OVEREENKOMST. Voor de uitvoering van diensten ten behoeve van verhuur en aanverwante activiteiten op Village Le Chat te Ecuras, Frankrijk, tussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST. Voor de uitvoering van diensten ten behoeve van verhuur en aanverwante activiteiten op Village Le Chat te Ecuras, Frankrijk, tussen"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST Voor de uitvoering van diensten ten behoeve van verhuur en aanverwante activiteiten op Village Le Chat te Ecuras, Frankrijk, tussen Eigenaar en Le Chat SARL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 Nr Nr /08/2013

2 Société d exploitation le Village le Chat s.a.r.l., te Ecuras Frankrijk, hierna te noemen verhuurder en/of beheerder kan de volgende diensten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever/eigenaar: Verhuur; Verhuurbeheer; Algemeen toezicht; Tuinonderhoud. Bij een verhuurovereenkomst zijn deze genoemde diensten onverbrekelijk met elkaar verbonden. Hieronder worden deze diensten met de daarbij behorende vergoedingen beschreven. Op de laatste pagina van deze overeenkomst kan opdrachtgever/eigenaar aangeven van welke diensten gebruik gemaakt zullen worden. Nr /08/2013

3 VERHUUROVEREENKOMST ARTIKEL 1 : DUUR VAN DE OVEREENKOMST Eigenaar geeft de verhuur van zijn woning in handen van verhuurder, die verklaart voor de bedoelde verhuur zorg te dragen conform de in deze overeenkomst vastgelegde bepalingen en voorwaarden, voor een van de navolgende periodes : a) 1 januari december 2014 b) 22 maart oktober 2014 c) 24 mei september 2014 d) anders, namelijk... (aangeven op laatste pagina van deze overeenkomst) ARTIKEL 2 : OPZEGGING VAN DE VERHUUROVEREENKOMST De looptijd van deze overeenkomst is van 1 januari t/m 31 december 2014 en loopt automatisch door voor een éénjaarlijkse periode, tenzij één der partijen voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar per aangetekend schrijven kenbaar maakt geen prijs te stellen op verlenging van deze overeenkomst. ARTIKEL 3 : VERKOOP WONING DOOR EIGENAAR Indien de eigenaar zijn of haar woning verkoopt en de nieuwe eigenaar de verhuurovereenkomst niet wenst voort te zetten, zal de overeenkomst in onderling overleg worden ontbonden. De alsdan reeds geboekte vakantieweken dienen echter te worden gerespecteerd. ARTIKEL 4 : VERPLICHTINGEN EIGENAAR Eigenaar verplicht zich t.o.v. de verhuurder, zijn of haar woning, inventaris en tuin bij aanvang van de verhuurperiode in goede staat van onderhoud op te leveren. Een en ander staat aangegeven in het bij de betreffende woning behorende classificatierapport. Bij wijzigingen in de inventaris dient de eigenaar dit schriftelijk aan te geven bij de verhuurder, zodat de inventarislijst in de woning aangepast kan worden. Indien dit artikel niet word nageleefd, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder enige schadeloosstelling aan de eigenaar door verhuurder. Indien, door welke reden dan ook er een schadeclaim wordt toegekend aan een huurder, welke niet verwijtbaar is aan de verhuurder, zal deze in mindering worden gebracht op de afrekening met de eigenaar, indien deze schadeclaim voorvloeit uit andere zaken dan welke met de woning te maken hebben, zal getracht worden deze schade op de veroorzaker te verhalen. Nr /08/2013

4 ARTIKEL 5 : VERPLICHTINGEN VERHUURDER Verhuurder verplicht zich de woning zo intensief mogelijk te verhuren en daarbij ook goed bekend staande touroperators in te schakelen. Verhuurder hanteert een toewijzingsysteem dat gebaseerd is op het aantal punten dat de woning gekregen heeft. Binnen deze puntentelling worden groepen van ca 5-10 van min of meer gelijkwaardige woningen gevormd. Bij het toewijzen van de woningen wordt verder rekening gehouden met de volgende zaken: - Een aangegeven voorkeur van de huurders gaat altijd voor alle andere toewijzingen. - Woningen van eigenaren die met de opdrachtnemer voor deze woning een huurcontract afgesloten hebben voor het hoogseizoen en het opvullen van weken daarbuiten krijgen altijd voorrang bij de toewijzing. - Verhuurder behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen, om een voor alle partijen zo optimaal mogelijke verhuur te krijgen, te schuiven in reeds gemaakte planningen en daarbij keuzes te maken voor woningen in een lagere groep. Verhuurder verplicht zich erop toe te zien, dat de woning door de huurders in dezelfde goede staat zal worden gehouden. In geval van onverhoopt door enige derde te eniger tijd veroorzaakte schade aan of in de woning zal verhuurder, binnen 1 week na vertrek van de huurder een mogelijke schade moeten vaststellen. Hij zal vervolgens de waarborgsom inhouden en voor zover nodig de huurder verder aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade en voor zover mogelijk, alles in het werk stellen om de kosten van herstel op de veroorzaker (s) te (doen) verhalen (tuinmeubilair is hiervan uitgesloten). De verhuurder zal, zonodig in overleg met de eigenaar, zorgdragen voor herstel of vervanging. Indien de schade is ontstaan door normale slijtage van de inventaris, is dit voor rekening van de eigenaar. Bij te late constatering van een eventuele schade is verhuurder hiervoor volledig aansprakelijk, behalve die schade en/of vermissingen, waarvoor een verhuurder moeilijk aansprakelijk kan worden gesteld. ARTIKEL 6 : LASTEN EIGENAAR De kosten voor het gebruik van elektriciteit en water, verzekering van de woning en de zich daarin bevindende inboedel, de bijdrage aan de vereniging van eigenaren, alsmede alle overige kosten, die direct verband houden met het eigendom van de woning zijn voor rekening van de eigenaar. De kosten voortvloeiende uit het algemeen beheer, verhuurbeheer en tuinonderhoud, zullen, via een aparte factuur, in mindering worden gebracht op de afrekening met de eigenaar, alsmede de eventuele uitgevoerde reparaties en betalingen aan derden. Nr /08/2013

5 ARTIKEL 7 : AFREKENING MET DE EIGENAAR Tussentijds kan aan de eigenaar, indien gewenst, een voorschot worden betaald per 31 augustus. De uiteindelijke afrekening zal plaatsvinden in de maand november van elk verhuurjaar en zal de hierna te noemen posten omvatten. a) Een met data gespecificeerde opgave van alle verhuurperioden en de daarbij behorende opbrengsten met hierop in mindering te brengen : 1- een commissie van 26%, 2- een commissie van 11% als de huurder via de eigenaar is aangebracht* 3- de eventuele aanbrengprovisie ad 15% m.b.t. gerealiseerde boekingen voor andere woningen* * Dit geldt voor het aanbrengen van nieuwe vakantiegasten (of het aanbrengen van uw reguliere vakantiegasten), maar niet voor het aanbrengen van vakantiegasten die eerder via de receptie geboekt hebben b) Een aparte factuur, met vermelding van de diverse overige zaken, zoals : 1- alle kosten, als vermeld in artikel de verschuldigde tva (btw) zal apart worden vermeld. c) Een eindoverzicht met hierop vermeld: 1- saldo huuropbrengsten (a) 2- saldo kosten (b) 3- de eventuele voorgeschoten bijdragen aan de overheid 4- het eventuele voorgeschoten bedrag voor de collectieve verzekering 5- het eventuele betaalde voorschot aan eigenaar 6- het eindsaldo ARTIKEL 8 : GESCHILLEN EN RECHT Deze overeenkomst wordt beheerst door het Franse recht. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie bestaande uit 3 (drie) leden. Elk van de partijen benoemt een lid terwijl het derde lid door beide partijen gezamenlijk benoemd wordt. De leden van deze commissie zullen op geen enkele wijze een binding hebben met partijen. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze en taakverdeling. Binnen 30 dagen na het aangeven van het geschil door een van de partijen dient de geschillencommissie een uitspraak omtrent het geschil te hebben gedaan. Deze uitspraak wordt schriftelijk aan beide partij medegedeeld. Een uitspraak van de bovengenoemde geschillencommissie is niet bindend. Mocht de geschillencommissie voor een van de partijen een onbevredigende uitspraak hebben gedaan dan zullen de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Frankrijk (rechtbank van Angoulême). Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. Nr /08/2013

6 OVEREENKOMST TOT VERHUURBEHEER ARTIKEL 1 : OVEREENKOMST TOT VERHUUR EN VERHUURBEHEER Beide overeenkomsten zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, tenzij de eigenaar uitsluitend verhuurbeheer wenst en geen verhuurovereenkomst. ARTIKEL 2 : DUUR De looptijd van deze overeenkomst is van 1 januari t/m 31 december 2014 en loopt automatisch door voor een éénjaarlijkse periode, tenzij één der partijen voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar per aangetekend schrijven kenbaar maakt geen prijs te stellen op verlenging van deze overeenkomst. Het verhuurbeheer is uitsluitend van toepassing, indien er sprake is van bewoning; hetgeen tevens inhoudt dat bij bezetting van de woning door of via de eigenaar ook de geldende vergoeding is verplicht. Bij bezetting van de woning door de eigenaar buiten het hoogseizoen is er geen verhuurbeheer verschuldigd. ARTIKEL 3 : TAKEN EN WERKZAAMHEDEN - Het periodiek, te weten eenmaal per 2 jaar, maken van de kwalificatierapporten. Bij tussentijdse wijzigingen aan de woning zal de woning opnieuw gekwalificeerd worden. Het verzenden van de kwalificatierapporten naar de desbetreffende eigenaren en zorgdragen voor de administratie en indien nodig het technische vervolg. - Het maken van de benodigde inventarislijsten en deze aanbrengen in de woning. - Het verstrekken van informatie aan de huurders tijdens het hoogseizoen middels een presentatie aan de receptie bij aankomst. - Het incasseren cq. afdragen van de verplichte borgsom en het bijhouden van de noodzakelijke administratie. - De ontvangst van de huurders en deze bij aankomst, dan wel zo kort mogelijk daarna zo volledig mogelijk informeren over de op het park geldende regels, waaronder mede begrepen het parkreglement. - Het verstrekken van een welkomstattentie en een informatiepakket. - Het doorgeven van oproepen/berichten van derden aan de betreffende huurders, alsmede het daar waar noodzakelijk, dan wel gewenst, bijstaan van de huurders in, voor dezen moeilijke situaties. - Het, voorzover mogelijk, met de huurders verrekenen van de aan hen toe te rekenen veroorzaakte schade. In eerste instantie zal hiervoor de eventuele borgsom worden aangewend. Nr /08/2013

7 - Het incasseren van de verschuldigde toeristenbelasting en het afdragen van deze belasting aan de desbetreffende instantie (gemeente). - Het houden van toezicht op de wijze en gebruik van de woning en de zich daarin bevindende inventaris door de huurders. - Het afhandelen van eventuele klachten, welke door de huurders kenbaar worden gemaakt. - Het zorgdragen voor permanente bereikbaarheid In de periode 1 april 31 oktober ook buiten de normale kantooruren t.b.v. de huurders, in verband met eventuele calamiteiten. - Het zorgdragen dat de woning wordt schoongemaakt voor aankomst van de huurders. - Het organiseren, tijdens het hoogseizoen van 21 juni tot 13 september 2014, van spelen sportactiviteiten door een speciaal recreatieteam. - Het voeren van een zorgvuldig sleutelbeheer van de woning. - Indien er op korte termijn geen nieuwe huurders in de woning komen, het goed afsluiten van de woning, het sluiten van gordijnen en/of zonwering etc. - Het tijdens de verhuurperiode verrichten van reparaties, welke door de technische dienst kunnen worden uitgevoerd, waaronder het vervangen van lampen en zekeringen De kosten in dezen zullen de eigenaar in rekening worden gebracht. - Het inschakelen van vakmensen bij storingen, die niet opgelost kunnen worden door de technische dienst; deze kosten zijn eveneens voor rekening van de eigenaar ARTIKEL 4 : TARIEVEN Voor de te verrichten diensten en/of werkzaamheden ontvangt opdrachtnemer per verhuurde en/of bezette dag de navolgende vergoeding: a) Hoogseizoen, zijnde de periode van : Type Marguerite & Tulipe 8,50 per dag Type Mimosa, Rose en Narcisse 9,00 per dag Type Overige types 10,50 per dag b) Overige perioden: Alle typen woningen 5,30 per dag c) Indien er sprake is van eigen verhuur door de eigenaar (geldig voor elk huistype), Hoogseizoen 12,50 per dag Laagseizoen 7,80 per dag Nr /08/2013

8 Tijdig voor het verhuurseizoen dient de eigenaar de woning verhuurklaar te maken. Deze werkzaamheden bestaan o.a uit een grote (diepgaande) schoonmaak en een technische controle (het controleren en in orde brengen van apparatuur, verwarming, lampen, hang- en sluitwerk etc. en de overige inventaris, zodanig dat de inventaris klopt met de gepubliceerde inventarislijst in het keukenkastje). De grote schoonmaak dient te geschieden volgens de normen van verhuurder. Verhuurder zal deze schoonmaak controleren. De grote schoonmaak en/of de technische controle kan ook door de verhuurder uitgevoerd worden. De navolgende vergoedingen worden voor de technische controle door de verhuurder in rekening gebracht: Type Marguerite & Tulipe 33,00 per beurt Type Mimosa 36,00 per beurt Type Rose & Narcisse 39,00 per beurt Type Forsythia, Magnolia & Iris 43,00 per beurt Type Dahlia & Hortensia 48,00 per beurt Type Hyacinth 54,00 per beurt De navolgende vergoedingen worden voor de grote schoonmaak door de opdrachtnemer in rekening gebracht: Type Marguerite & Tulipe 58,00 per beurt Type Mimosa 63,00 per beurt Type Rose & Narcisse 70,00 per beurt Type Forsythia, Magnolia & Iris 75,00 per beurt Type Dahlia & Hortensia 80,00 per beurt Type Hyacinth 86,00 per beurt Jaarlijks zullen de prijzen eventueel worden aangepast. Note : Deze prijzen gelden inclusief de verschuldigde T.V.A. ARTIKEL 5 : SPOEDEISENDE REPARATIES Het is de verhuurbeheerder toegestaan om, zonder voorafgaand overleg, een reparatie cq vervanging uit te (laten) voeren tot een maximum bedrag van 250 Euro. Mocht een vervanging cq reparatie dit bedrag te boven gaan, zal er contact worden opgenomen met de eigenaar, indien dit contact niet mogelijk is zal de verhuurberbeerder zelf een beslissing nemen, in deze. Te allen tijde zal het huis aan de minimale voorwaarden van verhuur, zoals vermeld in het kwalificatierapport moeten voldoen om de reeds gemaakte verhuurafspraken na te kunnen komen. Nr /08/2013

9 ARTIKEL 6 : GESCHILLEN EN RECHT Deze overeenkomst wordt beheerst door het Franse recht. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie bestaande uit 3 (drie) leden. Elk van de partijen benoemt een lid terwijl het derde lid door beide partijen gezamenlijk benoemd wordt. De leden van deze commissie zullen op geen enkele wijze een binding hebben met partijen. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze en taakverdeling. Binnen 30 dagen na het aangeven van het geschil door een van de partijen dient de geschillencommissie een uitspraak omtrent het geschil te hebben gedaan. Deze uitspraak wordt schriftelijk aan beide partij medegedeeld. Een uitspraak van de bovengenoemde geschillencommissie is niet bindend. Mocht de geschillencommissie voor een van de partijen een onbevredigende uitspraak hebben gedaan dan zullen de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Frankrijk (rechtbank van Angoulême). Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. Nr /08/2013

10 OVEREENKOMST TOT ALGEMEEN TOEZICHT ARTIKEL 1 : OVEREENKOMST TOT VERHUUR EN ALGEMEEN TOEZICHT Deze overeenkomst is onverbrekelijk verbonden met de overeenkomst tot verhuur, tenzij de eigenaar uitsluitend algemeen toezicht wenst en geen verhuurovereenkomst. ARTIKEL 2 : DUUR De looptijd van deze overeenkomst is van 1 januari t/m 31 december 2014 en loopt automatisch door voor een éénjaarlijkse periode, tenzij één der partijen voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar per aangetekend schrijven kenbaar maakt geen prijs te stellen op verlenging van deze overeenkomst. ARTIKEL 3 : TAKEN EN WERKZAAMHEDEN - De beheerder zal de woning beheren als goed huisvader. - Het éénmaal, voor het verhuurseizoen, per jaar reinigen van het terras van de woning met hogedrukreiniger; maximaal te besteden tijd 1 uur. - Het voor het verhuurseizoen bestrijden van het zich op het toegangspad naar de woning, alsmede de bij de woning behorende parkeerplaats, alsdan bevindende onkruid (indien gewenst). - Het regelmatig controleren van de boomopstand rond de woning, tijdens afwezigheid van de bewoners en het nemen van eventueel gewenste maatregelen bij gevaarlijke situaties. - Het eenmaal per jaar reinigen van de dakgoten, na het vallen van de bladeren. - Het bij het betreden van de woning voor werkzaamheden tevens controleren op inbraak, storm- en waterschade en bij het constateren daarvan het nemen van de noodzakelijke maatregelen, waaronder het informeren van de eigenaar. - Het luchten van de woning voor aanvang van het verhuur-seizoen. - Het afsluiten van de elektriciteit, nadat de laatste vakantiegasten zijn vertrokken. - Het afsluiten van de waterleiding en het aftappen van de waterinstallatie voor de winter, e.e.a. ter voorkoming van vorstschade (behalve de boiler, deze blijft gevuld met water om roestvorming te voorkomen). - Het houden van een eindcontrole waaronder het controleren van de woning voor de winterperiode, zoals het verwijderen van bederfelijke waar, het nazien van de koelkast en het openzetten van de deur, het goed afsluiten van de woning. Nr /08/2013

11 - Het, buiten het hoogseizoen, t.b.v. eigen gebruik eigenaar, aanzetten van elektra en water, het openen van de luiken (met een maximum van 2 maal in de periode van 01/11 31/03). De schoonmaak vindt plaats tegen betaling. - Indien de eigenaar niet op het park aanwezig is, draagt de beheerder er zorg voor, dat alle voor de eigenaar bestemde post wordt doorgestuurd aan deze en dat alle voor de eigenaar van belangzijnde mededelingen, die zijn vakantiewoning betreffen de eigenaar door toedoen van de beheerder bereiken. - De uitgevoerde activiteiten zullen aangetekend worden in het bij de woning behorende logboek op de computer van de receptie. ARTIKEL 4 : TARIEF Euro 213,00 per jaar en zal jaarlijks eventueel worden aangepast. Note : Deze prijs geldt inclusief de verschuldigde T.V.A. ARTIKEL 5 : GESCHILLEN EN RECHT Deze overeenkomst wordt beheerst door het Franse recht. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie bestaande uit 3 (drie) leden. Elk van de partijen benoemt een lid terwijl het derde lid door beide partijen gezamenlijk benoemd wordt. De leden van deze commissie zullen op geen enkele wijze een binding hebben met partijen. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze en taakverdeling. Binnen 30 dagen na het aangeven van het geschil door een van de partijen dient de geschillencommissie een uitspraak omtrent het geschil te hebben gedaan. Deze uitspraak wordt schriftelijk aan beide partij medegedeeld. Een uitspraak van de bovengenoemde geschillencommissie is niet bindend. Mocht de geschillencommissie voor een van de partijen een onbevredigende uitspraak hebben gedaan dan zullen de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Frankrijk (rechtbank van Angoulême). Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. Nr /08/2013

12 OVEREENKOMST TOT TUINONDERHOUD ARTIKEL 1 : OVEREENKOMST TOT VERHUUR EN TUINONDERHOUD Deze overeenkomst is onverbrekelijk verbonden met de overeenkomst tot verhuur, tenzij de eigenaar uitsluitend tuinonderhoud wenst en geen verhuurovereenkomst. ARTIKEL 2 : DUUR De looptijd van deze overeenkomst is van 1 januari t/m 31 december 2014 en loopt automatisch door voor een éénjaarlijkse periode, tenzij één der partijen voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar per aangetekend schrijven kenbaar maakt geen prijs te stellen op verlenging van deze overeenkomst. ARTIKEL 3 : TAKEN EN WERKZAAMHEDEN - Het regelmatig, met name wanneer dit ingevolge van de eventuele verhuur en het seizoen nodig zal zijn, het maaien en eventueel kantenmaaien van het tot de woning toebehorende grasveld. - Het éénmalig bladvrij maken van het tot de woning behorende grasveld na het vallen van de bladeren. - Indien gewenst kan opdrachtnemer snoeiwerkzaamheden verrichten op regiebasis tegen een uurtarief van 34,50. ARTIKEL 4 : TARIEVEN Voor de te verrichten diensten en/of werkzaamheden ontvangt opdrachtnemer de navolgende vergoeding: Type Marguerite & Tulipe en Tulipe A (Nrs. 1-61) 268 per jaar Type Mimosa, Roos en overige Type Tulipe 333 per jaar Type Narcisse, Forsythia, Magnolia en Iris 376 per jaar Type Dahlia, Hortensia en Hyacinth 496 per jaar Snoeiwerk: Op verzoek van de eigenaar kan opdrachtnemer ook zorgdragen voor de eventuele snoeiwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen op regiebasis worden uitgevoerd en worden separaat in rekening gebracht. Tarief 34,50 per uur. Note : Jaarlijks zullen de prijzen eventueel worden aangepast. Nr /08/2013

13 ARTIKEL 5 : GESCHILLEN EN RECHT Deze overeenkomst wordt beheerst door het Franse recht. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen voorgelegd worden aan een onafhankelijke geschillencommissie bestaande uit 3 (drie) leden. Elk van de partijen benoemt een lid terwijl het derde lid door beide partijen gezamenlijk benoemd wordt. De leden van deze commissie zullen op geen enkele wijze een binding hebben met partijen. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze en taakverdeling. Binnen 30 dagen na het aangeven van het geschil door een van de partijen dient de geschillencommissie een uitspraak omtrent het geschil te hebben gedaan. Deze uitspraak wordt schriftelijk aan beide partij medegedeeld. Een uitspraak van de bovengenoemde geschillencommissie is niet bindend. Mocht de geschillencommissie voor een van de partijen een onbevredigende uitspraak hebben gedaan dan zullen de geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Frankrijk (rechtbank van Angoulême). Een geschil is aanwezig indien een van beide partijen zulks stelt. Nr /08/2013

14 INDIVIDUELE OVEREENKOMST LE CHAT SARL EN EIGENAAR 2014 nr De heer/mevrouw: Adres: Postcode +PLaats Telefoonnr. privé: Mobiel telefoonnr: adres: Bankgegevens: Naam bank: Rekeningnummer IBAN nummer: BIC nummer gaat akkoord met de omschreven diensten en tarieven zoals vermeld in deze overeenkomst Le Chat Eigenaar 2014 met nr op de volgende onderdelen (paraaf voor akkoord): Voor woning nr.: Type: 1) Verhuurovereenkomst ja / nee (paraaf) Gewenste verhuurperiode aangeven: 0 1 januari december maart oktober mei september anders, namelijk 0 gebruik eigenaar - periode(s) aangeven (ook buiten verhuurperiode zodat wij de woning op tijd kunnen openen en/of schoonmaken) 2) Overeenkomst tot verhuurbeheer ja / nee (paraaf) Aangeven wie grote schoonmaak zal verrichten: 0 Grote schoonmaak door Le Chat sarl 0 Grote schoonmaak door eigenaar Aangeven wie technische controle zal verrichten: 0 Technische controle door Le Chat sarl 0 Technische controle door eigenaar 3) Overeenkomst tot algemeen toezicht ja / nee (paraaf) 4) Overeenkomst tot tuinonderhoud ja / nee (paraaf) Aangeven wie snoeiwerkzaamheden zal verrichten: 0 Snoeiwerkzaamheden door Le Chat sarl 0 Snoeiwerkzaamheden door eigenaar Datum: Plaats: Handtekening eigenaar: Nr /08/2013

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen:

3. Het overeengekomen tarief voor het voeren van het/de in beheer zijnde object(en) bedragen: Beheerovereenkomst Ondergetekende, der van het huidige adres, verklaart hierbij dat De ondergetekende Wonende te Geboren te Gelegitimeerd met op nummer DD/MM/JJJJ,hierna te noemen opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

BEHEEROVEREENKOMST BETREFFENDE EEN VAKANTIEWONING

BEHEEROVEREENKOMST BETREFFENDE EEN VAKANTIEWONING De ondergetekenden: BEHEEROVEREENKOMST BETREFFENDE EEN VAKANTIEWONING 1. Franciscus KINGMA, wonende te 1794 HA Oosterend, gemeente Texel, Stuifweg 15, geboren te Wormerveer op 30 april 1960, te dezen handelende:

Nadere informatie

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia contactadres: De Parken 9, 6652 GB Druten (f.diekstra@planet.nl) reknr. 67.21.58.817 t.n.v. F. Diekstra te Druten De verhuurder (Dhr.

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST VERENIGING VAN VERHUURMAKELAARS AMSTERDAM De ondergetekenden: en, verhuurder, huurder Overwegende dat a. verhuurder eigenaar is van de woonruimte aan de te Amsterdam; b. verhuurder in

Nadere informatie

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen

2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen 2.1 Algemene huurvoorwaarden Texelduinen I. Begripsbepalingen 1. Texelduinen: een particulier verhuurbureau dat bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuis (-huizen) in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

IJISBERG REAL ESTATE RENTALS

IJISBERG REAL ESTATE RENTALS Bemiddelingsovereenkomst Verhuurder Concept IJisberg Real Estate Rentals Van Spilbergenstraat 72 1057RK Amsterdam De heer G.W. IJisberg 06-46280649 KvK: 56259077 hierna te noemen: "Makelaar"; & naam en

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte...

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte... HUURVOORWAARDEN 5 STERRENVILLA INHOUDSOPGAVE 1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2.1 Gehuurde... 2 2.2 Verhuurder... 2 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2 3.1 Offerte... 2 3.2 Boeking... 2

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Ondergetekenden: A. verhuurder van tenthuis One Life Live It, hierna genoemd verhuurder en B.

Ondergetekenden: A. verhuurder van tenthuis One Life Live It, hierna genoemd verhuurder en B. HUUROVEREENKOMST TENTHUIS 1. PARTIJEN A. Verhuurder van tenthuis One Life Live it One Life Live It BV Hylkemaheerd 69 9736 JD Groningen Contactpersoon dhr. J. A. Bos T 06-145 89 274 W tenthuistehuur.nl

Nadere informatie

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn

WOUDHUIS VASTGOED Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Vliegerlaan 42, 7313 GX Apeldoorn Aan.. Apeldoorn, 5 januari 2011 Beste, Bijgaand ontvang je zoals afgesproken in tweevoud de huurovereenkomst voor de kamer aan.. te. Indien je naar aanleiding hiervan

Nadere informatie

VERHUURVOORWAARDEN 1. RESERVEREN

VERHUURVOORWAARDEN 1. RESERVEREN VERHUURVOORWAARDEN 1. RESERVEREN De voorreservering doet u door dit formulier in te vullen en ondertekend met een copie van uw ID-kaart op te sturen (per post of per email). Als de villa voor de gevraagde

Nadere informatie

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221??

Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van?? maand1 2007 de kamer in de woning aan: Hoorneslaan 999 te: 2221?? Huurcontract Ondergetekenden Naam verhuurder: John... Adres: Hoorneslaan 999, 2221?? Katwijk zh Telefoon: 06-........ Naam huurder: VVV Naam, Adres 999, 9999 XX Woonplaats, geboren.. -.. 19.. komen het

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van artikel 15 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Huurovereenkomst (in tweevoud opmaken)

Huurovereenkomst (in tweevoud opmaken) Huurovereenkomst (in tweevoud opmaken) De ondergetekende,..., gebouwbeheerder en ten dezen vertegenwoordiger van Scouting Stratum, gevestigd te Eindhoven en hierna te noemen de verhuurder, en de mede ondergetekende:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (2013)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT (2013) Vereniging van Eigenaren Bungalowpark Prins Hendrik HUISHOUDELIJK REGLEMENT (2013) Het herziene Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 16 november 2013, gehouden te

Nadere informatie

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.

Deze overeenkomst is gesloten gedurende de tijd, die beide partijen schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen. Huurvoorwaarden Algemeen. Alle genoemde prijzen gelden per weekend (tenzij anders beschreven) en zijn exclusief BTW. Na reservering ontvangt u schriftelijk of per e-mail een orderbevestiging. De overeenkomst.

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN

ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN ALGEMENE VERHUUR VOORWAARDEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de waterpaviljoens Eden en Armo, beiden gelegen in 'waterpark Zwartkruis', Rijkstraatweg 80 te Noardburgum Friesland.

Nadere informatie

VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA

VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA VOORWAARDEN CASA LA FARFALLA ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Casa la Farfalla. 2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object. Adres

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object. Adres OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING BIJ VERHUUR De opdrachtgever Naam Voornamen Geboorteplaats Geboortedatum Woon/Correspondentieadres Postcode, plaats E-mail adres IBAN Bankrekeningnr Telefoon thuis Telefoon

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Verklaren hierbij de hieronder vermelde boot te huren volgens de huurvoorwaarden zoals toegevoegd aan dit contract

Verklaren hierbij de hieronder vermelde boot te huren volgens de huurvoorwaarden zoals toegevoegd aan dit contract huurovereenkomst directzeilen.nl eigenaar directzeilen.nl T. de Jong Ankerbol 4 1319DH Almere huurder Naam Adres Postcode/plaats Telefoon Email Volwassenen aantal kinderen Ervaring Vaargebied Verklaren

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis

Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Huisregels vakantiehuis Ons Petit Paradis Algemene reserverings- en huurvoorwaarden Om iedereen tevreden te houden hebben we een aantal regels bedacht. Om misverstanden te voorkomen, is het verstandig

Nadere informatie

Boekingsbevestiging blokhuis Sudeck,

Boekingsbevestiging blokhuis Sudeck, Boekingsbevestiging blokhuis Sudeck, Vor dem Immesberge 16 Sudeck/Diemelsee Deze huur- en reserveringsvoorwaarden zijn voor. van toepassing ( personen). Opgesteld door Sauerlandhome; later te noemen als

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s)

De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) HUUROVEREENKOMST De huurder dient alle met blauw gemarkeerde regels volledig in te vullen (op alle pagina s) Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder verhuurder : DJ Dave Producties gevestigd

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie

Model huurovereenkomst. schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie Model huurovereenkomst schoolbestuur/eigenaar en kinderopvangorganisatie HUUROVEREENKOMST Partijen (naam schoolbestuur), gevestigd te (naam gemeente), bevoegd gezag van de (naam school) ten deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING

ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING ALGEMENE VOORWAARDEN LETSELSCHADEREGELING Artikel 1 DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden worden diverse termen gehanteerd, waaraan de navolgende betekenis wordt toegekend: Letselexpertise Vink: Degene

Nadere informatie

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres.

CALCULUS. verhuur. Hospita overeenkomst. Naam. Adres. Postcode. Woonplaats. Telefoonummer. Hierna te noemen verhuurder en. Naam. Adres. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonummer Hierna te noemen der en Naam Adres Postcode Woonplaats E-mailadres Studie richting Tel. Mobiel Tel. Nood BSN Geboortedatum Geboorteplaats Hierna te noemen huurder.

Nadere informatie

Dienstenpakket De Rendant

Dienstenpakket De Rendant Dienstenpakket De Rendant A. Administratie en Financiën 1. Het uitvoeren van het administratief beheer, naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van de vereniging. Ledenbestand en

Nadere informatie

1.2 Onder zaalhuurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reserverings-/zaalhuurovereenkomst heeft gesloten.

1.2 Onder zaalhuurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reserverings-/zaalhuurovereenkomst heeft gesloten. Algemene Huurvoorwaarden Nieuwe Erven Versie: 1 januari 2015 Adres: Heiligenbergerweg 144, 3816 AN Amersfoort Inhoud: 1 - definities 2 - reservering 3 - annuleren door huurder(s) 4 - annuleren door verhuurder

Nadere informatie

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object.

De opdrachtgever verklaart te handelen met toestemming van alle eventuele belanghebbende(n) van het te verhuren object. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING BIJ VERHUUR De opdrachtgever Naam : Voornamen : Geboorteplaats : Geboortedatum : Woon/Correspondentieadres : Postcode, plaats : E-mail adres : Bankrekening : Telefoon thuis

Nadere informatie

innovatie express de kracht van verbinden ALGEMENE VOORWAARDEN

innovatie express de kracht van verbinden ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Definities: - gebruiker: gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Innovatie Express B.V. gevestigd; de Maten 2, 1261 SB Blaricum / K.v.K- nummer: 54927390. - opdrachtgever:

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Reserveren

Huurvoorwaarden Reserveren Huurvoorwaarden Al deze voorwaarden hebben betrekking op het vakantiehuis nummer 43 (verder in deze voorwaarden aangeduid als het vakantiehuis) op Résidence Château Cazalères te Daumazan (verder in deze

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers

Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers Algemene voorwaarden OLOcoach van toepassing op opdrachtnemers - OLOcoach, handelsnaam van Loket Breimer B.V. gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten (hoofdvestiging), ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de huur/het gebruik van de binnensportaccommodaties in de gemeente Assen

Algemene voorwaarden voor de huur/het gebruik van de binnensportaccommodaties in de gemeente Assen Algemene voorwaarden voor de huur/het gebruik van de binnensportaccommodaties in de gemeente Assen Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van28 januari

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN RIWOJO VERHUUR Artikel 1: Object van deze overeenkomst Deze voorwaarden hebben betrekking op de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Groener Gras Producties eerst, indien zulks door Groener Gras Producties schriftelijk wordt bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassing. 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn op alle activiteiten, prijsopgaven, offertes, afspraken en overeenkomsten de onderhavige voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van huurder binden Sign People niet, tenzij deze door Sign People schriftelijk zijn aanvaard. VERHUUR RECLAME AANHANGERS Algemene Voorwaarden 1. Algemeen: 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten terzake van de verhuur van reclame aanhangers en aanverwante zaken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet

Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Tijdelijke huurovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Leegstandwet Ondergetekenden: Volledige naam Gevestigd / wonende aan en, hierna te noemen "verhuurder" Volledige naam Geboren op.. Beroep. Paspoortnummer

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING

Schadd Advocaten 1. ALGEMEEN 2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 4. GEHEIMHOUDING 1. ALGEMEEN 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Schadd Advocaten. Alleen cliënten/opdrachtgevers kunnen rechten ontlenen aan deze algemene voorwaarden. 1.2 Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS]

[UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] 2009 DriCom Computers [UITLEEN VOORWAARDEN DRICOM COMPUTERS] Inhoud uitleen voorwaarden DriCom computers:... 3 Artikel 1. Object van deze overeenkomst.... 3 Artikel 2. Duur van de overeenkomst.... 3 Artikel

Nadere informatie

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie en andere faciliteiten die wordt verhuurd door chalet.xpooz.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers

Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers Inschrijfformulier Groningen / Van Schendelstraat 9 / Studentenkamers 1 Aanvrager Achternaam Voorna(a)m(en) Adres Postcode/Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Studierichting Studentenkaart nr. Aanvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Bureau Integriteit BV 1. Inleiding Onze adviseurs en onderzoekers houden zich aan professionele gedragsregels van de beroepsorganisaties waaronder zij vallen. Deze

Nadere informatie

GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL

GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL GARANTIE- EN KWALITEITSREGELING HEELNEDERLANDDEELT.NL Begripsomschrijving In deze Garantie- en kwaliteitsregeling wordt verstaan onder: Aanbieder: De natuurlijke persoon, die niet handelt in het kader

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Koppe Hypotheken en Verzekeringen, gevestigd te Apeldoorn aan IJzerweg 24, hierna te noemen: het Financieel Intermediair.

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Algemene voorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties Maison Larnolia, Maison Linchel en/ of bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

4. Overdracht en onderverhuur Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het huis te verhuren aan derden.

4. Overdracht en onderverhuur Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het huis te verhuren aan derden. Huurovereenkomst 1. Onderwerp De verhuurder (Dhr. en Mevr. Van Wanseele) geeft in huur aan de huurder het woonhuis, gelegen, Domein Nieuwendamme, huisje nr. 112, Brugsevaart 38, 8620 Nieuwpoort, België.

Nadere informatie

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn c.s. Advocaten Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn Advocaten 1 Kühn c.s. Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 3D Financieel Advies KvK 52090523 AFM 12039942 Gevestigd te Gerrit Achterberghove 18 3437 ZE Nieuwegein Pagina 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1. De gebruiker van deze algemene

Nadere informatie

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. INHOUD ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht ARTIKEL 4 - Betalingen ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid ARTIKEL 6 - Documenten ARTIKEL 7

Nadere informatie

LEXISWONEN VERHUURMAKELAAR. Verhuurbrochure

LEXISWONEN VERHUURMAKELAAR. Verhuurbrochure Verhuurbrochure Werkwijze Lexiswonen hanteert de volgende werkwijze aan de hand van een aantal stappen, van het eerste contact met u als verhuurder tot een huurovereenkomst met de huurder. Intakegesprek

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen. Solar Renting B.V.

HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen. Solar Renting B.V. HUUROVEREENKOMST VAN ZONNEPANELEN (inclusief omvormer, elektrische infrastructuur en montage) tussen Solar Renting B.V. en De heer Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeldstraat 1 1111aa Voorbeeld HUUROVEREENKOMST

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Stichting serviceflat Huize de Wijert

Algemene voorwaarden. Stichting serviceflat Huize de Wijert Algemene voorwaarden Stichting serviceflat Huize de Wijert Inhoud 1 : Inschrijven 2: Huurprijzen 3: Verrekenbare kosten 4: Maaltijdprijzen 5: Onderverhuur 6: Gasten 7: Telefoon en geluidsinstallaties 8:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door :

Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : Algemene Voorwaarden Bouwtechnische dienstverlening door : SVI SCHUTTE VASTGOED INSPECTIE Artikel 1 : Begrippen en definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder : Opdrachtgever : degene

Nadere informatie

Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: tel: +31 65.024.47.87 E-mail: info@stagedesk.nl website: www.stagedesk.

Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: tel: +31 65.024.47.87 E-mail: info@stagedesk.nl website: www.stagedesk. HUUROVEREENKOMST stagehuizen studentenkamers studio s Huurovereenkomst studentenwoning tussen onderstaande verhuurder en huurder: verhuurder namens: SPF Studentenhuisvesting Curaçao (kamers Berg Altena

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. A. ALGEMEEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van toepassing voor de werkzaamheden van: De Boekhouder Online.nl is een merknaam van Adpar hierna te noemen opdrachtnemer gevestigd te Berkel en Rodenrijs Kvk-nummer: 27237998 A.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST BLOKHUT DE BRIM

HUUROVEREENKOMST BLOKHUT DE BRIM HUUROVEREENKOMST BLOKHUT DE BRIM De ondergetekenden: 1. Stichting Scouting Titus Brandsma, gevestigd te Someren, rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Toonen 2., gevestigd te.. rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie