BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP"

Transcriptie

1 BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP Jaarverslag 2013

2 KERNCIJFERS 2013 OMZET In miljoenen euro s OMZET VOLGENS ACTIVITEIT (in miljoenen ) Taken van openbare dienst inzake ontwikkelingssamenwerking (directe bilaterale samenwerking) Bijzondere taken van openbare dienst inzake ontwikkelingssamenwerking (Infocyclus, Kleur Bekennen, Annoncer la Couleur, Trade for Development Centre, noodhulp, rehabilitatiehulp ) ,5 Andere taken in de ontwikkelingssamenwerking die aan BTC worden toegewezen door derden (Europese Unie, Wereldbank, DFID ) Juniorprogramma ,5 Totale omzet PERSONEEL Medewerkers in Brussel Internationale experts Junior Assistenten Lokale medewerkers in de landenkantoren Lokale medewerkers in de interventies Totaal

3 Jaarverslag

4 Inhoudstafel Woord vooraf... 3 Bestuurlijk verslag... 5 Algemene Vergadering... 5 Raad van Bestuur... 5 Interne audit... 6 Directiecomité... 6 Administratief toezicht... 8 Financieel toezicht... 8 Allianties en partnerschappen... 8 Organisatieontwikkeling... 9 Integriteit en anti-corruptie Communicatie Aankoop ICT Verslag over het sociale oogmerk Gouvernementele samenwerking Interventies voor andere opdrachtgevers Sectoren en thema s Formuleringen Monitoring & evaluatie Interventies in het noorden Sociaal verslag Personeel Loonbeleid Lokale personeelswerving Mobiliteit Verzuim Verloop van het personeel Learning & Development Telewerk Sociaal overleg Reorganisatie van HR Milieuverslag Financieel verslag Verslag van het College van commissarissen Jaarverslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering van 27 juni

5 Woord vooraf In tegenstelling tot de verwachtingen kunnen de onderhandelingen over het vierde beheerscontract in 2013 niet worden afgerond. Ten gevolge van een aantal fundamentele opmerkingen van de controleorganen blijken immers wijzigingen aan de oorspronkelijk voorgestelde projectcyclus noodzakelijk, evenals enkele aanpassingen aan de Wet tot oprichting van BTC. Dat heeft het grootste deel van het voorbije jaar in beslag genomen zodat de eindronde van de onderhandelingen pas eind 2013 kan worden gestart. Wat de kerntaken van BTC betreft het formuleren en uitvoeren van de gouvernementele samenwerking is de opdracht in 2013 duidelijk: voor de formulering van nieuwe interventies moet het volledige beschikbare bedrag van 250 miljoen euro absoluut worden vastgelegd, en ten tweede moet de daling van de uitvoeringsgraad definitief worden gekeerd. In 2012 wordt BTC immers hard getroffen door de maatregel van de regering : in het kader van de noodzakelijke besparingen worden na oktober 2012 geen nieuwe engagementen meer toegestaan. Aangezien BTC zijn geformuleerde projecten tot dan toe doorgaans in het derde en vierde kwartaal ter financiering aan de overheid voorlegt, betekent de regeringsbeslissing een de facto verlies van ongeveer 200 miljoen euro aan vastleggingen, met alle gevolgen van dien voor de portefeuille van BTC in de nabije toekomst. De uitdaging bestaat er dus in de kalender naar voren te schuiven, zodat BTC minder getroffen wordt door eventuele soortgelijke beslissingen. BTC is samen met DGD in die opdracht geslaagd, met als gevolg dat we ook voor de volgende jaren de vastleggingskalender met zes maanden hebben kunnen vervroegen. Inzake de uitvoering van projecten en programma s moet een verdere daling van de bestedingsgraad, waarmee BTC in 2012 voor het eerst door tal van redenen geconfronteerd wordt, voorkomen worden. Ook daar is BTC in 2013 in geslaagd, al blijft het een feit dat de grote ambities inzake institutionele versterking door middel van zeer omvangrijke interventies in fragiele landen een permanente uitdaging vormen. Verder gaat in 2013 de meeste aandacht naar drie belangrijke acties die de efficiëntie van BTC op significante wijze moeten verbeteren. In de eerste plaats is er het ERP-project, dat BTC een geïntegreerd informaticasysteem moet verschaffen dat alle domeinen van de werking van BTC dekt en dat in de eerste plaats de interventies in de partnerlanden ten goede moet komen. Een tweede grote actie is de introductie van een nieuwe project- en programmamethodologie. Deze moet leiden tot betere ontwikkelingsresultaten, een beter risicobeheer en een slankere beheersstructuur. Na een vergelijkende analyse kiest BTC voor de Prince2- en MSP-methodologie, omdat deze in andere internationale omgevingen hun pertinentie reeds hebben bewezen en omdat beide het nauwst aansluiten bij de instrumenten die al gebruikt worden bij BTC. Met MoRe Results ontwikkelt BTC in 2013 ten slotte een opvolgings- en evaluatiesysteem dat beter geschikt is om na te gaan of de ontwikkelingsresultaten van de interventies behaald worden. Door accurate en correcte informatie op het juiste moment op het juiste niveau beschikbaar te stellen, moet MoRe Results een betere sturing van de interventies mogelijk maken. Het nieuwe instrument dient ook om meer en beter aan kennisopbouw te doen op basis van de opgedane ervaring, en om beter rekenschap af te leggen aan donoren en partnerorganisaties. Inmiddels is 2014 al enkele maanden ver en hebben de voogdijministers van BTC en de controleorganen hun akkoord gegeven om het ERP-initiatief te starten. Voor vijf van de negen modules van het ERP-systeem zal BTC gebruikmaken van de informaticasystemen van de federale overheid, voor de andere modules zal BTC een aparte aanbesteding uitschrijven. In het eerste kwartaal van 2014 keurt de Ministerraad ook het vierde beheerscontract goed. Daarin worden een aantal belangrijke stappen gezet om BTC meer te responsabiliseren en de coherentie en de kwaliteit van de projectcyclus verder te verbeteren. De agenda van 2014 is daarmee goed gevuld. BTC beschikt nu over de onontbeerlijke instrumenten om zijn werking nog te verbeteren en aan te passen aan de snel veranderende omgeving. Carl Michiels Voorzitter van het directiecomité Juni

6 4

7 Bestuurlijk verslag Algemene Vergadering De Minister van Ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigt de Federale Staat op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering oefent geen andere bevoegdheden uit dan die welke haar zijn voorbehouden bij de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen met sociaal oogmerk en bij de wet. De Algemene Vergadering is gehouden op 21 juni Op de Algemene Vergadering geeft de Minister een kwijting voor het geleverde werk. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit twaalf leden, met inbegrip van de voorzitter die er van rechtswege lid van is, en telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. De bestuursleden worden benoemd door de Koning voor een hernieuwbare termijn van vier jaar, op basis van hun kennis van de internationale samenwerking of inzake beheer. In 2013 heeft geen enkel bestuurslid een leidinggevende functie opgenomen in de vennootschap. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van BTC. Hij bepaalt de strategie van BTC op voorstel van de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer en keurt elk jaar een ondernemingsplan goed waarin de doelstellingen en de strategie van BTC op middellange termijn worden vastgesteld. De leden van de Raad van Bestuur zijn (tot 24 oktober 2013): De h. Yves Haesendonck, voorzitter van de Raad van Bestuur; De h. Jef Valkeniers, plaatsvervanger van de voorzitter; De h. Claude Bougard De h. Xavier De Cuyper Mevr. Kathelijn De Decker De h. Luc De Lobel De h. Etienne Godin De h. Etienne Knoops Mevrouw Leen Laenens De heer Jacques Lefèvre De heer Willy Peirens De heer Milan Rutten Krachtens het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 (met uitwerking op 24 oktober 2013) wordt de Raad van Bestuur eervol van zijn taak ontslagen, en wordt een nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd. De Raad van Bestuur van BTC is dus sinds 24 oktober 2013 als volgt samengesteld: Mevrouw Martine Van Dooren, voorzitster van de Raad van Bestuur De heer Patrick Develtere, plaatsvervanger van de voorzitster Mevrouw Brigitte Boone De heer Alain Coheur De heer Xavier De Cuyper Mevrouw Saskia De Block De heer Xavier Godefroid De heer Etienne Godin Mevrouw Assita Kanko Mevrouw Florence Lepoivre De heer Milan Rutten Mevrouw Chris Verhaegen Krachtens de wet van 20 januari 2014 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht vertegenwoordigt de heer Peter Moors als Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp de Directiegeneraal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de schoot van de Raad van Bestuur van BTC. Hij is evenwel niet stemgerechtigd. Overeenkomstig de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 september 1999, gewijzigd door de beslissing van de Algemene Vergadering van 17 december 2004, ontvangen de leden van de Raad van Bestuur volgende vergoeding: De Voorzitter: een jaarlijkse som van 7000 euro en een zitpenning van 150 euro per raadsvergadering; 5

8 De Plaatsvervanger van de Voorzitter: een jaarlijkse som van 5500 euro en een zitpenning van 150 euro per raadsvergadering; De andere leden: een jaarlijkse som van 4000 euro en een zitpenning van 150 euro per raadsvergadering. De Voorzitter en diens Plaatsvervanger kunnen een forfaitaire onkostenvergoeding van 309,87 euro per maand ontvangen; de leden kunnen de reële gemaakte kosten voor het bijwonen van de raadsvergadering inbrengen. In 2013 komt de Raad van Bestuur elf keer bijeen. Interne audit BTC beschikt over een dienst Interne audit, die via het Auditcomité aan de Raad van Bestuur rapporteert. De opdracht van de Interne audit is om op onafhankelijke en objectieve wijze de Raad van Bestuur een redelijke zekerheid te verschaffen over de mate waarin het agentschap zijn activiteiten beheerst. De interne auditoren verstrekken advies om de werking van BTC te verbeteren. Zij evalueren de doeltreffendheid van het risico- en controlebeheer en van de beheersprocessen, en helpen BTC zo om zijn doelstellingen te realiseren. Bij het uitvoeren van hun taak nemen zij de normen van het Instituut van Interne Auditoren in acht. De twee voltijdse interne auditoren rapporteren aan het Auditcomité van BTC. Dat is samengesteld uit vijf leden van de Raad van Bestuur en komt in 2013 viermaal samen. Krachtens de wet tot oprichting van BTC en het beheerscontract moet het Auditcomité ervoor zorgen dat BTC op gepaste wijze de risico s identificeert en beheert. In 2013 houdt Interne audit zich bezig met de volgende zekerheidverstrekkende activiteiten: Een audit van het intern goed bestuur binnen de afdeling Operaties van BTC, uitgevoerd op de hoofdzetel en in de projecten. Deze audit geeft aanleiding tot de keuze van een eenduidige, internationaal erkende project- en programmabeheermethode. Een audit van het proces rekrutering en selectie binnen BTC. Deze audit leidt tot een grondige aanpassing van de procedures en bevestigt de noodzaak om te investeren in een ICT-oplossing ter ondersteuning van de rekrutering en selectie. Opvolgingsaudits van in 2011 en 2012 uitgevoerde audits van de werking van ICT en de beheersstructuren in Congo (Unité Conjointe d Appui à la Gestion UCAG). Daarnaast houdt Interne audit zich bezig met het dagelijks beheer en de administratieve onderzoeken van het integriteitsbureau van BTC. De dienst behandelt ten slotte de ontvangen vragen en klachten (zie p. 11). Directiecomité De leden van het directiecomité zijn: Carl Michiels, Voorzitter van het Directiecomité; Peter Pauwels, directeur Financiën en Information & Communication Management; Krista Verstraelen, directeur Human Resources; Luc Langouche, directeur Operations. 6

9 7

10 Landenkantoren BTC heeft in 2013 een kantoor in de volgende landen: Algerije, Benin, Bolivia, Burundi, Ecuador, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Palestijns gebied, Peru, Democratische Republiek Congo 1, Rwanda, Zuid-Afrika, Senegal, Tanzania en Vietnam. Administratief toezicht De vennootschap staat onder de controlebevoegdheid van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en van de Minister van Begroting. Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van twee regeringscommissarissen, benoemd en afgezet door de Koning, de ene op voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de andere op voordracht van de Minister van Begroting. Zij brengen geen verslag uit aan de Raad van Bestuur, maar rechtstreeks aan de betrokken minister. De bezoldiging van de regeringscommissarissen is ten laste van de Belgische Staat. Beroep van de Regeringscommissaris Begroting tegen een beslissing van de Raad van Bestuur van 16 december 2013 In zijn beroep van 20 december 2013 stelt de Regeringscommissaris voor Begroting dat het aangewezen kan zijn om te onderzoeken of BTC kan betrokken worden bij FEDCOM, voor wat betreft de post Financial Management, gezien BTC kan beschouwd worden als een administratieve openbare instelling in de zin van artikel 2, 3 van de Wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Financieel toezicht De controle op de financiële toestand en de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een college van commissarissen dat vier leden telt. Het Rekenhof benoemt twee commissarissen. De andere commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd. De commissarissen benoemd door het Rekenhof worden benoemd onder de leden van het Hof. De andere commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De Koning stelt de bezoldiging vast van de commissarissen aangeduid door 1 Verder in dit verslag Congo genoemd. het Rekenhof. Het mandaat van de bedrijfsrevisoren is bepaald via de respectieve openbare aanbestedingen. Deze bezoldigingen zijn ten laste van BTC. Het mandaat voorziet een tussentijdse en een jaarlijkse audit van de rekeningen. Verder kunnen de commissarissen tot zes auditopdrachten uitvoeren in de partnerlanden. Elke opdracht levert een verslag op dat wordt toegelicht in een vergadering van het auditcomité. De verklaring over de jaarrekening 2013 is een verklaring zonder voorbehoud. Voor 2013 bedraagt de totale bezoldiging van de commissarissen van het Rekenhof euro. De uitgaven voor het College van Commissarissen bedragen ,52 euro, exclusief controleopdrachten buiten mandaat. Allianties en partnerschappen BTC wil zijn externe bekendheid versterken door strategische allianties aan te gaan met donoren, andere bilaterale of multilaterale ontwikkelingsagentschappen en technische partners (universiteiten, expertisecentra, studiebureaus, ministeries, overheidsbedrijven...). In 2013 telt het agentschap verschillende samenwerkingsakkoorden met Belgische overheidsdiensten en instellingen. BTC heronderhandelt enkele bestaande overeenkomsten en sluit er nieuwe af met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en het RIZIV. Er zijn onderhandelingen aan de gang met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), SYNTRA Vlaanderen en de Société Wallonne des Eaux (SWDE). Bestaande akkoorden: Ministerie van Defensie FINEXPO, de dienst voor Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën Belgische federale politie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Federale Overheidsdienst Justitie Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) BTC onderhoudt en versterkt de bestaande partnerschappen met de belangrijkste spelers uit de ontwikkelingssamenwerking (EUNIDA, Practitioners' Network for 8

11 European Development Cooperation, DFID UK, Finexpo, Europese Unie, enz.). In Congo blijft deze samenwerking gespannen omdat de afsluiting van bepaalde interventies met een grote infrastructuurcomponent in fragiele landen, zoals REJUSCO en de 'Waterfaciliteit (drinkwatervoorziening) zo complex is. BTC pleit voor een gemeenschappelijke strategie met DGD op het gebied van partnerschappen om het Belgisch agentschap beter te positioneren in een veranderende context waarin vele donoren actief zijn. Bijvoorbeeld voor gezamenlijke programmering, 'blending' (een mix van giften en leningen), deelname aan EU Trust Funds en de strategie tegenover de privésector. BTC wordt door de Europese Commissie geaccrediteerd als gemandateerd orgaan ( mandated body ) om Europese 'twinnings' of 'jumelages' uit te voeren, maar kan in 2013 nog geen opportuniteiten ontwikkelen. Organisatieontwikkeling Strategie BTC blijft ernaar streven zijn voor 2016 beoogde strategische doelstellingen te bereiken. Daartoe past BTC het aantal en de reikwijdte van die doelstellingen aan volgens de evolutie van de context waarin het werkzaam is en volgens de ontwikkeling van zijn interne organisatie. De 13 strategische doelstellingen van BTC willen stuk voor stuk bijdragen aan de ontwikkelingsprocessen van de partnerlanden. Ze worden visueel voorgesteld in de strategische kaart: Figuur: De strategische kaart van BTC 9

12 Om de strategische doelstellingen te bereiken moeten de landenteams en de departementen van de zetel een aantal concrete acties ondernemen. Sommige acties vereisen een nauwere samenwerking tussen de departementen onderling en tussen het terrein en de zetel. Daarom werd besloten ze samen te brengen in vier assen van organisatieverandering in plaats van ze op te nemen in de actieplannen. De vier assen willen de uitvoering van de gouvernementele samenwerkingsprogramma's versnellen. Daarbij garanderen de assen de coherentie en de kwaliteit van de interventies en het risicobeheer. 1. Eerste as van verandering: de ontwikkelingsaanpak verbeteren Om de aanpak die BTC gebruikt om zijn interventies te formuleren en uit te voeren te verbeteren en om hun verankering in de ontwikkelingsstrategieën van de partnerlanden te waarborgen, beslist BTC zich te inspireren op de methodes PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) en MSP (Managing Successful Programmes). Het integreren van de goede praktijken van deze methoden bij BTC houdt ook rekening met de werkzaamheden van de onderhandelingen voor het vierde beheerscontract. 2. Tweede as van verandering: de cultuur van accountability versterken Om iedere collega duidelijk te responsabiliseren voor de te bereiken resultaten, bepaalt BTC zijn kader van interne accountability. Dat identificeert de indicatoren die BTC wil volgen op strategisch en operationeel niveau en stemt daarna de plannings- en opvolgingsprocessen op elkaar af op alle niveaus van de organisatie. BTC installeert ook een instrument waarmee de werklast kan worden gemeten die een aantal kritieke diensten met zich meebrengen. versterken, stippelt BTC een verandertraject uit. Doel is de werking van de landenteams te verbeteren, onder leiding van de plaatselijk vertegenwoordigers. Dat traject omvat een gedeelde visie over de werking van de landenteams en wil bepaalde gemeenschappelijke processen verbeteren en een eigen roadmap voor elk landenteam ontwikkelen. Opvolging van de bedrijfsprestatie Er worden regelmatig managementreviews gehouden om de bedrijfsprestatie van BTC op te volgen, d.w.z. de manier waarop BTC zijn strategie uitvoert. Dankzij die opvolging van zijn bedrijfsprestatie kan BTC: zijn strategie sturen; analyseren, lessen trekken en leren; zijn accountability versterken en zich ervan vergewissen dat de strategie bijdraagt aan de engagementen die België onderschreef in de samenwerkingsprogramma s en aan deze die BTC zelf onderschreef in het beheerscontract dat BTC bindt aan de Belgische staat. BTC wil de opvolging van zijn bedrijfsprestatie verbeteren door een beperkt aantal kritieke prestatieindicatoren te bepalen die zijn afgestemd op de doelstellingen van zijn strategische kaart. BTC ontwikkelt een chronogram voor de opvolging van de indicatoren. Vanaf 2015 wordt geleidelijk aan gestart met de opvolging, afhankelijk van de evolutie van het informatiebeheersysteem dat hierop betrekking heeft. Kwaliteitsgarantie In het kader van zijn strategische doelstelling 'het kwaliteitsbeheer versterken' blijft BTC zijn kwaliteitszorg ontwikkelen. Het systeem bestaat uit twee niveaus: 3. Derde as van verandering: de werkmethodes vereenvoudigen Om zijn missie nog efficiënter uit te voeren, ontwikkelt BTC de toekomstige architectuur van zijn informaticatoepassingen. Daarna analyseert BTC de noden en stelt een bestek op met de bedoeling zijn processen meer te automatiseren. Verder lanceert BTC een grootscheepse interne campagne om ideeën te verzamelen om zijn werking te vereenvoudigen. 4. Vierde as van verandering: samenwerken in landenteams Om de steun aan de interventies gedurende de hele beheercyclus van de samenwerkingsprogramma's te Het eerste niveau wordt uitgevoerd door de directies belast met het leveren van diensten en producten. Het omvat Monitoring & Evaluatie van de interventies zodat BTC zich ervan kan vergewissen dat de geleverde diensten en producten beantwoorden aan de interne kwaliteitsnormen. Het tweede niveau valt onder de verantwoordelijkheid van de algemene directie. Het bestaat erin het normatief kader dat van toepassing is op het eerste niveau te ontwikkelen, vulgariseren en onderhouden. Het legt de interne kwaliteitsnormen vast, zorgt ervoor dat de prestaties van de interventies worden gemeten in het licht van de internationale evaluatiecriteria. 10

13 ISO 9001-certificering Het BTC-kwaliteitszorgsysteem wordt sinds 2010 volgens de internationale norm ISO 9001 gecertificeerd. De certificering betreft de interventies met een projectaanpak als hulpvorm. Aangezien de certificeringcyclus loopt over drie jaar, komt BTC nu aan het einde van de eerste cyclus. BTC slaagt voor de audit om zijn certificering te vernieuwen. Die slaat zowel op de zetel in Brussel als op de landenkantoren van BTC in Rwanda en Marokko. Klachtenbeheer BTC blijft de klachten behandelen die binnenkomen via het daartoe bestemde formulier op de website. In 2013 worden twaalf klachten ingediend. Alle klachten worden ontvankelijk verklaard maar na analyse blijkt dat tien ervan ongegrond zijn. Een van de gegronde klachten wordt opgelost in het voordeel van de indiener. De andere klacht noopt BTC tot het nemen van corrigerende maatregelen. Iedere indiener van een klacht krijgt binnen de 25 werkdagen na ontvangst van de klacht een gemotiveerd antwoord. Om de klantvriendelijkheid te verhogen evalueert BTC in 2013 zijn klachtenbeheersysteem en ontwikkelt een verbeterstrategie voor Integriteit en anti-corruptie 2013 is het eerste volledige werkingsjaar van het integriteitsbureau. Het integriteitsbureau ontvangt klachten en vragen over ethiek en corruptiebestrijding in het kader van de werking van BTC in België en zijn partnerlanden. Het bureau functioneert als tweede lijn, na de plaatselijk vertegenwoordiger of de hiërarchische overste, voor klachten en vragen rond integriteit. Het dagelijks beheer is in handen van de onafhankelijke dienst Interne audit. Het interne-auditcharter geeft Interne audit de verantwoordelijkheid om interne administratieve onderzoeken uit te voeren. Dat omvat ook de inhoudelijke analyse en de verdere behandeling van ontvankelijk verklaarde klachten. Aansluitend bij enkele leermomenten in 2012 wordt de werking in 2013 herzien om beter te beantwoorden aan de noden. Het integriteitsbureau is bereikbaar voor iedereen Het integriteitsbureau werkt met een onlinemeldpunt dat losstaat van de bestaande ICT-infrastructuur bij BTC. Dat garandeert een volledige onafhankelijkheid en beschermt de identiteit van de personen of organisaties met vragen of klachten. Het integriteitsbureau behandelt geen anonieme of niet-gefundeerde klachten. Personen met vragen of klachten identificeren zich op de website of via en worden gecontacteerd door het integriteitsbureau. Enkel op basis van bewijsmateriaal of ondubbelzinnige aanwijzingen wordt een vooronderzoek gestart. Het integriteitsbureau respecteert de regelgeving Het integriteitsbureau informeert de medewerkers tegen wie een klacht wordt ingediend en verwijdert elke verwijzing naar personen na afwerking van een klacht of een vraag, conform de regels opgesteld door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Het integriteitsbureau in cijfers In 2013 ontvangt het integriteitsbureau 27 meldingen, waarvan 6 vragen en 21 klachten. Van deze meldingen komen er 8 uit West-Afrika, 13 uit Centraal-Afrika, 3 uit Zuid-Amerika en 3 van de hoofdzetel. Van de 21 klachten worden er 11 als niet ontvankelijk beschouwd. Bij 3 klachten ontbreekt informatie, terwijl 8 klachten niet rechtstreeks met de integriteitsproblematiek te maken hebben en worden overgedragen naar een andere dienst. Van de 10 ontvankelijke klachten worden er 6 door de eerstelijnsmedewerkers behandeld en neemt het integriteitsbureau er 4 voor zijn rekening. Van de 21 klachten komen er 9 van medewerkers van BTC en 12 van externe partijen. Het integriteitsbureau voert onderzoek naar 4 dossiers in Eén van de dossiers wordt overgedragen uit 2012, terwijl één dossier wordt overgedragen aan de dienst controlling en de externe auditoren voor verder onderzoek. Optimaal gebruik van aanwezige competenties De medewerkers van het integriteitsbureau beschikken niet over alle kennis met betrekking tot ethisch gedrag en corruptiebestrijding. Daarom doen ze een beroep op de ethische commissie, opgericht om het integriteitsbureau te ondersteunen bij de beoordeling van de principekwesties die in bepaalde vragen en klachten rijzen. Deze meldingen worden in anonieme vorm voorgesteld aan de commissie. Deze is samengesteld uit leden van verschillende departementen en verenigt de verschillende competenties binnen BTC rond integriteit en corruptiebestrijding. 11

14 Deelname aan internationale netwerken Als partner in het U4 Anti-Corruption Resource Centre maakt BTC gebruik van de kennis en competenties rond corruptiebestrijding in de ontwikkelingssamenwerking die binnen deze organisatie aanwezig zijn. U4 werkt onder de koepel van het Chr. Michelsen Institute en opereert vanuit het Noorse Bergen. De organisatie werkt nauw samen met Transparency International. BTC en DGD financieren elk de helft van het Belgische lidmaatschap. Dat geeft de organisaties toegang tot algemene opleidingen en tot zeer specifieke sectorgerichte opleidingen rond corruptiemechanismen in de ontwikkelingssamenwerking. De BTC-medewerkers wordt sterk aangeraden om deel te nemen aan de opleidingen die voor hen relevant zijn. Waar mogelijk en pertinent, doen we voor onze formuleringen een beroep op de informatie die U4 ter beschikking stelt, in een streven om het risico op corruptie in onze projecten zoveel mogelijk te beperken. Communicatie De dienst communicatie ondersteunt de activiteiten van BTC op verschillende niveaus. Alle communicatie wordt beheerd vanuit eenzelfde dienst die uiteenlopende expertise in huis heeft. Op die manier wordt de samenhang verzekerd en wordt een globale visie nagestreefd. De interne communicatie wordt geconfronteerd met een complexe realiteit, met meer dan 1600 medewerkers verspreid over 18 landen, soms in heel afgelegen gebieden. Het is dan ook een hele uitdaging om de juiste informatie bij de juiste persoon te krijgen zodat hij of zij vlotter kan werken, gehoord wordt en actief deelneemt aan de werking van BTC. Door de technische beperkingen (slechte internetverbinding) in een aantal landen hebben nieuwe communicatie-initiatieven (de tweewekelijkse interne nieuwsbrief Extra Time, een hobbyrubriek op intranet ) niet altijd de vooropgestelde impact. Wat in Brussel wel lukt, is niet altijd een succes op het terrein. De vaststelling blijft dat meer samenwerking tussen verschillende diensten (communicatie, personeelsdienst, organisatieontwikkeling) en een specifiek elektronisch platform voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling een aanzienlijke verbetering kunnen teweegbrengen. Meer en meer projecten zijn zich ervan bewust dat communicatie een strategisch instrument is dat tot betere ontwikkelingsresultaten leidt. Deze communicatie voor ontwikkeling (Communication for Development, C4D) geniet steeds meer aandacht en bijval tijdens de briefing vóór vertrek van de technisch assistenten. In 2013 komen meer aanvragen voor backstopping van De institutionele communicatie heeft tot doel in alle openheid rekenschap af te leggen over wat BTC met het geld van de belastingbetaler doet, zowel in België als in de partnerlanden. Op die manier toont BTC dat het agentschap vertrouwen verdient en dat het klaar is om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In 2013 ziet een nieuw magazine het licht. De titel vertolkt de ambities die het agentschap moet hebben: Impact. Er verschijnen twee nummers die de resultaten van projecten in belangrijke sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de kijker zetten: gezondheid en landbouw. De sectorale focus is de kracht van het nieuwe magazine. De gezondheidsexperts en de landbouwdeskundigen van BTC eigenen het zich toe en verspreiden het in hun expertisenetwerken. En de feedback is positief: een zeer toegankelijke publicatie, to the point, resultaatgericht, aangenaam en leesbaar. In 2014 komt er wegens budgettaire beperkingen wellicht slechts één nummer van Impact, over de sector infrastructuur of onderwijs. 12

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN

Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) DGD EN DE ONTWIKKELINGSACTOREN STRUCTUUR VAN DE PRESENTATIE: 1. DIVERSITEIT EN DIFFERENTIATIE VAN DE ONTWIKKELINGSACTOREN Actoren van

Nadere informatie

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015

Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Onderwijssector in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Hans De Greve, Plan België 28/05/2015 Wat vooraf ging Onderzoek Plan België naar de onderwijssector in de Belgische OS (2013) gevolgd door de conferentie

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

Belgisch ontwikkelingsagentschap

Belgisch ontwikkelingsagentschap Belgisch ontwikkelingsagentschap Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Omzet 300 300 In miljoenen euro s 250 200 250 200 217 237 255 253 229 150 150 100 100 50 50 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 Omzet volgens

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN

WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN WAT IS ER VAN HEN GEWORDEN? ONDERZOEK NAAR DE VOORMALIGE JUNIOR ASSISTENTEN BTC / Dieter Telemans BTC Voor wie net afstudeert, is het niet vanzelfsprekend om een eerste job te vinden. Werkgevers vragen

Nadere informatie

Sector Programme Manager (Landbouwsector)

Sector Programme Manager (Landbouwsector) BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. BTC stelt zijn middelen en zijn expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien. Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de

Nadere informatie

Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s:

Sinds 2004 telt de Belgische gouvernementele samenwerking 18 partnerlanden (KB van 26 januari 2004), verspreid over verschillende regio s: VASTLEGGING VAN DE 14 PARTNERLANDEN VAN DE GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING: TOELICHTING BIJ DE BESLISSING VAN DE MINISTERRAAD OP 21 MEI 2015 De volgende landen worden geselecteerd als partnerlanden van de

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Internationaal codirecteur ziekteverzekering PERU

Internationaal codirecteur ziekteverzekering PERU BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. BTC stelt zijn middelen en expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien. Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de internationale

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1)

1. 25 MEI Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) 1. 25 MEI 1999 - Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij

Nadere informatie

REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven

REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2010 Biodiversiteit en milieu voor een beter leven Artikel 1 De organisatie en de coördinatie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking worden

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Belgisch ontwikkelingsagentschap

Belgisch ontwikkelingsagentschap Jaarverslag 2009 Belgisch ontwikkelingsagentschap KERNCIJFERS Omzet 250 in 2009 237 miljoen euro 200 250 200 213 In miljoenen euro s 217 237 150 150 166 100 100 138 50 50 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 Omzet

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004

BIJLAGEN. Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGEN Voortgangsrapportage Watersector 2004 BIJLAGE 1 In de hierna volgende tabellen zijn input en output gegevens opgenomen m.b.t. uitgaven over 2004. De tabellen zijn samengesteld uit gegevens verkregen

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid

Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid Mandaat- en profielbeschrijving van een onafhankelijk lid van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid 1. Functiecontext De Openbare Instellingen van Sociale

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

REGLEMENT. Sociale determinanten van gezondheid

REGLEMENT. Sociale determinanten van gezondheid REGLEMENT PRIJS BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2012 Sociale determinanten van gezondheid Artikel 1 De organisatie en de coördinatie van de Prijs Belgische Ontwikkelingssamenwerking worden toevertrouwd

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE HOGE VERTEGENWOORDIGER VAN DE UNIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN EN VEILIGHEIDSBELEID Brussel, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Nadere informatie

Desk officer (Afrika Grote Meren) Handicap International, zetel in Brussel

Desk officer (Afrika Grote Meren) Handicap International, zetel in Brussel Desk officer (Afrika Grote Meren) Handicap International, zetel in Brussel Plaats Brussel Departement Directie van Ontwikkelingswerk (Direction de l Action de Développement DAD) Samenstelling team 1 projectverantwoordelijke

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie cultuur en onderwijs 7.3.2008 EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie cultuur en onderwijs 2009 7.3.2008 WERKDOCUMENT inzake het voorstel voor het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een actieprogramma ter verhoging

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap

ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap ISSAI 20 Principes van transparantie en rekenschap Vertaling ISSAI 20 VERTALING REKENHOF, MEI 2017 / 2 INHOUD Inleiding 4 Doelstellingen 4 De concepten rekenschap en transparantie 4 Principes 5 1. Rekenkamers

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL

Gegevens met betrekking tot Brussel Economie en Werkgelegenheid Directie Steun aan Ondernemingen Kruidtuinlaan 20 BRUSSEL JAARVERSLAG 2014 over de toepassing van de organieke ordonnantie van 13 december 2007 betreffende de steun voor de bevordering van de economische expansie (BS van 10/01/2008) Gegevens met betrekking tot

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG

Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ONTWERPVERSLAG PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie economische ontwikkeling, financiën en handel ACP-UE/101.868/B 19.3.2015 ONTWERPVERSLAG over de financiering van de investeringen en de handel, met

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Brief van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot het bedrijfsbeheer Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering van de terugnameplicht en informatieplichten

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK ZUID-AFRIKA EN DE VLAAMSE REGERING

MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK ZUID-AFRIKA EN DE VLAAMSE REGERING - 1 - MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING OVER ONTWIKKELINGSSAMENWERKING TUSSEN DE REGERING VAN DE REPUBLIEK ZUID-AFRIKA EN DE VLAAMSE REGERING INLEIDING De regering van de Republiek Zuid-Afrika (hierna "Zuid-Afrika"

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5332/07 PESC 38 COEST 9 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD tot wijziging en verlenging

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juli 2012 (24.07) (OR. en) 12740/12 Interinstitutioneel dossier: 2011/0411 (COD) CADREFI 354 DEVGE 211 RELEX 703 COASI 132 ASIE 83 COEST 264 CODEC 1940 PE 362 COMAG

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 9 MAART 2001. - Koninklijk besluit

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 februari 2007 (OR. en) 5124/07 PESC 11 COEST 5 COSDP 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN VAN DE RAAD houdende benoeming

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding

CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. 1. Algemeen Principe CIM - Aankoopprocedure - aanbesteding (Tekst goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 26/01/2016

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid

Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid Studiedag «Prestatie-audit in de federale overheid: stand van zaken en vooruitblik» K.U.Leuven-Instituut voor de Overheid ROLLEN VOOR DE INSPECTIE VAN FINANCIEN IN HET BELGISCH AUDITSYSTEEM 29 oktober

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie