I algemene bepalingen 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I algemene bepalingen 1"

Transcriptie

1 INHOUD II voorschriften I algemene bepalingen 1 artikel 1 begripsomschrijvingen 1 artikel 2 wijze van meten 2 artikel 3 werking van bouwgrenzen 2 artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 2 artikel 5 algemene vrijstellingen 2 artikel 6 algemene wijzigingsbevoegdheid 3 artikel 7 nadere eisen 3 artikel 8 procedurevoorschriften 3 artikel 9 gecombineerde bestemmingen 3 artikel 10 uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 4 II bestemmingsbepalingen 4 artikel 11 bedrijfsdoeleinden (b) 4 artikel 12 waterstaatskundige doeleinden 5 artikel 13 spoorwegdoeleinden 6 artikel 14 verkeersdoeleinden 6 artikel 15 groenvoorzieningen 7 III slotbepalingen 8 artikel 16 bescherming van het plan 8 artikel 17 algemene gebruiksbepaling 8 artikel 18 strafbaarstelling 8 artikel 19 overgangsbepalingen voor bouwwerken 8 artikel 20 overgangsbepaling voor het gebruik 9 artikel 21 titel 9 de plankaart plankaart met verklaring tekeningnummer: VL-II-021

2 I ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1 begripsomschrijvingen het plan het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Edisonpark" van de gemeente Vlissingen, vervat in de plankaart en deze voorschriften met bijlagen; de plankaart de kaart met de bijbehorende verklaring met tekeningnummer VL-II-021, waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen; bouwen het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk; bouwwerk elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; gebouw elk bouwwerk, dat (een) voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte(n) vormt; bouwvlak een op de plankaart aangegeven vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waarop gebouwen zijn toegelaten; bestemmingsgrens een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens aanduidt van een bestemmingsvlak; bestemmingsvlak een op de plankaart door bestemmingsgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden zijn aangegeven met zelfde bestemming; bouwgrens een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bouwvlak; bouwperceel een aaneengesloten perceel grond, waarop krachtens de bepalingen van het plan gebouwen zijn toegestaan; bebouwingspercentage een op de plankaart aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het bouwperceel dat ten hoogste mag worden bebouwd met gebouwen; bedrijfswoning een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het huishouden van) een persoon wiens huishouding daarin, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is; bedrijf het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen; sex- en/of pornobedrijf een inrichting bestemd voor het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard. Onder sex- en/of pornobedrijf wordt mede begrepen; a. sexbioscoop: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; b. sexclub: een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van vertoningen van erotische aard en/of pornografische aard; c. sexautomaat: een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van films- en/of videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard; d. sexwinkel: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van sexartikelen aan de uiteindelijke verbruiker of gebruiker; 1

3 2 artikel 2 e. escortbedrijf: een ruimte, bestemd voor het bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend; prostitutiebedrijf een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie; prostitutie is het tegen betaling hebben van seksuele omgang met anderen op een naar buiten toe kenbare wijze; staat van bedrijfsactiviteiten een van de voorschriften van het bestemmingsplan deel uitmakende lijst met bedrijven en instellingen; wijze van meten Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten. hoogte van een bouwwerk vanaf het peil tot het hoogste punt van een bouwwerk; voor wat betreft gebouwen worden ondergeschikte uitspringende bouwelementen, zoals antennes, schoorstenen, liftopbouwen en trappenhuizen niet meegerekend; inhoud van een gebouw tussen de buitenwerkse gevelvlakken (en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren) en de dakvlakken, zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen en boven peil; afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van een op dat bouwperceel voorkomend gebouw, waar die afstand het kortst is; peil de gemiddelde hoogte van het laagstgelegen aansluitende en afgewerkte terrein ter plaatse van het bouwperceel. artikel 3 werking van bouwgrenzen De bouwgrenzen mogen in afwijking van de plankaart en hoofdstuk II uitsluitend worden overschreden door: a tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1.50 meter; b andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1.00 meter. artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 1 In die gevallen dat afstanden op de dag van de terinzagelegging van het ontwerpplan minder bedragen dan in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande afstanden in afwijking daarvan als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 2 In die gevallen dat nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud op de dag van terinzagelegging van het ontwerpplan minder bedragen dan op de plankaart en/of in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud in afwijking daarvan als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 3 In die gevallen dat nokhoogten, oppervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud op de dag van terinzagelegging van het ontwerpplan meer bedragen dan op de plankaart en/of in dit plan is voorgeschreven, mogen deze bestaande nokhoogten, op-pervlakten, bebouwingspercentages en/of inhoud in afwijking daarvan als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. artikel 5 algemene vrijstellingen 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het plan ten behoeve van:

4 artikel 6 a het in geringe mate afwijken van bestemmingsgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart in het horizontale vlak, indien dit noodzakelijk is ter aanpassing van de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein, het stedenbouwkundig beeld niet wordt geschaad en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten; b het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen op de plankaart in het horizontale vlak, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien dit uit oogpunt van doelmatig gebruik van de grond en bebouwing gewenst is, het stedenbouwkundig beeld niet wordt geschaad en er geen dringende redenen zijn die zich hiertegen verzetten en mits die afwijking ten opzichte van hetgeen op de plankaart is aangegeven niet meer dan 10 meter bedraagt; c het oprichten van antennes, zend- en ontvangstmasten en antenne-opstelpunten, gericht op het gebruik ten behoeve van zend- en ontvangstinstallaties voor radiocommunicatie, het gebruik door radiozendamateurs en het gebruik ten behoeve van openbare veiligheid zoals sirenes. 2 Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van deze voorschriften. algemene wijzigingsbevoegdheid 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het plan te wijzigen ten behoeve van het afwijken van bestemmingsgrenzen tot een maximum van 10 meter, indien en voor zover deze afwijkingen noodzakelijk zijn in verband met de uitmeting van het terrein, dan wel indien uit oogpunt van doelmatig gebruik van de grond gewenst is. 2 Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van deze voorschriften. 3 artikel 7 nadere eisen 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van de ruimtelijk-stedenbouwkundige ontwikkeling van een gebied of ten behoeve van het behoud van de stedenbouwkundige vormgeving of inrichting van een gebied of ten behoeve van dringende belangen van derden, nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en maatvoering van de bebouwing om te voorkomen dat: a blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen, de woonsituatie of het straat- en bebouwingsbeeld; b verkeersonveilige of sociaal onveilige situaties ontstaan. 2 Bij toepassing van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld vooraf hun ziens-wijze naar voren te brengen. artikel 8 procedurevoorschriften Bij het nemen van een beslissing omtrent het verlenen van een vrijstelling, aanlegvergunning dan wel een ontwerpwijzigingsbesluit is de openbare voorbereidingsprocedure op grond van afd van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. artikel 9 gecombineerde bestemmingen 1 Wanneer blijkens de bestemmingsaanduidingen op de plankaart gronden voor meerdere doeleinden zijn bestemd, zijn de desbetreffende bestemmingsartikelen gezamenlijk van toepassing voor het toelaatbare gebruik en de toelaatbare bebouwing.

5 2 Wanneer de meerdere doeleinden waarvoor gronden worden bestemd per niveau van elkaar verschillen zijn de bestemmingsaanduidingen op de plankaart per bouwlaag aangegeven. 4 artikel 10 uitsluiting aanvullende werking bouwverordening De voorschriften van de Bouwverordening van de Gemeente Vlissingen, zoals deze luiden op het tijdstip van terinzagelegging van het plan, ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard, blijven, overeenkomstig het gestelde in artikel 9, lid 2, van de Woningwet, buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: a de richtlijnen voor de verlening van vrijstelling van de stedenbouwkundige bepalingen (paragraaf 5, artikel 2.5.1); b de anti-cumulatiebepaling (paragraaf 5, artikel 2.5.2); c de bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer; brandblusvoorzieningen (paragraaf 5, artikel 2.5.3); d de bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten (paragraaf 5, artikel 2.5.4); e de ruimte tussen bouwwerken (paragraaf 5, artikel ). f de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen (paragraaf 5, artikel ). II BESTEMMINGSBEPALINGEN artikel 11 bedrijfsdoeleinden (b) 1 doeleinden De op de plankaart voor bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de kaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor: a bedrijven en instellingen, zoals vermeld in de categorieën 1, 2 en 3 van de bij deze voorschriften behorende staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van sex- en/of pornobedrijven en/of prostitutiebedrijven; b kantoren ten behoeve van de volgens de staat van bedrijfsactiviteiten toegelaten bedrijven en instellingen; c medische en paramedische beroepen. 2 inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bedrijfsgebouwen; b één bedrijfswoning per bouwperceel, indien daarvoor in het bouwvlak een aanduiding is aangegeven; c bouwwerken, geen gebouwen zijnde; d erf- en terreinafscheidingen; e tuinen, erven en groen- en parkeervoorzieningen. 3 bouwvoorschriften De bebouwing dient te voldoen aan de volgende voorschriften: a bijgebouwen zijn niet toegestaan; b voor hoofdgebouwen geldt: 1 een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 2 daar waar een bedrijfswoning is toegestaan, dient deze integraal onderdeel uit te maken van het hoofdgebouw, waarin de bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend, en mag geen grotere inhoud hebben dan 500 m 3 ; 3 het bebouwingspercentage bedraagt maximaal het op de plankaart aangegeven percentage;

6 4 de afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens bedraagt minimaal 5,00 meter, met dien verstande dat daar waar dat op de plankaart is aangeduid een afwijkende afstand geldt voor bouwpercelen breder dan 25 meter: hiervoor geldt dat de minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 5 meter wordt vergroot met 1 meter per 5 meter extra kavelbreedte (dit mag niet uitgelegd worden als 0,20 m. per 1 meter); 5 5 de maximale hoogte staat aangegeven op plankaart. c voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt: 1 de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3,00 meter bedragen; 2 de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag bedragen: ten hoogste 1,00 meter, indien deze vóór de naar de weg gekeerde gevels van het bedrijfsgebouw worden of zijn gebouwd; ten hoogste 2,00 meter, indien deze achter de naar de weg gekeerde gevels van het bedrijfsgebouw worden of zijn gebouwd; 4 wijzigingsbevoegdheid 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het plan te wijzigen voor wat betreft de situering en afmetingen van de bouwgrenzen, mits: a daartoe een aanduiding op de plankaart is aangegeven; b de doorzicht vanaf de Sloeweg richting het plangebied wordt gewaarborgd; c de afstand van de bouwgrenzen tot de bestemmingsgrenzen minimaal 5,00 meter blijft. 2 Bij de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van deze voorschriften. 5 vrijstelling 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 1: a voor een bedrijf of bedrijfsactiviteit, dat niet in de toegestane categorieën is vermeld, mits het bedrijf of de bedrijfsactiviteit wat hinder, aard en invloed betreft vergelijkbaar is met de genoemde bedrijven of bedrijfsactiviteiten vermeld in de betreffende categorieën; b voor een bedrijf of bedrijfsactiviteit, dat is vermeld één categorie hoger dan de toegelaten categorie; c voor een bedrijf of bedrijfsactiviteit, dat niet is vermeld in de categorie hoger zoals bedoeld onder b, mits het bedrijf of de bedrijfsactiviteit wat hinder, aard en invloed betreft vergelijkbaar is met de genoemde bedrijven of bedrijfsactiviteiten vermeld in die categorie; een en ander mits het desbetreffende bedrijf of bedrijfsactiviteit geen blijvende onevenredige afbreuk doet aan het heersende woon- en leefmilieu. 2 Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheden als bedoeld in sub 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van deze voorschriften. 6 strijdig gebruik Onder een met deze bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: a een gebruik voor bedrijven als bedoeld in artikel 2.4. van het Inrichtingenen vergunningenbesluit milieubeheer; b een gebruik van de bedrijfsgebouwen als woning. artikel 12 waterstaatskundige doeleinden 1 doeleinden De op de plankaart voor waterstaatsdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de plankaart aangegeven subbestemmingen en aanduidingen, primair bestemd voor de waterkering en waterbeheersing alsmede voor verkeers-, verblijfs- en groenvoorzieningen en secundair voor de op de plankaart binnen dit gebied aangegeven bestemmingen.

7 6 2 inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder begrepen waterstaatkundige kunst- en waterkeringswerken en artistieke kunstwerken; b tuinen, erven, groen- en parkeervoorzieningen. c straten, wegen, fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen en overige bijbehorende voorzieningen. 3 bouwvoorschriften Ten behoeve van de primaire bestemming waterstaatsdoeleinden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een hoogte van ten hoogste 10,00 meter. 4 toetsing Op het moment dat een bouwvergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een bouwwerk op de op de plankaart voor waterstaatsdoeleinden aangewezen gronden zal de beheerder van de waterkering hierover worden geïnformeerd. 5 vrijstelling 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3, sub 2. 2 Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van de voorschriften. artikel 13 spoorwegdoeleinden 1 doeleinden De op de plankaart voor spoorwegdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor het spoorwegverkeer. 2 inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde; b spoorwegen, bermen, groenvoorzieningen. 3 bouwvoorschriften De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10,00 meter bedragen. artikel 14 verkeersdoeleinden 1 doeleinden De op de plankaart voor verkeersdoeleinden aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor verkeer en verblijf.

8 2 inrichting Op deze gronden zijn toegestaan: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder artistieke kunstwerken; b fiets- en voetpaden, bermen, groen- en parkeervoorzieningen en overige bijbehorende voorzieningen, met dien verstande dat uitsluitend een fietsroute is toegestaan, waar dat op de plankaart is aangeduid. 7 artikel 15 3 bouwvoorschriften De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 10,00 meter bedragen. 4 vrijstelling 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 tot een hoogte van maximaal 15,00 meter; 2 Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in lid 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van de voorschriften. groenvoorzieningen 1 doeleinden De op de plankaart voor groenvoorzieningen aangewezen gronden zijn, met inachtneming van de op de plankaart aangegeven nadere aanduidingen, bestemd voor groene ruimte en recreatief medegebruik alsmede voor de plaatsing van één reclamezuil ten behoeve van het bedrijventerrein Edisonparc. 2 inrichting Op deze gronden zijn toegelaten: a bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder artistieke kunstwerken; b één reclamezuil, uitsluitend daar waar dat op de plankaart is aangegeven; c plantsoenen, groenstroken en bermen met beplanting; d fiets- en voetpaden, parkeervoorzieningen, uitritten, waterlopen en -partijen en recreatieve speel- en ontmoetingsvoorzieningen en overige bijbehorende voorzieningen. 3 bouwvoorschriften a de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 8,00 meter bedragen; b de hoogte van de reclamezuil mag ten hoogste 30,00 meter bedragen. 4 vrijstelling 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 3 sub a voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde met een maximale hoogte van 12 meter; 2 Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid als bedoeld in sub 1 geldt de procedure zoals vervat in artikel 8 van de voorschriften.

9 III SLOTBEPALINGEN 8 artikel 16 bescherming van het plan artikel 17 Geen bouwwerk mag worden opgericht dan wel werken en/of werkzaamheden mogen worden uitgevoerd, indien hierdoor op enig terrein of bouwperceel een toestand zou ontstaan, waardoor aan deze voorschriften niet langer meer zou worden voldaan dan wel een reeds bestaande afwijking van deze voorschriften zou worden vergroot. algemene gebruiksbepaling 1 Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en de daarop voorkomende bouwwerken te gebruiken, te laten gebruiken of mede te gebruiken voor een doel of op een wijze strijdig met de in dit plan aan de gronden gegeven bestemming. 2 Onder een strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan: a een gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en onderhoud; b een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een sex- en of pornobedrijf en/of prostitutiebedrijf; 3 Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde onder 1, indien strikte toepassing zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd. artikel 18 strafbaarstelling Overtreding van het bepaalde in artikel 11 wordt aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. artikel 19 overgangsbepalingen voor bouwwerken 1 Een bouwwerk dat op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan bestaat, dan wel nadien wordt gebouwd of kan worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, en dat afwijkt van het in dit plan (bestemmingen en/of voorschriften) mag, behoudens onteigening, gedeeltelijk worden vernieuwd en/of veranderd. 2 Bij een gedeeltelijke vernieuwing en/of verandering als bedoeld in lid 1 mag geen nieuwe afwijking van het plan ontstaan noch een bestaande afwijking naar de aard en omvang worden vergroot. 3 In geval een bouwwerk tenietgaat door een calamiteit mag het bouwwerk in afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 geheel worden vernieuwd, mits: de bouwaanvraag binnen 1 jaar na het tenietgaan geschiedt; de bouwgrenzen aan de wegzijde zo mogelijk in acht worden genomen. 4 De bouwvergunning kan slechts worden geweigerd in verband met onteigening, indien de gemeenteraad voor de dag, waarop de aanvraag is ontvangen, een onteigeningsbesluit heeft genomen. 5 Vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in lid 1 en 2 voor wat betreft de vergroting van de inhoud van de afwijkende gebouwen van 10% van de oorspronkelijke inhoud op het in lid 1 genoemde tijdstip en met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde, mits deze vergroting niet reeds eerder krachtens deze overgangsbepaling heeft plaatsgevonden.

10 artikel 20 overgangsbepaling voor het gebruik artikel 21 1 Een gebruik van de onbebouwde grond en/of de opstallen, dat op het tijdstip van het van kracht worden van het plan bestond en dat afwijkt van de bestemming en/of de voorschriften mag worden voortgezet en/of gewijzigd, mits het gewijzigde gebruik niet in meerder mate gaat afwijken van het plan. 2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. titel Dit plan kan worden aangehaald als het bestemmingsplan Bedrijventerrein Edisonpark van de gemeente Vlissingen. 9

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs

... Voorschriften ... 160.00.09.31.00.vrs Voorschriften 160.00.09.31.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Recreatieterrein 7 Artikel 4 Agrarische

Nadere informatie

III zonebepalingen 13 artikel 16 zone ten behoeve van de rioolpersleiding 13 artikel 17 zone ten behoeve van de waterleiding 13

III zonebepalingen 13 artikel 16 zone ten behoeve van de rioolpersleiding 13 artikel 17 zone ten behoeve van de waterleiding 13 INHOUD II voorschriften I algemene bepalingen 1 artikel 1 begripsomschrijvingen 1 artikel 2 wijze van meten 3 artikel 3 werking van bouwgrenzen 3 artikel 4 bestaande afstanden en andere maten 3 artikel

Nadere informatie

1 van 4 25 4 2012 13:15

1 van 4 25 4 2012 13:15 1 van 4 25 4 2012 13:15 HOOFDSTUK INLEIDENDE REGELS 1 In deze regels wordt verstaan onder: 1 Begrippen 1 Plan: het bestemmingsplan 'Mijnbouwlocatie Rodewolt' van de gemeente Winsum. 2 Bestemmingsplan:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 Artikel 2 WIJZE VAN METEN 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 7 Artikel 3 GROEN 7 Artikel 4 TUIN 8 Artikel 5 VERKEER

Nadere informatie

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs

... Voorschriften ... 116.01.00.00.11.vrs Voorschriften 116.01.00.00.11.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Verkeersdoeleinden 7 Artikel 4 Groenvoorzieningen

Nadere informatie

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven.

het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: het project het projectbesluit Loo, Husselarijstraat 46 in de gemeente Duiven. de projectkaart de analoge en digitale voorstelling van de in het

Nadere informatie

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40

PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 PROJECTBESLUIT SCHONENBURGSEIND 40 2 van 13 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Besluitvlakregels 8 Artikel 3 Gemengd 8

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7

Artikel 1 Begrippen 2. Artikel 3 Verkeer 4. Artikel 8 Slotregel 7 Regels Inhoud Blz. Hoofdstuk I Inleidende regels 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk II Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Verkeer 4 Hoofdstuk III Algemene regels 5 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3

Bestemmingsplan Mgr. Kuijpersplein 18, Borkel en Schaft. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Horeca terras met tuin 5 Hoofdstuk 3 Algemene regels 8 Artikel 4 Anti-dubbeltelbepaling

Nadere informatie

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen

Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen Ossenwaard (perceel tussen 3 en 5) - Cothen regels behorende bij het bestemmingsplan Gemeente: Wijk bij Duurstede Plan status: vastgesteld Datum: september 2011 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6

Bestemmingsplan Kinderboerderij, Waspik. Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Inhoud Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Cultuur en ontspanning 7 Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS 9 Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde

1.1 plan: het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde Hoofdstuk 1 Artikel 1 1.1 plan: Begrippen Inleidende regels het bestemmingsplan 'Varkenshouderij Laarstraat' van de gemeente Oude IJsselstreek; 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten

Nadere informatie

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde;

een werk: een constructie geen gebouw of bouwwerk zijnde; No. 40 493 1990 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij het wijzigingsplan Brakkenstein 1985X, vastgesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders der gemeente Nijmegen d.d.

Nadere informatie

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp Teylingen Hortusplein bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.1525.BP2009SAS04001.0401 29-05-2009 concept 15-07-2009 voorontwerp projectnummer: 06-10-2009 ontwerp

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 124.14734.00 Rotterdam / Middelburg Bijlage 1 Wegverkeerslawaai 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 1 124.14734.00 Adviesbureau RBOI Bijlage 2 Brieven overlegreacties 1 Adviesbureau RBOI 124.14734.00 2 Bijlage 2 124.14734.00 Adviesbureau

Nadere informatie

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS

Bestemmingsplan Voetgangersverbinding. Castricum Limmen REGELS Bestemmingsplan Voetgangersverbinding Castricum Limmen REGELS Inhoudsopgave Artikel 1. BEGRIPPEN...3 Artikel 2. WIJZE VAN METEN...4 Artikel 3. VERKEER VERKEER EN VERBLIJF...5 Artikel 4. GROEN...5 Artikel

Nadere informatie

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften;

het plan: het onderhavige uitgewerkte plan, zijnde de kaart en deze voorschriften; No. 37 243 1978 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Bestemmingsplanvoorschriften behorende bij de uitwerking van een gedeelte van het bestemmingsplan Groenewoud 1971-A der gemeente Nijmegen (plan Groenewoud 1971-E ),

Nadere informatie

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem

Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem Regels Grooterkamp-Gorssel Gemeente Lochem wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving b.v. Regels, behorende bij het bestemmingsplan "Grooterkamp" van de gemeente Lochem Wissing stedebouw en ruimtelijke

Nadere informatie

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl

R e g e l s. 090.00.05.31.00.rgl R e g e l s 090.00.05.31.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l ei d ende reg e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 9 H o o fd s tu k 2 B e s t emmings r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout

Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout Bestemmingsplan bedrijventerrein Leeksterhout ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 2. WIJZE VAN METEN ARTIKEL 3. BEDRIJFSDOELEINDEN ARTIKEL 4. SLOOP- EN BOUWBEDRIJF ARTIKEL 5. WONEN ARTIKEL 6. AGRARISCHE

Nadere informatie

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels

Transformatorstation Vijfhuizen. Regels Transformatorstation Vijfhuizen Regels 2 inpassingsplan Transformatorstation Vijfhuizen Inhoudsopgave Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 5 Artikel 1 Begrippen 5 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl

B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t. 300.00.00.29.00.rgl B i j l a g e 5 : R e g e l s b e h o r ende bij de ruimtelijke onderbouwing projectb es l u i t w a t er b er g i n g K o r t e B e l k m er w eg te t Z a n d 300.00.00.29.00.rgl I n h o u d s o p g a

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN 8 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 11 VOORSCHRIFTEN DE PLANKAART III

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN 8 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 11 VOORSCHRIFTEN DE PLANKAART III INHOUD VOORSCHRIFTEN 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 1 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 4 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 5 ARTIKEL 3 RECREATIE 5 ARTIKEL 4 WONEN 5 ARTIKEL 5 ZONE TEN BEHOEVE VAN

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat:

b. beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten, met dien verstande dat: Artikel 8 Wonen - 2 8.1 Bestemmingsomschrijving 8.2 Bouwregels 8.3 Nadere eisen 8.4 Afwijking van de bouwregels 8.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 9 Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening 10 Artikel 4 Maatschappelijk

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat

wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Regels wijzigingsplan Dr Bouwdijkstraat Planstatus: vastgesteld Datum: 2010-11-23 Plan identificatie: NL.IMRO.0638.BPDorpskernWY001-VAS1 Auteur: Zoeterwoude 1 Inleidende regels...4 Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling

Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk. Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling Regels bestemmingsplan Camperstandplaatsen Balk Planstatus: ontwerp Datum: Plan identificatie: NL.IMRO.0653.BPL2012100010-ON01 Auteur: Ontwikkeling 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: a. plan: het bestemmingsplan Geulecampweg 8/ 8a van de gemeente Montferland; b. bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 3 ALGEMENE BEPALINGEN 7 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 9 REGELS PLANKAART III

INHOUD 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 3 ALGEMENE BEPALINGEN 7 4 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 9 REGELS PLANKAART III INHOUD REGELS 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1 ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN 1 ARTIKEL 2 WIJZE VAN METEN 3 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 4 ARTIKEL 3 NATUUR - LANDGOED 4 ARTIKEL 4 GRONDWATERKWALITEIT 5 3 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Deel B: Voorschriften

Deel B: Voorschriften Deel B: Voorschriften HOOFDSTUK 1. ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: a. Het plan Het bestemmingsplan Hoge Varen. b. De kaart De

Nadere informatie

De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

De op de plankaart voor Wonen (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; Artikel 9 Wonen (W) 1. Bestemmingsomschrijving De op de plankaart voor "Wonen" (W) aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen en woongebouwen; b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen; met de daarbijbehorende:

Nadere informatie

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge;

het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; Regels 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 plan het bestemmingsplan Moerdijksestraat 1 te Oudenbosch' met identificatienummer NL.IMRO.1655.BP6007-C001 van de gemeente Halderberge; 1.2 bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplanregels

Bestemmingsplanregels Bestemmingsplanregels 02816.002bp12 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels... 7 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied...

Nadere informatie

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST

REGELS. van het bestemmingsplan. Spoorwegonderdoorgang Den Dolder. van de GEMEENTE ZEIST REGELS van het bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang Den Dolder van de GEMEENTE ZEIST Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

Planvoorschriften. 13/99094020/RJ, revisie D4 Pagina 37 van 51

Planvoorschriften. 13/99094020/RJ, revisie D4 Pagina 37 van 51 Planvoorschriften Pagina 37 van 51 1 Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorschriften wordt verstaan onder: 1.1 Het Uitwerkingsplan of plan: Het uitwerkingsplan Lange Dreef van

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

... Voorschriften ... 246.10.50.00.00.vrs

... Voorschriften ... 246.10.50.00.00.vrs Voorschriften 246.10.50.00.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Bestemmingsbepalingen 7 Artikel 3 Beschrijving in hoofdlijnen 7 Artikel

Nadere informatie

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit

ONTWERP. VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit ONTWERP VOORSCHRIFTEN Jan de Louter - Kavel 1 In het kader van een projectbesluit INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften;

A. 1. hetplan: het onderhavige bestemmingsplan zijnde de kaart en deze voorschriften; No.13 97 1981 GEMEENTEBLAD NIJMEGEN Voorschriften behorende bij de herziening van het bestemmingsplan der gemeente Nijmegen (Plan Stadsdeelcentrum Dukenburg-Lindenholt-F ), vastgesteld bij besluit van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS REGELS HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS... 2 ARTIKEL 1 Begrippen... 2 ARTIKEL 2 Wijze van meten... 4 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS... 6 ARTIKEL 3 Wonen... 6 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE REGELS... 8 ARTIKEL 4 Antidubbeltelbepaling...

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 18 november 1998 1998 / 41 Naam Bestemmingsplan Brakkenstein 1985-N (Houtlaan 75 - hoek Kanunnik Mijllinckstraat - wijzigingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heisteeg

Bestemmingsplan Heisteeg Bestemmingsplan Heisteeg Regels Concept ontwerp Concept Gemeente Goirle Grontmij Nederland bv Eindhoven, 16 januari 2009 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan Heisteeg Subtitel : Regels Concept ontwerp

Nadere informatie

bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden)

bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden) bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 (Bos Bedden) Deze plantekst is gebaseerd op het Bro (juli 2008) en de SVBP2008 (24 dec. 2008). Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende

Nadere informatie

Inhoud van de voorschriften 1

Inhoud van de voorschriften 1 Inhoud van de voorschriften 1 Hoofdstuk I Inleidende bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Algemene bepaling in verband

Nadere informatie

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)'

Voorschriften Bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder), 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' Voorschriften, 8 e Uitwerkingsplan 'de Zonnetrap (appartementen)' 2 3 Inhoud: Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 1 Artikel 1 Relatie met het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)'... 1

Nadere informatie

Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg"

Voorschriften aan projectbesluit Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg Voorschriften aan projectbesluit "Hotel/appartementen Burgemeester Keijzerweg" - 1 - HOOFDSTUK 1 Begrippen Artikel 1 Begrippen 1.1 het projectbesluit de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende

Nadere informatie

bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS

bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS bestemmingsplan Bedrijventerrein Cuijk, rotonde Beversestraat - Van Galenweg REGELS regels INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 4 Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011

Bestemmingsplan. Herenweg 57 te Bergen. Regels. ontwerp 24 juni 2011 Bestemmingsplan Regels ontwerp 24 juni 2011 pagina 2 van 14 Inhoudsopgave pagina 1 Inleidende regels... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Wijze van meten... 7 2 Bestemmingsregels... 8 Artikel

Nadere informatie

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33

Regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31. Hoofdstuk 2 Functieregels 35. Hoofdstuk 3 Slotregel 37. Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 29 Regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels 31 Artikel 1 Begrippen 31 Artikel 2 Wijze van meten 33 Hoofdstuk 2 Functieregels 35 Artikel 3 Groen 35 Artikel 4 Verkeer 35 Artikel 5 Water 36 Artikel 6 Waterstaat

Nadere informatie

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Bussum. Winkelcentrum Koekoeklaan. bestemmingsplan. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Bussum Winkelcentrum Koekoeklaan bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0381.BP2009B001003-va01

Nadere informatie

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d

B i j l a g e 2 : B e s t e m m i n g G e m e n g d B i j l a g e 2 : Bestemming Gemengd Artikel 1 Gemengd 1.1 Bestemmingsomschrijving De voor Gemengd aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen, al dan niet in combinatie met: - ruimte voor een aan-huis-verbonden

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein

Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein Regels bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein - 1 - HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan 4e Herziening Wielwijk, locatie Krabbestein van

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Haven Zuid, eerste herziening Gemeente Alblasserdam

Ontwerpbestemmingsplan Haven Zuid, eerste herziening Gemeente Alblasserdam Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 5 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Bedrijf 7 Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied 10 Artikel 5 Waterstaat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5

INHOUDSOPGAVE. HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 5 HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSREGELS 7 Artikel 3 Bedrijf - Ecopark 7 Artikel 4 Waterstaat - Waterkering 9 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld 26-08-1982 15-09-1982 ti 1 maand; ongewijzigd vastgesteld

Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld 26-08-1982 15-09-1982 ti 1 maand; ongewijzigd vastgesteld VOORBLAD Gemeente Woensdrecht Bestemmingsplan : Voorschriften Opleidingsinstituut Gemeente Politie Id = 08730000OSD12O00 Fase Datum Ter inzage per Bijzonderheden Voor-ontwerp - - - Ontwerp - - - Vastgesteld

Nadere informatie

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang;

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 1. educatieve instellingen met inbegrip van kinderopvang; Artikel 7 Maatschappelijk 7.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. maatschappelijke voorzieningen waaronder: 1. educatieve instellingen met inbegrip

Nadere informatie

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl

R e g e l s. 151.19.50.00.00.rgl R e g e l s 151.19.50.00.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o fd s tu k 1 I n l eiden d e regels Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 8 H o o fd s tu k 2 B es t e m m i n g s r eg e l s Artikel

Nadere informatie

Voorschriften. Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan

Voorschriften. Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan Voorschriften Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan Gemeente Goirle Afdeling Ontw ikkeling Voorschriften bestemmingsplan Tilburgseweg ten noorden van de Rillaersebaan, juni 2008 2 INHOUD VOORSCHRIFTE

Nadere informatie

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd;

2.1 de bebouwing op de verbeelding: de op de verbeelding aangegeven (kadastrale) bebouwing wordt als illustra-tief beschouwd; Artikel 1: Begripsbepalingen a. verordeningsgebied: het gebied waarop deze verordening van toepassing is, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0114.2011046-0701 met bijbehorende bestanden; b. bestaand gebruik:

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

REGELS Inhoudsopgave

REGELS Inhoudsopgave REGELS Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Nadere regels 2 Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied 3 Artikel 4 Wonen 3 Artikel 5 Algemene aanduidingsregels 6 Artikel 6 Slotregel 7 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01

Regels. Kenmerk: 0856-11-V01 Regels Kenmerk: 0856-11-V01 Inhoudsopgave 1. Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Artikel 2 Wijze van meten 3 2. Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Horeca 5 Artikel 5 Verkeer 7 3. Algemene

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 16 november 2000 2000 / 233 Naam Bestemmingsplan Groenewoud 1971-M (kantoor bij woonhuis Grameystraat 11 - wijzigingsplan

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels -

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009. - Regels - Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, bestemmingsplan De Hoof 2009 - Regels - Oikia Partiële herziening bestemmingsplan buitengebied 02-03-2010 bestemmingplan De Hoof 2009 INHOUD 1 INLEIDENDE

Nadere informatie

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71

Regels. Gemeente Almere uitwerkingsplan Lagekant Juni 2011 71 Regels Juni 2011 71 Juni 2011 72 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1.1 plan het van de gemeente Almere, vervat in de plankaart en deze regels. 1.2 plankaart de

Nadere informatie

R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl

R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl R e g e l s 041.13.00.09.00.rgl I n h o u d s o p g a v e Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 8 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels Artikel 3 Tuin 13 Artikel 4 Wonen

Nadere informatie

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout.

1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 37 Hoofdstuk1 Inleidenderegels Artikel1 Begrippen 1.1 plan: het bestemmingsplan Strijen, herziening 1 (Patrijslaan, gedeelte Hamo-terrein) van de gemeente Oosterhout. 1.2 bestemmingsplan: de geometrisch

Nadere informatie

Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel

Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel Bestemmingsplan Memlinghof Gemeente Krimpen aan den IJssel Regels bestemmingsplan Memlinghof Krimpen aan den IJssel 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen Artikel 2 Wijze van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen In deze regels wordt verstaan onder: 1. plan: het bestemmingsplan Uitkijktoren Jan Durkspolder van de gemeente Smallingerland; 2. bestemmingsplan:

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2. De hiervoor genoemde categorieën zijn opgenomen in de bij de voorschriften behorende "Staat van bedrijven", Bedrijven weike voor wat betreft geur, stof, geluid en gevaar vergelijkbaar zijn met de bedrijven

Nadere informatie

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN

INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN C voorschriften INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN art. 1 Begripsbepalingen art. 2 Wijze van meten art. 3 Hoogtebepalingen art. 4 Vrijstelling voor bouwwerken en geringe afwijkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Wijze van meten c.q. berekenen 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsbepalingen 9 Artikel 3 Groen (G) 9 Artikel 4 Tuin (T) 10 Artikel

Nadere informatie

... Voorschriften ... 050.00.06.30.00.vrs

... Voorschriften ... 050.00.06.30.00.vrs Voorschriften 050.00.06.30.00.vrs Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Wijze van meten 9 Bestemmingsbepalingen 11 Artikel 3 Woongebied (bestaand) 11 Artikel 4 Woongebied

Nadere informatie

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. BEGRIPSBEPALINGEN Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. Aansluitend terrein / erf Al dan niet bebouwd perceel, of een

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen

Nadere informatie

Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128

Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128 Regels bestemmingsplan Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128 2 Hoofdstuk 1 Inleidende regels Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 plan het bestemmingsplan 'Nieuw-Vennep Hoofdweg bij 1128' van de gemeente Haarlemmermeer.

Nadere informatie

Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld Vastgesteld. Regels. BJZ.nu Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan herinrichting sportcomplex De Esch te Saasveld Vastgesteld. Regels. BJZ.nu Bestemmingsplannen Regels 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Groen 7 Artikel 4 Sport 8 Artikel 5 Verkeer - Parkeerterrein

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE REGELS 2 Artikel 1 Begrippen 2 Artikel 2 Wijze van meten 4 HOOFDSTUK 3 BESTEMMINGSREGELS 6 Artikel 3 Recreatie - Volkstuin 6 Artikel 4 Water 8 HOOFDSTUK 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57

Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57 Nieuw-Amsterdam, Erfscheidenweg 57 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 7 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 8 Artikel 3 Agrarisch - Grondgebonden

Nadere informatie

1. Inleidende regels... 38. Artikel 1 Begrippen... 38. Artikel 2 Wijze van meten... 43. 2. Bestemmingsregels... 44. Artikel 3 Bos...

1. Inleidende regels... 38. Artikel 1 Begrippen... 38. Artikel 2 Wijze van meten... 43. 2. Bestemmingsregels... 44. Artikel 3 Bos... Regels Inhoudopgave regels 1. Inleidende regels... 38 Artikel 1 Begrippen... 38 Artikel 2 Wijze van meten... 43 2. Bestemmingsregels... 44 Artikel 3 Bos... 44 Artikel 4 Wonen... 45 3. Algemene regels...

Nadere informatie

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199

Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Opgenomen in collectie gemeentebladen op 26 september 2000 2000 / 199 Naam Bestemmingsplan Bottendaal XXXIII (St. Annastraat 52-54/Stijn Buysstraat) Voorschriften

Nadere informatie

V o o r s c h r i f t e n

V o o r s c h r i f t e n V o o r s c h r i f t e n 050.00.04.54.00.vrs I n h o u d s o p g a v e I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 Artikel 2 Wijze van meten 11 B e s t e m m i n g s - r e g e l s Artikel 3

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015

Planregels. wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 Planregels wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging' ontwerp juni 2015 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Hoofddorp Noord 2e wijziging'

Nadere informatie

Voorschriften februari 2008

Voorschriften februari 2008 Voorschriften februari 2008 Inhoudsopgave voorschriften Hoofdstuk I Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen... 1 Artikel 2 Wijze van meten... 7 Hoofdstuk II Bestemmingsbepalingen 9 Artikel

Nadere informatie

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven. Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl

TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven. Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl TE KOOP MULTIFUNCTIONEEL PAND Smetsakker 47 - Eindhoven Vraagprijs: 349.000,- k.k www.reliplan.nl Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Smetsakker 47 Eindhoven. Gelegen in een woonomgeving in het

Nadere informatie

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d.

1. Artikel 12 Horeca. De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. www.ruimtelijkeplannen.nl - print d.d. 10 september 2014 1. Artikel 12 Horeca 12. 1. Bestemmingsomschrijving De voor Horeca aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. gebouwen ten behoeve van: 1. horeca

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN. Link naar de TOELICHTING

GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN. Link naar de TOELICHTING GEMEENTE LEEUWARDEN 03-37-11 / 14-07-06 BESTEMMINGSPLAN LEEUWARDEN - KLANDERIJBUURT/TULPENBURG INHOUDSOPGAVE VOORSCHRIFTEN Link naar de TOELICHTING INLEIDENDE BEPALINGEN VAN ALGEMENE AARD Artikel 1: Artikel

Nadere informatie

Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4

Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 REGELS Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 inleidende regels Artikel 1 begrippen 2 Artikel 2 relatie met geldend bestemmingsplan 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 4 Artikel 3 Groen 4 Artikel 4 Maatschappelijk 5 Artikel

Nadere informatie

Artikel 5 Bedrijventerrein

Artikel 5 Bedrijventerrein Artikel 5 Bedrijventerrein 5.1 Bestemmingsomschrijving 5.2 Bouwregels 5.3 Afwijken van de bouwregels 5.4 Specifieke gebruiksregels 5.5 Afwijken van de gebruiksregels 5.6 Wijzigingsbevoegdheid 5.1 Bestemmingsomschrijving

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer Concept!

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hooghei - Zegge

Bestemmingsplan Hooghei - Zegge Bestemmingsplan Hooghei - Zegge Gemeente Rucphen Voorschriften Definitief In opdracht van: Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV Grontmij Nederland bv Eindhoven, 10 september 2008 173820.ehv.212.R002.V,

Nadere informatie

Bestemmingsplan. De Rikker, fase Vb. Gemeente Winterswijk. Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01

Bestemmingsplan. De Rikker, fase Vb. Gemeente Winterswijk. Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01 Bestemmingsplan De Rikker, fase Vb Gemeente Winterswijk Datum: 13 december 2012 Projectnummer: 90349 ID: NL.IMRO.0294.BP1108SGRIKKERVB-VA01 INHOUD REGELS 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie.

Gemeente Schijndel. Bestemmingsplan: regels. Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01. Bijzonderheden. Datum besluit. Datum publicatie. Gemeente Schijndel Bestemmingsplan: regels Poortgebouw Nieuwe Eerdsebaan, nieuwbouw BGH Accountants & Adviseurs Id = NL.IMRO.0844.BPNwEerdsebaan-VG01 Fase Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld Van kracht Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regels 3

Inhoudsopgave. Regels 3 Station Hoevelaken Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Artikel 2 Wijze van meten 6 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 7 Artikel 3 Verkeer 7 Artikel 4 Verkeer - Railverkeer

Nadere informatie