V. Overig privaatrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V. Overig privaatrecht"

Transcriptie

1 V. Overig privaatrecht TBR 2014/68 Rechtbank Midden-Nederland, 29 januari 2014, zaak- en rekestnummer ME VERZ (Huur van woonappartement met bijbehorende parkeerplaats) Mr. O.E. Mulder BW: art. 7:17, art. 7:230a en art. 7:290 Realiseringsovereenkomst parkeerplaats per woning. Opzegging huur parkeerplaats door nieuwe eigenaar parkeergarage. Parkeerplaats onderdeel van woonappartement? Huurregime woonruimte van toepassing: Met gastnoot J.K. Six-Hummel 1, Red. 2. De feiten 2.1. in deze procedure wordt, als enerzijds gesteld en anderzijds erkend althans niet (voldoende) betwist uitgegaan van de volgende feiten B. is sinds 1 augustus 2001 eigenaar van het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning met balkon en dakterras op de eerste verdieping, met een berging in de kelder en met verdere toebehoren, plaatselijk bekend als S. te Bu., kadastraal bekend gemeente Bu., sectie B, complexaanduiding xxxx-x appartementsindex xx Het appartement van B. maakt deel uit van het complex V. te Bu. bestaande uit appartementen, winkel- en commerciële ruimte, en een ondergrondse parkeergarage. Het complex is ontwikkeld door Vs. in samenspraak met de gemeente Bu. Na de ontwikkeling is het complex (onder)gesplitst. De eigenaren van de (53) appartementsrechten zijn lid van de VvE, waarvan B. voorzitter is. De winkelen commerciële ruimten, alsmede de parkeergarage zijn eigendom van K Voor de ontwikkeling van het complex V. hebben Vs. en de gemeente Bu. een overeenkomst gesloten, genaamd realiseringsovereenkomst. In de realisatieovereenkomst is in art. 1 onder meer het volgende bepaald: Het plan bevat de volgende vier onderdelen: B. Parkeervoorzieningen: In het plan zullen tenminste zoveel parkeerplaatsen worden gerealiseerd als blijkt uit de volgende berekening: 1 parkeerplaats per woning 17 parkeerplaatsen t.b.v. 1660m2 b.v.o. commerciële ruimten 1 parkeerplaats per 50m2 b.v.o. winkelruimten 2.5. Sinds 1 augustus 2001 huurt B. een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage van het complex. De huurovereenkomst autobox/parkeerplaats (hierna: de huurovereenkomst) is gesloten met X, de toenmalige eigenaar van de parkeergarage. In artikel 2 van deze huurovereenkomst is onder meer het volgende bepaald: Duur, verlening en opzegging 2.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 12 (twaalf) maand(en), ingaande op 1 augustus 2001 en eindigende op 31 juli Voor beëindiging van de overeenkomst bij afloop van de in 2.1 genoemde periode is opzegging overeenkomstig 2.5 nodig. 2.4 Als de in 2.1 genoemde periode verstrijkt zonder opzegging overeenkomstig 2.5 loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. In dit laatste geval dient de beëindiging eveneens door opzegging overeenkomst 2.5 plaats te vinden. 2.5 Opzegging van de overeenkomst kan uitsluitend plaatsvinden bij deurwaardersexploot of aangetekende brief met bericht van ontvangst en tegen de eerste dag van een kalender maand, alsmede met inachtneming van een termijn van ten minste 1 (een) maand(en) In de Akte tot levering appartementsrechten S. te Bu., de akte waarbij aan B. de eigendom is geleverd van het appartementencomplex, is onder meer het volgende opgenomen: J. Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen worden verwezen naar: 3. een akte van levering, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: IV. Vestiging erfdienstbaarheden. In verband met het feit dat een deel van de tot het 1 Karen Six-Hummel is advocaat bij de sectie Vastgoed van Boekel De Nerée N.V. te Amsterdam. 354

2 Registergoed behorende parkeergarage in de kelder, gelegen is in het aan het Registergoed, grenzende perceel, kadastraal bekend bij gemeente Bu., sectie B., nummer xxxx, welke perceel eveneens eigendom is van Verkoper, doch geen deel uit maakt van het Registergoed, is in de hiervoor in sub A. (ii) vermelde akte van (hoofd-)splitsing bepaald dat de volgende erfdienstbaarheden bij onderhavige akte dienen te worden gevestigd: (1)a. Ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Bu., sectie B., nummer xxxx en xxxx (deel uitmakende van het Registergoed, welk Registergoed door de levering van het Verkochte gemeenschappelijk eigendom zal zijn van de gezamenlijke appartementseigenaren, hierna tezamen te noemen: de zakelijk gerechtigde als heersende erven hierna in dit sub (i) aan te duiden als de heersende erven - en ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Bu., sectie B., nummer xxxx (eigendom van Verkoper) - hierna aan te duiden als het dienend erf wordt bij deze gevestigd en aanvaard de erfdienstbaarheid tot het hebben, in stand houden en gebruiken van een ondergrondse parkeergarage in het dienend erf, welke erfdienstbaarheid tevens inhoudt de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van de noodzakelijke onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de hiervoor bedoelde ondergronds parkeergarage; 2.7. De eigenaren van de appartementen hebben een alleen voor de bewoners toegankelijke in- en uitgang naar de parkeergarage, welke in- en uitgang voor de bewoners binnendoor bereikbaar is Bij brief d.d. 15 juli 2005 heeft K. aan B. bericht dat hij vanaf 15 juli 2005 eigenaar is van door hen gehuurde parkeerplaats Bij aangetekende brief d.d. 30 juli 2013 is aan B. de huur van de parkeerplaats opgezegd: Betreft: Opzegging huurovereenkomst parkeerplaats te Bu. Geachte heer B. Hierbij zeggen wij met inachtneming van 1 maand opzegtermijn de huurovereenkomst op voor de bovengenoemde parkeerplaats per 1 september Hoogachtend, N. 3. Het geschil 3.1. Het (voorwaardelijke) verzoek strekt primair tot een verklaring voor recht dat de door K. gedane opzegging van de huurovereenkomst van de parkeerplaats wegens strijd met het recht nietig is, althans in strijd met de wet en dat de huuropzegging daardoor geen beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming met zich mee kan brengen. Subsidiair, in het geval wordt geoordeeld dat er sprake is van een huur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a lid 1 BW, wordt verzocht om de termijn, waarbinnen de ontruiming moet plaatsvinden te verlengen met één jaar, derhalve tot en met 31 augustus Een en ander met veroordeling van K. in de proceskosten B. heeft zijn verzoek - zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang - als volgt nader toegelicht Ten eerste heeft B. aangevoerd dat de opzegging van de huurovereenkomst nietig is, omdat deze is opgezegd door N. en N. geen partij is bij de overeenkomst. Ten tweede is B. van mening dat in zijn akte van eigendom een erfdienstbaarheid is opgenomen ten behoeve van de percelen die het eigendom zijn van de gezamenlijke appartementseigenaren als het heersende erf, ten laste van het perceel waarop zich de parkeergarage bevindt als het dienende erf, tot het hebben, gebruiken en in stand houden van een ondergrondse parkeergarage in het dienend erf. Ten derde maakt K. volgens B. misbruik van recht, dan wel bevoegdheid nu de opzegging is gedaan nadat er een conflict was tussen K. en B. in hoedanigheid van voorzitter van de VvE Woningen. Voorts heeft K. geen enkel belang bij de opzegging. De huurovereenkomst is een overeenkomst sui generis, die vanwege de omschreven relatie met de erfdienstbaarheid en de woning niet valt onder het regime van artikel 7:230a BW. Het betreft huur van een ruimte waarop in het licht van de realiseringsovereenkomst, de erfdienstbaarheid, de fysieke bouw en de interne exclusieve toegankelijkheid van en naar de woning, alsmede de dienstbaarheid aan die woning, het regime van het huurrecht van woningen van toepassing is. Het staat K. dan ook niet vrij om deze huurovereenkomst door opzegging te beëindigen K. heeft verzocht B. niet-ontvankelijk te verklaren in zijn primaire verzoek en zijn subsidiaire verzoek af te wijzen. Zijn verweer komt er - kort weergegeven - op neer dat hij de huurovereenkomst met B. rechtsgeldig heeft beëindigd. Hij heeft daartoe het volgende aangevoerd. Tussen een rechtsvoorganger van hem (X.) en B. is een huurovereenkomst gesloten voor de duur van 12 maanden, welke met ingang van 1 augustus 2002 voor onbepaalde duur is verlengd. Op grond van art. 2.5 van de huurovereenkomst is deze overeenkomst opzegbaar tegen de eerste dag van een kalendermaand en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Met ingang van 15 juli 2005 heeft K. deze huurovereenkomst als rechtsopvolger van X. als verhuurder voort gezet. Tussen hem en B. gelden derhalve de voorwaarden en condities als opgenomen in de hiervoor genoemde huurovereennr. 4 - april

3 omstandigheden die dit met zich brengen neemt de kantonrechter in het bijzonder de volgende omstandigheden, bezien in hun samenhang en verband in aanmerking: a.) uit de realiseringsovereenkomst blijkt dat in de parkeergarage voor ieder appartement één parkeerplaats is gerealiseerd. Deze parkeerplaats is voor de bewoners binnendoor te bereiken via een alleen voor hen toegankelijke in- en uitgang; b.) uit de hiervoor onder 2.6 aangehaalde passage uit de akte van levering van het appartementsrecht aan B. begrijpt de kantonrechter dat ten behoeve van (onder andere) de appartementseigenaren (waaronder dus B., ktr.) een erfdienstbaarheid is gevestigd ten laste van het erf dat grenst aan het erf waarop de parkeergarage van het complex V. is gebouwd, welke erfdienstbaarheid ertoe strekt dat de parkeergarage voorzover die zich ook over dat naastliggende perceel uitstrekt, in stand gelaten dient te worden. Met het vestigen van die erfdienstbaarheid is aldus kennelijk beoogd om te verzekeren dat de parkeergarage ten behoeve van (onder meer) de appartementseigenaren in stand zal blijven; c.) uit een door B. overgelegde huurovereenkomst blijkt dat de huurovereenkomsten die zijn gesloten tussen appartementseigenaren en L. (de eerste eigenaar van het complex, zo begrijpt de kantonrechter) zijn aangegaan voor een duur die overeenkomt met het in eigendom houden door de huurder van een appartementsrecht in het bovenliggende gebouwencomplex Uit die omstandigheden, bezien in hun verband en samenhang, leidt de kantonrechter af dat de ondergrondse parkeergarage van het complex V. door de ontwikkelaars van het project (tevens rechtsvoorganger(s) van beide partijen) mede beoogt om de appartementseigenaren een parkeermogelijkheid in het complex te verschaffen. Immers, ten behoeve van ieder van hen is een parkeerplaats aangelegd en om dat gebruik te waarborgen is ten behoeve van (onder andere) de appartementseigenaren een erfdienstbaarheid gevestigd op het naastgelegen erf om de parkeergarage voor zover die zich op dat erf bevindt in stand te houden, en is in de oorspronkelijke huurovereenkomsten bepaald dat de huur loopt zolang de eigenaar zijn eigendom van het appartement behoudt. In overeenstemming met de bedoeling om de appartementseigenaren de mogelijkheid te bieden om voor de duur van hun appartementsrecht gebruik te maken van een parkeerplaats in de garage, heeft B. verklaard dat aan hem bij verkoop van het appartement is meegedeeld dat er een parkeerplek bij hoorde De kantonrechter is van oordeel dat B. zich op die bedoeling jegens K. kan beroepen. K. mag geacht worden bekend te zijn geweest met genoemde omstandigheden en de daaruit kenbare bedoeling. Daar doet niet aan af dat die bedoeling niet tot uitdrukking is gebracht in de door B. ondertekende huurovereenkomst. Weliswaar heeft B. niet verklaard dat hij met X. uitdrukkelijk heeft besproken dat het de bedoeling van partijen zou zijn om de duur van de huurovereenkomst gelijk te laten zijn aan de duur van het appartement - volgens B. is hij daar namelijk gevoeglijk vanuit gegaan -, maar aan de zijde van K. is evenmin naar voren gebracht dat X. met de door haar gesloten huurovereenkomst bewust beoogde af te wijken van de bedoeling die voorlag bij de realisering en uitwerking van het complex V., en dat zij dat ook aan B. kenbaar heeft gemaakt. In die omstandigheden werkt die bedoeling naar het oordeel van de kantonrechter door in de onderhavige rechtsverhouding tussen partijen, alsdus dat de redelijkheid en billijkheid met zich brengen dat opzegging van de huurovereenkomst anders dan bij het einde van het appartementsrecht alleen rechtsgevolg heeft indien K. daarvoor zwaarwegende redenen heeft. In het bijzonder kan daarbij worden gedacht aan (ernstige) wanprestatie van de huurder De door K. aangevoerde reden voor opzegging - eventuele verhuur van de commerciële ruimte aan T. die extra parkeerplaatsen verlangt - acht de kantonrechter niet van voldoende gewicht om die opzegging te kunnen rechtvaardigen. De kantonrechter acht het in strijd met de redelijkheid en billijkheid dat B. zijn gebruik van een parkeerplek die voor (één van) de appartementseigenaren is gerealiseerd, zou moeten opgeven voor het gebruik daarvan door (klanten van) een huurder van de commerciële ruimte. Daarbij neemt de kantonrechter in aanmerking dat bij de realisatie van de parkeergarage met die belangen ook al rekening is gehouden door de aanleg van parkeerplaatsen voor de (klanten van) gebruikers van de winkel- en commerciële ruimten. Verder neemt de kantonrechter hierbij in aanmerking dat niet is weersproken dat parkeerruimte een schaars goed is in het centrum van Bu., zodat niet te verwachten valt dat B. een aanvaardbaar alternatief voor hun parkeerplaats zullen vinden. Daarbij tekent de kantonrechter aan dat K. een dergelijk alternatief in ieder geval ook niet heeft aangeboden aan B., hetgeen naar oordeel van de kantonrechter gelet op de bijzondere aard van de huurverhouding tussen partijen in beginsel wel op zijn weg had gelegen Overigens is voor de kantonrechter de door K. aangevoerde reden voor de huuropzegging ook niet aannemelijk geworden. In de eerste plaatse heeft K. in de opzegbrief geen enkele opgave gedaan van de reden daarvoor. Verder heeft hij het door hem in deze procedure gestelde belang ook niet onderbouwd. K. heeft niets overgelegd waaruit kan blijken dat T. daadwerkelijk een serieuze 356

4 potentiele huurder is, noch dat T. inderdaad zoveel parkeerplaatsen verlangt dat de parkeerplaatsen van B. zou moeten komen te vervallen. Bovendien is niet duidelijk of er geen andere potentiele huurders zijn waarvoor niet geldt dat die aanspraak maken op extra parkeerplaatsen De slotsom is dat de opzegging geen rechtsgevolg heeft gehad, in die zin dat de opzegging krachteloos is en dus niet heeft geleid tot een einde van de huurovereenkomst. In zoverre is de gevorderde verklaring voor recht toewijsbaar. Aan een beoordeling van de subsidiair gevorderde verlening van de ontruimingstermijn komt de kantonrechter daarmee niet toe In het contentieuze karakter van de onderhavige verzoekschriftprocedure vindt de kantonrechter aanleiding om K. als de in het ongelijke gestelde partij te veroordelen in de proceskosten. (Enz., enz., Red.) Noot De juridische vormgeving van het nieuwbouwcomplex V te Bu. verdient zo te zien geen schoonheidsprijs. Indien in de aan de ontwikkeling van het complex ten grondslag liggende realiseringsovereenkomst is vermeld dat er in de ondergrondse garage dient te worden voorzien in een parkeerplaats per woning en er bij de verkoop van de appartementsrechten kennelijk is verklaard dat er bij elke woning een parkeerplek hoort, mag een koper ervan uitgaan dat dit vervolgens privaatrechtelijk is gewaarborgd, bijvoorbeeld door vestiging van een erfdienstbaarheid. Een aan elk appartementsrecht verbonden huurrecht van een parkeerplaats voor een jaar met een opzegtermijn daarna van een maand voldoet niet aan deze eis en dit had dan ook wegens non-conformiteit niet door de kopers behoeven te worden geaccepteerd (art. 7:17 BW). Nu deze situatie niettemin door de kopers is aanvaard moest de kantonrechter eraan te pas komen om over de rechtvaardiging van een door de nieuwe eigenaar van de parkeergarage gedane huuropzegging te oordelen. De kantonrechter loopt aan de hand van de stellingen van partijen de stappen af waarover een beslissing moest worden gegeven. Deze huurrechtelijke stappen zijn op zich begrijpelijk, zeker bezien in het licht van de stellingen van beide partijen. Echter, de eigenaar van het appartementsrecht/de huurder van de parkeerplaats had ook een ander standpunt kunnen aanvoeren, namelijk een beroep op het arrest HR 10 februari 2012, LJN: BU5602, WR 2012, 39 (Bouwmarktarrest). In dit arrest had de bouwmarktexploitant naast de hem in eigendom toebehorende bouwmarkt (verkoopruimte) extra opslagruimte ten behoeve van zijn bouwmarkt gehuurd. Een nieuwe, opvolgend eigenaar zegt de huurovereenkomst van de opslagruimte op, ervan uitgaande dat het huurregime van art. 7:230a BW van toepassing is en er dus geen specifieke huuropzeggingsgronden en opzeggingstermijnen in acht moeten worden genomen (zoals die wel gelden indien een bedrijfsruimte als bedoeld in art. 7:290 BW (middenstandsbedrijfsruimte) is gehuurd). De vraag is echter welk huurregime van toepassing is op deze opslagruimte die onmiskenbaar was aangehuurd ten behoeve van de bouwmarkt, dat van art. 7:230a BW dan wel van art. 7:290 BW. De Hoge Raad oordeelde dat de bepalingen van afdeling strekken tot bescherming van huurders van bedrijfsruimte zoals omschreven in art. 7:290 lid 2 BW (lees: middenstandsbedrijfsruimte). Art.7:290 lid 3 BW ziet op voorzieningen die naar hun aard (feitelijk of goederenrechtelijk) onlosmakelijk met de in lid 2 bedoelde bedrijfsruimte zijn verbonden. Aldus beoogt lid 3 de bescherming die een huurder op grond van lid 2 geniet uit te breiden tot die voorzieningen, waaronder onroerende aanhorigheden. De Hoge Raad: Art. 7:290 BW sluit geenszins uit dat dergelijke aanhorigheden, indien deze op basis van een afzonderlijke overeenkomst worden gehuurd, krachtens die huurovereenkomst kunnen worden bestemd tot 290-bedrijfsruimte, nu het regime van die afdeling ook door partijen kan worden gekozen geheel los van enige feitelijke relatie met bedrijfsruimte als bedoeld in genoemd lid 2. De Hoge Raad verwijst naar zijn arrest van HR 14 oktober 1983, NJ 1984, 253 (Rijwielstallingsarrest) waarin hij reeds heeft geoordeeld dat voor toepassing van het beschermingsregime voor bedrijfsruimtehuur in de zin van het (oude) artikel 1624 BW (nu: art. 7:290 BW) noodzakelijk, maar ook voldoende, is dat de verhuurder ermee heeft ingestemd dat de verhuurde ruimte wordt bestemd om tezamen met de andere door de huurder gebezigde ruimten als bedrijfsruimten te worden gebruikt. En dat een zodanige instemming eventueel kan worden afgeleid uit het feit dat de aard van de verhuurde ruimte meebrengt dat zij niet dan als een onderdeel van de gehele door de huurder geëxploiteerde bedrijfsruimte kan worden gezien. Het is daarbij niet van belang of de andere door de huurder (als bedrijfsruimte) gebezigde ruimten door hem eveneens gehuurd worden - van dezelfde verhuurder of van een derde - dan wel krachtens een andere titel (lees: bijvoorbeeld eigendom) bij hem in gebruik zijn. Voor het antwoord op de vraag onder welk huurregime de opslagruimte valt is beslissend of de (voorafgaande) verhuurder met gebruik ten behoeve van de bouwmarkt heeft ingestemd. 357

5 Deze redenering kan ook in deze zaak worden toegepast. Ook in V was de huurder van de parkeerplek eigenaar van een andere ruimte, in dit geval met de bestemming woonruimte, en had de verhuurder ermee ingestemd dat de parkeerplek zou worden bestemd om te worden gebruikt samen met de andere door de huurder als woonruimte gebezigde ruimte. In r.o. 4.6 overweegt de kantonrechter waarom hij van oordeel is dat in dit geval de opzegging van de onderhavige huurovereenkomst alleen mogelijk is indien er zwaarwichtige grond toe bestaat. Deze zelfde omstandigheden wijzen er op dat ook in V de verhuurder ermee heeft ingestemd dat de parkeerplek tezamen met het woonappartement zal worden gebruikt. Deze instemming van de verhuurder is noodzakelijk, maar ook voldoende. Uit de feiten dat in de realiseringsovereenkomst is voorzien in een parkeerplaats per woonappartement en dat de parkeergarage binnendoor te bereiken is via een alleen voor de bewoners van de appartementen toegankelijke in- en uitgang, kan worden afgeleid dat de parkeerplek niet anders dan als onderdeel van het woonappartement kan worden gezien. Ook de erfdienstbaarheid die is gevestigd om te verzekeren dat de parkeergarage ten behoeve van de woonappartementseigenaren in stand zal blijven, wijst in die richting. Het zal ook hier niet van belang zijn dat de huurder van de parkeerplek eigenaar van het appartement is, en geen huurder. De instemming van de verhuurder met dit gezamenlijk gebruik leidt tot de conclusie dat ook op de huur van de parkeerplaats het huurregime woonruimte van toepassing is. De verhuurder kan dan alleen opzeggen op één van in de wet genoemde opzeggingsgronden die gelden bij verhuur van woonruimte, bijvoorbeeld dat hij de gehuurde parkeerplaats dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Dit gebruik kan een ander gebruik zijn dan verhuur tezamen met woonruimte, en derhalve ook verhuur aan een andere, bijvoorbeeld, commerciële huurder. Maar nu er reeds onvoldoende zwaarwegende redenen zijn om de huurovereenkomst te kunnen opzeggen indien het huurregime van 230aruimte van toepassing is, lijkt een huuropzegging op grond van het dringend nodig hebben voor eigen gebruik in het huurregime woonruimte al helemaal niet haalbaar. Nog daargelaten, dat onder het huurregime woonruimte het ook nog eens aannemelijk moet zijn, dat er een andere passende parkeerplaats aanwezig is. De kantonrechter komt nu juist tot de conclusie dat de parkeerruimte in het centrum van Bu een schaars goed is en niet te verwachten valt dat een aanvaardbaar alternatief voor een parkeerplaats te vinden is. Het is niet aannemelijk dat er andere passende woonruimte is. Ook op deze grond zou de huurbeëindigingsprocedure van deze verhuurder niet veel kans van slagen hebben gehad. Dat de Hoge Raad deze appartementseigenaren huurrechtelijk te hulp zou gaan komen, heeft de juridische vormgever van het complex V vermoedelijk niet beseft, zoals kennelijk ook de procederende partijen deze huurrechtelijk hulp niet hebben onderkend. Een goederenrechtelijke binding tussen het appartementsrecht en de parkeerplek heeft overigens nog steeds onmiskenbaar de voorkeur. J.K. Six-Hummel 358

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST . -~..; ~ -, r,..,. VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging VERENIGING VAN EIGENAARS VELPERPLEIN 12-1 TOT EN MET 12-25 EN 14-1 TOT EN MET 14-8, gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675

ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 ECLI:NL:RBMNE:2015:5675 Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 03-08-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3947956 MC EXPL 15-2480

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100

ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 ECLI:NL:RBDHA:2016:14100 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10112016 Datum publicatie 22112016 Zaaknummer 5138842/1616752 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Belangenbehartiging opdrachtgever. Tijdelijke verhuur. Problemen bij oplevering vrij van huur. Klager heeft zijn makelaar (beklaagde) een opdracht tot dienstverlening bij verkoop van zijn woonboerderij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Huurrecht - woonruimte

Huurrecht - woonruimte Huurrecht - woonruimte Bij huurrecht en huurovereenkomst denkt men al snel aan het (ver)huren van een onroerende zaak, meestal een gebouw, en de meeste huurvragen hebben hier ook betrekking op. De wet

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-29 Datum uitspraak: 29 januari 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: S. van der Veen en T. van der Veen--Koster te Ferwert, verder te noemen:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:364

ECLI:NL:RBDHA:2017:364 ECLI:NL:RBDHA:2017:364 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2017 Datum publicatie 17-01-2017 Zaaknummer 5138951 RL EXPL 16-16760 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889

ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 ECLI:NL:GHDHA:2015:2889 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-10-2015 Datum publicatie 27-10-2015 Zaaknummer 200.169.276-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van. parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober Rapportnummer: 2014 /14 0

Rapport. Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van. parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober Rapportnummer: 2014 /14 0 Rapport Een onderzoek naar het al dan niet openbare karakter van parkeerplaatsen. Publicatiedatum: 15 oktober 2014 Rapportnummer: 2014 /14 0 20 14/140 d e Natio nale o mb ud sman 1/7 Inhoudsopgave Wat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024

ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 ECLI:NL:RBSGR:2007:BA9024 Instantie Datum uitspraak 04-07-2007 Datum publicatie 06-07-2007 Zaaknummer KG 07/518 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641

ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641 ECLI:NL:RBALK:2006:AZ1641 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-04-2006 Datum publicatie 07-11-2006 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 191.545 / 05-3397 (H.K.) Civiel

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 115 d.d. 22 juni 2010 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink) Samenvatting Particuliere rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670

ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 ECLI:NL:RBNHO:2016:10670 Instantie Datum uitspraak 12-12-2016 Datum publicatie 27-12-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5495640 / VV EXPL 16-224 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp

Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Mr. P.H.A.M. Peters Hoff van Hollantlaan 5 Postbus 230 5240 AE Rosmalen Nijmegen, 9 maart 2010 Betreft: aanvullend advies inzake erfdienstbaarheid Maliskamp Geachte heer Peters, Bij brief van 12 november

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300

ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 ECLI:NL:RBGEL:2017:4300 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Zaaknummer 57810247/CV VERZ 17-2894 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105

ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 ECLI:NL:RBDHA:2016:14105 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 16-11-2016 Datum publicatie 22-11-2016 Zaaknummer 5139036 RL EXPL 16-16773 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT2857

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT2857 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT2857 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 27-04-2011 Datum publicatie 16-02-2012 Zaaknummer 290653 / HA ZA 10-1667 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

Raad van Toezicht te Arnhem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM BESLISSING.

Raad van Toezicht te Arnhem van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM BESLISSING. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onjuist advies. De verkoper van een bedrijfsruimte verwijt de medewerkster van zijn makelaar dat zij hem onjuist heeft geadviseerd. Klager heeft een bod van EUR 700.000,--

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1624-1636o BW (bedrijfsruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden.

2.1. X leeft van een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand. Op deze uitkering worden de lopende huurbetalingen volledig ingehouden. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht kantonrechter zittinghoudende te Utrecht zaaknummer: 2534388 UE VERZ 13805 GD/4243 Beschikking van 13 december 2013 inzake X wonende te Arnhem,

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS

HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS HUUROVEREENKOMST Straatnaam 69 3533 GJ PLAATS Huurder: Electronica Electronics & Verhuurder: vof Belegger Straatnaam 1 HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290

Nadere informatie

Stuknummer: bi09.01048

Stuknummer: bi09.01048 Stuknummer: bi09.01048 huurovk Nijverheidsweg versie d (2).DOC huurovk Nijverheidsweg versie d HUUROVEREENKOMST KANTOOR/BEDRIJFSRUIMTE NIJVERHEIDSWEG 5/5A, DEN HELDER DE ONDERGETEKENDEN: De naamloze vennootschap

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2013:2882

ECLI:NL:RBOVE:2013:2882 ECLI:NL:RBOVE:2013:2882 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 13112013 Datum publicatie 26112013 Zaaknummer C/08/133318 HA ZA 12415 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:290

ECLI:NL:RBAMS:2014:290 ECLI:NL:RBAMS:2014:290 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21012014 Datum publicatie 29012014 Zaaknummer 2410815 \ CV EXPL 1325156 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758

ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 ECLI:NL:RBHAA:2009:BI7758 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 12-05-2009 Datum publicatie 12-06-2009 Zaaknummer 156351 - KG ZA 09-197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S20-06 Datum uitspraak: 26 oktober 2012 Plaats uitspraak: Zaandam DE RIJDENDE RECHTER in het geschil tussen: R.J. Kok te Enkhuizen verder te noemen: Kok, tegen: Bindend Advies Stichting Woondiensten

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E

H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E H U U R O V E R E E N K O M S T W I N K E L R U I M T E en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989*

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* SKATTEMINISTERIET / HENRIKSEN ARREST VAN HET HOF (Derde kamer) 13 juli 1989* In zaak 173/88, betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van het Højesteret, in het aldaar aanhangig

Nadere informatie

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte

Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Huurovereenkomst Onzelfstandige Woonruimte Ondergetekende hierna te noemen verhuurder EN hierna te noemen huurder zijn het volgende overeengekomen: 1 Het gehuurde, bestemming 1.1 Verhuurder verhuurt aan

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 290-310 BW (huur van bedrijfsruimte) Boek 7 BW, titel 4: Bedrijfsruimte Afdeling 6. Huur van bedrijfsruimte Artikel 290 1. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 5 maart 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-122 d.d. 17 april 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting Reisverzekering, toepasselijkheid verzekeringsvoorwaarden,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

DE RIJDENDE RECHTER. Bindend Advies. gegeven door mr. F.M.Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Zaaknummer: S21-40 Datum uitspraak: 24 september 2015 Plaats uitspraak: Zeist DE RIJDENDE RECHTER Bindend Advies in het geschil tussen: H.G. Warmer en S.H.M. Warmer-Bleij te Neede, verder te noemen: Warmer,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562

ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 ECLI:NL:RBOVE:2016:4562 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 08-11-2016 Datum publicatie 18-11-2016 Zaaknummer 4687498 \ CV EXPL 15-6715 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010

Uitspraak vonnis RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD. Sector civiel recht. Vonnis in kort geding van 16 juli 2010 Datum uitspraak: 16-07-2010 Datum publicatie: 09-11-2010 Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Geschil over voor buitenschoolse dan wel tussenschools opvang gehuurde

Nadere informatie

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier

Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier Huurcontract-Woonruimte- Maatschap-Particulier van WR Makelaars 26 sep 2013 WR Makelaars - Hofgeest 40-1102Er - Amsterdam HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30

Nadere informatie

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu...

WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... WR 2014/21: Medehuur: verleend medehuurderschap vernietigd op grond van dwaling; twee samenlevende zussen; informatieplicht aankoop woning door huu... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 14249 Bepalingen met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte Nr.9 VERGELIJKENDE TEKST Tekst van de artikelen 1623a-1623g van het Burgerlijk Wetboek,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BS8931

ECLI:NL:RBSGR:2011:BS8931 ECLI:NL:RBSGR:2011:BS8931 Instantie Datum uitspraak 27-04-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1043609 \ EJ VERZ 11-80610 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER

HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER HUUROVEREENKOMST GROND EN / OF WATER ONDERGETEKENDEN: 1. de GEMEENTE AMSTERDAM (Gemeentelijk Vastgoed), gevestigd aan de Voormalige Stadstimmertuin 4-6, 1018 ET te Amsterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten,

MEINDERT OOSTERHOF, in zijn hoedanigheid van gerechtsdeurwaarder, kantoorhoudende te Drachten, Vonnis RECHTBANK LEEUWARDEN Sector kanton Locatie Heerenveen zaak-/rolnummer: 371218 CV EXPL i 1-5231 vonnis van de kantonrechter d.d. 14 maart 2012 inzake X wonende te eiser. procederende met toevoeging.

Nadere informatie

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad.

Bij e-mail van 21 juni 2014 heeft beklaagde een verweerschrift ingediend bij de Raad. Afwikkeling van huurovereenkomst. Onvoldoende overleg met (mede-)eigenaar. Klaagster en haar ex-partner hebben hun woning te koop aangeboden. Nadat beklaagde de ex-partner van klaagster in contact had

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Algemeen verbintenissenrecht Het gebruik van algemene voorwaarden; zo standaard is het niet!

NIEUWSBRIEF 3. Algemeen verbintenissenrecht Het gebruik van algemene voorwaarden; zo standaard is het niet! NIEUWSBRIEF 3 Welkom bij de periodieke nieuwsbrief van Koppelaar & Linssen Advocaten. In een kort tijdsbestek bent u op de hoogte van uw rechten, plichten en (recente) juridische ontwikkelingen. In onze

Nadere informatie

Zaaknummer : S21-54 Datum uitspraak : 30 maart 2016 Plaats uitspraak : Zeist

Zaaknummer : S21-54 Datum uitspraak : 30 maart 2016 Plaats uitspraak : Zeist Zaaknummer : S21-54 Datum uitspraak : 30 maart 2016 Plaats uitspraak : Zeist in het geschil tussen: Bindend Advies Mevrouw M.G.E. van der Zalm Ruschmeijer te Monster hierna te noemen: Van der Zalm en De

Nadere informatie

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie.

Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. Te hoge huurprijs vastgesteld? Summiere onderbouwing taxatierapport. Gebrek aan communicatie. De huurster van een horecagelegenheid heeft een geschil met de verhuurder over de huursom. In dat kader wordt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

Huurrecht bedrijfsruimte

Huurrecht bedrijfsruimte Huurrecht bedrijfsruimte Welkom Programma: - Welkomstwoord Robert Ruiter - Voorstelrondje - Ontbijt - Over RRA - Huurrecht bedrijfsruimte Ontbijtsessie RRA 12 maart 2010 Huurrecht bedrijfsruimte Welkom

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488

ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 ECLI:NL:RBAMS:2016:8488 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 28-11-2016 Datum publicatie 04-01-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 264 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter.

Bindend Advies. gegeven door mr. F.M. Visser, verder te noemen de rijdende rechter. Datum uitspraak: 6 juli 2009 Plaats uitspraak: Zaandam Bindend Advies in het geschil tussen: 1. de heer en mevrouw P. en N. Nagelkerke (Nagelkerke) 2. de heer en mevrouw B. en D. Janssen (Janssen) 3. mevrouw

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222

ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 ECLI:NL:RBMNE:2016:6222 Instantie Datum uitspraak 05102016 Datum publicatie 16122016 Rechtbank MiddenNederland Zaaknummer / HA ZA 5344803 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen en

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4484

ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4484 ECLI:NL:RBBRE:2012:BY4484 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 22-11-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 720829 ov 12-2218 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Ons onderzoek hebben wij enkel gebaseerd op de door u toegestuurde documenten te weten:

Ons onderzoek hebben wij enkel gebaseerd op de door u toegestuurde documenten te weten: P O S T A D R E S Postbus 2888 3000 CW ROTTERDAM K A N T O O R A D R E S Blaak 31 3011 GA ROTTERDAM T E L E F O O N +31 10 224 62 24 F A X +31 10 412 58 39 I N T E R N E T www.loyensloeff.com Memorandum

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM

HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM HUUROVEREENKOMST Ruyschstraat 391 TE AMSTERDAM DE ONDERGETEKENDEN: 1. TIONG BO THE, geboren te Amersfoort (Nederland) op 15 Augustus 1979 en wonende te (1091 MS) Amsterdam aan de Ruyschstraat 391, per

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen)

Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 Burgerlijk Wetboek: 201-231 BW (algemene bepalingen) Boek 7 BW, titel 4: Algemeen e.v. Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 201 1. Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:3579 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2016 Datum publicatie 20-09-2016 Zaaknummer 200.179.219/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682

ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 ECLI:NL:RBGRO:2009:BK5682 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 18-11-2009 Datum publicatie 08-12-2009 Zaaknummer 376857 / 08-12495 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 41 d.d. 22 februari 2011 (mr. B.F. Keulen, voorzitter, mw. mr. E.M. Dil-Stork en prof. mr. M.L. Hendrikse) Samenvatting Natura-uitvaartverzekering.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980

ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 ECLI:NL:RBNNE:2017:2980 Instantie Datum uitspraak 08-08-2017 Datum publicatie 08-08-2017 Zaaknummer 5520151 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Nederland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik daarvan zijn uitsluitend toegestaan indien de ingevulde,

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/16 Bindend advies in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde: mr. Th.F.M. Pothof tegen De Stichting B., gevestigd te IJ., verweerster, gemachtigde:

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0156 (004.05) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Jubilee Europe B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-340 d.d. 12 december 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr.drs. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting Consument heeft met ingang van

Nadere informatie