IBI BENCHMARKING 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBI BENCHMARKING 2014"

Transcriptie

1

2 IBI BENCHMARKING 2014 Basisrapportage verslagjaar 2013 het POB Benchmarking in duidelijke taal Disclaimer De informatie in deze rapportage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vergaard en samengesteld. Institutional Benchmarking Institute BV (IBI) biedt geen garantie dat de informatie volledig, juist of actueel is. Aan de inhoud van deze rapportage kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. IBI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of actueel zijn van de in deze rapportage aangeboden informatie. Copyright De informatie in dit rapport is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit rapport is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid buiten het pensioenfonds zonder toestemming van het IBI. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via IBI aangeboden informatie behoren toe aan IBI of aan derden waarmee IBI een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBI of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Als geadresseerde mag u deze informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 2

3 Aan het bestuur van het POB, Met genoegen presenteren wij u het IBI Benchmarkingrapport Het betreft het basisrapport over het verslagjaar 2013 met alle elementaire benchmarkgegevens die voldoen aan de vereisten van de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie. Het voordeel van deze basisrapportage voor de deelnemers is dat gebruik wordt gemaakt van veelal reeds beschikbare data. Hierdoor blijven de kosten en de inspanningsverplichtingen van de deelnemers beperkt en maakt de deelname voor de pensioenfondsen laagdrempelig en betaalbaar. Deze opzet maakt het mogelijk dat de gehele pensioensector tenminste aan de basisrapportage kan deelnemen hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit er van. Het rapport bestaat uit benchmarking van beleggingsresultaten en beheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen over het kalenderjaar De nadruk in deze basisrapportage ligt op de vermogensbeheerkosten. In beperkte mate wordt ook aandacht besteed aan pensioenbeheerkosten. In een volgende bredere XL rapportage worden de beleggingsresultaten en vermogensbeheerkosten alsmede de pensioenbeheerkosten verder uitgediept. IBI is daartoe inmiddels met de IBI Klankbordgroep in overleg getreden. Kenmerkend voor de Nederlandse IBI Benchmarking is dat deze geënt is op Nederlandse wet- en regelgeving en gebruik maakt van uniforme en geverifieerde gegevens, overgenomen of herleid van gecontroleerde en duidelijk gedefinieerde bronnen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wensen van de pensioensector voor wat betreft de inputgegevens. In dit rapport zetten wij de resultaten van de deelnemende pensioenfondsen af tegen het universum en de peergroep. Bovendien houdt de IBI Benchmarking rekening met de aspecten (kostendrijvers) van de vermogensbeheerkosten en de verhouding tussen risico, rendement en kosten. Immers, kosten worden voor een belangrijk deel bepaald door de gekozen activamix en implementatiestijl. Door het verstrekken van de benchmarkkosten kan het pensioenfonds het kostenniveau nuanceren. IBI heeft aanvullend een aantal kengetallen ontwikkeld die inzicht geven in de mate van transparantie en betrouwbaarheid van de gerapporteerde kosten. Hiermee bereiken wij dat het kostenniveau van het pensioenfonds goed kan worden uitgelegd. Immers indien meer kosten transparant zijn gemaakt is vanzelfsprekend het gerapporteerde kostenniveau hoger. IBI Benchmarking is tot stand gekomen met als primair doel het bestuur van de pensioenfondsen te voorzien van informatie zodat zij zich een oordeel kunnen vormen over het niveau van de uitvoeringskosten in vergelijking met de peergroep en met de gehele Nederlandse pensioensector. Nu communicatie over uitvoeringskosten steeds belangrijker wordt, kan de informatie zoals opgenomen in het rapport hierbij ondersteunen. De afgelopen periode hebben wij met veel pensioenfondsen gesproken. De terugkoppeling over het initiatief is positief. Mede door de introductie van de XL versie verwachten wij dat deze pensioenfondsen in 2015 voor onze onafhankelijke benchmarking gaan kiezen. Wij hopen dat IBI Benchmarking een substantiële en relevante bijdrage levert aan de inzichtelijkheid en de communicatie van de kosten van uw pensioenfondsen in relatie tot de gekozen strategie. Institutioneel Benchmarking Instituut, E.J.F. Veldpaus RA 3

4 Leeswijzer Algemeen In het rapport wordt een combinatie gegeven van ontwikkelingen omtrent kosten, kostentransparantie, (theoretische) achtergrondinformatie in combinatie met de resultaten van de benchmarking van uw pensioenfonds in vergelijking met de peergroep alsmede de Nederlandse pensioensector. In de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie zijn de aspecten, die voor een belangrijk deel de vermogensbeheerkosten bepalen, benoemd. IBI integreert deze aspecten via uniek ontwikkelde indices in haar benchmarking. De IBI indices en kengetallen worden nader uitgelegd in onderdeel G van het rapport. Management samenvatting Inhoudelijk beginnen wij met de managementsamenvatting. In deze samenvatting vindt u een overzicht van de belangrijkste resultaten en worden aandachtsgebieden voor het bestuur opgenomen. Introductie In de introductie is de relevante informatie omtrent de kostentransparantie opgenomen inclusief belangrijke ontwikkelingen. De bestuurders kunnen zich in hoofdlijnen op de hoogte stellen van het kostentransparantiedossier tot op heden. Nederlandse peergroepen In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de Nederlandse pensioensector en een toelichting op de samenstelling van de peergroepen voor zowel vermogensbeheer als pensioenbeheer. Benchmarking rapport Hierna volgt het basisrapport voor zowel vermogensbeheer- als pensioenbeheerkosten. De kosten van vermogensbeheer dienen in perspectief gezien te worden van het beleggingsrisico en het beoogde rendement. In het hoofdstuk vermogensbeheer wordt in hoofdlijnen aandacht besteed aan de samenstelling van de drie-eenheid rendement beleggingsrisico en kosten, verschillend ontwikkelde indices en kengetallen. Vervolgens volgt het hoofdstuk pensioenbeheer. Institutioneel Benchmarking Instituut Het eerste deel betreft een nadere introductie. Het tweede deel van dit hoofdstuk betreft een korte opsomming van artikelen gepubliceerd door of over het Institutioneel Benchmarking Instituut. In het laatste gedeelte volgt meer achtergrond over de wensen van de sector ten aanzien van het nieuwe product alsmede de gehanteerde uitgangspunten van de benchmarking. 4

5 Inhoudsopgave A. Samenvatting... 6 B. Introductie C. Nederlandse pensioenfondsen, deelname en peergroepen Nederlandse pensioenfondsen Peergroepen D. IBI Benchmarkrapport vermogensbeheer Beleggingsrendement Rendementen over afgelopen 5 jaar Aspecten van vermogensbeheerkosten Vermogensbeheerkosten Kwaliteit van de gerapporteerde kosten IBI Kengetallen E. IBI Benchmarkrapport pensioenbeheer F. Institutioneel Benchmarking Instituut G. IBI Begrippenlijst H. Bijlage : het jaarverslag

6 A. Samenvatting Survey Aan de IBI Benchmarking 2013 deden 23 Nederlandse pensioenfondsen mee, onderverdeeld in 13 bedrijfstakpensioenfondsen en 10 ondernemingspensioenfondsen. Deze fondsen vertegenwoordigen 27.1% van het pensioenvermogen en 35.8% van de alle deelnemers in Nederland. Op basis van fonds karakteristieken als omvang en beleggingsbeleid is een peergroep samengesteld. Uw peergroep voor vermogensbeheer bestaat uit 5 pensioenfondsen die op basis van de verstrekte gegevens vergelijkbaar zijn met het POB. Voor pensioenbeheer zijn 13 pensioenfondsen in de peergroep opgenomen. Vermogensbeheer Rendement Het totale rendement van het POB over de verslagperiode bedraagt 1.6% tegenover de peergroep 1.2% en het universum 0.5% Dit rendement is opgebouwd uit een rendement dat wordt bepaald door: 1) rendement activamix 0.9% tegenover de peergroep 3.3% en 4.0% voor het gehele universum; 2) exces rendement 1.1% tegenover de peergroep 0.1% en -0.1% voor het gehele universum; 3) rendement uit overlay, afdekking valuta en rente -0.4% tegenover de peergroep -2.2% en -3.4% voor het gehele universum. 6

7 Kosten vermogensbeheer De totale kosten van vermogensbeheer van het POB over de verslagperiode bedragen 56 bps.. Dit kostenpercentage is opgebouwd uit vermogensbeheerkosten verband houdend met: 1) beheer activa-mix 43 bps. tegenover de peergroep 40 bps. en 31 bps. voor het universum; 2) kosten van exces rendement (prestatie gerelateerde vergoedingen) 1 bps. tegenover de peergroep 9 bps. en 5 bps. voor het universum; 3) kosten van overlay, afdekking valuta en rente 3 bps. tegenover de peergroep 1 bps. en 1 bps. voor het universum; 4) overige vermogensbeheerkosten 9 bps. tegenover de peergroep 11 bps. en 10 bps. voor het universum. IBI Benchmark (in de Aanbevelingen benchmarkkosten ) De IBI Benchmark voor het POB bedraagt 45 bps. De IBI Benchmark geeft aan wat de kosten voor het pensioenfonds zouden zijn geweest indien uw portefeuille met de door u gekozen allocatie naar de verschillende beleggingscategorieën zou zijn gemanaged tegen de gemiddelde kosten van uw peergroep. De door het POB gerapporteerde vermogensbeheerkosten bedragen 55 bps. Deze vermogensbeheerkosten zijn derhalve 10 bps. hoger dan de IBI Benchmark. Pensioenbeheer Kosten pensioenbeheer De kosten van pensioenbeheer overeenkomstig de definities van de Pensioenfederatie (actieve deelnemers en gepensioneerden zonder slapers) bedragen EUR 199 tegenover EUR 163 van de peergroep en EUR 268 van het universum. Indien de kosten van pensioenbeheer wordt berekend per deelnemer (actieve deelnemers, gepensioneerden en slapers) bedragen de kosten EUR 113 tegenover EUR 78 van de peergroep en EUR 133 van het universum. 7

8 Totaaloverzicht Vermogensbeheer het POB IBI peergroep IBI universum Rendement - Rendement activamix Exces rendement Rendement uit overlay, afdekking vreemde valuta en rente Totaal rendement Aspecten - IBI Asset Allocatie Index TM IBI Alpha Index TM IBI Implementatie Index TM Vermogensbeheerkosten - Beheerkosten activamix Exces rendement kosten (prestatie vergoeding) Kosten uit overlay, afdekking vreemde valuta en rente Overige vermogensbeheerkosten Totaal vermogensbeheerkosten Gerapporteerde vermogensbeheerkosten IBI Benchmark TM (in de Aanbevelingen Benchmarkkosten ) Kwaliteit van de gerapporteerde kosten vermogensbeheer - IBI Transparantie Index TM IBI Hardheids Index TM Pensioenbeheer het POB IBI peergroep IBI universum Kosten per deelnemer pensioenbeheer - Conform Aanbevelingen Pensioenfederatie Actieven, gepensioneerden en slapers Kwaliteit van de gerapporteerde kosten pensioenbeheer - IBI Transparantie Index TM Voor een nadere toelichting op de IBI trademarks wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk G van het rapport. 8

9 Aandachtsgebieden Inleiding IBI heeft bij het ontwerpen van de IBI Benchmark rapportage indices ontwikkeld die een kostenniveau van het pensioenfonds kunnen helpen verklaren. Bij het aanleveren van de gegevens door de pensioenfondsen is gebleken dat niet alle gevraagde gegevens beschikbaar zijn. Dit heeft impact op de indices. Voor wat betreft de aanlevering van de gegevens heeft het POB aangetoond dat de betreffende informatie voor het bestuur van het pensioenfonds voorhanden is om met name ook de indices te kunnen berekenen. De suggesties zijn uitsluitend gebaseerd op de cijfers over Een betere beoordeling kan gegeven worden indien met name de beleggingsrendementen over een langere periode beschikbaar zijn. Rendement vermogensbeheer 1. Het rendement van de activamix van het pensioenfonds blijft achter ten opzichte van de peergroep. Indien echter rekening gehouden wordt met de lager dan gemiddelde IBI Asset Allocatie Index, is het rendement conform verwachting. 2. Het exces rendement is daarentegen fors hoger in vergelijking met de andere fondsen. Dit betekent dat de vermogensbeheerders beter hebben belegd in vergelijking met de benchmark. Het ruimschoots verslaan van de benchmark kan wellicht ook veroorzaakt zijn door de benchmark zelf. Is hier de juiste benchmark gekozen? Vermogensbeheerkosten 3. Het fonds betaalt in vergelijking met haar peergroep lagere kosten voor haar activamix. Indien echter rekening gehouden wordt met de lagere IBI Asset Allocatie Index zijn de kosten van de activamix een aandachtspunt. 4. De gerapporteerde vermogensbeheerkosten ad. 55 bps. zijn hoger in vergelijking met de IBI Benchmark van 45 bps. De hoger gerapporteerde kosten worden met name veroorzaakt door de hogere kosten voor de beleggingen in aandelen. 5. De kosten van het bestuur zijn niet toegerekend aan vermogensbeheer. Dit heeft consequenties voor de IBI Transparantie Index voor vermogensbeheerkosten. 9

10 B. Introductie Achtergrondinformatie Aanbeveling uitvoeringskosten In april 2011 bracht de AFM, met als titel Kosten van pensioenfondsen verdienen meer aandacht, haar rapport uit. In het rapport waren vier bevindingen opgenomen, te weten: 1. Kosten hebben grote invloed op ouderdomspensioen; 2. Kosten van pensioenfondsen van gelijke omvang verschillen sterk; 3. Vooral kleine en middelgrote fondsen kunnen kosten besparen door schaalvoordelen en de regeling vereenvoudigen. 4. Veel pensioenfondsen rapporteren niet alle (verborgen) kosten. De Pensioenfederatie heeft als reactie het initiatief genomen (zelfregulering) en vervolgens de Aanbevelingen uitvoeringskosten (verder: Aanbevelingen) uitgegeven (deel 1: november 2011, deel 2: maart 2012 en een herzien deel 2: oktober 2013). Uitleggen van verschillende kostenniveaus is complex Kostenniveaus van pensioenfondsen wijken af vanwege door het bestuur gemaakte beslissingen. Reeds in het beleggingsplan zijn keuzes gemaakt (implementatiestijl) die leiden tot een bepaald verwacht kostenniveau. Dit kostenniveau wordt in belangrijke mate bepaald door verschillende aspecten (kostendrijvers) in samenhang met risicobereidheid. De samenhang tussen risico, rendement en kosten is uiterst complex en daarom, vanwege deze complexiteit, lastig te communiceren aan belanghebbenden. Zo kan het zijn dat een pensioenfonds die een hoger kostenniveau heeft, uiteindelijk een beter presterend pensioenfonds is dan een fonds met een lager kostenniveau. Kosten vergelijken met benchmarkkosten ( IBI Benchmark ) Een van de Aanbevelingen luidt dat de kosten van vermogensbeheer in relatie tot de gekozen beleggingsmix en de bijbehorende benchmarkkosten moeten worden gezien. Benchmarkkosten houdt in dat de kosten van een pensioenfonds moeten worden vergeleken met de peergroep. Omdat ieder pensioenfonds haar eigen keuzes maakt ten aanzien van activamix en implementatiestijl (actief/passief, direct/indirect), moet een herberekening gemaakt worden voor het bepalen van de norm (benchmarkkosten). Door de gemiddelde kosten te berekenen van de peergroep en die vervolgens toe te passen op de keuzes gemaakt door het eigen pensioenfonds, kan men zien wat de totale vermogensbeheerkosten van het pensioenfonds zouden mogen zijn indien gemanaged tegen de gemiddelde kosten van de peergroep. Slechts een beperkt deel van de Nederlandse pensioenfondsen maakt melding van het feit dat kosten worden vergeleken met andere pensioenfondsen. Door het instituut is bewust gekozen voor een berekening gebaseerd op Nederlandse wet- en regelgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gecontroleerde standaardrapportages. Op een eenduidige wijze kunnen dan de benchmarkkosten worden bepaald en kunnen dan als referentie dienen voor de kosteneffectiviteit van het betreffende pensioenfonds. 10

11 IBI Benchmarking De afgelopen jaren hebben wij met veel betrokkenen gesproken over kostentransparantie van met name vermogensbeheerkosten. Tijdens deze gesprekken kwam steeds terug dat er behoefte was aan een laagdrempelige, kwalitatieve en op Nederlandse wetgeving gebaseerde Nederlandse benchmark voor Nederlandse pensioenfondsen ofwel de IBI Benchmarking. De wijze waarop wij IBI Benchmarking hebben opgezet maakt brede participatie mogelijk. IBI vraagt deelnemers gegevens aan te leveren die reeds voorhanden zijn. Daarenboven is de prijsstelling proportioneel evenredig aan de omvang van het deelnemende fonds om zo een brede participatie als mogelijk te bewerkstelligen. Zo wordt met IBI Benchmarking invulling gegeven aan de wensen van de pensioensector, zoals ook verwoord in het uitgebrachte rapport Kijken in de Spiegel (mei 2013) door de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen onder leiding van Jean Frijns. Het transparant rapporteren naar de belanghebbenden is belangrijk om het gedaalde vertrouwen in de pensioensector te herstellen. IBI Benchmarking en de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie Met IBI Benchmarking wordt volledig tegemoet gekomen aan de Aanbevelingen uitvoeringskosten zoals uitgebracht door de Pensioenfederatie. In dit rapport wordt echter geen aandacht besteed aan de transactiekosten. Op dit moment bieden de definities voor het bepalen van de transactiekosten nog teveel ruimte om een goede vergelijkingsbasis te krijgen over de transactiekosten. IBI werkt samen met verschillende belanghebbenden aan een concrete definitie. Zodra deze worden toegepast zal IBI, in overleg met een klankbordgroep, een separaat rapport hiervoor gaan ontwikkelen. Totstandkoming IBI Benchmarking is mede tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met een zestal pensioenfondsen; de IBI Klankbordgroep, bestaande uit: PFZW, Pensioenfonds TNO, PNO Media, PME, Pensioenfonds Randstad en Pensioenfonds Vervoer. Op deze wijze hebben wij kunnen borgen dat de (minimaal) relevante informatie opgenomen is in het rapport. Veel dank zijn wij hen verschuldigd. Zonder hun ondersteuning was het niet gelukt om binnen zo n kort tijdsbestek een dergelijk complexe benchmark op te zetten. Institutioneel Benchmarking Instituut Het instituut is opgericht in augustus 2013 met als primair doel het bestuur van de pensioenfondsen te voorzien van informatie zodat zij zich een oordeel kunnen vormen over het niveau van de uitvoeringskosten in relatie tot rendement en risico, in vergelijking met de peergroep en met de gehele Nederlandse sector. De door IBI ontwikkelde benchmarking geeft gehoor aan de wensen van de sector en onderscheidt zich op een aantal relevante punten. Nederlandse wet- en regelgeving; uniformiteit van gecontroleerde bestaande gegevens die daarmee door alle deelnemers eenvoudig aan te leveren zijn; prijsstelling. 11

12 Ontwikkelingen Transparante uitvoeringskosten hoog op de bestuurlijke agenda s Sinds het uitbrengen van het rapport door de AFM in april 2011 staat kostentransparantie van uitvoeringskosten hoog op de agenda van het bestuur. Uitvoeringsorganisaties/fiduciair managers worden gevraagd overeenkomstig de Aanbevelingen de kosten aan het fonds te rapporteren. Kostentransparantie van belang om gedaalde vertrouwen in pensioensector te herstellen Belanghebbenden zoals pensioenfondsbesturen, adviseurs, controlerende accountants onderschrijven het belang van kostentransparantie en benchmarking voor de sector. In het onder leiding van Jean Frijns door de werkgroep Integriteit Pensioenfondsen uitgebrachte rapport Kijken in de Spiegel (mei 2013) is het transparant rapporteren naar de belanghebbenden belangrijk om het gedaalde vertrouwen in de pensioensector te herstellen. Het onderwerp uitvoeringskosten is onverwacht hoog op de bestuurlijke agenda s terecht gekomen. Mede dankzij de uniforme definities voortkomend uit de Aanbevelingen kunnen pensioenfondsen met elkaar worden vergeleken. Voortvarend aan de slag Pensioenfondsen hebben de laatste jaren veel energie gestoken in het transparant maken van de vermogensbeheerkosten. Door het transparant maken hiervan lijken de kosten hoger te zijn dan ooit. Gebleken is dat de grote pensioenfondsen sneller en beter in staat zijn kosten transparant te maken. De kleinere pensioenfondsen hebben meer tijd hiervoor nodig. Door dit verschil ontstaat mogelijk onterecht het beeld in de beleving van belanghebbenden dat grotere pensioenfondsen hogere kosten rapporteren (en dus duurder zijn) in vergelijking met kleinere pensioenfondsen. Wet- en regelgeving Wetsvoorstel pensioencommunicatie In het najaar van 2014 is het wetsvoorstel Pensioencommunicatie ingediend. Naar verwachting zal deze in december worden behandeld en vastgesteld worden. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2015 uit hoofde van de pensioencommunicatie informatie over de uitvoeringskosten moet worden gerapporteerd. Richtlijn 610 Pensioenfondsen De richtlijn bevat nadere voorschriften omtrent de transparantie van de uitvoeringskosten. Over het verslagjaar 2014 moet hier aandacht aan geschonken worden. Aanpassing Pensioenwet (Witteveennovelle) Hierin staat dat het pensioenfonds verplicht is vanaf 1 januari 2015 in het jaarverslag te rapporteren over de uitvoeringskosten overeenkomstig de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie. 12

13 AFM-onderzoek naar jaarverslagen pensioenfondsen inzake kosten van vermogensbeheer en transactiekosten In juli 2014 publiceerde de AFM het rapport, met als titel Op naar een evenwichtige verantwoording over deze kosten in jaarverslagen van pensioenfondsen. Belangrijke verbeterpunten: 1. Pensioenfondsen verklaren in hun jaarverslagen de kosten van vermogensbeheer en transactiekosten niet aan de hand van het rendements- en risicoprofiel van het pensioenfonds; 2. De meeste pensioenfondsen verklaren de kosten van vermogensbeheer en de transactiekosten niet aan de hand van de samenstelling van de beleggingsmix en/of de mate van actief beheer(een kostenbenchmark); 3. Meer dan de helft van de pensioenfondsen vermeldt in hun jaarverslag niet dat de kosten van vermogensbeheer zoals gepresenteerd in het bestuursverslag hoger zijn dan in de jaarrekening; 4. In bijna twee derde van de jaarverslagen wordt niet uitgelegd of het vermelde rendement voorof na de kosten is; 5. In een op de vier jaarverslagen worden de transactiekosten niet vermeldt in het bestuursverslag; 6. De verantwoording over de prestatie gerelateerde vergoedingen is onduidelijk in de jaarverslagen van de pensioenfondsen. Reactie Pensioenfederatie op het rapport AFM Enkele citaten vanuit de Pensioenfederatie. De AFM daarentegen beveelt aan dat pensioenfondsen de toelichting waarom de kosten worden gemaakt in hun jaarverslag opnemen. Die aanbeveling komt overigens uit de lucht vallen. Niet eerder heeft de AFM gecommuniceerd over haar opvattingen over het jaarverslag en de uitvoeringskosten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze aanbevelingen goed zijn opgepakt. Met dit rapport vervult de AFM niet de rol van toezichthouder maar van adviseur. Dat soort adviezen kunnen we missen als kiespijn. De sector heeft bewezen transparantie hoog in het vaandel te hebben staan. In twee jaar tijd zijn immers grote stappen gezet. Uiteraard is verdere verbetering altijd mogelijk, daar blijven wij aan werken, aldus Riemen. Bovendien blijkt steeds uit internationale vergelijkingen dat Nederlandse pensioenfondsen voorop lopen wat betreft het inzichtelijk maken van de kosten. Uitvoeringskosten in het nieuws Pensioenfondsen, en meer generiek de financiële sector, staan in het middelpunt van de belangstelling. Een belangrijk, vaak terugkerend onderwerp vormen de kosten van de pensioenfondsen, inclusief de beloningen in de financiële sector. De absolute omvang ervan, mede vanwege de prestatie gerelateerde vergoedingen, hebben in Nederland tot verontwaardigde reacties geleid. Niet op de laatste plaats bij politici, blijkende uit de Kamervragen die gesteld zijn naar aanleiding van publicaties. De media aandacht voor uitvoeringskosten en de publicaties hebben een ding gemeen; de berichten zijn ongenuanceerd. Belangrijkste omissie in de berichtgeving is de nuance dat kosten dienen te worden beoordeeld in relatie tot risico en rendement. Door verschillende instanties worden ongenuanceerde top-x lijsten kosten uitvoeringskosten gepubliceerd met gemiddelde vermogensbeheerkosten gebaseerd op verschillende universums. 13

14 Pensioenfederatie: update uitvoeringskosten 30 oktober 2014 Mede naar aanleiding van de publiciteit omtrent de gemiddelde vermogensbeheerkosten van de sector alsmede vermogensbeheerkosten van specifieke pensioenfondsen heeft de Pensioenfederatie een Update uitvoeringskosten aan haar leden gestuurd waarin een oproep voor benchmarking wordt gedaan: De Aanbevelingen roepen pensioenfondsen op om hun kosten in perspectief te zetten door middel van benchmarking. Een benchmarkgetal is namelijk de meest eenvoudige wijze waarop de kosten in context worden gezet, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het pensioenfonds. 14

15 C. Nederlandse pensioenfondsen, deelname en peergroepen 1. Nederlandse pensioenfondsen Op basis van het bestand van DNB bedraagt het aantal pensioenfondsen in Nederland thans 382. Dit kan onderverdeeld worden in 85 bedrijfstakpensioenfondsen, 297 ondernemingspensioenfondsen en beroepspensioenfondsen. In vergelijking met vorig jaar betekent dit een afname van 7.7%. Aan de IBI benchmarking 2014 deden 23 Nederlandse pensioenfondsen mee, onderverdeeld in 13 bedrijfstakpensioenfondsen 2 en 10 ondernemingspensioenfondsen. Deze fondsen vertegenwoordigen 27.1% van het pensioenvermogen en 35.8% van de alle deelnemers in Nederland. De onderstaande grafieken geven, startend linksboven, kloksgewijs weer: aantal pensioenfondsen onderverdeeld in aantal pensioenfondsen per categorie, aantallen deelnemers per categorie, naar beheerd vermogen per AUM categorie en beheerd vermogen per categorie. Figuur 1. Universum pensioenfondsen en deelnemers aan IBI Benchmarking Bron: DNB 2 De beroepspensioenfondsen zijn in de grafieken opgenomen onder de bedrijfstakpensioenfondsen. 15

16 2. Peergroepen Peergroepen worden samengesteld uit vergelijkbare pensioenfondsen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen peergroepen voor vermogensbeheer en pensioenbeheer. Vermogensbeheer De peergroep voor vermogensbeheer wordt samengesteld op basis van de omvang van het beheerd vermogen ultimo verslagjaar. Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, te weten: A. Beheerd vermogen < EUR 1 miljard; B. Beheerd vermogen EUR 1 miljard < x < EUR 5 miljard; C. Beheerd vermogen > EUR 5 miljard. De peergroep van het POB bestaat uit totaal 5 fondsen van vergelijkbare omvang in de categorie B. EUR 1 miljard < x < EUR 5 miljard. Figuur 2. Samenstelling peergroepen vermogensbeheer Pensioenbeheer De peergroep voor pensioenbeheer wordt bepaald naar soort pensioenfonds, te weten de ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Activiteiten tussen ondernemingsen bedrijfstakpensioenfondsen verschillen. Zo moeten bijvoorbeeld speciale teams bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen nagaan of alle deelnemers werkzaam in de sector zijn aangesloten. Bij een ondernemingspensioenfonds is deze controle relatief eenvoudig. Het aantal maar ook de samenstelling van het aantal deelnemers is in de regel een gegeven; het bestuur heeft beperkte invloed hierop. Wel kan het bestuur besluiten de pensioenbeheer activiteiten uit te besteden. Dit heeft invloed op de kosten van het pensioenfonds. 16

17 Bij het bepalen van de peergroep is ervoor gekozen de keuze van uitbesteding als een aparte peergroep op te nemen. Hierdoor vormen zich drie peergroepen die onderling het best te vergelijken zijn: A. Bedrijfstakpensioenfondsen; B. Ondernemingspensioen die de pensioenadministratie hebben uitbesteed; C. Ondernemingspensioenfondsen die de pensioenadministratie niet hebben uitbesteed. De peergroep van het POB bestaat uit 13 fondsen van vergelijkbare samenstelling in de categorie A. Bedrijfstakpensioenfondsen. Figuur 3. Samenstelling peergroepen pensioenbeheer Statistische relevantie Bij de samenstelling van de peergroep voor pensioenbeheer is de relatief kleine groep beroepspensioenfondsen vanwege het karakter samengevoegd met de bedrijfstakpensioenfondsen. Van de bedrijfstakpensioenfondsen zijn er drie fondsen die intern pensioenadministratie uitvoeren; vanwege statische relevantie zijn deze opgenomen bij de ondernemingspensioenfondsen die de pensioenadministratie niet hebben uitbesteed. 17

18 D. IBI Benchmarkrapport vermogensbeheer 1. Beleggingsrendement a) Inleiding Met het opstellen en vaststellen van het beleggingsplan bepaalt het bestuur voor een groot gedeelte het niveau van rendement en kosten. Immers, de in het beleggingsplan opgenomen activamix en implementatiestijl, inclusief een eventuele valuta en rente afdekking, geven richting aan diversificatie en bepalen het beleggingsrisico, het rendement en de daarbij behorende kosten. De uitvoeringsorganisatie/fiduciair manager voert op haar beurt de gegeven opdracht van het bestuur uit binnen de aangegeven bandbreedtes en rekening houdend met rendement benchmarks. De manager geeft daarmee invulling en richting aan de hoogte van het (exces)rendement, de kwaliteit van de uitvoering en de uitvoeringskosten. Door de gemaakte kosten en het gerealiseerde rendement te zien in het licht van de gegeven opdracht wordt de toegevoegde waarde en effectiviteit van de uitvoeringsorganisatie zichtbaar. b) Samenstelling rendement vermogensbeheer Dit rendement is samengesteld uit drie componenten: rendement activamix, het exces rendement mede vanwege actief beheer en het rendement uit overlay, afdekking valuta en rente. Samenstelling rendement vermogensbeheer het POB IBI peergroep IBI universum - Rendement activamix Exces rendement Rendement uit overlay, afdekking valuta en rente Totaal rendement 1.6% 1.2% 0.5% De totaaltellingen kunnen door afrondingsverschillen afwijken. 18

19 Het totaalrendement van het POB over de verslagperiode bedraagt 1.6% tegenover 1.2% van de peergroep en 0.5% van het universum. 19

20 c) Rendement activamix Met de activamix bepaalt het bestuur de mate van toegang tot rendement potentieel. De markten bepalen uiteindelijk het resultaat hetgeen tot uitdrukking komt in de verschillende beurs indices. Deze indices vormen uiteindelijk de benchmark voor de vermogensbeheerders. Door dit rendement af te zetten tegen het rendement van andere fondsen wordt dit deel van het beleggingsbeleid getoetst. Het rendement activamix van het POB over de verslagperiode bedraagt 0.9% tegenover 3.3% van de peergroep en 4.0% van het universum. d) Exces rendement Het exces rendement wordt bepaald door de uitvoerders van het gekozen beleid. Afhankelijk van de gekozen implementatiestijl (actief/passief) is er wel of geen ruimte een exces rendement te genereren. De bepaling van het exces rendement is mede afhankelijk van de specifieke contractuele afspraken die zijn gemaakt tussen het pensioenfonds en de vermogensbeheerder. Het uiteindelijke behaalde rendement zal worden afgezet tegen de vooraf bepaalde benchmarks. De mate over/onder prestatie bepaalt het exces rendement. Bij het vergelijken van het exces rendement hanteert het instituut het door het fonds opgegeven benchmarkrendement van de portefeuille minus het feitelijk rendement van de portefeuille. Het exces rendement vanwege actief beheer van het POB over de verslagperiode bedraagt 1.1% tegenover 0.1% van de peergroep en -0.1% van het universum. 20

21 e) Rendement uit overlay, afdekking valuta en rente Pensioenfondsen bepalen in het beleggingsplan de activamix. Vanwege wijzigingen in waardering, uitlotingen van obligaties etc. zal de daadwerkelijk activamix afwijken van de vastgestelde activamix. Fiduciair managers kunnen binnen vastgestelde bandbreedtes via overlay al dan niet via instrumenten binnen de toegestane beleggingscategorieën alloceren. Dit resultaat betreft het resultaat op overlay. Hierin is tevens begrepen het resultaat behaalt op het afdekken van valuta. Het al dan niet volledig, gedeeltelijk of in zijn geheel niet afdekken van het valuta risico is pensioenfonds specifiek en wordt bepaald door het bestuur als onderdeel van het beleggingsplan. Door het pensioenfonds kan een gedeelte van het renterisico worden afgedekt. Dit kan enerzijds door het beleggen in rentederivaten, vaak ondergebracht in overlay portefeuille. Anderzijds kan dit worden opgelost door in de vastrentende waarde portefeuilles (langlopende) obligaties te beleggen. Het rendement wordt separaat gerapporteerd. Het rendement uit overlay, afdekking valuta en rente van het POB over de verslagperiode bedraagt - 0.4% tegenover -2.2% van de peergroep en -3.4% van het universum. 2. Rendementen over afgelopen 5 jaar Dit hoofdstuk bevat vooralsnog geen informatie. Bij IBI Benchmarking 2015 zal met terugwerkende kracht de rendement over de jaren 2012 en 2013 worden opgevraagd waardoor driejaars gemiddelden berekend kunnen worden voor een statistisch verantwoord aantal deelnemende pensioenfondsen. 21

22 3. Aspecten van vermogensbeheerkosten Volgens de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie wordt de omvang van de vermogensbeheerkosten nagenoeg volledig bepaald door vijf (a t/m e) kostendrijvers. Deze zijn: a) Asset allocatie; b) Actief of passief beheer; c) Direct of indirecte belegging; d) Schaalgrootte; e) Intern of extern beheer. Hieronder geven wij aan hoe IBI deze aspecten integreert in haar benchmarking. a) Asset allocatie De kosten van vermogensbeheer zijn direct afhankelijk van het beleggingsbeleid. De omvang van het vermogen geeft in de regel toegang tot meer beleggingsinstrumenten. Uitgangspunt is dat hiermee de risico/rendement verhouding van de beleggingsportefeuille verbetert. Indien deze ruimte binnen het beleggingsbeleid wordt benut dan kunnen de kosten toenemen, terwijl het rendement stijgt en het risico daalt. Daarom dienen kosten te worden benaderd in relatie tot rendement en risico. IBI Asset Allocatie Index De IBI Asset Allocatie Index geeft weer hoe de mate van spreiding van uw portefeuille zich verhoudt tot dat van het IBI universum en van uw peergroep. Naarmate de spreiding toeneemt mogen de kosten ook toenemen. De gemiddelde spreiding van het gehele universum is 100. Een IBI Asset Allocatie Index hoger dan 100 betekent dat uw portefeuille meer gespreid is en daarmee het risico beoogt te verminderen. Een index hoger dan 100 wordt vooral veroorzaakt door spreiding in beleggingscategorieën en beleggingsinstrumenten hetgeen hogere kosten rechtvaardigt. Dit betekent dat naar mate de spreiding van de portefeuille toeneemt, kosten ook hoger mogen zijn dan een portefeuille die minder gespreid is. Een index hoger dan 100 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de investeringen in alternatieve beleggingen. De IBI Asset Allocatie Index voor het POB bedraagt 86 tegenover 106 van de peergroep en 100 van het universum. 22

23 b) Actief / passief beheer Nadat de activamix is samengesteld volgt de volgende beleidskeuze: actief versus passief vermogensbeheer. Actief beheer geeft zicht op een hoger rendement maar dit brengt meer kosten met zich mee. Een passief beheerde portefeuille rendeert in lijn met de markt en heeft over het algemeen een laag kostenniveau. Van belang is eerst in kaart te brengen welk gedeelte van de portefeuille actief wordt gemanaged. Met de keuze voor een actieve beleggingsstrategie wordt in principe een hoger rendement beoogd. Implementatie en uitvoering vindt plaats door de betreffende manager. Het actief beheerd vermogen van het POB bedraagt 64.1% tegenover 81.0% van de peergroep en 69.7% van het universum. IBI Alpha Index De IBI Alpha Index geeft weer hoe uw aandeel actief beheerd vermogen zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en uw peergroep. Het gemiddeld actief beheer gedeelte van het gehele universum is 100. Een index hoger dan 100 betekent dat de portefeuille actiever wordt beheerd dan gemiddeld. Het behaald exces rendement kan leiden tot het betalen van prestatie gerelateerde vergoedingen. Dit rechtvaardigt een hoger kostenniveau. De IBI Alpha Index voor het POB bedraagt 92 tegenover 116 van de peergroep en 100 van het universum. c) Direct of indirecte belegging De volgende keuze is de implementatie van het beleggingsplan. Gaat men direct beleggen via mandaten of gaat men indirect beleggen via beleggingsfondsen, trackers en andere beleggingsinstrumenten. Directe beleggingen geven rechtstreeks zicht op kosten die men vervolgens ook zelf kan sturen. Dit levert maatwerk, terwijl men zelf schaalgrootte dient mee te brengen. Indirecte beleggingen geven collectief schaalvoordeel, maar hier levert de belegger aan inzichtelijkheid en maatwerk in. De kosten worden bepaald door de fondsbeheerder. Ook omzetbelasting kan impact hebben op verschil tussen kosten van een beleggingsfonds (collectief vermogensbeheer) en mandaten (individueel vermogensbeheer). 23

24 Met name voor beleggingen in hedge fondsen en private equity maakt het pensioenfonds gebruik van een externe vermogensbeheerder. Op zijn beurt stelt de vermogensbeheerder weer een andere onderliggende manager aan voor het beheer van de individuele beleggingen. Dit is een indirecte ofwel fonds (-van fondsen) belegging. De kosten van een dergelijke structuur zijn in de regel hoger dan de kosten van een directe belegging (mandaat), immers ook de tussenliggende manager vraagt een additionele vergoeding. IBI Implementatie Index De IBI Implementatie Index geeft weer hoe uw aandeel indirecte belegd vermogen zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en uw peergroep. Door de directe beleggingen te scheiden van de indirecte beleggingen wordt duidelijk in hoeverre sprake is van extra lagen die noodzakelijk zijn voor het kunnen beleggen in de desbetreffende beleggingscategorie. Het gemiddeld indirect belegd gedeelte van het universum is 100. Een index hoger dan 100 betekent dat uw portefeuille indirecter (bijvoorbeeld via beleggingsfondsen) wordt beheerd dan gemiddeld. Dit rechtvaardigt een hoger kostenniveau. Van de beleggingsportefeuille wordt 67.6% indirect gemanaged. Het gemiddelde van de peer groep 43.0%. Het gemiddelde van de Nederlandse pensioenfondsen bedraagt 61.5%. De IBI Implementatie Index voor het POB bedraagt 110 tegenover 70 van de peergroep en 100 van het universum. d) Schaalgrootte Een niet te beïnvloeden kostenbepalende factor is de omvang van het fonds. Er zijn voor- en nadelen. Een grotere omvang geeft schaalvoordeel maar tevens beperkte bewegingsvrijheid. Een groot vermogen dicteert spreiding en daarmee hogere kosten, maar beperkt het beleggingsrisico. Het is dus zaak fondsen te vergelijken van vergelijkbare omvang. IBI peergroepen Met schaalgrootte wordt rekening gehouden bij het bepalen van de peergroep. Door IBI wordt onderscheid gemaakt in drie verschillende peergroepen. 24

25 e) Intern of extern beheer Pensioenfondsen kunnen beleggingen (gedeeltelijk) in eigen beheer uitvoeren. De aanwezige kennis en/of schaalgrootte van het pensioenfonds is/zijn grotendeels bepalend voor de mate waarin de beleggingen intern of extern worden beheerd. Ook in geval het pensioenfonds een 100% belang heeft in een separate uitvoeringsorganisatie is sprake van extern beheer. Pensioenfondsen kunnen in haar formulier aangeven wanneer sprake is van een intern uitgevoerde activiteit. Indien sprake is van een (aandeelhouders) relatie tussen een uitvoeringsorganisatie en een pensioenfonds is in lijn met de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie sprake van extern vermogensbeheer. Pas als sprake is van beleggingen die daadwerkelijk worden gedaan door bestuursleden dan wel werknemers van het bestuursbureau is sprake van intern beheer. In de Nederlandse pensioensector vinden nauwelijks nog directe uitvoeringsactiviteiten, waaronder het beleggen, plaats door het bestuursbureau / pensioenfonds. IBI heeft ervoor gekozen deze kostendrijver (aspect) niet op te nemen in haar rapport. 25

26 4. Vermogensbeheerkosten a) Gerapporteerde Vermogensbeheerkosten Volgens de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie dienen de pensioenfondsen de kosten van vermogensbeheer in % van het gemiddeld belegd vermogen te rapporteren. De gerapporteerde gemiddelde kosten van het pensioenfonds worden in het bestuursverslag, als onderdeel van het jaarverslag gerapporteerd. De gerapporteerde vermogensbeheerkosten voor het POB bedragen 55 bps. tegenover 61 bps. van de peergroep en 46 bps. van het universum. De gemiddelde vermogensbeheerkosten van de pensioenfondsen worden ten onrechte gebruikt als een kostennorm voor het pensioenfonds. Indien een pensioenfonds om hen moverende redenen bijvoorbeeld belegt in duurdere beleggingscategorieën, dan dienen de kosten dienovereenkomstig beoordeeld te worden. Een kostenconclusie op basis van een gemiddeld kostencijfer geven een vertekend beeld over het uitvoeringskostenniveau. Het streven naar kostenminimalisatie is prima, maar alleen in perspectief van rendement en kwaliteit: dit is kostenoptimalisatie. De hoogte van de vermogensbeheerkosten worden voor een belangrijk deel door de aspecten zoals genoemd in hoofdstuk 3 bepaald. In eerste instantie zullen de kosten worden gespecificeerd in 4 verschillende vermogensbeheerkosten. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de verschillende vermogensbeheerkosten componenten verder worden gespecificeerd en onderling vergeleken. Tenslotte wordt IBI Benchmark tm, de normkosten vermogensbeheer voor het pensioenfonds gerapporteerd. Dit is gelijk aan de benchmarkkosten zoals die in de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie zijn genoemd. 26

27 b) Uitsplitsing totale vermogensbeheerkosten De totale vermogensbeheerkosten zijn opgebouwd uit de volgende kosten: 1. Beheerkosten activamix; 2. Exces rendement kosten (prestatie gerelateerde vergoedingen); 3. Kosten overlay en afdekking valuta en rente; 4. Overige vermogensbeheerkosten. Samenstelling vermogensbeheerkosten het POB IBI peergroep IBI universum - Beheerkosten activamix Exces rendement kosten (prestatie gerelateerde vergoeding) Kosten uit overlay, afdekking valuta en rente Overige vermogensbeheerkosten Totaal vermogensbeheerkosten 56 bps. 61 bps. 47 bps. De totaaltellingen kunnen door afrondingsverschillen afwijken. 27

28 1) Beheerkosten activamix Dit betreft de reguliere beheerkosten voor het beheren van de activamix zoals vastgesteld is in het beleggingsplan. Onder deze rubriek wordt de volledige beheerfee over het afgelopen jaar opgenomen. Hieronder is tevens begrepen de beheerfee van eventuele fonds-of fonds(en). De beheerkosten activamix voor het POB bedragen 43 bps. tegenover 40 bps. van de peergroep en 31 bps. van het universum. 2) Exces rendement kosten Indien een exces rendement wordt behaald door de vermogensbeheerder, wordt over het exces rendement een prestatie gerelateerde vergoeding betaald/gereserveerd. De exces rendement kosten worden in het verslagjaar opgenomen waarin eveneens exces rendement is behaald. Hier tegenover staat dat een reservering kan komen te vervallen (en derhalve een bate oplevert voor het pensioenfonds) indien betaling op basis van het behaalde exces rendement niet langer meer noodzakelijk is. De exces rendement kosten voor het POB bedraagt 1 bps. tegenover 9 bps. van de peergroep en 5 bps. van het universum. 28

29 3) Kosten overlay en afdekking valuta en rente Het pensioenfonds heeft in haar beleggingsplan bepaald welke gedeelte van het renterisico wordt afgedekt. Voor de valuta is bepaald voor welke valuta voor welk gedeelte wordt afgedekt. Ten slotte is een bandbreedte bepaald waarbinnen de verschillende beleggingscategorieën zich mogen begeven. De kosten voor het managen van de drie hiervoor opgenoemde activiteiten worden onder deze rubriek verantwoord. De kosten van overlay, afdekking valuta en rente van het POB bedraagt 3 bps. tegenover 1 bps. van de peergroep en 1 bps. van het universum. 4) Overige vermogensbeheerkosten De overige vermogensbeheerkosten bestaan uit de volgende kostensoorten: a. kosten van het bestuur en bestuursbureau; b. kosten van fiduciair beheer; c. bewaarloon (voor zover niet al direct toegerekend bij betreffende beleggingscategorie); d. advieskosten vermogensbeheer; e. overige kosten. De overige vermogensbeheerkosten van het POB bedraagt 9 bps. tegenover 11 bps. van de peergroep en 10 bps. van het universum. 29

30 c) IBI Benchmark (in de Aanbevelingen benchmarkkosten ) De Aanbevelingen roepen pensioenfondsen op om hun kosten in perspectief te zetten door middel van benchmarking. Een benchmarkgetal is namelijk de meest eenvoudige wijze waarop de kosten in context worden gezet, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het pensioenfonds. De IBI Benchmark geeft aan wat de kosten voor het pensioenfonds zouden zijn geweest indien uw portefeuille zou zijn gemanaged tegen de gemiddelde kosten van uw peergroep. De IBI Benchmark voor het POB bedraagt 45 bps. Aan de hand van dit getal kan de kosteneffectiviteit van het pensioenfonds worden afgemeten. In vergelijking met de gerapporteerde kosten is het 10 bps. hoger. Ook hier kan het pensioenfonds in positieve en negatieve zin afwijken van het gemiddelde door keuzes gemaakt door het bestuur van het pensioenfonds in overleg met de uitvoeringsorganisatie. Een illustratief voorbeeld is dat bewust voor een vermogensbeheerder wordt gekozen die weliswaar een hogere beheerfee vraagt, maar op basis van het verleden het (exces) rendement beter is. 30

31 5. Kwaliteit van de gerapporteerde kosten a. IBI Transparantie Index vermogensbeheerkosten Tempoverschillen De kosten van vermogensbeheer worden door de pensioenfondsen gerapporteerd. Door het ontbreken van geüniformeerde kostendefinities, is de attributie van kosten niet altijd even inzichtelijk. Er ontbreekt een gemeenschappelijk deler. Wel worden er vanwege toenemende aandacht voor kostentransparantie, door pensioenfondsen steeds meer kosten elementen toegevoegd aan de totaal gerapporteerde kosten. Hierdoor kan ongelijkheid ontstaan in de samenstelling van het kostencijfer zoals dat door de individuele pensioenfondsen wordt gerapporteerd. Anders gezegd, fondsen die hogere kosten rapporteren als gevolg van toegevoegde kosten elementen, zouden in voorkomende gevallen een ogenschijnlijk hoog kosten niveau hebben ten opzichte van pensioenfondsen die kosten rapporteren gebaseerd op minder kostenelementen. IBI Transparantie Index tm Om deze vergelijkingsongelijkheid te compenseren, berekent IBI de mate van transparantie van de gerapporteerde kosten van de individuele pensioenfondsen. Hoe groter de inzichtelijkheid van de gerapporteerde kosten per kostenelement en beleggingscategorie, hoe hoger men scoort op de IBI Transparantie Index. De maximale transparantie is 100. Het niet of onvolledig rapporteren van kosten leidt vanzelfsprekend tot een vermindering van de transparantie en daarmee tot een lagere score op de IBI Transparantie Index. Uitvoeringsorganisaties / fiduciaire managers kunnen zich onderscheiden aan de hand van de IBI Transparantie Index. Een hoge index betekent dat meer kosten transparant zijn gerapporteerd door het pensioenfonds. Tussenfase Het is van belang dat de kosten overeenkomstig een vastgestelde definitie worden gerapporteerd. Als kader wordt op dit moment de Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie gehanteerd. Door gebruikers van deze aanbevelingen is aangegeven dat de definities nog niet volledig zijn en kosten op meerdere manieren kunnen worden gerapporteerd. In afwachting van een volledig kader is in overleg met de klankbordgroep besloten al wel vast een begin te maken met het rapporteren van een transparantie-index teneinde een indicatie te krijgen in hoeverre reeds inzicht bestaat in alle kostenelementen. Voor het berekenen van de IBI Transparantie Index worden in de enquête vragen gesteld. Op basis van deze vragen alsmede de ingevulde specificaties in het formulier, wordt vastgesteld of alle kostenelementen zijn opgenomen bij het rapporteren van de vermogensbeheerkosten. De IBI Transparantie Index biedt derhalve in dit stadium een globaal inzicht in de mate waarin de pensioenfondsen in staat zijn al de vermogensbeheerkosten te rapporteren. 31

32 Het pensioenfonds heeft voor het rapporteren van de vermogensbeheerkosten een IBI Transparantie Index van 89 tegenover de peergroep 93 en het universum 91. IBI Transparantie Index vs. gerapporteerde vermogensbeheerkosten Door de gerapporteerde kosten af te zetten tegen de IBI Transparantie Index ontstaat een reëel en vergelijkbaar beeld, waarbij de mate van inzichtelijkheid in de kosten rapportering wordt afgezet tegen de gerapporteerde kosten. Toelichting: Een veel gehoorde klacht is, dat naar mate men de transparantie vergroot, het totale kostencijfer stijgt ten opzichte van pensioenfondsen die daar nog niet aan toe zijn gekomen. De onderstaande matrix zet de gerapporteerde kosten af tegen de mate van de gerapporteerde transparantie. Pensioenfondsen met een relatief hogere transparantie en hogere kosten hoeven dus niet perse duurder te zijn dan pensioenfondsen met lagere gerapporteerde kosten en een lagere transparantie. De kwadranten in de matrix geven de positie van het pensioenfonds aan ten opzichte van het gemiddelde van het universum. Pensioenfondsen met lage kosten en hoge transparantie (linksboven) rapporteren de facto de laagste kosten. 32

33 b. IBI Hardheids Index De gerapporteerde beheerkosten en exces rendement kosten kunnen worden onderscheiden naar gefactureerd, gereserveerd (nog te betalen) of geschat. Om verschillende redenen kunnen kosten van bepaalde soorten kosten nog niet exact worden bepaald en dienen geschat te gaan worden. Voor het schatten van de kosten kan: 1) gebruik gemaakt worden van een opgave door de desbetreffende manager van het beleggingsfonds. Deze opgave is gebaseerd op een (tussentijdse) rapportage over het beleggingsfonds inclusief een schatting voor de resterende periode van het verslagjaar. 2) Schatting van de kosten gemaakt op basis van de prospectus van het beleggingsfonds; dit is een schatting gemaakt door de fiduciair manager; 3) Schatting van de kosten op basis van een model; dit is een schatting gemaakt door de fiduciair manager; Pensioenfondsen worden gemotiveerd zoveel als mogelijk de daadwerkelijke cijfers van de kosten te verkrijgen ( harde cijfers ). Hoe meer gerapporteerde kosten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke gefactureerde kosten hoe harder de cijfers zijn en des te hoger het percentage gemeld bij gefactureerd. Hier tegenover staat dat bij het rapporteren van de kosten, gebaseerd op schattingen door middel van modellen, de daadwerkelijke kosten het meest hiervan zullen afwijken (vergelijk met de waarderingsmatrix). Vanwege de aard van de kosten in combinatie met de beleggingscategorie zal het percentage gefactureerd bij geen enkel fonds uiteindelijk naar 100% gaan. Met name bij exces rendement kosten in geval van alternatieve beleggingen (niet zijnde aandelen en vastrentende waarden) zal in vergelijking met de niet-alternatieve beleggingen naar verwachting meer sprake zijn van schattingen gebaseerd op een model. IBI Hardheids Index De IBI Hardheids Index geeft weer hoe de mate van hardheid van de vermogensbeheerkosten (beheerfee en prestatie gerelateerde vergoedingen 3 ) zich verhoudt ten opzichte van het IBI universum en uw peergroep. Op basis van deze index wordt aangegeven hoe hard (zeker) de gerapporteerde kosten voor de beheerfee en de prestatie gerelateerde vergoedingen zijn. Het gemiddelde van het universum is 100. Een IBI Hardheids Index hoger dan 100 betekent dat uw kosten meer gebaseerd zijn op daadwerkelijke facturen en reserveringen. Pensioenfondsen worden gemotiveerd zoveel als mogelijk de daadwerkelijke cijfers van de kosten te verkrijgen ( harde cijfers ). Hoe meer gerapporteerde kosten zijn gebaseerd op de daadwerkelijke gefactureerde kosten hoe harder de cijfers zijn en des te hoger het percentage gemeld bij gefactureerd (vergelijk met waarderingsmatrix). 3 In deze index worden de Overige vermogensbeheerkosten derhalve niet meegenomen. 33

34 Van de gerapporteerde beheerkosten activamix door het pensioenfonds is 100.0% gebaseerd op daadwerkelijk ontvangen facturen, 0.0% gebaseerd op reserveringen en 0.0% geschat. Van de gerapporteerde exces rendement kosten door het pensioenfonds is 100.0% gebaseerd op daadwerkelijk ontvangen facturen, 0.0% gebaseerd op reserveringen en 0.0% geschat. Kostensoort Gefactureerd Gereserveerd Geschat Totaal - Beheerkosten activamix Exces rendement kosten (prestatie gerelateerde vergoeding) Het pensioenfonds heeft voor het rapporteren van de beheerkosten activamix en de exces rendement kosten een IBI Hardheids Index van 139 tegenover de peergroep 88 en het universum

35 6. IBI Kengetallen a. IBI Asset Allocatie Index vs. rendement activamix Hoe verhoudt het rendement van de activamix zich ten opzichte van andere pensioenfondsen met een vergelijkbare IBI Asset Allocatie Index? Toelichting: In de matrix is via een horizontale en verticale lijn het gemiddeld niveau van het universum opgenomen, gebaseerd op de rendementen over Vanwege een incidenteel rendement kan het pensioenfonds in een kwadrant terecht zijn gekomen waarbij het advies luidt aandacht hieraan te besteden. Echter rendementen dienen bij voorkeur over een meerjarige periode te worden beoordeeld. IBI beschikt nog niet over deze gegevens. Kwadrant linksonder: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een lager dan gemiddeld IBI Asset Allocatie Index (minder gespreide portefeuille) en met een lager dan gemiddeld rendement. Dit is conform de verwachtingen. Kwadrant rechtsonder: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een lager dan gemiddeld IBI Asset Allocatie Index (minder gespreide portefeuille) maar met een hoger dan gemiddeld rendement. Dit betekent dat het pensioenfonds, gegeven de beperkte spreiding van de portefeuille, een goed rendement heeft behaald. Kwadrant rechtsboven: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een hoger dan gemiddeld IBI Asset Allocatie Index (meer gespreide portefeuille) en met een hoger dan gemiddeld rendement. Dit is conform de verwachtingen. Kwadrant linksboven: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een hoger dan gemiddeld IBI Asset Allocatie Index (meer gespreide portefeuille) maar met een lager dan gemiddeld rendement. Dit betekent dat het pensioenfonds ondanks een gespreide portefeuille minder rendement behaalt. Pensioenfondsen in dit kwadrant verdienen aandacht. 35

36 b. IBI Asset Allocatie Index vs. kosten activamix Hoe verhoudt de beheerfee van de activamix zich ten opzichte van andere pensioenfondsen met een vergelijkbare IBI Asset Allocatie Index? Toelichting In de matrix is via een horizontale en verticale lijn het gemiddeld niveau van het universum opgenomen. Kwadrant linksonder: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een lager dan gemiddeld IBI Asset Allocatie Index (minder gespreide portefeuille) en met een lager dan gemiddeld niveau van de beheerkosten van de activamix. Dit is conform de verwachtingen. Kwadrant rechtsonder: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een lager dan gemiddeld IBI Asset Allocatie Index (minder gespreide portefeuille) maar met een hoger dan gemiddeld niveau van de beheerkosten van de activamix. Dit betekent dat het pensioenfonds ondanks de beperkte spreiding van de portefeuille een hoger kostenniveau heeft. Pensioenfondsen in dit kwadrant wordt geadviseerd de beheerkosten nader te beoordelen. Kwadrant rechtsboven: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een hoger dan gemiddeld IBI Asset Allocatie Index (meer gespreide portefeuille) en met een hoger dan gemiddeld niveau van de beheerkosten van de activamix. Dit is conform de verwachtingen. Kwadrant linksboven: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een hoger dan gemiddeld IBI Asset Allocatie Index (meer gespreide portefeuille) maar met een lager dan gemiddeld niveau van de beheerkosten van de activamix. Dit betekent dat het pensioenfonds ondanks een gespreide portefeuille minder kosten voor het beheer van de activamix betaalt. Dit is beter dan op basis van de activamix verwacht mag worden. 36

37 c. IBI Alpha Index vs. exces rendement kosten Hoe verhouden de hoogte van de exces rendement kosten zich ten opzichte van andere pensioenfondsen met een vergelijkbare IBI Alpha Index? Toelichting In de matrix is via een horizontale en verticale lijn het gemiddeld niveau van het universum opgenomen. Kwadrant linksonder: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een lager dan gemiddeld IBI Alpha Index (minder sprake van actief beheer van de portefeuille) en met een lager dan gemiddeld niveau van de kosten exces rendement. Dit is conform de verwachtingen. Kwadrant rechtsonder: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een lager dan gemiddeld IBI Alpha Index (minder sprake van actief beheer van de portefeuille) maar met een hoger dan gemiddeld niveau van de kosten exces rendement. Dit betekent dat het pensioenfonds ondanks dat een beperkte gedeelte van de portefeuille actief beheerd wordt een hoger kostenniveau heeft. Pensioenfondsen in dit kwadrant wordt geadviseerd de exces rendement kosten nader te beoordelen. Kwadrant rechtsboven: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een hoger dan gemiddeld IBI Alpha Index (actiever beheerde portefeuille) en met een hoger dan gemiddeld niveau van de kosten van exces rendement. Dit is conform de verwachtingen. Kwadrant linksboven: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een hoger dan gemiddeld IBI Alpha Index (actiever beheerde portefeuille) maar met een lager dan gemiddeld niveau van de kosten van exces rendement. Dit betekent dat het pensioenfonds ondanks dat een groter gedeelte van de portefeuille actief beheerd wordt, lagere kosten exces rendement heeft. Dit is beter dan op basis van het aandeel van portefeuille die actief beheerd wordt verwacht mag worden. 37

38 d. IBI Implementatie Index vs. kosten activamix Hoe verhouden de kosten van de activamix zich ten opzichte van andere pensioenfondsen met een vergelijkbare IBI Implementatie Index? Toelichting: In de matrix is via een horizontale en verticale lijn het gemiddeld niveau van het universum opgenomen. Kwadrant linksonder: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een lager dan gemiddeld IBI Implementatie Index (minder sprake van indirect vermogensbeheer via beleggingsfondsen en fonds van fondsen structuren) en met een lager dan gemiddeld niveau van de beheerkosten van de activamix. Dit is conform de verwachtingen. Kwadrant rechtsonder: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een lager dan gemiddeld IBI Implementatie Index (minder sprake van indirect vermogensbeheer via beleggingsfondsen en fonds van fondsen structuren) maar met een hoger dan gemiddeld niveau van de beheerkosten van de activamix. Dit betekent dat het pensioenfonds ondanks dat een beperkte gedeelte van de portefeuille indirect wordt beheerd een hoger kostenniveau heeft. Pensioenfondsen in dit kwadrant wordt geadviseerd de beheerkosten van de activamix nader te beoordelen. Kwadrant rechtsboven: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een hoger dan gemiddeld IBI Implementatie Index (meer sprake van indirect beheer via beleggingsfondsen en fonds van fondsen structuren) en met een hoger dan gemiddeld niveau van de beheerkosten van de activamix. Dit is conform de verwachtingen. Kwadrant linksboven: Dit kwadrant geeft weer pensioenfondsen met een hoger dan gemiddeld IBI Implementatie Index (meer sprake van indirect beheer via beleggingsfondsen en fonds van fondsen structuren) maar met een lager dan gemiddeld niveau van de beheerkosten van de activamix. Dit betekent dat het pensioenfonds ondanks dat een groter gedeelte van de indirect beheerd wordt, lagere beheerkosten van de activamix heeft. Dit is beter dan op basis van het aandeel van portefeuille dat actief beheerd wordt verwacht mag worden. 38

39 E. IBI Benchmarkrapport pensioenbeheer 1. Inleiding Schaalgrootte voordelen zijn bij pensioenbeheerkosten te behalen, immers de kosten van de systemen zijn in de regel vast en dienen vervolgens door het aantal deelnemers gedeeld te worden. Pensioenbeheerkosten van pensioenfondsen variëren echter mede ook vanwege servicegraad, complexiteit van de regeling en samenstelling en ouderdom van de deelnemers. Een hogere servicegraad, zoals online helpdesk met een snelle afhandeling van door deelnemers gestelde vragen, zal in principe leiden tot hogere kosten per deelnemer. Complexiteit heeft een bepalende invloed op het kostenniveau. Vanwege verschillende regelingen met verschillende variabelen kan het mogelijk zijn dat de pensioenadministratie (waarin de gegevens van de deelnemers worden geregistreerd) veel verschillende gegevens dient te bevatten teneinde de opgebouwde rechten te kunnen berekenen. Een voorbeeld hiervan betreft de overgang van finalpay naar middelloon. In plaats van uitsluitend het vastleggen van het laatst verdiende salaris, dient het registratiesysteem nu de gehele historie van de betreffende deelnemer vast te houden. Naar mate de gemiddelde ouderdom van de deelnemers toeneemt, zal de administratieve last toenemen vanwege vragen van de desbetreffende potentieel pensioengerechtigde. Voor slapers zal het pensioenfonds administratief nauwelijks beheeractiviteiten uitvoeren. Uit studies is gebleken dat deze groep deelnemers in de regel geen dusdanige invloed hebben op de kosten per deelnemer dat een beslissing door het pensioenbestuur hierdoor wordt beïnvloed. Dit is reden waarom de Pensioenfederatie heeft besloten deze groep bij het berekenen van de kosten per deelnemer buiten beschouwing te laten. Dit mede ter voorkoming van discussies omtrent het hanteren van aangepaste wegingen (bijvoorbeeld: een slaper telt slechts mee voor 0,5 deelnemer vanwege de geringe beheeractiviteiten). IBI berekent de kosten per deelnemer overeenkomstig de definitie van de Pensioenfederatie (dus exclusief slapers) alsmede de kosten per deelnemer inclusief de slapers. Kosten van pensioenbeheer worden in principe verantwoord in de administratie en zijn derhalve niet verborgen. Dit in tegenstelling tot de vermogensbeheer waarbij vermogensbeheerkosten direct in mindering worden gebracht van het rendement. In geval van ondernemingspensioenfondsen kunnen kosten niet (volledig) worden doorbelast aan het pensioenfonds zoals kosten voor huisvesting, ICT maar ook kosten van de bestuursleden. Volgens de definities van de Pensioenfederatie dienen deze kosten te worden toegerekend aan de pensioenbeheerkosten. IBI heeft in de enquête hier gericht vragen over gesteld aan de pensioenfondsen. Het al dan niet opnemen van deze kosten heeft invloed op de IBI Transparantie Index voor pensioenbeheer van het pensioenfonds. 39

40 2. Samenstelling deelnemers De samenstelling van de deelnemers heeft invloed op de kosten per deelnemer. In de onderstaande tabel de verdeling van actieve deelnemers, gepensioneerden en slapers aan voor het fonds, de peergroep en het universum. In de benchmarking van pensioenbeheerkosten is sprake van een andere peergroep dan gehanteerd bij de vermogensbeheerkosten. Niet de omvang van het pensioenfonds maar de vraag of sprake is van een ondernemingspensioenfonds (al dan niet pensioenbeheer uitbesteed) of bedrijfstakpensioenfonds is hier bepalend. Samenstelling deelnemers het POB IBI peergroep IBI universum - Actieve deelnemers Gepensioneerden Deelnemers volgens definitie Pensioenfederatie Slapers gewezen deelnemers Totaal aantal deelnemers 100% 99.8% 99.9% De totaaltellingen kunnen door afrondingsverschillen afwijken. 40

vba _beleggingsprofessionals JOURNAAL 12 PRAKTIJK Optimalisatie vermogensbeheerkosten in plaats van kostenminimalisatie

vba _beleggingsprofessionals JOURNAAL 12 PRAKTIJK Optimalisatie vermogensbeheerkosten in plaats van kostenminimalisatie PRAKTIJK Optimalisatie vermogensbeheerkosten in plaats van kostenminimalisatie Auteur Eric Veldpaus 1 In april 2011 bracht de AFM het rapport Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht (AFM, 2011)

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd.

Uw (opgebouwde) pensioen is dit jaar (over 2013) met 3% verhoogd. Jaarverslag 2013 Toeslagverlening De pensioenen worden (ook na ingang) jaarlijks met 3% verhoogd. Echter, SPMS streeft naar welvaartsvastheidsbescherming. Dit houdt in dat geprobeerd wordt jaarlijks een

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

LCP NETHERLANDS WERK IN UITVOERING BIJ PENSIOENFONDSEN 2012 Inzicht in de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen.

LCP NETHERLANDS WERK IN UITVOERING BIJ PENSIOENFONDSEN 2012 Inzicht in de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen. LCP NETHERLANDS WERK IN UITVOERING BIJ PENSIOENFONDSEN 2012 Inzicht in de uitvoeringskosten en vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

Zicht op beleggingsinstellingen. Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen

Zicht op beleggingsinstellingen. Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen Generieke rapportage van het onderzoek naar beleggingsinstellingen Autoriteit Financiële Markten Amsterdam, april 2004 Samenvatting Inleiding Beleggingsfondsen en beleggingsinstellingen In het spraakgebruik

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht

Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen.

LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. LCP TERzake(n) 2011 DECEMBER 2011 Inzicht in beleggingskosten bij collectieve beschikbare premieregelingen. Lane Clark & Peacock Netherlands B.V. Pension Fund Consulting ALM Consulting Actuarial Services

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Vopak

Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Stichting Pensioenfonds Vopak Westerlaan 10, 3016 CK Rotterdam Postbus 863, 3000 AW Rotterdam Telefoon: +31 10 4002650 Telefax: +31 10 4002363 E-mail: pensioenbureau@vopak.com

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen

EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen EVALUATIE P remie P ensioen I nstellingen Februari 2014 EVALUATIE PremiePensioenInstellingen Februari 2014 Evaluatie PPI - Inhoudsopgave 3 Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies...6 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen

Leidraad informatie over risicoprofielen. Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Leidraad informatie over risicoprofielen Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen beleggingen en risicoprofielen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens

Stichting. Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds Equens 0 Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Equens *0 Inhouds opgave Profiel van het pensioenfonds 3 Organisatie 3 Karakteristieken van het pensioenfonds 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 8 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 27 mei 2009 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050 582 18 50 Profielschets De Stichting Pensioenfonds Cargill BV (het pensioenfonds)

Nadere informatie

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code

Monitoring Commissie Corporate Governance Code. tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code December 2010 Monitoring Commissie Corporate Governance Code tweede rapport over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko

Jaarverslag 2013. Stichting Pensioenfonds Aviko Stichting Pensioenfonds Aviko Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Aviko 2 Inhoudsopgave 5 KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 5 Profiel 5 Organisatie 8 Personalia 9 KERNCIJFERS 10 VERSLAG VAN HET

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Rockwool

Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Stichting Pensioenfonds Rockwool Industrieweg 15, 6045 JG Roermond Postbus 1160, 6040 KD Roermond Telefoon: 0475-35 35 35 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie