Site Management Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Site Management Handleiding"

Transcriptie

1 Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite 5.0 aangedreven site Erwin Rijss Smartsite Software BV

2 Copyright 2003 Smartsite Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

3 Voorwoord I Dit is de eerste opzet voor de handleiding voor Site Managers. Op het moment van dit schrijven is deze handleiding nog lang niet af, waarvoor onze excuses. Wij zullen proberen op zeer korte termijn de volledige handleiding aan u te presenteren waarin u alle onderdelen voor het succesvol beheren van een door Smartsite 5.0 aangedreven site kunt terugvinden. Smartsite Software B.V. Delft, 3 december Smartsite Software

4 II Smartsite Dynamic Web System

5 Inhoud III Voorwoord Inhoud I III Site Management Hulpmiddelen 1 Smartsite Data Model 3 Content Data Model 4 De Contents Tabel 4 Content-types 5 Meta-informatie 7 Erven van (meta-)informatie 8 Folder indeling en meta-informatie 9 Security model 10 Gebruikers, Groepen, Rollen, Acties 10 Role Based Management 10 Site-indeling en groepshiërarchie 12 Delegated Securtity 12 Security in de Smartsite Standard Edition 14 Security in de Smartsite Professional Edition 14 Security in de Smartsite Enterprise Edition 15 Rechten en Security 17 Smartsite Application Console 18 Gebruikers aanmaken/beheren 19 Groepen Aanmaken/Beheren 21 Content Type Management 23 Weergave van een content-type aanpassen 24 Nieuwe content-types 26 Eigenschappen van een Content-type 27 Het content-type toekennen aan groepen 29 Channels & Render Templates 31 Wat zijn channels Smartsite Software

6 IV Opbouw van een channel 32 Wat zijn rendertemplates 34 Opzet van Rendertemplates 34 Simpele HTML Render Template 35 Workflow 39 Thesaurus 41 Import en export 43 Import-functies 44 Import mogelijkheden 44 Word-documenten importeren 46 Tekst- en HTML-documenten importeren 47 Export-functies 49 Importeren of refereren 50 Forms Wizard 51 Formulieropbouw 52 De form handler 54 Het bekijken van verzonden formulieren 55 Colofon 57 Smartsite Dynamic Web System

7 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 1 1 Site Management Hulpmiddelen Smartsite Software

8 2 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Smartsite Dynamic Web System

9 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 3 2 Smartsite Data Model Het datamodel van Smartsite 5 heeft grote veranderingen ondergaan t.o.v. van de eerdere versies van Smartsite Smartsite Software

10 4 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 2.1 Content Data Model De Contents Tabel De contents-tabel is de één van de belangrijke tabellen uit de database die een door Smartsite aangedreven site ondersteunen. In de contents-tabel wordt alle informatie opgeslagen die met de inhoud maar ook met de opzet van de site te maken heeft. Alle informatie die binnen de Smartsite Manager wordt aangemaakt wordt opgeslagen in de Contents-tabel. Voor het opslaan van informatie heeft deze tabel een ruime hoeveelheid velden beschikbaar: Nr Restricted Parent HiddenChild Title Body AddDate Description Style ListOrder ModDate ShowFrom ShowUntil NewsValue Status Frame UserID SortIndex ServerCache Version Folder ContentType HyperLink Author MimeType RepositoryNr AssignedUserID AssignedGroupID CTSpecificText 1 CTSpecificText 2 CTSpecificText3 CTSPecificInt1 CTSPecificInt2 CTSpecificInt3 CTSpecificVar1 CTSpecificVar2 CTSpecificVar3 CTSpecificBit1 CTSpecificBit2 CTTSpecificBit3 CTSpecificBinary 1 Tabel velden Contents-tabel Elk veld is van een bepaald veldtype en kan dienovereenkomstig een bepaald soort informatie herbergen; het veld Body is een uitgebreid tekstveld en kan grote hoeveelheden tekst bevatten, het veld AddDate is een veld dat alleen datums accepteert en het veld CTSpecificInt1 accepteert alleen gehele getallen. Een speciaal veld is het veld Nr, dat een uniek nummer bevat en dat automatisch wordt opgehoogd elke keer dat er een nieuwe regel aan de tabel wordt toegevoegd. Elke regel in de Contents-tabel wordt binnen Smartsite een item genoemd. Een item is dus een brok informatie en die informatie is opgeslagen in de Contents-tabel. Elk onderdeel van het brokje informatie wordt in een apart veld weggeschreven. Informatie bestaat er in veel vormen. Binnen Smartsite is er bijvoorbeeld sprake van informatie die gepubliceerd moet worden, informatie die gebruikt wordt om het publiceren te ondersteunen en informatie die gebruikt wordt om andere informatie terug te vinden. Alle items die in de Contents-tabel zijn aangemaakt hebben een relatie tot elkaar. Elk item in de tabel heeft een uniek nummer. Elk item heeft een veld genaamd Parent. Dit veld Parent verwijst naar het unieke nummer van een ander item. Het resultaat van deze verwijzing is een boomstructuur: Smartsite Dynamic Web System

11 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 5 Binnen Smartsite wordt gesproken over Parents (Ouders) en Children (Kinderen) en een daaruit resulterende Parent-Child relatie (Ouder-Kind relatie). Door deze Parent-Child relatie ontstaat er een hiërarchie in de informatie die is opgeslagen. De Parent-Child relatie wordt gebruikt om eigenschappen van een item door te geven aan een item dat een kind is van dat item. Dit doorgeven van eigenschappen wordt binnen Smartsite, en net als in het echte leven, overerving genoemd. De hiërarchische boomstructuur die ontstaat door gebruik te maken van Parent-Child relaties wordt binnen Smartsite voor uiteenlopende doelen gebruikt: het vastleggen van een functionele indeling; het erven (doorgeven) van eigenschappen van items; het dynamisch genereren van hyperlinks naar onderliggende en/of bovenliggende items; het toekennen van rechten aan gebruikers om delen van de boomstructuur wel of niet te mogen bewerken. In eerdere versie van Smartsite was er behoefte om extra velden aan de Contents-tabel toe te voegen om de invoer van informatie te structureren; de hoeveelheid in voeren velden was vaak groter dan het aantal beschikbare velden die in de database voorkwam. Het aantal velden in de database groeide daarom explosief omdat elke soort invoer van informatie weer andere velden noodzakelijk maakte. De Contents-tabel van Smartsite 5 bevat een groot aantal velden die voorzien zijn van een hele algemene naam zoals CTSpecificText1, CTSpecificBit3 en CTSpecificBinary1. Deze velden kunnen nu gebruikt worden om informatie in op te slaan. Om de velden effectief te gebruiken worden content-types gebruikt. Elk item in de Contents-tabel is daarom aan een content-type gekoppeld Content-types Om bij het gebruik van de Smartsite Manager onderscheid te maken tussen de verschillende soorten informatie, de verschillende items, die in de Contents-tabel van de database zijn opgeslagen wordt gebruik gemaakt van content-types. Content-types zijn definities van informatie. Een content-type heeft een aantal velden waarin deze informatie kan worden ingevuld. De definitie van het content-type koppelt deze velden aan de velden in de Contents-tabel. Heel basaal gezegd is een content-type een masker dat over de Content-tabel wordt gelegd om de invoer in deze tabel te vereenvoudigen. De definitie van een Content-type geeft ons de mogelijkheid om de fysieke veldnamen uit de Contents-tabel te hernoemen met een relationele veldnaam. De kracht van deze relationele veldnamen is dat deze ook gebruikt kunnen worden voor het doorzoeken van de Contents-tabel. Wanneer je binnen de Smartsite Manager informatie uit een item in de Contents-tabel wilt halen door middel van een query-string, dan hoef je niet te we Smartsite Software

12 6 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! ten in welk fysiek veld van de Contents-tabel de informatie staat, maar je kunt gewoon de relationele veldnaam gebruiken. Er wordt gebruik gemaakt van een Content-type Nieuws. Dit Content-type gebruikt 3 velden uit de Contents-tabel: Title, Body en CTSpecificBinary1. De relationele veldnamen in het Content-type zijn Kop, Nieuwsbericht, Afbeelding en deze veldnamen zijn gekoppeld aan bovengenoemde fysieke veldnamen. Wanneer een item getoond moet worden in de site, dan kan men in de macrodefinities voor het weergeven van informatie uit de Contents-tabel gebruik maken van de relationele veldnamen, Kop, Nieuwsbericht en Afbeelding. Smartsite komt met een aantal vooraf gedefinieerde content-types om de contents-tabel te vullen: Code Naam Omschrijving WP Webpage Content-type voor het invoeren van informatie die gepubliceerd moet worden. TRA Translation Items van het het content-type Translation kunnen binnen het body-veld van een ander item een code vervangen door een in de Translations vastgelegde tekst. BIN Binary Items van dit type kunnen binaire informatie bevatten, zoals afbeeldingen, muziek, video etc, die in andere items gebruikt kan worden. RT Render Template In rendertemplates is de opmaak gedefinieerd wanneer items worden opgevraagd in een bepaald Channel (het internet bijvoorbeeld). CF CMS Folder Folders van dit type worden nooit gerenderd. Deze folders zijn bedoeld om informatie logisch te groeperen CH Channel Definieert channels waardoor de informatie kan worden getoond (web, I-mode, print). REF Reference Referenties naar items binnen de site, op het www of naar bestanden op de server. THS Thesaurus In items van dit content-type wordt de definitie van een thesaurus vastgelegd. Items van dit type worden automatisch met een aparte actie geopend om de thesaurus te vullen met informatie. IMG Image Content-type dat alleen afbeeldingen kan bevatten WFD Workflow Definition Items van dit content-type bevatten de CMS-worfklow definities. WFA Application Workflow Een apllication workflow wordt gebruikt voor het automatiseren van het onderhoud van de site. JS Javascript Javascript code die bij het renderen van de items wordt gebruikt. CSS CSS Cascading Syle Sheet definities die bij het renderen van items wordt gebruikt. XML XML Data Content-type voor XML XSL XSLT Content-type voor XSLT XSD XML Schema Content-type voor XML-schemas Tabel Overzicht standaard content-types Smartsite Dynamic Web System

13 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 7 Noot Het is misschien goed om te onderstrepen dat content-types géén items zijn en ook geen zelfstandige objecten want het zijn alleen maar hulpmiddelen om informatie in de contents-tabel op een gestructureerde manier te manipuleren en weer te geven. Toch zal er in het verdere verloop van deze handleiding over content-types gesproken worden als ware het zelfstandige objecten die informatie bevatten. Voor de beeldvorming is dit ook een prima uitgangspunt maar in sommige gevallen moet je je weer even realiseren dat de informatie niet in het content-type zit maar in de contents-tabel. Naast deze ingebouwde content-types kun je natuurlijk ook je eigen contenttypes aanmaken. Voor het beheren en aanmaken van content-types biedt de Smartsite Manager uitgebreide functionaliteit die is ondergebracht in de actie Manage ContentTypes (content-types beheren). Content-types worden gebruikt om de gevraagde informatie van de gebruikers van de Smartsite Manager te structuren en om op een hanteerbare manier informatie aan de Contents-tabel toe te voegen. Echter, bij het gebruik van content-types wil je misschien ook onderscheid maken tussen de verschillende soorten gebruikers. Sommige velden binnen een content-type zijn toegankelijk voor iedereen, terwijl andere velden alleen door specifieke gebruikers mogen worden bewerkt. Sterker nog, misschien wil je sommige velden niet eens laten zien aan een bepaalde groep van gebruikers. Het koppelen van het mogen invoeren van informatie in de velden van een item en de gebruikers wordt geregeld met de actie Setup Content Management (Content Management Configureren). Daarin kan het gebruik van een content-type door de verschillende soorten gebruikers(groepen) verfijnd worden Meta-informatie De informatie die in een item is opgeslagen is te onderscheiden in inhoudelijke informatie en meta-informatie. De inhoudelijke informatie is de tekst in de een item van het content-type webpage, de afbeelding in een item van het type Binary of de code in een item van het content-type CSS. Er zit echter nog veel meer informatie in een item. Deze informatie bepaalt de kenmerken van de informatie in het item; wat voor item is het, waar gaat het over, wanneer is het aangemaakt, etc. Deze informatie wordt meta-informatie genoemd. De kenmerken die worden opgeslagen in een item zijn zelf gekozen. Bij het opzetten van een content-type kunnen vrije velden zodanig worden ingericht dat zij waardevolle informatie kunnen bevatten die de inhoud van het item kan toelichten. Het effect van een goede opzet van de meta-informatie groeit naarmate de hoeveelheid gegevens die in de database is opgeslagen verder toeneemt. Daarom is het van groot belang in een vroegtijdig stadium zorgvuldig te beslissen wat als meta-informatie wordt opgenomen Smartsite Software

14 8 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Meta-informatie wordt ingezet om het groeperen, vinden en relateren van content te ondersteunen. Het is bijvoorbeeld mogelijk automatisch een lijst met verwijzingen (hyperlinks) naar items aan te maken op basis van meta-informatie of hiërarchie. De meta-informatie binnen Smartsite kan zo worden ingesteld dat alleen het toevoegen van een item al voldoende is om het in de overzichten met verwijzingen te laten verschijnen. De meta-informatie is tevens zeer goed bruikbaar voor het zoeken naar informatie binnen de site. Daarnaast kan meta-informatie gebruikt worden om te bepalen hoe de (inhoudelijke) informatie van een item gepresenteerd wordt. Belangrijk bij het gebruik van meta-informatie is de motivatie tot invullen. Het moet duidelijk zijn dat de meta-informatie gebruikt wordt bij het zoeken en bij het opbouwen van links. Zonder goede meta-informatie is een item niet te vinden of staat het op de verkeerde plaats. Zonder meta-informatie is het niet mogelijk automatisch een lijst te maken met links naar de nieuwste items of om de items per categorie weer te geven. Als de motivatie voor het nauwkeurig invullen van meta-informatie ontbreekt ontstaat er na verloop van tijd steeds meer ruis binnen de meta-informatie. Voor het toekennen van meta-informatie moeten eenvoudige en heldere regels zijn opgesteld. Daarnaast kan men ook gebruik maken van de mogelijkheid dat items eigenschappen erven van de folder waarin zij worden geplaatst. Op deze manier kan meta-informatie worden geërfd en kan een deel van de verantwoordelijkheid tot het invullen van deze informatie bij de gebruikers weggenomen worden en geautomatiseerd worden Erven van (meta-)informatie Een van de doelen van Content Management is het minimaliseren van handelingen. Als een item wordt toegevoegd in een bepaalde folder zal een aantal eigenschappen van de folder waarschijnlijk ook gelden voor het nieuwe item. Smartsite biedt de mogelijkheid om het item de meta-informatie van de folder te laten erven. Welke informatie (welke velden uit de contents-tabel) er geërfd wordt (worden) wordt bepaald bij het opzetten van content-types. Het erven van metainformatie hoeft natuurlijk niet altijd zichtbaar te gebeuren. Het is goed mogelijk om bepaalde eigenschappen (velden) van een item alleen via overerving toe te kennen en verder niet meer te laten zien. Op deze manier wordt het aantal handelingen dat de gebruiker moet verrichten om informatie toe te voegen geminimaliseerd. Wanneer gebruik wordt gemaakt van overerving is het belangrijk in de ontwerpfase van de site na te gaan welke gegevens nodig zijn. Wanneer met te weinig meta-informatie rekening wordt gehouden is het mogelijk dat later problemen optreden met het groeperen en zoeken van gegevens. Daarentegen kan teveel meta-informatie leiden tot het vertragen van de site. Het op een later moment toevoegen van meta-informatie is altijd mogelijk. Dit kan echter tijdrovend zijn omdat dan alle reeds bestaande items opnieuw moeten worden voorzien van de nieuw-toegevoegde meta-informatie. Dit is geluk- Smartsite Dynamic Web System

15 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 9 kig eenvoudig op te lossen door de ingebouwde manageractie Update eigenschappen van meerdere items tegelijk kan wijzigen. die Items erven dus meta-informatie van folders waarin zij worden aangemaakt als dat zo is ingesteld. Echter, wanneer items worden gekopieerd of verplaatst naar andere folders wordt de meta-informatie van die items niet aangepast. De items erven dus niet van de folder waarheen zij verplaatst of gekopieerd worden, maar behouden hun eigen eigenschappen. Ook nu biedt de actie Update een oplossing om de meta-informatie aan te passen Folder indeling en meta-informatie Het kan erg nuttig zijn extra folders aan te maken zodat de meta-informatie geërfd wordt in plaats van dat het handmatig wordt ingesteld wanneer er een item wordt aangemaakt. Dit maakt het beheer ook eenvoudiger als het aantal items toeneemt. Figuur Organiseren van folders De bovenstaande figuur laat twee verschillende indelingen van een site zien. In het linker deel van de figuur zijn alle nieuwsitems binnen dezelfde folder geplaatst. Daardoor is het erven van meta-informatie minder goed mogelijk. In het rechter deel van de figuur is ook de afdeling waartoe de berichten behoren opgenomen. Daardoor is het erven meta-informatie hier beter mogelijk. Met de linker opzet moet bij de aanmaak meer informatie worden ingesteld, in dit geval of het bericht van afdeling A of van afdeling B is, dan in de rechter opzet. Daar wordt namelijk aan elk item onder de folder Afdeling A de eigenschap toegekend dat het een nieuwsbericht van Afdeling A is Smartsite Software

16 10 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 2.2 Security model Het Security Data model regelt de rechten van de gebruikers van de Smartsite Manager en de bezoekers van de door Smartsite aangedreven site. Het Security Model van Smartsite is veelomvattend en de mogelijkheden om rechten nauwkeurig aan te passen nemen in de oplopende edities van Smartsite (Standard, Professional en Enterprise) alleen maar toe. Bij de security-instellingen van Smartsite gaat het om rechten van gebruikers of bezoekers. Het gaat hierbij niet om zaken als firewalls, packet filters, of virus scanners; deze maken geen deel uit van Smartsite zelf. Anders gezegd: het gaat niet om hekken met prikkeldraad om Smartsite heen, maar om de sloten op de deuren binnen Smartsite zelf Gebruikers, Groepen, Rollen, Acties Alle mogelijkheden die je binnen de Smartsite Manager hebt zijn samengevat in acties en privileges. Je kunt items toevoegen, content-types aanmaken en bewerken, bestanden importeren en je hebt de privileges om folders aan te maken, de webeditor te gebruiken of om items te verwijderen. Aan de andere kant heb je de gebruikers die met de Smartsite Manager aan de slag gaan om de inhoud van de site te bewerken. De acties die er binnen de Smartsite Manager mogelijk zijn moeten worden gekoppeld aan de gebruikers die met de Smartsite Manager aan de slag gaan. Daarnaast willen we ook aangeven waar binnen de hierarchische boomstructuur van de site acties mogen worden uitgevoerd. Voor het koppelen van de acties aan de gebruikers zijn er in Smartsite twee tussenstappen: rollen en groepen. Deze rollen en groepen worden respectievelijk gevuld met acties en met gebruikers. Daarna worden de rollen aan groepen toegekend. De groepen en rollen spelen een centrale rol in de beveiliging en rechtenstructuur van de Smartsite Manager: Gebruikers kunnen verschillende rollen aannemen waarmee hun rechten worden ingedamd of uitgebreid. Dit wordt Role Based Management genoemd. De opbouw van de groepen maakt het mogelijk om rechten door te geven aan lagere gebruikers. Dit principe wordt Delegated Security genoemd Het aanmaken en beheren van Gebruikers, Groepen, Rollen en acties gebeurt met de actie Configure Securtity Role Based Management In de hierarchische boomstructuur van de website kan worden aangegeven welke groepen waar rechten hebben om hun acties uit te voeren. Door een deel van de boomstructuur aan een groep toe te kennen leg je de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de informatie in dat deel bij die groep. Het Smartsite Dynamic Web System

17 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 11 uitdelen van de rechten aan groepen om delen van de site te bewerken doe je met de actie Set Manager Access. Wanneer een gebruiker in twee groepen is ingedeeld dan betekent dat, dat hij verantwoordelijk is voor meerdere delen van de site. Een verdere verfijning die je kunt uitvoeren is het toekennen van content-types aan groepen. Binnen het deel van de site waar een groep rechten heeft om items te bewerken kunnen zij alleen de items bewerken van het content-type dat zij toegewezen hebben gekregen. Door de indeling van groepen is het mogelijk om aan te geven wie wat waar mag bewerken. Welke delen van de site moet een groep onderhouden en welke content-types mogen worden aangemaakt of bewerkt. Het instellen van deze rechten gebeurt met de actie Configure Security - Edit Groups. Aan een groep zijn één of meerder rollen toegekend. Een rol kan gebruikt worden om het werken met een content-type te verfijnen. Binnen de definitie van een content-type kan namelijk worden aangegeven welke velden door een bepaalde rol bewerkt mogen worden. Informatie kan dus afgeschermd worden voor gebruikers die (over het algemeen) een lagere rol hebben. Dit is voornamelijk (meta-)informatie die wordt geërfd bininen een ouder-kind relatie. Deze instellingen kunnen op twee niveau s worden aangepast: met de actie Setup Content Management en met de actie Manage Content-types. Aan rollen worden acties toegekend. Dat betekent dat bij een bepaalde rol maar een beperkt aantal acties horen. Op deze manier kunnen de verantwoordelijkheden voor het beheer en onderhoud van de site verdeeld worden. Een ieder krijgt door zijn rol alleen die acties toegewezen die bij zijn functie horen. Door gebruikers aan meerdere groepen toe te kennen en aan deze groepen een bepaalde rol of meerder rollen te koppelen is het mogelijk om een gebruiker in verschillende delen van de site andere verantwoordelijkheden te geven. In één deel van de site mag een gebruiker alleen maar items toevoegen en bewerken terwijl in een ander deel ook de verantwoordelijkheid van het archiveren en eventueel verwijderen tot de beschikking van deze gebruiker staan. Bij het gebruik van Smartsite kiezen gebruikers voor een rol. De keuze van de rol bepaalt wat wat gebruikers mogen doen (acties - rollen), waar zij die acties mogen uitvoeren in de site (groepen/content-types - rollen) en hoeveel zij van een bepaald content-type te zien krijgen (content-type velden - rollen). Dit principe wordt Role Based Management genoemd. Een overzicht van het Security model van Smartsite wordt getoond in Figuur 2-2 -Overzicht security model Smartsite Software

18 12 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Gebruikers Groepen Rollen Set edit access Set browse access Setup content management (Templates) Folder Contenttype Acties en Privilleges Items Restricted Figuur Overzicht security model Site-indeling en groepshiërarchie De indeling van groepen heeft ook een hiërarchische opbouw. Deze opbouw is nauw gerelateerd aan de opbouw van de site. De groepshiërarchie is ook van belang voor workflow, taken en het verzenden van berichten Delegated Securtity Dat een bepaalde groep van gebruikers meerdere rollen kan vervullen lijkt overbodig wanneer de inhoud van bepaalde rollen (de toegekende acties aan die rol) elkaar overlapt; een deelverzameling van de acties uit een hogere rol zit ook in de lagere rol. Smartsite maakt gebruik van het begrip Delegated Security. Het delegeren van een deel van jouw rechten kan wanneer je die rechten in verschillende rollen hebt ondergebracht. Het maximale wat je kunt uitdelen zijn de rechten die je zelf bezit. Als voorbeeld nemen we een standaard redactie waar de hoofdredacteur een aantal redacteuren onder zich heeft (figuur 2-3). De hoofdredacteur maakt in dit geval deel uit van de groep hoofdredacteuren, de redacteuren maken deel uit van de groep redacteuren. Hoofdredactie A Redactie A1 Redactie A2 Figuur een elementaire hoofdredactie Smartsite Dynamic Web System

19 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! 13 Bij deze groepen horen de volgende rollen: Groep/Rol Hoofdredacteuren Redacteuren Hoofdredacteur Redacteur Tabel groepen en rollen De groep hoofdredacteuren heeft dus de rollen Hoofdredacteur en de rol Redacteur Bij de rollen uit dit voorbeeld horen de volgende acties: Acties/Rol Add Item Edit Item Delete Configure Security, Edit Userrs Configure Security, Edit Groups Set Edit Access Hoofdredacteur Redacteur Tabel rollen en acties Noot Om het voorbeeld overzichtelijk te houden is de situatie vereenvoudigd. In werkelijkheid moeten naast de acties ook een aantal privileges worden toegekend. Deze maken het onder meer mogelijk toegang te krijgen tot de Manager, de SmartEditor te starten, een folder aan te maken en direct op de site te publiceren. Afdeling A krijgt een nieuwe medewerker die ook gebruik aan de slag moet met de Smartsite Manager. De webmaster uit dit voorbeeld heeft geen tijd om zich bezig te houden met de personele wijzigingen op de redactie. Daarom heeft hij de Hoofdredacteur voorzien van de Edit users actie. Met deze actie kan de hoofdredacteur een nieuwe gebruiker aanmaken en deze in een groep plaatsten. Hij plaatst deze nieuwe redacteur natuurlijk in de groep redacteuren. De webmaster zelf heeft de rechten Edit roles en Edit actions. Daarmee is het mogelijk acties aan te maken en vast te leggen binnen rollen. Dit kan echter eenmalig gebeuren waarna wijzigingen in bezetting door de hoofdredacteur zijn op te lossen. Pas wanneer de organisatie drastisch wijzigt (en er nieuwe afdelingen bijkomen) wordt weer een beroep gedaan op de webmaster. Deze hoeft alleen een nieuwe folder voor een redactie aan te maken in de site naast de bestaande folders voor redacties. Binnen deze folder kan de nieuwe redactie items plaatsen. Stel dat de organisatie wordt uitgebreid en er in de nieuwe situatie sprake is van drie afzonderlijke hoofdredacties (A, B en C) elk verbonden aan een eigen productgroep. De drie redacties krijgen een afzonderlijk deel van de site toegewezen voor het publiceren van artikelen. Het is niet de bedoeling dat leden van een redactie de artikelen van een andere redactie bewerken of wissen of voor deze andere redactie artikelen toevoegen Smartsite Software

20 14 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Als de hoofdredacteur nu drie groepen aanmaakt voor hoofdredacteuren en daarnaast redacteuren hiervoor aanmaakt, krijgen deze alle dezelfde rechten. Om ervoor te zorgen dat de redacties gescheiden van elkaar zijn (m.b.t. de rechten) is het noodzakelijk met de actie Set edit access aan te geven op welk deel van de site de rechten van toepassing zijn. Hoofdredactie Bedrijf Rol HR Rol R Set edit access Hoofdredactie A Hoofdredactie B Hoofdredactie C Rol HR Rol R Redactie A1 Redactie A2 Redactie B1 Redactie B2 Redactie C1 Redactie C2 Rol R Figuur Een voorbeeld van een organisatiestructuur Figuur 2-1: Een voorbeeld van een organisatiestructuur. Het aangeven van de plaats waar één rol mag worden uitgevoerd zodat op verschillende plaatsen de acties uit verschillende rollen zijn toegestaan wordt alleen volledig ondersteund door de Enterprise edition. Binnen de overige edities is het wel mogelijk de hiërarchie op te bouwen en de plaats aan te geven waar een rol mag worden uitgevoerd maar alle rollen worden samengevoegd. Dus op de plaats die je aangeeft zijn alle acties uit alle rollen toegestaan. Stel dat iemand deel uitmaakt van Hoofdredactie A en Redactie C1. Zowel in de Professional als in de Enterprise edition is het mogelijk de rollen in te stellen (rol HR en rol R bij Hoofdredactie A, rol R bij redactie C1). In de Professional edition worden alle toegekende rollen echter samengevoegd waardoor deze persoon ook over de rol HR beschikt op redactie C1. In de Enterprise edition worden de rollen niet samengevoegd. Het is absoluut aan te raden de hiërarchie van het begin af aan goed op te bouwen (ook als je niet over de Enterprise edition beschikt) om het werken met Smartsite te structureren en om eventuele updates te vergemakkelijken Security in de Smartsite Standard Edition De security instellingen in de Smartsite Standard Edition zijn minder uitgebreid dan in de andere versies. De security wordt beperkt door het feit dat er maar één rol aan één groep kan worden gegeven. Eigenlijk worden de acties daardoor direct aan een groep gekoppeld Security in de Smartsite Professional Edition Informatie over de security in de Smartsite Professional Edition wordt in latere uitgaven van deze handleiding uitgebreid behandeld. Smartsite Dynamic Web System

21 Deze handleiding is een voorpublicatie en derhalve nog niet compleet! Security in de Smartsite Enterprise Edition De Smartsite Enterprise Edition biedt de meeste functionaliteit om de rechten in de site te regelen. Het belangrijkste voordeel van de Enterprise Edition is het gebruik van Role Based Management en Delegated Security Rolebased Management/Delegated Security In de Enterprise Edwin kunnen gebruikers onderdeel uitmaken van meerdere groepen. Aan deze groepen kunnen één of meerdere rollen zijn toegekend. Dit betekent dus dat een gebruiker meerdere rollen heeft en dus van rol kan veranderen. Omdat de rollen aan groepen zijn gekoppeld en deze groepen maar rechten hebben in bepaalde delen van de site, zal de keuze van een rol door de gebruiker meteen zijn rechten beperken tot delen van de site. Kort gezegd: afhankelijk van zijn rol kan een gebruiker de bij die rol horende acties uitvoeren een deel van de site. En omgekeerd natuurlijk: in bepaalde delen van de site kan een gebruiker maar een bepaalde rol, met bijbehorende acties, uitoefenen. Eén rol gekoppeld aan één groep lijkt dus voldoende om de security van een site te managen. Dus waarom nou meerdere rollen aan een groep geven? In een grote organisatie is het niet wenselijk dat er maar één iemand verantwoordelijk is voor de alle security instellingen en voor het toekennen van deze instellingen aan gebruikers. Smartsite maakt daarom gebruik van Delegated Security. Delegated Security maakt het mogelijk je eigen rechten (of minder) door te geven aan anderen! Dat betekent dat niet één iemand meer alle security instellingen hoeft bij te houden. Hij kan deze instellingen op hoofdlijnen opzetten en dan een deel van zijn rechten uitdelen aan anderen die op hun beurt weer sub-onderdelen van de security regelen, waarbij zij weer een deel van hun rechten uitdelen, aan anderen die op hun beurt...etc. Binnen een organisatie is de security helemaal gedefinieerd. Ergens binnen de organisatie is de afdeling A die is opgebouwd uit Hoofdredactie A en de Redacties A1 en A2. De gebruikers van de hoofdredactie A en de redacties A1 en A2 zitten in de groep Afdeling A, waarmee hun rechten zijn beperkt tot het deel van de site waar de informatie van afdeling A staat. Redactie A2 krijgt een nieuwe medewerker. Wanneer er geen Delegated Security bestond dan had de Redactie A2 aan Hoofdredactie A moeten vragen of zij contact wilden opnemen met het Hoofd Security Smartsite om een nieuwe gebruiker toe te voegen in Redactie A2. Een omslachtige route. De hoofdredacteur van Hoofdredactie A heeft echter de mogelijkheid om gebruikers aan te maken. Zelf beschikt hij over de rollen Hoofdredacteur en Redacteur. Wanneer er nu een nieuwe medewerker op afdeling A2 komt, kan de Hoofdredacteur deze nieuwe medewerker als gebruiker registreren, hem indelen in en hem de rol van Redacteur toekennen Smartsite Software

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0

Site Management Handleiding. Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Site Management Handleiding Onderhouden en beheren van een door Smartsite aangedreven site Release 5.3 Manual-versie 1.0 Copyright 2010 Seneca B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Inhoudsopgave Introductie en inloggen 3 Overzicht van de basisfuncties 5 Voor content-editors 7 Maken en bewerken inhoud 8 Werken met afbeeldingen en documenten

Nadere informatie

Training voor Redacteuren

Training voor Redacteuren Training voor Redacteuren Bewerkt door Ing. Hans A. Olthoff, Meer informatie: Ing. Hans A. Olthoff alternet Internet B.V. Langesteijn 124 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht T (078) 635 1200

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken

Handboek SharePoint 2010 - Hoofdstuk 12 Beheertaken 1 Inleiding Dit hoofdstuk is integraal onderdeel van Handboek SharePoint 2010 (ISBN 978-90-5940-469-4), verschenen bij Van Duuren Media. Als aanvullend internethoofdstuk kan het beschouwd worden als directe

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift

MOS Access 2013. Praktijkboek. Basisprincipes De databases. Maken van een database Het theater. Normaliseren en relaties Het tijdschrift MOS Access 2013 Praktijkboek Basisprincipes De databases Maken van een database Het theater Normaliseren en relaties Het tijdschrift Selectie- en actiequery s Het assurantiekantoor Formulieren ontwerpen

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

Migratiecursus MS Office 2007

Migratiecursus MS Office 2007 Migratiecursus MS Office 2007 Copyright 2008, Hugo Bakker Trainer en Coach Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 Alfresco

Handleidingen 1.0 Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens...

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie