Handboek. Tijdschrift. voor. Bedrijfs- en. Verzekeringsgeneeskunde (TBV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek. Tijdschrift. voor. Bedrijfs- en. Verzekeringsgeneeskunde (TBV)"

Transcriptie

1 Handboek voor het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) Derde editie, november 2013 Laatste aanvulling: 11 maart

2 Voorwoord Voor u ligt de derde editie van het Handboek voor het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV). Het Handboek beschrijft de werkwijze en de procedures die worden gehanteerd bij de realisering van het tijdschrift. U vindt er een beschrijving van alle activiteiten, vanaf het aanleveren van kopij tot het moment van publicatie in druk en op internet. Waar nodig of wenselijk geven wij ook achtergrondinformatie. Het Handboek is de norm die de redactie stelt in samenspraak met vele anderen voor het schrijven, en daarmee ook de norm voor het beoordelen van kopij. Het Handboek is op de eerste plaats bedoeld voor de medewerkers van het tijdschrift. Maar het is ook bruikbaar voor degenen die een bijdrage als auteur willen leveren en zich willen oriënteren op de eisen die TBV stelt. Natuurlijk kunnen auteurs kennisnemen van de Instructies voor auteurs zoals die staan afgedrukt in elke aflevering van het tijdschrift. Maar deze wenken geven slechts summiere informatie. Het Handboek bevat de criteria die voor TBV gelden en die de beoordelaars (redacteuren en externe reviewers) aanleggen wanneer zij kopij onder ogen krijgen. Het Redactiestatuut van TBV is een afzonderlijk document, dat de positie, de taken en de verantwoordelijkheden van de redactie beschrijft en dat de redactionele onafhankelijkheid vastlegt. Het Redactiestatuut regelt de onderlinge verhoudingen. Het Handboek geeft de norm voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ik wil allen die aan de nieuwe editie van het Handboek hebben meegewerkt hiervoor dankzeggen. Met name betreft dit de collega s van de TBV-redactie en de eindredacteuren. Met deze derde editie komen de eerste twee edities van het Handboek, uit respectievelijk 2003 en 2009, te vervallen. Dr André Weel, bedrijfsarts hoofdredacteur TBV November 2013 Aanvullingen en wijzigingen 11 maart Congresverslag 11 maart Van de Verenigingen 2

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoe komt TBV tot stand? 1.1 SBBV en TBV 1.2 Uitgever 1.3 Redactie 1.4 Vaste medewerkers 1.5 Adviesraad 1.6 Werkproces 1.7 Redactiebudget 1.8 TBV-congres Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Rubrieken van TBV 2.0 Algemene aspecten bij de beoordeling Taalgebruik: stijl en spelling Aandachtspunten Literatuurverwijzingen Tabellen, grafieken, illustraties 2.1 Hoofdredactioneel 2.2 Standpunt.tbv 2.3 Rubrieken met onderzoek als onderwerp Algemeen Onderzoek Dubbelpublicatie Onderzoek in het kort Signaal Referaat 2.4 Opinie 2.5 Column 2.6 Voor de Praktijk 2.7 Arts en Wet 2.8 Casus / Klinische arbeidsgeneeskunde 2.9 Interview 2.10 Voor U Gelezen 2.11 Boekbespreking 2.12 Proefschriftbespreking 2.13 Congresverslag 2.14 Richtlijnen 2.15 Commentaar 2.16 Historie 2.17 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 2.18 Praktijkperikel 2.19 Nieuws 2.20 In Memoriam 2.21 Agenda 2.22 Berichten uit het NCvB 2.23 Van de Verenigingen 2.24 TBV in Outline 2.25 Lezersforum 2.26 Instructies voor auteurs en Colofon Checklists 3.1 Checklist Algemeen 3.2 Checklists rubriek Onderzoek 3.3 Overige checklists 3

4 Hoofdstuk 1: Hoe komt TBV tot stand? 1.1 SBBV en TBV Het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) is een Nederlandstalig wetenschappelijk vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde dat tienmaal per jaar in gedrukte en in digitale vorm verschijnt. TBV wil bijdragen aan het op peil houden van de vakkennis van bedrijfs- en verzekeringsartsen en de meningsvorming over actuele relevante onderwerpen die verband houden met de bedrijfs- of verzekeringsgeneeskunde bevorderen. TBV wordt geproduceerd in opdracht van de Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV). Deze stichting is in 1992 opgericht. De SBBV sluit daartoe een contract met een uitgever en benoemt een redactie. De bladformule van TBV luidt als volgt. Het tijdschrift biedt actuele vakinhoudelijke kennis, op basis van wetenschap en praktijk. Het tijdschrift stimuleert het debat over voor het vakgebied relevante ontwikkelingen. De primaire doelgroepen zijn Nederlandstalige bedrijfs- en verzekeringsartsen. Daarnaast richt TBV zich op allen die werkzaam zijn c.q. uit hoofde van hun beroep of functie geïnteresseerd zijn in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Het tijdschrift geeft informatie over het vakgebied in brede zin. De informatie wordt gepresenteerd in een aantal rubrieken (zie hoofdstuk 2). Globaal gaat het in TBV om drie typen van artikelen: 1. beschrijving van resultaten van wetenschappelijk onderzoek 2. ondersteuning van de beroepsuitoefening 3. opinie en discussie. 1.2 Uitgever Uitgever van TBV is Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media. De uitgever is gevestigd te Houten. 1.3 Redactie De redactie bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien personen en vormt een afspiegeling van de lezersdoelgroep van het tijdschrift (hoofdzakelijk bedrijfs- en verzekeringsartsen). Hun namen worden zonder titels in het colofon vermeld. De kernredactie bestaat uit de hoofdredacteur, de plaatsvervangend hoofdredacteur en de redactiesecretaris. Zij vergadert tienmaal per jaar. De redactie vergadert vijf maal per jaar; daarnaast zijn er twee retraites per jaar waarvan één samen met de vaste medewerkers. Voor de taken en verantwoordelijkheden van redactie, hoofdredacteur, redactiesecretaris, kern- en eindredactie wordt verwezen naar het redactiestatuut. 4

5 1.4 Vaste medewerkers Vaste medewerkers verrichten specifieke taken voor TBV. Een uitwerking daarvan staat in het Redactiestatuut. Hun namen worden zonder titels in het colofon vermeld. 1.5 Adviesraad De Adviesraad TBV is in 2011 ingesteld. De Adviesraad fungeert als adviesorgaan voor de redactie en als klankbord van de doelgroep waarvoor TBV verschijnt. De leden van de Adviesraad bekleden functies in het domein arbeid en gezondheid, hetzij in de wetenschapsbeoefening, hetzij in de praktijk. De Adviesraad komt eenmaal per jaar bijeen en wordt daarnaast tussentijds door de redactie geraadpleegd. De namen van de leden van de Adviesraad worden zonder titels in het colofon vermeld. 1.6 Werkproces Inzending De auteur levert zijn tekst met eventuele tabellen, figuren, literatuurlijst, trefwoorden (minimaal drie) en aandachtspunten (twee tot vier) elektronisch aan op het adres Hij vermeldt daarbij zijn naam, titulatuur en correspondentieadres. In de aanbiedingsbrief geeft de auteur aan voor welke rubriek zijn bijdrage is bedoeld, wat de relevantie van zijn artikel is voor de lezersgroep, en sluit eventuele toestemmingen en verklaringen (subsidiënten; onafhankelijkheid; belangenconflicten) bij. Door inzending verklaart de auteur dat hij het recht van publicatie aan het tijdschrift overdraagt. Wordt zijn kopij afgewezen, dan valt dit recht weer aan hem terug. De auteur staat er vanaf het moment van inzending tot het moment van publicatie of afwijzing voor in dat de ingezonden kopij niet elders aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd is. Beoordeling bij ontvangst De redactiesecretaris voorziet de kopij van een volgnummer, checkt de kopij op volledigheid (met name aandachtspunten, trefwoorden, correspondentieadres) en telt het aantal woorden. De redactiesecretaris stuurt bericht van ontvangst aan de auteur. Zo nodig attendeert zij de auteur op de ontbrekende informatie of op een overschrijding van het voor de rubriek geldende maximum aantal woorden. * Als de kopij te lang is, beziet de hoofdredacteur alleen of het artikel relevant is voor de doelgroep. Is dit het geval, dan wordt de auteur gevraagd de kopij in te korten voordat het artikel echt beoordeeld wordt. De hoofdredacteur bekijkt de kopij op relevantie voor de doelgroep, op structuur en op consistentie van de inhoud, en eventuele belangenverstrengeling. Indien de kopij niet relevant of inconsistent is, c.q. een logische gedachtengang ontbreekt, wordt deze direct afgewezen. In alle andere gevallen legt de hoofdredacteur de kopij voor aan een redacteur. Daarbij houdt hij rekening met de specifieke deskundigheid en aandachtsvelden van de redacteuren. Indien nodig schakelt de hoofdredacteur een externe deskundige als referent in. Voor de rubrieken Onderzoek, Opinie en Voor de Praktijk wordt de kopij geanonimiseerd aan de beoordelend redacteur gezonden. Daartoe worden de namen van de auteurs alsmede die van het onderzoeksinstituut uit de kopij verwijderd. 5

6 De redactiesecretaris zendt de kopij aan de betreffende redacteur met het verzoek deze binnen drie weken te beoordelen. Indien beoordeling binnen drie weken niet mogelijk is, meldt de redacteur in kwestie dat per omgaande aan de redactiesecretaris, die na overleg met de hoofdredacteur de kopij vervolgens aan een andere redacteur zendt. Redactionele beoordeling De redacteur beoordeelt de volgende aspecten van de kopij: Kent het manuscript de gewenste opbouw? Bevatten paragrafen en secties geen informatie die elders thuis hoort? Wordt het belang van de studie in de inleiding voldoende duidelijk? Zijn de gehanteerde methoden en technieken begrijpelijk? Zijn de gehanteerde tabellen en figuren relevant voor de gepresenteerde materie? De inhoud van het artikel aan de hand van de voor de betreffende rubriek geldende checklist. Worden alle afkortingen en symbolen verklaard? De redacteur kan na de eigen beoordeling een aanvullende beoordeling vragen van een collega-redacteur of van een externe deskundige. Hij neemt daartoe contact op met de hoofdredacteur. Na zijn beoordeling en de eventuele beoordeling van de externe deskundige formuleert de redacteur een advies met betrekking tot de kopij. De vijf mogelijke opties zijn: accepteren voor publicatie; geringe herziening nodig / na beperkte wijzigingen publicabel; matige herziening nodig / na matige wijzigingen publicabel / herbeoordeling wenselijk; grondige herziening nodig / na ingrijpende wijziging publicabel / herbeoordeling noodzakelijk; afwijzen. De redacteur werkt zijn beoordeling uit, bij voorkeur aan de hand van een checklist. Tekstsuggesties kan hij desgewenst met track changes in het manuscript aanbrengen. Na ontvangst van het advies en de beoordeling van de redacteur vergelijkt de hoofdredacteur deze met zijn eigen bevindingen. Bij (globale) overeenstemming kan de kopij direct verder worden verwerkt (verzoek herziening naar auteur / inschakelen van externe referent). Bij gebrek aan overeenstemming overleggen hoofdredacteur en verantwoordelijk redacteur met elkaar, alvorens tot verdere actie over te gaan. Bij overeenstemming zendt de redactiesecretaris de beoordeling, het advies en de eventuele tekstsuggesties van de redacteur aan de auteur. De naam van de beoordelend redacteur wordt daarbij niet bekendgemaakt aan de auteur. Als herziening wordt geadviseerd, krijgt de auteur het verzoek deze binnen drie weken (ingeval van geringe herziening) of zes weken (ingeval van matige of grondige herziening) aan het redactiesecretariaat aan te leveren. Zodra een herziening van een auteur is ontvangen, bekijkt de hoofdredacteur of deze nogmaals voor een herbeoordeling aan de redacteur of externe referent moet worden toegestuurd, en wordt conform actie ondernomen. Indien de kopij niet meer naar de redacteur of externe referent hoeft, vergelijkt de hoofdredacteur de versies van het manuscript om te kunnen beoordelen of het eerdere advies in voldoende mate is gevolgd. Deze vergelijking kan leiden tot een tweede verzoek aan de auteur om de kopij op bepaalde punten te herzien. 6

7 Als de auteur naar de mening van de redacteur en de hoofdredacteur in voldoende mate aan het advies, de beoordeling en eventuele tekstsuggesties tegemoet is gekomen, accepteert de hoofdredacteur de kopij voor publicatie. Vanaf dat moment kan de redactie niets meer aan de kopij veranderen. Eindredactie Voor of op de deadline voor het aanleveren van geaccepteerde kopij voor het eerstvolgende tijdschriftnummer stuurt de redactiesecretaris de kopij aan de eindredacteur. De eindredacteur controleert of de kopij volledig aangeleverd is, inclusief tabellen, figuren en literatuurverwijzingen. De eindredacteur corrigeert alle kopij op spelling en stijl, en past de tekst zo nodig aan conform spelling- en stijlregels die TBV volgt (zie 2.0.1). De eindredacteur stuurt gecorrigeerde teksten die in het Engels vertaald moeten worden, naar de vertaler. Het betreft hier de samenvattingen van onderzoeksartikelen, en in de regel ook de tekst van de rubriek Standpunt.tbv. De eindredacteur start de opmaak van het tijdschriftnummer en overlegt met de hoofdredacteur ingeval de aangeleverde kopij niet past op de beschikbare pagina s van het eerstvolgende tijdschriftnummer. De hoofdredacteur geeft aan welke kopij moet worden doorgeschoven naar een volgend nummer. De volgorde van de afzonderlijke rubrieken bij de opmaak is niet dwingend voorgeschreven, maar volgt in de regel het volgende schema: a. Smaakmakend: rubriek Hoofdredactioneel b. Meningsvormend: Standpunt.tbv; Opinie c. Vakkennis vergrotend: Onderzoek; Voor de Praktijk d. Blik op de buitenwereld: Interview; Congresverslag; Van de verenigingen De hoofdredacteur levert de omslagtekst voor het komende nummer (in de vorm van maximaal vijf headlines) aan aan de eindredacteur. De eindredacteur levert de gecorrigeerde kopij aan de zetter, die een drukproef maakt. De eerste proeven worden gecorrigeerd door de eindredacteur. Een schone drukproef wordt voorgelegd aan alle redactieleden. Een drukproef van de afzonderlijke artikelen wordt aan de auteurs voorgelegd. Gevraagd wordt om de tekst, inclusief tabellen en figuren, na te lopen op fouten, en deze aan te geven aan de eindredacteur. De eindredacteur verwerkt de ontvangen correcties en geeft deze door aan de zetter voor de definitieve versie van het tijdschriftnummer. De zetter stuurt deze eindversie door aan de drukker. Lay-out en omslagillustratie zijn elk jaar onderwerp van overleg tussen redactie en uitgever. Aanpassingen worden aan het begin van de nieuwe jaargang ingevoerd. 1.7 Redactiebudget De uitgever stelt jaarlijks een budget ter beschikking van de SBBV, ten behoeve van de activiteiten van de redactie. Uit dit budget worden de kosten van de retraites bestreden, alsmede de onkostenvergoeding voor medewerkers van TBV. Redactieleden en vaste 7

8 medewerkers hebben recht op een vergoeding voor een aantal beoordelings- en schrijfactiviteiten voor TBV. De geldende tarieven staan in de lijst hieronder. Leden van de hoofdredactie krijgen een vast honorarium per TBV-aflevering, en kunnen geen aanspraak maken op deze onkostenvergoedingen. Onkostenvergoedingen voor redacteuren en vaste medewerkers van TBV per 1 juli 2011 Activiteit Tarief in euro s Beoordeling artikel / geringe herziening 40 Beoordeling artikel / matige herziening 80 Beoordeling artikel / ingrijpende herziening 120 Ghostwriting 160 Schrijven Standpunt.tbv 120 Schrijven casusbespreking of dilemma 160 Schrijven column 40 Schrijven referaat 80 Schrijven Voor U Gelezen 40 Schrijven boekbespreking 40 Schrijven proefschriftbespreking 80 Schrijven congresverslag 40 Schrijven bijdrage Arts en Wet 80 Schrijven praktijkperikel 40 Redigeren uitspraak Tuchtcollege 40 Afnemen en uitwerken interview 320 NCvB-pagina redigeren (per jaargang) 160 NCvB-pagina beoordelen (per jaargang) 120 Nieuws redigeren (per jaargang) 160 Aanleveren trefwoorden voor register 120 Voorbereiding themanummer TBV-Congres Sinds 2003, toen TBV tien jaar bestond, wordt er jaarlijks een TBV-congres georganiseerd. De organisatie is in handen van de afdeling Cursussen en Congressen van Bohn Stafleu van Loghum. De inhoud wordt bepaald door een congrescommissie waarin (ook) medewerkers van TBV zitting hebben. Deze congrescommissie kiest het thema van het congres, benadert de inleiders en stemt de inhoud met hen af. Het belang van TBV-congressen is bij uitstek gelegen in het feit dat TBV één van de weinige fora is waarbinnen bedrijfs- en verzekeringsartsen gezamenlijk hun vak ontwikkelen. TBVcongressen zullen vooral onderwerpen moeten aansnijden die beide beroepsgroepen aangaan.. De redactie heeft hierbij de volgende aanbevelingen geformuleerd: 1. Het werken aan de congressen heeft geen verplichtend karakter voor redactieleden, immers hun primaire taak is het bijdragen aan de totstandkoming van het tijdschrift zelf. Individuele redactieleden en vaste medewerkers kunnen natuurlijk wel deelnemen in de congrescommissie wanneer het congresthema hun interesse heeft en het niet ten koste gaat van hun inspanningen voor het tijdschrift. 2. De voorzitter van de congrescommissie bewaakt de band met het tijdschrift, met name het onder 3. en 4. gestelde. 8

9 3. De onderwerpen van TBV-congressen moeten passen binnen de missie van het tijdschrift (in grote lijnen het bevorderen van de vakinhoud) en er moet voorts een continuïteit bestaan in de organisatie, zodat de traditie kan groeien. 4. TBV-congressen leveren zo mogelijk een opbrengst in publicabele verslagen en uitgewerkte artikelen voor TBV, waarbij nagedacht is over de wetenschappelijke status. 9

10 Hoofdstuk 2: Rubrieken van TBV 2.0 Algemene aspecten bij de beoordeling Taalgebruik: stijl en spelling TBV hanteert voor de spelling Pinkhof Geneeskundig woordenboek, Pinkhof Medische spellingcontrole, Van Dale s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, en het Groene Boekje (http://woordenlijst.org/). Voor de stijl laat TBV zich leiden door Renkema Schrijfwijzer (www.schrijfwijzer.nl, het Stijlboek Trouw, en het Genootschap Onze Taal (www.onzetaal.nl). Bij kritische lezing van enkele artikelen uit de jaargang 2010 van TBV vallen de volgende aspecten van taalgebruik en tekstopmaak op: De verslagen van wetenschappelijk onderzoek zijn gesteld in een verheven stijlniveau. De onderzoekers kiezen mogelijk hiervoor om zorgvuldig en betrouwbaar over te komen. Hun woordkeuze komt waarschijnlijk deels voort uit de wet- en regelgeving. De tekst leest moeizaam door passieve zinsconstructies, herhalingen en archaïsche ambtenarentaal (bijvoorbeeld 'onderhavig', dienen te, tevens, dientengevolge en derhalve ). Zinnen in het tijdschrift zijn opvallend vaak lang en bestaand dan uit allerlei bijzinnen rondom een hoofdzin. Ze beginnen nogal eens met een bijzin, die vaak weer met een voorzetsel ( Door..., Over... Met... ) begint. Een samengestelde zin die met de hoofdzin begint, is duidelijker. De schrijfstijl is minder vormelijk in sommige columns en in artikelen met een klinisch onderwerp. Ingeleverde kopij heeft nog maar al te vaak bovenstaande kenmerken. De kopij is soms van een taalkundig gering niveau vanwege grammaticafouten (ontsporende zinnen, stijlbreuk) en spelfouten. Taaltips voor auteurs en redacteuren let op de lengte en de complexiteit van zinnen laat een zin niet te vaak beginnen met 'Er...' of 'Het...' laat een openende bijzin niet te vaak met een voorzetsel beginnen ( Door is, Met is enz.); kies met mate voor een lijdende zinsconstructie ( er is door ons vastgesteld > wij hebben vastgesteld ) mijd waar mogelijk vormelijk, archaïsch taalgebruik mijd de overspannen tangconstructie, waarbij het werkwoord pas na allerlei bepalingen achteraan in de zin komt; vergelijk: o Jullie hebben mij om taalkundig advies met betrekking tot de schrijfstijl in het o tijdschrift TBV gevraagd. beter: Jullie hebben mij gevraagd om taalkundig advies met betrekking tot de schrijfstijl in het tijdschrift TBV. Gebruik bij voorkeur sekseneutrale beroepsaanduidingen, bijvoorbeeld door gebruik van het meervoud, zoals in bedrijfsartsen en hun patiënten in plaats van de bedrijfsarts en zijn patiënten 10

11 2.0.2 Aandachtspunten Ter vergroting van de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de artikelen wordt per artikel gevraagd welke aandachtspunten de auteur kan geven voor zijn lezers. Met aandachtspunten bedoelen we in dit verband: korte statements over wat het artikel de lezer moet leren; korte punten ter samenvatting van de bevindingen. Hierdoor kan de lezer heel snel zien welke inhoudelijke boodschap de auteur heeft en wat de zeggingskracht van zijn bijdrage is. Aan auteurs van artikelen voor de rubrieken Onderzoek, Opinie en Voor de Praktijk vragen we daarom: Wilt u minimaal 2 en maximaal 5 aandachtspunten geven voor uw artikel? Literatuurverwijzingen De Vancouverstijl Voor literatuurverwijzingen en eindnoten hanteert TBV de officiële Vancouverstijl. Onder de titel Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals hebben in 1979 voor het eerst de redacties van toonaangevende tijdschriften in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voorschriften bekendgemaakt die zij voortaan gemeenschappelijk zouden laten gelden voor de hun aangeboden kopij. Deze voorschriften zijn ondertussen algemeen verspreid en bekend als de Vancouver-regels. Ondertussen zijn deze uniforme regels overgenomen door meer dan 500 belangrijke tijdschriften, zodat het in feite internationale standaardregels zijn geworden. Het Vancouver-systeem is een numeriek systeem. Dit betekent dat de verwijzingen naar de literatuur genummerd worden in de volgorde waarin een verwijzing voor de eerste maal in de tekst voorkomt. In tekst, tabel of onderschrift wordt de verwijzing aangegeven door de vermelding van het nummer van de verwijzing in superscript. Elke verwijzing krijgt een apart nummer en een nieuwe regel. De structuur van de verwijzing is als volgt: Nummer. Namen en voorletters van alle auteurs (bij meer dan drie auteurs alleen de eerste drie en daarna: et al.). Volledige titel van de publicatie. De naam van het tijdschrift in de standaardafkorting. Jaartal; deel- of volumenummer: eerste en laatste pagina. De namen van tijdschriften moeten worden afgekort zoals dat gebeurt in de database Medline (Index Medicus). Indien het tijdschrift geen standaardafkorting heeft, wordt de naam van het tijdschrift voluit vermeld. Als men meermalen naar dezelfde bron verwijst, telt de eerste verwijzing. Alle in de tekst genoemde literatuurverwijzingen moeten ook in de literatuurlijst worden opgenomen. Deze lijst kan meer titels bevatten dan in de tekst zijn genoemd. De lijst bevat alleen artikelen of boeken die daadwerkelijk op papier of digitaal zijn gepubliceerd. TBV accepteert geen verwijzingen naar artikelen die zijn ingezonden (submitted) of geaccepteerd (accepted) voor publicatie, maar die nog niet zijn gepubliceerd. Regel is dat de lezer de bron moet kunnen raadplegen. Welke gegevens zijn nodig om een document te citeren? 11

12 Auteur(s) of editor(s): de volledige namen; of de naam van de organisatie verantwoordelijk voor de inhoud. Titel van het hoofdstuk of artikel. Titel van het boek of naam van het tijdschrift. Uitgave (voor boeken). Naam van de uitgever (voor boeken). Plaats van uitgave (voor boeken). Publicatiejaar. Volumenummer en, indien nodig, issuenummer (voor tijdschriften). Begin en eindpagina (voor tijdschriftartikels en hoofdstukken). Tijdschriftartikel [Auteurs]. [Titel van het Artikel]. [Naam van het tijdschrift] [Publicatiejaar]; [Volumenummer] ([Issuenummer]): [Beginpagina]-[Eindpagina]. Voorbeeld: Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(11): Indien een tijdschrift in een volume een doorlopende paginering heeft, kan het nummer van het issue weggelaten worden. Voorbeeld: Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124: Boek [Auteurs]. [Titel van het boek]. [Uitgave]. [Plaats van uitgave]: [uitgever], [jaar]. Voorbeeld: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar, Indien het een eerste uitgave is, wordt het rangnummer van de uitgave niet vermeld. Als de auteurs editors, redacteurs, compilators, samenstellers of iets dergelijks zijn, wordt dit achter de namen van de personen in kwestie vermeld. Voorbeeld: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; Hoofdstuk [Auteurs]. [Titel van het hoofdstuk]. In: [Auteurs van het boek], [Titel van het boek]. [Uitgave (indien niet de eerste)]. [Plaats van uitgave]: [uitgever], [jaar], p. [pagina s]. Voorbeeld: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven, 1995, p Als het hoofdstuk geen aparte auteurs heeft, refereert men naar het volledige document. Eventueel kan men het nummer van het hoofdstuk en de pagina s achteraan toevoegen. Voorbeeld: Provost C. Geneesmiddelen bij zwangerschap: Boekdeel 1. Leuven: Acco, Hoofdstuk IV, p Congresliteratuur 12

13 [Auteurs]. [Titel]. In: [Editors], [Congres (titel; datum; plaats)]. [plaats van uitgave]: [uitgever], [jaar], p. [beginpagina]-[eindpagina] Voorbeeld: Bengtson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors, MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva Switzerland. Amsterdam: North-Holland, p Proefschrift [Auteur]. [Titel met vermelding [dissertation] of [proefschrift] tussen vierkante haken]. [Plaats]: [Instelling], [Jaar]. Voorbeeld: Maertens C. Pharmacological modulation of volume-regulated anion channels [dissertation]. Leuven: K.U.Leuven, Elektronische bronnen Op dit ogenblik bestaat er nog geen akkoord over een standaard voor het citeren van elektronische informatiebronnen. Elektronische bronnen dienen als zodanig vermeld te worden in de literatuurlijst. Het is raadzaam kritisch om te gaan met elektronische informatie, zeker met informatie die van het internet gehaald wordt. Deze informatie is niet a priori minderwaardig, maar er stelt zich nog steeds een probleem van de controle op de betrouwbaarheid. Vuistregel is dat, indien men wil uitvissen hoe betrouwbaar de informatie is, men de herkomst van de informatie moet zien te achterhalen. Als het gaat om een cd-rom, een diskette of iets dergelijks, is de referentie gelijk aan die van een gedrukt document. Alleen voegt men achter de titel een materiaalaanduiding toe tussen vierkante haken. Voorbeeld: Kilbe AH, editor. Handbook of pharmaceutical excipients [cd-rom]. Washington: American Pharmaceutical Association, Internet Het belangrijkste adres bij een referentie naar een bron op het internet is het internetadres (URL). Men vermeldt bij een referentie naar een internetdocument steeds de datum dat men het document geraadpleegd heeft. Internetdocumenten kunnen immers veranderen in de loop van de tijd. Vermijd het splitsen van een internetadres. Indien dit niet mogelijk is, splits dan na een schuine streep (/). De auteur verzamelt zo mogelijk de volgende gegevensven een internetpublicatie: - Auteurs, eventueel instelling verantwoordelijk voor de inhoud. - Titel van het document. - Titel van de site. - Datum van de laatste aanpassing, of de datum van de copyright. - Het volledige internetadres (URL). - Datum dat men het document geraadpleegd heeft. Tijdschriftartikel in elektronische vorm [Auteurs]. [Titel]. [Titel tijdschrift] [online] [jaar]; [Volume]([Issue]). Available from URL: [URL]. ([Datum van raadpleging]) 13

14 Voorbeeld: Jellinger KA, Paulus W, Wrocklage C, Litvan I. Traumatic brain injury as a risk factor for Alzheimer disease. Comparison of two retrospective autopsy cohorts with evaluation of ApoE genotype. BMC Neurology [online] 2001; 1(3). Available from URL: (2 augustus 2001) Webpagina Referenties naar webpagina s zijn soms moeilijk samen te stellen omdat men niet altijd beschikt over alle informatie. In elk geval worden de URL vermeld en de datum van raadpleging. [Auteurs]. [Uitgever (indien van toepassing)] [Titel van de webpagina]. In: [website]. [Datum laatste wijziging of datum copyright] [URL] ([datum raadpleging]) [(eventueel) bijkomende informatie] Voorbeelden: Monmaney T, Los Angeles Time. The L.A.Times front-page story on St. John s Wort. In: Biopsychiatry.com. 31 augustus (2 augustus 2001). National Institute of Mental Health. Anxiety disorders. In: nimh.nih.gov. 4 juni (2 augustus 2001). International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. In: icmje.org. Mei (31 juli 2001) DOI = digital object identifier Dit is een artikel dat alleen elektronisch is gepubliceerd. De doi-naam is onveranderlijk dit in tegenstelling tot een locatie op een website. Voorbeeld: Depressie onder de Nederlandse beroepsbevolking: zelfde ziekteduur maar langere verzuimduur dan in andere landen Sickness absence due to depressive symptoms P.C. Koopmans, C.A.M. Roelen, J.W. Groothoff. Int Arch Occup Environ Health 2007; doi /s berichten berichten kan men moeilijk beschouwen als een volwaardige referentie. In feite staat een gelijk met een persoonlijke communicatie en moet deze dan ook als zodanig worden behandeld. Persoonlijke mededelingen worden niet opgenomen in de literatuurlijst. In de tekst kan men wel de naam van de bron vermelden en er aan toevoegen dat het om een persoonlijke mededeling gaat. 14

15 2.0.4 Tabellen, grafieken, illustraties Tabellen en grafieken leggen informatie beknopt vast en geven deze efficiënt weer; ze bieden tevens informatie in elke gewenste mate van gedetailleerdheid en nauwkeurigheid. Door gegevens in tabellen of grafieken in plaats van in tekst aan te bieden wordt het vaak mogelijk de tekst in te korten. Een tabel moet leesbaar zijn los van de tekst. Een tabel moet ook uitnodigend zijn tot lezen, de lezer moet als het ware uitgedaagd worden zich te verdiepen in de materie die de tabel uitdrukt. De essentie moet daarbij wel snel duidelijk worden. De lezer moet niet afgeleid worden door een drukke lay-out of een ingewikkelde techniek. Een goed overzicht vereist vaak niet alleen percentages, maar ook de getallen om de grootte te kunnen beoordelen. Een tabel moet tenslotte cijfers of kwalitatieve scores geven en niet uitsluitend een explicatie van begrippen. Voordat laatste is een tekstbox bedoeld. Praktische aanwijzingen Geef in de tekst duidelijk aan waar tabellen, grafieken of illustraties moeten worden geplaatst. Zet elke tabel / grafiek / illustratie op een apart blad. Geef elke tabel / grafiek / illustratie een bondige eigen titel of onderschrift. Print elke tabel of grafiek uit op een apart blad met dubbele regelafstand. Iedere tabel en grafiek moet in de tekst worden genoemd. Nummer deze in de volgorde van eerste maal voorkomen van het noemen van een tabel of grafiek in de tekst De titel en de toelichting (legenda) bij de tabel of grafiek moeten alle informatie bevatten die nodig is om deze los van het artikel te kunnen begrijpen. Gebruik in een tabel geen interne horizontale of verticale lijnen. Voorzie elke kolom van de tabel van een kopje waarin zo nodig afkortingen kunnen worden gebruikt. Nadere uitleg van een tabel of grafiek moet worden gegeven in een legenda of in voetnoten, niet in de titel ervan. In de legenda of voetnoten moeten allereerst de gebruikte afkortingen uitgelegd worden. Geef steeds op welke statistische spreidingsmaat is gebruikt, bijvoorbeeld de standaarddeviatie (SD) of de standaardafwijking van het gemiddelde ('standard error of the mean', SEM). Als in een tabel gepubliceerde of ongepubliceerde gegevens van anderen zijn gebruikt, vermeld dan de volledige bron. Tabellen met documentatiemateriaal die te omvangrijk zijn voor publicatie in druk kunnen rechtstreeks door de auteurs aan belangstellende lezers ter beschikking worden gesteld. In dat geval wordt een mededeling van die strekking aan de tekst van het artikel toegevoegd. Houd bij een getekende grafiek rekening met een behoorlijke verkleining in het gedrukte tijdschrift. Illustraties De functies die illustraties in een betoog vervullen, zijn te onderscheiden in hoofdfuncties en nevenfuncties. De hoofdfuncties van illustraties zijn: a. duidelijker, accurater en concreter dan met woorden alleen een beeld te geven van gegevens en relaties tussen deze gegevens; b. de verbale beschrijving van gegevens en van de relaties tussen deze gegevens aanzienlijk te bekorten; 15

16 c. accenten te leggen; nadrukkelijk de aandacht van de lezer op een bepaald gegeven of een bepaalde relatie te richten. De nevenfuncties van illustraties zijn: d. de schrijver beter inzicht te geven in de te presenteren stof; e. de publicatie afwisselender te maken; f. de aandacht van de lezer te trekken; g. het betoog geloofwaardiger te maken. Lever figuren en foto s aan in minimaal 300 dpi. 2.1 Hoofdredactioneel Profiel: In deze rubriek geeft de hoofredacteur of plaatsvervangend hoofdredacteur een voorbeschouwing op de inhoud van het betreffende tijdschriftnummer. Het hoofdredactioneel van TBV is een contentional preview (zie onder 2.2). Aan het begin van een nieuwe jaargang kan er ook sprake zijn van een policy statement (zie 2.2). Het hoofdredactioneel moet de lezer stimuleren om van de inhoud van het nummer kennis te nemen. Het innemen van standpunten moet in deze rubriek met terughoudendheid geschieden. De toonzetting is in het algemeen luchtig en animerend. Bij het hoofdredactioneel wordt een professioneel gemaakte foto geplaatst. Omvang: maximaal 600 woorden. 2.2 Standpunt.tbv Deze rubriek is de voortzetting van het vroegere redactioneel. Een redactioneel, ook wel editorial genaamd, is in veel periodieken (dagbladen, tijdschriften) een vaste rubriek. In de meeste, zo niet alle afleveringen van het periodiek laat de redactie (editorial board) regelmatig haar stem horen. Het redactioneel is geschreven door, in elk geval namens de redactie, en ontleent daaraan een bepaalde status. Het betoog krijgt een bepaald gezag. In veel periodieken wordt dat onderstreept door de vormgeving. Het redactioneel krijgt een eigen opmaak (lettertype, regelafstand), een eigen plaats in de uitgave (vaak vooraan). Ook de stijl is vaak anders. Vaak heeft een redactioneel een wat afstandelijke toonzetting. Vaak beziet de redactie de ontwikkelingen op het vakgebied, en geeft zij er een visie op die gehoord mag en moet worden. Naar de inhoud zijn er in vaktijdschriften vier typen redactionelen te onderscheiden: 1. De peer reflection. Actuele ontwikkelingen of een aspect van de state of the art worden belicht en kritisch beschouwd, waarna wordt aangegeven welke kant het op zou moeten gaan. Dit type redactioneel zien we bij TBV in wat nu de rubriek Standpunt.tbv heet. 2. De contentional preview. De redactie geeft een voorbeschouwing op de inhoud van de betreffende aflevering. Soms worden een of twee artikelen nader aangeduid en wordt aangegeven waarom deze artikelen relevant voor de lezer zijn. In andere gevallen is het een soort leeswijzer voor de aflevering en deze kan daardoor nogal fragmentarisch overkomen. De redacteur bladert als het ware door de inhoud van het nummer zonder dat de lezer een bladzijde hoeft om te slaan. Dit type zien we bij Medisch Contact. 3. Het policy statement. Hierin blikt de redactie terug op het gevoerde beleid, en zet zij haar (nieuwe) beleid voor de komende periode uiteen. Dat gebeurt vaak bij het begin 16

17 van een nieuwe jaargang. Een voorbeeld is het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 4. De reactive response. In het tijdschrift heeft een discussie gewoed, of de redactie is door een of meer lezers aangevallen op een bepaalde stellingname of op haar beleid. De redactie reageert en probeert meestal ook het laatste woord te krijgen: Discussie gesloten. Redactie. Standpunt.tbv is dus de voortzetting van een traditie die al sinds de start van TBV in 1993 (en ook al daarvoor in het Tijdschrift voor Verzekeringsgeneeskunde) bestaat: een redactioneel in de vorm van een peer reflection. Bij toerbeurt maakt één redactielid een concept waarop de andere redactieleden kunnen reageren. Dat leidt soms tot pittige discussies tussen redacteuren. In de praktijk reageren (lang) niet alle redacteuren. Uiteindelijk heeft de redacteur die het concept schreef het laatste woord (al kan de hoofdredacteur in principe ingrijpen). De laatste jaren wordt de pen voor deze rubriek ook af en toe gegund aan een niet-redactielid. Profiel: In Standpunt.tbv zet een deskundig en/of gezaghebbend persoon (of personen) in kort bestek een duidelijk opinie neer op basis van een peer reflection. Een opinie die ook actueel en relevant is. Een belangrijke regel voor Standpunt.tbv is dat er een duidelijk punt wordt gemaakt. Een stelling of opinie die ook in de titel terugkomt. In de tekst wordt dan naar het maken van dat punt toegewerkt. Een goed Standpunt.tbv heeft dan ook een zekere spanning en weet de aandacht van de lezer vast te houden. Waar gaat het naar toe? Een goed Standpunt.tbv heeft (in volgorde van belangrijkheid) de volgende kenmerken: 1. Het is actueel 2. Het maakt een punt 3. Het is interessant voor de lezers 4. Het neemt duidelijk stelling 5. Het is kort en bondig. Bij het Standpunt.tbv wordt een professionele foto geplaatst. Omvang: 600 tot maximaal 1200 woorden. 2.3 Rubrieken met onderzoek als onderwerp Algemeen Om wetenschappelijk onderzoek in het domein arbeid en gezondheid onder de aandacht van de lezers van TBV te brengen, staan vijf wegen open: 1. een publicatie in de rubriek Onderzoek (zie 2.3.1) 2. een dubbelpublicatie (zie 2.3.2) 3. een bijdrage in de rubriek Onderzoek in het kort (zie 2.3.3) 4. een publicatie in de rubriek Signaal (zie 2.3.4) 5. een referaat (zie 2.3.5) Voor elk van deze vijf vormen van publicatie van wetenschappelijk onderzoek gelden de volgende criteria: het onderwerp is relevant en interessant voor de lezerskring van TBV het onderwerp is actueel het onderwerp heeft nieuwswaarde 17

18 het artikel is niet eerder in TBV besproken. Er is een voorkeur voor: onderzoek van Nederlandstalige auteurs systematische en Cochrane reviews of overzichtsartikelen onderzoek gericht op de relatie arbeid gezondheid, en op werkgerelateerde aandoeningen onderzoek m.b.t. chronische aandoeningen en gevolgen voor het functioneren onderzoek gericht op arbeids(on)geschiktheid. Voor reeds elders gepubliceerd onderzoek dient publicatie in TBV uiterlijk één jaar na de oorspronkelijke publicatiedatum plaats te vinden. Het streven is om al dit binnen een half jaar te doen Onderzoek Profiel van de rubriek Onderzoek Het betreft de meestal Nederlandstalige publicatie van nieuw onderzoek op het vakgebied; meestal van Nederlandse of Vlaamse auteurs. Incidenteel wordt een Engelstalig onderzoeksartikel geplaatst van een buitenlandse auteur. Publicatie elders (bijvoorbeeld in een internationaal tijdschrift) van analyses op hetzelfde gegevensbestand als gebruikt voor het (Nederlandstalige) onderzoeksartikel in kwestie is geen argument voor de kwaliteit van het onderzoek! Bij een onderzoeksartikel moeten titel, conclusies, samenvatting (en ook de headline op het omslag van het tijdschrift!) consistent zijn met de resultaten zoals die in het artikel worden beschreven. De criteria voor een onderzoeksartikel zijn verwerkt in een checklist; deze staat in paragraaf 3.1. Redacteuren en externe beoordelaars passen deze toe bij hun beoordeling en leveren de ingevulde checklist samen met hun advies en hun eventuele suggesties voor tekst, tabellen, grafieken en illustraties in bij de redactiesecretaris. Omvang: maximaal 3000 woorden inclusief literatuurverwijzingen en noten, exclusief figuren, tabellen en/of grafieken. Maximaal 20 literatuurverwijzingen. Deze maxima worden strikt gehanteerd: overschrijdingen zoals die in het recente verleden nogal eens voorkwamen worden niet meer toegestaan. De samenvatting omvat maximaal 150 woorden. Dit geldt ook voor de Engelstalige summary die bij elk Nederlandstalig onderzoeksartikel wordt geplaatst. Bij het verschijnen van een onderzoeksartikel met hoge nieuwswaarde geeft de redactie in overleg met de uitgever een persbericht uit Dubbelpublicatie Het betreft hier meestal een Nederlandse of Vlaamse auteur die in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift heeft gepubliceerd. Criteria voor een Nederlandstalige dubbelpublicatie in TBV zijn: opvallende resultaten een solide onderzoek een hoog level of evidence het artikel is gemakkelijk leesbaar 18

19 akkoord voor dubbelpublicatie van de redactie van het tijdschrift van de oorspronkelijke publicatie; dit akkoord wordt expliciet bij de dubbelpublicatie in TBV vermeld. De hoofdredacteur legt contact met de auteurs, en vraagt na bereikte overeenstemming het akkoord van de redactie van het tijdschrift waarin de oorspronkelijke publicatie staat Onderzoek in het kort Profiel: korte presentatie van elders gepubliceerd Engelstalig onderzoeksartikel, van (maar niet exclusief) Nederlandse of Vlaamse auteurs. De auteur wordt gevraagd een Nederlandse vertaling van het gestructureerde abstract van het oorspronkelijke artikel aan te leveren, waaraan hij een alinea heeft toegevoegd over de betekenis van het onderzoek voor de Nederlandse praktijk: een extended summary. Hierin vermeldt hij ook de vindplaats van het oorspronkelijke artikel, bij voorkeur als URL. Een gestructureerd abstract kent minimaal de onderdelen Inleiding / Vraagstelling, Methoden, Resultaten, Conclusies / Aanbevelingen. De beoordelend redacteur bekijkt de extended summary en heeft daarbij het oorspronkelijke artikel bij de hand, niet om dit laatste opnieuw te beoordelen (het is al peer reviewed) maar om de kwaliteit van de summary beter te kunnen inschatten. Omvang: maximaal 600 woorden. Het streven is om tot meer diversiteit binnen deze rubriek te komen, zodat alle onderzoeksinstututen aan bod komen. Dit kan door aan te sluiten bij de selectiemethode die voor referaten wordt toegepast (zie 2.3.5) Signaal Profiel: de rubriek Signaal biedt plaats aan onderzoek dat actueel en relevant is, maar (nog) niet heeft geleid tot kopij die voldoet aan de criteriadie voor een onderzoeksartikel gelden, bijvoorbeeld omdat het een pilotstudie betreft met kleine aantallen, of vanwege methodologische onvolkomenheden. Het kan bijvoorbeeld gaan om kleinschalig onderzoek van praktijkvragen, of om onderzoek in het kader van de beroepsopleiding (scripties). De rubriek is niet bestemd voor casuïstiek. Er mag één feit of constatering voor het voetlicht worden gebracht. De auteur zal moeten kiezen / zich beperken. De titel is een weergave van deze keuze, de kopij de uitwerking ervan. De opbouw is volgens de structuur Inleiding, Methoden, Resultaten, Conclusie / Beschouwing. Omvang: maximaal 700 woorden. De auteur heeft de beschikking over 500 woorden + één figuur / tabel of 700 woorden zonder figuur / tabel Referaat Profiel: een referaat is een kritische bespreking van een onderzoeksartikel dat elders (meestal in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift) is gepubliceerd. Wanneer is een onderzoeksartikel geschikt om er een referaat van te maken? De redactie benoemde de volgende kenmerken: de resultaten laten zich goed samenvatten 19

20 het betreft een relevant, maar nogal technisch artikel, niet zo gemakkelijk leesbaar de methode en/of resultaten en/of conclusie lenen zich voor een kritische bespreking. Het gaat dus om de mening van de schrijver van het referaat (de referent). De referent kan de conclusies van het artikel in de context plaatsen van wat al bekend is uit de literatuur. Een referaat krijgt een eigen titel, die anders is dan die van het gerefereerde artikel. Omvang: maximaal 600 woorden. Aanbevelingen: meer artikelen refereren, liefst gebundeld op onderwerp overweeg salamitactiek: zelfde onderwerp in Voor u gelezen, Onderzoeksartikel, Referaat zoek naar deskundige referenten, in plaats van het gangbare wie wil die mag screen de juiste tijdschriften selecteer op onderwerpen bekijk steeds kritisch de relevantie Voorjaar 2013 heeft de redactie de volgende werkwijze (vijf stappen) voor selectie en schrijven vastgesteld: 1. Eens per twee tot drie maanden: toepassen van een zoekstring en ophalen van de abstracts uit PubMed, door medewerker referaten. 2. Medewerker referaten selecteert de gevonden abstracts op relevantie voor de dagelijkse praktijk. Meestal valt daarbij de helft af (onvoldoende nieuwswaarde; te specialistisch; onderwerp pas in TBV aan de orde geweest). 3. Gericht benaderen van geschikte auteurs om het artikel te refereren. Daartoe stellen we een lijst van deskundigen (specialisten naar tractus, naar branche) op. En daarbij gaan we ook proberen de beroepsopleidingen te betrekken. 4. Bewaken van het schrijfproces van de referaten door de redactiesecretaris. Maximale termijn om een referaat na toewijzing aan te leveren is drie maanden. 5. Beoordeling van de geschreven referaten door medewerker referaten, aan de hand van een checklist op basis van het Handboek TBV. Naar behoefte zullen we een meelezer zoeken onder redactieleden of vaste medewerkers. De medewerker referaten formuleert the first opinion. De kernredactie kan desgevraagd zorgen voor een second opinion. 2.4 Opinie Profiel: een artikel in de rubriek Opinie bevat de uitgewerkte en onderbouwde mening van de auteur(s) over een actueel onderwerp binnen het vakgebied arbeid en gezondheid. Criteria voor de beoordeling zijn: het onderwerp is actueel en valt binnen het aandachtsgebied van TBV; de auteur geeft in de samenvatting, die vooraf gaat aan zijn artikel, aan waarom hij het relevant vindt op dit moment zijn opinie kenbaar te maken; de auteur neemt een duidelijk herkenbare stelling in aangaande het onderwerp; 20

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Schrijfwijzer Bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg September 2013 2013, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg Samenstellers Hanny Groenewoud

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven

STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING-DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven PBM sept. 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135 ED SITTARD

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Versie 17 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, juni 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Criteria

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur

Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Evaluatie Nederlandse overheid referentie architectuur Uitvoering van de Globale fase ing. D.S. (David) Campbell Auteurs: ing. R.P. (Robin) van t Wout P.J. (Paul) van Vlaanderen, BICT Plaats: Nijmegen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

6 Eisen aan rapportonderdelen

6 Eisen aan rapportonderdelen 6 Eisen aan rapportonderdelen 6.1 Inleiding De lezers van jullie schriftelijke verantwoording hebben niet alleen verwachtingen over de inhoud ervan, maar ook over de vorm. Jullie onderzoek zal gepresenteerd

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ)

Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk. Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) Eindrapport VBTB-evaluatie Lessen uit de praktijk Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel Economische Zaken (IOFEZ) December 2004 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Historische context en aanleiding van de

Nadere informatie

Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Schrijfwijzer werkstuk of verslag Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2013 Nr. 142 VERSLAG

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken

D e c e m b e r. Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken D e c e m b e r 32 0 0 7 Tij dsch rif t voor Geneesk un di g A dviseur s i n par ticu li er e Ver zeker in gsz a ken G AVscoop jaargang 11, nummer 3, december 2007 Van de redactie 5 0 Van het bestuur 5

Nadere informatie