ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009"

Transcriptie

1 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009 inzake het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers

2 ONTWERPBESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE BODEMVERONTREINIGINGSDESKUNDIGEN EN DE REGISTRATIE VAN DE BODEMSANERINGSAANNEMERS Advies van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 17 december 2009 Aanhangigmaking Bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd op 10 november 2009 een ontwerpadvies aanhangig gemaakt door de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die belast is met Leefmilieu en Energie, met betrekking tot het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers. Na onderzoek door zijn Commissie Leefmilieu tijdens haar zittingen van 18 november en 1 december 2009 brengt de Economische en Sociale Raad het volgend advies uit. Advies Algemene beschouwingen De Raad wijst erop dat er ingevolge een fout bij de verzending van de elektronische versie twee versies van het ontwerpbesluit zijn verspreid. Hij onderstreept dat dit heeft geleid tot interpretatieproblemen en dat hij zijn advies heeft uitgebracht op basis van de gedrukte tekst die hem op officiële wijze is bezorgd. Ook al is de Raad er zich van bewust dat er nog talrijke hindernissen zijn (probleem van de elektronische handtekening, van de validatie van de data van indiening of ontvangst van de dossiers waarop de termijnen ingaan ), toch moedigt hij de Administratie aan om zo snel mogelijk concrete mogelijkheden te voorzien wat betreft deze elektronische procedures, zoals aangegeven in artikel 8 van de Dienstenrichtlijn 1 - Procedures via elektronische middelen. De Raad stelt vast dat de procedures voor de erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige (titel II) en voor de registratie van de bodemsaneringsaannemer (titel III) nagenoeg dezelfde zijn. Hij meent dat de administratieve last voor de registratie van de bodemsaneringsaannemers die wordt opgelegd door de bepalingen van titel III niet gerechtvaardigd is. De Raad herinnert in dit verband aan artikel 9 (Vergunningstelsels) van de Dienstenrichtlijn dat bepaalt : «1. De lidstaten stellen de toegang tot en de uitoefening van een dienstenactiviteit niet afhankelijk van een vergunningstelsel, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan : 1 Richtlijn 2006/123/EG 2

3 a) het vergunningstelsel heeft geen discriminerende werking jegens de betrokken dienstverrichter ; b) de behoefte aan een vergunningstelsel is gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang ; c) het nagestreefde doel kan niet door een minder beperkende maatregel worden bereikt, met name omdat een controle achteraf te laat zou komen om werkelijk doeltreffend te zijn». De Raad herinnert er tevens aan dat artikel 13 (Vergunningsprocedures) van dezelfde Richtlijn bepaalt dat : «2. De vergunningsprocedures en -formaliteiten mogen geen ontmoedigend effect hebben en de dienstverrichting niet onnodig bemoeilijken of vertragen. Ze zijn gemakkelijk toegankelijk en eventuele kosten voor de aanvragers in verband met hun aanvraag zijn redelijk en evenredig met de kosten van de vergunningsprocedures in kwestie en mogen de kosten van de procedures niet overschrijden.». De Raad is bijgevolg van mening dat de registratieprocedure aanzienlijk zou moeten worden vereenvoudigd. Wel zou verder de mogelijkheid moeten worden voorzien om specifieke en meer gedetailleerde registratieprocedures te bepalen voor de uitvoering van meer complexe werkzaamheden (zoals de behandeling in situ bijvoorbeeld). Bijzondere beschouwingen Artikel 4, 1, 2, 2, 2 De Raad herinnert eraan dat de bevoegdheden van het handelsregister werden overgenomen door de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hij vraagt dan ook dat dit artikel hieraan zou worden aangepast. Artikelen 4, 1, 3 en 4, 3, 1 De Raad vestigt de aandacht op het gevaar tot uitsluiting van personen die in België zijn geïntegreerd, maar die niet de vereiste nationaliteit zouden bezitten (bijvoorbeeld : personen die hun studies in België hebben gevolgd). Hij vraagt bijgevolg om deze paragraaf als volgt te wijzigen : «Om als rechtspersoon te worden erkend, moet de aanvrager [ ] onder zijn bestuurders, zaakvoerders of personen, die de vennootschap kunnen verbinden, overwegend personen tellen die voldoen aan de voorwaarden van 3, 1 en uitsluitend personen die voldoen aan de voorwaarden van 3, 2 en 3. De Raad rechtvaardigt deze vraag met het feit dat hij oordeelt dat het mogelijk moet zijn voor onderdanen van landen buiten de Europese Unie om te zetelen in de bestuursorganen van erkende vennootschappen, teneinde rekening te houden met het specifiek multicultureel karakter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Artikelen 4, 3, 3 Ook al mag het Parket in de praktijk, indien een fout niet als ernstig wordt beschouwd, een strafrechtelijke sanctie vervangen door een administratieve sanctie, toch wenst de Raad te onderstrepen dat het toepassingsveld van de strafrechtelijke sancties een zeer brede waaier van handelingen dekt. Hij is dan ook van mening dat - in theorie - het gevaar reëel is dat een deskundige of aannemer gedurende 10 jaar zijn beroep niet meer zou mogen uitoefenen 3

4 omwille van een kleine fout (bijvoorbeeld : vergeten om een formulier op te sturen) die strafrechtelijk zou zijn bestraft. De Raad stelt daarom voor om het woord «ernstig» te voegen tussen de woorden «voor» en «overtreding» en om de overtredingen te bepalen waarvan de ernst toelaat om deze bepaling toe te passen. Artikel 5, 3, 2 De Raad stelt voor om in het hele ontwerpbesluit het woord «bouwkunde» te vervangen door het woord «stabiliteit». Artikel 5, 3, 3 Aangezien het buitensporig is om van de bodemverontreinigingsdeskundigen «een grondige kennis te eisen van de milieu- en stedenbouwkundige wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest», vraagt de Raad de schrapping van het woord «grondige». Artikel 8, 1 De Raad is van oordeel dat het begrip «voldoende financiële middelen» moet worden gedefinieerd teneinde meer klaarheid te scheppen wat betreft de financiële middelen die van de deskundigen zullen worden gevraagd. De Raad is bovendien de mening toegedaan dat het niet gepast is om dezelfde financiële middelen te verlangen van de deskundigen en de aannemers. Artikel 8, 2 De Raad vindt dat de gestelde voorwaarden absoluut moeten overeenstemmen met de realiteit van de verzekeringspraktijken. Hij onderstreept met name dat de bepaling die voorziet dat : «[een] verzekeringscontract moet bepalen dat de schorsing of ontbinding ervan pas zijn gevolg zal hebben na het verstrijken van een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het Instituut in kennis is gesteld van de oorzaak van de schorsing of ontbinding» helemaal niet overeenstemt met deze werkelijkheid. Artikel 11 De Raad onderstreept dat de verwijzing naar de bepalingen betreffende de ordonnantie op de milieuvergunningen tot gevolg kan hebben dat een erkenning zonder motivering wordt geweigerd bij gebrek aan een antwoord van de Administratie. Hij oordeelt dat zo n ongunstig vermoeden wat betreft de erkenning onaanvaardbaar is en herinnert aan artikel 13 van de Dienstenrichtlijn : «4. Bij het uitblijven van een antwoord binnen de overeenkomstig lid 3 vastgestelde of verlengde termijn wordt de vergunning geacht te zijn verleend. Andere regelingen kunnen niettemin worden vastgesteld, wanneer dat gerechtvaardigd is om dwingende redenen van algemeen belang, met inbegrip van een rechtmatig belang van een derde partij». Hij onderstreept bovendien dat dit tegenstrijdig zou zijn met artikel 13 van onderhavig ontwerpbesluit dat vereist dat de Minister zich uitspreekt met een gemotiveerde beslissing. 4

5 Artikel 17 De Raad is over het algemeen van mening dat het technisch karakter van dit artikel uiterst ingewikkeld is. Hij meent bijgevolg dat het noodzakelijk is om een didactische actie te ondernemen bij de betrokken actoren teneinde de reikwijdte van het hoofdstuk «Onverenigbaarheden» te verduidelijken. De Raad vraagt meer bepaald de schrapping van het woord «gefinancierd» in punt 1. Immers, in de mate waarin de relatie tussen de bodemverontreinigingsdeskundige en de houder van de verplichting een relatie leverancier / klant is, zal de houder van de verplichting altijd de bodemverontreinigingsdeskundige financieren. In punt 2 vraagt de Raad de toevoeging van de woorden «en dezelfde» tussen de woorden «door één» en «natuurlijke of rechtspersoon». Artikel 19, 2 De Raad stelt voor dat de bodemverontreinigingsdeskundige zou verduidelijken (bijvoorbeeld in het sanerings- of risicobeheersvoorstel) bij welke belangrijke handelingen en momenten tijdens de werkzaamheden de aanwezigheid is vereist van een studiegelastigde van de erkenninghouder om te vermijden dat zijn aanwezigheid zou worden opgelegd tijdens de volledige duur van de werkzaamheden. Artikel 19, 4 De Raad wijst erop dat het aantal monsternemingen over het algemeen groter is dan noodzakelijk, dit om te beschikken over bijkomende monsternemingen en niet opnieuw te moeten overgaan tot boringen indien de situatie bijkomende analyses zou vereisen. Hij meent bijgevolg dat men niet moet vragen dat alle monsternemingen systematisch worden geanalyseerd. Hij stelt voor om punt 4 te vervangen door de volgende formulering : «alle analyses te laten uitvoeren door een laboratorium dat hiertoe is erkend volgens de wetgeving die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest». Artikel 20, 2 De Raad herhaalt zijn beschouwing wat betreft de aanwezigheid van een studiegelastigde van de erkenninghouder die hij reeds heeft gemaakt wat betreft artikel 19, 2. Artikel 21, 2 De Raad is van oordeel dat het buitensporig is om «het Instituut [ ] op de hoogte te moeten brengen van elke schorsing of intrekking van een erkenning of vergunning [ ] in één van de andere Gewesten of in het buitenland» en stelt voor om deze verplichting te beperken tot elke schorsing of intrekking van een erkenning of vergunning op het Belgisch grondgebied. Hij stelt de volgende formulering voor : «het Instituut [ ] op de hoogte te moeten brengen van elke schorsing of intrekking van een erkenning of vergunning [ ] in één van de andere Gewesten in België». 5

6 Artikel 23 De Raad stelt voor om de maximumtermijn van de schorsingen te beperken opdat deze de activiteit van een geschorste aannemer niet in gevaar zouden brengen. Artikel 23, 2 en artikel 24, 3 De Raad wenst de nutteloosheid van deze bepaling te onderstrepen en vraagt dan ook de schrapping of op zijn minst de verduidelijking ervan. De Raad wijst er evenwel op dat hij de wil onderschrijft om niet-erkende natuurlijke en rechtspersonen te straffen die een activiteit uitoefenen inzake bodemverontreiniging waarvoor een erkenning is vereist. Hij is echter van oordeel dat dit niet dient te gebeuren in het kader van de artikelen 23 en 24 van dit ontwerpbesluit. Hij stelt dan ook voor om deze doelstelling na te streven in de wetgeving op de milieu-inbreuken. Artikel 23 en artikel 24, 7 De Raad onderstreept dat de procedure voor de indiening van een aanvraag tot opheffing van een schorsing in dit ontwerpbesluit nergens op gedetailleerde wijze is weergegeven. Hij is van mening dat er geen aanvraag tot opheffing van een schorsing moet worden ingediend aangezien zo n schorsing per definitie beperkt is in de tijd en dat de opheffing bijgevolg automatisch zou moeten geschieden. De Raad vraagt daarom de schrapping van punt 7 van artikel 24. Artikel 25, 2 Net zoals voor de duur van de schorsing van de erkenning (artikel 23), is de Raad van oordeel dat de termijn, waarna een aanvrager een nieuwe erkenningsaanvraag kan indienen ingevolge een intrekking van een erkenning of de weigering van de toekenning ervan, de activiteit van een onderneming niet in gevaar mag brengen. Hij vraagt daarom een herziening van deze termijn. Toch is hij zich ervan bewust dat de termijn bepaald in dit artikel niet korter mag zijn dan deze van een schorsing van een erkenning. Artikel 26 De Raad stelt zich vragen over het al dan niet opschortend karakter van het beroep. Hij meent dat een opschortend beroep gerechtvaardigd zou zijn voor de betwistingen van een schorsing of wijziging van een erkenning. Artikel 28 De Raad herhaalt zijn opmerkingen in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen die hij reeds heeft geuit wat betreft artikel 4, 1, 2 en 2, 2. Hij is bovendien van oordeel dat de informatie gevraagd op grond van dit artikel zou moeten worden ontdaan van alle informatie die reeds aan de Administratie moest worden verstrekt voor de registratie als aannemer. Deze eisen zouden kunnen worden vervangen door de verplichting om zijn registratienummer te verstrekken (wat de Administratie zou moeten toelaten om makkelijk alle op dit ogenblik gevraagde informatie terug te vinden). 6

7 De Raad is tenslotte van mening dat - net zoals voor artikel 4, 3, 1 - het gevaar van een uitsluiting van personen, die in België zijn geïntegreerd maar niet de vereiste nationaliteit bezitten, reëel is. Hij vraagt bijgevolg dat de wijziging, die reeds werd gevraagd voor artikel 4, 3, 1, ook in dit artikel zou worden doorgevoerd. Artikel 28, 3, 3 De Raad herhaalt zijn opmerking in verband met de strafrechtelijke sancties die hij eveneens heeft gemaakt wat betreft artikel 4, 3, 3. Artikel 29, 1 Aangezien de Raad het niet noodzakelijk acht dat men van bodemsaneringsaannemers eist dat zij beschikken over toereikende financiële middelen, vraagt hij de schrapping van deze paragraaf. Artikel 29, 2 De Raad herhaalt zijn opmerking die hij heeft geformuleerd in verband met artikel 8, 2 in verband met de afsluiting van verzekeringscontracten. Artikelen 37 en 38 In de mate waarin de onverenigbaarheden reeds zijn gedefinieerd voor de bodemverontreinigingsdeskundigen en dat dit de onafhankelijkheid verzekert van de bodemsaneringsaannemers vermits het de deskundigen zijn die de beslissingen nemen, is de Raad van mening dat het niet noodzakelijk is om een hoofdstuk «Onverenigbaarheden» te voorzien voor de bodemsaneringsaannemers. De Raad onderstreept bovendien dat zo n bepaling voor de aannemers in een aanzienlijk aantal gevallen de reden zou kunnen zijn om te beslissen niet tot investeringen over te gaan. De Raad vraagt omwille van deze redenen de schrapping van de artikelen 37 en 38. Artikel 40, 5 Aangezien hij de schrapping vraagt van het hoofdstuk «Onverenigbaarheden» voor de bodemsaneringsaannemers, vraagt de Raad eveneens de schrapping van deze paragraaf. Artikel 40, 4, 2 de streepje De Raad onderstreept dat de bodemverontreinigingsdeskundige niet verantwoordelijk is voor «het leiden van de maatregelen» maar wel voor de opvolging van de maatregelen of werken. Deze nuance is belangrijk op het vlak van de verantwoordelijkheid want de deskundige geeft zijn klant enkel advies onder de vorm van aanbevelingen en het is vervolgens wel degelijk de klant die zijn instructies geeft aan de aannemer. De Raad vraagt bijgevolg de vervanging van de woorden «het leiden» door de woorden «de opvolging». 7

8 Artikel 40, 4, 3 de streepje De Raad herhaalt zijn opmerking in verband met de noodzaak van de aanwezigheid van een studiegelastigde van de bodemverontreinigingsdeskundige tijdens de duur van de werkzaamheden. Hij maakte deze opmerking reeds voor de artikelen 19, 2 en 20, 2. Artikel 40, 6 Om elk misverstand te vermijden, vraagt de Raad dat men verduidelijkt dat men het registratienummer vraagt als bodemsaneringsonderneming. Hij herinnert eraan dat ook alle bouwondernemingen zijn geregistreerd en bijgevolg een «klassiek» registratienummer bezitten. Artikel 41, 3 De Raad herhaalt zijn beschouwing met betrekking tot de noodzaak van de aanwezigheid van een studiegelastigde van de bodemverontreinigingsdeskundige tijdens de duur van de werkzaamheden die hij reeds maakte wat betreft de artikelen 19, 2, 20, 2 en 40, 4, 3 de streepje. Artikel 42, 1 Om onnodige administratieve procedures te vermijden met betrekking tot kleine wijzigingen aan het registratiedossier, vraagt de Raad de toevoeging van het woord «belangrijke» tussen de woorden «elke» en «verandering». Artikel 42, 2 De Raad herhaalt zijn opmerking met betrekking tot de betekening van een schorsing of intrekking van een registratie die hij heeft gemaakt voor de erkenningen in artikel 21, 2. Artikel 43 De Raad vraagt de schrapping van de woorden «of ongemak». Artikel 44 De Raad herhaalt voor de registratieprocedure zijn beschouwing met betrekking tot de maximumtermijn van de schorsingen van artikel 23. Artikel 44, 2 en artikel 45, 3 De Raad herhaalt voor de registratieprocedure zijn beschouwing met betrekking tot de nutteloosheid van deze bepaling die hij eveneens heeft gemaakt wat betreft artikel 23, 2 en 24, 3. Artikel 44 en artikel 45, 7 De Raad herhaalt voor de registratieprocedure zijn beschouwing met betrekking tot de aanvraag tot opheffing van de schorsing die hij heeft gemaakt voor de artikelen 24 en 25, 7 en verzoekt bijgevolg om de schrapping van artikel 45, 7. 8

9 Artikel 46, 2 De Raad herhaalt voor de registratieprocedure zijn beschouwing met betrekking tot de termijn om een nieuwe aanvraag tot registratie in te dienen die hij heeft geformuleerd voor artikel 25, 2. Artikel 47 De Raad herhaalt voor de registratieprocedure zijn beschouwing met betrekking tot het al dan niet opschortend karakter van het beroep die hij heeft gemaakt voor artikel 26. Bijlage 1 - Formulier aanvraag erkenning als bodemverontreinigingsdeskundige Wat betreft punt , herinnert de Raad eraan dat hij voorstelt om het woord «bouwkunde» te vervangen door het woord «stabiliteit». Wat betreft punt , is de Raad van mening dat het niet noodzakelijk is om een kopij van de samenwerkingsovereenkomst te vragen voor de onderaannemers die niet zijn gebonden door de bekwaamheden van de erkenning. Zo mag deze eis niet worden opgelegd aan laboratoria en boormaatschappijen. Wat betreft punt , vraagt de Raad de schrapping van de woorden «of landen» en de toevoeging van «in België» na de woorden «andere Gewesten». In hetzelfde punt vraagt hij de toevoeging van de woorden «met betrekking tot de wetgeving op de bodemverontreiniging» na het woord «vergunningen». Wat betreft punt 3.1., vraagt de Raad de schrapping van elke vraag tot beschrijving van de gebruikte werkmethoden en methodologieën, in de mate waarin de deskundigen hoe dan ook de besluiten en methodologische handleidingen moeten toepassen die zijn opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat betreft punt 3.2., vraagt de Raad om de eis tot levering van een bewijsstuk, dat aantoont dat de aanvrager beschikt over de vereiste modellen, te vervangen door een verklaring op erewoord. Wat betreft punt 5., vraagt de Raad : - In punt 9, de toevoeging van de woorden «met betrekking tot de wetgeving op de bodemverontreiniging» na het woord «vergunningen»; - In punt 9, de toevoeging van de woorden «in België» na het woord «Gewesten» en de schrapping van de woorden «of landen»; - De schrapping van punt 11; - In punt 12, de vervanging van het woord «bewijs» door «verklaring op erewoord». Bijlage 2 - Jaarverslag van de bodemverontreinigingsdeskundige De Raad is van oordeel dat de gevraagde informatie moet worden beperkt tot de wijzigingen aangebracht aan de informatie die reeds wordt verstrekt in het kader van de erkenningsprocedure. 9

10 Wat betreft 3.1., stelt de Raad vast dat de Administratie vraagt naar de referentie van het dossier bij het BIM. De Raad onderstreept dat deskundigen niet altijd worden ingelicht over de briefwisseling teruggestuurd door het Instituut en bijgevolg over het dossiernummer. Hij meent eveneens dat deze informatie door de deskundige niet moet worden medegedeeld want deze is - op zich - gekend door de Administratie die deze referentie zelf heeft toegekend. De Raad oordeelt bovendien dat de informatie, die moet worden ingevuld in de tabellen in de punten 3.1. en 3.2. zou moeten worden beperkt tot «het adres van de site», de «bouwheer» en de «vorderingsstaat van het dossier». Bijlage 3 Formulier registratie als bodemsaneringsaannemer Wat betreft punt , vraagt de Raad de schrapping van de woorden «of landen» en de toevoeging van de woorden «in België» na de woorden «andere Gewesten». Nog steeds in punt vraagt hij de toevoeging van de woorden «met betrekking tot de wetgeving op de bodemverontreiniging» na het woord «vergunningen». Wat betreft punt , vraagt de Raad de toevoeging van de woorden «in België» na het woord «bodemsanering». Wat betreft punt 2.3., stelt de Raad voor om de vraag toe te voegen om het «klassiek» registratienummer te verstrekken. Wat betreft punt 3., vraagt de Raad de volgende wijzigingen : - In punt 5, de schrapping van het woord «andere» na de woorden «Kopie van»; - In punt 5, de toevoeging van de woorden «met betrekking tot de wetgeving op de bodemverontreiniging» na het woord «vergunningen»; - In punt 5, de schrapping van de woorden «of landen»; - In punt 5, de toevoeging van de woorden «in België» na het woord «Gewesten»; - In punt 8, de toevoeging van de vraag om het «klassiek» registratienummer te verstrekken; - In punt 9, de schrapping van het laatste streepje («verzekering voor beroepsaansprakelijkheid») want dit punt vormt een herhaling van punt 7. Bijlage 4 Jaarverslag van de bodemsaneringsaannemer De Raad is van oordeel dat de gevraagde informatie moet worden beperkt tot de wijzigingen aangebracht aan de informatie die reeds wordt verstrekt in het kader van de registratieprocedure. Wat betreft , stelt de Raad vast dat de Administratie vraagt naar de referentie van het dossier bij het BIM. De Raad onderstreept dat de deskundigen niet altijd worden ingelicht over de briefwisseling teruggestuurd door het Instituut en bijgevolg over het dossiernummer. Hij meent eveneens dat deze informatie door de aannemer niet moet worden medegedeeld want deze is - op zich - gekend door de Administratie die deze referentie zelf heeft toegekend. 10

11 Wat betreft de bijkomende bijlagen die worden gevraagd in punt 5, vraagt de Raad de toevoeging van de woorden «in België» na het woord «vergunningen». * * * 11

ADVIES. 17 december 2015

ADVIES. 17 december 2015 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende de erkenning van de

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

ADVIES. 17 april 2013

ADVIES. 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de EPB-adviseurs en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 FEBRUARI 2011 inzake het ontwerp tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 8.3.5 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 8.3.5 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 8.3.5 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011 inzake de criteria aan te nemen voor de definitie van de begrippen

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 4.8 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 4.8 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 4.8 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN DE

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 25/2010 van 1 september 2010 Betreft: Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende registratie van persoonsgegevens ingevolge

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 -----------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.489 ------------------------------- Zitting van maandag 19 juli 2004 ----------------------------------------- Fondsen voor bestaanszekerheid - neerlegging van jaarrekeningen, jaarverslagen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest INLEIDING ASBEST Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vanaf 1 juli 2008 treedt een nieuw besluit in werking betreffende de werven voor de verwijdering en de inkapseling

Nadere informatie

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door

A-2015-033-ESR. Minister Gosuin. Aanvrager. Aanvraag ontvangen op 18 mei 2015. Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques 16 juni 2015 Economische

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 2-3 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (MELDING VOOR KLEINE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Uw contactpersoon Bati Verspeet

Uw contactpersoon Bati Verspeet Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Directie Private Veiligheid Uw contactpersoon Bati Verspeet E-mail bart.verspeet@ibz.fgov.be Uw referentie Onze referentie VIII/F/BVe/l O/

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:25 LID 1 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (VERGUNNING VOOR GROTE EVENEMENTEN) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. BRUGEL-Advies-20140314-187 REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies BRUGEL-Advies-20140314-187 Betreffende De toekenning van een leveringsvergunning voor gas en een leveringsvergunning voor

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 3:5 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (GEDRAGSEISEN EXPLOITANT SEKSBEDRIJF) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende de klacht van de heer X tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen het Brussels

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE INZAKE EEN RICHTLIJN BETREFFENDE DIENSTEN IN DE INTERNE MARKT STANDPUNT VAN DE BVBO

VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE INZAKE EEN RICHTLIJN BETREFFENDE DIENSTEN IN DE INTERNE MARKT STANDPUNT VAN DE BVBO VOORSTEL VAN DE EUROPESE COMMISSIE INZAKE EEN RICHTLIJN BETREFFENDE DIENSTEN IN DE INTERNE MARKT Inleiding STANDPUNT VAN DE BVBO 1. De Europese Commissie keurde een voorstel goed inzake een richtlijn betreffende

Nadere informatie

ADVIES. met betrekking tot

ADVIES. met betrekking tot DIENST REGULERING ADVIES SR-051114-35 met betrekking tot de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de firma ENECO Energie International

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015

Gelet op de aanvraag van de gemeente Evere (hierna de aanvrager), ontvangen op 02/02/2015; Gelet op de bijkomende informatie ontvangen op 16/03/2015 1/8 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 14/2015 van 23 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de gemeente Evere om vanwege de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/6 Advies nr. 03/2016 van 3 februari 2016 Betreft: Advies betreffende het voorontwerp van besluit van het Verenigd College houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012, gewijzigd door de ordonnantie

Nadere informatie

A-2013-031-ESR. Aanvrager. Minister Evelyne Huytebroeck Aanvraag ontvangen op 16/04/2013 Aanvraag behandeld door

A-2013-031-ESR. Aanvrager. Minister Evelyne Huytebroeck Aanvraag ontvangen op 16/04/2013 Aanvraag behandeld door ADVIES Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verschillende maatregelen met betrekking tot het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:18 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (STANDPLAATS) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:18 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (STANDPLAATS) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 5:18 ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING (STANDPLAATS) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten

Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten Module 2: REGLEMENTAIRE INHOUD De uitvoeringsbesluiten Website van Leefmilieu Brussel - BIM: www.ibgebim.be professionelen energie energieprestatie gebouwen Infofiches; EPB-vademecum; Reglementaire referentieteksen;

Nadere informatie

Het openbaar register van de bedrijfsrevisoren

Het openbaar register van de bedrijfsrevisoren Bijlage bij de mededeling aan de bedrijfsrevisoren van 15 januari 2008 betreffende de overdracht door de bedrijfsrevisoren van de ledenlijst naar het openbaar register en de actualisering van de registergegevens

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid u Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/145 BERAADSLAGING NR 11/094 VAN 6 DECEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 1.10.2004 COM(2004) 603 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD, HET EUROPEES PARLEMENT EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ over de toepassing

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Grondbank vzw. Certificatiereglement

Grondbank vzw. Certificatiereglement Grondbank vzw Certificatiereglement Bijkomende afspraken bij het Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Conseil des usagers de l électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale

Inhoudsopgave. Conseil des usagers de l électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale Advies nr. 2011-02-23/2 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE RAAD VAN GEBRUIKERS VAN ELEKTRICITEIT EN GAS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OVER HET VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE TER WIJZIGING VAN DE ORDONNANTIE

Nadere informatie

ADVIES. 19 december 2013

ADVIES. 19 december 2013 ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1

Nadere informatie

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN - PUBLIC SEARCH Aanpassingsaanvraag voor de algemene gegevens van de onderneming rechtspersoon of aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT. overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE TELECOMMUNICATIEDIENSTEN per 2 mei 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/045 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I

10765/11 ADD 1 oms/rts/dp 1 DG C I RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 29 augustus 2011 (02.09) (OR.en) Interinstitutioneel dossier: 2009/0035 (COD) 10765/11 ADD 1 DRS 87 COMPET 217 ECOFI 294 CODEC 917 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS

A D V I E S. over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS N tatoeages&piercings A 05 Brussel, 18.5.2005 MH/SL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE REGLEMENTERING VAN TATOEAGES EN PIERCINGS (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de

Nadere informatie

Nieuwe financiële instrumenten

Nieuwe financiële instrumenten Nieuwe financiële instrumenten Wouter FRANCOIS Nieuwe financiële instrumenten voor de behandeling van bodemverontreiniging Departement Identificatie van verontreinigde bodems Nieuwe financiële instrumenten

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J

13740/1/00 REV 1 ADD 1 die/jel/nj 1 DG J RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2001 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2000/0157 (COD) 13740/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE SOC 455 FIN 492 CODEC 915 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 37-134. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0061(COD) 28.1.2013. Ontwerpadvies Evelyn Regner. PE504.132v01-00

AMENDEMENTEN 37-134. NL In verscheidenheid verenigd NL 2012/0061(COD) 28.1.2013. Ontwerpadvies Evelyn Regner. PE504.132v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 28.1.2013 2012/0061(COD) AMENDEMENTEN 37-134 Ontwerpadvies Evelyn Regner (PE502.130v01-00) Handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2001 (08.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2000/0227 (COD) 13395/2/01 REV 2 ADD 1 ENV 528 CODEC 1098 Betreft: Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 12 december 2011 ADVIES 2011-332 over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten die

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie begrotingscontrole 2004 29 juni 2001 PE 305.601/6-20 AMENDEMENTEN 6-20 ONTWERPADVIES - Theato aan de Commissie constitutionele zaken (PE 305.601) ALGEMENE HERZIENING VAN

Nadere informatie

Code van goede praktijk. Communicatielijnen

Code van goede praktijk. Communicatielijnen Code van goede praktijk Communicatielijnen Leefmilieu Brussel PAGINA 1 VAN 12 CGP COMM 15/10/2015 I. Inleiding... 3 II. Verplichtingen/aanbevelingen voor de houders van de verplichtingen bodemverontreinigingsdeskundigen

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Besluit van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0199(COD) 14.12.2010. van de Commissie juridische zaken

ONTWERPADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0199(COD) 14.12.2010. van de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 14.12.2010 2010/0199(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor

Nadere informatie

Privacyreglement (VVZ).docx

Privacyreglement (VVZ).docx Privacyreglement (VVZ).docx inhoudsopgave toelichting reglement oplegger... 1 toelichting formulier... 2 1. Titel... 2 oplegger 1. Status vast te stellen Versie 1.0 Printdatum 14 augustus 2014 2. Documenteigenaar

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/36477] 28 JUNI 2007. Ministerieel besluit betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit De Vlaamse

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies nr. 01/2016 van 13 januari 2016 Betreft Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van het sluiten van de collectieve verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie