Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V."

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Verslaggeving en fondsenstructuur Profiel Portfolio Managers Meerjarenoverzicht Verslag van de Directie Ontwikkelingen per subfonds Risicobeoordeling Overige Fund Governance Verklaring inzake de bedrijfsvoering Jaarrekening Balans per 31 december Balans per 31 december per subfonds Winst- en Verliesrekening Winst- en Verliesrekening per subfonds Mutatieoverzicht Eigen Vermogen Mutatieoverzicht Eigen Vermogen per subfonds Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht per subfonds Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Toelichting bij specifieke posten in de balans Beleggingen Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Overige vorderingen Liquiditeiten Schulden uit hoofde van effectentransacties Crediteuren en overlopende passiva Eigen Vermogen Toelichting bij specifieke posten in de winst- en verliesrekening

4 INHOUDSOPGAVE (VERVOLG) 8 Rentebaten Overige valutakoersverschillen Kostenparagraaf Resultaat per aandeel Overige toelichtingen Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake winstbestemming Dividenduitkeringen in het boekjaar Voorstel dividenduitkeringen over het boekjaar Prioriteitsaandelen Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de Directie en Commissarissen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Appendix I Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Global Convertible Fund per 31 december Appendix II Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund per 31 december Appendix III Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Equity Income Fund per 31 december

5 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: Directie/Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: G.S. Wijnia (vanaf 14 november 2012) J.J. Human (tot 30 september 2012) P.D. Yeo Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam - 5 -

6 Organisatiestructuur Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. (IdB Equity Income Fund) Herengracht BV Amsterdam Kasbank N.V. (IdB Global Convertible Fund) Spuistraat VT Amsterdam Prime broker Merrill Lynch (IdB Real Estate Equity Fund) 2 King Edward Street Londen, EC1A HQ Verenigd Koninkrijk - 6 -

7 Verslaggeving en fondsenstructuur Verslaggeving Hierbij wordt verslag uitgebracht over de ontwikkelingen in het jaar 2012 van het door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde en naar Nederlands recht opgerichte Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. De vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam. Een paraplufonds heeft als karakteristiek dat binnen één rechtspersoon meerdere beleggingsfondsen kunnen bestaan door het gebruik van aandelenseries. Iedere serie belichaamt een fonds. De economischeen beursontwikkelingen zijn voor alle fondsen gezamenlijk in het verslag van de beheerder in paragraaf Terugblik 2012 opgenomen. Vervolgens worden per subfonds de ontwikkelingen binnen het subfonds zelf alsmede de jaarcijfers en een toelichting daarop gegeven. Binnen Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. bestaan per 31 december 2012 drie beleggingsfondsen met een open-end status, te weten: Fonds A, genaamd Insinger de Beaufort Global Convertible Fund; Fonds C, genaamd Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund; Fonds D, genaamd Insinger de Beaufort Equity Income Fund. De beleggingsfondsen binnen Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. kennen ieder een eigen beleggingsstrategie, welke bij de betreffende fondsen wordt toegelicht. Profiel Insinger de Beaufort Global Convertible Fund Insinger de Beaufort Global Convertible Fund (hier na: Fonds A ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op Amsterdamse effectenbeurs. Fonds A bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds A belegt uitsluitend in (inter)nationale converteerbare waardepapieren, zijnde converteerbare obligaties (convertibles) en preferent converteerbare effecten, alsmede warrantleningen en tijdelijk (voor een periode van maximaal 6 maanden) uit conversie verkregen aandelen. Doordat Fonds A belegt in converteerbare obligaties en andere vastrentende waardepapieren, is Fonds A blootgesteld aan fluctuaties die de aandelen- en obligatiemarkt kenmerken. In vergelijking tot andere beleggingen dienen voor convertibles relatief beperkte directe rendementen te worden verwacht. Deze lage rendementen gaan gepaard met relatief beperkte risico s, hoewel op korte termijn de koers van Fonds A kan dalen als gevolg van sterke rentestijgingen op de internationale obligatiemarkten. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Fonds A kan valutarisico s in zijn beleggingsportefeuille afdekken door het gebruik van valuta termijntransacties en valutaopties

8 De prestaties van Fonds A worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds A streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. Een fundamentele en waarderingstechnische analyse maakt deel uit van het selectieproces. De belegging van Fonds A in effecten uitgegeven door een onderneming (na conversie) mag niet meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van de betreffende uitgevende instelling bedragen en evenmin meer dan 10% van het vermogen van Fonds A. De beleggingen zullen worden getoetst aan de begrenzing vervat in voorafgaande volzin op het tijdstip van aankoop daarvan. De minimale omvang bij emissie van een lening waarin wordt belegd dient EUR 25 miljoen te bedragen. Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (hierna: de Fonds C ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V., is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op de Amsterdamse effectenbeurs. Fonds C bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds C belegt haar vermogen enerzijds in beleggingsinstellingen of REIT s (Real Estate Investments Trusts) die op hun beurt direct of indirect beleggen in de vastgoedsector, en anderzijds in effecten van ondernemingen die direct of indirect actief zijn in de vastgoedsector. Het beleggingsbeleid van Fonds C is zowel gericht op vermogensgroei als op het verwerven van inkomsten. Fonds C streeft naar een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat gegeven de risico's van de onroerend goed markten. Door een goed gediversifieerde portefeuille te bouwen wordt verwacht dat de volatiliteit van de resultaten van Fonds C verminderd kan worden. De doelstellingen van Fonds C kunnen worden verwezenlijkt enerzijds (1) door direct te beleggen in effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen die genoteerd zijn op de beurzen van de gevestigde markten. Fonds C mag daarbij zowel long als short posities in deze effecten innemen. Anderzijds (2) kan indirect worden belegd via beleggingsinstellingen die in deze effecten beleggen. De doelstelling van Fonds C kan tevens (3) worden verwezenlijkt door het delegeren van het beheer over een gedeelte van de portefeuille aan externe vermogensbeheerders, dit in de vorm van een discretionair mandaat. Fonds C kan ook gebruik maken van afgeleide instrumenten voor het afdekken van koers- en valutarisico s en voor het voeren van een efficiënt beleggingsbeleid. Hoewel Fonds C ernaar streeft zich in te dekken tegen risico s van een dalende markt voor de effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen, wordt er niet voortdurend gebruik gemaakt van afdekkingtechnieken en kan er geen garantie worden gegeven dat er altijd optimaal van dergelijke technieken gebruik zal worden gemaakt. Mede in het licht van het voorgaande wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de koers van de effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen of beleggingsinstellingen in Fonds C zowel kan stijgen als dalen

9 De prestaties van Fonds C worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds C streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. Insinger de Beaufort Equity Income Fund Insinger de Beaufort Equity Income Fund (hierna: Fonds D ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V., is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op de Amsterdamse effectenbeurs. Fonds D bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds D belegt zijn vermogen wereldwijd in effecten van beursgenoteerde ondernemingen, maar met de nadruk op Europese ondernemingen. Daarenboven kan Fonds D tevens beleggen in vastrentende waarden en in liquiditeiten, dit wanneer verwacht wordt dat deze beleggingsinstrumenten wellicht beter zullen presteren dan aandelen. Het doel van Fonds D is om naast kapitaalgroei ook een behoorlijk inkomen te genereren. Fonds D is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aan algemeen erkende beurzen officieel genoteerde effecten alsmede opties daarop, alsook in vastrentende waarden en convertibles, uitgegeven door bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan deze beurzen of die zijn uitgegeven door een overheid. Tevens kan worden belegd in zogenaamde indexopties en futures. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Fonds D kan valutarisico s in zijn beleggingsportefeuille afdekken door het gebruik van valuta termijntransacties en valutaopties. Doordat Fonds D is belegd in aandelen is zij blootgesteld aan de fluctuaties die aandelenmarkten kenmerken. In vergelijking tot andere beleggingen worden van aandelen relatief hoge rendementen verwacht. Deze hoge rendementen gaan echter gepaard met relatief grote risico s, met name op korte termijn, daar de aandelenmarkten sterk kunnen fluctueren als gevolg van ontwikkelingen waarop de beheerder geen invloed heeft. Aandelenfondsen zoals Fonds D zijn daarom met name geschikt voor dat gedeelte van het vermogen van een belegger dat voor een langere periode (meerdere jaren) niet hoeft te worden aangewend voor het levensonderhoud. Door het gemengde internationale karakter van de beleggingen van Fonds D kunnen de beleggingsrisico s zo veel mogelijk worden beperkt, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendementspotentieel van Fonds D. Met behulp van afgeleide beleggingsinstrumenten zoals opties en valutatermijncontracten kunnen risico s verder worden beperkt en kan extra rendement worden behaald. De selectie van aandelen, die in aanmerking komen om in de beleggingsportefeuille van Fonds D te worden opgenomen, geschiedt door de beheerder met behulp van door deze ontwikkelde, voor een belangrijk deel geautomatiseerde aandelenselectiemodellen. De fondsen worden geselecteerd op basis van hun financiële positie, dividendrendement kwaliteit en groei van de winst, omzet, kwantitatieve analyse en op basis van een risicoanalyse, de risico/rendementsverhouding. De belegging van Fonds D in effecten uitgegeven door een onderneming mag niet meer omvatten dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van de betreffende uitgevende instelling en evenmin meer dan 10% van het vermogen van Fonds D

10 De prestaties van Fonds D worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds D streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. De subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Portfolio Managers Insinger de Beaufort Global Convertible Fund BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. BNP Paribas IP is onderdeel van BNP Paribas Group. De beheerder van IdB Global Convertible Fund bestaat uit een team van global convertible portfolio managers. Gerwin Wijnia, Chief Investment Officer Gerwin heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen (B Bus. Sc. in Finance) gestudeerd en is RA (CEFA) houder. Gerwin is sinds 2007 werkzaam bij Insinger de Beaufort en was verantwoordelijk voor portfolio management van institutionele clienten en vanaf 2009 eind verantwoordelijk voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en IdB European Mid Cap Fund N.V. Vanaf oktober 2012 is Gerwin Wijnia de Chief Investment Officer van Bank Insinger groep en ook voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen. Tevens is de heer Wijnia in november 2012 als directeur van IdB Asset Management N.V., de beheerder van de IdB fondsen, benoemd. Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Ryan Dally, Senior Portfolio Manager Ryan heeft aan de Universiteit in Kaapstad, Zuid-Afrika (B. Bus. Sc. in Finance) gestudeerd en is tevens een CFA Charterholder. Ryan is in 2008 begonnen als analist van het IdB Real Estate Equity Fund en vanaf medio 2009 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van Insinger de Beafort Real Estate Equity Fund. Gerwin Wijnia, Chief Investment Officer Gerwin heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen (B Bus. Sc. in Finance) gestudeerd en is RA (CEFA) houder. Gerwin is sinds 2007 werkzaam bij Insinger de Beaufort en was verantwoordelijk voor portfolio management van institutionele clienten en vanaf 2009 eind verantwoordelijk voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en IdB European Mid Cap Fund N.V. Vanaf oktober 2012 is Gerwin Wijnia de Chief Investment Officer van Bank Insinger groep en ook voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen. Tevens is de heer Wijnia in november 2012 als directeur van IdB Asset Management N.V., de beheerder van de IdB fondsen, benoemd

11 Insinger de Beaufort Equity Income Fund Arnoud de Beaufort, Senior Portfolio Manager Arnoud heeft aan TU in Delft (MSc in Architectuur) gestudeerd en is tevens een CFA Charterholder. Arnoud is sinds 2007 werkzaam bij Insinger de Beaufort en was de Portfolio Manager van institutionele clienten. Vanaf oktober 2012 is Arnoud eind verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het IdB Equity Income Fund en van IdB European Mid Cap Fund N.V. Gerwin Wijnia, Chief Investment Officer Gerwin heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen (B Bus. Sc. in Finance) gestudeerd en is RA (CEFA) houder. Gerwin is sinds 2007 werkzaam bij Insinger de Beaufort en was verantwoordelijk voor portfolio management van institutionele clienten en vanaf 2009 eind verantwoordelijk voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en IdB European Mid Cap Fund N.V. Vanaf oktober 2012 is Gerwin Wijnia de Chief Investment Officer van Bank Insinger groep en ook voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen. Tevens is de heer Wijnia in novmber 2012 als directeur van IdB Asset Management N.V., de beheerder van de IdB fondsen, benoemd. Fiscaal De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Op voorwaarde dat aan bepaalde fiscale voorwaarden wordt voldaan, kan het nultarief voor de vennootschapsbelasting worden toegepast. Toezicht Door de AFM is op grond van de Wet op het financieel toezicht aan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. per 22 juni 2006 een vergunning verleend. De Beheerder is opgenomen in het register zoals bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten

12 Meerjarenoverzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de subfondsen over de afgelopen vijf jaar. Kerncijfers (Bedragen in EUR) Algemeen Totaal Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto beleggingsresultaat ( ) ( )

13 Kerncijfers IdB Global Convertible Fund (Bedragen in EUR) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 41,96 40,57 46,18 42,19 33,20 Transactieprijis per aandeel 41,83 40,45 46,18 42,06 33,30 Lopende Kosten Ratio 1 1,63% 1,37% Expense Ratio 2-1,37% 1,26% 1,30% 1,22% Rendement van het Fonds 6,41% (10,50%) 10,69% 33,62% (33,55%) Dividenduitkering 1,15 0,90 0,42 1,80 0, 00 Omloopsnelheid 2,96 2,75 1,73 2,59 1,95 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto beleggingresultaat ( ) ( ) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 0,74 1,28 1,31 1,15 1,46 Waardeveranderingen 2,51 (5,31) 3,60 9,76 (17,99) Kosten (0,68) (0,60) (0,55) (0,49) ( 0,52) Netto beleggingresultaat 2,57 (4,63) 4,36 10,42 (17,05) 1 In 2012 is de totale expense ratio (TER) vervangen door de lopende kosten ratio. 2 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening. De prestatievergoeding is per 1 oktober 2011 afgeschaft

14 Kerncijfers IdB Real Estate Equity Fund (Bedragen in EUR) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 122,01 105,01 115,73 113,77 85,95 Transactieprijs per aandeel 122,01 104,85 115,50 113,54 86,12 Lopende Kosten Ratio 1 1,70% 1,68% Expense Ratio 2-1,68% 1,65% 1,67% 1,62% Rendement van het Fonds 17,99% (7,78%) 2,62% 36,96% (14,38%) Dividenduitkering 1,75 1,85 0,93 3,20 0,00 Omloopsnelheid 2,64 2,45 1,14 1,62 1,80 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ) Netto beleggingresultaat ( ) ( ) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 1,67 1,32 2,31 1,84 2,28 Waardeveranderingen 19,28 (6,47) 2,97 27,00 (15,39) Kosten (1,94) (4,52) (2,62) (1,63) (1,59) Netto beleggingresultaat 19,01 (9,67) 2,66 27,21 (14,70) 1 In 2012 is de totale expense ratio (TER) vervangen door de lopende kosten ratio. 2 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

15 Kerncijfers IdB Equity Income Fund (Bedragen in EUR) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 41,40 38,57 41,04 40,39 35,38 Transactieprijs per aandeel 41,34 38,49 40,96 40,53 35,50 Lopende Kosten Ratio 1 1,22% 1,22% Expense Ratio 2-1,22% 1,20% 1,18% 1,17% Rendement van het Fonds 11,85% (2,70%) 5,05% 18,12% (30,11%) Dividenduitkering 1,60 1,40 1,30 1,20 0,80 Omloopsnelheid 0,44 1,09 0,25 2,26 2,80 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto beleggingresultaat ( ) ( ) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 1,44 1,78 1,45 1,05 1,86 Waardeveranderingen 3,48 (2,46) 0,98 4,70 (15,60) Kosten (0,49) (0,49) (0,47) (0,43) (0,53) Netto beleggingresultaat 4,43 (1,17) 1,96 5,32 (14,27) 1 In 2012 is de totale expense ratio (TER) vervangen door de lopende kosten ratio. 2 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

16 Verslag van de Directie Terugblik 2012 Het jaar 2012 werd beheerst door het beleid van de centrale banken,met de ECB en de Fed voorop. Geholpen door een extreem expansief monetair beleid hervonden beleggers het vertrouwen dat in 2011 verloren was gegaan en boekten zowel de obligatiemarkten als de aandelenmarkten hoge winsten. Overheidsobligaties behaalden wereldwijd een rendement van circa 9%, terwijl bedrijfsleningen ongeveer 13% in waarde stegen (uitgedrukt in euro s). De meest riskante bedrijfsleningen, de high yield of junk bonds, behaalden zelfs een totaalrendement van circa 23%, waarmee het gemiddelde rendement op de wereldaandelenmarkten (van circa 13% in euro s) ruimschoots werd overtroffen. De ECB trok eind 2011, begin 2012 de meeste aandacht door in december en februari in totaal meer dan EUR miljard aan 3-jaars leningen ter beschikking te stellen aan Europese banken. Vooral banken in Italië en Spanje gebruikten deze kredietfaciliteit mede om staatsleningen van het eigen land op te kopen, zodat de rente in deze landen kon dalen, na in 2011 gevaarlijk ver te zijn opgelopen. De enorme bedragen die de centrale banken inmiddels ter beschikking stellen aan het financiële systeem zijn een reflectie van de omvang van de wereldwijde schuldencrisis. Alleen bij een extreem lage rente blijft de enorme schuldenberg nog enigszins betaalbaar, zodat er hoop kan blijven bestaan dat zij ooit onder controle wordt gebracht. Dit kan geschieden door ofwel aantrekkende economische groei, ofwel door een langdurige periode van negatieve reële rente, waardoor de waarde van de schulden afneemt. Geholpen door de acties van de ECB, maar ook door meevallende Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, boekten de markten wereldwijd verrassend grote winsten in het eerste kwartaal van Banken boekten nog de meeste vooruitgang, nadat deze in 2011 nog het meest onder druk hadden gelegen. In het tweede kwartaal volgde vooral in de aandelenmarkten een terugval, waarbij vrijwel alle in het eerste kwartaal geboekte winst in april en mei weer verloren ging. Hoewel de tegenvallende economische groei in de VS en China ook zorgen baarde, was de eurozone in het tweede kwartaal opnieuw de grootste bron van zorg. Spaanse banken, die dreigden te bezwijken onder het ineenstorten van de Spaanse huizenmarkt, trokken de meeste aandacht. In juni werd de Spaanse banken 100 miljard steun toegezegd, maar de positieve marktreactie bleef beperkt tot enkele uren. Voor de eurotop van eind juni waren de verwachtingen dermate laaggespannen, dat de resultaten meevielen. De noordelijke landen, met Duitsland voorop, gingen er uiteindelijk toch mee akkoord dat het nieuwe steunfonds ESM direct kapitaalsteun zou kunnen verlenen aan (Spaanse) banken, zonder tussenkomst van de staat, zodat de steun niet zou meetellen als staatsschuld. Het verband tussen de benodigde herkapitalisatie van de bankensector en het oplopen van de staatsschulden werd hierdoor doorbroken. Een ander positief element is dat de ESM steun geen preferentie zou krijgen boven staatsschuld, waardoor de positie van beleggers in staatsobligaties verbeterde. De markten reageerden positief, waardoor de rente op vooral Spaanse en Italiaanse staatsobligaties weer kon dalen en aandelen (vooral die van banken) weer konden herstellen

17 In het derde kwartaal wisten de aandelenmarkten het herstel dat begin juni was ingezet voort te zetten. Deze goede prestaties werden niet gedreven door uitzicht op economisch herstel, maar opnieuw door acties van centrale banken. Aanvankelijk was het opnieuw voorzitter Draghi van de ECB die het meest van zich deed spreken. Op 26 juli kondigde hij al aan alles te zullen doen dat nodig was om het bestaan van de euro te verzekeren. Op 6 september gaf hij invulling aan de belofte van 26 juli door aan te kondigen dat de ECB bereid was in ongelimiteerde hoeveelheden staatsobligaties op te kopen in de secundaire markt (dus niet bij eerste uitgifte want dat is de ECB verboden). Erkend moet worden dat Draghi s acties succes opleverden. De rente op obligaties van het meest bedreigde land, Spanje, daalde met meer dan twee volle procentpunten van 7,5% naar circa 5% begin Deze rentedalingen vonden plaats zonder dat Draghi zelfs maar in staat was om deze obligaties op te kopen. Hiervoor is vereist dat Spanje en Italië officieel hulp aanvragen bij het reddingsfonds ESM, en dat hebben zij nog steeds niet gedaan. Tegen het einde van het derde kwartaal kondigde de Fed een derde programma van monetaire verruiming aan ( QE3 ), gericht op het opkopen van leningen gedekt door portefeuilles van hypotheken, om zo de hypotheekrente nog verder te doen dalen. De omvang en duur van het programma werden opengelaten, waarmee de Fed de geldsluizen maximaal openzette. Na een aanvankelijke aarzeling in het begin van het vierde kwartaal wisten de meeste aandelenmarkten hierdoor in november en december de stijgende lijn weer op te pakken, zodat zij dicht bij het hoogste punt van het jaar sloten. Opvallend aan het jaar 2012 was dat de markten in de eerste helft van het jaar vooral nog werden gedragen door de Amerikaanse markt. In de tweede helft van het jaar namen de Europese markten het voortouw, terwijl tegen het einde van het jaar ook veel markten van opkomende landen begonnen te stijgen, toen de Chinese economie tekenen van herstel vertoonde. Stijgende aandelenmarkten ( risk-on ) gingen opnieuw meestal gepaard met een stijgende eurodollarkoers, waardoor de winsten in euro s lager waren dan die in dollars. Over heel 2012 steeg de euro echter nauwelijks ten opzichte van de dollar (van 1,30 naar 1,32)

18 Ontwikkelingen per subfonds Insinger de Beaufort Global Convertible Fund Over het hele jaar bleef het rendement van converteerbare obligaties slechts enkele procentpunten achter bij dat van aandelen zoals weerspiegeld in de aandelenindex MSCI World afgedekt in euro. Gelet op de relatief lage aandelengevoeligheid van het Fonds ca. 30% bij het begin van het jaar en ca. 40% in december was het rendement duidelijk niet uitsluitend afkomstig van de aandelencomponent van converteerbare obligaties. In feite boekten zowel investment-grade als hoogrentende obligaties uitstekende rendementen in Voor converteerbare obligaties kan het jaar duidelijk worden opgedeeld in twee perioden: in de eerste jaarhelft was het rendement hoofdzakelijk afkomstig van de inlopende credit spreads, in de tweede jaarhelft van het rendement van aandelen. Het aantal emissies van converteerbare obligaties op de primaire markt kwam slechts licht lager uit dan dat in 2011: in 2012 zagen we nieuwe emissies voor een bedrag van 61,5 miljard USD vergeleken met 72,6 miljard USD in 2011 en de emissieactiviteit was het sterkst in het derde en vierde kwartaal. Het Fonds begon het jaar met een overweging in de VS en Azië ex. Japan en een onderweging in Europa en Japan. Tegen het einde van het jaar was de portefeuille overgeschakeld naar een overweging in Europa en Azië incl. Japan en een lichte onderweging in de VS. Inmiddels was het gevaar voor een ineenstorting in Europa immers afgewend dankzij de verklaring van Maria Draghi dat de ECB al het nodige zou doen om de euro te ondersteunen. Eind 2011 en begin 2012 hadden we onze positie in obligaties uit perifere landen van de eurozone inderdaad afgebouwd in de veronderstelling dat haircuts (d.w.z. gedwongen afboekingen van de hoofdsom van een uitstaande lening) mogelijk waren en dat ze minder liquide konden worden wat op het fonds kon drukken. Daarom waren we sterker gepositioneerd in de VS, de grootste en meest liquide markt die goed is voor bijna de helft van het hele universum van converteerbare obligaties. Wij waren er ook van overtuigd dat er geen harde landing komt in China, maar wij waren minder optimistisch over Europa als geheel en over Japan. Daarna wijzigden wij onze standpunten en de portefeuillesamenstelling geleidelijk. In de laatste maanden van het jaar vergrootten wij niet alleen onze absolute positie in Europa en Japan, maar ook onze aandelenexposure om te profiteren van de verwachte eindejaarsrally. Op de korte termijn waren wij inderdaad vrij positief over de aandelenmarkten die wellicht konden profiteren van de afnemende onzekerheid in Spanje, de maatregelen van de Europese Centrale Bank en een versoepeling van het monetaire beleid in Japan die kan resulteren in een zwakkere yen. Het rendement van het Fonds voldeed aan onze verwachtingen. Alle regio's droegen in absolute termen positief bij aan het rendement. De grootste bijdrage was afkomstig van Europa, ook al grepen wij daar in het eerste kwartaal naast een deel van de rally door de hierboven aangehaalde redenen. De tweede grootste bijdrage was afkomstig van de VS, gevolgd door Japan en tot slot Azië ex. Japan

19 Niet-duurzame consumentengoederen was de enige sector die in absolute termen licht negatief bijdroeg aan het rendement. De grootste positieve bijdrage aan het rendement was afkomstig van de financiële sector, gevolgd door gezondheidszorg, energie, duurzame consumentengoederen en informatietechnologie in afnemende volgorde van belangrijkheid. Zoals verwacht werd in 2012 op de valreep een akkoord bereikt rondom de begrotingsafgrond in US, waardoor de maand en het jaar positief eindigde. Een oplossing voor een aantal belangrijke problemen betreffende bijvoorbeeld de begroting en de defensie-uitgaven die in feite gewoon zijn uitgesteld moet echter nog worden gevonden. Het akkoord rondom de 'fiscale afgrond was per saldo een lapmiddel om het nieuwe jaar in te gaan, maar de bezorgdheid over het schuldenplafond kan een domper op de feestvreugde zetten. Het beleid van het Fonds streeft naar een minimale valutakoers afdekking van 90% van de portefeuille. Resultaat Het Fonds behaalde een resultaat van 6,41% over het jaar Dit is na aftrek van alle kosten en gecorrigeerd met het uitgekeerde dividendbedrag van EUR 1,15 in juni Vooruitzichten Wij menen dat de markten op de korte termijn vooral gestuwd zullen worden door liquiditeit en risicobereidheid in een klimaat van verbeterende economische cijfers uit Azië. In Europa blijven wij overwogen in termen van aandelengevoeligheid omdat de negatieve berichtenstroom is gestopt en de extreme risico's zijn geweken. Wij zijn positiever voor Azië nu de stabilisering van de Chinese economie is bevestigd. Wij verwachten dat de bbp-groei in 2013 wat versnelt en zullen onze positie in de regio ongetwijfeld uitbreiden. Wij blijven overwogen in Japan in termen van aandelengevoeligheid nu de nieuwe regering meer monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen wil treffen en wij zijn van plan om die positie nog te vergroten. Wij zijn wat voorzichtiger voor de VS gelet op de redelijke waarderingen van aandelen en een aantal onzekerheden rond de schuld

20 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund De vastgoedmarkten werden in 2012 geconfronteerd met een aanhoudende verslechtering van de economie in de meeste Europese landen. Ondanks het zwakke economische klimaat waren de meeste grote beursgenoteerde vastgoedondernemingen echter gedeeltelijk bestand tegen de malaise. Dat was te danken aan hun bovengemiddelde belangen in de vastgoedmarkten van steden met een solide economische basis, zoals Londen, Parijs en Stockholm. De belangrijkste benchmarkrendementen daalden gedurende het afgelopen jaar. Beursgenoteerd commercieel kwaliteitsvastgoed met zichtbaar cashflowpotentieel leek daarom steeds aantrekkelijker gewaardeerd. Bovendien werd het balansrisico in de beursgenoteerde sector kleiner. Dit was het resultaat van een combinatie van lagere schuldniveaus door de afstoting van activa en een forse verbetering van de toegang tot financiering via de schuld- en kapitaalmarkten. Aan het begin van het jaar leidden het diepgewortelde pessimisme onder beleggers, de scherpe daling van de benchmarkrendementen, de verbeterde toegang tot kapitaal en de overweging van kwaliteitsvastgoed binnen de sector tot een forse koerswinst van beursgenoteerd vastgoed. De sector boekte in 2012 een uitzonderlijke stijging van 27,5%. Net als in 2011 was de portefeuille van het Fonds breed gespreid over de meeste Europese regio s en subsectoren. Ook in 2012 was bottom-up aandelenselectie bepalender voor de portefeuille dan top-down beslissingen op basis van brede macro-economische visies. Wij handhaafden onze strategie waarbij we de markt verdelen in groepen van effecten met een vergelijkbaar macro-risicoprofiel. Vervolgens zochten wij binnen elk segment naar de goedkoopste aandelen voor longposities en de duurste aandelen voor shortposities. Deze aanpak werkte goed. De spread tussen de resultaten van onze long- en shortportefeuilles was groot (8,5% inclusief de risicoafdekking via de EPRA-index) en zowel de long- als de shortposities genereerden een positieve alfa ten opzichte van de EPRA-index. De netto exposure bleef per saldo neutraal dankzij de voorzichtige aanpak die wij gedurende het grootste deel van het jaar volgden. De netto exposure ging van 46% aan het begin van het jaar naar 38% aan het einde van het jaar en varieerde in de tussenliggende periode tussen de 40% en 60%. De gemiddelde netto long exposure van het Fonds voor 2012 was ongeveer 49%, op basis van de waarden aan het einde van de maand. Vanwege de grote koersstijgingen in de sector was een veel grotere exposure achteraf gezien beter geweest. Gelet op het aanhoudende hoge risico op een catastrofe in het financiële stelsel denken wij echter dat onze redelijk voorzichtige aanpak de beste keus was en blijft. Het Fonds maakte in 2012 geen gebruik van opties of andere complexe derivaten. Wij handhaafden onze voorkeur voor liquide indexswaps. Dit zijn plain vanilla swaps die efficiënt kunnen worden ingezet om de gevoeligheid van de portefeuille voor het bredere marktrisico te beheersen. Wij maakten voor de risicoafdekking van het Fonds vooral gebruik van de EPRA-index, waarvan de correlatie- en volatiliteitskenmerken sterk lijken op die van de onderliggende beleggingen van het Fonds

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.)

ING DUTCH FUND. Halfjaarbericht 2012. ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) ING DUTCH FUND Halfjaarbericht 2012 ING Dutch Fund (subfonds van ING Beleggingsfondsen Paraplu N.V.) DIRECTIE en BEHEERDER ING Fund Management B.V. Schenkkade 65 2595 AS Den Haag Internet: www.ingim.nl

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014

O&E Paraplufonds. JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 O&E Paraplufonds JAARREKENING 2014 1 januari 31 december 2014 2 Inhoudsopgave I. DEFINITIES 4 II. VERSLAG VAN DE BEHEERDER OVER HET JAAR 2014 6 1 PROFIEL 6 2 MEERJARENOVERZICHT 10 3 BEHEERDERSVERSLAG 11

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen

BNP Paribas Garantie Fondsen BNP Paribas Garantie Fondsen Jaarverslag 2011/2012 30 november 2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2013/2014 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag 2013/2014 Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 info@cfk.nl www.cfk.nl

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Robeco Life Cycle Funds N.V.

Robeco Life Cycle Funds N.V. s N.V. Verslag over de periode 1 juli 2011 tot en met 31 december 2011 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Algemene inleiding 7 Beleggingsresultaat 8 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits

prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. dr. W.F.C. Verschoor prof. dr. O.W. Steenbeek mr. P.J.W.G. Kok A. Smits Directie en beheer

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013

HALFJAARBERICHT 2013 HALFJAARBERICHT 2013 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarbericht 10 Balans per 30 juni 2013 10 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 11 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

T M Jaarverslag 2008

T M Jaarverslag 2008 T M Jaarverslag 2008 Kerncijfers (bedragen in euro s) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 MIXFONDS Aantal uitstaande aandelen 2.197.962 2.672.621 2.664.193 Totaal intrinsieke waarde (voor resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam

Optimix Vermogensbeheer N.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Raad van Commissarissen: KAS Bank N.V. Spuistraat 172, 1012 VT Amsterdam Optimix Investment Funds N.V. Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG 2013 1 Algemene gegevens Raad van Commissarissen prof. drs. J.A. Oosterhaven (tot en met 20 juni 2013) prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2012

HALFJAARBERICHT 2012 HALFJAARBERICHT 2012 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Halfjaarrekening 7 Balans per 30 juni 2012 7 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 8 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Jaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund

Jaarbericht 2 0 1 4. European Opportunities Fund Jaarbericht 2 0 1 4 European Opportunities Fund Inhoudsopgave Ontwikkeling European Opportunities Fund 3 Profiel 4 Verslag beheerder 5 Financieel verslag Balans 14 Winst- en verliesrekening 15 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie