoop onroerend [vol] 24-01-2007 14:04 Pagina 1 Knelpunten Contractenrecht Boek - Knelpunten verkoop onroerend goed Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

KOOP ONROEREND GOED Personal copy of ()

KOOP ONROEREND GOED Personal copy of () KOOP ONROEREND GOED CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP ONROEREND GOED Gabriël-Luc Ballon Hans De Decker Vincent Sagaert Evelyne Terryn Bernard Tilleman Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Koop Onroerend

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSHUUR

KNELPUNTEN HANDELSHUUR KNELPUNTEN HANDELSHUUR REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel EDITORS

Nadere informatie

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld.

Bemiddeling. Tijdens deze opleiding wordt de competentie interpersoonlijke communicatie' (verder) ontwikkeld. Bemiddeling ref.: CIV-099 Doelgroep Verplicht voor de gerechtelijke stagiairs van het derde jaar en de rechters benoemd na 1 januari 2016 Magistraten van de zetel en het openbaar ministerie die familiezaken,

Nadere informatie

Master in het vennootschapsrecht

Master in het vennootschapsrecht Master in het vennootschapsrecht INTERUNIVERSITAIR PROGRAMMA Faculteit Rechtsgeleerdheid De master in het vennootschapsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid legt de klemtoon op de grondige uitdieping

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen.

Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen. Postuniversitaire studiecyclus Andre SPRUYT een reis door de fiscale basisbeginselen. Studiecyclus omtrent de fiscale basisbeginselen n.a.v. het emeritaat van prof. André Spruyt 20 u verdeeld over 5 sessies

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE...

INHOUDSOPGAVE GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... INHOUDSOPGAVE WOORD VOORAF... GESELECTEERDE BIBLIOGRAFIE... xi xiii HOOFDSTUK 1 HISTORIEK EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DE RICHTLIJN CONSUMENTENKOOP EN VAN DE OMZETTINGSWET PROF. DR. JULES STUYCK... 1 Inleiding...

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige onderzoeksrechters ref.: PEN-009 Doelgroep Magistraten (zetel) die de functie van onderzoeksrechter wensen uit te oefenen; Magistraten (parket) voor zover ze

Nadere informatie

ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG

ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG ONTSLAGMOTIVERING EN KENNELIJK ONREDELIJK ONTSLAG Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten ref.: PEN-168/2017 Doelgroep Alle nieuwe parketjuristen (verplicht) Geïnteresseerde parketjuristen

Nadere informatie

Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen

Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen Brussel, 9 februari 2007 Cobo/GK/YV/113 Studienamiddag 13 maart 2007 om14u30- Aldhem Hotel Grobbendonk Het plat dak : nieuwe publicaties en reglementeringen Geachte Mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding

Nadere informatie

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen

Seminaries. www.praktijkdagen.net. 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo. tijdens XPO 112. Risico's met gevaarlijke stoffen Seminaries tijdens XPO 112 Risico's met gevaarlijke stoffen Grensoverschrijdende calamiteiten 26 en 27 april 2007 Kortrijk Xpo www.praktijkdagen.net De burgers verwachten de dag van vandaag een doeltreffende

Nadere informatie

ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Renate Barbaix Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht Renate

Nadere informatie

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise)

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN. (Mr. Sandrine Doise) 1. Algemeen. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN (Mr. Sandrine Doise) Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene

Nadere informatie

EXAMENROOSTER MASTER OR en RB. master rechten OR master rechten RB

EXAMENROOSTER MASTER OR en RB. master rechten OR master rechten RB Academiejaar 2015-2016 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER EXAMENROOSTER MASTER OR en RB 29/10/2015 voorzitter Examencommissie master Rechten: Prof. dr. FOUBERT Petra ombuds : Prof. dr. LANCKSWEERDT

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006

KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT, GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 KNELPUNTEN HANDELSRECHT BUNDELING VAN DE BIJDRAGEN AAN DE STUDIEDAG "ACTUELE KNELPUNTEN IN HET HANDELSRECHT", GEHOUDEN TE OOSTKAMP OP 8 DECEMBER 2006 ASPEELE, E. DE LOOSE, H. MOEYKENS, F. PlETERS, S. TlJSEBAERT,

Nadere informatie

Juridische diensten. Opleidingen

Juridische diensten. Opleidingen Juridische diensten Opleidingen opleidingskalender juridische dienst Pensioenen in een lokaal bestuur najaar 2012 Tweedaagse opleiding: dinsdag 11/09/2012 en maandag 17/09/2012 in Nazareth van 9.00u tot

Nadere informatie

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor Uitnodiging seminaries 5 5 exclusieve seminaries de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor zelfstandigen

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING ALS AANVULLEND PENSIOEN

DE GROEPSVERZEKERING ALS AANVULLEND PENSIOEN DE GROEPSVERZEKERING ALS AANVULLEND PENSIOEN DE GROEPSVERZEKERING ALS AANVULLEND PENSIOEN Renate Barbaix Britt Weyts Daily Wuyts (editors) Antwerpen Cambridge De groepsverzekering als aanvullend pensioen

Nadere informatie

STUDIEVOORMIDDAG. Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling

STUDIEVOORMIDDAG. Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling STUDIEVOORMIDDAG Polydruggebruik en psychische problemen bij alcohol- en druggebruikers in behandeling 18 JUNI 2012 INLEIDENDE TEKST Zowel in Europa als in de Verenigde Staten stelt men vast dat polydruggebruik

Nadere informatie

ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT. M. VAN DAMME (ed.)

ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT. M. VAN DAMME (ed.) ACTUALIA PUBLIEKRECHT 3 HET BELANG IN HET PUBLIEKRECHTELIJK PROCESRECHT M. VAN DAMME (ed.) E. BREWAEYS G. DEBERSAQUES P. LEFRANC K. LEUS B. MARTEL F. ONGENA K. VERANNEMAN W. WEYMEERSCH A. WIRTGEN 2011

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

CBR JAARBOEK

CBR JAARBOEK CBR JAARBOEK 2013-2014 CBR JAARBOEK 2013-2014 Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.) Antwerpen Cambridge CBR Jaarboek 2013-2014 Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.) 2014

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties. Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge

VRUCHTGEBRUIK. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties. Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge VRUCHTGEBRUIK VRUCHTGEBRUIK Mogelijkheden, beperkingen en innovaties Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Editors: Vincent Sagaert, Hoogleraar KU Leuven, KULAK en UA Advocaat

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

Praktische gevolgen van de ingrijpende hervorming van de wetgeving

Praktische gevolgen van de ingrijpende hervorming van de wetgeving Astrid CLABOTS treedt op als gastspreker op diverse studiedagen met als titel : Appartementsmede-eigendom : Praktische gevolgen van de ingrijpende hervorming van de wetgeving Over de inhoud Vlak voor de

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie

Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie Wetboek economisch recht Pieter Van den Bossche Adviseur Fod Economie historiek van het project 1. ronde tafel modernisering economisch recht (2006-2009) 2. tweehonderd jaar Wetboek van Koophandel (2007)

Nadere informatie

NABESPREKING EXAMEN JUNI 2015 (wordt nog geregeld aangevuld)

NABESPREKING EXAMEN JUNI 2015 (wordt nog geregeld aangevuld) NABESPREKING EXAMEN JUNI 2015 (wordt nog geregeld aangevuld) Discussion of results (daily updates possible) C09C1A Politiestudies J. Maesschalck 2-07-15 10-12u Hooverplein 10, lokaal C00A4A Methodologie

Nadere informatie

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 1 Renate Barbaix Alain Laurent Verbeke Elise Goossens Ariadne Van den Broeck (eds.) Antwerpen Cambridge Rechtspraakfiches

Nadere informatie

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende".

MANDAAT. verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen derde betalende. MANDAAT Ondergetekende STEMPEL PLAATSEN verklaart zich akkoord mandaat te verlenen aan LTD3, voor het factureren en indienen van de rekeningen "derde betalende". Het innen van de gelden gebeurt via de

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige beslagrechters REF.: CIV-010 Doelgroep Magistraten die de functie van beslagrechter wensen uit te oefenen Gerechtelijke stagiairs (derdejaars alsook tweedejaars

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: BIJSCHOLING INSTALLATIE & ONDERHOUD Het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen en de erkenning van

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken

Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken Gespecialiseerde opleiding voor toekomstige magistraten van de strafuitvoeringsrechtbanken ref.: PEN-046 Doelgroep magistraten van de zetel en het parket die kandidaat zijn voor de functies van respectievelijk

Nadere informatie

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door.

De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Wetgeving Nieuw Wetboek Economisch Recht De publicatie en inwerkingtreding van de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht gaat door. Het boek dat de wet betreffende de marktpraktijken omzet

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Achterstallige sociale zekerheid

Achterstallige sociale zekerheid Tussenstap Achterstallige sociale zekerheid tips en tricks 4 exclusieve avondseminaries Brugge 10 juni 2014 Mechelen 12 juni 2014 Gent 16 juni 2014 Hasselt 18 juni 2014 Seminaries voor professionele ondernemersadviseurs

Nadere informatie

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... VOORWOORD...v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1 Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...3 I. Algemeen...3 II. Verplichting tot hulp

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummers 5197, 5198 en 5199 Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 MEI 2015 C.14.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0269.N VLAAMSE GEMEENSCHAP, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 1000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

ACTUALIA OVERHEID EN EIGENDOM

ACTUALIA OVERHEID EN EIGENDOM ACTUALIA OVERHEID EN EIGENDOM Stijn Verbist (ed.) Antwerpen Cambridge Actualia Overheid en Eigendom Stijn Verbist (ed.) 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be Omslagfoto BELGA/AFP ISBN 978-94-000-0602-7

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

Praktijkleergang Ondernemingsrecht

Praktijkleergang Ondernemingsrecht Praktijkleergang Ondernemingsrecht 7-daagse praktijkleergang / september 2014 december 2014 *basisniveau Doel van de praktijkleergang Ondernemingsrecht: Opfrissen van de huidige kennis van het ondernemingsrecht

Nadere informatie

Actualia Distributierecht. Mr. Koen De Bock. 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1

Actualia Distributierecht. Mr. Koen De Bock. 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1 Actualia Distributierecht Mr. Koen De Bock 05/02/2015 De Bock & Baluwé 1 Boek X Wetboek Economisch Recht Titel 1 Handelsagentuurovereenkomsten Titel 2 Precontractuele informatie in het kader van commerciële

Nadere informatie

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD

WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD WET TOBBACK WET TOBBACK: INSTALLATIE & ONDERHOUD De opleiding voor het uitvoerend personeel in de beveiliging wordt door het Koninklijk Besluit van 17 december 1990 geregeld. Niemand kan namelijk activiteiten

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Knelpunten Verkoop roerende [vol]

Knelpunten Verkoop roerende [vol] 27-05-2009 13:32 Pagina 1 Knelpunten Contractenrecht Boek - Knelpunten Verkoop roerende goederen Ook al komt de verkoop van roerende goederen in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch geeft

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

WEBINAR DAYS. 17 en 18 augustus Online opleidingen

WEBINAR DAYS. 17 en 18 augustus Online opleidingen COMBINEER: + ABONNEMENT WEBINAR DAYS 17 en 18 augustus 2016 Online opleidingen Dit jaar organiseert M&D Seminars voor het eerst de Webinar Days, een tweedaagse waarop in totaal vijf online opleidingen

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Webinar days. 17 en 18 augustus Online opleidingen

Webinar days. 17 en 18 augustus Online opleidingen Combineer: + abonnement Webinar days 17 en 18 augustus 2016 Online opleidingen Dit jaar organiseert M&D Seminars voor het eerst de Webinar Days, een tweedaagse waarop in totaal vijf online opleidingen

Nadere informatie