GEMEENTERAAD VAN 22 MAART 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAAD VAN 22 MAART 2012"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD VAN 22 MAART 2012 Aanwezig: DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter LUYCKX Raymond, HEERMAN Georges, DE GROOTE André, ONGENA Carolien, LEIRENS Rose, schepenen; LYBEER Roger, DE ROCKER Albin, BOUCKAERT Jacques, AUDENAERT Carine, VERTRIEST Annie VERCAMER Blijde, RAMAN Wim, D HAENE Ben, DE CLERCQ Jean-Pierre, DE LAUSNAY Yves, DE COCK Gunter, TORCQ Alain, VERCRUYSSE Lien, GOUBERT Geert, VANDEN HOVE Sofie, DE SUTTER Renaat, DE BRUYCKER Saskia, DOOLAEGE David, AUDENAERT Annik, raadsleden; DE BRUYCKER Jean-Pierre, gemeentesecretaris. Raadslid De Rocker is verontschuldigd. De raadsleden De Cock, De Bruycker en Audenaert A. zijn afwezig. De heer Marc De Pauw, burgemeester-voorzitter opent de zitting om u. Het verslag van de voorgaande zitting (16 februari 2012) wordt goedgekeurd. Raadslid Audenaert vervoegt de zitting. De raad vergadert vervolgens in openbare zitting. OPENBARE ZITTING 1. Politiezone Regio Rhode & Schelde - Dotatie De burgemeester verduidelijkt de stijging van de gemeentelijke dotatie. Raadslid Goubert stelt vast dat de bijdrage stijgt van in 2011 tot in 2013 (+ 30%). Voor 2012 bedraagt de personeelskost 81% van de begroting en deze is vooral verantwoordelijk voor de stijging. Het raadslid las in de notulen van het politiecollege van 1 december 2011 dat burgemeester De Pauw de prioriteiten inzake veiligheid en handhavingsbeleid opnieuw wil besproken zien. In het verslag van 2 februari las hij dat burgemeester De Pauw vindt dat er bij de dotatieverhoging van 5% over de te behouden opdrachten inhoudelijke discussie moet gevoerd worden. Beide terechte tussenkomsten worden door zijn fractie gesteund maar het is voor hem onbegrijpelijk dat de andere burgemeesters zwegen. Dit brengt hem tot het punt dat de Vlaams Belangfractie in de beschikbare documenten nergens achter de cijfers een beleidsvisie en beleidsprioriteiten vindt. Het enige dat hij leest is dat er een onbegrijpelijke daling is van de werkingskosten van de drugspreventiedienst die nog slechts twee parttime personeelsleden telt. En het is niet, zoals schepen Luyckx vandaag in Het Laatste Nieuws beweert, dat Destelbergen 130 politiemensen heeft. Indien nog maar de helft in Destelbergen actief zou zijn dan zou veel van hun programma gerealiseerd kunnen worden zoals meer politie op straat, meer inbraakpreventie en opvolging, een betere drugsbestrijding, intense opsporing van illegalen kortom een grotere waarborg van de veiligheid van de inwoners. Omdat er geen enkele beleidsvisie te vinden is in deze dotatie zal zijn fractie zich bij de stemming onthouden. Raadslid Goubert heeft nog volgende vragen: - wat gebeurt er met de resultaten van de enquête bij de gemeenteraadsleden van de politiezone? Mag hij verwachten dat de gemeenteraadsleden dit rapport op hetzelfde ogenblik zullen ontvangen als de leden van het college? - in 2006 verscheen in de week voor de gemeenteraadsverkiezingen het informatieblad van de politiezone met daarin kandidaten, die er uitgebreid in beeld kwamen. Hij vraagt uitdrukkelijk dat vanaf de sperperiode geen teksten en foto s van en over politici zouden opgenomen worden. De burgemeester deelt mee dat bij het vaststellen van de prioriteiten van het Zonaal Veiligheidsplan niet alleen rekening wordt gehouden met de resultaten van de enquête maar ook met de processenverbaal.

2 De vraag over de inhoud van de politiekrant tijdens de sperperiode zullen aan de korpschef worden doorgegeven. Raadslid Raman hoopt een inhoudelijke discussie te kunnen voeren voor de toekomstige werking van de politiezone. De stijging van 5% is vooral te wijten aan personeelskosten, hij vraagt hoe de formatie is ingevuld. De burgemeester deelt mee dat de stijging van 5% beperkt is gebleven door een overdracht van vorig jaar; in feite is er structureel een groter tekort. Als bewarende maatregel worden natuurlijke afvloeiingen en uitdiensttredingen in het kader van de mobiliteit niet automatisch opnieuw ingevuld. De burgemeester vraagt zich af of het inzetten van de twee permanente interventieploegen in de toekomst houdbaar blijft. Raadslid Raman vraagt of er geen samenwerkingsmogelijkheden met andere zones zijn. De burgemeester deelt mee dar er reeds samenwerkingsverbanden bestaan zoals bv voor het inzetten van de drugshond. Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 40; Gelet op het KB van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; Gelet op de Omzendbrief BB 2011/03 dd.15 juli 2011 betreffende de instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2012 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Vlaamse Gewest, inzonderheid de gemeentelijke dotatie aan de politiezone; Gelet op de Ministeriële omzendbrief PLP 48 dd.12 oktober 2011 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2012 ten behoeve van de politiezones; Overwegende dat in de meergemeentezones de begroting van het lokaal politiekorps door de politieraad wordt goedgekeurd, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen; Overwegende dat elke gemeenteraad de dotatie die aan het lokaal politiekorps moet worden toegekend moet goedkeuren; Overwegende dat krachtens de wet de gemeentelijke dotatie aan de politiezone gelijk is aan het verschil tussen de totale geraamde uitgaven, ingeschreven in de politiebegroting, en de federale politiedotatie; Overwegende dat in de meergemeentezones de verscheidene gemeenteraden, in onderling akkoord, het percentage van het aandeel van elke gemeente bepalen; Overwegende dat in de meergemeentezones de gemeentelijke dotatie volgens een specifieke verdeelsleutel onder de gemeenten van de zone moet worden verdeeld indien de gemeenteraden niet tot een akkoord komen; Gelet op het voorstel om zoals vorige jaren deze vastgestelde verdeelsleutel toe te passen; Overwegende dat volgens deze vastgestelde verdeelsleutel het gemeentelijk aandeel is vastgesteld op 27,4652%; Gelet op de beslissing van de politieraad dd.29 februari 2012 waarbij de politiebegroting 2012 werd goedgekeurd; Overwegende dat de politiebegroting een dotatie voorziet van EUR; Gelet op de kredietvoorziening in de begroting 2012 onder artikel 330/ van een dotatie van EUR; BESLUIT met 19 stemmen vóór, onthouding van Jean-Pierre De Clercq, Geert Goubert en David Doolaege. Artikel 1. De gemeentelijke dotatie aan de politiezone Regio Rhode & Schelde voor het jaar 2012 wordt vastgesteld op EUR.

3 Artikel 2. De gemeentelijke dotatie zal in twaalfden worden uitbetaald. Artikel 3. In de eerstvolgende begrotingswijziging zullen de nodige aanvullende kredieten worden opgenomen. Artikel 4. Afschrift van deze beslissing zal voor de uitoefening van het federaal specifiek toezicht en het gewestelijk gewoon toezicht aan de heer Provinciegouverneur worden toegestuurd. 2. Buitenterreinen tennis - Reglement van inwendige orde. Schepen Ongena schetst de voorgeschiedenis van de realisatie van het sportpark Bergenmeersen en licht het voorstel van de TMVW toe voor het reglement van inwendige orde voor het gebruik van de buitenterreinen tennis. Raadslid Raman vraagt of het beheer aan de TMVW wordt overgedragen. Schepen Ongena deelt mee dat de exploitatie door de TMVW zal gebeuren; voor het onderhoud van de buitenterreinen tennis zal in een eerste fase gebruik worden gemaakt van een vrijwilliger van TC Racso. Raadslid Raman uit zijn bezorgdheid over deze formule. Rozebroeken wordt ook door de TMVW geëxploiteerd en door een tekort aan toezicht zijn er nogal wat problemen. Hij vindt het eigenaardig dat in het voorstel van reglement een bepaling is opgenomen dat door de TMVW het recht van toegang kan worden ontzegd zonder recht op schadevergoeding indien werken moeten worden uitgevoerd. Schepen Ongena deelt mee dat het grootste deel van uren door TC Racso zal worden ingenomen en derhalve hun aanwezigheid voor toezicht zorgt. Reservaties door privé-personen op twee van de zeven terreinen zullen via de sportdienst verlopen waarbij de TMVW factureert. De schepen wijst op de voorlopige situatie, zo zijn er nog geen kleedkamers, douches en een cafetaria. Raadslid Goubert verwijst naar artikel 6 van het reglement. Hij vraagt zich af hoe eventuele gezondheidsproblemen vast te stellen zijn. Volgens raadslid Raman werken Zelzate en Zomergem zonder reglement van inwendige orde. Gelet op het ministerieel besluit dd.26 juni 2006 waarbij het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 13 Sport en Recreatie Bergenmeers werd goedgekeurd en waarbij de gemeente machtiging werd verleend tot onteigenen; Gelet op de plannen tot de oprichting van het sportpark Bergenmeersen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.24 september 2009 waarbij de gemeente is toegetreden tot de divisie secundaire diensten van TMVW en heeft ingetekend op één SK-aandeel ten bedrage van 2 500,00 en dit ten belope van één vierde heeft volstort; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.24 maart 2011 waarbij het gebruiksrecht van de site voor de oprichting van het sportpark Bergenmeersen in de TMVW werd ingebracht; Overwegende dat de aanleg van de buitenterreinen tennis als eerste fase werd uitgevoerd en de terreinen vanaf 1 april 2012 beschikbaar zullen zijn; Gelet op het reglement van inwendige orde voor de tennisterreinen die door de TMVW zullen worden geëxploiteerd; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT met 16 stemmen vóór, Roger Lybeer, Wim Raman, Jean-Pierre De Clercq, Geert Goubert, Renaat De Sutter en David Doolaege stemmen tegen. Artikel 1. Het reglement van inwendige orde voor de buitenterreinen tennis Bergenmeersen, beheerd door de TMVW, wordt goedgekeurd. Artikel 2. Afschrift van deze beslissing zal aan de TMVW en de sportdienst worden bezorgd. 3. Huur buitenterreinen tennis.

4 Schepen Ongena licht het voorstel van tariefbepaling toe. Raadslid Raman vindt een differentiatie van tarief op zich niet slecht Het voorstel laat toe dat meerdere tennisclubs van de terreinen gebruik kunnen maken. Schepen Ongena deelt mee dat een deel van de uren naar tennis in clubverband gaat en een deel door private gebruikers kan gehuurd worden. Om vanaf 1 april 2012 de terreinen te kunnen in exploitatie nemen is er een tariefbepaling nodig. De manier van reserveren door private gebruikers moet in een afzonderlijk reglement worden vastgesteld; voor clubreservaties zal met een gebruikersovereenkomst worden gewerkt. Raadslid Raman vraagt verduidelijking over het te betalen tarief door clubspelers. Schepen Ongena deelt mee dat voor particuliere spelers een terrein per uur 10 EUR (incl. BTW) kost voor inwoners en 15 EUR voor niet-inwoners. Clubspelers betalen hun jaarlijks lidgeld aan de tennisclub en het is de tennisclub die aan 5 EUR per uur en per veld een factuur zal ontvangen. Volgens raadslid Lybeer horen de artikels 2 en 3 thuis in dit reglement. Gelet op het ministerieel besluit dd.26 juni 2006 waarbij het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 13 Sport en Recreatie Bergenmeers werd goedgekeurd en waarbij de gemeente machtiging werd verleend tot onteigenen; Gelet op de plannen tot de oprichting van het sportpark Bergenmeersen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.24 september 2009 waarbij de gemeente is toegetreden tot de divisie secundaire diensten van TMVW en heeft ingetekend op één SK-aandeel ten bedrage van 2 500,00 en dit ten belope van één vierde heeft volstort; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.24 maart 2011 waarbij het gebruiksrecht van de site voor de oprichting van het sportpark Bergenmeersen in de TMVW werd ingebracht; Overwegende dat de aanleg van de buitenterreinen tennis als eerste fase werd uitgevoerd en de terreinen vanaf 1 april 2012 beschikbaar zullen zijn; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van heden waarbij het reglement van inwendige orde voor de buitenterreinen tennis wordt goedgekeurd; Overwegende dat voor het gebruik een tariefbepaling zich opdringt; Overwegende dat de tennisinfrastructuur zowel door particulieren als door tennisclubs kunnen worden gehuurd; Gelet op de artikelen 26, 28, 34, 35, 42 en van het Gemeentedecreet; BESLUIT met 16 stemmen vóór, Roger Lybeer, Wim Raman, Jean-Pierre De Clercq, Geert Goubert, Renaat De Sutter en David Doolaege stemmen tegen. Artikel 1. De tarieven betreffende de huur van de buitenterreinen tennis van het sportpark Bergenmeersen voor het zomerseizoen 2012 worden met ingang van 1 april 2012 als volgt vastgesteld: Tarieven per uur per veld Tennisclubtarief Tarief inwoner Tarief niet-inwoner Buitenterreinen 5 EUR 10 EUR 15 EUR Artikel 2. Particuliere reservaties Voor particuliere reservaties verloopt de reservatie volgens een nader te bepalen reglement. Bij regenweer vervalt de reservatie en wordt deze niet gefactureerd. Annulaties door gebruikers dienen minstens twee werkdagen voorafgaand aan het gebruik schriftelijk (incl. ) te worden gemeld, anders dient het tarief te worden betaald. Artikel 3. Clubreservaties Voor de tennisclubs wordt met een gebruikersovereenkomst gewerkt. Artikel 4. Afschrift van deze beslissing zal aan de TMVW, de sportdienst en de gemeenteontvanger worden bezorgd.

5 4. Verplaatsen erfdienstbaarheid Bergenmeersen. Overeenkomstig artikel 28 van de gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.22 november 2007 waarbij de verkoopsovereenkomst met de Vennootschap Cerica Holland werd goedgekeurd voor de aankoop in der minne van gronden voor de verwezenlijking van het BPA nr.13 Sport en recreatie Bergenmeers ; Overwegende dat de verkoopsovereenkomst een erfdienstbaarheid van doorgang over een breedte van vier meter vestigt volgens het bij de verkoopsovereenkomst aangehecht plan; Gelet op de authentieke akte zoals verleden op 5 augustus 2009; Overwegende dat Dafinas (Daniël Vanhove), Dendermondesteenweg 504 Destelbergen de rechtsopvolger is van de Vennootschap Cerica Holland voor wat betreft het heersende erf; Gelet op de stedenbouwkundige vergunning dd.15 september 2011 voor het bouwen van een sportcentrum en bijhorende omgevingsaanleg, inclusief sportvelden Koedreef; Overwegende dat een deel van de parkeervoorzieningen voorzien zijn in de zone van de erfdienstbaarheid; Overwegende dat het gemeentebestuur de nodige voorzieningen moet treffen om de doorgang te vrijwaren; Overwegende dat het recht van doorgang moet uitgeoefend worden op de manier die aan het lijdende erf de minste hinder berokkent; Overwegende dat de erfdienstbaarheid van doorgang het best wordt verplaatst naar de circulatieruimte van de parkeerzone; Gelet op de artikelen 26, 28, 34 en 35 van het gemeentedecreet; Artikel 1. Het verplaatsen van de erfdienstbaarheid van 4m zoals beschreven in de authentieke akte dd. 5 augustus 2009 naar de circulatieruimte van de parkeerzone voor het sportcentrum Bergenmeers wordt goedgekeurd volgens plan in bijlage. Artikel 2. Afschrift van deze beslissing zal aan Dafinas, p/a Dendermondesteenweg 504 Destelbergen worden bezorgd. 5. Straatbenaming nieuwe weg aansluitend op de Herlegemstraat - Definitieve vaststelling. Overeenkomstig artikel 28 van het gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.28 april 2011 waarbij machtiging werd verleend aan nv Poldervaart, Damstraat 1, bus 2, te 9800 Sint-Martens-Leerne voor het openen en aanleggen van een nieuwe straat aansluitend op de Herlegemstraat voor gronden gelegen in het binnengebied gevormd door de Herlegemstraat en de Burgemeester Meirsonstraat; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd.31 mei 2011 waarbij de stedenbouwkundige vergunning werd verleend; Overwegende dat het noodzakelijk is om aan deze nieuwe straat een naam te verbinden; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.22 december 2011 waarbij de straatnaam voorlopig werd vastgesteld op Herlegemhof; Gelet op het openbaar onderzoek van 26 januari tot en met 24 februari 2012; Overwegende dat geen bezwaren werden ingediend; Gelet op het gunstig advies van de Gemeentelijke Cultuurraad; Gelet op het decreet van 28 januari 1977 en laatst gewijzigd op 22 november 2002 tot bescherming van de naam van de openbare wegen en pleinen; Gelet op de artikelen 26, 28, 34, 35 en 52 van het Gemeentedecreet;

6 Artikel 1. De benaming van de straat in de verkaveling (nv Poldervaart) voor de gronden gelegen in het binnengebied gevormd door de Herlegemstraat en de Burgemeester Meirsonstraat wordt definitief vastgesteld op Herlegemhof. Artikel 2. Afschrift van deze beslissing zal aan de diensten Burger & Welzijn, Stedenbouw en Technische Zaken worden bezorgd. 6. Aanvullend verkeersreglement Damvalleistraat. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet op de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen een gemeenteweg betreft; Gelet op het voorstel om de het bestaande parkeerverbod in de Damvalleistraat uit te breiden; Overwegende dat alle bestaande verkeersregelingen betreffende de Damvalleistraat gebundeld worden; Artikel 1. Voorrangsregeling Het verkeer in de Damvalleistraat moet op volgend kruispunten voorrang verlenen: o Kruispunt Dendermondesteenweg o Kruispunt Reinaertweg Deze voorrangsregeling wordt gesignaleerd door middel van borden B1 en gemarkeerde haaientanden. Artikel 2. Snelheidsverbod Een snelheidsverbod tot 50 km per uur wordt ingesteld op het weggedeelte tussen de Dendermondesteenweg en de brug onder de R4. Deze snelheidsbeperking wordt gesignaleerd met verkeersborden C43. Een snelheidsverbod tot 70 km per uur wordt ingesteld op het weggedeelte tussen de brug onder de R4 en de Stapsteenweg. Deze snelheidsbeperking wordt gesignaleerd met verkeersborden C43. Artikel 3. Parkeerverbod Aan de kant van de onpare huisnummers is het verboden te parkeren tussen de Dendermondesteenweg en de Schipgrachtstraat. Dit wordt gesignaleerd door middel van borden E1 met onderborden, en.

7 Aan de kant van de pare huisnummers is het verboden te parkeren tussen de Solariumdreef en de brug onder de R4. Dit wordt gesignaleerd door middel van borden E1 met onderborden, en.de gele onderbroken strepen ter hoogte van de sportzaal zijn overbodig Aan de kant van de pare huisnummers is het tijdelijk verboden te parkeren tussen de Dendermondesteenweg en de Solariumdreef. Dit wordt gesignaleerd door middel van borden E1 Zaterdag, zondag en feestdagen van 0u00 met onderborden, en.. tot 7u00 Ter hoogte van de Sportzaal is een plaats voorbehouden voor mindervaliden Dit wordt gesignaleerd d.m.v. het bord E9b met onderbord. en aangepaste wegmarkeringen Bord F59 vervangen door bord E9b. Bord F59 dient om een parking aan te kondigen. Ter hoogte van de Sportzaal zijn 2 plaatsen voorbehouden voor bezoekers. Dit wordt gesignaleerd Uitsluitend met de borden E9a met onderborden Bezoekers sportzaal Artikel 4. Asmarkeringen Op onderstaande weggedeelten van de Damvalleistraat, in de nabijheid van de E17-R4 verkeerswisselaar, zullen in de benaderingszone van de bochten onderbroken en in de bochten doorlopende aslijnen aangebracht worden. Artikel 5. Oversteekplaatsen voor voetgangers Nabij de Sportzaal is oversteekplaats voor voetgangers voorzien: Artikel 6. Dit reglement heft alle voorgaande reglementen op. Artikel 7. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 7. Aanvullend verkeersreglement Panhuisstraat. Raadslid Raman vraagt of het plaatselijk verkeer voor de Nijverheidsstraat vanaf de Dendermondesteenweg wordt ingevoerd. Schepen Leirens deelt mee dat het plaatselijk verkeer enkel geldt voor de Panhuisstraat vanaf de Nijverheidsstraat.

8 Raadslid Raman stelt vast dat van de vier voorgestelde verkeersreglementen er slechts één vooraf aan de mobiliteitscommissie werd voorgelegd. Schepen Leirens herinnert aan de afspraak om voortaan enkel zware dossiers voor advies aan de mobiliteitscommissie voor te leggen. Minder belangrijke reglementen zoals bv het verplaatsen van verkeersborden ed. worden door het Intern VerkeersOverleg (IVO) behandeld. Raadslid Lybeer vraagt om deze vergadering niet overdag te houden. Schepen Leirens verduidelijkt dat de IVO een ambtelijk overleg is; de verslagen van dit overleg worden aan alle raadsleden toegestuurd. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet op de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen een gemeenteweg betreft; Gelet op het voorstel om in de Panhuisstraat, tussen Scheldekant en de Nijverheidstraat, enkel het plaatselijk verkeer door te laten; Overwegende dat alle bestaande verkeersregelingen betreffende de Panhuisstraat gebundeld worden; Artikel 1. Bebouwde kom Het gedeelte van de Panhuisstraat tussen de Dendermondesteenweg en de Nijverheidstraat maakt deel uit van de bebouwde kom. Volledige bebouwde kom wordt omschreven in aanvullend reglement dd Artikel 2.Voorrangsregeling Het verkeer in de Panhuisstraat moet op volgend kruispunt voorrang verlenen: o Kruispunt Dendermondesteenweg Deze voorrangsregeling wordt gesignaleerd door middel van bord B1 en gemarkeerde haaientanden. Artikel 3. Eénrichtingsverkeer In het gedeelte van de Panhuisstraat, tussen de Dendermondesteenweg en de Vinkenstraat, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer wordt enkel toegelaten in de richting van de Scheldekant. Dit wordt gesignaleerd door middel van bord C1 met onderbord M3 richting Dendermondesteenweg en bord F19 met onderbord M5 richting Scheldekant. Artikel 4. Tonnagebeperking

9 In de Panhuisstraat wordt tussen de Dendermondesteenweg en de Nijverheidstraat een tonnagebeperking tot max. 3,5 ton ingesteld De maatregel wordt aangeduid d.m.v. borden C21 Een C21-bord toevoegen aan kruispunt Vinkenstraat voor het verkeer dat uit de Vinkenstraat komt. Artikel 5. Plaatselijk verkeer Vanaf de Nijverheidstraat tot de Scheldkant is de Panhuisstraat enkel toegankelijk voor het plaatselijk verkeer. Dit wordt gesignaleerd door middel van een C3-bord met onderborden en M3 Uitgezonderd plaatselijk verkeer. Artikel 6. Dit reglement heft alle voorgaande reglementen op. Artikel 7. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 8. Aanvullend verkeersreglement Haenhoutstraat. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet op de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen een gemeenteweg betreft; Overwegende dat onderzoek aantoont dat het rond punt aan de Damstraat te snel wordt opgereden; Gelet op het voorstel om de snelheidsbeperking gefaseerd in te voeren; Overwegende dat alle bestaande verkeersregelingen betreffende de Haenhoutstraat gebundeld worden; Artikel 1. Snelheidsverbod Een snelheidsverbod tot 50 km per uur ingesteld wordt ingesteld op volgende gedeelten van de Haenhoutstraat o Damstraat-Rozenstraat o Groenstraat huisn 153 o Huisn 198- gemeentegrens Lochristi. Deze snelheidsbeperking wordt gesignaleerd met verkeersborden C43. Een snelheidsverbod tot 70 km per uur ingesteld wordt ingesteld op volgend gedeelte van de Haenhoutstraat o Rozenstraat-Groenstraat

10 Deze snelheidsbeperking wordt gesignaleerd met verkeersborden C43. Artikel 2. Zone 30 schoolomgeving Het gedeelte van de Haenhoutstraat tussen huisn 155 en 183 wordt ingericht als Zone 30 schoolomgeving Deze zone 30 schoolomgeving wordt gesignaleerd d.m.v. de borden A23, F4a en F4b. Artikel 3. Voorrangsregeling Het verkeer in de Haenhoutstraat heeft op volgende kruispunten voorrang: o Kruispunt Rozenstraat (bord B15 c ontbreekt) o Kruispunt Kapellestraat o Kruispunt Hoenderstraat o Kruispunt Jagerstraat o Kruispunt Groenstraat o Kruispunt Burgstraat o Kruispunt Puttestraat o Kruispunt Paardenstraat o Kruispunt Bochtenstraat Deze voorrangsregelingen wordt gesignaleerd d.m.v. voorrangsborden B15a en B15f en B15c. Volgend kruispunt is voorzien van een rondpunt: o Kruispunt Haenhoutstraat - Damstraat Het rondpunt wordt gesignaleerd d.m.v. de borden D5. De voorrangsregeling wordt aangeduid door het voorrangsbord B1, gemarkeerde haaientanden en op afstand B1 met onderbord 150m Artikel 4. Verhoogde inrichting Ter hoogte van de Damstraat is een verkeersplateau ingericht. Dit wordt gesignaleerd d.m.v. borden F87 en op afstand A14. Ter hoogte van de school is een verkeersplateau ingericht. Dit wordt gesignaleerd d.m.v. borden A51 met onderbord Verkeersplateau Op 50 meter Borden A51 en onderborden vervangen door F87-borden Artikel 5. Fietspad Van Damstraat tot huisn 52 is aan beide zijden een fietspad ingericht met aangepaste markeringen. Van huisn 52 tot de gemeentegrens met Lochristi is een dubbelrichtingsfietspad ingericht aan de kant van de onpare huisnummers. Dit wordt gesignaleerd d.m.v. de borden D7 Artikel 6. Oversteekplaatsen voor voetgangers Volgende plaatsen worden voorzien van een oversteekplaats voor voetgangers: o Kruispunt Groenstraat o Huisn 167 (school) o Kruispunt Burgstraat Deze oversteekplaatsen worden aangeduid door middel van op het wegdek gemarkeerde zebrapad en borden F49..

11 Artikel 7. Oversteekplaatsen voor fietsers Volgende plaatsen worden voorzien van een oversteekplaats voor fietsers o Kruispunt Groenstraat o Huisn 52 Deze oversteekplaatsen worden aangeduid door middel van op het wegdek gemarkeerde zebrapad en borden F50.. Artikel 8. Bushalte Volgende plaatsen zijn voorzien van een bushalte: o Huisn 90 o Huisn 152 o Huisn 208 o Huisn 258 o Huisn 237 Artikel 9. Overlangse markeringen die rijstroken aanduiden Op volgende stukken van de Haenhoutstraat wordt een doorlopende streep aangebracht o Van huisn 48 tot 51 o Van Groenstraat tot huisn 187 o Van huisn 193 tot 195 Op volgende stukken van de Haenhoutstraat wordt een onderbroken streep aangebracht. o Van Kapellestraat tot Groenstrtaat o Van huisn 189 tot 214 o Van huisn 197 tot gemeentegrens Lochristi Artikel 10. Dit reglement heft alle voorgaande reglementen op. Artikel 11. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. Raadslid Vercamer verlaat de zitting. 9. Aanvullend verkeersreglement eenrichtingsverkeer TenBosse/Moerenakker. Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; Gelet op het Gemeentedecreet; Gelet op de wet op de politie van het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968; Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens; Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009; Overwegende dat de hierna voorziene maatregelen een gemeenteweg betreft; Overwegende dat in de Moerenakker en Ten Bosse op proef eenrichtingsverkeer werd ingevoerd; Overwegende dat uit een enquête blijkt dat 78% van de bewoners op de vraagstelling hebben gereageerd en 71% van de ontvangen antwoorden voor het behoud van het eenrichtingsverkeer was;

12 Artikel 1. Eenrichtingsverkeer. In onderstaande weggedeelten wordt eenrichtingsverkeer, uitgezonderd fietsers en bestuurders van bromfietsen klasse A, ingesteld: Ten Bosse, tussen Loveldstraat en Moerenakker huisn 2 toegestane rijrichting: richting Moerenakker Ten Bosse, tussen Laarnebaan en Moerenakker toegestane rijrichting: richting Moerenakker Moerenakker, tussen huisn 2 en het pleintje aan huisn 11 toegestane rijrichting: richting Herenakker Deze maatregel zal gesignaleerd worden door middel van verbodsborden C1, voorzien van onderborden M3, aanwijzingsborden F19 voorzien van onderborden M5 en een bord D1a, voorzien van een onderbord M3, op het kruispunt met Park Ten Bosse. Artikel 2. Parkeermaatregelen: Ten Bosse, tussen Laarnebaan en Moerenakker: parkeerverbod aan de overzijde van feestzaal Hof Ten Bosse Gesignaleerd d.m.v. parkeerborden E1, voorzien van de nodige onderborden xa en xb. Ten Bosse, tussen Loveldstraat en Moerenakker huisn 2: halfmaandelijks beurtelings parkeren. Gesignaleerd d.m.v. parkeerborden E5 en E7, voorzien van de nodige onderborden xa, xb en xd. Moerenakker, tussen huisn 2 en huisn 15: parkeren toegestaan in de door witte belijning gemarkeerde parkeervakken Gesignaleerd d.m.v. parkeerborden E9a, met onderbord in de parkeerhavens. Park Ten Bosse: zonaal parkeerverbod Gesignaleerd op het kruispunt met Hof Ten Bosse d.m.v. een begin- en eindbord met zonale geldigheid voorzien van een parkeerbord E1. Artikel 3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid. 10. Raamcontract KWS - Goedkeuring ontwerp en lastvoorwaarden. Overwegende dat de ontwerpopdracht voor de opdracht Raamcontract KWS werd gegund aan Duynslaeger & Co nv, Gentsestraat, 79, 8530 Harelbeke; Overwegende dat in het kader van deze opdracht een bijzonder bestek met nr. 2012/497 werd opgesteld door de ontwerper, Duynslaeger & Co nv, Gentsestraat, 79, 8530 Harelbeke; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,80 excl. btw of ,19 incl. 21% btw, gedeelte wegenwerken ten laste van de gemeente Destelbergen en ,04 EUR excl. BTW of ,77 EUR, incl. BTW, gedeelte rioleringswerken ten laste van de TMVW; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare aanbesteding; Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet beschikte over de exact benodigde hoeveelheden; Overwegende dat daarom de vermoedelijke hoeveelheden vermeld in het bijzonder bestek louter indicatief zijn, dat zij het bestuur op geen enkele wijze binden, en dat de aannemer geen schadevergoeding kan eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd 16 december 2004 waarbij de gemeente als Z-vennoot is toegetreden tot de zuiveringsactiviteit van de TMVW; Overwegende dat de toekomstige investeringen betreffende de riolering te putten zijn uit het investeringsbudget AquaRio; Overwegende dat de gemeente de uitvoering van het gedeelte wegenwerken op de eigen begroting dient te financieren; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 15;

13 Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2012, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2012/497 en de raming voor de opdracht Raamcontract KWS , opgesteld door de ontwerper, Duynslaeger & Co nv, Gentsestraat, 79, 8530 Harelbeke. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,80 excl. btw of ,19 incl. 21% btw, gedeelte wegenwerken ten laste van de gemeente Destelbergen en ,04 EUR, excl. BTW of ,77 EUR, incl. BTW, gedeelte rioleringswerken ten laste van de TMVW; Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare aanbesteding. Artikel 3. Het standaard publicatieformulier wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. Artikel 4. Afschrift van deze beslissing zal aan de financiële dienst worden bezorgd. Raadslid Vercamer vervoegt de zitting. 11. Aanpassingswerken Dendermondesteenweg thv KMO-zone en aanleg gescheiden rioleringsstelsel Steenakkerdreef - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Schepen Heerman licht het voorstel van aanpassingswerken toe. Raadslid De Sutter vraagt hoe de forfaitaire bijdrage van EUR door Veneco is bepaald. Schepen Heerman deelt mee dat een tussenkomst werd gevraagd en ook gekregen zonder dat Veneco hiertoe verplicht was. Ter gelegenheid van de overdracht van de Dendermondesteenweg werd door het provinciebestuur ook éénmalig EUR betaald. Raadslid Lybeer vraagt of in de studiefase de mogelijkheid van een rond punt werd afgewogen. Schepen Heerman deelt mee dat hiervoor te weinig ruimte beschikbaar is en de oplossing werd gevonden in een voorsorteerstrook. Ook een rond punt thv de site van De Lijn is wegens plaatsgebrek niet mogelijk. Overwegende dat Veneco², Port Arthurlaan 11, 9000 Gent een KMO-zone zal ontwikkelen met ontsluiting op de Dendermondesteenweg; Overwegende dat de aanleg van deze KMO-zone een invloed zal hebben op het verkeer ter hoogte van ontsluiting op de Dendermondesteenweg;

14 Overwegende dat de streefbeeldstudie van de Dendermondesteenweg de aanleg van een afslagstrook op de middenberm voorziet; Overwegende dat de gemeente beheerder is van dit weggedeelte van de Dendermondesteenweg; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.22 april 2010 waarbij besloten werd voor de studieopdracht een gezamenlijke marktbevraging met Veneco² te doen en Veneco² te belasten met de materiële organisatie van de opdracht; Overwegende dat de studieopdracht werd gegund aan het studiebureau IRTAS; Gelet op het bijzonder bestek dat de herinrichting van de Dendermondesteenweg en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Steenakkerdreef voorziet; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.16 december 2004 waarbij de gemeente als Z-vennoot is toegetreden tot de zuiveringsactiviteit van de TMVW; Overwegende dat de toekomstige investeringen betreffende de riolering te putten zijn uit het investeringsbudget AquaRio; Gelet op de beslissing van de Regionaal Directiecomité Centrum van de TMVW dd.13 oktober 2011; Overwegende dat de gemeente de uitvoering van het gedeelte wegenwerken op de eigen begroting dient te financieren; Gelet op het bijzonder bestek opgesteld door het studiebureau IRTAS; Overwegende dat het gemeentelijk aandeel voor deze opdracht wordt geraamd op ,59 excl. btw of ,93 incl. 21% btw; Overwegende dat Veneco² voor een forfaitair bedrag van tussenkomt; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van openbare aanbesteding; Gelet op het advies van de gemeentelijke mobilieitscommissie dd.2 februari 2012 waarbij het inbuizen van de gracht negatief wordt beoordeeld en voorgesteld wordt een loopbrug te voorzien als verbinding naar de grasberm; Overwegende dat de groenzone tot de bufferzone van de KMO-site behoort; Overwegende dat een loopbrug ook gevaar voor de gebruikers kan meebrengen en door het inbuizen van de boordgracht met infiltratiebuizen de functie van infiltratie en buffering kan behouden blijven; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a; Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2012, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; BESLUIT met 16 stemmen vóór, Rober Lybeer stemt tegen, onthouding van Wim Raman, Jean- Pierre De Clercq, Geert Goubert, Renaat De Sutter en David Doolaege. Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en de raming voor de opdracht Aanpassingswerken Dendermondesteenweg thv KMO-zone en aanleg gescheiden rioleringsstelsel Steenakkerdreef, opgesteld door IRTAS. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in

15 het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming van het gemeentelijk aandeel bedraagt ,59 excl. btw of ,93 incl. 21% btw. Artikel 2. De opdracht zal gegund worden op basis van een openbare aanbesteding. Artikel 3. De gemeente belast Veneco² met de materiële organisatie van de gunningsprocedure en het uitwerken van een gunningsvoorstel. Artikel 4. Het gunningsvoorstel zal voor goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Artikel 5. Aan Veneco² zal worden gevraagd hun forfaitaire bijdrage van te storten na gunning van de opdracht. Artikel 6. Afschrift van deze beslissing zal aan Veneco², TMVW en de financiële dienst worden bezorgd. 12. Verkaveling Kromrede - Eenbeekstraat - Uitbreiding waterbedelingsnet. Overeenkomstig artikel 28 van het gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd.29 januari 2002 waarbij aan nv Perkament, Oude Baan 120 te 9200 Dendermonde een verkavelingsvergunning werd verleend voor het terrein Kromrede-Eenbeekstraat, sec A nrs.0328, 331a e, 332a; Gelet op de brief dd.1 februari 2012 van TMVW, Stropkaai 14, 9000 Gent waarbij het ontwerp en de raming werden toegestuurd voor de uitbreiding van het waterbedelingsnet voor deze verkaveling; Overwegende dat de integrale kosten voor deze uitbreiding volledig ten laste vallen van de verkavelaar; Gelet op de artikelen 26, 28, 34, 35 en 42 van het gemeentedecreet; Artikel 1. Het ontwerp DOM-037/11/146-D voor de uitbreiding van het waterbedelingsnet voor de verkaveling Kromrede-Eenbeekstraat wordt goedgekeurd. Artikel 2. Deze uitbreiding valt volledig ten laste van huidige eigenaar VKP Packaging Group nv. Artikel 3. Afschrift van deze beslissing zal aan de TMVW en VKP Packaging Group nv worden toegestuurd. 13. Herziening lestijden kleuteronderwijs Gemeentelijke Basisschool Destelbergen. Gelet op de M.O. BaO/2003/02 van 18 april 2003 Hertekening onderwijslandschap basisonderwijs ; Overwegende dat de maatregelen gelden vanaf 1 september 2003; Overwegende dat het aanwendbaar lestijdenpakket berekend wordt op basis van de leerlingencijfers op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd.1 april 1993 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs op basis van een lestijdenpakket vanaf het schooljaar ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd.23 mei 1996 waarbij ondermeer de aanwendingspercentages in het gewoon kleuter- en lager onderwijs werden vastgesteld; Overwegende dat op de eerste schooldag van februari kleuters (w.o. 2 kleuters waarop een coëfficiënt van 1,5 kan worden toegepast) regelmatig in de Gemeentelijke Basisschool, Dendermondesteenweg 462 waren ingeschreven; Gelet op de berekeningen van het lestijdenpakket en de aanvullende lestijden voor lichamelijke opvoeding, kinderverzorging en de levensbeschouwelijke vakken;

16 Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.30 juni 2011 houdende vaststelling van het lestijdenpakket voor het schooljaar ; Overwegende dat dit lestijdenpakket en de prestaties van het onderwijzend personeel werden berekend op basis van de leerlingencijfers op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar; Overwegende dat het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs op verschillende instapdata kan worden herberekend; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.16 februari 2012 waarbij het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs van de Gemeentelijke Basisschool Dendermondesteenweg op de instapdag van 1 februari 2012 (80 kleuters) werd herzien; Overwegende dat op de instapdag na de krokusvakantie 81 kleuters regelmatig in de Gemeentelijke Basisschool, Dendermondesteenweg 462 waren ingeschreven; Overwegende dat dit recht geeft op 1 lestijd meer ten opzichte van het aantal dat op het ogenblik van de herberekening werd toegepast; Overwegende dat één aanvullende lestijd lichamelijke opvoeding kan worden vastgesteld; Enig artikel. Het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs van de Gemeentelijke Basisschool Dendermondesteenweg voor het schooljaar wordt met ingang van 27 februari 2012 als volgt herberekend: Instap 27 februari 2012 (eerste schooldag na krokusvakantie) 81 (kls op 27 februari 2012) (80 kls op eerste schooldag februari 2012) = + 1 kl of 1 extra lestijden Aanvullende lestijden LO: Herziening lestijden kleuteronderwijs Gemeentelijke Basisschool Heusden. Gelet op de M.O. BaO/2003/02 van 18 april 2003 Hertekening onderwijslandschap basisonderwijs ; Overwegende dat de maatregelen gelden vanaf 1 september 2003; Overwegende dat het aanwendbaar lestijdenpakket berekend wordt op basis van de leerlingencijfers op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd.1 april 1993 betreffende de organisatie van het gewoon kleuter- en lager onderwijs op basis van een lestijdenpakket vanaf het schooljaar ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering dd.23 mei 1996 waarbij ondermeer de aanwendingspercentages in het gewoon kleuter- en lager onderwijs werden vastgesteld; Overwegende dat op de eerste schooldag van februari kleuters regelmatig in de Gemeentelijke Basisschool, Zandakkerlaan 14 waren ingeschreven; Gelet op de berekeningen van het lestijdenpakket en de aanvullende lestijden voor lichamelijke opvoeding, kinderverzorging en de levensbeschouwelijke vakken; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.30 juni 2011 houdende vaststelling van het lestijdenpakket voor het schooljaar ; Overwegende dat dit lestijdenpakket en de prestaties van het onderwijzend personeel werden berekend op basis van de leerlingencijfers op de eerste schooldag van februari van het voorgaande schooljaar; Overwegende dat het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs op verschillende instapdata kan worden herberekend; Gelet op de gemeenteraadsbeslissingen dd.19 januari en 16 februari 2012 waarbij het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs van de Gemeentelijke Basisschool Zandakkerlaan respectievelijk op de eerste schooldag na de kerstvakantie (188 kleuters) en op de instapdag van 1 februari 2012 (195 kleuters) werd herzien; Overwegende dat op de instapdag na de krokusvakantie 197 kleuters regelmatig in de Gemeentelijke Basisschool, Zandakkerlaan 14 waren ingeschreven;

17 Overwegende dat dit recht geeft op 2 lestijden meer ten opzichte van het aantal dat op het ogenblik van de herberekening werd toegepast; Overwegende dat één aanvullende lestijd lichamelijke opvoeding kan worden vastgesteld; Enig artikel. Het lestijdenpakket voor het kleuteronderwijs van de Gemeentelijke Basisschool Zandakkerlaan voor het schooljaar wordt met ingang van 27 februari 2012 als volgt herberekend: Instap 27 februari 2012 (eerste schooldag na krokusvakantie) 197 (kls op 27 februari 2012) (195 kls op eerste schooldag februari 2012) = + 2 kls of 2 extra lestijden Aanvullende lestijden LO: Inrichting speelpleinwerking - Herziening reglement. Raadslid Goubert is er voorstander van om met de informatie over de medische gegevens van de deelnemers zorgvuldig om te springen. De raad stemt in met het voorstel om het reglement aan te passen (de medische gegevens zullen aan de jeugdconsulent worden bezorgd). Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd.19 maart 2009, herzien op 23 juni 2010 en 24 februari 2011, betreffende de inrichting van de speelpleinwerking en de vaststelling van de bijdrage; Gelet op de voorstellen van om het huishoudelijk reglement, het (hoofd)animatorenreglement, de vergoeding voor de begeleiding en de tarieven voor de deelname te herzien of in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het huishoudelijk reglement; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Artikel 1. De herziening van het huishoudelijk reglement van de speelpleinwerking Tureluur wordt goedgekeurd volgens de bijlage van deze beslissing. De herziening heeft eveneens betrekking op volgende bijlagen: 1. animatorenreglement 2. hoofdanimatorenreglement 3. vergoeding begeleiding 4. tarieven deelname Artikel 2. Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 1 juli Artikel 3. Afschrift van deze beslissing zal aan de Jeugddienst worden bezorgd. Punten op de agenda geplaatst bij toepassing van artikel 22 van het Gemeentedecreet. Door raadslid De Sutter 16. Studie mobiliteit en hinder industriële zone Houtstraat-Schaessestraat. Raadslid De Sutter stelt in de industriële zone ingesloten door de R4, spoorweg, Schaessestraat en Houtstraat een toenemende industriële activiteit vast. Op dit moment zijn er werken aan de gang in de Schaessestraat en verwacht men nog initiatieven op de oude Zeneca-site.

18 Reeds op dit ogenblik worden regelmatig problemen genoteerd in verband met verkeersveiligheid (vb. parkeren op fietsstrook in een straat met druk fietsverkeer), mobiliteit en schade aan openbaar domein (vb. door te veel zwaar verkeer). Bovendien heerst onzekerheid over de daadwerkelijke invulling van bepaalde industriële panden. Namens de N-VA-fractie vraagt het raadslid daarom dat de gemeente pro-actief een studie opstart om dit in kaart te brengen en oplossingen te zoeken, in overleg met de bedrijven, eigenaars en buurtbewoners. Zowel de inwoners als de bedrijven zijn immers gebaat met een harmonieuze ontwikkeling van activiteiten. Schepen Leirens merkt op dat vroeger de KMO-zone er ook reeds was. De nieuwe eigenaar zal een deel van de site verhuren aan Campina. Vooraan werd een parking vergund en een deel van de gebouwen wordt in units opgedeeld; er komen geen handelsactiviteiten wel opslagruimtes zonder zwaar verkeer. De hinder van de huidige werken is tijdelijk. Er werd reeds besloten om met de eigenaar een gesprek te hebben over de mobiliteitsaspecten en de geplande fietspadverbinding langs de spoorweg. De verzamelde gegevens zullen aan de mobiliteitscommissie worden voorgelegd om de noodzaak van een studie te bepalen. Mededelingen De raad neemt kennis van het verslag van de doorlichting van beide gemeentelijke basisscholen door de Onderwijsinspectie. De twee scholen bekwamen een gunstig advies voor behoud van de erkenning. Eedaflegging Op 16 februari 2012 werd Gert Deryckere als waarnemend gemeentesecretaris aangesteld. Overeenkomstig artikel 77 en 81 van het Gemeentedecreet legt hij in handen van de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, de volgende eed af: Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen. Van de eedaflegging wordt een proces-verbaal opgesteld. De burgemeester-voorzitter sluit hierna de zitting. Namens de gemeenteraad Op bevel : De gemeentesecretaris De voorzitter

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 18 OKTOBER 2012

GEMEENTERAAD VAN 18 OKTOBER 2012 GEMEENTERAAD VAN 18 OKTOBER 2012 Aanwezig: DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter LUYCKX Raymond, HEERMAN Georges, DE GROOTE André, ONGENA Carolien, LEIRENS Rose, schepenen; LYBEER Roger, DE ROCKER Albin,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2011

GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2011 GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter LUYCKX Raymond, HEERMAN Georges, DE GROOTE André, ONGENA Carolien, LEIRENS Rose, schepenen; LYBEER Roger, DE ROCKER Albin,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014

GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014 GEMEENTERAAD VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter LUYCKX Raymond, LEIRENS Rose, DE GROOTE André, ONGENA Carolien, DE LAUSNAY Yves, LEBON Liliane schepenen; LYBEER Roger,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Zitting van 30 januari 2012

Zitting van 30 januari 2012 Zitting van 30 januari 2012 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Bourgeois A., Lepla M., en Buyck V.; Schepenen; Mevr. en de Heren Deman P., Vanacker L.,

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. Ligt voor ter goedkeuring: de notulen

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/02/2008 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 04/02/2008 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 20 JUNI 2013

GEMEENTERAAD VAN 20 JUNI 2013 GEMEENTERAAD VAN 20 JUNI 2013 Aanwezig: DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter LUYCKX Raymond, LEIRENS Rose, DE GROOTE André, ONGENA Carolien, DE LAUSNAY Yves, LEBON Liliane schepenen; BALCAEN Etienne,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2013

GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2013 GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2013 Aanwezig: DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter LUYCKX Raymond, LEIRENS Rose, DE GROOTE André, ONGENA Carolien, DE LAUSNAY Yves, LEBON Liliane schepenen; BALCAEN Etienne, BOUCKAERT

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 MAART 2011.

ZITTING VAN 22 MAART 2011. ZITTING VAN 22 MAART 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, raadsleden PERSOONS Tom,

Nadere informatie

Arrondissement GENT VAN DE G E M E E N T E R A A D Gemeente DESTELBERGEN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2014

Arrondissement GENT VAN DE G E M E E N T E R A A D Gemeente DESTELBERGEN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2014 Provincie OOST-VLAANDEREN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK Arrondissement GENT VAN DE G E M E E N T E R A A D Gemeente DESTELBERGEN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2014 Aanwezig : DE PAUW Marc, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris;

Verontschuldigd: K. Van den Heuvel, burgemeester Puurs; I. Faes en L. Pauwels, raadsleden C. Maes, secretaris; NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 7.5.2012 ===================== Aanwezig: L. De boeck, burgemeester Bornem - voorzitter F. Sarens, burgemeester Sint-Amands H. Cools, R. De Blaiser, D. De Winter,

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Peter Vansintjan, Lieselotte De

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Zitting van 16 september 2008.

Zitting van 16 september 2008. Zitting van 16 september 2008. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe en Lesage, leden; Dedecker, secretaris. Raadslid Huys is verontschuldigd. Raadslid

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering Dienstorder MOW/AWV/2015/14 d.d. 7 september 2015 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Voor wie van toepassing? Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers

Nadere informatie

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag Kontichstraat 17 2650 Edegem Aanwezig: Koen Snyders, burgemeester-voorzitter. Jef Van linden, Luc Vuylsteke de Laps, Stanny Tuyteleers, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2015 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Opdracht van diensten

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011

1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen van het 3de kwartaal 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Akteneming van het trimestrieel kasverslag, de financiële rapportering en de financiële boordtabellen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst financiële dienst Volgnummer dossier Onderwerp Financiën. Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L.,Vosters B. en Hermans

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014

Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 Zitting Gemeenteraad van 21 oktober 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012 1 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van de gemeenteraad van 17 januari 2012 Aanwezig Mevrouw Karen D haeseleer, voorzitter, de heer Walter De Donder, burgemeester, de mevrouwen en heren Paul Geeraerts,

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 4 1. GOEDKEUREN LASTVOORWAARDEN EN GUNNINGSWIJZE - LEVEREN VAN HUISBRANDOLIE

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Nutsvoorzieningen. Eandis. Saneren van elektriciteits-

Nadere informatie

GEMEENTE 8690 ALVERINGEM

GEMEENTE 8690 ALVERINGEM Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Veurne GEMEENTE 8690 ALVERINGEM VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland

001 Personeel - inzet preventieadviseur voor de politiezone Kempenland NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 24 FEBRUARI 2015 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria, Dieltjens

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 29.04.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van den Heuvel, K. burgemeester Puurs K. Van Ranst, T. De Nijn, raadsleden

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 JULI 2007.

ZITTING VAN 16 JULI 2007. ZITTING VAN 16 JULI 2007. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Cecile Verheyen en Eliën Van Wittenberghe, schepenen Hendrik Blommaert, schepen - voorzitter OCMW, Sabine

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 27 augustus 2015 Herwig Beckers, voorzitter Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc Haine, Louis Debruyne,

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

Basisprincipes voor een goede signalisatie bij wegenwerken. André Trouwen Kortrijk 12 juni 2008

Basisprincipes voor een goede signalisatie bij wegenwerken. André Trouwen Kortrijk 12 juni 2008 Basisprincipes voor een goede signalisatie bij wegenwerken André Trouwen Kortrijk 12 juni 2008 .............................. Hoofdprincipes Weggebruikers waarschuwen voor de hindernis Werknemers binnen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

Vergadering van. Gelet op het Ministerieel Besluit waarbij de afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Uittreksel uit de notulen van college van burgemeester en schepenen Vergadering van Vergadering van Aanwezig : E. Van Pée, burgemeester-voorzitter; W. Beke, S. Surkyn, A. Op t eynde,g. Legein en S. Verbeeck

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 407 (2014-2015) Nr. 1 24 juni 2015 (2014-2015) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Dirk de Kort, Lode Ceyssens, Karin Brouwers, Martine Fournier, Caroline Bastiaens en An Christiaens betreffende

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

Het collegebesluit van 08/06/2010 om uitzonderlijk de Festivalhal Donkmeer te verhuren aan 250,00 euro aan D-Dream wordt bekrachtigen.

Het collegebesluit van 08/06/2010 om uitzonderlijk de Festivalhal Donkmeer te verhuren aan 250,00 euro aan D-Dream wordt bekrachtigen. Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN DENDERMONDE 9290 BERLARE OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD 23 juni 2010 Aanwezig: Katja Gabriëls, voorzitter Anne-Marie De Lausnay, René Kets, Julien Wettinck,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 16 juni 2015 Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 24 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 1. Verslag vorige zitting: zie bijlage. TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 12 NOVEMBER 2015 2. Kerkfabriek Sint- Andries Attenrode: akteneming budget 2016. Gelet op

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 DECEMBER 2013

NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 DECEMBER 2013 NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 11 DECEMBER 2013 Aanwezig : Verontschuldigd : Piet Buyse, burgemeester-voorzitter; Leen Dierick, Niels Tas, Dirk Abbeloos, Martine Van Hauwermeiren, François De Bleser,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 JULI 2015

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 JULI 2015 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 JULI 2015 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24/06/2013 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/05/2013 Aanwezig Kristof Vermeire, voorzitter gemeenteraad

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie