Memo over Burenrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo over Burenrecht"

Transcriptie

1 MEMO van college aan de raad datum : 4 november 2008 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Burenrecht en bestemmingsplan Portefeuillehouder:Adri Plomp Inlichtingen bij: Dick Minkman Aanleiding De memo is opgesteld als antwoord op een toezegging gedaan door wethouder Adri Plomp in de vergadering van de raadscommissie bestemmingsplannen van 15 januari Kernboodschap In genoemde commissievergadering is door de portefeuillehouder toegezegd de commissie te informeren over het burenrecht. Ter voldoening aan deze toezegging informeren wij u door middel van deze memo over het burenrecht. Memo over Burenrecht 1.Inleiding Het burenrecht omvat een samenstel van regels betreffende bevoegdheden en verplichtingen van naburige erven. Bij naburigheid moet niet alleen gedacht worden aan erven die aan elkaar grenzen. Voor de wetgever is het van belang dat handelingen of situaties van het ene erf van invloed zijn op het andere erf. Hierbij kan gedacht worden aan rook, rumoer of trillingen die grensoverschrijdend zijn en ook op andere dan de aangrenzende percelen tot hinder kunnen leiden. Onder erf wordt verstaan iedere onroerende zaak, waaronder ook een gebouw zonder grond en zaken met een publieke bestemming. De bepalingen van het burenrecht gelden niet voor erven met een publieke bestemming voorzover deze bestemming zich verzet tegen de toepassing van het burenrecht (artikel 3:14 BW). Het burenrecht richt zich in beginsel tot de eigenaars van naburige erven. Niettemin kunnen een aantal bepalingen ook van toepassing zijn op gebruikers/niet-eigenaren, zoals huurders en erfpachters. In de jurisprudentie (arrest HR van 24 januari 1992, NJ 1992, 280/1) is hiervoor een norm ontwikkeld op grond waarvan ook gebruikers een beroep kunnen doen op bepalingen van het burenrecht. Uit deze norm volgt dat de aard en de inhoud van de rechten en verplichtingen van een gebruiker in samenhang met de aard en de strekking van een burenrechtelijke bepaling kunnen meebrengen dat bepalingen van het burenrecht van toepassing zijn op de gebruiker. Een gebruiker/niet-eigenaar zal veelal aanspraak kunnen maken op toepassing van de rechten uit het burenrecht, terwijl er zwaardere eisen worden gesteld aan de vraag of een gebruiker aan de verplichtingen uit het burenrecht moet voldoen. Als voorbeeld hiervoor kan het volgende dienen: een gebruiker/niet-eigenaar mag bijvoorbeeld wel overhangende takken van een naburige boom verwijderen maar van hem mag niet worden geëist om een boom te verplaatsen die te dicht bij de grenslijn staat. Bij een dergelijke vordering zal dus ook de eigenaar moeten worden betrokken.

2 2. Waar is het burenrecht geregeld? Het burenrecht is te vinden in: I. Titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (de artt. 37 tot en met 59). II. Overeenkomsten en beperkt zakelijke rechten. III. Titel 5 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (mandeligheid). IV. Titel 6 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (erfdienstbaarheid). Ad 1. In titel 4 zijn de volgende bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven opgenomen: a. hinder (artikel 5:37) :de eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens art. 6:162 onrechtmatig is aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen, zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op gebruikers/niet-eigenaren. Voor het antwoord op de vraag of de hinder onrechtmatig is, zijn in eerste instantie bepalend de criteria voor een onrechtmatige daad: de rechtvaardigingsgronden, het relativiteitsbeginsel, de zwaarwegende maatschappelijke belangen, schade en causaal verband. Verder is het antwoord daarop volgens rechtspraak van de Hoge Raad mede afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. Invloed vergunning op burenrecht Indien een eigenaar een hem door de wet toegekende bevoegdheid, zoals een bouwvergunning, uitoefent levert dat in beginsel geen rechtvaardigingsgrond voor het toebrengen van onrechtmatige hinder. Of een eigenaar een onrechtmatige daad pleegt indien deze gebruik maakt van een door de overheid verstrekte vergunning en daarmee hinder toebrengt aan de eigenaar van een naburig erf, is op grond van vaste jurisprudentie afhankelijk van de aard van de vergunning en het belang dat wordt nagestreefd met de regeling waarop de vergunning berust en de omstandigheden van het geval. Verder mag een vergunninghouder er op grond van vaste rechtspraak van de Hoge Raad in het algemeen op vertrouwen dat de vergunning overeenkomstig de wet is verleend en de overeenkomstig de wet in aanmerking te nemen belangen door de vergunningverlenende instantie volledig en op juiste wijze is afgewogen en dat hij gerechtigd is van die vergunning gebruik te maken. Desalniettemin moet een vergunninghouder daarbij wel voorzichtigheid betrachten. Het belang van het voorkomen van onrechtmatige hinder door het gebruik maken van door een bestemmingsplan toegestane bouwmogelijkheden is in beginsel niet een belang dat door een bestemmingsplan wordt nagestreefd. Wel kan een bestemmingsplan aanwijzingen bevatten dat het gebruik maken van de toegestane bouwmogelijkheden naar maatschappelijke opvattingen niet als onrechtmatige hinder is te beschouwen. In een geschil zal de rechter het bestemmingsplan erbij betrekken en hierover uiteindelijk een oordeel vellen. Indien een eigenaar hinder toebrengt bij het handelen zonder vergunning of het handelen in strijd met een verleende vergunning/ontheffing kan dat in beginsel met zich meebrengen dat er sprake is van onrechtmatige burenrechtelijke hinder. b. water (artt. 38 t/m 41 en 52, 53 en 58) In artikel 5:38 BW is een verplichting opgenomen voor de eigenaar van een lager gelegen erf om water te ontvangen dat van nature van een hoger gelegen erf loopt. Deze verplichting betreft niet alleen het water zelf, maar ook de vaste stoffen die op natuurlijke wijze door het water worden meegesleept. De eigenaar van het lagere erf mag niets doen waardoor de uitwatering wordt belet. Wordt de afloop op kunstmatige wijze bevorderd (door bijvoorbeeld pompen of molens), dan hoeft de eigenaar van het lagere erf dat in beginsel niet te dulden tenzij hij daarvan geen schade ondervindt. Deze bepaling is van dwingend recht. Hiervan kan alleen worden afgeweken bij verordening (art. 5:41 BW)

3 In artikel 5:39 BW is een regeling opgenomen ter bescherming van een eigenaar van een erf indien de eigenaar van een ander erf onrechtmatige hinder (in de zin van artikel 6:162 BW) toebrengt door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid (bijvoorbeeld:verontreinigd water) van over zijn erf stromend water of van het grondwater dan wel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open gemeenschap staat met het water op het erf van een ander. De koppeling met de regeling voor onrechtmatige daad brengt met zich mee dat de benadeelde eigenaar met schadevergoeding genoegen moet nemen als hij de wijziging op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te dulden. Deze bepaling is van dwingend recht. Hiervan kan alleen worden afgeweken bij verordening (art. 5:41 BW). In artikel 5:40 BW is een regeling opgenomen betreffende het gebruik door de eigenaar van een erf van naastgelegen openbaar of stromend water. Dit gebruik, bijvoorbeeld tot bespoeling of drenking van vee, is toegestaan mits er geen situatie van onrechtmatige hinder ontstaat (eerste lid). Indien er sprake is van een openbaar water is dit gebruik toegestaan voorzover de bestemming van het water zich er niet tegen verzet (tweede lid). Deze bepaling is van dwingend recht. Van het eerste lid van dit artikel kan alleen worden afgeweken bij verordening (art. 5:41 BW). In artikel 5:52 BW is een verplichting opgenomen voor de eigenaar van een erf om de afdekking van zijn gebouwen en werken zodanig in te richten dat daarvan geen water op het erf van een ander afloopt. In artikel 5:53 BW is bepaald dat de eigenaar van een erf verplicht is ervoor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf in de goot van een naburig erf komt. Afwatering op de openbare weg is daarentegen wel toegestaan, tenzij dit in strijd is met wet of verordening. In de praktijk hebben deze bepalingen met name betrekking op dakgoten en hemelwaterafvoeren. In artikel 5:58 BW is een regeling opgenomen voor een eigenaar van een erf indien deze elders ter beschikking staand water door een leiding wil aanvoeren. In dat geval kan de eigenaar onder voorwaarden de eigenaren van naburige erven dwingen een noodwaterleiding over of door hun erven te gedogen. c. beplantingen (artt. 42, 44 en 45) In art. 5:42 BW is geregeld dat -behoudens toestemming van de nabuur de afstand van de beplanting tot de erfgrens twee meter bedraagt voor bomen en 50 centimeter voor heesters en heggen.op deze bepaling kan ook een beroep worden gedaan wanneer de betreffende boom op de grenslijn van beide erven staat. Er kan geen beroep worden gedaan op deze bepaling indien de beplanting binnen genoemde zone achter een gemeenschappelijke muur of schutting staat maar er niet boven uitsteekt. Indien er sprake is van een ongeoorloofde situatie, dan heeft de nabuur de keuze uit een vordering tot verwijdering of snoeiing en een vordering tot schadevergoeding ten aanzien van schade die na aanzegging tot verwijdering of snoeiing is ontstaan. In de praktijk blijkt echter vaak dat tegen dergelijke vorderingen verweer wordt gevoerd door een beroep op eerdere toestemming van de nabuur en/of verjaring van de vordering. Een vordering tot verwijdering verjaart na verloop van twintig jaar. De termijn van verjaring vangt volgens vaste rechtspraak aan op het moment van planten. Verder kan een nabuur zich bij zijn verweer tegen een vordering tot verwijdering ook beroepen op de verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring. Bij een vordering tot verwijdering tegen een nieteigenaar dient de eigenaar bij het geding te worden betrokken dan wel dient er een schriftelijke verklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat deze tegen de gevorderde verwijdering geen bezwaar heeft. In art. 5:44 BW is een regeling opgenomen betreffende overhangende beplanting en doorschietende wortels. Op grond van dit artikel heeft een nabuur het recht overhangende beplanting - na vruchteloze aanmaning van de eigenaar van dat erf weg te snijden en deze - 3 -

4 zich toe te eigenen. Doorschietende wortels kunnen wel zonder voorafgaande aanmaning worden verwijderd en toegeëigend. De kosten van verwijdering komen in beginsel voor rekening van de eigenaar van de beplanting. Als het wegsnijden van beplantingen of het weghakken van wortels onevenredig grote schade voor de eigenaar van de beplantingen met zich mee brengt is het denkbaar dat de handelende eigenaar misbruik van zijn snoeirecht kan worden verweten. Op grond van het bepaalde in art. 5:45 BW behoren vruchten die vallen vanaf een boom op het naburige erf, toe aan de nabuur. d. grensbepaling, afsluiting van erven en scheidsmuren (artt. 36,46 t/m 49, 59) Indien een muur, hek, heg of greppel dan wel een niet bevaarbaar stromend water, een sloot, gracht of dergelijke watergang als afscheiding dient van twee erven wordt het midden van deze afscheiding vermoed de grens tussen deze erven te zijn. Dit is bepaald in art. 5:36 BW. In art. 5:43 BW is nader omschreven wat onder muur in Titel 4 van boek 5 moet worden verstaan: iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting. Op grond van het bepaalde in art. 5:46 BW heeft de eigenaar van een erf het recht van de nabuur te vorderen dat op de grens van hun erven behoorlijk waarneembare afpalingstekens worden gesteld of de bestaande zo nodig vernieuwd worden. De eigenaren dragen in de kosten hiervan ieder voor de helft. De plaatsing van de grenstekens is alleen mogelijk als de grens vaststaat. Kunnen partijen het niet eens worden over deze grens dan zal de rechter daarover een beslissing moeten nemen. Dit is nader geregeld in art. 5:47 BW. In dit artikel is mede bepaald dat de bezitter niet vermoed wordt wettelijk eigenaar te zijn als de grens tussen erven onzeker is. De algemene verjaringstermijn voor vorderingen van twintig jaar geldt niet voor deze vordering. In art. 5:48 BW is bepaald dat de eigenaar van een erf bevoegd is deze af te sluiten. Verder kan iedere eigenaar van aangrenzende erven op grond van het bepaalde in art. 5:49 BW van de andere eigenaar medewerking vorderen voor het plaatsen van een erfafscheiding van twee meter hoogte, voorzover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte van de afscheiding niet anders regelt. Indien één van de erven een openbare weg of een openbaar water is, kan dit niet gevorderd worden. Indien de grens van twee erven in de lengterichting doorloopt onder een niet bevaarbaar stromend water, sloot, gracht e.d. (dus niet kanalen, bevaarbare rivieren, meren en vijvers) dan heeft een eigenaar van een erf met betrekking tot die watergang in zijn gehele breedte dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als een mede-eigenaar. Iedere eigenaar is verplicht de op zijn erf gelegen kant van het water e.d. te onderhouden. De eigenaren kunnen het genot, gebruik en beheer van de watergang bij overeenkomst regelen. Een dergelijke regeling is bindend voor hun rechtsopvolgers. e. vensters,balkons en ondoorzichtige vensters (artt. 50 en 51) Op grond van het bepaalde in art. 5:50 BW (eerste lid) is het de eigenaar van een erf behoudens toestemming van de eigenaar van het naburige erf verboden om binnen twee meter vanaf de erfgrens vensters of andere muuropeningen dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven. Dus als er geen zicht is op het naburige erf hoeft de minimumafstand niet in acht te worden genomen. Dit geldt ook als de eigenaar van het naburige erf toestemming heeft gegeven. Wil de toestemming werking hebben ten opzichte van latere verkrijgers dan moet deze worden ingeschreven. Overtreding van het verbod maakt de situatie van aanvang af onrechtmatig, zodat vanaf dat moment verwijdering kan worden gevorderd. Schadevergoeding is pas verschuldigd voorzover de schade is ontstaan na het tijdstip waartegen tot opheffing van de toestand is aangemaand. Dit laatste is geregeld in het vijfde lid van dit artikel - 4 -

5 Op grond van het tweede lid van genoemd artikel geldt dit verbod niet indien : - het naburige erf een openbaar terrein (een openbare weg of openbaar water) betreft. - zich tussen de erven openbare wegen of openbare wateren bevinden. - het uitzicht niet verder reikt dan tot een binnen twee meter van de opening of het werk zich bevindende muur. De op grond van laatstbedoeld lid geoorloofde openingen of werken blijven geoorloofd, ook nadat de erven hun openbare bestemming hebben verloren of de muur is gesloopt. In het derde lid van dit artikel is bepaald dat de afstand van twee meter als volgt wordt gemeten: rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn van de erven of de muur. In het vierde lid is nader geregeld dat als een nabuur als gevolg van verjaring geen wegneming meer kan vorderen, hij verplicht is binnen een afstand van twee meter daarvan geen gebouwen of werken aan te brengen die de eigenaar van het andere erf onredelijk zouden kunnen hinderen. Dit geldt niet voor een gebouw of werk dat zich daar reeds op het tijdstip van de voltooiing van de verjaring bevond. De eigenaar mag dat gebouw of werk handhaven en zelfs vervangen mits de inbreuk niet wordt vergroot. Een vordering tot wegneming van een opening of werk kan verjaren op de volgende wijzen: - als een nabuur een ongeoorloofd venster e.d. gedurende twintig jaar toelaat zonder zich daartegen te verzetten; - als de eigenaar door verjaring een erfdienstbaarheid heeft verkregen : tien jaar bij onafgebroken bezit te goeder trouw dan wel bij het ontbreken van goede trouw na een onafgebroken bezit van twintig jaar. In art. 5:51 BW is bepaald dat de regeling als genoemd in art. 5:50 BW niet van toepassing is indien er sprake is van ondoorzichtige vaste lichtopeningen. f. overbouw (art. 5:54 BW) In art. 5:54 BW is geregeld dat een eigenaar van een gebouw of werk dat ten dele op, boven of onder het erf van een ander gebouwd is, te allen tijde kan vorderen dat de eigenaar van het naburig erf hem tegen schadeloosstelling een erfdienstbaarheid tot het handhaven van de bestaande toestand wordt verleend dan wel een en ander ter keuze van de eigenaar - een daartoe benodigd gedeelte van het erf wordt overgedragen. Deze vordering kan pas ingesteld worden indien de eigenaar van het gebouw of werk door wegneming van het uitstekende (eerste lid) of overhellende (tweede lid) gedeelte onevenredig veel zwaarder benadeeld zou worden dan de eigenaar van het erf door handhaving daarvan. Dit artikel heeft geen exclusieve werking. Dit betekent dat een eigenaar een vordering kan afweren met een beroep op art. 3:13 BW indien aan de voorwaarden van art. 5:54 BW niet is voldaan. In art. 3:13 BW is een regeling getroffen ten aanzien van het misbruiken van een bevoegdheid die iemand toekomt. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel waarvoor zij is verleend. De vordering is niet aan verjaring onderworpen. De vordering tot wegneming van de overbouw kan wel verjaren. In het derde lid van dit artikel is bepaald dat de genoemde twee leden in de volgende twee gevallen niet van toepassing zijn: 1. als de eigenaar de bestaande toestand moet dulden op grond van een rechtshandeling (erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, vruchtgebruik of verplichtingen uit overeenkomst of op - 5 -

6 grond van de wet. Verder heeft de eigenaar de toestand in beginsel ook te dulden als de tijd waarvoor het recht of de toestemming werd verleend, is verstreken. 2. als de eigenaar van het gebouw of werk kwade trouw of grove schuld kan worden verweten; als de rechtsopvolger van de eigenaar dit feit kende wordt hem het vorderingsrecht eveneens onthouden. g. gebruik, toegang en uitweg (artt. 56 en 57) In art. 56 BW is geregeld dat indien voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak het noodzakelijk is tijdelijk gebruik te maken van een onroerende zaak, de eigenaar van deze onroerende zaak gehouden is dit - na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling - toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip uit te stellen. Dit recht wordt in de praktijk ook wel genoemd het ladder- of steigerrecht. In art. 57 BW is nader geregeld dat een eigenaar van een erf dat geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater, te allen tijde van een eigenaar van een naburig erf een aanwijzing van een zogenaamde noodweg (uitweg) ten dienste van zijn erf kan vorderen een en ander tegen betaling of verzekering van een vergoeding van de schade die door de noodweg wordt berokkend. De vordering kan niet verjaren. De bevoegdheid tot aanwijzing van een noodweg vloeit rechtsreeks voort uit de wet. Dit betekent dat ook een rechtsopvolger een reeds aangewezen noodweg heeft te dulden, ook indien hij met het bestaan van die noodweg niet bekend was en van die aanwijzing geen inschrijving is gedaan in de openbare registers. Als na de aanwijzing zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor die weg een grotere last aan de eigenaar van het naburig erf veroorzaakt, kan de rechter het bedrag van de vergoeding verhogen. Verder kan een noodweg op vordering van een onmiddellijk belanghebbende worden verlegd indien een wijziging in de plaatselijke omstandigheden dat wenselijk maakt. Tenslotte vervalt een noodweg, hoe lang hij ook heeft bestaan, zodra hij niet meer nodig is. Ad II. De bepalingen van de titel 4 zijn van regelend recht. Dit betekent dat door het sluiten van overeenkomsten afgeweken kan worden van deze regels. Dit geldt ook voor het vestigen van beperkt zakelijke rechten, zoals bijvoorbeeld erfpacht, erfdienstbaarheid. Zoals onder ad I aangegeven kan een gemeente ook aanvullende regels stellen door middel van een verordening. Ad III. De rechtsfiguur mandeligheid sluit aan bij het burenrecht van titel 4. In het oude Burgerlijk Wetboek (van vóór 1 januari 1992) kwamen in het burenrecht wel enkele bepalingen voor die regels stelden met betrekking tot gemeenschappelijke grensafscheidingen, gemene putten e.d. In het huidig Burgerlijk Wetboek is mandeligheid een bijzondere vorm van gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, die tot gemeenschappelijk nut strekt van twee of meer erven. Mandeligheid kan worden toegepast in de gevallen dat er behoefte bestaat aan een gemeenschappelijke regeling die verbonden is aan de kwaliteit van eigenaar van een onroerende zaak. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: gemeenschappelijke speelplaatsen, parkeerplaatsen, fietsenstallingen, wandelpaden, groenstroken, een complex van bejaardenwoningen met afzonderlijke woonhuizen die privé-eigendom zijn en een gemeenschappelijk mandelig gebouw dat tot nut strekt van de woonhuizen. Ad IV. In Titel 6 zijn regels gesteld met betrekking tot erfdienstbaarheden. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak, het dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersende erf, is belast. De last bestaat in een dulden of niet doen, maar kan bestaan uit een onderhoud- of een bouwverplichting. Het recht van buurweg, het recht van voetpad is opgenomen onder de bepalingen met betrekking tot erfdienstbaarheden

7 Wij gaan ervan uit dat met deze memo waarin in vogelvlucht het burenrecht en aanverwante regelingen zijn uiteengezet, in voldoende mate de gedane toezegging is nagekomen

Burgerlijk Wetboek, Boek 5

Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven Artikel 37 (J) De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van

Nadere informatie

Burenrecht en Mandeligheid in het Burgerlijk Wetboek Nb. Check voor meest actuele wettekst op overheid.nl

Burenrecht en Mandeligheid in het Burgerlijk Wetboek Nb. Check voor meest actuele wettekst op overheid.nl Bijlage VI Burenrecht en Mandeligheid in het Burgerlijk Wetboek Nb. Check voor meest actuele wettekst op overheid.nl Boek 5, BW, titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven.

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.4 en 5.5 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.4 en 5.5 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.4 en 5.5 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 65 (AB 2001 no. 138) Wijzigingen: Geen Titel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingen / XIII. Verkort aangehaalde literatuur / XVII DEEL 1. HOOFDSTUK 1 Burenrecht, inleiding / 3

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingen / XIII. Verkort aangehaalde literatuur / XVII DEEL 1. HOOFDSTUK 1 Burenrecht, inleiding / 3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingen / XIII Verkort aangehaalde literatuur / XVII DEEL 1 HOOFDSTUK 1 Burenrecht, inleiding / 3 HOOFDSTUK 2 Taak van het burenrecht / 7 HOOFDSTUK 3 De buurrelatie, communicatie

Nadere informatie

Het Bindend Advies. gegeven door mr. J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter.

Het Bindend Advies. gegeven door mr. J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer : S21-49a Datum uitspraak : 12 februari 2016 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: J.H.W. Lentink en A. Lentink-Hendriks te Apeldoorn verder te noemen Lentink c.s. tegen: A.P. Pinkster

Nadere informatie

BOEK 5 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 5 Zakelijke rechten. Titel 1 Eigendom in het algemeen. Artikel 1

BOEK 5 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 5 Zakelijke rechten. Titel 1 Eigendom in het algemeen. Artikel 1 BOEK 5 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 5 Zakelijke rechten Titel 1 Eigendom in het algemeen Artikel 1 1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. 2. Het

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Dordrecht zijn verzoek niet heeft ingewilligd, om een boom, die eigendom is van de gemeente en waarvan de wortels schade veroorzaken in de tuin

Nadere informatie

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Jilles van Zinderen www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Bomen & Buren Bomen & Buren Burenrecht Onrechtmatige daad (schade en aansprakelijkheid) Burenrecht Boek 5, Titel 4 Burgerlijk Wetboek Bevoegdheden

Nadere informatie

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Jilles van Zinderen www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Burenrecht Onrechtmatige daad (schade en aansprakelijkheid) Burenrecht Boek 5, Titel 4 Burgerlijk Wetboek Bevoegdheden en verplichtingen

Nadere informatie

De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen.

De eigenaar van een zaak is bevoegd haar van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen. pagina 1 van 33 (Tekst geldend op: ) Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten Boek 5. Zakelijke rechten Titel 1. Eigendom in het algemeen Artikel 1 1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

In het burenrecht staat o.a. beschreven dat u niet altijd een absoluut recht op zon, licht of uitzicht zou hebben.

In het burenrecht staat o.a. beschreven dat u niet altijd een absoluut recht op zon, licht of uitzicht zou hebben. In een klein land met veel mensen per vierkante kilometer, zoals in Nederland, is de kans ontzettend groot dat je buren hebt. En zoals het goede buren betaamt dien je rekening met elkaar te houden. Niet

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-78 Datum uitspraak : 23 mei 2017 Plaats uitspraak : Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: de heer A. Sylla, mevrouw M. Sylla-van de Kamp wonende te Almelo verder te noemen: Sylla

Nadere informatie

Registergoederen en verjaring. docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter

Registergoederen en verjaring. docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter Registergoederen en verjaring docenten: Alex Geert Castermans & Jacqueline Peter registergoederen en verjaring programma: verjaring en verkrijging van grond pauze verjaring en verkrijging van erfdienstbaarheden

Nadere informatie

Artikel 3:40 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.

Artikel 3:40 Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt. Wetgeving Algemene wet bestuursrecht Artikel 1:3 1. Onder besluit wordt verstaan: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. 2. Onder beschikking

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer : S21-44 Datum uitspraak : 4 december 2015 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: A.a. Van der Mei te Krommenie verder te noemen: Van der Mei, Bindend Advies tegen: A. Kroonenberg en

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-89 Datum uitspraak : 3 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-89 Datum uitspraak : 3 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-89 Datum uitspraak : 3 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: Bindend Advies de heer Y. Batman mevrouw K. Batman-Smet wonende te Hilversum verder te noemen: Batman

Nadere informatie

BOEK 5 ZAKELIJKE RECHTEN

BOEK 5 ZAKELIJKE RECHTEN 45T2 (Tweede Kamer) EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL Zitting 1976-1977 Nr. 101 NADER GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET houdende Vaststelling van Boek 5 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek. 29 april 1977. WIJ JULIANA,

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-77 Datum uitspraak : 16 maart 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-77 Datum uitspraak : 16 maart 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-77 Datum uitspraak : 16 maart 2017 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: J.A. Lemmens wonende te Den Haag verder te noemen: Lemmens tegen: E.R. Martinus wonende te Den Haag verder

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Zaaknummer: S Datum uitspraak: 4 september 2018 Plaats uitspraak: Zeist

Zaaknummer: S Datum uitspraak: 4 september 2018 Plaats uitspraak: Zeist Zaaknummer: S21-104 Datum uitspraak: 4 september 2018 Plaats uitspraak: Zeist in het geschil tussen: de heer R. S. mevrouw J. S.-K. verder te noemen: S. c.s. tegen: de heer J. H. verder te noemen: H. Bindend

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 5

Burgerlijk Wetboek Boek 5 Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Burgerlijk Wetboek Boek 5 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen

Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen Bomen en beplanting zijn belangrijk voor de leefomgeving van mensen. Als deze te hoog worden, kan dat aanleiding zijn tot een burenruzie. Ook over een erfafscheiding

Nadere informatie

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1

INHOUD. Enige afkortingen. Verkort aangehaalde literatuur. Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 INHOUD Enige afkortingen Verkort aangehaalde literatuur Hoofdstuk I - Inleidende opmerkingen / 1 Hoofdstuk II - Onderverdeling van zakelijke rechten / 9 a. Algemene opmerkingen / 9 b. Opsomming van de

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Landsverordening grensregeling Citeertitel: Landsverordening grensregeling Vindplaats : AB 1990 no. GT 23 Wijzigingen: Geen Artikel 1 1. Grensregeling wordt onderscheiden in: a. de geïsoleerde

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-19 Datum uitspraak: 2 mei 2013 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen G.B. Jonkman en M. Van der Wijk te Drachten verder te noemen: Jonkman,

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-81 Datum uitspraak : 2 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-81 Datum uitspraak : 2 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-81 Datum uitspraak : 2 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: de heer A.J.H. Wijering mevrouw H.M. Wijering-Geritzen wonende te Losser verder te noemen: Wijering

Nadere informatie

Beschrijving. Daglicht en burenrecht. Advies Definitief

Beschrijving. Daglicht en burenrecht. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, verbouw, daglicht, burenrecht, Burgerlijk Wetboek Datum: 14 april 2017 Status: Definitief Beschrijving Een monumentaal

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

Bijlage lasten en beperkingen d.d A. Te vestigen erfdienstbaarheden

Bijlage lasten en beperkingen d.d A. Te vestigen erfdienstbaarheden Holtman notarissen - 1-868733 Bijlage lasten en beperkingen d.d. 27-9-2018 Beknopte bijlage bij de koopovereenkomst betreffende lasten en beperkingen betreffende 24 woningen in het plan Koningskwartier

Nadere informatie

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten Editie 2012 Afsluitdatum: 5 juni 2012 2012, Jongbloed juridische boekhandel ISBN 978 90 7006 262 0 NUR 823 Niets

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-75 Datum uitspraak : 16 maart 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-75 Datum uitspraak : 16 maart 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-75 Datum uitspraak : 16 maart 2017 Plaats uitspraak : Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: W. Kumutat en E. Kumutat-Dam wonende te Nieuw-Vossemeer verder te noemen: Kumutat c.s.

Nadere informatie

Het Bindend Advies. gegeven door mr J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter.

Het Bindend Advies. gegeven door mr J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer : S21-45 Datum uitspraak : 12 februari 2016 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: Het Bindend Advies E.M. Leuverink, C.S.M. Leuverink-Hannink te Overdinkel, verder te noemen: Leuverink

Nadere informatie

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht

Landsverordening regeling gebruik in deeltijd van onroerende zaken enaanpassing appartementsrecht Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27ste april 2005 tot wijziging van de Boeken 5 en

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-33 Datum uitspraak: 25 juni 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: K. Eijer te Zaandam, verder te noemen: Eijer, tegen: C. te Kolsté te Zaandam, verder

Nadere informatie

A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar J.A.J. Peter Advies aan cliënt

A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar J.A.J. Peter Advies aan cliënt 7 Burenrecht Van: Aan: Vorm: A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar J.A.J. Peter Advies aan cliënt OPDRACHT U bent juridisch adviseur. Tot u wendt zich A. Makhuijsen, die in onmin leeft met zijn buurman, C.J. Visser.

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 580 Beschikking van de Minister van Justitie van 21 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Monumentenwet BES, zoals

Nadere informatie

casus Wessel Rotterdam

casus Wessel Rotterdam Casus VNG-cursus Grondzaken en verjaring oktober 2008 Wessel is eigenaar van een huis met tuin in Rotterdam. Aan de achterkant van de tuin grenst een groenstrook van ongeveer 2 meter breed die eigendom

Nadere informatie

gegeven door mr J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter.

gegeven door mr J.S. Reid, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer : S21-55 Datum uitspraak : 5 juli 2016 Plaats uitspraak : Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: G.L.J. van Midden en M.M. van Midden-Verheul te Snelrewaard hierna te noemen: Van Midden

Nadere informatie

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring:

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring: Revindicatiebeleid Inleiding Het is bekend dat er gemeentegrond, doorgaans groenstroken, in bezit/gebruik genomen zijn. Na een globale inventarisatie blijkt dat het gaat om een gemeentebrede problematiek.

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: 10359 Datum uitspraak: 27 april 2009 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: De heer J. en mevrouw A. Sipsma te Amsterdam verder te noemen: Familie Sipsma; en De heer

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. E.G.J.M. van Beurden en C.T.M.W.P van Beurden-Kouwenberg

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. E.G.J.M. van Beurden en C.T.M.W.P van Beurden-Kouwenberg Zaaknummer: S20-13 Datum uitspraak: 5 maart 2013 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: P. van Oers te Vlijmen verder te noemen: Van Oers, tegen: E.G.J.M. van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-12 Datum uitspraak: donderdag 3 juli Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: R. Dragt te Dedemsvaart verder te noemen: Dragt, tegen: H. van den

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN WATERLAND

ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN WATERLAND ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN WATERLAND Advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over het bezwaarschrift van de heer F. van Dijk, Zuideinde 32, de heer M. Braspenning,

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-04 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: H. van Gelderen en J. van Gelderen-Bakker te Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

Verkrijgende verjaring

Verkrijgende verjaring Verkrijgende verjaring Hendrik Ploeger 10 mei 2007 1 Agenda Vereisten voor verkrijging door verjaring De registerverklaring Erfdienstbaarheid door verjaring 10 mei 2007 2 Bezitsgrens Feitelijke grens Bezit:

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-88 Datum uitspraak : 2 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-88 Datum uitspraak : 2 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-88 Datum uitspraak : 2 oktober 2017 Plaats uitspraak : Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: de heer G. Juffer mevrouw A. Juffer-Laskewitz wonende te Harderwijk verder te noemen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 614 Wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

(G\L) NOTITIE. tweede gedeeltelijke herziening ( ) Datum : 11 oktober 2017

(G\L) NOTITIE. tweede gedeeltelijke herziening ( ) Datum : 11 oktober 2017 NOTITIE (G\L) Voor : Gemeente Heemstede, Afdeling Ruimtelijk Beleid, de heer R. van der Aar Cc : Gemeente Heemstede, de heer L. Kadiks, hoofd Algemene en Juridische Zaken Van : Geelkerken Linskens Advocaten

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-14 Datum uitspraak: 5 maart 2013 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: Bindend Advies H.J.M. Reijnen en R. Reijnen-Petersen te Maasbommel verder te noemen:

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies Zaaknummer: S20-04 Datum uitspraak: 26 oktober 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: de heer J. van der Meulen en mevrouw J.J.M. van der Meulen-Berkhout

Nadere informatie

Beperkte absolute rechten(die op zaken en rechten kunnen rusten): - Vruchtgebruik art. 3:201 BW

Beperkte absolute rechten(die op zaken en rechten kunnen rusten): - Vruchtgebruik art. 3:201 BW Samenvatting Vermogensrecht Sharon 25-11-17 H8 Erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal en vruchtgebruik Het eigendomsrecht is het meest omvattende absolute recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Nu

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-17 Datum uitspraak: 20 oktober 2014 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: D. Brevet te Deventer verder te noemen: Brevet, tegen: S. Isitan te Deventer verder

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S17-02 Datum uitspraak: 25 augustus 2010 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: Bindend Advies A.A.M. de Haas en A.M.J. de Haas-Binck te Noordwijk verder te noemen:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 314 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van

Nadere informatie

16 De verhouding tussen de moderne actio negatoria en de revindicatie

16 De verhouding tussen de moderne actio negatoria en de revindicatie 16 De verhouding tussen de moderne actio negatoria en de revindicatie 16.1 ALGEMEEN De verhouding tussen de moderne actio negatoria en de revindicatie lijkt op het eerste gezicht weinig problematisch:

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer:10425 Datum uitspraak: 19 oktober 2009 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: A. Siebenhaar te Den Haag verder te noemen: Siebenhaar, tegen: R. de Zwaan te Den Haag

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-73 Datum uitspraak : 17 januari 2017 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-73 Datum uitspraak : 17 januari 2017 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-73 Datum uitspraak : 17 januari 2017 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: Bindend Advies E.F.A. Vermeulen en M.M.T. Vermeulen- Thijssen te Nijmegen hierna te noemen: Vermeulen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/253

Rapport. Datum: 7 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/253 Rapport Datum: 7 augustus 2003 Rapportnummer: 2003/253 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe: 1. niets heeft gedaan naar aanleiding

Nadere informatie

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.1, 5.2 en 5.3 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba

Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.1, 5.2 en 5.3 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Intitulé : LANDSVERORDENING bevattende de tekst van de titels 5.1, 5.2 en 5.3 voor een nieuw Burgerlijk Wetboek van Aruba Citeertitel: Geen Vindplaats : AB 2000 no. 64 (inwtr. AB 2001 no. 138) Wijzigingen:

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S20-31 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: C.M. van der Ark en B.R. van der Ark-Mannaart te Den Haag verder

Nadere informatie

Dossiernummer: 15464 MK vs

Dossiernummer: 15464 MK vs Dossiernummer: 15464 MK vs Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-42 Datum uitspraak: 23 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: 1. E. Kumutat-Dam 2. Th. van Tilburg te Nieuw-Vossemeer, verder te

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S18-10 Datum uitspraak: 14 juli 2010 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: N. van Osch te Alphen aan den Rijn verder te noemen: van Osch tegen: E. Lodik te Alphen

Nadere informatie

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden - 1 - OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Boommarter 2-18 (even nummers), Hoogeveen Koningspage 1-27 (oneven nummers), 59-81 (oneven

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-31 Datum uitspraak: 25 juni 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: P. Groeneveld en C. Groeneveld-Boer te Elspeet, verder te noemen: Groeneveld,

Nadere informatie

Landschapsverordening

Landschapsverordening Landschapsverordening Verordening vastgesteld: 16 december 1993 In werking getreden: 1 januari 1994 Verordening tot wering van inbreuk op de schoonheid van de dorpen en landelijke gebieden Opslagplaatsen

Nadere informatie

11. Beperkte rechten op goederen algemeen

11. Beperkte rechten op goederen algemeen 11. Beperkte rechten op goederen algemeen Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meeromvattend recht, hetwelk met dat beperkte recht is bezwaard (zie artikel 3:8 BW). Beperkte rechten kunnen

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-58 Datum uitspraak : 5 juli 2016 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-58 Datum uitspraak : 5 juli 2016 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-58 Datum uitspraak : 5 juli 2016 Plaats uitspraak : Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: J. van Gent en J.H. van Gent- van Elswijk te Standdaarbuiten verder te noemen: Van Gent

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; Gemeentebestuur Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 3 oktober 2006, Nr. SO/2006/5545; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

Beleidsregels dakterrassen Bloemendaal 2018

Beleidsregels dakterrassen Bloemendaal 2018 Beleidsregels dakterrassen Bloemendaal 2018 1. Aanleiding Regelmatig vragen inwoners aan de gemeente of het mogelijk is om een dakterras te bouwen. In veel gevallen moet de afdeling Bouwen en Wonen hierop

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-67 Datum uitspraak : 21 september 2016 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-67 Datum uitspraak : 21 september 2016 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-67 Datum uitspraak : 21 september 2016 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: R. Hulzebosch en M.J.G. ter Elst te Hengelo hierna te noemen: Hulzebosch c.s. tegen: R.J. Vos te

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief. aandacht voor de huurder. Monique Rus-van der Velde. Presentatie VVOR 15 september 2015

De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief. aandacht voor de huurder. Monique Rus-van der Velde. Presentatie VVOR 15 september 2015 De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief aandacht voor de huurder Monique Rus-van der Velde Presentatie VVOR 15 september 2015 16-10-2015 Plan van aanpak Wie? Processuele positie derde-belanghebbenden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 28 614 Wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 7 oktober 2004 Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN GEBRUIK GEMEENTEGROND ZONDER TOESTEMMING

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN GEBRUIK GEMEENTEGROND ZONDER TOESTEMMING STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN GEBRUIK GEMEENTEGROND ZONDER TOESTEMMING Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. 1. Inleiding Dit stappenplan maakt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum Inleiding De gemeente Castricum heeft besloten een beleidsnotitie vast te stellen,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:3475 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2015:3475 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2015:3475 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 25-08-2015 Datum publicatie 27-11-2015 Zaaknummer 200.023.026/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit.

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit. Korte handleiding bijeenkomst 3. Eigendom en overig toebehoren. Eigendom. Eigendom is in tijd, ideologie en naar streek bepaald, zowel qua periode als qua betekenis. (vergelijk eigendom nutsbedrijven/spoorwegen

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: 10233 Datum uitspraak: 27 april 2009 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: H. en A. Vreuls te Linne verder te noemen: Vreuls, tegen: 1. P.J.E. en C.J.G. Hannen 2.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Tw oud versus nieuw

Hoofdstuk 5 Tw oud versus nieuw Aanbieder: bij ontbreken definitie werd vaak registratie bij OPTA gehanteerd als richtlijn. Gedoogplicht: gold voor eenieder. - Geen termijn bepaald voor in gebruik nemen aangelegde kabels: redelijke termijn

Nadere informatie

- 1 - Dossier 505176/locatie Almelo Kollenveld

- 1 - Dossier 505176/locatie Almelo Kollenveld OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) locatie Almelo Kollenveld adressen: Het Zeiger 6 en 8, Toekomstweg 22 en Het Vossekamp 15 te

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S18-20 Datum uitspraak: 20 oktober 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: W. de Vries te Grootebroek verder te noemen: De Vries, tegen: Gemeente

Nadere informatie

Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011

Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011 Notitie Dakterrassen: Stadshart, Van Galenbuurt, Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex Versie 1: 15 maart 2011 Versie 2: 04 april 2011 Versie 3: 12 april 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie