Compendium van het personen- en familierecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compendium van het personen- en familierecht"

Transcriptie

1 Compendium van het personen- en familierecht DERTIENDE HERWERKTE UITGAVE Acco Leuven / Den Haag

2 Inhoud Woord vooraf 23 Inleiding Begripsbepaling 27 A. Formele begripsbepaling 27 B. Inhoudelijke begripsbepaling 27 C. De notie 'gezinsrecht' Raakvlakken met andere rechtstakken 28 A. Het huwelijksvermogensrecht 28 B. Het erfrecht 29 C. Het gerechtelijk privaatrecht 29 D. Het strafrecht 30 E. Het fiscaal recht en het socialezekerheidsrecht Samenhang tussen personenrecht en familierecht 30 A. Historische reden 31 B. Inhoudelijke reden Bronnen van het familierecht 31 A. wet 31 B. Het verdrag 33 C. De rechtspraak 36 D. De rechtsleer 37 a) Handboeken 37 b) Tijdschriften 38 c) Rechtspraakoverzichten 38 PERSONENRECHT 41 Titel I PERSOONLIJKHEID 43

3 6 Inhoud Hoofdstuk I De persoon Begripsbepaling Wie is persoon? 43 A. De natuurlijke persoon 43 B. De rechtspersoon Ontstaan en beëindiging van de persoonlijkheid van de natuurlijke persoon 45 A. Ontstaan 45 B. Beëindiging 47 Hoofdstuk II De staat van de persoon 1. Algemeen 51 A. Begripsbepaling 51 B. Verkrijging van de staat 52 C. Kenmerken van de staat 53 De staat is niet vatbaar voor autonome wijziging De staat is onbeschikbaar De staat is niet voor verjaring vatbaar De staat is enkelvoudig 54 D. Vorderingen van staat Begripsbepaling Categorieën Kenmerken 56 E. Bezit van staat Begripsbepaling Inhoud Functie De bekwaamheid 63 A. Soorten bekwaamheid Feitelijke bekwaamheid en handelingsbekwaamheid Bewijs van staat en bekwaamheid 68 A. De burgerlijke stand Begripsbepaling Organisatie van de burgerlijke stand Akten van de burgerlijke stand 74 Hoofdstuk III De vereenzelviging van de persoon A. Begripsbepaling 85 B. Verdragsrecht inzake de naam 86 C. De familienaam 86

4 7 Inhoud 1. Begripsbepaling De verkrijging De wijziging 95 D. De voornaam Begripsbepaling De verkrijging De wijziging De verbetering 104 E. Rechtsaard van de naam 2. De naam als instelling van politie Kenmerken van de naam 2. Het geslacht 108 A. Begripsbepaling 108 B. De rol van het geslacht in het recht 109 C. De vaststelling van het geslacht 109 D. De wijziging van het geslacht en van de geslachtsaanduiding 1. Zuivere vergissing 2. De problematiek van de interseksualiteit en van de transseksualiteit E. De transseksualiteit en de mensenrechten Titel II PERSONENBESCHERMINGSRECHT Hoofdstuk I Algemeen personenbeschermingsrecht: de persoonlijkheidsrechten 1. De persoonlijkheidsrechten in het algemeen A. Begripsbepaling B. Situering C. Bronnen 121 D. Nomenclatuur 122 E. Kenmerken Universaliteit Absoluut karakter Buitenvermogensrechtelijk karakter 4. Onbeschikbaarheid Onverjaarbaarheid 6. Onoverdraagbaarheid bij overlijden De persoonlijkheidsrechten m.b.t. de fysieke bestanddelen van de persoonlijkheid A. Het recht op eerbiediging van de fysieke bestanddelen van de persoonlijkheid Het recht op eerbied voor het lichaam 2. Het recht op eerbied voor het lijk B. Het zelfbeschikkingsrecht m.b.t. de fysieke bestanddelen van de persoonlijkheid 138

5 8 Inhoud 1. Het zelfbeschikkingsrecht m.b.t. de fysieke bestanddelen van de levende mens Het zelfbeschikkingsrecht m.b.t. het lijk De persoonlijkheidsrechten m.b.t. de psychische en morele bestanddelen van de persoonlijkheid 168 A. Het recht op eerbiediging van het privéleven Algemeen De privacybescherming in het algemeen 171 B. Het recht op communicatiegeheim Het recht op briefgeheim Het recht op telecommunicatiegeheim 178 C. Het recht op afbeelding en het recht op de stem Het recht op afbeelding Het recht op de stem 181 D. Het recht op een goede naam en het recht van antwoord Het recht op eer en goede naam Het recht van antwoord 183 Hoofdstuk II Bijzonder personenbeschermingsrecht 1. De minderjarigen De geestelijk gestoorden 188 A. Begripsbepaling 188 B. Beschermingsmaatregelen houdende vrijheidsberoving Algemeen Aan de vrijheidsbeperkende maatregelen gemeenschappelijke regels 3. De gedwongen behandeling in een ziekenhuis De gedwongen verpleging in een gezin 198 C. Civielrechtelijke beschermingsstatuten Situering De verlengde minderjarigheid Het van de gehuwde geestesgestoorde Het voorlopig bewind 209 II FAMILIERECHT 229 Titel I AFSTAMMING EN ADOPTIE

6 9 Inhoud Hoofdstuk I Afstamming 1. Algemeen 231 A. Begripsbepaling B. Situering 232 C. Korte historiek van het afstammingsrecht 233 D. De afstamming en de mensenrechten 235 Het EVRM en de evolutie in de rechtspraak van het Hof van Straatsburg Art. en art. 22 Grondwet en het Grondwettelijk Hof 245 E. Verdragsrecht inzake afstamming Afstamming langs moederszijde 240 Overzicht 240 A. De geboorteakte Vaststelling van de afstamming 2. Betwisting van de afstamming 242 B. De erkenning Vaststelling van de afstamming Betwisting van de afstamming 245 C. Het onderzoek naar het moederschap Toepassingsgebied Grondslag Bewijsmogelijkheden Titularissen Termijn Partijen in het geding Afstamming langs vaderszijde Overzicht A. Afstamming langs vaderszijde binnen het heterohuwelijk 1. Vaststelling van de afstamming Betwisting van de afstamming 255 B. De afstamming langs vaderszijde buiten het heterohuwelijk De erkenning Het onderzoek naar het vaderschap De afstamming na medisch begeleide voortplanting 278 A. Begripsbepalingen 279 B. Bronnen 280 C Toepassingsgebied Beginselen Gevolgen voor de gewone regels inzake afstamming 5. Aan alle afstammingsvorderingen gemeenschappelijke regels 282 A. Vereiste van de levende en levensvatbare geboorte 282 B. Vertegenwoordiging in afstammingsgeschillen 283

7 10 Inhoud C. Gelasten van onderzoeksmaatregelen 283 D. Behandeling in raadkamer 284 E. De uitwerking van uitspraken op afstammingsgeschillen Rechtsgevolgen 284 A. Non-discriminatiebeginsel 284 B. Opsomming De onderhoudsvordering tegen de verwekker 286 A. Situering 286 B. Toepassingsgebied 286 C. Grondslag 287 D. Bewijsmogelijkheden 287 E. Titularissen 288 F. Ontoelaatbaarheid 288 G. Termijn 288 H. Procedure 289 I. Gevolgen Veroordeling tot onderhoudsgeld Andere gevolgen 290 Hoofdstuk II Adoptie Algemeen A. Situering Begripsbepaling Soorten adoptie 292 B. Korte historiek van het adoptierecht 292 C. De adoptie en de mensenrechten EVRM D. Verdragsrecht inzake adoptie 297 E. Het recht om zijn afstamming te kennen 297 F. Statistische gegevens Vereisten voor adoptie 299 A. Bekwaamheidsvereisten in hoofde van de adoptant Adoptant in leven Enkelvoudigheid of meervoudigheid van de adoptanten Leeftijdsvereisten Burgerlijke staat 301 B. Bekwaamheidsvereisten in hoofde van de adoptandus Adoptandus in leven Leeftijdsvereisten Burgerlijke staat 302 C. Bekwaamheidsvereisten m.b.t. de verhouding tussen adoptant en adoptandus Leeftijdsverschil 302

8 11 Inhoud 2. Verwantschaps- en aanverwantschapsbeletselen 303 D. Opeenvolgende adopties en nieuwe adopties 306 Opeenvolgende adoptie Nieuwe adoptie 306 E. Omzetting van adoptie 308 F. Toestemming vanwege bepaalde personen 308 Vereiste toestemmingen Vormvereisten 3. Terugtrekking van de toestemming tijdens de procedure 4. Weigering van de toestemming 312 G. Instellingsvoorwaarden Het belang van de adoptandus 2. De adoptiebekwaamheid en adoptiegeschiktheid Wettige redenen Afweging van andere wettige belangen Procedure A. Algemeen 316 B. Algemene regel: adoptie op verzoek van de adoptant(en) 1. Inleiden van het verzoek Inwinnen van inlichtingen door het O.M. 3. Maatschappelijk onderzoek Rechtspleging voor de rechtbank 319 C. Uitzonderlijk geval: adoptie op verzoek van het O.M. 321 D. Administratieve formaliteiten Rechtsgevolgen 322 A. Algemeen 322 B. Volle adoptie Algemeen Concrete gevolgen Bijzonder geval van volle adoptie na voorafgaande adoptie 325 C. Gewone adoptie Algemeen Concrete gevolgen Bijzonder geval van gewone adoptie na voorafgaande adoptie Gevolgen bij overlijden van de adoptant(en) of bij herroeping van de adoptie 329 D. Gevolgen bij latere vaststelling van de afstamming Beëindiging 330 A. Geen einde bij de dood van de adoptant 330 B. Onmogelijkheid van nietigverklaring van de adoptie 331 C. Herziening van de adoptie D. Herroeping van de adoptie 331 Uitgesloten bij volle adoptie 2. Mogelijk bij gewone adoptie 332 E. Vaststelling van een afstammingsband t.a.v. de adoptant(en) 333 F. Nieuwe adoptie door een derde 333

9 12 Inhoud Titel II INLEIDING 335 Hoofdstuk I Ouderlijk gezag en ouderlijke verplichtingen Situering 337 A. Verband tussen ouderlijke bevoegdheden en ouderlijke verplichtingen 337 B. Internationale akten inzake ouderlijk gezag en ouderlijke verplichtingen Ouderlijk gezag 339 A. Algemeen Begripsbepaling Toepassingsgebied Situering Korte historiek Ouderlijk gezag en mensenrechten 341 B. Bestanddelen van het ouderlijk gezag Overzicht Recht op persoonlijk contact Gezag over de persoon van de minderjarige Beheer over de goederen van de minderjarige en vertegenwoordigingsbevoegdheid Recht van toezicht Vruchtgenot van de goederen van de minderjarige 348 C. Titularissen en uitoefening van het ouderlijk gezag Algemeen Het gezag over de persoon en het beheer over de goederen De verblijfsregeling Het ouderlijk vruchtgenot 369 D. Beperkingen en controle op het ouderlijk gezag Situering Persoonlijkheidsrechten en mensenrechten in hoofde van de minderjarige Civielrechtelijke beschermingsmaatregelen op geldsommen van de minderjarige Jeugdbeschermingsmaatregelen ten aanzien van de ouders Algemene bevoegdheid van de rechtbanken om het ouderlijk gezag te controleren Strafsancties 376 E. Begin en einde van het ouderlijk gezag Begin van het ouderlijk gezag Einde van het ouderlijk gezag Ouderlijke verplichtingen 379 A. Plicht tot levensonderhoud, opvoeding en opleiding 379

10 13 Inhoud 1. Situering Korte historiek Inhoud van de plicht Toepassingsgebied Begin en einde Aandeel van elk van beide ouders Handhavingsrecht en sancties 394 B. Plicht tot vergoeding van schade veroorzaakt door de onrechtmatige daad van het kind 398 C. Plicht tot eerbied voor het kind 398 Hoofdstuk II Rechtspositie van kinderen t.a.v. hun ouders 399 Situering Rechten van het kind 399 A. Recht op zelfstandige uitoefening van persoonlijkheidsrechten en grondrechten 399 B. Recht op onderhoud, opvoeding en opleiding 400 C. Hoorrecht in alle procedures die hem betreffen Plichten van het kind 401 A. Plicht zich te onderwerpen aan het ouderlijk gezag 401 B. Plicht tot eerbied voor de ouders 401 Hoofdstuk Voogdijgezag Algemeen 403 A. Begripsbepaling 403 B. Toepassingsgebied 404 C. Korte historiek 405 D. Situering Openvallen van de voogdij Bevoegdheden en plichten Voogdijstructuur 407 A. Situering 407 B. Familiale instanties De voogd De toeziende voogd De voogd ad hoc - de toeziende voogd ad hoc C. Overheidsorganen Vrederechter Openbaar Ministerie Bestanddelen van het voogdijgezag 415 A. Situering 415 B. Overzicht

11 14 Inhoud C. Geen wettelijk vruchtgenot Uitoefening van het voogdijgezag 416 A. Inrichting van de voogdij bij haar openvallen Kennisgeving aan de vrederechter Dringende maatregelen 3. Aanduiding van de voogd en van de toeziende voogd Taak van de voogd bij de aanvang van de voogdij Vaststelling van de door de voogd te bieden waarborgen Basisbeschikkingen van de vrederechter 419 B. Uitoefening van het voogdijgezag tijdens de voogdij 419 Gezag over de persoon 2. Beheer over de goederen Betwistingen tussen de minderjarige en zijn (toeziende) voogd Einde van de voogdij 424 A. Gevallen van beëindiging 424 B. Het verslag en de voogdijrekening 425 Het voogdijverslag de persoon van de minderjarige De voogdijrekening aangaande de goederen van de pupil 425 Hoofdstuk IV Buitengewone gezagsinstituten 429 Situering 429 Hoofdstuk V Handelingsonbekwaamheid van minderjarigen 1. Situering 2. De vertegenwoordiging van de minderjarige 432 A. Het vereiste van de vertegenwoordiging 432 Minderjarige die twee ouders of één ouder heeft Minderjarige die geen ouders heeft 437 B. De sanctie ingeval de minderjarige zelf optreedt Nietigheid van de rechtshandeling Dilatoire exceptie optreden van de minderjarige 441 A. Het zelf doch niet zelfstandig optreden van de minderjarige Bijstand Instemming Verzet 443 B. Het en zelfstandig optreden van de minderjarige 443 Rechtshandelingen die de minderjarige principieel rechtsgeldig kan stellen Rechtshandelingen die de minderjarige rechtsgeldig kan stellen vanaf een bepaalde leeftijd 445

12 15 Inhoud Titel III HUWELIJK EN WETTELIJKE SAMENWONING 447 Hoofdstuk I Algemeen Situering Algemene beschouwingen omtrent het huwelijk A. Begripsbepaling B. Burgerlijk huwelijk en kerkelijk huwelijk 453 C. Het huwelijk en de mensenrechten 454 D. Internationaal recht inzake huwelijk 456 E. Statistische gegevens Algemene beschouwingen omtrent de wettelijke samenwoning 459 A. Situering en terminologie 459 B. Begripsbepaling 460 C. Statistische gegevens 462 Hoofdstuk II Het aangaan van een huwelijk en van een wettelijke samenwoning Grondvereisten 463 A. Bekwaamheidsvereisten in hoofde van elk der partners Partners in leven Leeftijdsvereisten Ongehuwde staat 466 B. Bekwaamheidsvereisten m.b.t. de verhouding tussen de partners Geslacht en aanverwantschapsbeletselen Geen leeftijdsverschil Reparatiehuwelijk en -wettelijke samenwoning mogelijk C. Toestemming van de partijen Huwelijk Wettelijke samenwoning 477 D. Instemming vanwege anderen dan de contractspartijen Huwelijk Wettelijke samenwoning Vormvereisten 481 A. Huwelijk De huwelijksaangifte De huwelijksvoltrekking 482 B. Wettelijke samenwoning Handhavingsregeling 485 A. Huwelijk 485

13 16 Inhoud 1. Overzicht De weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand Het verzet tegen het huwelijk De nietigverklaring van het huwelijk 487 B. Wettelijke samenwoning Bewijs 495 A. Bewijs van de huwelijkssluiting Het voorhanden zijn van de huwelijksakte De afwezigheid van een huwelijksakte 496 B. Bewijs van het aangaan van de wettelijke samenwoning 497 Hoofdstuk Het statuut van de gehuwden en van de wettelijk samenwonenden Algemeen 499 A. Huwelijk Situering Primair en secundair huwelijksstelsel Korte historiek van het statuut van de gehuwden B. Wettelijke samenwoning De staat en bekwaamheid 505 A. Huwelijk Bekwaamheid Staat 505 B. Wettelijke samenwoning Het beschermingsstatuut van de partners De wederkerige rechten en plichten tussen de partners 506 A. Overzicht 506 B. De samenwoningsplicht van echtgenoten Inhoud De echtelijke verblijfplaats Het vermoeden van samenwoning Sancties Opschorting 509 C. De getrouwheidsplicht van echtgenoten Inhoud Sancties Duur 510 D. De van echtgenoten Inhoud Sancties 3. Opschorting E. De hulp- en bijdrageplicht

14 17 Inhoud 1. Inhoud 2. Uitvoering Sancties De dringende voorlopige maatregelen 521 A. Situering 521 B. Toepassingsvoorwaarden Huwelijk Wettelijke samenwoning 524 C. Inhoud Mogelijke maatregelen Beperkingen 531 D. Geldingsduur en aard Geldingsduur Wijzigbaarheid Schorsing van de verjaring De feitelijke scheiding 535 A. De feitelijke scheiding der echtgenoten Begripsbepaling Oorzaken Gevolgen 540 B. De feitelijke scheiding der wettelijk samenwonenden 541 Hoofdstuk IV De ontbinding van het huwelijk door echtscheiding Algemeen 543 A. Situering Overzicht Begripsbepaling 544 B. Korte historiek van het echtscheidingsrecht 544 C. De echtscheiding en de mensenrechten 546 D. Statistische gegevens De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk 549 A. Gronden Overzicht Vereisten Gemeenschappelijke regels 552 B. Procedure 553 Aard van de vordering tot echtscheiding Rechtspleging Bewijsrecht Uitwerking van de uitspraak 560 C. Voorlopige maatregelen Situering Toepassingsvoorwaarden 561

15 18 Inhoud 3. Inhoud Geldingsduur en aard Procedure 569 D. Gevolgen Algemeen Verhouding tussen de ex-echtgenoten Verhouding met de gemeenschappelijke kinderen De echtscheiding door onderlinge toestemming 591 A. Situering 591 B. Vereisten Geen materieelrechtelijke vereisten Formeelrechtelijke vereisten 592 C. Procedure Aard van deze echtscheidingsprocedure Rechtspleging Taak van de rechtbank Afstand van de procedure Wijziging van de overeenkomsten tijdens de echtscheidingsprocedure De uitspraak Geen voorlopige maatregelen 603 D. Gevolgen Het totstandkomen van de echtscheiding Persoonlijke verhoudingen tussen de ex-echtgenoten De goederen, de onderhoudsuitkering na echtscheiding en de verhouding met de kinderen De scheiding van tafel en bed 608 V De ontbinding van de wettelijke samenwoning 1. Gronden Gevolgen Statistische gegevens 614 Titel IV TWEERELATIES 615 Hoofdstuk I Algemeen Situering en begripsbepaling 616 A. Situering 616 B. Begripsbepaling Rechtswaardering van het feitelijk samenleven 617

16 19 Inhoud 3. Het feitelijk samenleven en de mensenrechten 4. Internationaal recht inzake feitelijk samenleven Statistische gegevens 623 Hoofdstuk II De onderlinge verhoudingen tussen de feitelijk samenlevende partners 1. Algemeen Persoonlijke verhoudingen Vermogensrechtelijke verhoudingen 626 A. De goederen van feitelijk samenlevende partners 627 B. Overeenkomsten tussen feitelijk samenlevende partners 627 C. Erfrecht, schenkingen en testamenten 628 Hoofdstuk III De feitelijk samenlevende partners in hun verhouding tot derden 1. De lasten van de huishouding De huur van de gezinswoning 632 A. Huur door één der feitelijk samenlevende partners 632 B. Contractuele medehuur door beide feitelijk samenlevende partners 632 Hoofdstuk IV De beëindiging van de feitelijke samenlevingsrelatie Situering Crisissituatie tussen feitelijk samenlevende partners aansprakelijkheid Het levensonderhoud na de verbreking van de feitelijke samenlevingsrelatie 637 A. Geen wettelijke onderhoudsplicht 638 B. Geen natuurlijke verbintenis tot onderhoud 638 C. Mogelijkheid van conventionele onderhoudsverbintenis Verdeling van de goederen Overlijden van een der feitelijk samenlevende partners 641 V VERWANTSCHAP EN AANVERWANTSCHAP 643 Hoofdstuk I Familie, gezin, verwantschap en aanverwantschap Familie en gezin 643

17 20 Inhoud A. Begripsbepaling Familie Gezin 645 B. Familie en gezin en de mensenrechten Verwantschap 648 A. Begripsbepaling 648 B. Organisatie 648 C. Gevolgen Non-discriminatiebeginsel Concrete gevolgen Beperking Aanverwantschap 650 A. Begripsbepaling 650 B. Organisatie C. Gevolgen Non-discriminatiebeginsel Concrete gevolgen Beperking 652 D. Beëindiging 653 Hoofdstuk II Omgangsrecht Algemeen 655 A. Begripsbepaling 655 B. Historiek van het omgangsrecht 656 C. Grondslag 657 D. Het omgangsrecht en de mensenrechten 657 E. Verdragsrecht inzake omgangsrecht Titularissen 659 A. Overzicht 659 B. De principieel omgangsgerechtigden Ouders Grootouders 662 C. De virtueel omgangsgerechtigden Organisatie 666 A. Situering 666 B. Bevoegde rechtbank Ouders Anderen dan de ouders 667 C. Modaliteiten Handhavingsrecht 668 A. Gedwongen tenuitvoerlegging 669 B. Dwangsom 670 C. Schadevergoeding 671 D. Strafsancties 671

18 21 Inhoud Hoofdstuk III Onderhoudsrecht Algemeen 673 A. Begripsbepaling 673 B. Grondslag Conventionele onderhoudsplicht Natuurlijke onderhoudsplicht Wettelijke onderhoudsplicht 675 C. Evolutie De onderhoudsplichtigen 676 A. Onderhoudsplicht binnen het kerngezin 677 B. Onderhoudsplicht binnen de grote familie 677 C. Onderhoudsplicht tussen ex-echtgenoten 678 D. Onderhoudsplicht ten laste van nalatenschappen Organisatie van de onderhoudsplicht 679 A. Situering 679 B. Voorwerp van de onderhoudsverplichting 680 C. Omvang van de onderhoudsverplichting 680 Vanuit de positie van de onderhoudsgerechtigde Vanuit de positie van de onderhoudsplichtige 682 D. Ontstaan van de onderhoudsverbintenis 683 Gemene recht Binnen het kerngezin Na echtscheiding 684 E. Excepties 684 Exceptie van schuld van de onderhoudsgerechtigde aan zijn eigen situatie Exceptie van onwaardigheid 685 F. Vervaltermijn en verjaring Vervaltermijn Verjaring Pluraliteit van onderhoudsplichtigen envan onderhoudsgerechtigden 687 A. Pluraliteit van onderhoudsplichtigen 687 B. Pluraliteit van onderhoudsgerechtigden Verhaal van kosten van onderhoud 690 A. Verhaal door de onderhoudsplichtige op de onderhoudsgerechtigde 690 B. Verhaal door een onderhoudsplichtige op de medeschuldenaars van de onderhoudsverbintenis 690 C. Verhaal door een derde op de onderhoudsplichtige(n) 690 D. Verhaal door het op de onderhoudsplichtige(n) E. Verhaal door de Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën 6. Gerechtelijke verwezenlijking van het onderhoudsrecht 692 A. Situering 692

19 22 Inhoud B. Bevoegde rechtbank 693 C. Wijze van uitvoering van de onderhoudsverbintenis Onderhoudsuitkering Uitvoering in natura Ontvangstmachtiging Omzetting in kapitaal 697 D. Vatbaarheid voor wijziging 697 E. Handhavingsrecht Gedwongen tenuitvoerlegging Recht op voorschotten inzake onderhoudsgelden vanwege de DAVO Strafsancties 699

Compendium van het Personen- en Familierecht

Compendium van het Personen- en Familierecht Patrick Senaeve Compendium van het Personen- en Familierecht Achtste, geheel herwerkte uitgave, o Acco Leuven / Voorburg INHOUD WOORD VOORAF 31 INLEIDING (1-24) 35 1. Begripsbepaling (1-4) 35 A. Formele

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...5 1. Structuur van de wet...5 2. Kenmerken van de adoptie...5

Nadere informatie

Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS

Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS Alimentatievorderingen S. BROUWERS M. GOVAERTS p- Voorwoord Inhoud V VII Deel 1. Het Instrumentarium 1 Hoofdstuk 1. De hierarchie 2 Hoofdstuk 2. "Aliments n'arreragent pas" 8 Hoofdstuk 3. Het verhaalsrecht

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

1. Grondslagen... 80. 2. Moreel element... 79 3. Materieel element... 79. 4. Procedure... 81

1. Grondslagen... 80. 2. Moreel element... 79 3. Materieel element... 79. 4. Procedure... 81 p. Voorwoord.... Inhoud... V VII Deel 1. Het instrumentarium...... 1 Hoofdstuk 1. De hie rarchie...... 2 Hoofdstuk 2. Aliments n arre ragent pas...... 8 Hoofdstuk 3. Het verhaalsrecht... 12 Hoofdstuk 4.

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL I Personen- en familierecht DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ANNELIES WYLLEMAN Notaris Hoofddocent U.Gent Antwerpen Oxford De eerste druk

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

Personen en Familierecht

Personen en Familierecht 1ste bach rechten Personen en Familierecht Smvt boek - 2015 Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R05 8.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF Gerd Verschelden..................................... 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Het hedendaagse personen en familierecht

Het hedendaagse personen en familierecht Het hedendaagse personen en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Prof. mr. P. Vlaardingerbroek Mr. K. Blankman Mw. mr. A. Heida Mr. A.P. van der Linden Mw. mr. E.C.C. Punselie Mw. mr. J.A.E.

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 15 16 INHOUD BW VW 3 Inhoud BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-16 Hoofdstuk

Nadere informatie

8 Kind en scheiding. mr. MJ.C. Koens. 2e gewijzigde druk

8 Kind en scheiding. mr. MJ.C. Koens. 2e gewijzigde druk 8 Kind en scheiding mr. MJ.C. Koens 2e gewijzigde druk Sdu Uitgevers 2008 Inhoud Voorwoord / 13 Afkortingenlijst / 15 Inleiding/ 17 1. De verantwoordelijkheid van ouders bij scheiding / 19 1.1. De rechter

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen

De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Hof van beroep Antwerpen De familiekamer en de jeugdkamer in het hof van beroep te Antwerpen Vanaf 1 september 2014 wordt de wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (zoals gerepareerd

Nadere informatie

DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING

DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING INHOUD Voorwoord.............................................. xix DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING Patrick Senaeve....................................... 1 HOOFDSTUK I. SITUERING..............................................

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT INHOUD VOORWOORD........................................... xv DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT Frederik Swennen, Sven Eggermont

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Het hedendaagse personen en familierecht

Het hedendaagse personen en familierecht Het hedendaagse personen en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Prof. mr. P. Vlaardingerbroek Mr. K. Blankman Mw. mr. A. Heida Mr. A.P. van der Linden Mw. mr. E.C.C. Punselie Zesde druk

Nadere informatie

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K)

Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014. TB5 Burg. 1 rechter pleitzitting (voorheen 5 de K) Tabel zittingen per dag REA ANTWERPEN afdeling TURNHOUT 01.09.2014 T Turnhout B C J Jeugdrechtbank F Familierechtbank Be Beslagrechter Rb Bureau rechtsbijstand Vz Voorzitter A Beroepskamer enig rechter

Nadere informatie

Het nieuwe beschermstatuut

Het nieuwe beschermstatuut Het nieuwe beschermstatuut gebaseerd op Studienamiddag (On)bekwaamheid, Een eerste doorlichting van de nieuwe wet 30/01/2014 Vormingscentrum Guislain Oude bestaande wetgeving Statuut Persoon Goederen Flexibel

Nadere informatie

Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID... 1. Elisabeth Alofs

Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID... 1. Elisabeth Alofs i Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID....................... 1 Elisabeth Alofs Inleiding................................................... 1 I. Verzekering voor geneeskundige verzorging...................

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

ECHTSCHEIDING, VOORLOPIGE MAATREGELEN EN ONDERHOUDSGELDEN IN DE FAMILIERECHTBANK

ECHTSCHEIDING, VOORLOPIGE MAATREGELEN EN ONDERHOUDSGELDEN IN DE FAMILIERECHTBANK ECHTSCHEIDING, VOORLOPIGE MAATREGELEN EN ONDERHOUDSGELDEN IN DE FAMILIERECHTBANK INSTITUUT VOOR FAMILIERECHT EN JEUGDRECHT KU Leuven Nr. 86 ECHTSCHEIDING, VOORLOPIGE MAATREGELEN EN ONDERHOUDSGELDEN IN

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... ix Lijst van afkortingen.................................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van de adoptie Nr. 8 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 21 oktober 1996 Wij Beatrix,

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Beknopte Inhoudstafel

Beknopte Inhoudstafel Beknopte Inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt U bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)... 1 I. Wat is het recht?... 3 A. Oorsprong en noodzaak van het recht... 3 B.

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK

Ouders, kinderen & scheiding. Mie Jacobs VCOK Ouders, kinderen & scheiding Mie Jacobs VCOK Deze workschop Juridische bril: ouders, kinderen & scheiding Hulp- en dienstverlening, informatie Conflictueuze scheiding: vaak voorkomende vragen Uw vragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING

Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING Inhoudsopgave 1. REGELING VAN ECHTELIJKE MOEILIJKHEDEN TIJDENS DE PERIODE VAN FEITELIJKE SCHEIDING 1.1. Wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten. Primaire huwelijksverplichtingen 3 september 1807)..................................

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen

Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Successieplanning met verzekeringsproducten in nieuw samengestelde gezinnen Samenlevingsvormen huwelijk wettelijke samenwoning feitelijke samenwoning Doelstellingen bescherming langstlevende echtgenoot

Nadere informatie

Rolnummer 2525. Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T

Rolnummer 2525. Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T Rolnummer 2525 Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 371 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel REVEVR_VB_13001_2013.book Page V Monday, August 5, 2013 9:32 AM Beknopte inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)...1 I. Wat is

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Plaats van de jongere in het Nederlandse recht

Plaats van de jongere in het Nederlandse recht 21 2 Plaats van de jongere in het Nederlandse recht 2.1 Inleiding 23 2.2 Afstamming 23 2.2.1 Geboorte 24 2.2.2 Erkenning 25 2.2.3 Gerechtelijke vaststelling van het ouderschap 26 2.2.4 Vaderschapsactie

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 772 Wet van 24 december 1997 tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Bron: Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen 29 april 2001 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 Afstammingswet,

Nadere informatie

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen Justitie maakt rechten en plichten duidelijk Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in

In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in In de hiernavolgende tabel staan alle procedures opgesomd die behoren tot de materiële bevoegdheid van de familierechtbank. Zij worden gegroepeerd in volgende bevoegdheidscategorieën, rekening houdende

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier Het voorlopig bewind Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN larcier Jnhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Kccht l.arcier i Inleiding 1. Algemeen i 2. Soorten bescherimngsmaatregelen i I.

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling I. De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Nadere informatie

Handleiding bij scheiding

Handleiding bij scheiding Handleiding bij scheiding door mr. J.A.M.P. Keijser Derde, herziene druk Kluwer-Deventer-1995 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De fase vöör de scheiding 1 1.1. Scheiden of niet 1 1.2. Inschakeling van een advocaat

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 ONDER VOORZITTERSCHÀP VAN PROF. DR. KOEN GEENS JURA FALCONIS LIBRI OVERNAME VAN EEN ONDERNEMING Koen

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v

Inhoud. INLEIDING... v INLEIDING................................................................ v HOOFDSTUK 1. WAT IS RECHT?............................................................ 1 1. Wat is recht?.............................................................

Nadere informatie

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER INFOMOMENT 24/5/2014 Paul BORGHS WERKGROEP POLITIEK ÇAVARIA EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW JURIST GESPECIALISEERD IN HOLEBI-

Nadere informatie

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335

DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 XXVI DEEL 7. DE STRAFRECHTELIJKE SANCTIES 335 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 335 HOOFDSTUK 2. DE STRAFFEN 336 Afdeling 1. Begrip en kenmerken 336 1. Het begrip straf 336 2. Kenmerken 337 Afdeling 2. Indeling van

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15

Inhoud. Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen. Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Inhoud Woord vooraf 11 Aloïs Van oevelen Alimentatieovereenkomsten tussen (ex)-partners in de belangrijkste samenlevingsvormen 15 Steven Brouwers Inleiding 15 1. Algemene principes 17 1.1. Alimentatieovereenkomsten

Nadere informatie

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben

op Consulaat in Nederland: allen mogelijk indien beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben Personen- en Familierecht Samenleven als geliefden in Nederland In Nederland samenleven met partner: 3 mogelijkheden: Huwelijk of Geregistreerd Samenwonen met Samenlevingcontract Samenwonen zonder Samenlevingscontract

Nadere informatie

DE NIEUWE ECHTSCHEIDINGSWET

DE NIEUWE ECHTSCHEIDINGSWET RoSa. Documentatiecentrum, Bibliotheek en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies DE NIEUWE ECHTSCHEIDINGSWET Sylvia Sroka 19 november 2007 Inleiding Sedert 1 september 2007 is in België

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

FAMILIERECHT IN KORT BESTEK

FAMILIERECHT IN KORT BESTEK FAMILIERECHT IN KORT BESTEK Nr. 4 FAMILIERECHT IN KORT BESTEK Frederik Swennen 3de herziene uitgave 2008 Antwerpen Oxford RECHT IN KORT BESTEK Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Alain Verbeke, Belgisch erfrecht

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Vertaling C-442/13-1 Zaak C-442/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 augustus 2013 Verwijzende rechter: Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een beschermingsmaatregel Ondergetekende Mevrouw/ De Heer... Geneesheer, waarvan het kabinet gevestigd is te... tel...gsm.:...e.mail:...

Nadere informatie

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz.

MATERIE BEVOEGDHEID TOEPASSELIJK RECHT EXEQUATUR EXTRA Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 WbIPR Art. 39 WbIPR Boek blz. Bestaan en afwezigheid Boek blz. 420 Art. 41 Art. 39 Boek blz. 419 Naam Art. 36 Art. 37 - vaststelling Art. 39 Boek blz. 426 Art. 38 - verandering Staat en bekwaamheid Art. 3, Art. 32 Art. 34 Art. 39 Boek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord... vii. Dankwoord... Lijst van gebruikte afkortingen... xxvii INLEIDENDE TITEL...1

INHOUDSTAFEL. Voorwoord... vii. Dankwoord... Lijst van gebruikte afkortingen... xxvii INLEIDENDE TITEL...1 INHOUDSTAFEL Voorwoord... vii Dankwoord... xi Lijst van gebruikte afkortingen... xxvii INLEIDENDE TITEL...1 Afdeling 1. Voorwerp, achtergrond, doelstellingen, grenzen, methodiek en opbouw van het onderzoek...3

Nadere informatie

Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding

Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding Echtscheiding: algemeen - begrippen in verband met scheiding A Alimentatie (onderhoudsbijdrage) (juridisch: onderhoudsbijdrage in de kosten van het levensonderhoud voor de kinderen) Ouders zijn aan hun

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Seminarie Estate Planning

Seminarie Estate Planning Seminarie Estate Planning Uw Vermogen, mooi gestructureerd Wat is Estate Planning? Vermogensbeheer in de ruime zin van het woord > beleggingsadvies (banken), >pure successieplanning (louter fiscaal), Planning

Nadere informatie

inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15

inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15 inhoudstafel Voorwoord...13 Hoofdstuk 1 (Gezondheids)zorgschulden: begrip en soorten schuldeisers...15 1. Het begrip zorgschuld...15 2. De verschillende schuldeisers van (gezondheids)zorgschulden...16

Nadere informatie