6.2 Modellen die werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6.2 Modellen die werken"

Transcriptie

1 Methoden en modellen Modellen die werken 6.2 Modellen die werken Heeft u al een mening over Six Sigma, ASL, COPC, Tripod, BSC, ISPL, EFQM of escm? Wilt u de juiste keuze maken? In dit artikel schetsen Barry Derksen en Peter Noordam de mogelijkheden van verschillende modellen om de kwaliteit van uw informatievoorziening te verbeteren. 353 Als een organisatie een goed passend model gebruikt, helpt dit haar de processen verder te professionaliseren en zo te verbeteren. Maar er zijn tegenwoordig zeer veel certificaten, methodes, modellen en standaarden om kwaliteit te meten en te bereiken. Dit maakt het lastig om het juiste model te kiezen. Belangrijke vragen die een organisatie daarom bij de keuze voor een model moet beantwoorden zijn: wat kan ermee worden bereikt? Is het model op de hele organisatie toepasbaar? Erkent de vakgemeenschap het model? Het aantal kwaliteitsmodellen lijkt oneindig. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals klantrelatiesystemen met call centers, ontstaan ook nieuwe kwaliteitsmodellen (bijvoorbeeld COPC). We behandelen hier dan ook niet alle kwaliteitsmodellen, maar proberen juist enigzins orde te scheppen in het modellenoerwoud. Een uitputtende behandeling zou bovendien een illusie zijn. Hiertoe zetten we diverse erkende modellen op een rij en benoemen de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. We hebben de modellen geïnventariseerd en geselecteerd op basis van webonderzoek via onder andere Google, literatuur van Meijer (2005), Krol e.a. (2005), Sante (2005), gesprekken met deskundigen en toetsing van eerdere versies van ons boek Modellen die werken, kwaliteit in bedrijf en informatievoorziening (Derksen en Noordam, 2006). Aan de hand van diverse indelingen, waaronder het belangrijkste toepassingsgebied, typeren we het model. Ter ondersteuning presenteren we een beslisboom met ruim vijftig modellen. Maar eerst gaan we dieper in op de vraag wat een model eigenlijk is, waarom u een model zou gebruiken en wat de achtergrond van de verschillende modellen is. WAT IS EEN MODEL? Organisaties gebruiken de woorden model, standaard en methode vaak te pas en te onpas, meestal in combinatie met zinsneden als Wij voldoen aan, of Wij hanteren. Omdat een eenduidige beschrijving van deze begrippen niet bestaat, heeft iedereen heeft zijn eigen beeld bij deze woorden. Het Van Dale groot woordenboek van de Nederlandse taal omschrijft een model als een systeem dat de werkelijkheid nabootst of tracht te beschrijven. Een methode is een vaste, weldoordachte werkwijze om een bepaald doel te bereiken => systeem, en een standaard een tot model dienend wettig exemplaar van een eenheid van maat of gewicht. Een norm tenslotte is een manier van handelen waarnaar een categorie van personen zich kan of moet richten of een regel voor de normalisatie => criterium, graadmeter, ijkpunt, maatstaf, normering, standaard. Dit artikel schaart al deze begrippen onder de noemer modellen en hanteert de volgende 6 IT Service Management, best practices, deel 4

2 354 definitie: vastgelegde, beschreven en breed geaccepteerde inzichten, afspraken en normen voor goed handelen, ter verbetering van organisaties en ketens, rekening houdend met de aandachtsgebieden en organisatie, product en proces, medewerkers en cultuur, IT en infrastructuur, customer en sales, leverancier en alliantie, wet- en regelgeving en programma- en project. De belangrijkste kenmerken van kwaliteitsmodellen Kwaliteitsmodellen willen de kwaliteit van de processen verbeteren en dit vastleggen in richtlijnen, procedures en instructies. Dit heeft twee aspecten: documentatie - de beschrijving van de bedrijfsactiviteiten in procedures en instructies. naleving halfjaarlijkse audits kunnen controleren of de organisatie zich houdt aan de beschreven procedures en instructies. VIJF REDENEN OM MODELLEN TE GEBRUIKEN Modellen zijn noodzakelijk om toegevoegde waarde te creëren. Afspraken over terminologie leiden tot vergelijkbaarheid en helpen om de informatievoorziening tussen organisaties en mensen af te stemmen. Hoe complexer het geheel van producten, processen, technologieën, organisaties, medewerkers is, hoe groter de behoefte aan modellen. Modellen kunnen de complexe werkelijkheid in een overzichtelijk geheel vangen. Zo dwingen ze managers, medewerkers en betrokkenen om naar een specifiek aantal aspecten van de organisatie te kijken. Maar een goede manager houdt in gedachten dat dit nooit de hele werkelijkheid is. Hij is in staat om kwaliteitsmodellen voor zijn organisatie op waarde te schatten en op de juiste manier toe te passen, of juist niet toe te passen. Na de stormachtige ontwikkelingen in de jaren negentig bereiken business en IT een nieuwe fase. De grote veranderingen in technologische innovaties en in bedrijfsconcepten creëren een behoefte aan orde. Deze behoefte ontstaat ook vaak uit moeilijke economische situaties. Zo is de European Foundation for Quality Management (EFQM) ontstaan uit de Europese economische recessie van Hieronder lichten we een aantal ontwikkelingen toe die leiden tot nieuwe modellen voor business en IT. Wie meer wil weten, verwijzen wij naar Noordam (2006). Ontwikkeling 1: steeds veeleisender klanten Klanten, medewerkers, gebruikers, leveranciers, ambtenaren: iedereen verwacht tegenwoordig van dienstverleners dat ze hem direct, hier en nu, helpen. Het internet maakt dit ook in toenemende mate mogelijk: klanten kunnen direct informatie uitwisselen, producten bestellen en betalen. Maar dan moet een organisatie wel op deze verwachting inspelen door het draaiend houden van de juiste harden software. Deze hard- en software leveren bovendien een schat aan informatie op over wat de klant precies wil. Modellen ondersteunen bij het meten en analyseren van deze gegevens. Ontwikkeling 2: proces- en ketenintegratie Klanten (in- of extern) willen natuurlijk graag de laagst mogelijke prijs voor optimale service. Dit kan door efficiënter te werken, bijvoorbeeld door processen over organisaties heen (bedrijfskolommen) te integreren (fysiek of virtueel), gebruik te maken van elkaars gegevens en op zoek te gaan naar de eigen positie in deze keten. Modellen helpen bij het verstevigen van die positie in de keten, omdat ze het mogelijk maken om prestaties te meten en te vergelijken met die van anderen. Ontwikkeling 3: netwerksamenleving De netwerksamenleving is een samenleving waarin organisaties en mensen samenwerken met steeds weer andere partners. Elke afzonderlijke speler (mens of organisatie)

3 Methoden en modellen Modellen die werken heeft een eigen belang en verantwoordelijkheid in het netwerk. De netwerkgroep bepaalt de werkwijze. Organisaties zullen hiervan in toenemende mate afhankelijk worden. Excelleren in een dergelijke samenleving vraagt om een continue bezinning op competentie en toegevoegde waarde. Als een mens of bedrijf dit niet doet, neemt een ander zijn plek in. Netwerken is op zich niet nieuw, maar de snelheid waarmee het gaat en de hoeveelheid informatie die er in omgaat zijn dat wel. Een organisatie of mens moet dus zorgvuldig omgaan met die informatievoorziening. Hier kunnen modellen bij helpen. Een ander belangrijk kenmerk van de nieuwe netwerksamenleving is flexibiliteit. Standaarden als XML en XBRL kunnen gegevens beter uitwisselbaar maken en dragen zo bij aan die toenemende flexibiliteit (Noordam, 2006). Ontwikkeling 4: kennis steeds belangrijker Organisaties hebben steeds meer kennis over hun klanten en gebruiken deze kennis steeds inventiever. Dat is ook hard nodig om aan de steeds hogere eisen van de klanten te voldoen. In de praktijk gaapt er echter nog vaak een kloof tussen wat de klant verwacht en wat de organisatie levert. Modellen als GAP en ISO willen die kloof overbruggen. Ook Six Sigma is een methode om het verschil te minimaliseren. Ontwikkeling 5: nieuwe wet- en regelgeving Door groeiende internationale samenwerking moet de informatievoorziening van veel organisaties rekening houden met internationale regels, zoals de Sarbanes-Oxley Act (SOx). Volgens deze wet moet iedere actie van een beursgenoteerde organisatie traceerbaar zijn. Het moet bekend zijn wie iets heeft gedaan, wanneer en zelfs hoe. Hierdoor stijgt de aandacht voor corporate governance : de organisatie moet haar processen, controles en rapportages uitvoeren volgens de gewenste standaard of methode. ACHTERGROND VAN DE VERSCHILLENDE MODELLEN Modellen kunnen worden ontworpen en opgelegd (SOx) of organisch ontstaan. Als er voor bepaalde werkzaamheden een routine ontstaat, kan dit de standaard worden. Zo is ITIL (Information Technology Infrastructure Library) de algemeen erkende standaard voor inrichting van de IT-beheerfunctie. Dit laatste kan op drie manieren: Eigen model een organisatie ontwikkelt zelf een model om een probleem op te lossen of iets mogelijk te maken. Zo beginnen veel modellen. Philips ontwikkelde bijvoorbeeld TCOD (Technology Costing On Demand) en de Engelse overheid ontwierp ITIL. Het eigendom van deze modellen ligt meestal bij één organisatie. Lang niet alle eigen modellen schoppen het tot algemeen erkende standaard. Model als de-jure standaard - een groep organisaties, leveranciers, afnemers of een combinatie daarvan accepteert gezamenlijk een model, bijvoorbeeld etom (electronic Telecom Operation Model). Model als de-facto standaard een model wordt algemeen geaccepteerd en gebruikt. Figuur 1 geeft dit groeiproces weer. Vaak ontstaan modellen uit een bepaalde ontwikkeling, zoals: wetgeving - SOx of IFRS projectmatig werken - PRINCE2, PMBoK of IPMA Competence Baseline streven naar resultaatverbetering - Six Sigma en Balanced Scorecard inrichting van nieuwe organisatievormen - escm voor sourcingvraagstukken hogere klanteisen capabilitymodellen (bekwaamheid), bijvoorbeeld escm of volwassenheid, bijvoorbeeld groeifasemodel voor IT-beheer organisaties IT Service Management, best practices, deel 4

4 356 veel gebruikt Populaire gesloten modellen Populaire open modellen weinig gebruikt Gesloten modellen met weinig marktondersteuning Open modellen met weinig marktondersteuning elgendom producent vrij beschikbaar Figuur 1 Indeling van modellen (bron: aangepast van DOD Ministerie van Defensie, VS) Ze kunnen ook ontstaan voor een bepaalde doelgroep of branche: organisatiebreed - ISO, INK en EFQM branchegericht ITIL, COPC op het gebied van klantcontactcenters of CAF voor human-resource beroepsgericht richtlijnen van het NIVRA voor accountants Van oudsher is ISO 9000 hét standaardkwaliteitsmodel voor productie- en handelsorganisaties. Een completere variant is het INKmodel (Instituut Nederlandse Kwaliteitsprijs) of het EFQM-model, die allebei veel worden gebruikt in Nederland. Voor IT-organisaties en -afdelingen is er al langer ITIL, dat inmiddels gezelschap heeft gekregen van IPW (Implementatie van een Procesgerichte Werkwijze), het op controle gerichte COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) en het op systeemontwikkeling gerichte Capability Maturity Model Integration (CMMI). Of modellen succes hebben hangt van een aantal dingen af. In het algemeen geldt: hoe eenvoudiger en toegankelijker een kwaliteitssysteem is, hoe groter de kans dat een organisatie het werkelijk gebruikt. INDELING VAN DE MODELLEN We kunnen modellen op verschillende manieren indelen. Deze paragraaf maakt onderscheid op basis van de volgende aspecten: Toepassingsgebied op welk toepassingsgebied richt het model zich ( en organisatie, product en proces, medewerkers en cultuur, IT en infrastructuur, customer en sales, leverancier en alliantie, wet- en regelgeving of programmaen project)? Bereik hoe breed en hoe diep is het kwaliteitsmodel? Organisatiebreed of toegespitst op één afdeling, zoals de IT, of op één proces, zoals het inkoopproces? Mate van dwang in hoeverre schrijft het model acties dwingend voor? Toepassingsgebied Het klaverblad in figuur 2 geeft weer hoe de verschillende toepassingsgebieden zich tot elkaar verhouden.

5 Methoden en modellen Modellen die werken Organisatieverbetering algerneen Leverancier alliantie Management en organisatie Customer en sales 357 IT en infrastructuur Resultaat Product en proces Medewerkers en cultuur Wet- en regelgeving Programma- project Figuur 2 De verschillende toepassingsgebieden op een klaverblad De tabellen 1 tot en met 10 groeperen de verschillende modellen per toepassingsgebied, aan de hand van doel, doelgroep en het terrein waarop het model zich het meest heeft bewezen. We hebben IT en infrastructuur verdeeld in beleid en planvorming, uitvoering, exploitatie en beheer, en evaluatie en bijstelling. Modellen die bij meerdere toepassingsgebieden horen vermelden we slechts bij één gebied. Management en organisatie INK/EFQM Six Sigma BPIM InnoBench Directie en Directie en Directie en Directie en Bieden van handvatten voor de besturing van de gehele bedrijfsvoering en duurzame verbetering van de bedrijfsvoering Specifi eke best practice voor kwaliteitsverbetering en verlaging van kosten door toepassing van Six Sigma-methodiek Bedrijfsprocessen revolutionair of evolutionair verbeteren op de gebieden: producten en processen, mens en cultuur, IT en infrastructuur, en organisatie Gericht op verbetering van de innovatiemogelijkheden van organisaties functiespecifi ek Certifi cering van Six-Sigmabeoefenaars in belts. Een black belt implementeert 4-5 projecten per jaar 6 Tabel 1 Modellen voor toepassingsgebied Management en organisatie IT Service Management, best practices, deel 4

6 358 Management en organisatie InnoFrame IT- Trendscan Directie en Directie en Gericht op verbetering van de innovatiemogelijkheden van organisaties - organisatiebreed Gericht op verbetering van de organisatie met behulp van innovatieve technologie etom Telecom Gericht op verbetering van de organisatie met een branchespecifi ek best-practice-model Vervolg tabel 1 Modellen voor toepassingsgebied Management en organisatie Product en proces BSC Directie Meet- en stuurinstrument te gebruiken voor vertaling strategie in operatieve termen TCO Benchmarkmechanisme voor IT-organisaties (fi nancieel) IE Model om de kosten en baten van information engineering in kaart te brengen Benefi ts Case Directie Model voor het maken van een benefi tsmethodiek voor diverse vormen van projecten Tabel 2 Modellen voor toepassingsgebied Product en proces Medewerkers en cultuur LCA Programma project- verander Veranderaanpak, verandermodel OCI Directie en Inventarisatie organisatiecultuur, meet- en verandermodel Tripod Kwaliteitsmanager, adviseur Model om oorzaak/ gevolgrelaties te achterhalen en tot blijvende verbeteringen te komen. Tabel 3 Modellen voor toepassingsgebied Medewerkers en cultuur

7 Methoden en modellen Modellen die werken IT en infrastructuur beleid en planvorming escm-spv2 TCOD Leveranciers en afnemers IT-diensten Leveranciers en afnemers IT-diensten Ontwikkelen en verbeteren van leveranciersbekwaamheden om de klantbehoeften gedurende de sourcinglevenscyclus te ondersteunen Model voor het on demand maken van de fi nanciële afwikkeling van technologie EITA Architectuur Best practices op het gebied van IT-architectuur DYA Architectuur Model voor aanpak best practices op het gebied van IT-architectuur Certifi cering door Carnegie Mellon University 359 Tabel 4 Modellen voor toepassingsgebied IT en infrastructuur beleid en planvorming IT en infrastructuur uitvoering CMM (SW) CMMI v1.1 RUP ISO-9126 software software software software Volwassenheid/professionaliteit systeemontwikkeling Best practices voor systeemontwikkeling, softwareontwikkeling, geïntegreerde proces- en productontwikkeling en acquisities Best Practice voor uitvoeren van IT-ontwikkelingsprojecten De standaard geeft zes karakteristieken die met minimale overlap de kwaliteit van software defi niëren UML IT Best practices op het gebied van modellering ten behoeve van IT-ontwikkeling MSF TMap TPI DSDM software software software software Leveren van best practices voor systeemontwikkeling op basis van producten van Microsoft TMap is een aanpak voor gestructureerd testen van informatiesystemen Referentiekader voor inrichten en verbeteren testproces Best Practice voor uitvoeren van IT-ontwikkelingsprojecten Certifi cering door geregistreerde instanties gelieerd aan ISO Tabel 5 Modellen voor toepassingsgebied IT en infrastructuur uitvoering IT Service Management, best practices, deel 4

8 360 IT en infrastructuur exploitatie en beheer ITIL ASL IPW BiSL BS 15000:2002 ISO/IEC ISPL MOF IT service CMM IT-afnemers leveranciers Best practices voor IT-service Procesmodel en best practices voor applicatiebeheer voor leveranciers van applicatiediensten Model voor processen in IT-organisaties om grip te krijgen op IT-beheer Procesmodel en best practices voor operationeel functioneel beheer en informatie Industriële best practices voor IT-service (BS is nu opgevolgd door ISO/IEC 20000) Industriemodel voor IT-service, internationaal erkende standaard op basis van BS Leveren gestructureerde aanpak om te komen tot outsourcing- of inkoopcontracten en het managen van contracten van IT-services en -projecten Raamwerk met technische richtlijnen voor beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en beheersbaarheid van kritische productiesystemen (m.n. Microsoft) Meten van volwassenheid IT-beheer/ service (zie IT GFM) Certifi cering, assessment of Certifi cering door geregistreerde instanties gelieerd aan BS Certifi cering door geregistreerde instanties gelieerd aan ISO 9001 Tabel 6 Modellen voor toepassingsgebied IT en infrastructuur - exploitatie en beheer IT en infrastructuur evaluatie en bijstelling COBIT v3 IT GFM ITAM SPICE BS 7799 IT-organisaties -afnemers IT-afnemers en leveranciers Afnemers IT/ functioneel beheer Informatiesysteemaudit en -control; IT-alignment en governance Bepalen volwassenheid IT-organisaties en IT-afnemers alsmede ambitieniveau en benodigde vaardigheden per niveau Benchmarkmechanisme voor ITorganisaties voor zowel ontwikkeling als beheer en zowel fi nancieel als kwalitatief Referentie/meetlat voor bepaling van procesbekwaamheid en richtlijnen voor uitvoering van procesbeoordeling en verbetering Code voor informatiebeveiliging Tabel 7 Modellen voor toepassingsgebied IT en infrastructuur - evaluatie en bijstelling Auditrapportage Certifi cering

9 Methoden en modellen Modellen die werken Customer en sales COPC r.4 ISO 9001:2000 KAD GAP SERVQUAL Klantcontact centers (organisaties/ afdelingen) Organisaties voor alle soorten van producten en diensten Administratieve organisaties Organisaties voor alle soorten producten en diensten Sales en customer Een prestatiesysteem voor klantcontactcenters tot stand brengen Eisen aan een kwaliteitssysteem Gericht op verbetering van de kwaliteit van de administratieve dienstverlening Nagaan oorzaken van eventuele kwaliteitsverschillen tussen verwachte en waargenomen dienstverlening Model om een hiaatanalsyse van de prestatie van de dienstkwaliteit van een organisatie uit te voeren tegen de kwaliteitsbehoeften van de klantdienst Certifi cering door COPC op twee niveaus: goud en basis Certifi cering door geregistreerde nationale instanties gelieerd aan ISO Tabel 8 Modellen voor toepassingsgebied Customer sales Wet- en regelgeving SOx IFRS Basel II Directie, US genoteerd Directie Directie Banken verzekeraars Sarbanes Oxley is een wettelijk model voor beursgenoteerde organisaties (moeder of dochter) in de Verenigde Staten International Federation Regulation Standards, algemeen geaccepteerde afspraken Basel II bevat wetgeving op Europees niveau en verplicht banken om de risico s te beperken. Het gaat om de beperking van operationele en kredietrisico s en schatting van marktrisico s. Tabel 9 Modellen voor toepassingsgebied Wet- en regelgeving Accountantsverklaring Auditrapport Accountantsverklaring 6 Programma- en project PRINCE2 MSP PRS Project Programma Directie Best practices voor project Best practices voor programma Evalueren projecten aan de hand van een projectrisicostaalkaart Tabel 10 Modellen voor toepassingsgebied Programma- en project Certifi cering van projectmanagers (foundation en practitioner) Certifi cering van programmamanagers IT Service Management, best practices, deel 4

10 Tabel 11 vergelijkt de modellen met elkaar wat betreft toepassingsgebied, doelgroep en niveau. De deelkolom IT en infrastructuur werken we in meer detail uit. Ook vermelden we of de modellen zich richten op operationaal, tactisch of strategisch organisatieniveau. 362 Toepassingsgebied Doelgroep Algemeen IT en infrastructuur Niveau Model Organisatieverbetering algemeen Customer en sales Management en organisatie Product en proces IT en infrastructuur Medewerkers en cultuur Wet- en regelgeving Project- programma Gebruikers IT-diensten (business IT-mngt) Eindgebruikers applicatiediensten infrastructuurdiensten strategisch tactisch operationeel ASL Basel II Benefi tscase BSC BiSL BPIM BPV BS 15000:2002 BS 7799 CMM (SW) CMMIv1.1 COBIT v3 COPC r.4 COSO DSDM EITA DYA escm-spv2 etom GAP IE IFRS INK/EFQM InnoBench InnoFrame IPW ISO 9001:2000 ISO/IEC 20000

11 Methoden en modellen Modellen die werken Toepassingsgebied Doelgroep Algemeen IT en infrastructuur Niveau Model Organisatieverbetering algemeen Customer en sales Management en organisatie Product en proces IT en infrastructuur Medewerkers en cultuur Wet- en regelgeving Project- programma Gebruikers IT-diensten (business IT-mngt) Eindgebruikers applicatiediensten infrastructuurdiensten strategisch tactisch operationeel 363 ISO 9126 ISPL ITAM IT GFM IT service CMM IT Trend scan ITIL KAD LCA MOF MSF OCI MSP PRINCE2 Projectrisicostaalkaart RUP SERVQUAL Six Sigma SOx SPICE TCO TCOD 6 TMap TPI Tripod UML Zachman Tabel 11 Modellen, indeling naar doelgroep en niveau bron: research Business IT Trends Institute, SPIder werkgroep integratie SPI-strategieën en Meijer, 2005 Legenda: deels bestemd of bruikbaar voor deze doelgroep bestemd of bruikbaar voor deze doelgroep IT Service Management, best practices, deel 4

12 Organisatieverbetering algemeen Management en organisatie Management charter Innovation Frame Innobench 364 Leverancier alliantie escm IT infrastructuur EITA DYA Beleid TCOD planvorming Zachman IT trend scan BPIM EFQM Six Sigma INK etom Customer en sales AMM COBIT Evaluatie SPICE Bijstelling GFM IT assessment CMM/SW CMMI ISO 9126 UML MSF Realisatie TMap RUP BSC TCO Businesscase IE Performance en measurement Product ICT en proces ISO 9001 GAP KAD Servqual BS BS 7799 ITSCMM ISO ITIL Exploitatie IPW ISPL Beheer BiSL ASL MOF TPI COPC Medewerkers encultuur LCA OCI LSI Tripod Basel II IFRS Wet- en regelgeving SOx MSP DSDM PRINCE2 Programma- project Projectrisicostaalkaart Figuur 3 Indeling van modellen in het klaverblad Figuur 3 plaatst deze modellen in het klaverblad. We hebben het model bij het toepassingsgebied geplaatst waar het de meeste invloed uitoefent. Dit wil niet zeggen dat het model géén invloed uitoefent op andere aspecten. Bereik We kunnen modellen ook indelen aan de hand van hun bereik, in zowel de breedte als de diepte: De breedte van een kwaliteitsmodel geeft weer welk(e) toepassingsgebied(en) het omvat. Zo kan een kwaliteitsmodel gericht zijn op de gehele organisatie (INK) of alleen op de IT-afdeling (ITIL). De diepte van een kwaliteitsmodel geeft weer hoe gedetailleerd het kwaliteitsmodel de bijgevoegde processen, procedures en bekwaamheden beschrijft. De volgende vragen helpen om het bereik van een model te bepalen: Is het model van toepassing op een keten of hele organisatie? Is het model van toepassing op een specifiek vakgebied of afdeling zoals IT of human-resource (HRM)? Is het model van toepassing op een specialisme binnen een vakgebied of afdeling zoals IT-beheer of HRM-uitstroom? Een model met een smal bereik (bijvoorbeeld een model voor IT) kan een zeer diep detailniveau hebben of juist niet. Om dit te bepalen stellen we de volgende vragen: Is het model vooral theoretisch en conceptueel of beschrijft het fysieke producten of diensten? Beschrijft het model globale best practices of geeft het concrete werkinstructies, misschien zelfs op kookboekniveau? Beschrijft het model alleen wat nodig is of ook hoe, waarom, wie en wanneer?

13 Methoden en modellen Modellen die werken gedetailleerd UML COPC SERVQUAL COBIT CMM-I GAP ASL escm Tripod Six Sigma KAD Innobench LCA OCI ISO ITIL TCOD etom BPIM EFQM Innovation frame globaal smal breed Figuur 4 Modellen in breedte en diepte Figuur 4 geeft het detailniveau weer van enkele modellen uit dit artikel. COBIT heeft zichzelf op dezelfde manier vergeleken met andere modellen (figuur 5). COBIT zet zichzelf neer als breed en diep. Dit klopt vanuit auditperspectief, maar niet wanneer we COBIT vergelijken met bredere kwaliteitsmodellen of met modellen die zich richten op één bepaald vakgebied. Een beoordeling op breedte en diepte hangt dus sterk af van de invalshoek van de auteurs. Een auteur moet hier dus duidelijk over zijn. Wij gaven onze brede invalshoek al eerder aan: algemene kwaliteitsmodellen met een groot aantal op IT toegespitste modellen, maar bijvoorbeeld geen human-resource. Mate van dwang Modellen kunnen op verschillende niveaus de procesprestaties beïnvloeden: Meten - Het model richt zich op meten. De organisatie kan het gebruiken om te meten en te vergelijken. Dergelijke modellen bevatten vaak uitgebreide vragenlijsten. Zo bieden ze een vergelijkingskader, een bedrijf weet dan bijvoorbeeld of het best in class presteert of average. TCO (Total Cost of Ownership) van Gartner is zo n model. Analyseren - Analysemodellen richten zich op analyse en daarmee verbetering. Een dergelijk model gaat ervan uit dat nadere analyse van oorzaak en gevolg noodzakelijk is om verbeteringen te realiseren. Vrijwel alle modellen hebben een analyseaspect, maar als het echt om de analyse draait, denken we vooral aan modellen als GAP en Six Sigma. Verbeteren - Deze modellen richten zich op duurzame of continue verbetering van de organisatie of onderdelen daarvan. Ze hebben vaak ook een analyse- of meetaspect, maar leggen daar niet de nadruk op. 6 IT Service Management, best practices, deel 4

14 366 gedetailleerd ITIL ISO ISO ISO COBIT TicklT NIST COSD globaal smal breed Figuur 5 IT-governance- en modellen in breedte en diepte (bron: COBIT) De meeste modellen richten zich op verbetering. Hierdoor hebben ze een praktische inslag. Ook de meeste modellen in dit artikel vallen in deze categorie, zoals ITIL, ASL (Application Services Library) en BPIM (Business Performance Improvement Methodology). Voorschrijvend - Veel modellen zijn voorschrijvend van aard, vaak in combinatie met een van de hiervoor genoemde aspecten als meten en verbeteren. Uitgangspunt is dat er een beste werkwijze ( best practice ) voor alle organisaties bestaat. Het voordeel hiervan is dat het model een duidelijke werkwijze voorschrijft, maar het nadeel is dat het helemaal niet de beste werkwijze in elke situatie is. Modellen als ITIL, GFM (Groeifasemodel) en CMM (Capability Maturity Model) hebben een voorschrijvend aspect. Afdwingend - Vooral modellen uit de weten regelgeving zijn afdwingend. Denk bijvoorbeeld aan SOx. HET JUISTE MODEL KIEZEN Zelfs de meer dan vijftig modellen in dit artikel zijn nog maar een fractie van alle beschikbare modellen. Daarom is wanneer welk model een belangrijke vraag om te beantwoorden. Voordat een gebruiker kwaliteitsmodellen toepast zou hij zichzelf een aantal vragen moeten stellen: Wat wil de organisatie/gebruiker bereiken? Wat zijn de omgevingsfactoren (soort organisatie, branche, enzovoort)? Welke doelstellingen heeft de organisatie met de toepassing van een kwaliteitsmodel (certificering, procesverbetering of )? Welke onderdelen van de organisatie vallen binnen het bereik van de doelstelling (bij-

15 Methoden en modellen Modellen die werken Generiek of organisatie Start Product proces Medewerker cultuur Performance measurement Management- organisatie-inrichting Strategie Verbeteren product proces Verbeteren customer sales Meten veranderen Verbeteren verander Innovatie Normatief Ontwerp IT infrastructuur Outside in Generiek Branchespecifiek Issuegeoriënteerd Organisatiegeoriënteerd Marktgericht Technologiegericht Organisatiebreed Ontwerp Normatief Uitbouwen Verbeteren Inside out Individu (behandelt dit artikel niet) Groep(en) Veranderen Evolueren EFOM/INK etom Six Sigma BPIM Innobench IT Trendscan Innovation Frame KAD ISO 9001:2000 SERVOUAL GAP COPC LSI OCI LCA Tripod Continue Bijdrage strategie BSC Wet- regelgeving Incidenteel Bijdrage kostencontrole Organisatie TCO Benefitscase Technologie IE Programma- project Beursgenoteerd (US gerelateerd) Boekhoudstandaarden SOx IFRS Bank en verzekeraars Basel Il Veranderen Enkoloudig PRINCE2 Meervoudig MSP Beheersen risico s RSK Figuur 6 Beslisboom modellen per toepassingsgebied 6 voorbeeld de hele organisatie of alleen het call center)? Hoe snel moeten de resultaten zichtbaar zijn? Welke kwaliteitsmodellen past de organisatie al toe en hoe draagt een nieuw kwaliteitsmodel hieraan bij? Het belangrijkste bij de keuze voor een model is of het model het doel van de organisatie ondersteunt. Om dit te bepalen hebben we de structuur uit figuur 3 omgezet in de beslisboom van figuur 6. Figuur 7 geeft een beslisboom voor de onderdelen van IT en infrastructuur: beleid en planvorming, uitvoering, exploitatie en beheer, en evaluatie en bijstelling. TOT SLOT De grote hoeveelheid modellen op IT-gebied komt voort uit ruim vijftig jaar wildgroei. Wie IT Service Management, best practices, deel 4

16 Alignment Vaardigheden (sourced) escm Inrichting TCOD 368 Beleid planvorming Architectuur Hoe Beschrijvend Grool EITA DYA Wat (behandeld binnen EITA) Zachman 1 Realisatie Normerend Uitvoering Volwassenheid Bekwaamheid algemeen Softwareengineering CMM SW/CMM ISO9126 RUP Bouw Microsoft Projectmngt DSDM Modelbased MSF Exploitatie beheer Test Aanpak Technologiegeoriënteerd UML TMap Businessprocesgeoriënteerd BPV Service Algemeen Normatief Best practices Realisatieraamwerk TPI ITIL IPW Normatief Operations Microsoft MOF Evaluatie bijstellen Applicatie Volwassenheid Ontwikkelbekwaamheid ITS CMM ISO ASL Functioneel beheer BiSL Inkoopbeheer ISPL Management groeien Meten IT-beheer Architectuur IT-assessment GFM AMM Algemeen COBIT Audit Ontwerp Beveiliging SPICE BS 7799 Figuur 7 Beslisboom modellen IT en infrastructuur bijvoorbeeld wil inventariseren wat er in een gemiddeld bedrijf zoal aan computers en toebehoren staat, is niet een-twee-drie klaar. Het gaat niet alleen om de computers zelf, maar ook om printers, kabels, modems en dan nog de vele softwarepakketten Maar wordt dat allemaal wel optimaal benut? Wat wordt waarvoor gebruikt en kan dat niet anders? Kunnen we het centraliseren/consolideren? Wanneer is het gereed voor exploitatie? Om de IT de baas te blijven hebben we architecten nodig, aannemers en bouwers, beheerders en uitbaters en managers om dit in goede banen te leiden. De huidige organisatorische en technische infrastructuur is complex en bestaat uit een enorme brij van samenwerkende verwerkingseenheden, netwerkcomponenten en onderdelen voor de communicatie: hubs, routers, netwerkbesturingssystemen, midrange databaseservers,

17 Methoden en modellen Modellen die werken pc s, back-end legacysystemen, enzovoort. En daarnaast moet nog worden geïnnoveerd en de alignment met de business moet ook veel beter Voldoende vraagstukken voor de CIO en de IT-medewerker, die zij met behulp van modellen proberen op te lossen. Wij hopen in dit artikel een nuttig overzicht van de belangrijkste modellen te hebben gegeven en enkele handvatten bij het maken van de juiste keuze. 369 Barry Derksen MSc MMC is adviseur voor Bisnez Management (www.bisnez.com). Daarnaast is hij hoofddocent Kwaliteit van de Informatievoorziening aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en geeft hij les bij de IT-auditingopleiding van de Haagse Hogeschool. Tenslotte is hij directeur research van het onderzoeksinstituut Business IT Trends Institute (www. bitti.nl). Drs. Peter Noordam is directeur advies bij Bisnez Management (www.bisnez.com). Daarnaast is hij docent Operational Audit en IT Audit aan de Universiteit van Amsterdam en betrokken bij het onderzoeksinstituut Business IT Trends Institute (www.bitti.nl). BRONNEN Derksen, B. en P. Noordam (2006). Modellen die werken, kwaliteit in bedrijf en informatievoorziening. Gouda: Boekdrukkunst uitgevers. Krol G., e.a. (november 2005). Modellen wanneer wat. Gorinchem: SPIder-werkgroep SPI-strategieën. Meijer, M. (2005). Het ICT modellenboekje: Een beperkte verkenning van het modellenbos. Nieuwegein: Getronics PinkRoccade. Noordam, P., A. van der Vlist en B. Derksen (2006). Trends in IT , op tijd investeren in de juiste technologie. Den Haag: SDU uitgevers. Sante, T. van (2005) Wegwijzer voor het gebruik van IT-standaarden. Zaltbommel: Van Haren Publishing. 6 IT Service Management, best practices, deel 4

18 370

Modellen: wanneer wat

Modellen: wanneer wat Modellen: wanneer wat COBIT INK SPICE EFQM TPI MSF BISL Activiteiten IEEE ITIL CMM-I ISO-9126 Doelgroepen Aandachts- Processen MOF Prince-2 IPW gebieden ASL RUP TMap DSDM SPIder werkgroep Integrale SPIstrategieën

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Service Strategy op basis van ITIL V3 - Een managementguide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Foundations van ITIL V3 Ȧndere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement

DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Versie 3 DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving Jan van Bon DE ISM-METHODE Verleden, heden en toekomst van IT-servicemanagement Wim Hoving & Jan van Bon Colofon

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. grip op processen in organisaties Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Grip op processen in organisaties. Grip op processen in organisaties. Analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen

Grip op processen in organisaties. Grip op processen in organisaties. Analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen F F F F F F F F F Ontwerp ingerichte processtroom v v v v v F F Contextdiagram 4 F F F F F F 3 1 Processtroom F Functioneel model processtroom Producten en diensten 2 Proces architectuur F F In deze tweede

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema

De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema Algemene beschouwingen IT Service Management.4 De term Governance is de laatste jaren een belangrijk thema geworden voor zowel IT als voor de business. Governance wordt geassocieerd met schandalen (Enron,

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. IT-servicemanagement op basis van ITIL 2011 Editie Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het

Nadere informatie

1.4. Benchmarken is een best practice voor iedereen, ook voor. De itsmf-benchmark. IT Service Management: de stand van zaken De itsmf-benchmark

1.4. Benchmarken is een best practice voor iedereen, ook voor. De itsmf-benchmark. IT Service Management: de stand van zaken De itsmf-benchmark IT Service Management: de stand van zaken.4 Benchmarken is een best practice voor iedereen, ook voor minder goede organisaties. Zij hebben er zelfs het meeste baat bij, omdat benchmarking gegarandeerd

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Business process management: de weg naar volwassenheid

Business process management: de weg naar volwassenheid process intelligence t BPM- volwassen heidsmodeli Business process management: de weg naar volwassenheid Organisaties blijken op verschillende manieren aan te kijken tegen business process management (BPM).

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Risicomanagement op basis van M_o_R en NEN/ISO 31000 Management Guide Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland

Project Auditing. Handvatten voor de internal auditor. Instituut van Internal Auditors Nederland Project Auditing Handvatten voor de internal auditor Instituut van Internal Auditors Nederland Voorwoord In de wandelgangen spreekt men weleens over de resultaten van (IT-)projecten: twee keer duurder

Nadere informatie