REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V."

Transcriptie

1 REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN MY THAI EXPERIENCE B.V. ARTIKEL 1 Definities In deze reis- en boekingsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a. My Thai Experience: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid My Thai Experience B.V., zijnde de reisorganisator; b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij My Thai Experience zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten: 1. vervoer 2. verblijf; 3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt. c. Reiziger: - de wederpartij van My Thai Experience bij de reisovereenkomst, of - degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of - degene aan wie overeenkomstig artikel 9 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot My Thai Experience is overgedragen. d. Aanmelder: degene die zich tot My Thai Experience gewend heeft voor het aangaan van de reisovereenkomst met My Thai Experience, al dan niet (mede) namens of ten behoeve van een derde. e. Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen. f. Kantooruren: maandag tot en met zaterdag van tot uur, uitgezonderd erkende feestdagen. ARTIKEL 2 De reisovereenkomst 2.1 De reisovereenkomst tussen My Thai Experience en de reiziger komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van My Thai Experience. De aanvaarding kan hetzij rechtsreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Het aanbod van My Thai Experience is altijd vrijblijvend en kan tot aanvaarding ervan te allen tijde door My Thai Experience worden herroepen. Na aanvaarding kan het aanbod door My Thai Experience slechts worden herroepen als dit onverwijld gebeurt. Een herroeping binnen zeven kalenderdagen na aanvaarding wordt geacht onverwijld gedaan te zijn. 2.2 Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van My Thai Experience, op haar website dan wel in een door de reiziger ontvangen brochure of ander geschrift van My Thai Experience, maken de hierin opgenomen gegevens, behoudens kennelijke fouten en kennelijke vergissingen, deel uit van de overeenkomst. 2.3 Indien, bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen, de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

2 2.4 Voor een boeking binnen acht weken voor vertrek dient My Thai Experience de reservering bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij aan te vragen. De boeking is dan onder voorbehoud van beschikbare plaatsen in het vliegtuig. Voor een dergelijke aanvraag brengt My Thai Experience geen extra kosten in rekening. Eventuele meerkosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt worden wel doorberekend. 2.5 My Thai Experience zal, na de totstandkoming ervan, de reisovereenkomst bevestigen aan de aanmelder. De reiziger kan binnen twee werkdagen na ontvangst van deze bevestiging reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging zal gelden als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. 2.6 De aanmelder is jegens My Thai Experience hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de reisovereenkomst. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk jegens My Thai Experience. 2.7 Alle mededelingen van My Thai Experience betreffende de reisovereenkomst zullen uitsluitend worden gericht aan de aanmelder. Alle betalingsverkeer met My Thai Experience loopt via de aanmelder. 2.8 De aanmelder is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste en volledige naam, adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit, paspoortgegevens e.d. van de (mede)reiziger(s). De aanmelder is bovendien verantwoordelijk voor het verstrekken van bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door My Thai Experience, zoals bijvoorbeeld medische condities, dieetvoorschriften en andere persoonlijke bijzonderheden waarmee in het kader van de reis rekening gehouden zou moeten worden. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door My Thai Experience van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 2 wordt of worden uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht. 2.9 Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door My Thai Experience aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). My Thai Experience zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van My Thai Experience. My Thai Experience heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen: - aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van 100,- per boeking; - communicatiekosten; - eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt My Thai Experience alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: - de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van 100,- per boeking; - communicatiekosten;

3 - eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van My Thai Experience. ARTIKEL 3 De reissom en betalingsverplichtingen van de reiziger 3.1 Bij de gepubliceerde reissom zijn luchthavenbelastingen, veiligheidstoeslagen en brandstoftoeslagen inbegrepen, alsmede de diensten en voorzieningen als in de publicatie vermeld. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. 3.2 Alle aan My Thai Experience verschuldigde bedragen dienen binnen de door My Thai Experience aangegeven termijn aan haar te zijn voldaan. My Thai Experience is bevoegd - zonodig in naam van de desbetreffende dienstverlener(s) - de verschuldigde bedragen te incasseren. 3.3 My Thai Experience zal bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen van 15% van de totale reissom. Het restant van de reissom dient uiterlijk acht weken voor vertrek voldaan te zijn. Bij boekingen binnen acht weken voor vertrek moet het totale bedrag als spoedbetaling worden overgemaakt. 3.4 Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en wordt of worden de overeenkomst(en) geacht te zijn geannuleerd. My Thai Experience heeft alsdan het recht alle annuleringskosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en). 3.5 Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de aanmelder. 3.6 De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens My Thai Experience heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven. 3.7 Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is. ARTIKEL 4 Documenten 4.1 De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie in te winnen over paspoorten, visa, inentingen e.d. en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. 4.2 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij My Thai Experience heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen. 4.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen (gele boekje) en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. 4.4 Door My Thai Experience zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. 4.5 My Thai Experience stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk op de dag van vertrek in het bezit van de reiziger. Indien de reiziger 5 werkdagen vóór vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij My Thai Experience of het boekingskantoor.

4 ARTIKEL 5 Annulering door reiziger 5.1 De reiziger kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. 5.2 Indien de reiziger de reisovereenkomst opzegt, is hij gehouden om My Thai Experience de schade te vergoeden die zij ten gevolge van die opzegging lijdt. Deze schade wordt gefixeerd op de reissom, verminderd met 10% daarvan voor iedere volle week dat de opzegging vóór de overeengekomen aanvang van de reis plaatsvindt, met dien verstande dat de schadevergoeding minimaal gelijk zal zijn aan de overeengekomen aanbetaling als bedoeld in artikel 3.3. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 5.3 Reizen waarvoor een dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen geldt, kunnen vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos geannuleerd worden. 5.4 Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de in lid 2 gemelde schadevergoeding moet worden betaald. 5.5 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet, indien en voor zover My Thai Experience akkoord gaat met het voorstel van de overblijvende reizigers om de reisovereenkomst zover die hen aangaat in stand te laten. De overblijvende reizigers zijn in dat geval de reissom verschuldigd, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat. ARTIKEL 6 Opzegging door My Thai Experience 6.1 My Thai Experience kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen wegens gewichtige, aan de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van My Thai Experience aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Hieronder worden in ieder geval verstaan omstandigheden die de uitvoering van de reis bemoeilijken of verhinderen, het feit dat het vereiste minimumaantal deelnemers aan een reis zich niet heeft aangemeld en het gedrag van de reiziger dat naar het oordeel van My Thai Experience niet passend is of belastend kan zijn voor de overige reizigers of anderen die bij de reis betrokken zijn. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid. 6.2 Indien My Thai Experience opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt zij de reiziger een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. Onverminderd het derde lid heeft de reiziger die dat aanbod niet aanvaardt, recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

5 6.3 In geval van opzegging van de reisovereenkomst door My Thai Experience wegens een aan My Thai Experience toe te rekenen omstandigheid vergoedt My Thai Experience de reiziger de door deze geleden vermogensschade en een bedrag voor het derven van reisgenot. Voor zover My Thai Experience niet zelf de in de reisovereenkomst begrepen diensten verleent, is haar aansprakelijkheid voor de hier bedoelde vermogenschade beperkt tot maximaal driemaal de reissom. De aansprakelijkheid van My Thai Experience voor de hier bedoelde derving van reisgenot is beperkt tot maximaal eenmaal de reissom. 6.4 My Thai Experience is niet gehouden tot enige schadevergoeding, indien zij de reisovereenkomst opzegt omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimumaantal, of in het geval de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van My Thai Experience en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. ARTIKEL 7 Wijzigingen door My Thai Experience 7.1 My Thai Experience organiseert reizen met een avontuurlijk karakter. Daarbij kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen die haar noodzaken, ter plaatse of voor vertrek, wijzigingen in route, accommodatie of vervoer door te voeren. Het kan bovendien voorkomen dat een luchtvaartmaatschappij haar vluchtschema verandert. My Thai Experience kan daardoor bijvoorbeeld genoodzaakt zijn met een andere maatschappij te vliegen of de reis aan te passen. 7.2 My Thai Experience heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als bedoeld in artikel 6.1. Deze deelt zij binnen vijf werkdagen mee aan de reiziger. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen. 7.3 My Thai Experience mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. 7.4 De prijzen van gereserveerde diensten kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. My Thai Experience mag tot 21 dagen voor de aanvang van de reis de reissom verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. My Thai Experience is in dat geval gehouden om aan te geven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen. 7.5 Na een afwijzing door de reiziger als in de voorafgaande leden bedoeld, kan My Thai Experience de reisovereenkomst opzeggen. 7.6 Indien de oorzaak van de wijziging aan My Thai Experience kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van My Thai Experience overeenkomstig het bepaalde in artikel My Thai Experience is verplicht de reiziger te informeren over een door haar doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is. ARTIKEL 8 Wijzigingen door de reiziger

6 8.1 Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) zullen deze wijzigingen, indien en voor zover mogelijk en akkoord bevonden door My Thai Experience, worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door My Thai Experience worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is de reiziger gehouden de wijzigingskosten ad 50,- per boeking en eventuele communicatiekosten te vergoeden. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 5 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd. 8.2 My Thai Experience zal binnen zeven kalenderdagen beslissen over het verzoek van de reiziger om wijziging van de reisovereenkomst. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst in dat geval handhaven dan wel opzeggen. In dat laatste geval is artikel 5 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd. ARTIKEL 9 Indeplaatsstelling 9.1 Uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de reis, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht, kan de reiziger zich laten vervangen door een derde, door zijn rechtsverhouding tot My Thai Experience integraal over te dragen aan die derde, indien deze derde aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet en de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten niet tegen deze indeplaatsstelling. 9.2 De onder 1 bedoelde overdracht vindt plaats door schriftelijk mededeling door de reiziger aan My Thai Experience van een op de overdracht gerichte overeenkomst met de in de plaats te stellen derde. 9.3 De overdragende reiziger en de derde die in zijn plaats treedt, zijn hoofdelijk verbonden tot betaling van alle extra kosten die verband houden met de onder lid 1 bedoelde overdracht, zoals wijzigingsen communicatiekosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. De overdragende reiziger en de derde die in zijn plaats treedt, zijn tevens hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom. ARTIKEL 10 Conformiteit en overmacht 10.1 My Thai Experience is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben De reisbestemmingen van My Thai Experience liggen buiten de Westerse wereld, zodat de reiziger in contact komt met andere gebruiken, culturen en mentaliteiten. De reiziger dient er derhalve rekening mee te houden dat sommige dingen anders zijn dan thuis. Eten, hotels, vervoermiddelen en infrastructuur verschillen in Thailand van wat men in Nederland gewend is. Zo is, bijvoorbeeld, een driesterrenhotel in Thailand niet te vergelijken met een Nederlands driesterrenhotel en bieden de bussen minder beenruimte dan een Europese touringcar.

7 10.3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is My Thai Experience verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die My Thai Experience of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 5 van dit artikel Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. ARTIKEL 11 Hulp en bijstand 11.1 My Thai Experience is naar gelang de omstandigheden en voor zover mogelijk verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van My Thai Experience, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 10 lid 4 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is My Thai Experience tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan My Thai Experience zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor My Thai Experience bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten. ARTIKEL 12 Uitsluitingen en beperkingen aansprakelijkheid My Thai Experience 12.1 Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van My Thai Experience dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. My Thai Experience is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

8 12.2 Indien My Thai Experience diensten verleent (inclusief advies/informatie) die leiden tot de totstandkoming van een pakketreisovereenkomst waarop de reisvoorwaarden van My Thai Experience van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze reisvoorwaarden, ook voor zover het betreft de aansprakelijkheid van My Thai Experience My Thai Experience is niet aansprakelijk voor schade die de reiziger lijdt ten gevolge van activiteiten waarvan het een feit van algemene bekendheid is dat daaraan risico s verbonden zijn, zoals maar niet uitsluitend - kickboxen, duiken, bungee jumpen, wandel- en fietstochten en andere avontuurlijke activiteiten. Het meedoen aan dergelijke activiteiten geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze risico s, die aansprakelijkheid van My Thai Experience voor daaruit voortvloeiende schade uitsluit Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt My Thai Experience geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. My Thai Experience draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven Indien My Thai Experience jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van My Thai Experience voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van My Thai Experience. In dat geval is de aansprakelijkheid van My Thai Experience zo hoog als het maximale bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van My Thai Experience dekt De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van My Thai Experience gelden ook ten behoeve van werknemers van My Thai Experience, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit My Thai Experience is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. ARTIKEL 13 Verplichtingen van de reiziger 13.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle plaatselijke regels en instructies en alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van My Thai Experience en alle door haar ingeschakelde derden, zoals reisleiders, gidsen en instructeurs. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

9 13.2 De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door My Thai Experience van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 14 te voldoen Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van My Thai Experience te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een maand na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een maand na de oorspronkelijke vertrekdatum). ARTIKEL 14 Klachten 14.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met My Thai Experience. De communicatiekosten worden door My Thai Experience vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en My Thai Experience dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, is ieder eventueel recht van de reiziger op schadevergoeding uitgesloten Als de tekortkoming ook na onverwijlde melding als bedoeld in lid 1 niet tot tevredenheid wordt opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk of langs elektronische weg te melden bij de reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij My Thai Experience. Indien de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en My Thai Experience dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, is ieder eventueel recht van de reiziger op schadevergoeding uitgesloten Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij My Thai Experience of het boekingskantoor. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend. Indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door My Thai Experience niet in behandeling genomen en aanvaardt My Thai Experience geen enkele aansprakelijkheid.

10 14.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde vervalt ieder vorderingsrecht één maand na afloop van de gereserveerde dienst (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum), dan wel indien de klacht betrekking heeft op de dienstverlening door My Thai Experience één jaar na deze dienstverlening. ARTIKEL 15 Rechtskeuze en forumkeuze 15.1 Op alle geschillen tussen My Thai Experience en de reiziger is Nederlands recht van toepassing Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71.

tico reis consult haarlemmer houttuinen 305 1013 gm amsterdam t 020 788 77 77 f 020 788 77 78 e info@tico.nl www.tico.nl bank 46.54.71. Algemene voorwaarden Tico Reis Consult Artikel 1. Inleidende bepalingen In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Tico Reis Consult: de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. Voorwaarden Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 1, lid 1 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Reisorganisator; Snowjoy BV, vertegenwoordigd door R. van Velthoven en C. Paijmans. 2. Reisovereenkomst;

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst.

Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Reisvoorwaarden Artikel 1. Toepasbaarheid Algemene Voorwaarden. Artikel 2. Totstandkoming Huurovereenkomst. Artikel 3. Kennelijke fouten. Artikel 4. Herroeping aanbod. Artikel 5. Informatieplicht reiziger.

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance

AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance AANVULLENDE VOORWAARDEN Tour de Vacance INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Wijziging in

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Orion Reizen

Reisvoorwaarden Orion Reizen Reisvoorwaarden Orion Reizen Hieronder vindt u de reisvoorwaarden van Orion Reizen. Deze reisvoorwaarden zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. De voorwaarden gelden voor alle reizen geboekt bij Orion

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD

BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD BOEKINGSVOORWAARDEN INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van

Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Algemene Voorwaarden Natuurlijkbulgarije.nl Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van Natuurlijkbulgarije.nl en alle overeenkomsten tussen natuurlijkbulgarije.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen

Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen Algemene Voorwaarden Pausanias Schoolreizen ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf,

Nadere informatie

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld?

Boekingsvoorwaarden. Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Boekingsvoorwaarden Waar kan ik dan heen als ik een geschil heb dat Translatina Travel niet naar tevredenheid heeft afhandeld? Translatina is een Nederlands bedrijf, vallend onder het Nederlands recht.

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika

REISVOORWAARDEN SkieninAmerika REISVOORWAARDEN SkieninAmerika ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. SkieninAmerika: SkieninAmerika is een handelsnaam van reisorganisatie Time Out Tours BV.

Nadere informatie

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015

BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 BOEKINGSVOORWAARDEN Agri Experience 2015 INHOUD Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen Artikel 5 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PROFIHAIR Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Profihair en de klant, tenzij daarvan nadrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Nadere informatie

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen.

Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle bij De Fietstoerist geboekte reizen. De Fietstoerist REISVOORWAARDEN Artikel 1 Inleidende Bepaling. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Explore Tanzania

Reisvoorwaarden Explore Tanzania Reisvoorwaarden Explore Tanzania ARTIKEL 1 - INLEIDENDE BEPALING 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Explore Tanzania zich jegens zijn wederpartij

Nadere informatie

Reis en boekingsvoorwaarden

Reis en boekingsvoorwaarden Reis en boekingsvoorwaarden Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: 1-Verhuurbedrijf Texelvakanties, treedt bij elke dienstverlening nooit in eigen

Nadere informatie

Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing:

Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing: Op alle reizen in het fietsvakantieprogramma van HiRoads zijn onze Reisvoorwaarden van toepassing: REISVOORWAARDEN HIROADS ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, pagina - 1 -

Algemene voorwaarden, pagina - 1 - Algemene voorwaarden, pagina - 1 - Algemene voorwaarden van BTR Reizen v.o.f. te Loenen Gld. Deze reisvoorwaarden worden gepubliceerd op de website www.btrreizen.nl, liggen op ons kantoor ter inzage en

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN

REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN REISVOORWAARDEN HISTORIZON REIZEN ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten aangeboden door Historizon vof. De voorwaarden

Nadere informatie

España Exclusiva Boekingsvoorwaarden

España Exclusiva Boekingsvoorwaarden España Exclusiva Boekingsvoorwaarden Deze boekingsvoorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en zijn laatstelijk herzien in september 2010. Bij de totstandkoming van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 1.In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvraagformulier: het formulier dat de cursist dient in te vullen als onderdeel

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief

Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief Reisvoorwaarden Zuid Amerika Exclusief Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden

Nadere informatie

Totstandkoming en inhoud overeenkomst. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger

Totstandkoming en inhoud overeenkomst. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator Verplichtingen van de reiziger De reizen zoals aangeboden op de website www.dolfijnenreizen.nl worden uitgevoerd volgens onze Reisvoorwaarden. Wij verwachten dat U van deze Reisvoorwaarden kennis neemt om wederzijds van Uw en onze rechten

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania

Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania Reisvoorwaarden Droomreis Tanzania INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Artikel 3 Informatie van de reisorganisator Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V.

Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Algemene voorwaarden EuroTravel Sports Netherlands B.V. Artikel 1: algemene bepalingen. Gegevens agent: EuroTravel Sports Netherlands B.V. Nassaulaan 39 (2011 PB) Haarlem Telefoonnummer: 023-3030180 http://www.eurotravelsports.nl/

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling. Artikel 1. Artikel 2

Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling. Artikel 1. Artikel 2 Algemene Reisvoorwaarden VVV Terschelling Artikel 1 INLEIDENDE BEPALING Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Logiesverstrekker; de eigenaar of beheerder van een bedrijf die,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN

REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN REISVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING VAN ANVR REISORGANISATOREN Deze Reisvoorwaarden van de Vereniging van ANVR Reisorganisatoren zijn vastgesteld in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014

Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Algemene voorwaarden MoorMotor Oktober 2014 Artikel 1 Algemeen 1.1. MoorMotor organiseert motorreizen op basis van eigen vervoer. MoorMotor bemiddelt bij het selecteren en reserveren van accommodatie ten

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus

Reisvoorwaarden. Reisvoorwaarden ArizonaPlus Reisvoorwaarden Reisvoorwaarden ArizonaPlus Artikel 1: Inleidende bepaling: In deze reisvoorwaarden gelden de volgende begrippen: a. Reisorganisator: ArizonaPlus b. Reisovereenkomst: de overeenkomst waarin

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN ONBEZORGDVLIEGEN.NL ARTIKEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN 1. In deze cursusvoorwaarden wordt verstaan onder: Aanvraagformulier: het formulier dat de cursist dient in te vullen als onderdeel

Nadere informatie

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen.

INFORMATIE. Inclusief/exclusief Wij geven, voordat u definitief boekt, duidelijk aan wat wel en wat niet is inbegrepen. INFORMATIE Vliegtickets worden door Majestueus Marokko niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. IndienMajestueus Marokko bemiddelt in de aankoop van tickets

Nadere informatie

ANVR-Reisvoorwaarden Artikel 1 Inleidende bepaling Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

ANVR-Reisvoorwaarden Artikel 1 Inleidende bepaling Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst ANVR-Reisvoorwaarden Deze ANVR-Reisvoorwaarden zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk herzien

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Inezia Tours

Reisvoorwaarden Inezia Tours Reisvoorwaarden Inezia Tours Inhoudsopgave Artikel 1 Inleidende bepalingen Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Reissom Artikel 5 Informatie Artikel 6 Reisbescheiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Begripsbepaling reisorganisator Opdrachtgever Reiziger Dienstverlener schriftelijk Aanbod

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Begripsbepaling reisorganisator Opdrachtgever Reiziger Dienstverlener schriftelijk Aanbod Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de reisonderneming enerzijds en haar opdrachtgever(s) anderzijds. 1.2 Ter afbakening van

Nadere informatie

Algemene Reisvoorwaarden van Rederij Clipper Stad Amsterdam

Algemene Reisvoorwaarden van Rederij Clipper Stad Amsterdam Algemene Reisvoorwaarden van Rederij Clipper Stad Amsterdam ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden, alsmede in een Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Aanbieder: Rederij Clipper Stad Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel

REISVOORWAARDEN. VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel REISVOORWAARDEN VAN HENK VAN DAM STUDIEREIZEN Gevestigd te Espelerpad 3, 8311 PR Espel Artikel 1: Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod

Nadere informatie

ANVR-Reisvoorwaarden 2016, voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016

ANVR-Reisvoorwaarden 2016, voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016 ANVR-Reisvoorwaarden 2016, voor reizen geboekt vanaf 1 april 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Inleiding Artikel 2. Informatie van de reisorganisator Artikel 3. Informatie door de reiziger Artikel 4. Bevestiging/Herroeping

Nadere informatie

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers.

1.1. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op reisovereenkomsten in de zin der wet die de reisorganisator sluit met een of meer reizigers. ANVR-Reisvoorwaarden 2016 met toevoegingen bij artikel 2, 8 en 9 voor Zonvaart Destinations, Zonvaart Reizen, Top Golf Reizen, Voetbaltrip.nl, Beursreizen.nl, BesteVakantieTop10, DirectOpReis en Travelcentre.

Nadere informatie

Lekkerbly Tours & Safaris www.lekkerbly.com

Lekkerbly Tours & Safaris www.lekkerbly.com Lekkerbly Tours & Safaris www.lekkerbly.com Reisspecialist voor Zuidelijk Afrika Algemene voorwaarden. Gerust op reis (zijn wij bonafide?) Als erkend Zuidelijk Afrikaanse reisorganisatie met kantoren in

Nadere informatie

ANVR Reisvoorwaarden 2011

ANVR Reisvoorwaarden 2011 ANVR Reisvoorwaarden 2011 Inleiding Deze ANVR Reisvoorwaarden zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk

Nadere informatie

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885

NEXT Motorreizen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 56253885 Algemene Voorwaarden Datum opmaak: Oktober 2012 Laatste wijziging: Juli 2013, toevoeging STO-reisgarantie Maart 2015 Intellectueel eigendom digitale motorroute. Augustus 2015 Wijziging STO naar GGTO reisgarantie,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS

ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS ALGEMENE VOORWAARDEN SAUERLANDTIPS SauerlandTips is een dienstverlener op het gebied van reizen/hotels/arrangementen. Zij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De meeste reizen worden uitgevoerd

Nadere informatie

Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius.

Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius. Reisvoorwaarden V-incentive Reizen, alleen van toepassing op reizen georganiseerd voor Livius. Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 Het programma van de reis is samengesteld door V.O.F. Livius

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN Mindfulness Spirituele beurs 2016 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a) Beurs: door de organisator bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden

Nadere informatie

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst

Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst Artikel 1 - Totstandkoming reisovereenkomst 1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden door de reiziger. De dag

Nadere informatie

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als "hem, zijn of hij" wordt genoemd, wordt eveneens "haar of zij" bedoeld.

Daar waar in deze algemene reisvoorwaarden de reiziger als hem, zijn of hij wordt genoemd, wordt eveneens haar of zij bedoeld. Algemene reisvoorwaarden Reisbureau Maroc Travel B.V. Avontuurlijk karakter De reizen van Maroc Travel hebben een zogenaamd avontuurlijk karakter en daarmee ook een zeker risico. Door lokale (weers)omstandigheden

Nadere informatie

TICKET EXPRESS REISVOORWAARDEN. (Ticket Express is een onderdeel van Litax Reizen B.V.)

TICKET EXPRESS REISVOORWAARDEN. (Ticket Express is een onderdeel van Litax Reizen B.V.) TICKET EXPRESS REISVOORWAARDEN. (Ticket Express is een onderdeel van Litax Reizen B.V.) TICKET EXPRESS VERDER VERMELDT ALS REISORGANISATOR Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015

Stedentrip: Porto & Lissabon 14-20 april 2015 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen SV Anatolia enerzijds en haar aangemelde leden voor de reis naar Porto en Lissabon alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Unico Travel

Algemene Voorwaarden Unico Travel Algemene Voorwaarden Unico Travel Artikel 1 : Inleidende bepalingen Artikel 2 : Totstandkoming reisovereenkomst Artikel 3 : Betaling Artikel 4 : Reissom Artikel 5 : Reisdocumenten en reisbescheiden Artikel

Nadere informatie

Amedida. Travel ALGEMENE VOORWAARDEN AMEDIDA TRAVEL. Artikel 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Amedida. Travel ALGEMENE VOORWAARDEN AMEDIDA TRAVEL. Artikel 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN AMEDIDA TRAVEL Artikel 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Amedida, gevestigd te Rijswijk. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 1- INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1- INLEIDENDE BEPALING Daar waar de specifieke WK 2010 voorwaarden afwijken van de ANVR- Reisvoorwaarden, Algemene Voorwaarden KRAS of de Algemene Informatie KRAS, prevaleren de specifieke WK 2010 voorwaarden te allen tijden

Nadere informatie

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen

Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Reis- en annuleringsvoorwaarden van Rood Reizen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34337648 Voor alle reizen die door onze organisatie worden uitgevoerd zijn onderstaande reisvoorwaarden

Nadere informatie

Puur Kroatië KOSTELOOS ANNULEREN

Puur Kroatië KOSTELOOS ANNULEREN Puur Kroatië Indien je een boeking bij Puur Kroatië maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Puur Kroatië. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Artikel 1 Begrippen 1. In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOREIZEN NIEUW ZEELAND INHOUD: INLEIDING Artikel 1 Begrippen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger HET BOEKEN

Nadere informatie

Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF

Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF Boekings Voorwaarden van VoetbalOnTour VOF Artikel 1: Algemeen, toepasselijkheid voorwaarden Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn/worden aangegaan met VoetbalOnTour

Nadere informatie

PRIVACY. Vertrouwelijk

PRIVACY. Vertrouwelijk PRIVACY Vertrouwelijk Persoonlijk Rome respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN J&B INCENTIVES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN J&B INCENTIVES B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN J&B INCENTIVES B.V. Artikel 1. Toepasselijkheid 1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet,

Nadere informatie

Angeli Travel Afrika specialist

Angeli Travel Afrika specialist Reisvoorw aarden Angeli Travel is aangesloten bij de ANVR. Zie voorwaarden ANVR op: http://www.anvr.nl Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de informatie over en de

Nadere informatie

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE

REISVOORWAARDEN GARANTIE GEREGELD STO-REISGARANTIE REISVOORWAARDEN Exploring Africa Travels en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op deze voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd en zijn bedoeld

Nadere informatie

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015

Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Deze reisvoorwaarden zijn opgesteld door reisorganisatie Matoke Tours en geldend voor alle boekingen bij Matoke Tours BV (Oeganda/Rwanda/Madagascar) of Matoke Tours

Nadere informatie

BOEKINGS- & REIS VOORWAARDEN

BOEKINGS- & REIS VOORWAARDEN BOEKINGS- & REIS VOORWAARDEN TravelEssence is lid van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). De TravelEssence Boekings- & Reisvoorwaarden zijn gebaseerd op de Boekingsvoorwaarden van de ANVR. Inleiding

Nadere informatie

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (BOEKINGSVOORWAARDEN) 2013

ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (BOEKINGSVOORWAARDEN) 2013 ANVR-CONSUMENTENVOORWAARDEN (BOEKINGSVOORWAARDEN) 2013 INLEIDING Deze ANVR-Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen in het kader van de SER Coördinatiegroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Waddentaxi V.o.F. ALGEMENE VOORWAARDEN Waddentaxi V.o.F. 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Waddentaxi: de vennootschap onder firma Waddentaxi V.o.F., gevestigd te Vlieland, alsmede haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Groepsreizen

ALGEMENE VOORWAARDEN Groepsreizen ALGEMENE VOORWAARDEN Groepsreizen Surprising Holland Borgstee 32 9403 TV Assen, Holland t. +31(0)592-33 11 29 info@surprisingholland.nl www.surprisingholland.nl Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Nadere informatie

Reisvoorwaarden - Net Travel Associates B.V.

Reisvoorwaarden - Net Travel Associates B.V. Reisvoorwaarden - Net Travel Associates B.V. Reisvoorwaarden Hieronder vindt u de voorwaarden van Net Travel Associates B.V. handelend onder de naam Las Vegas Travel Guide, America Travel Guide, Canada

Nadere informatie

ANVR-Reisvoorwaarden 2011

ANVR-Reisvoorwaarden 2011 ANVR-Reisvoorwaarden 2011 Deze ANVR Reisvoorwaarden zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn laatstelijk herzien

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN Artikel 1 : Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het contract tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van

Nadere informatie

AUTO AVONTUUR. Algemene Voorwaarden. Datum opmaak: december 2012

AUTO AVONTUUR. Algemene Voorwaarden. Datum opmaak: december 2012 AUTO AVONTUUR Algemene Voorwaarden Datum opmaak: december 2012 Johan van Hasseltweg 112-1022 WZ Amsterdam Telefoon: 020-7735780 - Fax: 020-3312429 E-mail: info@motortrails.nl KvK Amsterdam: 34.17.30.10

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VIAGGI DA GUSTARE Reserveren U kunt schriftelijk, telefonisch of per e-mail reserveren. Als u een accommodatie wilt huren, nemen wij eerst contact op met de eigenaar om na te gaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN ALGEMENE VOORWAARDEN GROEPSREIZEN Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot groepsreizen tussen Great Visits to Britain, hierna: GVtB, en de opdrachtgever,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte

Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Algemene Voorwaarden van BEDAWI Reg. Nr. 170472 Egypte Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die zijn afgesloten met BEDAWI en op de website www.bedawi.com. Artikel 1

Nadere informatie

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd: De Klimmuur Algemene Leverings Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene leverings voorwaarden en op de locaties waar deze algemene leverings voorwaarden gelden worden de volgende definities gehanteerd:

Nadere informatie

Deze Algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als pdf op onze website

Deze Algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als pdf op onze website Voorwaarden Pure Life Institute Reizen De voorwaarden van onze reisovereenkomsten zijn grotendeels gebaseerd op de voorwaarden van de A.N.V.R. (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen). Deze

Nadere informatie

De klant die voor een gezelschap van 1 of meer personen als aanspreekpersoon fungeert.

De klant die voor een gezelschap van 1 of meer personen als aanspreekpersoon fungeert. Reisvoorwaarden 1 reisvoorwaarden De reisvoorwaarden van, gevestigd te Amsterdam, zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, reizen en producten van. Afwijking van deze voorwaarden zijn alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eurotravel Netherlands B.V. inzake groepsreizen

Algemene voorwaarden Eurotravel Netherlands B.V. inzake groepsreizen Algemene voorwaarden Eurotravel Netherlands B.V. inzake groepsreizen Artikel 1: Algemene bepalingen 1.1 Gegevens agent: EuroTravel Sports Netherlands B.V. Nassaulaan 39 (2011 PB) Haarlem Telefoonnummer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS

VOORWAARDEN BETREFFENDE OVEREENKOMSTEN MET DEELNEMERS ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Organisator / Coincide: de gebruiker van deze voorwaarden, Coincide BV, kantoorhoudende te Argonautenstraat 29, 1076

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Huurovereenkomst met de verhuurder

Huurovereenkomst met de verhuurder Huurovereenkomst met de verhuurder 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van het appartement. 1.2.

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses

Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses Algemene Voorwaarden voor verhuur Chalet Les Papooses 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding :

Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding : Algemene voorwaarden Anadoluline B.V. Inleiding : Anadoluline is een dienstverlener op het gebied van reizen. Door middel van deze site informeert en adviseert Anadoluline over reizen en worden on-line

Nadere informatie

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:

In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden Outline Travel Definities In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder: 1. Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder

Nadere informatie

Organisatiebureau Sport Totaal

Organisatiebureau Sport Totaal Algemene voorwaarden VeBON 2015 Voor activiteiten Deze voorwaarden treden in werking per 1 januari 2015 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten. Artikel 1: Definities In deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel

Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden Footprint Travel De Algemene Reis en Boekingsvoorwaarden van Footprint Travel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer: 50214942 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Outdooraktiviteiten. GroeneHartslag

Algemene voorwaarden. Outdooraktiviteiten. GroeneHartslag Algemene voorwaarden Outdooraktiviteiten GroeneHartslag ALGEMENE VOORWAARDEN GroeneHartslag gevestigd te Reeuwijk, nader te noemen GroeneHartslag 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Villagrande: het boekingskantoor dat bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tot huur tussen de huurder en de accommodatieverschaffer;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SAEN EVENTS GEVESTIGD TE ZAANDAM

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SAEN EVENTS GEVESTIGD TE ZAANDAM ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SAEN EVENTS GEVESTIGD TE ZAANDAM Artikel 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Arrangement: een dienst of combinatie van diensten die de deelnemer in staat

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie