IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors. oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator"

Transcriptie

1 Belastingdienst Douane IT-audit bij de AEO-certificering van cargadoors oplossingen bij het certificeren tot Authorised Economic Operator R.W.J. van Egmond RA J.M.J. Piepers RA

2 Voorwoord: Als afsluiting van onze Postgraduate IT-audit Opleiding aan de vrije Universiteit amsterdam, georganiseerd onder verantwoordelijkheid van prof. dr. ir. Ronald Paans RE, hebben wij deze scriptie geschreven. Gegeven de inhoud en de actualiteit van het onderwerp zijn wij blij dat wij de mogelijkheid gehad hebben om over ons onderwerp te schrijven. In deze scriptie hebben wij onze ervaringen tijdens een voor de Belastingdienst/Douane ingesteld onderzoek verwerkt. De scriptie die voor u ligt is een openbare versie. De onderzoeksresultaten zijn in deze versie niet als zodanig vermeld. Het schrijven van deze scriptie was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de volgende personen: Dr. René Matthijsse: René is onze begeleider vanuit de VU geweest. Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn positief kritische inbreng en zijn praktische insteek. Frans Vermeulen RE RA en Wim Visscher: Frans en Wim zijn onze interne begeleiders geweest. Wij danken hen voor de inbreng van hun kennis en ervaringen vanaf de werkvloer. Geïnterviewden: In het kader van deze scriptie hebben wij een aantal personen mogen interviewen. Wij zijn hen dankbaar voor de tijd die zij hebben willen vrijmaken voor het geven van het interview evenals hun heldere kijk op ons onderwerp. Docenten: Wij willen onze (gast)docenten danken voor al hun inspanningen bij het verzorgen van onze colleges. Onze families: Het volgen van een opleiding en, meer in het bijzonder, het schrijven van een scriptie vergt veel tijd en inspanning. Dit is soms ten koste gegaan van de besteedbare tijd binnen onze families. Wij danken hen voor de ruimte die wij hiervoor hebben gekregen. Maart 2007 René van Egmond John Piepers

3 Inhoudsopgave: 1. Algemeen Inleiding Ontwikkelingen Belastingdienst/Douane Huidige invulling veiligheidstaak Belastingdienst/Douane Aanleiding scriptie Vraagstelling Indeling scriptie Leeswijzer Maatschappelijk belang veiligheid Inleiding Terrorismedreiging Genetisch gemanipuleerde rijst Gifschip Probo Koala EG verordening Authorised Economic Operator Inleiding Procedure voor afgifte van certificaten Rechtsgevolgen van AEO-certificaat (algemene bepalingen) Uitwisseling van informatie Samenvatting eisen vanuit AEO-verordening Aandachtspunten vanuit AEO-verordening Overige relevante kaders Inleiding AEO-COMPACT-Model AEO-guidelines Eisen uit hoofde van AEO-guidelines op IT-gebied IT Governance Aandachtspunten vanuit de overige relevante kaders Praktijk: Onderzoek bij cargadoor Inleiding Cargadoor Feitelijk onderzoek Relatie AEO Aandachtspunten vanuit praktijkonderzoek Praktijk: Interviews Doel interviews Aandachtspunten vanuit interviews Synthese theorie en praktijk Inleiding Schematische weergave van de problematiek Categorisering Geen uniforme wetstoepassing Onvoldoende kwaliteitswaarborgen Specifieke controlerisico s Belangrijkste oorzaken IT-audit problematiek Oplossingen en aanbevelingen Inleiding Uniforme wetstoepassing Voldoende kwaliteitsborging Mitigeren specifieke controlerisico s Beantwoording centrale vraagstelling Tenslotte Reflectie scriptie Leermomenten Bijlage 1: EG verordening Authorised Economic Operator Bijlage 2: IT-eisen zoals opgenomen in de AEO-guidelines Bijlage 3: Afkortingen Bijlage 4: Literatuurlijst

4 Algemeen 1. Algemeen 1.1 Inleiding Internationale handel is essentieel voor economische vooruitgang. De wereldhandel is echter kwetsbaar voor terroristische aanslagen en andere vormen van internationale misdaad, waardoor de gehele wereldeconomie grote schade zou oplopen. Dit staat in het voorwoord van het FRAMEWORK OF STANDARDS TO SECURE AND FACILI- TATE GLOBAL TRADE. Dit framework is gepubliceerd door de WORLD CUSTOM ORGANISA- TION (hierna kortweg: WCO) in juni De WCO is een intergouvernementele organisatie, waarbij 165 douaneorganisaties zijn aangesloten, waaronder de Nederlandse Douane. Deze 165 douaneorganisaties vertegenwoordigen 99% van de wereldhandel. De douaneorganisaties hebben de bevoegdheid om de invoer, doorvoer en uitvoer van goederen te controleren. Hierdoor bevinden zij zich in de unieke positie om de veiligheid van de wereldgoederenstromen te bevorderen (supply-chain-security). Het WCO-framework beoogt dat de private sector deelgenoot wordt bij het waarborgen van de veiligheid van de internationale supply-chain. De WCO wil dit bereiken door het creëren van een internationaal certificeringssysteem. Bedrijven die een hoge graad aan beveiligingsgaranties kunnen bieden ten aanzien van hun rol in de internationale supply-chain komen voor certificering in aanmerking. De WCO beoogt hiermee een extra niveau van beveiliging van de internationale handel te creëren. Door de WCO wordt het begrip Authorised Economic Operator geïntroduceerd (hierna kortweg: AEO). Bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen krijgen de zogenaamde AEOstatus. Het framework bevat een overzicht van beveiligingsaspecten waarop bedrijven maatregelen moeten hebben getroffen om gecertificeerd te kunnen worden als een beveiligingspartner. Deze aspecten variëren van de fysieke beveiliging van lading, containers en vervoersmiddelen tot en met de fysieke en logische (toegangs)beveiliging van informatiesystemen. Ten aanzien van informatiesystemen wordt aangegeven dat de leesbaarheid, tijdige beschikbaarheid, nauwkeurigheid, integriteit, behoud van data en vertrouwelijkheid gewaarborgd moet zijn. De WCO heeft met dit framework bereikt dat er één universele, op hoofdlijnen geformuleerde, set is met beveiligingsaspecten. Hierbij is rekening gehouden met reeds bestaande programma s van verschillende landen, zoals het Zweedse StairSec Programme, het Canadese Partners in Protection (PIP), het Frontline and Accredited Client Programme van Australië, het Amerikaanse C-TPAT, alsmede het SEP and Frontline Programme van Nieuw Zeeland. De Europese Unie heeft, in aansluiting op het WCO-framework, een beveiligingsbeleid met betrekking tot de Douanewetgeving ontwikkeld dat moet leiden tot een gemeenschappelijk controlebeleid. Dit beleid steunt op twee pijlers: - de invoering van gemeenschappelijke controlestandaarden én - de invoering van handelsfaciliteiten door onder andere vereenvoudigde douaneprocedures. Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor deze faciliteiten als ze onder andere voldoen aan Europese criteria ten aanzien van het treffen van: - maatregelen met betrekking tot de beheersing van hun interne organisatie; - adequate veiligheidsmaatregelen. Het voldoen aan deze criteria verschaft hen, in navolging van de WCO-naamgeving, de AEOstatus, dat door middel van een certificaat wordt uitgegeven door een douaneautoriteit. De douanefaciliteiten die hiermee worden verkregen gelden in principe voor de gehele Europese Unie

5 Algemeen Er komen drie soorten certificaten: - Authorised Economic Operator Customs Simplifications 1 ; - Authorised Economic Operator Safety and Security 2.; - Authorised Economic Operator Customs Simplifications/Safety and Security (een combinatie van beide andere certificaten). 1.2 Ontwikkelingen Belastingdienst/Douane Het management van de Belastingdienst/Douane heeft een visie ontwikkeld op de beheersing van de veiligheidsrisico s in de distributieketen. Deze visie gaat verder dan de werking van de Europese AEO-wetgeving. Daar waar de Europese AEO-wetgeving uitgaat van de certificering van schakels (de AEO s) beoogt de Douane Nederland uiteindelijk de certificering van de goederenstroom. Dit betekent concreet dat in plaats van het stoppen van zendingen waarvan (op grond van risicoanalyses) wordt vermoed dat sprake is van risico s, er met derden wordt samengewerkt om vast te stellen welke logistieke ketens integer genoeg zijn om hun goederenstromen ongehinderd te laten passeren. Deze verschuiving van de focus van het toezicht betekent een fundamenteel andere kijk op het werk van de Douane en leidt ertoe dat een extra kernfunctie voor de Douane wordt benoemd: het faciliteren van de gecertificeerde goederenstroom. Zoals aangegeven mondt de visie uit (in ieder geval niet voor 2012) in het verdelen van het grensoverschrijdende goederenverkeer in twee stromen: een gecertificeerde en een niet-gecertificeerde goederenstroom. De controlesystematiek wordt op deze twee stromen afgestemd. Voor binnenkomende goederen kan op basis van pre-arrival informatie de gecertificeerde goederenstroom worden voorgesorteerd voor gefaciliteerde doorstroom. De niet-gecertificeerde goederenstroom wordt onderworpen aan risicoanalyse. De resultaten van de risicoanalyse bepalen wat er verder gebeurt. De informatie met betrekking tot de goederenstromen wordt zoveel mogelijk verkregen van de initiële verzender en uiteindelijke ontvanger van de goederen (de zogenaamde directe informatie). Bij de gecertificeerde goederenstroom nemen de gecertificeerde verzender en gecertificeerde ontvanger dusdanige maatregelen met betrekking tot deze goederenstroom dat met zekerheid gesteld kan worden dat de goederen in ongewijzigde toestand arriveren bij de ontvanger. In de literatuur worden deze stromen aangeduid als secured- of green-lanes. Het toezicht op deze stromen is dan geheel verschoven naar de marktpartijen zelf. Dit geheel krijgt vorm in het zogenaamde Horizontaal Toezicht. De aandacht van de Douane zal zich in die situatie richten op de niet gecertificeerde goederenstromen. Het voorgaande laat zich als volgt grafisch weergeven: pre-arrival informatie faciliteren: systeemgericht toezicht GECERTIFICEERD niet stoppen: administratief toezicht NIET-GECERTIFICEERD risicoanalyse stoppen: fysiek toezicht 1 2 Dit certificaat ziet op vereenvoudigde douaneprocedures (uitgewerkt in hoofdstuk 2). Met dit certificaat wordt door de Douane rekening gehouden bij de risicoanalyse in het controleselectieproces (uitgewerkt in hoofdstuk 2)

6 Algemeen Voor de uitgaande goederenstroom is een zelfde systematiek op te zetten. De groene strepen in het schema symboliseren aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals detectiepoortjes (nucleair materiaal), camera s en dergelijke. Het hierboven beschreven einddoel wordt, zoals vermeld, niet voor 2012 gerealiseerd. De Douane werkt stapsgewijs naar dit einddoel. In het recente verleden zijn de eerste stappen gezet. Een zeer belangrijke volgende stap is de invoering van de Europese wetgeving met betrekking tot de Authorised Economic Operator op 1 januari Met elke genomen stap in het proces wordt een steeds breder terrein afgedekt. De fasen in het proces zijn hieronder weergegeven: Oud Green lane juli juli 2006; 2006; Afspraken Afspraken met met de de VS VS in in verband verband met met veiligheid uitvoer veiligheid uitvoer AEO 1 1 januari januari 2008; 2008; Europese Europese regelgeving regelgeving op op gebied gebied van van veiligheid en Douanerecht veiligheid en Douanerecht Certificeren 2012; 2012; Bredere Bredere werking werking veiligheid veiligheid en en Douanerecht. Douanerecht. Uitbreiding Uitbreiding naar andere douanetaken. Andere overheid in relatie tot naar andere douanetaken. Andere overheid in relatie tot Horizontaal Horizontaal Toezicht. Toezicht. De private sector wordt steeds meer betrokken in het toezichtproces. In eerste instantie zullen dat de AEO-gecertificeerde ondernemingen zijn. Daarnaast zullen bijvoorbeeld ook accountants, ITauditors, brancheverenigingen en certificerende instanties (denk aan ISO) een rol kunnen krijgen. Zoals aangegeven wordt de AEO-wetgeving in Europa vanaf 1 januari 2008 van kracht. Dat betekent dat vanaf nu de Belastingdienst/Douane geconfronteerd zal worden met de gevolgen van deze nieuwe regelgeving. Nu zowel in de AEO-wetgeving als in de uiteindelijke toekomstvisie van de Douane wordt gesproken over certificering is het in het kader van onze scriptie van belang deze begrippen te onderscheiden. Waar wij in onze scriptie ingaan op de AEO-wetgeving wordt onder certificeren het verlenen van de status AEO aan een marktpartij verstaan. In de uiteindelijke toekomstvisie van de Douane wordt onder certificeren het als integer bestempelen van een logistieke keten verstaan. De Belastingdienst/Douane zal een actieve rol hebben binnen het certificeringproces AEO (de certificaten moeten volgens de AEO-wetgeving afgegeven worden door een daartoe aangewezen onderdeel van de Belastingdienst/Douane). Binnen de Nederlandse Belastingdienst/Douane is een landelijke projectgroep actief die mogelijke aandachtsgebieden in het kader van deze certificeringen inventariseert. Op grond van deze inventarisatie zijn in ieder geval de volgende aandachtsgebieden gebleken: - Hoe zou het certificeringproces moeten worden ingericht en welke stappen moeten gezet worden alvorens een beslissing genomen kan worden een verzoeker al dan niet te certificeren (audit-plan); - Hoe dient de monitoring van de gecertificeerden vanuit de Belastingdienst/Douane ingericht te worden (zicht op naleving status); - 3 -

7 Algemeen - Welke relaties zijn vanuit het certificeringsproces te leggen met het zogenaamde Horizontaal Toezicht van de Belastingdienst in de verdere toekomstvisie van de Douane; - Welke relaties zijn vanuit het certificeringproces te leggen met de ControleAanpak Belastingdienst (meer specifiek het zogenaamde Schillenmodel waarbij beoordeeld wordt in hoeverre gesteund kan worden op het werk van derden). In dit kader wordt gedacht aan andere certificeringstrajecten. 1.3 Huidige invulling veiligheidstaak Belastingdienst/Douane De in de vorige paragraaf geschetste ontwikkelingen in de visie van de Belastingdienst/Douane zijn mede ingegeven door ontwikkelingen in de maatschappij en staan derhalve niet op zichzelf. Vanuit de maatschappij is de roep om maatregelen op veiligheidsgebied evident. Deze zijn voor een belangrijk deel ingegeven door de aanslagen op 11 september 2001 in New York maar zijn daartoe niet beperkt gebleven. In hoofdstuk 2 geven wij een aantal actuele voorbeelden van de roep om veiligheid op diverse terreinen. Op dit moment vervult de Douane ook al een belangrijke taak op veiligheidsgebied. De Douane beschrijft deze rol op haar website als volgt: Binnenbrengen van goederen In het internationale handelsverkeer worden goederen steeds meer over de hele wereld vervoerd. Schepen met vele duizenden containers varen continu de wereld rond en in alle havens worden containers gelost en geladen. Hetzelfde geldt voor goederen die door de lucht worden vervoerd. Naar aanleiding van de terroristische aanslagen heeft de Europese Unie (EU) een duidelijke boodschap afgegeven: een veiliger Europa hangt vooral af van de wil om mondiaal gezamenlijk tegen terroristen op te trekken. Veiligheid voor onze samenleving is dus een belangrijk onderwerp. De visie van de Europese Commissie over de toekomst van de Douane omvat dan ook een geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van de EU. Het uitgangspunt van deze visie is de behoefte van de burger aan veiligheid. De Douane heeft als taak om de buitengrenzen van de EU te bewaken. De Douane is dé dienst die de veiligheid controleert en bevordert van goederenverkeer dat de buitengrenzen van de EU overschrijdt. De Douane moet ervoor zorgen dat verboden en gevaarlijke goederen van het grondgebied van de EU worden geweerd. Met deze zogenaamde stopfunctie wil de Douane voorkomen dat goederen die een veiligheidsrisico vormen Nederland binnenkomen of via Nederland Europa binnenkomen. Om uit de invoerstroom van miljoenen containers juist die goederen te selecteren en te controleren die een veiligheidsrisico vormen, heeft de Douane een geavanceerd selectieprogramma ontwikkeld. Op basis van risicoanalyse worden containers geselecteerd voor inspectie. De stopfunctie maakt het mogelijk om de betreffende containers uit de logistieke keten te halen en aan een fysieke controle te onderwerpen. Het veiligheidsbegrip is te onderscheiden in maatschappelijke veiligheid en productveiligheid. Bij maatschappelijke veiligheid denken we bijvoorbeeld aan: het binnenbrengen van goederen die het maatschappelijk verkeer kunnen ontwrichten in verband met terrorisme; de bescherming van gezondheid en milieu. Bij productveiligheid denken we bijvoorbeeld aan goederen van inferieure kwaliteit en namaak. Bron: Website Douane Zoals op de website is aangegeven wordt deze taak van de Douane aangeduid als de stopfunctie. De stopfunctie is belegd bij de afdeling pre-arrival van de Douane. Het leeuwendeel van de goederen (met uitzondering van bulkgoederen) dat Nederland wordt binnengebracht wordt vervoerd in containers. De Rotterdamse haven heeft, voor wat betreft de afhandeling van de binnenkomende containers, een zeer prominente rol. Op dit moment worden in de Rotterdamse haven jaarlijks tussen de 5,5 en 6 miljoen containers overgeslagen. Het is dan ook logisch dat de Douane heeft gezocht naar een manier om op effectieve en efficiënte wijze informatie te verkrijgen over deze stroom containers. Bij het vervoer van containers spelen cargadoors een centrale rol. Een cargadoor is in essentie niets anders dan een scheepsbevrachter 3. Op basis van een convenant tussen de cargadoors en de Douane leveren de cargadoors tenminste 24 uur voor aankomst van een containerschip in Rotterdam de ladinggegevens geautomatiseerd aan de afdeling pre-arrival van de Douane aan. Op basis van deze gegevens bepaalt de Douane welke contai- 3 Het begrip cargadoor en zijn functie wordt later in deze scriptie uitgebreid toegelicht

8 Algemeen ners gecontroleerd gaan worden. De cargadoors worden nog voor aankomst van het schip hierover geïnformeerd. Deze procedure versnelt de goederendoorstroming door de Rotterdamse haven. Zoals op de website is aangegeven gebruikt de Douane hiervoor een geautomatiseerd risicomanagementsysteem. 1.4 Aanleiding scriptie Wij volgen de postgraduate IT-audit Opleiding aan de vrije Universiteit amsterdam in het kader van onze opleiding tot EDP-auditor bij de Belastingdienst. Onderdeel van deze opleiding is het doorlopen van een stageprogramma. Tijdens onze stage bij de Douane werden wij geconfronteerd met een aantal aspecten rondom de invoering van het certificeringstraject AEO. Naar onze mening spelen er dusdanig veel problemen rondom dit certificeringstraject, waaronder ook een aantal op IT-audit gebied, dat dit certificeringsproces een dankbaar scriptieonderwerp vormt. Daarbij is van belang te onderkennen dat na invoering van de AEO-wetgeving de Douane gebruik blijft maken van de door de cargadoors aangeleverde informatie. Het is evident dat de door de cargadoor aangeleverde informatie volledig, tijdig en juist moet zijn. Tijdens onze stage hebben wij onderzoek kunnen doen naar deze kwaliteitsaspecten van de aangeleverde informatie. Hiertoe hebben wij bij een specifieke cargadoor een onderzoek ingesteld. Hierbij hebben wij niet alléén aandacht gehad voor deze kwaliteitsaspecten. Wij hebben met een bredere blik het onderzoek uitgevoerd. Het beeld dat er op dit gebied vele problemen spelen werd daarbij bevestigd. Wij hebben ons onderzoek in hoofdstuk 5 nader uitgewerkt. Overigens was dit onderzoek voor ons een nieuwe ervaring. Hiervoor hadden wij altijd fiscale onderzoeken, gericht op de aanvaardbaarheid van fiscale aangiftes (met name vennootschaps-, omzet - en loonbelasting), uitgevoerd. Het onderzoek maakte ons duidelijk dat er nog vele problemen te overwinnen zijn voor wat betreft de certificering. Supply-chain-security beslaat een enorm breed terrein met veel uiteenlopende onderwerpen. Teveel om in het kader van deze scriptie allemaal te behandelen. Om vanuit het brede terrein van supply-chain-security te komen tot een afgebakend scriptieonderwerp hebben wij contact gezocht met twee leden van de landelijke projectgroep van de Douane. Zij zijn bereid gevonden om ons te coachen bij deze scriptie (bedrijfscoach). In deze scriptie richten wij ons op cargadoors in de Rotterdamse haven. Hiervoor hebben wij een tweetal redenen. Ten eerste blijft, ook na invoering van de AEO-wetgeving, de Douane Nederland primair gebruik maken van de informatie afkomstig van deze beroepsgroep. Ten tweede heeft ons praktijkonderzoek zich gericht op deze beroepsgroep. De ervaringen uit dit onderzoek willen wij graag meenemen in deze scriptie. 1.5 Vraagstelling Voor een cargadoor is een efficiënte afhandeling van zeecontainers van primair belang. Gelet op dit belang en de positie van de cargadoor binnen de stopfunctie van de Douane rijst de vraag welke rol informatiebeveiliging bij cargadoors speelt in de stopfunctie van de Nederlandse Douane als onderdeel van supply-chain-security. Ons onderzoek bij een cargadoor leerde ons ook veel over de Douaneorganisaties. Wij concludeerden dat de toekomstige onderzoeken ter certificering van transportbedrijven als beveiligingspartners in het kader van de AEO, afwijken van de huidige onderzoeken van de Douane. Bij de AEO-status wordt een bedrijf vertrouwd ten aanzien van haar deel van de supply-chain 4 voor de gehele Europese Unie (en wellicht later voor de hele wereld). Een certificaat afgegeven door de Nederlandse Douane is geldig binnen de hele Europese Unie, want de Europese Douaneorganisaties moeten certificaten van andere lidstaten erkennen. Dit stelt de Douane voor grote uitdagingen: aan welke eisen moet worden voldaan voor het verkrijgen van de AEO-status, wat moet de Douane minimaal vaststellen binnen het certificeringstraject, hoe ziet het controleplan en werkprogramma er uit en welke normen kunnen hierbij gehanteerd worden? Welke controlemaatregelen zijn nodig nadat een certificaat is verleend? Bedrijven zijn immers geen statische organisaties. 4 Feitelijk duiden wij in deze scriptie een onderdeel van de supply-chain steeds aan als schakel. De AEO-wetgeving sluit hierop aan door het certificeren te koppelen aan deze schakels

9 Algemeen Op grond van het vorenstaande komen wij dan ook tot de volgende centrale vraagstelling: Aan welke eisen moet een cargadoor, die betrokken is bij het vervoer van zeecontainers, op IT-gebied voldoen om in aanmerking te komen voor de AEO-status en hoe stelt de Douane, in het kader van het certificeringstraject AEO, vast dat voldaan wordt aan deze eisen? In het kader van deze scriptie beperken wij ons daarbij tot de eisen op IT-gebied die gerelateerd zijn aan de algemene beheersmaatregelen rondom het informatiesysteem, de zogenaamde general IT-controls. De vraagstelling wordt beantwoord middels een overzicht van relevante regelgeving, het aangeven van relevante (praktische) problemen en de formulering van een minimum normenkader ten aanzien van de IT aspecten rond veiligheid voor deze branche. Daarnaast zal worden ingegaan op de IT-audit. Hierbij proberen we onder andere antwoord te vinden op de vraag of een douaneorganisatie wel in staat is om de noodzakelijke onderzoeken geheel zelfstandig uit te voeren, dan wel of deskundige marktpartijen met een wereldwijd netwerk hierbij ingeschakeld moeten worden. De centrale vraagstelling voor deze scriptie is onder te verdelen in een aantal deelvragen: 1. Wat is de relevante regelgeving en welke eisen op het gebied van IT vloeien hier uit voort? 2. Hoe zijn de eisen op het gebied van IT -in het kader van AEO- te vertalen naar een minimum normenkader voor cargadoors die zeecontainers vervoeren? 3. Hoe moet de IT-audit, die noodzakelijk is voor de certificering van cargadoors die betrokken zijn bij het vervoer van zeecontainers, worden ingericht? 4. Dient het IT-audit proces geheel zelfstandig te worden uitgevoerd door de Douane of kan (dan wel moet) een deel van het controleproces door een derde worden uitgevoerd? Voor de beantwoording van deze deelvragen onderzoeken wij welke problemen zijn te onderkennen. De onderkende problematiek zullen wij categoriseren. Per categorie dragen wij oplossingen aan. 1.6 Indeling scriptie De ontwikkelingen op veiligheidsgebied vertonen een nauwe samenhang met ontwikkelingen binnen de maatschappij. Na deze inleiding geven we in hoofdstuk 2 dan ook eerst een aantal voorbeelden waarmee wij niet alléén de maatschappelijke ontwikkelingen maar ook de maatschappelijke wens om veiligheid proberen te duiden. In hoofdstuk 3 behandelen we vervolgens de Europese wetgeving AEO. Aansluitend behandelen wij in hoofdstuk 4 een aantal overige relevante kaders. Om de theorie aan de praktijk te koppelen hebben we verschillende personen geïnterviewd die direct te maken hebben met de introductie van de AEO-wetgeving. Tijdens deze interviews hebben wij gebruik gemaakt van de ervaringen die wij hebben opgedaan bij ons onderzoek. Voordat wij de uitkomsten van de interviews in hoofdstuk 6 weergeven beschrijven wij in hoofdstuk 5 onze praktijkervaringen die voortkomen uit het door ons uitgevoerde onderzoek. We sluiten deze hoofdstukken, voor zover als nodig is, steeds af met een overzicht van aandachtspunten en daaraan te relateren problemen die voortvloeien uit de behandelde onderwerpen. Ter beantwoording van de centrale vraagstelling en de daarvan afgeleide deelvragen bezien we in hoofdstuk 7 de onderkende problematiek in haar onderlinge samenhang. In dat hoofdstuk delen we de problemen in categorieën in. De geconstateerde problemen zullen daarbij gekoppeld worden aan de centrale vraagstelling en de daarvan afgeleide deelvragen. In hoofdstuk 8 wordt allereerst per probleemcategorie aangegeven welke oplossingsmogelijkheden onderkend kunnen worden voor het wegnemen van de oorzaken. Vervolgens geven we aan welke oplossing het meest passend is voor de probleemcategorie. We sluiten dit hoofdstuk af met een overzicht waarbij per categorie de deelvragen en de gekozen oplossing worden weergegeven. In hoofdstuk 9 zullen we kort terugblikken op deze scriptie. De indeling van de scriptie is op de volgende pagina schematisch weergegeven: - 6 -

10 Algemeen Blok 1: Inleiding en vraagstelling Hoofdstuk 1: WCO; Ontwikkelingen Belastingdienst/Douane; Aanleiding scriptie; Vraagstelling; Indeling scriptie. Hoofdstuk 2: Maatschappelijk belang Blok 3: Praktijk Hoofdstuk 5: Onderzoek Onderzoek betrouwbaarheid door cargadoor aangeleverde informatie. Hoofdstuk 6: Interviews Een aantal interviews om vanuit verschillende gezichtspunten meningen te peilen. Blok 4: Synthese theorie en praktijk Hoofdstuk 7: Samenvatting problematiek waarbij theorie aan praktijk wordt gekoppeld. Hoofdstuk 8: Welke oplossing zien wij voor de geschetste problemen? Blok 2: Theorie Hoofdstuk 3: EG-verordening inzake Authorised Economic Operator. Hoofdstuk 4: Overige relevante kaders. Centrale vraagstelling: Aan welke eisen moet een cargadoor, die betrokken is bij het vervoer van zeecontainers, op IT-gebied voldoen om in aanmerking te komen voor de AEO-status en hoe stelt de Douane, in het kader van het certificeringstraject AEO, vast dat voldaan wordt aan deze eisen? Blok 5: Afsluiting Hoofdstuk 9: Reflectie scriptie; Leermomenten. 1.7 Leeswijzer De centrale vraagstelling is gericht op de cargadoors. Het is daarom van essentieel belang dat u als lezer begrip heeft van de werkzaamheden van een cargadoor en welke relatie er is met de stopfunctie van de Douane. In hoofdstuk 5 beschrijven wij ons onderzoek bij een cargadoor. Paragraaf 5.2 gaat in op de werkzaamheden van deze cargadoor. De relatie met de afdeling pre-arrival van de Douane komt daarbij nadrukkelijk aan de orde. Wij adviseren u dan ook eerst kennis te nemen van de inhoud van dit hoofdstuk. Indien u in korte tijd zicht wenst te krijgen op de door ons gesignaleerde problematiek kunt u de afsluitende paragrafen in elk hoofdstuk doornemen om vervolgens de synthese van deze problematiek terug te lezen in hoofdstuk 7. In dat hoofdstuk is door ons een schema opgenomen waarin we de meest relevante problematiek en haar oorzaken tot uiting brengen. U kunt er echter ook voor kiezen te beginnen met de door ons in hoofdstuk 8 gepresenteerde oplossing om vervolgens aan de hand van de voorliggende hoofdstukken de voor u meest interessante dan wel relevante problematiek terug te lezen

11 Maatschappelijk belang veiligheid 2. Maatschappelijk belang veiligheid 2.1 Inleiding In onze scriptie behandelen wij een actueel en maatschappelijk relevant onderwerp. Dit willen wij duidelijk maken aan de hand van een drietal actuele voorbeelden. Deze voorbeelden zullen door ons niet uitgebreid behandeld worden. Wij hebben de voorbeelden slechts opgenomen om de maatschappelijke behoefte aan veiligheid duidelijk te maken. Uit de voorbeelden komt de maatschappelijke wens om veiligheid dan ook duidelijk naar voren. 2.2 Terrorismedreiging Eigenlijk is op dit punt geen nadere toelichting nodig. Volledigheidshalve hebben wij een aantal recente voorbeelden opgenomen: - 8 -

12 Maatschappelijk belang veiligheid 2.3 Genetisch gemanipuleerde rijst Op vrijdag 15 december 2006 heeft Greenpeace onderstaande advertentie geplaatst in een aantal dagbladen: Naar aanleiding van deze advertentie is op het internet een hele discussie gevoerd over het al dan niet wenselijk achten van dit soort producten

13 Maatschappelijk belang veiligheid 2.4 Gifschip Probo Koala In 2006 heeft het vervoer en het dumpen van chemisch afval voor veel ophef gezorgd. Het betrof het vervoer en dumpen in Ivoorkust van chemisch afval. Onderdeel van dit schandaal is Amsterdam geweest, waar het schip afgemeerd is geweest en toestemming heeft gekregen om, met het afval, de haven te verlaten. In alle dagbladen en andere media is uitgebreid aandacht besteed aan dit gifschandaal. Zo is in de Volkskrant van 1 november 2006 onderstaand artikel opgenomen: Uit onderstaand reisoverzicht (overgenomen uit een door de Volkskrant gemaakt dossier) blijkt dat het afval vervoerd is binnen de Europese Unie waarna storting heeft plaatsgevonden in Ivoorkust. Met dit voorbeeld willen we duidelijk maken dat juiste, volledige en tijdige informatie (alsmede een

14 Maatschappelijk belang veiligheid adequaat optreden van de overheid) belangrijk is bij het voorkomen van dit soort gebeurtenissen. De maatschappelijke impact van dit voorbeeld is overduidelijk juli 2006 In Paldiski worden Russische olieproducten geladen. De Nederlandse Scheepvaartinspectie laat in Estland controleren of het afval niet in de Noordzee is gedumpt. Estse autoriteiten bekommeren zich niet om de nieuwe bestemming van het afval. Milieuverantwoorde verwerking in Estland is technisch niet mogelijk. 2-5 juli 2006 De lading afval wordt in de Amsterdamse Petroliumhaven half overgepompt waarbij zware overlast ontstaat. Zeven diensten komen in beweging. Justitie neemt monsters. Gemeentelijke en havendiensten overleggen met VROM en het Openbaar Ministerie; het schip krijgt groen licht voor vertrek, vergunning 'niet nodig'. 12 september - heden Uit onderzoek blijkt dat de Probo Koala werd gebruikt als primitieve raffinaderij; het afval was zeer giftig. Volgens het Openbaar Ministerie in Den Haag was de lading chemisch afval; het schip had Amsterdam nooit mogen verlaten. De autoriteiten in Estland hebben de Probo Koala na justitieel onderzoek midden oktober vrijgegeven. Het schip vaart nu weer vrij rond. 11 april-26 juni 2006 Het schip de Probo Koala ligt voor anker en dient als 'drijvende opslag'. Ladingen benzine en olie worden in- en uitgeladen. Op 11 april, 19 mei en 18 juni worden ladingen Nafta afgeleverd door drie kleine tankschepen uit de VS en vervolgens aan boord omgewerkt tot benzine. Het afval dat hierbij ontstaat, wordt opgeslagen augustus 2006 In de nacht van 19 op 20 augustus wordt het afval overgepompt in tankauto's. De eerste dumping op vuilnisbelt Akouédo veroorzaakt hevige overlast; omwonenden blokkeren de vuilnisbelt; chauffeurs van andere tankers raken in paniek en dumpen de rest lukraak overal in de stad. Acht mensen overlijden later na het inademen van giftige dampen. Tienduizenden worden ziek door het afval. Op 6 september treedt de regering van Ivoorkust af na publieke druk rond het gifschandaal. Op 7 september start het technisch onderzoek naar de oorzaak van de gifdump augustus 2006 In Lagos wordt de lading Russische benzine gelost

15 EG verordening Authorised Economic Operator 3. EG verordening Authorised Economic Operator 3.1 Inleiding Op 18 december 2006 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de verordening (EG) nr. 1875/2006 vastgesteld. Deze verordening is op 19 december 2006 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Hierin zijn een aantal maatregelen vastgesteld tot wijziging van het Communautair Douanewetboek, waarmee de Commissie de veiligheid met betrekking tot goederen die de Gemeenschap binnenkomen en verlaten wil verhogen. De verschillende maatregelen moeten volgens de bewoordingen van de EG verordening snellere en beter gerichte douanecontroles mogelijk maken. Eén van de maatregelen betreft het verlenen van de status geautoriseerde marktdeelnemer (= Authorised Economic Operator) aan betrouwbare marktdeelnemers die aan bepaalde criteria voldoen, waardoor zij voor de vereenvoudigingen in aanmerking komen waarin de douanewetgeving voorziet en/of voor faciliteiten op het gebied van douanecontroles. De Commissie heeft met deze verordening willen bereiken dat in alle lidstaten gemeenschappelijke voorwaarden en criteria worden vastgesteld voor het afgeven, wijzigen of intrekken van AEOcertificaten of het schorsen van de AEO-status. De verordening biedt ook gemeenschappelijke regels inzake het aanvragen en de afgifte van AEO-certificaten. De Commissie wil met de verordening bereiken dat een hoog veiligheidsniveau wordt gehandhaafd. Daarom is in de verordening geregeld dat de douaneautoriteiten voortdurend erop toezien, dat de AEO-gecertificeerden permanent aan de voorwaarden voldoen. Tevens heeft de Commissie in de verordening geregeld dat een gemeenschappelijk elektronisch informatie- en communicatiesysteem wordt opgezet en onderhouden om informatie over geautoriseerde marktdeelnemers in op te slaan en uit te wisselen. De status van geautoriseerde marktdeelnemers wordt vanaf toegepast. Nu de AEOregelgeving opgenomen is in een EG-verordening heeft deze regelgeving directe werking in Nederland. De regelgeving hoeft derhalve niet eerst geïmplementeerd te worden in de Nederlandse wetgeving. 5 In artikel 1 van de verordening is de definitie opgenomen voor het begrip marktdeelnemer: Artikel 1 Marktdeelnemer: een persoon die zich in het kader van zijn bedrijf bezighoudt met activiteiten waarop de douanewetgeving betrekking heeft.. Om de status van geautoriseerde marktdeelnemers in het Communautair Douanewetboek op te nemen is Titel II bis GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS toegevoegd. In de volgende paragrafen wordt de inhoud hiervan samengevat, in de bewoordingen van de verordening, voorzover het van belang is voor deze scriptie. Hierbij wordt dezelfde naamgeving en volgorde aangehouden als in titel II bis. In de laatste paragraaf wordt aangegeven wat de bepalingen van de verordening ons inziens betekenen voor de. De essentie van de regelgeving is opgenomen in bijlage Procedure voor afgifte van certificaten Algemene bepalingen Er worden drie soorten certificaten onderscheiden, te weten: a. AEO-certificaat douane, voor marktdeelnemers die voor vereenvoudigingen volgens de douanewetgeving in aanmerking wensen te komen; 5 EG-verdrag, artikel 249, tweede alinea: een verordening is van algemene strekking, is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasbaar in elke lidstaat

16 EG verordening Authorised Economic Operator b. AEO-certificaat veiligheid, voor marktdeelnemers die in aanmerking wensen te komen voor faciliteiten bij de douanecontroles betreffende de veiligheid bij de binnenkomst van goederen in het douanegebied van de Gemeenschap of bij het verlaten van goederen uit dit douanegebied; c. AEO-certificaat douane en veiligheid, voor marktdeelnemers die voor de onder a) bedoelde vereenvoudigingen en voor de onder b) bedoelde faciliteiten in aanmerking wensen te komen. De houder van een certificaat geniet verschillende voordelen, te weten: 1. Houders van een AEO-certificaat worden aan minder fysieke controles en controles van bescheiden onderworpen dan andere marktdeelnemers. 2. Als op grond van risicoanalyse toch controle nodig is dan gebeurt dit met voorrang. 3. Houders van een AEO-certificaat kunnen verzoeken om de controle op een andere plaats te verrichten. 4. Indien een houder van het AEO-certificaat douane of het AEO-certificaat douane en veiligheid een douanevergunning aanvraagt dan worden niet opnieuw de criteria onderzocht die al zijn onderzocht bij afgifte van het AEO-certificaat. 5. Houders van het AEO-certificaat veiligheid of het AEO-certificaat douane en veiligheid worden (in principe) vóór aankomst van de goederen in het douanegebied er van in kennis gesteld of de goederen op grond van veiligheidsanalyse geselecteerd zijn voor fysieke controle. Dit geldt ook bij het verlaten van de goederen van het douanegebied. 6. Houders van het AEO-certificaat veiligheid of het AEO-certificaat douane en veiligheid mogen summiere aangiften bij binnenkomst en vertrek indienen die slechts beperkte informatie hoeven te bevatten. Dit geldt ook voor vervoerders, expediteurs en douaneagenten die houder zijn van het AEO-certificaat veiligheid of het AEO-certificaat douane en veiligheid en die goederen in- of uitvoeren namens houders van het AEO-certificaat veiligheid of het AEO-certificaat douane en veiligheid Aanvragen voor AEO-certificaten De aanvraag moet in principe worden ingediend bij de douaneautoriteit van de lidstaat waar de hoofdboekhouding van de aanvrager wordt bijgehouden dan wel waar de hoofdboekhouding in het computersysteem voor de betrokken douaneautoriteit toegankelijk is. Bovendien moet in die lidstaat tenminste een deel van de activiteiten worden uitgeoefend en/of moeten er algemene logistieke beheersactiviteiten plaatsvinden Voorwaarden en criteria voor de afgifte van een AEO-certificaat Voor zowel de certificaten douane als veiligheid worden eisen gesteld ten aanzien van - de integriteit van de aanvrager en zijn wettelijk vertegenwoordiger; - de handelsadministratie en de vervoersadministratie, inclusief eisen ten aanzien van informatiebeveiliging; - de financiële solvabiliteit. Daarnaast worden er extra eisen gesteld voor het certificaat veiligheid. Deze zien vooral op - de fysieke beveiliging van de goederen en bedrijfsruimten; - de screening van personeel; - het veiligheidsbewustzijn van personeel; - de identificatie van handelspartners. In het kader van deze scriptie zijn met name de gestelde voorwaarden ten aanzien van de handelsadministratie en de vervoersadministratie van belang 6. Hierbij is van belang te onderkennen dat ingeval van het verlenen van het certificaat veiligheid andere eisen worden gesteld aan de handelsadministratie en de vervoersadministratie dan bij het certificaat douane. Immers, indien de fysieke beveiliging van goederen wordt gegarandeerd dient de onderliggende administratie hierin te ondersteunen 7. Hieruit vloeien eveneens eisen voort op het gebied van beschikbaarheid en controleerbaarheid. 6 7 Douanewetboek, titel II bis, hoofdstuk 1, afdeling 3, artikel 14 decies Hierbij wordt gedoeld op de alignment van de IT op de business. De goederen moeten in detail te volgen zijn als gevolg waarvan aan de gedetailleerdheid van de goederenadministratie nadere eisen zullen worden gesteld

17 EG verordening Authorised Economic Operator Om de douaneautoriteiten in staat te stellen te onderzoeken of de aanvrager over een deugdelijke handels- en, in voorkomend geval, vervoersadministratie beschikt moet de aanvrager de douaneautoriteit fysieke of elektronische toegang verlenen tot zijn douane- en, in voorkomend geval, vervoersadministratie. Verder zijn de voorwaarden ten aanzien van de identificatie van handelspartners van belang Procedure voor de afgifte van AEO-certificaten Deze procedure regelt met name de raadpleging van andere lidstaten door de lidstaat die de certificaataanvraag onderzoekt, alsmede de termijnen waarbinnen een certificaat moet worden afgegeven. Hierbij is van belang dat de douaneautoriteit van afgifte een deskundige kan inschakelen voor het onderzoek gericht op de eisen ten aanzien van de handels- en vervoersadministratie. Voorwaarde is dat de deskundige geen banden mag hebben met de aanvrager van het certificaat. Aan de deskundige worden geen nadere eisen gesteld. Aan de aanvraag en de procedure zijn een aantal formele voorwaarden gesteld. Er moet aan deze voorwaarden worden voldaan alvorens tot een inhoudelijke toets van de aanvraag wordt overgegaan. De formele eisen zijn in deze scriptie buiten beschouwing gelaten. 3.3 Rechtsgevolgen van AEO-certificaat (algemene bepalingen) De belangrijkste bepaling van deze afdeling eist dat de douaneautoriteit van afgifte de permanente naleving van de voorwaarden en criteria controleert. Een zogenaamde herbeoordeling moet volgens de algemene bepalingen worden uitgevoerd als er redelijke aanwijzingen bestaan dat de AEO-gecertificeerde niet langer aan de voorwaarden en criteria voldoet. Hierbij is eveneens aangegeven dat de douaneautoriteit van afgifte een deskundige kan inschakelen voor het onderzoek gericht op de eisen ten aanzien van de handels- en vervoersadministratie. 3.4 Uitwisseling van informatie De AEO-gecertificeerden hebben een actieve inlichtingenplicht. Zij zijn verplicht om na toekenning van het certificaat over elk feit dat gevolgen kan hebben voor de handhaving van het certificaat de douaneautoriteit van afgifte te informeren. 3.5 Samenvatting eisen vanuit AEO-verordening Samenvattend kan worden gesteld dat deze regelgeving eisen stelt ten aanzien van de inrichting en de beveiliging van de administratie alsmede ten aanzien van de controleerbaarheid. De belangrijkste eisen zijn hieronder samengevat weergegeven: Inrichtingseisen (geautomatiseerde) administratie Marktpartijen die de AEO-status aanvragen moeten beschikken over een handels-, douane- en vervoersadministratie die voldoet aan algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen. In het logistieke systeem moet onderscheid gemaakt worden tussen communautaire en niet-communautaire goederen. De administratieve organisatie, die in overeenstemming is met de soort en omvang van de bedrijfsactiviteiten, moet geschikt zijn voor het beheer van de goederenstromen. Het systeem van interne controle moet onrechtmatige transacties of fraude kunnen opsporen. Beveiligingseisen (geautomatiseerde) administratie De bedrijfsinformatie en bescheiden moeten beschermd zijn tegen verlies en er moeten passende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat ongeautoriseerden toegang kunnen krijgen tot het computersysteem. Er moeten maatregelen zijn getroffen om aan de actieve inlichtingenplicht jegens de Douane te voldoen ten aanzien van het signaleren van elk feit dat gevolgen kan hebben voor de handhaving van het certificaat. Er moeten maatregelen zijn genomen die ertoe leiden dat handelspartners duidelijk geïdentificeerd kunnen worden. Dit laatste is onder andere van belang voor de IT-audit bij toepassing van e-commerce. Eisen ten aanzien van controleerbaarheid De administratie moet douanecontrole vergemakkelijken. De geautomatiseerde douane-, handels- 8 Douanewetboek, titel II bis, hoofdstuk 1, afdeling 3, artikel 14 duodies

18 EG verordening Authorised Economic Operator en vervoersadministratie moet digitaal beschikbaar worden gesteld aan de Douane voor digitale controle. De douaneautoriteit kan voor de afgifte van een certificaat een externe deskundige inschakelen voor het onderzoek gericht op de eisen ten aanzien van de handels- en vervoersadministatie. De douaneautoriteit van afgifte controleert de permanente naleving van de voorwaarden. 3.6 Aandachtspunten vanuit AEO-verordening Vanuit de AEO-verordening zijn een aantal aandachtspunten en daarbij onderkende problemen te benoemen. Deze aandachtspunten en onderkende problemen hebben wij hieronder opgenomen. In hoofdstuk 7 zullen wij terugkomen op de onderkende problematiek. Aandachtspunten: Formulering inrichtingseisen: Formulering beveiligingseisen IT: Formulering controle-eisen: Eisen deskundige: Onderkende problemen: De eisen sluiten aan bij de leer van de accountancy ten aanzien van de administratieve organisatie en interne beheersing. Hierbij is gekozen voor een algemene formulering zodat de invulling van de eisen afhankelijk kan worden gemaakt van de soort en omvang van de bedrijfsactiviteiten. Hierbij wordt slechts gesproken over passende maatregelen zonder nadere toelichting. De verordening sluit dan ook niet aan bij een in de praktijk geaccepteerd normenkader en verwijst daar zelfs niet naar. De invulling van een normenkader wordt dan ook aan de lidstaten overgelaten met de kans op verschillende invulling hiervan. In de verordening is geen nadere invulling gegeven aan de wijze waarop de Douane de naleving van de voorwaarden controleert bij de afgifte van het certificaat. Ook ten aanzien van de controle op de permanente naleving zijn geen concrete eisen opgenomen. In de EG-verordening zijn geen eisen geformuleerd ten aanzien van de in te schakelen deskundige voor wat betreft kennis en ervaring

19 Overige relevante kaders 4. Overige relevante kaders 4.1 Inleiding Zoals geconcludeerd in hoofdstuk 3 is in de AEO-verordening geen sprake van concrete invulling van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor het verkrijgen van de AEO-status. Hierbij bestaat het risico dat de verschillende lidstaten een verschillende invulling geven aan deze voorwaarden. Om dit risico te mitigeren hebben de lidstaten ingestemd met het actieprogramma Douane In deze beschikking wordt onder andere uiting gegeven aan de noodzaak van gelijke uitgangspunten en werkwijzen door de diverse douaneadministraties binnen de Europese gemeenschap. Met betrekking tot dit punt is in de inleiding van het besluit onder andere opgenomen dat het douanebeleid voortdurend aan de ontwikkelingen moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat de nationale douaneadministraties samen even efficiënt en effectief functioneren, als ging het om één enkele administratie. In deze beschikking wordt ook een prioriteitstelling aangegeven 10 (slechts deels weergegeven): a. het verlagen van de kosten die voor de deelnemers aan het economisch verkeer aan de uitvoering van de douanewetgeving zijn verbonden, door maatregelen zoals betere standaardisering, en het ontwikkelen van een steeds meer open en transparante samenwerking met de handelssector; b. het identificeren, ontwikkelen en toepassen van beste werkmethoden, vooral op het terrein van auditcontrole a posteriori, risicoanalyse en vereenvoudigde procedures; e. het verbeteren van de standaardisering en vereenvoudiging van douaneprocedures, - systemen en -controles; 4.2 AEO-COMPACT-Model 11 Zoals blijkt uit hoofdstuk 3 van deze scriptie moeten de bedrijven die de AEO-status willen verkrijgen aan een aantal voorwaarden voldoen. Conform de uitgangspunten, zoals geformuleerd in het actieprogramma Douane 2007, dienen in alle lidstaten gemeenschappelijke voorwaarden en criteria gesteld te worden voor het afgeven, wijzigen, schorsen of intrekken van AEO-certificaten. Bij de beoordeling van de bedrijven die de AEO-status aanvragen dienen de risico s in kaart te worden gebracht die mogelijk inbreuk maken op de gestelde voorwaarden. Daarbij is de doelstelling van het actieprogramma Douane 2007 dat uitgegaan wordt van een, door de lidstaten gemeenschappelijk, opgestelde lijst met normen en criteria. De projectgroep Douane 2007 heeft een gemeenschappelijk kader voor de risicobeoordeling ontwikkeld, COMPACT genaamd (Compliance Partnership Customs and Trade). Basis van het model is dat alle Douaneorganisaties binnen de Europese Unie op gelijke uitgangspunten de administratieve organisatie en interne beheersing van een bedrijf beoordelen. COMPACT biedt daarvoor een methode zodat niet alléén op nationaal, maar ook op internationaal niveau, deze beoordeling kan worden uitgevoerd. Het is een flexibel instrument dat niet alléén kan worden gebruikt voor de bescherming van de fiscale belangen van een lidstaat of van de EU, maar ook voor de bescherming van niet-fiscale belangen zoals de bescherming van de buitengrens van de EU (bijvoorbeeld: beveiliging van de toeleveringsketen en bestrijding van illegale in- of uitvoer). Vanuit het COMPACT-model wordt de relatie gelegd naar de AEO-guidelines. In de AEOguidelines is een overzicht van eisen opgenomen waaraan een bedrijf moet voldoen om de AEOstatus te verkrijgen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens van een door de lidstaten gezamenlijk opgestelde lijst met normen en criteria. Deze AEO-guidelines worden in de volgende paragraaf nader toegelicht. Het proces van risicobeoordeling en het daarop gebaseerde besluitvormingsproces tot het verstrekken van het AEO-certificaat is in het onderstaande schema weergegeven. De relatie met de risico-indicatoren vanuit de AEO-guidelines is daarbij opgenomen Beschikking 253/2003/EG d.d en feitelijk een voortzetting van het actieprogramma Douane Artikel 4 van het besluit. Werkdocument TAXUD/2006/

20 Overige relevante kaders Nee, maar er zijn verbeteringsmaatregelen Voorafgaande bedrijfscontrole AEO-normen en criteria (volgens AEO-guidelines) Begrijpen wat het bedrijf doet Aanvraag AEO-status Juridische voorwaarden Ja Potentiële risico's Identificatie van de risico's In kaart brengen risico's door de Douane In kaart brengen risico's met bedrijf Resterende risico's Status toegekend Nee Geen AEO-status Nee Ja Geen AEO-status Vergunning/ certificaat Evaluatie toegekende vereenvoudigingen Bedrijfscontroleplan Verbeteringsmaatregelen Het Compact model gaat er van uit dat de Douane en het bedrijf dat voor de AEO-status in aanmerking wenst te komen samenwerken bij de beoordeling van de risico s en de afdekking daarvan. Het blijft de taak van de Douane om erop toe te zien dat het bedrijf aan de eisen voldoet die gelden voor het soort bedrijf en die zijn opgenomen in het communautaire douanewetboek. 4.3 AEO-guidelines 12 In de inleiding van het document is het volgende opgenomen: Dit document geeft uitleg over de eisen waaraan bedrijven moeten voldoen om een AEO-status te verkrijgen. De criteria zijn gebaseerd op COMPACT waarbij eisen zijn vastgesteld voor de risicobeoordeling bij de toepassing van de douanewetgeving. Daaraan is een nieuw deel betreffende veiligheidsnormen toegevoegd. Uit deze passage wordt duidelijk dat de ontwikkeling van deze criteria niet ingegeven is door de AEO-wetgeving. Feitelijk is sprake van een door Nederland ontwikkelde set die gebruikt werd bij het beoordelen van bedrijven in het kader van het afgeven en beoordelen van vergunningen inzake vereenvoudigde douaneprocedures. In die set waren nog geen eisen opgenomen inzake veiligheid. Deze zijn toegevoegd in het kader van de AEO-wetgeving. In het spraakgebruik wordt dan ook wel eens gesproken over COMPACT+. Uit deze inleiding zou overigens de conclusie kunnen worden getrokken dat sprake is van verplicht gestelde eisen. Dat is echter niet zo. Het betreffende stuk (en het hieraan gerelateerde AEO- COMPACT-model) hebben geen status van wet. Het gebruik van deze richtlijnen kan dan ook niet worden afgedwongen. Overigens is het onze inschatting dat indien bedrijven uitgaan van deze criteria (en eraan voldoen) de lidstaten die bedrijven de AEO-status niet kunnen onthouden. In die zin is sprake van zachte-wetgeving. Bij het formuleren van de eisen is aansluiting gezocht bij al bestaande normen. Het betreft in concreto: - het SAFE-framework (waaronder AEO-guidelines) van de WCO 13 ; - bestaande normen voor zee- en luchtvervoer binnen de lidstaten; Werkdocument TAXUD/2006/1450. Het in paragraaf 1.1 aangehaalde WCO-framework legt een relatie met dit SAFE-framework in die zin dat het SAFE-framework als blauwdruk kan dienen voor het deelgenoot maken van de private sector bij het waarborgen van de veiligheid in de internationale supply-chain

AEOF-certificaat factsheet

AEOF-certificaat factsheet Europese Commissie - AEO Opleidingsmodule voor Marktdeelnemers AEOF-certificaat factsheet oktober 2007 AEOF betekent AEO-certificaat voor Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Een AEO-certificaat voor

Nadere informatie

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO

Authorised Economic Operator. 1. Inleiding en historische achtergrond van AEO Douanerecht Mr. N.M..A. gberts, adviseur douane & internationale handel bij Trade Facilitation BV Authorised Economic Operator Uitleg over de stappen, die een bedrijf moet nemen om de AEO-status te verkrijgen

Nadere informatie

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014

Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz. januari 2014 Resultaten test je kennis en win een ontbijt quiz januari 2014 Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Geautoriseerde marktdeelnemer Algemene Administratie van de

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 4.5.2005 L 117/13 VERORDENING (EG) Nr. 648/2005 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 april 2005 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair

Nadere informatie

Dankzij IT-audit een veilig zeecontainer vervoer: feit of fictie?

Dankzij IT-audit een veilig zeecontainer vervoer: feit of fictie? Dankzij IT-audit een veilig zeecontainer vervoer: feit of fictie? John Piepers en René van Egmond Belastingdienst, Douane VUrORE, 18 april 2008 Programma Voorstellen; Plaatsing presentatie; Supply chain;

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Authorised Economic Operator De internationale Douanewereld heeft het afgelopen decennium zijn scope ingrijpend gewijzigd. Was de focus voorheen vooral gericht op fiscaliteit, sinds de aanslagen in de

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

Authorised Economic Operator (AEO)

Authorised Economic Operator (AEO) Informatieblad November 2011 Authorised Economic Operator (AEO) Op dit informatieblad staan veelgestelde vragen over Authorised Economic Operator (AEO). Inhoud 1 Algemene vragen 2 Overwegingen bij de keuze

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën;

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN. In overeenstemming met de Minister van Financiën; MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van, nr. 149093, houdende wijziging van de Algemene douaneregeling

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen

Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen Bijlage 1 Toelichting op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een AEO-certificaat en de te volgen procedure voor multinationals en grote ondernemingen 1. Juridische mededeling In dit document

Nadere informatie

LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN

LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN BIJLAGE IV bis (blz. 69) LIJST VAN CRITERIA DIE VAN TOEPASSING ZIJN VOOR DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN DE INTERNATIONALE TOELEVERINGSKETEN C = AEO Customs certification S = AEO Security certification F =

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen;

Gelet op de artikelen 16, 16b, onderdeel c, en 16 c, onderdeel c, van het Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen; Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van..., nr., houdende vaststelling van regels inzake de aanvraag van een veiligheidscertificaat als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van

Nadere informatie

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening

... Kenmerk: 090416Brief-eCustoms Betreft Gevolgen invoering EORI en veiligheidsverordening Douane Nederland 1 > 1 Postbus 74 7300 AB Apeldoorn Bedrijfsleven, Koepelorganisaties, Softwareontwikkelaars, logistieke ketenpartners Internet: wwwdouanenl Telefoon: (055) 577 66 55 Datum 16 april 2009

Nadere informatie

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven.

Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Controle bij de Geautoriseerde Marktdeelnemers (AEO) met behulp van statistische steekproeven. Wat is goed genoeg? Verhandeling in het kader van de Europese Fiscale Studie TopMaster Douane Auteur: W.F.A.

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN MET EEN AEO- CERTIFICAAT) GIDS

GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN MET EEN AEO- CERTIFICAAT) GIDS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 29 juni 2007 TAXUD/2006/1450 GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN (BEDRIJVEN

Nadere informatie

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van

1. Inleiding. 1 Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van 01-02-2012 Richtlijnen van de Europese Commissie betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (IER) door de douaneautoriteiten van de EU met betrekking tot goederen, met name geneesmiddelen,

Nadere informatie

TRANSPORT & LOGISTIEK

TRANSPORT & LOGISTIEK TRANSPORT & LOGISTIEK Module 1 A.E.O.-Authorised Economic Operator Frank Gielen, Senior Consultant De Putter & Co 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel.

Nadere informatie

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT Definitieve versie 24-05-2017 Pagina 1 van 5 Bijlage 4 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke

Nadere informatie

AEO to the next level monitoring en audits

AEO to the next level monitoring en audits AEO to the next level monitoring en audits vr 03 aug 2012, 07:00 Lloyd s op matje voor certificering Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM - Lloyd s Register moet duidelijkheid verschaffen aan de Raad

Nadere informatie

L 360/64 Publicatieblad van de Europese Unie

L 360/64 Publicatieblad van de Europese Unie L 360/64 Publicatieblad van de Europese Unie 19.12.2006 VERORDENING (EG) Nr. 1875/2006 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele

Nadere informatie

Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Kenmerk Opschrift Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 september 2004, nr., houdende enkele voorzieningen met betrekking tot strategische goederen krachtens artikel 7 van de In-

Nadere informatie

Authorised Economic Operator

Authorised Economic Operator Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Authorised Economic Operator Bedrijfspresentatie 2017 Hilde De Potter, Klantencoördinator en Dossierbeheerder Regionale Component Brussel Mail: hilde.depotter@minfin.fed.be

Nadere informatie

Reactie van de bewindslieden

Reactie van de bewindslieden II Reactie van de bewindslieden Om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden zijn ze verdeeld over twee onderscheiden thema s: de Authorised Economic Operator en de reorganisatie van de Douane.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU

Veelgestelde vragen. Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU Veelgestelde vragen Besluit inzake de wederzijdse erkenning van het AEO-programma (Authorised Economic Operators) tussen China en de EU Inhoud I. Achtergrond... 2 II. Algemene vragen... 3 III. Voordelen...

Nadere informatie

Geautoriseerde marktdeelnemer

Geautoriseerde marktdeelnemer PERSOONLIJKE UITNODIGING Supply Chain Risk Management Douane en Uw Verzekeringen AEO vanuit een Risicobeheersingsperspectief De procedure rond namaakgoederen waarmee dient u rekening te houden BELGIBO

Nadere informatie

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten BIJLAGE IV ter SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten Toelichting : NVT = Niet Van Toepassing S = AEO Security certification C = AEO Customs certification F = AEO Full certification Scheepsagent

Nadere informatie

AEO IN NEDERLAND. dbh INFODOCUMENT

AEO IN NEDERLAND. dbh INFODOCUMENT AEO IN NEDERLAND dbh INFODOCUMENT INHOUD 1 Definitie... 2 2 Criteria voor het verlenen van het AEO-C... 3 3 Kosten en lasten... 4 4 Procedure... 4 5 dbh Software... 5 5.1 Internationale douaneafhandeling

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code

Samenwerkingsprotocol. Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave

Nota naar aanleiding van het verslag. Inhoudsopgave 34 409 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Douanevertegenwoordiging en AEO

Douanevertegenwoordiging en AEO Douanevertegenwoordiging en AEO Door: Piet Jan de Jonge December 2008 Verhandeling in het kader van de Postmaster Douane 2008 Stichting Europese Fiscale Studies Erasmus Universiteit Rotterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register

Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Vertrouwende Partij Voorwaarden UZI-register Het UZI-register koppelt op unieke wijze de fysieke identiteit aan een elektronische identiteit en legt deze vast in een certificaat. Hierbij maakt het UZI-register

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek

Samenvatting. Aanleiding voor het onderzoek Samenvatting Aanleiding voor het onderzoek Het nationale bestuursrecht is van oudsher verbonden met het territorialiteitsbeginsel. Volgens dat beginsel is een autoriteit alleen bevoegd op het grondgebied

Nadere informatie

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014

Opzet beantwoording consultatievragen herziene NV COS editie 2014 1. Heeft u specifieke vragen of opmerkingen bij de aangepaste vertalingen van Standaarden 200-810 en 3402 (voor de nieuwe of herziene Standaarden zijn aparte vragen in hoofdstuk 2)? nee. 2. Kunt u zich

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1

INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN INLEIDING...1 INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN... v INLEIDING...1 1. INLEIDING DOUANERECHT...3 1.1. Algemeen...3 1.1.1. Vrijhandelszone...3 1.1.2. Tariefunie...4 1.1.3. Douane-unie...4 1.2. Wetgeving...5 1.3. Heffingen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Stichting Reclame Code 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Consumentenautoriteit en de Stichting Reclame Code Partijen: 1. De Staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V.

Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Aan: de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen van Lavide Holding N.V. Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. De Passage 150 Postbus 71003 1008 BA Amsterdam T 088-676 90 00 F 088-676 90 10

Nadere informatie

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014.

Deloitte. Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Rapport van bevindingen voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014. Deloitte Accountants B.V. Park Veidzigt 25 4336 DR Middelburg Postbus 7056 4330 GB Middelburg Nederland Tel: 088 288 2888 Fax 088 288 9895 www.deloitte.n1 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Nadere informatie

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5

code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 code INV PR 03 versie 02 ingangsdatum 23-09-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 19-09-2013 Eerste versie, concept voor nieuw document ter vervanging van INV PR 03 en 05. Met ingang van dit document

Nadere informatie

AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN

AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN EENDRACHT MAAKT MACHT AEO: TIJDWINST DOOR VERTROUWEN Klinken wederzijds vertrouwen, betere douaneprocessen, optimaliseren interne controle en concurrentievoordeel u als muziek in de oren? Lees dan zeker

Nadere informatie

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Het nieuwe DouaneWetboek van de Unie (DWU): Wat gaat er veranderen? Wat is er zo belangrijk aan 1 mei 2016? Het Douanewetboek van de Unie (DWU): in principe betreft dit een grote herziening van de huidige

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst)

VERORDENINGEN. (Voor de EER relevante tekst) L 162/12 27.6.2015 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1011 VAN DE COMMISSIE van 24 april 2015 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen

Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Het DWU, overpeinzingen en verbazingen Prof. Walter de Wit Hoogleraar Internationaal en Europees Douanerecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Partner Global Trade bij EY walter.de.wit@nl.ey.com Inhoud presentatie

Nadere informatie

the european customs network

the european customs network the european customs network the european customs network Uw partner in douanezaken Heeft u handel met landen buiten de Europese Unie en dat zijn ook Zwitserland en Noorwegen? Dan weet u hoe belangrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 983 Vragen van de leden

Nadere informatie

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4

Inleiding 1 4 3. Begrippen en definities 5 3. Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4. Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Inhoudsopgave Paragraaf Pagina 2 Inleiding 1 4 3 Begrippen en definities 5 3 Doelstellingen van een privacy-audit 6 7 4 Opdrachtaanvaarding 8 9 4 Deskundigheidseisen en het gebruik maken van deskundigen

Nadere informatie

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen

VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen VRAGEN ALGEMEEN EN WETGEVING Oefenvragen Vraag 1 Wie zijn in Nederland aangewezen als douaneautoriteiten? Zoek ook in de nationale wetgeving. Motiveer uw antwoord. Vraag 2 Geef aan wat de status is van

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren

Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren Toenemende aandacht voor toezicht niet-oob accountantskantoren De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt sinds 2006 toezicht op accountantsorganisaties. De niet-oob vergunninghouders voeren uitsluitend

Nadere informatie

Het Douanewetboek van de Unie

Het Douanewetboek van de Unie Het Douanewetboek van de Unie "the day after" Douanecongres 2016 Harry Mulder 13 oktober 2016 Inhoud Actuele wetgeving Overgangsbepalingen Richtsnoeren Werk in uitvoering Aandachtspunten 13 oktober 2016

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 6 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Hoofdstuk 6 BEVEILIGING Binnenvaarttankers laden of lossen vaak op faciliteiten waar zeevaarttankers worden behandeld en waar dus de International Ship en Port Facility Security (ISPS) Code van toepassing

Nadere informatie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART: DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Brussel, 17.3.2004 SEC(2004) 333 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE VEREENVOUDIGDE DOUANEPROCEDURES IN DE KUSTVAART: TOEGELATEN LIJNDIENST NL NL

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en het DWU. FENEX/TLN Oktober 2016

Vertegenwoordiging en het DWU. FENEX/TLN Oktober 2016 Vertegenwoordiging en het DWU FENEX/TLN Oktober 2016 Onderwerpen Vertegenwoordiging in douanezaken Wat hebben we nu? Wat verandert er? Waarom verandering? Wat betekent dat? Wat gaat er nog gebeuren? Wat

Nadere informatie

Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015.

Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015. Bijlage 9 behorende bij het Convenant tussen het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financien van 23 februari 2015. Inzake de handhavingstaken door de Douane voor niet-veterinaire diervoeders,

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT i Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van... (naam entiteit(en)) A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 201X

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) 6219/2/04 REV 2. Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 maart 2004 (19.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2003/0167 (COD) PUBLIC 6219/2/04 REV 2 LIMITE UD 27 ENFOCUSTOM 9 MI 36 COMER 21 TRANS 65 CODEC

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. IT-Control Framework voor de Douanevereenvoudiging Self Assessment. Nancy Pijls & Richard van t Hof

Afstudeerscriptie. IT-Control Framework voor de Douanevereenvoudiging Self Assessment. Nancy Pijls & Richard van t Hof Afstudeerscriptie IT-Control Framework voor de Douanevereenvoudiging Self Assessment Nancy Pijls & Richard van t Hof Deze scriptie is geschreven, door beide, op persoonlijke titel 16-03-2011 Deze scriptie

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer

Zekerheidstelling. bij. opslag. domiciliëringsprocedure invoer Zekerheidstelling bij opslag en domiciliëringsprocedure invoer Door: Pedro op t Hoog, Belastingdienst/Douane Post Master Douane 2011/2012 Inhoudsopgave: 1. INLEIDING... 2 2. ZEKERHEID... 3 2.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de DOUANE en ACCIJNZEN DOUANEPROCEDURES SUMMIERE AANGIFTE BIJ BINNENKOMST EN BIJ UITGAAN INVOER EN UITVOER NAAR IRAN, NOORD-KOREA EN LIBIE

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 199 Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten

Nadere informatie

GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS

GEAUTORISEERDE MARKTDEELNEMERS EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Veiligheid en beveiliging, handelsfacilitering en internationale coördinatie Risicobeheer en veiligheid Brussel, 28 mei 2014 TAXUD/B2/047/2011

Nadere informatie

Excise Movement and Control System (EMCS)

Excise Movement and Control System (EMCS) Excise Movement and Control System (EMCS) EMCS EMCS?? Oh EMCS!! Dan begrijp ik wat u bedoelt European Modular Cultivation System Sfg A New Experiment Facility for Biological Research on the International

Nadere informatie

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving

Ingrijpende wijzigingen Europese douanewetgeving Inzicht in: douanewetgeving De douaneregels gaan veranderen. Met het moderniseren van de communautaire douanewetgeving wil de Europese Unie de lidstaten dwingen uniforme regels toe te passen. Voor het

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen

Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Nieuwe DWU herbeoordeling vergunningen Hasselt, 29 maart 2017 1 Plan van Aanpak Regio Hasselt Afdelingshoofd Rudi Lodewijks 2 DWU Verordening (EU) Nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) 7244/02. Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) LIMITE UD 17 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 maart 2002 (18.03) (OR. fr) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2002/0068 (ACC) 7244/02 LIMITE UD 17 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

ISMS (Information Security Management System)

ISMS (Information Security Management System) ISMS (Information Security Management System) File transfer policy: richtlijnen voor uitwisseling van bestanden en documenten tussen openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) en geautoriseerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen

Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik. Gemeente Velsen Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik Gemeente Velsen 2 Inhoudsopgave Inleiding blz. 4 Definities blz. 5 Kader gemeente Velsen blz. 7 Beleidsuitgangspunten blz. 7 Aandachtspunten voor de uitvoering

Nadere informatie

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding

Toelichting. I. Algemeen. 1. Inleiding Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding Aanleiding voor deze regeling is de wet van 21 juni 2001 houdende wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) die op 8 mei 2002 in

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7

5814/17 CS/bb DGG 3B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17. Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 5814/17 Interinstitutioneel dossier: 2016/0330 (NLE) UD 16 SPG 7 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst in de vorm

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2011 COM(2011) 710 definitief 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie