Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon"

Transcriptie

1 ol Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling paa oon

2 Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., K.v.K , statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank N.V. is aanbieder van kredieten en spaarproducten en bemiddelaar van verzekeringen. Achmea Bank N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) en van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl). Als beleggingsonderneming verleent Achmea Bank N.V. diensten met betrekking tot de Achmea Beleggingsinstellingen. Achmea Bank N.V. adviseert daarbij niet en handelt onder de handelsnamen Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea en FBTO. Centraal Beheer Achmea is telefonisch te bereiken op nummer (055) en per post op Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn. De Stichting Achmea Beleggersgiro (K.v.K ) maakt voor deelname in de Achmea Beleggingsfondsen gebruik van Centraal Beheer Achmea. De Achmea Beleggingsfondsen zijn fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V., waarvan de beheerder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., in het bezit is van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Het prospectus van het fonds waarvoor u belangstelling heeft is telefonisch aan te vragen op nummer (055) of via Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn.

3 Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever een Werkgever die met de Bank een overeenkomst heeft gesloten tot uitvoering van de werknemersspaarregeling ingevolge de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. b. Deelnemer de werknemer die tot de Werkgever in een dienstverband staat of geacht wordt te staan, die deelneemt aan de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling, waarop dit reglement van toepassing is. c. Partner De partner in de zin van artikel 1.2., eerste lid Wet inkomstenbelasting d. Spaarloon het bedrag dat de Deelnemer op het door hem bij de Werkgever genoten Brutoloon laat inhouden en/of het totaal dat de Deelnemer door de Werkgever als spaarloon heeft laten inhouden en is bijgeschreven op de op zijn naam geadministreerde spaarloonrekening. e. Brutoloon het (vaste) en/of eventuele extra in geld uitgedrukte loon. f. Bank Achmea Bank NV., K.v.K , handelend onder de naam Centraal Beheer Achmea. g. Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening de door de Bank op grond van dit reglement ten name van de Deelnemer geopende geblokkeerde spaarrekening, waarop het Spaarloon wordt gestort. h. Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling een Spaarloonregeling als bedoeld in hoofdstuk III van de Uitvoeringsregeling Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. i. Tegenrekening Een ten name van de Deelnemer gestelde rekening bij een in Nederland gevestigde bank- of giro-instelling waarop de rente kan worden bijgeschreven alsmede het van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening opgenomen c.q. vrijgevallen Spaarloon wordt overgemaakt. j. Aanvraagformulier het aanvraagformulier voor deelname aan de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. k. Machtiging de schriftelijke machtiging waarmee de Werkgever door de Deelnemer wordt gemachtigd een bepaald bedrag op het door de Deelnemer bij die Werkgever genoten Brutoloon in te houden en over te maken naar de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening. 3

4 l. Effecten de Achmea Beleggingsfondsen en/of andere beleggingsproducten, die als deblokkeringsmogelijkheid op het moment van deblokkeren door Centraal Beheer Achmea worden aangeboden. m. Uitvoeringsregeling Uitvoeringsregeling Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. n. Wet de Wet op de loonbelasting Doel Artikel De Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling heeft ten doel de spaarzin en de vorming van duurzaam bezit bij werknemers te bevorderen. 2.2 Teneinde het in lid 1 van dit artikel omschreven doel te bereiken, zal de Deelnemer van zijn Brutoloon in geblokkeerde vorm sparen volgens de bepalingen van deze Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. Deelneming Artikel Deelname aan de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling staat open voor tenminste 75% van de werknemers die in een dienstverband staan of geacht worden te staan tot de Werkgever. 3.2 De deelname vindt plaats door middel van het volledig invullen en het ondertekenen van het Aanvraagformulier hetwelk daarna, ter doorzending aan de Bank, bij de Werkgever moet worden ingeleverd. Indien de Deelnemer op het moment van toetreden de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt dient zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger het Aanvraagformulier mede te ondertekenen. 3.3 Tegelijkertijd met het inleveren van het Aanvraagformulier dient de Deelnemer aan de Werkgever een Machtiging af te geven De deelneming eindigt: a. bij beëindiging van de dienstbetrekking, daaronder begrepen het overlijden van de Deelnemer; b. bij schriftelijke opzegging door de Deelnemer; deze opzegging dient bij de Bank en Werkgever afzonderlijk te gebeuren; c. bij schriftelijke beëindiging door de Werkgever of de Bank als bedoeld in artikel 25.

5 3.5 Bij opzegging van de deelneming door een minderjarige is een schriftelijke verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger vereist. 3.6 Het bepaalde in dit reglement is niet van toepassing op de werknemer die enig werknemer is in de vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en waarin hij, al dan niet tezamen met zijn Partner, en zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (in)direct, voor ten minste één derde gedeelte van het geplaatste aandelenkapitaal aandeelhouder is, alsmede de werknemer die tezamen met zijn Partner enig werknemer is in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en waarin hij, al dan niet tezamen met zijn Partner en zijn bloed- of aanverwanten in rechte lijn (in)direct voor ten minste één derde van het geplaatste aandelenkapitaal aandeelhouder is. Spaarloon Artikel Het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening te storten Spaarloon mag over ieder kalenderjaar uiteindelijk niet meer bedragen dan het krachtens de Wet vastgestelde maximumbedrag. Per 1 januari 2005 is het slechts mogelijk om, met in achtneming van het wettelijke maximumbedrag, een bedrag te storten zolang de Deelnemer sedert 1 januari van het desbetreffende lopende jaar waarin hij/zij zou willen storten tot dezelfde werkgever in dienstbetrekking staat en deze werkgever sindsdien de algemene heffingskorting bij deze deelnemer toepast. 4.2 De eerste betaling op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening kan niet eerder plaatsvinden dan nadat zowel het Aanvraagformulier is ingeleverd als de Machtiging is afgegeven en de Bank een Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening op naam van de Deelnemer heeft toegekend. 4.3 Een Deelnemer kan de hoogte van het Spaarloon slechts wijzigen op nader met de Werkgever overeen te komen voorwaarden met inachtneming van het in lid 1 gestelde. 4.4 Een Deelnemer zal binnen het kader van de wettelijke vereisten per jaarlijks moeten kiezen tussen storting van bedragen voor een spaarloonregeling of een levensloopregeling. Het is wettelijk niet toegestaan om in enig jaar een bedrag op beide regelingen te storten. Het is wel mogelijk om in een kalenderjaar onder de geldende voorwaarden uit beide regelingen bedragen op te nemen. De verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van deze bepaling ligt bij de Werkgever. 5

6 Tegenrekening Artikel De Tegenrekening wordt door de Deelnemer vastgesteld door middel van het invullen en ondertekenen van het Aanvraagformulier. 5.2 Wijzigingen van de Tegenrekening van de Deelnemer dan wel zijn erfgenamen gedurende de periode dat de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening wordt aangehouden dienen schriftelijk aan de Bank kenbaar te worden gemaakt. 5.3 In afwijking van het bepaalde in lid 1, kan de Bank op naam van de Deelnemer een rekening openen, welke vanaf het moment van opening fungeert als Tegenrekening. Het tegoed op deze rekening is direct opvraagbaar. Op het eerste verzoek van de Deelnemer wordt het tegoed door de Bank overgemaakt op de aan de Bank opgegeven Tegenrekening. 5.4 Indien en zodra de Bank van de mogelijkheid op grond van het bepaalde in lid 3 gebruik heeft gemaakt, zal de Bank de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk informeren. 5.5 Door de toetreding tot de Spaarloonregeling stemt de Deelnemer er mee in dat de Bank gerechtigd is een bankrekening te openen op naam van de Deelnemer op grond van lid 3. Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening Artikel Na de inhouding van het Spaarloon dient dit onmiddellijk door de Werkgever gestort te worden op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening, behoudens in geval van artikel 11 lid 3 en artikel 11 lid De Werkgever is verantwoordelijk voor een juiste inhouding op het Brutoloon van de Deelnemer alsmede het overmaken van het Spaarloon naar de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening. 6.3 Bijschrijvingen op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening respectievelijk opnamen van deze rekening worden 1 dag na, respectievelijk 1 dag voorafgaande aan de boekdatum gevaluteerd. Bij stortingen is het tegoed rentedragend vanaf de valutadatum, bij opnames is het tegoed rentedragend tot de valutadatum. 6.4 De Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening mag nimmer debet staan. 6

7 6.5 Het tegoed op de Centraal Beheer Achmea Spaarloonrekening mag uitsluitend bestaan uit: - het Spaarloon; - indien overeengekomen: de op het tegoed gekweekte rente; - de als Spaarloon aan te merken verkoopopbrengst van Effecten als bedoeld in artikel 12 lid 2 eventueel aangevuld met eigen bijdragen strekkende tot aanzuivering van de koersverliezen bij verkoop van bedoelde Effecten tot het bij de aankoop ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening opgenomen bedrag. Koersverliezen worden verrekend met de laatst gestorte en belegde Spaarloongelden. 6.6 Het tegoed op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening is rentedragend. De rentebedragen worden apart geadministreerd en achteraf vergoed. Afhankelijk van de door de Deelnemer in zijn Aanvraagformulier gemaakte keuze, zal de rente telkens in de maand januari van ieder jaar door de Bank automatisch naar de Tegenrekening worden overgeboekt dan wel worden bijgeschreven op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening. Indien de Deelnemer in zijn Aanvraagformulier geen keuze als hiervoor bedoeld heeft gemaakt, zal de rente worden betaald op de wijze als door de Bank met de Werkgever overeengekomen. 6.7 Bij bijschrijving van de rente op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening zal de bijgeschreven rente gedurende 4 jaren, vanaf de maand van bijschrijving, op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening blijven staan. Over deze jaarlijks bijgeschreven rentebedragen zal door de Bank rente vergoed worden. De rente zal na afloop van de periode van vier jaren, in de maand januari, door de Bank automatisch naar de Tegenrekening worden overgemaakt. 6.8 De voor alle Deelnemers geldende rente is afhankelijk van de door de Werkgever met de Bank gesloten overeenkomst waarbij de Werkgever de keuze heeft uit een van de navolgende methoden: a. het rentepercentage wordt berekend volgens de dagelijkse methode en is variabel ("variabele rente"); b. het rentepercentage wordt berekend volgens de dagelijkse methode en zal vooraf, maandelijks, door de Bank vastgesteld worden. Zij geldt ten aanzien van het in het betreffende maand ingelegde Spaarloon. Deze, door de Bank vastgestelde vaste termijn rente, staat vervolgens, ten aanzien van het in de betreffende maand ingelegde Spaarloon, gedurende de in artikel 7 lid 1 omschreven periode van vier kalenderjaren vast ("vaste termijn rente"). Op verzoek van de Werkgever zal het geldende rentepercentage door de Bank worden opgegeven aan de Werkgever. 7

8 6.9 Een wijziging van variabele rente naar vaste termijn rente als bedoeld in artikel 6.8 zal eenmaal per jaar plaatsvinden, conform het gestelde in de tussen Werkgever en de Bank opgestelde conversieverklaring, mits: a. de gewenste wijziging voor alle Deelnemers bij de betreffende Werkgever geldt; b. de wijziging door de Werkgever schriftelijk voor 1 november aan de Bank kenbaar wordt gemaakt. Een wijziging van vaste termijn rente naar variabele rente is niet mogelijk Het overboeken van saldi naar de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening kan uitsluitend geschieden op de wijze als door de Bank aangegeven. Opname van gelden Artikel Nadat het op te nemen Spaarloon gedurende vier kalenderjaren op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening heeft uitgestaan, gerekend vanaf de eerste januari van het jaar volgend op het jaar van bijschrijving van dat Spaarloon, mag de Deelnemer te allen tijde beschikken over dit uitstaande Spaarloon. Het Spaarloon zal na afloop van bovenbedoelde periode door de Bank automatisch naar de Tegenrekening worden overgemaakt. 7.2 Het bepaalde in lid 1 eerste volzin is niet van toepassing indien de Deelnemer het op zijn Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon wenst aan te wenden voor een van de in artikel 9 genoemde doeleinden. 7.3 De Deelnemer zal bij zijn opdracht tot opname als hiervoor bedoeld ten genoege van de Bank het beoogde bestedingsdoel dienen te specificeren en te documenteren, waarbij de Bank van de echtheid, juistheid en/of volledigheid van de overgelegde stukken in kopievorm mag uitgaan. 7.4 In het geval dat de Bank gegronde twijfel heeft omtrent het gestelde bestedingsdoel wordt de beoogde opname behandeld overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel, waardoor de Bank volledig zal zijn gekweten Indien het Spaarloon binnen de termijn als bedoeld in lid 1 naar het oordeel en volgens de interne richtlijnen van de Bank wordt opgenomen voor andere bestedingen dan bedoeld in lid 2 zal de Bank het opgenomen Spaarloon naar de Werkgever overmaken. Indien de Werkgever inmiddels in staat van faillissement is komen te verkeren, is geliquideerd, naar het buitenland is verplaatst of om welke reden dan ook niet meer inhoudings-

9 plichtig is op grond van het bepaalde in de Wet, is opname slechts mogelijk na verloop van de in lid1 van dit artikel genoemde periode. 7.6 De opnames mogen nimmer plaatsvinden in strijd met de Wet en de Uitvoeringsregeling. Volgorde van tussentijdse opnames Artikel Bij het tussentijds opnemen van Spaarloon van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening voor een van de bestedingsdoelen als genoemd in artikel 9 zal steeds het laatst tegoedgeschreven Spaarloon geacht worden te zijn opgenomen. 8.2 De als Spaarloon aan te merken verkoopopbrengst van Effecten als bedoeld in artikel 12, eventueel aangevuld met eigen bijdragen strekkende tot aanzuivering van de koersverliezen bij verkoop van bedoelde Effecten tot het bij de aankoop ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening opgenomen bedrag, wordt toegerekend aan het opgenomen Spaarloon voor de aankoop van die Effecten. Bestedingsdoeleinden Artikel 9 Als bestedingsdoeleinden, bedoeld in artikel 7 lid 2 worden erkend: a. Aankoop eigen woning, mits wordt voldaan aan de in artikel 10 genoemde voorwaarden. b. Premies verschuldigd ingevolge een overeenkomst van levensverzekering, dan wel ter voldoening van vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling, mits de desbetreffende overeenkomst voldoet aan de in artikel 11 genoemde voorwaarden. c. Aankoop van Effecten, mits wordt voldaan aan de in artikel 12 genoemde voorwaarden. d. Start eigen bedrijf, mits wordt voldaan aan de in artikel 13 genoemde voorwaarden. e. Onbetaald verlof, mits wordt voldaan aan de in artikel 14 genoemde voorwaarden. f. Verlofsparen, mits wordt voldaan aan de in artikel 15 genoemde voorwaarden. g. Studie, mits wordt voldaan aan de in artikel 16 genoemde voor - waarden. h. Kinderopvang, mits wordt voldaan aan de in artikel 17 genoemde voorwaarden. 9

10 Aankoop eigen woning Artikel Het is de Deelnemer toegestaan de op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande spaarbedragen aan te wenden ter verwerving van een eigen woning door de Deelnemer of zijn Partner, mits de opname geschiedt binnen zes maanden na het verlijden van de (notariële) transportakte, dan wel, indien het de betaling van de koop-/aannemingssom voor een nieuw te bouwen woning betreft, tot zes maanden na de definitieve oplevering van de woning Voor de toepassing van dit artikel wordt als eigen woning aangemerkt, een woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste lid van de Wet inkomstenbelasting Premies levensverzekering/pensioenregeling Artikel De in artikel 9 lid b bedoelde overeenkomst van levensverzekering moet: a. een lijfrente zijn als bedoeld in artikel 3.124, onderdeel b en artikel 3.125, eerste lid, onderdeel a, c en d van de Wet inkomstenbelasting 2001, aangegaan met een verzekeraar als bedoeld in artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001, en onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de Deelnemer of dat van zijn echtgenoot, mits de termijnen voor de lijfrente, behoudens in geval van overlijden, niet eerder kunnen ingaan dan in het vijfde jaar nadat de premies zijn voldaan, of; b. een overeenkomst van levensverzekering zijn waarbij een kapitaalsuitkering bij in leven zijn is verzekerd, eventueel met een vrijstelling van premiebetaling bij invaliditeit, ziekte of ongeval, mits de polis onbezwaard deel uitmaakt van het vermogen van de Deelnemer of dat van zijn Partner en voldoet aan de eisen van artikel 8 lid 2 van de Uitvoeringsregeling Voor de toepassing van dit artikel worden mede aangemerkt als ingevolge een overeenkomst van levensverzekering verschuldigde premies: regelmatige inleggingen waartoe de Deelnemer of zijn Partner zich ingevolge een overeenkomst tot sparen met levensverzekering heeft verplicht. Het eerste lid van dit artikel vindt overeenkomstig toepassing Rechtstreekse betalingen van premies voor levensverzekeringen als bedoeld in het eerste lid en van inleggingen voor een spaarovereenkomst als bedoeld in het tweede lid, door de Deelnemer mogen voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening voldane premies mits de opname

11 geschiedt binnen zes maanden na de verschuldigdheid van de premie Bedragen die worden ingehouden op het loon als vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling mogen voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met bestedingen ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening Het Spaarloon mag ook rechtstreeks worden aangewend ter voldoening van door de Deelnemer vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling Bij rechtstreekse betalingen door de Werkgever van vrijwillig door de Deelnemer betaalde premies voor een pensioenverzekering als bedoeld in artikel 9 (b) treedt de Werkgever op als uitvoerder van de Spaarloonregeling Bij de inhouding van de vrijwillige pensioenpremie op het brutoloon zal het met de vrijwillige pensioenpremie corresponderende totaal van Spaarloon worden gedeblokkeerd en aan het nettoloon van de Deelnemer worden toegevoegd. De Werkgever kan bij gebruikmaking van rechtstreekse betaling de eis stellen dat het Spaarloonbedrag niet meer mag bedragen dan de vrijwillige pensioenpremie. Effecten Artikel Het is de Deelnemer toegestaan het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon aan te wenden voor beleggingen in Effecten bij Centraal Beheer Achmea, mits: a. de opname voor de aankoop ten minste een door de Bank vastgesteld minimumbedrag bedraagt; b. de Effecten onbezwaard deel uitmaken en blijven uitmaken van het vermogen van de Deelnemer Bij verkoop van deze Effecten binnen de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn van vier kalenderjaren, dient de verkoopopbrengst van die Effecten tot het opgenomen Spaarloonbedrag voor aankoop van die Effecten onverwijld op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening te worden teruggestort Ingeval van verkoop Effecten een surplus-saldo ontstaat (d.w.z. door positief koersresultaat bedraagt het saldo op de Spaarloonrekening meer dan het totaalbedrag aan Spaarloon conform artikel 1 sub d) dan zal dit 11

12 surplus worden overgeboekt naar de Tegenrekening Ingeval van verkoop van Effecten worden vrijgevallen bedragen overgeboekt naar de Tegenrekening Ten aanzien van aankoop, bewaring en verkoop van Effecten zijn de door de Bank daartoe vastgestelde voorschriften en regelingen van toepassing De kosten die de Bank maakt welke verband houden met de belegging in Effecten komen voor rekening van de Deelnemer. Voor deze kosten kan de Bank de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening van de Deelnemer belasten. Start eigen bedrijf Artikel Het is de Deelnemer toegestaan het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon op te nemen binnen zes maanden nadat de Deelnemer activiteiten is gestart uit welke de Deelnemer vermoedelijk, als ondernemer in de zin van artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001, winst uit onderneming als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zal gaan genieten. De hiervoor genoemde periode van zes maanden wordt verlengd met de periode welke ligt tussen het moment waarop door de Deelnemer een beschikking als bedoeld in het tweede lid wordt aangevraagd en het moment waarop die beschikking wordt afgegeven door de daartoe bevoegde inspecteur der Rijksbelastingen De aanwezigheid van activiteiten als bedoeld in het eerste lid moet blijken uit een voor bezwaar vatbare beschikking die op verzoek van de Deelnemer, door de daartoe bevoegde inspecteur der Rijksbelastingen kan worden afgegeven. In die beschikking zal ook worden opgenomen de datum waarop de activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid zijn gestart en de datum waarop de periode van zes maanden zoals bedoeld in het eerste lid eindigt Voor de toepassing van dit artikel wordt aangenomen dat de activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid zijn gestart op het moment waarop de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden, dan wel had moeten plaatsvinden. Voor ondernemingen die niet kunnen worden ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel moet de datum waarop de activiteiten zijn gestart worden bepaald aan de hand van de feiten en omstandigheden.

13 Onbetaald verlof Artikel Het is de Deelnemer toegestaan de op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande spaarbedragen op te nemen ter compensatie van loon dat niet is genoten door de Deelnemer, als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de Deelnemer, mits de dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet ten tijde van het onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof ongewijzigd blijft voortbestaan Voor de toepassing van dit artikel kan ten hoogste worden aangemerkt als opgenomen ter compensatie van het loon dat niet is genoten door de Deelnemer als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de Deelnemer, 50% van het bedrag waarmee het door de Deelnemer genoten loon is verminderd als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de Deelnemer Voor de toepassing van dit artikel wordt het door de Deelnemer genoten loon in aanmerking genomen met inachtneming van het volgende: a. artikel 11, eerste lid, onderdeel j van de Wet vindt geen toepassing; b. tantièmes en toevallige bijzondere beloningen alsmede tot het loon behorende aanspraken worden niet in aanmerking genomen Een opname voor onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof zal vooraf beoordeeld en geaccordeerd worden door de Werkgever en voorzien van een rechtsgeldige handtekening ten blijke van dit akkoord, ter afwikkeling/uitbetaling worden gezonden aan de Bank. De Werkgever heeft alsdan de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor dit aspect van de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. Verlofsparen Artikel 15 n.v.t. per 1 januari Het is de Deelnemer toegestaan de uitstaande bedragen op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening te storten op de Centraal Beheer Achmea Verlofspaar Rekening De voor het Verlofsparen aangewende bedragen van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening worden in mindering gebracht op het maximumbedrag dat in het kader van de Verlofspaarregeling, zoals geregeld in de Wet en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, kan worden gespaard Een opname voor Verlofsparen zal vooraf beoordeeld en geaccordeerd 13

14 worden door de Werkgever en voorzien van een rechtsgeldige handtekening ten blijke van dit akkoord, ter afwikkeling/uitbetaling worden gezonden aan de Bank. De Werkgever heeft alsdan de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor dit aspect van de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. Studie Artikel Het is de Deelnemer toegestaan het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon op te nemen voor: a. het volgen van een opleiding of studie door de Deelnemer, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning, met uitzondering van kosten: 1. die verband houden met een werk- of studeerruimte, daaronder begrepen de inrichting 2. van binnenlandse reizen voor zover die meer bedragen dan het bedrag per kilometer, bedoeld in artikel 15b, eerste lid, onderdeel b van de Wet. b. cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke, gevolgd door de Deelnemer ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking Opname van het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon ten gunste van een door de Deelnemer gevolgde studie als omschreven in dit artikel steeds binnen zes maanden na aanvang van de studie dan wel de aanschaf van de benodigde studiemiddelen plaatsvinden. Het minimum op te nemen bedrag per keer bedraagt Een opname voor studie zal vooraf beoordeeld en geaccordeerd worden door de Werkgever en voorzien van een rechtsgeldige handtekening ten blijke van dit akkoord, ter afwikkeling/uitbetaling worden gezonden aan de Bank. De Werkgever heeft alsdan de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor dit aspect van de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. 14 Kinderopvang Artikel Het is de Deelnemer twee keer per kalenderjaar toegestaan, het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon op te nemen voor de financiering van kosten van Kinderopvang. Het te deblokkeren bedrag bedraagt maximaal eenzesde van de door de Deelnemer of zijn/haar partner betaalde kosten voor kinderopvang als bedoeld in artikel

15 16c, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting Opname van het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon voor de financiering van de door de Deelnemer of zijn partner betaalde kosten als omschreven in dit artikel is uitsluitend mogelijk tijdens het kalenderjaar waarin deze kosten betaald zijn dan wel uiterlijk binnen 6 kalendermaanden na het verstrijken van het desbetreffende kalenderjaar. Kosten voor kinderopvang die betrekking hebben op een periode van voor komen voor opname niet in aanmerking Een verzoek tot opname voor Kinderopvang zal middels een door de Deelnemer ingevuld en ondertekend opnameformulier voor Kinderopvang ter afwikkeling/uitbetaling aan de Bank moeten worden gezonden. Gevolgen einde deelneming Artikel Indien de deelneming eindigt wegens beëindiging van het dienstverband tussen de Werkgever en de Deelnemer, daaronder begrepen het overlijden van de Deelnemer, zal ter keuze van de Deelnemer dan wel de erfgenamen: a. de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening worden aangehouden. Het bepaalde in dit reglement blijft onverminderd van kracht, behoudens dat geen stortingen van Spaarloon meer kunnen plaatsvinden anders dan de terugstorting van de verkoopopbrengst als bedoeld in artikel 12 lid 2 en dat de erfgenamen geen opnames kunnen doen als bedoeld in artikel 7 lid 2; b. de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening worden opgeheven. Voor elke volle maand dat het Spaarloon korter dan een termijn van vier kalenderjaren na bijschrijving op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening heeft uitgestaan, wordt een evenredig deel van Spaarloon aangemerkt als loon verstrekt door de Werkgever. Het Spaarloon, niet zijnde loon, zal worden overgeboekt naar de Tegenrekening, terwijl het loon zal worden overgemaakt naar de Werkgever, die na inhouding van premies en heffingen het alsdan resterende bedrag zal overmaken aan de Deelnemer dan wel de erfgenamen. Indien de keuze van de deelnemer dan wel de erfgenamen niet binnen 3 maanden na het beëindigen van het dienstverband, respectievelijk het overlijden van de Deelnemer, aan de Bank schriftelijk is kenbaar gemaakt, zal de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening worden aangehouden, overeenkomstig het hierboven onder a bepaalde. Alsdan zal het Spaarloon na verloop van de blokkeringsperiode ter vrije beschikking van de erfgenamen worden gesteld. Het vorenstaande is 15

16 niet van toepassing, indien de Werkgever in staat van faillissement is komen te verkeren, is geliquideerd, naar het buitenland is verplaatst of om welke reden dan ook niet meer inhoudingsplichtig is op grond van het bepaalde in de Wet. In onderling overleg tussen de Bank en de Werkgever kan van de hiervoor bedoelde termijn van 3 maanden na het beëindigen van het dienstverband, respectievelijk het overlijden van de Deelnemer worden afgeweken Als de deelneming eindigt door opzegging door de Deelnemer, als bedoeld in artikel 3 lid 4 sub b, of door de beëindiging door de Werkgever of de Bank, als bedoeld in artikel 3 lid 4 sub c, dan geldt het bepaalde onder lid 1 sub a De Werkgever zal de Bank schriftelijk in kennis stellen van de beëindiging van het dienstverband, de beëindiging van de deelname door de Deelnemer en van het overlijden van de Deelnemer. Cessie en bezwaring Artikel 19 Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande bedragen geheel of gedeeltelijk te vervreemden of te bezwaren. Administratie Artikel De Bank a. voert de administratie van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening; b. neemt bewijsstukken, betrekking hebbend op het bepaalde in artikel 7 lid 2 in ontvangst; c. voert betalingsopdrachten uit ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening,voortvloeiende uit de toegelaten bestedingen a. Verzoeken om overboekingen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de Bank; b. De Deelnemers zijn gehouden alle stukken aan de Bank te overleggen die de Bank meent nodig te hebben voor de uitoefening van haar in het vorige lid omschreven taak Ten minste eenmaal per jaar ontvangt de Deelnemer een rekeningoverzicht van zijn Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening, mits er mutaties

17 op de rekening hebben plaatsgevonden De Deelnemer ontvangt achteraf in de maand februari een jaaroverzicht, waarop de benodigde fiscale informatie is vermeld Wijziging in het adres van de Deelnemer dan wel zijn erfgenamen dienen schriftelijk aan de Bank bekend te worden gemaakt. Algemene Bankvoorwaarden Artikel 21 Op de verhouding tussen de Bank en de Deelnemer zijn de Algemene Bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken van toepassing met uitzondering van de artikelen 19 en 20. De Algemene Bankvoorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden verstrekt. Privacy Artikel Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt Achmea om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt binnen de Achmea Groep voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om de Deelnemer te informeren over voor de Deelnemer relevante producten en diensten. Als de Deelnemer geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kan de Deelnemer dit schriftelijk melden bij Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn Door de toetreding tot de Spaarloonregeling stemt de Deelnemer ermee in dat de Bank en Achmea Beleggingsfondsen (Stichting Achmea Beleggersgiro) elkaar informatie verschaffen betreffende de Spaarloonregeling en de belegging teneinde een goed beheer van de ingelegde spaargelden te kunnen bewerkstelligen Door de toetreding tot de Spaarloonregeling stemt de Deelnemer er tevens mee in dat door de Bank aan de Werkgever vertrouwelijke gegevens over zijn Spaarloonregeling worden verstrekt, voor zover deze nodig zijn ter vergelijking met de administratie, welke de Werkgever op grond van de wettelijke bepalingen voert. De Werkgever is ten aanzien van deze gegevens ten opzichte van derden tot geheimhouding verplicht Door de toetreding tot de Spaarloonregeling stemt de Deelnemer er tevens mee 17

18 in dat de ter uitvoering van deze reglementen verkregen informatie omtrent de Deelnemer door de Bank kan worden aangewend voor het openen van een bankrekening op naam van de Deelnemer op grond van artikel 5 lid 3. Verantwoordelijkheid Artikel 23 De Bank is gehouden de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Regeling zorgvuldig uit te voeren. De Bank zal niet aansprakelijk zijn terzake van de door de Werkgever verschuldigde loonheffing en/of andere belastingen en premies, behoudens en voorzover er aan de kant van de Bank sprake is van kennelijk onzorgvuldig handelen bij de uitvoering van de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. Wijzigen Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling Artikel De Werkgever kan, in zijn verhouding tot de Deelnemers, ter uitvoering van en in overeenstemming met dit reglement, nadere regels stellen die door de Werkgever als aanhangsel bij dit reglement worden gevoegd. De Werkgever is, in zijn verhouding tot de Deelnemers, tot eenzijdige wijziging van deze nadere regels bevoegd. Ten aanzien van de Bank gelden deze wijzigingen eerst indien de Bank deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard De Bank is bevoegd dit reglement eenzijdig aan te vullen, te wijzigen en/ of te vervangen. De Bank zal de Werkgever zo spoedig mogelijk doch ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van een aanvulling, wijziging of vervanging daarover schriftelijk informeren, waarna de Werkgever de Deelnemers zal informeren. Indien een Deelnemer niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging dient hij dit onder opzegging van de overeenkomst binnen genoemde dertig dagen schriftelijk aan de bank mee te delen. Wijzigingen voortvloeiende uit de wet of andere regelgeving gelden met ingang van een door de Bank te bepalen tijdstip en onder de door de Bank vastgestelde condities, waar terugwerkende kracht kan worden toegekend tot het moment van inwerkingtreding van de wet of andere regelgeving, een en ander binnen de wettelijk gestelde eisen. 18

19 Opzegging, beëindiging Artikel De Werkgever en de Bank zijn ieder bevoegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, de overeenkomst inzake de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling schriftelijk op te zeggen per 1 januari van ieder komend jaar Indien de overeenkomst inzake de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling ingevolge het vorenstaande wordt beëindigd, kan geen Spaarloon door de Werkgever meer worden overgemaakt en blijft voor het overige het tussen partijen overeengekomen onverminderd van kracht voor de afwikkeling van de ten tijde van de beëindiging bestaande Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekeningen. Centraal Beheer Achmea Januari

20 Laan van Malkenschoten 20 Postbus HZ Apeldoorn

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 2 Voorwaarden Levensloop Totaalpakket Wat wilt u weten? Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Levensloop Totaalpakket 1 Hoe werkt het Levensloop

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING

VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING VOORWAARDEN AVÉRO ACHMEA BELEG- EN SPAARREKENING Avéro Achmea Laan van Malkenschoten 20 7333 NP Apeldoorn www.averoachmea.nl Art. 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: Wij zijn: de rekeninghouder De

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram

Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Pensioenreglement 2015 Stichting Pensioenfonds Coram Geldrop, 26 maart P. Hulshof D. Rosenau Voorzitter Secretaris Pagina 2 Stichting Pensioenfonds Coram, pensioenreglement 2015 Pagina 3 Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken

MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken MNF Bank: Geldverstrekker achter vele hypotheken Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 2 Voorwaarden MNF Bank 1 april 2013 3 MNF Bank N.V. is een zelfstandige dochtervennootschap van ABN AMRO Hypotheken Groep

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Pensioenreglement 67

Pensioenreglement 67 Pensioenreglement 67 STICHTING DOUWE EGBERTS PENSIOENFONDS PENSIOENREGLEMENT 67 geldend voor werknemers geboren op of na 1 januari 1950 of deelnemer geworden op of na 1 januari 2006 Ingangsdatum 1 januari

Nadere informatie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie

Pensioenreglement I. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Pensioenreglement I Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1-3 - ALGEMENE BEPALINGEN - 3 - Begripsbepalingen - 3 - Karakter - 5 - Deelnemerschap - 5 - Pensioenaanspraken

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB

PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB PENSIOENREGLEMENT VOOR DE GRAFIMEDIA EN REPROGRAFIE BIJ PGB Stichting Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven PENSIOENREGLEMENT Dit reglement regelt de verhouding tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer.

Nadere informatie

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte

FLEX pensioenreglement van. Pensioenfonds Deloitte FLEX pensioenreglement van Pensioenfonds Deloitte April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemerschap... 7 Artikel 3. Pensioenaanspraken... 8 Artikel 4. Dienstjaren...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1

PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 Voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950 en die deelnemers die geboren zijn voor 1 PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 INHOUD PENSIOENREGLEMENT BASISREGELING versie 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1 Artikel 2. Deelnemerschap 3 Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS

UITVOERINGSOVEREENKOMST BIJ AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT MIDDELLOON-PLUS STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Prins Mauritsplein 29 2582 ND 's-gravenhage Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Website: www.bpfavh.nl Postbus 84330

Nadere informatie

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT

Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO PENSIOENREGLEMENT 1 januari 2014 1 PENSIOENREGLEMENT Pensioenfonds TNO Uitkeringsovereenkomst 1 januari 2014 Inhoud Artikel Onderwerp blz. 1. Begripsbepalingen 3 2. Aanvang en einde deelneming

Nadere informatie