INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER BALANS PER 25 AUGUSTUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER 2010...8 BALANS PER 25 AUGUSTUS 2009...8"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 VERSLAG VAN DE DIRECTIE...4 JAARREKENING...6 BALANS PER 31 DECEMBER BALANS PER 25 AUGUSTUS WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 25 AUGUSTUS 2009 TOT EN MET 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE VAN 25 AUGUSTUS TOT EN MET 31 DECEMBER ACCOUNTANTSVERKLARING STATUTAIRE REGELING INZAKE DE RESULTAATBESTEMMING

4 Verslag van de directie Het doet ons genoegen u dit jaarverslag over het eerste boekjaar van QTR Invest B.V. aan te bieden. De vennootschap werd op 25 augustus 2009 opgericht. Doelstelling van de vennootschap is het beheren van beleggingsfondsen. In het eerste boekjaar beheerde QTR Invest B.V. één beleggingsfonds: het QTR Fund. Het QTR Fund bestaat uit wetenschappelijk ontwikkelde systemen die wereldwijd handelen. Deze systemen worden niet gehinderd door emoties als angst en hebzucht. Het QTR Fund is volledig geautomatiseerd. Door in te spelen op inefficiënties van de markt wordt geld verdiend tijdens stijgingen én dalingen van de beurs. De systemen, ontwikkeld door drie gepromoveerde chemici, nemen beslissingen op basis van historische koersgegevens. Binnen het QTR Fund geldt 'no cure, no pay'. QTR Invest B.V. ontvangt alleen een vergoeding als de belegger geld verdient. Gedurende het gehele kalenderjaar 2009 was reeds een aantal voorbereidende werkzaamheden verricht, waardoor op 1 september 2009 het QTR Fund kon worden geïntroduceerd. Het fonds heette enige tijd na oprichting overigens nog MTR Quant Fund en de vennootschap MTR Invest B.V., maar vanwege een merkrechtdispuut besloot de vennootschap op 4 november 2009 zowel de naam van de vennootschap als het fonds te wijzigen. De eerste maanden voor het QTR Fund bleken lastig, waardoor het kalenderjaar 2009 werd afgesloten met een negatief resultaat: -9,32%. In 2010 werd dit verlies echter snel goedgemaakt, met een jaarresultaat van 21,12%. Het QTR Fund kende zodoende een koersgroei over het eerste boekjaar: van op 1 september 2009 naar 1.098,31 op 31 december 2010, ofwel een rendement van 9,83%. Ondanks dit rendement en het daaruit voortkomende recht op performance fee, heeft de vennootschap het eerste boekjaar afgesloten met een verlies van De voornaamste oorzaken van dit verlies waren opstartkosten en huisvestings- en kantoorkosten. Ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is dit verlies ten laste gebracht van de algemene reserves van de vennootschap. De directie van QTR Invest B.V. is tevreden met het behaalde en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Na de balansdatum heeft de vennootschap twee nieuwe fondsen geïntroduceerd: QTR Fund XL: Binnen dit fonds worden dezelfde handelssystemen toegepast als het QTR Fund. Het QTR Fund XL neemt daarbij tot 200% meer risico in vergelijking met het QTR Fund. Dit fonds staat open voor beleggers sinds februari

5 QTR Buy & Switch Fund. Dit fonds is een samenwerkingsverband tussen prof.dr.ir. W.J. Keller en de vennootschap. Aan dit fonds liggen systemen ten grondslag die op basis van momentum investeren in diverse beschikbare beleggingscategorieën, van aandelen tot obligaties en grondstoffen. De strategieën van dit fonds zijn nog in ontwikkeling en het fonds is naar verwachting vanaf medio 2012 toegankelijk voor beleggers. Alle fondsen hebben hun eigen bewaarstichting en zijn zodoende geen onderdeel van een paraplustructuur. Tot slot spreken wij graag onze dank en waardering uit voor eenieder die betrokken is geweest bij de totstandkoming van QTR Invest B.V. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. Amsterdam, 28 april 2011 Hoogachtend, Drs.Ing B.J.W. Nagtzaam Dr.Ir.H.J. Ramaker Dr.Ir. E.N.M. van Sprang Dr. M.W. Dreischor 5

6 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen Verlengd boekjaar Dit jaarverslag heeft betrekking op het eerste verlengde boekjaar van de vennootschap. Dientengevolge zijn er geen vergelijkbare cijfers beschikbaar. Vergelijkende cijfers In de balans per 25 augustus 2009 zijn ter vergelijking de cijfers opgenomen direct na oprichting van de besloten vennootschap op 25 augustus Aangezien de in dit rapport opgenomen jaarrekening betrekking heeft op het eerste boekjaar van de vennootschap zijn in de winst- en verliesrekening geen vergelijkende cijfers opgenomen. Toegepaste standaarden De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Algemene waarderingsgrondslag De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Bedrijfsactiviteiten De vennootschap is actief in de financiële branche en houdt zich specifiek bezig met het beheren van beleggingsfondsen. Continuïteit Gelet op het eigen vermogen in de balans per 31 december 2010 zou geconcludeerd kunnen worden dat de continuïteit van de onderneming in gevaar is. Echter de verwachting is dat door het toegenomen vermogen van QTR Fund in de nabije toekomst het resultaat en het vermogen zich positief zullen ontwikkelen. Bovendien is de vennootschap voor op een relatief groot deel van de overlopende vorderingen betalingsregelingen overeengekomen. Op grond hiervan en de positieve verwachtingen zijn de grondslagen van de balanswaardering en resultaatbepaling gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de onderneming. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 6

7 Liquide middelen De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. Kortlopende schulden De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Netto-omzet De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan derden verleende diensten onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 7

8 Balans per 31 december 2010 (bedragen in euro s, na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31 december 2010 Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen Overige activa Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Overige Reserves Kortlopende schulden Overige schulden Totaal Balans per 25 augustus 2009 (bedragen in euro s) ACTIVA Ref. 25 augustus 2009 Liquide middelen Totaal PASSIVA Eigen vermogen Gestort en opgevraagd kapitaal Totaal

9 Winst- en verliesrekening over de periode 25 augustus 2009 tot en met 31 december 2010 (bedragen in euro s) Ref t/m Netto omzet Kosten 6 Personeelskosten Huisvestingskosten Verkoopkosten 40 Kantoorkosten Algemene kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 168 Rentelasten en soortgelijke kosten -156 Financiële baten en lasten 7 12 Actieve belastinglatentie Resultaat

10 Toelichting op de balans per 31 december 2010 (1) Overige vorderingen De specificatie van overige vorderingen luidt als volgt: 31 december 2010 Nog te ontvangen winstdeling Nog te ontvangen beheerkosten 719 Overige vorderingen Actieve belastinglatentie Totaal Alle vorderingen hebben een looptijd van maximaal één jaar. (2) Liquide middelen 25 augustus december 2010 Diversen banken De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap (3) Eigen vermogen Geplaatst Onverdeelde winst (inclusief Totaal kapitaal resultaat over het boekjaar) Resultaat boekjaar Uitgifte gewone aandelen Stand per 31 december Blijkens notariële akte d.d. 25 augustus 2009 is QTR Invest B.V. gevestigd te Amsterdam. Het maatschappelijk kapitaal van QTR Invest B.V. bedraagt , verdeeld in gewone aandelen. Het gestort en opgevraagd kapitaal bedraagt Dit betreft gewone aandelen van nominaal 1. De aandelen zijn in handen Henk-Jan Ramaker HJR Investment & Consulting B.V., BJW Investment & Consulting B.V., EVS Investment & Consulting B.V. en MWD Investment & Consulting B.V. 10

11 (4) Overige schulden De specificatie van overige vorderingen luidt als volgt: 31 december 2010 Declaraties Nog uit te betalen i.v.m. kortingsregeling Nog uit te betalen accountantskosten Totaal De looptijd van de overige schulden en overlopende passiva bedraagt ten hoogste één jaar. De post declaraties bestaat geheel uit schulden aan de aandeelhouders van de vennootschap. Deze kortlopende verplichtingen zullen enkel worden opgeëist indien de financiële positie van de vennootschap dat toelaat en kennen geen rentevoorwaarden. Indien bij het bepalen van de netto vermogenswaarde van één van de fondsen van QTR Invest een fout wordt gemaakt die (1) een correctie van 1% of meer betekent, (2) er participanten financieel benadeeld worden door deze fout en (3) de fout toe te schrijven is aan de beheerder, administrateur of bewaarder, dan zullen deze participanten door de beheerder financieel worden gecompenseerd. Alle andere financiële verplichtingen zijn in de balans zijn opgenomen. 11

12 Toelichting op de winst- en verliesrekening over de periode van 25 augustus tot en met 31 december 2010 (5) Netto-omzet De specificatie van de netto-omzet luidt als volgt: Bedrijfsopbrengsten t/m Ontvangen winstdeling QTR Invest B.V. heeft recht op een winstdeling ter grootte van 20% van de winsten, te berekenen en te betalen op maandbasis. Hierbij geldt een zogenoemde high water mark, hetgeen betekent dat verliesmaanden eerst dienen te worden gecompenseerd vóór er performance fee wordt berekend. Winstgevende en verlieslatende maanden worden per participant gesaldeerd, waardoor alleen performance fee betaald wordt over de door de participant behaalde, jaarlijkse positieve rendementen. (6) Som der bedrijfskosten t/m Overige bedrijfskosten Overige personeelskosten Kantinekosten Reiskostenvergoedingen 144 Subtotaal Huisvestingskosten Verkoopkosten Relatiegeschenken 40 Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Datakosten 500 Automatiseringskosten 308 Diversen Subtotaal Algemene kosten Compensatie beheerkosten Kosten inzake kortingsregeling Accountantskosten Advieskosten 161 Subtotaal Som der bedrijfskosten

13 Compensatie beheerkosten De beheerskosten (exclusief winstdeling) zijn gelimiteerd op maximaal 3,00% van het gemiddelde fondsvermogen. Alle kosten die boven dit maximum uitgaan, worden door de vennootschap gecompenseerd aan het fonds. Het te compenseren bedrag wordt maandelijks door de administrateur vastgesteld op basis van het gemiddelde fondsvermogen tot en met de betreffende maand. Het bedrag dat de vennootschap gedurende het boekjaar heeft gecompenseerd, wordt vermeld in de winst- en verliesrekening. Kosten inzake kortingsregeling Over de eerste 1000 uit te geven participaties van het QTR Fund verstrekt QTR Invest B.V. een korting. Het kortingspercentage is afhankelijk van het aantal participaties. In onderstaande tabel staat het kortingspercentage per aantal aangekochte participaties vermeld. Aantal Korting op fees <100 5% 100 tot % 200 tot % 300 tot % >400 25% (7) Financiële baten en lasten De specificatie van de financiële baten en lasten luidt als volgt: t/m Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente bank 168 Rentelasten en soortgelijke kosten Rente bank -156 Totaal 12 (8) Fiscale baten en lasten De fiscale bate betreft een verrekenbaar verlies dat als volgt tot stand komt: t/m Bedrijfsresultaat Beperkt aftrekbare kosten 26,5% * Belastbaar resultaat VPB 20%

14 Overige informatie Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar, bekerend op fulltime basis, bedroeg 2. Er heeft gedurende het eerste jaar geen bezoldiging van bestuurders plaatsgevonden. Met de fiscus is overeengekomen dat de vennootschap vrijstelling geniet van de gebruikelijkloonregeling zolang de vennootschap verlieslijdend is. 14

15

16

17 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming Conform artikel 20 van de statuten staat de winst ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorstel resultaatbestemming De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten het resultaat de volgende bestemming te geven: Met toepassing van artikel 20 van de statuten wordt het negatieve resultaat over het boekjaar 2010 ten laste gebracht van het eigen vermogen van de vennootschap. Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening 2010 van de vennootschap. 17

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Prognose 2009-2010. Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Prognose 2009-2010 Prognose VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Prognose VOF t.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Prognose 2009-2010 Pagina 1. Prognose 2009-2010 1.1 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie