Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V."

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Verslaggeving en fondsenstructuur Profiel Portfolio Managers Meerjarenoverzicht Verslag van de Directie Ontwikkelingen per subfonds Risicobeoordeling Overige Fund Governance Verklaring inzake de bedrijfsvoering Jaarrekening Balans per 31 december Balans per 31 december per subfonds Winst- en Verliesrekening Winst- en Verliesrekening per subfonds Mutatieoverzicht Eigen Vermogen Mutatieoverzicht Eigen Vermogen per subfonds Kasstroomoverzicht Kasstroomoverzicht per subfonds Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Toelichting bij specifieke posten in de balans Beleggingen Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Overige vorderingen Liquiditeiten Schulden uit hoofde van effectentransacties Crediteuren en overlopende passiva Eigen Vermogen Toelichting bij specifieke posten in de winst- en verliesrekening

4 INHOUDSOPGAVE (VERVOLG) 8 Rentebaten Overige valutakoersverschillen Kostenparagraaf Resultaat per aandeel Overige toelichtingen Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake winstbestemming Dividenduitkeringen in het boekjaar Voorstel dividenduitkeringen over het boekjaar Prioriteitsaandelen Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de Directie en Commissarissen Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Appendix I Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Global Convertible Fund per 31 december Appendix II Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund per 31 december Appendix III Beleggingsportefeuille (exclusief derivaten) van Insinger de Beaufort Equity Income Fund per 31 december

5 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: Directie/Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: G.S. Wijnia (vanaf 14 november 2012) J.J. Human (tot 30 september 2012) P.D. Yeo Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam - 5 -

6 Organisatiestructuur Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. (IdB Equity Income Fund) Herengracht BV Amsterdam Kasbank N.V. (IdB Global Convertible Fund) Spuistraat VT Amsterdam Prime broker Merrill Lynch (IdB Real Estate Equity Fund) 2 King Edward Street Londen, EC1A HQ Verenigd Koninkrijk - 6 -

7 Verslaggeving en fondsenstructuur Verslaggeving Hierbij wordt verslag uitgebracht over de ontwikkelingen in het jaar 2012 van het door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde en naar Nederlands recht opgerichte Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. De vennootschap is statutair gevestigd te Amsterdam. Een paraplufonds heeft als karakteristiek dat binnen één rechtspersoon meerdere beleggingsfondsen kunnen bestaan door het gebruik van aandelenseries. Iedere serie belichaamt een fonds. De economischeen beursontwikkelingen zijn voor alle fondsen gezamenlijk in het verslag van de beheerder in paragraaf Terugblik 2012 opgenomen. Vervolgens worden per subfonds de ontwikkelingen binnen het subfonds zelf alsmede de jaarcijfers en een toelichting daarop gegeven. Binnen Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. bestaan per 31 december 2012 drie beleggingsfondsen met een open-end status, te weten: Fonds A, genaamd Insinger de Beaufort Global Convertible Fund; Fonds C, genaamd Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund; Fonds D, genaamd Insinger de Beaufort Equity Income Fund. De beleggingsfondsen binnen Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. kennen ieder een eigen beleggingsstrategie, welke bij de betreffende fondsen wordt toegelicht. Profiel Insinger de Beaufort Global Convertible Fund Insinger de Beaufort Global Convertible Fund (hier na: Fonds A ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op Amsterdamse effectenbeurs. Fonds A bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds A belegt uitsluitend in (inter)nationale converteerbare waardepapieren, zijnde converteerbare obligaties (convertibles) en preferent converteerbare effecten, alsmede warrantleningen en tijdelijk (voor een periode van maximaal 6 maanden) uit conversie verkregen aandelen. Doordat Fonds A belegt in converteerbare obligaties en andere vastrentende waardepapieren, is Fonds A blootgesteld aan fluctuaties die de aandelen- en obligatiemarkt kenmerken. In vergelijking tot andere beleggingen dienen voor convertibles relatief beperkte directe rendementen te worden verwacht. Deze lage rendementen gaan gepaard met relatief beperkte risico s, hoewel op korte termijn de koers van Fonds A kan dalen als gevolg van sterke rentestijgingen op de internationale obligatiemarkten. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Fonds A kan valutarisico s in zijn beleggingsportefeuille afdekken door het gebruik van valuta termijntransacties en valutaopties

8 De prestaties van Fonds A worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds A streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. Een fundamentele en waarderingstechnische analyse maakt deel uit van het selectieproces. De belegging van Fonds A in effecten uitgegeven door een onderneming (na conversie) mag niet meer dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van de betreffende uitgevende instelling bedragen en evenmin meer dan 10% van het vermogen van Fonds A. De beleggingen zullen worden getoetst aan de begrenzing vervat in voorafgaande volzin op het tijdstip van aankoop daarvan. De minimale omvang bij emissie van een lening waarin wordt belegd dient EUR 25 miljoen te bedragen. Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (hierna: de Fonds C ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V., is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op de Amsterdamse effectenbeurs. Fonds C bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds C belegt haar vermogen enerzijds in beleggingsinstellingen of REIT s (Real Estate Investments Trusts) die op hun beurt direct of indirect beleggen in de vastgoedsector, en anderzijds in effecten van ondernemingen die direct of indirect actief zijn in de vastgoedsector. Het beleggingsbeleid van Fonds C is zowel gericht op vermogensgroei als op het verwerven van inkomsten. Fonds C streeft naar een zo hoog mogelijk beleggingsresultaat gegeven de risico's van de onroerend goed markten. Door een goed gediversifieerde portefeuille te bouwen wordt verwacht dat de volatiliteit van de resultaten van Fonds C verminderd kan worden. De doelstellingen van Fonds C kunnen worden verwezenlijkt enerzijds (1) door direct te beleggen in effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen die genoteerd zijn op de beurzen van de gevestigde markten. Fonds C mag daarbij zowel long als short posities in deze effecten innemen. Anderzijds (2) kan indirect worden belegd via beleggingsinstellingen die in deze effecten beleggen. De doelstelling van Fonds C kan tevens (3) worden verwezenlijkt door het delegeren van het beheer over een gedeelte van de portefeuille aan externe vermogensbeheerders, dit in de vorm van een discretionair mandaat. Fonds C kan ook gebruik maken van afgeleide instrumenten voor het afdekken van koers- en valutarisico s en voor het voeren van een efficiënt beleggingsbeleid. Hoewel Fonds C ernaar streeft zich in te dekken tegen risico s van een dalende markt voor de effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen, wordt er niet voortdurend gebruik gemaakt van afdekkingtechnieken en kan er geen garantie worden gegeven dat er altijd optimaal van dergelijke technieken gebruik zal worden gemaakt. Mede in het licht van het voorgaande wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de koers van de effecten van vastgoedondernemingen/-fondsen of beleggingsinstellingen in Fonds C zowel kan stijgen als dalen

9 De prestaties van Fonds C worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds C streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. Insinger de Beaufort Equity Income Fund Insinger de Beaufort Equity Income Fund (hierna: Fonds D ), een subfonds van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V., is een open-end beleggingsmaatschappij met een officiële notering op de Amsterdamse effectenbeurs. Fonds D bezit de status van fiscale beleggingsinstelling. Fonds D belegt zijn vermogen wereldwijd in effecten van beursgenoteerde ondernemingen, maar met de nadruk op Europese ondernemingen. Daarenboven kan Fonds D tevens beleggen in vastrentende waarden en in liquiditeiten, dit wanneer verwacht wordt dat deze beleggingsinstrumenten wellicht beter zullen presteren dan aandelen. Het doel van Fonds D is om naast kapitaalgroei ook een behoorlijk inkomen te genereren. Fonds D is een beleggingsfonds dat hoofdzakelijk belegt in aan algemeen erkende beurzen officieel genoteerde effecten alsmede opties daarop, alsook in vastrentende waarden en convertibles, uitgegeven door bedrijven waarvan de aandelen genoteerd zijn aan deze beurzen of die zijn uitgegeven door een overheid. Tevens kan worden belegd in zogenaamde indexopties en futures. De beleggingsrisico s worden beperkt door het aanbrengen van spreiding over landen en sectoren. Fonds D kan valutarisico s in zijn beleggingsportefeuille afdekken door het gebruik van valuta termijntransacties en valutaopties. Doordat Fonds D is belegd in aandelen is zij blootgesteld aan de fluctuaties die aandelenmarkten kenmerken. In vergelijking tot andere beleggingen worden van aandelen relatief hoge rendementen verwacht. Deze hoge rendementen gaan echter gepaard met relatief grote risico s, met name op korte termijn, daar de aandelenmarkten sterk kunnen fluctueren als gevolg van ontwikkelingen waarop de beheerder geen invloed heeft. Aandelenfondsen zoals Fonds D zijn daarom met name geschikt voor dat gedeelte van het vermogen van een belegger dat voor een langere periode (meerdere jaren) niet hoeft te worden aangewend voor het levensonderhoud. Door het gemengde internationale karakter van de beleggingen van Fonds D kunnen de beleggingsrisico s zo veel mogelijk worden beperkt, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het rendementspotentieel van Fonds D. Met behulp van afgeleide beleggingsinstrumenten zoals opties en valutatermijncontracten kunnen risico s verder worden beperkt en kan extra rendement worden behaald. De selectie van aandelen, die in aanmerking komen om in de beleggingsportefeuille van Fonds D te worden opgenomen, geschiedt door de beheerder met behulp van door deze ontwikkelde, voor een belangrijk deel geautomatiseerde aandelenselectiemodellen. De fondsen worden geselecteerd op basis van hun financiële positie, dividendrendement kwaliteit en groei van de winst, omzet, kwantitatieve analyse en op basis van een risicoanalyse, de risico/rendementsverhouding. De belegging van Fonds D in effecten uitgegeven door een onderneming mag niet meer omvatten dan 5% van het uitstaande aandelenkapitaal van de betreffende uitgevende instelling en evenmin meer dan 10% van het vermogen van Fonds D

10 De prestaties van Fonds D worden niet afgemeten tegen een referentie-index, maar gemeten in absolute zin. Fonds D streeft ernaar ieder jaar een positief rendement te behalen, maar negatieve rendementen kunnen niet worden uitgesloten. De subfondsen zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Portfolio Managers Insinger de Beaufort Global Convertible Fund BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. BNP Paribas IP is onderdeel van BNP Paribas Group. De beheerder van IdB Global Convertible Fund bestaat uit een team van global convertible portfolio managers. Gerwin Wijnia, Chief Investment Officer Gerwin heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen (B Bus. Sc. in Finance) gestudeerd en is RA (CEFA) houder. Gerwin is sinds 2007 werkzaam bij Insinger de Beaufort en was verantwoordelijk voor portfolio management van institutionele clienten en vanaf 2009 eind verantwoordelijk voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en IdB European Mid Cap Fund N.V. Vanaf oktober 2012 is Gerwin Wijnia de Chief Investment Officer van Bank Insinger groep en ook voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen. Tevens is de heer Wijnia in november 2012 als directeur van IdB Asset Management N.V., de beheerder van de IdB fondsen, benoemd. Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund Ryan Dally, Senior Portfolio Manager Ryan heeft aan de Universiteit in Kaapstad, Zuid-Afrika (B. Bus. Sc. in Finance) gestudeerd en is tevens een CFA Charterholder. Ryan is in 2008 begonnen als analist van het IdB Real Estate Equity Fund en vanaf medio 2009 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van Insinger de Beafort Real Estate Equity Fund. Gerwin Wijnia, Chief Investment Officer Gerwin heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen (B Bus. Sc. in Finance) gestudeerd en is RA (CEFA) houder. Gerwin is sinds 2007 werkzaam bij Insinger de Beaufort en was verantwoordelijk voor portfolio management van institutionele clienten en vanaf 2009 eind verantwoordelijk voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en IdB European Mid Cap Fund N.V. Vanaf oktober 2012 is Gerwin Wijnia de Chief Investment Officer van Bank Insinger groep en ook voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen. Tevens is de heer Wijnia in november 2012 als directeur van IdB Asset Management N.V., de beheerder van de IdB fondsen, benoemd

11 Insinger de Beaufort Equity Income Fund Arnoud de Beaufort, Senior Portfolio Manager Arnoud heeft aan TU in Delft (MSc in Architectuur) gestudeerd en is tevens een CFA Charterholder. Arnoud is sinds 2007 werkzaam bij Insinger de Beaufort en was de Portfolio Manager van institutionele clienten. Vanaf oktober 2012 is Arnoud eind verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het IdB Equity Income Fund en van IdB European Mid Cap Fund N.V. Gerwin Wijnia, Chief Investment Officer Gerwin heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen (B Bus. Sc. in Finance) gestudeerd en is RA (CEFA) houder. Gerwin is sinds 2007 werkzaam bij Insinger de Beaufort en was verantwoordelijk voor portfolio management van institutionele clienten en vanaf 2009 eind verantwoordelijk voor Insinger de Beaufort Equity Income Fund en IdB European Mid Cap Fund N.V. Vanaf oktober 2012 is Gerwin Wijnia de Chief Investment Officer van Bank Insinger groep en ook voor de Insinger de Beaufort beleggingsfondsen. Tevens is de heer Wijnia in novmber 2012 als directeur van IdB Asset Management N.V., de beheerder van de IdB fondsen, benoemd. Fiscaal De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling. Op voorwaarde dat aan bepaalde fiscale voorwaarden wordt voldaan, kan het nultarief voor de vennootschapsbelasting worden toegepast. Toezicht Door de AFM is op grond van de Wet op het financieel toezicht aan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. per 22 juni 2006 een vergunning verleend. De Beheerder is opgenomen in het register zoals bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten

12 Meerjarenoverzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de subfondsen over de afgelopen vijf jaar. Kerncijfers (Bedragen in EUR) Algemeen Totaal Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto beleggingsresultaat ( ) ( )

13 Kerncijfers IdB Global Convertible Fund (Bedragen in EUR) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 41,96 40,57 46,18 42,19 33,20 Transactieprijis per aandeel 41,83 40,45 46,18 42,06 33,30 Lopende Kosten Ratio 1 1,63% 1,37% Expense Ratio 2-1,37% 1,26% 1,30% 1,22% Rendement van het Fonds 6,41% (10,50%) 10,69% 33,62% (33,55%) Dividenduitkering 1,15 0,90 0,42 1,80 0, 00 Omloopsnelheid 2,96 2,75 1,73 2,59 1,95 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto beleggingresultaat ( ) ( ) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 0,74 1,28 1,31 1,15 1,46 Waardeveranderingen 2,51 (5,31) 3,60 9,76 (17,99) Kosten (0,68) (0,60) (0,55) (0,49) ( 0,52) Netto beleggingresultaat 2,57 (4,63) 4,36 10,42 (17,05) 1 In 2012 is de totale expense ratio (TER) vervangen door de lopende kosten ratio. 2 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening. De prestatievergoeding is per 1 oktober 2011 afgeschaft

14 Kerncijfers IdB Real Estate Equity Fund (Bedragen in EUR) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 122,01 105,01 115,73 113,77 85,95 Transactieprijs per aandeel 122,01 104,85 115,50 113,54 86,12 Lopende Kosten Ratio 1 1,70% 1,68% Expense Ratio 2-1,68% 1,65% 1,67% 1,62% Rendement van het Fonds 17,99% (7,78%) 2,62% 36,96% (14,38%) Dividenduitkering 1,75 1,85 0,93 3,20 0,00 Omloopsnelheid 2,64 2,45 1,14 1,62 1,80 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ) Netto beleggingresultaat ( ) ( ) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 1,67 1,32 2,31 1,84 2,28 Waardeveranderingen 19,28 (6,47) 2,97 27,00 (15,39) Kosten (1,94) (4,52) (2,62) (1,63) (1,59) Netto beleggingresultaat 19,01 (9,67) 2,66 27,21 (14,70) 1 In 2012 is de totale expense ratio (TER) vervangen door de lopende kosten ratio. 2 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

15 Kerncijfers IdB Equity Income Fund (Bedragen in EUR) Algemeen Eigen Vermogen Aantal bij derden geplaatste aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 41,40 38,57 41,04 40,39 35,38 Transactieprijs per aandeel 41,34 38,49 40,96 40,53 35,50 Lopende Kosten Ratio 1 1,22% 1,22% Expense Ratio 2-1,22% 1,20% 1,18% 1,17% Rendement van het Fonds 11,85% (2,70%) 5,05% 18,12% (30,11%) Dividenduitkering 1,60 1,40 1,30 1,20 0,80 Omloopsnelheid 0,44 1,09 0,25 2,26 2,80 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Waardeontwikkeling Inkomsten Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Netto beleggingresultaat ( ) ( ) Waardeontwikkeling per aandeel Inkomsten 1,44 1,78 1,45 1,05 1,86 Waardeveranderingen 3,48 (2,46) 0,98 4,70 (15,60) Kosten (0,49) (0,49) (0,47) (0,43) (0,53) Netto beleggingresultaat 4,43 (1,17) 1,96 5,32 (14,27) 1 In 2012 is de totale expense ratio (TER) vervangen door de lopende kosten ratio. 2 De expense ratio is exclusief prestatievergoeding. Voor de expense ratio inclusief prestatievergoeding wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening

16 Verslag van de Directie Terugblik 2012 Het jaar 2012 werd beheerst door het beleid van de centrale banken,met de ECB en de Fed voorop. Geholpen door een extreem expansief monetair beleid hervonden beleggers het vertrouwen dat in 2011 verloren was gegaan en boekten zowel de obligatiemarkten als de aandelenmarkten hoge winsten. Overheidsobligaties behaalden wereldwijd een rendement van circa 9%, terwijl bedrijfsleningen ongeveer 13% in waarde stegen (uitgedrukt in euro s). De meest riskante bedrijfsleningen, de high yield of junk bonds, behaalden zelfs een totaalrendement van circa 23%, waarmee het gemiddelde rendement op de wereldaandelenmarkten (van circa 13% in euro s) ruimschoots werd overtroffen. De ECB trok eind 2011, begin 2012 de meeste aandacht door in december en februari in totaal meer dan EUR miljard aan 3-jaars leningen ter beschikking te stellen aan Europese banken. Vooral banken in Italië en Spanje gebruikten deze kredietfaciliteit mede om staatsleningen van het eigen land op te kopen, zodat de rente in deze landen kon dalen, na in 2011 gevaarlijk ver te zijn opgelopen. De enorme bedragen die de centrale banken inmiddels ter beschikking stellen aan het financiële systeem zijn een reflectie van de omvang van de wereldwijde schuldencrisis. Alleen bij een extreem lage rente blijft de enorme schuldenberg nog enigszins betaalbaar, zodat er hoop kan blijven bestaan dat zij ooit onder controle wordt gebracht. Dit kan geschieden door ofwel aantrekkende economische groei, ofwel door een langdurige periode van negatieve reële rente, waardoor de waarde van de schulden afneemt. Geholpen door de acties van de ECB, maar ook door meevallende Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, boekten de markten wereldwijd verrassend grote winsten in het eerste kwartaal van Banken boekten nog de meeste vooruitgang, nadat deze in 2011 nog het meest onder druk hadden gelegen. In het tweede kwartaal volgde vooral in de aandelenmarkten een terugval, waarbij vrijwel alle in het eerste kwartaal geboekte winst in april en mei weer verloren ging. Hoewel de tegenvallende economische groei in de VS en China ook zorgen baarde, was de eurozone in het tweede kwartaal opnieuw de grootste bron van zorg. Spaanse banken, die dreigden te bezwijken onder het ineenstorten van de Spaanse huizenmarkt, trokken de meeste aandacht. In juni werd de Spaanse banken 100 miljard steun toegezegd, maar de positieve marktreactie bleef beperkt tot enkele uren. Voor de eurotop van eind juni waren de verwachtingen dermate laaggespannen, dat de resultaten meevielen. De noordelijke landen, met Duitsland voorop, gingen er uiteindelijk toch mee akkoord dat het nieuwe steunfonds ESM direct kapitaalsteun zou kunnen verlenen aan (Spaanse) banken, zonder tussenkomst van de staat, zodat de steun niet zou meetellen als staatsschuld. Het verband tussen de benodigde herkapitalisatie van de bankensector en het oplopen van de staatsschulden werd hierdoor doorbroken. Een ander positief element is dat de ESM steun geen preferentie zou krijgen boven staatsschuld, waardoor de positie van beleggers in staatsobligaties verbeterde. De markten reageerden positief, waardoor de rente op vooral Spaanse en Italiaanse staatsobligaties weer kon dalen en aandelen (vooral die van banken) weer konden herstellen

17 In het derde kwartaal wisten de aandelenmarkten het herstel dat begin juni was ingezet voort te zetten. Deze goede prestaties werden niet gedreven door uitzicht op economisch herstel, maar opnieuw door acties van centrale banken. Aanvankelijk was het opnieuw voorzitter Draghi van de ECB die het meest van zich deed spreken. Op 26 juli kondigde hij al aan alles te zullen doen dat nodig was om het bestaan van de euro te verzekeren. Op 6 september gaf hij invulling aan de belofte van 26 juli door aan te kondigen dat de ECB bereid was in ongelimiteerde hoeveelheden staatsobligaties op te kopen in de secundaire markt (dus niet bij eerste uitgifte want dat is de ECB verboden). Erkend moet worden dat Draghi s acties succes opleverden. De rente op obligaties van het meest bedreigde land, Spanje, daalde met meer dan twee volle procentpunten van 7,5% naar circa 5% begin Deze rentedalingen vonden plaats zonder dat Draghi zelfs maar in staat was om deze obligaties op te kopen. Hiervoor is vereist dat Spanje en Italië officieel hulp aanvragen bij het reddingsfonds ESM, en dat hebben zij nog steeds niet gedaan. Tegen het einde van het derde kwartaal kondigde de Fed een derde programma van monetaire verruiming aan ( QE3 ), gericht op het opkopen van leningen gedekt door portefeuilles van hypotheken, om zo de hypotheekrente nog verder te doen dalen. De omvang en duur van het programma werden opengelaten, waarmee de Fed de geldsluizen maximaal openzette. Na een aanvankelijke aarzeling in het begin van het vierde kwartaal wisten de meeste aandelenmarkten hierdoor in november en december de stijgende lijn weer op te pakken, zodat zij dicht bij het hoogste punt van het jaar sloten. Opvallend aan het jaar 2012 was dat de markten in de eerste helft van het jaar vooral nog werden gedragen door de Amerikaanse markt. In de tweede helft van het jaar namen de Europese markten het voortouw, terwijl tegen het einde van het jaar ook veel markten van opkomende landen begonnen te stijgen, toen de Chinese economie tekenen van herstel vertoonde. Stijgende aandelenmarkten ( risk-on ) gingen opnieuw meestal gepaard met een stijgende eurodollarkoers, waardoor de winsten in euro s lager waren dan die in dollars. Over heel 2012 steeg de euro echter nauwelijks ten opzichte van de dollar (van 1,30 naar 1,32)

18 Ontwikkelingen per subfonds Insinger de Beaufort Global Convertible Fund Over het hele jaar bleef het rendement van converteerbare obligaties slechts enkele procentpunten achter bij dat van aandelen zoals weerspiegeld in de aandelenindex MSCI World afgedekt in euro. Gelet op de relatief lage aandelengevoeligheid van het Fonds ca. 30% bij het begin van het jaar en ca. 40% in december was het rendement duidelijk niet uitsluitend afkomstig van de aandelencomponent van converteerbare obligaties. In feite boekten zowel investment-grade als hoogrentende obligaties uitstekende rendementen in Voor converteerbare obligaties kan het jaar duidelijk worden opgedeeld in twee perioden: in de eerste jaarhelft was het rendement hoofdzakelijk afkomstig van de inlopende credit spreads, in de tweede jaarhelft van het rendement van aandelen. Het aantal emissies van converteerbare obligaties op de primaire markt kwam slechts licht lager uit dan dat in 2011: in 2012 zagen we nieuwe emissies voor een bedrag van 61,5 miljard USD vergeleken met 72,6 miljard USD in 2011 en de emissieactiviteit was het sterkst in het derde en vierde kwartaal. Het Fonds begon het jaar met een overweging in de VS en Azië ex. Japan en een onderweging in Europa en Japan. Tegen het einde van het jaar was de portefeuille overgeschakeld naar een overweging in Europa en Azië incl. Japan en een lichte onderweging in de VS. Inmiddels was het gevaar voor een ineenstorting in Europa immers afgewend dankzij de verklaring van Maria Draghi dat de ECB al het nodige zou doen om de euro te ondersteunen. Eind 2011 en begin 2012 hadden we onze positie in obligaties uit perifere landen van de eurozone inderdaad afgebouwd in de veronderstelling dat haircuts (d.w.z. gedwongen afboekingen van de hoofdsom van een uitstaande lening) mogelijk waren en dat ze minder liquide konden worden wat op het fonds kon drukken. Daarom waren we sterker gepositioneerd in de VS, de grootste en meest liquide markt die goed is voor bijna de helft van het hele universum van converteerbare obligaties. Wij waren er ook van overtuigd dat er geen harde landing komt in China, maar wij waren minder optimistisch over Europa als geheel en over Japan. Daarna wijzigden wij onze standpunten en de portefeuillesamenstelling geleidelijk. In de laatste maanden van het jaar vergrootten wij niet alleen onze absolute positie in Europa en Japan, maar ook onze aandelenexposure om te profiteren van de verwachte eindejaarsrally. Op de korte termijn waren wij inderdaad vrij positief over de aandelenmarkten die wellicht konden profiteren van de afnemende onzekerheid in Spanje, de maatregelen van de Europese Centrale Bank en een versoepeling van het monetaire beleid in Japan die kan resulteren in een zwakkere yen. Het rendement van het Fonds voldeed aan onze verwachtingen. Alle regio's droegen in absolute termen positief bij aan het rendement. De grootste bijdrage was afkomstig van Europa, ook al grepen wij daar in het eerste kwartaal naast een deel van de rally door de hierboven aangehaalde redenen. De tweede grootste bijdrage was afkomstig van de VS, gevolgd door Japan en tot slot Azië ex. Japan

19 Niet-duurzame consumentengoederen was de enige sector die in absolute termen licht negatief bijdroeg aan het rendement. De grootste positieve bijdrage aan het rendement was afkomstig van de financiële sector, gevolgd door gezondheidszorg, energie, duurzame consumentengoederen en informatietechnologie in afnemende volgorde van belangrijkheid. Zoals verwacht werd in 2012 op de valreep een akkoord bereikt rondom de begrotingsafgrond in US, waardoor de maand en het jaar positief eindigde. Een oplossing voor een aantal belangrijke problemen betreffende bijvoorbeeld de begroting en de defensie-uitgaven die in feite gewoon zijn uitgesteld moet echter nog worden gevonden. Het akkoord rondom de 'fiscale afgrond was per saldo een lapmiddel om het nieuwe jaar in te gaan, maar de bezorgdheid over het schuldenplafond kan een domper op de feestvreugde zetten. Het beleid van het Fonds streeft naar een minimale valutakoers afdekking van 90% van de portefeuille. Resultaat Het Fonds behaalde een resultaat van 6,41% over het jaar Dit is na aftrek van alle kosten en gecorrigeerd met het uitgekeerde dividendbedrag van EUR 1,15 in juni Vooruitzichten Wij menen dat de markten op de korte termijn vooral gestuwd zullen worden door liquiditeit en risicobereidheid in een klimaat van verbeterende economische cijfers uit Azië. In Europa blijven wij overwogen in termen van aandelengevoeligheid omdat de negatieve berichtenstroom is gestopt en de extreme risico's zijn geweken. Wij zijn positiever voor Azië nu de stabilisering van de Chinese economie is bevestigd. Wij verwachten dat de bbp-groei in 2013 wat versnelt en zullen onze positie in de regio ongetwijfeld uitbreiden. Wij blijven overwogen in Japan in termen van aandelengevoeligheid nu de nieuwe regering meer monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen wil treffen en wij zijn van plan om die positie nog te vergroten. Wij zijn wat voorzichtiger voor de VS gelet op de redelijke waarderingen van aandelen en een aantal onzekerheden rond de schuld

20 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund De vastgoedmarkten werden in 2012 geconfronteerd met een aanhoudende verslechtering van de economie in de meeste Europese landen. Ondanks het zwakke economische klimaat waren de meeste grote beursgenoteerde vastgoedondernemingen echter gedeeltelijk bestand tegen de malaise. Dat was te danken aan hun bovengemiddelde belangen in de vastgoedmarkten van steden met een solide economische basis, zoals Londen, Parijs en Stockholm. De belangrijkste benchmarkrendementen daalden gedurende het afgelopen jaar. Beursgenoteerd commercieel kwaliteitsvastgoed met zichtbaar cashflowpotentieel leek daarom steeds aantrekkelijker gewaardeerd. Bovendien werd het balansrisico in de beursgenoteerde sector kleiner. Dit was het resultaat van een combinatie van lagere schuldniveaus door de afstoting van activa en een forse verbetering van de toegang tot financiering via de schuld- en kapitaalmarkten. Aan het begin van het jaar leidden het diepgewortelde pessimisme onder beleggers, de scherpe daling van de benchmarkrendementen, de verbeterde toegang tot kapitaal en de overweging van kwaliteitsvastgoed binnen de sector tot een forse koerswinst van beursgenoteerd vastgoed. De sector boekte in 2012 een uitzonderlijke stijging van 27,5%. Net als in 2011 was de portefeuille van het Fonds breed gespreid over de meeste Europese regio s en subsectoren. Ook in 2012 was bottom-up aandelenselectie bepalender voor de portefeuille dan top-down beslissingen op basis van brede macro-economische visies. Wij handhaafden onze strategie waarbij we de markt verdelen in groepen van effecten met een vergelijkbaar macro-risicoprofiel. Vervolgens zochten wij binnen elk segment naar de goedkoopste aandelen voor longposities en de duurste aandelen voor shortposities. Deze aanpak werkte goed. De spread tussen de resultaten van onze long- en shortportefeuilles was groot (8,5% inclusief de risicoafdekking via de EPRA-index) en zowel de long- als de shortposities genereerden een positieve alfa ten opzichte van de EPRA-index. De netto exposure bleef per saldo neutraal dankzij de voorzichtige aanpak die wij gedurende het grootste deel van het jaar volgden. De netto exposure ging van 46% aan het begin van het jaar naar 38% aan het einde van het jaar en varieerde in de tussenliggende periode tussen de 40% en 60%. De gemiddelde netto long exposure van het Fonds voor 2012 was ongeveer 49%, op basis van de waarden aan het einde van de maand. Vanwege de grote koersstijgingen in de sector was een veel grotere exposure achteraf gezien beter geweest. Gelet op het aanhoudende hoge risico op een catastrofe in het financiële stelsel denken wij echter dat onze redelijk voorzichtige aanpak de beste keus was en blijft. Het Fonds maakte in 2012 geen gebruik van opties of andere complexe derivaten. Wij handhaafden onze voorkeur voor liquide indexswaps. Dit zijn plain vanilla swaps die efficiënt kunnen worden ingezet om de gevoeligheid van de portefeuille voor het bredere marktrisico te beheersen. Wij maakten voor de risicoafdekking van het Fonds vooral gebruik van de EPRA-index, waarvan de correlatie- en volatiliteitskenmerken sterk lijken op die van de onderliggende beleggingen van het Fonds

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Halfjaarverslag 2012 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE - 5 - Algemene informatie... Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2014 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - 3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 7 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer

visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer visie op 2018 Vice seminar a.s.r. vermogensbeheer 1 november 2017 Jack Julicher, Chief Investment Officer de zon schijnt, maar centrale banken vinden het nog fris 2 okt-16 nov-16 dec-16 jan-17 feb-17 mrt-17

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...-

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni)

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/016 Het NN First Class Return Fund behaalde dit kwartaal,9% De groei in opkomende markten werd breder gedragen Wereldwijde aandelen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Treasury- en beleggingsstatuut

Treasury- en beleggingsstatuut Treasury- en beleggingsstatuut It Fryske Gea It Fryske Gea heeft als doel: bescherming, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en de bescherming van cultuurhistorische waarden in Fryslân. De vereniging

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2015 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity. Jaarverslag 2012-2 -

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity. Jaarverslag 2012-2 - Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Jaarverslag 2012-2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel...

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel...- 7 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2013 t/m 31 december Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2013-1 oktober 2013 t/m 31 december 2013 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 120,6% naar 123,0% Reële

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017

4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2016 Den Haag, januari 2017 Samenvatting cijfers per 31 december 2016 Dekkingsgraad (UFR): 101,4% Beleidsdekkingsgraad: 98,9% Belegd vermogen: 23,1 miljard Rendement 2016: 12,7%

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. = DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel DoubleDividend Management B.V. (voorheen ActivInvestor Management B.V.) is 16 december 2004 opgericht en

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie