Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goudappel Groep. Experts in mobiliteit. jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Goudappel Groep Experts in mobiliteit jaarverslag 2011

2 Organogram Stichting Goudappel Coffeng Beheer Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng MINT NV (<50%) Goudappel Groep BV Tiem BV Goudappel Coffeng BV GC Belang BV Beheersmaatschappij Goudappel Coffeng Omnitrans International BV MAPtm BV (60%) 2 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

3 Verslag van de raad van commissarissen Experts in mobiliteit' moeten zelf ook in beweging blijven. En voor de Goudappel Groep is 2011 een bewogen jaar geweest. Een snel veranderende omgeving, onder druk staande omzet en tarieven, de toenemende behoefte aan duurzame innovatie en vergaande bezuinigingen bij de overheid vormen redenen genoeg om ook als onderneming voortdurend in beweging te blijven. Daarbij past het ook om periodiek de aansturing van die onderneming tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen aan nieuwe inzichten en veranderde omstandigheden. Zo is per 1 maart 2011 een derde commissaris benoemd, de heer Pieter Hofstra. Daarmee is een al enige tijd door de RvC gekoesterde wens in vervulling gegaan, namelijk het toetreden van een inhoudelijk deskundige mobiliteitsman in de RvC van de Goudappel Groep. Op verzoek van het directieteam hebben wij in 2011 meegedacht over een nieuwe topstructuur voor de onderneming. Daarbij hebben wij in korte tijd een groot aantal gesprekken gevoerd met medewerkers van de onderneming. Mede op basis van hun bevindingen heeft de RvC in augustus 2011 een advies uitgebracht over de gewenste veranderingen in de topstructuur van de onderneming. Om een soepele overgang daarin te bereiken is een van de commissarissen enkele maanden als gedelegeerd commissaris de bestuurder van de onderneming geweest. De RvC constateert nu met genoegen dat mede daardoor vrij snel de overgang naar een nieuw directieteam in het najaar van 2011 vorm heeft gekregen. De teruggetreden directieleden Peter van der Mede en Tonny Bosch verdienen veel respect voor de wijze waarop zij jarenlang mee leiding gegeven hebben aan de onderneming, maar zeker ook voor de wijze waarop zij beiden in 2011 ruimte geboden hebben aan het veranderingsproces binnen de Goudappel Groep. In oktober 2011 is de nieuwe algemeen directeur benoemd, de heer Jos van Kleef. Tegelijkertijd is de heer Jaap Benschop benoemd tot operationeel directeur. De RvC heeft er alle vertrouwen in dat dit directieteam de onderneming de komende jaren goed op koers weet te houden. Een woord van dank past hierbij ook aan de Ondernemingsraad en de aandeelhouders van de Goudappel Groep, die in dit veranderingsproces een belangrijke rol gespeeld hebben en die daarbij de behoefte aan snelheid geen moment uit het oog verloren hebben. In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen vaker in vergadering met de directie bijeen, dan doorgaans gebruikelijk is. Ook buiten de vergaderingen om vindt regelmatig onderling of met de directie overleg plaats over onderwerpen die de onderneming en haar medewerkers raken. De jaarrekening over het boekjaar 2011 is opgesteld door de directie en vervolgens door de accountants van PricewaterhouseCoopers gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De jaarrekening en de controleverklaring zijn beide in dit verslag opgenomen. Goudappel Groep - jaarverslag

4 De moeilijke marktomstandigheden en de kosten die samenhangen met de reorganisatie hebben in 2011 geleid tot een negatief resultaat van Dit resultaat zal in mindering worden gebracht op het eigen vermogen van de onderneming. De solvabiliteit van de Goudappel Groep blijft nog steeds op een aanvaardbaar niveau. Als gevolg van het negatieve resultaat en de teruglopende inkomensstromen hebben wij voorgesteld om over het boekjaar 2011 geen dividend uit te keren. Dit voorstel is vervolgens door de aandeelhouders goedgekeurd. Wij danken alle medewerkers en de directie voor hun inzet in We staan samen voor de grote uitdaging om de sterke positie van de Goudappel Groep ook onder de huidige moeilijke omstandigheden vast te houden. Maar omdat experts in mobiliteit hebben laten zien zelf ook in beweging te kunnen blijven, hebben wij daarin alle vertrouwen. Raad van commissarissen Peter Prein (voorzitter) Toon van Asseldonk Pieter Hofstra 4 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

5 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 Verslag van de directie 7 Inleiding 7 Benoeming nieuwe directie 7 Financiën 8 Rendement 8 Omzet en declarabiliteit 9 Bedrijfsresultaat 9 Toegevoegde waarde 9 Financieringsstructuur 10 Certificaten 11 Kengetallen Goudappel Groep 12 Medewerkers 12 Medewerkersbestand 12 Opleidingsniveau adviseurs 13 Welzijn 13 Werkmaatschappij Goudappel Coffeng 13 Omnitrans International 16 Tiem 16 MINT 17 MAPtm 18 VOF SpitsScoren 18 VOF Spitsvrij 19 Innovatie 20 Innovatie leidt tot toekomstig werk 20 Productontwikkeling 20 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 22 Mobiliteit 22 Energiegebruik kantoren 22 Iganga 23 Samenvatting jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over Geconsolideerde kasstroomoverzicht over Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 35 Goudappel Groep - jaarverslag

6 Colofon Kenmerk: XXA /Blk/0512 Ontwerp en opmaak: Karmijn Beijlen Goudappel Groep Niets uit deze rapportage mag worden overgenomen zonder bronvermelding. Aan de inhoud van de rapportage kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele rechthebbenden op gebruikt beeldmateriaal dienen contact op te nemen met de uitgever. 6 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

7 Verslag van de directie Inleiding De Goudappel Groep heeft over 2011 een resultaat van negatief na belastingen laten zien. Dit betekent een flinke teruggang ten opzichte van 2010 maar ook ten opzichte van de begroting. De achterliggende oorzaak ligt in een kleiner werkvolume in de markt, waardoor de prijsconcurrentie toeneemt. Daarbij stijgen ook de offertekosten en neemt de druk op projecten toe. Hiermee ontkomt ook de Goudappel Groep niet aan de algehele tendens in de markt. Op dit moment leven we in Europa in uiterst onzekere tijden. In Nederland werden we pas in 2011 geconfronteerd met de effecten van de economische teruggang van enkele jaren geleden. Daarnaast zijn we einde 2011 opnieuw in een recessie beland. De landelijk en internationaal opgebouwde schuldenpositie is gigantisch en legt een claim op de toekomst. De opgebouwde schulden zullen moeten worden afbetaald. Dat geldt voor overheid, bedrijfsleven en particulieren. Dit leidt tot een beperking van de besteedbare middelen. De overheid voert een bezuinigingstraject van ruim 20 miljard euro door. De bezuinigingen door de overheid worden nu voelbaar op met name regionaal en lokaal niveau. De geschetste ontwikkelingen hebben hun effect op de performance van de Goudappel Groep. Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door teruglopende financiële parameters: te lage declarabiliteit; te hoog niveau van afboekingen; teruglopende werkvoorraad. Naast teruggang en een noodzaak tot efficiënter werken zien we ook verschuivingen: van minder studie naar meer doen; van minder algemeen naar meer specialistisch; van nationaal naar meer focus op de Randstad; van betalen voor advies naar nieuwe businessmodellen. Dit alles betekent een transformatie van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Benoeming nieuwe directie Medio 2011 heeft het directieteam bestaande uit Peter van der Mede, Jaap Benschop en Tonny Bosch, na ruim 10 jaar directievoering, haar directieposities ter beschikking gesteld. Door de raad van commissarissen is uitvoerig onderzoek verricht naar de gewenste structuur en samenstelling van een nieuwe directie. In de ontstane interimperiode heeft Toon van Asseldonk voor een periode van ruim drie maanden de positie van gedelegeerd commissaris bekleed en heeft om die reden zijn positie in de raad van commissarissen tijdelijk opgegeven. Gedurende de interimperiode heeft de heer Van Asseldonk naast het voorzitterschap van de directie, uitvoerig met geledingen binnen de Goudappel Groep van gedachten gewisseld. Op grond van zijn advies aan de RvC, dat ruim binnen de gestelde periode is uitgebracht, is een nieuwe direc- Goudappel Groep - jaarverslag

8 tie door de RvC voorgesteld en op 11 oktober benoemd door de STAK. De nieuwe directie, bestaande uit Jos van Kleef (algemeen directeur) en Jaap Benschop (operationeel directeur), staat voor belangrijke uitdagingen. Onder leiding van dit nieuwe team: wordt er een nieuw ondernemingsplan voor de komende jaren gemaakt, inclusief een update van de strategie; is proactief ingegrepen via een reorganisatie op basis van het plan Krimp Personeelsformatie ; inclusief natuurlijk verloop wordt hiermee het personeelsbestand met 10% gereduceerd; zal sterke focus komen te liggen op verbetering van de projectbeheersing en de commerciële slagkracht van de Goudappel Groep. Voor 2012 wordt een verdere afname van de omzet voorzien. In hoeverre deze tendens zich ook na 2012 zal doorzetten, is nog onduidelijk. De Goudappel Groep anticipeert hierop door een zuinig personeelsbeleid, een strakke beheersing van de kosten en een versterking van het commercieel management. Cruciaal voor de begroting van 2012 is de ontwikkeling van de markt en de mate waarin de Goudappel Groep hierin succesvol is. Financiën De Goudappel Groep heeft over 2011 een resultaat van negatief ,- na belastingen laten zien. Dit betekent een flinke teruggang ten opzichte van 2010 maar ook ten opzichte van de begroting voor Het resultaat voor belasting liep terug van in 2010 naar in 2011, waarbij het resultaat is beïnvloed door enerzijds een teruglopend resultaat uit normale bedrijfsvoering en incidentele lasten en anderzijds een positief resultaat uit deelnemingen. Rendement Het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROI) bedroeg in ,4%. Hierbij is het bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor eenmalige en bijzondere posten. Het verloop van het rendement is in onderstaande grafiek weergegeven: 40% ROI/EVA rendement in % 30% 20% 10% 0% rendement op geïnvesteerd vermogen Goudappel Groep - jaarverslag 2011

9 Omzet en declarabiliteit De netto-omzet honoraria bedroeg in , ruim (7,7%) onder begroting. In 2010 was de netto-omzet honoraria De lagere omzet was vooral het gevolg van de teruggelopen werkvoorraad. Het gemiddelde aantal fte nam met 2,9% af van 239 in 2010 tot 232 in De declarabiliteit van onze adviseurs lag in 2011 onder het niveau dat in de voorgaande jaren werd gerealiseerd. De afboekingen kwamen over 2011 uit boven het begrote niveau. Sinds 2009 hebben we te maken met een stijgend niveau van de afboekingen. De afboekingen die zijn gerealiseerd als gevolg van budgetoverschrijdingen, offertekosten en tariefsverschillen lagen ruim 5 procentpunt boven de realisatie van De veranderende marktomstandigheden hebben ertoe geleid dat de Goudappel Groep in 2011 heeft besloten om projecten in het offertestadium in principe niet meer te waarderen in het onderhanden werk. Dit heeft geleid tot een additionele correctie op de omzet van circa De bruto declarabiliteit van de adviseurs daalde van 68,5% in 2010 naar 68,3% in Het gemiddelde aantal directe uren per adviseur daalde van in 2010 naar in % bruto declarabiliteit declarabiliteit in % 60% 40% 20% 0% declarabiliteit Bedrijfsresultaat Het genormaliseerde bedrijfsresultaat (exclusief bijzondere of eenmalige lasten) in 2011 bedroeg en was hiermee 72 procentpunt minder dan in De belangrijkste oorzaak van deze sterke teruggang is de lagere bruto marge als gevolg van lagere productiviteit in combinatie met gestegen afboekingen. Het rendement, in casu het genormaliseerd resultaat voor belastingen als percentage van de omzet, bedroeg over ,4% (2010: 7,8%). Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde per fte daalde met 15,5% van in 2010 naar in De oorzaak ligt in de lagere omzet in combinatie met hogere loonkosten. De loonkosten per fte in de primaire staf stegen ten opzichte van 2010 met circa 3,3%; het netto uurtarief daalde van 88,30 in 2010 tot 86,60 in In 2011 werd de samenstelling van de formatie (de verdeling over de verschillende adviseurniveaus) van de Goudappel Groep iets zwaarder dan in Goudappel Groep - jaarverslag

10 toegevoegde waarde per fte toegevoegde waarde in toegevoegde waarde per fte Financieringsstructuur Vanaf 2004 elimineren we bij de berekening van de solvabiliteit van de onderneming de actieve belastinglatentie en geactiveerde goodwill. De solvabiliteit bedraagt 40,8% ultimo 2011, een lichte daling met circa 2,3 procentpunt ten opzichte van Goudappel Groep streeft naar een solvabiliteitsratio van minimaal 25%, waaraan sinds 2007 voldaan wordt. 45% solvabiliteit solvabiliteit in % 30% 15% 0% solvabiliteit De netto kasstroom bedroeg in De operationele activiteiten resulteerden in 2011 in een positieve kasstroom van Daartegenover stonden negatieve kasstromen ( ) als gevolg van investeringen in vaste activa, aflossingen op langlopende schulden ( ), uitkering van dividend en inkoop eigen aandelen ( ) en aandeel derden ( ). De doorlooptijd van de projecten is in 2011 wederom aanzienlijk afgenomen ten opzichte van de voorgaande jaren en komt in 2011 uit op circa 70 dagen. Dit geldt zowel voor de doorlooptijd van het onderhanden werk als voor de debiteuren. Voor de Goudappel Groep is dit een relatief laag niveau dat er mede voor heeft gezorgd dat, ondanks het teruggelopen omzetniveau, de liquiditeitspositie per jaareinde goed te noemen is. 10 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

11 gemiddelde projectduur (debiteuren) gemiddelde projectduur (onderhanden werk) 100 doorlooptijd in dagen totale doorlooptijd projecten Certificaten De aandelen Goudappel Groep zijn in het bezit van de Stichting Administratie Kantoor (STAK) Goudappel Coffeng. De stichting geeft certificaten uit aan de medewerkers van Goudappel Groep BV en de 100% dochtermaatschappijen (Goudappel Coffeng BV, Omnitrans International BV en Tiem BV). Om de betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf te vergroten kunnen zij participeren in certificaten van aandelen (cva). De STAK streeft naar maximale participatie van de medewerkers met een gelijke verdeling van cva over de medewerkers. certificaten participanten beschikbare certificaten waarvan geplaatst bij medewerkers 1 januari december participatie Goudappel Groep In 2010 en 2011 zijn door de STAK voorstellen gedaan om de participatie verder te vergroten en de certificaten gelijkmatiger verdeeld te krijgen over de medewerkers. Directie en OR hebben vervolgens besloten om winstuitkering in de vorm van cva's mogelijk te maken in de CAR. Een deel van de winstuitkering van 2010 is dan ook in de vorm van cva's uitgekeerd. Dit heeft er mede toe geleid dat het aantal participanten in 2011 sterk is gegroeid, van 156 naar 236. De maatregel zorgde ook voor een stijging van het aantal geplaatste certificaten (+2.600), maar door grotere verkoop dan aankoop is de participatie toch netto licht gedaald (-2.000). Het cva-bezit is verder, als gevolg van de winstuitkering in cva's, minder gelijkmatig geworden. Er zijn immers veel 'kleine' certificaathouders bijgekomen. Eind 2010 bezat de helft van de certificaathouders 9% van de geplaatste cva's, eind 2011 was dit 2,5%. Op 1 januari 2011 is de waarde van de certificaten afgenomen van 43,50 naar 43,22. Het uitgekeerde dividend over 2011 bedroeg nihil. Goudappel Groep - jaarverslag

12 jaar waarde per 1 januari dividend ,00 4, ,00 4, ,90 4, , ,22 ntb waarde van cva en dividend Kengetallen Goudappel Groep Vijf vestigingen: Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Leeuwarden 270 medewerkers Omzet 25 mln jaar Bedrijfsopbrengsten* 24,9 26,9 26,6 27,2 26,2 22,3 17,2 15,0 Genormaliseerd bedrijfsresultaat* 0,5 1,8 1,4 2,6 3,1 2,6 0,9 0,1 Bedrijfsresultaat / omzet 2,0% 6,5% 5,4% 9,6% 11,7% 11,6% 5,4% 0,4% Resultaat na belasting* -0,1 0,7 1,0 1,7 2,1 1,8 0,5-0,4 Netto resultaat / omzet -0,2% 2,8% 3,6% 6,3% 8,2% 8,1% 2,9% -2,4% Cashflow* 1,5 0,6-0,5-0,5-0,2 2,5-0,4 0,2 Groepsvermogen* Balanstotaal* 14,2 14,5 15,7 17,0 16,4 14,5 12,2 11,3 Groepsvermogen / balanstotaal 44,0% 44,9% 39,4% 38,0% 34,4% 29,5% 19,8% 17,7% * Bedragen in mln Het genormaliseerd resultaat is het resultaat voor intrest en belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere of eenmalige posten. Medewerkers Medewerkersbestand Eind 2011 waren er 270 medewerkers in dienst, een daling van 1,5% ten opzichte van eind In de loop van 2011 verlieten 22 medewerkers de organisatie en kwamen er 13 in dienst. Door de uitstroom van jonge medewerkers steeg de gemiddelde leeftijd naar 39,5 jaar. De verdeling tussen mannen en vrouwen bleef vrijwel gelijk met eerdere jaren. De instroom van nieuwe medewerkers is door de teruglopende opdrachtenportefeuille zeer beperkt gebleven. De bovengenoemde instroom van 13 nieuwe medewerkers bestond gedeeltelijk uit tijdelijke medewerkers. De krimpmaatregelen die de directie in 2011 heeft afgekondigd, hebben geleid tot het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en het gedwongen aanzeggen van 15 medewerkers. Het vertrek van deze 15 medewerkers wordt geëffectueerd in Gemiddeld waren in fte's in dienst (primair 197 en 35 in de ondersteunende diensten). 12 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

13 Opleidingsniveau adviseurs MBO (7%) WO (49%) HBO (44%) opleidingsniveau adviseurs primaire proces Welzijn Het ziekteverzuim in 2011 is ten opzichte van 2010 marginaal gestegen. Het verzuimpatroon was redelijk vergelijkbaar met 2010, behoudens een piek in september en oktober. Het langdurig verzuim van een aantal medewerkers zorgde voor een structureel hogere verzuimbasis. We hebben relatief veel geïnvesteerd in persoonlijke coaching. Dit werd door medewerkers zeer gewaardeerd. verzuim gemiddeld % ,2% Werkmaatschappij Goudappel Coffeng Het jaar 2011 stond in het teken van de teruglopende markt. Overheden bezinnen zich op hun uitgaven. Ook Goudappel Coffeng BV kreeg te maken met de gevolgen van het regressieve overheidsbeleid. Ondanks dit beleid zijn ook in 2011 veel noemenswaardige projecten door Goudappel Coffeng uitgevoerd. Ondanks de lastige marktomstandigheden en de toenemende concurrentie heeft de groep Verkeersprognoses zich goed staande gehouden. Omzet en resultaat waren redelijk conform begroting. Dit lijkt als business as usual, maar op de achtergrond is veel aan het veranderen. We zien een duidelijk trend van statische naar dynamische modellen voor korte en middellange termijn, gericht op het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in stedelijke omgeving. Onder de werktitel: Beter benutten in de stad, hoe doe je dat? wordt dit vorm gegeven. Dit vraagt om gespecialiseerde instrumenten als StreamLine maar ook om intensieve samenwerking met andere bedrijfsonderdelen als de regiogroepen, Verkeersmanagement en Omnitrans International. In 2012 moeten we hier de vruchten van gaan plukken. In 2011 was de fiets prominent aanwezig. Op eigen initiatief heeft Goudappel Coffeng haar fietsrouteplanner zodanig uitgebouwd dat fietsroutes in heel Nederland en het omliggende buitenland kunnen worden gepland (feou.fietsrouteplanner.info). Tegelijk is het onderliggende straten- Goudappel Groep - jaarverslag

14 netwerk verbeterd in de regio Utrecht-Amersfoort-Hilversum, de regio Rotterdam, regio Twente en in Amsterdam. Dit bovenop de drie zuidelijke provincies, die al eerder waren verbeterd. Daarnaast waren er aanverwante studies, zoals fietsbereikbaarheidsanalyses voor een aantal steden en specifieke fietsverbindingen. Een ander belangrijk en groeiend product is de Mobiliteitsscan. Dit instrument voor beleidsverkenning vond nieuwe toepassing in Food Valley en in de stad Eindhoven. De Mobiliteitsscan maakt het mogelijk om mobiliteitsmaatregelen op een snelle en adequate wijze te verkennen en te toetsen, van het aanleggen van een nieuwe woonwijk tot het knippen van een verbinding of het toevoegen van een OV-lijn. Na het faillissement van Probit (marktonderzoeksbureau gevestigd in Apeldoorn, gespecialiseerd in onderzoek naar klantentevredenheid en monitoring van het openbaar vervoer) heeft Goudappel Coffeng de lopende activiteiten van dit bedrijf overgenomen en op deze wijze verschillende opdrachtgevers geholpen met het tot een goed einde komen van een groot aantal lopende opdrachten. Een goede doorstroming faciliteren, optimaal benutten van beschikbare capaciteit. Dat geldt niet alleen voor de weg. Ook op waterwegen wensen de schippers een vlotte, veilige en comfortabele vaart. De provincie Overijssel zorgt ervoor met nat verkeersmanagement.de provincie wilde eenzelfde proces doorlopen als voor op het land. Dat leidde toen tot het Tactisch Team Operationeel Verkeersmanagement. Nu dus het water. Samen met het team Vaarbeheer en Installaties identificeerde Goudappel Coffeng quick wins en een strategie voor de langere termijn. Het resultaat was een koersnota waarmee het team Operationeel Verkeersmanagement Vaarwegen aan de slag kan voor het kanaal Almelo De Haandrik en diverse vaarwegen in de kop van Overijssel. Dat zal leiden tot nog betere dienstverlening op de Overijsselse vaarwegen. Scheepvaart vertegenwoordigt een groeiend economisch belang in Nederland. Ook vergroening van transport is een stimulans voor vervoer over het water. Vrachtvervoer over water en recreanten doen een groeiend beroep op kanalen, rivieren, bruggen en sluizen. Met nat verkeersmanagement wordt voor een vlotte, veilige en comfortabele vaart gezorgd. Op 22 november 2011 vond in de regio Twente de officiële opening plaats van het eerste gemeentegrensoverschrijdende tracé in het kader van het Masterplan fietssnelweg F35. Het traject van de fietssnelweg loopt van Nijverdal naar Enschede en heeft zijtakken van Vriezenveen naar Almelo en van Oldenzaal naar Enschede. Dit project onderscheidt zich van andere fietssnelwegen door het hoge kwaliteitsniveau. Het is een volledig ongelijkvloerse rode loper met een lengte van 60 kilometer en een breedte van ruim 4 meter. Verkeerskundige maatregelen en de ruimtelijke toekomst van de stad zijn onlosmakelijk verbonden. In Enschede gingen raadsleden en burgers onder leiding van Goudappel Coffeng aan de slag met een verkeerssimulatie 'live' erbij. Hoe pakt scenario A qua verkeer uit? Is het voor iedereen duidelijk wat de milieueffecten zijn van scenario B? Al pratende weg kwam er voortgang in een als gevoelig aangemerkt dossier. 14 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

15 Ook internationaal liet Goudappel Coffeng van zich horen. Internationale ontwerpers uit 22 landen gingen aan de slag met een beruchte 'missing link in duurzame mobiliteit': de snelweg nabij het VNgebouw op Manhattan in New York, die de fietsers in de weg zit. Het ontwerp van Goudappel Coffeng, 'Flexway', viel met een eervolle vermelding in de prijzen. De kracht van het ontwerp is een snelweg die buiten de spits deels ingezet wordt als verblijfsruimte. Het openbaar vervoer stond in 2011 sterk onder druk: In de grote steden lag een substantiële bezuinigingsopgave. De OV-experts van Goudappel Coffeng hebben voor zowel overheden als vervoerders kansen gevonden om de efficiency van het OV-netwerk te vergroten en daardoor sterker uit de bezuinigingen te komen. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn stappen gezet om het netwerk en de dienstregeling zodanig aan te passen dat de kostendekkingsgraad zal verbeteren, zonder daarbij de reiziger weg te jagen. Het bedrijfsleven in Brabant en Zeeland wil beheer, onderhoud, uitbreiding en exploitatie van de A58 tussen Vlissingen en Eindhoven overnemen. ZuidNet A58 wordt een voor Nederland unieke publiekprivate mobiliteitsonderneming, die via het verkrijgen van een concessie volledig verantwoordelijk wordt voor de doorstroming op en de versnelde opwaardering van de gehele corridor A58. De onderneming wordt een samenwerking van het bedrijfsleven, regionale overheden en het Rijk. ZuidNet A58 hanteert een innovatieve aanpak en exploitatie om de kwaliteit van de A58 te verhogen en de oost-westbereikbaarheid in Brabant en Zeeland te garanderen. De onderneming wordt afgerekend op doorstromingsresultaat. Het initiatief komt van de Stichting A58, opgericht door de Kamers van Koophandel Brabant en Zuidwest-Nederland en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW). Het plan, in de vorm van een bidbook, is op 23 mei 2011 aan Minister Schultz van Haegen aangeboden en op 1 juni 2011 in Tilburg aan de pers gepresenteerd. Het is opgesteld met ondersteuning van private partijen, waaronder ook Goudappel Coffeng BV. Goudappel Coffeng heeft samen met haar partners APPM Management Consultants, Tauw en Decisio, het nieuwe raamcontract van de provincie Noord-Holland voor beleidsadviesdiensten voor het perceel ruimtelijke vraagstukken binnengehaald. Samen met meerdere onderaannemers heeft dit consortium de eerste positie verworven in de aanbesteding. De Provincie Zuid-Holland werkt aan een oplossing voor de verkeersproblemen in de regio Holland Rijnland: de RijnlandRoute, een nieuwe verbinding tussen de A4, de A44 en Katwijk. Het project bevindt zich momenteel in de tweede fase van de milieueffectrapportageprocedure (m.e.r.). Binnen een consortium met Tauw en Advin heeft Goudappel Coffeng de verkeerskundige aspecten voor haar rekening genomen. Besluitvorming is voorzien in de zomer van Goudappel Groep - jaarverslag

16 Omnitrans International Het verdienmodel van Omnitrans International is gebaseerd op drie pijlers; verkoop van het softwarepakket OmniTRANS, het geven van cursussen en de uitvoering van software-projecten. In 2011 is hiermee de totale begroting ruim gehaald. Op het onderdeel verkoop is de begroting echter niet gehaald. De verkoop in Nederland bleef op niveau, maar het resultaat in het buitenland bleef achter. Door gebrek aan slagkracht (fte s) op het vlak van Marketing & Sales is er weinig voortgang geboekt met het uitbreiden van het internationale agentennetwerk. De marketing van OmniTRANS is gebaseerd op campagnes met een bepaald thema. In 2011 zijn de volgende campagnes gevoerd: Remote Hosting, StreamLine, Q-Hot en Versie 6.0. Hierbij wordt gebruik gemaakt van persberichten, advertenties en mailings. In 2011 was Omnitrans aanwezig op de volgende congressen: Modelling World (London), DVM congres (Rotterdam), ETC (Glasgow), Platos (Utrecht) en ITS (Leuven). Medio 2011 is OmniTRANS versie 6.0 opgeleverd. Aan het eind van het jaar is de ontwikkeling van een versie 6.1 begonnen omdat de markt rondom StreamLine aantrok. Oplevering van versie 6.1 wordt medio 2012 verwacht. De bruto-omzet op projecten was conform de begroting. Door een laag voorzieningenniveau is ruim boven de begroting gepresteerd. Dit heeft het tekort op verkoop ruimschoots gecompenseerd. Deze markt neemt toe en de werkvoorraad is groot. De ontwikkeling van deze markt zet de innovatie echter wel onder druk. Veel innovatieprojecten zijn hierdoor in 2011 niet gerealiseerd. De ontwikkeling van software is in 2011 verder geprofessionaliseerd. Aspecten van PRINCE2 voor projectmanagement zijn geïntroduceerd en de afdelingen Concepts en Development zijn samengevoegd om meer synergie te creëren. De begroting voor cursussen is gerealiseerd en nieuwe cursussen zijn ontwikkeld. De helpdesk wordt hoog gewaardeerd door onze klanten. Het proces rondom het beschikbaar stellen van 'minor' versies is aanzienlijk verbeterd, inclusief de communicatie naar de gebruikers. Tiem In 2011 was voor Tiem duidelijk merkbaar dat overheden moeten bezuinigingen. Hierdoor is bij veel opdrachtgevers de inhuur drastisch teruggebracht. Dat geldt zowel voor procesmanagement als inhoudelijke advisering. Desondanks heeft Tiem haar begroting voor 2011 gerealiseerd. Tiem is haar klanten dankbaar dat ze in veel gevallen de Tiem-medewerkers hebben behouden. Ook prettig is de bijval van sommige topbestuurders, zoals Annemarie Jorritsma, die pleit voor een goede afweging bij overheden over inhuur. Ze pleit juist voor een relatief grote flexibele schil om twee redenen. Als eerste omdat bepaalde expertise slechts nu en dan nodig is en als tweede omdat heel specialistische kennis binnen een overheid niet op voldoende niveau gehouden kan worden. 16 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

17 Ook zijn tarieven verder onder druk komen te staan. De magische grens van 100 steekt regelmatig de kop op met discussies over de looncomponent en de Balkenende norm. Duidelijk wordt dat het voor opdrachtgevers moeilijk is om te begrijpen waaruit tarieven zijn opgebouwd en wat de integrale kosten van eigen medewerkers zijn. Het uitgangspunt zou de gewenste toegevoegde waarde moeten zijn en welke investering dat rechtvaardigt. De uurprijs zegt daar niets over en 100 uur tegen 100 levert nog steeds een lagere investering op dan 150 uur tegen 80. In 2011 is het fenomeen marktplaatsen sterk opgekomen. Verzoeken om ondersteuning die opdrachtgevers voorheen aan Tiem stelden vanwege de kwaliteit, worden tegenwoordig via marktplaatsen uitgevraagd. Dat heeft tot gevolg dat in de meeste gevallen een eerste selectie op prijs plaatsvindt. En dat alleen die voorstellen die het laagste prijskaartje hebben aan de opdrachtgever worden voorgelegd. De prijs-kwaliteitafweging wordt daarmee beperkt tot het Euro Shopper-segment, de huismerken en A-merken blijven achter in het magazijn en komen niet eens meer in de schappen. Voor de toekomst zet Tiem in op het focussen en zichtbaar maken van de toegevoegde waarde. Want daar zou het over moeten gaan. Voor Tiem betekent dit scherp blijven en alles eruit te halen wat erin zit. Tiem is niet gewend op routine te werken, maar kan zich volgens klanten nog verbeteren door meer van zich te laten horen. Tiem blijft daarover met opdrachtgevers in gesprek en ontwikkelt samen met die opdrachtgevers en andere partijen nieuwe diensten. Zodat de kennis en de vaardigheden die binnen Tiem ontwikkeld zijn, nog beter kunnen bijdragen aan de verdere verbetering van de leefomstandigheden in ons land. MINT MINT is een onafhankelijk adviesbureau voor verkeer en mobiliteit, gevestigd in Mechelen. Sinds haar start eind 2007 groeide de onderneming gestaag naar een breed team van vijftien medewerkers en is MINT de professionele adviseur op de Vlaamse markt. De twee speerpunten binnen MINT zijn verkeersmodellen en verkeersplanning. Hierin wil MINT dé toonaangevende adviseur zijn. Het modellenteam biedt advies zowel op het vlak van personen- als goederenmodellen en dit zowel op macroscopisch-strategische schaal als op dynamisch-operationeel niveau. Werkzaamheden omvatten dan ook de ontwikkelingen en implementatie van verkeersmodellen, opleiding en dagelijkse ondersteuning, onderzoek naar verplaatsingsgedrag en de feitelijke uitvoering van gebruik van modellen bij projectevaluaties. MINT zet de schouders onder de ontwikkeling en implementatie van gemeentelijke modellen met behulp van OmniTRANS: de specifieke vraagstukken in de gemeentelijke mobiliteitsproblematiek kan MINT modelmatig beantwoorden met de op maat gesneden functionaliteiten van de software. Deze instrumenten past MINT ondertussen succesvol toe. Goudappel Groep - jaarverslag

18 De afdeling verkeersplanning staat onder andere in voor de opmaak en evaluatie van gemeentelijke mobiliteitsplannen, parkeerbeleidsplannen, verkeerscirculatieplannen en bedrijfsvervoerplannen. Daarnaast verzorgt MINT de verkeerskundige inbreng in milieu-effectenrapportages en masterplannen en is MINT in het bijzonder gespecialiseerd in het opmaken van mobiliteitsstudies (mobiliteitseffectenrapportages - MOBER s), nodig in het kader van stedenbouwkundige aanvragen. Sinds haar oprichting is MINT een winstgevend bedrijf. De groei van het bedrijf is gestabiliseerd in de periode De focus van de ontwikkeling van het bedrijf is nu meer gericht op professionaliteit. In 2011 zijn belangrijke stappen gezet op het terrein van kwaliteits- en projectbeheersing. In 2011 heeft de Goudappel Groep haar aandeel in MINT uitgebreid tot 40%. MAPtm Na haar oprichting in 2010 is MAPtm in 2011 uitgegroeid tot een professioneel verkeersmanagementbedrijf van elf medewerkers. MAPtm is een onafhankelijk en innovatief bedrijf dat opdrachten uitvoert voor wegbeheerders, aannemers en verkeersmanagers. Het bedrijf adviseert niet alleen, maar kan ook de adviezen uitvoeren. Daarmee onderscheidt het zich in de markt. Na een veelbelovende start in 2010 heeft het bedrijf gestaag gewerkt aan een strategisch gevulde opdrachtenportefeuille. In 2011 is daarin een belangrijke stap gezet met de verwerving van een opdracht voor de aansturing van 67 DRIPs voor de gemeente Den Haag. Via op maat gemaakte afbeeldingen leiden de DRIPs de weggebruiker naar hun bestemming, zodanig dat congestie geminimaliseerd wordt. MAPtm heeft daarmee de gemeente Den Haag een kostenefficiënte oplossing aangeboden door het gebruik van bestaande gegevensbronnen en innovatieve web-based technologie. Het gehele traject, van opstelling van de scenario s tot en met het operationeel bedienen van het verkeersmanagementsysteem. Een andere belangrijke opdracht is de uitvoering van een kwaliteitstoets van meetgegevens voor het NDW. NDW heeft bij de aanbesteding van het laatste geografische deel, Noord- en Oost-Nederland, gekozen voor het consortium Data 4 Traffic (D4T). Dit consortium, bestaande uit Van den Berg, de VerkeersInformatieDienst en SWARCO AG, zet voor de inwinning van verkeersdata in dit deel van Nederland nieuwe technieken in: Bluetooth en infrarood, gecombineerd met GPRS en zonne-energie. MAPtm is als onafhankelijke partij door D4T gevraagd om de kwaliteit van de meetgegevens te toetsen aan de door de NDW gestelde eisen. De zogenaamde typetesten zijn met goed gevolg afgerond en goedgekeurd door het NDW. Een eerste uitrol heeft plaatsgevonden. Momenteel wordt een zogenaamde veldtest uitgevoerd. De Goudappel Groep neemt voor 60% deel in MAPtm. VOF SpitsScoren Samen met partners BNV Mobility, Technolution en ABN AMRO vormt Goudappel Coffeng de VOF SpitsScoren. SpitsScoren is ook de naam van het spitsmijdenproject in de regio Rotterdam en wordt in opdracht van de Verkeersonderneming uitgevoerd. Automobilisten die regelmatig tijdens 18 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

19 de ochtendspits op de A15 rijden, worden beloond als zij de ochtendspits mijden. De spits kan gemeden worden door voor of na de spits te beginnen, thuis te werken, met een collega mee te rijden of met openbaar vervoer of (motor)fiets naar het werk te gaan. SpitsScoren heeft als uitgangspunt dat de deelnemer al vóór hij op weg gaat een bewuste keuze maakt om de auto te laten staan en de spits te mijden. Daarom geeft hij elke dag via een in het kader van het project verstrekte gratis smartphone aan SpitsScoren door of en hoe hij die dag gaat reizen. Per spitsmijding krijgt de deelnemer 5. Op een website kan de deelnemer bijhouden hoeveel hij kan verdienen. Per maand kan het bedrag oplopen tot 100,-. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om reistijden met de auto in en buiten de spits en de alternatieven per openbaar vervoer op te vragen, contact te leggen met andere deelnemers om bijvoorbeeld een carpoolmaatje te zoeken of om gebruik te maken van een flexibele werkplek in een Dialogue Port. Het unieke van het project SpitsScoren is dat het gaat om een commerciële mobiliteitsdienst, waarbij de provider een prestatieverplichting op zich neemt voor een periode van 3 jaar. De prestatieverplichting van SpitsScoren is vanaf eind oktober 2009 elke werkdag minimaal 530 personenauto s uit de spits te houden. Met de ruim automobilisten die vanaf de start van het project meedoen, is die norm ruimschoots gehaald. In de loop van 2011 is de ambitie van het project zelfs naar boven bijgesteld. Momenteel mijden meer dan 800 deelnemers dagelijks de ochtendspits. Het beoogde effect van SpitsScoren is met een financiële prikkel een blijvende gedragsverandering te realiseren bij structurele spitsrijders. Het is de bedoeling dat spitsrijders het op den duur heel normaal vinden om in de spits juist níet de auto te pakken, maar op een andere manier of op een andere tijd te reizen. Zo n gedragsverandering heeft tijd nodig. Vandaar de lange looptijd van het project. Naar verwachting zal het project in de zomer van 2012 een verlenging krijgen. VOF Spitsvrij Spitsvrij haalt forenzen uit hun ingesleten reispatroon. Dat zorgt in de driehoek Utrecht - Hilversum - Amersfoort voor fors minder automobilisten tijdens de spits. Het project is in oktober 2011 in het bijzijn van minister Melanie Schultz van Haegen en gedeputeerde Remco van Lunteren officieel van start gegaan. BNV Mobility, Technolution en Goudappel Coffeng verzorgen de gehele uitvoering van Spitsvrij. De provincie Utrecht is de opdrachtgever namens ondernemers- en overheidsorganisaties, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het consortium verzorgt de werving van bedrijven en deelnemers, verzorgt de techniek, keert de beloningen uit aan de deelnemers en levert aanvullende diensten aan bedrijven en deelnemers die het makkelijker maken om de spits te mijden, zoals een slimme reisplanner via website of smartphone. De belangstelling is overweldigend. Er staan inmiddels noodgedwongen mensen op een reservelijst. Spitsvrij beloont deelnemers voor elke keer dat ze niet in de ochtend- en/of avondspits rijden. Dat kan op verschillende manieren: door te carpoolen, met het openbaar vervoer te reizen, thuis te werken of eerder dan wel later te vertrekken. Tot 100 euro per maand kan de deelnemer zo verdienen. Deelnemers krijgen een kleine, niet zichtbare S-box in hun auto ingebouwd (een klein Goudappel Groep - jaarverslag

20 zendertje dat de locatie doorgeeft). Minister Melanie Schultz van Haegen merkte tijdens de start van het project op: Uit ervaring weten we dat dit soort projecten in staat zijn om mensen `uit hun oude groef te halen, zonder ingewikkelde regelgeving en zonder vermaningen. Als de reiziger zelf ervaart wat de voordelen zijn van een ander reisgedrag, dan is dat veel overtuigender. Daarom zet ik samen met regio s en bedrijven mijn schouders onder mobiliteitsprojecten zoals hier in de driehoek Utrecht - Amersfoort - Hilversum. Innovatie Innovatie leidt tot toekomstig werk Innovatie is een levensvoorwaarde voor de Goudappel Groep. Om op lange termijn concurrerend te blijven, is het noodzakelijk onze producten continu te vernieuwen en te verbeteren. Daarom dan ook dat binnen de Goudappel Groep een deel van de omzet aangewend wordt voor product- en procesinnovaties. In 2011 bedroegen de investeringen in innovatie van de Goudappel Groep 1 miljoen euro, ofwel 4,3% van de bruto-omzet. De besteding van deze innovatiemiddelen kent twee categorieën: productontwikkeling en strategische projecten. De productontwikkeling richt zich op de (door)ontwikkeling van de producten en diensten die de Goudappel Groep aanbiedt. De strategische projecten richten zich op enkele specifieke vernieuwingstrajecten. Productontwikkeling Promotietrajecten (fundamenteel onderzoek): Binnen de Goudappel Groep zijn verschillende personen actief met een promotietraject. Dit waren in 2011: Niels van Oort. Hij richt zich op betrouwbaarheid van openbaar-vervoersystemen (Service Reliability and Urban Public Transport Design). Niels is inmiddels gepromoveerd (zie: Niels_van_Oort.pdf); Matthijs Dicke-Ogenia. Hij richt zich op gedragsmatige aspecten van de reiziger (beïnvloeden van routekeuze en vervoermiddelkeuze door middel van informatie); Luc Wismans ontwikkelt afwegingsmodellen om binnen verkeersmanagement, naast bereikbaarheid, ook te optimaliseren vanuit het milieu en de verkeersveiligheid. (Multi-objective optimization of traffic systems/optimaliseren van bereikbaarheid en externe effecten met DVM) en Ties Brands. Hij ontwikkelt binnen het programma Duurzame Bereikbaarheid nieuwe manieren hoe interessante combinaties te maken zijn van auto/ov en fiets/ov (Optimalisatie van het multimodale vervoernetwerk/optimalisation of a multimodal transport network). Innovatie in verkeers- en vervoermodellen Voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie verkeers- en vervoermodellen heeft Goudappel Coffeng sinds 2008 een speciaal team, namelijk Transport innovatie en modellen (Tim) dat samen met dochterbedrijf Omnitrans International nieuwe prognosemodellen ontwikkelt en implementeert in de OmniTRANS software. Speerpunten zijn (de vier D s): 20 Goudappel Groep - jaarverslag 2011

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden

Inmaxxa BV te Naarden Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2011 29 juli 2011 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2011 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 4 Balans per 30

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 6 Ondertekening van de accountantsrapportage 8 Jaarstukken 2015 Jaarrekening 9 Balans per 31 december

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2012 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten \ Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014

RAPPORT. uitgebracht aan. De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn. 1 januari tot en met 30 juni 2014 Countus accountants. adviseurs RAPPORT uitgebracht aan De directie van Antaurus Capital Management B.V. Stationsplein 62 3743 KM Baarn Inzake de halfjaarrekening 1 januari tot en met 30 juni 2014 Op de

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2013

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2013 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen 91 3844CM HARDERWIJK Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Financieel

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting AL HOEDA WA NOER Vlaggemanstraat LA Rotterdam. Jaarrekening 2014 Vlaggemanstraat 11 3038 LA Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Financiële positie 8 Ondertekening van de accountantsrapportage 10

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2015 Versie: openbaar Vastgesteld: april 2016 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie