Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzorgskas. Een nieuwe visie op verzekeren"

Transcriptie

1 Voorzorgskas Een nieuwe visie op verzekeren Jaarverslag 2001

2 2001 in de kijker Negatief beursklimaat De jaren 90 waren gouden beursjaren met twee cijfer rendementen. Het jaar 2000 daarentegen was mager, maar 2001 tartte elke verbeelding: minus 15% en minder op risicokapitaal. Het beursrendement van de portefeuille van de Voorzorgskas bedraagt minus 3,5%, ruim beter dan het gemiddelde van de pensioenfondsen. Voorzichtige beleggingspolitiek De belegging van de leden bij de Voorzorgskas is een lange termijn investering: de gemiddelde looptijd tot vervaldag bedraagt 16 jaar. De VKA kan dan ook de beschikbare reserves investeren op lange termijn: 60% in vastrentende effecten en 40% in genoteerde aandelen. Een optimale diversificatie wordt hierbij nagestreefd. VKA = 3,75% + 2% Een winstverdeling van 2% wordt toegekend aan de leden uit het fonds voor winstverdeling dat in het verleden werd aangelegd. Het rendement van de kapitalen belegd bij de VKA bedraagt gemiddeld 7,15% over de laatste 10 jaar. VKA nieuwe stijl De activiteiten van de Voorzorgskas ontplooien zich verder. Zij geniet een groot vertrouwen onder haar leden, de persoonlijke stortingen stijgen met 22%. Ook andere medici en paramedici worden volwaardig lid van de VKA. De Voorzorgskas profileert zich in deze niche als een volledige financiële dienstverlener: extralegaal pensioen, levensverzekeringen, bancaire producten, variaverzekeringen, internet. Een goede zorgverlener De VKA neemt duidelijke standpunten in om de belangen van haar leden optimaal te beschermen bij belangrijke dossiers zoals het aanvullende pensioen voor zelfstandigen. Ook de evolutie bij de werknemers wordt op de voet gevolgd. Alle medici en paramedici kunnen genieten van de stabiliteit en zekerheid die de Voorzorgskas biedt.

3 De Voorzorgskas in permanente evolutie Vanaf de start in 1968 heeft de VKA, gezien haar beperkte omvang en de concurrentie met de commerciële verzekeraars, gestreefd naar een evenwichtige inkomen, beroepsaansprakelijkheid, brand, auto, rechtsbijstand,... te kunnen aanbieden werd in 1998 de verzekeringstussenpersoon Archimedex opgericht. doch dynamische structuur om zich snel te kunnen aanpassen aan de wisselende marktomstandigheden. In samenwerking met de Algemene Pharmaceutische Bond werd in 2001 Pharmaplanet (www.pharmaplanet.be) Ze groeit gestaag en investeert steeds meer in competente medewerkers en infrastructuur. We streven er constant naar een optimale service aan de leden te bieden, met een zo hoog mogelijk financieel rendement voor hen. Gemotiveerde medewerkers zijn hierbij van cruciaal belang. opgericht die aan medici en paramedici internet diensten aanbiedt zoals een unieke ingangscode bij meer dan 600 beschermde medische websites, de mogelijkheid tot het maken van een eigen professionele website, farmaceutisch E-zine, de visibiliteit op het internet. Op termijn zal dit medium efficiënt ingeschakeld worden in de contacten van de Opgericht als onderlinge vereniging met VKA met zijn leden. het statuut van verzekeringsmaatschappij heeft zij in 1996 een bijkomende erkenning gekregen als pensioenkas om extra fiscale mogelijkheden te bieden aan apothekers, artsen en tandartsen. De Voorzorgskas is nu klaar om de nieuwe ontwikkelingen in het kader van de aanvullende pensioenen, zowel voor zelfstandigen als voor bedienden, aan te gaan. Hierbij moet men rekening houden met Het solidariteitsfonds van de pensioenkas verleent dekkingen bij o.m. overlijden en invaliditeit. De waarborg in geval van hospitalisatie biedt de leden en hun familie een volledige dekking, fundamenteel voor hen die bij een individuele zowel technische, financiële en fiscale elementen. Het solidariteitsaspect tussen de leden is bovendien van fundamenteel belang, bewijs hiervoor zijn de 800 nieuwe leden die de Voorzorgskas in 2001 heeft aanvaard. verzekering uit de boot vallen omwille van medische antecedenten. De globalisering van de economie en de markten vergt een toenadering naar Om ook optimale dienstverlening voor risicoverzekeringen zoals gewaarborgd andere beroepsgroepen. De Voorzorgskas staat hiervoor open.

4 De portefeuille De beleggingen ten bedrage van 212 miljoen EUR (ruim 8,5 miljard BEF) worden volgens duidelijke richtlijnen van de Raad van Bestuur deels intern, deels extern beheerd. Deze richtlijnen vertalen zich in een doorgedreven scheiding tussen het beheer van de portefeuille ( management ), de bewaargeving ( custody ) en de transacties ( brokerage ). Het beheer van de portefeuille is in 2001 toevertrouwd aan Bank Degroof (Brussel) en Lombard Odier (Amsterdam). De bewaargeving is in handen van Bank of New York (Brussel). Voor alle transacties dienen de beheerders het principe van best execution toe te passen. Op elk niveau voert het investeringscomité de nodige evaluaties uit en waar nodig wordt ingegrepen. BELEGGINGSSTRATEGIE De Raad van Bestuur oordeelt dat de strategische toewijzing van 60% van de beleggingen in vastrentend kapitaal en 40% in genoteerde aandelen op termijn de beste keuze is. Bij lange termijn simulaties omtrent de risicograad van de beleggingen houdt de VKA rekening met een opbrengst vóór inflatie van 5% bij obligaties en van 8% bij aandelen. Een gediversifieerde portefeuille zal op termijn dus in principe meer opbrengen. Anderzijds dienen er wel regelmatige inkomsten te worden verkregen, voornamelijk uit obligaties, om het jaarlijkse rendement van 3,75% te garanderen. Het risico om op korte termijn aandelen te moeten verkopen stelt zich niet: de uitbetalingen aan de pensioengerechtigde leden bedragen veel minder dan de jaarlijkse stortingen van de actieve leden. De gemiddelde leeftijd van de leden bedraagt 41 jaar Vrouwen Mannen

5 Per was de portefeuille, in beurswaarde, als volgt samengesteld: 1- Aandelen 2- Cash 3- Onroer, goederen Obligaties: 4- Euro Overheid 5- Euro Bedrijven 6- Non Euro West Europa 7- Non Euro Andere De belangrijke cashpositie per is opmerkelijk en ingegeven door de grote instabiliteit op de financiële markten. Verdere diversificatie van de portefeuille wordt nagestreefd, zoals reeds duidelijk op blijkt uit de grafiek betreffende de obligaties. Dit moet de VKA toestaan om de risicograad zo laag mogelijk te houden zonder de verwachte meeropbrengst in aandelen op lange termijn te hypothekeren. Een meer doorgedreven sectorbenadering en een grotere positie in aandelen buiten de eurozone en in vastgoed worden overwogen. De mogelijkheid om een gedeelte van de portefeuille onder passief indexbeheer te plaatsen is ter studie. Per was de sectorverdeling van de aandelen als volgt: Nutsbedrijven Financiële instellingen Telecommunicatie Informatietechnologie Gezondheidszorg Consumentengoederen primair Consumentengoederen overige Industriële bedrijven Materialen Energie 3,3 4,4 8,8 10 9,9 6,5 6,1 12,1 6,7 9 9,9 10,3 7,6 6,8 3,1 4,7 4,7 10,2 26,1 VKA MSCI Europe 39,6 Sectoriële verdeling: VKA versus MSCI Europe 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

6 De beleggingsstrategie van de VKA kan dus omschreven worden als dynamisch conservatief. Evenwel kan men niet voorbij gaan aan de belangrijke terugval van de aandelenmarkt in De Raad van Bestuur stelt de aanwezigheid vast van belangrijke boekhoudkundige minderwaarden, in vergelijking met de beurswaarde per 31 december. De Raad stelt voor om de niet-gerealiseerde boekhoudkundige minderwaarden die zij als duurzaam beschouwt, ter waarde van 7,08 miljoen EUR (285 miljoen BEF), te boeken. Deze situatie hypothekeert de financiële positie van de Voorzorgskas niet aangezien voldoende beschikbare reserves in het verleden werden opgebouwd, onder meer door de realisatie van belangrijke meerwaarden in het boekjaar De noodzakelijke solvabiliteitsmarge, opgelegd door de CDV, komt niet in het gedrang. Het kantorencomplex van Wathall N.V., waarin de VKA meerderheidsaandeelhouder is, blijft verder verhuurd aan de Belgische overheid. Door de jaarlijkse afschrijvingen boekt de vennootschap nog steeds een fiscaal verlies dat echter gecompenseerd wordt door de reële waarde van het gebouw. Het gebouw, aanpalend aan de maatschappelijke zetel en aangekocht in 2000, wordt gerenoveerd en zal begin 2003 opgeleverd worden. De technische reserves De technische reserves, onder controle van een door het CDV gemandateerd actuaris, ten belope van 204 miljoen EUR (ruim 8,2 miljard BEF) bedragen het totaal van de beleggingen van de leden bij de VKA. Hierbij ziet U de evolutie over de afgelopen twintig jaar. Het fonds voor winstdeelname, in het verleden samengesteld ten bedrage van 2,4 miljoen EUR (nagenoeg 95 miljoen BEF) zal gedeeltelijk aangewend worden om aan de leden een winstverdeling van 2% toe te kennen. De Raad meent immers dat, in weerwil van de volatiliteit van de financiële markten, het de taak van een Voorzorgskas is om haar leden een regelmatig rendement uit te keren. Het rendement voor de leden bedraagt zodoende 5,75% in Technische reserves (Mio EUR)

7 Resultaat over het boekjaar 2001 De Voorzorgskas is er opnieuw in geslaagd om, in een moeilijke concurrentiële omgeving, de premie inkomsten van nagenoeg 17 miljoen EUR (684 miljoen BEF) te doen toenemen met meer dan 11% ten opzichte van het jaar Het totaal van de RIZIVbijdrages voor het extralegaal pensioen van de zorgverleners bedraagt circa 45% hiervan. Meer dan 5000 apothekers, artsen en tandartsen vertrouwen hun aanvraag toe aan de Voorzorgskas. De persoonlijke stortingen van de leden kenden een stijging van meer dan 21%.Tal van zorgverleners onderkennen de nood tot opbouw van een extralegaal pensioen en appreciëren de voordelen van de Voorzorgskas: gunstig fiscaal systeem, variabele en vrijwillige premies, hoge winstverdeling over de jaren heen, evenwichtig solidariteitspakket. Een belangrijke toename valt ook te noteren bij de groepsverzekeringen, speciaal ontworpen voor zelfstandigen in vennootschap. ARCHIMEDEX De activiteiten van het makelaarsbureau van de VKA nemen ook in belangrijke mate toe in het boekjaar 2001: 1600 nieuwe contracten, 13% meer inkomsten. Bijna iedere dag wordt een nieuwe autopolis afgesloten. Farmarisk, het collectief gewaarborgd inkomen contract, werd overgebracht naar de onderlinge medische verzekeraar AMMA. Farmasafe, het globaal contract voor alle risico s inherent aan de exploitatie van de officina, werd vernieuwd en uitgebreid. De samenwerking met de sociale kas VEV en met het Onafhankelijk Ziekenfonds loopt vlot. De VKA, via Archimedex, lanceerde zich in 2001 ook op de markt van het verzekeringsbankieren. Met Scottish Equitable International, een dochter van wereldspeler Aegon, adviseert de VKA haar leden nu ook in beleggingsfondsen onder de vorm van een tak 23 verzekeringspolis. Niet alleen de Voorzorgskas diversifieert haar portefeuille, ook de leden kunnen nu van onze know-how genieten. Voor leden die voor de zekerheid kiezen werd het verzekeringsfonds VKA met een duurtijd van 8 jaar gelanceerd met hetzelfde rendement als alle andere levensverzekeringsproducten bij de Voorzorgskas.

8 De opbrengsten van de beleggingen bedragen nagenoeg 15 miljoen EUR (605 miljoen BEF), een belangrijke daling ten opzichte van 2000 waarin belangrijke meerwaarden op de aandelen werden gerealiseerd. Het gerealiseerde rendement, voortkomend uit dividenden, coupons en gerealiseerde meerwaarden en na aftrek van de gerealiseerde minwaarden en betaalde interesten bij aankoop, bedraagt nog steeds 4%, voldoende om het gegarandeerd rendement aan de leden en de financiële kosten te dekken. De uitbetalingen aan de leden onder de vorm van kapitalen op pensioen leeftijd of onder de vorm van lijfrente namen toe door normale schommelingen in het aantal leden die op pensioen gaan. De wijziging van de technische reserves is het resultaat van een toename door nieuwe premies en een afname door uitbetaling aan leden. Een winstverdeling van 2% wordt toegekend uit het winstdeelnamefonds zoals reeds eerder uiteengezet, zonder impact op het resultaat. De bedrijfskosten blijven stabiel. De overgang naar de euro alsook de ingebruikname van een nieuw boekhoudkundig systeem in 2001 bracht geen noemenswaardige verhoging van de kosten met zich mee. In 2002 plant de Raad een belangrijke investering door een noodzakelijke aanpassing van het informaticasysteem. De totale beleggingslasten nemen in belangrijke mate toe door de afboeking van niet-gerealiseerde minderwaarden op aandelen, zoals eerder reeds uiteengezet. De beheerslasten nemen toe door betaling van intresten op obligaties, aangekocht na de vervaldag. De beheer-, bewaar- en transactiekosten bedroegen 0,36% op de beleggingen. De vergoeding van het kapitaal van EUR (30 miljoen BEF) ter beschikking gesteld door de beroepsverenigingen stichtende leden bedraagt EUR (3,9 miljoen BEF). Deugdelijk bestuur bij VKA De Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) verplicht de verzekeringsondernemingen ertoe een specifieke organisatiestructuur, aangepast aan het verzekeringsbedrijf, aan te nemen. De nieuwe statuten, voorgelegd aan de Algemene Vergadering en reeds goedgekeurd door de CDV en de Minister van Sociale Zaken, passen de structuur van de VKA aan teneinde een duidelijk onderscheid te maken tussen de taak van de Raad van Bestuur en het Directiecomité. Het eerste orgaan is verantwoordelijk voor de strategie en het toezicht op het beheer, het laatste voor het beheer van de onderneming. In het toezicht op het Directiecomité zal de Raad worden bijgestaan door een, in haar midden opgericht, auditcomité en een investeringscomité, elk voorgezeten door een

9 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van de Voorzorgskas verzoekt de Algemene Vergadering om de balans en resultaatrekening voor het boekjaar 2001 goed te keuren en kwijting De Raad van Bestuur van de Voorzorgskas dankt haar medewerkers voor de voortdurende inzet en de toewijding aan de onderlinge verzekeringsvereniging. te verlenen aan de bestuurders. Conform de nieuwe statuten stelt de Raad van Bestuur volgende personen voor: in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder: Henri Lemberger en Philip Neyt in de hoedanigheid van bestuurder - lid van het directiecomité: Annette Douven, Nico Lodewijks, Bruno Mattelaer en Pierre Vossen. Getekend: Bernard Bailleux, ondervoorzitter; Karel Broechoven, bestuurder; Johan Cuypers, ondervoorzitter; Pierre Delooz, ondervoorzitter; Jeanne-Marie Henne, bestuurder; Yves Hermans, bestuurder; Luc Dhondt, bestuurder; Bruno Mattelaer, gedelegeerd bestuurder; Robert Seurinck, bestuurder; Daniel Pauly, bestuurder; onafhankelijk bestuurder die geen lid is van de vereniging en die wordt aangezocht omwille van zijn specifieke kennis. De leden van het directiecomité zullen mee zetelen in de Raad van Paul Marie Vanderborcht, bestuurder; Edward Van Vre, voorzitter; Stefan Verbeeck, bestuurder. Bestuur maar zullen geen deel uitmaken van de toezichtcomités. Het merendeel van de bestuurders zal bestaan uit vertegenwoordigers van de leden. Deze wijzigingen zullen de Voorzorgskas toestaan om, op een professionele wijze, haar structuren verder uit te bouwen, in de geest van een onderlinge vereniging, in het belang van de leden. Gecontroleerd door: Eric Clinck, commissaris, revisorenkantoor KPMG Michel, Deffet, regeringscommissaris, Ministerie van Sociale Zaken Roos Hardy, actuaris, actuarissenkantoor Watson & Wyatt

10 Balans op In Euro Actief Immateriële activa 7 412, ,05 Beleggingen , ,73 Onroerende goederen , ,21 Verbonden ondernemingen , ,63 Aandelen , ,12 Minderwaarden op aandelen ,85 - Obligaties , ,53 Thesaurie-effecten ,53 - Beleggingsfondsen , ,03 Minderwaarden op fondsen ,19 - Hypothecaire leningen , ,20 Overige leningen , ,12 Deposito's , ,89 Vorderingen , ,45 Verzekeringnemers , ,93 Herverzekering ,09 - Overige , ,53 Overige activa , ,46 Materiële activa , ,10 Beschikbare waarden , ,35 Verworven, niet-vervallen intresten , ,70 TOTAAL , ,40 Passief Eigen vermogen , ,89 Geplaatst kapitaal , ,57 Onbeschikbare reserve , ,10 Beschikbare reserve , ,22 Technische reserves , ,16 Schulden , ,09 Verzekering , ,39 Herverzekering , ,29 Belastingen en sociale lasten , ,68 Overige , ,74 Overlopende rekeningen 638,25 638,25 TOTAAL , ,40

11 Resultatenrekening op In Euro Premie inkomsten , ,08 Brutopremies , ,27 Uitgaande herverzekeringspremies , ,19 Opbrengsten van beleggingen , ,70 Opbrengsten , ,10 Gerealiseerde meerwaarden , ,60 Uitbetalingen aan leden , ,69 Herverzekering ,36 - Uitkering ,56 - Terugwinning ,92 - Wijziging van de technische reserves , ,30 Winstverdeling ,13 Bedrijfskosten , ,27 Beleggingslasten , ,10 Beheerslasten , ,55 Waardecorrecties , ,09 Gerealiseerde minderwaarden , ,47 Geboekte minderwaarden ,04 - Overige opbrengsten , ,00 Uitzonderlijk resultaat , ,40 Resultaat van het boekjaar , ,88 Vergoeding van het kapitaal , ,47 Onttrekking/toevoeging aan de reserves , ,41

12 De Groep VKA omvat: VKA o.v.v. Archimedex c.v.b.a. Pharmaplanet c.v.b.a. Archimedesstraat Brussel Tel 02/ Fax 02/ E : W :

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Jaarverslag 2014 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN JAARVERSLAG 2001-2002 BLANCO PAGE CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN BLANCO PAGE 2001-2002

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002

Memopharma. De lakmoesproef NEWS. Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers. Mei 2002 23 Memopharma Mei 2002 Nieuwsbrief over verzekeringen voor apothekers Alle leden van de Voorzorgskas voor Apothekers worden uitgenodigd op de gewone en buitengewone algemene vergadering waarvan u hierbij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015

Jaarverslag 2014. Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Jaarverslag Verslagen voorgelegd aan de algemene vergadering der aandeelhouders van 11 juni 2015 Deze balansbrochure opgemaakt ten behoeve van cliënten en andere geïnteresseerden, is slechts een samenvatting

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2014 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Jaarverslag 2002-2003 Deze jaarverslagen zijn de laatste die de Commissie en de Controledienst als afzonderlijke instellingen zullen bekend maken. Zij werden door

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Jaarverslag 2013 Aanvullende informatie online www.gbl.be U kunt bijkomende informatie vinden op de website van de vennootschap, onder meer:: Historische informatie van GBL De jaarlijkse

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

jaarverslag vgp annual report 2010

jaarverslag vgp annual report 2010 vgp annual report 2010 jaarverslag 2010 INHOUD kerncijfers / 3 brief aan de aandeelhouders / 4 vgp in 2010 / 6 Markten / VGP CZ I transactie profiel / 13 strategie / 14 verslag van de raad van bestuur

Nadere informatie

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Risicofactoren 2 Brief aan de aandeelhouders 8 Beheersverslag 0 Kerncijfers

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie