Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 20 mei 2009 KST ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2009 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 1

2

3 Gerealiseerde uitgaven ( 21,9 mrd) naar artikel (bedragen x 1 mrd) Art.98 Algemeen 0,2 1% Diverse artikelen 0,1 1% Art.46 Inkomensbescherming met activering 6,4 29% Art.51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen 10,1 45% Art.50 Tegemoetkomingen 0,1 1% Art.49 Overige inkomensbescherming 0,4 2% Art.47 Re-integratie 2,1 10% Art.48 Sociale werkvoorziening 2,4 11% Gerealiseerde ontvangsten ( 715,9 mln) naar artikel (bedragen x 1 mln) Art. 50 Tegemoetkomingen 12,7 2% Diversen 25,8 4% Art.42 Arbeidsparticipatie 28,1 4% Art 45 Pensioenbeleid 13,7 2% Art.46 Inkomensbescherming met activering 59,9 8% Art.47 Re-integratie 87,1 12% Art.48 Sociale werkvoorziening 488,7 68% Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 3

4 Gerealiseerde premieuitgaven ( 43,9 mrd) naar regeling (bedragen in 1 mrd) Art. 47 Re-integratie 0,5 1% Art. 43 WAZO 1,0 2% Art. 46 WW 2,9 6% Art. 46 WAO, IVA, WGA 9,4 22% Art. 46 ZW 1,4 3% Art. 46 WAZ 0,4 1% Art. 49 AOW 27,1 62% Art. 49 ANW 1,2 3% Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 4

5 Inhoudsopgave A. Algemeen 6 1. Aanbieding en dechargeverlening 6 2. Leeswijzer 9 B. Beleidsverslag Beleidsprioriteiten Beleidsartikelen 27 Artikel 41 Inkomensbeleid 27 Cluster Arbeidsmarkt 33 Artikel 42 Arbeidsparticipatie 34 Artikel 43 Arbeidsverhoudingen 43 Artikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim 53 Artikel 45 Pensioenbeleid 58 Cluster Activerende sociale zekerheid 64 Artikel 46 Inkomensbescherming met activering 65 Artikel 47 Re-integratie 84 Artikel 48 Sociale werkvoorziening 95 Cluster Overige sociale zekerheid 100 Artikel 49 Overige inkomensbescherming 101 Artikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten 108 Artikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen Niet-beleidsartikelen 115 Artikel 97 Aflopende regelingen 115 Artikel 98 Algemeen 116 Artikel 99 Nominaal en onvoorzien Bedrijfsvoeringsparagraaf 126 C. Jaarrekening Verantwoordingsstaat Saldibalans met toelichting Baten-lastendiensten Topinkomens 152 D. Bijlagen 153 Bijlage 1: Toezichtsrelaties 153 Bijlage 2: Toezichthouders in het kader van de Pensioenwet 155 Bijlage 3: ZBO s en RWT s 161 Bijlage 4: Aanbevelingen Algemene Rekenkamer 166 Bijlage 5: Inhuur externen 169 Bijlage 6: Subsidies 170 Bijlage 7: Budgetdiscipline SZA-kader en sociale fondsen 172 Bijlage 8: Organogram 177 Bijlage 9: Lijst van gebruikte afkortingen 178 Bijlage 10: Trefwoordenregister 182 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 5

6 ONDERDEEL A. ALGEMEEN 1. AANBIEDING EN DECHARGEVERLENING Aan de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten- Generaal. Hierbij bied ik, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het departementale jaarverslag over het jaar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid decharge te verlenen over het in het jaar gevoerde financiële beheer. Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden. Het rapport bevat de bevindingen en het oordeel van de Rekenkamer met betrekking tot: a. het gevoerde financieel beheer en materieel beheer; b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties; c. de financiële informatie in het jaarverslag; d. de betrokken saldibalans; e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering; f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering. Bij het besluit tot dechargeverlening dienen verder de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken: a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over ; b. het voorstel van de slotwet over het jaar die met het onderhavige jaarverslag samenhangt; c. het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar met betrekking tot het onderzoek van de centrale administratie van s Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk; d. de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over, alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in artikel 83, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001). Het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet is aangenomen en voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. P. H. Donner Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 6

7 Dechargeverlening Dechargeverlening door de Tweede Kamer Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van De Voorzitter van de Tweede Kamer, Handtekening: Datum: Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. Dechargeverlening door de Eerste Kamer Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van De Voorzitter van de Eerste Kamer, Handtekening: Datum: Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen verklaring, doorgezonden aan de Minister van Financiën. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 7

8

9 2. LEESWIJZER 2.1 Opbouw jaarverslag Het jaarverslag van SZW bestaat uit vier onderdelen: Algemeen, Beleidsverslag, Jaarrekening en Bijlagen. Het onderdeel Algemeen omvat het verzoek tot dechargeverlening en deze leeswijzer. Het beleidsverslag is opgebouwd uit vier onderdelen: 1. In de paragraaf beleidsprioriteiten wordt van elk van de beleidsdoelstellingen uit de beleidsagenda uit de begroting de stand van zaken weergegeven. Daarnaast wordt de voortgang gemeld in de uitvoering van de beleidsprioriteiten uit het Coalitieakkoord van het huidige kabinet. Met het lezen van deze paragraaf kan worden volstaan als de lezer snel een beeld van de prestaties van SZW in wil hebben. 2. De beleidsartikelen verantwoorden meer in detail in hoeverre de doelstellingen van SZW zijn behaald. Tevens is hier de financiële toelichting te vinden op opmerkelijke verschillen tussen realisatie en begroting. 3. De niet-beleidsartikelen verantwoorden de financiële afwikkeling van afgesloten regelingen, de apparaatsuitgaven die niet aan de beleidsartikelen zijn toe te rekenen, onvoorziene uitgaven en loon- en prijsbijstellingen. 4. De bedrijfsvoeringsparagraaf geeft informatie over de bedrijfsvoering. De jaarrekening is opgebouwd uit de verantwoordingsstaat van het ministerie van SZW, de saldibalans, de bij deze onderdelen behorende financiële toelichtingen en het onderdeel topinkomens. Als laatste bevat de jaarrekening de paragraaf inzake baten-lastendiensten van het Agentschap SZW en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Tot slot bevat het jaarverslag 10 bijlagen, te weten de bijlagen Toezichtrelaties, Toezichthouders in het kader van de pensioenwet, Zelfstandige bestuursorganen en rechtpersonen met een wettelijke taak, Aanbevelingen Algemene Rekenkamer, Inhuur externen, Subsidies, Budgetdiscipline SZA-kader, Organogram, Lijst met afkortingen en Trefwoordenregister. 2.2 Specifieke aandachtspunten Accountantsverklaring, accountantscontrole De financiële informatie is opgenomen in de jaarrekening en valt onder de reikwijdte van de accountantsverklaring. Dit geldt ook voor de financiële toelichting bij de budgettaire tabellen die in het beleidsverslag staan. De niet-financiële informatie valt niet onder de reikwijdte van de accountantsverklaring, maar is wel onderdeel van de accountantscontrole. De premiegefinancierde sociale zekerheidsuitgaven vallen evenmin onder de reikwijdte van de accountantsverklaring maar vallen wel onder de accountantscontrole. De ZBO s leggen verantwoording af over de rechtmatigheid van de premiegefinancierde sociale zekerheidsuitgaven. Over de rechtmatigheid van die uitgaven wordt gerapporteerd in bijlage 3 (ZBO s en RWT s) van het jaarverslag. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 9

10 Leeswijzer ESF-middelen De programma-uitgaven voor ESF en EQUAL afkomstig van de Europese Commissie lopen buiten begrotingsverband en zijn dus niet in de verantwoordingsstaat terug te vinden. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het ESF-programma via jaarlijkse voortgangsrapportages. Gegevens oude jaren In de jaarverantwoording worden ook gegevens gepresenteerd over oude jaren. Hierbij wordt uitgegaan van de meest recente informatie. Dit betekent dat deze gegevens kunnen afwijken van gegevens die in vorige jaarverantwoordingen werden gepresenteerd. Nalevingsindicatoren In dit Jaarverslag zijn op het gebied van handhavingsinformatie geen realisatiegegevens voor nalevings-indicatoren beschikbaar. Onderzoeksresultaten op het terrein van Sociale Zekerheid (POROSZ) en Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) leveren onvoldoende betrouwbare informatie op. Om, zoals aan de Tweede Kamer is toegezegd, bij de Begroting 2010 nalevingindicatoren te presenteren lopen thans enkele informatieprojecten, waaronder metingen met de geavanceerde schattingstechniek DCE (detection controlled estimation) en de, ook eerder in Europees verband toegepaste, methode van directe bevraging naar zwarte inkomsten (door het CBS). Bij de begroting 2010 worden de resultaten van de diverse metingen naar nalevingniveau gepresenteerd. Overgang regelingen De beleidsterreinen kinderopvang en emancipatie zijn met ingang van 2007 overgegaan naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De beleidsterreinen aanpak onwillige jongeren, de kindertoeslag en de uitkeringslasten van de kinderbijslag zijn met ingang van de begroting overgegaan naar de minister voor Jeugd en Gezin. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 10

11 ONDERDEEL B. BELEIDSPRIORITEITEN 3. BELEIDSPRIORITEITEN 3.1 Inleiding Terugblikken op het jaar geeft voor wat het SZW-beleid betreft een gemengd beeld. Enerzijds was het een jaar van hoogconjunctuur, met een stijgende arbeidsparticipatie en met het laagste aantal bijstandsgerechtigden en WW-gerechtigden sinds jaren. Het was een jaar waarin veel nieuw beleid is ontwikkeld en in gang gezet. Beleid waarmee prikkels worden geïntroduceerd om de arbeidsparticipatie te verhogen. Werk wordt lonender voor niet-werkenden, voor deeltijdwerkers en voor ouderen, met als doel de arbeidsparticipatie verder te vergroten en de Nederlandse samenleving te wapenen tegen de oplopende overheidsuitgaven als gevolg van de onvermijdelijke vergrijzing. Daarbij zijn er maatregelen genomen om de lasten te verlichten. De nulpremie in de Werkloosheidswet voor werknemers heeft een positief effect op de koopkracht. Ook zijn er fundamentele stappen gezet om de beleidsruimte voor gemeenten te vergroten op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Met name een grote schuldenproblematiek blijkt een belemmerende factor voor arbeidsparticipatie en verdient alle aandacht. Anderzijds is het jaar van de kredietcrisis die oversloeg op de reële economie. Het betekende een abrupt einde aan de conjuncturele groei. Het werd allengs duidelijk dat Nederland zich moest voorbereiden op economisch zwaar weer in Deze neerwaartse ontwikkeling werd aangepakt met maatregelen om de eerste klappen op te vangen. Het instrument werktijdverkorting werd ingezet om bedrijven die met een acuut en groot omzetverlies werden geconfronteerd enige adempauze te geven. Er werden leningen beschikbaar gesteld aan banken met als doel de financiële sector overeind te houden. Wat betekent dit voor het in gang gezette beleid in? Is dat voor niets geweest? Nee. De meeste Nederlanders beginnen het jaar 2009 met een verbetering van de koopkracht. Dat is winst, juist in moeilijke tijden. Mede door de participatiebevorderende maatregelen die het kabinet in heeft getroffen, is de uitgangspositie in Nederland relatief gunstig. Samen met de activerende sociale zekerheid heeft dit er toe bijgedragen dat de werkloosheid in internationaal perspectief laag is. In een open economie als Nederland kan een recessie niet worden voorkomen. Wel stelt het kabinet zich ten doel om zo krachtig mogelijk uit de recessie te komen, door mensen van werk naar werk te helpen en in te zetten op bijscholing en omscholing. Na de recessie wordt Nederland weer geconfronteerd met de structurele onderliggende ontwikkelingen, te weten vergrijzing en ontgroening. Voor de lange termijn blijft een hoge participatiegraad van groot belang voor een goed functionerende arbeidsmarkt en een houdbare samenleving. Wel lijkt het onvermijdelijk dat de resultaten van het nieuwe beleid minder snel zichtbaar worden dan ten tijde van de begroting (september 2007) werd voorzien. De doelstellingen uit het Beleidsprogramma zijn onverminderd van belang en het kabinet werkt onverminderd door aan de realisatie van die doelstellingen op basis van het in de begroting en 2009 aangekondigde beleid. Met name beleidsprioriteit 34, Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 11

12 Beleidsprioriteiten mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden extra aan de slag geholpen, komt met de huidige economische ontwikkelingen onder druk. In dit jaarverslag wordt de stand van zaken ultimo gepresenteerd met betrekking tot de beleidsprioriteiten uit het Beleidsprogramma. Wat was het streven voor? In hoeverre is dat gerealiseerd? En met welk budgettair beslag? Het gerealiseerde beleid kan niet los worden gezien van de ongewoon snel veranderende omgeving in de laatste maanden van. Indien van toepassing wordt geprobeerd om stil te staan bij de gevolgen hiervan voor de middellange termijn. 3.2 De economische situatie in Forse daling economische groei... Na een hoog niveau van 4% groei in de tweede helft van 2007 volgde in de eerste helft van een terugval tot 3,3% groei. Daarna viel de groei verder terug tot 1,9% en 0,6% in het derde respectievelijk vierde kwartaal van. Over heel kwam de groei uit op 2%, dat is minder dan de raming van 2 1 2% die bij het opstellen van de begroting (MEV ) werd verwacht. De groeivertraging had vooral een buitenlandse oorzaak zoals blijkt uit de groei van de uitvoer van goederen en diensten die in heel is uitgekomen op 3%, fors lager dan de aanvankelijke raming van 6 1 2%. In het vierde kwartaal daalde de uitvoer van goederen en diensten zelfs met 1,9% ten opzichte van het vierde kwartaal van Hoe onverwacht het optimisme van bedrijven in september is omgeslagen in pessimisme blijkt uit de investeringsactiviteit die in de eerste drie kwartalen van nog groeide met gemiddeld 7,6%. Dat is ruim tweemaal zo hoog als de in de MEV geraamde stijging van 3 1 2% voor heel. In het vierde kwartaal sloeg de investeringsactiviteit echter om in een daling van 0,3% waardoor de totale investeringsgroei in is uitgekomen op 5,6%. De particuliere consumptie nam toe met 1,7% tegen een aanvankelijk verwachte stijging van 2%. Hier wordt de lagere groei volledig verklaard door de terugval tot 0,7% groei in het vierde kwartaal.... bij een hoog niveau van werkgelegenheid... Figuur 3.1 laat zien dat het aanvankelijke optimisme mede werd gedragen door de economische groeicijfers voor 2007 en eerdere jaren, die hoger bleken uit te vallen dan geraamd. Ook de werkgelegenheidscijfers werden opwaarts bijgesteld. Het arbeidsvolume van werknemers dat in de MEV nog werd geraamd op duizend arbeidsjaren in 2007, is in de CBS-cijfers uitgekomen op duizend arbeidsjaren. Daarmee werd meteen al de voor geraamde werkgelegenheid overschreden. In het tweede kwartaal van passeerde het arbeidsvolume van werknemers voor het eerst de grens van 6 miljoen arbeidsjaren. In de tweede helft van volgde een lichte terugval. De totale werkgelegenheid groeide in met 1,6%, tegen een raming van 1% in de MEV. Tegelijkertijd bleef het aantal vacatures tot en met het derde kwartaal op het hoge niveau van circa In het vierde kwartaal volgde een scherpe terugval tot vacatures. De gunstiger dan verwachte werkgelegenheidsontwikkeling kwam vooral tot uitdrukking in een lager dan verwacht uitkeringsvolume onder personen jonger dan 65 jaar en minder in een lager niveau van de werkloosheid. De i/a ratio (verhouding niet-actieven versus actieven) daalde tot 63,2%, terwijl in de MEV een daling was voorzien tot %. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 12

13 Beleidsprioriteiten Figuur 3.1 Economische groei en werkgelegenheid % MEV realisatie CBS MEV realisatie CBS Bron: CBS en CPB... bij vrijwel gelijkblijvende koopkracht... De inflatie liep op tot 2,5%, dat is sterker dan het geraamde percentage van 2%. De Nederlandse inflatie bleef echter voor het vijfde jaar in successie onder het gemiddelde van het eurogebied. De contractloonstijging nam toe tot 3,5% (3 1 4% geraamd). Als gevolg hiervan gaf de statische koopkracht van huishoudens in een lichte verslechtering te zien ten opzichte van de ramingen van de begroting.... en verdere verslechtering van concurrentiepositie Bij de versnelling van de contractloonstijging in de marktsector bleef de stijging van de arbeidsproductiviteit in beperkt tot 0,8%. Dat is 1%-punt minder dan de aanvankelijk verwachte stijging. Dit droeg er toe bij dat de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie in verder verslechterde ten opzichte van de concurrenten in het eurogebied. Figuur 3.2 laat zien dat het verschil in de index van de arbeidskosten per eenheid product is opgelopen tot 9%-punt. Dat is meer dan de verslechtering van 8,1%-punt die in 2003 werd bereikt. Voor 2009 verwacht het CPB een verdere verslechtering tot 9,8%-punt, gevolgd door een duidelijke verbetering in Mede gezien de snel verslechterende internationale economische situatie blijft een gematigde loonontwikkeling van belang. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 13

14 Beleidsprioriteiten Figuur 3.2 Werkloosheid en arbeidskosten MEV realisatie CBS Nederland Euroconcurrenten Bron: CBS en CPB In tabel 3.1 zijn voor de meest relevante kerngegevens de prognoses van de begroting (MEV ) vergeleken met de uiteindelijke realisatie, conform CEP Tabel 3.1 Kerngegevens : verwachting versus realisatie MEV CEP 2009 Economische groei (BBP, %) Particuliere consumptie (%) 2 1,7 Investeringen in vaste activa (%) ,5 Uitvoer van goederen en diensten (%) Contractloon marktsector (%) ,5 Consumentenprijsindex (%) 2 2,5 Koopkracht, mediaan alle huishoudens (%) 0 0,1 Werkgelegenheid in arbeidsjaren (%) 1 1,6 Werkloosheid (% van de beroepsbevolking) 4 3,9 Werkloosheid (in dzd personen) Arbeidsproductiviteit marktsector (%) 1¾ 0,8 EMU-saldo (% BBP) 0,7 1,0 Bron: CPB 3.3 Beleidsprioriteiten Het kabinet heeft de verhoging van de participatiegraad als één van zijn belangrijkste doelstellingen gesteld. Werk is voor mensen om allerlei redenen belangrijk. Een hogere arbeidsparticipatie draagt bij aan het op peil houden van publieke voorzieningen, de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat, het bestrijden van armoede en het verbeteren van de sociale cohesie in de samenleving. Het kabinet heeft deze ambitie in het Beleidsprogramma uitgewerkt in een aantal projecten en beleidsprioriteiten. Onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW vallen één project en 4 beleidsprioriteiten: + Het project «Iedereen doet mee». + Het kabinet wil een substantiële verhoging van de bruto arbeidsparticipatie. Deze moet doorgroeien naar 80% in In deze Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 14

15 Beleidsprioriteiten kabinetsperiode zal een belangrijke stap in die richting moeten worden gezet (beleidsprioriteit 33) mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zullen deze kabinetsperiode extra aan de slag worden geholpen (beleidsprioriteit 34). + Meer ruimte voor gemeenten voor gericht armoedebeleid (beleidsprioriteit 43). + Het tot een minimum beperken van de wachtlijsten voor schuldhulpverlening in 2011 (beleidsprioriteit 44). De eerste 2 beleidsprioriteiten hebben betrekking op het verhogen van de arbeidsparticipatie en het aan de slag helpen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze beleidsprioriteiten liggen mede ten grondslag aan het advies van de Commissie Arbeidsparticipatie, dat in het voorjaar van verscheen. De naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Arbeidsparticipatie ingezette beleidsmaatregelen werken vaak voor beide doelstellingen. Project «Iedereen doet mee» Als mensen niet participeren op de arbeidsmarkt, leidt dit niet alleen vaak tot een lager inkomen, maar wordt hen ook de kans ontnomen op ontplooiing, zingeving en integratie. Maar ook zijn als gevolg van de vergrijzing «alle hens aan dek» nodig om de samenleving betaalbaar te houden. Mensen werken niet om zeer uiteenlopende redenen: omdat ze een te grote afstand tot die arbeidsmarkt hebben door onvoldoende kwalificaties, geestelijke of lichamelijke beperkingen of omdat ze zorg taken hebben die niet te combineren zijn met betaalde arbeid. Daarnaast worden mensen die via vrijwilligerswerk en mantelzorg participeren in de samenleving nog onvoldoende ondersteund. Het kabinet staat een samenleving voor ogen, waarin niemand langs de kant staat en iedereen de kans krijgt om mee te doen. De huidige recessie, met een onvermijdelijke stijging van de werkloosheid, zorgt wellicht voor een vertraging bij het realiseren van deze doelstelling. Maar de onderliggende gedachten blijven onverminderd van kracht. Op het moment dat de Nederlandse economie uit het dal klimt, zal de problematiek rond de arbeidsparticipatie door de vervangingsvraag als gevolg van de vergrijzing weer actueel zijn. Door te werken of door maatschappelijke te participeren in vrijwilligerswerk of mantelzorg wordt het aanwezige menselijke en sociale kapitaal zo goed mogelijk benut. Dit verhoogt de sociale samenhang en is nodig voor de houdbaarheid van de verzorgingsstaat op lange termijn. In de tussentijd zet het kabinet in op het versterken van de werking van de arbeidsmarkt, door het stimuleren van scholing en het ondersteunen van de transitie tussen sectoren waar minder werk is en sectoren waar nog steeds arbeidskrachten nodig zijn. Om dit te bereiken is een samenhangende aanpak nodig die de arbeidsen maatschappelijke participatie kan verhogen. Dit is de inzet van het project «Iedereen doet mee» dat door het kabinet in het Coalitieakkoord en het Beleidsprogramma is aangekondigd. Het project ambieert drie doelen te realiseren, namelijk het verhogen van de arbeidsparticipatie tot 80% in 2016 (doelstelling 33), het zorgen voor mensen extra aan de slag (doelstelling 34) en een substantiële uitbreiding van het aantal vrijwilligers en mantelzorgers in 2011 (doelstelling 35). De doelstellingen 33 en 34 komen in de volgende paragrafen aan de orde. Doelstelling 35 valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VWS. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 15

16 Beleidsprioriteiten Doelstelling 33: verhogen arbeidsparticipatie tot 80% in 2016 De Commissie Arbeidsparticipatie schetst in haar rapport «Naar een toekomst die werkt:» een beeld van een dreigend structureel tekort aan arbeidskrachten. Een dergelijk tekort zou de welvaart en de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat ondermijnen en de benodigde menskracht voor onze publieke voorzieningen in gevaar brengen. Het kabinet is zich ervan bewust dat er, ongeacht de stand van de conjunctuur, maatregelen moeten worden genomen om de verzorgingsstaat op termijn te handhaven. Het verhogen van de arbeidsparticipatie verbreedt het draagvlak voor onze samenleving. Het kabinet heeft, mede naar aanleiding van het advies van de Commissie Arbeidsparticipatie, een breed spectrum aan voorstellen uitgewerkt om de participatie verder te verhogen. Fiscale kortingen maken werk financieel aantrekkelijker. Doorwerken op oudere leeftijd wordt gestimuleerd door het introduceren van een Doorwerkbonus. Werkgevers ontvangen een premiekorting bij het in dienst nemen van oudere werknemers. Er is een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen geïntroduceerd. In box 3.1 worden de maatregelen genoemd die in in gang zijn gezet ter verhoging van de arbeidsparticipatie. Box 3.1 Doelstelling 33: verhogen arbeidsparticipatie tot 80% in 2016 (Beleidsartikel 42, Algemene Doelstelling) Doelstelling 33 Het kabinet wil een substantiële verhoging van de arbeidsparticipatie. Van 70% (stand Coalitieakkoord) moet deze toegroeien naar 80% in In deze kabinetsperiode zal een belangrijke stap in die richting worden gezet. Indicator Stijging van de bruto-participatiegraad. De participatiegraad wordt gemeten door de werkenden en de werkzoekenden naar banen van meer dan 12 uur in de leeftijd van 20 tot en met 64 jaar (gemeten in personen) af te zetten tegen de desbetreffende bevolkingsgroep. Het CPB publiceert elk halfjaar de cijfers. Realisatie De realisatie van de bruto-participatiegraad in is 75%. Waar het CPB bij de start van het kabinet verwachtte dat de participatiegraad in 2011 op 75% zou uitkomen, zal al in 2009 een percentage van 76% worden bereikt. De doelstelling ligt daarmee op koers. Maatregelen in + Uitfasering overdraagbaarheid algemene heffingskorting Beleidsartikel 41, OD 2 + Actieteam 45+ Beleidsartikel 42, OD 3 + Installatie en werkplan Taskforce Deeltijd Plus Beleidsartikel 42, OD 3 + Zwangerschapsregeling zelfstandigen Beleidsartikel 43, OD 3 + Stimulering totstandkoming regionaal arbeidsmarktbeleid Beleidsartikel 47, OD 1 + Bestuursakkoord Rijk-VNG ( banen) Beleidsartikel 47, OD 2 Maatregelen in IACK (inkomensafhankelijke combinatiekorting) Beleidsartikel 41, OD 2 + IAK (inkomensafhankelijke verhoging arbeidskorting) Beleidsartikel 41, OD 2 + Doorwerkbonus Beleidsartikel 42, OD 3 + Premiekorting voor oudere langdurig werklozen Beleidsartikel 47, OD 2 + Flexibilisering AOW Beleidsartikel 49, OD 2 Conclusie doelstelling 33 Naar het zich nu laat aanzien ligt het kabinet ultimo op koers met betrekking tot de doelstelling om in 2016 een arbeidsparticipatie van 80% te realiseren (doelstelling 33). Waar het CPB bij de start van het kabinet verwachtte dat we in 2011 op een participatiegraad van 75% zouden uitkomen, verwacht het CPB in de CEP 2009, dat reeds in 2009 een percen- Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 16

17 Beleidsprioriteiten tage van 76% wordt bereikt. Een participatiegraad van 80% in 2016 ligt daarmee binnen bereik. Als gevolg van de conjunctuur daalt de bruto participatiegraad in 2010 naar 75%. Dit is naar verwachting een tijdelijk effect. De structurele ontwikkeling van de bruto participatiegraad is volgens het CPB ongewijzigd (CEP 2009). Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 17

18 Beleidsprioriteiten Doelstelling 34: mensen extra aan de slag Nederland kende in naast een groot aantal uitkeringsgerechtigden ook ruim vacatures. Het kabinet wil in overleg met uitvoeringsinstellingen, gemeenten en sociale partners bevorderen dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een plaats vinden op die arbeidsmarkt. Uitkeringsgerechtigden worden actief aan de slag geholpen door middel van loonkostensubsidies, participatieplaatsen en de aanpassing van de richtlijn passende arbeid. Re-integratiemiddelen worden selectiever en daarmee effectiever ingezet en de uitvoering wordt verbeterd door de fusie tussen UWV en CWI en de samenwerking met gemeenten op de Werkpleinen (ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid). Voorts wil het kabinet mensen met een vlekje ondersteunen op de weg naar participatie. Daartoe wordt onder andere de Wajong en de WSW in samenhang bezien en waar nodig aangepast. Kredietcrisis Vanwege de kredietcrisis en de daarmee gepaard gaande conjuncturele omslag in de laatste maanden van heeft het kabinet besloten extra maatregelen te nemen. Het kabinet is van mening dat de ernst van de conjuncturele omslag niet moet leiden tot paniekreacties bij werkgevers. Het is van belang om arbeid en kennis zo veel mogelijk voor de arbeidsmarkt te behouden. In december is het instrument werktijdverkorting ingezet om bedrijven met een acuut en groot omzetverlies enige adempauze te geven. Tussen 1 december en 3 april 2009 zijn 853 aanvragen om werktijdverkorting toegewezen, het gaat daarbij om ruim uur. Een voorwaarde om van werktijdverkorting gebruik te mogen maken, is een scholingsplan, waardoor getroffen werknemers op termijn, na de recessie, breder inzetbaar zijn. Box 3.2 Doelstelling 34: mensen extra aan de slag (Beleidsartikel 42, Algemene Doelstelling) Doelstelling mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zullen deze kabinetsperiode extra aan de slag worden geholpen. Indicator Het volume van werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- en bijstandsuitkeringen in uitkeringsjaren, zoals elk half jaar door het CPB gepubliceerd (beleidsartikel 42, Algemene Doelstelling). Realisatie Ten opzichte van 2007 is het uitkeringsvolume in met ongeveer gedaald. De abrupte conjuncturele teruggang die eind is ingezet, zal het moeilijk maken deze doelstelling deze kabinetsperiode te realiseren. Maatregelen in + Bestuursakkoord Rijk-VNG ( banen) Beleidsartikel 47, OD 2 + Brugbanen gedeeltelijk arbeidsongeschikten Beleidsartikel 47, OD 2 + Plan van aanpak re-integratie aan TK aangeboden en uitgevoerd Beleidsartikel 47, OD 2 Maatregelen in Pilots vacaturevervulling in het onderwijs- en de zorgsector Beleidsartikel 42, OD 2 + Reactie op economische crisis door aanpassing regeling WTV, Beleidsartikel 43, OD 2 + Aanpassing begrip passende arbeid in WW Beleidsartikel 46, OD 1 + Invoering Wet Investeren in Jongeren voor jongeren tot 27 jaar Beleidsartikel 46, OD 5 + Uitwerken afspraken met sociale partners over van-werk-naar-werk trajecten en scholing Beleidsartikel 47, OD 1 + Verdere uitrol mentaliteitscampagne «Ik kan» Beleidsartikel 47, OD 1 + Verdere uitrol geïntegreerde dienstverlening UWV/CWI en gemeenten in de regio Beleidsartikel 47, OD 1 + Reactie op de economische crisis door opzetten 30 mobiliteitscentra Beleidsartikel 47, OD 1 + Regeling loonkostensubsidies in UWV domein en participatieplaatsen bij gemeenten Beleidsartikel 47, OD 2 + Invoering participatiebudget Beleidsartikel 47, OD 2 + Advies en kabinetsreactie Commissie De Vries (modernisering Wsw) Beleidsartikel 48, OD 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 18

19 Beleidsprioriteiten Conclusie doelstelling 34 Doelstelling 34 gaat uit van een daling van uitkeringen in Ten opzichte van 2007 is het uitkeringsvolume met ongeveer gedaald (de WWB is met ruim 20 duizend gedaald, de WW met ruim 30 duizend en de Arbeidsongeschiktheidsregelingen met bijna 10 duizend). Ondanks de goede uitgangspositie (relatief lage werkloosheid en inflatie) en de talrijke maatregelen die al zijn genomen, is gezien de kredietcrisis en de daaropvolgende recessie het vooruitzicht met betrekking tot deze doelstelling niet rooskleurig. Naar verwachting neemt het aantal werklozen de komende periode toe. Het kabinetsbeleid kan de door de crisis ontstane werkloosheid niet keren. Wellicht raakt de streefwaarde van doelstelling 34 als gevolg van de recessie in deze kabinetsperiode uit het zicht, maar het kabinet zet onverminderd in op het creëren van een goede uitgangspositie voor deze groep, voor als de economie weer aantrekt. Samen met sociale partners en uitvoeringsinstellingen wil het kabinet daarom verder in gesprek over de uitwerking van de verschillende plannen, zoals het verbeteren van de inzetbaarheid van werknemers door scholing en het stimuleren van van-werk-naar-werk transities. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 19

20 Beleidsprioriteiten Doelstelling 43: Meer ruimte voor gemeenten voor gericht armoedebeleid Het kabinet heeft ambities om de armoede in Nederland te bestrijden. De gemeente is door de korte afstand tot de burger bij uitstek de overheidslaag die problemen bij de individuele burger kan herkennen. In het bestuursakkoord met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, deelakkoord Participatie, is een aantal afspraken gemaakt over maatregelen om armoede te bestrijden en schulden terug te dringen. Als onderdeel hiervan vindt het kabinet het van belang dat kinderen gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen van hun ouders. In is het wetgevingstraject afgerond waarmee de langdurigheidstoeslag is gedereguleerd. Hierdoor kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2009 in een verordening vastleggen onder welke voorwaarden burgers recht op een langdurigheidstoeslag hebben. Ook de wijziging van artikel 35 WWB heeft in plaatsgevonden, waardoor gemeenten vanaf 1 januari 2009 meer vrijheid hebben in het verlenen van op maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen. Op 3 december is een bestuurlijke conferentie tussen gemeenten en voedselbanken georganiseerd om beide partijen te stimuleren samen te werken en bezoekers te wijzen op elkaars voorzieningen. Tevens is in een geactualiseerde versie van de Handleiding Gemeentelijk Armoedebeleid uitgebracht. Met het mogelijk maken om gezinnen tot 120% van het sociaal minimum een eindejaarsuitkering van 50 te verstrekken, kunnen gemeenten de werkende armen en andere niet-gebruikers beter bereiken. Begin is aan de Tweede Kamer gemeld dat er met gemeenten afspraken gemaakt gaan worden in een convenant «Kinderen doen mee!». Het is de ambitie het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om redenen van armoede deze kabinetsperiode met de helft terug te brengen. Op 14 februari is het eerste convenant met de gemeente Rotterdam ondertekend. In zijn met 202 gemeenten convenanten afgesloten, waarin de gezamenlijke politieke ambitie met betrekking tot de deelname van kinderen aan sport en cultuur is vastgelegd. In de volgende fase wordt deze ambitie door gemeenten vertaald in gemeentelijk beleid en lokale uitvoering in samenwerking met daarbij naar inzicht van de gemeenten te betrekken organisaties. Op 10 december 2007 heeft staatssecretaris Aboutaleb in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd in en 2009 voor dit doel jaarlijks 40 mln extra aan gemeenten beschikbaar te stellen. De maatregelen om armoede te bestrijden en schulden terug te dringen uit het Deelakkoord participatie worden gemonitord. De nulmeting van het Bestuursakkoord is op 12 januari 2009 aan de Tweede Kamer aangeboden. De ambitie om het aantal kinderen dat maatschappelijk niet meedoet om redenen van armoede deze kabinetsperiode met de helft terug te brengen is een duidelijke streefwaarde. Om dit te meten worden er door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een viertal metingen en onderzoeken uitgevoerd: 1a. Een landelijke nulmeting (stand van zaken ) naar het aantal kinderen dat om financiële redenen niet maatschappelijk meedoet. De nulmeting komt aan het einde van het eerste kwartaal 2009 beschikbaar; Tweede Kamer, vergaderjaar 2009, XV, nr. 1 20

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 31 444 XI Jaarverslag en slotwet ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 16 september 2003 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2004 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 71 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013

Datum 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet) algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid d.d. 23 januari en 5 februari 2013 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA 2 april 2013 Betreft Brief inzake toezeggingen (voortgezet)

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemiddeld

Onbekend maakt onbemiddeld Onbekend maakt onbemiddeld Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigden door gemeenten Alex Driesens Studentnummer 114105 Parttime Masteropleiding Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 710 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2010 Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2004 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Aan de slag! Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Rekenkamercommissie Beek Eijsden-Margraten Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Aan de slag! Effectiviteit en efficiency van beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie Gulpen-Wittem 2009 2012

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie