Boekjaar Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1"

Transcriptie

1 Boekjaar 2012 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: Gekozen door en uit de pensioengerechtigden: W.B. van der Hoek plaatsvervangend secretaris Aspirant-bestuurslid namens de werknemers: M. Kerkhof Doelstelling en organisatie Het doel van SPHD is om haar deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden voorzieningen te bieden bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid of overlijden. De regels daarvoor staan in het pensioenreglement. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat reglement en het daarbij horende pensioen- en vermogensbeheer. Het hele beleid van SPHD is neergelegd in de zogenaamde actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Dit is een soort bedrijfsplan. De samenstelling van het bestuur is in 2012 gewijzigd. De ondernemingsraad van Hunter Douglas Europe B.V. heeft de heer Kerkhof voorgedragen als opvolger van de heer Liefhebber. De heer Liefhebber ambieert zelf namelijk geen nieuwe zittingstermijn. Het bestuur verwacht dat de heer Kerkhof geschikt zal zijn als bestuurder. Het bestuur heeft de heer Kerkhof daarom benoemd tot aspirant-bestuurder namens de werknemers. De heer Kerkhof krijgt zo de gelegenheid om zich de benodigde kennis voor de bestuursfunctie eigen te maken. Nadat de heer Kerkhof met succes een kennistoets heeft afgelegd, zal het bestuur hem bij De Nederlandsche Bank (DNB) voordragen als bestuurder van het fonds. In 2012 is de taakverdeling binnen het bestuur gewijzigd. De heer Van der Hoek heeft namelijk de functie van plaatsvervangend secretaris overgenomen van de heer Liefhebber. Deze wijziging is ingegaan per 18 juni Het bestuur bestaat per 31 december 2012 uit de volgende personen: Benoemd vanuit werkgeverszijde: C.H.J. Luijben voorzitter S.S.A. van der Kraan C.M.A. van Slingerland plaatsvervangend voorzitter Benoemd vanuit werknemerszijde: R.H.A. Nusteling secretaris De interne administratie wordt verzorgd door L.P. de Groot en J.P. Kraaijeveld. Het fonds maakte in 2012 gebruik van de diensten van de volgende externe partijen: De externe administratie en uitkeringen worden verzorgd door AZL N.V. te Heerlen. De adviseur en actuaris van het fonds is AZL N.V. te Heerlen. De waarmerkend actuaris van het fonds is Towers Watson Netherlands B.V. te Amstelveen. De accountant van het fonds is Ernst & Young Accountants LLP te Den Haag. De adviseur en tevens lid van de beleggingscommissie is de heer J. Beenen van Mercer Investment Consulting B.V. te Amstelveen Het pensioenfonds houdt kantoor te Hunter Douglas, Piekstraat 2 te Rotterdam. De financiële positie van SPHD Eind 2008 was de dekkingsgraad van het fonds gedaald tot onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1%. Begin 2009 heeft het fonds daarom een herstelplan ingediend bij DNB. De jaren 2009 t/m 2011 hebben niet geleid tot een structurele verbetering van de dekkingsgraad. Ook in 2012 is de dekkingsgraad niet genoeg verbeterd, ondanks dat het vermogen van het pensioenfonds in 2012 met 28 miljoen is gestegen. Deze stijging van het vermogen heeft de dekkingsgraad gunstig beïnvloed. Helaas staan hier echter ook negatieve effecten tegenover. Zo is de gemiddelde levensverwachting gestegen. Hierdoor moeten pensioenen gemiddeld langer worden uitgekeerd. Het fonds moet daardoor meer geld reserveren. Ook is de rente gedaald, waardoor het fonds meer geld opzij moet zetten om in de toekomst de uitkeringen te kunnen voldoen. Einde 2012 was de dekkingsgraad nog altijd lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Herstelmaatregelen Het bestuur evalueert jaarlijks het herstelplan. Dan wordt bekeken of het pensioenfonds voldoende herstelt en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Op grond van het herstelplan was de dekkingsgraad op 31 december 2011 te laag. Er werd niet verwacht dat de dekkingsgraad einde 2013 op het minimaal vereiste niveau Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag

2 van 104,1% zou komen. Het bestuur heeft daarom een aantal maatregelen moeten nemen. Ten eerste heeft het fonds in februari 2012 een voorgenomen korting van de pensioenaanspraken en pensioenrechten met maximaal 7% per 1 april 2013 en met 1% per 31 december 2013 bekend gemaakt. Bovendien is de pensioenpremie met ingang van 1 januari 2012 verhoogd naar 26% van de pensioengrondslag. Tot slot is met ingang van deze datum het opbouwpercentage voor 2012, voorlopig voor één jaar, verlaagd van 2,2% naar 2,0% van de pensioengrondslag. Het herstelplan is begin 2013 opnieuw geëvalueerd. Het bestuur heeft, net als begin 2012, geconstateerd dat de getroffen maatregelen de financiële positie tot nu toe onvoldoende hebben kunnen verbeteren. Einde 2013 moet het fonds echter een dekkingsgraad hebben van minimaal 104,1%, omdat dan het kortetermijnherstelplan afloopt. Omdat niet verwacht werd dat het fonds deze dekkingsgraad met de getroffen maatregelen zou halen, heeft het bestuur begin 2013 een aantal belangrijke besluiten moeten nemen. Ten eerste heeft het bestuur besloten tot het verlagen van de pensioenaanspraken en pensioenrechten met 6,7% per 1 april Bij dit besluit heeft het bestuur de belangen van alle stakeholders zorgvuldig afgewogen. De verlaging is lager uitgevallen dan in 2012 was aangekondigd, doordat de dekkingsgraad per 31 december 2012 iets hoger is uitgekomen dan einde 2011 werd verwacht. Ook heeft het bestuur besloten om de pensioenpremie voor 2013 te verhogen naar 29% van de pensioengrondslag. Tot slot heeft het bestuur besloten om ook voor 2013 een verlaagd opbouwpercentage te hanteren. Met ingang van 1 januari 2013 is het opbouwpercentage namelijk, voorlopig voor één jaar, verlaagd naar 1,98% van de pensioengrondslag. Over de financiële positie van het fonds worden maandelijks nieuwsberichten op de website van het fonds gepubliceerd. Ook zijn alle actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds in februari 2013 schriftelijk geïnformeerd over de verlaging van de pensioenen. Het langetermijnherstelplan is ook nog steeds van kracht. Het bestuur is van mening dat tijdig herstel (uiterlijk eind 2023) mogelijk is. Beleggingen Het belegd vermogen van het fonds (inclusief liquide middelen) nam in 2012 toe met 28 miljoen tot 252 miljoen (2011: 224 miljoen). Het gemiddelde rendement op basis van total return bedroeg in ,5% (2011: -0,2%). Toeslagverlening Het fonds kent een voorwaardelijk toeslagbeleid waarbij, afhankelijk van de financiële positie, jaarlijks per 1 januari toeslagen kunnen worden verleend. Bij de toeslagverlening wordt onderscheid gemaakt tussen de actieve deelnemers en de inactieve deelnemers (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). Uitgangspunt voor de toeslagverlening aan de actieve deelnemers per 1 januari 2012 was de ontwikkeling van de algemene looncomponent bij Hunter Douglas in de periode van 1 januari 2011 tot en met 1 januari Deze ontwikkeling bedroeg 2,16%. Met ingang van 1 januari 2012 zijn de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, met inachtneming van de financiële positie van het fonds en het in de ABTN opgenomen beleidskader, niet verhoogd. Uitgangspunt voor de toeslagverlening aan de inactieve deelnemers per 1 januari 2012 was de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex reeks voor alle huishoudens zoals deze zich heeft voorgedaan in de periode juli 2010 tot juli Deze ontwikkeling bedroeg 2,75%. Met ingang van 1 januari 2012 zijn de pensioenrechten van de inactieve deelnemers, met inachtneming van de financiële positie van het fonds en het in de ABTN opgenomen beleidskader, niet verhoogd. Gelet op de financiële positie van het fonds heeft het bestuur in december 2012 besloten om ook per 1 januari 2013 geen toeslagen toe te kennen aan de actieve en inactieve deelnemers. Op basis van de financiële positie van het fonds zal het bestuur de mogelijkheden voor het verlenen van (inhaal)toeslagen blijven monitoren. De op deelnemersniveau gemiste toeslagen worden geadministreerd. Ter financiering van de voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en wordt geen premie betaald. Ontwikkelingen in 2013 In 2013 zullen de toekomstbestendigheid van het pensioenstelsel en de herziening van het Financieel Toetsingskader centraal staan. Ook de herziening van het Pension Fund Governance en medezeggenschap zijn belangrijke onderwerpen in Het bestuur van SPHD heeft grote belangstelling voor deze onderwerpen en volgt de ontwikkelingen, ook in 2013, op de voet. Wij vertrouwen erop u met dit jaarverslag een goed inzicht te hebben gegeven in de werkzaamheden van het bestuur, de hoofdlijnen van het beleid en de financiële ontwikkeling van het pensioenfonds. Meer informatie vindt u op: Het bestuur 2

3 Balans per 31 december (na resultaatverdeling; in duizenden euro) Activa Beleggingen voor risico pensioenfonds Zakelijke waarden Vastrentende waarden Derivaten Overige beleggingen Beleggingen voor risico deelnemers Onroerende zaken Zakelijke waarden Vastrentende waarden Overige beleggingen Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Stichtingskapitaal en reserves Technische voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Overige technische voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag

4 Staat van baten en lasten (in duizenden euro) Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds Directe beleggingsopbrengsten Indirecte beleggingsopbrengsten Kosten van vermogensbeheer Beleggingsopbrengsten voor risico deelnemers Indirecte beleggingsopbrengsten Premiebijdragen van werkgevers en werknemers Premiebijdragen voor risico deelnemers Ontvangen uitkering PME uit hoofde van TOP-SUM Saldo van overdrachten van rechten Onttrekking beleggingen voor risico deelnemers Pensioenuitkeringen Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Wijziging rentecurve Benodigde intresttoevoeging Inkoop nieuwe pensioenaanspraken Binnenkomende waardeoverdracht Uitgaande waardeoverdracht Toename voorziening toekomstige kosten Vrijval excassokosten Uitkeringen Actuarieel resultaat op sterfte Actuarieel resultaat op arbeidsongeschiktheid Actuarieel resultaat op mutaties Korting pensioenaanspraken actieven Korting pensioenaanspraken slapers Korting pensioenaanspraken pensioentrekkenden Wijziging sterftegrondslagen Overige mutaties technische voorzieningen

5 Mutatie overige technische voorzieningen Voorziening TOP-SUM uitkering Wijziging rentecurve -5-7 Benodigde intresttoevoeging Vrijval excassokosten Uitkeringen Actuarieel resultaat op sterfte Actuarieel resultaat op mutaties Korting pensioenaanspraken pensioentrekkenden 38 0 Ingang TOP SUM Voorziening langdurig zieken Wijziging rentecurve Actuarieel resultaat op arbeidsongeschiktheid Wijziging sterftegrondslagen Totaal mutatie overige technische voorzieningen Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Herverzekering Pensioenuitvoerings- en administratiekosten Overige baten en lasten 0-10 Saldo van baten en lasten Bestemming van het saldo Algemene reserve Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag

6 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen Toepassing richtlijnen voor de jaarverslaggeving Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas heeft bij de samenstelling van dit jaarverslag de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en BW2 Titel 9 toegepast. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor delen naar het pensioenfonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch poten tieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post vorderingen of schulden uit hoofde van effectentransacties. Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen, worden als beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Vreemde valuta Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden om gerekend naar Euro tegen de koers per balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Waardering Balans De waardering van de beleggingen geldt zowel voor de beleggingen voor risico pensioenfonds als voor de beleggingen voor risico deelnemers. Onroerende zaken De ter beurze genoteerde aandelen in vastgoedbeleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar. De niet ter beurze genoteerde fondsen worden gewaardeerd tegen hun actuele waarde, zijnde de intrinsieke waarde ultimo boekjaar, waarbij de onder liggende beleggingen zijn gewaardeerd op marktwaarde. Zakelijke waarden De ter beurze genoteerde aandelen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar. De niet ter beurze genoteerde fondsen worden gewaardeerd tegen hun actuele waarde, zijnde de intrinsieke waarde ultimo boekjaar, waarbij de onderliggende beleggingen zijn gewaardeerd op marktwaarde. 6

7 Vastrentende waarden De ter beurze genoteerde obligaties worden gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar. De niet ter beurze genoteerde fondsen worden gewaardeerd tegen hun actuele waarde, zijnde de intrinsieke waarde ultimo boekjaar, waarbij de onderliggende beleggingen zijn gewaardeerd op marktwaarde. Voor participaties in hypothekenfondsen is dit de berekende intrinsieke waarde, die de actuele waarde van de onderliggende beleggingen representeert. Deposito s worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor deposito s is het verschil tussen marktwaarde en nominale waarde in het algemeen gering. Derivaten Beleggingen in beursgenoteerde derivaten worden gewaardeerd tegen de op 31 december bekende markt prijzen. Beleggingen welke onderhands zijn gekocht, waarvoor geen directe marktwaardering beschikbaar is, worden gewaardeerd op basis van actuele markt parameters. RJ 610 schrijft voor dat derivaten met een negatieve waarde op de passiva zijde van de balans moeten worden weergegeven. Overige beleggingen De ter beurze genoteerde overige beleggingen worden gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo boekjaar. De niet ter beurze genoteerde overige beleggingen worden gewaardeerd tegen hun actuele waarde, zijnde de intrinsieke waarde ultimo boekjaar, waarbij de onderliggende beleggingen zijn gewaardeerd op marktwaarde. De duration (ultimo 2012) van de voorziening pensioenverplichtingen bedraagt 16,1. Op heeft het bestuur, op basis van de financiële positie op 31 december 2012, het besluit genomen om de aanspraken en rechten van alle deelnemers per 1 april 2013 met 6,7% te verlagen. Deze korting is reeds in de technische voorzieningen per 31 december 2012 verwerkt. Als gevolg van dit besluit daalde de voorziening pensioenverplichtingen met De korting leidde tot een stijging van de dekkingsgraad per 31 december 2012 met 6,5%. Schattingswijzigingen DNB heeft per eind september 2012 de methodiek voor het vaststellen van de nominale rentetermijnstructuur aangepast. Hierbij gaat het om een aanpassing van de rentetermijnstructuur voor looptijden vanaf 20 jaar. Voor looptijden tot en met 20 jaar blijft de rente gelijk aan de driemaands gemiddelde rente. Voor looptijden vanaf 20 jaar wordt de rente zodanig aangepast dat deze toegroeit naar de zogenoemde Ultimate Forward Rate (UFR). Dit wordt gezien als een schattingswijziging. Ultimo 2012 is de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds verlaagd met 4,4% als gevolg van deze schattingswijziging. Het effect van deze schattingswijziging op de technische voorziening ad is als mutatie in het resultaat verwerkt. Algemene reserve Het jaarlijkse resultaat volgens de rekening van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Onderdeel van de algemene reserve is een bestemmingsreserve voor de financiering van de voorwaardelijke toezegging SUM en SUMO voor de deelnemers die geboren zijn na 1949 ( 55-minners ). Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Per 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. Onderdeel van de Pensioenwet is het Financieel Toetsingskader (FTK). In het FTK is de manier waarop De Nederlandsche Bank (DNB) haar toezicht op pensioen fondsen uitoefent vastgelegd. Het FTK stelt daarbij de kaders waarbinnen een pensioenfonds moet opereren. Besloten is het FTK ook toe te passen voor de jaar verslaglegging daar dit aansluit bij het door het bestuur gehanteerde beleid. De voorziening pensioenverplichtingen is vastgesteld als de contante waarde van de tijdsevenredig opgebouwde pensioenaanspraken. Voor de arbeidsongeschikte deel nemers is de voorziening pensioenverplichtingen gebaseerd op de te bereiken aanspraken. Op 10 september 2012 heeft de Commissie Overlevingstafels van het AG een herziening van de AG-prognosetafel gepubliceerd, zijnde de Prognosetafel AG , en heeft het fonds besloten over te gaan op deze nieuwe overlevingstafel. Daarnaast is het fonds ultimo 2012 overgegaan op de nieuwe ervaringssterfte van PME en Stork Beide aanpassingen worden gezien als een schattingswijziging. Ultimo 2012 is de voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds verhoogd met resp. 1,0% en 0,1% als gevolg van deze schattingswijzigingen. De effecten van deze schattingswijzigingen op de technische voorziening ad. resp en 294 zijn als mutatie in het resultaat verwerkt. De voorziening is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen: Sterfte Mannen: Prognosetafel AG (startjaar 2013). Vrouwen: Prognosetafel AG (startjaar 2013). Deze tafels worden toegepast rekening houdend met ervaringssterfte, waarbij de ervaringssterftetabel van PME en Stork 2012 is gehanteerd. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag

8 Rekenrente Voor de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen per 31 december in enig jaar wordt gebruik gemaakt van de nominale rentetermijnstructuur ultimo verslagjaar zoals deze is gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. Voor Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas leidt een rekenrente van 2,42% tot dezelfde voorziening ultimo 2012, als de martkwaardevoorziening op basis van de DNB-rentetermijnstructuur. Ultimo 2011 gold een afgeleide rekenrente van 2,73%. De 1-jaars intresttoevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen is gelijk aan 1,544%. Partnerfrequenties Ten aanzien van de tariefstelling wordt vóór de pensioendatum uitgegaan van gehuwdheids-/partnerfrequenties, welke gesteld worden op: Leeftijd < 18 Mannen Vrouwen ,06 0, ,125 0, ,1875 0, ,25 0, ,3125 0, ,375 0, ,4375 0, ,50 0, ,58 0, ,66 0, ,74 0, ,82 0, ,90 0, ,90 0,85 62/65 1,00 1,00 Voor tussenliggende leeftijden wordt lineair geïnterpoleerd. Na de pensioendatum wordt uitgegaan van de werkelijke burgerlijke staat. Uitkeringen De uitkeringen worden continu betaalbaar verondersteld. Leeftijdsverschil Uitgangspunt is dat de vrouw drie jaar jonger is dan de man. Excassokosten Voor excassokosten na pensioeningang wordt 3% van de VPV gereserveerd. 8

9 Jaarlijks zal hierdoor 3% van de pensioenuitkeringen voor dekking van excassokosten beschikbaar komen. Arbeidsongeschiktheid Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling verleend. Wezenpensioen De koopsomlasten voor niet-ingegaan wezenpensioen zijn gesteld op 5% van de netto lasten voor niet-ingegaan partnerpensioen. Tot de pensioendatum wordt voor niet-ingegaan wezenpensioen een voorziening gevormd door de voorziening voor niet-ingegaan partnerpensioen te verhogen met 5%. Na de pensioendatum wordt aan genomen dat er geen kinderen meer zullen zijn die aanspraak op wezenpensioen zullen hebben. Herverzekering Met ingang van 1 januari 2010 is een nieuwe herverzekeringsovereenkomst afgesloten met Algemene Levensverzeke ring Maatschappij N.V. (Alhermij, onderdeel van Swiss Reinsurance Company A.G.) te Amstelveen. De herverzekering dekt het kortlevenrisico af en bestaat uit 2 onderdelen; een stop-lossdekking met een schade per deelnemer die is gemaximeerd op ,- en een proportionele dekking voor de deelnemers bij wie het risicokapitaal uitkomt boven de maximale dekking van de stop-loss verzekering. In de stop-loss verzekering bestaat een eigen risico ter hoogte van 2x de premiesom. Overige technische voorzieningen Naast de voorziening pensioenverplichtingen heeft Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas een aantal overige voorzieningen opgenomen in de balans. Voorziening TOP SUM uitkering Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas voert de overgangsregeling SUM (TOP-SUM) uit in eigen beheer. De premies voor deze overgangsregeling zijn/worden afgedragen aan bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME). De uitkeringen zijn in rekening gebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds. Op het moment van pensioeningang worden de volledige lasten bij PME in rekening gebracht. Voor de lasten die ontstaan wordt de voorziening TOP SUM uitkering gevormd. Voorziening langdurig zieken Indien deelnemers langer dan twee jaar ziek zijn kunnen ze arbeidsongeschikt verklaard worden. Aangezien Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas het arbeidsongeschiktheidsrisico niet heeft herverzekerd, dient het fonds een voorziening voor langdurig zieken te vormen. Personen die eind 2012 ziek zijn kunnen in boekjaar 2013 of boekjaar 2014 arbeidsongeschikt verklaard worden. Voor deze personen heeft de onderneming een inschatting gemaakt van de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze informatie is gebruikt om de schadevoorziening (verschil tussen voorziening op basis van te bereiken en bereikte aanspraken) voor deze personen op te nemen als voorziening langdurig zieken. Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers De waardering van de beleggingen voor risico deelnemers bepaalt de hiertegenover staande voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers. Resultaatbepaling Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Directe beleggingsopbrengsten Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan: rente; dividend; soortgelijke opbrengsten. Indirecte beleggingsopbrengsten Onder indirecte beleggingsopbrengsten worden de volgende resultaten opgenomen: gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersverschillen van aandelen, aandelen vastgoedmaatschappijen en obligaties; valutaverschillen inzake deposito s en bankrekeningen in buitenlandse valuta en valutatermijntransacties. Kosten vermogensbeheer Onder de kosten vermogensbeheer worden de administratiekosten opgenomen die verband houden met het beheer van de beleggingen. De kosten van het vermogensbeheer laten een hoger niveau zien dan in Dit wordt vooral veroorzaakt door verschillende wijze van doorbelasten van kosten van fondsen. Aangezien de netto resultaten van de fondsen worden beoordeeld heeft dit voor een verdere beoordeling geen consequenties. De beleggingskosten bedragen rond de 1,0%, waarbij opgemerkt dient te worden dat tussen de diverse beleggingscategorieën door hun afwijkende karakters grote verschillen zitten. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag

10 Beleggingsoverzicht Overzicht beleggingen voor risico pensioenfonds x % Norm% x % Norm% Zakelijke waarden Aandelen beursgenoteerd 0 0,0 0 0,0 Aandelen beleggingsfondsen , , ,6 45, ,8 45,0 Vastrentende waarden Obligatie beleggingsfondsen , , ,2 50, ,6 50,0 Derivaten Valutaderivaten: opties , ,5 Valutaderivaten: valutatermijncontracten 48 0,0 0 0, ,5 0, ,5 0,0 Overige beleggingen Hedgefunds , ,3 Liquiditeitenfonds , ,8 Lopende intrest 0 0,0 1 0,0 Vorderingen u.h.v. effectentransacties 475 0,2 0 0, ,7 5, ,1 5,0 Liquide middelen Depotbanken 0 0,0 0 0,0 Schulden inzake kosten vermogensbeheer 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Totaal ,0 100, ,0 100,0 Verzekerdenbestand Actieve Gewezen Pensioen- deelnemers deelnemers gerechtigden Totaal Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen Ontslag met premievrije aanspraak Waardeoverdracht 0 Ingang pensioen Overlijden Afkoop Andere oorzaken Mutaties per saldo Stand per 31 december ) ) Inclusief 32 deelnemers met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling. 10

11 Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Totaal Begrippenlijst ABTN Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze, door de wet verplicht gestelde, nota worden naast de actuariële aspecten van de reglementaire pensioenen ook de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve organisatie en interne controle beschreven. Actuariële grondslagen Dit zijn de veronderstellingen die de actuaris gebruikt bij de vaststelling van de pensioenverplichtingen en de pensioenpremie. Deze veronderstellingen hebben onder meer betrekking op de gehanteerde rekenrente, de kansstelsels en de kostenopslagen. Actuaris De actuaris combineert economische en wiskundige technieken en is gespecialiseerd in verzekeringswiskunde. De actuaris bepaalt koopsommen en premies voor pensioenverplichtignen, verricht risicoanalyses en bepaalt toekomstige pensioenverplichtingen. Verder stelt de actuaris modellen samen om verplichtingen en beleggingen optimaal op elkaar af te stemmen. ANW De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is in de plaats gekomen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). Het is een volksverzekering die voorziet in uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de partner van de verzekerde en wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. In vergelijking met de AWW kan de ANW leiden tot een lagere uitkering of zelfs geen uitkering. Hiervoor kan via de werkgever worden bijverzekerd. Benchmark Een objectieve maatstaf voor zowel de samenstelling als de performance (beleggingsresultaat) van het belegde vermogen, ter vergelijking met de prestaties van beleggers. Dekkingsgraad Een maat voor de solvabiliteit van een pensioenfonds. De dekkingsgraad wordt bepaald door de mate waarin het beschikbaar vermogen (BV) de voorziening opgebouwde rechten (VOR) overtreft, uitgedrukt in een percentage. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het beschikbare vermogen juist toereikend is om de voorziening opgebouwde rechten af te dekken terwijl een dekkingsgraad lager dan 100% aangeeft dat er sprake is van onderdekking. Fondsen gaan in hun financiële opzet veelal van een minimumdekkingsgraad uit die in mindere of meerdere mate ruim boven 100% ligt. Franchise Het drempelbedrag (deel van het jaarsalaris) waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt in verband met de AOW-uitkering van de overheid. Performance Berekeningsmethode waarbij zowel de inkomsten als de gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogensmutaties worden uitgedrukt als percentage van het tijdsgewogen geïnvesteerde bedrag. PME (Bedrijfstak voor de Metalektro) Het pensioenfonds dat de pensioenregeling uitvoert voor alle werknemers van ondernemingen binnen de bedrijfstak Metalektro, met uitzondering van grafici, vakantiewerkers en bestuurders van NV s en BV s. Voor ondernemingen bestaat de mogelijkheid dispensatie aan te vragen voor de verplichte deelname aan de pensioenregeling. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas beschikt over deze dispensatie en voert een eigen pensioenregeling uit. Premievrije aanspraken Indien de dienstbetrekking anders dan door overlijden wordt beëindigd, behoudt de deelnemer zonder verdere premiebetaling aanspraak op het tot dat tijdstip opgebouwde ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag

12 SAA Strategische Asset Allocatie. De lange termijn verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën. Strategische Benchmark Het rendement van de strategische (norm) beleggingsportefeuille, waarmee de actuele beleggingsresultaten (performance) worden vergeleken. Service Level Agreement Een door De Nederlandsche Bank voorgeschreven overeenkomst voor uitbestedingen van diensten door een pensioenfonds aan derden. Sterftetafels Geven aan wat de levens- en sterftekansen zijn van mannen en vrouwen in Nederland, afhankelijk van de bereikte leeftijd. Ze worden gebruikt bij de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen door de actuaris. SUM (Stichting Uittreden Metaal) De voormalige uitvoeringsorganisatie van de VUT-regeling binnen de bedrijfstak Metalektro. Met ingang van 1 januari 2003 is deze SUM-regeling vervangen door een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP). De uitvoering van de TOP-regeling en de nog lopende SUM-uitkeringen valt vanaf deze datum onder de verantwoordelijkheid van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro (PME). Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas verzorgt zelf de uitbetalingen aan haar deelnemers. Toeslag Een toeslag is een verhoging van een pensioen of een aanspraak op pensioen welke is gebaseerd op een in het pensioenreglement omschreven regeling, dan wel op incidentele basis wordt verleend. Voorziening Pensioenverplichtingen Bedrag dat aanwezig moet zijn om samen met de toekomstige premieontvangsten aan de reeds bestaande pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Waardeoverdracht Het overdragen van de contante waarde van de pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt. Pensioenaanspraken worden afgekocht door de pensioenuitvoerder van de oude werkgever en de afkoopwaarde wordt rechtstreeks overgedragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. 12

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31

-1- Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 29 Staat van baten en lasten 30 Kasstroomoverzicht 31 -1- JAARVERSLAG 2010 STICHTING CRH PENSIOENFONDS INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 2 Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 Reactie van het bestuur 19 Verslag

Nadere informatie

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9

Inhoud. Verslagen toezichtsorganen. Verslag van het bestuur. PMA Jaarrekening 2012. Overige gegevens. Bijlagen. Samenvatting 9 pmaπjaarverslagπ2012 π Inhoud Voorwoord 4 Profiel van PMA 5 Kerncijfers 6 Functionarissen 7 Verslag van het bestuur Samenvatting 9 1 Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 12 1.1 De pensioenregeling 12 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Datum rapport 28 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Profielschets Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2014 Inhoud Meerjarenoverzicht 5 Voorwoord 7 1 Het pensioenfonds 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Over het pensioenfonds 8 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 8 1.2.2 Werkingssfeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Invista

Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Stichting Pensioenfonds Invista Tunnelweg 95, 6468 EJ Kerkrade Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V.

JAARVERSLAG 2005 STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. JAARVERSLAG 2005 VAN DE STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. VAN NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN De Stichting S.E.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd Professor Leonard Fuchslaan

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Actuariële en bedrijfstechnische nota Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars Postbus 194 3454 ZK DE MEERN Versie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Jaarverslag 2010. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Jaarverslag 2010 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Samenwerking... Ballast Nedam realiseert graag projecten waarbij we al onze kennis en kunde kunnen aanbieden aan de klant. Door samen te werken en

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie