Memo over Burenrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo over Burenrecht"

Transcriptie

1 MEMO van college aan de raad datum : 4 november 2008 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Burenrecht en bestemmingsplan Portefeuillehouder:Adri Plomp Inlichtingen bij: Dick Minkman Aanleiding De memo is opgesteld als antwoord op een toezegging gedaan door wethouder Adri Plomp in de vergadering van de raadscommissie bestemmingsplannen van 15 januari Kernboodschap In genoemde commissievergadering is door de portefeuillehouder toegezegd de commissie te informeren over het burenrecht. Ter voldoening aan deze toezegging informeren wij u door middel van deze memo over het burenrecht. Memo over Burenrecht 1.Inleiding Het burenrecht omvat een samenstel van regels betreffende bevoegdheden en verplichtingen van naburige erven. Bij naburigheid moet niet alleen gedacht worden aan erven die aan elkaar grenzen. Voor de wetgever is het van belang dat handelingen of situaties van het ene erf van invloed zijn op het andere erf. Hierbij kan gedacht worden aan rook, rumoer of trillingen die grensoverschrijdend zijn en ook op andere dan de aangrenzende percelen tot hinder kunnen leiden. Onder erf wordt verstaan iedere onroerende zaak, waaronder ook een gebouw zonder grond en zaken met een publieke bestemming. De bepalingen van het burenrecht gelden niet voor erven met een publieke bestemming voorzover deze bestemming zich verzet tegen de toepassing van het burenrecht (artikel 3:14 BW). Het burenrecht richt zich in beginsel tot de eigenaars van naburige erven. Niettemin kunnen een aantal bepalingen ook van toepassing zijn op gebruikers/niet-eigenaren, zoals huurders en erfpachters. In de jurisprudentie (arrest HR van 24 januari 1992, NJ 1992, 280/1) is hiervoor een norm ontwikkeld op grond waarvan ook gebruikers een beroep kunnen doen op bepalingen van het burenrecht. Uit deze norm volgt dat de aard en de inhoud van de rechten en verplichtingen van een gebruiker in samenhang met de aard en de strekking van een burenrechtelijke bepaling kunnen meebrengen dat bepalingen van het burenrecht van toepassing zijn op de gebruiker. Een gebruiker/niet-eigenaar zal veelal aanspraak kunnen maken op toepassing van de rechten uit het burenrecht, terwijl er zwaardere eisen worden gesteld aan de vraag of een gebruiker aan de verplichtingen uit het burenrecht moet voldoen. Als voorbeeld hiervoor kan het volgende dienen: een gebruiker/niet-eigenaar mag bijvoorbeeld wel overhangende takken van een naburige boom verwijderen maar van hem mag niet worden geëist om een boom te verplaatsen die te dicht bij de grenslijn staat. Bij een dergelijke vordering zal dus ook de eigenaar moeten worden betrokken.

2 2. Waar is het burenrecht geregeld? Het burenrecht is te vinden in: I. Titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (de artt. 37 tot en met 59). II. Overeenkomsten en beperkt zakelijke rechten. III. Titel 5 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (mandeligheid). IV. Titel 6 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (erfdienstbaarheid). Ad 1. In titel 4 zijn de volgende bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven opgenomen: a. hinder (artikel 5:37) :de eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens art. 6:162 onrechtmatig is aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen, zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op gebruikers/niet-eigenaren. Voor het antwoord op de vraag of de hinder onrechtmatig is, zijn in eerste instantie bepalend de criteria voor een onrechtmatige daad: de rechtvaardigingsgronden, het relativiteitsbeginsel, de zwaarwegende maatschappelijke belangen, schade en causaal verband. Verder is het antwoord daarop volgens rechtspraak van de Hoge Raad mede afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval. Invloed vergunning op burenrecht Indien een eigenaar een hem door de wet toegekende bevoegdheid, zoals een bouwvergunning, uitoefent levert dat in beginsel geen rechtvaardigingsgrond voor het toebrengen van onrechtmatige hinder. Of een eigenaar een onrechtmatige daad pleegt indien deze gebruik maakt van een door de overheid verstrekte vergunning en daarmee hinder toebrengt aan de eigenaar van een naburig erf, is op grond van vaste jurisprudentie afhankelijk van de aard van de vergunning en het belang dat wordt nagestreefd met de regeling waarop de vergunning berust en de omstandigheden van het geval. Verder mag een vergunninghouder er op grond van vaste rechtspraak van de Hoge Raad in het algemeen op vertrouwen dat de vergunning overeenkomstig de wet is verleend en de overeenkomstig de wet in aanmerking te nemen belangen door de vergunningverlenende instantie volledig en op juiste wijze is afgewogen en dat hij gerechtigd is van die vergunning gebruik te maken. Desalniettemin moet een vergunninghouder daarbij wel voorzichtigheid betrachten. Het belang van het voorkomen van onrechtmatige hinder door het gebruik maken van door een bestemmingsplan toegestane bouwmogelijkheden is in beginsel niet een belang dat door een bestemmingsplan wordt nagestreefd. Wel kan een bestemmingsplan aanwijzingen bevatten dat het gebruik maken van de toegestane bouwmogelijkheden naar maatschappelijke opvattingen niet als onrechtmatige hinder is te beschouwen. In een geschil zal de rechter het bestemmingsplan erbij betrekken en hierover uiteindelijk een oordeel vellen. Indien een eigenaar hinder toebrengt bij het handelen zonder vergunning of het handelen in strijd met een verleende vergunning/ontheffing kan dat in beginsel met zich meebrengen dat er sprake is van onrechtmatige burenrechtelijke hinder. b. water (artt. 38 t/m 41 en 52, 53 en 58) In artikel 5:38 BW is een verplichting opgenomen voor de eigenaar van een lager gelegen erf om water te ontvangen dat van nature van een hoger gelegen erf loopt. Deze verplichting betreft niet alleen het water zelf, maar ook de vaste stoffen die op natuurlijke wijze door het water worden meegesleept. De eigenaar van het lagere erf mag niets doen waardoor de uitwatering wordt belet. Wordt de afloop op kunstmatige wijze bevorderd (door bijvoorbeeld pompen of molens), dan hoeft de eigenaar van het lagere erf dat in beginsel niet te dulden tenzij hij daarvan geen schade ondervindt. Deze bepaling is van dwingend recht. Hiervan kan alleen worden afgeweken bij verordening (art. 5:41 BW)

3 In artikel 5:39 BW is een regeling opgenomen ter bescherming van een eigenaar van een erf indien de eigenaar van een ander erf onrechtmatige hinder (in de zin van artikel 6:162 BW) toebrengt door wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid (bijvoorbeeld:verontreinigd water) van over zijn erf stromend water of van het grondwater dan wel door gebruik van water dat zich op zijn erf bevindt en in open gemeenschap staat met het water op het erf van een ander. De koppeling met de regeling voor onrechtmatige daad brengt met zich mee dat de benadeelde eigenaar met schadevergoeding genoegen moet nemen als hij de wijziging op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te dulden. Deze bepaling is van dwingend recht. Hiervan kan alleen worden afgeweken bij verordening (art. 5:41 BW). In artikel 5:40 BW is een regeling opgenomen betreffende het gebruik door de eigenaar van een erf van naastgelegen openbaar of stromend water. Dit gebruik, bijvoorbeeld tot bespoeling of drenking van vee, is toegestaan mits er geen situatie van onrechtmatige hinder ontstaat (eerste lid). Indien er sprake is van een openbaar water is dit gebruik toegestaan voorzover de bestemming van het water zich er niet tegen verzet (tweede lid). Deze bepaling is van dwingend recht. Van het eerste lid van dit artikel kan alleen worden afgeweken bij verordening (art. 5:41 BW). In artikel 5:52 BW is een verplichting opgenomen voor de eigenaar van een erf om de afdekking van zijn gebouwen en werken zodanig in te richten dat daarvan geen water op het erf van een ander afloopt. In artikel 5:53 BW is bepaald dat de eigenaar van een erf verplicht is ervoor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf in de goot van een naburig erf komt. Afwatering op de openbare weg is daarentegen wel toegestaan, tenzij dit in strijd is met wet of verordening. In de praktijk hebben deze bepalingen met name betrekking op dakgoten en hemelwaterafvoeren. In artikel 5:58 BW is een regeling opgenomen voor een eigenaar van een erf indien deze elders ter beschikking staand water door een leiding wil aanvoeren. In dat geval kan de eigenaar onder voorwaarden de eigenaren van naburige erven dwingen een noodwaterleiding over of door hun erven te gedogen. c. beplantingen (artt. 42, 44 en 45) In art. 5:42 BW is geregeld dat -behoudens toestemming van de nabuur de afstand van de beplanting tot de erfgrens twee meter bedraagt voor bomen en 50 centimeter voor heesters en heggen.op deze bepaling kan ook een beroep worden gedaan wanneer de betreffende boom op de grenslijn van beide erven staat. Er kan geen beroep worden gedaan op deze bepaling indien de beplanting binnen genoemde zone achter een gemeenschappelijke muur of schutting staat maar er niet boven uitsteekt. Indien er sprake is van een ongeoorloofde situatie, dan heeft de nabuur de keuze uit een vordering tot verwijdering of snoeiing en een vordering tot schadevergoeding ten aanzien van schade die na aanzegging tot verwijdering of snoeiing is ontstaan. In de praktijk blijkt echter vaak dat tegen dergelijke vorderingen verweer wordt gevoerd door een beroep op eerdere toestemming van de nabuur en/of verjaring van de vordering. Een vordering tot verwijdering verjaart na verloop van twintig jaar. De termijn van verjaring vangt volgens vaste rechtspraak aan op het moment van planten. Verder kan een nabuur zich bij zijn verweer tegen een vordering tot verwijdering ook beroepen op de verkrijging van een erfdienstbaarheid door verjaring. Bij een vordering tot verwijdering tegen een nieteigenaar dient de eigenaar bij het geding te worden betrokken dan wel dient er een schriftelijke verklaring te worden overgelegd waaruit blijkt dat deze tegen de gevorderde verwijdering geen bezwaar heeft. In art. 5:44 BW is een regeling opgenomen betreffende overhangende beplanting en doorschietende wortels. Op grond van dit artikel heeft een nabuur het recht overhangende beplanting - na vruchteloze aanmaning van de eigenaar van dat erf weg te snijden en deze - 3 -

4 zich toe te eigenen. Doorschietende wortels kunnen wel zonder voorafgaande aanmaning worden verwijderd en toegeëigend. De kosten van verwijdering komen in beginsel voor rekening van de eigenaar van de beplanting. Als het wegsnijden van beplantingen of het weghakken van wortels onevenredig grote schade voor de eigenaar van de beplantingen met zich mee brengt is het denkbaar dat de handelende eigenaar misbruik van zijn snoeirecht kan worden verweten. Op grond van het bepaalde in art. 5:45 BW behoren vruchten die vallen vanaf een boom op het naburige erf, toe aan de nabuur. d. grensbepaling, afsluiting van erven en scheidsmuren (artt. 36,46 t/m 49, 59) Indien een muur, hek, heg of greppel dan wel een niet bevaarbaar stromend water, een sloot, gracht of dergelijke watergang als afscheiding dient van twee erven wordt het midden van deze afscheiding vermoed de grens tussen deze erven te zijn. Dit is bepaald in art. 5:36 BW. In art. 5:43 BW is nader omschreven wat onder muur in Titel 4 van boek 5 moet worden verstaan: iedere van steen, hout of andere daartoe geschikte stof vervaardigde, ondoorzichtige afsluiting. Op grond van het bepaalde in art. 5:46 BW heeft de eigenaar van een erf het recht van de nabuur te vorderen dat op de grens van hun erven behoorlijk waarneembare afpalingstekens worden gesteld of de bestaande zo nodig vernieuwd worden. De eigenaren dragen in de kosten hiervan ieder voor de helft. De plaatsing van de grenstekens is alleen mogelijk als de grens vaststaat. Kunnen partijen het niet eens worden over deze grens dan zal de rechter daarover een beslissing moeten nemen. Dit is nader geregeld in art. 5:47 BW. In dit artikel is mede bepaald dat de bezitter niet vermoed wordt wettelijk eigenaar te zijn als de grens tussen erven onzeker is. De algemene verjaringstermijn voor vorderingen van twintig jaar geldt niet voor deze vordering. In art. 5:48 BW is bepaald dat de eigenaar van een erf bevoegd is deze af te sluiten. Verder kan iedere eigenaar van aangrenzende erven op grond van het bepaalde in art. 5:49 BW van de andere eigenaar medewerking vorderen voor het plaatsen van een erfafscheiding van twee meter hoogte, voorzover een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte van de afscheiding niet anders regelt. Indien één van de erven een openbare weg of een openbaar water is, kan dit niet gevorderd worden. Indien de grens van twee erven in de lengterichting doorloopt onder een niet bevaarbaar stromend water, sloot, gracht e.d. (dus niet kanalen, bevaarbare rivieren, meren en vijvers) dan heeft een eigenaar van een erf met betrekking tot die watergang in zijn gehele breedte dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als een mede-eigenaar. Iedere eigenaar is verplicht de op zijn erf gelegen kant van het water e.d. te onderhouden. De eigenaren kunnen het genot, gebruik en beheer van de watergang bij overeenkomst regelen. Een dergelijke regeling is bindend voor hun rechtsopvolgers. e. vensters,balkons en ondoorzichtige vensters (artt. 50 en 51) Op grond van het bepaalde in art. 5:50 BW (eerste lid) is het de eigenaar van een erf behoudens toestemming van de eigenaar van het naburige erf verboden om binnen twee meter vanaf de erfgrens vensters of andere muuropeningen dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven. Dus als er geen zicht is op het naburige erf hoeft de minimumafstand niet in acht te worden genomen. Dit geldt ook als de eigenaar van het naburige erf toestemming heeft gegeven. Wil de toestemming werking hebben ten opzichte van latere verkrijgers dan moet deze worden ingeschreven. Overtreding van het verbod maakt de situatie van aanvang af onrechtmatig, zodat vanaf dat moment verwijdering kan worden gevorderd. Schadevergoeding is pas verschuldigd voorzover de schade is ontstaan na het tijdstip waartegen tot opheffing van de toestand is aangemaand. Dit laatste is geregeld in het vijfde lid van dit artikel - 4 -

5 Op grond van het tweede lid van genoemd artikel geldt dit verbod niet indien : - het naburige erf een openbaar terrein (een openbare weg of openbaar water) betreft. - zich tussen de erven openbare wegen of openbare wateren bevinden. - het uitzicht niet verder reikt dan tot een binnen twee meter van de opening of het werk zich bevindende muur. De op grond van laatstbedoeld lid geoorloofde openingen of werken blijven geoorloofd, ook nadat de erven hun openbare bestemming hebben verloren of de muur is gesloopt. In het derde lid van dit artikel is bepaald dat de afstand van twee meter als volgt wordt gemeten: rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar, waar de opening is gemaakt of uit de buitenste naar het naburige erf gekeerde rand van het vooruitspringende werk tot aan de grenslijn van de erven of de muur. In het vierde lid is nader geregeld dat als een nabuur als gevolg van verjaring geen wegneming meer kan vorderen, hij verplicht is binnen een afstand van twee meter daarvan geen gebouwen of werken aan te brengen die de eigenaar van het andere erf onredelijk zouden kunnen hinderen. Dit geldt niet voor een gebouw of werk dat zich daar reeds op het tijdstip van de voltooiing van de verjaring bevond. De eigenaar mag dat gebouw of werk handhaven en zelfs vervangen mits de inbreuk niet wordt vergroot. Een vordering tot wegneming van een opening of werk kan verjaren op de volgende wijzen: - als een nabuur een ongeoorloofd venster e.d. gedurende twintig jaar toelaat zonder zich daartegen te verzetten; - als de eigenaar door verjaring een erfdienstbaarheid heeft verkregen : tien jaar bij onafgebroken bezit te goeder trouw dan wel bij het ontbreken van goede trouw na een onafgebroken bezit van twintig jaar. In art. 5:51 BW is bepaald dat de regeling als genoemd in art. 5:50 BW niet van toepassing is indien er sprake is van ondoorzichtige vaste lichtopeningen. f. overbouw (art. 5:54 BW) In art. 5:54 BW is geregeld dat een eigenaar van een gebouw of werk dat ten dele op, boven of onder het erf van een ander gebouwd is, te allen tijde kan vorderen dat de eigenaar van het naburig erf hem tegen schadeloosstelling een erfdienstbaarheid tot het handhaven van de bestaande toestand wordt verleend dan wel een en ander ter keuze van de eigenaar - een daartoe benodigd gedeelte van het erf wordt overgedragen. Deze vordering kan pas ingesteld worden indien de eigenaar van het gebouw of werk door wegneming van het uitstekende (eerste lid) of overhellende (tweede lid) gedeelte onevenredig veel zwaarder benadeeld zou worden dan de eigenaar van het erf door handhaving daarvan. Dit artikel heeft geen exclusieve werking. Dit betekent dat een eigenaar een vordering kan afweren met een beroep op art. 3:13 BW indien aan de voorwaarden van art. 5:54 BW niet is voldaan. In art. 3:13 BW is een regeling getroffen ten aanzien van het misbruiken van een bevoegdheid die iemand toekomt. Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te schaden of met een ander doel waarvoor zij is verleend. De vordering is niet aan verjaring onderworpen. De vordering tot wegneming van de overbouw kan wel verjaren. In het derde lid van dit artikel is bepaald dat de genoemde twee leden in de volgende twee gevallen niet van toepassing zijn: 1. als de eigenaar de bestaande toestand moet dulden op grond van een rechtshandeling (erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, vruchtgebruik of verplichtingen uit overeenkomst of op - 5 -

6 grond van de wet. Verder heeft de eigenaar de toestand in beginsel ook te dulden als de tijd waarvoor het recht of de toestemming werd verleend, is verstreken. 2. als de eigenaar van het gebouw of werk kwade trouw of grove schuld kan worden verweten; als de rechtsopvolger van de eigenaar dit feit kende wordt hem het vorderingsrecht eveneens onthouden. g. gebruik, toegang en uitweg (artt. 56 en 57) In art. 56 BW is geregeld dat indien voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak het noodzakelijk is tijdelijk gebruik te maken van een onroerende zaak, de eigenaar van deze onroerende zaak gehouden is dit - na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling - toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip uit te stellen. Dit recht wordt in de praktijk ook wel genoemd het ladder- of steigerrecht. In art. 57 BW is nader geregeld dat een eigenaar van een erf dat geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater, te allen tijde van een eigenaar van een naburig erf een aanwijzing van een zogenaamde noodweg (uitweg) ten dienste van zijn erf kan vorderen een en ander tegen betaling of verzekering van een vergoeding van de schade die door de noodweg wordt berokkend. De vordering kan niet verjaren. De bevoegdheid tot aanwijzing van een noodweg vloeit rechtsreeks voort uit de wet. Dit betekent dat ook een rechtsopvolger een reeds aangewezen noodweg heeft te dulden, ook indien hij met het bestaan van die noodweg niet bekend was en van die aanwijzing geen inschrijving is gedaan in de openbare registers. Als na de aanwijzing zich onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor die weg een grotere last aan de eigenaar van het naburig erf veroorzaakt, kan de rechter het bedrag van de vergoeding verhogen. Verder kan een noodweg op vordering van een onmiddellijk belanghebbende worden verlegd indien een wijziging in de plaatselijke omstandigheden dat wenselijk maakt. Tenslotte vervalt een noodweg, hoe lang hij ook heeft bestaan, zodra hij niet meer nodig is. Ad II. De bepalingen van de titel 4 zijn van regelend recht. Dit betekent dat door het sluiten van overeenkomsten afgeweken kan worden van deze regels. Dit geldt ook voor het vestigen van beperkt zakelijke rechten, zoals bijvoorbeeld erfpacht, erfdienstbaarheid. Zoals onder ad I aangegeven kan een gemeente ook aanvullende regels stellen door middel van een verordening. Ad III. De rechtsfiguur mandeligheid sluit aan bij het burenrecht van titel 4. In het oude Burgerlijk Wetboek (van vóór 1 januari 1992) kwamen in het burenrecht wel enkele bepalingen voor die regels stelden met betrekking tot gemeenschappelijke grensafscheidingen, gemene putten e.d. In het huidig Burgerlijk Wetboek is mandeligheid een bijzondere vorm van gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, die tot gemeenschappelijk nut strekt van twee of meer erven. Mandeligheid kan worden toegepast in de gevallen dat er behoefte bestaat aan een gemeenschappelijke regeling die verbonden is aan de kwaliteit van eigenaar van een onroerende zaak. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: gemeenschappelijke speelplaatsen, parkeerplaatsen, fietsenstallingen, wandelpaden, groenstroken, een complex van bejaardenwoningen met afzonderlijke woonhuizen die privé-eigendom zijn en een gemeenschappelijk mandelig gebouw dat tot nut strekt van de woonhuizen. Ad IV. In Titel 6 zijn regels gesteld met betrekking tot erfdienstbaarheden. Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak, het dienende erf, ten behoeve van een andere onroerende zaak, het heersende erf, is belast. De last bestaat in een dulden of niet doen, maar kan bestaan uit een onderhoud- of een bouwverplichting. Het recht van buurweg, het recht van voetpad is opgenomen onder de bepalingen met betrekking tot erfdienstbaarheden

7 Wij gaan ervan uit dat met deze memo waarin in vogelvlucht het burenrecht en aanverwante regelingen zijn uiteengezet, in voldoende mate de gedane toezegging is nagekomen

Burgerlijk Wetboek, Boek 5

Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven Artikel 37 (J) De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van

Nadere informatie

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Jilles van Zinderen www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Bomen & Buren Bomen & Buren Burenrecht Onrechtmatige daad (schade en aansprakelijkheid) Burenrecht Boek 5, Titel 4 Burgerlijk Wetboek Bevoegdheden

Nadere informatie

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl

Bomen & Buren. Jilles van Zinderen. www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Jilles van Zinderen www.bomenrecht.nl Bomen & Buren Burenrecht Onrechtmatige daad (schade en aansprakelijkheid) Burenrecht Boek 5, Titel 4 Burgerlijk Wetboek Bevoegdheden en verplichtingen

Nadere informatie

BOEK 5 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 5 Zakelijke rechten. Titel 1 Eigendom in het algemeen. Artikel 1

BOEK 5 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME. Boek 5 Zakelijke rechten. Titel 1 Eigendom in het algemeen. Artikel 1 BOEK 5 NIEUW BURGERLIJK WETBOEK VAN SURINAME Boek 5 Zakelijke rechten Titel 1 Eigendom in het algemeen Artikel 1 1. Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. 2. Het

Nadere informatie

Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen

Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen Buren, bomen, heesters, heggen en erfscheidingen Bomen en beplanting zijn belangrijk voor de leefomgeving van mensen. Als deze te hoog worden, kan dat aanleiding zijn tot een burenruzie. Ook over een erfafscheiding

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW

Woningeigenaar en overlast. artikel 6:162 BW Woningeigenaar en overlast artikel 6:162 BW lid 1 Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te

Nadere informatie

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring.

Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Bijlage 3 JURIDISCHE ASPECTEN VAN VERJARING Wanneer iemand door verjaring eigenaar wordt van een stuk grond, spreken we van verkrijgende verjaring. Het Burgerlijk Wetboek kent twee vormen van verkrijgende

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-33 Datum uitspraak: 25 juni 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: K. Eijer te Zaandam, verder te noemen: Eijer, tegen: C. te Kolsté te Zaandam, verder

Nadere informatie

casus Wessel Rotterdam

casus Wessel Rotterdam Casus VNG-cursus Grondzaken en verjaring oktober 2008 Wessel is eigenaar van een huis met tuin in Rotterdam. Aan de achterkant van de tuin grenst een groenstrook van ongeveer 2 meter breed die eigendom

Nadere informatie

A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar J.A.J. Peter Advies aan cliënt

A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar J.A.J. Peter Advies aan cliënt 7 Burenrecht Van: Aan: Vorm: A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar J.A.J. Peter Advies aan cliënt OPDRACHT U bent juridisch adviseur. Tot u wendt zich A. Makhuijsen, die in onmin leeft met zijn buurman, C.J. Visser.

Nadere informatie

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring:

Revindicatiebeleid. Er zijn een tweetal vormen van verjaring: Revindicatiebeleid Inleiding Het is bekend dat er gemeentegrond, doorgaans groenstroken, in bezit/gebruik genomen zijn. Na een globale inventarisatie blijkt dat het gaat om een gemeentebrede problematiek.

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN WATERLAND

ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN WATERLAND ADVIESCOMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN WATERLAND Advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften Waterland over het bezwaarschrift van de heer F. van Dijk, Zuideinde 32, de heer M. Braspenning,

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-12 Datum uitspraak: donderdag 3 juli Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: R. Dragt te Dedemsvaart verder te noemen: Dragt, tegen: H. van den

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S18-10 Datum uitspraak: 14 juli 2010 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: N. van Osch te Alphen aan den Rijn verder te noemen: van Osch tegen: E. Lodik te Alphen

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-04 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: H. van Gelderen en J. van Gelderen-Bakker te Nieuwerkerk aan den

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-31 Datum uitspraak: 25 juni 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: P. Groeneveld en C. Groeneveld-Boer te Elspeet, verder te noemen: Groeneveld,

Nadere informatie

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden

- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden - 1 - OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Boommarter 2-18 (even nummers), Hoogeveen Koningspage 1-27 (oneven nummers), 59-81 (oneven

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-17 Datum uitspraak: 20 oktober 2014 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: D. Brevet te Deventer verder te noemen: Brevet, tegen: S. Isitan te Deventer verder

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit.

Andere kenmerken: (in principe) voortdurende uitoefening, elasticiteit. Korte handleiding bijeenkomst 3. Eigendom en overig toebehoren. Eigendom. Eigendom is in tijd, ideologie en naar streek bepaald, zowel qua periode als qua betekenis. (vergelijk eigendom nutsbedrijven/spoorwegen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Dossiernummer: 15464 MK vs

Dossiernummer: 15464 MK vs Dossiernummer: 15464 MK vs Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-42 Datum uitspraak: 23 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist Bindend Advies in het geschil tussen: 1. E. Kumutat-Dam 2. Th. van Tilburg te Nieuw-Vossemeer, verder te

Nadere informatie

Tuinbeleid Januari 2016 1

Tuinbeleid Januari 2016 1 Tuinbeleid Januari 2016 1 Tuinbeleid Waarom een tuinbeleid? Veel van de woningen die Huis & Erf verhuurt hebben een tuin. De huurder mag deze tuin inrichten en aankleden naar eigen smaak en wens. Maar

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau enz. enz. enz. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S18-20 Datum uitspraak: 20 oktober 2011 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies In het geschil tussen: W. de Vries te Grootebroek verder te noemen: De Vries, tegen: Gemeente

Nadere informatie

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975

Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 Algemene erfpachtvoorwaarden Schieland 1975 ALGEMENE ERFPACHTSVOORWAARDEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND 1975 DEFINITIES. Artikel 1. 1. Bij de bepalingen, welke gelden met betrekking tot het recht

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen

Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk. Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 12. Aanneming van werk Afdeling 1. Aanneming van werk in het algemeen Artikel 750 1. Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens

Nadere informatie

De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief. aandacht voor de huurder. Monique Rus-van der Velde. Presentatie VVOR 15 september 2015

De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief. aandacht voor de huurder. Monique Rus-van der Velde. Presentatie VVOR 15 september 2015 De derde-belanghebbende in het algemeen, inclusief aandacht voor de huurder Monique Rus-van der Velde Presentatie VVOR 15 september 2015 16-10-2015 Plan van aanpak Wie? Processuele positie derde-belanghebbenden

Nadere informatie

o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016

o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016 gemeente OveľbetUWe o Onderwerp: Beleidsregel verkoop en verhuur reststroken gemeente Overbetuwe gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 16bwbOŨ015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

Nadere informatie

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015 BEWIND Zodra een kind meerderjarig is (18 jaar) mag het zelf over zijn of haar eigen vermogen beschikken. Dat is meestal geen probleem, als dat vermogen niet groot is en één van beide ouders of beide ouders

Nadere informatie

NOTA BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN

NOTA BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN Nota: Bestuursrechtelijke geldschulden Inhoud: Beleid over uitstel van betaling, voorschotverlening, vertragingsrente en Sector/afdeling: Samensteller: Deelprojectgroep bestuursrechtelijke geldschulden

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Eigendom door verjaring?

Eigendom door verjaring? Eigendom door verjaring? Kennisontbijt 29 januari 2014 Gwenny Scaf & Robert Ruiter RRA Advocaten N.V. RRA Advocaten Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten N.V. Één visie,

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S20-35 Datum uitspraak: 23 oktober 2013 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: G.J. Muller en R.A. Muller-van Oeveren te Ede, verder te noemen:

Nadere informatie

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure

REVINDICATIEBELEID Inleiding Revindicatie Verjaring Revindicatieprocedure REVINDICATIEBELEID Inleiding Het komt regelmatig voor dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. Onrechtmatig gebruik houdt in dat particulieren of bedrijven zonder toestemming van de gemeente

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

3 BESTEMMING EN GEBRUIK

3 BESTEMMING EN GEBRUIK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE VESTIGING VAN DE ZAKELIJKE RECHTEN VAN ERFPACHT EN OPSTAL IN HET BUNGALOWPARK STILLE WILLE TE OOST-, WEST-, EN MIDDELBEERS (GEMEENTE OIRSCHOT) De Erfpachtbepalingen vastgesteld

Nadere informatie

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: -1.811.3 VERORDENING HOUDENDE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE AARD VAN DE BEBOUWING EN HET GEBRUIK VAN GRONDEN GELEGEN IN DE BEBOUWDE KOM DER GEMEENTE RIJSWIJK (ZH). Artikel 1. 1. Voor de toepassing

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: 10437 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam in het geschil tussen: Bindend Advies de heer en mevrouw P. en I. Cattenstart te Veldhoven verder te noemen:

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-08 Datum uitspraak: 3 juli 2014 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: Bindend Advies K. Groeneveld te Hellevoetsluis verder te noemen: K. Groeneveld, tegen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 621 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet

Nadere informatie

BR 2005/1 7 0, p. 778. Het einde van de wettelijke

BR 2005/1 7 0, p. 778. Het einde van de wettelijke Instituut voor Bouwrecht pagina 1 van 11 Tijdschrift Bouwrecht Aflevering 2005-9 Artikelen BR 2005/1 7 0, p. 778. Het einde van de wettelijke 1. Inleiding Tijdens de parlementaire behandeling van titel

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Verjaring & grondzaken. Hendrik Ploeger

Verjaring & grondzaken. Hendrik Ploeger Verjaring & grondzaken Hendrik Ploeger 1 Programma Verkrijging door verjaring: inleiding Bijzondere positie gemeente? Wanneer bezit? Beperkte rechten: erfdienstbaarheden Goede trouw van de bezitter: betekenis

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3

Inhoud van de regels. Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5. Artikel 1 Begrippen 3 REGELS Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende regels blz. 3 Artikel 1 Begrippen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 2 Woondoeleinden VI (WVII) 5 Artikel 3 Groen (G) 8 Adviesbureau RBOI 162100.16253.00

Nadere informatie

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer

Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer Actualiteiten over het retentierecht van de aannemer 11 februari 2016 Mr. L.A. (Leonie) Dutmer Overzicht retentierecht van de aannemer Elementen retentierecht Feitelijke macht en kenbaarheid Retentierecht

Nadere informatie

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015)

Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) Beleidsregels Snippergroen (Vastgesteld bij besluit van 15 juli 2014 en gewijzigd bij besluit van 3 februari 2015) 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding beleidsregels snippergroen Deze beleidsregels zijn opgesteld

Nadere informatie

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart

CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart CBRB/VNPR* Personenvervoercondities voor de binnenvaart Artikel 1: Definities Overeenkomst van personenvervoer: de overeenkomst waarbij de ene partij (de vervoerder) zich tegenover de andere partij verbindt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt in de reguliere procedure: 204,50 2.2.1.2 vooroverleg wanneer het een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Rolnummers 5043 en 5044. Arrest nr. 151/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T

Rolnummers 5043 en 5044. Arrest nr. 151/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T Rolnummers 5043 en 5044 Arrest nr. 151/2011 van 13 oktober 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 1370, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Vrederechter van

Nadere informatie

E@Book. Burenrecht. januari 2013. Commissaris Van Voorst tot Voorstlaan 22 5224 CP Den Bosch 06-360 92 385

E@Book. Burenrecht. januari 2013. Commissaris Van Voorst tot Voorstlaan 22 5224 CP Den Bosch 06-360 92 385 Van Leijen Overheidsrecht E@Book Burenrecht januari 2013 Commissaris Van Voorst tot Voorstlaan 22 5224 CP Den Bosch 06-360 92 385 KvK nr. 51357682 BTW nr. NL188206760B01 Triodos Bank 19.850.3792 (IBAN:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

ERFDIENSTBAARHEDEN. Het recht kan zowel ten kosteloze titel als tegen een vergoeding gevestigd worden.

ERFDIENSTBAARHEDEN. Het recht kan zowel ten kosteloze titel als tegen een vergoeding gevestigd worden. I DEFINITIE ERFDIENSTBAARHEDEN Artikel 637 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat een erfdienstbaarheid een zakelijk recht is ten laste van een onroerend goed dat gevestigd wordt ten voordele van één of

Nadere informatie

VRAAG/ANTWOORD. Aan: Lezer. Delft, 13 februari 2013. Betreft: uw vraag d.d. 11 februari 2013, ons kenmerk 2013-007 LS,

VRAAG/ANTWOORD. Aan: Lezer. Delft, 13 februari 2013. Betreft: uw vraag d.d. 11 februari 2013, ons kenmerk 2013-007 LS, Aan: Lezer Delft, 13 februari 2013 Betreft: uw vraag d.d. 11 februari 2013, ons kenmerk 2013-007 LS, Hierbij ontvangt u onze reactie. Probleemstelling Zoals beloofd, hierbij mijn bericht betreffende de

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. DE RIJDENDE RECHTER Zaaknummer: S21-06 Datum uitspraak: datum uitspraak Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: J.W.C. van den Brink te Geldermalsen verder te noemen: Van den Brink,

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S19-03 Datum uitspraak: 23 februari 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: L.A.J.M. Konings en W.H.T. Konings-van den Heuvel te Weert verder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat onder: a. gemeentelijk monument: een overeenkomstig deze verordening als beschermd gemeentelijk monument aangewezen: 1. zaak,

Nadere informatie

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken

Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Beleidsregel subsidiëring medisch haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken Directie Toegang Rechtsbestel/5362391/05/DTR/12 juli 2005 5362391 Bijlage De Minister van Justitie, Gelet op artikel 4:23,

Nadere informatie

Samen bouwen aan beter wonen. De Tuin het visitekaartje van de woning en de buurt

Samen bouwen aan beter wonen. De Tuin het visitekaartje van de woning en de buurt Samen bouwen aan beter wonen De Tuin het visitekaartje van de woning en de buurt Het visitekaartje van de woning en de buurt Een mooie tuin siert een woning Goed onderhouden tuinen in een buurt geven deze

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN

ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG? ERF- OF PERCEELAFSCHEIDINGEN Wilt u geen inkijk en graag vrij zitten in uw tuin? Vindt u dat uw terrein duidelijk moet worden afgebakend?

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

H E E R H U G O W >\ /\ R D

H E E R H U G O W >\ /\ R D Raadsvergadoring :' ing 2 2 APRJQQB Besluii: ^f Voorstalnurroiner: PR nr*>6>qx± I 9 H E E R H U G O W >\ /\ R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 7 2008-033 Monumentverordening Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Het burenrecht is in de eerste plaats van toepassing op de eigenaren van aangrenzende percelen. Zo zijn deze bepalingen ook in de wet geformuleerd.

Het burenrecht is in de eerste plaats van toepassing op de eigenaren van aangrenzende percelen. Zo zijn deze bepalingen ook in de wet geformuleerd. 8. Burenrecht 8.1. Inleiding Nadat u uw pand heeft aangekocht en de overdracht bij de notaris en het Kadaster is geregeld, bent u eigenaar van uw woonhuis of bedrijfspand. Als eigenaar moet u ongestoord

Nadere informatie

BR 2005/170, p. 778. Het einde van de wettelijke mandeligheid ( mevr. mr. O.H. Laan * [1] )

BR 2005/170, p. 778. Het einde van de wettelijke mandeligheid ( mevr. mr. O.H. Laan * [1] ) 1. Inleiding Tijdens de parlementaire behandeling van titel 5.5 BW heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) de volgende vraag gesteld: ( ) Wanneer van twee of meer aan elkaar gebouwde

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : Hinderverordening Citeertitel: Hinderverordening Vindplaats : AB 1988 no. GT 27 Wijzigingen: AB 1997 nos. 33, 34 Artikel 1 1. Het is verboden zonder vergunning van de minister van Justitie en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar. I.P». Feis 070-4264578 Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak IN14.0053S llltillullllllilllill College van burgemeester en wethouders van Beuningen Postbus 14 6640 AA BEUNINGEN GLD GEMEENTE BEÜNt, ocn INGEKOMEN 0 3 FEB 2011

Nadere informatie

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes.

Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes. Inleiding. In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

VNG Juridische 2-daagse. Deelsessie: 30 Verjaring en grondzaken

VNG Juridische 2-daagse. Deelsessie: 30 Verjaring en grondzaken VNG Juridische 2-daagse Deelsessie: 30 Verjaring en grondzaken Programma Verkrijging door verjaring: inleiding Bijzondere positie gemeente? Wanneer bezit? Beperkte rechten: erfdienstbaarheden Goede trouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Erfdienstbaarheden en afspraken onderling

Hoofdstuk 3 Erfdienstbaarheden en afspraken onderling Denk om de buren! I nhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoe ga je als buren met elkaar om? Hoofdstuk 2 Regels van het burenrecht in het Burgerlijk Wetboek - Algemene opmerkingen - Het planten van heggen en bomen

Nadere informatie

BURGERLIJK WETBOEK BW 5 De wettelijke bepalingen in zake het appartementsrecht, zijn als volgt in de wet neergelegd: Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 106: splitsing in appartementsrechten Artikel

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad

B&W 7 september 2010 Gemeenteblad Jaar: 2010 Nummer: 81 Besluit: B&W 7 september 2010 Gemeenteblad GARAGEREGLEMENT HELMOND 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Parkeerder: de eigenaar/gebruiker

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S19-02 Datum uitspraak: 24 februari 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: N. Wilting te Eindhoven verder te noemen: Wilting, tegen: P. Hartveldt

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM

BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM BELEIDSREGELS ONTHEFFINGEN PARKEERSCHIJFZONE DEDEMSVAART CENTRUM Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, en titel 4.8 van de Algemene wet

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 10 december 2014 Nr. : 2014-91 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11993 7 juli 2011 Natuurschoonwet 29 juni 2011 Nr. BLKB2011/310M Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s/brieven

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING Al geruime tijd bestaat er bij appartementseigenaren een grote behoefte aan een mogelijkheid om op een meer eenvoudige en soepele wijze de akte van splitsing aan

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie