V. Overig privaatrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V. Overig privaatrecht"

Transcriptie

1 V. Overig privaatrecht TBR 2014/68 Rechtbank Midden-Nederland, 29 januari 2014, zaak- en rekestnummer ME VERZ (Huur van woonappartement met bijbehorende parkeerplaats) Mr. O.E. Mulder BW: art. 7:17, art. 7:230a en art. 7:290 Realiseringsovereenkomst parkeerplaats per woning. Opzegging huur parkeerplaats door nieuwe eigenaar parkeergarage. Parkeerplaats onderdeel van woonappartement? Huurregime woonruimte van toepassing: Met gastnoot J.K. Six-Hummel 1, Red. 2. De feiten 2.1. in deze procedure wordt, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend althans niet (voldoende) betwist uitgegaan van de volgende feiten B. is sinds 1 augustus 2001 eigenaar van het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met balkon en dakterras op de eerste verdieping, met een berging in de kelder en met verdere toebehoren, plaatselijk bekend als S. te Bu., kadastraal bekend gemeente Bu., sectie B, complexaanduiding xxxx-x appartementsindex xx Het appartement van B. maakt deel uit van het complex V. te Bu. bestaande uit appartementen, winkel- en commerciële ruimte, en een ondergrondse parkeergarage. Het complex is ontwikkeld door Vs. in samenspraak met de gemeente Bu. Na de ontwikkeling is het complex (onder)gesplitst. De eigenaren van de (53) appartementsrechten zijn lid van de VvE, waarvan B. voorzitter is. De winkelen commerciële ruimten, alsmede de parkeergarage zijn eigendom van K Voor de ontwikkeling van het complex V. hebben Vs. en de gemeente Bu. een overeenkomst gesloten, genaamd realiseringsovereenkomst. In de realisatieovereenkomst is in art. 1 onder meer het volgende bepaald: Het plan bevat de volgende vier onderdelen: B. Parkeervoorzieningen: In het plan zullen tenminste zoveel parkeerplaatsen worden gerealiseerd als blijkt uit de volgende berekening: 1 parkeerplaats per woning 17 parkeerplaatsen t.b.v. 1660m2 b.v.o. commerciële ruimten 1 parkeerplaats per 50m2 b.v.o. winkelruimten 2.5. Sinds 1 augustus 2001 huurt B. een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage van het complex. De huurovereenkomst autobox/parkeerplaats (hierna: de huurovereenkomst) is gesloten met X, de toenmalige eigenaar van de parkeergarage. In artikel 2 van deze huurovereenkomst is onder meer het volgende bepaald: Duur, verlening en opzegging 2.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 12 (twaalf) maand(en), ingaande op 1 augustus 2001 en eindigende op 31 juli Voor beëindiging van de overeenkomst bij afloop van de in 2.1 genoemde periode is opzegging overeenkomstig 2.5 nodig. 2.4 Als de in 2.1 genoemde periode verstrijkt zonder opzegging overeenkomstig 2.5 loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. In dit laatste geval dient de beëindiging eveneens door opzegging overeenkomst 2.5 plaats te vinden. 2.5 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden bij deurwaardersexploot of aangetekende brief met bericht van ontvangst en tegen de eerste dag van een kalender maand, alsmede met inachtneming van een termijn van ten minste 1 (een) maand(en) In de Akte tot levering appartementsrechten S. te Bu., de akte waarbij aan B. de eigendom is geleverd van het appartementencomplex, is onder meer het volgende opgenomen: J. Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen worden verwezen naar: 3. een akte van levering, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: IV. Vestiging erfdienstbaarheden. In verband met het feit dat een deel van de tot het 1 Karen Six-Hummel is advocaat bij de sectie Vastgoed van Boekel De Nerée N.V. te Amsterdam. 354

2 Registergoed behorende parkeergarage in de kelder, gelegen is in het aan het Registergoed, grenzende perceel, kadastraal bekend bij gemeente Bu., sectie B., nummer xxxx, welke perceel eveneens eigendom is van Verkoper, doch geen deel uit maakt van het Registergoed, is in de hiervoor in sub A. (ii) vermelde akte van (hoofd-)splitsing bepaald dat de volgende erfdienstbaarheden bij onderhavige akte dienen te worden gevestigd: (1)a. Ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Bu., sectie B., nummer xxxx en xxxx (deel uitmakende van het Registergoed, welk Registergoed door de levering van het Verkochte gemeenschappelijk eigendom zal zijn van de gezamenlijke appartementseigenaren, hierna tezamen te noemen: de zakelijk gerechtigde als heersende erven hierna in dit sub (i) aan te duiden als de heersende erven - en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Bu., sectie B., nummer xxxx (eigendom van Verkoper) - hierna aan te duiden als het dienend erf wordt bij deze gevestigd en aanvaard de erfdienstbaarheid tot het hebben, in stand houden en gebruiken van een ondergrondse parkeergarage in het dienend erf, welke erfdienstbaarheid tevens inhoudt de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van de noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de hiervoor bedoelde ondergronds parkeergarage; 2.7. De eigenaren van de appartementen hebben een alleen voor de bewoners toegankelijke in- en uitgang naar de parkeergarage, welke in- en uitgang voor de bewoners binnendoor bereikbaar is Bij brief d.d. 15 juli 2005 heeft K. aan B. bericht dat hij vanaf 15 juli 2005 eigenaar is van door hen gehuurde parkeerplaats Bij aangetekende brief d.d. 30 juli 2013 is aan B. de huur van de parkeerplaats opgezegd: Betreft: Opzegging huurovereenkomst parkeerplaats te Bu. Geachte heer B. Hierbij zeggen wij met inachtneming van 1 maand opzegtermijn de huurovereenkomst op voor de bovengenoemde parkeerplaats per 1 september Hoogachtend, N. 3. Het geschil 3.1. Het (voorwaardelijke) verzoek strekt primair tot een verklaring voor recht dat de door K. gedane opzegging van de huurovereenkomst van de parkeerplaats wegens strijd met het recht nietig is, althans in strijd met de wet en dat de huuropzegging daardoor geen beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming met zich mee kan brengen. Subsidiair, in het geval wordt geoordeeld dat er sprake is van een huur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a lid 1 BW, wordt verzocht om de termijn, waarbinnen de ontruiming moet plaatsvinden te verlengen met één jaar, derhalve tot en met 31 augustus Een en ander met veroordeling van K. in de proceskosten B. heeft zijn verzoek - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - als volgt nader toegelicht Ten eerste heeft B. aangevoerd dat de opzegging van de huurovereenkomst nietig is, omdat deze is opgezegd door N. en N. geen partij is bij de overeenkomst. Ten tweede is B. van mening dat in zijn akte van eigendom een erfdienstbaarheid is opgenomen ten behoeve van de percelen die het eigendom zijn van de gezamenlijke appartementseigenaren als het heersende erf, ten laste van het perceel waarop zich de parkeergarage bevindt als het dienende erf, tot het hebben, gebruiken en in stand houden van een ondergrondse parkeergarage in het dienend erf. Ten derde maakt K. volgens B. misbruik van recht, dan wel bevoegdheid nu de opzegging is gedaan nadat er een conflict was tussen K. en B. in hoedanigheid van voorzitter van de VvE Woningen. Voorts heeft K. geen enkel belang bij de opzegging. De huurovereenkomst is een overeenkomst sui generis, die vanwege de omschreven relatie met de erfdienstbaarheid en de woning niet valt onder het regime van artikel 7:230a BW. Het betreft huur van een ruimte waarop in het licht van de realiseringsovereenkomst, de erfdienstbaarheid, de fysieke bouw en de interne exclusieve toegankelijkheid van en naar de woning, alsmede de dienstbaarheid aan die woning, het regime van het huurrecht van woningen van toepassing is. Het staat K. dan ook niet vrij om deze huurovereenkomst door opzegging te beëindigen K. heeft verzocht B. niet-ontvankelijk te verklaren in zijn primaire verzoek en zijn subsidiaire verzoek af te wijzen. Zijn verweer komt er - kort weergegeven - op neer dat hij de huurovereenkomst met B. rechtsgeldig heeft beëindigd. Hij heeft daartoe het volgende aangevoerd. Tussen een rechtsvoorganger van hem (X.) en B. is een huurovereenkomst gesloten voor de duur van 12 maanden, welke met ingang van 1 augustus 2002 voor onbepaalde duur is verlengd. Op grond van art. 2.5 van de huurovereenkomst is deze overeenkomst opzegbaar tegen de eerste dag van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Met ingang van 15 juli 2005 heeft K. deze huurovereenkomst als rechtsopvolger van X. als verhuurder voort gezet. Tussen hem en B. gelden derhalve de voorwaarden en condities als opgenomen in de hiervoor genoemde huurovereennr. 4 - april

3 omstandigheden die dit met zich brengen neemt de kantonrechter in het bijzonder de volgende omstandigheden, bezien in hun samenhang en verband in aanmerking: a.) uit de realiseringsovereenkomst blijkt dat in de parkeergarage voor ieder appartement één parkeerplaats is gerealiseerd. Deze parkeerplaats is voor de bewoners binnendoor te bereiken via een alleen voor hen toegankelijke in- en uitgang; b.) uit de hiervoor onder 2.6 aangehaalde passage uit de akte van levering van het appartementsrecht aan B. begrijpt de kantonrechter dat ten behoeve van (onder andere) de appartementseigenaren (waaronder dus B., ktr.) een erfdienstbaarheid is gevestigd ten laste van het erf dat grenst aan het erf waarop de parkeergarage van het complex V. is gebouwd, welke erfdienstbaarheid ertoe strekt dat de parkeergarage voorzover die zich ook over dat naastliggende perceel uitstrekt, in stand gelaten dient te worden. Met het vestigen van die erfdienstbaarheid is aldus kennelijk beoogd om te verzekeren dat de parkeergarage ten behoeve van (onder meer) de appartementseigenaren in stand zal blijven; c.) uit een door B. overgelegde huurovereenkomst blijkt dat de huurovereenkomsten die zijn gesloten tussen appartementseigenaren en L. (de eerste eigenaar van het complex, zo begrijpt de kantonrechter) zijn aangegaan voor een duur die overeenkomt met het in eigendom houden door de huurder van een appartementsrecht in het bovenliggende gebouwencomplex Uit die omstandigheden, bezien in hun verband en samenhang, leidt de kantonrechter af dat de ondergrondse parkeergarage van het complex V. door de ontwikkelaars van het project (tevens rechtsvoorganger(s) van beide partijen) mede beoogt om de appartementseigenaren een parkeermogelijkheid in het complex te verschaffen. Immers, ten behoeve van ieder van hen is een parkeerplaats aangelegd en om dat gebruik te waarborgen is ten behoeve van (onder andere) de appartementseigenaren een erfdienstbaarheid gevestigd op het naastgelegen erf om de parkeergarage voor zover die zich op dat erf bevindt in stand te houden, en is in de oorspronkelijke huurovereenkomsten bepaald dat de huur loopt zolang de eigenaar zijn eigendom van het appartement behoudt. In overeenstemming met de bedoeling om de appartementseigenaren de mogelijkheid te bieden om voor de duur van hun appartementsrecht gebruik te maken van een parkeerplaats in de garage, heeft B. verklaard dat aan hem bij verkoop van het appartement is meegedeeld dat er een parkeerplek bij hoorde De kantonrechter is van oordeel dat B. zich op die bedoeling jegens K. kan beroepen. K. mag geacht worden bekend te zijn geweest met genoemde omstandigheden en de daaruit kenbare bedoeling. Daar doet niet aan af dat die bedoeling niet tot uitdrukking is gebracht in de door B. ondertekende huurovereenkomst. Weliswaar heeft B. niet verklaard dat hij met X. uitdrukkelijk heeft besproken dat het de bedoeling van partijen zou zijn om de duur van de huurovereenkomst gelijk te laten zijn aan de duur van het appartement - volgens B. is hij daar namelijk gevoeglijk vanuit gegaan -, maar aan de zijde van K. is evenmin naar voren gebracht dat X. met de door haar gesloten huurovereenkomst bewust beoogde af te wijken van de bedoeling die voorlag bij de realisering en uitwerking van het complex V., en dat zij dat ook aan B. kenbaar heeft gemaakt. In die omstandigheden werkt die bedoeling naar het oordeel van de kantonrechter door in de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen, alsdus dat de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat opzegging van de huurovereenkomst anders dan bij het einde van het appartementsrecht alleen rechtsgevolg heeft indien K. daarvoor zwaarwegende redenen heeft. In het bijzonder kan daarbij worden gedacht aan (ernstige) wanprestatie van de huurder De door K. aangevoerde reden voor opzegging - eventuele verhuur van de commerciële ruimte aan T. die extra parkeerplaatsen verlangt - acht de kantonrechter niet van voldoende gewicht om die opzegging te kunnen rechtvaardigen. De kantonrechter acht het in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat B. zijn gebruik van een parkeerplek die voor (één van) de appartementseigenaren is gerealiseerd, zou moeten opgeven voor het gebruik daarvan door (klanten van) een huurder van de commerciële ruimte. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat bij de realisatie van de parkeergarage met die belangen ook al rekening is gehouden door de aanleg van parkeerplaatsen voor de (klanten van) gebruikers van de winkel- en commerciële ruimten. Verder neemt de kantonrechter hierbij in aanmerking dat niet is weersproken dat parkeerruimte een schaars goed is in het centrum van Bu., zodat niet te verwachten valt dat B. een aanvaardbaar alternatief voor hun parkeerplaats zullen vinden. Daarbij tekent de kantonrechter aan dat K. een dergelijk alternatief in ieder geval ook niet heeft aangeboden aan B., hetgeen naar oordeel van de kantonrechter gelet op de bijzondere aard van de huurverhouding tussen partijen in beginsel wel op zijn weg had gelegen Overigens is voor de kantonrechter de door K. aangevoerde reden voor de huuropzegging ook niet aannemelijk geworden. In de eerste plaatse heeft K. in de opzegbrief geen enkele opgave gedaan van de reden daarvoor. Verder heeft hij het door hem in deze procedure gestelde belang ook niet onderbouwd. K. heeft niets overgelegd waaruit kan blijken dat T. daadwerkelijk een serieuze 356

4 potentiele huurder is, noch dat T. inderdaad zoveel parkeerplaatsen verlangt dat de parkeerplaatsen van B. zou moeten komen te vervallen. Bovendien is niet duidelijk of er geen andere potentiele huurders zijn waarvoor niet geldt dat die aanspraak maken op extra parkeerplaatsen De slotsom is dat de opzegging geen rechtsgevolg heeft gehad, in die zin dat de opzegging krachteloos is en dus niet heeft geleid tot een einde van de huurovereenkomst. In zoverre is de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar. Aan een beoordeling van de subsidiair gevorderde verlening van de ontruimingstermijn komt de kantonrechter daarmee niet toe In het contentieuze karakter van de onderhavige verzoekschriftprocedure vindt de kantonrechter aanleiding om K. als de in het ongelijke gestelde partij te veroordelen in de proceskosten. (Enz., enz., Red.) Noot De juridische vormgeving van het nieuwbouwcomplex V te Bu. verdient zo te zien geen schoonheidsprijs. Indien in de aan de ontwikkeling van het complex ten grondslag liggende realiseringsovereenkomst is vermeld dat er in de ondergrondse garage dient te worden voorzien in een parkeerplaats per woning en er bij de verkoop van de appartementsrechten kennelijk is verklaard dat er bij elke woning een parkeerplek hoort, mag een koper ervan uitgaan dat dit vervolgens privaatrechtelijk is gewaarborgd, bijvoorbeeld door vestiging van een erfdienstbaarheid. Een aan elk appartementsrecht verbonden huurrecht van een parkeerplaats voor een jaar met een opzegtermijn daarna van een maand voldoet niet aan deze eis en dit had dan ook wegens non-conformiteit niet door de kopers behoeven te worden geaccepteerd (art. 7:17 BW). Nu deze situatie niettemin door de kopers is aanvaard moest de kantonrechter eraan te pas komen om over de rechtvaardiging van een door de nieuwe eigenaar van de parkeergarage gedane huuropzegging te oordelen. De kantonrechter loopt aan de hand van de stellingen van partijen de stappen af waarover een beslissing moest worden gegeven. Deze huurrechtelijke stappen zijn op zich begrijpelijk, zeker bezien in het licht van de stellingen van beide partijen. Echter, de eigenaar van het appartementsrecht/de huurder van de parkeerplaats had ook een ander standpunt kunnen aanvoeren, namelijk een beroep op het arrest HR 10 februari 2012, LJN: BU5602, WR 2012, 39 (Bouwmarktarrest). In dit arrest had de bouwmarktexploitant naast de hem in eigendom toebehorende bouwmarkt (verkoopruimte) extra opslagruimte ten behoeve van zijn bouwmarkt gehuurd. Een nieuwe, opvolgend eigenaar zegt de huurovereenkomst van de opslagruimte op, ervan uitgaande dat het huurregime van art. 7:230a BW van toepassing is en er dus geen specifieke huuropzeggingsgronden en opzeggingstermijnen in acht moeten worden genomen (zoals die wel gelden indien een bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte) is gehuurd). De vraag is echter welk huurregime van toepassing is op deze opslagruimte die onmiskenbaar was aangehuurd ten behoeve van de bouwmarkt, dat van art. 7:230a BW dan wel van art. 7:290 BW. De Hoge Raad oordeelde dat de bepalingen van afdeling strekken tot bescherming van huurders van bedrijfsruimte zoals omschreven in art. 7:290 lid 2 BW (lees: middenstandsbedrijfsruimte). Art.7:290 lid 3 BW ziet op voorzieningen die naar hun aard (feitelijk of goederenrechtelijk) onlosmakelijk met de in lid 2 bedoelde bedrijfsruimte zijn verbonden. Aldus beoogt lid 3 de bescherming die een huurder op grond van lid 2 geniet uit te breiden tot die voorzieningen, waaronder onroerende aanhorigheden. De Hoge Raad: Art. 7:290 BW sluit geenszins uit dat dergelijke aanhorigheden, indien deze op basis van een afzonderlijke overeenkomst worden gehuurd, krachtens die huurovereenkomst kunnen worden bestemd tot 290-bedrijfsruimte, nu het regime van die afdeling ook door partijen kan worden gekozen geheel los van enige feitelijke relatie met bedrijfsruimte als bedoeld in genoemd lid 2. De Hoge Raad verwijst naar zijn arrest van HR 14 oktober 1983, NJ 1984, 253 (Rijwielstallingsarrest) waarin hij reeds heeft geoordeeld dat voor toepassing van het beschermingsregime voor bedrijfsruimtehuur in de zin van het (oude) artikel 1624 BW (nu: art. 7:290 BW) noodzakelijk, maar ook voldoende, is dat de verhuurder ermee heeft ingestemd dat de verhuurde ruimte wordt bestemd om tezamen met de andere door de huurder gebezigde ruimten als bedrijfsruimten te worden gebruikt. En dat een zodanige instemming eventueel kan worden afgeleid uit het feit dat de aard van de verhuurde ruimte meebrengt dat zij niet dan als een onderdeel van de gehele door de huurder geëxploiteerde bedrijfsruimte kan worden gezien. Het is daarbij niet van belang of de andere door de huurder (als bedrijfsruimte) gebezigde ruimten door hem eveneens gehuurd worden - van dezelfde verhuurder of van een derde - dan wel krachtens een andere titel (lees: bijvoorbeeld eigendom) bij hem in gebruik zijn. Voor het antwoord op de vraag onder welk huurregime de opslagruimte valt is beslissend of de (voorafgaande) verhuurder met gebruik ten behoeve van de bouwmarkt heeft ingestemd. 357

5 Deze redenering kan ook in deze zaak worden toegepast. Ook in V was de huurder van de parkeerplek eigenaar van een andere ruimte, in dit geval met de bestemming woonruimte, en had de verhuurder ermee ingestemd dat de parkeerplek zou worden bestemd om te worden gebruikt samen met de andere door de huurder als woonruimte gebezigde ruimte. In r.o. 4.6 overweegt de kantonrechter waarom hij van oordeel is dat in dit geval de opzegging van de onderhavige huurovereenkomst alleen mogelijk is indien er zwaarwichtige grond toe bestaat. Deze zelfde omstandigheden wijzen er op dat ook in V de verhuurder ermee heeft ingestemd dat de parkeerplek tezamen met het woonappartement zal worden gebruikt. Deze instemming van de verhuurder is noodzakelijk, maar ook voldoende. Uit de feiten dat in de realiseringsovereenkomst is voorzien in een parkeerplaats per woonappartement en dat de parkeergarage binnendoor te bereiken is via een alleen voor de bewoners van de appartementen toegankelijke in- en uitgang, kan worden afgeleid dat de parkeerplek niet anders dan als onderdeel van het woonappartement kan worden gezien. Ook de erfdienstbaarheid die is gevestigd om te verzekeren dat de parkeergarage ten behoeve van de woonappartementseigenaren in stand zal blijven, wijst in die richting. Het zal ook hier niet van belang zijn dat de huurder van de parkeerplek eigenaar van het appartement is, en geen huurder. De instemming van de verhuurder met dit gezamenlijk gebruik leidt tot de conclusie dat ook op de huur van de parkeerplaats het huurregime woonruimte van toepassing is. De verhuurder kan dan alleen opzeggen op één van in de wet genoemde opzeggingsgronden die gelden bij verhuur van woonruimte, bijvoorbeeld dat hij de gehuurde parkeerplaats dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Dit gebruik kan een ander gebruik zijn dan verhuur tezamen met woonruimte, en derhalve ook verhuur aan een andere, bijvoorbeeld, commerciële huurder. Maar nu er reeds onvoldoende zwaarwegende redenen zijn om de huurovereenkomst te kunnen opzeggen indien het huurregime van 230aruimte van toepassing is, lijkt een huuropzegging op grond van het dringend nodig hebben voor eigen gebruik in het huurregime woonruimte al helemaal niet haalbaar. Nog daargelaten, dat onder het huurregime woonruimte het ook nog eens aannemelijk moet zijn, dat er een andere passende parkeerplaats aanwezig is. De kantonrechter komt nu juist tot de conclusie dat de parkeerruimte in het centrum van Bu een schaars goed is en niet te verwachten valt dat een aanvaardbaar alternatief voor een parkeerplaats te vinden is. Het is niet aannemelijk dat er andere passende woonruimte is. Ook op deze grond zou de huurbeëindigingsprocedure van deze verhuurder niet veel kans van slagen hebben gehad. Dat de Hoge Raad deze appartementseigenaren huurrechtelijk te hulp zou gaan komen, heeft de juridische vormgever van het complex V vermoedelijk niet beseft, zoals kennelijk ook de procederende partijen deze huurrechtelijk hulp niet hebben onderkend. Een goederenrechtelijke binding tussen het appartementsrecht en de parkeerplek heeft overigens nog steeds onmiskenbaar de voorkeur. J.K. Six-Hummel 358

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Klager heeft zijn makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van zijn woonboerderij

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Raad van Toezicht te Arnhem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM BESLISSING.

Raad van Toezicht te Arnhem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM BESLISSING. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onjuist advies. De verkoper van een bedrijfsruimte verwijt de medewerkster van zijn makelaar dat zij hem onjuist heeft geadviseerd. Klager heeft een bod van EUR 700.000,--

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 115 d.d. 22 juni 2010 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink) Samenvatting Particuliere rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-40 Datum uitspraak: 24 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: H.G. Warmer en S.H.M. Warmer-Bleij te Neede, verder te noemen: Warmer,

Nadere informatie

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu...

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht bedrijfsruimte Huurrecht bedrijfsruimte Welkom Programma: - Welkomstwoord Robert Ruiter - Voorstelrondje - Ontbijt - Over RRA - Huurrecht bedrijfsruimte Ontbijtsessie RRA 12 maart 2010 Huurrecht bedrijfsruimte Welkom

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING

DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING DE WIJZIGING VAN DE AKTE VAN SPLITSING Al geruime tijd bestaat er bij appartementseigenaren een grote behoefte aan een mogelijkheid om op een meer eenvoudige en soepele wijze de akte van splitsing aan

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure 1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 162, d.d. 6 juli 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen) Samenvatting Betalingsbeschermingsverzekering.

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Onderhandelingsperikelen. Onjuiste beeldvorming over positie veroorzaakt. Vertrouwen

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-059 d.d. 23 februari 2015 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en C.E. Polak, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en op 2 oktober 2012 gedeponeerd bij

Nadere informatie

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven;

- 290-bedrijfsruimte: openbare, toegankelijke ruimtes zoals winkels en horecabedrijven; Huurrecht 290-bedrijfsruimte (winkelruimte) Bij huurrecht en een huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw. De meeste huurvragen hebben hier dan

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intermediaire Voorschotbank B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-148 d.d. 21 mei 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf, J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet

Cursus huurrecht. Indeling in modules. Systematiek van de wet Cursus huurrecht Indeling in modules Systematiek van de wet Gelaagde structuur van de wetboeken; Algemene bepalingen huurrecht (artikel 7:201 BW artikel 7:231 BW); o Huur van roerende zaken; o Huur van

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22 november 2010

Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22 november 2010 Uitspraak GCHB 397-H90020 Zorgplicht hypotheekadviseur i.v.m. termijn financieringsvoorbehoud. 'eigen schuld' cliënt. Bekijk de uitspraak in eerste aanleg Uitspraak van de Commissie van Beroep d.d. 22

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

Analyse proceskansen. Geachte heer R

Analyse proceskansen. Geachte heer R te Per e-mail Ministerie van Financiën uw ref. - inzake Analyse proceskansen 10 juli 2015 Geachte heer R 1 Inleiding 1.1 Vandaag, op 10 juli 2015, heeft de tweede aandeelhoudersvergadering van de N.V.

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360. Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010

LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360. Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010 LJN: BM7306, Rechtbank Groningen, 114360 Datum uitspraak: 09-06-2010 Datum publicatie: 10-06-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie: In de splitsingsakte

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Proeftijd De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

Supermarktvastgoed & Huurrecht

Supermarktvastgoed & Huurrecht Supermarktvastgoed & Huurrecht Vrijdag 8 maart 2013 Jodit M. de Bruin Programma Inleiding huurrecht Asbest Exploitatieplicht Afwijkende bedingen Huurprijzen Renovatie 2 Inleiding (1) Soorten huur Gebouwde

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Beweerdelijke strijd met regel 6 Erecode. Belegging en schijn van mogelijke belangenverstrengeling

Beweerdelijke strijd met regel 6 Erecode. Belegging en schijn van mogelijke belangenverstrengeling Beweerdelijke strijd met regel 6 Erecode. Belegging en schijn van mogelijke belangenverstrengeling Klager, een NVM-makelaar, dient een klacht in tegen zijn voormalige kantoorgenoot, eveneens NVM-makelaar

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST VOOR WOONRUIMTE eventueel in combinatie met een garage / parkeerplek Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam k.g.-zitting : 16 juli 2004 te 9.30 uur toevoeging : verleend dan wel aangevraagd P L E I T N O T I T I E S inzake: 1. De heer H. BOS, 2. De heer W. SCHILD, 3.

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 232-282 BW (huur van woonruimte) Boek 7 BW, titel 4: Woonruimte Afdeling 5. Huur van woonruimte Onderafdeling 1. Algemeen Artikel 232 1.Deze afdeling is uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen

Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 18 juni 2013 Agendapunt: 11 Rapporteur G.J. Metselaar Onderwerp: huisvesting bureau SOHW / huurovereenkomst SOHW / gemeente Strijen Voorstel/Besluit: 1. Instemmen met

Nadere informatie

Uitspraken. wettelijk voorschrift (kenbaarheid en rechtszekerheid) geen t o e g e vo e g de wa a r de h a d. M r. W. J. M.

Uitspraken. wettelijk voorschrift (kenbaarheid en rechtszekerheid) geen t o e g e vo e g de wa a r de h a d. M r. W. J. M. de wettelijke rente vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag der voldoening; veroordeelt Altera in de proceskosten aan de zijde van Den Braber, tot op heden begroot op in eerste aanleg: 300

Nadere informatie

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m²

Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² TE HUUR/ TE KOOP Aploniastraat 88 te Rotterdam Betreft Een op een mooie hoek gelegen bedrijfs- kantoorruimte gebouwd in 2000 met een totale b.v.o van het object is 136m² Indicatieve oppervlakte en indeling

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 89 d.d. 3 mei 2010 (mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen

Nadere informatie

Nr. 5. SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER.

Nr. 5. SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER. Nr. 5. SCHADEVERGOEDING WEGENS TEKORTKOMING IN VINDEN OPVOLGER. In eerder bindend advies van andere arbiters dan Scheidsgerecht is niet reeds over thans gevorderde schadevergoeding beslissing genomen.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015)

MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) A.175188.01/3402342/2 MVA HUUROVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE GELIBERALISEERDE WOONRUIMTE GERICHT OP DE HUURMARKT TEN BEHOEVE VAN EXPATS (Model april 2015) Toelichting ten behoeve van een verhuurder Iemand

Nadere informatie

CR 12/2393 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 12/2393 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 12/2393 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Toestemming tot verkoop of verhuur door alle erfgenamen. Sleutels voortijdig aan kopers

Nadere informatie

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857

Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Noot bij ktr. Utrecht 16 september 2008, BF0857 Z.H. Duijnstee-van Imhoff Published in WR 2009/109, p. 388-390. 1 Noot bij ktr. Utrecht 16 september

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-30 Datum uitspraak: 30 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: A.Compagner te Meppel, verder te noemen: Compagner, tegen: H.J. Fortuijn-Smit

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S19-02 Datum uitspraak: 24 februari 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: N. Wilting te Eindhoven verder te noemen: Wilting, tegen: P. Hartveldt

Nadere informatie

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager.

Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Onzorgvuldig en onvolledig taxatierapport. Ontvankelijkheid klager. Klager wil een naast zijn woning gelegen strook grond aankopen. Hij bereikt met de eigenaar overeenstemming voor een koopsom van 17.000.

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-287 d.d. 28 juli 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, drs. W. Dullemond en mr. B.F. Keulen, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken

Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken Het huurrecht van een winkelruimte of andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW nader bekeken In de dagelijkse praktijk komen wij van Stad&Co ondernemers tegen die vragen hebben over hun juridische

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-12 Datum uitspraak: donderdag 3 juli Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: R. Dragt te Dedemsvaart verder te noemen: Dragt, tegen: H. van den

Nadere informatie

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam,

vonnis in kort geding ex artikel 254 lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de kantonrechter, zitting houdende te Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2016:996 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 10-02-2016 Datum publicatie 10-02-2016 Zaaknummer 4645281 VV EXPL 15-591 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP

PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP PROJECTINFORMATIE VERHUUR - VERKOOP BOUWKAVEL(S) VOOR PERIFERE DETAILHANDELS VESTIGING (PDV) EN/OF BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR Edisonstraat ONG. Bedrijventerrein Tijvoort-Zuid te Goirle Versie 0.02 Algemene

Nadere informatie

» Samenvatting. Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning

» Samenvatting. Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning JHV 2014/116 Rechtbank Limburg, 17-05-2014, C-04-122550-KG ZA 13-82, ECLI:NL:RBLIM:2014:4767 Eigenrichting, Vervangen van sloten, Telefonische beëindiging duurovereenkomst, Gebruik woning Publicatie JHV

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 816-006986 MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende

Nadere informatie

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman

Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht. Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman Appartementsrecht Feiten over uw positie in het appartementsrecht Deze brochure is een uitgave van de advocaten Toon Kool en Paul Veerman 1087 CE AMSTERDAM T 020 398 01 50 E ERFRECHT@KBGADVOCATEN.NL WWW.

Nadere informatie