Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren"

Transcriptie

1 Voorzorgskas Een nieuwe visie op verzekeren Jaarverslag 2001

2 2001 in de kijker Negatief beursklimaat De jaren 90 waren gouden beursjaren met twee cijfer rendementen. Het jaar 2000 daarentegen was mager, maar 2001 tartte elke verbeelding: minus 15% en minder op risicokapitaal. Het beursrendement van de portefeuille van de Voorzorgskas bedraagt minus 3,5%, ruim beter dan het gemiddelde van de pensioenfondsen. Voorzichtige beleggingspolitiek De belegging van de leden bij de Voorzorgskas is een lange termijn investering: de gemiddelde looptijd tot vervaldag bedraagt 16 jaar. De VKA kan dan ook de beschikbare reserves investeren op lange termijn: 60% in vastrentende effecten en 40% in genoteerde aandelen. Een optimale diversificatie wordt hierbij nagestreefd. VKA = 3,75% + 2% Een winstverdeling van 2% wordt toegekend aan de leden uit het fonds voor winstverdeling dat in het verleden werd aangelegd. Het rendement van de kapitalen belegd bij de VKA bedraagt gemiddeld 7,15% over de laatste 10 jaar. VKA nieuwe stijl De activiteiten van de Voorzorgskas ontplooien zich verder. Zij geniet een groot vertrouwen onder haar leden, de persoonlijke stortingen stijgen met 22%. Ook andere medici en paramedici worden volwaardig lid van de VKA. De Voorzorgskas profileert zich in deze niche als een volledige financiële dienstverlener: extralegaal pensioen, levensverzekeringen, bancaire producten, variaverzekeringen, internet. Een goede zorgverlener De VKA neemt duidelijke standpunten in om de belangen van haar leden optimaal te beschermen bij belangrijke dossiers zoals het aanvullende pensioen voor zelfstandigen. Ook de evolutie bij de werknemers wordt op de voet gevolgd. Alle medici en paramedici kunnen genieten van de stabiliteit en zekerheid die de Voorzorgskas biedt.

3 De Voorzorgskas in permanente evolutie Vanaf de start in 1968 heeft de VKA, gezien haar beperkte omvang en de concurrentie met de commerciële verzekeraars, gestreefd naar een evenwichtige inkomen, beroepsaansprakelijkheid, brand, auto, rechtsbijstand,... te kunnen aanbieden werd in 1998 de verzekeringstussenpersoon Archimedex opgericht. doch dynamische structuur om zich snel te kunnen aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden. In samenwerking met de Algemene Pharmaceutische Bond werd in 2001 Pharmaplanet (www.pharmaplanet.be) Ze groeit gestaag en investeert steeds meer in competente medewerkers en infrastructuur. We streven er constant naar een optimale service aan de leden te bieden, met een zo hoog mogelijk financieel rendement voor hen. Gemotiveerde medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang. opgericht die aan medici en paramedici internet diensten aanbiedt zoals een unieke ingangscode bij meer dan 600 beschermde medische websites, de mogelijkheid tot het maken van een eigen professionele website, farmaceutisch E-zine, de visibiliteit op het internet. Op termijn zal dit medium efficiënt ingeschakeld worden in de contacten van de Opgericht als onderlinge vereniging met VKA met zijn leden. het statuut van verzekeringsmaatschappij heeft zij in 1996 een bijkomende erkenning gekregen als pensioenkas om extra fiscale mogelijkheden te bieden aan apothekers, artsen en tandartsen. De Voorzorgskas is nu klaar om de nieuwe ontwikkelingen in het kader van de aanvullende pensioenen, zowel voor zelfstandigen als voor bedienden, aan te gaan. Hierbij moet men rekening houden met Het solidariteitsfonds van de pensioenkas verleent dekkingen bij o.m. overlijden en invaliditeit. De waarborg in geval van hospitalisatie biedt de leden en hun familie een volledige dekking, fundamenteel voor hen die bij een individuele zowel technische, financiële en fiscale elementen. Het solidariteitsaspect tussen de leden is bovendien van fundamenteel belang, bewijs hiervoor zijn de 800 nieuwe leden die de Voorzorgskas in 2001 heeft aanvaard. verzekering uit de boot vallen omwille van medische antecedenten. De globalisering van de economie en de markten vergt een toenadering naar Om ook optimale dienstverlening voor risicoverzekeringen zoals gewaarborgd andere beroepsgroepen. De Voorzorgskas staat hiervoor open.

4 De portefeuille De beleggingen ten bedrage van 212 miljoen EUR (ruim 8,5 miljard BEF) worden volgens duidelijke richtlijnen van de Raad van Bestuur deels intern, deels extern beheerd. Deze richtlijnen vertalen zich in een doorgedreven scheiding tussen het beheer van de portefeuille ( management ), de bewaargeving ( custody ) en de transacties ( brokerage ). Het beheer van de portefeuille is in 2001 toevertrouwd aan Bank Degroof (Brussel) en Lombard Odier (Amsterdam). De bewaargeving is in handen van Bank of New York (Brussel). Voor alle transacties dienen de beheerders het principe van best execution toe te passen. Op elk niveau voert het investeringscomité de nodige evaluaties uit en waar nodig wordt ingegrepen. BELEGGINGSSTRATEGIE De Raad van Bestuur oordeelt dat de strategische toewijzing van 60% van de beleggingen in vastrentend kapitaal en 40% in genoteerde aandelen op termijn de beste keuze is. Bij lange termijn simulaties omtrent de risicograad van de beleggingen houdt de VKA rekening met een opbrengst vóór inflatie van 5% bij obligaties en van 8% bij aandelen. Een gediversifieerde portefeuille zal op termijn dus in principe meer opbrengen. Anderzijds dienen er wel regelmatige inkomsten te worden verkregen, voornamelijk uit obligaties, om het jaarlijkse rendement van 3,75% te garanderen. Het risico om op korte termijn aandelen te moeten verkopen stelt zich niet: de uitbetalingen aan de pensioengerechtigde leden bedragen veel minder dan de jaarlijkse stortingen van de actieve leden. De gemiddelde leeftijd van de leden bedraagt 41 jaar Vrouwen Mannen

5 Per was de portefeuille, in beurswaarde, als volgt samengesteld: 1- Aandelen 2- Cash 3- Onroer, goederen Obligaties: 4- Euro Overheid 5- Euro Bedrijven 6- Non Euro West Europa 7- Non Euro Andere De belangrijke cashpositie per is opmerkelijk en ingegeven door de grote instabiliteit op de financiële markten. Verdere diversificatie van de portefeuille wordt nagestreefd, zoals reeds duidelijk op blijkt uit de grafiek betreffende de obligaties. Dit moet de VKA toestaan om de risicograad zo laag mogelijk te houden zonder de verwachte meeropbrengst in aandelen op lange termijn te hypothekeren. Een meer doorgedreven sectorbenadering en een grotere positie in aandelen buiten de eurozone en in vastgoed worden overwogen. De mogelijkheid om een gedeelte van de portefeuille onder passief indexbeheer te plaatsen is ter studie. Per was de sectorverdeling van de aandelen als volgt: Nutsbedrijven Financiële instellingen Telecommunicatie Informatietechnologie Gezondheidszorg Consumentengoederen primair Consumentengoederen overige Industriële bedrijven Materialen Energie 3,3 4,4 8,8 10 9,9 6,5 6,1 12,1 6,7 9 9,9 10,3 7,6 6,8 3,1 4,7 4,7 10,2 26,1 VKA MSCI Europe 39,6 Sectoriële verdeling: VKA versus MSCI Europe 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

6 De beleggingsstrategie van de VKA kan dus omschreven worden als dynamisch conservatief. Evenwel kan men niet voorbij gaan aan de belangrijke terugval van de aandelenmarkt in De Raad van Bestuur stelt de aanwezigheid vast van belangrijke boekhoudkundige minderwaarden, in vergelijking met de beurswaarde per 31 december. De Raad stelt voor om de niet-gerealiseerde boekhoudkundige minderwaarden die zij als duurzaam beschouwt, ter waarde van 7,08 miljoen EUR (285 miljoen BEF), te boeken. Deze situatie hypothekeert de financiële positie van de Voorzorgskas niet aangezien voldoende beschikbare reserves in het verleden werden opgebouwd, onder meer door de realisatie van belangrijke meerwaarden in het boekjaar De noodzakelijke solvabiliteitsmarge, opgelegd door de CDV, komt niet in het gedrang. Het kantorencomplex van Wathall N.V., waarin de VKA meerderheidsaandeelhouder is, blijft verder verhuurd aan de Belgische overheid. Door de jaarlijkse afschrijvingen boekt de vennootschap nog steeds een fiscaal verlies dat echter gecompenseerd wordt door de reële waarde van het gebouw. Het gebouw, aanpalend aan de maatschappelijke zetel en aangekocht in 2000, wordt gerenoveerd en zal begin 2003 opgeleverd worden. De technische reserves De technische reserves, onder controle van een door het CDV gemandateerd actuaris, ten belope van 204 miljoen EUR (ruim 8,2 miljard BEF) bedragen het totaal van de beleggingen van de leden bij de VKA. Hierbij ziet U de evolutie over de afgelopen twintig jaar. Het fonds voor winstdeelname, in het verleden samengesteld ten bedrage van 2,4 miljoen EUR (nagenoeg 95 miljoen BEF) zal gedeeltelijk aangewend worden om aan de leden een winstverdeling van 2% toe te kennen. De Raad meent immers dat, in weerwil van de volatiliteit van de financiële markten, het de taak van een Voorzorgskas is om haar leden een regelmatig rendement uit te keren. Het rendement voor de leden bedraagt zodoende 5,75% in Technische reserves (Mio EUR)

7 Resultaat over het boekjaar 2001 De Voorzorgskas is er opnieuw in geslaagd om, in een moeilijke concurrentiële omgeving, de premie inkomsten van nagenoeg 17 miljoen EUR (684 miljoen BEF) te doen toenemen met meer dan 11% ten opzichte van het jaar Het totaal van de RIZIVbijdrages voor het extralegaal pensioen van de zorgverleners bedraagt circa 45% hiervan. Meer dan 5000 apothekers, artsen en tandartsen vertrouwen hun aanvraag toe aan de Voorzorgskas. De persoonlijke stortingen van de leden kenden een stijging van meer dan 21%.Tal van zorgverleners onderkennen de nood tot opbouw van een extralegaal pensioen en appreciëren de voordelen van de Voorzorgskas: gunstig fiscaal systeem, variabele en vrijwillige premies, hoge winstverdeling over de jaren heen, evenwichtig solidariteitspakket. Een belangrijke toename valt ook te noteren bij de groepsverzekeringen, speciaal ontworpen voor zelfstandigen in vennootschap. ARCHIMEDEX De activiteiten van het makelaarsbureau van de VKA nemen ook in belangrijke mate toe in het boekjaar 2001: 1600 nieuwe contracten, 13% meer inkomsten. Bijna iedere dag wordt een nieuwe autopolis afgesloten. Farmarisk, het collectief gewaarborgd inkomen contract, werd overgebracht naar de onderlinge medische verzekeraar AMMA. Farmasafe, het globaal contract voor alle risico s inherent aan de exploitatie van de officina, werd vernieuwd en uitgebreid. De samenwerking met de sociale kas VEV en met het Onafhankelijk Ziekenfonds loopt vlot. De VKA, via Archimedex, lanceerde zich in 2001 ook op de markt van het verzekeringsbankieren. Met Scottish Equitable International, een dochter van wereldspeler Aegon, adviseert de VKA haar leden nu ook in beleggingsfondsen onder de vorm van een tak 23 verzekeringspolis. Niet alleen de Voorzorgskas diversifieert haar portefeuille, ook de leden kunnen nu van onze know-how genieten. Voor leden die voor de zekerheid kiezen werd het verzekeringsfonds VKA met een duurtijd van 8 jaar gelanceerd met hetzelfde rendement als alle andere levensverzekeringsproducten bij de Voorzorgskas.

8 De opbrengsten van de beleggingen bedragen nagenoeg 15 miljoen EUR (605 miljoen BEF), een belangrijke daling ten opzichte van 2000 waarin belangrijke meerwaarden op de aandelen werden gerealiseerd. Het gerealiseerde rendement, voortkomend uit dividenden, coupons en gerealiseerde meerwaarden en na aftrek van de gerealiseerde minwaarden en betaalde interesten bij aankoop, bedraagt nog steeds 4%, voldoende om het gegarandeerd rendement aan de leden en de financiële kosten te dekken. De uitbetalingen aan de leden onder de vorm van kapitalen op pensioen leeftijd of onder de vorm van lijfrente namen toe door normale schommelingen in het aantal leden die op pensioen gaan. De wijziging van de technische reserves is het resultaat van een toename door nieuwe premies en een afname door uitbetaling aan leden. Een winstverdeling van 2% wordt toegekend uit het winstdeelnamefonds zoals reeds eerder uiteengezet, zonder impact op het resultaat. De bedrijfskosten blijven stabiel. De overgang naar de euro alsook de ingebruikname van een nieuw boekhoudkundig systeem in 2001 bracht geen noemenswaardige verhoging van de kosten met zich mee. In 2002 plant de Raad een belangrijke investering door een noodzakelijke aanpassing van het informaticasysteem. De totale beleggingslasten nemen in belangrijke mate toe door de afboeking van niet-gerealiseerde minderwaarden op aandelen, zoals eerder reeds uiteengezet. De beheerslasten nemen toe door betaling van intresten op obligaties, aangekocht na de vervaldag. De beheer-, bewaar- en transactiekosten bedroegen 0,36% op de beleggingen. De vergoeding van het kapitaal van EUR (30 miljoen BEF) ter beschikking gesteld door de beroepsverenigingen stichtende leden bedraagt EUR (3,9 miljoen BEF). Deugdelijk bestuur bij VKA De Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) verplicht de verzekeringsondernemingen ertoe een specifieke organisatiestructuur, aangepast aan het verzekeringsbedrijf, aan te nemen. De nieuwe statuten, voorgelegd aan de Algemene Vergadering en reeds goedgekeurd door de CDV en de Minister van Sociale Zaken, passen de structuur van de VKA aan teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen de taak van de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Het eerste orgaan is verantwoordelijk voor de strategie en het toezicht op het beheer, het laatste voor het beheer van de onderneming. In het toezicht op het Directiecomité zal de Raad worden bijgestaan door een, in haar midden opgericht, auditcomité en een investeringscomité, elk voorgezeten door een

9 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de Voorzorgskas verzoekt de Algemene Vergadering om de balans en resultaatrekening voor het boekjaar 2001 goed te keuren en kwijting De Raad van Bestuur van de Voorzorgskas dankt haar medewerkers voor de voortdurende inzet en de toewijding aan de onderlinge verzekeringsvereniging. te verlenen aan de bestuurders. Conform de nieuwe statuten stelt de Raad van Bestuur volgende personen voor: in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder: Henri Lemberger en Philip Neyt in de hoedanigheid van bestuurder - lid van het directiecomité: Annette Douven, Nico Lodewijks, Bruno Mattelaer en Pierre Vossen. Getekend: Bernard Bailleux, ondervoorzitter; Karel Broechoven, bestuurder; Johan Cuypers, ondervoorzitter; Pierre Delooz, ondervoorzitter; Jeanne-Marie Henne, bestuurder; Yves Hermans, bestuurder; Luc Dhondt, bestuurder; Bruno Mattelaer, gedelegeerd bestuurder; Robert Seurinck, bestuurder; Daniel Pauly, bestuurder; onafhankelijk bestuurder die geen lid is van de vereniging en die wordt aangezocht omwille van zijn specifieke kennis. De leden van het directiecomité zullen mee zetelen in de Raad van Paul Marie Vanderborcht, bestuurder; Edward Van Vre, voorzitter; Stefan Verbeeck, bestuurder. Bestuur maar zullen geen deel uitmaken van de toezichtcomités. Het merendeel van de bestuurders zal bestaan uit vertegenwoordigers van de leden. Deze wijzigingen zullen de Voorzorgskas toestaan om, op een professionele wijze, haar structuren verder uit te bouwen, in de geest van een onderlinge vereniging, in het belang van de leden. Gecontroleerd door: Eric Clinck, commissaris, revisorenkantoor KPMG Michel, Deffet, regeringscommissaris, Ministerie van Sociale Zaken Roos Hardy, actuaris, actuarissenkantoor Watson & Wyatt

10 Balans op In Euro Actief Immateriële activa 7 412, ,05 Beleggingen , ,73 Onroerende goederen , ,21 Verbonden ondernemingen , ,63 Aandelen , ,12 Minderwaarden op aandelen ,85 - Obligaties , ,53 Thesaurie-effecten ,53 - Beleggingsfondsen , ,03 Minderwaarden op fondsen ,19 - Hypothecaire leningen , ,20 Overige leningen , ,12 Deposito's , ,89 Vorderingen , ,45 Verzekeringnemers , ,93 Herverzekering ,09 - Overige , ,53 Overige activa , ,46 Materiële activa , ,10 Beschikbare waarden , ,35 Verworven, niet-vervallen intresten , ,70 TOTAAL , ,40 Passief Eigen vermogen , ,89 Geplaatst kapitaal , ,57 Onbeschikbare reserve , ,10 Beschikbare reserve , ,22 Technische reserves , ,16 Schulden , ,09 Verzekering , ,39 Herverzekering , ,29 Belastingen en sociale lasten , ,68 Overige , ,74 Overlopende rekeningen 638,25 638,25 TOTAAL , ,40

11 Resultatenrekening op In Euro Premie inkomsten , ,08 Brutopremies , ,27 Uitgaande herverzekeringspremies , ,19 Opbrengsten van beleggingen , ,70 Opbrengsten , ,10 Gerealiseerde meerwaarden , ,60 Uitbetalingen aan leden , ,69 Herverzekering ,36 - Uitkering ,56 - Terugwinning ,92 - Wijziging van de technische reserves , ,30 Winstverdeling ,13 Bedrijfskosten , ,27 Beleggingslasten , ,10 Beheerslasten , ,55 Waardecorrecties , ,09 Gerealiseerde minderwaarden , ,47 Geboekte minderwaarden ,04 - Overige opbrengsten , ,00 Uitzonderlijk resultaat , ,40 Resultaat van het boekjaar , ,88 Vergoeding van het kapitaal , ,47 Onttrekking/toevoeging aan de reserves , ,41

12 De Groep VKA omvat: VKA o.v.v. Archimedex c.v.b.a. Pharmaplanet c.v.b.a. Archimedesstraat Brussel Tel 02/ Fax 02/ E : W :

MET OOG VOOR ZORG VERSLAG AAN DE LEDEN 2005

MET OOG VOOR ZORG VERSLAG AAN DE LEDEN 2005 MET OOG VOOR ZORG ) VERSLAG AAN DE LEDEN 2005 BOEKJAAR 2005 ACTIEFZIJDE VAN DE BALANS Continuïteit is het sleutelwoord in 2005 voor VKA, zowel wat betreft haar intern functioneren als voor haar omgeving:

Nadere informatie

2010, een bijzonder jaar

2010, een bijzonder jaar Verslag aan de leden 2010 Onderlinge verzekeringsvereniging 2010, een bijzonder jaar De markante gebeurtenis van 2010 was zonder twijfel de naamswijziging van onze vereniging, goedgekeurd door de Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Met oog. voor zorg

Jaarverslag 2003. Met oog. voor zorg [ Jaarverslag 2003 Met oog voor zorg ( M E T OOG VO O R ZO RG 2] Na drie opeenvolgende turbulente jaren op de fi nanciële markten is de tendens in 2003 omgeslagen. Na de negatieve spiraal door de internationale

Nadere informatie

Met oog voor zorg JAARVERSLAG 2004

Met oog voor zorg JAARVERSLAG 2004 Met oog voor zorg ) JAARVERSLAG 2004 BOEKJAAR 2004 2004 was een jaar vol nieuwigheden, zowel voor VKA als voor de verzekeringsmarkt: > De nieuwe wet op het aanvullend pensioen met belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

In volle ontwikkeling voor de zorgverlener

In volle ontwikkeling voor de zorgverlener In volle ontwikkeling voor de zorgverlener 2006 in vogelvlucht Aan de vooravond van de veertigste verjaardag van VKA, willen we even stilstaan bij de situatie in 2006 en ze vergelijken met die van 5 jaar

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE LEDEN 2009

VERSLAG AAN DE LEDEN 2009 VERSLAG AAN DE LEDEN 2009 MET OOG VOOR ZORG ) 2009, DE RUST WEERGEKEERD? Na de uitzonderlijke crisis die de wereldeconomie in 2008 deed wankelen, zagen we in 2009 een - weliswaar onzekere - normalisering

Nadere informatie

Verslag aan de leden 2011

Verslag aan de leden 2011 Verslag aan de leden 2011 Beste leden, Beste zorgverleners, Op financieel vlak was 2011 een uitzonderlijk moeilijk jaar. Curalia is, zoals alle verzekeraars, onderhevig aan de schommelingen op de financiële

Nadere informatie

balans en resultatenrekening resultatenrekening besluit van De raad van bestuur actief 2013 2012 verslag brutopremies 43.872 42.

balans en resultatenrekening resultatenrekening besluit van De raad van bestuur actief 2013 2012 verslag brutopremies 43.872 42. Verslag aan de leden 2013 2013, een jaar van continuïteit 2013 was gekenmerkt door een verder herstel van de financiële markten. Curalia heeft hiervan gebruik gemaakt om haar diversificatie van de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005.

Duidelijk. Duidelijk met u. Verslagen en jaarrekeningen. Boekjaar Gewone algemene vergadering van 27 april 2005. Duidelijk u met Duidelijk met u Verslagen en jaarrekeningen Boekjaar 2004 Gewone algemene vergadering van 27 april 2005 AGF Belgium Insurance n.v. Lakensestraat 35, 1000 Brussel BTW: BE 0403.258.197 -

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE LEDEN MET OOG VOOR ZORG

VERSLAG AAN DE LEDEN MET OOG VOOR ZORG VERSLAG AAN DE LEDEN MET OOG VOOR ZORG ) ONGUNSTIGE ECONOMISCHE CONTEXT De financiële crisis van 2008 spaarde geen enkele sector. Hoewel de oorsprong lag in de hypotheeksector van de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming

VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming VSJ010 Vennootschappelijke balans voor winstbestemming Immateriële vaste activa Boekjaar Vorig boekjaar 1.1 Value of business acquired VSJ025 1 kolom 1 VSJ025 1.1 kolom 1 1.2 Goodwill VSJ025 1 kolom 2

Nadere informatie

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits Inhoud Gekantonneerd fonds Korte beschrijving Samenstelling 31/12/2013 Even terug in de tijd naar het jaar 2011 en 2012 Knipperlichtreserve Communicatie NBB

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Junior Plan 1. Type levensverzekering

Junior Plan 1. Type levensverzekering Junior Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes.

Leedsestraat 22, 9770 Kruishoutem Moretusstraat 6, 9120 Beveren-Waas. staes.siegfried@telenet.be, tel: 0478/313.389, http://www.siegfriedstaes. versie 27/06/2014 Financieel Overzicht - Vragenlijst voor de cliënt (=verzekeringnemer): Naam:.Voornaam:... Voor welke perso(o)n(en) wordt dit document ingevuld? voor uzelf samen met uw partner enkel voor

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002 23 Memopharma Mei 2002 Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers Alle leden van de Voorzorgskas voor Apothekers worden uitgenodigd op de gewone en buitengewone algemene vergadering waarvan u hierbij

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013.

Save Plan 1. (1) Deze Financiële infofiche levensverzekering beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 20/01/2013. Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank 550-3117000-92 Page 1 of 8 Wat is de RIZIV-toelage precies? Het Rijksinstituut

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

WELKOM BIENVENUE WELCOME

WELKOM BIENVENUE WELCOME WELKOM BIENVENUE WELCOME Bruno Venanzi Gedelegeerd Bestuurder Lampiris Coop Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 1 Overzicht Algemene Vergadering Lampiris Coop 24 juni 2014 2 De windturbine

Nadere informatie

van Axa, Baloise, Allianz, AG, Optimco, DKV, Dela, Vivium, Euromex, Lar,.... Diezelfde maatschappijen bezit[ten] een rechtstreekse of middellijke deelneming van meer dan 10% van de stemrechten of van het

Nadere informatie

Save Plan 1. Type levensverzekering

Save Plan 1. Type levensverzekering Save Plan 1 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Levensverzekering waarvan de nettopremies (dit zijn de premies exclusief premietaksen, instapkosten en eventuele premies voor aanvullende waarborgen)

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie