Economic Research Notes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economic Research Notes"

Transcriptie

1 Economic Research Notes Jaargang 1 - nr mei 23 Het gezinsvermogen in de branding van het beursklimaat In dit nummer van Economic Research Notes schetsen we een beeld van de negatieve impact van de neergang op de beurzen na april 2 op het vermogen van de Belgische gezinnen. De voorbije twee decennia nam de gevoeligheid van de gezinsvermogens voor schommelingen van de beurskoersen sterk toe. De fiscaal gunstigere behandeling van aandelenbeleggingen en vooral de wereldwijde beurshausse lokten een steeds groter deel van het spaargeld van de gezinnen naar beursgenoteerde waarden, in hoofdzaak onrechtstreeks via deelbewijzen in ICB s. De beursdaling kwam dan ook hard aan: in 2-22 werden kapitaalverliezen geleden ten belope van circa 26 % van het BBP. In diezelfde periode nam het onroerend vermogen wel met ongeveer 2 % van het BBP verder toe. Het totale netto-vermogen van de gezinnen (financieel en onroerend vermogen, min schulden) viel daarmee per saldo terug tot naar raming 1 24 miljard EUR eind 22, dat is 2 % van het BBP. Over het vermogen van de Belgische gezinnen en de verdeling ervan is slechts weinig informatie beschikbaar. Dat komt vooral doordat er in België geen officiële instantie bestaat die informatie over het totale gezinsvermogen en haar componenten opstelt en bijhoudt. Dergelijke instanties bestaan wel bijvoorbeeld in Nederland en in een aantal andere EU-landen, dit in het kader van hun vermogensbelasting. Niettemin zijn er in België een aantal instellingen die gegevens publiceren over bepaalde componenten van het vermogen (bijv. de Nationale Bank van België over het financiële gezinsvermogen), alsook studies (bijv. van Rademaekers en Vuchelen (1)) die allerhande gegevens combineren met resultaten van enquêtes, schattingen en extrapolaties om zo een globaal beeld van het Belgische gezinsvermogen te bekomen. Op basis van diverse gegevensbronnen hebben we getracht deze studies (deels) te actualiseren tot 22, zodat we een beeld krijgen van het vermogensverlies en de gewijzigde verhoudingen van de verschillende vermogenscomponenten in de recente jaren van slechte beursprestaties. Het gaat hierbij deels om ramingen, zodat het cijfermateriaal met de nodige voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd. Hoe rijk zijn de Belgen? Volgens onze berekeningen beschikten de Belgische gezinnen in september 22 samen over een totaal netto-vermogen van naar schatting 1 24 miljard EUR, dat is het dubbele van de waarde van het gezinsvermogen in 199. Tegenover miljard EUR bezittingen stonden 117 miljard EUR schulden (zie tabel 1). Circa 48,4 % van het netto-vermogen bestond uit

2 Tabel 1 Hoe rijk zijn de Belgen? gezinsvermogen, in miljard EUR (september) (september) Financieel vermogen (1) Schulden = Netto-financieel vermogen Onroerend vermogen = Totaal gezinsvermogen (1) Cash, deposito s, aandelen, obligaties, fondsen... (inclusief vermogen in het buitenland). Bronnen: Vuchelen en Rademaekers (1998), NBB, eigen ramingen. financieel vermogen (cash, deposito s, aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, ), 1,6 % uit onroerend vermogen (gronden en gebouwen) (2). In september 2 bedroeg die verdeling nog respectievelijk,9 % en 44,1 %. Tussen september 2 en september 22 viel het totale netto-financiële vermogen van de gezinnen als gevolg van de dalende beurskoersen met 1 % terug, terwijl het onroerend vermogen met een zelfde percentage verder toenam. Per saldo nam het totale vermogen in lopende prijzen met bijna 2 % af, dat is de eerste nominale daling sinds het begin van de jaren 8. De impact van de negatieve vermogensschok op de beurs van de voorbije jaren was niettemin geringer dan die van de vermogensschok in de periode (zie grafiek 1). Tussen 1999 en 22 viel het totale vermogen van de gezinnen terug met circa 12 % van het bruto binnenlands product (BBP), of met 21 % van hun beschikbaar inkomen. In de periode bedroeg die terugval respectievelijk -68 % en -148 %. Anders dan tijdens de voorbije jaren werd toen de vastgoedmarkt fel getroffen. Na de boom van de jaren 7 stortten de activiteit en de prijzen op de huisvestingsmarkt in het begin van de jaren 8 in elkaar. Dat was niet alleen te wijten aan de hoge rente, maar ook aan de inkrimping van de reële gezinsinkomens en aan de groeiende inkomensonzekerheid als gevolg van de oplopende werkloosheid en overheidsschuld. Volgens een recente studie van de Europese Centrale Bank ligt het financiële vermogen van de Belgische gezinnen in Europees perspectief erg hoog (3). In 2 bedroeg het netto-financiële vermogen in de landen van de EMU gemiddeld 16 % van het BBP, tegenover 264 % in België (zie grafiek 2). Dat verschil is vooral te verklaren doordat de spaarquote (d.i. het deel van het beschikbaar inkomen van de gezinnen dat wordt Grafiek 1 - Vermarkting van het financiële vermogen van de Belgische gezinnen (in % van het BBP) Vermogen in buitenland Financiële activa met marktwaarde (1) Financiële activa zonder marktwaarde (2) Onroerend vermogen (1) Obligaties, aandelen en beleggingsfondsen. (2) Cash, (termijn)deposito's, kasbons, beleggingen bij verz.maatsch. & pensioenfondsen. Bronnen: Vuchelen en Rademaekers (1998), NBB, eigen ramingen. Grafiek 2 - Het financieel gezinsvermogen in Europees perspectief (netto-financieel vermogen, in % van het BBP, eind 2) Bron: ECB. Gemiddelde eurozone België Nederland Italië Frankrijk Spanje Finland Portugal Duitsland Oostenrijk KBC Asset Management Economic Research Notes 2 Jaargang 1 - nr mei 23

3 gespaard) van de Belgische gezinnen de voorbije decennia gemiddeld zo n 4 procentpunten hoger lag dan gemiddeld in de EMU (zie grafiek 2). De spaarquote liep tussen eind de jaren 8 en midden de jaren 9 fors op omdat de Belgische gezinnen anticipeerden op de verwachte sanering van de overheidsfinanciën. Volgens het Ricardiaanse equivalentietheorema anticipeert de rationele consument op een daling van zijn toekomstige inkomens in geval van een trendmatige schuldtoename, ervan uitgaande dat de overheid de belastingen zal moeten verhogen om de schuld te kunnen terugbetalen. Vanaf 1994 daalde de spaarquote omdat de begrotingssanering (die kaderde binnen de Maastrichtcriteria voor EMU-toetreding) heilzame effecten begon te hebben, maar ook onder invloed van de stijgende aandelenkoersen en huizenprijzen (4). Het vermogen van de Belgische gezinnen is erg ongelijk verdeeld (). De 1 % rijkste gezinnen bezaten in 1994 (het laatste jaar waarvoor berekeningen beschikbaar zijn) circa de helft (49,6 %) van het totale gezinsvermogen. In 1984 was dat 46,8 %. De armste helft van de bevolking zag zijn aandeel in het totale vermogen in de periode dalen met 1,7 procentpunt tot 13,4 %. In vergelijking met de inkomensverdeling van de gezinnen is het vermogen bovendien opvallend ongelijker verdeeld. Zo bedroeg het aandeel van de 1 % meest verdienende gezinnen in het totaal belastbaar netto-inkomen in 199 slechts 27,7 %. De rijkste gezinnen houden een relatief groter deel van hun vermogen in de vorm van (risicodragende) financiële activa aan. Recente cijfers over de vermogensverdeling van de Belgische gezinnen zijn niet voorhanden, maar we kunnen aannemen dat de kloof tussen kleine en grote vermogens, die de voorbije decennia was toegenomen, door de afstraffing op de beurs de voorbije jaren is vernauwd (zie verder) Bron: OESO. Grafiek 3 - Spaarquote van de gezinnen (in % van het beschikbaar inkomen) België EMU decennia terecht in financiële activa. Dat had te maken met de hoge belasting van vastgoed, terwijl financiële activa een fiscaal gunstigere behandeling kregen (cfr. de wet Cooreman-De Clercq van 1982 die voorzag in een gunstig fiscaal regime voor kapitaalverhogingen en beleggingen). Bovendien werd beroepsmatig onroerend goed in steeds belangrijkere mate via vennootschappen verworven, waardoor gebouwen verhuisden naar de categorie van het financiële vermogen. Binnen het financiële vermogen van de gezinnen zijn de financiële activa met marktwaarde (obligaties, aandelen en beleggingsfondsen) de voorbije twee decennia een alsmaar groter deel gaan uitmaken (zie grafiek 1) (6). De wereldwijde beurshausse lokte steeds meer spaargeld van de gezinnen naar risicodragende Grafiek 4 - Financiële activa met marktwaarde (in % totaal) Vermarkting van het financiële vermogen De beleggingsportefeuille van de Belgische gezinnen heeft in de loop van de voorbije decennia belangrijke wijzigingen ondergaan. Het aandeel van vastgoed in het totale vermogen viel terug van een piek van 69 % eind de jaren 7 tot 2 % in 22 (zie grafiek 1). Aan de basis van deze verschuiving liggen verschillende factoren. Als gevolg van de toegenomen welvaart nam het aantal bezitters van een eigen woning weliswaar sterk toe (naar schatting zo n 72 % van de gezinnen bezit een eigen woning, dat is één van de hoogste percentages in de EMU), maar het overgrote deel van de bijkomende spaarmiddelen kwam de voorbije Bron: NBB Obligaties Aandelen Beleggingsfondsen Jaargang 1 - nr mei 23 3 Economic Research Notes KBC Asset Management

4 waarden. Mede door herwaarderingseffecten nam het deel van de financiële activa met marktwaarde in het totale financiële vermogen voortdurend toe van 21 % in 198 tot een piek van 2 % in 2. Nadien viel het in het zog van de dalende beurskoersen terug tot circa 4 % eind 22. Rechtstreekse aandelenbeleggingen (exclusief die in beleggingsfondsen) maakten toen nog 41,7 % uit van de financiële activa met marktwaarde, tegenover 48,7 % in 1999 (zie grafiek 4). Overigens bestaat de aandelenportefeuille van de particulieren voor bijna twee derde uit niet-beursgenoteerde aandelen, die vaak een participatie in een familiebedrijf vertegenwoordigen. Dat deel nam de voorbije jaren nog toe doordat de emissie van nietgenoteerde aandelen door familiebedrijven een belangrijke financieringsbron bleven, terwijl beursgenoteerde bedrijven als gevolg van het zwakke beursklimaat weinig aandelen uitgaven. Door de toenemende belangstelling voor aandelen, vooral onrechtstreeks via tegoeden bij ICB s (beleggingsfondsen), nam de gevoeligheid van de Belgische gezinsvermogens voor schommelingen van de beurskoersen de voorbije vijftien jaar sterk toe. Op het hoogtepunt van de beurs in 2 bedroeg het percentage aandelen (inclusief die in ICB s en niet-beursgenoteerde aandelen, maar exclusief die in pensioenfondsen) in het totale financiële gezinsvermogen circa 44 %, tegenover slechts % in 198 (zie grafiek ). In Europees perspectief ligt het aandelenbezit in België boven het gemiddelde (zie grafiek 6). In tegenstelling tot de meeste anderen EMU-landen zijn de beleggingen bij institutionele beleggers in België wel meer gericht op ICB s dan op de verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen (die ook deels in aandelen beleggen). Binnen het geheel van deze beleggingen vormen de pensioenfondsen in België in vergelijking met andere landen slechts een klein deel. Dat komt onder meer door het bestaan van een uitgebreid wettelijk pensioenstelsel en door het ruime woningbezit (zie boven). In 2 hadden de Belgen voor circa 34 miljard EUR aandelen (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via beleggingsfondsen) in portefeuille. Dat is omgerekend gemiddeld zo n 92 EUR per gezin (of 34 EUR per hoofd van de bevolking). In 1998 en 1999 bedroegen de vermogenswinsten op de beurs respectievelijk circa 21 en 1 % van het beschikbare inkomen. De verliezen nadien, in 21 en 22, waren met respectievelijk 13, en 22, % van het beschikbare inkomen per saldo ruwweg even groot (zie grafiek 7). Gemiddeld verloor een Belgisch gezin in 2-22 op de beurs circa 17 EUR. Voor het topdeciel Grafiek - Blootstelling vermogen Belgische gezinnen aan de beurs (% aandelen in financieel gezinsvermogen (1)) (1) Inclusief die in ICB's en niet-beursgenoteerde aandelen. Bronnen: Vuchelen en Praet (198), Eurostat. van meest vermogenden was dat volgens een ruwe raming minstens 18 EUR, tegenover 6 3 EUR voor gezinnen in de overige negen decielen. Wat biedt de toekomst? Allicht zal het vermogen de komende jaren opnieuw sneller groeien dan het nominale BBP dankzij de blijvend hoge spaarquote van de gezinnen. Tot 21 zal het aantal spaarders (dat is vooral de groep 4- tot 6- jarigen) nog relatief sterker toenemen dan het aantal ontspaarders (6-plussers) (zie grafiek 8). Pas wanneer na 21 de vergrijzing op toerental komt, kan de gezinsspaarquote trendmatig beginnen dalen. Volgens het levenscyclusmodel wordt relatief meer gespaard op middelbare leeftijd om een voldoende vermogen op te bouwen voor de pensioenjaren. Op Grafiek 6 - Aandelenbezit in Europees perspectief (in % financieel gezinsvermogen, 2) Aandelenbezit (1) Fondsvorming verz. & pensioen Gemiddelde eurozone Finland Spanje Frankrijk België Italië Portugal Duitsland Nederland Oostenrijk (1) Inclusief aandelen in ICB's en niet-genoteerde aandelen, exclusief aandelen in pensioenfondsen. Bron: Eurostat. KBC Asset Management Economic Research Notes 4 Jaargang 1 - nr mei 23

5 oudere leeftijd wordt dit vermogen aangesproken en ontspaard. De daling van de macro-economische spaarquote na 21 is evenwel niet zeker, omdat de actieve bevolking mogelijk meer gaat sparen in het vooruitzicht van bijvoorbeeld een minder genereus wettelijk pensioenstelsel of een verdere toename van de gemiddelde levensverwachting Grafiek 7 - Kapitaalwinsten en -verliezen Belgische particulieren op de beurs (in % beschikbare inkomen) Hoe de samenstelling van de gezinsvermogens het komende decennium zal evolueren, is moeilijker te voorspellen. De relatieve omvang van de vermogenscomponenten hangt af van de beleggingskeuzes van de gezinnen, die op hun beurt worden bepaald door sociaal-demografische en institutionele factoren (wettelijk pensioenstelsel, fiscaliteit, ) en door de relatieve verwachte rendementen. De sociaal-demografische determinanten zijn erg divers en hun impact is niet altijd eenduidig. Volgens het levenscyclusmodel heeft een verouderende bevolking alsmaar meer behoefte aan beleggingen met een kortere looptijd en een relatief laag risico. De beleggingsvoorkeur zou onder deze hypothese na 21 in belangrijke mate verschuiven van groei-geöriënteerde beleggingsvormen (aandelen) naar defensievere beleggingsvormen (vastrentende waarden). De komende jaren neemt vooral de groep 4-6-jarigen relatief sterk toe, waardoor dit fenomeen alsnog niet (sterk) speelt. Een andere verwachting is dat de groeiende instabiliteit van de gezinnen (meer echtscheidingen, meer eenpersoonsgezinnen) leidt tot een verkorting van de keuzehorizon en minder vormen van engagement op lange termijn (minder woningbouw en langetermijnbeleggingen), al kan door de geringere wederzijdse solidariteit het belang van het individuele sparen voor de eigen verzorging ook toenemen Individuele genoteerde aandelen Deelbewijzen ICB's Bron: NBB. desinflatie en rentedaling op de reële rendementen van financiële activa is uitgewerkt en valt dus weg. Het komende decennium wordt dan ook naar verwachting een periode met beduidend lagere, maar ook stabieler nominale en reële aandelen- en obligatierendementen dan die we kenden in de jaren 8 en 9. Dat de reële obligatierendementen eveneens terugvallen, betekent dat een positieve risicopremie van aandelen ten opzichte van obligaties van 2 à 3 % per jaar gehandhaafd blijft. De verdere opbouw van vastgoedvermogen door de gezinnen via nieuwe woningen zal de komende jaren allicht afnemen, aangezien prognoses uitwijzen dat de demografische behoefte aan nieuwbouw alsmaar kleiner aan het worden is (7). Herwaarderingseffecten Essentiële factoren voor de toekomstige (relatieve) rendementen zijn het toekomstige macro-economische groei-, rente- en inflatieklimaat en de vraag- en aanbodverhoudingen op de financiële en vastgoedmarkten. In tabel 2 vergelijken we de nominale en reële rendementen van vastgoed, aandelen en obligaties. In de jaren 7 waren investeringen in vastgoed de enige inflatieresistente belegging. Sindsdien zijn de rendementsverhoudingen tussen de beleggingsalternatieven grondig veranderd. Na 1981 begon een forse beurshausse en een lange periode van desinflatie, die in de jaren 8 en 9 aanleiding gaven tot hoge reële aandelen- en obligatierendementen. In 2-23 kelderden de beurskoersen en werd het reële aandelenrendement fors negatief. De komende jaren zullen we allicht te maken krijgen met een aanhoudend lagere inflatie en lagere nominale rente dan gemiddeld in de voorbije decennia. Het positieve hefboomeffect van Grafiek 8 - België: spaarders versus ontspaarders (spaarders (4-6) en ontspaarders (6+) als een percentage van de totale bevolking) Spaarders Ontspaarders Verschil Bron: NIS Jaargang 1 - nr mei 23 Economic Research Notes KBC Asset Management

6 Tabel 2 Return van beleggingsvormen in %, op jaarbasis Vastgoed (1) Aandelen (2) Obligaties (3) Inflatie Nominaal Reëel Nominaal Reëel Nominaal Reëel ,7 3,6 2,9-4,1 6,9 -,2 7, , 1,2 2,9 16,1 11,2 6,4 4, ,7 3,6 1,9 13,7 9,1 7, 2, ,7 6,4-19, -21,3 8,6 6,3 2,3 (1) Gemiddelde return Europese vastgoedaandelen, -fondsen en -certificaten. (2) Returnindex MSCI-Europe. (3) Gemiddelde returnindexen Belgisch, Duits en Frans 1-jarig overheidspapier. Bron: Thomson Financial Datastream. van bestaand vastgoed als gevolg van vraag- en aanbodverhoudingen zijn moeilijker in te schatten. Door de vergrijzing zouden er de komende jaren steeds meer woningen op de markt komen (al is de mate waarin erg onzeker aangezien ook het verschijnsel van de thuiszorg aan belang wint). Daartegenover staat een steeds grotere behoefte aan kleinere woningen of appartementen als gevolg van de gezinsverdunning (kleinere gezinnen, meer eenpersoonsgezinnen) (8). (1) Zie K. Rademaekers en J. Vuchelen (1996), Het vermogen van de Belgische gezinnen, , Documentatieblad van het Ministerie van Financiën, nr., en K. Rademaekers en J. Vuchelen (1998), Het Belgische gezinsvermogen, , Documentatieblad van het Ministerie van Financiën, nr.. (2) In tegenstelling tot de studies van Rademaekers en Vuchelen houden we hier geen rekening met het materieel roerend vermogen (transportmiddelen, veestapel, huishoudartikelen, kunstwerken, enz.). Rademaekers en Vuchelen schatten dit vermogen op 124 miljard EUR in (3) ECB (22), Report on financial structures ( (4) Voor een meer uitgebreide analyse van de spaarquote in België, zie NBB (22), Economisch Tijdschrift, jaargang 8, 3e kwartaal. () Zie K. Rademaekers en J. Vuchelen (1999), De verdeling van het Belgisch gezinsvermogen, Cahiers Economiques de Bruxelles, nr (6) Onder de categorie van financiële activa met marktwaarde vallen de overheidsobligaties, de obligaties uitgegeven door ondernemingen, de beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen en de beleggingsfondsen. De categorie van financiële activa zonder marktwaarde omvat cash, (termijn-)deposito s, kasbons en beleggingen bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. (7) Zie Tendensen op de Belgische woningmarkt, in Economisch Financiële Berichten van 18 februari 2. (8) Hoewel de prijzen van Belgische vastgoed de voorbije tien jaar zijn verdrievoudigd, zijn er momenteel op de Belgische huizenmarkt in vergelijking met onder meer het VK en Nederland minder aanwijzingen van een zeepbel. Deze publicatie komt tot stand op de afdeling Economic Research van KBC Asset Management NV (KBC AM). Noch de mate waarin de voorgestelde scenario s, risico s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies conform de Wet van 6 april 199 inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs. KBC AM en KBC Bank kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid ervan. Voor inlichtingen en informatie betreffende de inhoud van dit artikel: Johan Van Gompel, tel. 2/ , Correspondentieadres: KBC Asset Management NV, APC - Economic Research Notes, Havenlaan 2, B-18 Brussel, Fax: 2/ Tel.: 2/ Verantwoordelijke uitgever: Johan Van Gompel, Baanvelden 18, B-2 Lier. KBC Asset Management Economic Research Notes 6 Jaargang 1 - nr mei 23

Economische Berichten nr. 21 6 oktober 2014

Economische Berichten nr. 21 6 oktober 2014 Economische Berichten nr. 21 6 oktober 2014 Belgische woningprijzen: Recente ontwikkeling, waardering & scenarioanalyse De aanhoudende prijsstijgingen op de Belgische woningmarkt riepen de voorbije jaren

Nadere informatie

ING Focus Belgian Real Estate

ING Focus Belgian Real Estate ECONOMIC RESEARCH ING FOCUS July 2010 Nr. 2013 - I Juli 2013 ING Focus Belgian Real Estate Hypotheekschuld zwelt aan Belangrijkste gemiddelde prijzen 30,000 310,000 270,000 230,000 190,000 10,000 Bron:

Nadere informatie

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête W.A. van den End, J.I. Kakes, M.C.J. van Rooij en A.C.J. Stokman

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

historisch 2004-2011lage rendement

historisch 2004-2011lage rendement De Sociaal Nederlandse Economische economie Trends 213 Achtergronden Werkloosheid bij het historisch 24-211lage rendement Stromen en duren op staatsobligaties Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Macro Visie. Belfius Research

Macro Visie. Belfius Research juni 2015 Macro Visie Belfius Research Dr. Geert Gielens Chief Economist +32 2 222 70 84 geert.gielens@belfius.be Topic: het spaargedrag van de Belgische gezinnen onder de loep. 2 V.S.: de consument ontwaakt

Nadere informatie

jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå

jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå jçöéäáàâé=ïáëâìåçáöé=üìäéãáççéäéå=äáà=çé= âêéçáéíï~~êçáöüéáçë~å~äóëé=î~å= ïéåíéäâêéçáéíâ~~êíéå a~îáç=`bifp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin december 2010 10 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin december 2010 Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen 2010 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000

De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2000 2000 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 2.300 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Economische vooruitzichten 2008 ECONOMISCHE BEGROTING. Federaal Planbureau. Instituut voor de Nationale Rekeningen

Economische vooruitzichten 2008 ECONOMISCHE BEGROTING. Federaal Planbureau. Instituut voor de Nationale Rekeningen ECONOMISCHE BEGROTING Instituut voor de Nationale Rekeningen Economische vooruitzichten 2008 Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Kunstlaan 47-49 B-1000 Brussel Tel.: (02)507.73.11

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

PUBLICATIE ING BELGIË NV DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE

PUBLICATIE ING BELGIË NV DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE financiële Mei-Juni 2007 Nr. 2414 80 ste jaargang PUBLICATIE ING BELGIË NV berichten c te DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE B eleg niet heel je vermogen in één en hetzelfde beleggingsproduct,

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

cultuur en ongelijkheid

cultuur en ongelijkheid cultuur en ongelijkheid Christien Brinkgreve Marcel van den Haak Bart van Heerikhuizen Johan Heilbron Giselinde Kuipers (redactie) 2011 amb diemen eerste-liber-wilterdink.indd 3 11-5-2011 18:14:15 isbn

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 2010

De Nederlandsche Bank. Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 2010 1 De Nederlandsche Bank Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland Juni 21 en vooruitzichten voor Nederland In 21 groeit de Nederlandse economie naar verwachting met 1,2%. Vanwege de Europese

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie