BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP"

Transcriptie

1 BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP Jaarverslag 2013

2 KERNCIJFERS 2013 OMZET In miljoenen euro s OMZET VOLGENS ACTIVITEIT (in miljoenen ) Taken van openbare dienst inzake ontwikkelingssamenwerking (directe bilaterale samenwerking) Bijzondere taken van openbare dienst inzake ontwikkelingssamenwerking (Infocyclus, Kleur Bekennen, Annoncer la Couleur, Trade for Development Centre, noodhulp, rehabilitatiehulp ) ,5 Andere taken in de ontwikkelingssamenwerking die aan BTC worden toegewezen door derden (Europese Unie, Wereldbank, DFID ) Juniorprogramma ,5 Totale omzet PERSONEEL Medewerkers in Brussel Internationale experts Junior Assistenten Lokale medewerkers in de landenkantoren Lokale medewerkers in de interventies Totaal

3 Jaarverslag

4 Inhoudstafel Woord vooraf... 3 Bestuurlijk verslag... 5 Algemene Vergadering... 5 Raad van Bestuur... 5 Interne audit... 6 Directiecomité... 6 Administratief toezicht... 8 Financieel toezicht... 8 Allianties en partnerschappen... 8 Organisatieontwikkeling... 9 Integriteit en anti-corruptie Communicatie Aankoop ICT Verslag over het sociale oogmerk Gouvernementele samenwerking Interventies voor andere opdrachtgevers Sectoren en thema s Formuleringen Monitoring & evaluatie Interventies in het noorden Sociaal verslag Personeel Loonbeleid Lokale personeelswerving Mobiliteit Verzuim Verloop van het personeel Learning & Development Telewerk Sociaal overleg Reorganisatie van HR Milieuverslag Financieel verslag Verslag van het College van commissarissen Jaarverslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering van 27 juni

5 Woord vooraf In tegenstelling tot de verwachtingen kunnen de onderhandelingen over het vierde beheerscontract in 2013 niet worden afgerond. Ten gevolge van een aantal fundamentele opmerkingen van de controleorganen blijken immers wijzigingen aan de oorspronkelijk voorgestelde projectcyclus noodzakelijk, evenals enkele aanpassingen aan de Wet tot oprichting van BTC. Dat heeft het grootste deel van het voorbije jaar in beslag genomen zodat de eindronde van de onderhandelingen pas eind 2013 kan worden gestart. Wat de kerntaken van BTC betreft het formuleren en uitvoeren van de gouvernementele samenwerking is de opdracht in 2013 duidelijk: voor de formulering van nieuwe interventies moet het volledige beschikbare bedrag van 250 miljoen euro absoluut worden vastgelegd, en ten tweede moet de daling van de uitvoeringsgraad definitief worden gekeerd. In 2012 wordt BTC immers hard getroffen door de maatregel van de regering : in het kader van de noodzakelijke besparingen worden na oktober 2012 geen nieuwe engagementen meer toegestaan. Aangezien BTC zijn geformuleerde projecten tot dan toe doorgaans in het derde en vierde kwartaal ter financiering aan de overheid voorlegt, betekent de regeringsbeslissing een de facto verlies van ongeveer 200 miljoen euro aan vastleggingen, met alle gevolgen van dien voor de portefeuille van BTC in de nabije toekomst. De uitdaging bestaat er dus in de kalender naar voren te schuiven, zodat BTC minder getroffen wordt door eventuele soortgelijke beslissingen. BTC is samen met DGD in die opdracht geslaagd, met als gevolg dat we ook voor de volgende jaren de vastleggingskalender met zes maanden hebben kunnen vervroegen. Inzake de uitvoering van projecten en programma s moet een verdere daling van de bestedingsgraad, waarmee BTC in 2012 voor het eerst door tal van redenen geconfronteerd wordt, voorkomen worden. Ook daar is BTC in 2013 in geslaagd, al blijft het een feit dat de grote ambities inzake institutionele versterking door middel van zeer omvangrijke interventies in fragiele landen een permanente uitdaging vormen. Verder gaat in 2013 de meeste aandacht naar drie belangrijke acties die de efficiëntie van BTC op significante wijze moeten verbeteren. In de eerste plaats is er het ERP-project, dat BTC een geïntegreerd informaticasysteem moet verschaffen dat alle domeinen van de werking van BTC dekt en dat in de eerste plaats de interventies in de partnerlanden ten goede moet komen. Een tweede grote actie is de introductie van een nieuwe project- en programmamethodologie. Deze moet leiden tot betere ontwikkelingsresultaten, een beter risicobeheer en een slankere beheersstructuur. Na een vergelijkende analyse kiest BTC voor de Prince2- en MSP-methodologie, omdat deze in andere internationale omgevingen hun pertinentie reeds hebben bewezen en omdat beide het nauwst aansluiten bij de instrumenten die al gebruikt worden bij BTC. Met MoRe Results ontwikkelt BTC in 2013 ten slotte een opvolgings- en evaluatiesysteem dat beter geschikt is om na te gaan of de ontwikkelingsresultaten van de interventies behaald worden. Door accurate en correcte informatie op het juiste moment op het juiste niveau beschikbaar te stellen, moet MoRe Results een betere sturing van de interventies mogelijk maken. Het nieuwe instrument dient ook om meer en beter aan kennisopbouw te doen op basis van de opgedane ervaring, en om beter rekenschap af te leggen aan donoren en partnerorganisaties. Inmiddels is 2014 al enkele maanden ver en hebben de voogdijministers van BTC en de controleorganen hun akkoord gegeven om het ERP-initiatief te starten. Voor vijf van de negen modules van het ERP-systeem zal BTC gebruikmaken van de informaticasystemen van de federale overheid, voor de andere modules zal BTC een aparte aanbesteding uitschrijven. In het eerste kwartaal van 2014 keurt de Ministerraad ook het vierde beheerscontract goed. Daarin worden een aantal belangrijke stappen gezet om BTC meer te responsabiliseren en de coherentie en de kwaliteit van de projectcyclus verder te verbeteren. De agenda van 2014 is daarmee goed gevuld. BTC beschikt nu over de onontbeerlijke instrumenten om zijn werking nog te verbeteren en aan te passen aan de snel veranderende omgeving. Carl Michiels Voorzitter van het directiecomité Juni

6 4

7 Bestuurlijk verslag Algemene Vergadering De Minister van Ontwikkelingssamenwerking vertegenwoordigt de Federale Staat op de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering oefent geen andere bevoegdheden uit dan die welke haar zijn voorbehouden bij de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen met sociaal oogmerk en bij de wet. De Algemene Vergadering is gehouden op 21 juni Op de Algemene Vergadering geeft de Minister een kwijting voor het geleverde werk. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat uit twaalf leden, met inbegrip van de voorzitter die er van rechtswege lid van is, en telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. De bestuursleden worden benoemd door de Koning voor een hernieuwbare termijn van vier jaar, op basis van hun kennis van de internationale samenwerking of inzake beheer. In 2013 heeft geen enkel bestuurslid een leidinggevende functie opgenomen in de vennootschap. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van BTC. Hij bepaalt de strategie van BTC op voorstel van de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer en keurt elk jaar een ondernemingsplan goed waarin de doelstellingen en de strategie van BTC op middellange termijn worden vastgesteld. De leden van de Raad van Bestuur zijn (tot 24 oktober 2013): De h. Yves Haesendonck, voorzitter van de Raad van Bestuur; De h. Jef Valkeniers, plaatsvervanger van de voorzitter; De h. Claude Bougard De h. Xavier De Cuyper Mevr. Kathelijn De Decker De h. Luc De Lobel De h. Etienne Godin De h. Etienne Knoops Mevrouw Leen Laenens De heer Jacques Lefèvre De heer Willy Peirens De heer Milan Rutten Krachtens het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 (met uitwerking op 24 oktober 2013) wordt de Raad van Bestuur eervol van zijn taak ontslagen, en wordt een nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd. De Raad van Bestuur van BTC is dus sinds 24 oktober 2013 als volgt samengesteld: Mevrouw Martine Van Dooren, voorzitster van de Raad van Bestuur De heer Patrick Develtere, plaatsvervanger van de voorzitster Mevrouw Brigitte Boone De heer Alain Coheur De heer Xavier De Cuyper Mevrouw Saskia De Block De heer Xavier Godefroid De heer Etienne Godin Mevrouw Assita Kanko Mevrouw Florence Lepoivre De heer Milan Rutten Mevrouw Chris Verhaegen Krachtens de wet van 20 januari 2014 tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht vertegenwoordigt de heer Peter Moors als Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp de Directiegeneraal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de schoot van de Raad van Bestuur van BTC. Hij is evenwel niet stemgerechtigd. Overeenkomstig de beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 13 september 1999, gewijzigd door de beslissing van de Algemene Vergadering van 17 december 2004, ontvangen de leden van de Raad van Bestuur volgende vergoeding: De Voorzitter: een jaarlijkse som van 7000 euro en een zitpenning van 150 euro per raadsvergadering; 5

8 De Plaatsvervanger van de Voorzitter: een jaarlijkse som van 5500 euro en een zitpenning van 150 euro per raadsvergadering; De andere leden: een jaarlijkse som van 4000 euro en een zitpenning van 150 euro per raadsvergadering. De Voorzitter en diens Plaatsvervanger kunnen een forfaitaire onkostenvergoeding van 309,87 euro per maand ontvangen; de leden kunnen de reële gemaakte kosten voor het bijwonen van de raadsvergadering inbrengen. In 2013 komt de Raad van Bestuur elf keer bijeen. Interne audit BTC beschikt over een dienst Interne audit, die via het Auditcomité aan de Raad van Bestuur rapporteert. De opdracht van de Interne audit is om op onafhankelijke en objectieve wijze de Raad van Bestuur een redelijke zekerheid te verschaffen over de mate waarin het agentschap zijn activiteiten beheerst. De interne auditoren verstrekken advies om de werking van BTC te verbeteren. Zij evalueren de doeltreffendheid van het risico- en controlebeheer en van de beheersprocessen, en helpen BTC zo om zijn doelstellingen te realiseren. Bij het uitvoeren van hun taak nemen zij de normen van het Instituut van Interne Auditoren in acht. De twee voltijdse interne auditoren rapporteren aan het Auditcomité van BTC. Dat is samengesteld uit vijf leden van de Raad van Bestuur en komt in 2013 viermaal samen. Krachtens de wet tot oprichting van BTC en het beheerscontract moet het Auditcomité ervoor zorgen dat BTC op gepaste wijze de risico s identificeert en beheert. In 2013 houdt Interne audit zich bezig met de volgende zekerheidverstrekkende activiteiten: Een audit van het intern goed bestuur binnen de afdeling Operaties van BTC, uitgevoerd op de hoofdzetel en in de projecten. Deze audit geeft aanleiding tot de keuze van een eenduidige, internationaal erkende project- en programmabeheermethode. Een audit van het proces rekrutering en selectie binnen BTC. Deze audit leidt tot een grondige aanpassing van de procedures en bevestigt de noodzaak om te investeren in een ICT-oplossing ter ondersteuning van de rekrutering en selectie. Opvolgingsaudits van in 2011 en 2012 uitgevoerde audits van de werking van ICT en de beheersstructuren in Congo (Unité Conjointe d Appui à la Gestion UCAG). Daarnaast houdt Interne audit zich bezig met het dagelijks beheer en de administratieve onderzoeken van het integriteitsbureau van BTC. De dienst behandelt ten slotte de ontvangen vragen en klachten (zie p. 11). Directiecomité De leden van het directiecomité zijn: Carl Michiels, Voorzitter van het Directiecomité; Peter Pauwels, directeur Financiën en Information & Communication Management; Krista Verstraelen, directeur Human Resources; Luc Langouche, directeur Operations. 6

9 7

10 Landenkantoren BTC heeft in 2013 een kantoor in de volgende landen: Algerije, Benin, Bolivia, Burundi, Ecuador, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Oeganda, Palestijns gebied, Peru, Democratische Republiek Congo 1, Rwanda, Zuid-Afrika, Senegal, Tanzania en Vietnam. Administratief toezicht De vennootschap staat onder de controlebevoegdheid van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en van de Minister van Begroting. Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van twee regeringscommissarissen, benoemd en afgezet door de Koning, de ene op voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de andere op voordracht van de Minister van Begroting. Zij brengen geen verslag uit aan de Raad van Bestuur, maar rechtstreeks aan de betrokken minister. De bezoldiging van de regeringscommissarissen is ten laste van de Belgische Staat. Beroep van de Regeringscommissaris Begroting tegen een beslissing van de Raad van Bestuur van 16 december 2013 In zijn beroep van 20 december 2013 stelt de Regeringscommissaris voor Begroting dat het aangewezen kan zijn om te onderzoeken of BTC kan betrokken worden bij FEDCOM, voor wat betreft de post Financial Management, gezien BTC kan beschouwd worden als een administratieve openbare instelling in de zin van artikel 2, 3 van de Wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Financieel toezicht De controle op de financiële toestand en de jaarrekeningen wordt opgedragen aan een college van commissarissen dat vier leden telt. Het Rekenhof benoemt twee commissarissen. De andere commissarissen worden door de Algemene Vergadering benoemd. De commissarissen benoemd door het Rekenhof worden benoemd onder de leden van het Hof. De andere commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. De Koning stelt de bezoldiging vast van de commissarissen aangeduid door 1 Verder in dit verslag Congo genoemd. het Rekenhof. Het mandaat van de bedrijfsrevisoren is bepaald via de respectieve openbare aanbestedingen. Deze bezoldigingen zijn ten laste van BTC. Het mandaat voorziet een tussentijdse en een jaarlijkse audit van de rekeningen. Verder kunnen de commissarissen tot zes auditopdrachten uitvoeren in de partnerlanden. Elke opdracht levert een verslag op dat wordt toegelicht in een vergadering van het auditcomité. De verklaring over de jaarrekening 2013 is een verklaring zonder voorbehoud. Voor 2013 bedraagt de totale bezoldiging van de commissarissen van het Rekenhof euro. De uitgaven voor het College van Commissarissen bedragen ,52 euro, exclusief controleopdrachten buiten mandaat. Allianties en partnerschappen BTC wil zijn externe bekendheid versterken door strategische allianties aan te gaan met donoren, andere bilaterale of multilaterale ontwikkelingsagentschappen en technische partners (universiteiten, expertisecentra, studiebureaus, ministeries, overheidsbedrijven...). In 2013 telt het agentschap verschillende samenwerkingsakkoorden met Belgische overheidsdiensten en instellingen. BTC heronderhandelt enkele bestaande overeenkomsten en sluit er nieuwe af met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) en het RIZIV. Er zijn onderhandelingen aan de gang met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), SYNTRA Vlaanderen en de Société Wallonne des Eaux (SWDE). Bestaande akkoorden: Ministerie van Defensie FINEXPO, de dienst voor Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën Belgische federale politie Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu Federale Overheidsdienst Justitie Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) BTC onderhoudt en versterkt de bestaande partnerschappen met de belangrijkste spelers uit de ontwikkelingssamenwerking (EUNIDA, Practitioners' Network for 8

11 European Development Cooperation, DFID UK, Finexpo, Europese Unie, enz.). In Congo blijft deze samenwerking gespannen omdat de afsluiting van bepaalde interventies met een grote infrastructuurcomponent in fragiele landen, zoals REJUSCO en de 'Waterfaciliteit (drinkwatervoorziening) zo complex is. BTC pleit voor een gemeenschappelijke strategie met DGD op het gebied van partnerschappen om het Belgisch agentschap beter te positioneren in een veranderende context waarin vele donoren actief zijn. Bijvoorbeeld voor gezamenlijke programmering, 'blending' (een mix van giften en leningen), deelname aan EU Trust Funds en de strategie tegenover de privésector. BTC wordt door de Europese Commissie geaccrediteerd als gemandateerd orgaan ( mandated body ) om Europese 'twinnings' of 'jumelages' uit te voeren, maar kan in 2013 nog geen opportuniteiten ontwikkelen. Organisatieontwikkeling Strategie BTC blijft ernaar streven zijn voor 2016 beoogde strategische doelstellingen te bereiken. Daartoe past BTC het aantal en de reikwijdte van die doelstellingen aan volgens de evolutie van de context waarin het werkzaam is en volgens de ontwikkeling van zijn interne organisatie. De 13 strategische doelstellingen van BTC willen stuk voor stuk bijdragen aan de ontwikkelingsprocessen van de partnerlanden. Ze worden visueel voorgesteld in de strategische kaart: Figuur: De strategische kaart van BTC 9

12 Om de strategische doelstellingen te bereiken moeten de landenteams en de departementen van de zetel een aantal concrete acties ondernemen. Sommige acties vereisen een nauwere samenwerking tussen de departementen onderling en tussen het terrein en de zetel. Daarom werd besloten ze samen te brengen in vier assen van organisatieverandering in plaats van ze op te nemen in de actieplannen. De vier assen willen de uitvoering van de gouvernementele samenwerkingsprogramma's versnellen. Daarbij garanderen de assen de coherentie en de kwaliteit van de interventies en het risicobeheer. 1. Eerste as van verandering: de ontwikkelingsaanpak verbeteren Om de aanpak die BTC gebruikt om zijn interventies te formuleren en uit te voeren te verbeteren en om hun verankering in de ontwikkelingsstrategieën van de partnerlanden te waarborgen, beslist BTC zich te inspireren op de methodes PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) en MSP (Managing Successful Programmes). Het integreren van de goede praktijken van deze methoden bij BTC houdt ook rekening met de werkzaamheden van de onderhandelingen voor het vierde beheerscontract. 2. Tweede as van verandering: de cultuur van accountability versterken Om iedere collega duidelijk te responsabiliseren voor de te bereiken resultaten, bepaalt BTC zijn kader van interne accountability. Dat identificeert de indicatoren die BTC wil volgen op strategisch en operationeel niveau en stemt daarna de plannings- en opvolgingsprocessen op elkaar af op alle niveaus van de organisatie. BTC installeert ook een instrument waarmee de werklast kan worden gemeten die een aantal kritieke diensten met zich meebrengen. versterken, stippelt BTC een verandertraject uit. Doel is de werking van de landenteams te verbeteren, onder leiding van de plaatselijk vertegenwoordigers. Dat traject omvat een gedeelde visie over de werking van de landenteams en wil bepaalde gemeenschappelijke processen verbeteren en een eigen roadmap voor elk landenteam ontwikkelen. Opvolging van de bedrijfsprestatie Er worden regelmatig managementreviews gehouden om de bedrijfsprestatie van BTC op te volgen, d.w.z. de manier waarop BTC zijn strategie uitvoert. Dankzij die opvolging van zijn bedrijfsprestatie kan BTC: zijn strategie sturen; analyseren, lessen trekken en leren; zijn accountability versterken en zich ervan vergewissen dat de strategie bijdraagt aan de engagementen die België onderschreef in de samenwerkingsprogramma s en aan deze die BTC zelf onderschreef in het beheerscontract dat BTC bindt aan de Belgische staat. BTC wil de opvolging van zijn bedrijfsprestatie verbeteren door een beperkt aantal kritieke prestatieindicatoren te bepalen die zijn afgestemd op de doelstellingen van zijn strategische kaart. BTC ontwikkelt een chronogram voor de opvolging van de indicatoren. Vanaf 2015 wordt geleidelijk aan gestart met de opvolging, afhankelijk van de evolutie van het informatiebeheersysteem dat hierop betrekking heeft. Kwaliteitsgarantie In het kader van zijn strategische doelstelling 'het kwaliteitsbeheer versterken' blijft BTC zijn kwaliteitszorg ontwikkelen. Het systeem bestaat uit twee niveaus: 3. Derde as van verandering: de werkmethodes vereenvoudigen Om zijn missie nog efficiënter uit te voeren, ontwikkelt BTC de toekomstige architectuur van zijn informaticatoepassingen. Daarna analyseert BTC de noden en stelt een bestek op met de bedoeling zijn processen meer te automatiseren. Verder lanceert BTC een grootscheepse interne campagne om ideeën te verzamelen om zijn werking te vereenvoudigen. 4. Vierde as van verandering: samenwerken in landenteams Om de steun aan de interventies gedurende de hele beheercyclus van de samenwerkingsprogramma's te Het eerste niveau wordt uitgevoerd door de directies belast met het leveren van diensten en producten. Het omvat Monitoring & Evaluatie van de interventies zodat BTC zich ervan kan vergewissen dat de geleverde diensten en producten beantwoorden aan de interne kwaliteitsnormen. Het tweede niveau valt onder de verantwoordelijkheid van de algemene directie. Het bestaat erin het normatief kader dat van toepassing is op het eerste niveau te ontwikkelen, vulgariseren en onderhouden. Het legt de interne kwaliteitsnormen vast, zorgt ervoor dat de prestaties van de interventies worden gemeten in het licht van de internationale evaluatiecriteria. 10

13 ISO 9001-certificering Het BTC-kwaliteitszorgsysteem wordt sinds 2010 volgens de internationale norm ISO 9001 gecertificeerd. De certificering betreft de interventies met een projectaanpak als hulpvorm. Aangezien de certificeringcyclus loopt over drie jaar, komt BTC nu aan het einde van de eerste cyclus. BTC slaagt voor de audit om zijn certificering te vernieuwen. Die slaat zowel op de zetel in Brussel als op de landenkantoren van BTC in Rwanda en Marokko. Klachtenbeheer BTC blijft de klachten behandelen die binnenkomen via het daartoe bestemde formulier op de website. In 2013 worden twaalf klachten ingediend. Alle klachten worden ontvankelijk verklaard maar na analyse blijkt dat tien ervan ongegrond zijn. Een van de gegronde klachten wordt opgelost in het voordeel van de indiener. De andere klacht noopt BTC tot het nemen van corrigerende maatregelen. Iedere indiener van een klacht krijgt binnen de 25 werkdagen na ontvangst van de klacht een gemotiveerd antwoord. Om de klantvriendelijkheid te verhogen evalueert BTC in 2013 zijn klachtenbeheersysteem en ontwikkelt een verbeterstrategie voor Integriteit en anti-corruptie 2013 is het eerste volledige werkingsjaar van het integriteitsbureau. Het integriteitsbureau ontvangt klachten en vragen over ethiek en corruptiebestrijding in het kader van de werking van BTC in België en zijn partnerlanden. Het bureau functioneert als tweede lijn, na de plaatselijk vertegenwoordiger of de hiërarchische overste, voor klachten en vragen rond integriteit. Het dagelijks beheer is in handen van de onafhankelijke dienst Interne audit. Het interne-auditcharter geeft Interne audit de verantwoordelijkheid om interne administratieve onderzoeken uit te voeren. Dat omvat ook de inhoudelijke analyse en de verdere behandeling van ontvankelijk verklaarde klachten. Aansluitend bij enkele leermomenten in 2012 wordt de werking in 2013 herzien om beter te beantwoorden aan de noden. Het integriteitsbureau is bereikbaar voor iedereen Het integriteitsbureau werkt met een onlinemeldpunt dat losstaat van de bestaande ICT-infrastructuur bij BTC. Dat garandeert een volledige onafhankelijkheid en beschermt de identiteit van de personen of organisaties met vragen of klachten. Het integriteitsbureau behandelt geen anonieme of niet-gefundeerde klachten. Personen met vragen of klachten identificeren zich op de website of via en worden gecontacteerd door het integriteitsbureau. Enkel op basis van bewijsmateriaal of ondubbelzinnige aanwijzingen wordt een vooronderzoek gestart. Het integriteitsbureau respecteert de regelgeving Het integriteitsbureau informeert de medewerkers tegen wie een klacht wordt ingediend en verwijdert elke verwijzing naar personen na afwerking van een klacht of een vraag, conform de regels opgesteld door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Het integriteitsbureau in cijfers In 2013 ontvangt het integriteitsbureau 27 meldingen, waarvan 6 vragen en 21 klachten. Van deze meldingen komen er 8 uit West-Afrika, 13 uit Centraal-Afrika, 3 uit Zuid-Amerika en 3 van de hoofdzetel. Van de 21 klachten worden er 11 als niet ontvankelijk beschouwd. Bij 3 klachten ontbreekt informatie, terwijl 8 klachten niet rechtstreeks met de integriteitsproblematiek te maken hebben en worden overgedragen naar een andere dienst. Van de 10 ontvankelijke klachten worden er 6 door de eerstelijnsmedewerkers behandeld en neemt het integriteitsbureau er 4 voor zijn rekening. Van de 21 klachten komen er 9 van medewerkers van BTC en 12 van externe partijen. Het integriteitsbureau voert onderzoek naar 4 dossiers in Eén van de dossiers wordt overgedragen uit 2012, terwijl één dossier wordt overgedragen aan de dienst controlling en de externe auditoren voor verder onderzoek. Optimaal gebruik van aanwezige competenties De medewerkers van het integriteitsbureau beschikken niet over alle kennis met betrekking tot ethisch gedrag en corruptiebestrijding. Daarom doen ze een beroep op de ethische commissie, opgericht om het integriteitsbureau te ondersteunen bij de beoordeling van de principekwesties die in bepaalde vragen en klachten rijzen. Deze meldingen worden in anonieme vorm voorgesteld aan de commissie. Deze is samengesteld uit leden van verschillende departementen en verenigt de verschillende competenties binnen BTC rond integriteit en corruptiebestrijding. 11

14 Deelname aan internationale netwerken Als partner in het U4 Anti-Corruption Resource Centre maakt BTC gebruik van de kennis en competenties rond corruptiebestrijding in de ontwikkelingssamenwerking die binnen deze organisatie aanwezig zijn. U4 werkt onder de koepel van het Chr. Michelsen Institute en opereert vanuit het Noorse Bergen. De organisatie werkt nauw samen met Transparency International. BTC en DGD financieren elk de helft van het Belgische lidmaatschap. Dat geeft de organisaties toegang tot algemene opleidingen en tot zeer specifieke sectorgerichte opleidingen rond corruptiemechanismen in de ontwikkelingssamenwerking. De BTC-medewerkers wordt sterk aangeraden om deel te nemen aan de opleidingen die voor hen relevant zijn. Waar mogelijk en pertinent, doen we voor onze formuleringen een beroep op de informatie die U4 ter beschikking stelt, in een streven om het risico op corruptie in onze projecten zoveel mogelijk te beperken. Communicatie De dienst communicatie ondersteunt de activiteiten van BTC op verschillende niveaus. Alle communicatie wordt beheerd vanuit eenzelfde dienst die uiteenlopende expertise in huis heeft. Op die manier wordt de samenhang verzekerd en wordt een globale visie nagestreefd. De interne communicatie wordt geconfronteerd met een complexe realiteit, met meer dan 1600 medewerkers verspreid over 18 landen, soms in heel afgelegen gebieden. Het is dan ook een hele uitdaging om de juiste informatie bij de juiste persoon te krijgen zodat hij of zij vlotter kan werken, gehoord wordt en actief deelneemt aan de werking van BTC. Door de technische beperkingen (slechte internetverbinding) in een aantal landen hebben nieuwe communicatie-initiatieven (de tweewekelijkse interne nieuwsbrief Extra Time, een hobbyrubriek op intranet ) niet altijd de vooropgestelde impact. Wat in Brussel wel lukt, is niet altijd een succes op het terrein. De vaststelling blijft dat meer samenwerking tussen verschillende diensten (communicatie, personeelsdienst, organisatieontwikkeling) en een specifiek elektronisch platform voor ervaringsuitwisseling en kennisdeling een aanzienlijke verbetering kunnen teweegbrengen. Meer en meer projecten zijn zich ervan bewust dat communicatie een strategisch instrument is dat tot betere ontwikkelingsresultaten leidt. Deze communicatie voor ontwikkeling (Communication for Development, C4D) geniet steeds meer aandacht en bijval tijdens de briefing vóór vertrek van de technisch assistenten. In 2013 komen meer aanvragen voor backstopping van De institutionele communicatie heeft tot doel in alle openheid rekenschap af te leggen over wat BTC met het geld van de belastingbetaler doet, zowel in België als in de partnerlanden. Op die manier toont BTC dat het agentschap vertrouwen verdient en dat het klaar is om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In 2013 ziet een nieuw magazine het licht. De titel vertolkt de ambities die het agentschap moet hebben: Impact. Er verschijnen twee nummers die de resultaten van projecten in belangrijke sectoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in de kijker zetten: gezondheid en landbouw. De sectorale focus is de kracht van het nieuwe magazine. De gezondheidsexperts en de landbouwdeskundigen van BTC eigenen het zich toe en verspreiden het in hun expertisenetwerken. En de feedback is positief: een zeer toegankelijke publicatie, to the point, resultaatgericht, aangenaam en leesbaar. In 2014 komt er wegens budgettaire beperkingen wellicht slechts één nummer van Impact, over de sector infrastructuur of onderwijs. 12

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be INHOUD 2 3 Voorwoord 4 Focus op sociale zekerheid en gezondheid 5 Expertise, flexibiliteit, standaardisatie en schaalvoordelen 6 In-house -dienstverlening binnen helder

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012

Federatie van Belgische Kamers van Koophandel. Duurzaamheidsverslag 2012 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Duurzaamheidsverslag 2012 Inhoudstafel Voorwoord... 2 1. Organisatieprofiel... 3 1.1. Algemene voorstelling... 3 1.2. Kamers van koophandel, een mondiaal netwerk...

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter

PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter PROXIMUS NV van publiek recht Corporate Governance Charter Inleiding Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider voor onder meer de vaste telefoonlijnen (retail en wholesale),

Nadere informatie

10 JAAR FOD P&O 2001-2011

10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 JAAR FOD P&O 2001-2011 10 jaar FOD P&O 2001-2011 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar Gewoon de mening

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 www.smals.be Inhoud 3 4 6 8 9 10 12 12 13 14 15 16 18 20 22 23 23 25 26 28 29 48 49 50 51 53 57 59 60 61 62 64 64 64 65 Voorwoord UP-site: Klaar voor de toekomst ICT voor Werk,

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

Opdracht 4. Organisatievermogen

Opdracht 4. Organisatievermogen Opdracht 4 Organisatievermogen De FOD Sociale Zekerheid is altijd al op zoek gegaan naar aspecten van de werking en de organisatie die voor verbetering vatbaar waren. In de komende jaren wil de FOD inspanningen

Nadere informatie

Milieuverklaring van de Belgische Technische Coöperatie 2006-2009

Milieuverklaring van de Belgische Technische Coöperatie 2006-2009 Milieuverklaring van de Belgische Technische Coöperatie 2006-2009 Informatiefiche Naam Type Activiteitssector Adres van het hoofdkantoor Belgische Technische Coöperatie (BTC) Naamloze vennootschap van

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag. www.smals.be

Activiteitenverslag. www.smals.be Activiteitenverslag www.smals.be 2 Voorwoord In het verkiezingsjaar 2014 lieten Smals en haar leden geen tijd verloren gaan. Ambitieuze programma s voor synergie, operationele verbetering en kostenbeheersing

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling

Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling Jaarverslag 2012 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie