Koersvast. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koersvast. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden"

Transcriptie

1 Ctgb Werkplan en begroting 2014 Meerjaren werkplan en begroting Koersvast College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Aangepaste versie (n.a.v. DG-overleg d.d.29 oktober 2013 en DG Agro-overleg d.d.21 januari 2014) Staan voor een kundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en daarmee bijdragen aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op veiligheid van mens, dier en milieu. Datum Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting Missie, visie en strategie Missie Visie Strategische doelstellingen Kaderbrief Succesbepalende factoren, accenten 2014 en aanbevelingen IVC Risicobeheersing Werkplan Inleiding Toelating & advies Helpdesk Toelating middelen in Nederland Onderhoud toegelaten middelen in Nederland Adviseren over Europese stofbeoordelingen Uitvoeren Europese stofbeoordelingen Internationale kennisuitwisselingsprojecten Ontwikkelingen Bezwaar en beroep & Juridische advisering Beleidsadvisering Relatiebeheer en Communicatie Relatiebeheer Communicatie Ondersteunende processen Personeelszaken & Arbo Document & Informatie Administratieve & Facilitaire ondersteuning Financiën & Control Kwaliteit- en Kennismanagement Informatie- en portfoliomanagement Projectmanagement Begroting Inleiding Financiële paragraaf Meerjaren werkplan en begroting Ontwikkelingen in werkaanbod Financiële paragraaf (meerjarenbegroting ) Bijlagen overige financiële overzichten Datum Pagina 2

3 1. Managementsamenvatting De omgeving van het Ctgb is de afgelopen jaren sterk veranderd. Met de gewasbeschermingsmiddelen verordening en de in 2013 van kracht geworden biocidenverordening worden er aanzienlijk andere eisen aan het Ctgb gesteld dan in het verleden. Het Ctgb oefent bij het uitwerken van dit nieuwe beleid, in samenwerking met de departementen, invloed uit op de vormgeving ervan. Het Ctgb koerst in 2014 door op de ingeslagen weg. Het Ctgb heeft de taak om middelen en stoffen van aanvragers te beoordelen. Het accommoderen van deze vraag is één van de doelstellingen van 2013 en In 2013 is het Ctgb fors gegroeid en in 2014 moeten we de organisatie zo inrichten dat we waar mogelijk flexibel kunnen inspelen op de vraag. Door o.a. de politiek-maatschappelijke belangstelling voor het Ctgb en de onderwerpen waar zij zich mee bezighoudt is de vraag naar beleidsadvies de afgelopen jaren structureel hoger geweest dan oorspronkelijk begroot. Om te voorkomen dat de geplande beleidsadviezen hieronder komen te leiden, is voor 2014 een limiet gesteld aan de afwijking van de beleidsvraag ten opzichte van de beleidsbegroting. Op deze wijze borgt het Ctgb dat zowel aan de wettelijke taak, alsmede aan de politiek urgente onderwerpen voldoende aandacht kan worden besteed. Tevens wordt prioriteit gegeven aan het gedegen vormgeven van het opdrachtnemerschap van beleidsadvisering. Dit zal moeten leiden tot een efficiencyverbetering bij zowel het Ctgb als de aansturende departementen, kortere doorlooptijden en hogere kwaliteit van de beleidsadviezen. Daarnaast leidt dit tot een betere opvolging van de signaalfunctie van het Ctgb. De doelstelling voor 2014 is dat iedere uitgevoerde opdracht wordt geëvalueerd en in het verlengde daarvan gemeten hoe de tevredenheid van de departementen zich ontwikkelt. Een goede prognose van de werklast is de basis voor een verantwoord werkplan. Het voorliggend werkplan is gebaseerd op een realistische inschatting van de minimale vraag. Dat geldt zowel voor het aantal aanvragen als voor het aantal beleidsadviezen. Dat betekent dat de mogelijkheid reëel is dat de vraag hoger zal zijn dan waar in dit werkplan rekening mee wordt gehouden. In dat geval zal in eerste instantie een deel van het werk, zoals het maken van samenvattingen, worden uitbesteed en zal worden beoordeeld of de formatie structureel moet worden uitgebreid. De ervaring leert dat binnen de termijn van een jaar nieuwe instroom gerealiseerd kan worden inclusief het opleidingstraject. De Internationale Visitatiecommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan voor verbetering van het primaire proces en om de besluitvorming voor derden transparanter te maken. Vanaf 2014 zullen deze aanbevelingen worden geïmplementeerd. Om de gestelde doelen voor 2014 te kunnen realiseren heeft het Ctgb een viertal kritische succesfactoren bepaald; 1. Verankeren en consolideren Een transparante planning en grotere voorspelbaarheid door een goede en tijdige afstemming van de vraag van de markt en het aanbod van het Ctgb. 2. Competente medewerkers Sturen op houding en gedrag van medewerkers, het ontwikkelen van kennis, expertise en vaardigheden. Wij gaan zakelijk en pro actief om met de interne en externe omgeving. 3. Financiële positie De financiële positie geeft inzicht in de kostendekkendheid van de gehanteerde tarieven en de financiële gezondheid van de organisatie. 4. Lerende organisatie De lerende organisatie zorgt voor een continue cyclus van leren en verbeteren met als doel het leveren van optimale kwaliteit. De inhoudelijke kwaliteit van beoordelingen door het Ctgb staat hoog aangeschreven. De op basis van de uitgevoerde beoordelingen genomen besluiten zijn goed en worden in hoge mate geaccepteerd door andere lidstaten. Deze kwaliteit wil het Ctgb behouden en borgen. Datum Pagina 3

4 Het Ctgb is Certiked gecertificeerd op basis van ISO9001 en neemt jaarlijks deel aan de Rijksbrede Benchmark (RBB) om de kwaliteit van zijn processen voortdurend te verbeteren. In 2013 is de wetenschappelijk inhoudelijke kwaliteit van het werk van het Ctgb positief beoordeeld door een internationale visitatiecommissie. Het Ctgb wil deze visitatie periodiek laten uitvoeren om ook zijn wetenschappelijk inhoudelijk werk explicieter in de verbetercyclus mee te laten lopen Ontwikkeling werkaanbod Gewasbescherming Ten opzichte van 2013 worden vooralsnog geen grote veranderingen verwacht in het aantal middel- en stofaanvragen. Uitzondering hierop vormt het renewen van middelen. Na renewal van de goedkeuring van een werkzame stof volgt de beoordeling voor renewal van middelen op basis van deze stof. De komende jaren worden veel stoffen opnieuw beoordeeld. Het aantal loopt in ieder geval tot het jaar 2018 op (m.u.v. een dip in 2015). Als gevolg hiervan zal ook het aantal aanvragen voor renewal van middelen de komende jaren toenemen. De werklast bij de aanvragers om middelen tijdig te renewen kan mogelijk leiden tot het niet verdedigen van een aantal middeltoelatingen en tot een verminderd aantal of uitstel van aanvragen voor nieuwe producten en uitbreidingen op bestaande producten. Een en ander is nog erg onzeker omdat de praktische invulling van de renewal procedure nog verder uitgewerkt wordt in Europa. Het aantal te verwachten aanvragen voor de toekomst wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aantal stofbeoordelingen waarvoor Nederland als RMS optreedt. Aanvragers zien graag dat de RMS van een stof ook optreedt als ZRMS van aanvragen voor nieuwe middelen of uitbreiding van middelen op basis van die stof. Het land is immers vertrouwd met het dossier. Daarom zet het Ctgb in op de beoordeling van stoffen in Europees verband. Biociden Voor biociden stond 2013 in het teken van de voorbereiding op de invoering (per 1 september 2013) van de biocidenverordening (528/2012/EU). In 2014 worden de eerste effecten van de biocidenverordening zichtbaar. Het aantal Nederlandse aanvragen onder overgangsrecht zal afnemen. Daarentegen is een groei voorzien van het aantal beoordelingen voor EU nationale aanvragen en EU wederzijdse erkenningen. De verschuiving van beoordelingen onder nationaal overgangsrecht naar de Europese biocidenverordening zal geleidelijk verlopen; op dit moment is de verwachting dat pas in 2024 alle actieve stoffen beoordeeld zullen zijn. De EU vereenvoudigde toelating en de EU unie toelating zijn nieuwe mogelijkheden die onder de biocidenverordening geboden worden. Het is nog onzeker in hoeverre aanvragers van deze nieuwe mogelijkheden gebruik gaan maken. De beoordelingen in het kader van het gedifferentieerde handhavingsbeleid lopen in 2014 ten einde. 2. Missie, visie en strategie Missie Het Ctgb is een zelfstandig bestuursorgaan dat zijn werkzaamheden verricht binnen de beleidskaders van vier departementen: Economische Zaken (EZ), Infrastructuur en Milieu (I&M), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het college beslist op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden over het toelaten van de middelen in Nederland en adviseert over het plaatsen van werkzame stoffen op de lijst van toegelaten stoffen in de Europese Unie. Daarnaast draagt het bij aan het ontwikkelen en uitvoeren van wet- en regelgeving en beleid in Nederland en in Europa. Datum Pagina 4

5 Het Ctgb staat voor de kundige en wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en draagt daarmee bij aan een verantwoord gebruik van deze middelen op nationaal en Europees niveau, met het oog op veiligheid van mens, dier en milieu Visie Het Ctgb draagt bij aan een verantwoord gebruik van middelen door zijn kennis in te zetten bij het ontwerp en de uitvoering van het toelatingsproces en toetsingskaders in Nederland en Europa. Een positie bij de Europese top (inhoudelijk en procesmatig) van toelatingsautoriteiten is een waarborg voor blijvende invloed op het nationale en Europese toelatingsproces Strategische doelstellingen Het Ctgb heeft een aantal strategische hoofddoelstellingen bepaald om invulling te geven aan zijn rol als Europese beoordelingsautoriteit, en als advies- en kennisorgaan. Wij voeren ons werk tijdig uit binnen de Europese en maatschappelijke context. Dit doen wij op een juridisch en wetenschappelijk inhoudelijke en onafhankelijke wijze.. 1. Als Europese beoordelingsautoriteit voeren wij ons werk met een voorspelbaar proces uit, leveren wij onze diensten tegen een maatschappelijk aanvaardbaar tarief, zijn wij transparant naar onze stakeholders over de kwaliteit en onderbouwing van de beoordeling, de status en doorlooptijd van aanvragen en de gehanteerde tarieven en staan wij in een zakelijke verhouding tot onze aanvragers. 2. Als Adviesorgaan leveren wij onze bruikbare, relevante beleidsadviezen tijdig. 3. Als Kennisorgaan (Harmonisatie in Europa) hebben wij een actieve rol in de voortschrijdende harmonisatie tussen de diverse beoordelingsautoriteiten binnen onze zone. Op voor Nederland belangrijke terreinen als kleine teelten en watergerelateerde onderwerpen wenden wij proactief op Europees niveau onze invloed aan Kaderbrief 2014 Bij het opstellen van deze begroting en werkplan wordt, naast de reguliere kerntaken van het Ctgb, ingegaan op de onderwerpen die zijn aangegeven in de Kaderbrief 2014 (DGA-PAV/ d.d. 13 december 2013), te weten: Tabel: Onderwerpen Kaderbrief 2014 Onderwerpen Kaderbrief 2014 De maximale bijdrage van de ministeries voor 2014 blijft op hetzelfde niveau als 2013 ( 1,9 mil.), vanwege de verminderde budgetten bij de ministeries. Voor de Europese stofadvisering (Nederland geen rapporteur) ontvangt het Ctgb geen extra bijdrage van de ministeries. Als het plafond wordt bereikt en er meerwerk moet worden gedaan, dan kan dat mogelijk door het bedrijfsleven worden gefinancierd. Vanuit EZ zal hierover in dat geval met het bedrijfsleven worden gesproken. Datum Pagina 5

6 2.5. Succesbepalende factoren, accenten 2014 en aanbevelingen IVC Voor 2014 is een viertal kritische succesfactoren bepaald. Het presteren op deze onderdelen is van cruciaal belang voor het behalen van de doelstellingen. 1. Verankeren en consolideren Dit betekent het zorgen voor een transparante planning en grotere voorspelbaarheid op zowel proces als inhoud. Dit doen we door regelmatig en goed contact met de aanvrager te hebben en duidelijke afspraken te maken over wanneer en hoe een aanvraag ingediend moet worden en hoe het Ctgb vervolgens die aanvraag beoordeelt en wanneer de aanvrager een besluit kan verwachten. We meten en monitoren dit proces en deze afspraken continu. Tevens zetten wij in op Europese harmonisatie; wij kennen het EU speelveld en nemen deel aan internationale overlegstructuren en beheersen daarmee de voorspelbaarheid t.o.v. andere lidstaten. 2. Competente medewerkers Dit betekent dat wij sturen op houding en gedrag van medewerkers, het ontwikkelen van kennis, expertise en vaardigheden. Wij gaan zakelijk en pro actief om met de interne en externe omgeving. Dit doen wij door verder te koersen op de ingeslagen weg en aan te spreken op gedrag. Wij investeren in het opleiden en ontwikkelen van medewerkers door voldoende financiële ruimte en uren hiervoor te reserveren. Daarnaast gaan we strategische allianties aan met o.a. evaluerende instanties om ervaring en kennisveld te verbreden. Tenslotte wil het Ctgb zorgen voor een goed en gezond werkklimaat, door oog te hebben voor de medewerkers en de werkdruk en daarbij te streven naar een laag ziekteverzuim. 3. Financiële positie De financiële positie geeft inzicht in de kostendekkendheid van de gehanteerde tarieven en de financiële gezondheid van de organisatie. Dit bewaken wij door het sturen op een gerealiseerd uurtarief van 115,- en monitoren van de liquiditeitspositie (Current ratio >1) en het sturen op het eigen vermogen tot maximaal 10% van de gemiddelde jaaromzet over afgelopen 3 jaren 4. Lerende organisatie De lerende organisatie zorgt voor een continue cyclus van leren en verbeteren met als doel het leveren van optimale kwaliteit. Dit bewaken wij door het regelmatig uitvoeren van interne audits, het jaarlijks uitvoeren van de Certiked audit (met als beoogd resultaat 0 tekortkomingen) en het 2-3 jaarlijks uitvoeren van klant- en medewerkeronderzoek. Daarnaast is het Ctgb aangesloten bij de RBB die jaarlijks een rijksbrede benchmark uitvoert, waardoor het Ctgb een goed beeld krijgt hoe het scoort ten opzichte van vergelijkbare organisaties. Tenslotte vindt er met enige regelmaat een internationale visitatie plaats om de kwaliteit van onze werkzaamheden te beoordelen Risicobeheersing Voor het realiseren van het werkplan 2014 geldt een aantal randvoorwaarden en kunnen risico s optreden als niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan. Niet volledig geharmoniseerd.. Risico: De beoordeling in de lidstaten loopt soms nog uiteen. De mogelijkheid om bij een nationale toelating (wederzijdse erkenning) bij te sturen is zeer beperkt. Nederland moet er van uit kunnen gaan dat andere lidstaten hun werk goed doen, andere lidstaten moeten er vanuit kunnen gaan dat wij ons werk goed doen. Het correctiemechanisme (notificatie van een afwijkend besluit) is een zwaar middel dat kan leiden tot verslechterende verhoudingen. Preventieve maatregel: Actief inzetten op harmonisatie binnen onze Europese zone op alle niveaus (technisch wetenschappelijk, procedureel, bestuurlijk) door goede contacten te onderhouden met andere lidstaten en vroegtijdig collegiaal te overleggen. Datum Pagina 6

7 Onvoorziene werkzaamheden met hoge prioriteit (beleidsvragen). Risico: Niet alle werkzaamheden worden tijdig afgehandeld (dit geldt voor zowel het beantwoorden van beleidsvragen als voor het beoordelen van aanvragen). Preventieve maatregel: Monitoren van de hoeveelheid aanvragen en zo nodig het gesprek hierover aan gaan met de (aan)vrager. Het niet in behandeling nemen van beleidsvragen als blijkt dat er onvoldoende zekerheid bestaat over de financiering hiervan. Snelle maatschappelijke ontwikkelingen en verscherping van tegenpolen (polarisatie).. Risico: Verlies van vertrouwen door de omgeving in de overheid. Preventieve maatregel: Door goed in contact te zijn met de relevante sleutelfiguren uit de omgeving van het Ctgb, weten we wat er speelt en kunnen daar zo nodig op aanhaken. Niet flexibel kunnen inspelen op een sterk wisselende vraag. Risico: Onbalans tussen vraag en aanbod, waardoor je als Ctgb de vraag niet kunt accommoderen. Preventieve maatregel: Zorgen voor balans en zekerheid in flexibele in/ externe schil. (capaciteitsplanning). En ook hier geldt weer: door in contact te zijn met (aan)vragers vanuit beleid en industrie goede prognoses opstellen. Datum Pagina 7

8 3. Werkplan Inleiding Het Ctgb koerst in 2014 door op de ingeslagen weg. Het Ctgb heeft de taak om middelen en stoffen van aanvragers te beoordelen. Het accommoderen van deze vraag is één van de doelstellingen van 2013 en In 2013 is het Ctgb fors gegroeid en in 2014 moeten we de organisatie zo inrichten dat we waar mogelijk flexibel kunnen inspelen op de vraag Toelating & advies De sterke groei van de inzet van menskracht op deze processen die in 2013 gerealiseerd is, zal er in 2014 toe leiden dat het Ctgb verder in control komt op het gebied van de productie. Hiermee neemt de door de omgeving zo vurig gewenste voorspelbaarheid sterk toe. De laatste restjes achterstallig werk worden in 2014 weggewerkt. Vanaf januari 2014 wordt gewerkt volgens een nieuw sturingsmodel, waarbij werkprocessen en capaciteitsplanningen zodanig zijn aangepast dat de doorlooptijd van beoordelingen verder teruggebracht kan worden en het ontstaan van nieuwe werkachterstanden wordt voorkomen Helpdesk Helpdesk In 2013 is veel tijd gestoken in de (voorbereiding van) (her)inrichting van applicaties, processen en organisatie. De helpdeskapplicatie was medio 2013 nog niet operationeel. In 2014 zullen we, ondersteund door nieuwe applicaties, efficiënter kunnen werken waarbij een van de uitgangspunten is om meer kostendekkend te werken. Informatieverstrekking is een wettelijke taak die het Ctgb op adequate wijze wil invullen. Dit betekent dat het Ctgb bereikbaar moet zijn voor het stellen van vragen. Hierin wordt voorzien door de website van het Ctgb. Gezien de complexiteit van het werkveld en de urgentie van sommige vragen is het wenselijk om ook telefonisch goed bereikbaar te zijn en voldoende capaciteit te hebben om vragen direct uit te zetten indien deze niet door de helpdesk zelf kunnen worden beantwoord. Capaciteit is in 2013 een knelpunt dat in 2014 wordt opgelost. Daartoe zal de capaciteit van de helpdesk worden uitgebreid zodat deze op werkdagen telefonisch van 09:00 tot 17:00 uur bereikbaar is. Ontwikkelingen In 2014 wordt het project Front Office voltooid. De helpdesk is een belangrijk deel van de Front Office. Het resultaat is mogelijk een andere werkwijze en andere inrichting van processen. Het opleveren van een vraagen antwoord database maakt deel uit van dit project. Het vullen van deze database start in 2013 en zal vanaf 2015 capaciteit gaan besparen. Begin 2014 wordt de nieuwe website ingericht inclusief vernieuwde FAQ informatie (veel gestelde vragen), waardoor naar verwachting in 2014 veel eenvoudige vragen aan de helpdesk kunnen worden ondervangen. Daarnaast zal voor vragen van algemene aard zoveel mogelijk worden doorverwezen naar Postbus 51 van de overheid. De inwerkingtreding van de biocidenverordening op 1 september 2013 brengt naar verwachting meer werk met zich mee voor de helpdesk. Niet alleen worden veel vragen verwacht over de nieuwe verordening en bijbehorende guidance, maar zal het Ctgb zich ook aansluiten bij het Europese netwerk van biocide helpdesks dat onder coördinatie en toezicht staat van ECHA (European Chemicals Agency). Het is de verwachting dat het deelnemen aan dit HelpNet in de praktijk meer werk oplevert. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel dit zal zijn. Het Ctgb heeft als taak gekregen voor treated articles een vraagbaak te zijn. Hiervoor is extra capaciteit voor de helpdesk nodig. Datum Pagina 8

9 Om de helpdesk meer kostendekkend te krijgen wordt gekeken naar het proces en de categorie indeling. Hierdoor is de verwachting dat er in 2014 meer betaalde schriftelijke verzoeken zullen worden ingediend. Als onderdeel van de proceswijziging zal ook worden gestuurd op het zoveel mogelijk indienen van vragen per mail in plaats van per telefoon. De hoeveelheid s en telefonische vragen zullen daarom naar verwachting respectievelijk rond de en liggen. De helpdesk heeft een belangrijke rol bij het informeren en adviseren van potentiële aanvragers. In 2014 wordt 90% van de helpdeskverzoeken beantwoord binnen vastgestelde termijnen. Tabel: Producten en aantallen Helpdesk/Frontoffice 2014 Product Productomschrijving Aantal Betaalde verzoeken Verzoek biocide 50 Verzoek gewasbescherming 100 Niet betaalde Vragen via verzoeken Telefonische vragen Resultaten Oplevering resultaten Frontoffice-project Kortere doorlooptijden voor betaalde en onbetaalde helpdeskverzoeken Interne kennisbank met geactualiseerde informatie op basis van door of aan de helpdesk gegeven antwoorden Deelname aan BPR helpdesk network Toelating middelen in Nederland Gewasbescherming Voor het beoordelen van de toelaatbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland geldt in toenemende mate dat die beoordeling plaatsvindt binnen de Europees geharmoniseerde context. Hoewel er nog een flink aantal aanvragen loopt die nog volgens het overgangsrecht beoordeeld zullen moeten worden, geven aanvragers aan dat zij ook daarbij graag zoveel mogelijk een Europees geharmoniseerde beoordeling toegepast zien. Aan deze wens komt het Ctgb, waar dat juridisch mogelijk is, graag tegemoet. Zonale aanvragen Voor de zonale aanvragen geldt de gewasbeschermingsverordening uit 2011 als toetsingskader. Hierbij voert een lidstaat de beoordeling uit van een middel, waarmee een aanvrager vervolgens op eenvoudige wijze een toelating in de andere lidstaten binnen dezelfde zone kan aanvragen. Het Ctgb beoogt in zonale beoordelingen uit te voeren (zrms aanvragen). Daarnaast verwacht het Ctgb dat er op ca. 75 zonale beoordelingen van andere lidstaten commentaar geleverd zal moeten worden (CMS aanvragen), waarbij ook de Nederland-specifieke elementen worden beoordeeld. Ook voor aanvragen waarvoor Nederland geen CMS is, wordt in een enkel geval (ca.10 in 2014) commentaar geleverd op de zonale beoordeling van een andere lidstaat voor middelen die voor de Nederlandse situatie relevant zijn. Dit omdat later via wederzijdse erkenning toelating tot de Nederlandse markt aangevraagd kan worden. Nederlandse aanvragen Wederzijdse erkenning Op basis van een toelating in een andere lidstaat is het mogelijk een aanvraag tot wederzijdse erkenning in te dienen. Het Ctgb verwacht in aanvragen voor wederzijdse erkenning te ontvangen. Datum Pagina 9

10 Kleine toepassingen Nederland afficheert zich binnen Europa als het kennisland op het gebied van de kleine toepassingen. Het Ctgb zet zich er onverminderd voor in de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor deze toepassingen met prioriteit af te handelen. Het betreft naar verwachting 25 aanvragen. Aanvragen van voor 14 juni 2011 Aanvragen die zijn ingediend voor 14 juni 2011 worden in 2014 verder afgewerkt. Dit betreft met name aanvragen tot nieuwe toelating, voorlopige toelating en (vereenvoudigde) uitbreiding van de toelatingen die reeds een eerste beoordeling hebben gehad. Ook aanvragen tot wijziging van het wettelijk gebruiksvoorschrift/gebruiksaanwijzing vallen hieronder. Niet alle aanvragen kunnen helemaal worden afgewerkt omdat voor een deel van de aanvragen aanvullende vragen zijn of worden gesteld. Aanvragers krijgen hierbij de gelegenheid aanvullende gegevens te leveren. Met het genereren van deze gegevens zijn maanden, soms jaren gemoeid. Ook zijn in 2012 en 2013 met de aanvragers afspraken gemaakt over verschuiven van de behandeling van verschillende aanvragen naar 2014 en Voor 8 van deze aanvragen kan de beoordeling daarom in 2014 of zelfs pas 2015 worden afgerond. Herregistratie/Renewal Ook in 2014 blijft het mogelijk aanvragen tot herregistratie in te dienen van middelen op basis van stoffen die op Bijlage 1 van richtlijn 91/414/EEG zijn geplaatst. Deze aanvragen worden nog onder de richtlijn 91/414 beoordeeld. Ook bestaat de mogelijkheid deze als vrijwillig zonale aanvraag in te dienen. Het aantal te verwachten aanvragen na Annex I Renewal (AIR-2) is erg onzeker. Bij het opstellen van deze begroting was niet duidelijk of en zo ja voor hoeveel aanvragen er in 2014 al een renewal aanvraag moet worden ingediend. E.e.a. is afhankelijk van het tijdstip van goedkeuring door de Commissie. Omdat in 2011 een groot aantal stoffen is geplaatst op de hierboven genoemde Bijlage 1 (met als herregistratiedatum 2015) worden er 110 herregistratie aanvragen in 2014 afgehandeld, waarvan een deel als vrijwillig zonale aanvraag. De aanvragen moeten twee jaar voor de herregistratiedatum worden ingediend. Niet alle herregistratieaanvragen zullen in 2014 worden afgehandeld. Een deel van het werk zal doorlopen tot in 2015 (44 aanvragen). Project van WGGA naar WG voor Gewasbeschermingsmiddelen Het huidige WGGA (Wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en Gebruiksaanwijzing (GA)) voor gewasbeschermingsmiddelen levert in de praktijk onduidelijkheden op bij handhaafbaarheid en naleefbaarheid. In het project van WGGA naar WG worden er oplossingen voor deze problemen gezocht. Dit project is in 2010 gestart en zal doorlopen tot september In 2011 is gestart met het daadwerkelijk omzetten van alle WGGA s naar WG s. In 2012 heeft de omzetting van de herbiciden plaatsgevonden, in 2013 de omzetting van insecticiden. In 2014 zal nog worden gewerkt aan de omzetting van de fungiciden. Tabel: Prognose aantal aanvragen tot toelating (gewasbeschermingsmiddelen) 2014 Product Productomschrijving Onderhanden aanvragen Nieuwe aanvragen Af te handelen aanvragen Zonale aanvragen NL ZRMS Zonale aanvragen NL cms Wijzigingsaanvragen nationaal Wederzijdse erkenningen Herregistraties zowel nationaal als (vrijwillig) zonaal/renewals Uitbreidingsaanvrag en Kleine toepassingen niet zonaal Zonale aanvragen voor nieuwe producten Wijzigingsaanvragen zonaal (incl. uitbreidingen) Aanvragen op basis van een zonale beoordeling (voor nieuwe producten of wijzigingen/uitbreidingen) opgesteld door een andere lidstaat; leveren van commentaar en beoordeling NL specifieke aspecten Wijziging die toeziet op NL specifieke aspecten en waarvoor het core dossier niet hoeft te worden aangepast Wederzijdse erkenning aanvragen Nationaal en (vrijwillig) zonale herregistraties/renewals Niet zonale uitbreidingen met kleine toepassingen (NLKUG) Datum Pagina 10

11 Product Productomschrijving Onderhanden aanvragen Overgangsrecht (ex herregistratie aanvragen) Overige aanvragen Voor voorlopige toelatingen of uitbreidingen hierop kan in bepaalde gevallen een aanvraag worden ingediend onder overgangsrecht Inlichtingen voor dierproeven, naamswijzigingen en overschrijvingen, aanvragen voor mineure wijziging samenstelling, afgeleide en parallelle aanvragen, proefontheffingen, intrekkingverzoeken voor toelatingen en exportverklaringen, administratieve wijzigingen (wg)ga, wijziging etikettering, wijziging verpakking. 1 Aantal bevat ca. 10 herregistratie/renewals voor toelatingen o.b.v. wederzijdse erkenning Nieuwe aanvragen Af te handelen aanvragen Biociden Europese verordening biociden Op 1 september 2013 is de biocidenverordening (528/2012) van kracht geworden. Deze vervangt de Europese biocidenrichtlijn (98/8/EC). De verordening geeft regels en stelt criteria, normen en beginselen vast voor het toelaten en beoordelen van werkzame stoffen op Europees niveau en het toelaten en beoordelen van biociden in de Europese lidstaten. Aanvragen voor toelating van biociden tot de Nederlandse markt die vanaf 1 september 2013 binnen zijn gekomen, vallen grotendeels nog onder het overgangsrecht. Werkzame stoffen die op Europees niveau zijn goedgekeurd worden opgenomen in een Unielijst van goedgekeurde stoffen voor een specifieke productsoort (PT). Alleen biociden die gebaseerd zijn op goedgekeurde stoffen worden beoordeeld volgens de verordening. Biociden op basis van werkzame stoffen die nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen worden beoordeeld volgens de Nederlandse Wgb, binnen Ctgb NL aanvragen overgangsrecht genoemd. NL aanvragen overgangsrecht Dit betreft alle aanvragen voor een nieuwe toelating, uitbreiding van een toelating en verlengingsaanvragen op basis van artikel 122 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Voor 2014 wordt verwacht dat er 35 nieuwe aanvragen van dit type zullen worden ingediend, en zullen 50 aanvragen worden beoordeeld. Gedifferentieerd handhavingsbeleid biociden Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het gedifferentieerd handhavingsbeleid biociden dat in 2009 is ingesteld door het Ministerie van I&M. Alle rood geclassificeerde biociden zijn in 2011 en 2012 beoordeeld, in 2013 zijn de oranje geclassificeerde biociden beoordeeld en is een begin gemaakt met de beoordeling van de geel geclassificeerde biociden (totaal 167 aanvragen). Voor 2014 zullen nog 83 beoordelingen moeten worden uitgevoerd. De werkzaamheden lopen door tot september Daarna zijn alle biociden op de markt door het Ctgb beoordeeld. EU Nationale aanvragen (toelating alleen in Nederland) Indien de primaire autorisatie in Nederland plaatsvindt, dat wil zeggen als Nederland als Reference Member State (RMS) optreedt, wordt een validatie van het dossier uitgevoerd. Hierna wordt een beoordeling van het middel in een Product Assessment Report (PAR) en een SPC (Summary of Product Characteristics) opgesteld. Het betreft zowel aanvragen voor herregistratie als aanvragen voor nieuwe middelen, die nog niet in Nederland op de markt zijn. Voor 2014 worden er naar verwachting 20 PARs opgesteld. EU Wederzijdse erkenning Als de primaire autorisatie door één van de andere lidstaten wordt uitgevoerd, bestaat de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Nederlandse markt via wederzijdse erkenning. De procedure voor wederzijdse erkenning, als Nederland als Concerned Member State (CMS) optreedt, omvat het controleren van het Product Assessment Report en de SPC opgeleverd door de RMS en beoordeling van de Nederland specifieke omstandigheden. Onder de verordening zijn twee varianten mogelijk: 1) de parallelle wederzijdse erkenning, waarbij de RMS in overleg treedt met de CMSen en lidstaten gezamelijk tot een besluit te komen, en 2) de opeenvolgende wederzijdse erkenning, die kan worden aangevraagd in het geval dat de RMS de beoordeling en toelating reeds heeft afgerond. Ook hier betreft het zowel aanvragen voor herregistratie als aanvragen voor nieuwe middelen. In 2014 worden er naar verwachting 40 aanvragen voor wederzijdse ingediend en afgehandeld. Datum Pagina 11

12 EU Unietoelatingen Een aanvraag voor een Unietoelating is alleen mogelijk voor specifieke producttypes (PT s) en wordt gecoördineerd door ECHA. Eén lidstaat voert de beoordeling uit, daarna volgt een commentaarronde en met de verkregen toelating mag het middel in alle lidstaten op de markt worden gebracht. Het aantal EU Unietoelatingen dat in 2014 wordt verwacht is nog onzeker. Deze post is daarom als PM opgenomen in het werkplan en de begroting. EU vereenvoudigde toelatingen Voor middelen op basis van stoffen die zijn geplaatst op Bijlage I van verordening 528/ dat wil zeggen biociden met een gering risico - kunnen aanvragen voor een vereenvoudigde toelating worden ingediend bij ECHA. Ook voor deze aanvragen voert één lidstaat de beoordeling uit en kan het middel met de verkregen toelating in alle lidstaten op de markt worden gebracht. Het aantal EU Vereenvoudigde toelatingen dat in 2014 wordt verwacht is nog onzeker. Deze post is daarom als PM opgenomen in het werkplan en de begroting. Tabel: Prognose aantallen aanvragen tot toelating (biociden) 2014 Product Productomschrijving Onderhanden aanvragen Nieuwe aanvragen Af te handelen aanvragen NL aanvragen, overgangsrecht NL biociden Gedifferentieerd Handhavingsbeleid EU Nationale aanvragen EU Wederzijdse erkenningen aanvragen overgangsrecht (regulier en uitbreiding) Fase geel aanvragen tot toelating van een nieuwe biocide en aanvragen tot toelating d.m.v. herregistratie van een al in NL toegelaten biocide (RMS) aanvragen tot toelating van een nieuwe biocide o.b.v. wederzijdse erkenning en aanvragen tot toelating d.m.v. herregistratie van een al in NL toegelaten biocide o.b.v. wederzijdse erkenning (cms) EU Unietoelatingen 0 PM PM EU Vereenvoudigde toelatingen Overige aanvragen inlichtingen voor dierproeven, naamswijzigingen en overschrijvingen, aanvragen voor mineure wijziging samenstelling, afgeleide en parallelle aanvragen, proefontheffingen en intrekkingverzoeken voor toelatingen 0 PM PM Overige aanvragen (gewasbescherming en biociden) Op basis van ervaringscijfers worden 400 overige aanvragen voor 2014 verwacht (290 voor gewasbeschermingsmiddelen en 110 voor biociden). Hieronder vallen verzoeken om inlichtingen voor dierproeven, naamswijzigingen en overschrijvingen, aanvragen voor mineure wijziging samenstelling van een middel, afgeleide en parallelle aanvragen, proefontheffingen, intrekkingverzoeken voor toelatingen en exportverklaringen. Datum Pagina 12

13 Onderhoud toegelaten middelen in Nederland In 2014 wordt rekening gehouden met een totaal aantal van ca toegelaten middelen op peildatum 1 februari Voor deze toelatingen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Besluiten over toelatingen als gevolg van EU besluitvorming; Besluiten over gevolgen voor bestaande toelatingen als gevolg van aanpassingen in het toetsingskader of nieuwe wetenschappelijke inzichten; Archiveren en ontsluiten van besluiten en dossiers en het in stand houden van deze archieven; Verstrekken van informatie over toegelaten middelen en genomen besluiten. Tabel: Prognose aantal toegelaten middelen op peildatum 1 februari 2014 Aantal toegelaten middelen in NL Gewasbeschermingsmiddelen ca. 825 Biociden ca Verwacht aantal toegelaten middelen op peildatum: 1 februari 2014: Totaal: ca middelen Adviseren over Europese stofbeoordelingen Dit betreft de advisering over beoordelingsrapporten opgesteld door andere lidstaten door het leveren van commentaar op stofbeoordelingen opgesteld door andere lidstaten. De werkzaamheden voor de het uitvoeren van de Europese stofadvisering nemen toe. Tot voor kort lag binnen het Ctgb de prioriteit bij het op orde krijgen van de nationale toelatingen en niet of minder bij de Europese stof advisering. Er is toen beperkt commentaar geleverd. Dit leidt echter tot problemen bij de nationale toelatingen waarbij steeds meer wordt vertrouwd op de beoordeling van stof en middel van andere lidstaten. De toetsingskaders zijn geharmoniseerd doordat lidstaten gebruik maken van dezelfde guidance documenten. Doordat de guidances ruimte overlaten voor interpretatie zijn de beoordelingen van de lidstaten in de praktijk niet geharmoniseerd. Dit leidt tot vertraging van het nationale toelatingsproces en toelatingen op basis van beoordelingen die niet voldoen aan de Nederlandse standaard/waar NL niet achter staat. In 2013 is het Ctgb dan ook gestart met het investeren in het stofbeoordelingsproces om zo uiteindelijk het nationale toelatingsproces op het juiste kwaliteitsniveau te krijgen. In 2014 worden de benodigde uren voor een goede betrokkenheid bij het stofproces opgevoerd. We verwachten dat hierdoor op korte termijn de benodigde tijd voor wederzijdse erkenningen kan worden teruggebracht. Gewasbescherming Het Ctgb zal als EU niet-rapporteur commentaar leveren op de door andere lidstaten opgestelde Draft Registration Reports (DAR s) voor werkzame stoffen. In 2014 zal de peer review plaatsvinden via Pesticide Peer Review meetings of teleconferences dan wel schriftelijke procedures, afhankelijk van de te bespreken punten. Naar verwachting zal het Ctgb schriftelijk commentaar leveren op in totaal 40 DARs/addenda confirmatory data en EFSA-conclusies. Biociden Op verzoek van het Ministerie van I&M worden alle Competent Authority (CA)-rapporten die door andere lidstaten worden opgeleverd, onderworpen aan peer review waarbij in principe aandacht wordt gegeven aan alle aspecten, met in het bijzonder aandacht voor humane toxicologie en milieu. Het Ctgb levert daartoe schriftelijk commentaar op zowel de concept CA-rapporten, de commentaartabellen (RCOM) als op de draft final CA rapporten. Datum Pagina 13

14 Tijdens de Working Groups (voorheen Technical Meetings) wordt waar nodig uitleg gegeven of discussie gevoerd over het onderhavige punt. Hiervan wordt verslag gedaan aan de Departementen middels het voorlopige Interdepartementaal Biociden Overleg (IBO)-stofadvies. Op basis van de planning van ECHA heeft het Ctgb voor 2014 een raming opgesteld van het aantal van 50 CA-rapporten dat beschikbaar komt voor commentaar voor Existing Active Substances (EAS) en New Active Substances (NAS) tezamen Uitvoeren Europese stofbeoordelingen Gewasbescherming Ook in 2014 zullen werkzaamheden uitgevoerd worden in het kader van Richtlijn 91/414/EEG en Verordening gewasbescherming 1107/2009. Existing active substances In 2011 is gestart met de werkzaamheden in het kader van het volgende Annex I renewal project AIR-2. Er zijn pre-submission meetings gehouden en de dossiers zijn in 2012 ingediend. In 2014 zullen 17 bestaande actieve stoffen door het Ctgb beoordeeld worden. Voor het Annex I renewal project AIR-2 worden in 2014 vier actieve stoffen beoordeeld en wordt de voorbereiding gestart voor nog eens drie nieuwe actieve stoffen waarvan de beoordeling in 2015 zal plaatsvinden. New active substances De verwachting is dat Nederland 2 nieuwe werkzame stoffen ter beoordeling ontvangt in Biociden Opname van goedgekeurde werkzame stoffen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen volgens Verordening 258/2012 (voorheen plaatsing van werkzame stoffen op bijlage I van Richtlijn 98/8/EC) zal veertien jaar vertraging oplopen: pas in 2024 zullen alle stof/productcombinaties geplaatst zijn. Bestaande werkzame stoffen (EAS) Er wordt gewerkt aan de beoordeling van bestaande werkzame stoffen volgens de richtlijn (98/8/EG) en Verordening 528/2012. Nederland is rapporteur van stoffen van de 2 e, 3 e en 4 e lijst van het Toetsingsprogramma. Nieuwe werkzame stoffen (NAS) Nederland is rapporteur van een nieuwe werkzame stof/pt combinatie CO 2 /PT15 (aviciden). De verwachting is dat Nederland 2 nieuwe werkzame stoffen ontvangt in Internationale kennisuitwisselingsprojecten Ook in 2014 wordt er terughoudend omgegaan met het uitvoeren van internationale kennisuitwisseling projecten, omdat het accent ligt op het beoordelen van aanvragen. Datum Pagina 14

15 Ontwikkelingen Gewasbescherming Central Zone Steering Committee Het Ctgb is in 2014 voorzitter van het Central Zone Steering Committee (CZSC) en kan daarmee een actieve rol vervullen in het bouwen van een levend netwerk tussen de toelatingsinstanties van de verschillende lidstaten. In het verleden richtte de samenwerking zich met name op procedureel niveau, maar daar zijn tot op heden nog geen grote stappen gemaakt. Het Ctgb wil zich daarom tijdens zijn voorzitterschap tevens richten op het creëren van draagvlak op bestuurlijk niveau. Harmonisatie Het Ctgb wil een actieve rol spelen in harmonisatie met als uiteindelijke doel: een Europees aanvraagformulier, een Europees aanvraagproces en een Europese beoordelingsmethodiek. Dit zal met kleine stappen gerealiseerd moeten worden en het voorzitterschap van het CZSC zal worden gebruikt om een aantal Europese workshops te organiseren. De acties en afspraken die daaruit voortkomen worden ook bij het Ctgb geïmplementeerd. 2 e Nota Duurzame Gewasbescherming Gezonde groei, Duurzame oogst Daarnaast zal in 2014 bij het Ctgb een verdere uitwerking van de 2 e Nota Duurzame Gewasbescherming Gezonde groei, Duurzame oogst plaatsvinden. Dit is dan met name gericht op het faciliteren van de toelatingsbeoordeling van biologische middelen, middelen van natuurlijke oorsprong en middelen met laag risico. Daarbij is een coördinatiepunt bij het Ctgb van essentieel belang. Het Ctgb participeert waar nodig en waar het kan ook in de Green Deal die in het kader van de 2 e Nota zal worden ontwikkeld door overheid en industrie. In internationaal kader zal naar strategische allianties worden gezocht met Frankrijk en Zweden die als lidstaten van de zuidelijke en noordelijke zone al zeer actief zijn op het gebied van het stimuleren van biologische middelen. Expert Centre Speciality crops Ook de werkzaamheden voor het Expert Centre Speciality crops kunnen bijdragen aan het stimuleren van niet-chemische alternatieven. Het Ctgb heeft ook in 2014 als speerpunt opgenomen het deelnemen en bijdragen aan het Expert Centre Speciality crops. Er is voor de aanvragen voor middelen voor kleine toepassingen al een structureel coördinatiepunt bij het Ctgb. In dit kader blijft productverbetering ook in 2014 nodig. Compliance Voor de verkorting van het primaire toelatingsproces zal verder worden gewerkt aan strategische samenwerking met een aantal evaluerende instanties en kenniscentra in de gewasbeschermingsketen. Door een vergaande voorbereiding van dossiers van aanvragers in samenwerking met externe partijen op het gebied van evalueren en risicobeoordeling, kan het interne proces binnen het Ctgb worden versneld. Biociden Biocidenverordening 2014 zal voor biociden in het teken staan van de ervaringen met de biocidenverordening die in september 2013 van kracht is geworden. Op verschillende vlakken zal nog worden gezocht naar harmonisatie en een eenduidige invulling van de nieuwe werkwijze. Daarbij zijn er eerste ervaringen met Unietoelatingen, vereenvoudigde toelatingen en de verdere uitwerking van met biociden behandelde voorwerpen (treated articles). Biociden beleidsplan Daarnaast wordt in 2013 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu een nieuw nationaal Biociden beleidsplan vastgesteld voor de komende jaren. Ook hierin zal een nadruk liggen op het stimuleren van duurzame ontwikkelingen binnen de biociden sector en het faciliteren van de toelating voor innovatieve middelen. Deze aandachtsgebieden zullen in 2014 door het Ctgb moeten worden opgepakt en verder ontwikkeld daar waar het de rol van het Ctgb in dit nationale beleid betreft. Datum Pagina 15

16 Algemeen Op basis van signalen van binnen en buiten het Ctgb, zal blijvend worden gestuurd op verbetering van bestaande producten en processen en zal intern beleid worden ontwikkeld. Niet alleen aan de voorkant van het toelatingsproces wordt gezocht naar verbeteringen, maar ook de informatiestroom vanuit het Ctgb na toelatingsbesluiten wordt opgepakt. De bestaande databases voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden zullen worden samengebracht in een nieuwe database waar stoffen, toepassingen en middelen zijn opgenomen (STeM). Dit zal een basis zijn voor het verder ontsluiten van onze informatie zodat de verschillende sectoren meer gegevens kunnen gebruiken in hun bedrijfskritische systemen. Kennisautoriteit De profilering van het Ctgb als kennisautoriteit heeft twee kanten: op proces en op inhoud. Het Ctgb streeft niet alleen in de rol van voorzitter van de CZSC naar harmonisatie. Het Ctgb neemt ook in 2014 actief deel aan verschillende internationale werkgroepen voor zowel gewas als biociden om op inhoud en proces bij te dragen aan een beter inzicht in de wet- en regelgeving rondom de verordeningen, alsmede een grotere voorspelbaarheid (qua inhoud en proces) van de besluitvorming rondom aanvragen. Het Ctgb zal in 2014 de ingezette koers voortzetten om mee te schrijven aan een aantal voor de Nederlandse situatie relevante Guidance documenten. Resultaten Uitvoeren Plan van Aanpak Voorzitterschap CZSC Bijdragen aan het plan van aanpak duurzame gewasbeschermingsmiddelen Bijdragen aan het plan van aanpak duurzame biociden Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten voor de uitvoering van de nieuwe biocidenverordening Ontwikkelen en implementeren van STeM-database Doorvoeren van verbeteringen in het primaire proces Eerste samenwerkingsverbanden met een aantal andere lidstaten Bezwaar en beroep & Juridische advisering De juristen van het Ctgb hebben de taak verweer te voeren in bezwaar-, beroeps- en voorlopige voorzieningsprocedures, alsmede juridisch te ondersteunen en de organisatie gevraagd en ongevraagd van de nodige bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke adviezen te voorzien. Ondanks een personele uitbreiding in 2013, heeft in dat jaar de juridische capaciteit ernstig onder druk gestaan door een grote stijging van het juridisch werkaanbod. Hierbij spelen het toegenomen juridisch bewustzijn en een aantal politiek/bestuurlijke onderwerpen die veel belangstelling hebben gehad een rol. In 2014 wordt gezorgd voor voldoende juridische ondersteuning. Focus Bevorderen van actuele juridische kennis, toegankelijk maken van juridische informatie en adviezen, zorgvuldige juridische verdediging van door of namens het College genomen besluiten, borgen en bevorderen van de rechtmatigheid van te nemen besluiten, advisering bij juridische kwesties en opbouw van een internationaal juridisch netwerk. Resultaten Juridische Kennis Deling Om medewerkers in het primaire proces in staat te stellen juridische aspecten zelfstandiger te behandelen, worden voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd. Hiermee wordt het juridisch bewustzijn vergroot. In samenwerking met de kennis- en kwaliteitsmanager wordt de juridische kennis van zowel jurisprudentie als juridische analyses digitaal ontsloten voor de organisatie. Ook zal de organisatie via interne communicatiemiddelen op de hoogte worden gehouden van juridische ontwikkelingen. Datum Pagina 16

17 Bezwaar- en beroepszaken De behandeltermijn van bezwaarschriften wordt teruggebracht; er wordt naar gestreefd om bezwaarzaken waarin geen complicerende factoren spelen, binnen een half jaar af te ronden. Bezwaarschriften die kennelijk ongegrond of kennelijk niet-ontvankelijk zijn, worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld. In 2014 wordt een toename van het aantal bezwaren verwacht als gevolg van (onder andere) - een te verwachten toename van het aantal te nemen primaire besluiten - besluiten in het kader van het gedifferentieerd handhavingsbeleid voor biociden - het project van WGGA naar WG voor Gewasbeschermingsmiddelen - een aantal nog uit te rollen acties (bijvoorbeeld met betrekking tot de neonicotinoïden). Bijgevolg kan vanaf medio 2014 ook een lichte toename van beroepszaken worden verwacht. De Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb De adviescommissie zal ook in 2014 indien nodig een hoorzitting houden. Naar verwachting zal het aantal uit te brengen adviezen oplopen (ca. 20 adviezen). Begeleiding implementatie biocidenverordening 528/2012/EC De implementatie van de nieuwe biocidenverordening 528/2012/EG wordt juridisch begeleid. Dit betekent niet alleen implementatie van Verordening 528/2012/EC zelf, maar ook van de nationale regelgeving ervan en in regelgeving van het Ctgb (bestuursreglementen). Ondersteuning voorzitterschap Zonal Steering Committee Per januari is het Ctgb voorzitter van de Zonal Steering Committee. De juristen ondersteunen waar nodig bij verdere juridische harmonisatie binnen de Zone/EU. Schadeclaims Voor 2014 worden geen nieuwe schadeclaims voorzien. Commissie van deskundigen De noodzaak voor een Commissie van deskundigen die adviseert onder welke financiële voorwaarden een dierproef gedeeld moet worden, valt weg onder de gewasbeschermingsverordening en de biocidenverordening. De Commissie zal derhalve alleen nog maar ingeschakeld hoeven worden in het kader van aanvragen die onder het overgangsrecht vallen en zal op den duur kunnen worden afgeschaft. Tot die tijd komt de commissie bijeen indien daartoe aanleiding is Beleidsadvisering Advies aan departementen In 2013 heeft de grote hoeveelheid ad-hoc vragen vanuit de politiek-maatschappelijke discussie geleid tot vertraging in de uitvoering van de begrote beleidsfiches en het achterblijven van het structureren van de beleidsadvisering. In de loop van 2013 is wel de jaarkalender op basis van het nieuwe sturingsarrangement in gebruik genomen. Hier zal in 2014 verder op worden gestuurd. De afgelopen jaren hebben de departementen structureel meer beleidsadvies gevraagd dan oorspronkelijk werd begroot. Daarom moest het Ctgb zich ieder jaar in bochten wringen om op stel en sprong capaciteit te regelen om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit heeft nadelige consequenties voor de kwaliteit en de doorlooptijd van de adviezen. Daarnaast zorgt het voor onnodig extra werk bij zowel departementen en Ctgb alsook voor veel onrust. Om goed in te kunnen spelen op de immer veranderende beleidsvraag, is de wens om in 2014 een groter percentage van de beleidsbegroting te kunnen reserveren voor ad-hoc werk. Inmiddels is door de departementen aangegeven dat zij de totale beleidsvraag op het niveau van 2013 willen handhaven en geen financiële ruimte kunnen bieden voor de extra ad-hoc vraag. Alle extra beleidsvragen die niet vallen onder de goedgekeurde begroting dienen daarom vooraf te worden afgestemd met het Ctgb zodat er voldoende tijd is om eventuele extra (flexibele) capaciteit te regelen. Voordat de opdracht geaccepteerd kan worden zal eerst de financiering geregeld moeten zijn. De doelstelling voor 2014 is dat periodiek wordt geëvalueerd en in het verlengde daarvan gemeten hoe de Datum Pagina 17

18 tevredenheid van de departementen zich ontwikkelt. Door o.a. de politiek-maatschappelijke belangstelling voor het Ctgb en de onderwerpen waar zij zich mee bezighoudt is de vraag naar beleidsadvies de afgelopen jaren structureel hoger geweest dan oorspronkelijk begroot. Om te voorkomen dat de geplande beleidsadviezen hieronder komen te leiden, is voor 2014 een limiet gesteld aan de afwijking van de beleidsvraag ten opzichte van de beleidsbegroting. Op deze wijze borgt het Ctgb dat zowel aan de wettelijke taak, alsmede aan de politiek urgente onderwerpen voldoende aandacht kan worden besteed Relatiebeheer en Communicatie Relatiebeheer In de loop van 2013 is geïnvesteerd in een capaciteitsuitbreiding op accountmanagement, beleidsadvies en helpdesk. Hierdoor heeft het Ctgb de contactfrequentie bij actieve relaties kunnen verhogen en is begonnen met het structureel spreken van een groot aantal nieuwe relaties. Het Ctgb is daarmee beter in staat wederzijdse beeldvorming en begrip te verbeteren (imago), de wensen van verschillende stakeholders in kaart te brengen (productontwikkeling), betere voorlichting over aanvragen te geven en reële en heldere verwachtingen te scheppen (voorspelbaarheid in tijd en transparantie). In 2014 zal de focus liggen op het verder verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van deze subafdelingen. Marktonderzoek Om de ontwikkelingen in de Europese markt goed te kunnen blijven volgen is ook de komende jaren marktonderzoek van groot belang. In 2014 wordt verder onderzocht wat het aanbod van aanvragen in Europa zal zijn en hoe zusterorganisaties zich ontwikkelen. Daartoe zal in 2014 worden gestart met het intensiever samenwerken met de andere lidstaten. Account management Accountmanagers onderhouden meer gestructureerde en frequentere contacten met grotere groepen stakeholders om relatiebeheer naar een efficiënter en hoger niveau te brengen. In 2013 lag de primaire focus op structurering en intensivering van de contacten met departementen en aanvragers/ toelatinghouders en werden er verkennende gesprekken met overige stakeholders gehouden. In 2014 ligt de focus op consolidatie en het verder uitbouwen van deze relaties. De accountmanagers zullen hiertoe in veel gevallen accountplannen maken en alle informatie verzamelen die relevant is voor de relatie. Begin 2014 wordt een relatiebeheersysteem in gebruik genomen wat hierin een belangrijke ondersteunende rol gaat spelen. De intensievere contacten leveren echter niet alleen zeer waardevolle informatie op die het Ctgb gebruikt om zijn strategie te bepalen, gestelde doelen te behalen en zijn processen en producten te verbeteren. Het levert ook veel extra werk op. Daarom wordt de afdeling M&R uitgebreid met administratieve ondersteuning om al deze informatie te kunnen verwerken en adequaat te kunnen reageren. Accountmanagement zal zich in 2014 met name richten op het verzakelijken van de relatie met de aanvrager. Dit betekent dat er op een professionele manier met elkaar wordt omgegaan en er duidelijke afspraken worden gemaakt waar partijen elkaar aan kunnen houden. Het Ctgb zal vanaf 2014 de processen efficiënter laten verlopen, waardoor doorlooptijden worden verkort, de voorspelbaarheid qua inhoud en proces en de transparantie wordt vergroot. Dit betekent o.a. dat het voor de aanvrager duidelijk is wanneer en hoe een aanvraag ingediend moet worden, welk proces het volgt, welke juridische en wetenschappelijke kaders worden gebruikt en wanneer de aanvrager een besluit mag verwachten op basis van doorlooptijden. Dit kan echter alleen wanneer de aanvrager zich ook aan de afspraken houdt met betrekking tot indieningdatum en de criteria voor het aanleveren van een goed dossier. Het belang van deze verzakelijking wordt door zowel Ctgb als industrie onderkend en is de leidraad voor Datum Pagina 18

19 Het Ctgb zal ook in 2014 weer voldoen aan de vraag. Dit betekent dat we actief proberen de vraag zoveel mogelijk te accommoderen. Hierbij zijn de volgende speerpunten te onderkennen die onze strategische doelstellingen ondersteunen: o Kleine toepassingen o Biologische middelen o Stofbeoordelingen Klanttevredenheid In 2014 wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de klanttevredenheid. Die staat onder druk doordat de aanvrager de doorlooptijden te lang vindt en de voorspelbaarheid (inhoudelijk en procesmatig) en transparantie rondom aanvragen te laag. In 2013 is een aantal maatregelen genomen om deze te verbeteren die in 2014 worden bestendigd. Iedere drie jaar wordt gemeten wat de ontwikkelingen zijn in relatie tot de klanttevredenheid. De klanttevredenheid zal echter ook in 2014 voortdurend worden gemonitoord aan de hand van gesprekken met de stakeholders. Thema s, voortvloeiend uit deze gesprekken, zullen worden bijgehouden in de klantfeedbacklijst waar elk kwartaal over zal worden gerapporteerd. Om de communicatie met stakeholders te verbeteren is in 2013 gewerkt aan een nieuwe website en de portal. Deze hebben als doel op een duidelijke, eenduidige en eenvoudige manier informatie te verschaffen aan verschillende doelgroepen van het Ctgb. Hiermee kunnen zij sneller die informatie vinden waar behoefte aan is, waardoor de transparantie toeneemt en het aantal vragen en daarmee de werkdruk binnen het Ctgb afneemt. Begin 2014 wordt de eerste fase van deze projecten opgeleverd. In 2014 zal het Ctgb wederom een relatiedag voor alle stakeholders organiseren, alsmede -bij voldoende belangstelling- een aantal workshops voor aanvragers. Resultaten Gestructureerd bijhouden van marktontwikkelingen Opleveren van accountplannen voor de belangrijkste stakeholders Gestructureerd bijhouden van feedbacklijst van stakeholders Een zakelijker (professioneler) verhouding met de stakeholders Implementatie gestructureerd opdrachtnemerschap beleidsadvisering Grotere klanttevredenheid binnen de departementen en aanvragers Verbeteren van de klanttevredenheid naar minimaal een 6 op de volgende onderdelen: o Verkorten van de doorlooptijden o Verbeteren van de voorspelbaarheid van aanvragen qua inhoud en proces (tijd) o Verbeteren van de transparantie Implementeren van de werkwijze om intern opdrachtgeverschap beter vorm te geven en de instroom en afhandeling van opdrachten te monitoren Opleveren klanten portal 2 e fase Opleveren website 2 e fase Organiseren relatiedag en (bij voldoende belangstelling) twee workshops Consolideren van verwachtingmanagement Communicatie Hét doel van communicatie is creëren en behouden van een realistisch beeld van het Ctgb bij onze omgeving (externe doelgroepen, stake holders) en bij de interne doelgroepen (aansturende ministeries, collega s van diverse rijksdiensten (bv. NVWA, RIVM), het College en medewerkers van het Ctgb). Het Ctgb communicatiebeleid onderscheidt twee communicatiedomeinen: externe en interne communicatie. Externe communicatie Als communicatiestrategie geldt: Be good and tell. Bij communicatie ligt de focus van de informatievoorziening op 1. politiek, bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen, 2. (potentiële) toelatinghouders, 3. handhavende instanties, 4. dienstverlenende organisaties en 5. samenleving. Het bewustzijn van de maatschappelijk context van onze handelingen en ook van onze rol en taken groeit. Het lukt beter om pro actief te anticiperen op externe ontwikkelingen en deel te nemen aan een (online) Datum Pagina 19

20 dialoog met onze omgeving. Door deze meer transparante en adequate (online) informatievoorziening en dialoog met de omgeving neemt de positieve beeldvorming over en waardering voor het Ctgb toe. Vanzelfsprekend hierbij is dat Engels steeds meer als voertaal wordt gebruikt. Gezien de verdergaande digitalisering van de maatschappij zal ook het Ctgb steeds meer gebruik moeten maken van eigentijdse communicatiemiddelen. Interne communicatie Het Ctgb volgt ontwikkelingen op maatschappelijk, politiek, wetenschappelijk, economisch, technologisch, juridisch gebied. Het communicatieteam adviseert over de interne gevolgen hoe hierop te anticiperen en in concrete verbetermogelijkheden. Hierbij werken de disciplines communicatie en kennis nauw met elkaar samen Ondersteunende processen Om een goede bijdrage vanuit de afdeling Beheer en Services (B&S) te kunnen leveren aan de strategische doelstellingen zijn de volgende resultaten voor 2014 geformuleerd; Implementatie van en ondersteuning bij competentie en performancemanagement Project Substitutie analoge dossiers en verdere digitalisering van verschillende documenten en processen (her)huisvesting van het Ctgb Koppeling financieel systeem (managementinformatie en tijdschrijfmodule) met andere systemen Algehele ondersteuning en advisering aan de organisatie v.w.b. de verschillende B&S disciplines Personeelszaken & Arbo Personeelszaken en Arbo (P&A) is verantwoordelijk voor het personeels- en arbobeleid en het voeren van de personeels- en salarisadministratie. Daarnaast is P&A verantwoordelijk voor het organiseren, faciliteren, beheren en beheersen van de juiste personeelsinstrumenten (zoals werving, selectie, functionering/beoordelen, belonen, etc.). Zij ondersteunen bij de uitvoering en verbetering van de personeel en arbo processen en informeren, signaleren en adviseren het management en de medewerkers op personeel en arbo gebied. Tenslotte wordt zorggedragen voor een veilig en gezond werkklimaat. Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden, liggen in 2014 de accenten op: Implementatie en ondersteuning bij de uitvoering van competentie- en performancemanagement en verdere digitalisering van documenten, formulieren en processen Document & Informatie Document & Informatie (D&I) is verantwoordelijk voor een complete, veilig geordende en toegankelijke informatiehuishouding binnen de informatie(infra)structuur van de organisatie. Zowel op het gebied van informatie/documenten die door de organisatie bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden gegenereerd en ontvangen, als op het gebied van informatie/documenten die de medewerkers bij het uitvoeren van de taken (praktisch en wetenschappelijk) ondersteunen en een juiste naleving van de Archiefwet. Naast de dagelijkse postdistributie, archiveringswerkzaamheden en het beheer van de bibliotheek, is D&I ook verantwoordelijk voor het inrichten en het functioneel beheer van het Document Management Systeem (DMS). Tevens adviseert D&I de medewerkers over archivering van bijvoorbeeld eigen documenten en zijn er enkele facilitaire taken belegd binnen D&I zoals het functioneel beheer van de kantoorautomatisering. Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden ligt in 2014 het accent vooral op:project substitutie analoge dossiers en verdere digitalisering van verschillende documenten en processen Datum Pagina 20

Presteren & realiseren

Presteren & realiseren Ctgb Werkplan 2015 Begroting 2015 Meerjaren ontwikkeling en begroting 2015 2019 Presteren & realiseren College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Staan voor een kundige en wetenschappelijk

Nadere informatie

ctgb Jaarverslag 2012

ctgb Jaarverslag 2012 ctgb Jaarverslag 2012 ctgb Jaarverslag 2012 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden inhoud Voorwoord 6 1. 2012 in vogelvlucht 8 2. Gewasbeschermingsmiddelen 14 2.1 Nationale

Nadere informatie

ctgb Jaarverslag 2013 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

ctgb Jaarverslag 2013 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ctgb Jaarverslag 2013 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden inhoud Voorwoord 6 1. 2013 in vogelvlucht 8 2. Beoordelingen 14 2.1 Gewasbeschermingsmiddelen 14 2.2 Biociden 20

Nadere informatie

Green Deal groene gewasbescherming

Green Deal groene gewasbescherming Green Deal groene gewasbescherming Jacobijn van Etten Projectleider Green Deal Ctgb Coördinator biologische middelen 11 juni 2015 Inhoud Vergroening Begrippen Doelstelling Green Deal Werkwijze Resultaten

Nadere informatie

Hoe werkt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen?

Hoe werkt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen? Buzzing toxicity Hoe werkt de toelating van gewasbeschermingsmiddelen? Jacoba Wassenberg, Ctgb, 5 april 2013 Inhoud 1. Organisatie Ctgb 2. Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen 3. Proces stofbeoordeling 4.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie. Lonne Gerritsen. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden De toelating van biociden voor drinkwaterdesinfectie Lonne Gerritsen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Inhoud Wat doet het Ctgb Wat zijn biociden Waar kom je biociden

Nadere informatie

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

Verzoekcertificering (VCA-01) 3 juli 2014 Versie: 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de procedure van de beoordeling van teksten in het kader van verzoekcertificering. Deze instructie is van toepassing op certificaatteksten die worden

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar

Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar Per Saldo: `Maak snel het pgb trekkingsrechtsysteem eenvoudig, solide en betrouwbaar t.b.v.de Hoorzitting Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's 28 mei 15 - BR74540 Als belangenvereniging voor budgethouders

Nadere informatie

ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER. Samenvatting:

ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER. Samenvatting: ARTIKEL 95 BPR INFORMATIE HOLLAND WATER Samenvatting: De nieuwe Europese biocidenwetgeving is geen eenvoudige materie. Recent zijn in de branche uitingen gecommuniceerd die nogal voor verwarring hebben

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Verlengingsprocedurevoor werkzame stoffenen middelen

Verlengingsprocedurevoor werkzame stoffenen middelen Ctgb Relatiedag 11 juni 2015, Ede Verlengingsprocedurevoor werkzame stoffenen middelen Jeroen Meeussen European Commission DG SANTE (Health and Food Safety Directorate-General) Unit Pesticides and Biocides

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie.

Hieronder vindt u de reactie van de BSMR op het concept beleidsplan tegenprestatie. Doesburg, 16 november 2015 Aan: Onderwerp: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Doesburg BSMR-advies nr. 2015-003 inzake concept beleidsplan tegenprestatie Gemeente Doesburg, november

Nadere informatie

Strategie en structuur IBT

Strategie en structuur IBT Strategie en structuur IBT Datum: Augustus 2014 De werkgroep Interbestuurlijke Trainees (IBT) brengt trainees van verschillende overheidslagen bij elkaar en laat deze over actuele onderwerpen nadenken,

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2013

Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Jaarverslag bezwaarschriften 2013 Houten, maart 2014 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2013 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting-

Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- WODC Evaluatie bijdrageregeling Regionale samenwerking -samenvatting- Hoofddorp, 8 mei 2003 Projectnummer: 3863 KPMG Bureau voor Economische Argumentatie Postbus 559 2130 AN Hoofddorp Tel. 023-5547700

Nadere informatie

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG

de Rechtspraak Raad voor de rechtspraak Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 ER DEN HAAG Directie Strategie en Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509

Nadere informatie

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement

HAN Jaarverslag 2013 8. Bestuur en management. Risicomanagement Risicomanagement Het College van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Toezicht over de belangrijkste risico s die de HAN bedreigen. Per risico worden kans, effect en beïnvloedbaarheid annex maatregelen

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens

Werkplan 2011. Cliëntenraad Stichting Pergamijn. Redactie: De secretaris H.A.Janssens Werkplan 2011 Cliëntenraad Stichting Pergamijn Geactualiseerd op: 1 februari-2011 Redactie: De secretaris H.A.Janssens 1 Werkwijze van de Cliëntenraad De cliëntenraad van de Stichting Pergamijn stelt de

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen.

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen. Concept 20150928 RAPPORT Een onderzoek naar voor de inwoner onbegrijpelijke informatie, communicatie die te wensen overlaat, onduidelijke besluitvorming en procedurele fouten door de Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Onderzoekscommissie Steenwijkerland

Onderzoekscommissie Steenwijkerland Onderzoekscommissie Steenwijkerland Adviesrapportage onderzoek verbouwing De Meenthe (2) 1 oktober 2012 Colofon Een onderzoek door de raad is een op waarheidsvinding gericht onderzoek naar een specifiek

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17050 23 juni 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 16 juni 2015, nr. 15077865, houdende tijdelijke

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl

Nadere informatie

C-164 Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen

C-164 Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen C-164 Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen Partijen 1. De Staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. Het bestuur van het

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet

tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet Besluit van [[ ]] tot Aanpassing van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken in verband met de Invoeringswet Participatiewet Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301

Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Functieprofiel: Beleidsmedewerker Functiecode: 0301 Doel Ontwikkelen, implementeren, evalueren en bijstellen van beleid op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve van de instelling,

Nadere informatie

Reglement Fonds Kleine Toepassingen (versie: 3.0)

Reglement Fonds Kleine Toepassingen (versie: 3.0) Reglement Fonds Kleine Toepassingen (versie: 3.0) Artikel 1. Definities: In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1. Stichting: Stichting Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen, welke onder meer

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18289 2 juli 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 24 juni 2014 nr. 14099747, houdende tijdelijke

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet.

De werkafspraken hebben vooralsnog alleen betrekking op geneesmiddelenreclame in de zin van hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet. Werkafspraken tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie), de stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) en de Keuringsraad Openbare Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda

Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Jaarprogramma Milieu 2015 Gemeente Gouda Omgevingsdienst Midden-Holland Jaarprogramma Milieu 2015 Gouda 2 van 15 Versienummer: 1.0 Datum: 14 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Omgevingsdienst

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid

houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Besluit van houdende instelling van een Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/LUV/2007-, Hoofddirectie Juridische Zaken, gedaan

Nadere informatie

3.3 Bestuur en Middelen

3.3 Bestuur en Middelen 3.3 Bestuur en Middelen Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de in de gemeenschappelijke regeling genoemde beleidsterreinen binnen de ruimtelijke en sociale agenda die bepalend

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid

Handhavingsprogramma Inspectie Kinderopvang 2015. Volksgezondheid Volksgezondheid November 2014 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse 4 3. Toezicht en handhaving 2015: prioriteiten 6-2 - 1. Inleiding In 2009 is het programmatisch handhaven ingevoerd in Utrecht. Dit

Nadere informatie

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY)

BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) BEKENDE AFZENDER (AIR FREIGHT SECURITY) Versie 1.1 Bekende Afzender & AEO: 1 project, 1 partner Dit e-book bevat toelichting over de Bekende Afzender status en AEOcertificering. Wat houden beide erkenningen

Nadere informatie

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel

REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH Een introductie in de nieuwe EU-wetgeving voor chemische stoffen voor leveranciers van Akzo Nobel REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen Wat is REACH?

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

VERORDENING VAN UTRECHT 2014 NR. 28

VERORDENING VAN UTRECHT 2014 NR. 28 VERORDENING VAN UTRECHT 2014 NR. 28 Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Utrecht (raadsbesluit van 20 november 2014) De raad van de gemeente Utrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur bedrijfsvoering Codering Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal Indelingsniveau

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Scenario s samenwerking in de regio

Scenario s samenwerking in de regio Scenario s samenwerking in de regio Opmerkingen vooraf: * Drie varianten naast elkaar gezet; 1. Gemeente blijft zelfstandig verder gaan; 2. Samenwerking BCH met 3D brede blik (dus vizier is vanuit gehele

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Jurist. Doel. Context

Jurist. Doel. Context Jurist Doel Adviseren over en behartigen van juridische (beleids)zaken, alsmede opstellen en toetsen van juridische documenten, binnen de kaders van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, beroepscodes

Nadere informatie