Handboek. Tijdschrift. voor. Bedrijfs- en. Verzekeringsgeneeskunde (TBV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek. Tijdschrift. voor. Bedrijfs- en. Verzekeringsgeneeskunde (TBV)"

Transcriptie

1 Handboek voor het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) Derde editie, november 2013 Laatste aanvulling: 11 maart

2 Voorwoord Voor u ligt de derde editie van het Handboek voor het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV). Het Handboek beschrijft de werkwijze en de procedures die worden gehanteerd bij de realisering van het tijdschrift. U vindt er een beschrijving van alle activiteiten, vanaf het aanleveren van kopij tot het moment van publicatie in druk en op internet. Waar nodig of wenselijk geven wij ook achtergrondinformatie. Het Handboek is de norm die de redactie stelt in samenspraak met vele anderen voor het schrijven, en daarmee ook de norm voor het beoordelen van kopij. Het Handboek is op de eerste plaats bedoeld voor de medewerkers van het tijdschrift. Maar het is ook bruikbaar voor degenen die een bijdrage als auteur willen leveren en zich willen oriënteren op de eisen die TBV stelt. Natuurlijk kunnen auteurs kennisnemen van de Instructies voor auteurs zoals die staan afgedrukt in elke aflevering van het tijdschrift. Maar deze wenken geven slechts summiere informatie. Het Handboek bevat de criteria die voor TBV gelden en die de beoordelaars (redacteuren en externe reviewers) aanleggen wanneer zij kopij onder ogen krijgen. Het Redactiestatuut van TBV is een afzonderlijk document, dat de positie, de taken en de verantwoordelijkheden van de redactie beschrijft en dat de redactionele onafhankelijkheid vastlegt. Het Redactiestatuut regelt de onderlinge verhoudingen. Het Handboek geeft de norm voor de uitvoering van de werkzaamheden. Ik wil allen die aan de nieuwe editie van het Handboek hebben meegewerkt hiervoor dankzeggen. Met name betreft dit de collega s van de TBV-redactie en de eindredacteuren. Met deze derde editie komen de eerste twee edities van het Handboek, uit respectievelijk 2003 en 2009, te vervallen. Dr André Weel, bedrijfsarts hoofdredacteur TBV November 2013 Aanvullingen en wijzigingen 11 maart Congresverslag 11 maart Van de Verenigingen 2

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Hoe komt TBV tot stand? 1.1 SBBV en TBV 1.2 Uitgever 1.3 Redactie 1.4 Vaste medewerkers 1.5 Adviesraad 1.6 Werkproces 1.7 Redactiebudget 1.8 TBV-congres Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Rubrieken van TBV 2.0 Algemene aspecten bij de beoordeling Taalgebruik: stijl en spelling Aandachtspunten Literatuurverwijzingen Tabellen, grafieken, illustraties 2.1 Hoofdredactioneel 2.2 Standpunt.tbv 2.3 Rubrieken met onderzoek als onderwerp Algemeen Onderzoek Dubbelpublicatie Onderzoek in het kort Signaal Referaat 2.4 Opinie 2.5 Column 2.6 Voor de Praktijk 2.7 Arts en Wet 2.8 Casus / Klinische arbeidsgeneeskunde 2.9 Interview 2.10 Voor U Gelezen 2.11 Boekbespreking 2.12 Proefschriftbespreking 2.13 Congresverslag 2.14 Richtlijnen 2.15 Commentaar 2.16 Historie 2.17 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 2.18 Praktijkperikel 2.19 Nieuws 2.20 In Memoriam 2.21 Agenda 2.22 Berichten uit het NCvB 2.23 Van de Verenigingen 2.24 TBV in Outline 2.25 Lezersforum 2.26 Instructies voor auteurs en Colofon Checklists 3.1 Checklist Algemeen 3.2 Checklists rubriek Onderzoek 3.3 Overige checklists 3

4 Hoofdstuk 1: Hoe komt TBV tot stand? 1.1 SBBV en TBV Het Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (TBV) is een Nederlandstalig wetenschappelijk vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde dat tienmaal per jaar in gedrukte en in digitale vorm verschijnt. TBV wil bijdragen aan het op peil houden van de vakkennis van bedrijfs- en verzekeringsartsen en de meningsvorming over actuele relevante onderwerpen die verband houden met de bedrijfs- of verzekeringsgeneeskunde bevorderen. TBV wordt geproduceerd in opdracht van de Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde (SBBV). Deze stichting is in 1992 opgericht. De SBBV sluit daartoe een contract met een uitgever en benoemt een redactie. De bladformule van TBV luidt als volgt. Het tijdschrift biedt actuele vakinhoudelijke kennis, op basis van wetenschap en praktijk. Het tijdschrift stimuleert het debat over voor het vakgebied relevante ontwikkelingen. De primaire doelgroepen zijn Nederlandstalige bedrijfs- en verzekeringsartsen. Daarnaast richt TBV zich op allen die werkzaam zijn c.q. uit hoofde van hun beroep of functie geïnteresseerd zijn in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Het tijdschrift geeft informatie over het vakgebied in brede zin. De informatie wordt gepresenteerd in een aantal rubrieken (zie hoofdstuk 2). Globaal gaat het in TBV om drie typen van artikelen: 1. beschrijving van resultaten van wetenschappelijk onderzoek 2. ondersteuning van de beroepsuitoefening 3. opinie en discussie. 1.2 Uitgever Uitgever van TBV is Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media. De uitgever is gevestigd te Houten. 1.3 Redactie De redactie bestaat uit minimaal vijf en maximaal tien personen en vormt een afspiegeling van de lezersdoelgroep van het tijdschrift (hoofdzakelijk bedrijfs- en verzekeringsartsen). Hun namen worden zonder titels in het colofon vermeld. De kernredactie bestaat uit de hoofdredacteur, de plaatsvervangend hoofdredacteur en de redactiesecretaris. Zij vergadert tienmaal per jaar. De redactie vergadert vijf maal per jaar; daarnaast zijn er twee retraites per jaar waarvan één samen met de vaste medewerkers. Voor de taken en verantwoordelijkheden van redactie, hoofdredacteur, redactiesecretaris, kern- en eindredactie wordt verwezen naar het redactiestatuut. 4

5 1.4 Vaste medewerkers Vaste medewerkers verrichten specifieke taken voor TBV. Een uitwerking daarvan staat in het Redactiestatuut. Hun namen worden zonder titels in het colofon vermeld. 1.5 Adviesraad De Adviesraad TBV is in 2011 ingesteld. De Adviesraad fungeert als adviesorgaan voor de redactie en als klankbord van de doelgroep waarvoor TBV verschijnt. De leden van de Adviesraad bekleden functies in het domein arbeid en gezondheid, hetzij in de wetenschapsbeoefening, hetzij in de praktijk. De Adviesraad komt eenmaal per jaar bijeen en wordt daarnaast tussentijds door de redactie geraadpleegd. De namen van de leden van de Adviesraad worden zonder titels in het colofon vermeld. 1.6 Werkproces Inzending De auteur levert zijn tekst met eventuele tabellen, figuren, literatuurlijst, trefwoorden (minimaal drie) en aandachtspunten (twee tot vier) elektronisch aan op het adres Hij vermeldt daarbij zijn naam, titulatuur en correspondentieadres. In de aanbiedingsbrief geeft de auteur aan voor welke rubriek zijn bijdrage is bedoeld, wat de relevantie van zijn artikel is voor de lezersgroep, en sluit eventuele toestemmingen en verklaringen (subsidiënten; onafhankelijkheid; belangenconflicten) bij. Door inzending verklaart de auteur dat hij het recht van publicatie aan het tijdschrift overdraagt. Wordt zijn kopij afgewezen, dan valt dit recht weer aan hem terug. De auteur staat er vanaf het moment van inzending tot het moment van publicatie of afwijzing voor in dat de ingezonden kopij niet elders aangeboden, geaccepteerd of gepubliceerd is. Beoordeling bij ontvangst De redactiesecretaris voorziet de kopij van een volgnummer, checkt de kopij op volledigheid (met name aandachtspunten, trefwoorden, correspondentieadres) en telt het aantal woorden. De redactiesecretaris stuurt bericht van ontvangst aan de auteur. Zo nodig attendeert zij de auteur op de ontbrekende informatie of op een overschrijding van het voor de rubriek geldende maximum aantal woorden. * Als de kopij te lang is, beziet de hoofdredacteur alleen of het artikel relevant is voor de doelgroep. Is dit het geval, dan wordt de auteur gevraagd de kopij in te korten voordat het artikel echt beoordeeld wordt. De hoofdredacteur bekijkt de kopij op relevantie voor de doelgroep, op structuur en op consistentie van de inhoud, en eventuele belangenverstrengeling. Indien de kopij niet relevant of inconsistent is, c.q. een logische gedachtengang ontbreekt, wordt deze direct afgewezen. In alle andere gevallen legt de hoofdredacteur de kopij voor aan een redacteur. Daarbij houdt hij rekening met de specifieke deskundigheid en aandachtsvelden van de redacteuren. Indien nodig schakelt de hoofdredacteur een externe deskundige als referent in. Voor de rubrieken Onderzoek, Opinie en Voor de Praktijk wordt de kopij geanonimiseerd aan de beoordelend redacteur gezonden. Daartoe worden de namen van de auteurs alsmede die van het onderzoeksinstituut uit de kopij verwijderd. 5

6 De redactiesecretaris zendt de kopij aan de betreffende redacteur met het verzoek deze binnen drie weken te beoordelen. Indien beoordeling binnen drie weken niet mogelijk is, meldt de redacteur in kwestie dat per omgaande aan de redactiesecretaris, die na overleg met de hoofdredacteur de kopij vervolgens aan een andere redacteur zendt. Redactionele beoordeling De redacteur beoordeelt de volgende aspecten van de kopij: Kent het manuscript de gewenste opbouw? Bevatten paragrafen en secties geen informatie die elders thuis hoort? Wordt het belang van de studie in de inleiding voldoende duidelijk? Zijn de gehanteerde methoden en technieken begrijpelijk? Zijn de gehanteerde tabellen en figuren relevant voor de gepresenteerde materie? De inhoud van het artikel aan de hand van de voor de betreffende rubriek geldende checklist. Worden alle afkortingen en symbolen verklaard? De redacteur kan na de eigen beoordeling een aanvullende beoordeling vragen van een collega-redacteur of van een externe deskundige. Hij neemt daartoe contact op met de hoofdredacteur. Na zijn beoordeling en de eventuele beoordeling van de externe deskundige formuleert de redacteur een advies met betrekking tot de kopij. De vijf mogelijke opties zijn: accepteren voor publicatie; geringe herziening nodig / na beperkte wijzigingen publicabel; matige herziening nodig / na matige wijzigingen publicabel / herbeoordeling wenselijk; grondige herziening nodig / na ingrijpende wijziging publicabel / herbeoordeling noodzakelijk; afwijzen. De redacteur werkt zijn beoordeling uit, bij voorkeur aan de hand van een checklist. Tekstsuggesties kan hij desgewenst met track changes in het manuscript aanbrengen. Na ontvangst van het advies en de beoordeling van de redacteur vergelijkt de hoofdredacteur deze met zijn eigen bevindingen. Bij (globale) overeenstemming kan de kopij direct verder worden verwerkt (verzoek herziening naar auteur / inschakelen van externe referent). Bij gebrek aan overeenstemming overleggen hoofdredacteur en verantwoordelijk redacteur met elkaar, alvorens tot verdere actie over te gaan. Bij overeenstemming zendt de redactiesecretaris de beoordeling, het advies en de eventuele tekstsuggesties van de redacteur aan de auteur. De naam van de beoordelend redacteur wordt daarbij niet bekendgemaakt aan de auteur. Als herziening wordt geadviseerd, krijgt de auteur het verzoek deze binnen drie weken (ingeval van geringe herziening) of zes weken (ingeval van matige of grondige herziening) aan het redactiesecretariaat aan te leveren. Zodra een herziening van een auteur is ontvangen, bekijkt de hoofdredacteur of deze nogmaals voor een herbeoordeling aan de redacteur of externe referent moet worden toegestuurd, en wordt conform actie ondernomen. Indien de kopij niet meer naar de redacteur of externe referent hoeft, vergelijkt de hoofdredacteur de versies van het manuscript om te kunnen beoordelen of het eerdere advies in voldoende mate is gevolgd. Deze vergelijking kan leiden tot een tweede verzoek aan de auteur om de kopij op bepaalde punten te herzien. 6

7 Als de auteur naar de mening van de redacteur en de hoofdredacteur in voldoende mate aan het advies, de beoordeling en eventuele tekstsuggesties tegemoet is gekomen, accepteert de hoofdredacteur de kopij voor publicatie. Vanaf dat moment kan de redactie niets meer aan de kopij veranderen. Eindredactie Voor of op de deadline voor het aanleveren van geaccepteerde kopij voor het eerstvolgende tijdschriftnummer stuurt de redactiesecretaris de kopij aan de eindredacteur. De eindredacteur controleert of de kopij volledig aangeleverd is, inclusief tabellen, figuren en literatuurverwijzingen. De eindredacteur corrigeert alle kopij op spelling en stijl, en past de tekst zo nodig aan conform spelling- en stijlregels die TBV volgt (zie 2.0.1). De eindredacteur stuurt gecorrigeerde teksten die in het Engels vertaald moeten worden, naar de vertaler. Het betreft hier de samenvattingen van onderzoeksartikelen, en in de regel ook de tekst van de rubriek Standpunt.tbv. De eindredacteur start de opmaak van het tijdschriftnummer en overlegt met de hoofdredacteur ingeval de aangeleverde kopij niet past op de beschikbare pagina s van het eerstvolgende tijdschriftnummer. De hoofdredacteur geeft aan welke kopij moet worden doorgeschoven naar een volgend nummer. De volgorde van de afzonderlijke rubrieken bij de opmaak is niet dwingend voorgeschreven, maar volgt in de regel het volgende schema: a. Smaakmakend: rubriek Hoofdredactioneel b. Meningsvormend: Standpunt.tbv; Opinie c. Vakkennis vergrotend: Onderzoek; Voor de Praktijk d. Blik op de buitenwereld: Interview; Congresverslag; Van de verenigingen De hoofdredacteur levert de omslagtekst voor het komende nummer (in de vorm van maximaal vijf headlines) aan aan de eindredacteur. De eindredacteur levert de gecorrigeerde kopij aan de zetter, die een drukproef maakt. De eerste proeven worden gecorrigeerd door de eindredacteur. Een schone drukproef wordt voorgelegd aan alle redactieleden. Een drukproef van de afzonderlijke artikelen wordt aan de auteurs voorgelegd. Gevraagd wordt om de tekst, inclusief tabellen en figuren, na te lopen op fouten, en deze aan te geven aan de eindredacteur. De eindredacteur verwerkt de ontvangen correcties en geeft deze door aan de zetter voor de definitieve versie van het tijdschriftnummer. De zetter stuurt deze eindversie door aan de drukker. Lay-out en omslagillustratie zijn elk jaar onderwerp van overleg tussen redactie en uitgever. Aanpassingen worden aan het begin van de nieuwe jaargang ingevoerd. 1.7 Redactiebudget De uitgever stelt jaarlijks een budget ter beschikking van de SBBV, ten behoeve van de activiteiten van de redactie. Uit dit budget worden de kosten van de retraites bestreden, alsmede de onkostenvergoeding voor medewerkers van TBV. Redactieleden en vaste 7

8 medewerkers hebben recht op een vergoeding voor een aantal beoordelings- en schrijfactiviteiten voor TBV. De geldende tarieven staan in de lijst hieronder. Leden van de hoofdredactie krijgen een vast honorarium per TBV-aflevering, en kunnen geen aanspraak maken op deze onkostenvergoedingen. Onkostenvergoedingen voor redacteuren en vaste medewerkers van TBV per 1 juli 2011 Activiteit Tarief in euro s Beoordeling artikel / geringe herziening 40 Beoordeling artikel / matige herziening 80 Beoordeling artikel / ingrijpende herziening 120 Ghostwriting 160 Schrijven Standpunt.tbv 120 Schrijven casusbespreking of dilemma 160 Schrijven column 40 Schrijven referaat 80 Schrijven Voor U Gelezen 40 Schrijven boekbespreking 40 Schrijven proefschriftbespreking 80 Schrijven congresverslag 40 Schrijven bijdrage Arts en Wet 80 Schrijven praktijkperikel 40 Redigeren uitspraak Tuchtcollege 40 Afnemen en uitwerken interview 320 NCvB-pagina redigeren (per jaargang) 160 NCvB-pagina beoordelen (per jaargang) 120 Nieuws redigeren (per jaargang) 160 Aanleveren trefwoorden voor register 120 Voorbereiding themanummer TBV-Congres Sinds 2003, toen TBV tien jaar bestond, wordt er jaarlijks een TBV-congres georganiseerd. De organisatie is in handen van de afdeling Cursussen en Congressen van Bohn Stafleu van Loghum. De inhoud wordt bepaald door een congrescommissie waarin (ook) medewerkers van TBV zitting hebben. Deze congrescommissie kiest het thema van het congres, benadert de inleiders en stemt de inhoud met hen af. Het belang van TBV-congressen is bij uitstek gelegen in het feit dat TBV één van de weinige fora is waarbinnen bedrijfs- en verzekeringsartsen gezamenlijk hun vak ontwikkelen. TBVcongressen zullen vooral onderwerpen moeten aansnijden die beide beroepsgroepen aangaan.. De redactie heeft hierbij de volgende aanbevelingen geformuleerd: 1. Het werken aan de congressen heeft geen verplichtend karakter voor redactieleden, immers hun primaire taak is het bijdragen aan de totstandkoming van het tijdschrift zelf. Individuele redactieleden en vaste medewerkers kunnen natuurlijk wel deelnemen in de congrescommissie wanneer het congresthema hun interesse heeft en het niet ten koste gaat van hun inspanningen voor het tijdschrift. 2. De voorzitter van de congrescommissie bewaakt de band met het tijdschrift, met name het onder 3. en 4. gestelde. 8

9 3. De onderwerpen van TBV-congressen moeten passen binnen de missie van het tijdschrift (in grote lijnen het bevorderen van de vakinhoud) en er moet voorts een continuïteit bestaan in de organisatie, zodat de traditie kan groeien. 4. TBV-congressen leveren zo mogelijk een opbrengst in publicabele verslagen en uitgewerkte artikelen voor TBV, waarbij nagedacht is over de wetenschappelijke status. 9

10 Hoofdstuk 2: Rubrieken van TBV 2.0 Algemene aspecten bij de beoordeling Taalgebruik: stijl en spelling TBV hanteert voor de spelling Pinkhof Geneeskundig woordenboek, Pinkhof Medische spellingcontrole, Van Dale s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, en het Groene Boekje (http://woordenlijst.org/). Voor de stijl laat TBV zich leiden door Renkema Schrijfwijzer (www.schrijfwijzer.nl, het Stijlboek Trouw, en het Genootschap Onze Taal (www.onzetaal.nl). Bij kritische lezing van enkele artikelen uit de jaargang 2010 van TBV vallen de volgende aspecten van taalgebruik en tekstopmaak op: De verslagen van wetenschappelijk onderzoek zijn gesteld in een verheven stijlniveau. De onderzoekers kiezen mogelijk hiervoor om zorgvuldig en betrouwbaar over te komen. Hun woordkeuze komt waarschijnlijk deels voort uit de wet- en regelgeving. De tekst leest moeizaam door passieve zinsconstructies, herhalingen en archaïsche ambtenarentaal (bijvoorbeeld 'onderhavig', dienen te, tevens, dientengevolge en derhalve ). Zinnen in het tijdschrift zijn opvallend vaak lang en bestaand dan uit allerlei bijzinnen rondom een hoofdzin. Ze beginnen nogal eens met een bijzin, die vaak weer met een voorzetsel ( Door..., Over... Met... ) begint. Een samengestelde zin die met de hoofdzin begint, is duidelijker. De schrijfstijl is minder vormelijk in sommige columns en in artikelen met een klinisch onderwerp. Ingeleverde kopij heeft nog maar al te vaak bovenstaande kenmerken. De kopij is soms van een taalkundig gering niveau vanwege grammaticafouten (ontsporende zinnen, stijlbreuk) en spelfouten. Taaltips voor auteurs en redacteuren let op de lengte en de complexiteit van zinnen laat een zin niet te vaak beginnen met 'Er...' of 'Het...' laat een openende bijzin niet te vaak met een voorzetsel beginnen ( Door is, Met is enz.); kies met mate voor een lijdende zinsconstructie ( er is door ons vastgesteld > wij hebben vastgesteld ) mijd waar mogelijk vormelijk, archaïsch taalgebruik mijd de overspannen tangconstructie, waarbij het werkwoord pas na allerlei bepalingen achteraan in de zin komt; vergelijk: o Jullie hebben mij om taalkundig advies met betrekking tot de schrijfstijl in het o tijdschrift TBV gevraagd. beter: Jullie hebben mij gevraagd om taalkundig advies met betrekking tot de schrijfstijl in het tijdschrift TBV. Gebruik bij voorkeur sekseneutrale beroepsaanduidingen, bijvoorbeeld door gebruik van het meervoud, zoals in bedrijfsartsen en hun patiënten in plaats van de bedrijfsarts en zijn patiënten 10

11 2.0.2 Aandachtspunten Ter vergroting van de leesbaarheid en de toegankelijkheid van de artikelen wordt per artikel gevraagd welke aandachtspunten de auteur kan geven voor zijn lezers. Met aandachtspunten bedoelen we in dit verband: korte statements over wat het artikel de lezer moet leren; korte punten ter samenvatting van de bevindingen. Hierdoor kan de lezer heel snel zien welke inhoudelijke boodschap de auteur heeft en wat de zeggingskracht van zijn bijdrage is. Aan auteurs van artikelen voor de rubrieken Onderzoek, Opinie en Voor de Praktijk vragen we daarom: Wilt u minimaal 2 en maximaal 5 aandachtspunten geven voor uw artikel? Literatuurverwijzingen De Vancouverstijl Voor literatuurverwijzingen en eindnoten hanteert TBV de officiële Vancouverstijl. Onder de titel Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals hebben in 1979 voor het eerst de redacties van toonaangevende tijdschriften in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voorschriften bekendgemaakt die zij voortaan gemeenschappelijk zouden laten gelden voor de hun aangeboden kopij. Deze voorschriften zijn ondertussen algemeen verspreid en bekend als de Vancouver-regels. Ondertussen zijn deze uniforme regels overgenomen door meer dan 500 belangrijke tijdschriften, zodat het in feite internationale standaardregels zijn geworden. Het Vancouver-systeem is een numeriek systeem. Dit betekent dat de verwijzingen naar de literatuur genummerd worden in de volgorde waarin een verwijzing voor de eerste maal in de tekst voorkomt. In tekst, tabel of onderschrift wordt de verwijzing aangegeven door de vermelding van het nummer van de verwijzing in superscript. Elke verwijzing krijgt een apart nummer en een nieuwe regel. De structuur van de verwijzing is als volgt: Nummer. Namen en voorletters van alle auteurs (bij meer dan drie auteurs alleen de eerste drie en daarna: et al.). Volledige titel van de publicatie. De naam van het tijdschrift in de standaardafkorting. Jaartal; deel- of volumenummer: eerste en laatste pagina. De namen van tijdschriften moeten worden afgekort zoals dat gebeurt in de database Medline (Index Medicus). Indien het tijdschrift geen standaardafkorting heeft, wordt de naam van het tijdschrift voluit vermeld. Als men meermalen naar dezelfde bron verwijst, telt de eerste verwijzing. Alle in de tekst genoemde literatuurverwijzingen moeten ook in de literatuurlijst worden opgenomen. Deze lijst kan meer titels bevatten dan in de tekst zijn genoemd. De lijst bevat alleen artikelen of boeken die daadwerkelijk op papier of digitaal zijn gepubliceerd. TBV accepteert geen verwijzingen naar artikelen die zijn ingezonden (submitted) of geaccepteerd (accepted) voor publicatie, maar die nog niet zijn gepubliceerd. Regel is dat de lezer de bron moet kunnen raadplegen. Welke gegevens zijn nodig om een document te citeren? 11

12 Auteur(s) of editor(s): de volledige namen; of de naam van de organisatie verantwoordelijk voor de inhoud. Titel van het hoofdstuk of artikel. Titel van het boek of naam van het tijdschrift. Uitgave (voor boeken). Naam van de uitgever (voor boeken). Plaats van uitgave (voor boeken). Publicatiejaar. Volumenummer en, indien nodig, issuenummer (voor tijdschriften). Begin en eindpagina (voor tijdschriftartikels en hoofdstukken). Tijdschriftartikel [Auteurs]. [Titel van het Artikel]. [Naam van het tijdschrift] [Publicatiejaar]; [Volumenummer] ([Issuenummer]): [Beginpagina]-[Eindpagina]. Voorbeeld: Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124(11): Indien een tijdschrift in een volume een doorlopende paginering heeft, kan het nummer van het issue weggelaten worden. Voorbeeld: Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med 1996; 124: Boek [Auteurs]. [Titel van het boek]. [Uitgave]. [Plaats van uitgave]: [uitgever], [jaar]. Voorbeeld: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar, Indien het een eerste uitgave is, wordt het rangnummer van de uitgave niet vermeld. Als de auteurs editors, redacteurs, compilators, samenstellers of iets dergelijks zijn, wordt dit achter de namen van de personen in kwestie vermeld. Voorbeeld: Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; Hoofdstuk [Auteurs]. [Titel van het hoofdstuk]. In: [Auteurs van het boek], [Titel van het boek]. [Uitgave (indien niet de eerste)]. [Plaats van uitgave]: [uitgever], [jaar], p. [pagina s]. Voorbeeld: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven, 1995, p Als het hoofdstuk geen aparte auteurs heeft, refereert men naar het volledige document. Eventueel kan men het nummer van het hoofdstuk en de pagina s achteraan toevoegen. Voorbeeld: Provost C. Geneesmiddelen bij zwangerschap: Boekdeel 1. Leuven: Acco, Hoofdstuk IV, p Congresliteratuur 12

13 [Auteurs]. [Titel]. In: [Editors], [Congres (titel; datum; plaats)]. [plaats van uitgave]: [uitgever], [jaar], p. [beginpagina]-[eindpagina] Voorbeeld: Bengtson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors, MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva Switzerland. Amsterdam: North-Holland, p Proefschrift [Auteur]. [Titel met vermelding [dissertation] of [proefschrift] tussen vierkante haken]. [Plaats]: [Instelling], [Jaar]. Voorbeeld: Maertens C. Pharmacological modulation of volume-regulated anion channels [dissertation]. Leuven: K.U.Leuven, Elektronische bronnen Op dit ogenblik bestaat er nog geen akkoord over een standaard voor het citeren van elektronische informatiebronnen. Elektronische bronnen dienen als zodanig vermeld te worden in de literatuurlijst. Het is raadzaam kritisch om te gaan met elektronische informatie, zeker met informatie die van het internet gehaald wordt. Deze informatie is niet a priori minderwaardig, maar er stelt zich nog steeds een probleem van de controle op de betrouwbaarheid. Vuistregel is dat, indien men wil uitvissen hoe betrouwbaar de informatie is, men de herkomst van de informatie moet zien te achterhalen. Als het gaat om een cd-rom, een diskette of iets dergelijks, is de referentie gelijk aan die van een gedrukt document. Alleen voegt men achter de titel een materiaalaanduiding toe tussen vierkante haken. Voorbeeld: Kilbe AH, editor. Handbook of pharmaceutical excipients [cd-rom]. Washington: American Pharmaceutical Association, Internet Het belangrijkste adres bij een referentie naar een bron op het internet is het internetadres (URL). Men vermeldt bij een referentie naar een internetdocument steeds de datum dat men het document geraadpleegd heeft. Internetdocumenten kunnen immers veranderen in de loop van de tijd. Vermijd het splitsen van een internetadres. Indien dit niet mogelijk is, splits dan na een schuine streep (/). De auteur verzamelt zo mogelijk de volgende gegevensven een internetpublicatie: - Auteurs, eventueel instelling verantwoordelijk voor de inhoud. - Titel van het document. - Titel van de site. - Datum van de laatste aanpassing, of de datum van de copyright. - Het volledige internetadres (URL). - Datum dat men het document geraadpleegd heeft. Tijdschriftartikel in elektronische vorm [Auteurs]. [Titel]. [Titel tijdschrift] [online] [jaar]; [Volume]([Issue]). Available from URL: [URL]. ([Datum van raadpleging]) 13

14 Voorbeeld: Jellinger KA, Paulus W, Wrocklage C, Litvan I. Traumatic brain injury as a risk factor for Alzheimer disease. Comparison of two retrospective autopsy cohorts with evaluation of ApoE genotype. BMC Neurology [online] 2001; 1(3). Available from URL: (2 augustus 2001) Webpagina Referenties naar webpagina s zijn soms moeilijk samen te stellen omdat men niet altijd beschikt over alle informatie. In elk geval worden de URL vermeld en de datum van raadpleging. [Auteurs]. [Uitgever (indien van toepassing)] [Titel van de webpagina]. In: [website]. [Datum laatste wijziging of datum copyright] [URL] ([datum raadpleging]) [(eventueel) bijkomende informatie] Voorbeelden: Monmaney T, Los Angeles Time. The L.A.Times front-page story on St. John s Wort. In: Biopsychiatry.com. 31 augustus (2 augustus 2001). National Institute of Mental Health. Anxiety disorders. In: nimh.nih.gov. 4 juni (2 augustus 2001). International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. In: icmje.org. Mei (31 juli 2001) DOI = digital object identifier Dit is een artikel dat alleen elektronisch is gepubliceerd. De doi-naam is onveranderlijk dit in tegenstelling tot een locatie op een website. Voorbeeld: Depressie onder de Nederlandse beroepsbevolking: zelfde ziekteduur maar langere verzuimduur dan in andere landen Sickness absence due to depressive symptoms P.C. Koopmans, C.A.M. Roelen, J.W. Groothoff. Int Arch Occup Environ Health 2007; doi /s berichten berichten kan men moeilijk beschouwen als een volwaardige referentie. In feite staat een gelijk met een persoonlijke communicatie en moet deze dan ook als zodanig worden behandeld. Persoonlijke mededelingen worden niet opgenomen in de literatuurlijst. In de tekst kan men wel de naam van de bron vermelden en er aan toevoegen dat het om een persoonlijke mededeling gaat. 14

15 2.0.4 Tabellen, grafieken, illustraties Tabellen en grafieken leggen informatie beknopt vast en geven deze efficiënt weer; ze bieden tevens informatie in elke gewenste mate van gedetailleerdheid en nauwkeurigheid. Door gegevens in tabellen of grafieken in plaats van in tekst aan te bieden wordt het vaak mogelijk de tekst in te korten. Een tabel moet leesbaar zijn los van de tekst. Een tabel moet ook uitnodigend zijn tot lezen, de lezer moet als het ware uitgedaagd worden zich te verdiepen in de materie die de tabel uitdrukt. De essentie moet daarbij wel snel duidelijk worden. De lezer moet niet afgeleid worden door een drukke lay-out of een ingewikkelde techniek. Een goed overzicht vereist vaak niet alleen percentages, maar ook de getallen om de grootte te kunnen beoordelen. Een tabel moet tenslotte cijfers of kwalitatieve scores geven en niet uitsluitend een explicatie van begrippen. Voordat laatste is een tekstbox bedoeld. Praktische aanwijzingen Geef in de tekst duidelijk aan waar tabellen, grafieken of illustraties moeten worden geplaatst. Zet elke tabel / grafiek / illustratie op een apart blad. Geef elke tabel / grafiek / illustratie een bondige eigen titel of onderschrift. Print elke tabel of grafiek uit op een apart blad met dubbele regelafstand. Iedere tabel en grafiek moet in de tekst worden genoemd. Nummer deze in de volgorde van eerste maal voorkomen van het noemen van een tabel of grafiek in de tekst De titel en de toelichting (legenda) bij de tabel of grafiek moeten alle informatie bevatten die nodig is om deze los van het artikel te kunnen begrijpen. Gebruik in een tabel geen interne horizontale of verticale lijnen. Voorzie elke kolom van de tabel van een kopje waarin zo nodig afkortingen kunnen worden gebruikt. Nadere uitleg van een tabel of grafiek moet worden gegeven in een legenda of in voetnoten, niet in de titel ervan. In de legenda of voetnoten moeten allereerst de gebruikte afkortingen uitgelegd worden. Geef steeds op welke statistische spreidingsmaat is gebruikt, bijvoorbeeld de standaarddeviatie (SD) of de standaardafwijking van het gemiddelde ('standard error of the mean', SEM). Als in een tabel gepubliceerde of ongepubliceerde gegevens van anderen zijn gebruikt, vermeld dan de volledige bron. Tabellen met documentatiemateriaal die te omvangrijk zijn voor publicatie in druk kunnen rechtstreeks door de auteurs aan belangstellende lezers ter beschikking worden gesteld. In dat geval wordt een mededeling van die strekking aan de tekst van het artikel toegevoegd. Houd bij een getekende grafiek rekening met een behoorlijke verkleining in het gedrukte tijdschrift. Illustraties De functies die illustraties in een betoog vervullen, zijn te onderscheiden in hoofdfuncties en nevenfuncties. De hoofdfuncties van illustraties zijn: a. duidelijker, accurater en concreter dan met woorden alleen een beeld te geven van gegevens en relaties tussen deze gegevens; b. de verbale beschrijving van gegevens en van de relaties tussen deze gegevens aanzienlijk te bekorten; 15

16 c. accenten te leggen; nadrukkelijk de aandacht van de lezer op een bepaald gegeven of een bepaalde relatie te richten. De nevenfuncties van illustraties zijn: d. de schrijver beter inzicht te geven in de te presenteren stof; e. de publicatie afwisselender te maken; f. de aandacht van de lezer te trekken; g. het betoog geloofwaardiger te maken. Lever figuren en foto s aan in minimaal 300 dpi. 2.1 Hoofdredactioneel Profiel: In deze rubriek geeft de hoofredacteur of plaatsvervangend hoofdredacteur een voorbeschouwing op de inhoud van het betreffende tijdschriftnummer. Het hoofdredactioneel van TBV is een contentional preview (zie onder 2.2). Aan het begin van een nieuwe jaargang kan er ook sprake zijn van een policy statement (zie 2.2). Het hoofdredactioneel moet de lezer stimuleren om van de inhoud van het nummer kennis te nemen. Het innemen van standpunten moet in deze rubriek met terughoudendheid geschieden. De toonzetting is in het algemeen luchtig en animerend. Bij het hoofdredactioneel wordt een professioneel gemaakte foto geplaatst. Omvang: maximaal 600 woorden. 2.2 Standpunt.tbv Deze rubriek is de voortzetting van het vroegere redactioneel. Een redactioneel, ook wel editorial genaamd, is in veel periodieken (dagbladen, tijdschriften) een vaste rubriek. In de meeste, zo niet alle afleveringen van het periodiek laat de redactie (editorial board) regelmatig haar stem horen. Het redactioneel is geschreven door, in elk geval namens de redactie, en ontleent daaraan een bepaalde status. Het betoog krijgt een bepaald gezag. In veel periodieken wordt dat onderstreept door de vormgeving. Het redactioneel krijgt een eigen opmaak (lettertype, regelafstand), een eigen plaats in de uitgave (vaak vooraan). Ook de stijl is vaak anders. Vaak heeft een redactioneel een wat afstandelijke toonzetting. Vaak beziet de redactie de ontwikkelingen op het vakgebied, en geeft zij er een visie op die gehoord mag en moet worden. Naar de inhoud zijn er in vaktijdschriften vier typen redactionelen te onderscheiden: 1. De peer reflection. Actuele ontwikkelingen of een aspect van de state of the art worden belicht en kritisch beschouwd, waarna wordt aangegeven welke kant het op zou moeten gaan. Dit type redactioneel zien we bij TBV in wat nu de rubriek Standpunt.tbv heet. 2. De contentional preview. De redactie geeft een voorbeschouwing op de inhoud van de betreffende aflevering. Soms worden een of twee artikelen nader aangeduid en wordt aangegeven waarom deze artikelen relevant voor de lezer zijn. In andere gevallen is het een soort leeswijzer voor de aflevering en deze kan daardoor nogal fragmentarisch overkomen. De redacteur bladert als het ware door de inhoud van het nummer zonder dat de lezer een bladzijde hoeft om te slaan. Dit type zien we bij Medisch Contact. 3. Het policy statement. Hierin blikt de redactie terug op het gevoerde beleid, en zet zij haar (nieuwe) beleid voor de komende periode uiteen. Dat gebeurt vaak bij het begin 16

17 van een nieuwe jaargang. Een voorbeeld is het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 4. De reactive response. In het tijdschrift heeft een discussie gewoed, of de redactie is door een of meer lezers aangevallen op een bepaalde stellingname of op haar beleid. De redactie reageert en probeert meestal ook het laatste woord te krijgen: Discussie gesloten. Redactie. Standpunt.tbv is dus de voortzetting van een traditie die al sinds de start van TBV in 1993 (en ook al daarvoor in het Tijdschrift voor Verzekeringsgeneeskunde) bestaat: een redactioneel in de vorm van een peer reflection. Bij toerbeurt maakt één redactielid een concept waarop de andere redactieleden kunnen reageren. Dat leidt soms tot pittige discussies tussen redacteuren. In de praktijk reageren (lang) niet alle redacteuren. Uiteindelijk heeft de redacteur die het concept schreef het laatste woord (al kan de hoofdredacteur in principe ingrijpen). De laatste jaren wordt de pen voor deze rubriek ook af en toe gegund aan een niet-redactielid. Profiel: In Standpunt.tbv zet een deskundig en/of gezaghebbend persoon (of personen) in kort bestek een duidelijk opinie neer op basis van een peer reflection. Een opinie die ook actueel en relevant is. Een belangrijke regel voor Standpunt.tbv is dat er een duidelijk punt wordt gemaakt. Een stelling of opinie die ook in de titel terugkomt. In de tekst wordt dan naar het maken van dat punt toegewerkt. Een goed Standpunt.tbv heeft dan ook een zekere spanning en weet de aandacht van de lezer vast te houden. Waar gaat het naar toe? Een goed Standpunt.tbv heeft (in volgorde van belangrijkheid) de volgende kenmerken: 1. Het is actueel 2. Het maakt een punt 3. Het is interessant voor de lezers 4. Het neemt duidelijk stelling 5. Het is kort en bondig. Bij het Standpunt.tbv wordt een professionele foto geplaatst. Omvang: 600 tot maximaal 1200 woorden. 2.3 Rubrieken met onderzoek als onderwerp Algemeen Om wetenschappelijk onderzoek in het domein arbeid en gezondheid onder de aandacht van de lezers van TBV te brengen, staan vijf wegen open: 1. een publicatie in de rubriek Onderzoek (zie 2.3.1) 2. een dubbelpublicatie (zie 2.3.2) 3. een bijdrage in de rubriek Onderzoek in het kort (zie 2.3.3) 4. een publicatie in de rubriek Signaal (zie 2.3.4) 5. een referaat (zie 2.3.5) Voor elk van deze vijf vormen van publicatie van wetenschappelijk onderzoek gelden de volgende criteria: het onderwerp is relevant en interessant voor de lezerskring van TBV het onderwerp is actueel het onderwerp heeft nieuwswaarde 17

18 het artikel is niet eerder in TBV besproken. Er is een voorkeur voor: onderzoek van Nederlandstalige auteurs systematische en Cochrane reviews of overzichtsartikelen onderzoek gericht op de relatie arbeid gezondheid, en op werkgerelateerde aandoeningen onderzoek m.b.t. chronische aandoeningen en gevolgen voor het functioneren onderzoek gericht op arbeids(on)geschiktheid. Voor reeds elders gepubliceerd onderzoek dient publicatie in TBV uiterlijk één jaar na de oorspronkelijke publicatiedatum plaats te vinden. Het streven is om al dit binnen een half jaar te doen Onderzoek Profiel van de rubriek Onderzoek Het betreft de meestal Nederlandstalige publicatie van nieuw onderzoek op het vakgebied; meestal van Nederlandse of Vlaamse auteurs. Incidenteel wordt een Engelstalig onderzoeksartikel geplaatst van een buitenlandse auteur. Publicatie elders (bijvoorbeeld in een internationaal tijdschrift) van analyses op hetzelfde gegevensbestand als gebruikt voor het (Nederlandstalige) onderzoeksartikel in kwestie is geen argument voor de kwaliteit van het onderzoek! Bij een onderzoeksartikel moeten titel, conclusies, samenvatting (en ook de headline op het omslag van het tijdschrift!) consistent zijn met de resultaten zoals die in het artikel worden beschreven. De criteria voor een onderzoeksartikel zijn verwerkt in een checklist; deze staat in paragraaf 3.1. Redacteuren en externe beoordelaars passen deze toe bij hun beoordeling en leveren de ingevulde checklist samen met hun advies en hun eventuele suggesties voor tekst, tabellen, grafieken en illustraties in bij de redactiesecretaris. Omvang: maximaal 3000 woorden inclusief literatuurverwijzingen en noten, exclusief figuren, tabellen en/of grafieken. Maximaal 20 literatuurverwijzingen. Deze maxima worden strikt gehanteerd: overschrijdingen zoals die in het recente verleden nogal eens voorkwamen worden niet meer toegestaan. De samenvatting omvat maximaal 150 woorden. Dit geldt ook voor de Engelstalige summary die bij elk Nederlandstalig onderzoeksartikel wordt geplaatst. Bij het verschijnen van een onderzoeksartikel met hoge nieuwswaarde geeft de redactie in overleg met de uitgever een persbericht uit Dubbelpublicatie Het betreft hier meestal een Nederlandse of Vlaamse auteur die in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift heeft gepubliceerd. Criteria voor een Nederlandstalige dubbelpublicatie in TBV zijn: opvallende resultaten een solide onderzoek een hoog level of evidence het artikel is gemakkelijk leesbaar 18

19 akkoord voor dubbelpublicatie van de redactie van het tijdschrift van de oorspronkelijke publicatie; dit akkoord wordt expliciet bij de dubbelpublicatie in TBV vermeld. De hoofdredacteur legt contact met de auteurs, en vraagt na bereikte overeenstemming het akkoord van de redactie van het tijdschrift waarin de oorspronkelijke publicatie staat Onderzoek in het kort Profiel: korte presentatie van elders gepubliceerd Engelstalig onderzoeksartikel, van (maar niet exclusief) Nederlandse of Vlaamse auteurs. De auteur wordt gevraagd een Nederlandse vertaling van het gestructureerde abstract van het oorspronkelijke artikel aan te leveren, waaraan hij een alinea heeft toegevoegd over de betekenis van het onderzoek voor de Nederlandse praktijk: een extended summary. Hierin vermeldt hij ook de vindplaats van het oorspronkelijke artikel, bij voorkeur als URL. Een gestructureerd abstract kent minimaal de onderdelen Inleiding / Vraagstelling, Methoden, Resultaten, Conclusies / Aanbevelingen. De beoordelend redacteur bekijkt de extended summary en heeft daarbij het oorspronkelijke artikel bij de hand, niet om dit laatste opnieuw te beoordelen (het is al peer reviewed) maar om de kwaliteit van de summary beter te kunnen inschatten. Omvang: maximaal 600 woorden. Het streven is om tot meer diversiteit binnen deze rubriek te komen, zodat alle onderzoeksinstututen aan bod komen. Dit kan door aan te sluiten bij de selectiemethode die voor referaten wordt toegepast (zie 2.3.5) Signaal Profiel: de rubriek Signaal biedt plaats aan onderzoek dat actueel en relevant is, maar (nog) niet heeft geleid tot kopij die voldoet aan de criteriadie voor een onderzoeksartikel gelden, bijvoorbeeld omdat het een pilotstudie betreft met kleine aantallen, of vanwege methodologische onvolkomenheden. Het kan bijvoorbeeld gaan om kleinschalig onderzoek van praktijkvragen, of om onderzoek in het kader van de beroepsopleiding (scripties). De rubriek is niet bestemd voor casuïstiek. Er mag één feit of constatering voor het voetlicht worden gebracht. De auteur zal moeten kiezen / zich beperken. De titel is een weergave van deze keuze, de kopij de uitwerking ervan. De opbouw is volgens de structuur Inleiding, Methoden, Resultaten, Conclusie / Beschouwing. Omvang: maximaal 700 woorden. De auteur heeft de beschikking over 500 woorden + één figuur / tabel of 700 woorden zonder figuur / tabel Referaat Profiel: een referaat is een kritische bespreking van een onderzoeksartikel dat elders (meestal in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift) is gepubliceerd. Wanneer is een onderzoeksartikel geschikt om er een referaat van te maken? De redactie benoemde de volgende kenmerken: de resultaten laten zich goed samenvatten 19

20 het betreft een relevant, maar nogal technisch artikel, niet zo gemakkelijk leesbaar de methode en/of resultaten en/of conclusie lenen zich voor een kritische bespreking. Het gaat dus om de mening van de schrijver van het referaat (de referent). De referent kan de conclusies van het artikel in de context plaatsen van wat al bekend is uit de literatuur. Een referaat krijgt een eigen titel, die anders is dan die van het gerefereerde artikel. Omvang: maximaal 600 woorden. Aanbevelingen: meer artikelen refereren, liefst gebundeld op onderwerp overweeg salamitactiek: zelfde onderwerp in Voor u gelezen, Onderzoeksartikel, Referaat zoek naar deskundige referenten, in plaats van het gangbare wie wil die mag screen de juiste tijdschriften selecteer op onderwerpen bekijk steeds kritisch de relevantie Voorjaar 2013 heeft de redactie de volgende werkwijze (vijf stappen) voor selectie en schrijven vastgesteld: 1. Eens per twee tot drie maanden: toepassen van een zoekstring en ophalen van de abstracts uit PubMed, door medewerker referaten. 2. Medewerker referaten selecteert de gevonden abstracts op relevantie voor de dagelijkse praktijk. Meestal valt daarbij de helft af (onvoldoende nieuwswaarde; te specialistisch; onderwerp pas in TBV aan de orde geweest). 3. Gericht benaderen van geschikte auteurs om het artikel te refereren. Daartoe stellen we een lijst van deskundigen (specialisten naar tractus, naar branche) op. En daarbij gaan we ook proberen de beroepsopleidingen te betrekken. 4. Bewaken van het schrijfproces van de referaten door de redactiesecretaris. Maximale termijn om een referaat na toewijzing aan te leveren is drie maanden. 5. Beoordeling van de geschreven referaten door medewerker referaten, aan de hand van een checklist op basis van het Handboek TBV. Naar behoefte zullen we een meelezer zoeken onder redactieleden of vaste medewerkers. De medewerker referaten formuleert the first opinion. De kernredactie kan desgevraagd zorgen voor een second opinion. 2.4 Opinie Profiel: een artikel in de rubriek Opinie bevat de uitgewerkte en onderbouwde mening van de auteur(s) over een actueel onderwerp binnen het vakgebied arbeid en gezondheid. Criteria voor de beoordeling zijn: het onderwerp is actueel en valt binnen het aandachtsgebied van TBV; de auteur geeft in de samenvatting, die vooraf gaat aan zijn artikel, aan waarom hij het relevant vindt op dit moment zijn opinie kenbaar te maken; de auteur neemt een duidelijk herkenbare stelling in aangaande het onderwerp; 20

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus

Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus Het schrijven van een artikel of casus voor Oedeminus Procedure De redactie van Oedeminus verheugt zich op uw bijdrage aan ons blad. Voor u uw kennis, inzichten en ideeën op papier zet, is het goed om

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance

Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Auteursinstructies Tijdschrift voor Compliance Versie: 2015 Inleiding Dit document bevat de instructies voor auteurs die een bijdrage willen leveren aan het Tijdschrift voor Compliance (TvCo). De primaire

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs NTOG: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie

Richtlijnen voor auteurs NTOG: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie Het (NTOG) stelt zich ten doel haar leden te informeren over ontwikkelingen op het gebied van de Obstetrie, Gynaecologie, Oncologie, Perinatologie en Voortplantingsgeneeskunde. Met hoofdartikelen tracht

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs LANDSCHAP Pagina 1

Richtlijnen voor auteurs LANDSCHAP Pagina 1 Tijdschrift LANDSCHAP Januari 2017 RICHTLIJNEN voor auteurs LANDSCHAP is een uitgave van de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek (WLO). LANDSCHAP publiceert artikelen op het terrein van landschapsonderzoek,

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR VREEMDELINGENRECHT AUTEURSINSTRUCTIES

TIJDSCHRIFT VOOR VREEMDELINGENRECHT AUTEURSINSTRUCTIES TIJDSCHRIFT VOOR VREEMDELINGENRECHT AUTEURSINSTRUCTIES I. Oriëntatie van het tijdschrift Algemeen Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht. Vreemd. is een dynamisch tijdschrift dat enerzijds een hoogstaand

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs, Tijdschrift voor Verloskundigen

Richtlijnen voor auteurs, Tijdschrift voor Verloskundigen Richtlijnen voor auteurs, Tijdschrift voor Verloskundigen Versie januari 2013 1. Introductie Het Tijdschrift voor Verloskundigen (TvV) is in de eerste plaats een vakblad op het gebied van verloskunde.

Nadere informatie

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016

WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 HANDLEIDING VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN WERKSTUK Taalexpert PRIMO 2015-2016 VIA VINCI ACADEMY 2015-1 - In het portfolio worden per module* werkstukken opgeslagen, welke door de docent positief zijn beoordeeld.

Nadere informatie

Academisch schrijven. Tips and tricks

Academisch schrijven. Tips and tricks Academisch schrijven Tips and tricks Overzicht ViP s ViP-1: structuur 1 ViP-2: refereren, parafraseren en citeren ViP-3: cohesie en zinsconstructies ViP-5: structuur 2 ViP-1: structuur 1 Titel en kopjes

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad

1 Omslag/voorblad/titelblad. 2 Titelblad Rapporteren Om informatie te rapporteren bestaan er normen of regels. Enkele voorbeelden van rapporten: een eindwerk, een geïntegreerde proef Een rapport kan uit negen onderdelen bestaan: 1 Omslag/voorblad/titelblad

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie

Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie Aanleveren van kopij 1 Kopij wordt ingezonden in het Nederlands, bij voorkeur per e-mail met vermelding van adresgegevens en telefoonnummer, volgens de richtlijnen zoals door de redactie opgesteld (zie

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs Publicatie Huisarts Nu

Richtlijnen voor auteurs Publicatie Huisarts Nu Richtlijnen voor auteurs Publicatie Huisarts Nu Inleiding U overweegt een artikel in te dienen bij Huisarts Nu, in dit document vindt u daarvoor de nodige richtlijnen. Bij twijfel of vragen of nood aan

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Maart Voor informatie en versturen kopij:

Maart Voor informatie en versturen kopij: RICHTLIJNEN ARTIKEL voor AUTEURS Maart 2016 1. Inleiding In dit document zijn de richtlijnen beschreven die gehanteerd worden bij het schrijven van een artikel voor het Tijdschrift voor vaktherapie. Naast

Nadere informatie

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap Aanwijzingen voor referent Hartelijk dank voor de toezegging om een artikel voor het TtA te refereren. Dit draagt bij aan borging van de kwaliteit van de publicaties

Nadere informatie

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1 Gids bij het opstellen van een masterproef Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 1. Inleiding Deze gids heeft als doel richtlijnen mee te geven die als leidraad kunnen dienen voor iedereen die een masterproef

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten

Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten Vragenlijst Beoordelen van wetenschappelijke manuscripten Welkom bij het onderzoek naar eigenschappen van wetenschappelijke manuscripten. In dit onderzoek willen we daarom nader onderzoeken welke onderdelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank

1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2011 1. Onderwerp van de klacht schending van wetenschappelijke integriteit bij uitbrengen deskundigenbericht aan rechtbank 2. Advies Commissie Wetenschappelijke Integriteit KLACHT Bij brief van 2010,

Nadere informatie

Aanleverspecificaties folio-uitgaven

Aanleverspecificaties folio-uitgaven Aanleverspecificaties folio-uitgaven 1 Inhoudsopgave 1 Instructies schrijffase 4 Opbouw van het boek - Voorwerk - Hoofdgedeelte - Nawerk 2 structuur en leesbaarheid 5 Hoofdstukinleiding Koppenstructuur

Nadere informatie

Tips voor schriftelijke rapportering. Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013

Tips voor schriftelijke rapportering. Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013 Tips voor schriftelijke rapportering Laura Versteele, in samenwerking met Prof. Joris De Schutter Faculteit Ingenieurswetenschappen 20 februari 2013 Overzicht Tips in verband met o Structuur en inhoud

Nadere informatie

REDACTIESTATUUT. Tijdschrift De Oud-Katholiek INHOUDSOPGAVE. Artikelen

REDACTIESTATUUT. Tijdschrift De Oud-Katholiek INHOUDSOPGAVE. Artikelen REDACTIESTATUUT Tijdschrift De Oud-Katholiek Artikelen INHOUDSOPGAVE 1. Definities...1 2. De Oud-Katholiek...2 3. De Redactie...3 4. De Redactievergadering...4 5. onkostenvergoeding...5 6. Slotbepalingen...5

Nadere informatie

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur)

Maatschappijleer. Staatsexamen havo. Programma van toetsing en afsluiting. (vernieuwde profielstructuur) Maatschappijleer Staatsexamen havo Programma van toetsing en afsluiting (vernieuwde profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen... 3 Het examenprogramma... 3 Beschrijving eindtermen... 3

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs (stand oktober 2014) Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie

Richtlijnen voor auteurs (stand oktober 2014) Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie Richtlijnen voor auteurs (stand oktober 2014) Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie Aanleveren van kopij Manuscripten worden als MS-Word-document (.doc-file) via e-mail aangeleverd, waarbij de tekst

Nadere informatie

Auteurrichtlijnen Tijdschrift Verslaving 1

Auteurrichtlijnen Tijdschrift Verslaving 1 Auteurrichtlijnen Tijdschrift Verslaving 1 Verslaving beoogt te informeren over de aard en werking van alcohol en andere psychoactieve stoffen, de preventie, behandeling van verslaving en de zorg en maatschappelijke

Nadere informatie

Tijdschrift voor Psychiatrie: doelstellingen. en initiatieven

Tijdschrift voor Psychiatrie: doelstellingen. en initiatieven Tijdschrift voor Psychiatrie: doelstellingen en initiatieven p.n. van harten Het Tijdschrift voor Psychiatrie is een wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychiaters. Het wordt beheerd

Nadere informatie

Korte scriptiehandleiding

Korte scriptiehandleiding Korte scriptiehandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Het onderwerp...2 3. De probleemstelling...3 4. De relatie tussen probleemstelling en tekststructuur...5 5. Toepassingen op juridisch gebied...7

Nadere informatie

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen.

d. De redactie van Vooys bepaalt de volgorde waarin de teksten in Vooys verschijnen. Richtlijnen en regels Tijdschrift Vooys 1. Algemeen a. Het publiek van Vooys bestaat uit geïnteresseerde leken en specialisten op het gebied van de geesteswetenschappen. Het is dus belangrijk om als auteur

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen.

1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. 1. Probleemstelling formuleren en sleutelwoorden bepalen. Vooraleer je aan een literatuuronderzoek begint, is het belangrijk om voldoende informatie over je onderwerp te verzamelen via vakwoordenboeken,

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo)

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Beoordelingsmodel Profielwerkstuk Lyceum Elst 2016-2017. Deel 1: onderzoeksvoorstel (havo/vwo) Afspraken Om te worden beoordeeld, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 1) Het onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel

Bijlagen ( ) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Bijlagen (2008-2009) Eisen aan het onderzoeksvoorstel Het onderzoeksvoorstel dat na vier weken bij de begeleider moet worden ingediend omvat een (werk)titel, een uitgewerkte probleemstelling (die een belangrijke

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 125 2 januari 2017 Regeling literaire tijdschriften Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, gelet op de Algemene

Nadere informatie

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Het schrijven van stukken. Een introductie

Het schrijven van stukken. Een introductie Het schrijven van stukken Een introductie SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur)

Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo. Programma van toetsing en afsluiting. (oude profielstructuur) Maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel) Staatsexamen vwo Programma van toetsing en afsluiting (oude profielstructuur) 2010 Inhoudsopgave Opzet van het examen...3 Het examenprogramma...3 Beschrijving

Nadere informatie

Auteursinstructies tijdschriften

Auteursinstructies tijdschriften Auteursinstructies tijdschriften Belangrijk: definitieve artikelen zijn definitief. Dat betekent dat het niet mogelijk is om de inhoud nog te wijzigen als u de finale versie van uw artikel heeft toegestuurd.

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag

Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Richtlijnen schrijven (stage-of afstudeer)verslag Inhoudsopgave Structuur van een verslag... 2 Indeling van het verslag... 2 De titelpagina... 2 Voorwoord... 2 De Inhoudsopgave... 3 De Samenvatting...

Nadere informatie

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands

Verslaglegging. P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Verslaglegging P. Broekhuizen F. Sijsling G. Zandvliet Docenten Nederlands Leeuwarden, 13 september 2011 Verslaglegging Door : P. Broekhuizen, F. Sijsling en G. Zandvliet Docenten Nederlands Klas : LBLV.2

Nadere informatie

REDACTIESTATUUT ONEWORLD

REDACTIESTATUUT ONEWORLD REDACTIESTATUUT ONEWORLD OneWorld is een uitgave van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling NCDO. OneWorld heeft tot doel het informeren van publieksgroepen over

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo

Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo Algemene Informatie Profielwerkstuk Landsexamen Aruba Mavo/Havo/Vwo 2017-2018 Landsexamen Aruba Directie Onderwijs, afdeling Examenbureau Voorwoord Dit is het document Algemene informatie Profielwerkstuk

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie

Reglement Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie 1 Artikel 1. Begrippen en correspondentie met de Geschillencommissie Dit reglement verstaat onder: Akkoord op Hoofdlijnen: de op 19 september 2011 bereikte overeenstemming

Nadere informatie

PsychoPraktijk Aanwijzingen voor auteurs

PsychoPraktijk Aanwijzingen voor auteurs PsychoPraktijk Aanwijzingen voor auteurs (januari 2012) Algemeen PsychoPraktijk is een tweemaandelijks tijdschrift waarin wordt geschreven over praktische problemen en oplossingen op het brede terrein

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Beoordeling: Parkinson

Beoordeling: Parkinson Projectgroep 1 Debby Aloserij 500618648 Hogeschool van Amsterdam Leon Borst 500643824 Januari 2014 Hellen Brakkee 500653051 HB- erpleegkunde Carolien Büdgen 500617279 Docent: Josanne Kers Joyce Stuijt

Nadere informatie

Tabellen Tabellen kunnen alleen in portrait worden afgedrukt en dienen als zodanig te worden aangeleverd.

Tabellen Tabellen kunnen alleen in portrait worden afgedrukt en dienen als zodanig te worden aangeleverd. Algemene richtlijnen voor een artikel voor het tijdschrift NEUROPRAXIS Doelstelling NeuroPraxis is een Nederlandstalig wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de neurowetenschappen, dat beoogt een

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl

Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Richtlijnen schrijven voor werkenbijmmc.nl Myxt Web Solutions Ron Schöningh Helftheuvelweg 11 511 AV s-hertogenbosch Tel. 073 850 51 85 mail: ron@myxt.nl Inhoudsopgave 1. Schrijven voor het web 3 1.1 Lezen

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen

LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen LESSENSERIE 4: CKV-NL Recensie schrijven Lesplannen Algemene gegevens Docent Evah den Boer School Helen Parkhurst Titel lessenserie Recensie schrijven CKV/NETL Klas (en niveau) 4 vwo Aantal leerlingen

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

Workshop BLIKSEM - Leesbegrippen in de BLIKSEM Oefenteksten en Toetsen

Workshop BLIKSEM - Leesbegrippen in de BLIKSEM Oefenteksten en Toetsen Leesbegrippen Groep 5 1. alinea (7)* 2. anekdote (2) 3. bedoeling van de schrijver (3) 4. boodschap overbrengen (1) 5. bronvermelding (2) 6. conclusie (1) 7. de bedoeling van de schrijver (2) 8. de clou

Nadere informatie

Voorwoord. Allard Altena Hoofdredacteur

Voorwoord. Allard Altena Hoofdredacteur Voorwoord Eén en dezelfde hoofdredacteur die het verenigingsblad jaar in jaar uit onder zijn hoede neemt: eens en elders de normaalste zaak van de wereld, maar niet bij de JOVD. Ieder jaar melden zich

Nadere informatie

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Helen I. de Graaf-Waar Herma T. Speksnijder Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Houten 2014 Helen I.

Nadere informatie

Profiel Academische Taalvaardigheid

Profiel Academische Taalvaardigheid Profiel Academische Taalvaardigheid Het Profiel Academische Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om op academisch niveau in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy DOCENTENINSTRUCTIE Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy V3, 1 september 2015 Hierbij een korte handleiding voor docenten die met hun studenten gaan werken in het kader van het project Landelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan

De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan De theorie voor leesvaardigheid in de vorm van een stappenplan 1. Globaal lezen a. Lees eerst altijd een tekst globaal. Dus: titel, inleiding, tussenkopjes, slot en bron. b. Denk na over het onderwerp,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren

Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren handleiding onderzoek doen op internet pagina 1 Hoofdstuk 1 Een probleemstelling formuleren Het opstellen van een goede probleemstelling bij een onderwerp is leuk werk, maar ook lastig. Het kan veel tijd

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing.

Als je de verwijzing tussen haakjes aan het einde van de zin zet gebruik je een & -teken. Wederom komt de punt pas na de verwijzing. LITERATUURVERWIJZINGEN VOLGENS DE PUBLICATION MANUAL (APA) Je moet in je opdrachten, papers en artikelen altijd aangeven waar je bepaalde informatie gevonden hebt. Zo kan iemand die het leest zien waar

Nadere informatie

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts

Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes t.o.v. druk vijf - Schrijven: van verslag tot eindwerk - do s & don ts - Leen Pollefliet Schrijven: van verslag tot eindwerk do s & don ts Uitbreidingen in druk zes (augustus

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie. Sessie 2: schriftelijke rapporting

Wetenschapscommunicatie. Sessie 2: schriftelijke rapporting Wetenschapscommunicatie Sessie 2: schriftelijke rapporting Aandachtspunten (PDF) Voorbeeldtekstjes Wat is er slecht aan deze tekstjes? Wat zou jij verbeteren? (gebruik aandachtspunten als leidraad) Schrijfopdracht

Nadere informatie

Verslaving is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum en verschijnt vier keer per jaar.

Verslaving is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum en verschijnt vier keer per jaar. Auteursrichtlijnen Tijdschrift Verslaving 1 Verslaving beoogt te informeren over de aard en werking van alcohol en andere psychoactieve stoffen, de preventie, behandeling van verslaving en de zorg en maatschappelijke

Nadere informatie

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN

NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN NEDERLANDS PATENT IN 6 STAPPEN www.inaday.eu WIJ ZIJN INADAY, SPECIALIST IN MERKEN & PATENTEN Inaday maakt merk- en patentbescherming begrijpelijk en bereikbaar. Dit doen we door de procedures voor merk-

Nadere informatie

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête

Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête Richtlijnen eindverslag interview Practicum Interview en Enquête. De respondentgroep voor het interview-verslag bestaat uit de 2 kerninformanten die je zelf hebt geïnterviewd aangevuld met 16 schaduwrespondenten.

Nadere informatie

Het uitgeefproces van folio-uitgaven *

Het uitgeefproces van folio-uitgaven * Het uitgeefproces van folio-uitgaven * * Gedrukte uitgaven. 1 INTRO Uitgeven bij Koninklijke Van Gorcum kan op allerlei manieren. Binnen de uitgeverij bestaan vier verschillende uitgeeffondsen, te weten

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12

Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Beoordelingsformulier Proeve van Bekwaamheid 2 (Rol Ontwerper) 3.12 Naam student: Studentnummer: Naam beoordelende docent: Datum: Toets code Osiris: Algemene eisen (voor een voldoende beoordeling van het

Nadere informatie

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ

+DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ +DQGOHLGLQJYRRUKHW]RHNHQLQ,19(57 &DPSXVELEOLRWKHHN%LRPHGLVFKH:HWHQVFKDSSHQ 'HFHPEHU ,19(57LQGH[YDQGH1HGHUODQGVWDOLJHYHUSOHHJNXQGLJHOLWHUDWXXU Wat is invert? Eenvoudig zoeken Geavanceerd zoeken In welk

Nadere informatie

Educatief Professioneel (EDUP) - C1

Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Educatief Professioneel (EDUP) - C1 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie: in het hoger onderwijs, als docent

Nadere informatie

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven Dit is een stuk over eenvoudig schrijven. Het is bedoeld om het belang van eenvoudig schrijven te laten zien en te helpen bij het schrijven van brieven of verslagen voor cliënten. Eenvoudig schrijven is

Nadere informatie

Gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen Gedragsproblemen bij kinderen Reeks Praktische Kindergeneeskunde Redactie: V.R. Drexhage, kinderarts L.W.E. van Heurn, kinderchirurg C.M.F. Kneepkens, kinderarts R. Pieterse, kinderarts E. van Rijswijk,

Nadere informatie

Auteursinstructies Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Auteursinstructies Tijdschrift voor Begeleidingskunde Auteursinstructies Tijdschrift voor Begeleidingskunde Uitgangspunten en intenties Begeleidingskunde is de praktijkwetenschap die zich richt op het begeleiden van het leren en ontwikkelen van professionals

Nadere informatie

Kwaliteitscommissie TMI

Kwaliteitscommissie TMI Kwaliteitscommissie TMI Doel TMI is opgericht om commercieel vastgoed taxaties op een kwalitatief hoger niveau te brengen. Speerpunten zijn de kwaliteit van taxaties als wel de competenties van de taxateurs.

Nadere informatie

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING

Beoordeling paper SAMENVATTING/CONCLUSIE/AANBEVELING Beoordeling paper Orginaliteit van het onderwerp. De inhoud is afgestemd op de informatiebehoefte van de opdrachtgever, aanwezigheid van een probleemstelling. Aangebrachte diepgang en breedte van behandeling.

Nadere informatie

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig.

Paper beschrijft het probleem (de wens) en motiveert de keuze hiervoor, zij het enigszins schetsmatig. Paper 1 Ontwerpplan Criterium Onvoldoende Voldoende Ruim voldoende Excellent Probleembeschrijving Paper maakt niet duidelijk welk probleem (welke wens) centraal staat en om welke reden. Paper beschrijft

Nadere informatie

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd.

A Inhoud. 2. De identiteit van de eigenaar van de website en het doel van de website staan genoemd. Beoordelingsformulier websites Afdeling Taal en Communicatie VU De schriftelijke communicatie-uitingen van de verzekeraar moeten begrijpelijk en duidelijk zijn voor de klant en afgestemd op diens taalniveau.

Nadere informatie

PsychoPraktijk Aanwijzingen voor auteurs

PsychoPraktijk Aanwijzingen voor auteurs PsychoPraktijk Aanwijzingen voor auteurs 1.Algemeen 2.Kopij-aanwijzingen 3.Procedure 4.Richtlijnen voor artikelen en de verschillende rubrieken (maart 2010) 1. Algemeen PsychoPraktijk is een tweemaandelijks

Nadere informatie

1 DEMP Dutch Educational network Masters of Physiotherapy

1 DEMP Dutch Educational network Masters of Physiotherapy Rol van Innovator Onderliggende competentie is wetenschappelijk onderbouwen van fysiotherapeutisch handelen (Hullegie, et al. 2007). Deze competentie dient binnen het specialisme waarvoor vrijstelling

Nadere informatie

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek

Een Artikel Schrijven. Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Een Artikel Schrijven Prof. dr. Paul A. Kirschner Coördinator Onderzoek Met dank aan 1. Writing Scientific Manuscripts (Journal of Young Investigators) 2. S. Downes: How to publish a scientific paper 3.

Nadere informatie

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst)

2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) 2 Een beschouwend artikel (maximaal 5000 woorden inclusief literatuurlijst) Sluit aan bij actuele ontwikkelingen/vernieuwingen Het doel van het betoog is duidelijk geformuleerd Goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap - Informatie voor auteurs

Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap - Informatie voor auteurs Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap - Informatie voor auteurs Inhoudsopgave 1. Profiel van het tijdschrift... 1 2. Indienen van artikelen... 2 3. Acceptatieprocedure... 2 3.1 Beoordeling... 2 3.2

Nadere informatie

De positie van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders in relatie tot de besturen en verenigingen van: VELON en VELOV

De positie van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders in relatie tot de besturen en verenigingen van: VELON en VELOV Redactiestatuut De positie van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders in relatie tot de besturen en verenigingen van: VELON en VELOV Preambule 1. Inleiding 2. De redactionele formule van het Tijdschrift

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West.

Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van Wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal West. Hoofdstuk 1 Huishoudelijk reglement 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt

Nadere informatie