Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst"

Transcriptie

1 Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron Glasbeek, opleidingscoördinator van de opleiding Productieleider, Ben Smit, artistiek leider en Geert Oude Weernink, zakelijk leider allen van de Theaterwerkplaats De Prins van Groningen, Nynke Oele, cultureel ondernemer en Robbert Baars, theateradviseur Kunstfactor.

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De context van de opleiding pag Doel van de opleiding pag Visie op leren produceren pag Rollen en competenties van een productieleider pag. 5 Hoofdstuk 2. De structuur en organisatie van de opleiding pag Toelating pag Inrichting van de opleiding pag. 8 Hoofdstuk 3. Lesinhoud pag. 12 Jaar 1 pag. 12 Jaar 2 pag. 14 Hoofdstuk 4. Evaluaties en procedures van de opleiding pag Evaluatie van de stage pag Toetsingscriteria voor het examen pag De procedure van het examen pag De evaluatie van de opleiding pag Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit pag. 20 Bijlagen literatuurlijst pag. 22 2

3 3

4 Hoofdstuk 1. De context van de opleiding Binnen het kunstvakonderwijs neemt produceren een bijzondere plek in. Produceren is geen artistiek ambacht, geen kunstvorm, niet eens een doel op zich. Een goede productieleider maakt het mogelijk dat anderen kunst kunnen maken en ervan kunnen genieten. Dat maakt de opleiding praktisch en niet gericht op het ontwikkelen van een artistiek profiel, zoals dat bijvoorbeeld bij de opleiding voor regisseur wel het geval is. In Nederland bestaat een vergelijkbare opleiding voor het amateurveld niet. Wel bestaat er een vierjarige bachelor-opleiding die verbonden is aan de Theaterschool Amsterdam: de Opleiding Productie Podiumkunsten. Ook een aantal MBO opleidingen bieden een vergelijkbare opleiding aan. Deze opleidingen leiden echter niet specifiek op voor het amateurveld. Bovendien is de vraag naar producenten voor dergelijke projecten groter dan het aanbod, zeker in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Het raamleerplan voor de kaderopleiding produceren voor de Amateurkunst is dan ook niet vergelijkbaar met dergelijke HBO en MBO opleidingen en richt zich specifiek op het veld van de amateurkunst. Wij hebben met dit raamleerplan noch de ambitie noch de pretentie om ons met deze bestaande opleidingen te vergelijken. Wij leiden niet op met een duidelijk beroepsperspectief; wij leiden op om de amateurkunst beter te kunnen ondersteunen, en op die manier mee te gaan met de artistieke en productioneel ingewikkelde ontwikkelingen uit de praktijk. Tijdens de pilot is gebleken dat deelnemers soms de ambitie hebben om in het professionele veld te werken als productieleider, en deze opleiding als opstapje zien. Dat mag. De deelnemers moeten van tevoren duidelijk worden gemaakt dat deze opleiding zich niet richt op het professionele circuit, al zijn we natuurlijk wel blij met gedreven deelnemers. De gedrevenheid van de deelnemers geeft wat ons betreft ook aan dat ook op producerend niveau de grens tussen professioneel en amateur aan het verschuiven is. Aangezien dit raamleerplan de deelnemers een zo professioneel mogelijke omgeving wil aanbieden, wordt in dit raamleerplan niet uitgesloten dat de deelnemers stage lopen bij bijzondere projecten van een professionele gezelschappen, voorstellingen met amateurs en professionals of festivals waar zowel professionele als amateurkunstenaars optreden. Wij zien dit niet als conflicterend met onze doelstelling om mensen op te leiden voor de amateurkunst. Immers, je leert het meest in een zo professioneel mogelijke omgeving. En dat is vaak in het semiprofessionele en het professionele circuit. 4

5 1.1 Doel van de opleiding De opleiding Produceren voor de Amateurkunst stelt zich ten doel om productieleiders op te leiden die in staat zijn zelfstandig een enkelvoudig amateurkunstproject te leiden. Hieronder kunnen vallen: een voorstelling, een tentoonstelling, een mediaproductie, etc. Daarnaast worden deelnemers opgeleid om als productiemedewerker bij meervoudige, multidisciplinaire projecten in de amateurkunst te functioneren. Binnen een groter geheel van bijvoorbeeld een festival, zijn ze in staat om één facet van de productie zelfstandig uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld de kassa, marketing, publiciteit of vrijwilligersbegeleiding zijn. De deelnemer heeft aan het einde van de opleiding kennis van en inzicht in de breedte van het culturele veld waarin productieleiding een rol speelt. De deelnemer aan de kaderopleiding Produceren voor de Amateurkunst moet aan het einde van de kaderopleiding kunnen voldoen aan de genoemde competenties en een eindproject kunnen neerzetten die voldoet aan de voorwaarden. 1.2 Visie op leren produceren Productieleiders opereren in een omgeving waar verschillende dingen tegelijkertijd aan de hand zijn. Binnen het aanbod van de lessen dient gezocht te worden naar voldoende theoretische kennis om met die dynamiek te leren omgaan. Daarnaast is de praktijkervaring van groot belang. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om zowel door middel van zelfstudie, praktijkvoorbeelden en eigen praktijkervaring de veelheid aan competenties te verwerven die nodig zijn om te kunnen werken als cultureel producent. Het is een praktische opleiding waarbij de ideale leeromgeving zich voor een belangrijk deel buiten het leslokaal bevindt. Aangezien een productieleider leiding moet gaan geven, is het belangrijk dat de deelnemers al in een vroeg stadium voor een groep leren staan. Dat betekent dat er naast groepslessen, waarin de beste praktijkvoorbeelden en basisbegrippen worden aangereikt, ook in subgroepen of kleinere projecten zal worden gewerkt. Dat kan al dan niet met personen van buitenaf. De docenten en opleidingscoördinator zullen er samen zorg voor dragen dat de leerstof zoveel mogelijk in de lessen en in de praktijk wordt uitgewerkt. Het voordeel van het werken in groepen tijdens de opleiding, is dat het een afspiegeling is van projectmatig werken in de praktijk. Samenwerken, communiceren, strategisch denken en plannen zit op die manier continue in de lessen verweven. Observatie vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijs, zoals het bezoeken van festivals, evenementen en voorstellingen en die bekijken door de bril van een productieleider. Ook het voorbereiden van opdrachten thuis, zoals het maken van een draaiboek of een subsidieaanvraag is onderdeel van de opleiding. Tenslotte vormen de stages één van de belangrijkste onderdelen. De stage kan plaatsvinden bij een bestaand evenement of festival, bij een vereniging, stichting of bij een eigen project. De stage is een belangrijk onderdeel van het examen. 5

6 Er wordt met docenten gewerkt, die elk op hun eigen terrein expertise hebben opgebouwd en voor één of twee modules worden aangetrokken. De opleidingscoördinator zorgt voor de continuïteit en is daarom het belangrijkste aanspreekpunt voor de deelnemers. Zowel de opleidingscoördinator als de gastdocenten hebben, al dan niet als autodidact, minimaal HBO werk- en denkniveau. 1.3 Rollen en competenties van een productieleider Een productieleider opereert tussen droom en daad. En inderdaad staan daar niet alleen maar wetten in de weg, maar vooral praktische bezwaren. De productieleider is er voor om die praktische bezwaren weg te nemen. Hij schept de voorwaarden die nodig zijn om de artistieke ideeën te verwezenlijken. Om dat te bereiken vervult de productieleider meerdere rollen. De productieleider is een: - organisator: mensen, goederen, diensten en ideeën moeten op het juiste moment op de juiste plek zijn - probleemoplosser: een productieleider draagt oplossingen aan voor (onverwachte) problemen - vertaler: een productieleider is de verbinding tussen de artistieke kern, de techniek en andere betrokkenen. - bewaker: een productieleider houdt toezicht op het proces, het budget en de planning Het is een dooddoener, maar een productieleider moet goed met mensen kunnen omgaan. In de amateurkunst wordt er veel en vaak met vrijwilligers gewerkt, mensen die onbetaald hun hart, ziel en tijd in een project willen steken. Daar moet je niet alleen oog voor hebben, je moet het ook leuk vinden om mensen van allerhande pluimage te betrekken, te inspireren en te motiveren bij een project. Je moet een team kunnen smeden, vaak bestaande uit professionele en vrijwillige mensen. Produceren in de amateurkunsten is mensenwerk van mensen die, vaak met beperkte middelen, nieuwe vergezichten willen creëren. Het optimaal inzetten, benutten en motiveren van mensen en middelen en daarbij de kwaliteit van het product niet uit het oog te verliezen, dat is de opdracht van de productieleider. Kerntaken van de productieleider zijn: -artistieke ideeën vertalen naar de praktijk. Hij kan met iedereen communiceren en afspraken maken. Hij kan zelfstandig en in een team beslissingen nemen en kan oplossingen aandragen, ook onder tijdsdruk. In een subsidieaanvraag kan hij artistieke ideeën helder en praktisch verwoorden. Hij is in staat een begroting op te stellen en een PR plan te maken. -organiseren. Een productieleider moet kunnen plannen en organiseren, op artistiek en zakelijk vlak. De productieleider is in staat het project van A-Z te overzien en kan met een draaiboek overweg. Hij kan hoofd- van bijzaken onderscheiden en prioriteiten stellen. Hij kan probleemoplossend werken. 6

7 -samenwerken. Een productieleider moet in staat zijn met alle betrokken partijen helder te communiceren, zowel binnen als buiten het team. Een productieleider in de amateurkunst moet mensen kunnen motiveren en betrokkenheid kunnen creëren. Hij moet kunnen samenwerken met professionals en vrijwilligers. Competenties Competenties staan voor de integratie van kennis, houding en vaardigheden op het technische, artistieke en praktische vlak. Deze competenties geven tevens de doelen op langere termijn aan. Gedurende de opleiding wordt helder uitgelegd op welke manier en op welk moment kennis, houding en vaardigheden worden getoetst. De kerntaken van een productieleider laten vertalen zich in de volgende competenties: - een goede subsidieaanvraag schrijven - een begroting opstellen - een budget bewaken - een pr plan opstellen - een draaiboek maken - samenwerken en communiceren - prioriteiten stellen - overzicht houden en onder tijdsdruk werken - mensen motiveren en aansturen - oplossingsgericht werken, alleen en met anderen 7

8 Hoofdstuk 2. De structuur en organisatie van de opleiding 2.1 Toelating Om deelnemers een helder beeld te geven over de inhoud en de eisen van de opleiding is er een vorm van toelating. De toelating vindt plaats door middel van een gesprek of sollicitatiebrief. Het staat de organiserende instelling vrij hier zelf een keuze in te maken. De toelating vormt geen apart onderdeel van de opleiding. Vooraf wordt duidelijk gemaakt dat een deelnemer gedurende het cursusjaar een dagdeel per week ter beschikking moet hebben voor een stage. De deelnemer moet voldoende tijd hebben om stage te kunnen lopen in het studiejaar; het is niet mogelijk om alleen de lessen te volgen zonder praktijkervaring van een stage. Een deelnemer moet aantoonbare affiniteit met de (amateur)kunsten hebben, 18 jaar of ouder zijn en MBO denk- of werkniveau hebben. Daarnaast moet iemand ervaring hebben met het werk van een productieleider, of een afgeleide taak daarvan. Dit kan betekenen dat iemand al eens eerder iets heeft georganiseerd in de kunsten (een voorstelling, een tentoonstelling, een concert, etc) of ervaring heeft met marketing, pr, publiciteit, artiestenopvang etc. van een cultureel project. De toelating biedt de kandidaat de mogelijkheid: een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de toekomstige opleiding te checken of deze voldoende bagage heeft om de opleiding te gaan volgen na te gaan of de opleiding aan de verwachtingen voldoet De toelating heeft voor de kaderopleiding ten doel: voldoende inzicht te krijgen op de motivatie van de toekomstig deelnemer na te gaan of de toekomstig deelnemer zich voldoende kan ontwikkelen na te gaan of de toekomstig deelnemer voldoende bagage heeft om de opleiding te starten in te schatten of de deelnemer voldoende tijd en doorzettingsvermogen heeft om de opleiding af te maken. Bij de selectie wordt er gekeken naar: - de motivatie van de deelnemer: waarom wil iemand leren produceren, wat is iemands ambitie? - de ervaring van de deelnemer: wat heeft iemand al georganiseerd of geproduceerd? - of de deelnemer een basale kennis heeft van (een deel van het) lokale kunstenveld - voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, zoals flexibiliteit, met kritiek kunnen omgaan en communicatief vaardig zijn, zowel mondeling als schriftelijk. De selectie voor de toelating dient te worden gedaan door minimaal drie personen: de opleidingscoördinator, de stagebegeleider en iemand van de organiserende instelling. 8

9 2.2 Inrichting van de opleiding De opleiding bestaat uit twee leerjaren. Beide leerjaren bestaan uit diverse modules waarin steeds een ander deel van het produceren aan bod komt. Pas wanneer de deelnemer alle modules heeft doorlopen, komt hij in aanmerking voor een diploma. Het eerste leerjaar maakt de deelnemer het hele proces door van de ontwikkeling van een artistiek idee tot de uiteindelijke uitvoering en de post-productie. De verschillende facetten die belangrijk zijn in dit proces, worden per module uitgelicht. Dit gebeurt zowel met case-studies als met de ervaring die wordt opgedaan tijdens de stage. Meerdere disciplines komen aan bod. In het tweede jaar verschuift de focus van het artistieke proces en de uitvoering naar de volle breedte van het culturele amateurveld. De deelnemer leert instellingen, organisaties, stichtingen en overheden kennen die een rol spelen binnen de kunsten. In dit jaar wordt er dieper ingegaan op alle randvoorwaarden van meervoudige artistieke projecten, zoals festivals en evenementen. Na dat jaar moet de deelnemer kennis en inzicht hebben in het veld waarin productieleiding een rol speelt en daarin kunnen functioneren. Het opleidingsteam Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de deelnemers met meerdere docenten werken. Het wordt geadviseerd om per module andere gastdocenten uit te nodigen. Het vaste opleidingsteam bestaat uit de opleidingscoördinator, de stagebegeleider en een medewerker van de organiserende instelling. De opleidingscoördinator is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de opleiding en de vertaling van dit raamleerplan in een werkplan voor de opleiding. Hij regelt de lesruimte, de (gast)docenten en is het aanspreekpunt voor de deelnemers, docenten en organiserende instelling. Hij houdt absentielijsten bij en volgt de leerlingen in hun leerproces. Samen met de deelnemers is hij verantwoordelijk voor het bijhouden van het studiedossier. Hij is aanwezig bij presentaties, tussentijdse evaluaties en bij het examen. De stagebegeleider helpt de deelnemers met het vinden van een goede stageplek en hij gaat op stagebezoek. Hij is aanwezig bij presentaties, tussentijdse evaluaties en bij het examen. De stagebegeleider moet het stageplan voorafgaand aan de stage goedkeuren. Na afloop beoordeelt hij het stageverslag. De organiserende instelling is verantwoordelijk voor de werving van de deelnemers, een financiële basis voor de opleiding, het benoemen van de examencommissie, het aanvragen van de diploma s en het behandelen van eventuele klachten. 9

10 Modulen Elk leerjaar is opgebouwd uit een aantal modulen, waarin een bepaald onderdeel van het productieproces uitgebreid besproken wordt en bijbehorende competenties worden getoetst. Een module bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin (gast)docenten college komen geven en huiswerkopdrachten worden besproken. Aan het einde van elke module vindt er een toetsing plaats door middel van een huiswerkopdracht of presentatie. De opdrachten worden beoordeeld door de (gast)docent en meegenomen in het studiedossier (zie hieronder) van de deelnemer. De (gast)docent moet over een opleiding beschikken in de betreffende module, of door ervaring veel relevante expertise hebben opgebouwd. Studiebelasting Het eerste jaar vraagt van de deelnemers een investering van tenminste 160 uur: 45 uur les, 10 uur voorstellingsbezoek, 30 uur opdrachten maken (huiswerk), 15 uur literatuur lezen, uur stage (minimaal). In het tweede jaar is dat tenminste 188 uur: 48 uur les, 15 uur voorstellingsbezoek, 30 uur opdrachten maken (huiswerk), 15 uur literatuur lezen, uur stage (minimaal). De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers, zodat er voldoende individuele aandacht kan worden gegeven. Deelnemers worden aangemoedigd zelf zoveel mogelijk voorstellingen en culturele activiteiten te bezoeken. Stage In beide leerjaren wordt er door de deelnemer stage gelopen. Het is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De deelnemer wordt aangemoedigd zelf een stageplek te zoeken, maar de stagebegeleider kan hier uiteraard in assisteren. De opleiding biedt vele handvatten om het proces van produceren soepel te laten verlopen, maar pas in de praktijk leer je wat het werk inhoudt en hoe je daar mee omgaat. Ook je eigen valkuilen en stressbestendigheid worden het beste in de praktijk getest. De stage moet van tevoren door de stagebegeleider worden goedgekeurd in een projectplan. In dat projectplan staat omschreven wat de leerdoelen zijn en hoe de deelnemer die leerdoelen wil verwezenlijken. Zowel in het eerste als in het tweede jaar wordt er stage gelopen. Deelnemers moeten daar minstens een dagdeel per week voor beschikbaar hebben. Het eerste jaar is vooral een meeloopstage of een stage bij een enkelvoudig (amateurkunst)project (d.w.z. dat er slechts één discipline aan bod komt). Op die manier lopen theorie en praktijk min of meer gelijk en is de deelnemer in staat om dat wat besproken wordt in de les, direct toe te passen in de praktijk. In het tweede jaar moeten de verantwoordelijkheden tijdens de stage groter zijn en moet de deelnemer eindverantwoordelijkheid dragen voor een bepaald onderdeel van de productie. Dan kan iemand 10

11 ook stage lopen bij een meervoudig project zoals een festival. Op die manier loopt het soort stage dat iemand loopt min of meer parallel met het aangeboden theoretische programma. De stagebegeleider bezoekt het project waar de deelnemer stage loopt. De stage wordt door de deelnemer, de stagebegeleider van de opleiding en de organisatie geëvalueerd en de deelnemer schrijft een stageverslag voor de evaluatie. De resultaten worden verwerkt in het studiedossier. In Hoofdstuk 4 staan de richtlijnen voor de stage-evaluatie beschreven. Studiedossier Samen met de deelnemers is de opleidingscoördinator verantwoordelijk voor het bijhouden van het studiedossier. Het studiedossier: - dient als naslagwerk voor deelnemer en opleidingscoördinator - bestaat uit gemaakte opdrachten, evaluaties, beoordelingen en aanwezigheid van de deelnemer - ook eventuele vrijstellingen worden vermeld - bevat de stageverslagen en de projectplannen van de stages - wordt standaard aan de gecommitteerde bij het examen voorgelegd zodat deze inzicht krijgt in het traject dat de deelnemer heeft doorlopen gedurende de opleiding. Tussentijdse evaluatie Aan het einde van het eerste jaar krijgen de deelnemers een bindend advies om door te gaan naar het tweede jaar, dat door de opleidingscoördinator wordt toegelicht. Om door te mogen naar het tweede jaar mag er 1 module met een onvoldoende zijn afgesloten. De stage mag nooit met een onvoldoende worden afgerond. Aan het einde van het tweede jaar vindt het examen plaats. Om in aanmerking te komen voor het examen, mag de deelnemer ook weer maximaal 1 onvoldoende hebben behaald in het tweede jaar, en moet de stage met een voldoende zijn afgerond. Examen Het examen bestaat uit het studiedossier, een eindopdracht en een eindgesprek met de examencommissie. Voordat het eindgesprek plaats vindt, moet het studiedossier zijn goedgekeurd (d.w.z. gecontroleerd op volledigheid) door de opleidingscoördinator. De eindopdracht is een op maat gemaakte schriftelijke opdracht. In deze opdracht (of case-study) komen onderwerpen aan bod die voor de deelnemer lastig zijn gebleken tijdens de opleiding. De deelnemer moet een projectplan schrijven waarin een oplossing wordt geboden voor het probleem uit de casus. Uit dit projectplan moet duidelijk iemands zelfinzicht spreken, en wat hij geleerd heeft tijdens de opleiding. Het projectplan dient als basis voor het eindgesprek met de examencommissie. 11

12 De organiserende instelling is verantwoordelijk voor het instellen van een examencommissie die het examen afneemt en bepaalt of de deelnemer slaagt. De opleidingscoördinator schrijft een verslag van het eindgesprek. Dit verslag is beschikbaar voor de toetsingscommissie van KunstKeur. Kunstfactor ontvangt ook een exemplaar om zicht te houden op de inhoudelijke kwaliteit en ontwikkelingen op landelijk niveau. In Hoofdstuk 4 staat de procedure van het examen uitgebreider beschreven. Diploma Aan de deelnemers die de opleiding productieleiding met goed gevolg doorlopen hebben, wordt na een geslaagd examen het diploma Produceren voor amateurkunst uitgereikt. Bij een gecertificeerde opleiding mag een diploma uitgereikt worden van of namens KunstKeur. Het diploma kan door de opleider aangevraagd worden bij het secretariaat van KunstKeur. Dit diploma wordt ondertekend door de voorzitter van KunstKeur. 12

13 Hoofdstuk 3. Lesinhoud Jaar 1: Een brede basis In het eerste jaar staat het artistieke proces centraal en wat daar, productioneel gezien, bij komt kijken. Deelnemers gebruiken daarvoor bij voorkeur een project waar ze in werkelijkheid mee bezig zijn of ze maken gebruik van een case study die door de opleidingscoördinator wordt aangereikt. Tijdens de opleiding zullen de deelnemers op die manier steeds praktijkvoorbeelden kunnen toetsen aan de theorie. Dat kunnen zowel praktijkvoorbeelden zijn van de deelnemers, als voorbeelden die de docenten meebrengen. De aanbieder werkt dit raamleerplan uit in een opleidingsplan. Het opleidingsplan beschrijft onder andere de duur, de bevoegdheid van de (gast)docenten, de verschillende vakgebieden en per module wat de inhoud, het doel en de toetscriteria zijn. Specifieke vaardigheden en competenties die in dit eerste jaar ontwikkeld worden zijn: opstellen van een begroting, schrijven van een subsidieaanvraag, een draaiboek maken, samenwerken en communiceren, overzicht houden, onder tijdsdruk werken en budget bewaken. Afsluiting van het eerste jaar In de laatste bijeenkomst wordt er geëvalueerd met de deelnemers over de inhoud van het eerste jaar. Deelnemers krijgen van de opleidingscoördinator een positief of negatief advies om door te gaan naar het volgende jaar op basis van het studiedossier en de behaalde competenties. Niet alleen de deelnemers worden geëvalueerd, ook de opleiding zelf. Meer over deze evaluatie is te lezen in Hoofdstuk 4. Module 1: Artistieke keuzes In deze module staat het artistieke proces centraal. Welke stappen worden er gezet, van idee tot uitvoering? Hoe verloopt, globaal gezien, een productieproces? Welke valkuilen zijn er? Wie zijn er bij een artistiek proces betrokken? Deze module is bedoeld als introductie voor de rest van het jaar, waarin er verder zal worden ingezoomd om de verschillende deelprocessen die samenhangen met het uitvoeren van culturele projecten. In deze module kunnen artistieke processen van verschillende (enkelvoudige) disciplines aan bod komen, zoals een voorstelling, een tentoonstelling of een concert. Ook wordt er ingegaan op hoe je artistieke ideeën vervolgens het beste kunt verwoorden in een subsidieaanvraag. Module 2 Zakelijke onderbouwing Wat komt er, zakelijk en financieel gezien, kijken bij het produceren? Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: projectbegroting en dekkingsplan, sponsoring, fondsenwerving, loonkosten en sejours, contracten, VAR, rechtsvormen, BTW, vergunningen en ontheffingen 13

14 Er worden goede en slechte voorbeelden van subsidieaanvragen getoond en toegelicht. Er wordt ingegaan op de financiële kant van de subsidieaanvraag, en hoe je een project financieel goed opstart en afrond. Welke eisen worden er door fondsen en andere subsidiegevers gesteld aan een financieel voorstel? Het wordt geadviseerd om hiervoor (lokale) fondsen uit te nodigen om dit toe te lichten. Ook wordt het geadviseerd om de gemeente uit te nodigen om uitleg te geven over het aanvragen van een vergunning, ontheffingen, leges, etc. Ook wordt er aandacht besteed aan regels omtrent de brandweer, arbo, politie, bouw- en woningtoezicht, Nederlands Liftinstituut, EHBO etc. Ten slotte wordt er ingegaan op vergunningen voor bijzondere locaties, accommodaties en verzekeringen. Module 3. De Productiefase De taken en verantwoordelijkheden van een productieleider worden beschreven en geïnventariseerd. Er wordt uitleg gegeven over het opstellen van een draaiboek en het maken van een logistiek plan. Het belang van goed communiceren en het vastleggen van afspraken wordt verder uitgewerkt. Zowel interne als externe communicatie; het contact met de regisseur, ontwerpers, techniek, spelers en andere medewerkers wordt verder gespecificeerd. Maar ook de communicatie met sponsoren, subsidiegevers, locatiebeheerders, gemeente en omwonenden, etc. Ook wordt er verder ingegaan op het belang van en het contact met vrijwilligers en hun taken en verantwoordelijkheden. Thema s zoals werken onder tijdsdruk, plannen en prioriteiten stellen worden behandeld. Module 4. Artistieke keuzes en praktische gevolgen In deze module wordt er verder ingegaan op de inhoudelijke keuzes van de regie en de productionele gevolgen. De regisseur, curator en/of de productieleider van een voorstelling, evenement of project worden uitgenodigd om uitleg te geven over het productieproces. Ook andere medewerkers van het artistieke team komen aan bod: de vormgeving, kostumering, educatie, decor en techniek. 14

15 Jaar 2: Verdieping en verbreding met meervoudige projecten In het tweede jaar wordt er ingegaan op de randvoorwaarden van een meervoudig amateurkunstproject. Zowel de stage als de modules worden complexer en combineren verschillende disciplines. Behalve aan de competenties uit het eerste jaar, wordt er in het tweede jaar gewerkt aan de volgende vaardigheden en competenties: een pr plan opstellen, prioriteiten stellen, mensen motiveren en aansturen, oplossingsgericht werken (alleen en met anderen). Ook dit jaar wordt afgesloten met een evaluatie van de opleiding. Module 5: Marketing en PR In deze module staat de PR en marketing centraal. Er wordt uitgelegd wat marketing is, hoe een doelgroep wordt bepaald en benaderd en hoe je per doelgroep de publiciteit aanpakt. Er wordt aandacht besteed aan het maken van een PR-plan, en hoe je om kunt gaan met nieuwe social media als facebook en twitter. Ook wordt aandacht er besteedt aan het schrijven van een persbericht, het maken van een flyer, poster, website en ander marketingmateriaal. Module 6: Festivalproductie Het wordt geadviseerd om lokale festivalorganisatoren uit te nodigen om op het specifieke onderwerp van festivalproductie in te gaan. Festivals vragen om een eigen aanpak, omdat ze vaak te maken hebben met bijzondere productionele omstandigheden, zoals buitenlocaties waar geen stromend water of elektriciteit is, waar je met omwonenden te maken hebt, kwetsbare natuur of waar je een doelgroep wilt bereiken die heel specifiek is. Je hebt te maken met geluidsnormen, veiligheidsmaatregelen en andere eisen vanuit de gemeente. Kortom, een festival organiseren heeft een eigen dynamiek. Module 7: Mediaproductie Mediaproducties zoals film, televisie en radio, hebben veel overeenkomsten met het organiseren van een evenement of een voorstelling. Er zijn echter ook een aantal specifieke kenmerken van het produceren van film, tv en radio. In deze module wordt hier nader op ingegaan. Het werken met een draaiboek, callsheet en breakdown wordt besproken, net als het plannen van de draaidagen en de montage. Ook passeert het opstellen van de begroting en het schrijven van de subsidieaanvraag, toegespitst op deze discipline, de revue. Module 8: Tentoonstellingsorganisatie/ beeldende kunst projecten en community art In deze module wordt er aandacht besteed aan de productie van projecten die zich richten op beeldende kunst en community art. Het zal bijvoorbeeld gaan over het samenstellen van een programma, de opening, het randprogramma en eventueel educatieve projecten rondom een tentoonstelling, evenement of community art project. Het lokale en regionale amateurveld van de beeldende kunst en community art wordt in kaart gebracht. 15

16 Module 9: Zakelijke evenementen In deze module wordt ingegaan op het organiseren van een creatief, zakelijk evenement of feest. De samenwerking met het bedrijfsleven wordt belicht. Wat komt er kijken bij het organiseren van een goede presentatie, opening of borrel? Op welke manier kunnen de creatieve industrie en het bedrijfsleven van elkaar leren en elkaar versterken, zonder artistieke concessies te doen? 16

17 Hoofdstuk 4. Evaluaties en procedures van de opleiding In dit hoofdstuk staan de evaluaties van de stage, de leerjaren, en de opleiding te lezen. Ook staat hier de procedure beschreven van het examen en de criteria die bij het examen worden gehanteerd. 4.1 Evaluatie van de stage Zoals gezegd is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Van tevoren maakt de deelnemer een kort projectplan. In dit projectplan beschrijft de deelnemer zijn motivatie voor de stageplek, de duur van de stage, wat de leerdoelen zijn en hoe de deelnemer die doelen wil bereiken. Die leerdoelen dienen zo concreet mogelijk geformuleerd te worden. Ook is het belangrijk dat de deelnemer (zwakke) competenties verwoordt die belangrijk zijn om juist in de stage verder te ontwikkelen. Na afloop van de stage maakt de deelnemer een stageverslag, waarin o.a. wordt gekeken of deze leerdoelen gehaald zijn. Richtlijnen voor het stageverslag zijn de volgende onderwerpen: - motivatie voor de gekozen stageplek - de organisatiestructuur - de geschiedenis van de organisatie en de artistieke signatuur - de taken en verantwoordelijkheden van de stage en hoe die zijn uitgevoerd - de samenwerking met anderen - zelfreflectie en evaluatie - evaluatie van de begeleiding De stagebegeleider bezoekt de deelnemer op de stageplek en bespreekt de bevindingen met de deelnemer. Ook praat de stagebegeleider met de contactpersoon van de desbetreffende stageplaats. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen, zijn: - de ontwikkeling van de deelnemer tijdens de stage - de mate van zelfreflectie van de deelnemer - zijn de stagedoelen bereikt? Wat ging er goed/ minder goed? - tijdsinvestering en time management - heeft de deelnemer zijn competenties uitgebreid? - is de deelnemer in staat om de koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk? De stagebegeleider beoordeelt uiteindelijk het stageverslag. De ervaringen van de deelnemers tijdens de stage kunnen ook een belangrijk leermoment zijn voor andere deelnemers van de opleiding. Het is daarom zeer aan te raden ook een klassikaal moment voor het bespreken van de stage(s) in te bouwen. 17

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen

Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Inhoudelijke richtlijnen kaderopleiding Internationale dans, Werelddans en Urban dansvormen Rapport voor Kunstfactor Utrecht Colofon Het raamleerplan voor de Kaderopleiding Internationale Dans/Werelddans

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie