Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. paa. oon"

Transcriptie

1 ol Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling paa oon

2 Centraal Beheer Achmea is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., K.v.K , statutair gevestigd te Den Haag. Achmea Bank N.V. is aanbieder van kredieten en spaarproducten en bemiddelaar van verzekeringen. Achmea Bank N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten ( en van De Nederlandsche Bank ( Als beleggingsonderneming verleent Achmea Bank N.V. diensten met betrekking tot de Achmea Beleggingsinstellingen. Achmea Bank N.V. adviseert daarbij niet en handelt onder de handelsnamen Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea en FBTO. Centraal Beheer Achmea is telefonisch te bereiken op nummer (055) en per post op Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn. De Stichting Achmea Beleggersgiro (K.v.K ) maakt voor deelname in de Achmea Beleggingsfondsen gebruik van Centraal Beheer Achmea. De Achmea Beleggingsfondsen zijn fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V., waarvan de beheerder, Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V., in het bezit is van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Het prospectus van het fonds waarvoor u belangstelling heeft is telefonisch aan te vragen op nummer (055) of via Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn.

3 Reglement voor de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. Werkgever een Werkgever die met de Bank een overeenkomst heeft gesloten tot uitvoering van de werknemersspaarregeling ingevolge de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. b. Deelnemer de werknemer die tot de Werkgever in een dienstverband staat of geacht wordt te staan, die deelneemt aan de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling, waarop dit reglement van toepassing is. c. Partner De partner in de zin van artikel 1.2., eerste lid Wet inkomstenbelasting d. Spaarloon het bedrag dat de Deelnemer op het door hem bij de Werkgever genoten Brutoloon laat inhouden en/of het totaal dat de Deelnemer door de Werkgever als spaarloon heeft laten inhouden en is bijgeschreven op de op zijn naam geadministreerde spaarloonrekening. e. Brutoloon het (vaste) en/of eventuele extra in geld uitgedrukte loon. f. Bank Achmea Bank NV., K.v.K , handelend onder de naam Centraal Beheer Achmea. g. Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening de door de Bank op grond van dit reglement ten name van de Deelnemer geopende geblokkeerde spaarrekening, waarop het Spaarloon wordt gestort. h. Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling een Spaarloonregeling als bedoeld in hoofdstuk III van de Uitvoeringsregeling Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. i. Tegenrekening Een ten name van de Deelnemer gestelde rekening bij een in Nederland gevestigde bank- of giro-instelling waarop de rente kan worden bijgeschreven alsmede het van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening opgenomen c.q. vrijgevallen Spaarloon wordt overgemaakt. j. Aanvraagformulier het aanvraagformulier voor deelname aan de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. k. Machtiging de schriftelijke machtiging waarmee de Werkgever door de Deelnemer wordt gemachtigd een bepaald bedrag op het door de Deelnemer bij die Werkgever genoten Brutoloon in te houden en over te maken naar de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening. 3

4 l. Effecten de Achmea Beleggingsfondsen en/of andere beleggingsproducten, die als deblokkeringsmogelijkheid op het moment van deblokkeren door Centraal Beheer Achmea worden aangeboden. m. Uitvoeringsregeling Uitvoeringsregeling Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. n. Wet de Wet op de loonbelasting Doel Artikel De Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling heeft ten doel de spaarzin en de vorming van duurzaam bezit bij werknemers te bevorderen. 2.2 Teneinde het in lid 1 van dit artikel omschreven doel te bereiken, zal de Deelnemer van zijn Brutoloon in geblokkeerde vorm sparen volgens de bepalingen van deze Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. Deelneming Artikel Deelname aan de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling staat open voor tenminste 75% van de werknemers die in een dienstverband staan of geacht worden te staan tot de Werkgever. 3.2 De deelname vindt plaats door middel van het volledig invullen en het ondertekenen van het Aanvraagformulier hetwelk daarna, ter doorzending aan de Bank, bij de Werkgever moet worden ingeleverd. Indien de Deelnemer op het moment van toetreden de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt dient zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger het Aanvraagformulier mede te ondertekenen. 3.3 Tegelijkertijd met het inleveren van het Aanvraagformulier dient de Deelnemer aan de Werkgever een Machtiging af te geven De deelneming eindigt: a. bij beëindiging van de dienstbetrekking, daaronder begrepen het overlijden van de Deelnemer; b. bij schriftelijke opzegging door de Deelnemer; deze opzegging dient bij de Bank en Werkgever afzonderlijk te gebeuren; c. bij schriftelijke beëindiging door de Werkgever of de Bank als bedoeld in artikel 25.

5 3.5 Bij opzegging van de deelneming door een minderjarige is een schriftelijke verklaring van de wettelijke vertegenwoordiger vereist. 3.6 Het bepaalde in dit reglement is niet van toepassing op de werknemer die enig werknemer is in de vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en waarin hij, al dan niet tezamen met zijn Partner, en zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn (in)direct, voor ten minste één derde gedeelte van het geplaatste aandelenkapitaal aandeelhouder is, alsmede de werknemer die tezamen met zijn Partner enig werknemer is in een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld en waarin hij, al dan niet tezamen met zijn Partner en zijn bloed- of aanverwanten in rechte lijn (in)direct voor ten minste één derde van het geplaatste aandelenkapitaal aandeelhouder is. Spaarloon Artikel Het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening te storten Spaarloon mag over ieder kalenderjaar uiteindelijk niet meer bedragen dan het krachtens de Wet vastgestelde maximumbedrag. Per 1 januari 2005 is het slechts mogelijk om, met in achtneming van het wettelijke maximumbedrag, een bedrag te storten zolang de Deelnemer sedert 1 januari van het desbetreffende lopende jaar waarin hij/zij zou willen storten tot dezelfde werkgever in dienstbetrekking staat en deze werkgever sindsdien de algemene heffingskorting bij deze deelnemer toepast. 4.2 De eerste betaling op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening kan niet eerder plaatsvinden dan nadat zowel het Aanvraagformulier is ingeleverd als de Machtiging is afgegeven en de Bank een Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening op naam van de Deelnemer heeft toegekend. 4.3 Een Deelnemer kan de hoogte van het Spaarloon slechts wijzigen op nader met de Werkgever overeen te komen voorwaarden met inachtneming van het in lid 1 gestelde. 4.4 Een Deelnemer zal binnen het kader van de wettelijke vereisten per jaarlijks moeten kiezen tussen storting van bedragen voor een spaarloonregeling of een levensloopregeling. Het is wettelijk niet toegestaan om in enig jaar een bedrag op beide regelingen te storten. Het is wel mogelijk om in een kalenderjaar onder de geldende voorwaarden uit beide regelingen bedragen op te nemen. De verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing van deze bepaling ligt bij de Werkgever. 5

6 Tegenrekening Artikel De Tegenrekening wordt door de Deelnemer vastgesteld door middel van het invullen en ondertekenen van het Aanvraagformulier. 5.2 Wijzigingen van de Tegenrekening van de Deelnemer dan wel zijn erfgenamen gedurende de periode dat de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening wordt aangehouden dienen schriftelijk aan de Bank kenbaar te worden gemaakt. 5.3 In afwijking van het bepaalde in lid 1, kan de Bank op naam van de Deelnemer een rekening openen, welke vanaf het moment van opening fungeert als Tegenrekening. Het tegoed op deze rekening is direct opvraagbaar. Op het eerste verzoek van de Deelnemer wordt het tegoed door de Bank overgemaakt op de aan de Bank opgegeven Tegenrekening. 5.4 Indien en zodra de Bank van de mogelijkheid op grond van het bepaalde in lid 3 gebruik heeft gemaakt, zal de Bank de Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk informeren. 5.5 Door de toetreding tot de Spaarloonregeling stemt de Deelnemer er mee in dat de Bank gerechtigd is een bankrekening te openen op naam van de Deelnemer op grond van lid 3. Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening Artikel Na de inhouding van het Spaarloon dient dit onmiddellijk door de Werkgever gestort te worden op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening, behoudens in geval van artikel 11 lid 3 en artikel 11 lid De Werkgever is verantwoordelijk voor een juiste inhouding op het Brutoloon van de Deelnemer alsmede het overmaken van het Spaarloon naar de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening. 6.3 Bijschrijvingen op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening respectievelijk opnamen van deze rekening worden 1 dag na, respectievelijk 1 dag voorafgaande aan de boekdatum gevaluteerd. Bij stortingen is het tegoed rentedragend vanaf de valutadatum, bij opnames is het tegoed rentedragend tot de valutadatum. 6.4 De Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening mag nimmer debet staan. 6

7 6.5 Het tegoed op de Centraal Beheer Achmea Spaarloonrekening mag uitsluitend bestaan uit: - het Spaarloon; - indien overeengekomen: de op het tegoed gekweekte rente; - de als Spaarloon aan te merken verkoopopbrengst van Effecten als bedoeld in artikel 12 lid 2 eventueel aangevuld met eigen bijdragen strekkende tot aanzuivering van de koersverliezen bij verkoop van bedoelde Effecten tot het bij de aankoop ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening opgenomen bedrag. Koersverliezen worden verrekend met de laatst gestorte en belegde Spaarloongelden. 6.6 Het tegoed op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening is rentedragend. De rentebedragen worden apart geadministreerd en achteraf vergoed. Afhankelijk van de door de Deelnemer in zijn Aanvraagformulier gemaakte keuze, zal de rente telkens in de maand januari van ieder jaar door de Bank automatisch naar de Tegenrekening worden overgeboekt dan wel worden bijgeschreven op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening. Indien de Deelnemer in zijn Aanvraagformulier geen keuze als hiervoor bedoeld heeft gemaakt, zal de rente worden betaald op de wijze als door de Bank met de Werkgever overeengekomen. 6.7 Bij bijschrijving van de rente op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening zal de bijgeschreven rente gedurende 4 jaren, vanaf de maand van bijschrijving, op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening blijven staan. Over deze jaarlijks bijgeschreven rentebedragen zal door de Bank rente vergoed worden. De rente zal na afloop van de periode van vier jaren, in de maand januari, door de Bank automatisch naar de Tegenrekening worden overgemaakt. 6.8 De voor alle Deelnemers geldende rente is afhankelijk van de door de Werkgever met de Bank gesloten overeenkomst waarbij de Werkgever de keuze heeft uit een van de navolgende methoden: a. het rentepercentage wordt berekend volgens de dagelijkse methode en is variabel ("variabele rente"); b. het rentepercentage wordt berekend volgens de dagelijkse methode en zal vooraf, maandelijks, door de Bank vastgesteld worden. Zij geldt ten aanzien van het in het betreffende maand ingelegde Spaarloon. Deze, door de Bank vastgestelde vaste termijn rente, staat vervolgens, ten aanzien van het in de betreffende maand ingelegde Spaarloon, gedurende de in artikel 7 lid 1 omschreven periode van vier kalenderjaren vast ("vaste termijn rente"). Op verzoek van de Werkgever zal het geldende rentepercentage door de Bank worden opgegeven aan de Werkgever. 7

8 6.9 Een wijziging van variabele rente naar vaste termijn rente als bedoeld in artikel 6.8 zal eenmaal per jaar plaatsvinden, conform het gestelde in de tussen Werkgever en de Bank opgestelde conversieverklaring, mits: a. de gewenste wijziging voor alle Deelnemers bij de betreffende Werkgever geldt; b. de wijziging door de Werkgever schriftelijk voor 1 november aan de Bank kenbaar wordt gemaakt. Een wijziging van vaste termijn rente naar variabele rente is niet mogelijk Het overboeken van saldi naar de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening kan uitsluitend geschieden op de wijze als door de Bank aangegeven. Opname van gelden Artikel Nadat het op te nemen Spaarloon gedurende vier kalenderjaren op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening heeft uitgestaan, gerekend vanaf de eerste januari van het jaar volgend op het jaar van bijschrijving van dat Spaarloon, mag de Deelnemer te allen tijde beschikken over dit uitstaande Spaarloon. Het Spaarloon zal na afloop van bovenbedoelde periode door de Bank automatisch naar de Tegenrekening worden overgemaakt. 7.2 Het bepaalde in lid 1 eerste volzin is niet van toepassing indien de Deelnemer het op zijn Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon wenst aan te wenden voor een van de in artikel 9 genoemde doeleinden. 7.3 De Deelnemer zal bij zijn opdracht tot opname als hiervoor bedoeld ten genoege van de Bank het beoogde bestedingsdoel dienen te specificeren en te documenteren, waarbij de Bank van de echtheid, juistheid en/of volledigheid van de overgelegde stukken in kopievorm mag uitgaan. 7.4 In het geval dat de Bank gegronde twijfel heeft omtrent het gestelde bestedingsdoel wordt de beoogde opname behandeld overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel, waardoor de Bank volledig zal zijn gekweten Indien het Spaarloon binnen de termijn als bedoeld in lid 1 naar het oordeel en volgens de interne richtlijnen van de Bank wordt opgenomen voor andere bestedingen dan bedoeld in lid 2 zal de Bank het opgenomen Spaarloon naar de Werkgever overmaken. Indien de Werkgever inmiddels in staat van faillissement is komen te verkeren, is geliquideerd, naar het buitenland is verplaatst of om welke reden dan ook niet meer inhoudings-

9 plichtig is op grond van het bepaalde in de Wet, is opname slechts mogelijk na verloop van de in lid1 van dit artikel genoemde periode. 7.6 De opnames mogen nimmer plaatsvinden in strijd met de Wet en de Uitvoeringsregeling. Volgorde van tussentijdse opnames Artikel Bij het tussentijds opnemen van Spaarloon van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening voor een van de bestedingsdoelen als genoemd in artikel 9 zal steeds het laatst tegoedgeschreven Spaarloon geacht worden te zijn opgenomen. 8.2 De als Spaarloon aan te merken verkoopopbrengst van Effecten als bedoeld in artikel 12, eventueel aangevuld met eigen bijdragen strekkende tot aanzuivering van de koersverliezen bij verkoop van bedoelde Effecten tot het bij de aankoop ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening opgenomen bedrag, wordt toegerekend aan het opgenomen Spaarloon voor de aankoop van die Effecten. Bestedingsdoeleinden Artikel 9 Als bestedingsdoeleinden, bedoeld in artikel 7 lid 2 worden erkend: a. Aankoop eigen woning, mits wordt voldaan aan de in artikel 10 genoemde voorwaarden. b. Premies verschuldigd ingevolge een overeenkomst van levensverzekering, dan wel ter voldoening van vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling, mits de desbetreffende overeenkomst voldoet aan de in artikel 11 genoemde voorwaarden. c. Aankoop van Effecten, mits wordt voldaan aan de in artikel 12 genoemde voorwaarden. d. Start eigen bedrijf, mits wordt voldaan aan de in artikel 13 genoemde voorwaarden. e. Onbetaald verlof, mits wordt voldaan aan de in artikel 14 genoemde voorwaarden. f. Verlofsparen, mits wordt voldaan aan de in artikel 15 genoemde voorwaarden. g. Studie, mits wordt voldaan aan de in artikel 16 genoemde voor - waarden. h. Kinderopvang, mits wordt voldaan aan de in artikel 17 genoemde voorwaarden. 9

10 Aankoop eigen woning Artikel Het is de Deelnemer toegestaan de op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande spaarbedragen aan te wenden ter verwerving van een eigen woning door de Deelnemer of zijn Partner, mits de opname geschiedt binnen zes maanden na het verlijden van de (notariële) transportakte, dan wel, indien het de betaling van de koop-/aannemingssom voor een nieuw te bouwen woning betreft, tot zes maanden na de definitieve oplevering van de woning Voor de toepassing van dit artikel wordt als eigen woning aangemerkt, een woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste lid van de Wet inkomstenbelasting Premies levensverzekering/pensioenregeling Artikel De in artikel 9 lid b bedoelde overeenkomst van levensverzekering moet: a. een lijfrente zijn als bedoeld in artikel 3.124, onderdeel b en artikel 3.125, eerste lid, onderdeel a, c en d van de Wet inkomstenbelasting 2001, aangegaan met een verzekeraar als bedoeld in artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001, en onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de Deelnemer of dat van zijn echtgenoot, mits de termijnen voor de lijfrente, behoudens in geval van overlijden, niet eerder kunnen ingaan dan in het vijfde jaar nadat de premies zijn voldaan, of; b. een overeenkomst van levensverzekering zijn waarbij een kapitaalsuitkering bij in leven zijn is verzekerd, eventueel met een vrijstelling van premiebetaling bij invaliditeit, ziekte of ongeval, mits de polis onbezwaard deel uitmaakt van het vermogen van de Deelnemer of dat van zijn Partner en voldoet aan de eisen van artikel 8 lid 2 van de Uitvoeringsregeling Voor de toepassing van dit artikel worden mede aangemerkt als ingevolge een overeenkomst van levensverzekering verschuldigde premies: regelmatige inleggingen waartoe de Deelnemer of zijn Partner zich ingevolge een overeenkomst tot sparen met levensverzekering heeft verplicht. Het eerste lid van dit artikel vindt overeenkomstig toepassing Rechtstreekse betalingen van premies voor levensverzekeringen als bedoeld in het eerste lid en van inleggingen voor een spaarovereenkomst als bedoeld in het tweede lid, door de Deelnemer mogen voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening voldane premies mits de opname

11 geschiedt binnen zes maanden na de verschuldigdheid van de premie Bedragen die worden ingehouden op het loon als vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling mogen voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met bestedingen ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening Het Spaarloon mag ook rechtstreeks worden aangewend ter voldoening van door de Deelnemer vrijwillig te betalen premies ingevolge een pensioenregeling Bij rechtstreekse betalingen door de Werkgever van vrijwillig door de Deelnemer betaalde premies voor een pensioenverzekering als bedoeld in artikel 9 (b) treedt de Werkgever op als uitvoerder van de Spaarloonregeling Bij de inhouding van de vrijwillige pensioenpremie op het brutoloon zal het met de vrijwillige pensioenpremie corresponderende totaal van Spaarloon worden gedeblokkeerd en aan het nettoloon van de Deelnemer worden toegevoegd. De Werkgever kan bij gebruikmaking van rechtstreekse betaling de eis stellen dat het Spaarloonbedrag niet meer mag bedragen dan de vrijwillige pensioenpremie. Effecten Artikel Het is de Deelnemer toegestaan het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon aan te wenden voor beleggingen in Effecten bij Centraal Beheer Achmea, mits: a. de opname voor de aankoop ten minste een door de Bank vastgesteld minimumbedrag bedraagt; b. de Effecten onbezwaard deel uitmaken en blijven uitmaken van het vermogen van de Deelnemer Bij verkoop van deze Effecten binnen de in artikel 7 lid 1 genoemde termijn van vier kalenderjaren, dient de verkoopopbrengst van die Effecten tot het opgenomen Spaarloonbedrag voor aankoop van die Effecten onverwijld op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening te worden teruggestort Ingeval van verkoop Effecten een surplus-saldo ontstaat (d.w.z. door positief koersresultaat bedraagt het saldo op de Spaarloonrekening meer dan het totaalbedrag aan Spaarloon conform artikel 1 sub d) dan zal dit 11

12 surplus worden overgeboekt naar de Tegenrekening Ingeval van verkoop van Effecten worden vrijgevallen bedragen overgeboekt naar de Tegenrekening Ten aanzien van aankoop, bewaring en verkoop van Effecten zijn de door de Bank daartoe vastgestelde voorschriften en regelingen van toepassing De kosten die de Bank maakt welke verband houden met de belegging in Effecten komen voor rekening van de Deelnemer. Voor deze kosten kan de Bank de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening van de Deelnemer belasten. Start eigen bedrijf Artikel Het is de Deelnemer toegestaan het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon op te nemen binnen zes maanden nadat de Deelnemer activiteiten is gestart uit welke de Deelnemer vermoedelijk, als ondernemer in de zin van artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001, winst uit onderneming als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zal gaan genieten. De hiervoor genoemde periode van zes maanden wordt verlengd met de periode welke ligt tussen het moment waarop door de Deelnemer een beschikking als bedoeld in het tweede lid wordt aangevraagd en het moment waarop die beschikking wordt afgegeven door de daartoe bevoegde inspecteur der Rijksbelastingen De aanwezigheid van activiteiten als bedoeld in het eerste lid moet blijken uit een voor bezwaar vatbare beschikking die op verzoek van de Deelnemer, door de daartoe bevoegde inspecteur der Rijksbelastingen kan worden afgegeven. In die beschikking zal ook worden opgenomen de datum waarop de activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid zijn gestart en de datum waarop de periode van zes maanden zoals bedoeld in het eerste lid eindigt Voor de toepassing van dit artikel wordt aangenomen dat de activiteiten zoals bedoeld in het eerste lid zijn gestart op het moment waarop de inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden, dan wel had moeten plaatsvinden. Voor ondernemingen die niet kunnen worden ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel moet de datum waarop de activiteiten zijn gestart worden bepaald aan de hand van de feiten en omstandigheden.

13 Onbetaald verlof Artikel Het is de Deelnemer toegestaan de op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande spaarbedragen op te nemen ter compensatie van loon dat niet is genoten door de Deelnemer, als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de Deelnemer, mits de dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet ten tijde van het onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof ongewijzigd blijft voortbestaan Voor de toepassing van dit artikel kan ten hoogste worden aangemerkt als opgenomen ter compensatie van het loon dat niet is genoten door de Deelnemer als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de Deelnemer, 50% van het bedrag waarmee het door de Deelnemer genoten loon is verminderd als gevolg van de opname van onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof door de Deelnemer Voor de toepassing van dit artikel wordt het door de Deelnemer genoten loon in aanmerking genomen met inachtneming van het volgende: a. artikel 11, eerste lid, onderdeel j van de Wet vindt geen toepassing; b. tantièmes en toevallige bijzondere beloningen alsmede tot het loon behorende aanspraken worden niet in aanmerking genomen Een opname voor onbetaald verlof of gedeeltelijk onbetaald verlof zal vooraf beoordeeld en geaccordeerd worden door de Werkgever en voorzien van een rechtsgeldige handtekening ten blijke van dit akkoord, ter afwikkeling/uitbetaling worden gezonden aan de Bank. De Werkgever heeft alsdan de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor dit aspect van de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. Verlofsparen Artikel 15 n.v.t. per 1 januari Het is de Deelnemer toegestaan de uitstaande bedragen op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening te storten op de Centraal Beheer Achmea Verlofspaar Rekening De voor het Verlofsparen aangewende bedragen van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening worden in mindering gebracht op het maximumbedrag dat in het kader van de Verlofspaarregeling, zoals geregeld in de Wet en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001, kan worden gespaard Een opname voor Verlofsparen zal vooraf beoordeeld en geaccordeerd 13

14 worden door de Werkgever en voorzien van een rechtsgeldige handtekening ten blijke van dit akkoord, ter afwikkeling/uitbetaling worden gezonden aan de Bank. De Werkgever heeft alsdan de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor dit aspect van de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. Studie Artikel Het is de Deelnemer toegestaan het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon op te nemen voor: a. het volgen van een opleiding of studie door de Deelnemer, met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning, met uitzondering van kosten: 1. die verband houden met een werk- of studeerruimte, daaronder begrepen de inrichting 2. van binnenlandse reizen voor zover die meer bedragen dan het bedrag per kilometer, bedoeld in artikel 15b, eerste lid, onderdeel b van de Wet. b. cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke, gevolgd door de Deelnemer ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking Opname van het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon ten gunste van een door de Deelnemer gevolgde studie als omschreven in dit artikel steeds binnen zes maanden na aanvang van de studie dan wel de aanschaf van de benodigde studiemiddelen plaatsvinden. Het minimum op te nemen bedrag per keer bedraagt Een opname voor studie zal vooraf beoordeeld en geaccordeerd worden door de Werkgever en voorzien van een rechtsgeldige handtekening ten blijke van dit akkoord, ter afwikkeling/uitbetaling worden gezonden aan de Bank. De Werkgever heeft alsdan de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor dit aspect van de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. 14 Kinderopvang Artikel Het is de Deelnemer twee keer per kalenderjaar toegestaan, het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon op te nemen voor de financiering van kosten van Kinderopvang. Het te deblokkeren bedrag bedraagt maximaal eenzesde van de door de Deelnemer of zijn/haar partner betaalde kosten voor kinderopvang als bedoeld in artikel

15 16c, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting Opname van het op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande Spaarloon voor de financiering van de door de Deelnemer of zijn partner betaalde kosten als omschreven in dit artikel is uitsluitend mogelijk tijdens het kalenderjaar waarin deze kosten betaald zijn dan wel uiterlijk binnen 6 kalendermaanden na het verstrijken van het desbetreffende kalenderjaar. Kosten voor kinderopvang die betrekking hebben op een periode van voor komen voor opname niet in aanmerking Een verzoek tot opname voor Kinderopvang zal middels een door de Deelnemer ingevuld en ondertekend opnameformulier voor Kinderopvang ter afwikkeling/uitbetaling aan de Bank moeten worden gezonden. Gevolgen einde deelneming Artikel Indien de deelneming eindigt wegens beëindiging van het dienstverband tussen de Werkgever en de Deelnemer, daaronder begrepen het overlijden van de Deelnemer, zal ter keuze van de Deelnemer dan wel de erfgenamen: a. de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening worden aangehouden. Het bepaalde in dit reglement blijft onverminderd van kracht, behoudens dat geen stortingen van Spaarloon meer kunnen plaatsvinden anders dan de terugstorting van de verkoopopbrengst als bedoeld in artikel 12 lid 2 en dat de erfgenamen geen opnames kunnen doen als bedoeld in artikel 7 lid 2; b. de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening worden opgeheven. Voor elke volle maand dat het Spaarloon korter dan een termijn van vier kalenderjaren na bijschrijving op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening heeft uitgestaan, wordt een evenredig deel van Spaarloon aangemerkt als loon verstrekt door de Werkgever. Het Spaarloon, niet zijnde loon, zal worden overgeboekt naar de Tegenrekening, terwijl het loon zal worden overgemaakt naar de Werkgever, die na inhouding van premies en heffingen het alsdan resterende bedrag zal overmaken aan de Deelnemer dan wel de erfgenamen. Indien de keuze van de deelnemer dan wel de erfgenamen niet binnen 3 maanden na het beëindigen van het dienstverband, respectievelijk het overlijden van de Deelnemer, aan de Bank schriftelijk is kenbaar gemaakt, zal de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening worden aangehouden, overeenkomstig het hierboven onder a bepaalde. Alsdan zal het Spaarloon na verloop van de blokkeringsperiode ter vrije beschikking van de erfgenamen worden gesteld. Het vorenstaande is 15

16 niet van toepassing, indien de Werkgever in staat van faillissement is komen te verkeren, is geliquideerd, naar het buitenland is verplaatst of om welke reden dan ook niet meer inhoudingsplichtig is op grond van het bepaalde in de Wet. In onderling overleg tussen de Bank en de Werkgever kan van de hiervoor bedoelde termijn van 3 maanden na het beëindigen van het dienstverband, respectievelijk het overlijden van de Deelnemer worden afgeweken Als de deelneming eindigt door opzegging door de Deelnemer, als bedoeld in artikel 3 lid 4 sub b, of door de beëindiging door de Werkgever of de Bank, als bedoeld in artikel 3 lid 4 sub c, dan geldt het bepaalde onder lid 1 sub a De Werkgever zal de Bank schriftelijk in kennis stellen van de beëindiging van het dienstverband, de beëindiging van de deelname door de Deelnemer en van het overlijden van de Deelnemer. Cessie en bezwaring Artikel 19 Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn op de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening uitstaande bedragen geheel of gedeeltelijk te vervreemden of te bezwaren. Administratie Artikel De Bank a. voert de administratie van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening; b. neemt bewijsstukken, betrekking hebbend op het bepaalde in artikel 7 lid 2 in ontvangst; c. voert betalingsopdrachten uit ten laste van de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening,voortvloeiende uit de toegelaten bestedingen a. Verzoeken om overboekingen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de Bank; b. De Deelnemers zijn gehouden alle stukken aan de Bank te overleggen die de Bank meent nodig te hebben voor de uitoefening van haar in het vorige lid omschreven taak Ten minste eenmaal per jaar ontvangt de Deelnemer een rekeningoverzicht van zijn Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekening, mits er mutaties

17 op de rekening hebben plaatsgevonden De Deelnemer ontvangt achteraf in de maand februari een jaaroverzicht, waarop de benodigde fiscale informatie is vermeld Wijziging in het adres van de Deelnemer dan wel zijn erfgenamen dienen schriftelijk aan de Bank bekend te worden gemaakt. Algemene Bankvoorwaarden Artikel 21 Op de verhouding tussen de Bank en de Deelnemer zijn de Algemene Bankvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken van toepassing met uitzondering van de artikelen 19 en 20. De Algemene Bankvoorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden verstrekt. Privacy Artikel Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vraagt Achmea om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt binnen de Achmea Groep voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om de Deelnemer te informeren over voor de Deelnemer relevante producten en diensten. Als de Deelnemer geen prijs stelt op informatie over producten of diensten, dan kan de Deelnemer dit schriftelijk melden bij Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn Door de toetreding tot de Spaarloonregeling stemt de Deelnemer ermee in dat de Bank en Achmea Beleggingsfondsen (Stichting Achmea Beleggersgiro) elkaar informatie verschaffen betreffende de Spaarloonregeling en de belegging teneinde een goed beheer van de ingelegde spaargelden te kunnen bewerkstelligen Door de toetreding tot de Spaarloonregeling stemt de Deelnemer er tevens mee in dat door de Bank aan de Werkgever vertrouwelijke gegevens over zijn Spaarloonregeling worden verstrekt, voor zover deze nodig zijn ter vergelijking met de administratie, welke de Werkgever op grond van de wettelijke bepalingen voert. De Werkgever is ten aanzien van deze gegevens ten opzichte van derden tot geheimhouding verplicht Door de toetreding tot de Spaarloonregeling stemt de Deelnemer er tevens mee 17

18 in dat de ter uitvoering van deze reglementen verkregen informatie omtrent de Deelnemer door de Bank kan worden aangewend voor het openen van een bankrekening op naam van de Deelnemer op grond van artikel 5 lid 3. Verantwoordelijkheid Artikel 23 De Bank is gehouden de Centraal Beheer Achmea Spaarloon Regeling zorgvuldig uit te voeren. De Bank zal niet aansprakelijk zijn terzake van de door de Werkgever verschuldigde loonheffing en/of andere belastingen en premies, behoudens en voorzover er aan de kant van de Bank sprake is van kennelijk onzorgvuldig handelen bij de uitvoering van de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling. Wijzigen Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling Artikel De Werkgever kan, in zijn verhouding tot de Deelnemers, ter uitvoering van en in overeenstemming met dit reglement, nadere regels stellen die door de Werkgever als aanhangsel bij dit reglement worden gevoegd. De Werkgever is, in zijn verhouding tot de Deelnemers, tot eenzijdige wijziging van deze nadere regels bevoegd. Ten aanzien van de Bank gelden deze wijzigingen eerst indien de Bank deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard De Bank is bevoegd dit reglement eenzijdig aan te vullen, te wijzigen en/ of te vervangen. De Bank zal de Werkgever zo spoedig mogelijk doch ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van een aanvulling, wijziging of vervanging daarover schriftelijk informeren, waarna de Werkgever de Deelnemers zal informeren. Indien een Deelnemer niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging dient hij dit onder opzegging van de overeenkomst binnen genoemde dertig dagen schriftelijk aan de bank mee te delen. Wijzigingen voortvloeiende uit de wet of andere regelgeving gelden met ingang van een door de Bank te bepalen tijdstip en onder de door de Bank vastgestelde condities, waar terugwerkende kracht kan worden toegekend tot het moment van inwerkingtreding van de wet of andere regelgeving, een en ander binnen de wettelijk gestelde eisen. 18

19 Opzegging, beëindiging Artikel De Werkgever en de Bank zijn ieder bevoegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, de overeenkomst inzake de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling schriftelijk op te zeggen per 1 januari van ieder komend jaar Indien de overeenkomst inzake de Centraal Beheer Achmea Spaarloonregeling ingevolge het vorenstaande wordt beëindigd, kan geen Spaarloon door de Werkgever meer worden overgemaakt en blijft voor het overige het tussen partijen overeengekomen onverminderd van kracht voor de afwikkeling van de ten tijde van de beëindiging bestaande Centraal Beheer Achmea Spaarloon Rekeningen. Centraal Beheer Achmea Januari

20 Laan van Malkenschoten 20 Postbus HZ Apeldoorn

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te.

Reglementnummer: Pagina 1 van 6. Werkgever: gevestigd te. Reglementnummer: Pagina 1 van 6 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: Werkgever: gevestigd te. Deelnemer: Partner/Echtgenoot: Spaarloon: Bank: de werknemer, die deelneemt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen

Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2008, 253 HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Nadere informatie

REGLEMENT SPAARLOONREGELING VAN ENIA TEXTURE TEX BV. (incl. aankoop effecten)

REGLEMENT SPAARLOONREGELING VAN ENIA TEXTURE TEX BV. (incl. aankoop effecten) REGLEMENT SPAARLOONREGELING VAN ENIA TEXTURE TEX BV. (incl. aankoop effecten) Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Werkgever/ : Enia Texture Tex b.v. onderneming Sourethweg 5

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1

a. in te trekken de Spaarloonregeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 oktober 2001; b. vast te stellen de navolgende Artikel 1 Sector : II Nr. : 22 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 24 januari 2002, nr. 13/22.02; gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg; besluit:

Nadere informatie

Reglement spaarloonregeling

Reglement spaarloonregeling Reglement spaarloonregeling Ten behoeve van de werknemers van Contractnummer Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Artikel 1 Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB.

Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB. Spaarloonregeling Artikel 1 Begripsomschrijving Dit reglement verstaat onder: Werkgever : Oasen N.V., gevestigd te Gouda, aan de Nieuwe Gouwe O.Z., postcode 2801 SB. Deelnemer : Iedere werknemer die overeenkomstig

Nadere informatie

Reglement spaarloonregeling

Reglement spaarloonregeling Reglement spaarloonregeling Subtitel. Artikel 1 Begripsomschrijving Dit reglement verstaat onder: Werkgever: de (rechts)persoon die de deel - ne mer de mogelijkheid biedt deel te nemen aan de spaarloon

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers

Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket. Reglement voor werkgevers Centraal Beheer Levensloop Totaalpakket Reglement voor werkgevers Uitleg van woorden Bank Achmea Bank N.V., K.v.K. 27154399, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend aan de Spoorlaan 298, 5017

Nadere informatie

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d.

SPAARLOONREGELING. door burgemeester en wethouders d.d. SPAARLOONREGELING VASTGESTELD door burgemeester en wethouders d.d. mr. R.M. Kammer secretaris mr. W. van den Berg burgemeester Het college van burgemeester en wethouders; besluit: a. in te trekken de Spaarloonregeling,

Nadere informatie

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet; met instemming van de Commissie voor Georganiseerd Overleg.

gelet op artikel 125 Ambtenarenwet juncto artikel 160 Gemeentewet; met instemming van de Commissie voor Georganiseerd Overleg. Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.76 RIS 180639 SPAARLOONREGELING HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende, dat het gewenst is om ten behoeve van het personeel op het gebied van spaarloon

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T.

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Hoofdstuk 32 Spaarloon Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie N.V.T. Algemeen Akkoord hoofdstuk 32 SOOA: IO december 2006 na koppeling levensloopregeling. Koppeling met levensloop:

Nadere informatie

Spaarloonrekening aanvragen

Spaarloonrekening aanvragen Spaarloonrekening aanvragen 1. Gegevens aanvrager 1a Voorletters 1b Achternaam 1c Man Vrouw 1d Huisnummer (met toevoeging) 1e Straat 1f Postcode 1g Plaats 1h Telefoon 1i Geboortedatum 1j Geboorteplaats

Nadere informatie

De Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen

De Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen FI Wijziging 18 december 2000/Nr. WDB 2000/954M Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken Directie Wetgeving Directe Belastingen De Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken

Nadere informatie

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling ASR Bank N.V. K.v.K. Rotterdam 24046654 Postbus 744 3000 AS Rotterdam Bankrek.nr. 26.66.50.007 Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 433 11 91 www.asrbank.nl Administratieve uitvoering overeenkomst spaarloonregeling

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

Postbus 9500 Postbus 256 2300 RA LEIDEN 3000 AG Rotterdam. GEGEVENS DEELNEMER Achternaam : Vrouw [ ] Man [ ]..

Postbus 9500 Postbus 256 2300 RA LEIDEN 3000 AG Rotterdam. GEGEVENS DEELNEMER Achternaam : Vrouw [ ] Man [ ].. AANMELDINGSFORMULIER voor de Spaarloonregeling 1/2... _ Vul dit aanvraagformulier volledig in en onderteken het. Lever het formulier in bij uw werkgever. Zodra ABN AMRO uw aanvraag heeft verwerkt, ontvangt

Nadere informatie

Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven SPAARLOONREGLEMENT

Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven SPAARLOONREGLEMENT Stichting Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven SPAARLOONREGLEMENT Vastgesteld bij bestuursbesluit d.d. 2 oktober 1973. Laatstelijk gewijzigd bij schriftelijk besluit van het bestuur van 16 december

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 EA94/U2043 20 juni 1994. Departementsonderdeel

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 1 EA94/U2043 20 juni 1994. Departementsonderdeel Aan De Regionale Korpsbeheerders De Minister van Justitie t.a.v. mr. J.J.H. Suyver H 742 i.a.a. de Regiokorpschefs de Korpschef van het Korps landelijke politiediensten Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening

Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Productvoorwaarden BLG Uitgestelde Lijfrenterekening Geldig vanaf 1 januari 2016 4.1016.00 (02-05-2016) 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a Afbouwperiode De looptijd waarin het geblokkeerde

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET)

HOOFDSTUK 3 VOORWERP VAN DE BELASTING (HOOFDSTUK II VAN DE WET) Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting 1964, in overeenstemming met de

Nadere informatie

Levensloopverzekering

Levensloopverzekering Levensloopregeling Door de veranderde wetgeving is geen nieuwe deelname aan de levensloopregeling, vanaf 1 januari 2012, meer mogelijk. Deelname onder de oude voorwaarde, totdat de AOW gerechtigde leeftijd

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 3332 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 3332 7 juni 2016 Levensloopregeling provincies na besluit van Gedeputeerde Staten van 19 april 2016 (PZH-2016-542817308) tot vaststelling

Nadere informatie

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT

VOORWAARDEN SYNVEST LIJFRENTEBELEGGINGSRECHT Blad 1 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1. Uitleg en definities... 1 2. Toepasselijkheid... 2 3. Inleg algemeen... 2 4. Inleg uitgesteld lijfrentebeleggingsrecht. 2 5. Inleg direct ingaand lijfrentebeleggingsrecht...

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 842 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 842 16 februari 2015 LEVENSLOOPREGELING PROVINCIES Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. berekeningsgrondslag:

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus

Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Productvoorwaarden SpaarZakelijkPlus Artikel FAR013.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Algemeen 3 3 Openen 3 4 Gezamenlijke rekening 3 5 Gemachtigde op de SpaarZakelijkPlus

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op het Prospectus. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening

Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening Particulier Banksparen Productvoorwaarden Lijfrente Opbouwrekening 1 Definities In deze Voorwaarden wordt verstaan onder a Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. b Lijfrente Deposito De geblokkeerde

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels.

ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. ABN AMRO. Kiezen tussen levensloopregeling en de spaarloonregeling. Alle informatie in één oogopslag. Mét fiscale spelregels. Gemakkelijker kiezen tussen twee goede regelingen De overheid stelt werknemers

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Uiterlijk 31

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

ABN AMRO. Aanvraag geldopname Spaarloonrekening Bestedingscontrole door ABN AMRO

ABN AMRO. Aanvraag geldopname Spaarloonrekening Bestedingscontrole door ABN AMRO 10-1704-347 Z Inleiding Dit formulier vult u in als u tussentijds geld wilt opnemen van de Spaarloonrekening en als de opname moet worden goedgekeurd door ABN AMRO. Weet u niet of de goedkeuring bij uw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B. M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten om

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank

SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank SPAREN IN DOLLARS? YES YOU CAN! Dankzij de USD Rekening en het USD Deposito van GarantiBank GarantiBank heeft

Nadere informatie

Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening

Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Reglement OHRA Gouden Handdruk Opbouwrekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Algemeen 2 Artikel 3 Openen van de Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden

Cover Informatie over... AEGON Lijfrente uitstelrekening Voorwaarden Cover AEGON Informatie Lijfrente uitstelrekening over... Voorwaarden De AEGON Lijfrente uitstelrekening is een spaarrekening. Artikel 1 Definities 1. Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrente uitstelrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 39637 05.05 Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

SpaarComfort. Reglement

SpaarComfort. Reglement SpaarComfort Reglement 1 Definities 1. AEGON : AEGON Bank N.V. 2. Rekening of SpaarComfort : De rekening bij AEGON volgens onderhavige voorwaarden. 3. Rekeninghouder : De tenaamgestelde(n) van een SpaarComfort.

Nadere informatie

Rente vergoeding Escrow Rente Producten

Rente vergoeding Escrow Rente Producten Rente vergoeding Escrow Rente Producten ABN AMRO Escrow & Settlement December 2015 Inhoud 1 De rente vergoeding voor bedragen in Escrow Rente Producten 1 Rente Product: Escrow Flexibel Deposito (EFD) 1

Nadere informatie

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening De AEGON Lijfrenterekening is een beleggingsrekening en een spaarrekening. Artikel 1 Definities Als in de Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening

Nadere informatie

Reglement. Spaarloonregeling. s.y01

Reglement. Spaarloonregeling. s.y01 Reglement Spaarloonregeling s.y01 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder 1 Bank SNS Bank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. 2 Deelnemer De werknemer die deelneemt aan de spaarloonregeling,

Nadere informatie

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling

Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Nieuwbouw van het boulodrome De Teerling Prospectus Obligatielening ETJBV De Teerling April 2016 1 Eerste Tielse Jeu de Boules Vereniging De Teerling Bepalingen en voorwaarden financiering nieuwbouw boulodrome

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling on ele Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Spaarloonregeling Inhoudsopgave Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen 2 Reglement Achmea Beleggersgiro 5 Bijlage 1 15

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en B.M. de Vries houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994-1995 23943 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal andere wetten houdende aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen

Nadere informatie

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren

Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Voorwaarden SNS Lijfrentenieren 8.4250.00 (19-01-2017) Voorwaarden SNS Lijfrentenieren Dit zijn de Voorwaarden SNS Lijfrentenieren. In dit document lees je welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund

Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Reglement Pensioenbeleggen Legends Fund Artikel 1 Definities 1.1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelnemer: de persoon op wiens naam Participaties worden geadministreerd onder de voorwaarden

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001 Nr. 7 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2000 Het voorstel van wet wordt als volgt

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening

Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Voorwaarden ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening Definities Aanvraag Het document op grond waarvan de Bank voor de Rekeninghouder een Rekening opent. De Bank ABN AMRO Bank N.V. Einddatum Contractsvervaldatum

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL

BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL BIJLAGE 3B. LEVENSLOOPREGELING STICHTING SROL Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: 1. CAO: De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting SROL 2. Werkgever: Stichting SROL 3. Werknemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco 2010-1 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening Robeco ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Reglement ZZP Pensioen LSB. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen

Reglement ZZP Pensioen LSB. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen Reglement ZZP Pensioen LSB Artikel 1 Definities 1.1. In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Deelfonds een deelfonds van het Fonds; b. Deelnemer de persoon op wiens naam een Geblokkeerd recht van deelneming

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo

Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Levensloopreglement Stichting OSG Hengelo Inleiding Op 1 januari 2006 is de levensloopregeling in het leven geroepen. Deze regeling biedt werknemers de mogelijkheid om een deel van hun bruto salaris te

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF Artikel 1 Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers zoals gedefinieerd in artikel 3 sub d

Nadere informatie

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM

FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM FlexGarant Assuradeuren Gevolmachtigd Agent Postbus 2600 3000 CP ROTTERDAM De heer. Rotterdam Onderwerp : : polisnummer.. Geachte verzekeringnemer, Met betrekking tot de bovengenoemde stamrechtverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen en Effecten

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen en Effecten Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen en Effecten Bedrijfssparen 39637 02.06 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Voor de Drankindustrie Uitvoeringsovereenkomst Aanvullende pensioenregeling Uitvoeringsovereenkomst excedent middelloonregeling per 1 januari 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen

PROVINCIAAL BLAD. Nr Levensloopregeling provincies. Hoofdstuk 1 Algemeen PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 3704 27 juni 2016 Levensloopregeling provincies Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 september 2015, kenmerk 5.1/2015001816, team

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Regeling zorgverzekering

Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2005, nr. Z/VV-2611957, houdende regels ter zake van de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (), laatstelijk gewijzigd bij

Nadere informatie