Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp"

Transcriptie

1 Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 4: 13 maart van 13

2 Inhoud 1 Inleiding Ondersteuning Ondersteuning per gebruiker Outreach Doelgroep Persoon met een handicap of vermoeden van een handicap Leeftijds- en verblijfsvoorwaarden Geen combinatie met niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nrth) Toegestane combinaties Dienst Ondersteuningsplan (DOP) Individuele materiële bijstand (IMB) Middelen noodsituatie Geen inschrijvingsprocedure of procedure zorgregie Penhouder Erkenning Afdeling RTH Aangeboden functies Overeenkomst met de gebruiker Cliëntenregistratie Registratie van de prestaties Kosten voor de gebruiker Persoonlijke bijdrage Wettelijke subrogatie Subsidiëring Personeel Erkend aantal personeelspunten Personeelsinzet Personeelsregistratie Prestaties Werkingstoelage Voorschotten Personeelskosten Werkingsmiddelen Afrekeningsdossier Reconversie Contactpersonen Bijlage 1: Functies: Puntenwaarde per voltijds equivalent Opmerking: De onderlijnde tekst in deze richtlijnen betreft inhoudelijke aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 2 van 13

3 1 Inleiding Met het besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap van 22 februari 2013 werd opnieuw een belangrijke stap gezet in de invulling van Perspectief 2020 waarin de uitbouw van handicapspecifieke rechtstreeks toegankelijke hulp als één van de kritische succesfactoren als volgt wordt omschreven: Er is een ruim aanbod van rechtstreeks toegankelijke handicapspecifieke eerstelijnshulpverlening voorhanden. We denken hierbij zowel aan VAPH gefinancierde aanbieders, maar evengoed aan eerstelijnsdiensten uit andere sectoren (thuiszorg, lokale dienstencentra, centra algemeen welzijnswerk, sociale huizen, opvoedingswinkels, ) die, met inzet van VAPH voorzieningen via outreach en andere methodieken, deskundigheid verwerven in handicapgebonden materies. Deze eerstelijnshulpverlening, direct en zonder drempel in te schakelen, moet toelaten om de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap en zijn sociale context maximale kansen te geven. Tevens verhindert een dergelijk aanbod dat men onnodig of te vroegtijdig gebruik maakt van intenser en duurder vorm van ondersteuning die niet rechtstreeks toegankelijk zijn. Voor kinderen en jongeren is dit aanbod ingebed in de netwerken rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Voor de volwassenen is dit eveneens ingebed in netwerken, samenwerkingsverbanden, grotere organisaties die aan eerstelijnshulpverlening doen. Binnen deze rechtstreeks toegankelijke netwerken zijn functies vraagverheldering, case-management of trajectbegeleiding stevig aanwezig, zodanig dat zij kunnen ingezet worden voor de begeleiding van het voortraject voor de persoon met een handicap. Daarnaast betreft dit aanbod eveneens handicapspecifieke ambulante begeleiding die beantwoordt aan bepaalde criteria op het vlak van duur, frequentie en intensiteit. (Perspectief 2020, p.26 27). Rechtstreeks toegankelijke hulp heeft een dubbel doel. Enerzijds laag intensieve of laagfrequente ondersteuning vlot toegankelijk maken voor de persoon met een handicap, zodat hij vlot kan worden geholpen zonder het doorlopen van de procedures om toegang te krijgen tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (een inschrijvingsprocedure of een procedure zorgregie bij het VAPH of indicatiestelling en toewijzing via de Intersectorale Toegangspoort). Voor sommige personen met een handicap is de kost van het inschrijvingsgebeuren immers vrij groot in verhouding tot de gevraagde ondersteuning. Anderzijds wensen we met rechtstreeks toegankelijke hulp te vermijden dat personen met een beperkte ondersteuningsvraag onnodig of te vroeg op de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) terecht komen en gebruik maken van te intensieve en duurdere vormen van ondersteuning die niet rechtstreeks toegankelijk zijn. Deze hulpverlening komt tegemoet aan ondersteuningsvragen van personen met een (vermoeden van een) handicap die beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit vragen. Met rechtstreeks toegankelijke hulp richten we ons dan ook bewust op die personen die door beperkte ondersteuning, samenwerking en gerichte doorverwijzing voldoende handicapspecifieke ondersteuning krijgen binnen dit rechtstreeks toegankelijk ondersteuningspakket. Het is echter niet uitgesloten dat personen die meer ondersteuning nodig hebben in afwachting hiervan gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. 2 Ondersteuning De aanbieders dienen op vraaggestuurde wijze een aanbod te doen aan personen met een (vermoeden van een) handicap. 2.1 Ondersteuning per gebruiker Aan een persoon met een (vermoeden van een) handicap kunnen maximaal 12 mobiele of ambulante begeleidingen, 24 dagen dagopvang en 12 nachten verblijf per jaar worden geboden. Voor begeleidingen wordt de eerste twee jaar een uitzondering gemaakt. Dagopvang kan in halve dagen worden opgenomen, met een maximum van 48 halve dagen per kalenderjaar. Gedurende de eerste twee jaren samen kan de gebruiker maximaal 48 begeleidingen krijgen. Voor de bepaling van het maximaal aantal begeleidingen wordt rekening gehouden met de startdatum van de eerste RTH-begeleidingsovereenkomst in de cliëntenregistratie (onafhankelijk of er vanaf het begin reeds begeleiding werd geboden). Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 3 van 13

4 Voor dagopvang en verblijf wordt per kalenderjaar bekeken of het maximaal aantal dagen of nachten ondersteuning niet wordt overschreden. Voor verblijf en dagopvang houdt men in het opstartjaar geen rekening met de opstartdatum. Het maximum wordt het eerste kalenderjaar dus niet pro rata aangepast voor dagopvang en verblijf. Het is toegestaan om mobiele en ambulante begeleiding, dagopvang en verblijf te combineren tot het maximale aantal begeleidingen, dagen en nachten ondersteuning per jaar. De gebruiker kan deze ondersteuning krijgen van verschillende zorgaanbieders, maar per jaar kan hij nooit meer dan de maximale hoeveelheid rechtstreeks toegankelijke hulp opnemen. Voorbeelden: Een persoon die vanaf 1 juli 2014 gebruik maakt van RTH zal in 2014 recht hebben op 24 dagen dagopvang en 12 nachten verblijf op jaarbasis, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de startdatum binnen het kalenderjaar. Ook de volgende kalenderjaren kan hij maximaal 12 nachten verblijven en 24 dagen dagopvang krijgen. Van 1 juli 2014 tot 30 juni 2016 kan hij maximaal 48 begeleidingen krijgen en van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 maximaal 12 begeleidingen. Een gebruiker die op 1 april 2014 startte met RTH, kan in de periode van 1 april 2014 tot 31 maart 2016 gebruik maken van 48 begeleidingen. Van 1 april 2016 tot 31 maart 2017 kan hij gebruik maken van 12 begeleidingen. Het maximaal aantal begeleidingen wordt in dit voorbeeld jaarlijks op 1 april hernieuwd. Voor dagopvang en verblijf wordt het maximaal aantal per kalenderjaar bekeken. In 2014, 2015, 2016, 2017, kan hij telkens gebruik maken van 24 dagen dagopvang en 12 nachten verblijf. Alle maxima gelden op persoonsniveau over voorzieningen heen. Functie Omschrijving Maximaal Ambulante begeleiding de algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de persoon met een handicap of zijn netwerk zich naar de hulpverlener - 48 begeleidingen tijdens de eerste 2 jaren samen - 12 begeleidingen vanaf het 3de jaar verplaatst Mobiele begeleiding de algemene psychosociale ondersteuning van minimaal één uur en maximaal twee uur, waarbij de hulpverlener zich naar de persoon met een handicap of zijn netwerk verplaatst Dagopvang (dag) de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste 24 dagen per jaar dagbesteding Verblijf (nacht) het verblijf met overnachting, met inbegrip van de opvang en ondersteuning gedurende 12 nachten per jaar de ochtend en de avonduren 2.2 Outreach Rechtstreeks toegankelijke hulp kan eveneens een belangrijke bijdrage leveren voor meer inclusieve trajecten die mee opgezet worden door hulpverleners of ondersteuners. Via mobiele en ambulante outreach kan de VAPH-voorziening haar kennis overdragen naar een groep van minimaal drie ondersteuners die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow om hun ondersteuning beter af te stemmen op de vragen en noden van personen met een handicap. Het kan bijvoorbeeld gaan om handicapspecifieke kennisoverdracht aan een kinderopvang, voorzieningen van bijzondere jeugdzorg, een school, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, CAW s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, zelfstandige (para)medici, scholen, andere VAPH-voorzieningen of -diensten,. Indien het gaat om het overdragen van handicapspecifieke kennis in functie van de ondersteuning van één welbepaalde cliënt, is de ondersteuning persoonsgebonden en betreft het begeleiding (cf. 2.1) en geen outreach. Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 4 van 13

5 Functie Ambulante outreach Mobiele outreach Omschrijving de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de ondersteuners zich naar de hulpverlener (RTH) verplaatsen de kennisoverdracht van minimaal één uur en maximaal twee uur naar een groep van minimaal drie ondersteuners van personen met een handicap die behoefte hebben aan handicapspecifieke knowhow en waarbij de hulpverlener (RTH) zich naar de ondersteuners verplaatst 3 Doelgroep Rechtstreeks toegankelijke hulp richt zich zowel op meerder- als minderjarigen die voldoende geholpen zijn met beperkte handicapspecifieke ondersteuning. Het is toegestaan om tijdelijk gebruik te maken van rechtstreeks toegankelijke hulp in afwachting van meer intensieve niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning. Er zijn echter een aantal voorwaarden verbonden aan het gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp: - Het gaat om een persoon met een handicap of een vermoeden van een handicap. - De persoon is gedomicilieerd in Vlaanderen of Brussel. Voor minderjarigen is het bij gebreke aan domicilie voldoende dat ze feitelijk in Vlaanderen of Brussel verblijven. - De persoon maakt niet gelijktijdig gebruik van rechtstreeks toegankelijke hulp en nietrechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH. De voorzieningen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de doelgroep. Indien zou blijken dat ze bewust personen ondersteunen die geen gebruik mogen maken van rechtstreeks toegankelijke hulp, wordt dit meegenomen binnen de evaluatie van het BVR rechtstreeks toegankelijke hulp en kan het VAPH de subsidiëring van deze prestaties weigeren. 3.1 Persoon met een handicap of vermoeden van een handicap Het Decreet van 7 mei 2004 definieert een handicap als elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren. Onder een persoon met een handicap verstaan we iemand die reeds door het VAPH of de Intersectorale Toegangspoort erkend werd als een persoon met een handicap. Het gaat dus om personen die reeds een positieve beslissing kregen voor zorg in natura, een persoonlijke assistentiebudget (PAB), hulpmiddelen (IMB) of enkel de vaststelling van een handicap. Soms is er echter (nog) geen vraag aan het VAPH of de Intersectorale Toegangspoort gesteld, maar zijn er wel sterke aanwijzingen dat er een handicap aanwezig is. In dit geval spreken we over een vermoeden van een handicap. Men hoeft bijgevolg geen inschrijvingsprocedure te doorlopen om van rechtstreeks toegankelijke hulp gebruik te kunnen maken. Er worden in het BVR geen formaliteiten met betrekking tot het motiveren van het vermoeden van een handicap opgelegd. Er wordt vanuit gegaan dat de zorgaanbieders hieromtrent hun verantwoordelijkheid nemen. 3.2 Leeftijds- en verblijfsvoorwaarden Voor personen die reeds door het VAPH erkend werden als persoon met een handicap zijn er geen bijkomende leeftijdsvoorwaarden om gebruik te kunnen maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. Personen met een vermoeden van een handicap dienen bij de start van rechtstreeks toegankelijke hulp echter jonger te zijn dan 65. De rechtstreeks toegankelijke hulp kan worden verdergezet op het ogenblik dat de gebruiker de leeftijd van 65 bereikt. Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 5 van 13

6 Er werd een ontwerp van aanpassing van artikel 21 van het VAPH-decreet opgemaakt waarbij o.a. de verblijfsvoorwaarden worden opgeheven voor personen die gebruik wensen te maken van rechtstreeks toegankelijke ondersteuning. Deze wijziging zal worden opgenomen in het mozaïekdecreet. Wat de tussentijd betreft heeft de minister ingestemd met een gedoogbeleid, wat wil zeggen dat voor deze personen de verblijfsvoorwaarden de facto niet moeten worden gecontroleerd. Voor minderjarigen die ondersteuning wensen van het VAPH is de enige voorwaarde bijgevolg dat zij een domicilie of bij gebreke aan een domicilie een feitelijke verblijfsplaats hebben in Vlaanderen of Brussel. Meerderjarigen dienen effectief in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd te zijn. De voorziening dient deze voorwaarden naar best vermogen te bewaken. 3.3 Geen combinatie met niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nrth) Het is niet toegestaan om gelijktijdig ondersteuning van rechtstreeks toegankelijke hulp en nietrechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH te combineren. Iemand die bijvoorbeeld reeds buiten rechtstreeks toegankelijke hulp ondersteuning krijgt van een door het VAPH erkende en gesubsidieerde zorgaanbieder (vb. reguliere opname binnen een dagcentrum, logeerfunctie, persoonsvolgend convenant, ) of gebruik maakt van een persoonlijke assistentiebudget (PAB) of persoonsgebonden budget (PGB) kan op dat ogenblik geen gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. Het is ook niet mogelijk om rechtstreeks toegankelijke hulp in te kopen vanuit een PAB- of PGB-budget. De combinatie tussen bv. niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening vanuit Bijzondere Jeugdzorg en rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning is dus wel mogelijk indien het gaat om personen met het (vermoeden van) een handicap. Indien men in het verleden reeds gebruik maakte van ondersteuning van het VAPH is dit geen probleem op voorwaarde dat deze ondersteuning en de begeleidingsovereenkomst in de cliëntenregistratie werd stopgezet alvorens met rechtstreeks toegankelijke hulp van start te gaan. De overstap van rechtstreeks toegankelijke hulp naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp is eveneens mogelijk, maar de zorgaanbieder dient ervoor te zorgen dat de begeleidingsovereenkomsten voor rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp niet met elkaar overlappen. Bij de aanmaak van een begeleidingsovereenkomst in de cliëntenregistratie wordt u verwittigd als de betrokkene reeds een lopende begeleidingsovereenkomst heeft. Het VAPH zal via de cliëntenregistratie nagaan of personen gelijktijdig gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Hiervoor zal o.a. per cliënt worden nagegaan welke begeleidingsovereenkomst(en) op een bepaalde datum liepen. 4 Toegestane combinaties 4.1 Dienst Ondersteuningsplan (DOP) Een DOP maakt deel uit van het voortraject van het VAPH, is ook rechtstreeks toegankelijk en wordt niet beschouwd als een zorgvorm. Begeleiding door een DOP en rechtstreeks toegankelijke hulp kunnen bijgevolg steeds met elkaar worden gecombineerd. 4.2 Individuele materiële bijstand (IMB) IMB betreft hulpmiddelen en geen ondersteuning/ zorg. Bijgevolg kan IMB worden gecombineerd met rechtstreeks toegankelijke hulp. 4.3 Middelen noodsituatie Aangezien bij noodsituaties (zowel convenanten als middelen voor een reguliere plaats) slechts voor een korte periode intensievere ondersteuning wordt toegekend, is de combinatie met rechtstreeks toegankelijke hulp toegestaan. Het is bijgevolg mogelijk om de begeleidingsovereenkomst m.b.t. rechtstreeks toegankelijke hulp in de cliëntenregistratie te laten openstaan tijdens de looptijd van de noodsituatie. De middelen noodsituatie hebben geen invloed op het maximaal aantal functies rechtstreeks toegankelijke hulp die per jaar aan de gebruiker kunnen worden geboden en tijdens de periode dat er middelen noodsituatie worden voorzien, kan eveneens rechtstreeks toegankelijke hulp worden geboden. Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 6 van 13

7 5 Geen inschrijvingsprocedure of procedure zorgregie Om gebruik te maken van rechtstreeks toegankelijke hulp is het niet nodig om de inschrijvingsprocedure of zorgregieprocedure (CRZ) van het VAPH te doorlopen of een indicatiestelling en jeugdhulpbeslissing van de Intersectorale Toegangspoort (ITP) te hebben. Een persoon met een (vermoeden van een) handicap kan rechtstreeks terecht bij de voorzieningen en diensten die rechtsreeks toegankelijke hulp aanbieden. Personen die reeds een positieve PEC-beslissing hebben en/ of reeds met een actieve vraag op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ) geregistreerd staan of reeds een indicatiestelling voor nietrechtstreeks toegankelijke hulp voor minderjarigen met een handicap hebben, maar nog geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, kunnen eveneens gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. Wanneer uit overleg met de gebruiker blijkt dat er, door inzet van de rechtstreeks toegankelijke hulp, niet langer een zorgvraag is naar meer intensieve ondersteuning, moet de contactpersoon de zorgvraag op de CRZ afsluiten of de jeugdhulpregisseur hiervan op de hoogte stellen. Het is niet de bedoeling dat gebruikers regelmatig wisselen tussen rechtstreeks toegankelijke hulp en niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Indien de gebruiker van rechtstreeks toegankelijke ondersteuning echter nood krijgt aan meer intensieve ondersteuning, kan hij overstappen naar niet-rechtstreeks toegankelijke hulp, op voorwaarde dat hij de inschrijvingsprocedure en de procedure zorgregie heeft doorlopen. 6 Penhouder De VAPH-voorziening aan wie middelen rechtstreeks toegankelijke hulp werden toegekend, fungeert steeds als penhouder. In vele gevallen gaat het om één zorgaanbieder (voorbeeld 1), maar er werden eveneens regionale samenwerkingsverbanden opgezet, waarbij verschillende zorgaanbieders een samenwerkingsovereenkomst aangaan om gezamenlijk middelen rechtstreeks toegankelijke hulp in te zetten, waarbij één van de voorzieningen de erkenning rechtstreeks toegankelijke hulp krijgt en het penhouderschap waarneemt (voorbeeld 2 en 3). De penhouder die met verschillende zorgaanbieders samenwerkt, staat in voor de verdeling van de personeelspunten onder de samenwerkende voorzieningen en het monitoren van de geleverde prestaties en de inzet van middelen. Het is echter niet nodig om vooraf reeds te bepalen hoe de personeelspunten over de verschillende samenwerkende partners wordt verdeeld. Op deze manier is het mogelijk om gedurende het jaar, op basis van de vragen van gebruikers, middelen toe te wijzen aan verschillende voorzieningen. De voorziening die de ondersteuning biedt, is zelf verantwoordelijk voor de verantwoording/ afrekening, registratie van de begeleidingsovereenkomsten en prestaties en het aanvragen van voorschotten. Een voorziening die middelen rechtstreeks toegankelijke hulp kreeg toegewezen, maar deze enkel zal inzetten binnen de eigen voorziening krijgt eveneens de rol van penhouder toegewezen. In de praktijk fungeert ze echter als een voorziening die rechtstreeks toegankelijke hulp biedt. Het is echter niet uitgesloten dat ze, indien ze dit wenst, een deel van haar middelen rechtstreeks toegankelijke hulp kan doorgeven aan een andere VAPH-zorgaanbieder. De voorzieningen die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden via een penhouder registreren de effectief geboden ondersteuning in de registratietool (webapplicatie) en bewijzen hiermee de gesubsidieerde personeelspunten. De penhouder bezorgt het VAPH op het einde van het jaar een overzicht van hoe de personeelspunten over de verschillende zorgaanbieders werden verdeeld. Het VAPH zal via rapportering uit de registratietool op niveau van de penhouder nagaan hoeveel prestaties de penhouder en zijn samenwerkende voorzieningen samen hebben gepresteerd. Indien minimum voor 90% van de erkende capaciteit van de penhouder prestaties werden geleverd, kan voor 100% personeel (niet werkingskosten) worden gesubsidieerd. Dit wordt net als de personeelsinzet op niveau van de penhouder bekeken, dus niet per samenwerkende voorziening. Iedere samenwerkende voorziening dient een afrekeningsdossier in met de bewijsvoering van het personeel dat voor rechtstreeks toegankelijke hulp bijkomend werd ingezet. Indien de penhouder zelf geen prestaties leverde kan deze via een afrekeningsdossier toch personeelskosten voor rechtstreeks toegankelijke hulp inbrengen, maar hiervoor dient hij, in samenspraak met de samenwerkende voorzieningen, aan zichzelf Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 7 van 13

8 personeelspunten toe te wijzen, waar de samenwerkende voorzieningen prestaties tegenover stellen. Als de penhouder zelf geen prestaties voor rechtstreeks toegankelijke hulp leverde en geen personeelsen werkingskosten indient, levert hij geen afrekeningsdossier in. Rol PENHOUDER (PH) = verdeelt RTHmiddelen onder de (samenwerkende) voorzieningen Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 De organisatie die RTHmiddelen kreeg toegewezen, gebruikt deze enkel voor het aanbieden van RTH door de eigen organisatie. Dezelfde organisatie heeft dus de rol penhouder en de rol voorziening. De organisatie die RTHmiddelen kreeg toegewezen is penhouder en dezelfde organisatie biedt samen met andere voorzieningen met deze middelen RTH aan. De organisatie die RTHmiddelen kreeg toegewezen, biedt zelf geen RTH, maar verdeelt deze middelen onder over andere voorzieningen die RTH aanbieden. Rol VOORZIENING (VZ) = Biedt RTH 7 Erkenning 7.1 Afdeling RTH De voorzieningen die als penhouder optreden krijgen een erkenning voor de uitbouw van rechtstreeks toegankelijke hulp. Aan de samenwerkende voorzieningen wordt geen erkenning rechtstreeks toegankelijke hulp toegekend. Het VAPH voegt een nieuwe afdeling, namelijk afdeling RTH, aan de voorziening of dienst toe. Indien een voorziening zowel (semi-)residentiële als ambulante diensten heeft, wordt de afdeling RTH toegevoegd aan de residentiële voorziening. Aan multifunctionele centra (MFC) FAM-voorzieningen (Flexibel aanbod meerderjarigen) die als penhouder optreden, kan eveneens een aparte erkenning RTH worden toegekend. Hiervoor gelden dezelfde outputindicatoren als voor de andere RTH-aanbieders. Deze outputindicatoren staan dus los van de outputindicatoren die in hun beheersovereenkomst werden opgenomen. De voorziening is niet verplicht om de afdeling RTH apart op te nemen in de boekhouding, aangezien de afdeling RTH niet als een apart organisatorisch geheel wordt beschouwd Aangeboden functies Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp mogen, maar moeten niet alle functies aanbieden. De erkenning van een aanbieder laat immers toe om het aanbod te laten variëren op basis van de vragen van de gebruikers. Op regionaal niveau streven we er naar dat rechtstreeks toegankelijke hulp zo wordt uitgebouwd dat tegemoet wordt gekomen aan alle vragen van personen met een (vermoeden van een) handicap. Binnen regionaal overleg dient er voor gezorgd te worden dat alle functies in alle subregio s voldoende aanwezig zijn. De zorgaanbieders delen aan het ROG mee voor welke functies, doelgroepen en regio men bij de zorgaanbieder terecht kan. Op deze manier kan het ROG zijn rol in het kader van afstemming en planning spelen. 1 Ministerieel Besluit van 28 juli 2006 Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 8 van 13

9 8 Overeenkomst met de gebruiker De ondersteuning en de wijze waarop de ondersteuning zal worden geboden, moet worden vermeld in het protocol van verblijf, behandeling en begeleiding. Deze vormt de basis om een begeleidingsovereenkomst in de cliëntenregistratie te legitimeren. Bij het verlenen van rechtstreeks toegankelijke hulp moet echter geen individuele dienstverleningsovereenkomst worden opgemaakt. Het protocol is onderworpen aan de kwaliteitsregelgeving (BVR van 4 februari 2011). Ook alle andere bepalingen van dit besluit blijven van toepassing. De verbrekingsvergoeding bij het niet naleven van de opzegtermijn wordt bepaald op 5 per dag dat de overeenkomst vroeger wordt beëindigd. In de praktijk wil dit zeggen dat er steeds een opzegtermijn moet worden bepaald in de overeenkomst en dat er door één van de partijen een opzegvergoeding moet worden betaald indien deze niet wordt nageleefd. 9 Cliëntenregistratie De zorgaanbieder dient binnen 7 kalenderdagen na het opstarten van de ondersteuning via de knop begeleidingsovereenkomst RTH de begeleidingsovereenkomst te registreren in de cliëntenregistratie. Om een begeleidingsovereenkomst RTH aan te maken is het om technische redenen nodig dat er een individuele fiche in de VAPH-webapplicatie aanwezig is. De zorgaanbieder maakt dus voor alle RTHgebruikers die nog niet in de webapplicatie zijn geregistreerd een individuele fiche aan. Om technische redenen gebeurt dit, hoewel er geen procedure zorgregie is, in de webapplicatie voorlopig nog via het luik zorgregie. Voor alle door het VAPH erkende en gesubsidieerde voorzieningen wordt een service RTH aangemaakt. De zorgaanbieder dient bij de registratie van een RTH-begeleidingsovereenkomst bijkomend aan te geven via welke penhouder de middelen RTH ter beschikking worden gesteld. De voorzieningen registreren onder service RTH 543 onder de nieuwe afdeling RTH 543. Indien duidelijk is dat de zorgaanbieder geen RTH meer zal aanbieden aan een RTH-gebruiker, dient men de begeleidingsovereenkomst in de cliëntenregistratie stop te zetten. Het is echter niet de bedoeling dat men de begeleidingsovereenkomsten van gebruikers van rechtstreeks toegankelijke hulp tussen prestaties stopzet. Indien de zorgaanbieder (in uitzonderlijke situaties) de penhouder van een gebruiker wenst te veranderen, dient zij voor de gebruiker een nieuwe begeleidingsovereenkomst aan te maken met de nieuwe penhouder en op dezelfde dag de oude begeleidingsovereenkomst stop te zetten. Ook de prestaties die nog ten onrechte geregistreerd werden onder de oude penhouder dient men te verwijderen en opnieuw aan te maken nadat de nieuwe begeleidingsovereenkomst met de juiste penhouder is geregistreerd, omdat deze prestaties anders onder de oude penhouder gerapporteerd worden. Outreach wordt geregistreerd via Registratie RTH Voorziening via de webapplicatie of via een automatiseerdersapplicatie Dit is een niet-cliëntgebonden registratie en is dus niet zichtbaar bij de rapportering in het Rapport RTH Voorziening, maar dit wordt uiteraard wel mee in rekening gebracht bij de afrekening. 10 Registratie van de prestaties Naast de registratie van de begeleidingsovereenkomst dient de voorziening per gebruiker de prestaties, namelijk het aantal ambulante en/ of mobiele begeleidingen, (halve) dagen dagopvang en nachten verblijf binnen de 7 kalenderdagen te registreren. Op basis hiervan kunnen de verschillende actoren opvolgen of het quotum rechtstreeks toegankelijke hulp al dan niet wordt overschreden en door de koppeling met de cliëntregistratie kan worden nagegaan of iemand reeds gebruik maakt van nietrechtstreeks toegankelijke ondersteuning. Tenslotte worden de gegevens uit deze registratie gebruikt bij de afrekening. In het kader van rechtstreeks toegankelijke hulp kunnen in de registratietool zes functies worden geregistreerd: dagopvang, verblijf, ambulante begeleiding mobiele begeleiding, ambulante outreach en Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 9 van 13

10 mobiele outreach. Hierbij dient de voorziening te registreren welke functie(s) werden aangeboden op een bepaalde dag. Mobiele en ambulante outreach kan worden geregistreerd in de registratietool via Registratie RTH Voorziening, omdat dit niet cliëntgebonden is. Deze prestaties worden ook meegenomen bij de afrekening. Bij het invoeren van de begindatum van begeleiding in de begeleidingsovereenkomst wordt aan de persoon met een (vermoeden van een) handicap het maximum aan rechtstreeks toegankelijke hulp per jaar toegekend. Telkens wanneer een zorgaanbieder rechtstreeks toegankelijke hulp verstrekt, wordt de functie geregistreerd en van de maxima afgetrokken. Zo kunnen in de toekomst alle voorzieningen die rechtstreeks toegankelijke hulp bieden, telkens zij een rijksregisternummer invoeren, zien hoeveel begeleidingen iemand voor het lopende jaar nog over heeft. Bij het begin van het jaar worden de maxima hernieuwd. Op termijn is het de bedoeling dat een gebruiker via mijn VAPH kan opvolgen hoeveel ondersteuning er reeds werd gebruikt en welke ondersteuning in de loop van het jaar nog kan worden ingezet. De voorzieningen kunnen hun prestaties rechtstreeks in de webapplicatie (CR-CRZ) van het VAPH registeren of via een andere applicatie. 11 Kosten voor de gebruiker 11.1 Persoonlijke bijdrage De voorziening kan aan de persoon met een handicap of vermoeden van een handicap een financiële bijdrage vragen. Onderstaand overzicht vermeldt per functie de maximale persoonlijke bijdrage die men aan een gebruiker kan vragen per prestatie. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index en worden jaarlijks op 1 januari aangepast. De voorziening kan echter beslissen om minder of zelfs geen bijdrage te vragen. Functie Maximale persoonlijke bijdrage Ambulante begeleiding 5,00 Mobiele begeleiding 5,00 Dagopvang (dag) 9,50 Verblijf (nacht) 23,90 Indien men een halve dag dagopvang gebruikt, bedraagt de persoonlijke bijdrage de helft van een hele dag, namelijk 4,75. Deze bedragen zijn de naakte bedragen zoals vermeld in de wetgeving van 22 februari 2013 (BVR betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap). De geïndexeerde bedragen zijn terug te vinden op de website van het VAPH Er kan door de voorziening een bijkomende vergoeding worden aangerekend voor vervoer van en naar de voorziening Wettelijke subrogatie De regels omtrent wettelijke subrogatie zijn ook van toepassing op personen met een handicap die gebruik maken van rechtstreeks toegankelijke hulp. 12 Subsidiëring 12.1 Personeel Erkend aantal personeelspunten De erkenning RTH wordt uitgedrukt in een aantal personeelspunten die door de voorziening moet worden verantwoord door de effectief aangeboden ondersteuning (prestaties). Ook de personeelsformatie wordt uitgedrukt in personeelspunten. Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 10 van 13

11 Hetgeen de voorziening aan subsidies kan ontvangen, is beperkt tot het aantal personeelspunten in haar RTH-erkenning of de personeelspunten die ze kreeg toegewezen van een penhouder en afhankelijk van de geleverde prestaties (op niveau van de penhouder). Voor een voorziening/penhouder die bijvoorbeeld slechts voor 75% van zijn personeelspunten prestaties levert, wordt slechts 75% van de erkende personeelspunten gesubsidieerd. Indien de voorziening/penhouder echter minstens 90% van de erkende personeelspunten met prestaties kan bewijzen, wordt 100% subsidie verleend Personeelsinzet Door te werken met personeelspunten, en niet met personeelskaders, kan de voorziening zelf bepalen welke functies zij aanwerft om de prestaties te leveren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden m.b.t. diplomavereisten, anciënniteiten en salarissschalen. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de personeelspunten die aan de verschillende functies zijn gekoppeld. Het VAPH subsidieert de effectieve loonkost van het personeel dat met de personeelspunten werd ingezet Personeelsregistratie De voorzieningen dienen het personeel dat wordt ingezet voor rechtstreeks toegankelijke hulp, op dit ogenblik nog niet te registreren. Het VAPH zal hierover op een later tijdstip bijkomende richtlijnen meedelen Prestaties De voorziening registreert de effectief geboden ondersteuning in de registratietool en bewijst hiermee haar gesubsidieerde personeelspunten. Onderstaand overzicht vermeldt het aantal personeelspunten dat per geboden prestatie wordt bewezen. Functie Personeelspunten Ambulante begeleiding 0,155 Mobiele begeleiding 0,220 Dagopvang (dag) 0,087 Verblijf (nacht) 0,130 Ambulante outreach 0,155 Mobiele outreach 0,220 Indien men een halve dag dagopvang heeft geboden, ontvangt men de helft van de personeelspunten voor een volledige dag, namelijk 0,0435 personeelspunten Werkingstoelage Per personeelspunt ontvangt de voorziening een werkingstoelage van 89. Dit bedrag is gekoppeld aan de index en wordt telkens op 1 januari aangepast. Als er echter onvoldoende prestaties worden verricht om de personeelspunten in de erkenning van de penhouder te verantwoorden, worden de werkingstoelagen pro rata verminderd, ook indien minstens 90% van de personeelspunten wordt bewezen Voorschotten Zowel de voorzieningen die rechtstreeks toegankelijke hulp bieden als de penhouders kunnen voorschotten aanvragen op voorwaarde dat er bijkomend personeel wordt ingezet Personeelskosten Het personeel dat wordt aangeworven voor RTH wordt geregistreerd in Isis. Het VAPH zal de punten RTH maandelijks aan het te besteden puntenpakket van de subsidie-eenheid toevoegen. Deze punten worden gebaseerd op de geregistreerde RTH prestaties van 4 maanden voor de voorschotmaand (BV: registraties maand september 2014 voor voorschot januari 2015). Het personeelsvoorschot voor RTH wordt zo geïntegreerd in het personeelsvoorschot van de subsidie-eenheid. Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 11 van 13

12 Werkingsmiddelen De werkingsmiddelen bedragen 89 per personeelspunt Op basis van het maandelijkse puntenpakket RTH worden de maandelijkse werkingskosten berekend Afrekeningsdossier De voorziening die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbiedt, is zelf verantwoordelijk voor het indienen van het afrekeningsdossier, ook als de middelen worden verdeeld via een penhouder. De penhouder bezorgt via een bevraging het VAPH een overzicht van de verdeling van de personeelspunten over de samenwerkende voorzieningen. De verantwoording van de personeelspunten m.b.t. rechtstreeks toegankelijke hulp gebeurt op basis van het ingezette personeel en de effectief geboden ondersteuning.. De geleverde prestaties die worden gebruikt voor het opmaken van de afrekening, haalt het VAPH uit de RTH-registratietool. Alle tewerkstellingen die betrekking hebben op RTH, moeten via het dagprijsdossier (residentiële en semi-residentiële) onder afdelingsnummer 543 doorgegeven worden, ook als de cliënten onder de ambulante afdelingen geregistreerd werden. De verdeling van de punten zal via WUFO (bevraging) aan de penhouders opgevraagd worden. De controle van de output gebeurt via de RTH-registratie. Voor de ambulante diensten werd de uitleg opgenomen in de m.b.t.de afrekening. Indien een voorziening geen erkenning heeft voor een residentiële afdeling, kan de afrekening gebeuren via het afrekeningsdossier van de ambulante dienst. In dat geval wordt aan dit dossier een afdeling 543 toegevoegd. De afrekening zal gebeuren op basis van de RTH-prestaties die geregistreerd zijn in de RTH-applicatie enerzijds en de verdeling van personeelspunten door de penhouder anderzijds. Vanaf de afrekening 2015 zal echter geen aparte opsplitsing meer worden gevraagd Reconversie 2014 Een aantal voorzieningen reconverteerden in het kader van het uitbreidingsbeleid 2014 plaatsen naar RTH. Om het afrekeningsdossier niet te moeten opsplitsen, wordt er van start gegaan vanaf 1 januari 2014.In het erkenningsbesluit is er daarom een beslissing terug te vinden met terugwerkende kracht. Benadrukt dient te worden dit alles te doen in nauwe samenwerking met de eventuele andere penhouder zodat beiden de vooropgestelde te realiseren prestaties kunnen behalen dit tevens teneinde een correcte rapportering te behouden. 13 Contactpersonen Voor vragen omtrent bijdrageregeling en registratie kan u terecht bij de Helpdesk Cliëntenadministratie (02/ of Voor vragen omtrent afrekeningen kan u terecht bij de dienst afrekeningen (02/ of Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 12 van 13

13 Bijlage 1: Functies: Puntenwaarde per voltijds equivalent Functie Barema Functiegroep Puntenwaarde 1 zorggebonden personeel 1 L4 logistiek personeel klasse 4 53,5 2 L4 ond II logistiek onderhoud categorie II 53,5 3 L4 ond III logistiek onderhoud categorie III 53,5 4 L3 ond IV logistiek onderhoud categorie IV 56 5 L2 ond V logistiek onderhoud categorie V 61 6 L3a logistiek klasse L3 logistiek klasse L2 logistiek personeel klasse A2 logistiek personeel klasse A1 logistiek personeel klasse MV2 verzorgend personeel B3 begeleidend-verzorgend klasse 3 57,5 13 B2B begeleidend-verzorgend klasse 2B B2A begeleidend-verzorgend klasse 2A 63,5 15 B1C opvoedend personeel klasse B1b hoofdopvoeder B1A opvoeder groepschef MV1 sociaal paramedisch en therapeutisch personeel B1b diensthoofd sociaal paramedisch of therapeutisch personeel B1A coördinator sociaal paramedisch of therapeutisch personeel L1 licentiaten G1 geneesheer omnipracticus GS geneesheer specialist 143,5 24 B2B ADL-assistent 61 Barema Functiegroep Puntenwaarde 2 organisatiegebonden personeel L4 logistiek personeel klasse 4 53,5 L4 ond II logistiek onderhoud categorie II 53,5 L4 ond III logistiek onderhoud categorie III 53,5 L3 ond IV logistiek onderhoud categorie IV 56 L2 ond V logistiek onderhoud categorie V 61 L3a logistiek klasse 3 56 L3 logistiek klasse 3 56 L2 logistiek personeel klasse 2 61 A2 logistiek personeel klasse 2 61 A1 logistiek personeel klasse 1 71 A1 administratie klasse administratie klasse 2 61 A2 boekh kl II administratief personeel boekhouder klasse II 61,5 A3 administratief personeel klasse III 56 K5 onderdirecteur 90 K3 directeur bedden 93,5 K2 directeur bedden 96,5 K1 directeur +90 bedden 100 Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (versie maart 2015) 13 van 13

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 2: 12 juli 2013 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 3 juni 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Voor personen met een (vermoeden van) beperking RTH Oost-Vlaanderen 2 Doelgroep RTH PERSOON MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN BEPERKING Minder- en meerderjarigen

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw RTH binnen perspectiefplan 20-20 kritische succesfactor voor zorgvernieuwing

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten versie mei 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen persoonsvolgende convenanten en zorgregie... 4 2.1 Status prioritair te bemiddelen zorgvraag (status PTB)...

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Project Implementatie PVF: stand van zaken, tijdspad en planning Toelichting Zorgbemiddelingsvergadering VBB 3 december 2015 Ann Van den Abbeele Projectleider

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 maart 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf maart OVERZICHT maart Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond III

Nadere informatie

Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen

Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen Multifunctionele centra (MFC) Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Begeleidingsovereenkomsten CR MFC s gestart in 2012/2013

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp Datum: mei 2013 Auteur: Ludo Serrien Doel: Ter discussie Bestemming: Studievoormiddag Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp 19 juni 2013 Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp In de

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? www.vaph.be 2 Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? 1. WAT DOET HET VAPH? p.2 2. ONDERSTEUNING VOOR MINDERJARIGEN p.4 3. ONDERSTEUNING VOOR MEERDERJARIGEN p.6

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment versie december 2011 1 Inhoudstafel 1 Inleiding...3 2 Definities...3 2.1 Wat is het PGB?...3

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 oktober 2010

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf 1 oktober 2010 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, Barema's in voege vanaf oktober OVERZICHT oktober Barema L Logistiek personeel klasse Barema L ond II Logistiek personeel onderhoud cat II Barema L ond

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Pegode in de zorgregie

Pegode in de zorgregie Pegode in de zorgregie Wat willen we bereiken? Vraaggestuurde ondersteuning faciliteren Zoals afgesproken in het ondersteuningsplan met de cliënt Flexibel (bv: combinaties van ondersteuningsvormen die

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen)

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Verslag Verslaggever Workshop Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Wat staat er in het plan Perspectief 2020 geschreven? Voor mensen met een verstandelijke beperking, Zaal Baekeland1, ICC,

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

1 inhoudsopgave... 1 2 Inhoudelijk kader... 2 3 Budgettair kader voor 2015-2019... 3 3.1 Toelichting bij de gefaseerde invoering:...

1 inhoudsopgave... 1 2 Inhoudelijk kader... 2 3 Budgettair kader voor 2015-2019... 3 3.1 Toelichting bij de gefaseerde invoering:... Omzendbrief ZR 31 12 november 2014 Gericht aan alle belanghebbenden Inzet uitbreidingsbeleid VAPH 2015 1 inhoudsopgave 1 inhoudsopgave... 1 2 Inhoudelijk kader... 2 3 Budgettair kader voor 2015-2019...

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4. www.vaph.be

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4. www.vaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 BRUSSEL www.vaph.be Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4 Beheer Cliëntenadministratie Kostenstaten RTH

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cliëntenadministratie : Opnames-ontslagen in functie van cliëntenregistratie en kostenstaten.

Nieuwsbrief Cliëntenadministratie : Opnames-ontslagen in functie van cliëntenregistratie en kostenstaten. Vragen naar: Nadine Frison / Tine Roels Telefoon: 02/22.58.533 / 681 E-mail: nadine.frison@vaph.be / tine.roels@vaph.be Bijlage(n): 2 Nieuwsbrief 63/hv/nf/0801 25 januari 2008 Aan de directies van de voorzieningen

Nadere informatie

FAQ BEGELEID WERKEN : VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN :

FAQ BEGELEID WERKEN : VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN : FAQ BEGELEID WERKEN : VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN : 1. Hoe dienen erkenning en capaciteit te worden opgevat met deze nieuwe regelgeving? In het BVR van 10 december 2010, Art. 6 staat dat in het

Nadere informatie

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder,

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder, Brussel, Aan de PAB-budgethouder Kenmerk: 50/wdp/mededeling16 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafo.be Bijlagen: / BETREFT:

Nadere informatie

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding Mobiele en ambulante begeleiding Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus willen we kinderen en jongeren met een (neuro)motorische beperking de ondersteuning

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

Tot de doelgroep van dit besluit behoren de auditief gehandicapten die:

Tot de doelgroep van dit besluit behoren de auditief gehandicapten die: BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 20 JULI 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het [Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap] de kosten van bijstand door [tolken voor doven

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod 1 / 5 Deel 1: Beschrijving van ons aanbod Jeugdzorg biedt als observatie- en behandelingscentrum hulp aan voor 96 minderjarigen, tussen 3 en 18 jaar (instroomleeftijd). Er dient minstens een ernstig vermoeden

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig vanaf 1 JANUARI 2013 Het indexcijfer van de maand november 2012 heeft de spilindex van 119.62 punten overschreden. De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 OKTOBER 2010 tot 31 MEI 2011 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER Het indexcijfer van de maand augustus 2010 heeft de spilindex

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Het vernieuwde landschap aan de hand van casussen Hulpvrager Minderjarige-ouders-contexT BREDE INSTAP Rechtstreeks toegankelijke Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 5 maart 2015 DE DEINING - 1 05/03/2015 DE DEINING - 2 WAT? De Deining is een ontwikkeling van Netwerk

Nadere informatie

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding Mobiele en ambulante begeleiding Sint-Gerardus 3590 Diepenbeek 011 350 100 post@sintgerardus.be www.sintgerardus.be Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus

Nadere informatie

Het werken met en gebruiken van het A-document

Het werken met en gebruiken van het A-document Het werken met en gebruiken van het A-document Intersectorale toegangspoort Voor vragen naar Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp Twee stappen in de beoordeling van de aanvraag Indicatiestelling Jeugdhulpregie

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT IS EEN PERSOONLIJKE-

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3

Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 Hoofdstuk 6 IRPC Inhoud 1 De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie in de werking van de Intersectorale Toegangspoort...3 1.1 Situering...3 1.2 Opdracht...3 1.3 Samenstelling...3 1.4 Werking...4

Nadere informatie

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012

PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 PARITAIR SUBCOMITÉ 319.01 LOONBAREMA'S geldig van 1 JUNI 2011 tot 29 FEBRUARI 2012 VOOR EEN OVERZICHT VAN DE MEEST RECENTE LOONBAREMA S, KLIK HIER De bijgevoegde loonbarema's zijn geldig vanaf 1 juni 2011

Nadere informatie

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL

FAQ Saldoseminarie. Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL FAQ Saldoseminarie Oproepen Mensgericht Ondernemen & Innovatie Vrijdag 4 oktober 2013 BRUSSEL VRAAG: Wat moeten we doen met de opmerkingen die in de goedkeuring gemaakt werden m.b.t. de kwaliteitsopstap

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit.

Art. 2. Kind en Gezin kan aan de organisator subsidies toekennen voor de realisatie van de specifieke dienstverlening, vermeld in dit besluit. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 2015 (BS 18 juni 2015) houdende de regeling van de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project betreffende het werknemersstatuut van de kinderbegeleider

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

FAQ s sociale maribel 329.01

FAQ s sociale maribel 329.01 FAQ s sociale maribel 329.01 Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor subsidies? Je organisatie dient te behoren tot de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329.01) en minstens 5,5

Nadere informatie

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse regering DE VLAAMSE REGERING, φ Vlaamse regering Besluit van de Vlaamse regering houdende de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieuverenigingen en natuurverenigingen die personeelsleden

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014

Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief. Afdeling contactpersoon Telefoon Kinderopvang. AMDP004 23 mei 2014 Centrale administratie Hallepoortlaan 27 1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 534 13 82 www.kindengezin.be 1 Mededeling Aan alle kinderopvangorganisaties met subsidie voor inkomenstarief Afdeling

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor!

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! DURF2020 Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! Het Basisondersteuningsbudget Wat is het en wat kan ik ermee? Overzicht workshop Deel 1 (Zorgkas) De Zorgkas vandaag

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies

Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiebeschrijving: Financieel Medewerker Aanmoedigingspremies Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Lieve Cornelis, diensthoofd Ann Van

Nadere informatie

Wijzigend besluit Zorgregie

Wijzigend besluit Zorgregie 2010-09-09 SD-OPH doc17 - Ontwerp bvr zorgregie Nota DOC/RC/10/29.06/25 25 juni 2010 Nota gericht aan de voorzitter en de leden van het Raadgevend Comité Wijzigend besluit Zorgregie Hierna worden de inhoudelijke

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen:

Omgerekend staan de volgende verplichtingen ten aanzien van de volgende subsidiebedragen: Toelichting bij provinciale subsidies aan arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant BIJLAGE 1. Voorwaarden met betrekking de niet-categoriale werking De provinciale subsidies kunnen aangevraagd worden

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 38 - nr. 342 - september 2014

Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 38 - nr. 342 - september 2014 ZORGGARANTIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Logisch gevolg van het decreet persoonsvolgende financiering en de volgende prioriteit voor de Vlaamse regering Frank CUYT en Diane SERNEELS 1 Het Vlaams Welzijnsverbond

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen

Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Subsidies voor groepsopvang van schoolkinderen Er bestaan heel wat verschillende soorten subsidies voor de groepsopvang van schoolkinderen. Hier vind je info over de voorwaarden, de bedragen en wie voor

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 14.12.2010 MONITEUR BELGE 77173 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving

Zij volgen voor de boekhouding de federale regelgeving DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Door Marcel Lauwers, teamverantwoordelijke Algemene werking en financiën, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Auditorium 500 14/06/07 DE VLAAMSE WELZIJNS-

Nadere informatie

Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken

Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken Project Wonen & Welzijn Brugge werken aan netwerken 1. Situering van het project 2. Stand van zaken 3. Ervaringen Wonen & Welzijn Brugge 2 1. Wie is onze doelgroep? - volwassen personen met psychische

Nadere informatie