Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld oktober Aandachtsfunctionarissen: Elske Roel Ellen Penterman Angelique Mostermans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld oktober 2014. Aandachtsfunctionarissen: Elske Roel Ellen Penterman Angelique Mostermans"

Transcriptie

1 Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld oktober 2014 Aandachtsfunctionarissen: Elske Roel Ellen Penterman Angelique Mostermans 1

2 Voorwoord In het najaar van 2008 kondigden staatssecretaris Bussemaker (VWS) en de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Rouvoet (Jeugd en Gezin) een wetsvoorstel aan waarin aan organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren, in het kader van de kwaliteitszorg, de plicht werd opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. In de meeste gevallen zullen volwassenen of kinderen die mishandeld worden of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie vertellen. Het is nodig dat hulpverleners van het kind / volwassene vroegtijdig de verantwoordelijkheid nemen om bij zorgwekkende situaties actie te ondernemen. Hulpverleners dragen een bijzondere en directe verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een cliënt met wie zij beroepshalve in aanraking komen. Dit protocol geeft richtlijnen aan medewerkers van De Lichtenvoorde, voor zorgsignalering en handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel is om de (vermoedelijke) situatie van huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen. Dit kan vanuit je beroepsverantwoordelijkheid door vroegtijdig te signaleren, (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling niet bij jezelf te houden maar bespreekbaar te maken met ouders, verwanten en intercollegiaal, door de problemen rondom een kind / volwassene te inventariseren, een plan van aanpak te maken en hulp op gang te brengen. Waarom een protocol? Werken met een protocol huiselijk geweld en kindermishandeling vergroot de signaalgevoeligheid en handelingsbereidheid van hulpverleners bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Een protocol huiselijk geweld en kindermishandeling is een essentieel onderdeel van het beleid van De Lichtenvoorde. - Richtlijnen voor zorgvuldig en eenduidig handelen - Houvast in het maken van keuzes - Duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden - Informatie over het huiselijk geweld en kindermishandeling, signalen, contact ouders/kind, melden en verwijzen - De mogelijkheid om verantwoording af te leggen in geval van vragen over de gevolgde werkwijze Als ze als kind de warmte van de zomer had gekend Was ze die warmte in haar winter nooit verloren Als ze als kind de warmte van een nest had gekend Had het haar hele leven lang niet zo gevroren Liselore Gerritsen Uit: Oktoberkind (1982) 2

3 Wat te doen bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling? Dit stappenplan schetst in algemene zin de stappen die in geval van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling dienen te worden gezet. Bij specifieke vormen van dit geweld moeten de stappen soms nader worden ingekleurd. Bijvoorbeeld in geval van signalen van seksueel geweld of van vrouwelijke genitale verminking. Voor dit laatste wordt verwezen naar het Gespreksprotocol Meisjesbesnijdenis van de AJN en het Handelingsprotocol Meisjesbesnijdenis van Pharos. Voor de omgang met signalen van eergerelateerd geweld verwijzen we naar de Handleiding voor de aanpak van eergerelateerd geweld van de Federatie Opvang en Movisie. Naar aanleiding van een signaal van kindermishandeling of huiselijk geweld, is het in de eerste plaats noodzakelijk dat je besluit het er niet bij te laten zitten. Begin met het zoeken naar meer duidelijkheid. De eerste stappen zijn hier dan ook op gericht (zie bijlage wat is kindermishandeling en wat zijn de signalen ). Daarnaast is er sprake van een verplichte Kindcheck. Niet in alle gevallen zal het starten van de meldcode leiden tot stap 5: het doen van een melding bij het AMHK of het organiseren van hulp. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de zorgen door gesprekken met de cliënt overtuigend worden weggenomen. Ook kan het zijn dat een andere hulpverlener binnen het gezien in staat is de situatie van de kinderen nader te onderzoeken en hoeft het AMHK niet betrokken te worden. Vraag zo nodig advies bij het AMHK. Blijven de zorgen en/of lukt het niet om passende hulp te organiseren dan kan er besloten worden om een melding te doen bij het AMHK, omdat een AMHK onderzoek naar de situatie van de kinderen noodzakelijk is om het risico op ernstige schade te beperken. Bespreek zo snel mogelijk met ouders de zorgen die je hebt over een kind. Het is vervelend voor ouders als zorgen achter hun rug om worden besproken, zonder dat zij daar zelf in gekend zijn. Het is belangrijk om je zorgen met ouders te delen, zodat ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Benoem wat je ziet. Voorkom dat er een lijst onbesproken zorgen ligt, waardoor ouders zich afvragen waarom zij niet eerder op de hoogte zijn gesteld. Ouders zijn immers de belangrijkste gesprekspartners en informatiebron. Wanneer er geen melding wordt gedaan bij het AMHK is het van belang dat je zelf blijft letten op risico s op ernstige schade voor de kinderen. Je blijft als professional verantwoordelijk tot een andere organisatie of een andere afdeling de zorg heeft overgenomen. Wanneer er op een later moment blijkt dat, ondanks het gevoerde gesprek en/of de gemaakte afspraken met de cliënt, er risico s blijven bestaan op ernstige schade voor de kinderen, doe je alsnog een melding. De teammanager blijft, als betrokkene van De Lichtenvoorde, verantwoordelijk voor het proces inzake het vermoeden. Dat wil zeggen dat de teammanager zorg draagt voor het doorlopen van alle stappen van de meldcode. Daarnaast kun je een beroep doen op de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de organisatie voor de inhoudelijke ondersteuning bij het starten en invullen van de meldcode. 3

4 Stap 1: Signalen in kaart brengen Op het moment dat er zorgen zijn, ga je in overleg met de teammanager (en aandachtsfunctionaris) en kan besloten worden de meldcode te gaan starten (zie de routekaart Handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling ). Dit bespreek je met ouders, (gezins)voogd en zo mogelijk met de betreffende cliënt (zie Gespreksvoering met ouders en Benaderingswijze cliënt ). Er is een folder om aan ouders te geven met uitleg wat de meldcode inhoud (zie bijlage Uitleg Meldcode voor ouders). Verzamel en leg alle aanwijzingen die het vermoeden kunnen onderbouwen of weerleggen vast. Het gaat daarbij om het nader in kaart brengen van het gedrag van het kind, de interactie tussen ouders onderling en tussen ouders en kind. Leg in deze en in alle volgende stappen, je waarnemingen en de acties die je naar aanleiding van signalen onderneemt, schriftelijk vast in het profiel van de meldcode. Ter ondersteuning kan hierbij de VeiligThuis Kaart van het NJI worden gebruikt. De Kindcheck (zie ook bijlage Handleiding kindcheck ) Je gaat in gesprek met de cliënt en bespreekt; - of er minderjarige kinderen bij de cliënt in huis wonen en als dit het geval is, met wie de cliënt de zorg voor deze kinderen deelt; - of het de cliënt, ondanks de situatie, lukt om de kinderen voldoende verzorging, zorg en veiligheid te bieden, of hij/zij daar hulp bij heeft en of hij/ zij (meer) hulp wenst; - of de cliënt een (ex)partner heeft met kinderen waar hij/zij geregeld aanwezig is; - of (de partner van) de cliënt mogelijk zwanger is. Op basis van dit gesprek en op basis van de situatie waarin de cliënt verkeert, stelt je vast of de zorgen over de mogelijke ernstige schade voor de kinderen zijn weggenomen, of dat de zorgen, ook na het gesprek, zijn gebleven. Blijven er zorgen na het gesprek met de cliënt, dan zet je op basis van de oudersignalen de stappen van de meldcode. Deze stappen zijn er op gericht de situatie waarin de kinderen zich feitelijk bevinden nader te (laten) onderzoeken en zo nodig (meer) passende hulp te organiseren voor alle betrokkenen. Leg de waarnemingen zo mogelijk voor aan de cliënt en of de ouders. Signalen als hoofdpijn, angst of agressie kunnen verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk deze signalen (zie signalen van kindermishandeling ) in de vorm van concrete waarnemingen zo veel mogelijk rechtstreeks met de cliënt en/of de ouders te bespreken. Bespreek de feiten zo feitelijk mogelijk, zonder interpretatie en een wijzende vinger naar ouders. Worden ook hypotheses en veronderstellingen vastgelegd, vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling wordt bevestigd of ontkracht. In deze eerste fase is het verstandig de eigen vermoedens nog niet uit te spreken in het contact met de cliënt en ouders. In veel gevallen zal het bespreken van de signalen ertoe leiden dat er een verklaring volgt die het vermoeden kan wegnemen. Misschien spelen er andere problemen waarvoor hulp kan worden geboden, maar vaak zal zelfs dat niet nodig zijn. In een aantal gevallen zal de informatie van de cliënt en ouders het vermoeden niet kunnen wegnemen en zijn verdere stappen noodzakelijk. Ook is het mogelijk dat de cliënt of de ouders zelf vertellen over de mishandeling of huiselijk geweld. 4

5 Stap 2: Collegiale consultatie en vragen aan AMHK In de tweede stap staat overleg met anderen centraal. Dit overleg dient als middel het vermoeden te toetsen bij anderen, maar ook om ruimte te geven aan eventuele emoties. Bespreek het vermoeden met de teammanager/gedragsdeskundige. Vermoedens ontstaan op basis van signalen die niet altijd even duidelijk zijn. Daarom bestaat het risico dat je de situatie van de cliënt verkeerd inschat. Het is daarom altijd belangrijk om vermoedens met je teammanager en binnen het teamoverleg te bespreken. Daarbij dient ook een gedragsdeskundige aanwezig te zijn. Doel van dit overleg is om: - signalen concreet en objectief met elkaar te bespreken - samen te duiden wat de signalen (kunnen) betekenen - advies in te winnen en noodzakelijke vervolgstappen uitzetten - te weten met wie en onder welke voorwaarde vertrouwelijke informatie gedeeld mag worden. Naar aanleiding van dit overleg stel je in overleg met de teammanager en de gedragsdeskundige (en mogelijk aandachtsfunctionaris) een plan van aanpak op, welke wordt besproken met alle betrokkenen binnen het gezin. In een aantal gevallen zal het noodzakelijk zijn meerdere beroepskrachten vanuit verschillende instellingen bij de verdere aanpak te betrekken. Het is van belang afspraken te maken over wat er moet gebeuren, wie welke taken op zich neemt en wie zorg draagt voor de coördinatie. Zonodig wordt advies gevraagd bij het AMHK Overleg met het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling is aan te raden. In de eerste plaats kan het AMHK ondersteuning bieden bij het interpreteren van signalen en bij het nadenken over de vervolgstappen die noodzakelijk zijn. Het gaat om vragen over de mogelijkheden voor verder onderzoek van het vermoeden, over diagnostiek en hulpverlening en over de verdeling van verantwoordelijkheden in het hele traject. De uitkomsten van dit overleg worden besproken met teammanager/gedragsdeskundige (en aandachtsfunctionaris). De teammanager zal daarnaast ook overwegen of een melding gedaan moet worden in de VIA (verwijsindex Achterhoek). Deze verwijsindex heeft tot doel om de betrokkenen hulpverleners die met dezelfde jongere te maken hebben met elkaar in contact te brengen. Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek van de jongere en zijn gezin. De verwijsindex en de meldcode ondersteunen elkaar in deze. 5

6 Stap 3: Gesprek met de cliënt In deze fase wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Om het vermoeden nader te onderzoeken, zijn de volgende stappen noodzakelijk. Praat zo mogelijk met de cliënt, ouders en/of verzorgers. Bespreek het gemaakte plan van aanpak met de cliënt. Let hierbij op de volgende aandachtspunten: - Houd in de gespreksvoering en voorbereiding rekening met de psychische en/of fysieke beperkingen van de cliënt - Wees voorbereid op mogelijke emoties, weerstanden en loyaliteitsconflicten - Bedenk voor je het gesprek aangaat het doel van het gesprek (bijvoorbeeld toetsen, informeren) en stem de inhoud hierop af - Vraag zo nodig bij het voorbereiden van het gesprek advies bij een deskundig collega, het AMHK - Sluit in houding en taalgebruik aan bij het begripsvermogen van de cliënt (kind, volwassene of oudere) en/of zijn verzorgers - Maak je vermoedens expliciet en vraag door - Weet welke rechten en plichten je hebt m.b.t. bijvoorbeeld de wens tot geheimhouding van de cliënt of zijn/haar verzorgers - Weet wat de mogelijke concrete vervolgstappen zijn - Weeg af wat nodig is om de onmiddellijke veiligheid van de cliënt te waarborgen - Leg de uitkomsten van het gesprek objectief en volledig vast in het dossier Afhankelijk van de situatie kan in overleg de teammanager, gedragsdeskundige of aandachtsfunctionaris aansluiten bij het gesprek. Wordt het vermoeden bevestigd dan zal met de ouders, en zo mogelijk ook met het kind, gesproken moeten worden over de mishandeling en/of huiselijk geweld en over de gevolgen daarvan voor alle gezinsleden. Op grond daarvan zullen gezinsleden gemotiveerd moeten worden om hulp te accepteren bij het oplossen van de problemen en bij het herstellen van de ontwikkelingskansen van het kind. Schakel zo nodig andere hulpverleningsinstanties in Het kan nodig zijn de cliënt te laten onderzoeken. Voorbeelden hiervan zijn een lichamelijk onderzoek door een arts, observatie door een pedagoog of onderzoek door een IB-er. Ook kan met andere bij de cliënt betrokken hulpverleners of beroepskrachten overlegd worden als dat nodig is om het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld te bespreken. Andere betrokken hulpverleners of beroepskrachten kunnen zijn: jeugdarts, huisarts, een behandelend specialist, leerkracht van school, leidster uit de kinderopvang, etc. Hierbij geldt dat je in geval van minderjarigen toestemming van de ouders of voogd nodig hebt om andere betrokken professionals te benaderen. 6

7 Stap 4: Wegen aard en ernst Op basis van de verzamelde informatie maak je, in overleg met de teammanager en gedragsdeskundige, een inschatting van het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling en de aard en de ernst van het geweld. Hierbij wordt de LIRIK als risicotaxatieinstrument ingevuld door de gedragsdeskundige. De aard en ernst van het geweld worden beoordeeld en bij twijfel over of ter ondersteuning van de eigen inschatting wordt het AMHK geraadpleegd. De teammanager brengt de sectormanager op de hoogte van de vermoedens. In overleg met de sectormanager wordt eventueel de bestuurder van De Lichtenvoorde op de hoogte gebracht. Stap 5: Zelf hulp organiseren of melden In het plan van aanpak maak je een inschatting welke hulp een cliënt of cliëntsysteem nodig heeft om het geweld te stoppen en je overlegt dit met teammanager en gedragsdeskundige (mogelijk met ondersteuning van de aandachtsfunctionaris). Belangrijk om te weten welke hulp in de regio beschikbaar is voor de verschillende vormen van huiselijk geweld. Belangrijke aandachtspunten in deze stap: - Je bent verplicht als hulpverlener de noodzakelijke hulp te organiseren - De effecten van deze hulp moet je volgen - Leg in het dossier vast aan wie de hulp is overgedragen - Volg en ondersteun de cliënt binnen de grenzen van je functie en verantwoordelijkheid. Bij onduidelijkheid overleg je met de teammanager, gedragsdeskundige en/of aandachtsfunctionaris - Wanneer de hulp niet het gewenste effect heeft, beslis dan welke vervolgstappen noodzakelijk zijn - Bij nieuwe signalen moeten de stappen van de meldcode opnieuw doorlopen worden en moet overwogen worden een melding te doen. Wanneer in wordt geschat dat de eigen mogelijkheden om de cliënt voldoende tegen het risico van huiselijk geweld te beschermen ontoereikend zijn en het noodzakelijk is te melden bij het AMHK, overleg je met de teammanager wie de melding doet (teammanager of sectormanager). Van de melder wordt verwacht dat hij/zij het vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld onderbouwt met feiten. Voor een melding moet sprake zijn van een reële kans op schade en die kans moet enigszins worden getaxeerd. Het woordje reële maakt duidelijk dat de enkele (theoretische) kans op schade onvoldoende basis is voor een melding. Pas als een vermoeden kan worden onderbouwd met (zoveel mogelijk feitelijke) informatie uit het onderzoek en overleg dat is gevoerd, is een melding aan de orde. Daarbij moet de melder duidelijk kunnen maken welk risico hij/zij denkt dat de cliënt loopt, hoe reëel dat is en welke schade de cliënt kan oplopen. Daarbij worden ook mogelijke risico s voor de anderen in het gezin meegenomen, en wanneer van toepassing wordt ook de kans dat de ouders in de toekomst nog meer kinderen kunnen krijgen voor wie zij een bedreiging kunnen vormen besproken. Belangrijke factoren die moeten worden meegewogen kunnen onder andere zijn: - De duur of de intensiteit van de mishandeling of geweld; - De (kans op) herhaling; - De ernst van het lichamelijk of psychisch letsel; - De eventuele extra kwetsbaarheid van de cliënt; - De aanwezigheid van kinderen bij structureel huiselijk geweld; - De leerbaarheid van de ouders; 7

8 - Alcoholmisbruik of andere verslavingen; - Aan- of afwezigheid van een sociaal netwerk; - Gebruik van wapens of andere zware middelen; - Voorgeschiedenis ouders; - Verhouding draagkracht - draaglast De melder meldt vervolgens zo objectief, feitelijk en volledig mogelijk welke aanwijzingen en signalen hij/zij heeft, welke risico s de cliënt en eventuele andere kinderen lopen en welke stappen er reeds zijn gezet. De melder verstrekt niet meer gegevens dan nodig voor het onderzoek door het AMHK. In het meldingsgesprek komt ook aan de orde of en zo ja, welke stappen binnen De Lichtenvoorde kunnen worden genomen om de cliënt en/of diens ouders te helpen en de mogelijke kindermishandeling of het huiselijk geweld te stoppen. Ook is het van belang om te weten in welke situaties en onder welke voorwaarden je je beroepsgeheim kan, mag of moet doorbreken; - De cliënt (vanaf 12 jaar) wordt bij voorkeur vooraf geïnformeerd over de melding - Leg aan de cliënt uit waarom je een melding wil doen en wat het doel van de melding is - Vraag de cliënt uitdrukkelijk om een reactie - Maak een adequate inschatting van de noodzaak om zonder toestemming van de cliënt, ouders en/of (gezins)voogd een melding bij het AMHK te doen - Leg in het dossier vast dat een melding is gedaan bij het AMHK, of je daarover wel of niet gesproken hebt met de cliënt en of de cliënt toestemming heeft gegeven of niet Blijf alert op het welzijn van de cliënt en weet dat zij bij nieuwe signalen de stappen van de meldcode opnieuw moet doorlopen. Bijlagen Klik hier voor Route bij opstellen en onderhouden Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Klik hier voor Routekaart Klik hier voor Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling? Klik hier voor Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Klik hier voor Handleiding kindcheck Klik hier voor Benaderingswijze van de cliënt Klik hier voor Gespreksvoering met ouders Klik hier voor Verwijsindex Achterhoek (VIA) Klik hier voor Uitleg Meldcode voor ouders Voor kinderen en jongeren: 8

9 Uitleg Meldcode voor ouders/cliënten Vanaf 1 juli 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouders en kinderen, een wettelijke verplichting om bij zorg, de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling toe te passen. Wat is de meldcode? De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe de beroepskracht moet handelen bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. De vijf stappen zijn een leidraad bij zijn/haar besluit om wel/niet een melding te doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). De stappen zijn: Stap 1: Het in kaart brengen van signalen Stap 2: Advies vragen Stap 3: Gesprek met de ouder Stap 4: Wegen van de ernst van de zorg Stap 5: Begeleiden naar hulp, of melden bij het AMK of het SHG De organisatie heeft de wettelijke verplichting om een protocol te hebben waarin staat beschreven hoe zij met de meldcode werkt. In dit protocol hoort te beschreven zijn wie de beslissing neemt in stap 5, het wel/niet melden, en hoe er wordt omgegaan met gevoelige informatie. Verder dient de organisatie te beschikken over een deskundig persoon op het gebied van huiselijk geweld/kindermishandeling. In de meeste gevallen zal deze persoon aandachtsfunctionaris worden genoemd, en zullen er binnen de organisatie een of meerdere aandachtsfunctionarissen zijn aangesteld. De aandachtsfunctionaris ondersteunt de beroepskracht bij het nemen van de stappen van de meldcode. Bij enkele beroepsgroepen zal de aandachtsfunctionaris al bij de eerste stap aanwezig zijn, en de verdere stappen van de meldcode samen met de beroepskracht en de ouder(s) nemen. De meldcode is er in eerste instantie niet op gericht om de zorg bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) te melden, maar is vooral bedoeld om de ouder op de hoogte te stellen, en te houden van de zorg die aanwezig is. De voorkeur gaat altijd uit om de ouder in een zo vroeg mogelijk stadium te motiveren in het accepteren van hulp bij de vastgestelde problemen. Lukt dit niet, dan moet de beroepskracht of de aandachtsfunctionaris in stap 5 de beslissing nemen wel of niet te melden bij het AMK of het SHG. 9

10 Routekaart Handelen bij huiselijk geweld & kindermishandeling Stap 1 In kaart brengen van signalen Observeer Onderzoek naar onderbouwing Ga in gesprek met de ouders en cliënt over de signalen en zorgen Leg de signalen, gezette stappen en uitkomsten van gesprekken vast Doe zo nodig de Kindcheck Stap 2 Collegiale consultatie en vragen aan AMHK Bespreek vermoeden met teammanager/gedragsdeskundige Win zo nodig advies in bij het AMHK Teammanager overweegt melding VIA Stap 3 Gesprek met de cliënt Bespreek de zorgen op een open en respectvolle manier met de cliënt/het cliëntsysteem Stap 4 Wegen aard en ernst Overleg en maak een plan van aanpak met de teammanager en gedragsdeskundige Vul samen met de gedragsdeskundige de LIRIK als risicotaxatieinstrument in Weeg de aard en de ernst van het geweld Stap 5 Zelf hulp organiseren of melden Maak een inschatting welke hulp een cliënt of cliëntsysteem nodig heeft om het geweld te stoppen Organiseer de noodzakelijke hulp en volg het effect van deze hulp Wanneer de hulp ontoereikend is en zorgen aanhouden: overleg met de teammanager wie melding doet bij het AMHK Ten alle tijden kun je advies vragen bij de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld 10

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling IV.Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting sociale teams Borger-Odoorn Overwegende dat Stichting sociale teams Borger-Odoorn verantwoordelijk is

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van de Rehobothschool te Geldermalsen, overwegende dat de Rehobothschool te Geldermalsen verantwoordelijk is voor een

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling februari 2012 Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Het bevoegd gezag van Stichting INITIA Overwegende

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Achtergrond: Op grond van een nieuw artikel 3a WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) is ook de onderwijssector (naast gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING CvB14.143 25 november 2014, versie 1.1 PvB Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, def. versie vastgesteld CvB

Nadere informatie

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn;

Dat als aandachtsfunctionarissen door het gemeentebestuur worden aangewezen de procesmanagers die voor de gemeente Hengelo werkzaam zijn; 1 Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Gemeente Hengelo Het gemeentebestuur van de gemeente Hengelo, Overwegende: dat het gemeentebestuur van Hengelo het, in verband met een effectieve en zorgvuldige

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat

Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat Meldcode Kindermishandeling Stichting Speelzaal Rozenstraat Voorwoord Stichting Speelzaal Rozenstraat werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als de leidster zich zorgen maakt over

Nadere informatie

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Meldprotocol 1 kindermishandeling en huiselijk geweld Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten

Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Meldcode kindermishandeling voor beroepskrachten Basiselementen voor door instellingen en beroepsgroepen vast te stellen richtlijnen voor het handelen in situaties en bij vermoedens van kindermishandeling.

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling CSG Het Streek Vastgesteld op 30 oktober 2013 1 Het bevoegd gezag van CSG Het Streek te Ede, overwegende dat CSG Het Streek verantwoordelijk

Nadere informatie

openbare Cees Wilkeshuisschool

openbare Cees Wilkeshuisschool openbare Cees Wilkeshuisschool Deventer 2013 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat gebruikt kan worden als er vermoedens

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Vastgesteld: 15 juni 2011 MR: 22 juni 2011 Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Juni 2011 1. Inleiding Waarom een meldcode huiselijk geweld en

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld

SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld 2013 SKIPOV stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld Van Wet Meldcode via SKIPOV-beleid naar concrete stappen op de werkvloer. Versie 1.0, 11-09-2013 Inhoudsopgave 1. Meldcode bij signalen van

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

MFAM meldprotocol. Inleiding

MFAM meldprotocol. Inleiding MFAM meldprotocol www.mfam.nu Inleiding Tot op heden geldt voor mediators evenmin als voor andere beroepsgroepen een wettelijke verplichting om kindermishandeling of huiselijk geweld te melden. Ook vallen

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Meldcode. Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Bij het opstellen van de meldcode voor Het Schip is, met toestemming, gebruik gemaakt van de meldcode van het Twents Carmel College in N.O. Twente. November

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Aangepast aan de situatie bij Gastouderbureau MiKado VERSIE augustus 2015 Een woord vooraf Wij bieden u bij deze een herziene versie van de Meldcode huiselijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 2014000336 Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van Saxion Hogeschool Overwegende: dat het College van Bestuur verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Protocol seksueel misbruik door beroepskracht Route bij grensoverschrijdend gedrag tussen

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Protocol voor het handelen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Dit protocol heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

SIGNALEREN &doorbreken

SIGNALEREN &doorbreken SIGNALEREN &doorbreken Meldcode Brochure 24pag.indd 1 07-02-12 14:25 Deze brochure is gemaakt in opdracht van het CZW-bureau door: Teksten en projectcoördinatie dichterbij teksten & meer Fotografie Dennis

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD vastgesteld in vergadering CvB PCOU/Willibrord: 28-01-2013 In het najaar van 2008 kondigden de toenmalige staatsecretaris van VWS en de ministers van Justitie en Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan dat

Nadere informatie

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Regionale Meldcode aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Voor de gemeenten en organisaties in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer Ria Andrews 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling STJJMH Colofon Basistekst: JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding Eindredactie: Anja Grootveld (wijzigingen voor STJJMH) Datum uitgave:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Mondia scholengroep. Versie 2013 10 11 ` Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Mondia scholengroep Versie 2013 10 11 1 Deze meld code heeft tot doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of verwaarlozing passende hulp

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING TYTSJERKSTERADIEL Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de Gemeente Tytsjerksteradiel

Nadere informatie

PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING. Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409

PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING. Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409 CATHARINASCHOOL (V.)S.O. voor Z.M.L.K. PROTOCOL SIGNALEREN EN MELDEN MISHANDELING/MISBRUIK/VERWAARLOZING Smidserweg 4 6419 CP Heerlen Telefoon 045-5741409 1 Je hebt een vermoeden van kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder)

Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Meldcode bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (KDV/BSO/gastouder) Relatie ander beleid: Zorgkinderen Route bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega jegens een

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling . Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling Brielle, September 2015 1 Inleiding De meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG&K) heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1. Inleiding In dit document is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Sinds 1 juli 2013 zijn

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen

Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Overeenkomst ter gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling BSO Herpen Onderdeel van: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang Branche Kinderopvang:

Nadere informatie

Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling Verzorgenden en huishoudelijke hulpen Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik

Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik Protocol bij vermoeden van: huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik Inhoudsopgave - Voorwoord - Huiselijk geweld en kindermishandeling - Stroomdiagram - Stappenplan Stap 1: in

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 1 Leeswijzer Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het meldcode

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit:

Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: Het college van de gemeente Heusden, gelet op de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, besluit: vast te stellen de beleidsregel Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld V&VN Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Stappenplan voor verpleegkundigen en verzorgenden Samenvatting V&VN Samenvatting Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Pagina 1 Inhoud pag.

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

De meldcode en de aandachtsfunctionaris. Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling De meldcode en de aandachtsfunctionaris Tea Hol Coördinator Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Verplichte meldcode Vanaf 1 juli 2013 is het een wettelijke verplichting tot

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje VERKORTE VERSIE Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gastouderbureau Snoesje VERSIE JULI 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Definities... 4 I. Route bij signalen huiselijk geweld en kindermishandeling...7

Nadere informatie

Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Protocol en stappenplan Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op de Vijf Sterren basisschool maken we gebruik van het protocolkindermishandeling van BJAA en AMK Amsterdam. Het protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. stappenplan. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / stappenplan 1

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. stappenplan. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / stappenplan 1 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / stappenplan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling / stappenplan 1 Toelichting Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Inleiding In het

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld Stappenplan voor het handelen bij signaleren van Kindermishandeling en Huiselijk geweld Juni 2015 Deze Meldcode is ontleend aan de Meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van Pieter de Hoochplaats 1-2951 SC Alblasserdam Tel.: 078-69 14 229 E-mail: info@loopplank-alblasserdam.nl Website: www.loopplank-alblasserdam.nl I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Inleiding.... 2 1. Stappenplan vermoedens van kindermishandeling.... 2 2. Meldcode van De Uilenburcht: Vermoedens van Kindermishandeling... 3 2.1. Protocol Meldcode op De Uilenburcht... 3

Nadere informatie

PROTOCOL voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij Villa Lilla

PROTOCOL voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij Villa Lilla PROTOCOL voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij Villa Lilla Dit is het protocol voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling bij 0-12 jarigen. Dit is bestemd voor de medewerksters

Nadere informatie

Kindermishandeling en huiselijk geweld. Stappenplannen

Kindermishandeling en huiselijk geweld. Stappenplannen Kindermishandeling en huiselijk geweld penplannen 2 penplan: minder machteloos bij kindermishandeling en huiselijk geweld Kindermishandeling en huiselijk geweld tegen volwassenen het zijn situaties die

Nadere informatie

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld V&VN Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Stappenplan voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Pagina 1 Inhoud pag. I. Inleiding 3 II. Kindermishandeling

Nadere informatie

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode

HANDELEN: Quiz werken met de meldcode HANDELEN: Quiz werken met de meldcode Vraag 1 Waarom durven veel mensen niets te doen als ze weten dat een kind mishandeld wordt? Noem 5 redenen 1. 2. 3. 4. 5. Antwoord vraag 1 Angst voor: Bemoeizucht

Nadere informatie

Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs

Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is het voorbeeld voor alle scholen van de Lucasonderwijs

Nadere informatie

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Huiselijk Geweld & Kindermishandeling Daniëlle Kerkhof & José Huis in t Veld Inhoud 1. Wat is kindermishandeling; Quiz 2. De meldcode; 5 stappen 3. AMK werkwijze 4. Signaleren in het basisonderwijs 5.

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil

Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil Stappenplan Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld o.b.s. Lokhorstschool Deil stap Wat? Wie? Hoe? 1 In kaart brengen van de signalen observeren signaleren begeleiden Groepsleraar en Groepsleraar

Nadere informatie

Handleiding Kindcheck 1

Handleiding Kindcheck 1 1 Handleiding Kindcheck 1 De meldcode bevat een zogeheten kindcheck. Deze kindcheck richt zich op professionals met volwassen cliënten. De kindcheck wil zeggen dat de professional in bepaalde gevallen

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Meldcode kindermishandeling en kindcheck

Meldcode kindermishandeling en kindcheck Meldcode kindermishandeling en kindcheck Dr. mr. Yvonne Drewes, arts M&G Bureau KNMG 6 november 2014 Drs. Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts AMK, BJzO Definitie kindermishandeling (WJZ) Elke vorm van voor

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling E. Mollink Bureau Jeugdzorg Overijssel / AMK Welkom! Voorstellen Inleiding Wat vind jij en waarom? De meldcode, wat en waarom? Meldcode huiselijk geweld

Nadere informatie

en kindermishandeling

en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond en kindermishandeling Inhouds opgave Inleiding 5 Deel 1 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam-Rijnmond 6 1A 1B Stappenplan

Nadere informatie